Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Plats och tid (DOC download) by chenmeixiu

VIEWS: 80 PAGES: 47

									BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           20009-03-10                  51


    Plats och tid     Bollnässalen, kl 09.00 – 15.15

    Beslutande       Lars-Göran Larsson (c)
               Georg Olsson (c)
               Irene Frank (c) §§ 29 – 43, §§ 45 - 58
               Lars Stjernberg (c) § 44
               Leif Jonsson (fp)
               Curt Dübeck (m)
               Bo Lindgren (s)
               Marianne Wängelin (s)
               Anneli Hansson (s)
               Ethel Delin (mp)

    Ersättare       Lars Stjernberg (c) §§ 29-43, §§ 45-58
               Tony Nordh (svp)
               Peter Nordebo (fp)
               Åke Fläckman (kd)

    Övriga         Lars Åsberg, samhällsbyggnadschef
    deltagare       Rolf Sikström, miljö- o hälsoskyddsinspektör, §§ 32,
    36
               Björn Walldén, miljö- o hälsoskyddsinspektör, § 32
               Gunnar Wikström, miljö- o hälsoskyddsinspektör, § 42
               Karin Andersson, praktikant
               Ulla Rosén, ekonomisekreterare, §§ 33-35
               Göran Göransson, planingenjör §§ 37, 45-47, 49
               Arne Nedstam, planerare, §§ 39, 43, 44
               Bashir Hajo, planarkitekt, § 48
               Lars-Erik Westerberg, bygglovsingenjör § 43, §§ 51-58
               Inge Cedergren, byggnadsinspektör, § 50
               Yvonne Kling, sekreterare
               Kent Hedberg (svp) oppositionsråd
               Ingrid Hammarberg (fp) kommunfullmäktiges
               ordförande

    Utses att justera   Curt Dübeck (m)

    Justeringens      Samhällsbyggnadskontoret
    plats och tid     torsdagen den 12 mars 2009, kl 14.00

    Paragrafer       29 - 58

    Sekreterare      ---------------------------------------------------------
               Yvonne Kling
      Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                  52
    Ordförande       ---------------------------------------------------------
                Lars-Göran Larsson


                ---------------------------------------------------------
                Curt Dübeck

    Anslag om justering har i laga ordning skett på kommunens anslagstavla
    dagen den 13 mars 2009..


    Ordförande       ---------------------------------------------------------
          Justerandes sign            Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                53
    § 29
    Allmän frågestund

    Redogörelse:
    Kommunfullmäktige har beslutat att system med medborgarförslag införs på
    nämnd- och styrelsenivå i kommunen. Alla styrelser och nämnder uppmanas
    att fortsättningsvis ha öppna sammanträden där så är möjligt. Ärenden som
    innebär myndighetsutövning får inte vara öppna för allmänheten.

    Allmänheten får under avsatt tid i början av sammanträdet väcka frågor inom
    nämndens ansvarsområde. En väckt fråga skall, om nämnden beslutar att anta
    frågan som ett ärende, beredas i vanlig ordning.

    Två personer var närvarande vid den öppna delen av sammanträdet.
    _______________________________________________________________

    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                54
    § 30
    Delgivningar

    a) Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut
    att bevilja bygglov för ianspråktagande av del av uthus till kontor och gästrum
    på Backa 2:11, Bollnäs kommun – att avslå överklagandet

    b) Dom från Länsrätten om överklagande av miljö- och byggnämndens beslut
    2008-12-02, att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag Iste 1:18 – att
    avslå överklagandet

    c) Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av miljö- och byggnämndens be-
    slut att uttaga byggnadsavgift för upplag av maskiner Vevlinge 1:3 – att avslå
    överklagandet

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att lägga delgivningarna till handlingarna.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10            55
    § 31
    Delegeringsbeslut

    HANDLINGAR

    Förteckning över ärenden beslutade på delegation av:

    Bygglovsingenjör Lars-Erik Westerberg
    byggnadsinspektör Helena Olovsdotter-Haglund
    byggnadsinspektör Inge Cedergren
    bostadsanpassningsbidragshandläggare Inge Cedergren
    planerare Arne Nedstam
    alkoholhandläggare Siv Lövgren
    miljö- och hälsoskyddsinspektör Gunnar Wikström
    miljö- och hälsoskyddsinspektör Björn Walldén
    miljö- och hälsoskyddsinspektör Tobias Öhlund

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att lägga anmälan till handlingarna.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10               56
    § 32
    Information

    SJ-området miljöarbete

    Förste miljö- och hälsoskyddsinspektör Rolf Sikström redogör för utförda markun-
    dersökningar.

    Förskolans tillagningskök

    Miljö- och hälsoskyddsinspektör Björn Walldén informerade om kontroller vid
    förskolans tillagningskök.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att förklara sig informerad.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                57
    § 33            Dnr 08-6660
    Ekonomisk redovisning januari – februari 2009 samt bokslut
    för 2008

    HANDLINGAR

    Resultatuppföljning januari-februari 2009
    Årsredovisning 2008 för miljö- och byggnämndens verksamhet

    Redogörelse
    Resultatuppföljning januari-februari 2009 delas ut på sammanträdet.

    Årsredovisningen behandlas i ks au 2009-03-12, ks 2009-04-02 och i kommun-
    fullmäktige 2009-04-27. Miljö- och byggnämnden redovisar en avvikelse mot
    budget inkl TB (tilläggsbudget) med 1 856 tkr. TB uppgår till 300 tkr och avvi-
    kelse BAB (bostadsanspassningsbidrag) 787 tkr. Avvikelsen totalt exkl. TB
    och BAB uppgår till 769 tkr.

    I samband med bokslutet minskas Naturfonden med 299 tkr. 3 tkr avser Bolle-
    bergets, Grossjöbergets och Hästhagsbergets reservat och 296 tkr avser projekt
    Vågen.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att med godkännande översända den ekonomiska uppföljningen för 2009 och
    förslaget till årsredovisning 2008 till ekonomikontoret.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, ekonomisekreterare, ekonomikontor
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10               58
    § 34             Dnr 08-6660
    Utseende av beslutsattestanter

    HANDLINGAR

    Förslag till beslutsattestanter fr o m 2009-03-10.

    Redogörelse
    Med hänsyn till att förändringar skett inom samhällsbyggnadskontoret, har ord-
    ningen för attestering justerats.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna upprättat förslag för miljö- och byggnämnden och samhällsbygg-
    nadskontoret avseende beslutsattestanter.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, ekonomisekreterare, ekonomikontoret,
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 59
    § 35             Dnr 07-6624
                     08-6660
    Uppföljning av internkontroll 2008, och internkontrollplan för 2009

    HANDLINGAR

    Kontrollrapporter enligt kontrollplan 2008
    Yttrande avvikelse 2008-12-09
    Förslag till kontrollplan 2009

    Redogörelse
    Enligt kontrollplan 2008 har kontroll utförts av handläggningsrutinerna av
    verksamheterna planläggning, avgiftsdebitering miljöärenden, bygglov - bygg-
    anmälan, årliga fasta avgifter livsmedel, inköp av varor samt kartavtal.
    Kontrollmålen har varit att handläggningen är rättssäker, att rätt debitering sker
    till rätt betalare samt att rekvisition finns. Av stickproven framgår att handlägg-
    ningsrutinen för planläggning inte fungerar på avsett sätt i ett fall. Förslag på
    åtgärder för att förbättra rutinen har lämnats i yttrande 2008-12-09. Rutinen
    planläggning finns även med i förslag till kontrollplan 2009.

