Docstoc

Tek N 41 § Protokolljustering - HAMMARLAND

Document Sample
Tek N 41 § Protokolljustering - HAMMARLAND Powered By Docstoc
					           HAMMARLANDS KOMMUN             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
           Organ                   Sammanträdesdatum     Nummer
           Tekniska nämnden              13.08.2007         4/07

Sammanträdestid        Måndagen den 13 augusti 2007 kl. 19.00 – 19.55 Kommungården
Sammanträdesplats
Beslutande

               Anders Öström, ordförande
               Solveig Nordström
               Göran Rosbäck
               Jan Karlsson
               Tommy Saarinen
               Marita Blomqvist
               Maria Olofsson

Övriga närvarande

               Trygve Packalén, kommuntekniker
Paragrafer

               §§ 40 – 59
Underskrifter         Hammarland den 16 augusti 2007


               Anders Öström               Trygve Packalén
               Ordförande                 Sekreterare
Protokoll-   Ort och tid  Hammarland den 16 augusti 2007,
justering
       Underskrifter  Tommy Saarinen         Solveig Nordström
Protokollet Ort och tid    Hammarland den 17 augusti 2007
framlagt
till
påseende


       Underskrifter  Trygve Packalén
Utdragets    Ort och tid  Hammarland den     augusti 2007
riktighet
bestyrker       Underskrift
SAMMANTRÄDESKALLELSE               Kallelse utfärdad den 3 augusti 2007

Tekniska nämnden       13.08.2007

Sammanträdestid   Måndagen den 13 augusti   2007 kl. 19.00 -
Sammanträdesplats  Kommungården
Ärendets §-nummer  Ärende


Tek N   §  40  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
Tek N   §  41  Protokolljustering
Tek N   §  42  Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Tek N   §  43  Vattenansökan Jan-Roland Berne
Tek N   §  44  Vattenansökan Boris Henriksson
Tek N   §  45  Vattenansökan Eva Petterson
Tek N   §  46  Vattenansökan Yvonne och Ulf Söderlund
Tek N   §  47  Vattenansökan Kurt Karlsson
Tek N   §  48  Vattenansökan Karl-Johan Lundström
Tek N   §  49  Vattenansökan Caritha Ohlsson
Tek N   §  50  Vattenansökan Bo Eriksson
Tek N   §  51  Vattenansökan Hemming Gustafsson
Tek N   §  52  Vattenansökan Runa-Lisa Broman
Tek N   §  53  Vattenansökan Ann-Mari Hinders
Tek N   §  54  Vattenansökan pumpstationer
Tek N   §  55  Initiativ angående hastighetsbegränsning för Tellholmsvägen
Tek N   §  56  Ändring av tidpunkt för debitering av vatten och avlopp
Tek N   §  57  Anbud Hellesbysandsvägen
Tek N   §  58  Vattenledning till Ässkär (Bovik)
Tek N   §  59  Åtgärder i samband med rikligt regn 29.05.07
HAMMARLANDS KOMMUN            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL             SIDA 1 - 3
Tekniska nämnden             13.08.2007                  1-3


Tek N 40 §      Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Tek N 40 §:     BESLUT:

           Ordförande hälsade samtliga välkomna till årets 4 möte.
           Tekniska nämnden konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat
           och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

           _____________Tek N   41 §:   Protokolljustering

Tek N   41 §:   BESLUT:

           Protokolljustering sker torsdagen den 16 augusti kl. 11.00 på
           byggnadskansliet i Kattby.
           Till justeringsmän valdes Tommy Saarinen och Solveig Nordström
           _____________Tek N   42 §:   Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Tek N   42 §:   BESLUT:

           Föredragningslistan kompletterades och godkändes med följande extra
           ärenden:
           - Syn av fastigheter
__________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur              Utdragets riktighet bestyrker

_____________      __________           ______________________________
HAMMARLANDS KOMMUN             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           SIDA 4
Tekniska nämnden              13.08.2007                 43


Tek N 43 §:     Vattenansökan Jan-Roland Berne

          Jan-Roland Berne anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Fridhem 3 :11 i Hellesby (Hellesbysand) till kommunens
          vattenledningsnät.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta. Vattenledningen är dragen över hans
          markområde.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Kommunen betalar anslutningen till huvudledningen samt
             avstängningsventil samt delvis ledningsdragningen till tomten.
             Kostnaderna för kommunens vattenledningsbygge för fastigheten får ej
             överstiga anslutningsavgiften.
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg


Tek N 43 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker
HAMMARLANDS KOMMUN             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           SIDA 5
Tekniska nämnden              03.04.2006                51
Tekniska nämnden              08.05.2006                63


Tek N 44 §:     Vattenansökan Boris Henriksson

          Boris Henriksson anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Norrstrand 6 : 9 i Strömma by till kommunens vattenledningsnät.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta. Vattenledningen är dragen cirka
          200 m från hans tomt.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Kommunen betalar 100 m av anslutningsledningen från stamledningen.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Om kommunens kostnaden för ledningsdragningen överstiger
             anslutningsavgiften, debiteras de verkliga kostnaderna


Tek N 44 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                    Utdragets riktighet bestyrker
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 6
Tekniska nämnden                03.04.2006               40
Tekniska nämnden                08.05.2006               55
Tekniska nämnden                13.07.2007               45


Tek N 40 §:     Vattenansökan Eva Pettersson

          Eva Pettersson anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Nybröten 7 : 18 Sålis till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är
          belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           -


Tek N 40 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.

Tekn. N 55 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.

Tekn N 45 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras nära deras tomtgräns.

Tekn. N 45 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 7
Tekniska nämnden                03.04.2006               41
Tekniska nämnden                08.05.2006               56
Tekniska nämnden                13.08.2007               46


Tek N 41 §:     Vattenansökan Yvonne och Ulf Söderlund

          Yvonne och Ulf Söderlund anhåller om att få ansluta ett fritidshus på
          lägenheten Nybröten 1 : 18 Sålis till kommunens vattenledningsnät.
          Fastigheten är belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg


Tek N 41 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.


Tek N 56       BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 46 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras över deras tomt.

Tekn. N 46 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 8
Tekniska nämnden                03.04.2006               43
Tekniska nämnden                08.05.2006               58
Tekniska nämnden                13.08.2007               47


Tek N 43 §:     Vattenansökan Kurt Karlsson

          Kurt Karlsson anhåller om att få ansluta två fritidshus på lägenheten
          Strandstugan Lund 3 : 3 till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är
          belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg


Tek N 43 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.Tek N 58 §      BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 47 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid hans tomtgräns.

Tekn. N 47 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 9
Tekniska nämnden                03.04.2006               44
Tekniska nämnden                08.05.2006               59
Tekniska nämnden                13.08.2007               48


Tek N 44 §:     Vattenansökan Karl-Johan Lundström

          Karl-Johan Lundström anhåller om att få ansluta ett fritidshus på
          lägenheten Lillbo 2 : 6 till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är
          belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg


Tek N 44 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.


Tek N 59 §      BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 48 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid deras tomtgräns.

Tekn. N 48 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 10
Tekniska nämnden                03.04.2006               48
Tekniska nämnden                08.05.2006               61
Tekniska nämnden                13.08.2007               49


Tek N 48 §:     Vattenansökan Caritha Ohlsson

          Caritha Ohlsson anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Månskäran 2 : 26 till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är
          belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

          Kommunteknikerns förslag:

          Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
          villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Om kostnaden för ledningsdragningen överstiger anslutningsavgiften,
             debiteras de verkliga kostnaderna

Tek N 48 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.


Tek N 61 §      BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 49 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid deras tomtgräns.

Tekn. N 49 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan beviljas under förutsättning att
           alla villkor uppfylls.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________       ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 11
Tekniska nämnden                03.04.2006               49
Tekniska nämnden                08.05.2006               62
Tekniska nämnden                13.08.2007               50

Tek N 49 §:     Vattenansökan Bo Eriksson

          Bo Eriksson anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Lawhill 1 : 20 till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är
          belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Om kostnaden för ledningsdragningen överstiger anslutningsavgiften,
             debiteras de verkliga kostnaderna


Tek N 49 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.


Tek N 62 §      BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 50 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid deras tomtgräns.

Tekn. N 50 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes under förutsättning
           att anslutningsvillkoren uppfylls.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           SIDA 12
Tekniska nämnden              03.04.2006                 51
Tekniska nämnden              08.05.2006                 63
Tekniska nämnden              13.08.2007                 51


Tek N 51 §:     Vattenansökan Hemming Gustafsson

          Hemming Gustafsson som representant för John Gustafsson stbh. anhåller
          om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten Tallbo 2 : 7 till kommunens
          vattenledningsnät. Fastigheten är belägen norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Om kostnaden för ledningsdragningen överstiger anslutningsavgiften,
             debiteras de verkliga kostnaderna


Tek N 51 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs.


