Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CONTENTS

VIEWS: 12 PAGES: 13

									                Oppmannshefte Stabæk Alpint.


Målsetting..................................................................................................................................3
Hovedoppgave ........................................................................................................................3
Utsendelser - Vedlegg .........................................................................................................3
Trener ..........................................................................................................................................4
 Tilgjengelige trenere .......................................................................................................... 4
 Trener nivå ........................................................................................................................ 4
 Avlønning ........................................................................................................................... 4
Innendørstrening ...................................................................................................................5
Vintertrening på ski ..............................................................................................................5
Rennpåmelder / Renn ..........................................................................................................5
Økonomi ....................................................................................................................................6
Samlinger ..................................................................................................................................7
Utstyr ...........................................................................................................................................7
Vedlegg A- G ............................................................................................................................7
 Vedlegg A - Invitasjon til innedørstrening ........................................................................... 8
 Vedlegg B - Informasjon vedrørende innendørtrening ........................................................ 9
 Vedlegg C - Invitasjon til slalåmtrening .............................................................................10
 Vedlegg D - Eksempel over treningsplan ..........................................................................11
 Vedlegg E - Eksempel på program slalåmtrening .............................................................12
 Vedlegg F - Budsjettering for samling ...............................................................................13
 Vedlegg G - Anbefalte renn...............................................................................................14
                                  2
Målsetting
 Skape grunnlag for skiglede for barna i gruppen. Barna skal få riktig trening tilpasset
 nivået de er på for å utvikle sine skiferdigheter og forståelse for slalåmsporten. Godt
 miljø og motiverende trening er grunnleggende elementer for å skape grobunn for
 mestring.

Hovedoppgave
 Oppmannens hovedoppgave er å koordinere og planlegge årsklassens aktiviteter, samt å
 være et bindeledd mellom trenere, barn og foreldre. Oppmannen har også ansvar for
 økonomien for gruppen. Enkelte grupper har delt oppmannsansvaret ved at en har
 ansvaret for det sportslige (herunder samlinger), mens en har ansvaret for det
 administrative arbeidet, herunder økonomioppfølgning og utsendelse av informasjon.
 Dette er mest hensiktsmessig der gruppene begynner å bli store (over 15 barn).Utsendelser - Vedlegg
 Vedlegg A - Invitasjon til innendørstrening sendes ut i slutten av august eller begynnelsen
 av september.

 Vedlegg B – Informasjon vedrørende innendørtrening

 Vedlegg C- Invitasjon til slalåmtrening ute sendes ut i begynnelsen av November

 Vedlegg D- Eksempel over treningsplan – innendørstrening

 Vedlegg E- Eksempel på program slalåmtrening – for 9 år og yngre

 Vedlegg F – Budsjettering for samling – excel regneark

 Vedlegg G – Anbefalte renn
                       3
Trener
 Tilgjengelige trenere
 Oppmannen har avsvar til å se til at man har trenere til innendørstrening og
 slalåmtreningen ute. Oppmannen skal ha løpende kontakt med trenerne, slik at man vet
 om de er tilgjengelig i sesongen som kommer og til hvilke tider. Mange av trenerne er
 studenter og det er ikke alltid timeplanen passer med treningstidene.

 Hvis man oppdager at man trenger en ny trener kontakter men trenerkomiteen i klubben,
 samt at hvis man har anledning, er behjelpelig å skaffe en ny trener selv.

 Fra 13 år og eldre er hver Teen Team gruppe ansvarlig for å skaffe trener til sin gruppe.
 Her er det et samarbeid mellom flere klubber, slik at dette blir bestemt i et samarbeid
 mellom klubbene involvert.

 Trener nivå
 Trenerne til 9 år og yngre bør ha trener 1 og hovedtrener trener 2 kurs.
 For 10 år og eldre er det nødvendig med mer erfaring og gjerne trener 3 kurs. Tidligere
 aktive løpere fra skigymnas pluss trener 2 eller bedre er her egnet. For hvert år som går
 vil trener erfaring ha mer betydning.

