Dokumen Standard KSSR-DSDT by mesov6tt

VIEWS: 1,142 PAGES: 14

									                   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


                    5.11 DOKUMEN STANDARD PRESTASI
                            DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
                                 UNTUK KEGUNAAN
                                  STANDARD PRESTASI
                                  MATEMATIK TAHUN 1
                              SEKOLAH KEBANGSAAN
                                    TAHUN 1Dokumen Standard Prestasi Bagi Mata Pelajaran KSSR Tahun 1 @ LP
                          MATLAMAT KURIKULUM

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman
dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.                          OBJEKTIF KURIKULUM

Kurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:
1.   Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka.
2.   Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran secara berfikir kritis dan kreatif.
3.   Meningkatkan daya kreativiti murid.
4.   Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
5.   Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat
    keputusan dan menyelesaikan masalah.
6.   Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.
7.   Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                         1
    BAND                             PERNYATAAN STANDARD

      1        Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi


      2        Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi


      3        Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi


      4        Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan


      5        Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains


      6        Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                             2
   BAND        PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                   EVIDENS

     1       B1
            Mengetahui perkara-perkara asas  B1D1                  B1D1E1
   Tahu       dalam sains dan teknologi     Benda hidup dan benda bukan hidup   Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan
                                                hidup


                             B1D2                  B1D2E1
                             Bahagian tubuh manusia         Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu
                                                mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan
                                                kaki


                             B1D3                  B1D3E1
                             Haiwan yang terdapat di sekeliling   Mengenal pasti haiwan yang terdapat
                                                di sekeliling


                             B1D4                  B1D4E1
                             Tumbuhan yang terdapat di sekeliling  Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat
                                                di sekeliling


                             B1D5                  B1D5E1
                             Bahagian tubuh manusia yang      Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang
                             berkaitan dengan deria         berkaitan dengan deria penglihatan, bau, rasa,
                                                sentuh dan pendengaran
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                                    3
   BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                EVIDENS

     2       B2               B2D1               B2D1E1
            Memahami perkara-perkara asas  Ciri-ciri benda hidup      Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk
   Tahu       dalam sains dan teknologi                    bernafas, bergerak, membesar dan membiak
    dan
   Faham
                            B2D2               B2D2E1
                            Fungsi bahagian tubuh manusia  Memperihalkan tentang fungsi bahagian-
                                            bahagian tubuh manusia


                            B2D3               B2D3E1
                            Bahagian-bahagian tubuh haiwan  Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh
                                            haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap,
                                            kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut
                                            dan cangkerang


                            B2D4               B2D4E1
                            Bahagian-bahagian tumbuhan    Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan
                                            iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang
                                            dan akar


                            B2D5               B2D5E1
                            Fungsi deria           Menggunakan deria penglihatan untuk
                                            mengenal pasti warna, bentuk asas dan saiz
                                            objek

                                            B2D5E2
                                            Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti
                                            benda-benda yang berbau dan tidak berbau
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                                4
   BAND        PERNYATAAN STANDARD  DESKRIPTOR          EVIDENS

                              B2D5E3
                              Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti
                              rasa bahan makanan

                              B2D5E4
                              Menggunakan deria sentuh untuk mengenal
                              pasti ciri dan keadaan bahan

                              B2D5E5
                              Menggunakan deria pendengaran untuk
                              mengenal pasti pelbagai bunyi
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                5
    BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                   EVIDENS

     3        B3
             Mempamerkan keupayaan    B3D1                    B3D1E1
 Tahu, Faham       mengetahui dan memahami   Memperihalkan kepentingan bahagian     Menerangkan kepentingan bahagian tubuh
   dan         perkara-perkara asas dalam  tubuh manusia               manusia
  Boleh Buat       sains dan teknologi

                            B3D2                    B3D2E1
                            Mengenal ciri-ciri bahagian tubuh haiwan  Membanding dan membeza bahagian tubuh
                                                 satu haiwan dengan haiwan yang lain

                                                 B3D2E2
                                                 Mengajuk bunyi haiwan

                                                 B3D2E3
                                                 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak


                            B3D3                    B3D3E1
                            Mengenal ciri-ciri bahagian tumbuhan    Membanding dan membeza bahagian satu
                                                 tumbuhan dengan tumbuhan yang lain
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                                  6
    BAND        PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                  EVIDENS

                        B3D4                  B3D4E1
                        Menggunakan fungsi deria untuk     Menggunakan deria penglihatan untuk
                        memahami perkara asas dalam sains dan  menaakul kepentingan warna, bentuk dan
                        teknologi                saiz dalam kehidupan

                                            B3D4E2
                                            Menggunakan deria bau untuk menaakul
                                            kepentingan bau dalam kehidupan

                                            B3D4E3
                                            Menggunakan deria rasa untuk menaakul
                                            kepentingan rasa bahan makanan


                                            B3D4E4
                                            Menggunakan deria sentuh untuk menaakul
                                            kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam
                                            kehidupan

                                            B3D4E5
                                            Menggunakan deria pendengaran untuk
                                            menaakul kepentingan bunyi dalam
                                            kehidupan


