Villkor_Hus_2010_100201_tcm87-62313 by chenmeixiu

VIEWS: 65 PAGES: 25

									Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2010

Hus, Fritidshus, Lösöre i fritidshus
Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.vesta.se Försäkringsvillkor/ Januari 2010
 Hus

   Viktigt att tänka på när du läser Villkoret...
1 / Detta är det kompletta villkoret för Hus, Fritidshus och Lösöre i fritidshus med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas av
just din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Det är därför viktigt att du har tillgång till ditt försäkringsbrev när du läser
villkoret.                                                                            om du råkar ut för en skada
2 / När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt                  ring oss på 077-575 01 00
åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, s.k. säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa noga.
3 / Hur stor ersättning du får beror bland annat på vilken självrisk du har, hur gammalt och vilket slags föremål skadan gäller
samt om du har följt de säkerhetsföreskrifter som gäller.
4 / Om du inte hittar den information du söker eller om något i försäkringsbrevet är felaktigt - kontakta oss!


 innehåll
1. Vem försäkringen gäller för . . . . . . . . . . Sida 4       4.5 Framkallande av försäkringsfall . . . . . . . . . . . . . 12             9.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter . . . .        .  .  .  19
                                   4.6 Psykiskt störda och barn . . . . . . . . . . . . . . . . 12             9.6 Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter . .        .  .  .  20
2. Var försäkringen gäller . . . . . . . . . . . . . . . . 4     4.7 Allmänna begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . 12              9.7 Självrisk och högsta ersättningsbelopp . . . . . .        .  .  .  20
                                                                                9.8 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd       .  .  .  20
3. Vad försäkringen gäller för. . . . . . . . . . . . . . 4      5. Ersättnings- och värderingsregler .          .  .  .  . . . . . . 13
3.1 Byggnad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   5.1 Skada på Fritidshus Lösöre . . . . . .        .  .  .  . . . . . . 13  10. Anticimex . . . . . . . . . . . .    .  .  .  .  . . . . .    20
3.2 Fritidshus Lösöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   5.2 Skada på byggnad. . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . . 14  10.1 Skadedjur . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    20
3.3 Täckningsschema försäkrade skadehändelser . . . . . 6-10     5.3 Skada på tomtmark . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . . 16  10.2 Husbock samt övriga skadeinsekter    .  .  .  .  . . . . . .    21
  A. Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   5.4 Skada på småbåt . . . . . . . . . . .        .  .  .  . . . . . . 16  10.3 Äkta Hussvamp. . . . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    21
  B. Läckage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   5.5 Tvist om värde. . . . . . . . . . . . .       .  .  .  . . . . . . 16  10.4 Reklamation och omprövning . . .    .  .  .  .  . . . . . .    22
  C. Stöld och skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  D. Storm, hagel och snötryck . . . . . . . . . . . . . . . . 7   6. Självrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17             11. Utökat skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
  E. Översvämning och jordrörelser . . . . . . . . . . . . . . 7   6.1 Stöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17             11.1 Vad försäkringen gäller för . . . . . . . . . . . . . . . 23
  F. Hushållsmaskiner och andra föremål samt installationer . 7                                                11.2 Ersättning vid annan plötslig byggnadsskada. . . . . . 23
  G. Glas och sanitet samt andra skador . . . . . . . . . . . 8   7. Byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad . 17                 11.3 Begränsat åldersavdrag på byggnad . . . . . . . . . . 23
  H. Obrukbar bostad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   7.1 Vad är försäkrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17            11.4 Fördel vid storskada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  I. Ansvarsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  7.2 Försäkringen gäller för . . . . . . . . . . . . . . . . . 17             11.5 Ingen självrisk vid vissa skador . . . . . . . . . . . . . 23
  J. Rättsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  7.3 Försäkringen gäller inte för . . . . . . . . . . . . . . . 17
  K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp . . . 9     7.4 Självrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18            12. Allmänna villkor . . . . . . . . .    .  .  .  .  . . . . .    24
  L. Anticimex Trygghetsavtal Plus . . . . . . . . . . . . . . 9                                               12.1 Försäkringstiden . . . . . . . . . .  .  .  .  .  . . . . . .    24
  M. Utökat skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   8. Ansvarsskydd . . . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .18  12.2 Ändring av premie eller andra villkor  .  .  .  .  . . . . . .    24
  N. Småbåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10    8.1 Försäkringen gäller för . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 18  12.3 Betalning av premie . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    24
                                   8.2 Försäkringen gäller inte . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 18  12.4 Dröjsmålsränta . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  . . . . . .    24
4. Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och             8.3 Om du krävs på skadestånd .   .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 18  12.5 Återkrav . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  . . . . . .    24
allmänna begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . 11       8.4 Högsta ersättningsbelopp .    .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 18  12.6 Dubbelförsäkring. . . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    24
4.1 Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11                                                12.7 Preskription . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  . . . . . .    24
4.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och        9. Rättsskydd . . . . . . . . .     .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 19  12.8 Skaderegistrering . . . . . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    24
skadegörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11    9.1 Vem försäkringen gäller för . .   .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 19  12.9 Personuppgiftslagen (PuL) . . . . .   .  .  .  .  . . . . . .    24
4.3 Andra åliggande om försäkringsförhållanden . . . . . . 11     9.2 Vad försäkringen gäller för . .   .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 19
4.4 Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat       9.3 Vad försäkringen inte gäller för   .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 19  13. Kontakt och omprövning . . . . . . . . . . . . . .25
åliggande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   9.4 Ombud . . . . . . . . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . 19
Hus


 1. Vem försäkringen gäller för                 2. Var försäkringen gäller                     3. Vad försäkringen gäller för

Byggnad                            Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad        och  Fritidshus   Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Den   Lösöre                               försäkring har. Nedan anges vilken egendom som försäkringen
gäller också för annan som är ägare eller innehavare av den  På den försäkrade fastigheten.                   för Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad samt Fritidshus Lösöre
försäkrade fastigheten (hus eller fritidshus).                                          omfattar.
                               Småbåt
Fritidshus Lösöre                       Tilläggsförsäkringen Småbåt till Fritidshus gäller i Norden. Vid  Täckningsschemat punkt    3.3  visar  vilka  skadehändelser
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de  resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans     försäkringen gäller för.
hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbok-      första 45 dagar.
föringsadress som du.                                                      3.1 byggnad
                                                                 Det framgår av ditt försäkringsbrev om försäkringen omfattar
                                                                 byggnad för Hus eller Fritidshus.

                                                                 1. Byggnad
                                                                 - byggnader som anges i försäkringsbrevet och vad som enligt
                                                                 lag är tillbehör till dessa
                                                                 - föremål som enligt lag räknas som byggnadstillbehör men
                                                                 som inte är installerade/fastmonterade
                                                                 - ledningar, kulvertar och andra installationer – fram till förbin-
                                                                 delsepunkt till kommunal eller samägd anläggning - som du
                                                                 äger och som är avsedda för de försäkrade byggnaderna
                                                                 - radio- och tv-antenn (även parabol) som är fastmonterad
                                                                 utomhus
                                                                 - konstnärlig utsmyckning på byggnaden högst 30 000 kronor
                                                                 - pool på den angivna fastigheten. Om fastigheten är ett frit-
                                                                 idshus är pool inomhus endast omfattad om det framgår av
                                                                 försäkringsbrevet
                                                                 - bränsle på tomten för uppvärmning av försäkrade byggnad-
                                                                 er.

                                                                 2. Tomtmark
                                                                 Tomtmark i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbygg-
                                                                 naden. Med tomtmark avses här:
                                                                 - mark med växtlighet, staket, terrassmur, trädgårdstrappa,
                                                                 plattgång, på fundament fastsatt konstverk, flaggstång, lykt-
                                                                 stolpar, vattenbrunn (ej vattnet) och brygga.

                                                                 Observera att tomtmark inte omfattas av samtliga skadehän-
                                                                 delser i täckningsschemat (t.ex. storm).


                                                                                                 4
Hus


Högsta ersättning vid skada på tomtmark är 100 000 kronor,    Ersättning lämnas inte vid stöld av stöldbegärlig egendom
varav högst 30 000 kronor för skada på vattenbrunn.       från biutrymme till bostaden, t.ex. förråd, garage, uthus och
                                 liknande. Se punkt 3.3.C.
Vid lantbruksfastighet är tomtmark det område som enligt     D. Med stöldbegärlig egendom avses
fastighetstaxeringen är avsatt som tomtmark kring bostads-    - smycken och andra föremål helt eller delvis av ädelmetall,
byggnad.                             äkta pärlor och ädelstenar
                                 - samling av mynt, sedlar eller frimärken (av numismatiskt/-
3. Byggnad som inte är försäkrad                 filatelistiskt värde). Ersätts med högst 10 000 kronor.
Försäkringen gäller inte för fastighet som är taxerad som hy-  - antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor
resfastighet.                          - vapen med tillbehör, ammunition
                                 - vin och sprit
3.2 fritidshus lösöre                      - fick- och armbandsur
1. Egendom som är försäkrad                   - pälsar och pälsverk
Lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett   - kameror, optik, projektorer och kikare
för privat bruk (således inte avsett för förvärvsverksamhet)   - apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv, video
och som förvaras på försäkringsstället.             eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikations-
                                 och GPS-utrustning) samt tillbehör till sådana apparater
2. Egendom som inte är försäkrad                 - cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåter-
- pengar, frimärken och värdehandlingar, till exempel aktier,  givning
obligationer, checkar, biljetter och kuponger          - datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefax
- motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, skepp, vat-   och tillbehör till sådan utrustning
tenskoter, svävare, hydrokopter och luftfartyg samt delar    - elrullstol
och utrustning till sådana fordon eller vatten-/luftfartyg.
Dock gäller försäkringen för paddelkanot och kajak samt för
trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt
- båt, vind- och kitesurfingbräda. Om du har tecknat tilläggs-
försäkringen Småbåt se dock Täckningsschemat punkt 3.3 N
- andra djur än sådana som man normalt har i bostadslägen-
het
- egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha
eller använda.

3. Egendom som är försäkrad med begränsning
A. Golfutrustning ersätts med högst 10 000 kronor.
B. Cyklar och cykelutrustning ersätts med högst 5 000 kronor.
C. Föremål som avses som stöldbegärlig egendom ersätts en-
dast om de stjäls från låst utrymme i fritidshusets bostads-
byggnad. Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till
bostadsutrymme.                                                                   5
Hus

3.3 täckningsschema - försäkrade skadehändelser
Det framgår av ditt försäkringsbrev vilka moment som ingår i din försäkring.


