OMFP nr 2014 2011 by monitorul-oficial

VIEWS: 198 PAGES: 6

									                          AL
                       OFICIAL ROMANIEI,
                  I\4ONITORUL          I,
                               PARTEA Nr. 396/6,VI.2011
 MINISTERUL    PUBLICE
     FINANTELOR

                       ORDIN
    pentrumodificarea Ordinuluiministrului              privindaprobarea
                        finantelorpublicenr. 75212006
    procedurii eliberare certificatului atestare
          de    a       de                juridice Qifizice,
                            fiscali pentrupersoane
                       precumgi a modeluluiti conlinutuluiacestora
      a ceriiflcatului obligaliibugelare,
             de
    Avand vedere
        ln         art. din
            dispoziliile 112 OrdonanlaCuvernului
                              nr.922003privindCoduldeprocedurefiscali,republicate,
 cu modifiqifile completadle
        $      ulterioare,
    ln temeful prevederjlor 10alin.(4)dinHoErarea
               art.          Guvernului 3412009
                              nr.   privind     sifunctionarea
                                      organizarea       Ministerului
 Finantelor    cu
     Publice, modificArib mmpbterile
                9i     ulterioare,
    minislrul finantelorlubliceemiteprezenlul
                        ordin.
   Art. l. - Ordnulministrului     finanlelorpublicent 75212006 activitd{iilocul desfesurare activititii prjncipale
                                                 de       a            comunica
 privind aprobarcaproceduriide eliberare a certilicatului          de organuluifiscal competentpenttu eliberareacertificatului     de
 atestare  fiscalS  pentru persoane   juridiceSifizice,a certificatului atestare fiscale intormatiite   solicitatecel mai tarziu in ziua
 de obligalii bugetare,precum 9i a mod€lutui9i conlinululJi urmatoare            pdmidisotlcita;...
 acestora,publicat lvonitorulOficial al Romaniei,Parba l,
             in                             (S) Certificatul atestarefiscald se semneazade cdtre
                                                  de
 nr. 450 din 24 fiEi 2006,cu modificarile             se
                           ullerioare, modifice conducetorul     organului fscat emitent.
 dupecumumeaS:                                   Ari. 2. - Eliberarea  certificatului atestarefiscale este
                                                             de
   1. La cepitolrll, denumirea      litereiA s€ abrogi.         supusi taxelor        de
                                                 extrajudiciare timbru,  conform reglement;rilor
   2. Articolelel-'ll voraveaurmitorul cuprins:                legale ln vigoare, cu exceplia cazului in care acesta se
   -Art.1.- (1)Organul competent
                 fiscal        penlru  administrarea  elibefeazi la solicitarda autoritaibr public€sau din oticiu,de
 creanlelor   fiscale       de
             datorate conhibuabili obligatia a organulfiscal.
                             are      de
 olibera        care
     certificatd atesEmodulde                a
                          indeplinireobligatiilor Art. 3. - ln vederea elib€rdriicertr'ficatului atestarefisc€la.
                                                                de
 de plalAa impoEitelo.,    taxelor,  conkibutiilor a altorvenifuri, organulfiscalcompeient
                              Ej                       verifice:
 denumil in cfltinuare ceftificat de atestarc fiscale, in              a) dosarul iscal al contribuabilului:
 urmetoa.ele   situatii:                             b)fi9a pentruevidenla analiticipe p'ititoria contribuabilului;
             cont
   a) la solicitiarea ibuabililor:                                               pentruc€re nu au
                                          c) exisienla sumelorderestituiurambursat
   b) la solicitaea    altor auto.itati  publice, cazurile in
                              in      gi                             pane la data
                                         fost emise decizii de restituire/rambursare
cond4iile  prevd4te reglementarile tn vigoare;
              de           legale             depuneiiicereriide eliberare certificatului atestare
                                                        6        de      fiscaE;
   c) dinoficiu,lh   situalia carese schimbicompetenF
                  in                    de
                                          d) exjstenta deciziilofde rambursaresau, dupe caz, a