 Avlønning
 Avlønning til trenere er bestemt i styret. Trener lønn er per dags dato:
 170,-/timen, ansvarlig for gruppe, trener 1 og 2 kurs
 150,-/timen , trener 1 kurs, har vært med tidligere år som trener
 130,-/timen, 1.års trenere i klubben uten trener 1 kurs

 Ved innendørstrening betales det etter oppsatt treningstid. Ved slalåmtrening legges det
 opp til som tidligere år at det for en 2 timers trenings økt betales lønn for 2,5 timer, men at
 trenerne for den ekstra 0,5 timen skal legge til rette/forbrede for dagens trening f.eks sette
 løype og ta ned løype ved trenings slutt. Dette for at de aktive skal få maksimalt ut av
 treningstiden i bakken.

 De fleste av våre trenere til vinteren var også trener forrige vinter. Noen har i mellomtiden
 gjennomgått trener kurs og har da også grunnlag for økt time lønn til vinteren. For de
 trenerne som er nye for sesongen er det viktig at vi finner en rettmessig lønn. Husk at vi er
 en stor klubb med mange trenere, og det er viktig at vi fremstår som ryddige og enhetlig
 utad. Ta kontakt med leder i treningsutvalget dersom du ønsker å diskutere
 lønnsbetingelser for din(e) trenere.

 Alle oppmenn er selv ansvarlig for å holde oversikt over og godkjenne deres trenere sine
 forbrukte timer. Timelistene sendes så til kasserer i klubben sammen med skattekort.
                        4
Innendørstrening
 Hver årsklasse får tildelt innendørstimer av treningsutvalget, rundt den 20. august.
 Oppmenn er ansvarlig for å melde in behov.
 Prosessen er som følger: Bærum kommune deler ut tider til idrettslag i Bærum, derunder
 Stabæk. Stabæk Idrettsforening deler så ut timer til avdelingene, derunder Stabæk Alpin.

 For 15-20 barn i gruppen 9 år og yngre bør man ha 2 trenere. For eldre grupper holder det
 med 1 trener, men bør ha 2 hvis det er en urolig gruppe.

 Oppmannen må se til at trener har disponibel ønskelig utstyr til innendørstrening som,
 innebandykøller, fotball, kjegler osv. Hvis man ønsker nytt utstyr skal forespørsel sendes
 til materialforvalter i klubben. Materialforvalter får disponibel budsjett fra styret i
 klubben.

 Oppmannen skal se til at hovedtrener for årsklassen har lagt opp et godt program for
 høsten. Det er ønskelig at dette sendes ut til foreldre, slik at de får en forståelse for hva
 som en ønsker å oppnå med treningen. Hvis man er usikker på om man er kvalifisert til å
 gjøre en slik vurdering, kontakt treningsutvalget.


Vintertrening på ski
 Hver årsklasse får tildelt treningstider i Kolsåsbakken fra treningsutvalget, som i sin tur
 har fått tildeling av Kolsåsheiser AS. Normalt skal man beregne 1 trener for 10-15 barn.
 Normalt stiller flere barn opp i begynnelsen enn i slutten, slik at det kan godt være
 nærmere 15 barn i begynnelsen. Treningen må være godt organisert slik at det ikke blir
 for mye dødtid for barna. Det er oppmannens rolle å gå igjennom treningsopplegget med
 trenerne slik at treningen er godt planlagt.

Rennpåmelder / Renn
 Hver gruppe må ha en rennpåmelder. Det lønner seg ofte at man slår et par grupper
 sammen. Det er oppmannens oppgave å få en rennpåmelder for gruppen. I dag blir det
 brukt mer elektronisk påmelding. Da kan en vurdere om en trenger rennpåmelder.


 Terminlisten blir lagt ut på hjemmesiden til Stabæk Alpin. Det er ønskelig at oppmannen
 lager en liste over prioriterte renn. Prioriterte renn er blant annet fredagsrennene i januar
 og klubbmesterskapet til Stabæk Alpin
                       5
Økonomi
 Oppmenn er ansvarlig for at den enkelte gruppe har et positivt økonomisk bidrag til
 klubben. Dette innebærer at treningsavgift (barmark, samlinger og ski) skal dekke lønn og
 kostnader med trenere samt gi et positivt bidrag til klubben for blant annet å dekke
 kostnader med felles utstyr. Oppmenn skal sette opp budsjett for sesongen, budsjett
 (kostnader og inntekter) skal forevises styre. Budsjettet skal dekke sommer og vinter
 aktiviteter.