             A. Brand                    B. Läckage                                         C. Stöld och skadegörelse

 1.
•	Försäkringen      Skada genom                   Skada av vätska eller ånga                                 Stöld och skadegörelse
 gäller för:      •	 eld som kommit lös (ej som består i     som oberäknat strömmat ut från                               då någon olovligen tar sig in på försäkringstället, dess bostadsutrymme eller
              enbart glöd- eller svedskada)        •	 ledningssystem för vatten, värme eller avlopp, även invändiga stuprör som upp-      biutrymme till bostad.
             •	 explosion                    fyller de krav som ställs på avloppsled-ning                       Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till bostadsutrymme.
             •	 plötslig skada av sot            •	 anordning ansluten till sådant system (t.ex. tvättställ, värmepanna)
             •	 blixtnedslag                 •	 badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn        Med biutrymme till bostad menas: Förråd, garage, uthus och liknande.
             •	 frätande gas som bildas vid oavsiktlig     och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid
              upphettning av plast              byggnads- eller installationstillfället                         Stöld av och skadegörelse på
             •	 att flygplan eller annan luftfarkost stör-  •	 kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen                •	 byggnad
              tar eller delar från sådant faller ned    •	 akvarium                                         •	 installerat/fast monterat byggnadstillbehör som inte är installerat/fast mon-
                                     •	 vattensäng                                         terat och som förvaras i låst utrymme
                                     •	 brandsläckare                                      •	 tomtmark
                                                                                   •	 lösöre i fritidshus.
                                     Vid ersättningsbar läckageskada ersätts även skäliga kostnader för att
                                     •	 lokalisera och frilägga läckagestället                          Har gärningsmannen blivit insläppt gäller endast försäkringen om han använt
                                     •	 återställa det frilagda läckagestället.                         tvång eller våld för att komma in. 2.
•	Försäkringen      Skada                      Skada                                            Skada
 gäller inte för:    •	 av sprängningsarbete             •	 genom utströmning från dränerings- eller dagvattensystem, tak, takavlopp,        •	 av eller på stöldbegärlig egendom utomhus eller från biutrymme till bostad
 Se även punkt 4    •	 av sot från levande ljus            takränna, utvändigt stuprör, ventilations- eller rökkanal                  (se ovan)
 Säkerhetsföreskrifter, •	 som kan ersättas av trafikförsäkring.    •	 genom att vatten (oberoende av orsak) vid regn, snösmältning eller genom att       •	 utfört av någon som omfattas av försäkringen eller som bor i den
 annat åliggande och                            högvatten trängt upp ur avloppsledning eller anslutning till denna (t.ex. hand-       försäkrade fastigheten
 allmänna                                 fat). Se dock punkt 3.3 E                                •	 utfört av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden eller som tagit sig in
 begränsningar                             •	 på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga   med nyckel som han lovligen har
                                      byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått. Vid läckage genom yt - och         •	 på eller i växthus eller drivbänk
                                      tätskikt ser vi hela våtutrymmet (väggar och golv) som en enhet.             •	 av byggnadstillbehör som inte är installerat/fast monterat och som förvaras
                                     •	 på den installation eller föremål som läckt. Se dock punkt 3.3 F              utomhus eller i olåst utrymme.
                                     •	 vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen provats och
                                      visat sig vara felfri.

                                     Förlust
                                     •	 av den utströmmande vätskan.


 3.
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
             Du får inte handskas med eld eller
             levande ljus på sådant sätt att stor risk
                                     Du ska vidta skäliga åtgärder for att förhindra frysning:
                                     •	 i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten.
                                                                                   Cykel som förvaras i fritidshus ska vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen
                                                                                   godkänt cykellås.
 Se även punkt 4.1    för brand uppstår. Detta medför t.ex. att   •	 det vatten som blir kvar ska antifrysbehandlas.
 Om säkerhets-      du måste se till att du inte röker i sängen  •	 i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning        Se punkt 4.2 angående dörrar, fönster, vapen, nyckel och låsbyte samt sär-
 föreskrifterna inte   och att du inte lämnar eld eller levande    •	 vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn.       skilda lås- och larmkrav.
 följs, se punkt 4.4   ljus obevakade.
                                                                                                                              6
Hus            D. Storm, hagel och snötryck          E. Översvämning och jordrörelser             F. Hushållsmaskiner och andra elektriska föremål samt installationer

 1.
•	Försäkringen     Skada på                    Skada orsakad av                     Skada på
 gäller för:      •	 de försäkrade byggnader som en direkt    •	 vatten som till följd av skyfall, snösmältning,    •	 hushållsmaskin enligt punkt 3.1.1 och punkt 3.2.1
             följd av att byggnaden skadas av:        stigande sjö eller vattendrag:            •	 installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet
            a) storm                    a) strömmar från markytan direkt in i byggnad      •	 maskinell utrustning till brunn, pool eller poolduk
            b) föremål som stormen fört med sig       genom dörr, fönster, ventil eller liknande öppning    •	 egendom som direkt orsakas av kortslutning eller annat elektriskt fel.
            c) flaggstång eller träd som blåser omkull   b) inomhus tränger upp ur mynningen på av-
            vid lägre vindstyrka              loppsledningen eller anordning ansluten till den     Vid ersättningsbar skada ersätts även skäliga kostnader för att lokalisera skadan.
            d) hagel                    (t.ex. handfat).
            e) snötryck när yttertak till bostaden (ej
            balkongtak, verandatak eller liknande tak)   •	 jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller
            bryter samman.                   vulkanutbrott.

            •	 växthus inklusive. glas, terrassmur,     Skyfall = regn med minst 1 mm/min eller 50 mm/
             plattgång, flaggstång, lyktstolpar och    dygn.
             vattenbrunn. Dessa täcks bara vid
             ersättningsbar stormskada          Jordskalv = minst 4 på Richterskalan.
            •	 fritidshus lösöre inomhus av regn,
             köld eller annan oundviklig följd av att
             byggnad där egendomen finns skadats
             enligt a) – e) ovan.

            Storm = minst 21 m/sek 2.
•	Försäkringen     Skada                     Skada                          Skada
 gäller inte för:    •	 som beror på ingrepp i bärande stomme,   •	 orsakad av skyfall, snösmältning, stigande sjö    •	 orsakad av korrosion, rost eller frätning på installation
 Se även punkt 4      försummat underhåll eller angrepp av      eller vattendrag på tomtmark samt på båthus,     a) äldre än 15 år inom byggnad
 Säkerhetsföreskrifter,  röta, korrosion eller insekter         sjöbod, badhytt, tält, växthus eller egendom däri   b) utanför byggnad
 annat åliggande och •	 på båthus, sjöbod, badhytt eller egendom    •	 orsakad av vatten som tränger in i de försäkrade
 allmänna         däri                      byggnader genom grund eller liknande         •	 på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme.
 begränsningar     •	 egendom i växthus              •	 vid jordrörelse orsakad av sprängning, schakt-    •	 genom kortslutning orsakad av vätska
            •	 på revetering, puts och skorstensbekläd-    ning, pålning, spontning, uppläggning av       •	 orsakad av att lagrad information eller programvara på dator eller datatillbehör skadas/raderas
              nad om de inte träffats av föremål som     jord- eller stenmassor, gruvdrift, vatten- eller   •	 på belysningsarmatur, dräneringssystem, tak, takränna, stuprör, skorsten/rökgång, murverk eller ventilations-
              stormen blåst omkull eller ryckt loss     vågerosion                        huv
            •	 på simbassäng/pool, mur, staket, vinds-   •	 på egendom orsakad av sättningar i mark        •	 som uppstått direkt eller indirekt genom byggnads- eller sprängningsarbete, översvämning eller vatten som
              kydd eller plank som är byggnadstillbehör   eller grund om dessa inte är en direkt följd av     trängt in i byggnaden
            •	 vid snötryck om taket inte byggts enligt    jordskalv.                      •	 ytliga skador/skönhetsfel som inte minskar föremålets funktionsduglighet.
              gällande byggnorm
            •	 på lös egendom utomhus.           Sprickor i byggnad som inte avsevärt minskar       Kostnad för upptining av frusen ledning eller rensning vid stopp i avlopp.
                                    byggnadens funktionsduglighet. 3.
•	Säkerhets-      För snötryck gäller att du ska före-                                  Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning:
 föreskrifter:     bygga och förhindra skada genom
 Se även punkt 4.1   att se till att taket blir skottat om                                  •	 i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten. Det vatten som blir kvar ska anti-
 Om säkerhets-     snömängden blir hotande stor.                                       frysbehandlas.
 föreskrifterna inte                                                      •	 i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning
 följs, se punkt 4.4                                                      •	 vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn
                                                                                                                          7
Hus             G. Glas och sanitet samt andra skador          H. Obrukbar bostad                                   I. Ansvarsskydd

 1.
•	Försäkringen      Skada på installerad/-fastmonterad            Om bostaden (Hus eller Fritidshus) blir helt eller delvis obrukbar vid skadehändelse  Skadestånd och utredning om skadeståndsskyldighet
 gäller för:       •	 glasruta i fönster eller i dörr i byggnad       som ersätts enligt punkt 3.3 omfattar försäkringen under högst 18 månader från
             •	 glasruta i inglasad balkong/altan           skadedagen:                                       Se punkt 8
             •	 dörrblad av glas
             •	 glaslucka till vedspis och kakelugn          Hyresbortfall
             •	 duschkabin och duschskärmvägg inklusive glas     Är bostaden uthyrd till någon del får du ersättning med det belopp du enligt lag
             •	 inmurade speglar                   och skriftligt hyresavtal tvingas sätta ned hyran. Vi drar av kostnader för värme och
             •	 sanitetsgods och badkar.               andra driftskostnader som du sparar under tiden.

             Skada                          Merkostnad Hus
             •	 på livsmedel i kyl och frys i fritidshus vid ström-  Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för logi.
               avbrott eller fel på kylen/frysen           OBS! Merkostnader för ut- och inflyttning, magasinering av lösöre i Hus, transport
             •	 på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare i fritids-  och kost ersätts via din Hemförsäkring.
               hus vid fel på maskinen
             •	 orsakad av vilda djur och fåglar samt bin och     Merkostnad Fritidshus
               getingar som tagit sig in i bostadsbyggnaden.     Merkostnader ersätts för ut- och inflyttning samt magasinering av Fritidshus
                                          Lösöre.
             Vid ersättningsbar skada på livsmedel i kyl och
             frys i fritidshus betalas även kostnader för att     Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader vid semesteravbrott då
             avlägsna dålig lukt i kyl/frys.             din egen semester i fritidshuset är påbörjad eller nära förestående.

