; NLFL-nytt
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

NLFL-nytt

VIEWS: 18 PAGES: 12

 • pg 1
									NLFL-nytt
NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet               Nr. 1/2008
for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte).              11. årgang
 2. Lederen har ordet            6. Reiseklubben             8.  Styrets hederstegn

 3. Redaktørens spalte           7.  Vedtektsrevisjon          9.  NLFL sekretariat

 4. Debattinnlegg              7.  Styrets Arbeid

                               
Lederen har ordet

Kjære medLemmer i NLFL                        sosialt fellesskap og fagleg påfyll som vi har fått gjennom
                                   NLFL, difor ser eg det viktig å gå ut til andre som kan ha
Nå har endå eit år gått, og vi skal samlast til Landsmøte på     nytte av tilbodet. Til meir ein person er integrert i velfung-
Hafjell. Eg vil dele nokre tankar som opptek meg i høve til     erande sosialt nettverk, til meir sansynleg er det for at per-
ei god framtid for medlemmane i NLFL, og ein god plass å       sonen rapporterer god helse og velvære for øvrig, uavhen-
kome for nye.                            gig av om det føreligg livskrise eller anna belastning.

HÅP – TAKKSemd – OPTimiSme                      OPTimiSme
Vi har nett hatt eit opphald på øre-nese-hals kurs på        Kva vil framtida av NLFL bringe. Nå har vi valgt Organisa-
Montebello senteret, fekk kjenne på kroppen og tenke         sonservice til å take dei administrative oppgåvene, det kjem
tilbake på korleis den fyrste tida av rehabiliteringsfasen      inn friske augo som kan stille spørsmål kvifor vi tenkjer slik
etter kreftdignosen var. Tankane vekslar mellom håp og        i enkelte høve, kan vi ikkje då gje ein god grunn for det vi
depresjon, takksemd for behandling og omsorg, og så         gjer, er det tid for forandring. Vi må rette blikket framover,
gjeng ein inn i ei fase med optimisme. Korleis kan vi som      legge frå oss det som ikkje kjem til nytte, men ikkje i større
landsforening hjelpe medlemmene fram i desse fasene.         fart enn at medlemmane heng med i prossen.

HÅP                                 Vår hovedoppgåve er å vere deltakande med å skape eit
Refererer til ein pasient som skreiv i Athene, medlems-       godt fellesskap, men då må vi ikkje ha ein tung ryggsekk
bladet til brystkreftforeningen. Det kjennes som ei vandring     med oss. Vi må legge av oss tidlegare uenighet og bitter-
i et ukjent landskap uten kart og kompass. Kan vi som        het og sjå på aktivitetar som er til glede for medlemmane
likemenn vere kart for nye, dele våre erfaringer, inkludere     som positivt. Vi må evaluere kva som skal leggast vekk,
i felleskap og vere vegvisar som gjer håp og livskvalitet. For    kva er viktig for samhaldet vidare. Unngå å bli hengande
å vere ein god hjelpar, må vi vere villig til å lære oss sjølv    fast i gamle mål og forventningar som blokkerer for
bedre å kjenne, kunne lytte og utvide empatiske evne.        tilpassing og gjev redusera kvalitet. Det du gjer mot andre
Endre haldningar som skurrar, innsjå eigne feil, be om råd,     gjer du mot deg sjølv.
vise respekt og vere audmjuk.
                                   Mitt mål som leiar var åpenhet og likeverd og at medlem-
TAKKSemd                               mane skulle kjenne aksept og tillit til kvarandre, eg ser
Etter at vi hadde vore gjennom ei langvarig sjukehistorie,      at det var noko høgt mål som eg ikkje har nådd, men eg
såg vi med takksemd på behandling og omsorg som           trur framleis det er vegen for at medlemmane skal kjenne
hadde blitt oss til del, og med eit resultat slik at vi kunne    NLFL som ei god plass å vere. Så mi oppmoding til Lands-
sjå framover. Men merka av det vi hadde vore gjennom,        styret, evaluer det som er, tak vare på det som er bra, tenk
og hadde eit endra perspektiv på kva som var verdiar         nye vegar, men ikkje legg grunnsteinane på gamle tufter.
i livet. Bruheim sitt dikt gav ettertanke,
                                   Med desse refleksjonane takkar eg for tillit dykk visa meg
Så vandra han gjennom                        som leiar. Takker for samarbeidet med Tina, Andreas og
livet utan å ta det fatt                       medlemmane i NLFL. Vil og rette ein takk til medlemmane
Ei glede sprang etter på vegen                    i styret for engasjement, viljen til å take oppgåver og
Men nådde han aldri att.                       samarbeid når det gjeld både motstand og støtte. Så
                                   ynskjer eg Landstyret lykke til vidare i arbeidet og med-
Det var tid for å reflektere over travelheit som vi omgav oss    lemmane trivsel i NLFL.
med. Bruke tid til samvær med andre som hadde erfart og
funne løysningar til å leve vidare etter ein kreftsjukdom. Vi    Helsing avtroppande leiar
hadde nytte av og er takksame for utveksling av erfaringar,     Åse Kåsa Vestgården


                                 
redaktørens spalte

På side 2 i dette bladet undertegner Åse med avtroppende       kallelser og lignende. Lignende funksjonalitet vil også
leder. Det er mange med meg som synes det er trist.          kunne tilbys de andre komiteene.