    Utöver rutinen planläggning har i kontrollplan 2009 även medtagits avgiftsde-
    bitering miljö, bygglov och förhandsbesked, årliga fasta avgifter livsmedel, in-
    köp av varor, alkoholtillstånd och bostadsanpassningsbidrag.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna gjorda kontrollrapporter för 2008 och anta föreliggande förslag
    till interkontrollplan för 2009.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, ekonomisekreterare, ekonomikontor, revisionen
          Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                60
    § 36              Dnr 2008-6660
    Uppföljning av tillsynsplan för miljögruppens verksamhet 2008.

    HANDLINGAR

    Uppföljning av tillsynsplan för miljögruppens verksamhet 2008

    Redogörelse

    Miljögruppens uppdrag är dels att som lokal tillsynsmyndighet övervaka efterlevna-
    den av miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. lagar dels att vara en resurs till kommun-
    styrelsen i miljömålsarbetet. Alkohol- och tobakstillsynen behandlas inte inom ramen
    för denna tillsynsplan.

    År 2008 var sista året som miljö- och byggnämnden hade ansvaret för djurskydds-
    kontrollen, eftersom den från och med år 2009 lyder under länsstyrelsens kontroll-
    verksamhet. Den av djurskyddsinspektörerna som var anställd av Bollnäs kommun
    har nu länsstyrelsen som arbetsgivare. Djurskyddsinspektörernas arbete med
    jordbrukets miljöskyddsfrågor och med de hälsoskyddsfrågor som har bäring på säll-
    skapsdjur ligger dock fortfarande kvar inom den kommunala tillsynsverksamheten.

    Inför 2008 fanns totalt 6,4 tjänster tillgängliga inom miljögruppens arbetsområden.
    (Alkoholhandläggaren undantagen) Miljömålshandläggaren arbetade 80 % av en hel-
    tid, En vikarie var under 2008 anställd för att arbeta med avloppsinventering på
    halvtid och vissa miljöskyddsuppgifter, som blev vakanta då en handläggare
    förstärkte livsmedelsområdet med en halvtidstjänst. De resterande halvtiden för av-
    loppsinventeringen kunde endast utnyttjas delar av året eftersom handläggaren fick
    andra uppgifter utanför miljögruppens arbetsområden. Under året reducerades alltså
    de personella resurserna till 5.9 tjänster.

    Årets arbetsuppgifter kunde till största delen genomföras i enlighet med tillsynspla-
    nens intentioner. Dock med vissa undantag som redovisas nedan.

    Det kan konstateras att avloppsinventeringen inte har kunnat bedrivas i den takt som
    var avsett vid ingången till år 2008. Målet att kunna hantera cirka 250 avloppsären-
    den årligen har inte hållit. (Totalt har vi cirka 1700 dåliga enskilda avlopp inom
    Bollnäs kommun.)

    Vissa uppgifter enligt planen har påbörjats men inte slutförts på grund av olika
    omständigheter som miljögruppen inte har kunnat påverka. Exempel på sådana
    uppgifter är medverkan vid utredningar inom tillrinningsområdet för Glössbo och
    Hällbo vattenverk, (Samverkan med teknik- service och fritidsförvaltningen när ar-
    betet med revidering av vattenskyddsområdena startar), Tillsyn av förskolor

    forts 5 b § 36


           Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 61

    framflyttades till år 2009 på grund av kommunens medverkan i ett nationellt tillsyns-
    projekt gällande förskolor startar år 2009.

    Andra uppgifter som inte genomförts på grund av brist på personella resurser är till-
    syn av bilverkstäder och andra mindre verksamheter samt att slutföra de påbörjade
    tillsynsuppgifterna gällande radon i skolor, förskolor och flerfamiljshus. Detta arbete
    kommer att slutföras år 2009. Även solarietillsynen är framflyttad till 2009 på grund
    av att andra oförutsedda uppgifter tillkommit.

    Livsmedelskontrollen har i stort sett genomförts i enlighet med intentionerna i
    kontrollplanen för livsmedelsområdet.

    Miljömålsarbetet inleddes med att ett miljömålsdokument togs fram. Dokumentet in-
    nehöll såväl nulägesbeskrivning som miljömål med åtgärdsprogram. De åtgärder som
    miljögruppen har genomförandeansvarar för har implementerats i miljögruppens till-
    synsplaner. En klimatstrategi har tagits fram under året. Fullmäktige kommer att fatta
    beslut i ärendet våren 2009. Informationsinsatser om radon och PCB i bygg-
    nadsmaterial har genomförts under året. Arbetet med ett uppföljningssystem har på-
    gått under år 2008 och kommer att slutföras år 2009.

    I bilaga redovisas utfallet av miljögruppens arbete punkt för punkt.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att förklara sig informerad i ärendet
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 62
    § 37            Dnr
    Naturfonden – ekonomisk redovisning

    HANDLINGAR

    Ekonomisk redovisning

    Redogörelse
    Under 2008 har mindre insatser utförts för skötsel av naturreservaten, bl. a
    kompletterande skyltning samt lövslybekämpning av vissa tillfartsvägar, totalt
    3 400 kr.
    Utöver det har slututtag skett för Vågen-projektet med 296 042 kr, MBn- beslut
    2006-03-20 § 26.

    Under 2008 tillfördes fonden 217 000 kr från skogsdriftsnettot. Behållningen
    2008-12-31 är 1 530 958 kr.

    Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-17 § 6 att reservera 400 000 kr för
    projektet – Attraktivare Varpen.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna att 3 400 kr får tas ur naturfonden för driftsåtgärder till naturre-
    servaten samt i övrigt förklara sig informerad.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, Kommunfullmäktige
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10               63
    § 38               Dnr 07- 6737
    Remiss – klimatstrategi

    HANDLINGAR

    Tjänstemannaförslag till Klimatstrategi för Bollnäs kommun för perioden
    2009-2015.

    Redogörelse
    Samhällsbyggnadskontoret har under 2007 och 2008 arbetat med att ta fram ett
    förslag till Klimatstrategi för Bollnäs kommun. I den arbetsgrupp av
    tjänstemän som har arbetat med klimatstrategin har förutom
    samhällsbyggnadskontoret även tekniska förvaltningen,
    kommunstyrelseförvaltningen, Bollnäs bostäder AB och Bollnäs Energi AB
    varit representerade. Dessutom har Gävle-Dala Energikontor varit delaktiga i
    framtagandet av klimatstrategin.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att uppdra till miljö- och byggnämndens presidium att utarbeta yttrande över
    förslaget.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                 64
    § 39             Dnr
    Översiktsplan för Bollnäs kommun – Tema Vindkraft

    HANDLINGAR

    Samrådsredogörelse i koncept

    Redogörelse
    Förslag till översiktsplan har varit utsänd på samråd under hösten 2008. Ett
    stort engagemang har visats och synpunkter har inkommit från ett 20-tal re-
    missinstanser. Synpunkter som behöver ställningstaganden av
    ledningsgruppen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, inför det fortsatta
    planarbetet som närmast avser bearbetning av planförslaget inför
    utställning.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att förklara sig vara informerad i planprocessen
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 65
    § 40            Dnr 09-6117
    Remiss – Medborgarförslag om förbättringar av regler för kommu-
    nikation med befolkningen

    HANDLINGAR

    Medborgarförslag från Kjell Jonsson 2008-10-16
    Kommunstyrelsekontorets PM 2009-01-14
    Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-27 § 278
    Kommunstyrelsens beslut 2009-02-05 § 37

    Redogörelse
    Följande medborgarförslag, daterat 2008-10-16, är ingivet av Kjell Johnson,
    Bollnäs.

