Docstoc

พฤติกรรมทางเพศ

Document Sample
พฤติกรรมทางเพศ Powered By Docstoc
					พฤติกรรมทางเพศ
โดย
ด.ช.ภาสวิชญ์ กาววิไล EPM2/1 เลขที่16
ด.ช.วรัญญู บุญกระจ่าง EPM2/1 เลขที่18
          ิ
ด.ช.ทินภัทร ดลสุจต EPM2/1 เลขที่15
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขพันธุ์ถาวร EP2/1 เลขที่13
ด.ช.กฤษณ์ พนาพงศ์วศิน EPM2/1 เลขที่19
ด.ช.ธนพล ลือชัย EP2/1 เลขที่11
               พฤติกรรมทางเพศ


พฤติกรรมทางเพศ
 หมายถึง การกระทา หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับ
                 ่
 เรื่องเพศซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทีแสดงออกภายนอก
 คือ พฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อ
 พิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมทางเพศ จะ
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัย คือ ครอบครัว เพื่อน
 สังคม และ วัฒนธรรม
              พฤติกรรมทางเพศ


อิทธิพลของครอบครัว
 ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจและ
 ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมี
 อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ
 ของวัยรุ่นด้วย
                พฤติกรรมทางเพศ


อิทธิพลของเพื่อน
 การคบเพื่อนมีความสาคัญและจาเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่น
 เพราะเพื่อนจะมีอิทธิพล
 ในเรื่องความคิดความ เชื่อตลอดจนให้คาปรึกษา หรือ
 แนะนาในเรื่องต่างๆรวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ และอาจ
                            ่
 ชักจูงไปในทาง ที่ดีและไม่ดี ดังนั้นการเลือกคบ เพื่อนทีดี
 จะช่วย แนะนาเรื่องพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม
               พฤติกรรมทางเพศ

            ี
 อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่สาคัญ มี
ดังต่อไปนี้
 1.ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบัติตนต่อ
 ทางเพศตรงข้าม เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ
 2.ค่านิยมทางเพศ
 3.การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยระหว่างพ่อแม่กับลูก
               พฤติกรรมทางเพศ


  ่
เรืองพรหมจรรย์
    ่
 วัยรุนชาย วัยรุ่นชายมีค่านิยมทางเพศเรื่องพรหมจรรย์
 ของหญิงหลากหลายแนวคิดแต่ค่านิยมทางเพศที่ดี
 ที่สังคมไทยยอมรับกัน ก็คือชายควรมีความรับผิดชอบ
 ต่อการกระทาของตนเองไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม
    ่
 วัยรุนหญิง วัยรุ่นหญิงควรมีค่านิยมทางเพศเรื่อง
 พรหมจรรย์ โดยคานึงถึงความบริสุืทธิ์และการรักษา
 พรหมจรรย์จนกว่าจะพบกับชายที่แน่ใจ
 ว่าจะเลือกเป็นคู่ครองและคู่ชีวิต แล้วสงวนรักษา
 พรหมจรรย์ไว้มอบ
 ให้ในวันแต่งงาน
               พฤติกรรมทางเพศ
ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง
 ในประเทศไทยมีความเป็นไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี
 และวัฒนธรรมอันเป็น
 เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะค่านิยมในเรื่องเพศ ซึ่ง
 มีมุมมองได้ 2 ทาง ดังนี้ คือ
              ่ ู
 ค่านิยมทางเพศในเรื่องทีไม่ถกต้องสาหรับคนไทย ได้แก่
 1.1 การไม่เผยแพร่ความจริงในเรื่องเพศหรือการไม่ให้
 ความรู้เรื่องเพศแก่ บุตรหลานโดยคิดว่าเป็นเรื่อง หยาบ
 คาย หรือน่าอาย
 1.2การไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลในสังคมพูดคุยกัน
 ในเรื่องเพศ อย่าง เปิดเผย 1.3 การยกย่องให้เพศชาย
 เป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
 1.4 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสโดยถือว่าเพศชายไม่
 ผิด
                พฤติกรรมทางเพศ
 การเปลี่ยนแปลงทางเพศเป็น
กระบวนการตลอดชีวต ิ
  และการเปลี่ยนแปลงทางเพศนี้ ก่อให้เกิดการ
  เปลี่ยนแปลง ทั้งทาง ร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม
  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเพศในวัยรุ่นที่ได้เป็นการ
  เปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนที่สุด และส่งผล ต่อสุขภาพ
  ในทุกๆ ด้านมากที่สุด
              พฤติกรรมทางเพศ
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
อย่างชัดเจน
 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชายกับ
 หญิงและมีลักษณะเฉพาะของเพศอย่างชัดเจน เช่น หญิง
 จะมีประจาเดือน และชายจะเริ่มมีการ
 หลั่งของน้าอสุจิ
                  พฤติกรรมทางเพศ
เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immuno
Deficiency Syndrome)
   เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อ
   ไวรัสเอดส์เอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไป ทาลายเม็ดเลือดขาว
   ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทาให้ภูมิคุ้มกันโรคลด
   น้อยลง จึงทาให้ติดเชื้อ โรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่
   ร่างกายได้ง่ายขึ้น
                    พฤติกรรมทางเพศ


     การติดต่อของโรคเอดส์
 การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่
 ว่าชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ทั้ง
 ช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติ ก็ล้วนมีโอกาสติดโรค
 นี้ได้ทั้งสิ้น และจากข้อมูลของกอง ระบาดวิทยาพบว่า ร้อย
 ละ 83 พศสัมพั ยเอดส์ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
  การมีเของผู้ป่วนธ์
  พบว่ พศสัมพันธ์
 การมีเาโอกาสทีจะแพร่โรคมีเฉพาะทางเลือดน้ากามและน้าใน
            ่
  ช่ า งคลอดเท่ นั้น ช่องทาง การติดต่ในช่องคลอดเท่า ญ ช่ งทาง
 พบว่อโอกาสที่จะแพร่โารคมีเฉพาะทางเลือดน้้ากามและน้้าอโรคที่สาคันั้น มีอ2
  ทาง โรคที่ส้าคัญว 2 ทาง คือ ้
 การติดต่อคือการร่มี มเพศกับผูที่มีเชื่อโรคเอดส์ ไม่ใช้ถุงยาง
  อนามัย และ การมีบาดแผลฉีกขาดระหว่างร่วมเพศ หรือ
  การมีแผลจากกามโรคอยู่เดิม
พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมทางเพศ
          พฤติกรรมทางเพศ


 Thank You For Your Attention


ขอบคุณที่ตั้งใจรับชมการนาเสนอ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:380
posted:7/5/2011
language:Thai
pages:14
Description: โดย ด.ช.ภาสวิชญ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