administrarc creantelol
          a        fiscale,ca urmarea schimbarii
                                         doctimentatiei aprobate pentrusolulionarea  cereriide aestituire
domiciliului saua altorsitualii
        fiscd             prevezub lege.
                              de
                                         pentrucare nu au fost emisegilnregistrate evidenlafiscala
                                                                ln
   (2) In situaliib  prevazuae alin.,{1)
                    la      lit.a) 9i b),solicitanlii                   ' _
depuncererea/dresa eliberare certificatului atestare               note de compensare/restituire:
               de        a         de            - (1) Dacz organulfiscal constataci nu au fost
fiscal;la organLd competent,
            frscal         Cererea/adresaeliberare Art.4.
                                 de
a certificatului atestare
           &        fiscalS depunela registratura
                        se                depuse de cetre contribuabildeclaratiile fiscale, acosta
organului   fiscalcompetenl se comunice
                   sau           prin postiicu inFtiinleaze  conaibuabilul privind dep;iirea termenului  legalde
confirnare de primite, Ceterea/adresa eliberarea depunerea declaratiei
                              de                      fiscale,potrivitprevederilor 83 din
                                                                    art.
certificatuluide atestare1is.a1:-Foate-filt"ansnise g! prjn           Codulde procedudfis""ri ln a^F.r ^.7 tFrmen"lde eliberare
      de
mijloace transmiteredistanla. la                        a certificatului atestarefscal; se prelungeste perioada
                                                de                   cu
   (3) Pri.norga fiscal compelentse lntelege organulfiscal          cuprinsi intre data transmitediinqtiinlarii9i data depunerii
previzutlaart.38 36dinOrdonanta
            sau             Guvernului  nr.92003 declaraliilor   uscalesau data comunicerii   decizieide impunere
prjvind  Codul  deprocedure   fscale,republicate, modificerile oficiu.
                               cu        din
$i completirile    ulterioare, denumi€Tndontinuare       Codul  de    (2) ln situatialn care organulfiscal constatec;, anterior
Drocedufi   frscaE.                             depunerii cereriide eliberare certificatului atestae fscale,
                                                        a        de
   (4) in cazul   porsoanelor   fizicecare desfagoard    activi*ilj, contribuabilula in9tjintat privire depa$reatermenului
                                                 fosl     cu     la
economice nnd independent exercitd
         in             sau       prcfesii libere, legalde depunere declaraliei
                                                  a      fiscale, acestaemitegicomunice
      se
cererea depriela organul         fiscaiin a caruiraz; le toriali deciz:ade imounirre oficiuDanah emiterea
                                                   din             certiicatuluide
          lqiare
conlribuabilul domiciliul        fiscal prevdzut art.31 alin.
                              la       (1) atestarefiscaE. dac; s-a imDlinittermenulde i5 zile de la
lit. a) din Codulde   procedurS        in
                    fiscal6. cerere,-contribuabilul     instiintarea contribuabilului. Dace termenul de 15 zile se
mentioneazA    Fi3ediul activitalii loculundese desfesoarA
                     sau                  implineste dupi datiadepunerii c€reriide      a
                                                              eliberare certiflcatului
efectivaclivitatea    principale,   dupa caz- in scopulelibererii de atestarc fiscal;, termenulde eliberarea certrficatului        se
ceriificatuh/i  de.testare  fiscald,   organele  fiscale compel€nteprelungegte perioada
                                               cu     cuprinsa  intredatadepunedi  cererii9i
         in
colaboreaza \ederea      stabilirii situaliei fiscale leale. acest dal,a
                                   in        depunerii       fiscalesau datacomunicerii
                                                declaraliilor               deciziei
scop,organel6i    &calein a cerorrazeteritoriala aflesediijl de;mpuneredin oficiu,dupi caz.
                                se                                                     ..-::-i:_:;,.+:'
   10                   OFICIALAL
                  MONITORUL        PARTEA Nr, 396/6.VI.2011
                           ROMANIEI,  I,