                                          Merkostnader vid semesteravbrott ersätts med högst 5 000 kronor per vecka, dock
                                          sammanlagt högst 20 000 kronor.
 2.
•	Försäkringen      Skada
             •	 på isolerglas som består i att rutorna blivit
                                                                                      Se punkt 8
 gäller inte för:
 Se även punkt 4       otäta
 Säkerhetsföreskrifter,  •	 på glas i drivbänk och växthus (se punkt 3.3 D)
 annat åliggande och   •	 som uppstått direkt eller indirekt genom
 allmänna         •	 byggnads eller sprängningsarbete
 begränsningar      •	 orsakad av råttor och möss, samt andra insek-
               ter än bin och getingar.

             Ytliga skador/skönhetsfel
             på glas, sanitet och badkar som inte minskar
             dessa föremåls funktionsduglighet
 3.
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhets-
 föreskrifterna inte
 följs, se punkt 4.4
                                                                                                                8
Hus                                                              Tillägg

             J. Rättsskydd           K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp       L. Anticimex Trygghetsavtal Plus             M. Utökat skydd

 1.
•	Försäkringen      Ombuds- och rättegångskostnader  Sanering av råttor, möss och bostadsinsekter.         Regelbunden försäkringsbesiktning av ditt hus för     Ersättning vid annan plötslig byggnadsskada.
 gäller för:       i vissa tvister.                                         momenten.
                              Sanering och reparation vid angrepp av husbock, hästmyra                                 Begränsat åldersavdrag på byggnad.
             Se punkt 9            eller andra träskadeinsekter.                 Självriskreducering vid vattenskada, brand och inbrott.
                                                                                           Fördel vid storskada.
                              Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 15 prisbas-  Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 25
                              belopp, självrisk ½ prisbasbelopp.               prisbasbelopp, ingen självrisk.              Ingen självrisk vid vissa skador.

                              För avtalet/försäkringen svarar Anticimex.           För försäkringen svarar Anticimex.            Se punkt 11

                              Vid skada kontakta Anticimex.                 Vid skada kontakta Anticimex.

                              Se punkt 10                          Villkoren finns hos Anticimex.
 2.
•	Försäkringen      Se punkt 9
 gäller inte för:
 Se även punkt 4
 Säkerhetsföreskrifter,
 annat åliggande och
 allmänna
 begränsningar
 3.
•	Säkerhets-
 föreskrifter:
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhetsföre-
 skrifterna inte följs,
 se punkt 4.4
                                                                                                                  9
Hus


             Tillägg

             N. Småbåt

 1.
             Försäkrad egendom                                          Försäkrade skadehändelser
•	Försäkringen      Motor-, segel- eller roddbåt med                                  Skada eller förlust genom plötslig oförutsedd händelse.
 gäller för:
             •	 skrov högst 6 m långt
             •	 segelyta högst 10 m²                                       Skada på bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts endast vid
             •	 motor högst 15 hk                                        •	 brand
                                                               •	 stöld i samband med inbrott i låst utrymme.
             Sådan utrustning till båten som normalt behövs ombord.
             Bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts med högst 5 000 kronor.            Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar.

             Vind- och kitesurfingbräda samt tillbehör.                             Högsta försäkringsbelopp 25 000 kronor.

                                                               Vald självrisk tillämpas även för Småbåt.

                                                               Försäkringen omfattar även Ansvar enligt punkt 8 och Rättskydd enligt punkt 9 för dig som ägare, brukare eller förare
                                                               av den försäkrade båten/brädan.
 2.            Uthyrningsbåtar, alla slags vattenskotrar och husbåtar.                       Skada på motor på grund av
•	Försäkringen                                                        •	 felaktigt bränsle
                                                               •	 bristande smörjning
 gäller inte för:     Skada orsakad av
 Se även punkt 4     •	 is, snö, frysning                                        •	 överhettning
             •	 nedsmutsning, missfärgning och repor i båtens utskikt                      •	 igensatta vattenintag och ledningar
 Säkerhetsföreskrifter,
             •	 nötning, förslitning, bristande underhåll, åldersförändring eller annan långtidspåver-      •	 kortslutning
 annat åliggande och                                                     •	 materialfel.
               kan.
 allmänna
 begränsningar                                                        Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring.
             Skada som uppkommit med motorbåt under tävling. 3.            I vatten ska båten
•	Säkerhets-       •	 förtöjas så att förtöjningen klarar sådan vind och sjö som kan förekomma med hänsyn till plats och årstid
 föreskrifter:      •	 hållas länsad.
 Se även punkt 4.1
 Om säkerhetsföre-    På land ska båten
 skrifterna inte följs,  •	 pallas upp, surras, stöttas och täckas vid transport och uppställning
             •	 läggas så att inte svallsjö eller extremt högvatten kan nå den.
 se punkt 4.4

             På land ska brädan
             •	 förvaras i låst utrymme eller låst på specialtillverkat takräcke som är fastlåst på bilen eller vara fastlåst i annat fast föremål.

             Stöld
             Elektroniska instrument, radioutrustning och tillbehör till dessa ska vara inlåst när båten lämnas.
             Utombordsmotor ska antingen vara fastlåst med av Vesta Skadeförsäkring godkänd låsanordning eller förvaras i låst utrymme.
             Övrigt tillbehör/utrustning till båten ska monteras eller låsas fast vid båten eller förvaras i låst utrymme.

             Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för.
                                                                                                                           10
Hus


4. säkerhetsföreskrifter, annat                   3. Nyckel                              belopp du väljer för lösöre och som framgår av försäkrings-
åliggande och allmänna begränsningar                Nyckel får inte:                           brevet motsvara värdet av all lösegendom som förvaras på
                                  - lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden          försäkringsstället.
4.1 säkerhetsföreskrifter                      - vara försedd med namn- eller adressuppgifter eller annan
Du måste se till att:                        uppgift så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går.         Om de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller
- löpande vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sköta                                       om förutsättningarna ändras måste du anmäla det till oss
och underhålla de försäkrade byggnaderna och annan egen-      4. Låsbyte                              omgående.
dom på fastigheten                         Har du anledning att misstänka att någon obehörigen innehar
- föreskrifter som finns i lag eller meddelats av myndighet     nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. Vi ersätter    Om du försummar att anmäla fel i uppgifterna eller annan
följs                                kostnad för byte av lås till den försäkrade bostaden om nyckeln   riskändring avseende någon av ovanstående uppgifter kan
- vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad uppfylla de krav som  förlorats vid inbrott, stöld, rån, överfall eller väskryckning och  ersättningen komma att minskas enligt punkt 4.4.
ställs i Boverkets byggnadsregler eller meddelats av lokal     det är sannolikt att tjuven kan spåra vart nyckeln går.
byggnadsnämnd samt följa den byggnorm och de branschre-                                         2. Vid skada
gler som gäller för ifrågavarande byggnadsdel            5. Vapen                               Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till Vesta
- installationer och monteringar är fackmannamässigt utförda    Vapen och ammunition ska förvaras i bostadsutrymme och        Skadeförsäkring så snart som möjligt på telefon 077-575 01
och att tillverkares anvisningar för montering, skötsel och un-   vara inlåst i godkänt vapenskåp.                   00.
derhåll följs
- följa de särskilda säkerhetsföreskrifter som anges i punkt    6. Särskilda lås- och larmkrav                    Stöld, förlust och skadegörelse ska polisanmälas omedel-
3.3.3 i Täckningsschemat och punkt 4.2 Särskilda säkerhets-     För försäkringsbelopp mellan 1,5 – 2,0 miljoner kronor ska dör-   bart efter att skadan har inträffat. Vid begäran från Vesta
föreskrifter avseende stöld och skadegörelse.            rar och fönster vara försedda med av Svenska Stöldskydds-      Skadeförsäkring ska handlingar från polisen skickas in.
                                  föreningen (SSF) godkända lås.
4.2 särskilda säkerhetsföreskrifter aVseende                                               Vid skada enligt punkt 10 Anticimex Skadedjur, Husbock och
stöld och skadegörelse                       För försäkringsbelopp över 2,0 miljoner kronor ska bostaden     Äkta Hussvamp och punkt 3.3 L Anticimex Trygghetsavtal Plus
1. Dörrar                              vara försedd med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)     ska du kontakta ditt lokala Anticimex-kontor.
När inte någon har tillsyn över bostaden eller då ingen person   godkänt direktanslutet larm.
befinner sig i hemmet ska:                                                        Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som
- alla ytterdörrar samt altan- terrass- och balkongdörr som är   4.3 andra åligganden om försäkringsförhåll-             möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom
belägna i källare eller bottenvåning ska vara låsta med ett av   anden                                som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha be-
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med god-      De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen    tydelse för skaderegleringen.
känt slutbleck. Altan- och balkongdörrar som är belägna i käl-   framgår av försäkringsbrevet.
lare eller bottenvåning kan i stället vara låsta med godkänt                                       Om samma skada omfattas av flera andra försäkringar måste
spanjoletthandtag.                         1. Riskökning                            du upplysa oss om detta.
- övriga altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta och   När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och
reglade inifrån.                          fullständiga uppgifter om bostadsbyggnadens byggyta, byg-      Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som
                                  går, antal våningar, om bostadsbyggnaden har källare/inredd     oskadd egendom. Du ska behålla skadade föremål tills vi har
2. Fönster                             vind, samlad byggyta för övriga byggnader på fastigheten och     fått möjlighet att besiktiga dem och godkänna eventuella rep-
När inte någon har tillsyn över bostaden eller då ingen person   om dessa är vinterbonade, samt om det finns indraget vatten,     arationer.
befinner sig i hemmet ska:                     vattenburen värme och/eller pool inomhus (sistnämnda gäller
- fönster vara låsta eller stängda och reglade inifrån.       endast fritidshus).                         Vi har rätt att anvisa reparatör.

