Villkor_Hus_januari_2011_tcm87-72448 by chenmeixiu

VIEWS: 61 PAGES: 25

									 Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2011

Hus, Fritidshus, Lösöre i fritidshus
Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.modernatrygghetsforsakringar.se
    Hus

   Viktigt att tänka på när du läser Villkoret
1 / Detta är det kompletta villkoret för Hus, Fritidshus och Lösöre i fritidshus med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas av
just din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Det är därför viktigt att du har tillgång till ditt försäkringsbrev när du läser
villkoret.                                                                            Moderna Trygghetsförsäkringar - en del av Moderna
2 / När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt                  Försäkringar (org.nr.516403-8662) - ingår i Tryg som är
åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, s.k. säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa noga.                            den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden.
3 / Hur stor ersättning du får beror bland annat på vilken självrisk du har, hur gammalt och vilket slags föremål skadan gäller
samt om du har följt de säkerhetsföreskrifter som gäller.
4 / Om du inte hittar den information du söker eller om något i försäkringsbrevet är felaktigt - kontakta oss!


 inneHåll
1. Vem försäkringen gäller för . . . . . . . . . . Sida 3       4.5 Framkallande av försäkringsfall . . . . . . . . . . . . . 11             9.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter . . . .         .  .  .  19
                                   4.6 Psykiskt störda och barn . . . . . . . . . . . . . . . . 11             9.6 Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter . .        .  .  .  19
2. Var försäkringen gäller . . . . . . . . . . . . . . . . 3     4.7 Allmänna begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . 11              9.7 Självrisk och högsta ersättningsbelopp . . . . . .        .  .  .  19
                                                                                9.8 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd        .  .  .  19
3. Vad försäkringen gäller för . . . . . . . . . . . . . 3      5. Ersättnings- och värderingsregler .         .  .  .  . . . . .  12
3.1 Byggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3    5.1 Skada på Fritidshus Lösöre . . . . . .       .  .  .  . . . . . .  12  10. Anticimex . . . . . . . . . . . .    .  .  .  .  . . . . .    19
3.2 Fritidshus Lösöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   5.2 Skada på byggnad . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . .  13  10.1 Skadedjur . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    19
3.3 Täckningsschema försäkrade skadehändelser . . . . 5-9       5.3 Skada på tomtmark . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . .  15  10.2 Husbock samt övriga skadeinsekter    .  .  .  .  . . . . . .    20
 A. Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   5.4 Skada på småbåt . . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . .  15  10.3 Äkta Hussvamp . . . . . . . . . .    .  .  .  .  . . . . . .    20
 B. Läckage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   5.5 Tvist om värde . . . . . . . . . . . .       .  .  .  . . . . . .  15  10.4 Reklamation och omprövning . . .    .  .  .  .  . . . . . .    21
 C. Stöld och skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 D. Storm, hagel och snötryck . . . . . . . . . . . . . . . . 6   6. Självrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16              11. Utökat skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              22
 E. Översvämning och jordrörelser. . . . . . . . . . . . . . 6    6.1 Stöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16             11.1 Vad försäkringen gäller för . . . . . . . . . . . . . .           22
 F. Hushållsmaskiner och andra föremål samt installationer . 6                                                11.2 Byggnadsskada orsakad av en plötslig och oförutsedd
 G. Glas och sanitet samt andra skador . . . . . . . . . . . 7    7. Byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad                 16  händelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           22
 H. Obrukbar bostad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7    7.1 Vad är försäkrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           16  11.3 Begränsat åldersavdrag på byggnad . . . . . . . . . .            22
 I. Ansvarsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   7.2 Försäkringen gäller för . . . . . . . . . . . . . . . . .            16  11.4 Fördel vid storskada . . . . . . . . . . . . . . . . . .           22
 J. Rättsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   7.3 Försäkringen gäller inte för . . . . . . . . . . . . . . .           16
 K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp . . . 8      7.4 Självrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           17  12. Allmänna villkor . . . . . .   . . . .   .  .  .  . . . . .    23
 L. Anticimex Trygghetsavtal Plus . . . . . . . . . . . . . . 8                                                12.1 Försäkringstiden . . . . . . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
 M. Utökat skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8    8. Ansvarsskydd . . . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  17  12.2 Ändring av premie eller andra  villkor .  .  .  .  . . . . . .    23
 N. Småbåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9    8.1 Försäkringen gäller för . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  17  12.3 Betalning av premie . . . . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
                                   8.2 Försäkringen gäller inte. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  17  12.4 Dröjsmålsränta . . . . . . .   . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
4. Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och             8.3 Om du krävs på skadestånd.   .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  17  12.5 Återkrav . . . . . . . . . . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
allmänna begränsningar . . . . . . . . . . . . . . .      10  8.4 Högsta ersättningsbelopp .   .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  17  12.6 Dubbelförsäkring . . . . . .   . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
4.1 Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10                                               12.7 Preskription . . . . . . . . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
4.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och        9. Rättsskydd . . . . . . . . . .      .  .  .  .  .  .  . . . . .  18  12.8 Skaderegistrering . . . . . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  9.1 Vem försäkringen gäller för . . .    .  .  .  .  .  .  . . . . . .  18  12.9 Personuppgiftslagen (PuL) . .  . . . .   .  .  .  . . . . . .    23
4.3 Andra åliggande om försäkringsförhållanden . . . . . .   10  9.2 Vad försäkringen gäller för . . .    .  .  .  .  .  .  . . . . . .  18
4.4 Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat       9.3 Vad försäkringen inte gäller för .   .  .  .  .  .  .  . . . . . .  18  13. Kontakt och omprövning . . . . . . . . . . . . . 24
åliggande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  9.4 Ombud . . . . . . . . . . . . .     .  .  .  .  .  .  . . . . . .  18
                                                                                                                           2
    Hus


 1. Vem försäkringen gäller för                 2. Var försäkringen gäller                     3. Vad försäkringen gäller för

Byggnad                            Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad och Fritidshus Lösöre       Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Den   På den försäkrade fastigheten.                   försäkring har. Nedan anges vilken egendom som försäkringen
gäller också för annan som är ägare eller innehavare av den                                   för Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad samt Fritidshus Lösöre
försäkrade fastigheten (hus eller fritidshus).        Småbåt                               omfattar.
                               Tilläggsförsäkringen Småbåt till Fritidshus gäller i Norden. Vid
Fritidshus Lösöre                       resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans     Täckningsschemat punkt 3.3 visar vilka skadehändelser
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de  första 45 dagar.                          försäkringen gäller för.
hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbok-
föringsadress som du.                                                      3.1 byggnad
                                                                 Det framgår av ditt försäkringsbrev om försäkringen omfattar
                                                                 byggnad för Hus eller Fritidshus.

                                                                 1. Byggnad
                                                                 - byggnader som anges i försäkringsbrevet och vad som enligt
                                                                 lag är tillbehör till dessa
                                                                 - föremål som enligt lag räknas som byggnadstillbehör men
                                                                 som inte är installerade/fastmonterade
                                                                 - ledningar, kulvertar och andra installationer – fram till förbin-
                                                                 delsepunkt till kommunal eller samägd anläggning - som du
                                                                 äger och som är avsedda för de försäkrade byggnaderna
                                                                 - radio- och tv-antenn (även parabol) som är fastmonterad
                                                                 utomhus
                                                                 - konstnärlig utsmyckning på byggnaden högst 30 000 kronor
                                                                 - pool på den angivna fastigheten. Om fastigheten är ett frit-
                                                                 idshus är pool inomhus endast omfattad om det framgår av
                                                                 försäkringsbrevet
                                                                 - bränsle på tomten för uppvärmning av försäkrade byggnader.
                                                                                                    3
    Hus
2. Tomtmark                            - egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha
Tomtmark i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbygg-   eller använda.
naden. Med tomtmark avses här:
- mark med växtlighet, staket, terrassmur, trädgårdstrappa,    3. Egendom som är försäkrad med begränsning
plattgång, på fundament fastsatt konstverk, flaggstång, lykt-   A. Golfutrustning ersätts med högst 10 000 kronor.
stolpar, vattenbrunn (ej vattnet) och brygga.           B. Cyklar och cykelutrustning ersätts med högst 5 000 kronor.
                                 C. Föremål som avses som stöldbegärlig egendom ersätts en-
Observera att tomtmark inte omfattas av samtliga skadehän-    dast om de stjäls från låst utrymme i fritidshusets bostads-
delser i täckningsschemat (t.ex. storm).             byggnad. Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till
Högsta ersättning vid skada på tomtmark är 100 000 kronor,    bostadsutrymme.
varav högst 30 000 kronor för skada på vattenbrunn.
                                 Ersättning lämnas inte vid stöld av stöldbegärlig egendom
Vid lantbruksfastighet är tomtmark det område som enligt fas-   från biutrymme till bostaden, t.ex. förråd, garage, uthus och
tighetstaxeringen är avsatt som tomtmark kring bostadsbyg-    liknande. Se punkt 3.3.C.
gnad.                               D. Med stöldbegärlig egendom avses
                                 - smycken och andra föremål helt eller delvis av ädelmetall,
3. Byggnad som inte är försäkrad                 äkta pärlor och ädelstenar
Försäkringen gäller inte för fastighet som är taxerad som     - samling av mynt, sedlar eller frimärken (av numismatiskt/-
hyresfastighet.                          filatelistiskt värde). Ersätts med högst 10 000 kronor.
                                 - antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor. Med
3.2 fritidsHus lösöre                       antikviteter avses föremål som har ett förhöjt marknadsvärde
1. Egendom som är försäkrad                    på grund av sin art och ålder, i regel minst 100 år. Med äkta
Lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett   mattor avses handknutna så kallade orientaliska mattor,
för privat bruk (således inte avsett för förvärvsverksamhet)   tillverkade i Asien, Nordafrika eller på Balkanhalvön
och som förvaras på försäkringsstället.              - vapen med tillbehör, ammunition
                                 - vin och sprit
2. Egendom som inte är försäkrad                 - fick- och armbandsur
- pengar, frimärken och värdehandlingar, till exempel aktier,   - pälsar och pälsverk
obligationer, checkar, biljetter och kuponger           - kameror, optik, projektorer och kikare
- motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, skepp,      - apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv, video
vattenskoter, svävare, hydrokopter och luftfartyg samt de-    eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikations-
lar och utrustning till sådana fordon eller vatten-/luftfartyg.  och GPS-utrustning) samt tillbehör till sådana apparater
Dock gäller försäkringen för paddelkanot och kajak samt för    - cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåter-
trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt. Trädgårds-  givning
redskap som inte är registreringspliktigt ersätts med högst    - datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefax
30 000 kronor.                          och tillbehör till sådan utrustning
- båt, vind- och kitesurfingbräda. Om du har tecknat tilläggs-  - elrullstol
försäkringen Småbåt se dock Täckningsschemat punkt 3.3 N
- andra djur än sådana som man normalt har i bostadslägenhet

                                                                   4
     Hus

3.3 täckningsscHema - försäkrade skadeHändelser
Det framgår av ditt försäkringsbrev vilka moment som ingår i din försäkring.             A. Brand                    B. Läckage                                         C. Stöld och skadegörelse

 1.
   	