Åse kom inn som leder for to år siden og benyttet anled-       Ingenting av dette blir realisert før et tilstrekkelig godt
ningen til å be styret ta en fot i bakken for å oppsummere      sikkerhetsnivå er etablert. Det er viktig i en slik sammen-
og hjelpe henne med å stake ut veien fremover. Med en         heng at opplysninger ikke kommer på vidvanke. NLFL vil
stor porsjon ydmykhet så hun på det arbeidet som var         ikke gjøre slike endringer uten at medlemmenes interes-
gjort i nærmere 40 år og så ledet hun foreningen vår         ser ivaretas på en forsvarlig måte.
videre fremover. Åse har vist stor respekt for fortiden
men har ikke latt denne respekten bli en hemsko for          Alt dette siste befinner seg foreløpig bare på planstadiet,
arbeidet med å se fremover.                      men viser til fulle at fremtiden er spennende, ikke minst
                                   for NLFL.
Åse selv har også ved flere anledninger uttrykt tilfredshet
med det store engasjement hun har funnet blant styre-         NLFL-nytt er det organ som når størst andel av våre med-
medlemmene. Vi må imidlertid ha forståelse for at det         lemmer. Redaktøren har et ønske om at flere medlemmer
kan bli vanskelig å kombinere full jobb i tillegg til at styre-    kommer med sine bidrag til bladets spalter. Kanskje vi
ledervervet også krever personlig deltakelse på mange         kunne få dratt i gang meningsutveksling og debatt? På
møter også utenom de interne møteplanene i NLFL.           side fire i det bladet du nå leser finner du et interessant,
                                   bredt utspill fra en av våre mest aktive medlemmer, Torbjørn
Det er bred enighet i foreningen vår om at Åse har vært        Bull-Njaa, som er leder i den største lokalavdelingen
en god leder.                             i NLFL – Oslo og Akershus. Kanskje hans artikkel kan dra
                                   i gang et eller annet? Kommunikasjonskomiteen har også
Som redaktør av NLFL-nytt er jeg også en av tre medlem-        en ambisjon om at NLFL-nytt skal komme med flere enn
mer i den nye kommunikasjonskomitéen. Dette er et rent        to årlige utgivelser – julenummeret og vårnummeret.
samarbeidsforum mellom Ida Elstad fra internettklubben        Deltakelse fra dere – leserne vil være viktige bidrag til
Pustehullet, Torbjørn Bull-Njaa fra www.nlfl.no og meg fra      hyppigere utgivelser.
NLFL-nytt.
                                   Dette nummeret vil være ute like før mange av oss møtes
Vi har sett på mulighetene for å flytte ”Pustehullet” inn       på Hafjell til årsmøte og landskurs. Kurskomiteen har nok
under www.nlfl.no. Ved å gjøre det vil det bli enklere for      en gang laget et godt program.
nye brukere å ta del i dette forumet.
Websidene er også tenkt å bli gitt ny funksjonalitet ved       Vi ser frem til noen gode dager i Gudbrandsdalen igjen.
at styret vurderer å benytte web-funksjonalitet som en
sikkert, lukket utvekslingskanal for styresaker, møteinn-       Red.
                                 