   {3) OrganulfiscalemiteSiintegistreaziin ev;denta       fiscald,    Art. 6. - ln sensulart. 1'12 Codulde procedure
                                                          din              fiscatd,
 Dotrivit prccedurilorlegale,notele de compensarein toate           exigibilitalea obligaliilor fiscaleeste cea prevazuta art. 116la
 cazurile careexistddeciziide
     in              rambursare  aprobate  sau,dLrpd   alin.(5)din Codulde procedurA     fiscala.
 caz, documentalia    aprobatdpentru solutionareaceferii de          Art. 7.  - in certificaiulde ateslarefiscala se Tnsciu,
 restituirc.cu Tncadmrea termenulprevezuide lege pentru
                in                       obligatoriu, numaruldelnregistare,dataeliberdrii,      perioada  de
 eliberarca          d
       certificatuluie atestare   fiscala.              utilizare, numele9i   prenumele  conduc;torului  organului  liscal.
   Art. 5. - (l) Ceriificalulde alestare fiscal; cuprinde            Art. 8. - {'1)Cedincatulde   aiestare  liscala seintocmeste   in
 4 secliuni,Iespectiv:                             doui exemplare    originale, din care:
   a) secliunea (ObligaJiide
          A         phta,i                   a) un exemplarse comunicS      solicitantului sau, dupa caz,
   b) sectiunea (Sume de rambursaUrestiiuib;
           B                             nouluiorgan   fiscal competent, situatiaprevizuE la ari. 1
                                                           in
   c) sectiunea C (lnformali pentru veriiicareaeligibilitelii           (1)
                                        arin. lil.c):
 conhibuabililof  pentruaccesarea          fl
                     fondurilo. erambursabiler;
                                          b) un exemplar pdsireaze organulfiscal
                                                    se       la         emitentsi se
   d) secliunea  D <Altemenliuni>.
                                        arhiveaze dosarulfscal al contribuabilLllui.
                                              h
   (2) La secliuneaAselnsc u:
                                          (2) Prinexceplie la prevededle (l)lit. a), in situaliain
                                                    de         alin.
   a) totalulobligaliilor  fiscalepdncipale  qisumelorstabilite  de
                                        care contibuabiluldoregtesi     oblna mai multeexemplaleale
 alte organecompetente hansmise 9i       spre recupefare  Agenliej
                                        certiflcatului atestafe fiscal;, in cerereasa mentioneaza
                                                de
 Nationaie  deAdministrare    Fiscal6, exigibile dateleprevezub
                           la
 de art. 1f2 din Codulde procedure     fiscal;;              numerul de exemplare solicitate. in acest caz, taxa
   b) totalul obligaliilorfiscale accesorii,exigibile la datele       ext|ajudiciare  detimbruse p|:tegteo sjnguridata,indiferent       de
            '112 Codulde                           de
                                        numerul exemplare      solicitate,
       de
 orevdzute art.       din       Drocedura  fiscsld.
   (3) La secliuneaAnuseciprind:                        Arl.9. - Se aprobi modelulsiconlin formularelor:
                                                                utul
   a) oblig?tiile fiscaleegalonate platd, cu excepliafatelor
                      la                   a) (Certificat de atestarefiscala), cod [l.F.P - A.N.A.F.
 neachitate  latemenele stabilite graficulde
                    in       elalonarcla plate;   14.13.21.99,  p.evEzrit anexa 1i
                                                     in     nt.
   b) sumele reprezentand     creanlefiscale stabiliteprin acte       b) <Cererede eliberare certuficaiului atestare
                                                        a         de       flscalA),
 administrative  fiscale,a carorexecutarceste suspendaiain          cod M.F.P.  -A.N.A.F. 14.13.25.99.    Drevazut anexanr. 2.
                                                                   in
 condiliilea.t. 14 s; 15 din Legeacontenciosului       administEtiv     An. 10.- Caracteristicile tipirire,modulde difuzare,
                                                         de                  de
         cu
 nr 554/2004, modificirile completirileulterioafe;
                  li                     utilizare gide p6strare formularelorde art.9 sunl prevazute
                                                     a          la
   c) sumelereprezentand     amenzi contEvenlionale   pentrucare   in anexanr 3.
 s-au formulat plangeri ln condiliile Ordonanlei Guvernului            Art. 11.- (1) ln cazulcontribuabililor Fi mijlocii,