    Bakgrund.
    Undertecknad med flera upplever oss dåligt bemötta av den kommunala servi-
    cen, och då främst tillämpande av normala regler för besvarande av skrivelser
    etc. Vi medborgare som skriver till någon nämnd och påtalar sådant som behö-
    ver bli bättre har fått vänta månader, och ibland år utan någon som helst reak-
    tion, och som exempel kan nämnas saker som kom fram vid medborgardialo-
    gen på Forum nu i höst. PRO med flera föreningar hade lämnat in skrivelser
    till tekniska nämnden om behov av material m m till samlingslokalen, men inte
    hört något på upp till 1,5 år. Det hör till god ton att man besvarar brev med det
    snaraste, och det är inte acceptabelt med den kultur som för närvarande råder.

    Förslag
    Undertecknad föreslår att Bollnäs kommunfullmäktige beslutar anta nedanstå-
    ende regler för alla kommunens nämnder och styrelser vid korrespondens med
    medborgare, föreningar, företag mm.

    1. Alla inkomna skrivelser skall omedelbart diarieföras
    2. Samma dag eller senast dagen därpå skall ett brev skickas till adressaten om
     att deras skrivelse inkommet, och på vilket sätt den kommer att behandlas,
     samt ungefärlig tid för ett slutligt ställningstagande.
    3. Alla nämnders ambition skall vara att beslut om ställningstagande för
     respektive skrivelse, skall vara avgjord inom en tidsgräns på max 1 år.”

    Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-27, § 278 att remittera ärendet till
    kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för lärande och ar-
    bete, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för ytt-
    rande och att redovisning skall ske till kommunfullmäktige senast i februari
    2009.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 66


    § 40

    Förvaltningsledningsgruppen gav kommunstyrelsekontoret i uppdrag att upp-
    rätta ett gemensamt förslag till beslut i ärendet.

    Kommunstyrelsekontorets förslag 2009-01-14
    ”I samband med att en externt inkommande skrivelse diarieförs och en
    handläggare blir utsedd skickas ett meddelande, i första hand via e-post, med
    uppgift om att ärendet kommit in, vem som handlägger och beslutar.

    Rutinen införs på försök under 2009 för att successivt kunna anpassas efter för-
    valtningarnas förutsättningar.

    En avstämning görs i oktober för att därefter fastställa slutliga regler.”

    Ställningstagande
    Miljö- och byggnämnden anser att det primära för att ge snabba svar vid kom-
    munikation med medborgare, är att de snarast ska få besked om att ärendet har
    inkommit och vem som handlägger ärendet. Inom miljö- och byggnämndens
    verksamhet får förslaget dock en extra dimension jämfört med andra nämnder.
    Här handlar det om över 1600 ärenden per år. Det blir svårt att praktiskt hinna
    med de föreslagna åtgärderna inom befintlig verksamhet.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att till kommunfullmäktige föreslå

    att i samband med att ett ärende upprättas och en handläggare blir utsedd
    skickas ett meddelande till skrivelsens avsändare, om möjligt via e-post, med
    uppgift om att ärendet kommit in och vem som handlägger ärendet, samt

    att rutinen införs på försök under 2009 för att successivt kunna anpassas efter
    förvaltningens förutsättningar och en avstämning görs till kommunfullmäktige
    i oktober som därefter fastställer slutliga regler.
    ______________________________________________________________

    Protokollsutdrag: KF, Kjell Johnson, Akt
           Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                67
    § 41            Dnr 08-0259
    Remiss – svar på motion om fördjupad översiktsplan

    HANDLINGAR

    Förvaltningschef Lars Åsbergs yttrande 2009-01-16

    Redogörelse
    En motion har 2008-04-28 lämnats till kommunfullmäktige om fördjupade
    översiktsplaner. Kommunfullmäktige remitterar motionen till miljö- och bygg-
    nämnden.

    I motionen uttrycks bl. a följande:

    ”Politiskt förankrade markanvändningsplaner skall, enligt lag, finnas i kom-
    munen. I Bollnäs kommun saknas fördjupade översiktsplaner för såväl Arbrå
    som Kilafors. Arbetet är inte slutfört vad gäller Bollnäs tätort heller. Gällande
    översiktsplan för Bollnäs tätort är daterad 1995 och har trots flera mandatpe-
    rioder inte behandlats därefter, vilket kommunen är skyldig att göra enligt
    PBL. Härigenom kan ingen långsiktig helhetsplanering för samhällsutveck-
    lingen göras inom Bollnäs kommun.”

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att behandla yttrandet från 2009-01-16 som svar på rubricerad motion
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige, akt
          Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 68
    § 42              Dnr 09-6018
    Förrättning enligt ledningsrättslagen berörande kommunal av-
    loppsledning på sträckan Simeå - Orbaden

    HANDLINGAR

    Samråd 2009-01-15 från lantmäteriet.

    Redogörelse
    Lantmäterimyndigheten begär miljö- och byggnämndens yttrande i rubricerat
    ärende.
    Bollnäs kommun har hos lantmäterimyndigheten yrkat att ledningsrätt upplåtes
    för planerad avloppsledning mellan befintligt reningsverk i Simeå och en av-
    loppspumpstation i Trollbo som är ansluten till Arbrå reningsverk. Länsstyrel-
    sen har i beslut 2008-04-03 funnit att tillskottet av spillvatten från Simeå ryms
    inom ramen för Arbråverkets tillstånd. Länsstyrelsen har även i yttrande 2008-
    04-16 bedömt att nedläggning av avloppsledningen ryms inom ramen för an-
    mälningsplikt enligt 11 kap 9a § i miljöbalken.
    Om slamavskiljningen i Simeå ska behållas är inte beslutat.
    Ledningen avses i huvudsak förläggas på sjöbotten. Ledningsdragningen fram-
    går av till ärendet bilagda kartor.
    Sweco Viak har 2005-11-11 utrett två alternativa dragningar av ledningen
    varav ett alternativ ansluter till ledningssystemet i Orbaden via badplatsen i
    Orbaden och ett där ledningen dras till en pumpstation i Trollbo. Alternativet
    med ledning via badplatsen har förkastats. Det alternativ som ska prövas går
    upp ur sjön ca 350 meter norr om badplatsen i Orbaden till en pumpstation i
    Trollbo. Ledningen avses enligt utredningen förläggas på 7-10 meters djup i
    Orsjön. Anslutningen in till stranden borras under sjöbotten ut till detta djup.
    Risken för ledningsbrott bedöms av Sweco Viak som mycket liten. Total
    volym avloppsvatten som kan finnas i ledningen uppges till 22-29 m3.
    Medeltillrinningen till Simeå avloppsreningsverk är ca 40 m3/dygn. Ljusnans
    medelvattenföring (hela älvbredden) på platsen är 177 m3/sek och
    lågvattenföringen 46 m3/sek.
    Andra alternativ som finns för att förbättra avloppsreningen i Simeå är en
    markförlagd ledning mellan Simeå och Trollbo eller att bygga ett nytt renings-
    verk i Simeå.

    Bedömning
    Simeå avloppsreningsverk är idag ett låggradigt reningsverk med enbart
    slamavskiljning. Antalet anslutna är ca 90 pe. Utlopp sker till Simeån som
    mynnar ca 350 meter uppströms badplatsen i Simeå. En förbättring av reningen
    av avloppsvattnet från Simeå måste ske.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 69    forts B 7 § 42

    De alternativ som finns är antingen en sjöförlagd eller markförlagd ledning till
    Trollbo eller att bygga ett nytt reningsverk i Simeå. Kostnadsmässigt är en sjö-
    förlagd ledning och anläggande av ett nytt reningsverk ungefär lika. Driftkost-
    naden för ett nytt reningsverk är dock avsevärt högre än kostnaderna för skötsel
    av en pumpstation och eventuellt en slamavskiljare. Kostnaden för att anlägga
    en markförlagd ledning är ca 500 kr/m (jmf sjöförlagd ledning 150 kr/m) men
    har fördelen att fastigheter längs ledningssträckan kan ges möjlighet att ansluta.