Fred og ro er ei det Bedste,
om man noget vil
- skrev Bjørnson, den gang han ønsket seg april … (1)
Innlegget er det første i en serie små ”drypp” om         Balansen mellom disse egenskapene er viktig, men ikke
organisasjonskultur og forandring. Det er ikke lett å       alle har samme oppfatning av hvor vippepunktet ligger.
finne en form som kombinerer skribentens sans for         Det som fra den ene side oppleves som stabilitet og
å provosere med bladets mulighet til å være debatt-        tradisjon, fortoner seg kanskje fra den annen side som ren
organ, men det er verd et forsøk. Torbjørn er leder        forstokkethet. Og vice versa. Kanskje kan likevel noen av
i NLFLs avdeling Oslo og Akershus. Han har bred          problemene løses før de dukker opp, ved å slippe litt lys
erfaring fra organisasjonsarbeid og deltar nå i det        inn i glasskula. Åpenhet er også åpenhet om uenighet.
pågående arbeidet med Landsforeningens vedtekter.
                                  Fred og fordragelighet
Enhver organisasjon har sin historie, sine tradisjoner og     På siste årsmøte var det tilslutning til at NLFLs vedtekter
sin forståelse av seg selv - sin arbeidsform og væremåte.     skulle få en redaksjonell ”overhaling”. Etter gjentatt ”på
Så også blant oss. Kall det gjerne kultur. Det dreier seg     sparket” justering av enkeltparagrafer, var det ønskelig
om at noen vil noe, sammen. Noen ganger går det også        å sikre konsistens og sammenheng i tekst og struktur.
an å si at det er opplevelsen av fellesskapet og det å være    Dette ble vedtatt med en slags forventning om at man
underveis, som er viktigst. Enkelte er kanskje mer opptatt     så fortjente ro om vedtektene en tid framover; underfor-
av bevegelse, andre av støtte. Ellers er vi like – utenpå.     stått – kunne slippe opplevelsen av ubehag og usikkerhet
                                  som kan komme til syne ved dissenser om ”grunnloven” vår.
Kontinuitet og forandring – i balanse
Felles oppgaver må utføres og problemer løses etter hvert     Utvikling av organisasjonen
som de dukker opp. For det gjør de jo – problemene. Og       Jeg deler ønsket om fordragelighet, men jeg håper likevel
selv om vi lykkes i å forbli de gode gamle, evig uforandret,    ikke at vi på denne måten har gitt oss selv noen forsikring
vil like fullt verden rundt oss dreie videre med nye krav.     om at litt språkflikking og redaksjonell ryddesjau kan sikre
Som fellesskap må vi sikre så vel kontinuitet som foran-      at kartet deretter skal og bør være som det alltid har vært.
dringsevne. Sagt på en annen måte - vi må ha et solid og      Det er flere forhold i terrenget vi bør gi oss anledning til å
smidig skjelett av retningslinjer som gjør organisasjonen     se på og utvikle, før vi strør sand på tingenes tilstand.
i stand til å tåle slitasje.
                                
                                            Fred og Ro er ei det Bedste, om man noget vil
“En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del i samarbeidet
 i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls også til avdelings-
organisasjonen vår om større engasjement.”


Det gjelder blant annet det formelle forholdet mellom         ment. Hvis vi skal forvente at noen taler vår sak i bruker-
foreningen sentralt og regionalt, avhengigheten av ekstern      organer og –råd som nå etableres rundt om i Helse-Norge,
hjelp til sentrale funksjoner, mandat og myndighet for        må vi i det minste være synlige i miljøet der representant-
komitéer og utvalg, og ikke minst – årsmøtets plass          ene oppnevnes.
i strategi- og planleggingsarbeidet.
                                   Halsløs hilsen,
Sterkere utvalg – og noen nye                     Torbjørn Bull-Njaa
Personlig har jeg tro på at vi kan utvikle og bruke våre
faste utvalg betydelig bedre. Ved å gi dem klarere man-
dater, rapporteringsansvar og ansvar for forberedelse av
saker til styret innen deres respektive sektorer, har vi her


                                      Vaksine mot
en stor ressurs. Hittil har begge instanser hatt lett for å
avvente initiativ og ansvar fra den andre – mens ugraset gror.