•	Försäkringen      Skada genom                   Skada av vätska eller ånga                                 Stöld och skadegörelse
 gäller för:       •	 eld som kommit lös (ej som består i     som oberäknat strömmat ut från                               då någon olovligen tar sig in på försäkringstället, dess bostadsutrymme eller
               enbart glöd- eller svedskada)        •	 ledningssystem för vatten, värme eller avlopp, även invändiga stuprör som upp-      biutrymme till bostad.
             •	 explosion                    fyller de krav som ställs på avloppsledning                       Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till bostadsutrymme.
             •	 plötslig skada av sot            •	 anordning ansluten till sådant system (t.ex. tvättställ, värmepanna)
             •	 blixtnedslag                 •	 badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn        Med biutrymme till bostad menas: Förråd, garage, uthus och liknande.
             •	 frätande gas som bildas vid oavsiktlig     och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid
               upphettning av plast              byggnads- eller installationstillfället                         Stöld av och skadegörelse på
             •	 att flygplan eller annan luftfarkost stör-  •	 kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen                •	 byggnad
               tar eller delar från sådant faller ned    •	 akvarium                                         •	 installerat/fast monterat byggnadstillbehör som inte är installerat/fast mon-
                                     •	 vattensäng                                         terat och som förvaras i låst utrymme
                                     •	 brandsläckare                                      •	 tomtmark
                                                                                   •	 lösöre i fritidshus.

                                                                                   Har gärningsmannen blivit insläppt gäller endast försäkringen om han använt
                                                                                   tvång eller våld för att komma in.
 2.
   	
•	Försäkringen
 gäller inte för:
             Skada                      Skada                                            Skada
             •	 av sprängningsarbete             •	 genom utströmning från dränerings- eller dagvattensystem, tak, takavlopp,        •	 av eller på stöldbegärlig egendom utomhus eller från biutrymme till bostad
 Se även punkt 4    •	 av sot från levande ljus.            takränna, utvändigt stuprör, ventilations- eller rökkanal                  (se ovan)
 Säkerhetsföreskrifter,                         •	 genom att vatten (oberoende av orsak) vid regn, snösmältning eller genom att       •	 utfört av någon som omfattas av försäkringen eller som bor i den försäkrade
 annat åliggande och                            högvatten trängt upp ur avloppsledning eller anslutning till denna (t.ex. hand-       fastigheten
 allmänna                                  fat). Se dock punkt 3.3 E                                •	 utfört av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden eller som tagit sig in
 begränsningar                              •	 på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga   med nyckel som han lovligen har
                                       byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått. Vid läckage genom yt - och         •	 på eller i växthus eller drivbänk
                                       tätskikt ser vi hela våtutrymmet (väggar och golv) som en enhet.             •	 av byggnadstillbehör som inte är installerat/fast monterat och som förvaras
                                     •	 på den installation eller föremål som läckt. Se dock punkt 3.3 F              utomhus eller i olåst utrymme.
                                     •	 vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen provats och
                                       visat sig vara felfri.

                                     Förlust
                                     •	 av den utströmmande vätskan.
 3.
   	
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
             Du får inte handskas med eld eller
             levande ljus på sådant sätt att stor risk
                                     Du ska vidta skäliga åtgärder for att förhindra frysning:
                                     •	 i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten.
                                                                                   Cykel som förvaras i fritidshus ska vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen
                                                                                   godkänt cykellås.
 Se även punkt 4.1    för brand uppstår. Detta medför t.ex. att    •	 det vatten som blir kvar ska antifrysbehandlas.
 Om säkerhets-      du måste se till att du inte röker i sängen   •	 i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning        Se punkt 4.2 angående dörrar, fönster, vapen, nyckel och låsbyte samt sär-
 föreskrifterna inte   och att du inte lämnar eld eller levande    •	 vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn.       skilda lås- och larmkrav.
 följs, se punkt 4.4   ljus obevakade.
                                                                                                                              5
    Hus
            D. Storm, hagel och snötryck         E. Översvämning och jordrörelser             F. Hushållsmaskiner och andra elektriska föremål samt installationer

 1.
   	
•	Försäkringen     Skada på                    Skada orsakad av                     Skada på
 gäller för:      •	 de försäkrade byggnader som en direkt    •	 vatten som till följd av skyfall, snösmältning,    •	 hushållsmaskin enligt punkt 3.1.1 och punkt 3.2.1
             och oundviklig följd av att byggnaden     stigande sjö eller vattendrag:            •	 installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet
             skadas av:                 a) strömmar från markytan direkt in i byggnad      •	 maskinell utrustning till brunn, pool eller poolduk
            a) storm                    genom dörr, fönster, ventil eller liknande öppning    •	 egendom som direkt orsakas av kortslutning eller annat elektriskt fel.
            b) föremål som stormen fört med sig      b) inomhus tränger upp ur mynningen på avlo-
            c) flaggstång eller träd som blåser omkull   ppsledningen eller anordning ansluten till den
            vid lägre vindstyrka              (t.ex. handfat).
            d) hagel
            e) snötryck när yttertakets bärande      •	 jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller
            konstruktion bryter samman på bostads-      vulkanutbrott.
            byggnad.
                                   Skyfall = regn med minst 1 mm/min eller 50 mm/
            •	 växthus inklusive. glas, terrassmur,    dygn.
             plattgång, flaggstång, lyktstolpar och
             vattenbrunn. Dessa täcks bara vid      Jordskalv = minst 4 på Richterskalan.
             ersättningsbar stormskada
            •	 fritidshus lösöre inomhus av regn,
             köld eller annan oundviklig följd av att
             byggnad där egendomen finns skadats
             enligt a) – e) ovan.

            Storm = minst 21 m/sek


 2.           Skada
   	
•	Försäkringen     •	 som beror på ingrepp i bärande stomme,   Skada                          Skada
 gäller inte för:     försummat underhåll eller angrepp av    •	 orsakad av skyfall, snösmältning, stigande sjö    •	 orsakad av korrosion t.ex. rost eller annan åldersförändring
 Se även punkt 4      röta, korrosion eller insekter        eller vattendrag på tomtmark samt på båthus,     a) äldre än 15 år inom byggnad
 Säkerhetsföreskrifter, •	 på båthus, sjöbod, badhytt eller egendom   sjöbod, badhytt, tält, växthus eller egendom däri   b) utanför byggnad
 annat åliggande och    däri                    •	 orsakad av vatten som tränger in i de försäkrade
 allmänna        •	 egendom i växthus               byggnader genom grund eller liknande         •	 på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme.
 begränsningar     •	 på revetering, puts och skorstensbekläd-  •	 vid jordrörelse orsakad av sprängning, schakt-    •	 genom kortslutning orsakad av vätska
              nad om de inte träffats av föremål som    ning, pålning, spontning, uppläggning av       •	 orsakad av att lagrad information eller programvara på dator eller datatillbehör skadas/raderas
              stormen blåst omkull eller ryckt loss     jord- eller stenmassor, gruvdrift, vatten- eller   •	 på belysningsarmatur, dräneringssystem, tak, takränna, stuprör, skorsten/rökgång, murverk eller ventilations-
            •	 på simbassäng/pool, mur, staket, vind-    vågerosion                        huv
              skydd eller plank som är byggnadstillbe-  •	 på egendom orsakad av sättningar i mark        •	 som uppstått direkt eller indirekt genom byggnads- eller sprängningsarbete, översvämning eller vatten som
              hör                      eller grund om dessa inte är en direkt följd av     trängt in i byggnaden
            •	 skada vid snötryck om taket inte utförts   jordskalv.                      •	 ytliga skador/skönhetsfel som inte minskar föremålets funktionsduglighet.
              enligt gällande byggnorm/branschregler
              vid tidpunkten för uppförandet/repara-   Sprickor i byggnad som inte avsevärt minskar byg-    Kostnad för upptining av frusen ledning eller rensning vid stopp i avlopp.
              tionen.                  gnadens funktionsduglighet.
            •	 på lös egendom utomhus.


 3.
   	
•	Säkerhets-      För snötryck gäller att du ska förebygga                                Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning:
 föreskrifter:     och förhindra skada genom att se till att
 Se även punkt 4.1   taket blir skottat om snömängden blir                                 •	 i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten. Det vatten som blir kvar ska anti-
 Om säkerhets-     hotande stor.                                               frysbehandlas.
 föreskrifterna inte                                                      •	 i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning
 följs, se punkt 4.4                                                      •	 vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn
                                                                                                                         6
    Hus
            G. Glas och sanitet samt andra skador          H. Obrukbar bostad                                   I. Ansvarsskydd

 1.
   	
•	Försäkringen     Skada på installerad/-fastmonterad
            •	 glasruta i fönster eller i dörr i byggnad
                                         Om bostaden (Hus eller Fritidshus) blir helt eller delvis obrukbar vid skadehändelse  Skadestånd och utredning om skadeståndsskyldighet
 gäller för:                                   som ersätts enligt punkt 3.3 omfattar försäkringen under högst 18 månader från
            •	 glasruta i inglasad balkong/altan           skadedagen:                                       Se punkt 8
            •	 dörrblad av glas
            •	 glaslucka till vedspis och kakelugn          Hyresbortfall
            •	 duschkabin och duschskärmvägg inklusive glas     Är bostaden uthyrd till någon del får du ersättning med det belopp du enligt lag
            •	 inmurade speglar                   och skriftligt hyresavtal tvingas sätta ned hyran. Vi drar av kostnader för värme och
            •	 sanitetsgods och badkar.               andra driftskostnader som du sparar under tiden.

            Skada
            •	 på livsmedel i kyl och frys i fritidshus vid ström-  Merkostnad Fritidshus
              avbrott eller fel på kylen/frysen           Merkostnader ersätts för ut- och inflyttning samt magasinering av Fritidshus
            •	 på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare i fritids-  Lösöre.
              hus vid fel på maskinen
            •	 orsakad av vilda djur och fåglar samt bin och     Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader vid semesteravbrott då
              getingar som tagit sig in i bostadsbyggnaden.     din egen semester i fritidshuset är påbörjad eller nära förestående.
            •	 på försäkrad byggnad som skadats vid
              trafikolycka med fordon som omfattas         Merkostnader vid semesteravbrott ersätts med högst 5 000 kronor per vecka, dock
              av Trafikskadelagen                  sammanlagt högst 20 000 kronor.