    På sträckan finns ett 30-tal fastigheter varav ca 10 har avloppsanläggningar
    som kommer att bli föremål för inventering. Övriga har godkända enskilda an-
    läggningar. Till Samhällsbyggnadskontoret har inte inkommit några förslag
    rörande utbyggnadsplaner inom området mellan Simeå och Orbaden.
    Arbrå reningsverk är ett biologiskt–kemiskt reningsverk med stabilt mycket bra
    reningsresultat. Anslutning av Simeå till Arbrå reningsverk via Trollbo är en ur
    utsläppssynpunkt bättre en lösning än att bygga ett nytt reningsverk i Simeå ef-
    tersom reningsresultatet i större reningsverk är bättre än i mindre reningsverk.
    Badvattenprover tagna de senaste 10 åren visar tjänliga prover såväl i Orbaden
    som i Simeå med undantag av ett prov på vardera stället som var tjänligt med
    anmärkning.
    Det förutsätts att larmsystem installeras så att eventuellt läckage upptäcks ome-
    delbart. Det bör inte vara något problem att installera ett system som larmar om
    den mängd som pumpas från Simeå inte överensstämmer med den volym som
    kommer fram till Trollbo. Vid haveri bör bräddningen ske via slamavskiljaren i
    Simeå.
    Kvaliteten på tryckslangen bör väljas så att största möjliga säkerhet mot slang-
    brott uppnås.
    Med tanke på den begränsade volym avloppsvatten som kan komma ut vid ett
    haveri, avståndet till badplatsen och storleken på recipienten bedömer
    Samhällsbyggnadskontoret risken för påverkan på badvattenkvaliteten vid Or-
    baden som liten och kortvarig.

    Samhällsbyggnadskontorets yttrande:

    Samhällsbyggnadskontoret anser att en sjöförlagd ledning enligt förslaget kan
    accepteras under förutsättning att:
      larmanordningar installeras så att eventuella läckage upptäcks omedel-
       bart.
      eventuell bräddning av tillrinnande avloppsvatten vid ett haveri sker vid
       avloppsreningsverket i Simeå. Bräddning bör ske efter att vattnet slam-
       avskiljts.
      kvaliteten på tryckledningen väljs så att risken för slangbrott
       minimeras.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10             70


    forts § 42

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna samhällsbyggnadskontorets yttrande i ärendet som sitt eget.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign         Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                71
    § 43             Dnr 08-6803
    Ändring av detaljplan, Vallsänge 2:33 m fl, Norrlandsporten

    HANDLINGAR

    Plankarta med tillägg till planbestämmelser
    Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
    Gällande plan

    Redogörelse
    Planens syfte är att möjliggöra större byggnadsyta i markplanet men med en
    oförändrad total exploateringsgrad. För att kunna utnyttja området på ett bättre
    sätt önskar fastighetsägaren ett tillägg till gällande detaljplan som ger en
    utökad byggrätt för huvudbyggnad i markplanet. Planbestämmelse BFI 1,2
    föreslås, där 1 innebär 120 kvm byggnadsyta och därmed inredning av vind
    tillåts, och 2 innebär 160 kvm byggnadsyta utan vind. Avstyckade tomter har
    storleken 1500-1700 kvm.

    Kommunens krav på enskilda avlopp är bl. a att de ska ge minst en 70 %-ig
    fosforrening. I Norrlandsportens reningsverk sker ingen eller liten fosforrening.
    Reningsverket bör kompletteras så att kemisk fällning av fosfor kommer till
    stånd. Detta krav ställer kommunen vid bygglovsprövning.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna planförslaget för samråd med enkelt planförfarande.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 72
    § 44              Dnr 08-6584
    Detaljplan för Kilafors 27:5 m fl, stationsområdet

    HANDLINGAR

    Plankarta med bestämmelser
    Plan- och genomförandebeskrivning
    Samrådsredogörelse och delegationsbeslut
    Inkomna synpunkter
    Utställningsutlåtande

    Redogörelse
    Planförslaget syftar till att ändra två detaljplaner så att pågående verksamheter
    ges aktuella bestämmelser och ger lantmäteriet förutsättningar att fastighetsre-
    glera. En plan ändras så att järnvägsändamål övergår till centrumverksamhet
    och allmän plats – dels parkering, dels natur. En plan ändras så att handelsän-
    damål övergår till allmän plats – dels parkering, dels natur.


    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna utställningsutlåtandet och att anta detaljplanen jämlikt PBL 5 kap
    29 §.

    Irene Frank (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                73
    § 45             Dnr 08-6744
    Detaljplan för kv. Magistern m m

    HANDLINGAR

    Plankarta med bestämmelser
    Plan- och genomförandebeskrivning
    Samrådsredogörelse
    Inkomna synpunkter

    Redogörelse
    Samråd har skett och synpunkter behandlas i samrådsredogörelsen.
    Skyddsbestämmelser föreslås införas så att museibyggnadens yttre karaktär sä-
    kerställs.

    En mindre utökning av bestämmelsegränsen föreslås så att fritrappan utanför
    museet omfattas av rivningsförbudet

    En bestämmelse om utformning, så kallad f- bestämmelse, föreslås införas så
    att nytillkommande byggnadsdelar och andra nytillskott utformas så att en an-
    passning sker efter kvarterets karaktär för att få en god helhetsverkan. Även för
    marken föreslås en bestämmelse införas för att få en god helhetsverkan.
    Redaktionella kompletteringar föreslås i planbeskrivningen.

    Miljö- och byggnämnden föreslås godkänna föreslagna justeringar av
    planförslaget samt att efter justering ställa ut planförslaget.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar om att följande justeringar ska utföras

    att planbeskrivningen kompletteras med en mer omfattande beskrivning av mu-
    seibyggnaden samt uppgiften om att Älggatan får 7,0 m gatubredd.

    att Länsmuseets förslag till skydds- och administrativa bestämmelser föreslås i
    sin helhet att införas.

    att den del av museets trappa som ligger utanför bestämmelsegränsen ska ingå i
    bestämmelsen och omfattas av rivningsförbud.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                74


    forts § 45

    att en bestämmelse införs om utformning, så kallad f- bestämmelse, så att ny-
    tillkommande byggnadsdelar och andra nytillskott utformas med en anpassning
    till kvarterets karaktär samt för marken en bestämmelse med anpassning till
    kvarterets karaktär för att få en god helhetsverkan, samt

    att efter justering ställa ut planförslaget.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign         Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                75
    § 46             Dnr 08-6447
    Detaljplan för Säversta 5:23 del av Sävstaås industriområde

    HANDLINGAR

    Plankarta
    Plan- och genomförandebeskrivning
    Utställningsutlåtande
    Inkomna yttranden

    Redogörelse
    Planförslaget som nu har nu varit utställd är tämligen omfattande, dels ingår in-
    dustrimark på 131 550 m2, dels mark för handel på 25 680 m2.
    Framförda synpunkter behandlas i utställningsutlåtandet. I princip har inga nya
    synpunkter framförts utan de hänvisar till tidigare yttrande.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna planförslaget, samt

    att översända planförslaget till kommunfullmäktige för antagande..
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, kommunfullmäktige
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                  76
    § 47              Dnr 08-6696
    Ändringar av detaljplan för fritidsbebyggelse över delar av
    Berga 3:1, 5:1, Byn 1:1 m fl

    HANDLINGAR

    Plankarta med plan- och genomförandebeskrivning
    Gällande beskrivning och bestämmelser

    Redogörelse
    Planförslaget innebär en utökning av byggrätten genom ett tillägg till planbe-
    stämmelserna.
    Miljö- och byggnämnden föreslås godkänna planförslaget för samråd.
    Handläggningen bedöms kunna ske med enkelt planförfarande.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna planförslaget för samråd med enkelt planförfarande..
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                77
    § 48                Dnr 09-6100
    Bollnäs Centrumprogram

    Redogörelse
    Bollnäs centrum har genomgått och kommer den närmaste tiden att genomgå
    betydande förändringar. Kulturkvarteret tar form, Åhléns- och Prixhuset omda-
    nas; Brotorget bebyggs och Stadshustorget får ny form och funktion. Utöver
    det har utbyggnaden av GC- passagen på ett väsentligt sätt förändrat
    gångströmmarna i centrum.