                                  Om fastigheten är ett fritidshus ska dessutom det försäkrings-
                                                                                                   11
Hus


3. Räddningsåtgärder                         Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i   4.6 psykiskt störda och barn
När skada inträffar eller riskerar att inträffa ska du efter bästa  ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad  Om en psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat
förmåga försöka hindra eller begränsa skadan. Exempel på       egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med      på ett sätt som i sig kan leda till att ersättningen minskas eller
detta kan vara att larma brandkåren, att stänga huvudkranen      dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträf-    inte lämnas får ersättningen inte sättas ned.
vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade      fande den försäkrade egendomen.
föremål. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt                                     4.7 allmänna begränsningar
till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, ga-  Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnas      Försäkringen gäller inte för skador i följande speciella situa-
ranti eller liknande åtagande.                    påverkar det alla som omfattas av försäkringen.          tioner:
                                                                     Krig
4.4 om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift             Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i sam-   Skador som har samband med krig eller krigsliknande hän-
eller annat åliggande                         band med skada påverkas endast den som lämnat oriktiga       delser.
Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges under     uppgifter eller undanhållit uppgifter.               Atomskador
punkt 4.1.1 – 4.1.4 och punkt 3.3 i Täckningsschemat samt an-                                      Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.
nat åliggande enligt punkt 4.3 kan ersättningen vid en skada     4.5 framkallande aV försäkringsfall                Virus- och hackerangrepp
minskas med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan      Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet  Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hack-
anses vara skäligt. Ersättningen kan komma att minskas en-      med uppsåt lämnas ingen ersättning.                erangrepp eller liknande händelse.
ligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om                                       Dammgenombrott
du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller    Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfall-  Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband
undanhållit något av betydelse för bedömningen av rätten till     et genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned med     med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte
ersättning.                              hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du annars     punkt 9 Rättsskydd.
                                   måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap    Force majeure
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna och på sam-     om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle    Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller
bandet med den inträffade skadan.                   inträffa.                             utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myn-
                                   Detta gäller också om någon annan framkallat eller förvärrat    dighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande hän-
Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åliggande inte      följderna av försäkringsfallet, om denna handlat med ditt sam   delse.
uppfylls är avdraget som regel enligt tabellen nedan:         tycke eller har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex.    Leverantörsgaranti
                                   din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den      Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag,
                                   försäkrade egendomen.                       försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande.
                                                                     Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagan-
                                                                     det inte kan fullgöra detta.
Villkor          Säkerhetsföreskrifter                  Avdrag*

Punkt 3.3.A        Levande ljus, eld och glöd                25 % högst 50 000 kronor

Punkt 3.3.B och 3.3.F   Skada orsakad av frysning                25 % lägst 10 000 kronor högst 30 000 kronor

Punkt 3.3.C        Godkänt cykellås                     50 %

Punkt 3.3.D        Snötryck                         25 % högst 10 000 kronor

Punkt 4.2         Dörrar, fönster, vapen, nyckel, låsbyte, godkända lås  25 %
              och godkänt direktanslutet larm

* Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger.
                                                                                                    12
Hus


 5. ersättnings- och Värderingsregler                1. Reparation                            Om vi gör ett åldersavdrag begränsas detta till högst 80 %.
                                   Om vi bedömer att föremål som skadats ska repareras får du     Avdraget begränsas dock endast om föremålet var funktions-
5.1 skada på fritidshus lösöre                    ersättning med vad det kostar att reparera föremålet.        dugligt och oskadat vid skadetillfället.
Vesta Skadeförsäkring har rätt att avgöra om en skada ska       Vi har rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen.
ersättas kontant, genom reparation eller med motsvarande                                         B. Smycken – helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och
nya eller begagnade föremål. Vi har också rätt att avgöra vem     Ersättningen kan inte bli högre än ersättningen skulle bli enligt  ädelstenar
som ska utföra reparationen och var återanskaffning ska ske.     punkt 5.1.2.                            Smycken ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln
                                                                     köpa motsvarande nytt föremål (nypriset).
Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att     2. Kontantersättning eller motsvarande föremål           Om smycket eller annat föremål helt eller delvis av ädel metall,
skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du       Förlorade föremål och skadade föremål som inte ska repareras    äkta pärlor och ädelstenar är äldre än 40 år, ärvt, inköpt i andra
alltid beställare av en reparation. Det är du som är beställare    värderas och ersätts enligt följande regler:            hand eller om nytt motsvarande föremål inte längre finns att
och betalningsansvarig.                                                          köpa i allmänna handeln, får du ersättning med vad det skulle
                                   A. Radio, tv, mobiltelefon, cykel, glasögon m.m.          kosta att köpa motsvarande föremål begagnat.
Oavsett värderingsreglerna i punkt 5.1.2.A - C betalar vi inte    Föremål som anges i ersättningstabellen nedan och som före
högre ersättning än vad likvärdigt föremål kostar att återan-     skadan var oskadat och funktionsdugligt ersätts med utgång-     C. Övriga föremål
skaffa eller att reparera hos av Vesta Skadeförsäkring anvisat    spunkt från vad det kostar att i allmänna handeln köpa mots-    Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet.
inköps- eller reparationsställe.                   varande nytt föremål (nypriset). Du får ersättning med så      Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna han-
                                   många procent av nypriset som anges i tabellen nedan.        deln köpa motsvarande föremål som det skadade/förlorade
Vesta Skadeförsäkring övertar äganderätten till föremål som                                        och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det
ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer ett föremål       Ersättningstabell                          sannolikt skulle ha kostat om det hade funnits.
som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till oss. Vill du
                                    Föremål                          Ålder i år och ersättning i procent
behålla föremålet får du göra det om du lämnar tillbaka den
ersättning du har fått.
                                                                  <1   1    2    3    4    5    6   7<  År
Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna
styrka såväl att du äger föremålet som vad det är värt och       apparat för text-, ljud- och bildåtergivning (ej dator)   100  100   75   65    55   45    35   20   %
hur gammalt det är med exempelvis originalkvitto, garantibe-      armbandsur                         100  100   90   70   60    55   45   30   %
vis eller fotografi av föremålet. Kravet på sådant styrkande är    kamera, optik, projektor och kikare             100  100   80   70   60    50   40   20   %
större ju högre värde föremålet har.                  digital kamera, digital videokamera             100  85   70   50   40    30   20   20   %
                                    glasögon                          100  90   80   60   50    40   30   20   %
Vi har rätt att minska din ersättning vid otillräckligt styrkande.
                                    cd- och dvd-skiva, dvd-film, tv-spel och datorspel     100  100   70   60   50    20   20   20   %
Försäkringsbeloppet för ditt Fritidshus Lösöre ska motsvara      golfutrustning                       100  100   70   60   50    40   20   20   %
värdet av all lösegendom som förvaras på försäkringsstället.      cykel, cykel- och skidutrustning              100  100   70   60   50    40   30   20   %
Är du underförsäkrad får du inte ut det fulla värdet vid skada,    dator, fax och tillbehör till sådan utrustning       100  70   50   30   20    20   20   20   %
se punkt 4.3 och 4.4.
                                    mobiltelefon och tillbehör till sådan utrustning      100  60   30   20   20    20   20   20   %
Skadan värderas med hänsyn till prisläget i Sverige vid tiden
                                    kläder, skor och stövlar                  100  60   40   30   20    20   20   20   %
för skadan.                                                                                                     13
Hus


Om marknadsvärdet inte kan fastställas enlig föregående sty-    I kostnaden för återställande ingår även kostnad för lokaliser-  En förutsättning är att du – om vi kräver det – begär dispens
cke bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likvär-  ing och friläggning (även rivning) av skadad egendom när ska-   och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda
digt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omodernitet,    dan omfattas och ersätts av försäkringen. Detsamma gäller     fall.
minskad användbarhet och andra omständigheter.           återläggning efter reparation.                   D. Vi betalar inte för den extra kostnad som kan uppkomma vid
                                  Byggnadsdel                            återställande och reparation på grund av att nya normer eller
Hänsyn tas inte till personliga känslor för föremålet, så kallat  Var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör etc.   branschregler gäller vid skadetillfället.
affektionsvärde.                          som är uppräknade i Tabell för åldersavdrag under punkt 5.2.1   Kan återställande inte slutföras inom två år från skadedagen
                                  nedan. Vid skada på målning, tapetsering och annan vägg-      på grund av hinder som du inte kunnat påverka, räknas tiden
Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset har du rätt att få ett   beklädnad eller golvbeläggning räknas målningen etc. i varje    från den dag hindret upphörde. Återställandet måste i varje fall
nytt föremål.                            utrymme som en byggnadsdel.                    slutföras inom fem år.
                                  Vid återställande ersätts de skadade utrymmenas byggnads-
Värdet av eget arbete lagrat på datamedia eller nedlagt på fo-   delar och ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen (med       Tabell för åldersavdrag (Hus Byggnad och Fritidshus
tografier, film, inspelningar, dataprogram, modeller, hemmag-    samma ytskikt som i de skadade) ersätts inte.           Byggnad)
jorda föremål och liknande ersätts inte. Sådana föremål ersätts   Marknadsvärde                           Åldersavdrag görs på återställandekostnaden för varje bygg-
med kostnaden för råmaterialet.                   Det pris som mest sannolikt kan erhållas vid en försäljning på   nadsdel eller del därav enligt tabellen nedan. En byggnads-
                                  den allmänna marknaden.                      dels ålder räknas från tidpunkten då den första gången togs
5.2 skada på byggnad                                                          i bruk.
Vesta Skadeförsäkring har rätt att avgöra om en skada ska      När en byggnad har skadats beräknas ersättningen enligt föl-
ersättas kontant eller om den skadade byggnaden ska åter-      jande:                               Vid återställande av installation utomhus (t.ex. rörsystem i
ställas genom våra åtgärder.                    1. Byggnaden återställs inom två år                mark) tillämpas installationens åldersavdrag på hela kostnaden
                                  Återställs byggnaden inom två år ersätts skadan med utgång-    för återställandet, det vill säga inklusive friläggning, rivning
Om vi inte får möjlighet att vidta åtgärder får du ersättning    spunkt från vad det kostar att utan dröjsmål och med använ-    och återläggning.
högst motsvarande den kostnad som våra åtgärder skulle ha      dande av rationella metoder och material återställa byggnaden.
medfört.                              Härifrån görs avdrag på grund av vissa berörda byggnadsdelars   Åldersavdraget begränsas till högst 80% på byggnadsdel eller
                                  ålder enligt tabell för åldersavdrag under punkt 5.2.1 nedan.   del av sådan som före skadan var oskadat och funktionsduglig.
För försäkrad byggnad anges i försäkringsbrevet antingen full-                                     Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på
värde eller ett försäkringsbelopp. Vid fullvärde gäller ingen be-  A. Utöver åldersavdrag enligt tabellen kan avdrag göras om du   Hushållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer
loppsbegränsning för ersättning utan byggnaden är försäkrad     har försummat att sköta och underhålla den del av byggnaden    (3.3 F i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan upp-
till det värde den faktiskt har. Anges det ett försäkringsbelopp  som skadats enligt punkt 4.1.1 och punkt 4.4. Detta gäller även  gå till 100 procent.
för byggnad är detta belopp det högsta vi kan betala för skada   för byggnadsdel som inte anges i tabellen för åldersavdrag.
på byggnaden.                            B. Kostnader för att återställa konstnärlig utsmyckning på     Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget sammanlagt
                                  byggnaden ersätts med högst 30 000 kronor.             högst 100 000 kronor.
Definitioner                            C. Fördyras återställandet på grund av lag eller föreskrift från
Här förklaras vad vi menar med vissa begrepp som används i     myndighet om hur en byggnad ska utföras betalar vi även den-    Om du har tecknat Utökat skydd enligt punkt 11 gäller de
detta avsnitt:                           na fördyring enligt följande:                   avdragsregler som är särskilt markerade i tabellen på nästa
Återställande                            - extra isolering – ingen beloppsbegränsning            sida. Åldersavdraget vid utökat skydd är begränsat till sam-
Antingen reparation av den skadade byggnaden eller upp-       - handikappanpassning – ingen beloppsbegränsning          manlagt 15 000 kronor vid ett och samma tillfälle. Denna be-
förande på samma grund av likadan eller närmast motsvarande     - övriga åtgärder – sammanlagt högst 100 000 kronor.        gränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hushålls-
byggnad för samma ändamål. Vid skada på byggnadsdel menar      I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts     maskiner, andra elektriska föremål samt installationer (3.3 F i
vi reparation, när så kan ske till en kostnad som understiger    endast fördyring av extra isolering och av handikappanpass-    täckningsschemat) där åldersavdraget således kan uppgå till
kostnaden för utbyte, eller i annat fall utbyte av byggnads-    ning.                               100 procent.
delen.                                                                                               14
Hus