            Vid ersättningsbar skada på livsmedel i kyl och
            frys i fritidshus betalas även kostnader för att
            avlägsna dålig lukt i kyl/frys.
 2.           Skada
   	
•	Försäkringen     •	 på isolerglas som består i att rutorna blivit                                                 Se punkt 8
 gäller inte för:     otäta
 Se även punkt 4    •	 på glas i drivbänk och växthus (se punkt 3.3 D)
 Säkerhetsföreskrifter, •	 som uppstått direkt eller indirekt genom
 annat åliggande och •	 byggnads eller sprängningsarbete
 allmänna        •	 orsakad av råttor och möss, samt andra insek-
 begränsningar       ter än bin och getingar.
            •	 skada på byggnad till den del där ersättning
              kan lämnas genom trafikförsäkrigen eller TFF
              (Trafikförsäkringsföreningen).

            Ytliga skador/skönhetsfel
            på glas, sanitet och badkar som inte minskar
            dessa föremåls funktionsduglighet


 3.
   	
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhets-
 föreskrifterna inte
 följs, se punkt 4.4
                                                                                                               7
     Hus
                                                              Tillägg

             J. Rättsskydd           K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp       L. Anticimex Trygghetsavtal Plus             M. Utökat skydd

 1.
   	
•	Försäkringen      Ombuds- och rättegångskostnader  Sanering av råttor, möss och bostadsinsekter.         Regelbunden försäkringsbesiktning av ditt hus för     Försäkringen omfattar annan skada på
                                                                                           försäkrad byggnad genom plötslig och
 gäller för:       i vissa tvister.                                         momenten.
                              Sanering och reparation vid angrepp av husbock, hästmyra                                 oförutsedd händelse än sådan som kan
             Se punkt 9            eller andra träskadeinsekter.                 Självriskreducering vid vattenskada, brand och inbrott.  hänföras till 3.3.1 i Täckningsschemat.

                              Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 15 prisbas-  Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 25    Notera: Den händelse som utlöst skadan
                              belopp, självrisk ½ prisbasbelopp.               prisbasbelopp, ingen självrisk.              ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt).
                                                                                           Händelsen ska även ha inträffat oväntat och
                              För avtalet/försäkringen svarar Anticimex.           För försäkringen svarar Anticimex.             normalt inte gått att förutse och därigenom
                                                                                           förhindra (oförutsett).
                              Vid skada kontakta Anticimex.                 Vid skada kontakta Anticimex.
                                                                                           Begränsat åldersavdrag på byggnad.
                              Se punkt 10                          Villkoren finns hos Anticimex.
                                                                                           Fördel vid storskada.

                                                                                           Se punkt 11
 2.                                                                                          Se punkt 11
   	
•	Försäkringen      Se punkt 9
 gäller inte för:
 Se även punkt 4
 Säkerhetsföreskrifter,
 annat åliggande och
 allmänna
 begränsningar
 3.
   	
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhetsföre-
 skrifterna inte följs,
 se punkt 4.4
                                                                                                                  8
     Hus
             Tillägg

             N. Småbåt
 1.
             Försäkrad egendom                                          Försäkrade skadehändelser
•	 	
 Försäkringen
             Motor-, segel- eller roddbåt med                                  Skada eller förlust genom plötslig oförutsedd händelse.
 gäller för:
             •	 skrov högst 6 m långt
             •	 segelyta högst 10 m²                                       Skada på bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts endast vid
             •	 motor högst 15 hk                                        •	 brand
                                                               •	 stöld i samband med inbrott i låst utrymme.
             Sådan utrustning till båten som normalt behövs ombord.
             Bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts med högst 5 000 kronor.            Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar.

             Vind- och kitesurfingbräda samt tillbehör.                             Högsta försäkringsbelopp 25 000 kronor.

                                                               Vald självrisk tillämpas även för Småbåt.

                                                               Försäkringen omfattar även Ansvar enligt punkt 8 och Rättskydd enligt punkt 9 för dig som ägare, brukare eller
                                                               förare av den försäkrade båten/brädan. 2.            Uthyrningsbåtar, alla slags vattenskotrar och husbåtar.                       Skada på motor på grund av
   	
•	Försäkringen                                                        •	 felaktigt bränsle
 gäller inte för:     Skada orsakad av                                          •	 bristande smörjning
 Se även punkt 4     •	 is, snö, frysning                                        •	 överhettning
             •	 nedsmutsning, missfärgning och repor i båtens utskikt                      •	 igensatta vattenintag och ledningar
 Säkerhetsföreskrifter,
             •	 nötning, förslitning, bristande underhåll, åldersförändring eller annan långtids-        •	 kortslutning
 annat åliggande och                                                     •	 materialfel.
               påverkan.
 allmänna
 begränsningar                                                        Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring.
             Skada som uppkommit med motorbåt under tävling. 3.            I vatten ska båten
   	
•	Säkerhets-       •	 förtöjas så att förtöjningen klarar sådan vind och sjö som kan förekomma med hänsyn till plats och årstid
 föreskrifter:      •	 hållas länsad.
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhetsföre-    På land ska båten
 skrifterna inte följs,  •	 pallas upp, surras, stöttas och täckas vid transport och uppställning
             •	 läggas så att inte svallsjö eller extremt högvatten kan nå den.
 se punkt 4.4

             På land ska brädan
             •	 förvaras i låst utrymme eller låst på specialtillverkat takräcke som är fastlåst på bilen eller vara fastlåst i annat fast föremål.

             Stöld
             Elektroniska instrument, radioutrustning och tillbehör till dessa ska vara inlåst när båten lämnas.
             Utombordsmotor ska antingen vara fastlåst med av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd låsanordning eller förvaras i låst utrymme.
             Övrigt tillbehör/utrustning till båten ska monteras eller låsas fast vid båten eller förvaras i låst utrymme.

             Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för.
                                                                                                                        9
    Hus

 4. säkerHetsföreskrifter, annat
 åliggande ocH allmänna begränsningar

4.1 säkerHetsföreskrifter                      - fönster vara låsta eller stängda och reglade inifrån.       vatten, vattenburen värme och/eller pool inomhus (sistnämnda
Du måste se till att:                        3. Nyckel                              gäller endast fritidshus). Om fastigheten är ett fritidshus ska
- löpande vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sköta     Nyckel får inte:                           dessutom försäkringsbeloppet motsvara värdet av försäkrad
och underhålla de försäkrade byggnaderna och annan egen-      - lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden          egendom eller annat försäkrat intresse enligt villkorens
dom på fastigheten                         - vara försedd med namn- eller adressuppgifter eller annan      ersättnings- och värderingsregler. Om det verkliga värdet på
- föreskrifter som finns i lag eller meddelats av myndighet följs  uppgift så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går.         egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt
- vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad uppfylla de krav som                                    försäkringsskydd. Detta kallas underförsäkring. Om du t ex har
ställs i Boverkets byggnadsregler eller meddelats av lokal     4. Låsbyte                              ett försäkringsbelopp på 200 000 kr, men det verkliga värdet på
byggnadsnämnd samt följa den byggnorm och de bran-         Har du anledning att misstänka att någon obehörigen innehar     egendomen är 400 000 kr, så har du bara försäkring för halva
schregler som gäller för ifrågavarande byggnadsdel         nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. Vi ersätter    värdet. Det innebär att ersättning vare sig skadan var stor eller
- installationer och monteringar är fackmannamässigt utförda    kostnad för byte av lås till den försäkrade bostaden om nyckeln   liten vid skada kan halveras.
och att tillverkares anvisningar för montering, skötsel och un-   förlorats vid inbrott, stöld, rån, överfall eller väskryckning och
derhåll följs                            det är sannolikt att tjuven kan spåra vart nyckeln går.       Om Moderna Trygghetsförsäkringar begär det är den försäkrade
- följa de särskilda säkerhetsföreskrifter som anges i punkt                                       skyldig att lämna en förteckning även över det som är oska-
3.3.3 i Täckningsschemat och punkt 4.2 Särskilda säkerhets-     5. Vapen                               dat så att vi kan bedöma om underförsäkring föreligger. Om
föreskrifter avseende stöld och skadegörelse.            Vapen och ammunition ska förvaras i bostadsutrymme och        de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller
- åtgärda sådana brister som vid besiktning påtalats att de bör   vara inlåst i godkänt vapenskåp.                   om förutsättningarna ändras måste du anmäla det till oss
åtgärdas för att undvika eller begränsa risk för skada.                                         omgående.
- ta hand om din egendom med normal aktsamhet och omsorg      6. Särskilda lås- och larmkrav
så att skada så långt som möjligt förhindras.            För försäkringsbelopp mellan 1,5 – 2,0 miljoner kronor ska dör-   Om du försummar att anmäla fel i uppgifterna eller annan
                                  rar och fönster vara försedda med av Svenska Stöldskydds-      riskändring avseende någon av ovanstående uppgifter kan
                                  föreningen (SSF) godkända lås.                    ersättningen komma att minskas enligt punkt 4.4.
4.2 särskilda säkerHetsföreskrifter aVseende
stöld ocH skadegörelse                       För försäkringsbelopp över 2,0 miljoner kronor ska bostaden     2. Vid skada
1. Dörrar                              vara försedd med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)     Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till Moderna Trygg-
När någon inte har tillsyn över bostaden eller då ingen är hem-   godkänt direktanslutet larm.                     hetsförsäkringar så snart som möjligt på telefon 077-575 01 00.
ma gäller att:
- alla ytterdörrar ska vara låsta med ett av Svenska Stöldskydd-  4.3 andra åligganden om försäkringsförHåll-             Stöld, förlust och skadegörelse ska polisanmälas omedelbart
sföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck.        anden                                efter att skadan har inträffat. Vid begäran från Moderna Tryg-
- altan-, terrass- och balkongdörrar som är belägna i källare    De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen    ghetsförsäkringar ska handlingar från polisen skickas in.
eller bottenvåning, ska vara låsta med ett av Svenska Stöld-    framgår av försäkringsbrevet.
skyddsföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck,                                        Vid skada enligt punkt 10 Anticimex Skadedjur, Husbock och
eller med godkänt låsbart spanjoletthandtag.            1. Riskökning                            Äkta Hussvamp och punkt 3.3 L Anticimex Trygghetsavtal Plus
- alla övriga altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta   När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och     ska du kontakta ditt lokala Anticimex-kontor.
och reglade inifrån.                        fullständiga uppgifter om bostadsbyggnadens byggyta, bygg-
                                  år, antal våningar, om bostadsbyggnaden har källare/inredd      Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt
2. Fönster                             vind, samlad byggyta för övriga byggnader på fastigheten och     om vad som inträffat och beträffande den egendom som ska-
När inte någon har tillsyn över bostaden eller då ingen person   om dessa är vinterbonade, samt om det finns indraget         dats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för
befinner sig i hemmet ska:                                                        skaderegleringen.