    Gågatorna med angränsande torg utformades och byggdes under 80-talet och är
    i behov av ombyggnad. Flera entréer i centrum måste tillgänglighetsanpassas.

    Sammantaget ger det en bild av att vi måste ta ett samlat grepp över hela Boll-
    näs centrum för att skapa en helhet som håller ihop gestaltnings- och funktions-
    mässigt.

    Arbete bör mynna i planprogram som visar gatornas och torgens funktionella
    samband och disponering. Utöver det ska det framgå vilka gestaltningsprinci-
    per som ska gälla för gaturummets indelning, eventuella trädplanteringar, be-
    lysning, markbeläggning och möblering etc.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att ett program tas fram för Bollnäs centrum och att Samhällsbyggnadskontoret
    får i uppdrag att svara för arbetet.

    Miljö- och byggnämndens presidium tillsammans med kommunstyrelsens ar-
    betsutskott utgör styrgrupp som har helhetsansvar för utvecklingen och genom-
    förandet.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10               78
    § 49
    Planprioritering

    HANDLINGAR

    Prioriteringslista daterad februari 2009

    Redogörelse
    För Långnäs finns ett oprioriterat uppdrag, MBn 2008-03-11 § 29. Arbetet fö-
    reslås nu föras in som prioriterat objekt.

    Diskussioner har förts med Bruks om utveckling av befintligt industriområde.
    Därvid har skisser redovisats för utökad personalparkering, ny lastbilstillfart
    samt en idé till utökning av industriområdet. Bruks bedömer att framtagna skis-
    ser tills vidare uppfyller deras behov.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att objektet Långnäs förs upp som prioriterat uppdrag samt att arbetet med
    Arbrå kyrkby 2:60, 2:87, Bruks industri anses vara klart.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 79
    § 50            Dnr 09-6039
    Dispensansökan från kravet på obligatorisk ventilationskontroll,
    Ren 30:473

    HANDLINGAR

    Dispensansökan

    Redogörelse
    Enligt förordning om funktionskontroll av ventilationssystem skall funktionskontroll
    göras i de flesta typer av byggnader där människor bor, vistas eller arbetar.

    Kravet gäller dock inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart
    mekanisk frånluftsventilation. Kravet gäller heller inte ekonomibyggnader för
    jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är
    avsedda för totalförsvaret. För industribyggnader gäller dock kravet på besiktning i
    personal- och kontorsutrymmen i byggnaderna.

    Miljö- och byggnämnden har den lokala tillsynen över att lagstiftningen följs.

    Det är husägarens ansvar att besiktning av ventilationsanläggningarna utförs.

    Enligt husägaren används inte huset för närvarande. Av den anledningen kan grund
    för dispens finnas. Börjar huset användas igen – med sådan verksamhet som det finns
    krav på kontroll av ventilationsanläggningen – upphör grunden för dispens. Sam-
    hällsbyggnadskontoret anser att det finns skäl till dispens så länge huset inte används.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att bevilja dispens från kravet på obligatorisk ventilationskontroll enligt
    redogörelsen.
    _______________________________________________________________
    Protokollsutdrag: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                80
    § 51             Dnr 09-6023
    Flästa 5:1, tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmät-
    ningsmast

    Sökande: Eolus Vind AB
    Adress: Väpnaregatan 17
    Postadress: 281 50 Hässleholm


    HANDLINGAR

    Ansökan
    Översiktskartor
    Kungörelse i Ljusnan 2009-01-15
    Yttrande från Försvarsmakten
    Yttrande från TeliaSonera
    Yttrande från LFV
    Yttrande från Helsinge Airport
    Yttrande från Teracom AB
    Yttrande från Telenor
    Yttrande från Länsstyrelsen, enheten för skydd av natur

    Redogörelse
    Ansökan avser anläggande av en 100 meter hög mast för vindmätning. Ansö-
    kan avser tillfällig åtgärd t o m 2012-01-01.

    För området gäller Plan- och bygglagens generella regler. Lokaliseringen ligger
    på sydöstra sluttningen av Långberget. Området är obebyggt och består av
    skogsmark. Närmaste bostadsbebyggelse, Flästa, ligger på ett avstånd av c:a
    1,5 km från aktuell mast.

    Masten blir synlig i landskapet men bedöms inte påverka landskapsbilden oac-
    ceptabelt. Omgivande bostadsbebyggelse kommer vare sig utsiktsmässigt eller
    på annat sätt att påverkas.
    Kungörelse infördes i tidningen Ljusnan 2009-01-15, ingen har yttrat sig

    Tidsbegränsat bygglov tom 2012-01-01 tillstyrkes

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att bevilja tidsbegränsat bygglov t o m 2012-01-01.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                81


    forts § 51

    Avgift uttas enligt gällande taxa med 6.240,- kronor. Räkning skickas separat
    från kommunens ekonomikontor.

    UPPLYSNINGAR

    Beslutet upphör att gälla, om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och
    avslutats inom fem år från beslutsdatum.

    Bygganmälan skall inges senast tre veckor före byggstart. Då prövas bland an-
    nat behov av byggsamråd, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Speciell avgift
    utgår normalt för denna prövning.

    Bygglovprövningen omfattar bygglagstiftningens krav på placering.

    Beslut till: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                  82


    § 52             Dnr 08-6736
    Vallsänge 2:75, bygglov för nybyggnad av fritidshus

    Sökande: Börje Nilsson
    Adress: Nåsvägen 5
    Postadress: 192 71 Sollentuna

    HANDLINGAR

    Ansökan
    Huvudritning
    Situationsplan
    Grannes yttrande

    Redogörelse
    För området finns detaljplan. Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnaden ha
    en byggnadsyta på högst 80 kvm och den totala byggnadsytan inom tomt uppgå
    till högst 150 kvm. Strandskyddet är upphävt inom berörd fastighet.

    Fastigheten är obebyggd. Byggnadsföretaget innebär att ett fritidshus uppförs
    på fastigheten. Avvikelse sker från planbestämmelserna då byggnadsytan är 99
    kvm och därmed överstiger tillåten byggnadsyta. I angränsande område i väster
    pågår arbete med upprättande av ny detaljplan. Enligt förslag kommer huvud-
    byggnaden inom detta område att få en högsta byggnadsyta av 120 – 160 kvm.

    Berörda grannar har delgetts ärendet och förklarat sig inte ha något att erinra
    över byggnadsföretaget.

    Bedömning
    Avvikelse sker från planbestämmelserna då fritidshuset överskrider tillåten
    byggnadsyta.
    Då avvikelsen inte synes innebära att planens intentioner motverkas, kan den
    klassas som mindre och accepteras.

