Mer praksis – bedre lærere_ ase Streitlien by wuyunyi

VIEWS: 3 PAGES: 22

									Mer praksis – bedre
lærere?
Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert
lærerutdanning” ved Høgskolen i Telemark
Nasjonal konferanse på Hafjell, 15. og 16. januar 2009
            Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Plan for presentasjonen av ”Skolebasert
lærerutdanning” (oppstart 2007)
  Mål
  Organisering
  Status
  Erfaringer


       Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Mål for prosjektet
  Bedre samhandling og kommunikasjon
  mellom høgskole og praksiskoler
  Tilby studentene to likestilte
  læringsarenaer
  Styrke sammenhengen mellom teoretisk
  og praktisk kunnskap i utdanningen

        Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Aktiviteter

 - praksisskolenes lærere deltar i læringsarbeidet i
  høgskolen
 - høgskolens lærere deltar i studentenes
  læringsarbeid i praksisskolene
 - de to partene planlegger, utvikler oppgaver og
  vurderer studentene sammen
 - trepartsamtalen benyttes som et viktig redskap

         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Organisering av prosjektet
  Prosjektleder
  Styringsgruppe (to rektorer, fire faglærere,
  praksiskoordinator)
  Storgruppemøter
  Praksisseminar/fagdager         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Organisering av praksis
• 1. studieår:  2 uker á 5 dager (høst)
         10 dager fleksibelt (vår)
         Barnetrinn 1-7

• 2. studieår:  11 uker á 3 dager (høst)
         14 uker á 3 dager (vår)
         Barnetrinn 1-7

• 3. studieår:  4 uker praksis
         Ungdomstrinn 8-10

         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Følgeforskningsoppdraget til
Telemarksforsking-Notodden
 ”Følgeforskning må forsøke å få fram hvilke
 sider av prosjektet som fører til bedring av
 studiekvaliteten, og om det eventuelt er sider
 som kan virke negativt inn for eksempel på
 studentenes grad av fagforståelse og/eller
 yrkesforståelse”.
 (fra søknaden til Kunnskapsdepartementet fra
 Høgskolen i Telemark)
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Følgeforskningsaktiviteter

  Kartlegging av status tidlig i
  prosessen
  Analyse av endringsprosesser
  Dialog og erfaringsinnhenting
  Dokumentering av prosessen
  (Lindøe, 2001)
           Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Problemstillinger
1. Organisering og arbeidsmåter:
 Er organiseringen av prosjektet tjenlig for
  måloppnåelsen i lærerutdanningen?
 Hvordan fungerer samarbeidet (innad i
  organisasjonene og mellom organisasjonene)?
 Har denne måten å organisere
  allmennlærerutdanningen på overføringsverdi
  til allmennlærerutdanning generelt?
        Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Problemstillinger

2. Faglig utbytte/kompetanseutvikling:
 Hvilket faglig utbytte har deltakerne
  (studenter, praksislærere, høgskolelærere) i
  prosjektgruppa?
 Hva er studentenes erfaringer med skolebasert
  lærerutdanning?
 I hvilken grad har deltakerne utviklet et felles
  ansvar for å utdanne den kompetente lærer?
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Delundersøkelsene i 2007/2008

 Delundersøkelse I: Studenterfaringer
 (intervju)
 Delundersøkelse II: Samarbeid i
 prosjektgruppa (dokumentanalyse,
 observasjon)

       Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Delundersøkelsene i 2008 - 2009
  Delundersøkelse I: Samarbeid i prosjektgruppa
  Intervju høgskolelærere (h-2008)
  Intervju høgskolelærere (v-2009)
  Observasjon/dokumentstudier
  Delundersøkelse II: Erfaringer i praksisfeltet
  Intervju øvingslærere (h-2008)
  Intervju av øvingslærere (v-2009)
  Delundersøkelse III: Studenterfaringer
  Observasjon av studenter i praksis
  Intervju av studenter
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
H - 2009
  Delundersøkelse IV:
  Kompetanseoverføring HiT
  Spørreundersøkelse (evt. kombinert med
  intervju)
  Delundersøkelse V: Kompetanseoverføring
  øvingsskoler
  Spørreundersøkelse (evt. kombinert med
  intervju)
        Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Studenterfaringer (h-2007)
  Svært positive til tidlig praksis i utdanningen
  Visste lite om ”Skolebasert lærerutdanning”
  ved studiestart
  I hovedsak fornøyde med at de hadde valgt
  Høgskolen i Telemark (HiT) som studiested         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Om skolebasert lærerutdanning
  Har ikke tenkt over dette. Men det er jo
  naturlig at jo mer du er ute, jo raskere finner
  du ut om du passer som lærer
  Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig mye
  bedre, det er praksisrelatert. Mer oppfølging.
  Det virker som lærerne ved HiT er spesielt
  plukket ut for dette studiet

         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Studentenes tanker om mål og verdier i skolen høsten
2007 (spørsmålene gjentas i intervju v-2009)
  Skolen må bygge opp elevenes selvfølelse – at de får
  tro på seg selv.
  Lære elevene at det skal være plass for alle, respekt
  for hverandre og at de ikke skal mobbe.
  Lære å bli sosiale mennesker.
  Følge opp elevene. Legge et grunnlag for livet.
  Elevene skal lære å være sammen med andre og
  utvikle kunnskaper.
  At de skal lære det grunnleggende for å få et bra liv
  og en bra jobb, og at de blir trygge mennesker.
          Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Erfaringer – praksislærere/rektorer
  Enige i målet for pilotprosjektet
  God oppfølging fra høgskolen
  Deltakelse i prosjektet gir faglig påfyll
  Studentene lærer mye ”ekstra” om lærerollen
  ved å være tilstede over tid (om det daglige
  lærersamarbeidet, skole-hjem-samarbeid,
  elevforutsetninger, samarbeid med PPT,
  barnevern, om lokalmiljøet m.m.)
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Utfordringer
  Lite fornøyd med bruk av fronter (høgskolens
  system) som kommunikasjons- og
  informasjonssystem
  Usikkerhet om beslutninger i styringsgruppa når ut
  til alle skolene
  Praksislærerne må være villige til å gå inn i en
  søkende og utforskende rolle. Prosjektet er i stadig
  utvikling
  Krevende å veilede studentene over så lang tid
  (ivareta progresjon, fagdidaktisk og pedagogisk)
          Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Erfaringer – faglærere ved HiT
  Bedre kjennskap til og bedre kommunikasjon med
  praksisskolene
  Har minsket eventuell ”teorifientlighet” ute i skolene
  Lettere å få til en god sammenheng mellom
  undervisning på høgskolen og oppgaver i praksis
  Bedre og tettere samarbeid mellom faglærerne som
  deltar i prosjektet


          Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Utfordringer
  Nært samarbeid mellom praksislærer og
  faglærer, men to ulik roller som skal ivaretas
  Skifte av lærere i prosjektet
  Ulik grad av engasjement
  Informasjon og kommunikasjon – hvordan nå
  ut til alle?
  Den faglige progresjonen for studentene
  Utvikling av Trepartsamtalen
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Oppsummering – underveis i
prosjektet
  Organiseringen av prosjektet har skapt nye kommunikative
  møteplasser for de tre partene – studenter, høgskolelærere og
  praksislærere
  Høgskole og praksisskole har tatt et felles ansvar for
  planlegging, utarbeiding av oppgaver og vurdering av
  studentene
  Studenter og praksislærere opplever utvidet praksis som svært
  positivt
  Aktuelle spørsmål: Ser studentene relevansen av
  teori/fagkunnskaper i forhold til egen praksis? Hvordan vil
  utviklingen av teori- og refleksjonskompetanse komme til
  syne?
           Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Mer praksis – bedre lærere?
  ”Ikke mengden praksis, men typen praksis vi
  prøver å få til som kjennetegner prosjektet”
         Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

								
To top