 Klubben går til årlig anskaffelse av porter, driller, borrer, kommunikasjonsutstyr,
 portflagg, tidtakerutstyr, reparasjon av utstyr. Klubben skaffer midler gjennom
 treningsavgift, sponsorer, og fredagsrennene. Treningsavgiften er den viktigste
 inntektskilden for klubben, og hver bidrag fra hver enkelt gruppe er derfor meget viktig.

 Oppmannen må lage liste over alle deltagende på barmarkstrening og slalåmtrening, og se
 til at treningsavgiften kommer inn. Det er viktig at man begynner så tidlig så mulig å
 purre på ubetalt treningsavgift.
                       6
Samlinger
 Det er en felles samling i Stabæk i året, julesamlingen. Dette er en familiesamling som
 avholdes siste helgen i november, og er en viktig samling for samholdet i klubben. Skriv
 for denne samlingen vil bli sendt ut til oppmennene fra styret, og videresendes av hver
 enkelt oppmann.

 Normalt vil man begynne å organisere samlinger for 9 år og eldre. Om sommeren og
 høsten avholdes samlingene enten på Juvass eller Folgefonna. Senhøstes, etter 1
 november, avholdes samlingene på Geilo, Kvitfjell, Hafjell, Hemsedal, Trysil.

 Ved organisering av en samling må følgende gjøres:

 a. Booke overnatting
 b. Booke trase
 c. Lage transportplan – mest aktuelt når barna begynner å bli eldre
 d. Regne ut kostnad per løper
     a. Trenerlønn
     b. Kost og losji for trener
     c. Km godtgjørelse for trener (hvis han kjører bil)
     d. Salt
     e. Andre fellesutgifter
 e. Se til at man har med utstyr opp til samlingen:
     a. Drill
     b. Borr
     c. Nøkler til skruporter og småporter
     d. Kommunikasjonsutstyr
     e. Tidtakerutstyr
     f. Laderutstyr til drill, komm.utstyr og tidtaker
 f. Sende ut skriv til deltakere


Utstyr
  Oppmann i samarbeid med trener (ansvarlig for gruppen) skal melde in sine behov for
  utstyr (porter, driller, bor, nøkler, radio kommunikasjon etc.) til materialforvalter som
  sørger for innkjøp og fordeling av klubbens utstyr på de enkelte gruppene.

  Oppmann i samarbeid med trener skal straks melde fra til materialforvalter dersom
  utstyr mistes, blir ødelagt eller er utslitt (uegnet for videre bruk).
  Dersom den enkelte gruppe ønsker å bruke felles utstyr fra kolsåsbakken på for
  eksempel en skisamling skal dette avklares med materialforvalter i forkant.
Vedlegg A- G


                       7
Vedlegg A - Invitasjon til innedørstrening                 STABÆK ALPIN
           INNENDØRSTRENING - HØSTEN 2004
              Aldersgruppe: 10 år

Hei – vi håper du har lyst til å delta på Stabæk Alpin’s innendørstrening.

Vi ønsker deg velkommen:

Tirsdager kl. 17:00 til 19:00 på Stabekk Videregående og
Onsdager kl. 18:00 til 19:00 på Eikeli Skole

Vi deler hallen med 9 åringene på onsdager, og blir det for ”trangt” om plassen vil vi annen
hver onsdag trene ute. Dette vil vi vurdere etter vi er kommet i gang.


Treningen starter tirsdag 7. september

Treningsavgift:    kr. 1.600.-

Påmelding:      Frist 15. september. Påmelding sendes: e-post oppmann:
           1994 – 10 år: erik.johnsen@online.no (Erik Johnsen)


           NB! Vennligst benytt e-post ved påmelding (svarslipp kan sendes
           i posten dersom ikke e-post kan benyttes).

De av dere som fremdeles er opptatt med fotball og annen sommeridrett bes følge denne
påmelding og møte opp på trening når dere er klare.