                                                                m3d         definilj
 nr. 22001 privindregimul    juridical contravenliilor,  aprobat5 cu   potrivitlegii, care solicitaeliberarea    certificatului atestare
                                                                      de
 modificari compleliri prinLegeanr. 180/2002, modificirile
       ii                      cu         fiscal: prin mijloacede transmitere dishnld, organulfiscal
                                                              la
si comple€rileulterioare;                           competentemite certificatul atestare
                                                         de       fiscali 9i ll comunic:
   d) obligaliile termene plateviitoarestabilite planul
          cu       de              in      contribuabilului in aceea$i modalitate. ln acest caz,
          jud
de reorganizare iciarS,     aprobat citre judecabrul-sind
                      de             ic.   contribuabilul       pe
                                                impdmS, suporthadie,certificatulde        atestare
 ' (4) La se4iunea B se inscriu:                                                   publiceln a c6rei
                                        fiscala9i il prezin6 administr4ieifinanlelor
  a) totalul sumelor negalivesolicitatela rambursareprin           rczA tetilotiala acesta i$i are domiciliulfiscal, ln vedetea
.deconturile TVAcu sumanegativa
        de              giopliunede rambursare,     certificdriipeniru conformitatecu originalul.      Certificarease
in curs de solulionare pentru
              9i     care nu a fost emisi deciziede     efectueaz;   prin semnarea catrc conduc6torul
                                                        de             administraliei
rambursare;                                  finantelor publiceSiaplicarea   gtampilei,
  b) totalul sumelor solicitatea fl festituite prin cereri de          (2) Organul  fiscalpreGzutla alin.il)indeplinegte     procedura
      in
reslituire, curs de solutiomre.
                                        de certificaredupa vizualizarea, baza de date centlali, a
                                                            in
  (5) Sumeleinscrisela seqiunileA B pot fi detaliate tipuri
                       Si          pe
                                        formeielecironlce certificatului atestare
                                                   a        de       tiscaE."
de obligatii/deconturi TVAcu suma negativi qi optiunede
              de
                                          3. Articol6l6 '12-14 se a
rambursareincurs de solulionare/cereri restitl.iire cursde
                         de      in
                                         4. La capitolul I, litera B continand articolele15-30 se
solutionare, la solic;t"are.conlriouabilului.ln acest caz,
informaliile inscriula secgunea
        se             D.                 abroge.
  (6) La secliuneaC se inscrilt:                         5. Ahexele nr. 1--3 s€ modifici 9i se inlocuiesc cu
  a) diferenta  dintreobliga{ile plai6cuprinse secliuneaA
                    de          la         ariexele nr, 1-3 cale fac parte integrantedin prezentul
si sumelementionate sec$uneala       B;                 ordin.
  b) totalu'obligatiilor  bugelare plat; in ultimele12 luni.
                     de                    6, Anexele nr. /H se abroga.
  (7) Informatiile sectiunea se completeazinumaidace
            din       C                    Art, ll. - Cererilede eliberarea cediicatuluide atestarc
solicitantul certifcatului abstarefiscala
               de          mentioneazi   expres '  fiscald. in curs de solLrtionafe data intreriiin vigoare a
                                                            la
acest lucruin cererea/adrese     sa.                   prezentuluiordin, se solulioneazaconform prevederilorin
  (8) La secliunea D se insc.iu ihformatiileprevezLrte         la  vigoarela dsla depunerii   cererii.
alin- (5), precum9i oricealieinformalii     relevanie pentrusituatia     Art. lll. - Prezentul   ordin se publcdin Monitorul     Oficialal
fiscale a contribuabilului,cum ar fi e$alonare/plande             Ron;1iei. Parteal. 9i irtta in vigoare data oe 1 a lun'i
                                                                 la
reorganizare,   aprobat, culs de derulare.
               in                        umatoare pub'ic5rii.
                              [,4   I     publice,
                               inistrufinan!elor
                               Gheorghelalornitianu
     Bucuresti, mai2011.
         19
     Nt.2.a14.