                                                                          antal år utan    därefter ett avdrag per
 Byggnadsdel avser både material och arbete (rivning och återställande)
                                                                          åldersavdrag        påbörjat år

                                                                          utan    med     utan    med
                                                                          Utökat   Utökat   Utökat   Utökat
                                                                          skydd   skydd    skydd    skydd

 Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation samt maskinell utrustning
 -      värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, solfångare, vindkraftverk                          2 år    5 år    10 %     10 %
 -      rörsystem, oljecistern, vattenradiatorer, vattenburen golvvärme, avloppstank inklusive septiktank och sanitetsgods           10 år   15 år    5%      5%
 -      övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner t.ex. el-radiatorer, takvärme, el-golvvärme, separat varm-   5 år    8 år    8%      8%
       vattenberedare, värmepanna inklusive expansionskärl, fjärrvärmeväxlare och bergvärmepump
 -      luft/luft-värmepump                                                           2 år    5 år    15 %     15 %

 Elinstallationer                                                                 25 år   40 år    5%      5%

 Hushållsmaskiner inklusive spis (avdraget gäller både för reparation och för utbyte)                                2 år    5 år    20 %     20 %

 Målning (även utomhus), tapetsering samt annan vägg- och takbeklädnad (ej våtrum)                                 5 år   10 år    8%      8%

 Golvbeläggning (ej våtrum)
 -     textila                                                                 5  år  10  år   8  %    8  %
 -     plast, vinyl, linoleum och laminat                                                   10  år  10  år   5  %    5  %
 -     keramiska plattor                                                            15  år  20  år   5  %    5  %
 -     trägolv inklusive parkett                                                        15  år  20  år   5  %    5  %

 Takbeläggning
 -     papp, plast, PVC eller gummiduk                                                     5  år   8  år   8  %    8  %
 -     stråtak                                                                 15  år  20  år   5  %    5  %
 -     plåt                                                                  15  år  20  år   5  %    5  %
 -     övrigt material                                                             25  år  30  år   5  %    5  %

 Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt
 -    golv-, väggmatta (trådsvetsad)                                                      5 år    5 år    8%      8%
 -    keramiska plattor, stenplattor                                                      10 år   10 år    5%      5%
 -    övrigt material och utförande samt målning i våtrum                                            2 år    5 år    10 %     10 %

 Radio- och TV-antenn inklusive parabol, markiser                                                  5 år    5 år    15 %     15 %

 Skorsten
 -      stål, plåt                                                               5 år    5 år    8%      8%
 -      annat material                                                            25 år   30 år    2%      2%

 Köksluckor och bänkskivor
 -     massiva                                                                20 år   25 år    5%      5%
 -     övriga                                                                 10 år   15 år    5%      5%

 Ytterdörrar, portar och förnster inklusive lås och beslag                                             15 år   20 år    5%      5%

 Braskamin, gjutjärnskamin eller liknade av metall                                                 15 år   20 år    5%      5%
                                                                                                  15
Hus


2. Byggnaden återställs inte inom två år               kostar att återställa tomten utan dröjsmål och med använ-          5.5 tVist om Värde
Återställs inte byggnaden inom två år värderas skadan högst      dande av rationella metoder och material.                  Om vi inte kan komma överens om värdet av skada på egendom
till det belopp som svarar mot skillnaden mellan fastighetens     Skada på växtlighet värderas till kostnad för nyplantering, för       ska – om vi inte enas om annat – ett utlåtande begäras av en
marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter ska-        buskar och träd dock endast med kostnaden för plantor som          värderingsman som utses av svensk handelskammare.
dan.                                 normalt säljs i handelsträdgårdar eller plantskolor i Sverige.
                                                                         Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa
3. Övriga värderingsregler                      2. Tomtmarken återställs inte inom två år                  villkor. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna
A. Särskilt lågt marknadsvärde                    Om tomtmarken inte återställs inom två år värderas skadan till       synpunkter.
Understeg marknadsvärdet på hela byggnaden omedelbart före      skillnaden mellan den skadade tomtmarkens marknadsvärde
skadan på grund av ålder och/eller slitage 50 % av marknads-     omedelbart före och omedelbart efter skadan.                Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 1 000 kro-
värdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan högst                                            nor. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas
till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart     Om värdeminskningen före skada på staket, terrassmur,            till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Vesta
före och omedelbart efter skadan.                   trädgårdstrappa, flaggstång, lyktstolpar och brygga översteg        Skadeförsäkring hela kostnaden.
                                   50 % görs avdrag för ålder och slitage
B. Reparation i samband med underhåll
Kan reparation utan väsentlig olägenhet ske i samband med       5.4 skada på småbåt
pågående eller förestående underhålls- eller ändringsarbete,      Tabell för ersättning och åldersavdrag
till- eller ombyggnad värderas skadan till det belopp med vilket
                                    Föremål         Ålder i år och ersättning i     Därefter ett
kostnaden för sådant arbete ökar.
                                                procent               avdrag per
                                                                  påbörjat år
C. Myndighetsbeslut
                                                0-3 år  3-4 år  4-5 år  5-6 år
Hindras återställande på grund av lag eller föreskrift från myn-
dighet och du därför inom fem år anskaffar eller uppför annan     Motor, drev och delar  100 %  90 %   80 %   70 %    5%
                                    samt utrustning till
byggnad för samma ändamål på annan plats värderas skadan        dessa
på samma sätt som enligt punkt 5.2.1, dock högst till den fak-     Segel          100 %  90 %   80 %   70 %    5%
tiskt nedlagda kostnaden och lägst till det belopp den skulle     Elektroniska      100 %  90 %   80 %   70 %    5%
ha värderats till enligt punkt 5.2.2. Får hindret till följd att de  instrument, radio-
kvarstående byggnadsdelarna förlorar i värde, gäller försäkrin-    utrustning och
                                    tillbehör till dessa
gen också för denna förlust – även om annan byggnad inte an-
skaffas eller uppförs. En förutsättning är att du – om vi kräver   Själva småbåten, vind- och kitesurfingbrädan samt övrigt till-
det – begär dispens och överklagar myndighets beslut. Vi be-     behör/utrustning till båten/brädan ersätts med 100 % av ny-
talar kostnaden i båda fallen.                    priset upp till tre år, därefter med marknadsvärdet.

5.3 skada på tomtmark                         Minsta ersättning är 20 % av nypriset. Högsta ersättningsbe-
Högsta ersättning vid skada på tomtmark (inklusive staket,      lopp är 25 000 kronor.
flaggstång, terrassmur, brygga m.m.) enligt punkt 3.1.2 är 100
000 kronor, varav högst 30 000 kronor för skada på vatten-      Utöver högsta ersättningsbeloppet gäller försäkringen för:
brunn.                                - provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda
                                   båten ur uppenbart nödläge
Ersättningen beräknas enligt följande:                - skälig verifierad kostnad för nödvändig bärgning och
1. Tomtmarken återställs inom två år                 för förflyttning av båten från haveriplatsen till av Vesta
Återställs tomtmarken inom två år värderas skadan till vad det    Skadeförsäkring godkänd reparationsplats eller annan plats.                                      16
Hus


 6. själVrisk                                                    7. byggnad under uppförande, om- eller
                                                             tillbyggnad
Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får be-
tala vid varje skadetillfälle.                                            Försäkringen gäller inom den försäkrade fastigheten för bygg-
                                                           nad som du avser att äga och bebo när den är färdigställd.
Vald självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Vid vissa skador                           Försäkringen gäller även under den tid byggnaden är under
gäller en särskild självrisk som framgår av tabellen nedan. Är                            uppförande, om- eller tillbyggnad. Då gäller försäkringen med
den självrisk du har valt högre än den särskilda självrisken i ta-                          de ändringar och kompletteringar som anges här nedan.
bellen, tillämpas den valda självrisken (denna regel gäller dock
inte för rättsskydd).                                                 7.1 Vad är försäkrat
                                                           - egendom som anges i punkt 3.1.1
 Villkor           Skada/händelse                        Särskild självrisk     - arbetsbodar, verktyg och maskiner som du äger, hyr eller lå-
                                                           nar för byggnadsarbetet
 Punkt 3.3.B         vid läckage orsakat av frysning               10 % lägst 5 000 kronor  - material, byggnadstillbehör och maskinell utrustning avsett
                                              högst 10 000 kronor
                                                           att ingå i byggnaden.
               vid utströmning från badrum eller annat våtutrymme som    5 000 kronor
               har golvbrunn
                                                           Högsta ersättningsbelopp för verktyg och maskiner är 35 000
               vid annat läckage                      3 000 kronor        kronor.
 Punkt 3.3.E         på byggnad vid översvämning och jordrörelser         10 % lägst 10 000 kronor
                                                           7.2 försäkringen gäller för
 Punkt 3.3.F         på hushållsmaskiner och installationer orsakad av frysning  10 % lägst 5 000 kronor  Skada på byggnad, material och maskinell utrustning enligt
                                                           Täckningsschemat punkt 3.3.
 Punkt 3.3.J         Rättsskydd                          20 % lägst 1 500 kronor