Betaling innen fristen 15. september til
Stabæk Alpin v/ Benedicte Olsen, Alfheimveien 7 B, 1358 Jar
Bankgiro no. 1627.07.24047
NB! Husk å merke giro med hvem betalingen gjelder.


Med vennlig hilsen
Erik Johnsen
Oppmann 10 år
                        8
Vedlegg B - Informasjon vedrørende innendørtreningNÅ ER BARMARKSTRENINGEN KOMMET I GANG

Vi har fått en del spørsmål om hva barmarkstrening er for noe, og vi vil
her redegjøre litt om hensikten og hvordan den gjennomføres.
Det overordnede målet er at treningen skal gjøre utøverne bedre på ski.
Barmarkstreningen har til formål å påvirke muskelgrupper som er spesielt benyttet i
alpint, men som også samtidig påvirker hele kroppen til å bli smidig gjennom
koordinasjon, balanse, konsentrasjon og hurtighet.

Barn i aldersgruppen 7-10 år er i en såkalt ”motorisk gullalder”, dvs. at
evnen til å adoptere og lære teknisk trening er meget høy. Aktivering av
muskler er også gunstig i dette alderstrinnet. Kretsløp og utholdenhet er
derimot vanskelig å utvikle gjennom trening.
Treningen er derfor basert på å utføre tekniske øvelser som bidrar til å bedre
balanse, hurtighet, fremme koordinasjon og høyne konsentrasjonsevnen. Alt dette
gjøres gjennom øvelser som er lystbetont, men det er ikke til å unngå at skal en
påvirke styrke og muskelutholdenhet må det trenes med innsats.
Intensiteten er derfor høy i perioder og dette kan medføre en del såre og stive
muskler. Dette er ufarlig og har sin årsak i at muskler som blir lite benyttet i
hverdagen og annen trening nå blir påvirket.

Et annet viktig poeng med barmarkstreningen er å forebygge skader, Ved å lære å
bevege seg hensiktsmessig, tilegner en seg et godt bevegelsesmønster. Dette gir
igjen redusert fare for skader. Trenings metoder som krever mer fin koordinasjon gir
utøverne en bedre evne til å beherske vanskelige oppgaver. Dette er forøvrig meget
gunstig for deres motoriske standard resten av livet.

Sikkerhet, trygghet og glede er et tema som blir prioritert. Fremover vil treningene
bestå av ballspill, sirkeltrening, styrke ved hjelp av egen kroppsvekt, hopp, spenst og
konsentrasjons øvelser. Enkelte treninger er ”tøffere” enn andre og en del av
øvelsene er teknisk kompliserte. Dette for at treningen skal påvirke både psykisk og
fysisk.
Vi vil at løperne skal møte snøen med god styrke, kondisjon, selvtillit og et Ski-smil.

Med vennlig ski hilsen

Trener                         Oppmann
Nicolai Blakstad                    Erik
Johnsen
                      9
Vedlegg C - Invitasjon til slalåmtrening

STABÆK ALPIN – 1994 GRUPPEN
         Slalåmtrening – vinter 2003/2004

Vi nærmer oss skisesongen med stormskritt, og vi håper kulden kommer så vi kan komme i gang.

Påmelding slalåmtrening: Jeg ber alle å sende meg bekreftelse/påmelding på at dere skal være
med i vinter. Med navn, adresse, tlf nr., e-meiladresser og fødselsår på utøver. Gi meg også
beskjed hvis dere ikke skal bli med i år og ønsker å bli fjernet fra e-mail listen. Merk med: Påmelding
skitrening 1994 i emnefeltet.

Trenere: Trenere i år vil være Nicolai Blakstad (hovedtrener), Kristoffer Holmen og Marius Hannestad.

Trenerne vil lage, som i fjor, et treningsprogram som vil bli sendt ut til løperne. Det vil bli lagt opp til et
variert program som skal være spennende, variert og morsom. Dette vil vi som sagt komme tilbake til
senere.

Treningsstart: Tirsdag 6. januar er første offisielle treningsdag men vi setter i gang ekstratrening så
snart det er mulig å stå på ski i Kolsåsbakken eller Mygghenget. I fjor startet vi rekordtidlig, 14.
november i Mygghenget og 3. desember i Kolsåsbakken.