Tek. N 63 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.


Tekn N 51 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid deras tomtgräns.

Tekn. N 51 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan beviljas enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 13
Tekniska nämnden                08.05.2006               64
Tekniska nämnden                13.08.2007               52Tek N 64 §:     Vattenansökan Runa-Lisa Broman

          Runa-Lisa Broman anhåller om att få ansluta ett fritidshus på lägenheten
          Torpet 2 : 20 till kommunens vattenledningsnät. Fastigheten är belägen
          norr om Gäddviken.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Om kostnaden för ledningsdragningen överstiger anslutningsavgiften,
             debiteras de verkliga kostnaderna


Tek N 64 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan bordläggs för att bjuda ut
           arbetet på entreprenad och få ett fast pris.Tekn N 52 §     Stamvattenledningen är planerad att grävas under år 2007. Vattenledningen
           är planerad att dras vid deras tomtgräns.

Tekn. N 52 §     BESLUT
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes under förutsättning
           att anslutningsvillkoren uppfylls.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL            SIDA 14
Tekniska nämnden              13.08.2007                 53


Tek N 53 §:     Vattenansökan Ann-Mari Hinders

          Ann-Mari Hinders anhåller om att få ansluta ett bostadsshus på lägenheten
          Granlund 6 : 18 i Bredbolstad (Bovik) by till kommunens
          vattenledningsnät. Fastigheten är belägen vid Bovikvägen 584.
          Anslutningsavgiften för vatten är 1.060€ + 22 % moms = 1.293,20€ vilken
          får betalas i tre rater jämte 7 % ränta. Befintlig vattenledningen finns dragen
          på hennes tomt.

           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas samt att följande
           villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Att vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
             tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
             vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.
             Vattenledningens trycklass 10 kg


Tek N 53 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                      Utdragets riktighet bestyrker
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL          SIDA 15
Tekniska nämnden                13.08.2007               54Tek N 54 §:     Vattenansökan avloppspumpstationer

          Byggnadskommittén för samordnad avloppslösning anhåller om inkoppling
          av vatten till avloppspumpstationer på ledningen Kattby – Kommungränsen
          till Jomala. Vattnet skall användas till spolning av pumpar, tvättmöjligheter
          mm. Pumpstationer som är aktuella är:
          - Pumpstation vid nuvarande reningsverk ansluts till befintlig ledning till
             reningsverk.
          - Pumpstation i Hellesby anslutes till befintlig ledning till Dick
             Gustafsson
          - Pumpstation i Samuellstorp anslutes till ledningen från Mellantorp –
             Samuellstorp.
          - Pumpstation i Mellantorp anslutes till huvudvattenledningen i
             Mellantorp.
          - Pumpstation i Östanträsk anslutes till huvudledning i Östanträsk.


           Kommunteknikerns förslag:

           Anslutningen till kommunens vattenledningsnät beviljas under förutsättning
           att följande villkor uppfylles:
           - Anslutningsavtalets villkor följes.
           - Alla kostnader för ledningsdragningar, avstängningsventil, kopplingar
             mm. bekostas av avloppsprojektet.
           - Vattenledningens trycklass 10 kg
           - Ingen anslutningsavgift debiteras.


Tek N 54 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att vattenansökan godkännes enligt förslag.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________       ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL          SIDA 16
Kommunstyrelsen                22.05.07                125
Tekniska nämnden                13.08.2007               55

Kst 125 §      Initiativ angående hastighetsbegränsning för Tellholmsvägen

           Sigurd Karlsson har lämnat ett muntligt initiativ angående
           hastighetsbegränsning av Tellholmsvägen. Initiativet går ut på att märke nr
           351 Hastighetsbegränsning 50 km/h kombinerat med märke nr 352 Zon
           placeras ut invid korsningen till Torpvägen.

           Enligt lagen om kommunalvägar kap. 3 § 9 bestäms följande:
           ”Väghållningen ombesörjes av kommunens vägnämnd, på vilken det jämväl
           ankommer att besluta om de begränsningar av trafiken som varaktigt eller
           tillfälligt kunna påkallas av vägens bärkraft eller andra omständigheter.
           Begränsningar, förbud, påbud och varningar böra anges med trafikmärken.”