I tillegg til de allerede etablerte utvalgene, har jeg tro på
at en form for ”faggruppe” for hver av våre tre sentrale
                                      strupekreft?
medlemskategorier kan bidra til å styrke tilbudet vårt,
kanskje særlig mot nye medlemmer, men også innad. Jeg           Kreft i livmorhalsen er en av verdens mest ut-
har tenkt på et forslag om dette en tid, men fryktet at det        bredte kreftformer blant kvinner. Den skyldes et
ville bli oppfattet som en kilde til splid. Men med klare         virus – HVP eller human papillomavirus – som
mandater for arbeidet og respekt for så vel likheter som          spres primært ved seksuell kontakt. Viruset er
forskjeller oss i mellom, er jeg rimelig sikker på at det ville      svært vanlig, majoriteten av seksuelt aktive
være nyttig.                                voksne rammes før eller siden av HPV-infeksjon,
                                      oftest uten selv å vite om det. Det er også utviklet
Konkret vil dette si at jeg tror en særskilt faggruppe for         en vaksine mot denne typen virus, og debatten
strupeløse, en for trakeostomerte og en for munnkreftop-          går om slik vaksine skal tilbys unge jenter – for
ererte vil kunne bidra til å utvikle tjenestetilbudet vårt, og       å ha virkning må den gis før seksuell debut.
samtidig stimulere de enkelte miljøene til selvhjelp. Det
er som kjent den som har skoen på, som best vet hvor den          Dette er kjent for mange. Færre er imidlertid
trykker.                                  kjent med at det samme HPV-viruset i en rekke
                                      tilfeller også har vist seg å ha sammenheng
Oss selv – nok?                              med forekomst av kreft i hals- og hoderegionen.
Mens jeg er i gang, vil jeg gjerne samtidig pirke litt i vårt       Nå har produsenten bak en av de aktuelle
engasjement og vår holdning når det gjelder samarbeid           vaksinetypene i USA søkt om å få teste ut
 i felles organisasjoner utad, lokalt og sentralt, også inter-       virkningen av vaksine mot HVP også blant unge
nasjonalt. Min opplevelse er at vi er mer innadvendte enn         menn. Hvis vaksinen virker, vil de vaksinerte ikke
mange tilsvarende organisasjoner. Det er alltid noe å lære         bare unngå å spre smitte blant sine kvinnelige
fra andre, og vi har et ansvar for vår del av fellesskapet av       partnere, men det vil også forebygge utvikling
funksjonshemmedes organisasjoner. Og bemerk – jeg sa            av en rekke andre kreftformer, ikke minst
ikke pasientorganisasjoner.                        strupekreft.

En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del            Kilde: IAL News May 2008
i samarbeidet i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls
også til avdelingsorganisasjonen vår om større engasje-                                 
reiseklubben på farten igjen

Den 24. februar lettet det fly med kurs for Teneriffe fra       Utflukten var delvis finansiert med en raus gave til gruppen
henholdsvis Værnes, Flesland, Oslo og Torp. Om bord          fra ekteparet Turid og Øivind Madsen.
i flyene befant det seg 41 forventningsfulle og solhungrige
medlemmer av Reiseklubben, som hadde satt hverandre
i stevne i idylliske Puerto de la Cruize. Lei av snø og slaps,
og ikke minst såpeglatte veier og fortau, søkte man seg
sydover til varmende solstråler, søte viner og gjensyn med
mange kjente og, etter hvert, kjære ansikter.

Gruppen var i år spredd på tre ulike hotell på grunn av
fullbooking. Den største gruppen havnet på et for oss
ukjent hotell, Teneriffe Ving. Et helt greit hotell med rene
og lyse leiligheter, kort avstand til sentrum og med en
liten restaurant i ”bakgården” hvor man kunne innta sin
frokost eller en nightcap - alt etter som..

Primus motor, Svein-Tore Danielsen dro det hele i gang        Ellers gikk dagene som de pleier der nede. Alt i et rolig
med et introduksjonsmøte og dermed var det fritt løp for       og behagelig tempo. Ikke noe jag eller mas, bare lutter
alle. Spredningen var som vanlig stor, noen prioriterte å       trivsel og glede. Alle gjør det de har lyst til og alle deler
ligge på den flotte Jardinstranda og gjøre seg brune og        sine positive opplevelser med de andre i gruppen. Uforp-
lekre, mens andre la ut på vandringer både høyt og lavt        liktende, men trygt,- det kan kanskje være en passende
i terrenget. Noen besøkte Loro-parken og fikk med seg         beskrivelse av disse turene. Og fremdeles er det mulig å
et spektakulært delfinshow, men andre igjen var på stand-       velge det beste på menyen på byens restauranter, uten
haftig jakt etter gode kjøp i alle de fristende butikkene       å gremmes når regningen kommer på bordet. Eller hva
i byen. Undertegnede kjøpte således et kamera i en nær-        skal man si om en velsmakende middag, med vin og kaffe
liggende butikk, men er litt i tvil om hvem som gjorde den      attåt, til kr. 200,-? For to! Oppholdet på Teneriffe ble som
beste handelen etter at selgeren bød både på middag og        vanlig avrundet med en festmiddag på Maga,- en av de
øl etter at betalingen var i boks. Jeg har valgt å avstå fra å    mange gode restaurantene som finnes i Puerto. Styreleder
sjekke prisen på samme kamera her hjemme.               Åse Vestgården takket Svein Tore for hans iherdige arbeid
                                   med å arrangere disse årlige turene og Tor-Odd ble likeledes
En felles busstur sto på programmet en av dagene. Turen        takket for hans initiativ til den hyggelige bussturen.
var initiert av Tor-Odd Damås, som imponerte både med         Samtlige deltagere sluttet seg varmt og enig til takken.
spanskkunnskaper og lokalkjennskap. Vi fikk med oss sever-
digheter som Heyerdahlmuseet med pyramidene, Teide og         Dagene flyr fort i godt selskap og altfor snart var det tid
en rekke flotte utsiktssteder samt et meget kort besøk i en      for hjemreise. Ned i koffertene ble det pakket både vel-
kirke. Alt i kjent Damås-stil; fort inn og fort ut igjen. Ingen    brukt sommertøy og nyfriske, gode minner. Smil og latter
tid for konvertering eller syndsbekjennelser i den kirken,      og hyggelige små og store sammenkomster hadde preget
nei. Et besøk i en restaurant med preg av spennende fortid      dagene. Å si adjø til gode venner er aldri trivelig, men inne
og et meget godt kjøkken hørte med. En treretters middag       i hodet summet en kjent melodi da vi satt oss inn i bussen
ble tryllet fram uten forhåndsvarsel, og med god mat på        som skulle kjøre oss til flyplassen ”We`ll meet again.”
tallerkenen og like god vin i glassene ble stemningen høy.
Kai Vestgården fylte år denne dagen,- noe som ble behørig       Så er det vel opp til deg igjen da, Svein Tore?
markert med allsang. Han ga uttrykk for at dette var en
noe uvanlig måte å feire dagen på for hans vedkommende.        Tor E.