Treningstider: Vi har trening på tirsdager og torsdager mellom 17:30-19:30.

Ferdigheter: Alle som trener med Stabæk Alpin må klare seg selv i T-krokheisen og
Kolsåsbakken, de som er usikre på heisen må få hjelp av sine foreldre.

Medlemskap i Stabæk IF: Alle som trener med Stabæk Alpin må være medlemmer i Stabæk IF.
Dette er svært viktig. Medlemskapet innebærer bla. utøverforsikring fra NIF. Antall betalende
medlemmer er også grunnlage for den støtten Stabæk IF får for å drive barn og ungdomsarbeid.

Alle som er medlemmer i Stabæk IF skal ha fått giro for medlemsavgift i år 200,- kr og skal få
Stabækposten ca. 4 ganger i året. Hvis dere er usikre på om dere er medlemmer i Stabæk IF send
mail til Lise Muri stabakif@online.no med navn, adresse og fødselsår på utøver.

Betaling: Betalingsfrist er 12. desember 2003
Treningsavgiften er: 1800,-Betales til konto: 1627.07.24047 Stabæk Alpin v/ Benedicte Olsen,
Alfheimveien 7 B, 1358 Jar. Husk å merke betalingen med utøvers navn og føds.år.

Renn: Det vil snart bli sendt ut en liste over renn i kretsen som man kan melle seg på.
I tillegg til de offisielle rennene har foruten Antons Fredagscup og Klubbmesterskapet.

Informasjonsmøte: Stabæk Alpin holder informasjonsmøte for foreldre onsdag 19.
november kl. 19.00 i Klubbhuset til Stabæk IF Ringkroken 23.

Aktive foreldre: Stabæk Alpin ønsker seg flere aktive og engasjerte foreldre som kan
være med på å drive klubben i årene fremover. Ta kontakt med meg hvis dere har tid og
lyst.

www.stabekkalpin.no Husk hjemmesiden vår for mer info.
                            10
Vedlegg D - Eksempel over treningsplan
Hovedmål:
 Økt styrke
 Bedre koordinasjon
 Økt utholdenhet
 Bedre spenst
 Balanse


     Uke          Dag      Klokkeslett      Treningsplan
     45          Tirsdag      17.00-      Styrke, spenst,balanse
                         19.00
     46          Mandag      18.30-      Koordinasjon, styrke,
                         20.00
                Tirsdag      17.00-      Utholdenhet, spenst,
                         19.00        koordinasjon
     47          Mandag      18.30-     Styrke, hurtighet, ballspill
                         20.00
                Tirsdag      17.00-     Utholdenhet, Hurtighet,
                         19.00
     48          Mandag      18.30-       Balanse, styrke,
                         20.00
                Tirsdag      17.00-     Hurtighet, spenst,balanse
                         19.00

Vi ønsker å gjøre treningen så morsom og motiverende som mulig, for å øke
treningsinnsatsen. Vi vil beholde de samme hovedmålene fordi vi føler at løperne fortsatt kan
bli bedre her.
                       11
Vedlegg E - Eksempel på program slalåmtrening

Vi er nå ferdig med des. og jan. og har dermed fullført treningsprogrammet vi satt opp
for disse to månedene. Vi trenere synes det har fungert veldig bra. Innsatsen har
vært på topp og framgangen blant løperene har også vært tydelig.

Hovedmål:
 Balanse fram – bak
 Balanse over ytre ski
 Bruk av knær
 Brede ben
 Armer fram

Vi har valgt å ta utgangspunkt i de samme hovedmålene som vi hadde for des. og
jan fordi det er mye å jobbe med her. Forskjellen på treningen fram til nå og treningen
framover er at vi vil vektlegge mer løypekjøring framover. Derfor vil det bli satt løype
mer eller mindre hver torsdag. I løypa vil vi ta utgangspunkt i det vi har arbeidet med
på frikjøringen.

Vi har også prøvd ut systemet med ”ukens løpere” noe som har fungert greit. Dette vil vi også
fortsette med framover.