 Punkt 7.4          för skada på byggnad under uppförande, om- eller       5 000 kronor        A. Brand
               tillbyggnad orsakad av storm, hagel eller snötryck                   B. Läckage när rörsystemen har provats och befunnits felfria
                                                           C. Stöld och skadegörelse
                                                           Verktyg och maskiner samt material, byggnadstillbehör och
Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska                           maskinell utrustning ersätts endast om någon brutit sig in i
betalas från flera försäkringsformer eller flera av dina privat-                           låst utrymme.
försäkringar hos Vesta Skadeförsäkring drar vi bara av en själv-                           D. Storm, hagel och snötryck
risk – den högsta – från det sammanlagda skadebeloppet.                                E. Översvämning och jordrörelser
Om flera skador inträffar som även berör en kollektiv hem-                              F. Installationer när rörsystemen har provats och befunnits fel-
försäkring reducerar vi självrisken med grundsjälvrisken som                             fria.
tas ut via den kollektiva hemförsäkringen. Med kollektiv hem-
försäkring avser vi den som per automatik ingår i medlemska-                             Dessutom gäller försäkringen för
pet i ditt fackförbund.                                                G. Ansvar. Se punkt 8.1.2
                                                           H. Rättsskydd. Se punkt 9
6.1 stöld
Är ditt fritidshus föresett med ett av Svenska Stöldskydds-                              7.3 försäkringen gäller inte för
föreningen (SSF) direktanslutet larm reduceras din grundsjälv-                            - stormskada på verktyg eller material som finns utomhus
risk med högst 1 500 kronor. Detta gäller inte om du har sär-                             - skada genom skadegörelse på arbetsbod
skilda lås- eller larmkrav.                                                                            17
Hus


- arbetsbodar, verktyg, material och maskiner som entre-       8. ansVarsskydd                          har tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N gäller försäkrin-
prenören äger och använder för byggnadsarbetet                                             gen dock ditt ansvar som ägare, brukare eller förare av den
- skada som annan ansvarar för enligt avtal, försäkring, ga-    8.1 försäkringen gäller för                     försäkrade båten/brädan.
ranti, abonnemang eller liknande åtagande.             1. Ansvar för fastigheten                      - skada på egendom som du hyrt, lånat, reparerat, bearbetat
                                  När någon kräver att du som ägare eller innehavare av den      eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med.
7.4 själVrisk                            försäkrade fastigheten ska betala skadestånd för person- eller   (Med helt tillfällig befattning avses här inte enbart en kortvarig
För skada på byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad    sakskada som omfattas av försäkringen och som inträffat un-     befattning utan även att den, för en privatperson, har varit av
orsakad av storm, hagel eller snötryck enligt punkt 3.3 D i Täck-  der försäkringstiden:                        okvalificerad art.)
ningsschemat som uppkommit innan byggnaden har hela väg-      - utreder vi om du är skadeståndsskyldig              - skada som du orsakat uppsåtligen eller som inträffat i sam-
gar och tak gäller en särskild självrisk på 5 000 kronor.      - förhandlar vi med den som kräver skadestånd            band med att du gjort dig skyldig till straffbar uppsåtlig gärn-
                                  - för vi din talan vid rättegång och svarar då också för rätte-   ing. Ersättning lämnas dock om du när du orsakar skadan är
                                  gångskostnaderna                            •	 allvarligt psykiskt störd så som avses i 30 kap. 6 § brotts-
                                  - betalar vi det skadestånd du blir skyldig att utge.           balken, eller
                                                                      •	 under 12 år
                                  I fråga om lantbruksfastighet omfattar försäkringen         - att du blir krävd av någon som också omfattas av försäkrin-
                                  fastighetsägaransvar endast för bostadsbyggnaden som be-      gen eller som tillhör samma hushåll som du
                                  bos av någon av dem försäkringen gäller för.            - till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadestånd-
                                                                    srätt.
                                  2. Byggherreansvar
                                  Försäkringen gäller också för dig som byggherre och utö-      8.3 om du kräVs på skadestånd
                                  vare av byggnadsarbete för egen räkning vid byggnad un-       Krävs du på skadestånd och utan vår tillåtelse med-
                                  der uppförandet, om- eller tillbyggnad inom den försäkrade     ger  skadeståndsskyldighet,   godkänner   ersättningsbe-
                                  fastigheten, enligt punkt 7.                    lopp eller betalar ersättning är det inte bindande för Vesta
                                                                    Skadeförsäkring.
                                  Försäkringen omfattar även ditt ansvar som arbetsgivare åt
                                  den som hjälper dig med byggnadsarbetet, om han inte utför     Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och
                                  arbetet som entreprenör eller som anställd hos sådan.        följa våra anvisningar, annars blir inte domen bindande för
                                                                    Vesta Skadeförsäkring.
                                  Skada på annans egendom ersätts endast om du är ersätt-
                                  ningsskyldig.                            8.4 högsta ersättningsbelopp
                                                                    Personskada 5 000 000 kronor per skadetillfälle.
                                  8.2 försäkringen gäller inte                    Sakskada 5 000 000 kronor per försäkringsår.
                                  när kravet avser:
                                  - något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning
                                  eller annan förvärvsverksamhet
                                  - dig som ägare av annan fastighet än den försäkrade, inneha-
                                  vare av tomträtt eller ägare av lägenhet utomlands
                                  - dig som ägare, brukare eller förare av fordon eller farkost som
                                  undantas i punkt 3.2.2 om skadan uppkommit i följd av trafik
                                  med fordonet eller farkosten. Om du till Fritidshusförsäkringen


                                                                                                    18
Hus


 9. rättsskydd                           - som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av        den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller
                                  registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller     biträdande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita
9.1 Vem försäkringen gäller för                   frågor som aktualiseras i sådant sammanhang              annat lämpligt ombud under förutsättning att denne efter en
Rättskyddet gäller för dig i din egenskap av ägare/tomträttsha-   - som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställn-    lämplighetsprövning godkänts av Vesta Skadeförsäkring.
vare till den försäkrade fastigheten. För lantbruksfastighet    ing, yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksam-
gäller rättsskyddet bara tvister angående bostadsbyggnad      het inbegripet åtgärder för avveckling eller överlåtelse av verk-   Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det
som någon av de försäkrade bor i.                  samhet.                                anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att
                                  - som gäller lån till juridisk person eller någon i dennes förvärvs-  begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande
9.2 Vad försäkringen gäller för                   verksamhet                               jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsför-
Rättsskyddet gäller för tvist, där du själv är part, som kan prö-  - som gäller pantsättning eller borgensåtagande som du ingått     bundets ombudskostnadsnämnd.
vas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-   till förmån för juridisk person eller någon i dennes förvärvs-
nämnd, hovrätt och Högsta domstolen. I miljödomstol omfatt-     verksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt med an-       9.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter
as tvister som gäller ersättning och skadestånd enligt 31 och    ledning av infriat borgensansvar                    Vesta Skadeförsäkring ersätter endast nödvändiga och skäliga
32 kap miljöbalken.                         - som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är      kostnader som du inte kan få betalda av din motpart eller av
                                  av ovanlig art eller omfattning                    staten.
Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till   - som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om det
handläggning efter beslut om resning, domvilla eller återstäl-   inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom     Försäkringen ersätter:
lande av försutten tid.                       - som gäller dig som ägare till annan fastighet än den försäkrade   - ombuds arvode och omkostnader
                                  eller innehavare av tomträtt                      - kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller
Försäkringen gäller således inte för brottmål eller för ären-    - som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordriv-     hovrätt
den som handläggs av allmän domstol enligt lagen om dom-      et fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, skepp,     - kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud
stolsärenden och inte heller för mål eller ärenden som han-     ång-, motor- eller segelbåt. Om du till Fritidshusförsäkringen     beställt
dläggs av administrativa myndigheter, specialdomstolar eller    har tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N gäller försäkrin-   - kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande
allmänna förvaltningsdomstolar, till exempel hyresnämnd,      gen dock tvister som rör ditt ägande, brukande eller förande av    - expeditionskostnader i domstol
fastighetsbildningsmyndighet, länsstyrelse, länsrätt, kammar-    den försäkrade båten/brädan.                      - rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart
rätt eller Regeringsrätten.                     - som gäller anspråk mot dig på grund av gärning som föranlett     eller staten
                                  att du delgivits misstanke eller åtalats för brott som kräver     - rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att
Måste en tvist först handläggas av någon annan instans, t.ex.    uppsåt för straffbarhet                        betala till din motpart, under förutsättning att det är uppen-
skiftesman, i arrende- eller hyresnämnd täcks inte kostnad-     - om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad     bart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångs-
erna för en sådan förberedande prövning av försäkringen.      - som gäller personskadereglering så länge ersättning för om-     kostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts.
                                  budskostnader kan lämnas genom trafikförsäkring
Vid tvist i samband med uppförande av byggnad gäller för-      - som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndskyl-       Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den
säkringen endast tvister som uppstår efter slutbesiktningen.    digheten kan omfattas av ansvarsförsäkring               timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsom-
                                  - som har samband med överlåtna krav                  rådet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersätt-
9.3 Vad försäkringen inte gäller för                - rörande nedsättning av köpeskilling eller skadestånd enligt     ning då ärendet har slutredovisats till Vesta Skadeförsäkring.
Försäkringen gäller inte för tvist:                 4 kap 19 § jordabalken (s.k. dolda fel m.m.) om det omtvistade     Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det
- som vid rättslig prövning ska handläggas som så kallade      beloppet understiger ett prisbasbelopp.                med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den
småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yr-                                         tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning
kas inte överstiger 20 000 kronor. Beloppsbegränsningen gäller   9.4 ombud                               a conto sker inte oftare än en gång i halvåret.
även för tvister utomlands. Tvist med Vesta Skadeförsäkring     För att försäkringen ska gälla krävs att du anlitar ett ombud.
om försäkringsavtalet omfattas dock.                Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller
                                                                                                    19
Hus


9.6 Vilka kostnader som försäkringen inte             som ligger till grund för anspråket inträffat sedan din nu gäl-   10. anticimex
ersätter                              lande försäkring trätt i kraft.
Försäkringen ersätter inte:                                                     Anticimex svarar för utförande och skadereglering av de åta-
- värdet av försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor, up-  Om din försäkring har upphört                   ganden som anges i moment 10.1-10.3 nedan.
pehälle eller andra omkostnader som försäkrad har haft       Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten
- kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal     uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan     Försäkringen gäller för den bostad och övriga byggnader som
- ersättning till skiljemän                    du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de  angivits i ditt försäkringsbrev. Skydden som nämns i moment-
- merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud     händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund  en 10.1-10.3 ingår automatiskt i ditt grundskydd.
eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl     för anspråket och det därefter inte gått längre tid än tio år.
- kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte                                     Nedan anges försäkringens omfattning samt undantag, akt-
ersätts enligt 10 § 9 punkten rättshjälpslagen.                                           samhetskrav och säkerhetsföreskrifter.

Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också                                     10.1 skadedjur
får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du                                     1. Vad avtalet gäller för
inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader.                                         Anticimex vidtar åtgärder i enlighet med myndigheternas
                                                                   föreskrifter för bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjöl-
9.7 själVrisk och högsta ersättningsbelopp                                              baggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsänger, fläskänger, silver-
Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.                                     fisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och
Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är 200 000 kronor.                                       andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt
                                                                   råttor och möss inom bostadshuset.
En tvist anses föreligga om:
- två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist                                   2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden
- flera tvister avser samma angelägenhet                                               Begränsningar
- yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller                                     Om du vid den tidpunkt då avtalet började gälla, kände till eller
omständigheter.                                                           borde ha känt till att bostadshuset inte var fritt från sådana
                                                                   insekter som avtalet gäller för, bortfaller Anticimex åtagande
Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder                                     att sanera bostadshuset.
sig på samma rättsliga grund.
                                                                   Undantag
9.8 när du ska ha haft försäkring för att få                                             Avtalet gäller inte för lokal som används för rörelse av något
rättsskydd                                                              slag. Avtalet gäller inte heller för direkt eller indirekt skada
Huvudregel                                                              genom insekter, råttor och möss. I avtalet ingår inte byg-
Du omfattas av rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten                                     gtekniska åtgärder, t.ex. upptagning av väggar och golv.
uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande
tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha                                     Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat åligg-
funnits i Vesta Skadeförsäkring. Om du tidigare har haft rättss-                                   ande
kyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den.                                     Om du vållat olägenheterna genom oaktsamhet har Anticimex
                                                                   rätt att låta bli att bekämpa insekterna enligt punkt 10.1.1.
Om du inte haft försäkring i två år                                                 Motsvarande gäller om olägenheterna vållas av någon som kan
Om du när tvisten uppkommer har försäkring i Vesta                                          identifieras med dig i enlighet med vad som stadgas i FAL.
Skadeförsäkring men inte haft den så lång tid som två år, kan
du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter                                                                     20
Hus


3. Vid skada                             Undantag                               5. Försäkringsbeloppet och värderingsregler
När du upptäckt skadedjur i huset måste du omedelbart an-      Angrepp på rötskadat virke ersätts inte. Försäkringen gäller     Högsta ersättningsbeloppet är 4 miljoner kronor vid varje ska-
mäla detta till Anticimex. Vid sanering ska du bereda saner-     inte för byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller     detillfälle, dock maximalt byggnadens marknadsvärde.
ingspersonalen tillträde till bostadshuset för inspektion och    uthus vid lantgård.
bekämpningsåtgärder. Vid behov ska lösöre som kan hindra                                          Skada värderas enligt samma värderingsregler som gäller för
eller försvåra arbetet undanskaffas.                 Om du vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller      hus-/fritidshusförsäkringen i övrigt. Vidare gäller att ersätt-
                                   tillbyggnad använder virke som är eller kan misstänkas vara      ningen reduceras vid åtgärd som innebär förbättring för dig
4. Självrisk                             angripet av husbock, hästmyror eller övriga träskadeinsekter     utifrån ursprungligt utförande (standardförbättring).
Skyddet mot Skadedjur gäller utan självrisk.             gäller försäkringen ej.
                                                                      De särskilda ersättnings- och värderingsregler som gäller för
10.2 husbock                             Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat ålig-         Utökat Skydd enligt punkt 11 samt enligt tabell för åldersavdrag
1. Vad försäkringen gäller för                    gande                                 punkt 5.2.1 gäller inte för husbocksförsäkringen.
Angrips försäkrad byggnad av husbock, hästmyror eller övriga     Har du genom oaktsamhet vållat ett försäkringsfall eller
träskadeinsekter, svarar Anticimex för sanering samt utför rep-   förvärrat dess följder eller om du har försummat att följa en     6. Självrisk
aration, inkluderande utbyte eller förstärkning av virke, vars    säkerhetsföreskrift kan ersättningen sättas ned efter vad som     Husbocksförsäkringen gäller utan självrisk.
bärförmåga äventyras genom angreppet.                är skäligt i förhållande till omständigheterna. Rätten till ersätt-
                                   ningen kan helt falla bort. Motsvarande gäller vid vårdslöshet    10.3 äkta hussVamp
Anticimex utför även nödvändig insekts- och luktsanering       eller försummelse av någon som kan identifieras med dig i en-     1. Vad försäkringen gäller för
samt vidtar eventuella reparationsåtgärder på byggnad, till     lighet med vad som stadgas i FAL.                   Om byggnad, som i försäkringsbrevet angivits som huvudbyg-
följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir                                     gnad, angrips av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans eller Ser-
oupptäckt en längre tid. Åtgärder utförs under Anticimex ordi-    3. Vid skada                             pula himantioides ), eller dess vilda form (Serpula himantioides)
narie öppettider.                          När du upptäcker angrepp av husbock, hästmyror eller övriga      som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och my-
                                   träskadeinsekter ska du genast underrätta Anticimex om detta     cel, utför Anticimex nödvändig sanering samt reparation.
2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden           och bereda sanerings- och reparationspersonal tillträde. Vid
Begränsningar                            behov ska lösöre som kan hindra eller försvåra arbetet undan-     Med reparation menas utbyte eller förstärkning av virke, vars
Om skada inträffat före det att husbocksförsäkringen börjat     skaffas.                               bärförmåga äventyras genom angreppet.
gälla utför Anticimex endast nödvändig sanering men byter
inte ut skadat virke eller genomför annan byggnadsteknisk åt-    4. När försäkringen börjar gälla                   2. Begränsningar, undantag och andra åligganden
gärd.                                Särskilda regler gäller för nyteckning av försäkring.         Begränsningar
                                                                      Om skada inträffat innan försäkringen tecknades eller efter
Visar det sig att del av försäkringsskada inträffat före det att   Husbocksförsäkringen börjar gälla sex månader efter hus-       försäkringens begynnelsedag, men före det att den Äkta huss-
försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen inte friläggn-    försäkringens startdatum respektive nio månader efter fritid-     vampförsäkringen börjat gälla, har Anticimex inget ansvar för
ing av angripet virke eller utbyte av skadat virke och inte heller  shusförsäkringens startdatum, såvida Anticimex efter besik-      skadan. Den Äkta hussvampförsäkringen gäller inte heller för
reparation eller andra åtgärder av byggnadsteknisk art.       tning inte meddelat annat. Om huset är yngre än tre år vid      skador och andra anmärkningar som undantagits i Anticimex
                                   nyteckningstillfället och endast nytt virke använts vid upp-     besiktningsprotokoll.
Husbocksförsäkringen gäller inte heller för skador och andra     förandet börjar försäkringen gälla redan vid försäkringsavta-
anmärkningar som undantagits i Anticimex besiktningspro-       lets början.                             Estetiska skador vid reparation ersätts inte.
tokoll.
                                   Anticimex har rätt att besiktiga hus som är husbocksförsäkrat     Undantag
Hus som är byggt med begagnat virke omfattas endast om        och skall ges tillträde för besiktning under Anticimex ordinarie   Försäkringen gäller inte för
Anticimex har godkänt detta.                     öppettider.                              - angrepp på byggnadsdelar som befinner sig utomhus, så-
                                                                                                     21
Hus


som balkonger, utomhustrappor, terrasser, uterum eller andra     Anticimex har rätt att besiktiga hus som är försäkrat mot Äkta   Om Anticimex genom oaktsamhet orsakar skada vid utförande
liknande utanpåliggande konstruktioner i anslutning till mark-    hussvamp och skall ges tillträde för besiktning under Anticimex  av ovan återgivna åtaganden svarar Anticimex för detta i en-
plan. - angrepp av övriga brunrötesvampar, blånadssvamp, mö-     ordinarie öppettider.                       lighet med svensk skadeståndsrätt. Anticimex ansvarar dock
gelsvamp och samtliga andra rötsvampar än de två försäkrade                                       inte för förmögenhetsskada eller indirekt sakskada.
Äkta hussvamparna.                          Är ditt hus byggt på torpar- eller krypgrund ska det besiktigas
- angrepp som kan härledas till vatten- eller fuktskador som     för att försäkringen ska gälla. Kontakta det lokala Anticimexk-
är eller var ersättningsgilla enligt den vanliga hus-/fritidshus-   ontoret för besiktning.
försäkringen.
                                   5. Försäkringsbelopp och värderingsregler
Aktsamhetskrav                            - Försäkringen gäller för sanerings- och reparationskostnader
Om du vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller      uppgående till maximalt 15 prisbasbelopp vid varje skadetill-
tillbyggnad använder virke som är eller kan misstänkas vara      fälle. Om din hus-/fritidshusförsäkring har särskild belopps-
angripet av vara angripet av svamp gäller försäkringen ej. Vid-    begränsning gäller denna även hussvampförsäkringen, dock
are måste du snarast och fackmässigt reparera fel och brister     maximalt 15 prisbasbelopp.
i försäkrad byggnad, särskilt vad gäller tak, takbeslag, stuprör   - Reparationskostnaden får dessutom inte överstiga husets
och installationer för vatten och avlopp.               marknadsvärde.
                                   - Reparationsåtgärder ersätts utifrån förutsättningen att de
Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat ålig-         är skäliga och nödvändiga baserat på vad som är ekonomiskt
gande                                 och teknisk möjligt.
Har du genom oaktsamhet vållat ett försäkringsfall eller
förvärrat dess följder eller om du har försummat att följa en     Anticimex avgör om skada ska ersättas kontant eller repare-
säkerhetsföreskrift kan ersättningen sättas ned efter vad som     ras.
är skäligt i förhållande till omständigheterna. Rätten till ersätt-
ningen kan helt falla bort. Motsvarande gäller vid vårdslöshet    Skada värderas enligt samma värderingsregler som gäller   för
eller försummelse av någon som kan identifieras med dig i en-     hus-/fritidshusförsäkringen i övrigt. Åldersavdraget görs   på
lighet med vad som stadgas i FAL.                   såväl material som arbete. Vidare gäller att ersättningen  re-
                                   duceras vid åtgärd som innebär förbättring för dig utifrån  ur-
3. Vid skada                             sprungligt utförande (standardförbättring).
När du misstänker angrepp av hussvamp, t.ex. vid synliga teck-
en på angrepp såsom missfärgningar, svamppåväxt (svamptrå-      De särskilda ersättnings- och värderingsregler som gäller för
dar, fruktkropp), sporpulver eller golvsvikt måste du genast     Utökat Skydd enligt punkt 11 samt enligt tabell för åldersavdrag
underrätta Anticimex om detta och bereda sanerings- och rep-     punkt 5.2.1 gäller inte för hussvampsförsäkringen.
arationspersonal tillträde. Vid behov ska lösöre som kan hindra
eller försvåra arbetet undanskaffas.                 6. Självrisk
                                   Försäkringen vid hussvampsskada gäller med en självrisk på 1/2
4. När försäkringen börjar gälla                   prisbasbelopp, enligt lagen (1962:381) om Allmän Försäkring.
Särskilda regler gäller för nyteckning av försäkring. Äkta huss-
vampförsäkringen börjar gälla från godkänd besiktning, eller     10.4 reklamation och ompröVning
senast sex månader efter husförsäkringens respektive nio       Skadeanmälningar, omprövningar, eventuella reklamationer
månader efter fritidshusförsäkringens begynnelsedag, såvida      eller skadeståndsanspråk som kan härledas till åtaganden un-
Anticimex efter besiktning inte meddelat annat.            der punkt 10 ska anmälas direkt till Anticimex.
                                                                                                 22
Hus