                                                                                                       10
    Hus
Om samma skada omfattas av flera andra försäkringar måste       bandet med den inträffade skadan.                 följderna av försäkringsfallet, om denna handlat med ditt sam
du upplysa oss om detta.                       Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åliggande inte     tycke eller har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex.
Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som    uppfylls är avdraget som regel enligt tabellen nedan.       din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den
oskadd egendom. Du ska behålla skadade föremål tills vi har                                       försäkrade egendomen.
fått möjlighet att besiktiga dem och godkänna eventuella rep-     Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i   4.6 psykiskt störda ocH barn
arationer.Vi har rätt att anvisa reparatör.              ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad  Om en psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat
                                   egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med      på ett sätt som i sig kan leda till att ersättningen minskas eller
3. Räddningsåtgärder                         dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträf-    inte lämnas får ersättningen inte sättas ned.
När skada inträffar eller riskerar att inträffa ska du efter bästa  fande den försäkrade egendomen.
förmåga försöka hindra eller begränsa skadan. Exempel på                                         4.7 allmänna begränsningar
detta kan vara att larma brandkåren, att stänga huvudkranen      Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnas      Försäkringen gäller inte för skador i följande speciella situa-
vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade      påverkar det alla som omfattas av försäkringen.          tioner:
föremål. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt                                     Krig
till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, ga-  Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i sam-   Skador som har samband med krig eller krigsliknande hän-
ranti eller liknande åtagande.                    band med skada påverkas endast den som lämnat oriktiga       delser.
                                   uppgifter eller undanhållit uppgifter.               Atomskador
4.4 om du inte uppfyller säkerHetsföreskrift                                               Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.
eller annat åliggande                         4.5 framkallande aV försäkringsfall                Virus- och hackerangrepp
Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges under     Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet  Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hac-
punkt 4.1, 4.2 och punkt 3.3 i Täckningsschemat samt an-       med uppsåt lämnas ingen ersättning.                kerangrepp eller liknande händelse.
nat åliggande enligt punkt 4.3 kan ersättningen vid en skada                                       Dammgenombrott
minskas med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan      Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfall-  Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband
anses vara skäligt. Ersättningen kan komma att minskas en-      et genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned med     med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte
ligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om      hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du annars     punkt 9 Rättsskydd.
du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller    måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap    Force majeure
undanhållit något av betydelse för bedömningen av rätten till     om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle    Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller
ersättning.                              inträffa.                             utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myn-
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna och på sam-     Detta gäller också om någon annan framkallat eller förvärrat    dighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
                                                                     Leverantörsgaranti
 Villkor          Säkerhetsföreskrifter                  Avdrag*
                                                                     Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag,
 Punkt 3.3.A        Levande ljus, eld och glöd                25 % högst 50 000 kronor              försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande.
                                                                     Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagan-
 Punkt 3.3.B och 3.3.F   Skada orsakad av frysning                25 % lägst 10 000 kronor högst 30 000 kronor    det inte kan fullgöra detta.

 Punkt 3.3.C        Godkänt cykellås                     50 %

 Punkt 3.3.D        Snötryck                         25 % högst 10 000 kronor

 Punkt 4.2         Dörrar, fönster, vapen, nyckel, låsbyte, godkända lås  25 %
              och godkänt direktanslutet larm

 * Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger.
                                                                                                       11
    Hus


 5. ersättnings- ocH Värderingsregler

5.1 skada på fritidsHus lösöre                     1. Reparation                             Om vi gör ett åldersavdrag begränsas detta till högst 80 %.
Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en skada     Om vi bedömer att föremål som skadats ska repareras får du      Avdraget begränsas dock endast om föremålet var funktions-
ska ersättas kontant, genom reparation eller med motsvarande      ersättning med vad det kostar att reparera föremålet.         dugligt och oskadat vid skadetillfället.
nya eller begagnade föremål. Vi har också rätt att avgöra vem     Vi har rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen.
som ska utföra reparationen och var återanskaffning ska ske.                                         B. Smycken – helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och
Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att      Ersättningen kan inte bli högre än ersättningen skulle bli enligt   ädelstenar
skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du alltid    punkt 5.1.2.                             Smycken ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln
beställare av en reparation. Det är du som är beställare och                                         köpa motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning.
betalningsansvarig.                          2. Kontantersättning eller motsvarande föremål            Om smycket eller annat föremål helt eller delvis av ädel metall,
                                    Förlorade föremål och skadade föremål som inte ska repareras     äkta pärlor och ädelstenar är äldre än 40 år, ärvt, inköpt i andra
Oavsett värderingsreglerna i punkt 5.1.2.A - C betalar vi inte     värderas och ersätts enligt följande regler:             hand eller om nytt motsvarande föremål inte längre finns att
högre ersättning än vad likvärdigt föremål kostar att återan-                                        köpa i allmänna handeln, får du ersättning med vad det skulle
skaffa eller att reparera hos av Moderna Trygghetsförsäkringar     A. Radio, tv, mobiltelefon, cykel, glasögon m.m.           kosta att köpa motsvarande föremål begagnat.
anvisat inköps- eller reparationsställe. Om du har rätt till nypris-  Föremål som anges i ersättningstabellen nedan och som före
ersättning enligt punkt 5.1.2.A-C och återanskaffning inte sker    skadan var oskadat och funktionsdugligt ersätts med ut-        C. Övriga föremål
inom 6 månader så får du ersättning med 70% av nypriset.        gångs-punkt från vad det kostar att i allmänna handeln köpa      Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet.
                                    motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Du får     Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna
Moderna Trygghetsförsäkringar övertar äganderätten till        ersättning med så många procent av nypriset som anges         handeln köpa motsvarande föremål som det skadade/förlorade
föremål som ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer        i tabellen nedan.                          och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det
ett föremål som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till                                      sannolikt skulle ha kostat om det hade funnits.
oss. Vill du behålla föremålet får du göra det om du lämnar till-
baka den ersättning du har fått.                    Ersättningstabell
                                    Föremål                            Ålder i år och ersättning i procent
Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna
styrka såväl att du äger föremålet som vad det är värt och hur
gammalt det är med exempelvis originalkvitto, garantibevis eller                                    <1     1    2    3    4    5    6    7<  År
fotografi av föremålet. Kravet på sådant styrkande är större ju
                                    apparat för text-, ljud- och bildåtergivning (ej dator)    100   100   75    65   55    45    35   20   %
högre värde föremålet har.
                                    armbandsur                           100   100   90    70   60    55    45   30   %
Vi har rätt att minska din ersättning vid otillräckligt styrkande.   kamera, optik, projektor och kikare              100   100   80    70   60    50    40   20   %
                                    digital kamera, digital videokamera              100   60    50    40   30    30    20   20   %
Försäkringsbeloppet för ditt Fritidshus Lösöre ska motsvara       glasögon                            100    90   80    60    50   40    30   20   %
värdet av all lösegendom som förvaras på försäkringsstället. Är     cd- och dvd-skiva, dvd-film, tv-spel och datorspel       100   50    50    50    40   30    30   20   %
du underförsäkrad får du inte ut det fulla värdet vid skada, se
                                    golfutrustning                         100   100   70    60    50   40    20   20   %
punkt 4.3 och 4.4.
                                    cykel, cykel- och skidutrustning                100   100   70    60    50   40    30   20   %

Skadan värderas med hänsyn till prisläget i Sverige vid tiden för    dator, fax och tillbehör till sådan utrustning         100    60   40    30    10   10    10   10   %
skadan.                                 mobiltelefon och tillbehör till sådan utrustning        100    50   30    20    10   10    10   10   %
                                    kläder, skor och stövlar                    100    60   40    30    20   20    20   20   %

                                                                                                         12
    Hus
Om marknadsvärdet inte kan fastställas enlig föregående       del menar vi reparation, när så kan ske till en kostnad som    - extra isolering – ingen beloppsbegränsning
stycke bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt    understiger kostnaden för utbyte, eller i annat fall utbyte av   - handikappanpassning – ingen beloppsbegränsning
likvärdigt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omoder-    byggnadsdelen.                           - övriga åtgärder – sammanlagt högst 100 000 kronor.
nitet, minskad användbarhet och andra omständigheter.        I kostnaden för återställande ingår även kostnad för lokali-    I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts
                                  sering och friläggning (även rivning) av skadad egendom när    endast fördyring av extra isolering och av handikappanpass-
Hänsyn tas inte till personliga känslor för föremålet, så kallat  skadan omfattas och ersätts av försäkringen. Detsamma gäller    ning.
affektionsvärde.                          återläggning efter reparation.                   En förutsättning är att du – om vi kräver det – begär dispens
                                  Byggnadsdel                            och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda
Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset har du rätt att få ett   Var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör etc.   fall.
nytt föremål, så kallad nyprisersättning.              som är uppräknade i Tabell för åldersavdrag under punkt 5.2.1   D. Vi betalar inte för den extra kostnad som kan uppkomma vid
                                  nedan. Vid skada på målning, tapetsering och annan vägg-      återställande och reparation på grund av att nya normer eller
Värdet av eget arbete lagrat på datamedia eller nedlagt på     beklädnad eller golvbeläggning räknas målningen etc. i varje    branschregler gäller vid skadetillfället.
fotografier, film, inspelningar, dataprogram, modeller, hemma-   utrymme som en byggnadsdel.                    Kan återställande inte slutföras inom två år från skadedagen
gjorda föremål och liknande ersätts inte. Sådana föremål      Vid återställande ersätts de skadade utrymmenas byggnads-     på grund av hinder som du inte kunnat påverka, räknas tiden
ersätts med kostnaden för råmaterialet.               delar och ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen (med       från den dag hindret upphörde. Återställandet måste i varje fall
                                  samma ytskikt som i de skadade) ersätts inte.           slutföras inom fem år.
5.2 skada på byggnad                        Marknadsvärde
Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en ska-    Det pris som mest sannolikt kan erhållas vid en försäljning på
da ska ersättas kontant eller om den skadade byggnaden ska     den allmänna marknaden.
återställas genom våra åtgärder.
                                  När en byggnad har skadats beräknas ersättningen enligt föl-
Om vi inte får möjlighet att vidta åtgärder får du ersättning    jande:
högst motsvarande den kostnad som våra åtgärder skulle ha      1. Byggnaden återställs inom två år
medfört.                              Återställs byggnaden inom två år ersätts skadan med ut-
                                  gångs-punkt från vad det kostar att utan dröjsmål och med
För försäkrad byggnad anges i försäkringsbrevet antingen full-   användande av rationella metoder och material återställa byg-
värde eller ett försäkringsbelopp. Vid fullvärde gäller ingen be-  gnaden. Härifrån görs avdrag på grund av vissa berörda byg-
loppsbegränsning för ersättning utan byggnaden är försäkrad     gnadsdelars ålder enligt tabell för åldersavdrag under punkt
till det värde den faktiskt har. Anges det ett försäkringsbelopp  5.2.1 nedan.
för byggnad är detta belopp det högsta vi kan betala för skada
på byggnaden.                            A. Utöver åldersavdrag enligt tabellen kan avdrag göras om du
                                  har försummat att sköta och underhålla den del av byggnaden
Definitioner                            som skadats enligt punkt 4.1.1 och punkt 4.4. Detta gäller även
Här förklaras vad vi menar med vissa begrepp som används i     för byggnadsdel som inte anges i tabellen för åldersavdrag.
detta avsnitt:                           B. Kostnader för att återställa konstnärlig utsmyckning på
Återställande                            byggnaden ersätts med högst 30 000 kronor.
Antingen reparation av den skadade byggnaden eller up-       C. Fördyras återställandet på grund av lag eller föreskrift från
pförande på samma grund av likadan eller närmast mots-       myndighet om hur en byggnad ska utföras betalar vi även den-
varande byggnad för samma ändamål. Vid skada på byggnads-      na fördyring enligt följande:

                                                                                                     13
    Hus                                                                                                       därefter ett
Tabell för åldersavdrag (Hus Byggnad och Fritidshus                                                                     antal år utan  avdrag per
                                  Byggnadsdel avser både material och arbete (rivning och återställande)
Byggnad)                                                                                           åldersavdrag  påbörjat år
Åldersavdrag görs på återställandekostnaden för varje bygg-
                                  Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation samt maskinell utrustning
nadsdel eller del därav enligt tabellen bredvid. En byggnads-   -      värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, solfångare, vindkraftverk och
dels ålder räknas från tidpunkten då den första gången togs i          bergvärmepump                                                 2 år      10 %
bruk. För övriga byggnadsdelar och installationer som inte finns  -      rörsystem, oljecistern, vattenradiatorer, vattenburen golvvärme, avloppstank inklusive septiktank och
                                        sanitetsgods                                                 10 år       5%
med i tabellen görs ett åldersavdrag efter beräknad livslängd.
                                  -      övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner t.ex. el-radiatorer, takvärme, el-
                                        golvvärme, separat varmvattenberedare, värmepanna inklusive expansionskärl,
                                        fjärrvärmeväxlare                                               5 år      8%
Vid återställande av installation utomhus (t.ex. rörsystem i    -      luft/luft-värmepump                                              2 år      15 %
mark) tillämpas installationens åldersavdrag på hela kostnaden
för återställandet, det vill säga inklusive friläggning, rivning  Elinstallationer                                                     25 år       5%

och återläggning.                         Hushållsmaskiner inklusive spis (avdraget gäller både för reparation och för utbyte)                    2 år      10 %

Åldersavdraget begränsas till högst 80% på byggnadsdel eller    Målning (även utomhus), tapetsering samt annan vägg- och takbeklädnad (ej våtrum)                     5 år       8%
del av sådan som före skadan var oskadat och funktionsduglig.
                                  Golvbeläggning (ej våtrum)
Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på    -     textila                                                     5  år      8  %
Hushållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer   -     plast, vinyl, linoleum och laminat                                       10  år      5  %
(3.3 F i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan upp-   -     keramiska plattor                                                15  år      5  %
                                  -     trägolv inklusive parkett                                            15  år      5  %
gå till 100 procent.
Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget sammanlagt   Takbeläggning
högst 100 000 kronor.                       -     papp, plast, PVC eller gummiduk                                         5  år      8  %
                                  -     stråtak                                                     15  år      5  %
                                  -     plåt                                                      15  år      5  %
Åldersavdraget vid utökat skydd är begränsat till sammanlagt                                                                 25  år      5  %
                                  -     övrigt material
15 000 kronor vid ett och samma tillfälle. Denna begränsning
                                  Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt
av avdraget gäller dock inte för skada på Hushållsmaskiner, an-
                                  -    golv-, väggmatta (trådsvetsad)                                          5 år       8%
dra elektriska föremål samt installationer (3.3 F i täckningss-  -    keramiska plattor, stenplattor                                          10 år      5%
chemat) där åldersavdraget således kan uppgå till 100 procent.   -    övrigt material och utförande samt målning i våtrum                                2 år      10 %

                                  Radio- och TV-antenn inklusive parabol, markiser                                      5 år       8%

                                  Skorsten
                                  -     stål, plåt                                                   5 år       8%
                                  -     annat material                                                25 år       2%

                                  Köksluckor och bänkskivor
                                  -     massiva                                                    20 år       5%
                                  -     övriga                                                     10 år       5%

                                  Ytterdörrar, portar och fönster inklusive lås och beslag                                 15 år       5%

                                  Braskamin, gjutjärnskamin eller liknade av metall                                     15 år       5%


                                                                                                              14
    Hus
2. Byggnaden återställs inte inom två år               Ersättningen beräknas enligt följande:                   Utöver högsta ersättningsbeloppet gäller försäkringen för:
Återställs inte byggnaden inom två år värderas skadan högst      1. Tomtmarken återställs inom två år                    - provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda
till det belopp som svarar mot skillnaden mellan fastighetens     Återställs tomtmarken inom två år värderas skadan till vad det       båten ur uppenbart nödläge
marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan.      kostar att återställa tomten utan dröjsmål och med använ-          - skälig verifierad kostnad för nödvändig bärgning och för
                                   dande av rationella metoder och material.                  förflyttning av båten från haveriplatsen till av Moderna Trygg-
3. Övriga värderingsregler                      Skada på växtlighet värderas till kostnad för nyplantering, för       hetsförsäkringar godkänd reparationsplats eller annan plats.
A. Särskilt lågt marknadsvärde                    buskar och träd dock endast med kostnaden för plantor som
Understeg marknadsvärdet på hela byggnaden omedelbart före      normalt säljs i handelsträdgårdar eller plantskolor i Sverige.       5.5 tVist om Värde
skadan på grund av ålder och/eller slitage 50 % av marknads-                                           Om vi inte kan komma överens om värdet av skada på egendom
värdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan högst      2. Tomtmarken återställs inte inom två år                  ska – om vi inte enas om annat – ett utlåtande begäras av en
till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart     Om tomtmarken inte återställs inom två år värderas skadan till       värderingsman som utses av svensk handelskammare.
före och omedelbart efter skadan.                   skillnaden mellan den skadade tomtmarkens marknadsvärde
                                   omedelbart före och omedelbart efter skadan.                Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa
B. Reparation i samband med underhåll                                                       villkor. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna
Kan reparation utan väsentlig olägenhet ske i samband med       Om värdeminskningen före skada på staket, terrassmur,            synpunkter.
pågående eller förestående underhålls- eller ändringsarbete,     trädgårdstrappa, flaggstång, lyktstolpar och brygga översteg
till- eller ombyggnad värderas skadan till det belopp med vilket   50 % görs avdrag för ålder och slitage                   Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 1 000 kro-
kostnaden för sådant arbete ökar.                                                         nor. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas
                                   5.4 skada på småbåt                             till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Moderna
C. Myndighetsbeslut                          Tabell för ersättning och åldersavdrag                   Trygghetsförsäkringar hela kostnaden.
Hindras återställande på grund av lag eller föreskrift från myn-
                                    Föremål         Ålder i år och ersättning i     Därefter ett
dighet och du därför inom fem år anskaffar eller uppför annan
                                                procent               avdrag per
byggnad för samma ändamål på annan plats värderas skadan                                      påbörjat år
på samma sätt som enligt punkt 5.2.1, dock högst till den fak-
                                                0-3 år  3-4 år  4-5 år  5-6 år
tiskt nedlagda kostnaden och lägst till det belopp den skulle
ha värderats till enligt punkt 5.2.2. Får hindret till följd att de  Motor, drev och delar  100 %  90 %   80 %   70 %    5%
                                    samt utrustning till
kvarstående byggnadsdelarna förlorar i värde, gäller försäkring-    dessa
en också för denna förlust – även om annan byggnad inte an-      Segel          100 %  90 %   80 %   70 %    5%
skaffas eller uppförs. En förutsättning är att du – om vi kräver    Elektroniska instru-  100 %  90 %   80 %   70 %    5%
det – begär dispens och överklagar myndighets beslut. Vi be-      ment, radio-utrust-
talar kostnaden i båda fallen.                     ning och
                                    tillbehör till dessa

5.3 skada på tomtmark                         Själva småbåten, vind- och kitesurfingbrädan samt övrigt till-
Högsta ersättning vid skada på tomtmark (inklusive staket,      behör/utrustning till båten/brädan ersätts med 100 % av nypri-
flaggstång, terrassmur, brygga m.m.) enligt punkt 3.1.2 är 100    set upp till tre år, därefter med marknadsvärdet.
000 kronor, varav högst 30 000 kronor för skada på vatten-
brunn.                                Minsta ersättning är 20 % av nypriset. Högsta ersättningsbe-
                                   lopp är 25 000 kronor.


                                                                                                          15
    Hus


 6. själVrisk                                                              7. byggnad under uppförande,
                                                                      om-eller tillbyggnad
Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får be-     6.1 stöld
tala vid varje skadetillfälle.                     Är ditt fritidshus föresett med ett av Svenska Stöldskydds-   Försäkringen gäller inom den försäkrade fastigheten för bygg-
                                    föreningen (SSF) direktanslutet larm reduceras din grundsjälv-  nad som du avser att äga och bebo när den är färdigställd.
Vald självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Vid vissa skador    risk med högst 1 500 kronor. Detta gäller inte om du har sär-  Försäkringen gäller även under den tid byggnaden är under
gäller en särskild självrisk som framgår av tabellen nedan. Är     skilda lås- eller larmkrav.                   uppförande, om- eller tillbyggnad. Då gäller försäkringen med
den självrisk du har valt högre än den särskilda självrisken i ta-                                   de ändringar och kompletteringar som anges här nedan.
bellen, tillämpas den valda självrisken (denna regel gäller dock
inte för rättsskydd).                                                          7.1 Vad är försäkrat
                                                                    - egendom som anges i punkt 3.1.1
Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska                                    - arbetsbodar, verktyg och maskiner som du äger, hyr eller
betalas från flera försäkringsformer eller flera av dina privat-                                    lånar för byggnadsarbetet
försäkringar hos Moderna Trygghetsförsäkringar drar vi bara                                       - material, byggnadstillbehör och maskinell utrustning avsett
av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda skadebe-                                      att ingå i byggnaden.
loppet. Om flera skador inträffar som även berör en kollektiv
hemförsäkring reducerar vi självrisken med grundsjälvrisken                                       Högsta ersättningsbelopp för verktyg och maskiner är 35 000
som tas ut via den kollektiva hemförsäkringen. Med kollektiv                                      kronor.
hemförsäkring avser vi den som per automatik ingår i medlem-
skapet i ditt fackförbund.                                                       7.2 försäkringen gäller för
                                                                    Skada på byggnad, material och maskinell utrustning enligt
                                                                    Täckningsschemat punkt 3.3.