Uke   Dato/dag        Klokkeslett       Treningsplan
 6       Tirs 4/2      17.30 – 19.00    Balanse fram, bak + ytterski
        Tors 6/2       17.30 – 19.00    Løype
  7      Tirs 11/2      17.30 – 19.00    Brede ben og armer
        Tors 13/2      17.30 – 19.00    Løype
  8      Tirs 18/2      17.30 – 19.00    Knær/kanting + ytterski
        Tors 20/2      17.30 – 19.00    Løype med ”lek”
 10      Tirs 4/3      17.30 – 19.00    Balanse fram, bak + armer
        Tors 6/3       17.30 – 19.00    Løype
 11      Tirs 11/3      17.30 – 19.00    Knær og ytterski
        Tors 13/3      17.30 – 19.00    Hinder løype
 12      Tirs 18/3      17.30 – 19.00    Brede ben og balanse fram, bak
        Tors 20/3      17.30 – 19.00    Løype
 13      Tirs 25/3      17.30 – 19.00    Ytterski + armer
        Tors 27/3      17.30 – 19.00    Hinder løype
NB! Løperene må ha skarpe kanter på trening nå når det er så hardt i bakken.


                       12
Vedlegg F - Budsjettering for samling
Regnskap treningssamling Juvass18-30 juni
                                                                                                                   (avrundet til nærm.
                                                                                         Direkte kostnader
                                                                                                            Skal betale
                                                                                                                   100 + 100.- div.)
                                 Antall personer
                                                                                                   Fordeling av
                                                                             tillegs-kostn
                                                                                                   felles kostn.
                                                  assist. tren.
                                                                             Individuelle
                  Antall døgn                          Felleskost
                                                                 Middager
                                            Heis-kort


                                                  Heis-kort
                                                                                                   på aktive
                                                                                         pr. aktiv
                                                           Kostøre
                                                                        Losji
                                            aktiv
Løpere:
        Stykkpriser -->>                            200      100       40     100      200
          Antall---->>                                                  6

Didrik Abrahamsen          7       1        1                        280     600     1400                2280         2596       4900
Peter Aaser                                      0               0     0       0                 0           0        0
Thomas Bakke             4       1        1                        160     300      800                1260         1483       2800
Victor Bråthen                                                    0     0       0                 0           0        0
Martin Buddal            7       1        1                        280     600     1400                2280         2596       4900
Fam Carina Hokholt          4       1        1        800              160     300      800                2060         1483       3600
Niklas Sparr Johnsen                                                 0     0       0                 0           0        0
Espen Lysdahl            2       1        1        400               80     100      400                980          742       1800
Wiweke Reymert            7       1        1                        280     600     1400                2280         2596       4900
Eian Sandvik             7       1        1        1400              280     600     1400                3680         2596       6300
Eirik Nyrud Tennfjord                                 0                0     0       0                 0           0        0
Alexander Küttel Gotaas                                0                0     0       0                 0           0        0
Mattis Eine Furuseth         7       1        1        1400              280     600     1400                3680         2596       6300
Martine Røisland                                   0                0     0       0                 0           0        0
Emil Kristiansen                                   0                0     0       0                 0           0        0
Martin Gabrielsen          3       1        1        600              120     200      600                1520         1113       2700
                                           0                0     0       0                 0           0        0
                                                                                                            -4900
      Antall løpere:     48                9        4600        0      1920    3900     9600      0      Sum løpere:         17800       38200
                                                                                                    0
Trenere:
Christian              7               1                0       280     600     1400      0          2280         -2280             0
Bjarne Budal                                             0        0      0       0       0           0          0              0
Annen trener             4               1                400       160     600      800                 1960         -1360             0
Annen trener                                                                                    0          0              0
                                                                                          0          0              0
      Antall ledere:     11                2         0      400       440     1200     2200      0      Sum ledere:          -3640             0

Foreldre/støtte:

Erling                2               1        400      200       80     100      400      0          1180                   1200
Tom                 3               1        600              120     200      600      0          1520                   1600