    Dessutom har angränsande område föreslagits att få en byggnadsyta mellan
    120 – 160 kvm vilket kan göra att aktuellt fritidshus passar in i den övriga
    närliggande bebyggelsen.

    Placering och byggnadens yttre utformning godkänns.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                83


    forts B 17 § 52

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att bygglov beviljas innefattande mindre avvikelse från detaljplan, med stöd av
    de skäl som anförts ovan.

    Avgift uttas med kronor 2 400:- enligt gällande taxa. Räkning skickas separat
    från kommunens ekonomikontor.

    UPPLYSNINGAR

    Beslutet upphör att gälla, om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och
    avslutats inom fem år från beslutets datum.

    Bygganmälan skall inges senast tre veckor före byggstart. Då prövas bland an-
    nat behov av byggsamråd, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Speciell avgift
    utgår normalt för denna prövning.

    Bygglovprövningen omfattar bygglagstiftningens krav på placering samt yttre
    utformning av byggnad och tomt.

    Beslut till: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                84
    § 53             Dnr 08-6875
    Arbrå-Änga 7:9, tidsbegränsat bygglov för uppförande av vindmät-
    ningsmast

    Sökande: Ownpower Projects Europe AB
    Adress: Box 3043
    Postadress: 621 11 Visby


    HANDLINGAR

    Ansökan
    Översiktskartor
    Kungörelse i Ljusnan 2008-12-04
    Yttrande från Försvarsmakten
    Yttrande från Tele2
    Yttrande från TeliaSonera
    Yttrande från LFV
    Yttrande från 3GIS Reg norr
    Yttrande från Helsinge Airport
    Yttrande från Teracom AB
    Yttrande från Skogsstyrelsen

    Redogörelse
    Ansökan avser anläggande av en 75 meter hög mast för vindmätning. Ansökan
    avser tillfällig åtgärd 5 år framåt.

    För området gäller Plan- och bygglagens generella regler. Lokaliseringen ligger
    strax öster om berget Svartboklint. Området är obebyggt och består av skogs-
    mark. Närmaste bostadsbebyggelse, Roren, ligger på ett avstånd av c:a 3 km
    från aktuell mast.

    Masten blir synlig i landskapet men bedöms inte påverka landskapsbilden oac-
    ceptabelt. Omgivande bostadsbebyggelse kommer vare sig utsiktsmässigt eller
    på annat sätt att påverkas.

    Kungörelse infördes i tidningen Ljusnan 2008-12-04, ingen har yttrat sig.

    Tidsbegränsat bygglov tom 2014-03-30 tillstyrks
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                85


    forts § 53

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att bevilja tidsbegränsat bygglov t o m 2014-03-30.

    Avgift uttas enligt gällande taxa med 6 240:- kronor. Räkning skickas separat
    från kommunens ekonomikontor.

    UPPLYSNINGAR

    Beslutet upphör att gälla, om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och
    avslutats inom fem år från beslutets datum.

    Bygganmälan skall inges senast tre veckor före byggstart. Då prövas bland an-
    nat behov av byggsamråd, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Speciell avgift
    utgår normalt för denna prövning.

    Bygglovprövningen omfattar bygglagstiftningens krav på placering.

    Beslut till: Akt, sökanden
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                  86    § 54             Dnr 08-6904
    Gärdet 6:4, bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vid
    kontorsbyggnad

    Sökande: Centrumfastigheter 2 Bollnäs AB/s Wådell
    Adress: Fluren, Hästberg
    Postadress: 820 40 Järvsö

    HANDLINGAR

    Ansökan
    Situationsplan
    Huvudritningar
    Yttrande från Skanova

    Redogörelse
    För området finns detaljplan. Fastigheten är bebyggd med en kontorsbyggnad samt
    förråd.
    Byggnadsföretaget innebär att en carport, m uppförs på den norra delen av fastigheten.
    Avvikelse sker dock från planbestämmelserna då placering sker på mark, som inte får
    bebyggas. Bland annat placeras den över ett U-område med teleledningar. Ägaren av
    ledningarna, TeliaSonera, har beretts tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget.
    TeliaSonera begär att carporten inte placeras över kabelstråket inom U-området vilket
    innebär att byggnaden måste kortas med 1-2 meter i dess västra del. Detta har
    framförts till sökanden som därefter inkommit med nya ritningar som visar att hänsyn
    tagits till detta.

    Bedömning
    Avvikelse sker från planbestämmelserna då tillbyggnaden i sin helhet placeras
    på mark som inte får bebyggas. Hänsyn har dock tagits till teleledningarnas
    ägare att placera byggnaden bredvid ledningarna.
    Då avvikelsen inte synes innebära att planens intentioner motverkas, kan den
    klassas som mindre och accepteras. Placering och byggnadens yttre utformning
    godkänns.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att bygglov beviljas innefattande mindre avvikelse från detaljplan, med stöd av
    de skäl som anförts ovan.

    Vid prövning av inlämnad bygganmälan beslutas vidare att särskilt
    byggsamråd enligt Plan- och bygglagen 9 kap 7 § inte erfordras och att
    kontrollplan inte behövs med hänsyn till byggnadsföretagets ringa omfattning.
           Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                   87


    forts § 54

    Sökandens ombud, Sven Wådell, godkänns som kvalitetsansvarig för projektets
    kontroll enligt Plan- och bygglagen 9 kap 13 §.

    Avgift uttas med kronor 2 880:- enligt gällande taxa. Räkning skickas separat från
    kommunens ekonomikontor.

    UPPLYSNINGAR

    Beslutet upphör att gälla, om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och
    avslutats inom fem år från beslutets datum.

    Bygganmälan skall inges senast tre veckor före byggstart. Då prövas bland an-
    nat behov av byggsamråd, kvalitetsansvarig och kontrollplan. Speciell avgift
    utgår normalt för denna prövning.

    Bygglovprövningen omfattar bygglagstiftningens krav på placering.

    Beslut till: Akt, sökanden
           Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                   88    § 55            Dnr 08-6799
    Mårdnäs 2:8, förhandsbesked för nybyggnad av värmecentral och
    parkering

    Sökande: Erik Östlund
    Adress: Mårdnäsvägen 45
    Postadress: 823 93 Segersta


    HANDLINGAR

    Ansökan om förhandsbesked
    Situationsplan
    Huvudritning
    Yttrande från grannar

    Redogörelse
    Området ligger i Ljusnans dalgång. Enligt Miljöbalken 4 kap. 1 § är Ljusnans
    dalgång av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Enligt Miljöbalkens 4
    kap. 2 § är riksintresset av särskilt intresse för turismen och friluftslivet, sär-
    skilt det rörliga.
    I kommunens översiktsplan ligger området inom R3. För detta område sägs att
    man skall värna om landskapsbilden.

    För området gäller bygglagstiftningens generella regler.

    Området är belagt med nybyggnadsförbud enligt 7 kap 16 § Miljöbalken. Sär-
    skilt strandskyddsförordnade om 200 meter gäller utefter Ljusnan. Särskilda
    skäl krävs, för att dispens skall kunna medges.

    Byggnadsföretaget innebär att en värmecentral, c:a 100 kvm, anläggs på fast-
    landet c:a 25 meter nedströms från gångbron räknat. Värmecentralen skall be-
    tjäna byggnaderna på Kungsholmen via en värmekulvert upphängd i den
    befintliga gångbron. Möjlighet finns dessutom för grannar att kunna ansluta till
    värmecentralen. Transport av bränsle sker via parkeringen till värmecentralen.