                                 
Vedtektsrevisjon

Under sist årsmøte ble det besluttet å sette ned en komité     av mars. Komiteen mottok mange konstruktive innspill
med det i oppdrag å foreta en full gjennomgang av NLFLs       som ble innarbeidet etter beste evne i et nytt revidert
vedtekter. Bakgrunnen for dette var at vedtektene etter       forslag som ble overlevert landsstyret til behandling.
mange endringer gjennom mange år nå inneholdt noen         Alle lokalforeningene ga tilbakemeldinger.
faktiske feil og var blitt uoversiktlig.
                                  På landsstyrets møte den 24. og 25. april ble utkastet
Torbjørn Bull-Njaa, Trygve Ellingsen og Tor Wold ble        vedtatt fremmet som styrets forslag på årsmøtet som
forespurt om å gjøre jobben og de svarte ja. Ut over høsten     skal avholdes på Hafjell den 30. mai.
2007 startet en tiltagende e-postkorrespondanse mellom
de tre.                               Utformingen av vedtektsforslaget gjør at vedtektene blir
                                  et enda bedre arbeidsredskap og referanseverk for NLFLs
På lokalledersamlingen i januar la de tre frem hørings-       tillitsvalgte på alle plan. De tre i komiteen har hatt stort
utkast til nye vedtekter for lokallederne og landsstyret.      utbytte og stor glede av arbeidet som tydelig har engasjert
                                  mange av de tillitsvalgte rundt om i lokalavdelingene.
Alle ble oppfordret til å behandle utkastet enten i lokal-
styrene eller evt. på medlemsmøter og komme med           Styrets oppfatning er at dette har vært en god og
høringsuttalelser innen en frist som var satt til utgangen     involverende prosess.
     Styrets arbeid
     Styrets arbeid første halvdel av 2008 har naturlig nok vært preget av oppstarten av samarbeidet med
     NLFLs nye sekretariat Organisasjonsservice. I tillegg til Andreas Hole har vi begynt å bli kjent med Astri
     Starholm og Linda Barth Aarstad. Det har foregått mye kompetanseoverføring fra vårt tidligere sekretariat
     i Kreftforeningen ved Tina. Takk til henne for stor velvilje. Det er i denne sammenhengen en klar fordel for
     oss alle at Organisasjonsservice holder til på samme adresse som Kreftforeningen.

     De største sakene som er behandlet har vært utarbeidelse av styrets forslag til nye vedtekter som skal legges
     frem på årsmøtet den 30. mai, landskurset 2008 og helsereisen i 2009. Styret har også jobbet mye med å
     utarbeide en ny revidert organisasjonsperm. Sammen med sekretariatet er det også jobbet mye med til-
     rettelegging av rapporter fra det nye regnskapskontoret som foreningen benytter.

     Av nye elementer i styrearbeidet kan det nevnes at man igjen lukter på mulighetene til å få laget opp-
     datert videomateriale så vel til bruk i generell informasjon til publikum som til bruk som spesiell infor-
     masjon mot målgruppen vår. Som kjent ble det i samarbeid med Høgskulen i Volda utarbeidet fornyet
     informasjonsmateriale til bruk i kåsørtjenesten.
                                
Styrets hederstegn utdelt til to
damer i avdeling Oslo og Akershus.

Mens NLFLs æresmedlemskap først og fremst er en
heder knyttet til tjenester for fellesskapet på nasjonalt
nivå, er ”Styrets Hederstegn” innstiftet for også å kunne
påskjønne dem som har ytt en spesielt verdifull innsats
lokalt og innad i foreningen - og med en kanskje lavere
personlig profil.