Kst 125 §:     BESLUT

          Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från tekniska
          nämnden.
          _____________________

Tek N 55 §     Hastighetsbegränsning av vägen till 50 km/h kan vara motiverat på sträckan
          korsningsområdet mot Torpvägen – förbi den första bosättningen (cirka
          500 m av vägen). På denna sträcka av vägen finns flera kurvor, bosättning
          samt delvis tung trafik.Tek N 55 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att ärendet bordläggs.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________       ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL          SIDA 17
Kommunstyrelsen                05.06.2007               130
Tekniska nämnden                13.08.2007               55

Tek N 55 §:     Ändring av tidpunkt för debitering av vatten och avlopp.

           Upptogs till behandling kommunstyrelsens beslut § 130 2007 angående
           kundfodringar enligt följande:
           8. Kommunen kundfordringar

           Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet angående vatten- och
           avloppsräkningar till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden
           får i uppdrag att utreda ifall en ny periodisering kunde införas med jämnare
           intervall mellan räkningarna. Tekniska nämnden ges i uppdrag att även
           utreda huruvida avläsningen av vattenmätare kunde ske vid någon annan
           tidpunkt under året än kring den 10.11.

Kst 130 §:      BESLUT:

           Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
           _______________

Tek N § 55      Debitering av vatten och avloppsavgifter sker för närvarande enligt
           följande:
           - Preliminär faktura utsänds i maj.
           - Preliminär faktura utsänds i september
           - Avläsning av vattenmätare sker i november
           - Faktura utsänds i december.
           Då debiteringar sker på detta sätt uppstår kundfodringar vid årskiftet.
           OBS: Vid ändring av datumet för debitertingar kommer det ekonomiska
           utfallet för det första året att ändras, vilket kan medföra att vatten och
           avloppsverket kan få en förlust det första året och ej heller kan jämföras
           med tidigare år. (Cirka 15% mindre inkomster det första året).
           En ny periodisering av fakturorna kunde utföras enligt följande.
           Alternativ 1 (3 st fakturor/år)
           - Preliminär faktura utsänds i februari.
           - Preliminär faktura utsänds i juni
           - Avläsning sker i september
           - Faktura utsänds i Oktober.

           Alternativ 2 (2 st fakturor/år)
           - Peliminär faktura i april
           - Avläsning i September
           - Faktura utsänds i Oktober


Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________       ________________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL          SIDA 18
Kommunstyrelsen                05.06.2007                130
Tekniska nämnden                13.07.2007                55


          Alternativ 1 ger följande fördelar.
           1.  Sommarstugägare kan avläsa sin mätare efter säsongen
           2.  Fakturorna blir mindre/gång (speciellt för fastigheter med både vatten
              och avlopp)
          Alternativ 2 ger följande fördelar
          1.   Kommunens arbete med fakturor minskar (utskrivning av räkningar,
              kontroll av betalningar mm).
          2.   Kostnader för frimärken mm. minskar för kommunen.

          Kommunteknikerns förslag
          Vatten och avloppsdebitering sker enligt alternativ 1 (3 gånger/år).
          De nya datumen för fakturering påbörjas från 1.1.2008

Tek N 55 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen föreslå att
           kommunteknikerns förslag skall godkännas.
Protokolljusterarens signatur                      Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________       ________________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 19
 Tekniska nämnden               13.08.2007               56


Tek N 56 §:     Anbud Hellesbysandsvägen

           Upptogs till behandling uppgörande av vägplan för Hellesbysandsvägen.
           Kommunteknikern har bjudit ut arbetet till 3 olika planerare för uppgörande
           av vägplan. Anbudet skall vara inlämnat till kommunen senast 13.08.2007.

           Kommunteknikerns förslag
           Det förmånligaste anbudet antas.