                                                              - -;--:.-:    ili  .-   .i,J'!d
I '
                      OFICIALAL
                  MONITORUL    ROI4ANIEI,
                               PARTEA Nr,3S6/6.VI.2011
                                  ],                                             11

                                                                             ANEXAN.1,
                                                                   lAnexa nL 1 la @inul nt.752D0061

                                         ROMANIA
                                  FINANTELOR
                              MINISTERUL    PUBLICE
                            AGlxIlA
                               lltll0llAll 0EA0l'llxFrnmt
                                            rls0lltr
                        Directia    gene|al:de administraremarilor     a     coniribr.rabili
                        Direclia   generalSefinanlelorpubhce...                 ........
                                                      .................
                        Admrn    stfatainarlelor        pr,blice ...........,. ..
                        S t r . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . n r  Localitate.                             flflcr A
                            cEn r 0E fEstA ftflctfi
                                   E
                                   fr
    Nr.                               Dataelibertuii
    +) In.eul    persoanelorfzice se wt i6cie           CNPprccrn ti CtF.

       A. OBLIGATII DE PLATA
       Sus-mmitulcontribuabilfigureaza evidentele
                      in    fiscale €u unndtoareleobligalii de plate
    e x i g i b i l ea d a l a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
            I     d
                                                              -lei-
      0.          Denumirea oblisatiei de DlaH*)                                 Suha
           Obligatii de platd princiDale
      2-     Obligatii de pla€ accesorii
      3.     TOTAL (3- l+ 2)
    +) lrclui,   aneEi   g ake sme stdbilile .le ahe oryaw cohpetdte          $i trakshise spre reupsde     ASekliei Naljotute de
    Aclninttare     Fiscatrd.

     B. SUMEDE RAMBURSAT/RJSTITUIT:     ,....,.......,..,.......,......,,,,.,.,Iei
     Sus-numitul contdbuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoar€le                                    de
    rambursaUrestiruit:
                                                               -ler-
      U            Sume solicitatc                                      Suma
           Sumenegative TVA solicilale rambdrsajc
                 de       la
     2-     Sumesolicilate restituite
                  4fi
           TOTAL(3=l+ 2)

       C. INFORMATX PRIVIND VI]RIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR
        PENTRUACCESAREA     FONDTJRILOR    NERAMBURSABI    LE
          a) Diferenladintre obligaliile deplatdcuprinsela sectiunea $i sumele
                                      A          la
                                            mentionate
           secfiuneaB                            -lei-
 llAnexa.r 1 este Epbdusain facs'mit.
                          l.  '.:  r   ;.:r€;-=:::-*;&|:
12                 MONITORUL
                      OFICIALALRO]VANIEI,  ],
                               PARTEA Nr. 396/6,VI.2011            b) Totalul
                 obligaliilor  de
                      bugetare pia[iin ultimele luni
                                  12
       D. ALTE MENIIUNI:

       I. OBLICATII DEPLATA)
                                                     -lei-
    Nr.       Denumirea                      Obligatii de Dlati
    crl.       obligafieide      Total, din car€:      Obligatii de          Obligafii de pbtn
              PIaln                     platd nrinciDsle           accesoi
     0           I          2=3+1             3              4
     I
     2

          TOTAL

      II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUTT*)
                                                   -lel-
    lNa         Denumireaactului/nr.si data                  Cuantumulsumelor

    0                  I                            2
    I


          TOTAL


     III. MEMIIJNI  RELEVANTE                  PENTRU       SITUATIA       FISCALA
     CONTRIBUABILULUI
      *) PcL I
            ti Il se conpletefud, Ia solicitarea .o,nribuabilttui, cu detdtieted sumetot iksoise ta secliuriteA SiB.

              Conduc;lorulunilalii scale.
                        fi
            Numeleqiprcnumele:
            SernnStum     unitalii:..................
                ti ttampila
      Cenificatulde atestarefiscali se poateutiliza 30 de zil€ de la data elibedrii, de cetre
   pefoanelejurid;cesau 90de zile de cdhepe$oanele fizice.

   Numir de iuegistrare opeEtorde datecu cajacter
             ca            personal
                             759
        -
   CodM.F.P. A.N.A.F 14.13
             .  .21.99
              I\4ONITORUL
                   OFICIALALROMANIEI,
                           PARTEA Nr 396/6.VI.2011
                              I,                                  13

                                                             ANEXA.N!2
                                                   lAnexa m. 2la atdinul M.752n406)
                   de eliberarea certiticatuluide atestarefiscali


     Date de identllicarca contribuabilului
B.    Date de identificarea imDuternicitului
             prin
     1. Reprezentare lmputemicln.
     Nr act imputernicire..........................
                      Data..........................
     2. Date de identiicarea ?mputernicitului
     Numele, prenumele/Delumirea ......................