Noen er synlige og får naturlig oppmerksomhet - andre
er med i mer tilbaketrukne roller. Styret i avdeling Oslo
og Akershus foreslo i fjor høst ovenfor landsstyret å få
anledning til å tildele styrets hederstegn til to damer som
jobber uselvisk i kulissene ved den avdelingen. Uten net-
topp den type innsats som disse utfører, ville det ikke vært
mulig å drive en organisasjon som vår når det kommer til
det praktiske og det som skaper et miljø. Forslaget fikk
enstemmig landsstyrets tilslutning.

Bildet viser fra venstre Anne-Karin Sennerud og Berit
Johannessen idet lederen Torbjørn Bull-Njaa overrekker
hederstegnet ved det lokale julebord 13. desember.
    Skattefradrag for gaver til NLFL
    I brev fra Skatteetaten datert 14. mars i år er Norsk landsforening for laryngektomerte
    godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gaver til etter skattelovens
    § 6-50. Skattemyndigheten legger til grunn at NLFL ikke har erverv til formål, samt
    at organisasjonen har nasjonalt omfang.

    “Gave” innebærer at giveren ikke får noen gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed
    ikke medlemskontingent, kjøp av lodd i lotteri o.l. Fradragsretten er begrenset til å
    gjelde gaver mellom kr 500 og 12.000 det år fradraget kreves.

    Etter gjeldende forskrift skal det føres særskilt regnskap over slike mottatte gaver,
    og mottakerorganisasjonen må sende beretning etter gitte retningslinjer til giver
    og ligningsmyndigheter.

    (sakset fra www.nlfl.no).
                                
Presentasjon av sekretariatet

Organisasjonsservice tok over driften av NLFLs sekretariat     Astri Starholm; 62 år, administrasjonssekretær, kommer
fra 1. januar 2008. Så langt har vi benyttet tiden til       fra lignende stilling i Statoil Norge hvor han har vært
omleggingen av alle nye rutiner og gjøre oss kjent med       i 20 år og har primært servet direktørstaben. Astri jobber
foreningen. Det er en stor ære å få jobbe med en så        i 60% stilling; hver uke tirsdag til torsdag. Hun er ansvarlig
erfaren og spennende brukerorganisasjon som NLFL.         for løpende å ivarta alle henvendelser til NLFL i tillegg til
                                  å følge opp leverandører som regnskap og grafisk design.
Organisasjonsservice er hele foreningens sekretariat og
treffes hver dag både på tlf 22 20 03 90 og e-post generell    Linda Barth Aarstad, 28 år, medlemsansvarlig, jobber deltid
post: post@nlfl.no og meldemsservice: medlem@nlfl.no        med å ivareta NLFLs medlemsregister, inn- og utmeldinger,
                                  kontingentkjøring, purringer osv. Hun har tidligere jobbet
Foreningen Organisasjonsservice AS består av Andreas        med lignende type arbeid blant annet for Ungdomsgrup-
Hole, Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Alle 3 betjen-    pen i Kreftforeningen. Linda jobber ellers i vikar og beman-
er NLFLs sekretariat og alle henvendelser som kommer til      ningsbyåret Top Temp.
foreningen.
                                  Du kan lese mer om Organisasjonsservice på
Andreas Hole: 32 år, daglig leder i Organisasjonsservice,     www.orgservice.no
har 9 års erfaring fra pasientforeningsarbeid i Kreftfore-
ningen og Norsk Hypothyreoseforening. Jobber tett opp
mot landstyret i NLFL og foreningens likemannsapparat.
Er ellers ansvarlig for foreningens inntektssikring i samar-
beid med styret.
Andreas Hole                 Astri Starholm               Linda Barth Aarstad


                                
Besøkere i NLFL 2008

Lokalforening  diagnose  Navn                 Adresse                  Telef. Priv. mob/Tel. Arb.
Oslo/Akershus  LE     Grete Olsen             Raschsvei , Oslo            0  
         M      Erna Enge              Kranveien , 0 Oslo            0  
         LE     Tor og Anne-Karin Sennerud      Micheletsvn. G, 0 Oslo                0
         T      Liv Wilskog             Fuglåsen A, Hakadal                 0
         LE     Torbjørn og Tove Bull-Njaa      Solvangen , 0 Skjetten         0   
         M      Gerd Kongshaug            Odvar Solbergsvei , 00 Oslo               
         M      Knut Pettersen            Tormodsvei , Oslo            0  0

Mjøsregionen   T      Mary-Anne Amundsen          Inustrigt. C, 0 Brumunddal       0   0
         LE     Marit Stuik og Willy Skaug      Grøndalsbakken 0C, 0 Elverum           0  
         LE     Anne-Lise Grønbrekk         0 Etnedal                  0 