 Villkor           Skada/händelse                          Särskild självrisk            A. Brand
                                                                    B. Läckage när rörsystemen har provats och befunnits felfria
               vid läckage orsakat av frysning
 Punkt 3.3.B                                          10 % lägst 5 000 kronor         C. Stöld och skadegörelse
                                                högst 10 000 kronor           Verktyg och maskiner samt material, byggnadstillbehör och
               vid skada orsakad av läckage genom våtisolering/tätskikt
               eller vid dess anslutning till installationer eller övriga byg-                      maskinell utrustning ersätts endast om någon brutit sig in i
               gnadsdelar                            5 000 kronor               låst utrymme.
                                                                    D. Storm, hagel och snötryck
               vid annat läckage                         3 000 kronor               E. Översvämning och jordrörelser
                                                                    F. Installationer när rörsystemen har provats och befunnits fel-
 Punkt 3.3.E         på byggnad vid översvämning och jordrörelser           10 % lägst 10 000 kronor         fria.

 Punkt 3.3.F         på hushållsmaskiner och installationer orsakad av frysning    10 % lägst 5 000 kronor         Dessutom gäller försäkringen för
                                                                    I. Ansvar. Se punkt 8.1.2
 Punkt 3.3.J         Rättsskydd                            20 % lägst 1 500 kronor         J. Rättsskydd. Se punkt 9


 Punkt 7.4          för skada på byggnad under uppförande, om- eller         5 000 kronor
               tillbyggnad orsakad av storm, hagel eller snötryck


                                                                                                      16
    Hus


                                   8. ansVarsskydd

7.3 försäkringen gäller inte för                  8.1 försäkringen gäller för                    trafik med fordonet eller farkosten. Om du till Fritidshus-
- stormskada på verktyg eller material som finns utomhus      1. Ansvar för fastigheten                     försäkringen har tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N
- skada genom skadegörelse på arbetsbod               När någon kräver att du som ägare eller innehavare av den     gäller försäkringen dock ditt ansvar som ägare, brukare eller
- arbetsbodar, verktyg, material och maskiner som entre-      försäkrade fastigheten ska betala skadestånd för person- eller  förare av den försäkrade båten/brädan.
prenören äger och använder för byggnadsarbetet           sakskada som du orsakat och som omfattas av försäkringen,     - skada på egendom som du hyrt, lånat, reparerat, bearbetat
- skada som annan ansvarar för enligt avtal, försäkring, ga-    inträffat under försäkringstiden och som beräknas överstiga    eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med.
ranti, abonnemang eller liknande åtagande.             försäkringens självrisk:                     (Med helt tillfällig befattning avses här inte enbart en kortvarig
                                  - utreder vi om du är skadeståndsskyldig             befattning utan även att den, för en privatperson, har varit av
7.4 själVrisk                            - förhandlar vi med den som kräver skadestånd           okvalificerad art.)
För skada på byggnad under uppförande, om- eller tillbyg-      - för vi din talan vid rättegång och svarar då också för rätte-  - skada som du orsakat uppsåtligen eller som inträffat i sam-
gnad orsakad av storm, hagel eller snötryck enligt punkt 3.3    gångskostnaderna                         band med att du gjort dig skyldig till straffbar uppsåtlig gär-
D i Täckningsschemat som uppkommit innan byggnaden har       - betalar vi det skadestånd du blir skyldig att utge.       ning. Ersättning lämnas dock om du när du orsakar skadan är
hela väggar och tak gäller en särskild självrisk på 5 000 kronor.                                    •	 allvarligt psykiskt störd så som avses i 30 kap. 6 § brotts-
                                  I fråga om lantbruksfastighet omfattar försäkringen fastighet-      balken, eller
                                  sägaransvar endast för bostadsbyggnaden som bebos av         •	 under 12 år
                                  någon av dem försäkringen gäller för.               - att du blir krävd av någon som också omfattas av försäkring-
                                                                   en eller som tillhör samma hushåll som du
                                  2. Byggherreansvar                        - till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadestånds-
                                  Försäkringen gäller också för dig som byggherre och utövare    rätt.
                                  av byggnadsarbete för egen räkning vid byggnad under up-
                                  pförandet, om- eller tillbyggnad inom den försäkrade fas-     8.3 om du kräVs på skadestånd
                                  tigheten, enligt punkt 7.                     Krävs du på skadestånd och utan vår tillåtelse med-
                                                                   ger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller
                                  Försäkringen omfattar även ditt ansvar som arbetsgivare åt    betalar ersättning är det inte bindande för Moderna Trygg-
                                  den som hjälper dig med byggnadsarbetet, om han inte utför    hetsförsäkringar.
                                  arbetet som entreprenör eller som anställd hos sådan.
                                                                   Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och
                                  Skada på annans egendom ersätts endast om du är          följa våra anvisningar, annars blir inte domen bindande för
                                  ersättningsskyldig.                        Moderna Trygghetsförsäkringar.

                                  8.2 försäkringen gäller inte                   8.4 Högsta ersättningsbelopp
                                  när kravet avser:                         Personskada 5 000 000 kronor per skadetillfälle.
                                  - något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning   Sakskada 5 000 000 kronor per försäkringsår.
                                  eller annan förvärvsverksamhet
                                  - dig som ägare av annan fastighet än den försäkrade, inneha-
                                  vare av tomträtt eller ägare av lägenhet utomlands
                                  - dig som ägare, brukare eller förare av fordon eller farkost
                                  som undantas i punkt 3.2.2 om skadan uppkommit i följd av


                                                                                                      17
    Hus


 9. rättsskydd

9.1 Vem försäkringen gäller för                   - som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av       9.4 ombud
Rättskyddet gäller för dig i din egenskap av ägare/tomträtt-    registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller    För att försäkringen ska gälla krävs att du anlitar ett ombud. Om-
shavare till den försäkrade fastigheten. För lantbruksfastighet   frågor som aktualiseras i sådant sammanhang             budet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller den
gäller rättsskyddet bara tvister angående bostadsbyggnad      - som har anknytning till din nuvarande eller tidigare an-      ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller biträ-
som någon av de försäkrade bor i.                  ställ-ning, yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvs-    dande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat
                                  verksamhet inbegripet åtgärder för avveckling eller överlå-     lämpligt ombud under förutsättning att denne efter en lämp-
9.2 Vad försäkringen gäller för                   telse av verksamhet.                         lighetsprövning godkänts av Moderna Trygghetsförsäkring-
Rättsskyddet gäller för tvist, där du själv är part, som kan prö-  - som gäller lån till juridisk person eller någon i dennes      ar.
vas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-   förvärvsverksamhet                          Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det
nämnd, hovrätt och Högsta domstolen. I miljödomstol omfatt-     - som gäller pantsättning eller borgensåtagande som du        anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att
as tvister som gäller ersättning och skadestånd enligt 31 och    ingått till förmån för juridisk person eller någon i dennes     begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande
32 kap miljöbalken.                         förvärvsverksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt      jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsför-
                                  med anledning av infriat borgensansvar                bundets ombudskostnadsnämnd.
Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till   - som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är
handläggning efter beslut om resning, domvilla eller återstäl-   av ovanlig art eller omfattning                   9.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter
lande av försutten tid.                       - som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om     Moderna Trygghetsförsäkringar ersätter endast nödvändiga
                                  det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten up-    och skäliga kostnader som du inte kan få betalda av din mot-
Försäkringen gäller således inte för brottmål eller för ären-    pkom                                 part eller av staten.
den som handläggs av allmän domstol enligt lagen om dom-      - som gäller dig som ägare till annan fastighet än den
stolsärenden och inte heller för mål eller ärenden som han-     försäkrade eller innehavare av tomträtt               Försäkringen ersätter:
dläggs av administrativa myndigheter, specialdomstolar eller    - som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet   - ombuds arvode och omkostnader
allmänna förvaltningsdomstolar, till exempel hyresnämnd, fas-    fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, skepp, ång-   - kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hov-
tighetsbildningsmyndighet, länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt    , motor- eller segelbåt. Om du till Fritidshusförsäkringen har    rätt
eller Regeringsrätten.                       tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N gäller försäkring-    - kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud beställt
                                  en dock tvister som rör ditt ägande, brukande eller förande av    - kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande
Måste en tvist först handläggas av någon annan instans, t.ex.    den försäkrade båten/brädan.                     - expeditionskostnader i domstol
skiftesman, i arrende- eller hyresnämnd täcks inte kostnad-     - som gäller anspråk mot dig på grund av gärning som föran-     - rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart
erna för en sådan förberedande prövning av försäkringen.      lett att du delgivits misstanke eller åtalats för brott som kräver  eller staten
                                  uppsåt för straffbarhet                       - rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att
Vid tvist i samband med uppförande av byggnad gäller för-      - om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad    betala till din motpart, under förutsättning att det är uppen-
säkringen endast tvister som uppstår efter slutbesiktningen.    - som gäller personskadereglering så länge ersättning för om-    bart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångs-
                                  budskostnader kan lämnas genom trafikförsäkring           kostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts.
9.3 Vad försäkringen inte gäller för                - som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndskyl-
Försäkringen gäller inte för tvist:                 digheten kan omfattas av ansvarsförsäkring
- som vid rättslig prövning ska handläggas som så kallade      - som har samband med överlåtna krav
småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som       - rörande nedsättning av köpeskilling eller skadestånd enligt
yrkas inte överstiger 20 000 kronor. Beloppsbegränsningen      4 kap 19 § jordabalken (s.k. dolda fel m.m.) om det omtvistade
gäller även för tvister utomlands. Tvist med Moderna Trygg-     beloppet understiger ett prisbasbelopp.
hetsförsäkringar om försäkringsavtalet omfattas dock.