    Antall "støtte":       5               2        1000      200       200     300     1000     0  Sum støtte-pers:     0                2800
   Diversekostnader                                                                  14160
Summer:              64              13         5600      600       2560    5400    12800    14160      41120     -3640               41000
                                                                              Samlingsoverskudd(underskudd)                 -120
                 (Person            (Antall               (Heisk.     (Mat-
                                          (Heiskort                        (Overn.    (Ind.         (Totale         (Sum     (Totale inntekt.
                  døgn             pers.                ass.      penger
                                           aktive)                         totalt)   till.)        utgifter)       refusjon)    før tilskudd)
                  overn.            totalt)              trenere)     totalt)Spesifisering av individ. tilleggs-kostnader:                                   Utbetalinger:
Bjarne Budal                 1                    0              Til:                                         Ant.       Sum
Christian Waaler               1                    0              Raubergstølen                                     13       11000
                       1                    0                          Bakke aktive + turist                     11        4600
Kim Sundet                  1                    0                          Bakke frikort (trener)                    1          0
                                            0                          Bakke assist.                         1         600
Morten Sollerud                           1         0
Adam Golebiowski                          1         0
                                            0
Andre kostnader til fordeling:                                           Bakken samlet:                                     13        6000
Salt (ant * pris)      56                 80         4480
Diverse                                       9680
støtte
Bilkostnad         5180                14512                                                      8800
Diesel / Bensin       4500                                                                         3520
               Kst         Dagr     Biler                                                      5280
Bompenger          70          7       2          980
                                                                13
Vedlegg G - Anbefalte renn


      Dato Starttid Startsted      Arrangør          Skikrets    Rennnavn     Disiplin Klasse
    16.01.2004  17:30  Kolsåsbakken   Stabæk Alpin         KLUBBRENN   Fredagscupen    SSL  Hele familien
    17.01.2004  11:00  Kolsås      Fossum            Akershus   Fossumrennet    SSL  Klasser 17.01: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    18.01.2004  11:00  Tryvann     Njård             Oslo     Kretsrenn      SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    23.01.2004  17:30  Kolsåsbakken   Stabæk Alpin         KLUBBRENN   Fredagscupen    SSL  Hele familien
    24.01.2004  11:00  Kirkerudbakken  Bærum Skiklubb        Akershus   Kretsrenn      SSL  Klasser: G 9 år, G. 10 år, J 9 år, J 10 år
    25.01.2004  11:00  Tryvann     Heming            (Oslo)    Kretsrenn      SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    30.01.2004  17:30  Kolsåsbakken   Stabæk Alpin         KLUBBRENN   Fredagscupen    SSL  Hele familien
31.01.-01.02.2004  11:00  Marikollen    Rælingen Skiklubb       Akershus   Rælingspretten   SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
07.02.-08.02.2004  11:00  Marikollen    Nedre Romerrike Alpinklubb Akershus     Glava Cup 2004   SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    08.02.2004  11:00  Sloreåsen    Ljan IL            Oslo     Ljansrennet     SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    14.02.2004  11:00  Grefsenkleiva  Høybråten Stovner       Oslo     Euro-Tec farten   SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G 10 år, G 11-12 år, J 7 år og y., J 8 år, J 9 år, J 10 år,
    15.02.2004  11:00  Tryvann     Kamp/Vestheim         Oslo               SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    15.02.2004  11:00  Vardåsen     Asker Skiklubb        Akershus   Askerspretten    SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    06.03.2004  11:00  Hurdal,     Fremad-Hurdal         Akershus   Kretsrenn      SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    06.03.2004  11:00  Ingierkollen                  O
                       Ingierkollen Rustad Slalåmklubb slo               SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    07.03.2004  11:00  Grefsenkleiva  Glava Cup           Akershus   Glava Cup      SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    14.03.2004  11:00  Trollvann,    Kjelsås IL          (Oslo),    Trollrennet,    SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    20.03.2004  11:00  Marikollen    Rælingen Skiklubb       (Akershus),            SSL  Klasser 20/3: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
    30.03.2004  17.00  Kolsåsbakken   Stabæk Alpin         KLUBBRENN   Klubbmesterskap   SSL  Hele familien
               Kvitfjell    Bærum Skiklubb               Familierennet    SSL  Klasser: G 7 år og y., G 8 år, G 9 år, G. 10 år, J. 7 år og y., J. 8 år, J. 9 år, J. 10 år
                                                14

								
To top