Hordaland/    M      Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen  0 Tysse                  0
Sogn og Fjord.  LE     Albert Jensen            Nordre Toppe , Mjølkeråen          
         LE     Jan Gunnar Pedersen         Prestestien , Ulset           
         LE     Brynjar Bredesen           Storhammeren , Fyllingsdalen         /  0
         LE     Svein-Tore Danielsen         Hj. Brantingsvei , Fyllingsdalen      0 
         M      Bodil og Torgeir Riise        Klauvarinden , 0 Salhus         0   0 
         M      Eli og Tor Standal          Midtunhaugen , Nesttun              0 
         LE     Johannes Teigland          0 Strusshamn                       0
         LE     Ove og Wenche Ingebrigtsen      Loddefjordveien , Loddefjord     0 0
         M      Asbjørn Kongshavn          Nipeveien , Laksevåg          0

Rogaland     LE     Kjell Bjørnsen            Kaivn. , leil. 0, 0 Hommersåk        
         M      Alfrid Strømberg           Liarvåg, 0 Nedstrand           00   00 0 
         LE     Asle Eliassen            Loshavnvn. 0, 0 Farsund            
         LE     Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr   Breidablikkv. , 0 Stavanger          
         M      Kristian Dahle            Gjerdevn. , Sandnes            0/000
         M      Johan Kåre Ås            Åssjøen, Erfjord             0  0 0 

Sør/Øst     LE     Terje og Sissel Kaasa        Deichmannsgt. , Porsgrunn        0 0 
         LE     Kai og Åse Vestgården        0 Seljord                0 0 0 00 
         LE     Roger Guse              Brunlaveien B, 0 Stavern          
         M      Marit Vimme             Ubergsmoen, Vegårdshei          
         LE     Sverre Berit Henriksen        Orreveien , Arendal          0 0

Midt-Norge    LE     Tor-Odd Damås            Skoleveien B, 00 Levanger              0 
         LE     Tor og Jorid Wold          Oskar Skaugsvei , 0 Heimdal         0 
         T      Ann Karin Merket           Soknedal                       
         M      Karen-Inger Hagfors         Neptunveien , 0 Trondheim         0 
         LE     May Skaali              Bortsvegen , Ler                 0 
         LE     Lage og Marie Skog          Hammerdalen , 0 Buvika          0 0 
         M      Karen Mari Haugum
               og Tore Haugum            Nyheimsvegen , 0 Trondheim              
         M      Endre Løfaldli            Nordslettveien , 0 Trondheim      0   
         M      Dagrun Lind Bekkos          Lokesvei , 0 Trondheim            
         T      Bjørn W. og Astrid Ruland      Håhjem, 0 Skodje              0  
         LE     Trygve og Kari B. S. Ellingsen    Kviltorpvegen , Molde          
Østfold     LE     Kjell og Turid Gillingsrud      Glimmerveien , Halden            0
         M      Pål Wensberg             Thorneløkkveien , Moss           0 00 
         M      Viggo Eriksen og Bente Drillestad  Opsundveien B, Sarpsborg       0   
         LE     Rune og Gro Karlsen         Nygårdhaugen , Borgenhaugen      0   
         P      Lillian Solberg           Rollsvei E, 0 Spydeberg            0

Nord-Norge    LE     Olav Sverre Johannessen       Bø, Risøyhamn               0 
         M      Samuel Hætta             Postboks , Maze                 0 0 
         S      Idar Isaksen             Øverveien , Olderdalen         0  0
         M      Reidar Lund             0 Nord-Lenanger               0 
         LE     Jan Inge Kristoffersen        Grasmyrbotn, 0 Silsand             0
               og Grete Vollan
         M      Thoralf Johnsen           Seljeveien , Melbu              

Diagnose: LE - Laryngektomert, S - Strupekreft, strålebehandlet, M - Munnhule-/halsoperert, T - Trakeostomert, P - Pårørende
                                  
                                  0
Styret i NLFL 2008

Navn              Adresse        Telef. Priv.  Telef. Arb.   mobil       e-post
Leder                                        p: 0 0 0   aase@vestgaarden.com
Åse K. Vestgården       0 Seljord      0 0   0    a:    aase.vestgarden@kviteseid.kommune.no

Nestleder           Breidablikkveien                   ole.kvernsmyr@lyse.net
Ole Kåre Kvernsmyr       0 Stavanger

Styremedlem          Deichmansgt.                 0    terjekaa@online.no
Terje Kaasa           Porsgrunn

Styremedlem          Kviltorpvegen                     trygve.ellingsen@himolde.no
Trygve Ellingsen        Molde