Tek N 56 §:     BESLUT:

           Tekniska nämnden konstaterade att två anbud inkommit vidare beslöts att
           anbuden öppnas.
           Anbuden öppnades enligt följande:
           Firma Dan Engblom
           Ålands landskapsregering

           Tekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen föreslå att Ålands
           landskapsregerings anbud antas, samt att förskottsbetalning kan inbegäras
           av väglaget.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 20
Tekniska nämnden                12.02.2007              11
Tekniska nämnden                13.08.2007              57Tek N 11 §:     Vattenledning till Bovik (Ässkär)

          Ordföranden upptog till behandling Karl-Anders Bergmans med flera
          anhållan om vatten till Ässkär. I Hammarlands kommuns budget för 2007
          har upptagits medel för kommunens del av ledningen (överdimensionering
          mm.), anslaget är bundet till kommunstyrelsen. Bovik m.fl. byars fiskelag
          har godkänt att vattenledningen får läggas ner på deras vatten och
          tillandningar. Lov från övriga mark och vattenområden skall ombesörjas av
          sökanden förrän beslut om att arbetet kan påbörjas.


Tek N 11 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att ärendet upptas på nytt då marklov mm
           inkommit.


Tek N 57       Marklov har erhållits av alla markägare, dessutom har lov för nedläggning
          av vattenledning på sjöbotten erhållits från Ålands landskapregering.
          Fastigheter som önskar vatten är tre stycken på Ässkär samt åtminstonde
          6 fastigheter på Slottskär. I Hammarlands kommuns budget för 2007 har
          under konto 2061005060-3507 anslagits 20.000€ för kommunens andel av
          ledningen (överdimensionering av ledningen för att möjliggöra flera
          anslutna i framtiden, dessutom skall anslaget räcka för kommunens andel av
          anslutningarna 100m/anslutning, för fritidshus får kostnaden ej överstiga
          anslutningsavgiften). Anslaget för ändamålet är bundet till
          kommunstyrelsen.

          Kommunteknikerns förslag
          Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen att anslaget frigörs och att
          arbetet kan påbörjas


Tek N 57      BESLUT

          Tekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen anhålla om att anslaget
          2061005060-3507 frigörs.
Protokolljusterarens signatur                    Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 21
Tekniska nämnden                13.08.2007               58Tek N 58 §:     Åtgärder i samband med rikligt regn den 29.08.2007

           Upptogs till behandling åtgärder som bör vidtas eller blivit vidtagna efter
           rikligt regn den 29 maj 2007 då det kom cirka 200mm regn på en kort tid.
           - Stora skador på Berghamnsvägen uppstod vilka har åtgärdats
           - Skador på vägen vid industriområde som är åtgärdade.
           - Ersättning åt fastighetskötarna för extra arbete samt arbete med
             minskning av skadorna 150€/fastighetskötare.
           - Upprensning av dike från reningsverket till Kyrkträsket bör utföras.
             Detta dike har ej upprensas på många år och diket går i huvudsak genom
             Hammarlands församlings marker och kostnaderna borde fördelas
             mellan kommunen, församlingen samt några privata markägare. På
             detta dike finns enligt uppgift från Ålands landskapsregering
             jordbruksbyrån ej någon plan, kostnadsfördelning mm. om ny plan skall
             uppgöras kan det utföras av jordbruksbyrån mot timersättning. Muntliga
             kontakter har tagits med församlingen (Bengt Häger) om att diket bör
             upprensas samt huggning av skog och sly borde utföras vid diket mm.
           - Rensning av dike från kommunens reningsverk till Hammargården
             borde utföras så fort som möjligt.
           - Rensning av trummor på bostadsområdet borde utföras och är också
             delvis utfört.


Tek N 58 §:     BESLUT:
           Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern vidtar åtgärder enligt
           förslag. Budgetmedel för upprensning av dike Reningsverket – Kyrkträsket
           upptas under 2008 samt genomförs i sammarbete med övriga intressenter i
           diket.
Protokolljusterarens signatur                     Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ________________________________
HAMMARLANDS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL         SIDA 22
Tekniska nämnden                13.08.2007              59


Tek N 59 §      Syn av kommunens fastigheter

           I Hammarlands kommuns budget för 2007 finns en skrivning om att
           tekniska nämnden bör utföra en inspektion av alla kommunens byggnader.
           Protokoll från inspektionen bör delges till kommunstyrelsen.Tek N 59 §      BESLUT

           Tekniska nämnden beslöt att en syn av alla kommunens fastigheter utförs
           Synen utförs av Anders Öström, kommunteknikern, eventuellt
           byggnadsinspektören samt fastighetsskötarna.
Protokolljusterarens signatur                    Utdragets riktighet bestyrker

_______________         ___________________      ___________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:23
posted:7/5/2011
language:Swedish
pages:23