                        B3D5                  B3D5E1
                        Mengenal bentuk asas bongkah      Mengenal pasti bentuk asas bongkah
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                            7
   BAND        PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                  EVIDENS


     4       B4
            Menggunakan pengetahuan asas  B4D1                 B4D1E1
 Tahu, Faham      sains dan teknologi bagi    Menggunakan pengetahuan asas     Menggabung bentuk asas bongkah yang
   dan        menjalankan tugasan      berkaitan bentuk asas bongkah dalam  mempunyai ciri yang sama atau yang berbeza
 Boleh Buat                     menjalankan tugasan
  dengan
  Beradab
                           B4D2                 B4D2E1
                           Menggunakan pengetahuan asas     Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai
                           berkaitan haiwan dalam menjalankan  ciri yang sama dan berbeza
                           tugasan


                           B4D3                 B4D3E1
                           Menggunakan pengetahuan asas     Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang
                           berkaitan tumbuhan dalam       mempunyai ciri yang sama dan berbeza
                           menjalankan tugasan
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                               8
   BAND        PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                 EVIDENS

                        B4D4                B4D4E1
                        Menggunakan pengetahuan asas    Mengelaskan objek mengikut warna, bentuk
                        berkaitan deria dalam menjalankan  dan saiz
                        tugasan
                                          B4D4E2
                                          Mengelaskan benda-benda yang berbau dan
                                          tidak berbau

                                          B4D4E3
                                          Mengelaskan pelbagai bahan makanan
                                          berdasarkan rasa

                                          B4D4E4
                                          Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal
                                          bahan

                                          B4D4E5
                                          Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu


                        B4D5                B4D5E1
                        Menggunakan pengetahuan asas    Mengenal pasti objek yang timbul dan objek
                        sains dalam memahami konsep     yang tenggelam
                        timbul dan tenggelam
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                           9
    BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                  EVIDENS

     5        B5
             Mengaplikasi pengetahuan dan  B5D1                 B5D1E1
 Tahu, Faham       kemahiran saintifik untuk   Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan tentang ciri benda hidup dan
   dan         membentuk konsep sains     kemahiran saintifik untuk membentuk  benda bukan hidup
 Boleh Buat                       konsep berkaitan benda hidup dan
  dengan                        benda bukan hidup
Beradab Terpuji

                             B5D2                 B5D2E1
                             Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan tentang bahagian dan fungsi
                             kemahiran saintifik untuk membentuk  tubuh manusia
                             konsep berkaitan bahagian dan
                             fungsi tubuh manusia


                             B5D3                 B5D3E1
                             Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan tentang haiwan dan bahagian
                             kemahiran saintifik untuk membentuk  tubuh haiwan
                             konsep berkaitan haiwan dan
                             bahagian tubuh haiwan


                             B5D4                 B5D4E1
                             Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan tentang tumbuhan dan
                             kemahiran saintifik untuk membentuk  bahagian tumbuhan
                             konsep berkaitan tumbuhan dan
                             bahagian tumbuhan
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                                 10
   BAND        PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                  EVIDENS

                        B5D5                 B5D5E1
                        Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan tentang kepentingan warna,
                        kemahiran saintifik untuk membentuk  pelbagai bentuk, saiz, bau, rasa, ciri bahan
                        konsep berkaitan fungsi deria     dan bunyi dalam kehidupan

                        B5D6                 B5D6E1
                        Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan mengenai pengubahsuaian
                        kemahiran saintifik untuk membentuk  objek yang tenggelam supaya timbul dan objek
                        konsep berkaitan tenggelam dan    yang timbul supaya tenggelam
                        timbul


                        B5D7                 B5D7E1
                        Menggunakan pengetahuan dan      Memperihalkan mengenai kepentingan
                        kemahiran saintifik untuk membentuk  kepelbagaian bentuk bongkah
                        konsep berkaitan reka bentuk
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                             11
    BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                EVIDENS

     6        B6
             Mengaplikasikan konsep sains  B6D1               B6D1E1
 Tahu, Faham       untuk menyelesaikan masalah  Menggunakan konsep sains untuk  Menghargai bahagian tubuh badan serta
   dan         dalam kehidupan harian     menyelesaikan masalah dalam   menghormati dan menerima keadaan diri
 Boleh Buat                       kehidupan seharian        seseorang
  dengan
Beradab Mithali                                      B6D1E2
                                             Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan
                                             dengan cara tidak menganiaya haiwan

                                             B6D1E3
                                             Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya
                                             menerangkan kesannya di muka bumi

                                             B6D1E4
                                             Mencipta produk daripada bahagian-bahagian
                                             tumbuhan dan menceritakan tentang hasil
                                             ciptaan produk

                                             B6D1E5
                                             Menghargai organ deria dan memerihalkan
                                             kepentingan menjaga keselamatan diri
                                             termasuk organ deria

                                             B6D1E6
                                             Mereka bentuk objek atau struktur
                                             menggunakan bentuk asas dan bentuk asas
                                             bongkah secara inovatif dan menerangkan
                                             objek atau struktur yang dibina
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP                                              12
Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP  13

								
To top