Docstoc

Bindende kjopsbekreftelse prosjekter fast pris_52_11270

Document Sample
Bindende kjopsbekreftelse prosjekter fast pris_52_11270 Powered By Docstoc
					         Bindende kjøpsbekreftelse ved kjøp av bolig i prosjektet
                 Kringelåslia Resort, Hafjelltoppen
Undertegnede bekrefter herved avtale om kjøp av fritidsbolig i prosjektet Kringelåslia Resort, Hafjelltoppen med
leilighetsnummer …………………….., gnr. 12, bnr 170 i Øyer kommune.

Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr __________________ + omkostninger (i prislisten er det detaljert beskrevet
omkostninger ved kjøpet).

Kjøpesummen gjelder ferdigstilt bolig i henhold til salgsprospekt, og vil bli finansiert på følgende måte:
• 10% av den totale kjøpesummen betales ved kontraktsunderskrift. (20% ved selskap.)
• Resterende del av kjøpesummen + omkostninger betales senest innen 3 dager før overtagelse.

Finansieringsplan (beskrivelse av låneinstitusjon med kontaktperson og kontaktinfo, samt oversikt over hva evt
egenkapital består av);    Lån:                 evt. Egenkapital:
Referanse bank:

Må krysses av hvis man ønsker å kjøpe ekstra parkeringsplass i tilegg til den som medfølger leiligheten;
 Ønsker kjøp av 1 stk ekstra parkeringsplass i garasjeanlegg til kr…….……..…….. (Egen kontrakt skal
undertegnes.)

10 % av kjøpesummen innbetales ved underskrift av kjøpekontrakt/utstedelse av garanti, jfr
bustadoppføringslova § 12 til Eie Eiendomsmeglings klientkonto

Viktig informasjon:
Undertegnede er kjent med at avtalen er bindende når den er undertegnet. Selger/megler står fritt til å akseptere og
eventuelt forkaste enhver kjøpsbekreftelse, avtalen er derfor ikke bindende for selger før skriftlig bekreftelse
foreligger fra salgsansvarlig. Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som det forutsettes at kjøper har gjennomgått og
akseptert ved signering av kjøpsbekreftelsen. Kjøpekontrakten er basert på Bustadoppføringslova og inngås etter at
bindende kjøpsbekreftelse er signert. Kjøper plikter å signere kjøpekontrakt og fremlegge gyldig
finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Hvis dette ikke er gjort
innen fristens utløp står selger fritt til å heve avtalen. Undertegnede er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger. Garantier kan ikke transporteres uten etter samtykke fra garantist.

Alminnelig forbehold:
Selger tar forbehold om eventuelle endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer. Selger tar forbehold om at det ikke foreligger reservasjoner eller at boligen er solgt.

Alle arealer som er oppgitt er ca arealer og det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal.
Illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi inntrykk av et ferdig bygg. Det kan inneholde elementer som
ikke inngår i selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning.

Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forvarsel.

Sted/dato: Oslo,

Navn kjøper:                            Fnr:

Adresse: ,                             Postnr/sted:
Telefon:                              Mail:


_________________________________________              ______________________________________
Signatur/underskrift kjøper 1                    Signatur/underskrift kjøper 2


Kjøpsbekreftelsen er akseptert på vegne av selger den ____     Signatur________________________________

Postadresse                       Besøksadresse                    Bogstadveien
PB 5113 Majorstuen                   Bogstadveien 13                     982733146
0355                            OSLO

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:7/5/2011
language:Norwegian
pages:1