Styremedlem          Rundtjernveien       0 0         may.lillian.wettre@rikshospitalet.no
May Lillian Wettre Holthe   0 Oslo

Varamedlem           Seljeveien                      thoralf.johnsen@yahoo.no
Thoralf Johnsen         Melbu

Varamedlem           Oskar Skaugsvei        0    0     torw@online.no
Tor Wold            0 Heimdal
Lokalledere/Kasserere i NLFL 2008

Sted        Navn          Adresse                 Telef. Priv.  mob/Tel. Arb. e-post
Østfold
Leder       Rune Karlsen      Nygårdshaugen , Borgenhaugen  0        ruekarl@online.no
Kasserer      Pål Wensberg      Thorneløkkvn. , Moss            00 0   pal@wensberg.no

Oslo/Akershus
Leder     Torbjørn Bull-Njaa      Solvangen , 0 Skjetten        0      t-bull-n@online.no
Kasserer   Tor Eriksen         Langbølgen , 0 Oslo          0   0 0   torerik@online.no

Rogaland
Leder       Kjell Bjørnsen     Kaiveien , leil. 0, 0 Hommersåk   
Kasserer      Kristian Dahle     Gjerdeveien , Sandnes        

Hordaland/Sogn og Fjordane
Leder     Brynjar Bredesen       Storhammeren , Fyllingsdalen          br.brede@online.no
Kasserer   Tone M. Haukaas       Liaflaten , Nyborg          0   0   to.marga@online.no

Midt-Norge
Leder       Ann Karin Merket     Soknedal                0      ann.karin.merket@gauldalen.no
Kasserer      Lage Skog        0 Buvika                 

Nord-Norge
Leder       Olav Sverre Johannessen Bø, Risøyhamn                0 
Kasserer      Idar Isaksen      Øverveien , Olderdalen          0  0

Mjøsregionen
Kontaktperson Mary-Anne Amundsen      Industrigata C, 0 Brumunddal     0    0   ma-am@online.no

Region Sør/Øst
Leder     Terje Kaasa         Deichmansgt. , Porsgrunn          0   terjekaa@online.no
Kasserer    Roger Guse         Brunlaveien B, 0 Stavern             ro.guse@online.no                                   
                                   
          På kalenderen
          29. mai - 1. juni 2008
          Landskurs og årsmøte 2008.
          NLFLs Landskurs 2008 og årsmøte Hafjell.

          7. - 9. aug 2008                            God sommer!
          18. Nordiske kongress.
          Nordiska kongressen för strup- och                  Hilsen oss i NLFL
          munhålecancer Tampere, Finland.

          28. - 30. august 2008
          Annual meeting IAL. Internasjonal konferanse
          for laryngektomerte Little Rock, Arkansas, USA.

          4. - 5. oktober 2008
          Likemannskurs. Samling for besøkere på
          Quality Hotel Olavsgaard.
          Golf - Grønn Glede
          Er du interessert i golf? Kreftrammede og pårørende får del i golfens helsebringende
          verdi gjennom prosjektet Golf - Grønn Glede, ved Norges Golfforbund i samarbeid
          med Kreftforeningen og en rekke andre organisasjoner.

          Golf-klubber flere steder i landet tilbyr nå Grønt kort-kurs som del av dette prosjektet,
          med grunnleggende opplæring, ukentlige treningssamlinger og kontinuerlig oppfølging
          gjennom hele golfsesongen. Kurset fram til Grønt kort er gratis, og det er også mulig å få
          låne utstyr til denne grunnopplæringen.

          Du finner nærmere opplysninger om prosjektet og deltakende klubber på
          Norges Golfforbunds internettsider.

          (Sakset fra www.nlfl.no)
                Norsk Landsforening for Laryngektomerte     Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 1. november.
                Tullinsgate 2, 0166 Oslo
                Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo
                Telefon:22 20 03 90
                E-post: post@nlfl.no                 Vil du bli medlem i NLFL?
                www.nlfl.no                     Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt
                                           viktige arbeid, trenger vi mange flere medlemmer for å
                NLFLs kontaktperson i Organisasjonsservice:      bli en livskraftig forening. Kanskje du kjenner noen som
                Andreas Hole, E-post: ah@orgservice.no        må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen
I samarbeid med:        Telefon: 22 20 03 90 / Mobil: 975 47 784       som enda ikke vet at vi finnes.


                Redaktør: Tor Wold                  Du kan melde deg inn på vår nettsider:
                E-post: torw@online.no                www.nlfl.no eller bruk postadressen vår.
                Trykk: Aktiv Trykk                  Ta gjerne kontakt med oss på telefon.
                Design: Gjerholm Design as

								
To top