 11. utökat skydd                        begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hush-     11.5 ingen själVrisk Vid Vissa skador
                                 ållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer (3.3 F  Den självrisk som framgår av ditt försäkringsbrev tas inte ut vid
Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår   i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan uppgå till    följande skador enligt punkt 3.3 G i täckningsschemat:
om Utökat skydd ingår.                      100 procent.                            Skada på:
                                                                   - glasruta i fönster eller i dörr i byggnad
Utökat skydd punkt 11.2-11.4 gäller för Hus och Fritidshus    Bortsedd från denna särskilda regel för åldersavdrag gäller     - glasruta i inglasad balkong/altan
Byggnad.                             punkt 5.2. Skada på byggnad.                    - dörrblad av glas
                                                                   - glaslucka till vedspis och kakelugn
Utökat skydd punkt 11.5 gäller även för Fritidshus Lösöre.    11.4 fördel Vid storskada                      - duschkabin och duschskärmvägg inklusive glas
                                 Om kostnaden för reparation av en ersättningsbar bygg-       - inmurade speglar
11.1 Vad försäkringen gäller för                 nadsskada beräknas att uppgå till minst 50 % av vad det kostar   - sanitetsgods och badkar.
Rätt till:                            att uppföra en ny likadan byggnad kan du välja att få de oska-
- ersättning vid annan plötslig byggnadsskada enligt punkt    dade byggnadsresterna rivna.
11.2
- begränsat åldersavdrag på byggnad enligt punkt 11.3       Vi ersätter kostnader för:
- fördel vid storskada enligt punkt 11.4             - rivning, dock endast ner till brukbart fundament/källarvägg/
- ingen självrisk vid vissa skador enligt punkt 11.5.       betongplatta
                                 - uppförande av en ny likadan eller närmast motsvarande bygg-
11.2 ersättning Vid annan plötslig byggnadsska-          nad på samma grund och för samma ändamål
da                                - bortforsling av oskadade byggnadsrester samt av bygg- och
Försäkringen omfattar annan plötslig byggnadsskada än sådan    rivningsavfall.
som kan hänföras till punkt 3.3.1 i Täckningsschemat.
Vid “plötslig skada” avses en sådan skada som orsakas av en    Vi gör inget åldersavdrag enligt tabellen i punkt 5.2.1 på någon
händelse vilkens orsak och verkan uppkommit samtidigt.      byggnad/byggnadsdel. Övriga ersättnings- och värderingsre-
Ersättning lämnas inte vid skada eller till följd av skada:    gler enligt punkt 5 tillämpas dock oförändrat.
- som är undantagen enligt punkt 3.3.2 i Täckningsschemat
- genom slitage, förbrukning, självförstörelse, t.ex. vittring,  Ersättning kan minskas med ett särskilt avdrag om byggnaden
samt åldersförändring eller annan långtidspåverkan        innan skadan var bristfälligt underhållen enligt säkerhets-
- som är orsakat av felaktig konstruktion, felaktigt utförande  föreskrifterna i punkt 4.1.1 och punkt 4.4. Hur stort avdraget
eller materialfel.                        blir beror på omständigheterna och sambandet med den in-
                                 träffade skadan.
Den självrisk som framgår av ditt försäkringsbrev tas ut även
vid annan plötslig byggnadsskada.                 Ersättning för oskadade byggnadsrester lämnas inte om:
                                 - rivning och uppförande inte sker inom två år
11.3 begränsat åldersaVdrag på byggnad              - byggnaden redan innan skadan var avsett för modernisering/
Om du har tecknat Utökat skydd gäller de avdragsregler som är   renovering eller rivning.
särskilt markerade i tabell för åldersavdrag punkt 5.2.1.
                                 Värdet av de oskadade byggnadsresterna tillfaller Vesta
Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget enligt ta-   Skadeförsäkring.
bellen punkt 5.2.1 sammanlagt högst 15 000 kronor. Denna


                                                                                                  23
Hus


 12. allmänna Villkor                      betalas inom en månad från det att Vesta Skadeförsäkring      dig vårt slutliga beslut i ersättningsfrågan.
                                 sänt premiekravet.
För denna försäkring gäller vad som står i försäkringsbrevet                                     12.8 skaderegistrering
med därtill hörande handlingar och detta försäkringsvillkor   Om premien inte betalas i rätt tid meddelar Vesta Skad-       Vesta Skadeförsäkring äger rätt att i ett för försäkringsbran-
och Försäkringsavtalslagen (2005:104). Svensk lag tillämpas på  eförsäkring skriftligen att försäkringen upphör 14 dagar däreft-  schen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera
avtalet.                             er. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen    anmälda skador i anledning av denna försäkring.
                                 att gälla.
12.1 försäkringstiden                                                        12.9 personuppgiftslagen (pul)
Försäkringen gäller från och med den dag som anges i       12.4 dröjsmålsränta                         Alla uppgifter om våra försäkringstagare och försäkrade
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den    Vi ersätter skador så snart det är möjligt. Om utredningen drar   kunder behandlas konfidentiellt. De uppgifter, däribland per-
ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den  ut på tiden kan vi betala ersättning i förskott. Skulle det ändå,  sonuppgifter, Vesta Skadeförsäkring inhämtar från dig är nöd-
tecknades.                            trots att du gjort vad som åligger dig, dröja mer än en månad    vändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen och
                                 innan du får ersättning får du ränta på det belopp du är berät-   fullgöra våra avtalsförpliktelser. Uppgifterna kommer även att
Försäkringen förnyas automatiskt för ett år om inte uppsägn-   tigad till. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 § räntelagen. Un-   användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och
ing har gjorts av dig som försäkringstagare eller av oss. Den  der polisutredning eller värdering betalar vi ränta enligt riks-  utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser och
förnyade försäkringen börjar löpa när tiden för den tidigare   bankens referensränta.                       marknadsföring. Inga personuppgifter om dig sparas längre
försäkringen går ut. Har du tecknat motsvarande försäkring                                      tid än som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka
hos annat försäkringsbolag, förnyas inte försäkringen. Du kan  12.5 återkraV                            personuppgifterna har samlats in.
säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkrings-   I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada,
behovet har upphört eller om någon annan liknande om-      övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan.    Personuppgifterna kan för sådana ändamål komma att utläm-
ständighet har inträffat. Vi kan säga upp försäkringen under                                     nas till bolag som vi samarbetar med t.ex. Nordea och Anti-
försäkringstiden om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser  12.6 dubbelförsäkring                        cimex. För det fall vi har upplysningsskyldighet gentemot en
mot Vesta Skadeförsäkring eller annars om det finns synner-   Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bo-     myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten
liga skäl. Vid uppsägning under försäkringstiden har du rätt   lag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det     begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också att användas
att få tillbaka den del av premien som avser tiden efter upp-  bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt   för att skicka dig information om våra tjänster i övrigt. Enligt
hörandet.                            till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt sva-    PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de
                                 rar mot skadan. Är summan av ansvarsbeloppen större än ska-     personuppgifter som finns om dig. Om du vill ha ett utdrag
12.2 ändring aV premie eller andra Villkor            dan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhållandet    enligt 26 § PuL ska du kontakta Vesta Skadeförsäkring.
Ändring av premie eller villkor kan vi göra i samband med    mellan ansvarsbeloppen.
förnyelse av försäkringen. Du måste före ändringsdagen med-                                     Personuppgiftsansvarig är Vesta Skadeförsäkring, org.nr.:
dela oss om du inte accepterar ändringarna och därför vill up-  12.7 preskription                          516403-8662, Box 4226, 203 13 Malmö, telefon: 077-575 01 00.
phöra med försäkringen.                     Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot
                                 Vesta Skadeförsäkring inom tre år från det du fick kännedom
12.3 betalning aV premie                     om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom
Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen     tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gäl-
(tilläggspremie) ska betalas inom 32 dagar efter den dag Vesta  lande.
Skadeförsäkring sänt dig premiekravet.
                                 Om du anmält skadan till oss inom den tid som angetts i sty-
När försäkringen ska förnyas ska den nya premien betalas se-   cket ovan har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan
nast när den nya försäkringstiden börjar. Premien måste dock   mot Vesta Skadeförsäkring räknat från den dag då vi meddelat


                                                                                                 24
Hus


 13. kontakt och ompröVning

KONTAKT                               Domstol
Vid skada kontakta    Vesta  Skadeförsäkring  på  telefon  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta
077-575 01 00.                           kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, t.ex. om
                                  förenklat rättegångsförfarande.
OMPRÖVNING AV ÄRENDE
Ta alltid först kontakt med den skadereglerare eller annan     Konsumenternas Försäkringsbyrå
medarbetare som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kom-      Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkrings-
pletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras    frågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
upp. Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomåls-  Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
ansvarig hos Vesta Skadeförsäkring. Skriv ned dina synpunkter    Besöksadress: Karlavägen 108
och skicka dessa till oss via post, fax eller e-mail. Klagomåls-  Telefon: 08-22 58 00
ansvarig ser till att ditt ärende behandlas och besvaras.      Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Vesta Skadeförsäkring,
filial till TrygVesta Forsikring A/S Danmark
Postadress: Box 4226, 203 13 Malmö
Telefon: 077-575 01 00
E-mail: tycktill@vesta.se
Fax nr: 040-694 48 48
Hemsida: www.vesta.se
Org.nr: 516403-8662

Försäkringsgivare
TrygVesta Forsikring A/S Danmark
Postadress: Klausdalsbrovej 601,
DK-2750 Ballerup, Danmark
CVR nr: 24 26 06 66 Ballerup
Hemsida: www.tryg.dk

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Du kan även vända dig till ARN:s särskilda avdelning för
försäkringsfrågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad.
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08–508 860 00
E-mail: arn@arn.se
Hemsida: www.arn.se
                                                                    25
egna anteckningar
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

								
To top