                                                                                                       18
    Hus


                                                                     10. anticimex

Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den     9.8 när du ska Ha Haft försäkring för att få           Anticimex svarar för utförande och skadereglering av de åta-
timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsom-      rättsskydd                            ganden som anges i moment 10.1-10.3 nedan.
rådet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning     Huvudregel
då ärendet har slutredovisats till Moderna Trygghetsförsäkring-   Du omfattas av rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten   Försäkringen gäller för den bostad och övriga byggnader som
ar. Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det  uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande       angivits i ditt försäkringsbrev. Skydden som nämns i moment-
med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den   tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha   en 10.1-10.3 ingår automatiskt i ditt grundskydd.
tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning a   funnits i Moderna Trygghetsförsäkringar. Om du tidigare har
conto sker inte oftare än en gång i halvåret.            haft rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna   Nedan anges försäkringens omfattning samt undantag, akt-
                                   dig den.                             samhetskrav och säkerhetsföreskrifter.
9.6 Vilka kostnader som försäkringen inte
ersätter                               Om du inte haft försäkring i två år                10.1 skadedjur
Försäkringen ersätter inte:                     Om du när tvisten uppkommer har försäkring i Moderna Trygg-    1. Vad avtalet gäller för
- värdet av försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppe-  hetsförsäkringar men inte haft den så lång tid som två år, kan  Anticimex vidtar åtgärder i enlighet med myndigheternas
hälle eller andra omkostnader som försäkrad har haft         du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter    föreskrifter för bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjöl-
- kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal      som ligger till grund för anspråket inträffat sedan din nu gäl-  baggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsänger, fläskänger, silver-
- ersättning till skiljemän                     lande försäkring trätt i kraft.                  fisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och
- merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud                                       andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt
eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl      Om din försäkring har upphört                   råttor och möss inom bostadshuset.
- kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte     Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten
ersätts enligt 10 § 9 punkten rättshjälpslagen.           uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan     2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden
Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också     du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de  Begränsningar
får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du     händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund  Om du vid den tidpunkt då avtalet började gälla, kände till eller
inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader.         för anspråket och det därefter inte gått längre tid än tio år.  borde ha känt till att bostadshuset inte var fritt från sådana
                                                                    insekter som avtalet gäller för, bortfaller Anticimex åtagande
9.7 själVrisk ocH Högsta ersättningsbelopp                                               att sanera bostadshuset.
Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.
Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är 200 000 kronor.                                        Undantag
                                                                    Avtalet gäller inte för lokal som används för rörelse av något
En tvist anses föreligga om:                                                      slag. Avtalet gäller inte heller för direkt eller indirekt skada ge-
- två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist                                    nom insekter, råttor och möss. I avtalet ingår inte bygg-teknis-
- flera tvister avser samma angelägenhet                                                ka åtgärder, t.ex. upptagning av väggar och golv.
- yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller
omständigheter.                                                            Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat åligg-
                                                                    ande
Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder                                      Om du vållat olägenheterna genom oaktsamhet har Anticimex
sig på samma rättsliga grund.                                                     rätt att låta bli att bekämpa insekterna enligt punkt 10.1.1.
                                                                    Motsvarande gäller om olägenheterna vållas av någon som
                                                                    kan identifieras med dig i enlighet med vad som stadgas i FAL.


                                                                                                       19
    Hus
3. Vid skada                            Husbocksförsäkringen gäller inte heller för skador och andra   siktning inte meddelat annat. Om huset är yngre än tre år
När du upptäckt skadedjur i huset måste du omedelbart an-      anmärkningar som undantagits i Anticimex besiktningsproto-    vid nyteckningstillfället och endast nytt virke använts vid up-
mäla detta till Anticimex. Vid sanering ska du bereda saner-    koll.                               pförandet börjar försäkringen gälla redan vid försäkringsavta-
ingspersonalen tillträde till bostadshuset för inspektion och                                     lets början.
bekämpningsåtgärder. Vid behov ska lösöre som kan hindra      Hus som är byggt med begagnat virke omfattas endast om
eller försvåra arbetet undanskaffas.                Anticimex har godkänt detta.                   Anticimex har rätt att besiktiga hus som är husbocksförsäkrat
                                  Undantag                             och skall ges tillträde för besiktning under Anticimex ordinarie
4. Självrisk                            Angrepp på rötskadat virke ersätts inte. Försäkringen gäller   öppettider.
Skyddet mot Skadedjur gäller utan självrisk.            inte för byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller   5. Försäkringsbeloppet och värderingsregler
                                  uthus vid lantgård.                        Högsta ersättningsbeloppet är 4 miljoner kronor vid varje ska-
Ansvarig utförare av saneringsåtagandet är:                                              detillfälle, dock maximalt byggnadens marknadsvärde.
Anticimex AB, Box 47025, SE-100 74 Stockholm            Om du vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller
www.anticimex.se reg. nr: SE556032-9285               tillbyggnad använder virke som är eller kan misstänkas vara    Skada värderas enligt samma värderingsregler som gäller
Anmäl skadehändelse till Anticimex                 angripet av husbock, hästmyror eller övriga träskadeinsekter   för hus-/fritidshusförsäkringen i övrigt. Vidare gäller att
                                  gäller försäkringen ej.                      ersättningen reduceras vid åtgärd som innebär förbättring för
10.2 Husbock                                                             dig utifrån ursprungligt utförande (standardförbättring).
1. Vad försäkringen gäller för                   Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat ålig-
Angrips försäkrad byggnad av husbock, hästmyror eller övriga    gande                               De särskilda ersättnings- och värderingsregler som gäller
träskadeinsekter, svarar Anticimex för sanering samt utför     Har du genom oaktsamhet vållat ett försäkringsfall eller     för Utökat Skydd enligt punkt 11 gäller inte för husbocks-
reparation, inkluderande utbyte eller förstärkning av virke,    förvärrat dess följder eller om du har försummat att följa en   försäkringen.
vars bärförmåga äventyras genom angreppet.             säkerhetsföreskrift kan ersättningen sättas ned efter vad
                                  som är skäligt i förhållande till omständigheterna. Rätten till  6. Självrisk
Anticimex utför även nödvändig insekts- och luktsanering      ersättningen kan helt falla bort. Motsvarande gäller vid vård-  Husbocksförsäkringen gäller utan självrisk.
samt vidtar eventuella reparationsåtgärder på byggnad, till     slöshet eller försummelse av någon som kan identifieras med
följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir  dig i enlighet med vad som stadgas i FAL.             Försäkringsgivare är:
oupptäckt en längre tid. Åtgärder utförs under Anticimex or-                                     Anticimex Försäkringar AB, Box 47025,
dinarie öppettider.                         3. Vid skada                           SE-100 74 Stockholm
                                  När du upptäcker angrepp av husbock, hästmyror eller övri-    www.anticimex.se
2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden          ga träskadeinsekter ska du genast underrätta Anticimex om     reg. nr: SE502000-8958
Begränsningar                            detta och bereda sanerings- och reparationspersonal tillträde.  Anmäl skadehändelse till Anticimex.
Om skada inträffat före det att husbocksförsäkringen börjat     Vid behov ska lösöre som kan hindra eller försvåra arbetet
gälla utför Anticimex endast nödvändig sanering men byter      undanskaffas.                           10.3 äkta HussVamp
inte ut skadat virke eller genomför annan byggnadsteknisk                                       1. Vad försäkringen gäller för
åtgärd.                               4. När försäkringen börjar gälla                 Om byggnad, som i försäkringsbrevet angivits som huvudbyg-
                                  Särskilda regler gäller för nyteckning av försäkring.       gnad, angrips av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans eller Ser-
Visar det sig att del av försäkringsskada inträffat före det att                                   pula himantioides ), eller dess vilda form (Serpula himantioi-
försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen inte frilägg-    Husbocksförsäkringen börjar gälla sex månader efter hus-     des) som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och
ning av angripet virke eller utbyte av skadat virke och inte    försäkringens startdatum respektive nio månader efter frit-    mycel, utför Anticimex nödvändig sanering samt reparation.
heller reparation eller andra åtgärder av byggnadsteknisk art.   idshusförsäkringens startdatum, såvida Anticimex efter be-    Med reparation menas utbyte eller förstärkning av virke, vars

                                                                                                     20
    Hus
bärförmåga äventyras genom angreppet.                ersättningen kan helt falla bort. Motsvarande gäller vid vård-  Skada värderas enligt samma värderingsregler som gäller   för
                                  slöshet eller försummelse av någon som kan identifieras med    hus-/fritidshusförsäkringen i övrigt. Åldersavdraget görs   på
2. Begränsningar, undantag och andra åligganden           dig i enlighet med vad som stadgas i FAL.             såväl material som arbete. Vidare gäller att ersättningen  re-
Begränsningar                                                             duceras vid åtgärd som innebär förbättring för dig utifrån  ur-
Om skada inträffat innan försäkringen tecknades eller efter     3. Vid skada                           sprungligt utförande (standardförbättring).
försäkringens begynnelsedag, men före det att den Äkta hus-     När du misstänker angrepp av hussvamp, t.ex. vid synliga teck-
svampförsäkringen börjat gälla, har Anticimex inget ansvar för   en på angrepp såsom missfärgningar, svamppåväxt (svamp-      De särskilda ersättnings- och värderingsregler som gäller
skadan. Den Äkta hussvampförsäkringen gäller inte heller för    trådar, fruktkropp), sporpulver eller golvsvikt måste du genast  för Utökat Skydd enligt punkt 11 gäller inte för hussvamps-
skador och andra anmärkningar som undantagits i Anticimex      underrätta Anticimex om detta och bereda sanerings- och rep-   försäkringen.
besiktningsprotokoll.                        arationspersonal tillträde. Vid behov ska lösöre som kan hindra
                                  eller försvåra arbetet undanskaffas.               6. Självrisk
Estetiska skador vid reparation ersätts inte.                                             Försäkringen vid hussvampsskada gäller med en självrisk på 1/2
                                  4. När försäkringen börjar gälla                 prisbasbelopp, enligt lagen (1962:381) om Allmän Försäkring.
Undantag                              Särskilda regler gäller för nyteckning av försäkring. Äkta hus-
Försäkringen gäller inte för                    svampförsäkringen börjar gälla från godkänd besiktning, eller   Försäkringsgivare är:
- angrepp på byggnadsdelar som befinner sig utomhus, så-      senast sex månader efter husförsäkringens respektive nio     Anticimex Försäkringar AB, Box 47025,
som balkonger, utomhustrappor, terrasser, uterum eller andra    månader efter fritidshusförsäkringens begynnelsedag, såvida    SE-100 74 Stockholm
liknande utanpåliggande konstruktioner i anslutning till mark-   Anticimex efter besiktning inte meddelat annat.          www.anticimex.se
plan. - angrepp av övriga brunrötesvampar, blånadssvamp, mö-    Anticimex har rätt att besiktiga hus som är försäkrat mot Äkta  reg. nr: SE502000-8958
gelsvamp och samtliga andra rötsvampar än de två försäkrade     hussvamp och skall ges tillträde för besiktning under Anticimex  Anmäl skadehändelse till Anticimex.
Äkta hussvamparna.                         ordinarie öppettider.
- angrepp som kan härledas till vatten- eller fuktskador som                                     10.4 reklamation ocH ompröVning
är eller var ersättningsgilla enligt den vanliga hus-/fritidshus-  Är ditt hus byggt på torpar- eller krypgrund ska det besiktigas  Skadeanmälningar, omprövningar, eventuella reklamationer
försäkringen.                            för att försäkringen ska gälla. Kontakta det lokala Anticimex-  eller skadeståndsanspråk som kan härledas till åtaganden un-
                                  kontoret för besiktning.                     der punkt 10 ska anmälas direkt till Anticimex.
Aktsamhetskrav                                                            Om Anticimex genom oaktsamhet orsakar skada vid utförande
Om du vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller     5. Försäkringsbelopp och värderingsregler             av ovan återgivna åtaganden svarar Anticimex för detta i en-
tillbyggnad använder virke som är eller kan misstänkas vara     - Försäkringen gäller för sanerings- och reparationskostnad-   lighet med svensk skadeståndsrätt. Anticimex ansvarar dock
angripet av vara angripet av svamp gäller försäkringen ej. Vi-   er uppgående till maximalt 15 prisbasbelopp vid varje ska-    inte för förmögenhetsskada eller indirekt sakskada.
dare måste du snarast och fackmässigt reparera fel och brister   detillfälle. Om din hus-/fritidshusförsäkring har särskild be-
i försäkrad byggnad, särskilt vad gäller tak, takbeslag, stuprör  loppsbegränsning gäller denna även hussvampförsäkringen,     Försäkringsgivare är:
och installationer för vatten och avlopp.              dock maximalt 15 prisbasbelopp.                  Anticimex Försäkringar AB, Box 47025,
                                  - Reparationskostnaden får dessutom inte överstiga husets     SE-100 74 Stockholm
Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat ålig-        marknadsvärde.                          www.anticimex.se
gande                                - Reparationsåtgärder ersätts utifrån förutsättningen att de   reg. nr: SE502000-8958
Har du genom oaktsamhet vållat ett försäkringsfall eller      är skäliga och nödvändiga baserat på vad som är ekonomiskt    Anmäl skadehändelse till Anticimex.
förvärrat dess följder eller om du har försummat att följa en    och teknisk möjligt.
säkerhetsföreskrift kan ersättningen sättas ned efter vad
som är skäligt i förhållande till omständigheterna. Rätten till   Anticimex avgör om skada ska ersättas kontant eller repareras.