    Förutom nämnda byggnad sökes även förhandsbesked för en utökning av par-
    keringen c:a 40 meter nedströms Ljusnan.

    Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Några grannar har yttrat sig
    och meddelar att man accepterar värmecentralen men att vissa villkor skall
    uppfyllas:
           Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 89


    forts § 55

    Byggnadens högsta höjd inte får överstiga 4 meter.
    Pannans verkningsgrad skall vara sådan att den inte orsakar störningar i form
    av rök eller ljud.

    Ovanstående önskemål prövas vid eventuella bygglov- och bygganmälanären-
    den.

    Bedömning enligt Plan- och bygglagen
    Syftet med redovisad anläggning är naturligtvis att få en bättre fungerande upp-
    värmning av byggnaderna på Kungsholmen.

    Lokaliseringen av värmecentralen sker alltså c:a 40 meter nedströms befintliga
    gångbron mot Kungsholmen. Placering bedöms lämplig med hänsyn tagen till
    möjlighet att kunna ordna transport av bränsle till anläggningen och parker-
    ingen bör anläggas i närheten av bron över till Kungsholmen och tillstyrks
    därmed.

    Ingen konflikt bedöms uppstå med naturvårdens och det rörliga friluftslivets in-
    tressen på grund av den ändrade markanvändningen.

    Prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken
    Dispens tillstyrks från strandskyddsbestämmelserna, då det är fråga om en an-
    läggning som genom sin funktion måste vara placerad någonstans på
    fastlandet, samtidigt som den måste placeras nära broförbindelsen mot
    Kungsholmen för att kunna betjäna byggnaderna på denna. Dessutom synes
    byggnaden eller parkeringen inte påverka allemansrätten eller det allmänna
    friluftslivet mer än marginellt. Växt- eller djurliv bedöms inte heller påverkas
    genom tillkomsten av parkering eller värmecentral.

    Dispens tillstyrks från nybyggnadsförbudet med stöd av ovan beskrivna sär-
    skilda skäl

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att godkänna lokaliseringen av värmecentral och parkering.

    Miljö- och byggnämnden anser bebyggelsen vara en naturlig placering av an-
    läggningen för att kunna betjäna verksamheten på Kungsholmen.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                 90


    forts § 55

    Miljö- och byggnämnden beslutar vidare

    att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 16 §.
    Presidieberedningen anser att särskilda skäl finns. Det är fråga om en anlägg-
    ning som genom sin funktion måste vara placerad någonstans på fastlandet,
    samtidigt som den måste placeras nära broförbindelsen mot Kungsholmen för
    att kunna betjäna byggnaderna på denna. Dessutom synes byggnaden eller par-
    keringen inte påverka allemansrätten eller det allmänna friluftslivet mer än
    marginellt. Växt- eller djurliv bedöms inte heller påverkas genom tillkomsten
    av parkering eller värmecentral.

    UPPLYSNINGAR Plan- och bygglagen

    Beslutet upphör att gälla efter två år såvida ansökan om bygglov ej inkommit
    till miljö- och byggnämnden dessförinnan.

    Beslutet innebär inte att planerat byggnadsföretag får påbörjas. Bygglov skall
    först erhållas och bygganmälan inlämnas senast tre veckor före byggstart.

    UPPLYSNINGAR Miljöbalken

    Ett beslut om dispens från bestämmelserna i 7 kap 16 § Miljöbalken upphör att
    gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år el-
    ler avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

    Sökanden upplyses om att Naturvårdsverket har klagorätt över dispensbeslutet.
    Klagotiden är tre veckor från den dag Naturvårdsverket får del av beslutet.

    Avgift uttas med 3 200:- kr enligt gällande taxa. Räkning skickas separat från
    kommunens ekonomikontor.

    Beslut till: Akt, sökanden, sakägare, Länsstyrelsen, Statens Naturvårdsverk
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 91
    § 56             Dnr 08-6491
    Annexet 1, bygglov för tillbyggnad av balkong på affärs- och fler-
    bostadshus

    Sökande: Sport Inn
    Adress: Trädgårdsgatan 1
    Postadress: 821 42 Bollnäs


    HANDLINGAR

    Ansökan
    Huvudritningar

    Bygglovsingenjörens yttrande
    För området finns detaljplan. Fastigheten är bebyggd med ett affärs- och
    flerbostadshus.

    Byggnaden har uppförts i fastighetsgräns och gräns för byggrätt. Något område
    som medger överkragande yta finns inte i detaljplanens bestämmelser.

    Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshuset prövades 2008-04-29.
    Miljö- och byggnämnden konstaterade då att tillbyggnaden stred mot gällande
    detaljplan och avslog begäran om bygglov.
    Skillnaden mellan ärendena är denna: I första ärendet hade väggen mot
    tillbyggnaden, balkongen, helt tagits bort. I aktuellt fall redovisas att ytterväg-
    gen skall finnas kvar mot balkongen. I övrigt är ärendena i stort sett lika där
    tillbyggnaden utförs som en inglasad, 19,1 m lång och 2, 0 m bred balkong
    med golvet i samma nivå som intilliggande restaurang. Den föreslagna
    tillbyggnaden skulle därmed bilda en cirka 38 kvm stor överkragande yta
    utanför byggnaden.

    Redovisad nivå på underkant tillbyggnad ligger cirka 3,1 m ovanför gatunivån
    - konstruktionen som lägst 1,9 m - och skall därmed inräknas i byggnadens
    area. Någon skillnad på ärendena ur detaljplanesynpunkt är det alltså inte. Ak-
    tuell tillbyggnad står inte i överensstämmelse med detaljplanen för byggnaden
    och skall därför prövas enligt angränsande detaljplan. Denna detaljplan anger
    gatumark för aktuellt område.

    Redovisad tillbyggnad kan därmed inte godkännas då den inte står i överens-
    stämmelse med detaljplanens bestämmelser och ansökan om bygglov för till-
    byggnaden skall därför avslås.
          Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                   92


    forts § 56

    Redovisad tillbyggnad förändrar dessutom byggnadens karaktär väsentligt och
    är även tveksam ur stadsbildssynpunkt.

    Under överläggningen i ärendet yrkar Irene Frank (c) och Curt Dübeck (m) att
    ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för vidare handläggning.

    Bo Lindgren (s), Ethel Delin (mp) och Leif Jonsson (fp) yrkar bifall till presidi-
    ets förslag till beslut om avslag.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att avslå ansökan om bygglov.

    Tillbyggnaden står inte i överensstämmelse med detaljplanens bestämmelser

    Irene Frank (c) och Curt Dübeck (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
    sitt eget yrkande.

    Avgift uttas enligt gällande taxa med kronor 1 800:-. Räkning skickas separat från
    kommunens ekonomikontor.

    UPPLYSNINGAR

    Hur man överklagar

    Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till länsstyrelsen.
    Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen, och ha inkommit
    dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Kommunen sänder
    överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, om kommunen inte själv
    ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att
    beslutet är fel, och vilken ändring Ni vill ha. Ange också fastighetsbeteckning
    och ärendets diarienummer.

    Kommunens adress:                    Länsstyrelsens adress:
    Bollnäs kommun                     Länsstyrelsen
    Miljö- och byggnämnden           801 70 Gävle
    821 80 Bollnäs
           Justerandes sign           Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN                SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden            2009-03-10                   93    § 57             Dnr 09-6054
    Lasarettet 16, förhandsbesked för ändrad användning av vårdlokal
    till utbildning

    HANDLINGAR

    Sökande: Bollnäs kommun
    Postadress: 821 80 Bollnäs

    HANDLINGAR

    Ansökan
    Situationsplan
    Huvudritningar

    Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
    För området finns detaljplan. På fastigheten finns byggnader innehållande lokaler för
    kontor, vård, undervisning mm.