        Judelu1..........................,
                       sectoru1..........................,
                                      tocatitatea......
        stt ....,,.,,............-............,.,.,.,.,,,.,.....
                             nf. ..........,.,,,.,,.,.,,.,,,.,,
                                          bl, ,.....
        sc. ..,..........., ........., ............, poFtal
                et.     ap.      codul     .
        Fax...........................................-...........,
                               telefon
        E-mail- .-


     lrenliuni prlvlhd obligaliiletiscale neachitatep6ne in ultima zi a lunii anterioaredep!nerii cererii,
     potrivit evidentei pe careo detln:
                                                        - ler-

         ,     Denumlr@     fs€le de plate
                  obligaliei         :,     ,Obligalii
                                          nsc.b pnncipale      f s€le a@sorii
                                                     ObJigalii
c.
      1.
      2.
      3.     Mehllunl privind achltarea   extraiudiciarede tihbru.):
                  ta-xei
D.   Achitalorin
    -) Se completeaze
             obligetoriu cazulsolicilarii
                  in        eliberefii     de    fiscaEprinmijloace transmitere
                              cerlificatului atestare        de
    la distanld.

soLlctT:
a) eliberafea
      cedificatuluide   ftscaE ........
             atestare  in    exempJare
b) completarea   C
       sectiunii dinCerlificatul atestare
                  de            privind
                       fisca6'lnfo|malii  veriflcarea           pentru
                                            contribuabililor
                                       eligibilitali
   ea
accesaf fondurilor
         nerambursabile"
           DDAtrNU
c) completatea sectiuni;D Certmcatulde
             din     atestare
                      fiscala'ALTE
                            MENJIUNI" detalierea
                               cu     infoma.tilor lasecliunileA
                                          de
9i B dincertificat
           trDAtrNU
                               L,
                            PARTEA NT 396/6.VI.201I
                    OFICIAL ROMANIEI.
               [,lONITORUL   AL
                         personal
  Numir de ?nregistrare operatorde datecu caracter
            ca                759
  Cod M.FP -A.N.A.F 14.13.25.99
                                                          ANEXA.NL3
                                                 fAtc/e-tL-3Ja-98iru!.EL-2522995)


         caracteristicile de llpirire, modul de difuzare,de utilizare gide pastare aformularclor
 1. Certitioat de alestare tiscali                 2. Cerereade eliberareacertificatulu de atestarefiscal5
                                                      i
 1. Denumire: Certiicatde alestarefiscali             1. Denumire:           a
                                          CereIede eliberare certificatuluideatestare
 2. Codt 14.13.21 .99                     fiscala
 3. Formatr A4/t1                         2. Cod: 14.13.25.99
 4. Se tipSreFte:fale-verso.                    3. Format A4ltl
 5. Se difuzeazd: gratuit.                     4. Se tipereqte un exemplat. poaleutilizaechipament
                                           in:      Se
          la
 6. Se utilizeazd: atestarea  situalieifiscale contribuabililor.informatic
                        a               pentrueditaae.
                    ta
 7. Se intocmegte in: doueexemplarc. cere€aconhbuabilului               gratuit.
            pol fiemise mai multeexemplare        5. Se difuzeaza:
                                   6. S€ utilizeaze: eliberarea
                                           la           de
                                                 c€rtiicatului atestarefiscal:-
          de: organulfiscal.
       -
 8. Circule: un exemplar   (sau mai mulie)la contribuabil;             in:
                                   7. Se intocme9ie un exemplar;
       - un exemplar organulfiscal
                la       competent                de: contribuabil de cetreimputernicit.
                                                   sau
 9. Se piskeaza: un exemplar la dosarul fiscal al                la
                                   8. Circule: organulfiscal.
contribuabiluhri.                                   la
                                   9. Se arhiveazdi dosarulfiscalal  contrlbuabilulua.
                                                                  1

								
To top