                                                                                                     21
    Hus


 11. utökat skydd

Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår    bellen punkt 5.2.1 sammanlagt högst 15 000 kronor. Denna      Värdet av de oskadade byggnadsresterna tillfaller Moderna
om Utökat skydd ingår.                       begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hus-     Trygghetsförsäkringar.
                                  hållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer (3.3
Utökat skydd gäller för Hus och Fritidshus Byggnad,        F i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan uppgå
                                  till 100 procent.
11.1 Vad försäkringen gäller för
Rätt till:                             Bortsedd från denna särskilda regel för åldersavdrag gäller
- ersättning vid byggnadsskada orsakad av plötslig och oförut-   punkt 5.2. Skada på byggnad.
sedd händelse enligt punkt 11.2
- begränsat åldersavdrag på byggnad enligt punkt 11.3. (Gäller   11.4 fördel Vid storskada
endast om byggnaden är fullvärdesförsäkrad)            Om kostnaden för reparation av en ersättningsbar bygg-
- fördel vid storskada enligt punkt 11.4. (Gäller endast om    nadsskada beräknas att uppgå till minst 50 % av vad det kostar
byggnaden är fullvärdesförsäkrad)                 att uppföra en ny likadan byggnad kan du välja att få de oska-
                                  dade byggnadsresterna rivna.
11.2 byggnadsskada orsakad aV plötslig ocH
oförutsedd Händelse                        Vi ersätter kostnader för:
Försäkringen omfattar annan skada på försäkrad byggnad ge-     - rivning, dock endast ner till brukbart fundament/källarvägg/
nom plötslig och oförutsedd händelse än sådan som kan hän-     betongplatta
föras till 3.3.1 i Täckningsschemat.                - uppförande av en ny likadan eller närmast motsvarande bygg-
Notera: Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt   nad på samma grund och för samma ändamål
förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och  - bortforsling av oskadade byggnadsrester samt av bygg- och
normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförut-   rivningsavfall.
sett).
Ersättning lämnas inte vid skada eller till följd av skada:    Vid beräkning av ersättning görs inget åldersavdrag på någon
- som är undantagen enligt punkt 3.3.2 i Täckningsschemat     byggnad/byggnadsdel. Övriga ersättnings- och värdering-
- genom slitage, förbrukning, självförstörelse, t.ex. vittring,  sregler enligt punkt 5 tillämpas dock oförändrat.
samt åldersförändring eller annan långtidspåverkan
- som är orsakat av felaktig konstruktion, felaktigt utförande   Ersättning kan minskas med ett särskilt avdrag om byggnaden
eller materialfel.                         innan skadan var bristfälligt underhållen enligt säkerhets-
- Skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets    föreskrifterna i punkt 4.1.1 och punkt 4.4. Hur stort avdraget
funktionsduglighet.                        blir beror på omständigheterna och sambandet med den in-
                                  träffade skadan.
Den självrisk som framgår av ditt försäkringsbrev tas ut även
vid annan plötslig byggnadsskada. Högsta ersättningsbelopp     Ersättning för oskadade byggnadsrester lämnas inte om:
vid varje skadetillfälle är 150 000 kronor.            - rivning och uppförande inte sker inom två år
                                  - byggnaden redan innan skadan var avsett för modernisering/
11.3 begränsat åldersaVdrag på byggnad               renovering eller rivning.
Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget enligt ta-


                                                                                                 22
    Hus


 12. allmänna Villkor

För denna försäkring gäller vad som står i försäkringsbrevet    12.3 betalning aV premie                      12.7 preskription
med därtill hörande handlingar och detta försäkringsvillkor    Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen      Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot
och Försäkringsavtalslagen (2005:104). Svensk lag tillämpas    (tilläggspremie) ska betalas inom 32 dagar efter den dag      Moderna Trygghetsförsäkringar inom tre år från det du fick
på avtalet.                            Moderna Trygghetsförsäkringar sänt dig premiekravet.        kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje
                                                                    fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat
12.1 försäkringstiden                       När försäkringen ska förnyas ska den nya premien betalas      göras gällande.
Försäkringen gäller från och med den dag som anges i        senast när den nya försäkringstiden börjar. Premien måste
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den     dock betalas inom en månad från det att Moderna Trygghets-     Om du anmält skadan till oss inom den tid som angetts i styck-
ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den   försäkringar sänt premiekravet.                   et ovan har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan
tecknades.                                                               mot Moderna Trygghetsförsäkringar räknat från den dag då vi
                                  Om premien inte betalas i rätt tid meddelar Moderna Trygg-     meddelat dig vårt slutliga beslut i ersättningsfrågan.
Moderna Trygghetsförsäkringar ansvarar endast för skada ge-    hetsförsäkringar skriftligen att försäkringen upphör 14 dagar
nom händelse som inträffar under försäkringstiden om inte     därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter       12.8 skaderegistrering
annat särskilt anges i försäkringsvillkoren. Om skada uppkom-   försäkringen att gälla.                       Moderna Trygghetsförsäkringar äger rätt att i ett för
mit successivt ansvarar Moderna Trygghetsförsäkringar endast                                      försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregis-
för den del av skadan som uppkommit under försäkringstiden i    12.4 dröjsmålsränta                         ter (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna
Moderna Trygghetsförsäkringar.                   Vi ersätter skador så snart det är möjligt. Om utredningen drar   försäkring.
                                  ut på tiden kan vi betala ersättning i förskott. Skulle det ändå,
Försäkringen förnyas automatiskt för ett år om inte uppsäg-    trots att du gjort vad som åligger dig, dröja mer än en månad    12.9 personuppgiftslagen (pul)
ning har gjorts av dig som försäkringstagare eller av oss. Den   innan du får ersättning får du ränta på det belopp du är berät-   Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras per-
förnyade försäkringen börjar löpa när tiden för den tidigare    tigad till. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 § räntelagen. Un-   sonliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
försäkringen går ut. Har du tecknat motsvarande försäkring     der polisutredning eller värdering betalar vi ränta enligt riks-  Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och be-
hos annat försäkringsbolag, förnyas inte försäkringen. Du kan   bankens referensränta.                       handlas av Moderna Försäkringar för att kunna fullgöra våra
säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkrings-                                      skyldigheter enligt vårt avtal med dig som kund. Vi använder
behovet har upphört eller om någon annan liknande om-       12.5 återkraV                            även personuppgifterna som underlag för marknadsföring,
ständighet har inträffat. Vi kan säga upp försäkringen under    I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada,    analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och
försäkringstiden om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser   övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan.    statistik. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till samar-
mot Moderna Trygghetsförsäkringar eller annars om det finns                                      betspartners och andra bolag inom koncernen. Vi säljer inte
synnerliga skäl. Vid uppsägning under försäkringstiden har du   12.6 dubbelförsäkring                        personuppgifter till företag. Uppgifter kan enligt lag behöva
rätt att få tillbaka den del av premien som avser tiden efter   Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bo-     utlämnas till myndigheter.
upphörandet.                            lag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det
                                  bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt   Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avta-
12.2 ändring aV premie eller andra Villkor             till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt      lets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet
Ändring av premie eller villkor kan vi göra i samband med förny-  svarar mot skadan. Är summan av ansvarsbeloppen större än      grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter
else av försäkringen. Du måste före ändringsdagen meddela     skadan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhål-     avtalsperiodens slut. Vid behandling av personuppgifter kom-
oss om du inte accepterar ändringarna och därför vill upphöra   landet mellan ansvarsbeloppen.                   mer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga
med försäkringen.                                                           integriteten.
                                                                                                     23
    Hus


                                  13. kontakt ocH ompröVning

Moderna Försäkringar (org nr 516403-8662) är personuppgifts-   KONTAKT                               Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter   Vid skada kontakta Moderna Trygghetsförsäkringar på telefon     Du kan även vända dig till ARN:s särskilda avdelning för
om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till  077-575 01 00.                           försäkringsfrågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad.
Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig, Box 7830, 103 98 Stock-                                      Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
holm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas   OMPRÖVNING AV ÄRENDE                        Telefon: 08–508 860 00
för direkt marknadsföring. Observera att det av integritetsskäl  Ta alltid först kontakt med den skadereglerare eller annan me-   E-mail: arn@arn.se
inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller samman-  darbetare som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge komplet-     Hemsida: www.arn.se
ställa personuppgifter i löpande text.              terande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.
                                 Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomålsans-   Domstol
                                 varig hos Moderna Trygghetsförsäkringar. Skriv ned dina syn-    Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta
                                 punkter och skicka dessa till oss. Klagomålsansvarig ser till att  kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, t.ex. om
                                 ditt ärende behandlas och besvaras.                 förenklat rättegångsförfarande.

                                 Klagomålsansvarig                          Konsumenternas Försäkringsbyrå
                                 Moderna Trygghetsförsäkringar -                   Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkrings-
                                 en del av Moderna Försäkringar (org.nr. 516403-8662)        frågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
                                 Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark               Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
                                 Postadress: Box 4226, 203 13 Malmö                 Besöksadress: Karlavägen 108
                                 Telefon: 077-575 01 00                       Telefon: 08-22 58 00
                                 Hemsida: www.modernatrygghetsforsakringar.se            Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

                                 Försäkringsgivare
                                 Tryg Forsikring A/S Danmark
                                 Postadress: Klausdalsbrovej 601,
                                 DK-2750 Ballerup, Danmark
                                 CVR nr: 24 26 06 66 Ballerup
                                 Hemsida: www.tryg.dk
                                                                                                     24
      egna anteckningar
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                                                                                                     25

								
To top