    Byggnadsföretaget innebär att del av plan 4, 5 och 6 i hus 1 ombyggs för ändrad an-
    vändning från vårdlokaler till lokaler för undervisning. Parkering för personal och ele-
    ver finns sedan tidigare i den nordöstra delen av fastigheten samt i nära anslutning till
    skolans entré. Plats för utevistelse betjänande den nya användningen finns söder om
    aktuell byggnad samt i närheten av entrén. Tillgängligheten till byggnaden anses vara
    möjlig att tillgodose.

    Det ändrade användningssättet överensstämmer med planens bestämmelser. Det änd-
    rade användningssättet kan därmed godkännas.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att lämna positivt förhandsbesked för ändrad användning av del av byggnad 1
    från vård- till utbildningslokaler.

    Miljö- och byggnämnden anser ändringen vara naturlig i den omvandling som
    sker beträffande användningen av de tidigare vårdlokalerna.

    Bygglov kan påräknas sedan kompletta och godtagbara handlingar inlämnats
    till miljö- och byggnämnden. Här krävs att situationsplanen upprättas i skala
    1:1000 alt 1:500.

    Avgift uttas enligt gällande taxa med 3 200:- kronor. Räkning skickas separat
    från kommunens ekonomikontor.
           Justerandes sign            Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 94


    forts § 57

    UPPLYSNINGAR

    Detta beslut upphör att gälla efter två år såvida ansökan om bygglov inte in-
    kommit till Miljö och byggnämnden dessförinnan.

    Beslutet innebär inte att planerat byggnadsföretag får påbörjas. Bygglov skall
    först erhållas och bygganmälan inlämnas senast tre veckor före byggstart.

    Beslut till: Akt, sökanden

                              Deb.kod 711
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden          2009-03-10                95
    § 58            Dnr 09-6057
    Framnäs 1:22, förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

    Sökande: Eivor Sannefur
    Adress: Framnäsvägen 82
    Postadress: 821 43 Bollnäs


    HANDLINGAR

    Ansökan om förhandsbesked
    Situationsplan
    Skrivelse från sökanden
    Grannars yttrande
    Skrivelse till Banverket
    Yttrande från Tsf-förvaltningen
    Yttrande från Räddningstjänsten
    Yttrande från 1:e miljö- och hälsoinspektören yttrande från

    Bakgrund
    För området gäller Plan- och bygglagens (PBL) generella regler. För bebyg-
    gelse gäller vad som anges i Plan- och bygglagens 2 kapitel.

    Fastigheten ligger i Ljusnans dalgång. Enligt Miljöbalken 4 kap 1 §, är Ljus-
    nans dalgång av intresse för sina natur- och kulturvärden. Enligt Miljöbalkens
    4 kap 2 §, är riksintresset av särskilt intresse för turismen och det rörliga
    friluftslivet.
    För området finns en fördjupad översiktsplan. Där föreslås inom närzonen stor
    restriktivitet vad avser ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område. På detta
    sätt skapas handlingsfrihet inför framtiden.

    Platsen för lokaliseringen ligger i Framnäs mellan gamla väg 83 och Ljusnan.
    Aktuell lokalisering avser del av en fastighet med mark ända till Ljusnan.
    Ett bostadshus finns söder om aktuell plats med tomt ianspråktagen ända till
    vattnet. Norr om lokaliseringen finns ett f d vattenverk inrymmande olika verk-
    samheter. Väster om väg 83 och järnvägen finns stora områden med bostadsbe-
    byggelse. Gång- och cykelväg med en järnvägs- och vägport förbinder bostads-
    bebyggelsen med området nere vid Ljusnan. Möjlighet finns att ta sig ner ända
    till stranden mellan de befintliga byggnaderna. I södra delen av området finns
    detaljplan för byggande av sex stycken parhus. Detaljplanen är utformad så att
    allmänheten har tillträde mellan tomterna och Ljusnan.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 96


    forts § 58

    Föreslagen tomt med byggnad placeras inom 200 meter från Ljusnan, d v s
    inom strandskyddsområde, där enligt Miljöbalken 7 kap 16 § förbud mot ny-
    byggnad råder.

    En 130 KV-kraftledning finns på den östra delen av tomtplatsen. Bostadshuset
    kommer att ligga ungefär 20 meter från ledningen. Enligt yttrande från 1:e
    miljö- och hälsoskyddsinspektören finns risk att värdet från det elektromagne-
    tiska fältet överstiger Bollnäs kommuns uppsatta miljömål för nyetablering av
    bostäder.
    Bullerstörningar från järnvägen befaras. Vid en eventuell ny bebyggelse bör
    bullerreducerande åtgärder utformas i samråd med konsult.

    Vatten- och avloppsanslutning kan ske till kommunens nät.

    Utredning har skett beträffande risk för översvämning. Enligt Räddningstjäns-
    ten förväntas inte planerad bebyggelse med placering enligt förslaget påverkas
    negativt vare sig av det s.k. 100 års flöde eller 10 000 års flödet.

    Berörda grannar har delgetts ärendet. Ingen har varit negativ till lokaliseringen

    Ny anslutning till Framnäsvägen skall anordnas vilket har godkänts av Tsf-för-
    valtningen.

    Bedömning enligt Plan- och bygglagen
    Lokaliseringen sker alltså mellan gamla landsvägen och Ljusnan. Enligt ovan
    ligger lokaliseringen inom närzonen där stor restriktivitet skall råda vad avser
    ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område för att skapa handlingsfrihet
    inför framtiden.

    Dessutom är lokaliseringen tveksam på grund av närheten till befintlig kraftled-
    ning och järnväg.

    Ny bebyggelse bör alltså inte tillåtas förrän detaljplan för området har upprät-
    tats. Lokaliseringen skall därmed inte godkännas och positivt förhandsbesked
    inte beviljas.

    Prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken
    Aktuell tomtplats ligger i direkt anslutning till Ljusnans strand mellan ett bo-
    stadshus i söder och ett f d vattenverk med olika verksamheter mot norr. Bo-
    ende väster om väg 83 har tillgång till berört område mellan gamla väg 83 och
    Ljusnan via gång- och cykelväg. En bebyggelse på nämnda tomtplats skulle
    försvåra allmänhetens tillträde till stranden.
          Justerandes sign          Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden           2009-03-10                 97


    forts § 58

    Särskilda skäl att kunna meddela dispens från bestämmelserna i Miljöbalken 7
    kap 16 § bedöms inte finnas.

    BESLUT

    Miljö- och byggnämnden beslutar

    att avslå framställan om förhandsbesked

    Miljö- och byggnämnden anser att stor restriktivitet skall råda inom närzonen
    vad avser ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område. På detta sätt skapas
    handlingsfrihet inför framtiden.

    att inte meddela dispens från bestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 16 §

    Särskilda skäl att kunna meddela dispens från bestämmelserna i Miljöbalken 7
    kap 16 § bedöms inte finnas enligt de skäl som angetts ovan.

    Hur man överklagar

    Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till länsstyrelsen.
    Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen, och ha inkommit
    dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Kommunen sänder
    överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, om kommunen inte själv
    ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att
    beslutet är fel, och vilken ändring Ni vill ha. Ange också fastighetsbeteckning
    och ärendets diarienummer.

    Kommunens adress:                   Länsstyrelsens adress:
    Bollnäs kommun                    Länsstyrelsen
    Miljö- och byggnämnden          801 70 Gävle
    821 80 Bollnäs

    Beslut till: Akt, sökanden
          Justerandes sign           Utdragsbestyrkande

								
To top