Docstoc

Dap an de thi dai hoc toan khoi a 2011 - Shopkienthuc.net

Document Sample
Dap an de thi dai hoc toan khoi a 2011 - Shopkienthuc.net Powered By Docstoc
					GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN
  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
  Câu I:
          x  1
  1, Khảo sát y      .
          2x  1
       1        (2x  1)  2(x  1)  2x  1  2x  2    1
  TXĐ: R-\   ,   y'          2
                                 2
                                    
       2          (2x  1)       (2x  1)     (2x  1)2
                   1
           y '  0 x 
                   2
     Hàm số nghich biến trên mỗi khoảng xác định.
    *. Các tiệm cận:
                        1    1
                     y 
                        2 2(2x  1)
                     1              1
                lim y    tiệm cận ngang y  
               x     2              2
                                              1
                 lim  y   , lim  y       tiệm cận đứng : x 
                  1
                 x  
                          1
                        x  
                                              2
                  2      2

   *. Bảng biến thiên:
              x                  1
                                          
                                2
              y’                         
              y       1
                                
                     2


                                              1
                                           
                                              2

  *. đồ thị (Hình dưới).
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                          1
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  2.
                     x  1
  PT hoành độ giao điểm             xm          (1)
                     2x  1
            1
  Với điều kiện x 
            2
  (1)   x  1   2x  1 x  m 
      x  1  2x 2  2mx  x  m
     2x 2  2mx  m  1  0        * 
                      2
              1 3
   '  m 2  m  1   m     0 m
              2 4

  do đó (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt m .
  Vậy y = x + m luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt
  A; B.
                        1
  -Hoành độ A, B là nghiệm của (1), y '       2
                       2x  1
   Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại A;B là

             1                  1
  k1  y ' A           2
                    , k 2 = y' B          2
            2x A  1              2x B  1

  Đặt 2x1 = t ; t A  2x A  1; t B  2x B  1 ;

  Từ (*) theo Viet ta có :
        m  1
  x A .x B 
         2
  x A  x B  m
  
   t A  t B  2(x A  x B )  2  2m  2  2(m  1)
    t A .t B  4x A .x B  2  x A  x B   1
        2  m  1  2m  1  1
                                  2
        1 1  t 2  t 2   t A  t B   2t A t B
   k1  k 2  2  2  A 2 B 
             2             2
        tA tB  t A .t B      t A tB 
           2
   4  m  1  2       2
            4  m  1  2  2 .
      1

  Vậy GTLN của k1 + k2 là 2 , dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi m = 1.

  Câu II
       Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                2
       Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  1. ĐK :     x  k (k  Z).
  Phương trình
   sin 2 x 1  sin 2x  cos2x   2 sin x sin 2x
   s inx  2 cos 2 x  2 sin x cos x   2 2 sin xcosx
                               
     cos x  0          x  2  k     x  2  k
                                     k, m  Z 
     cos x  s inx  2     sin  x     1    
                            x   2m
                        4   
                               4
  2. Tập xác đinh : R
  5x 2 y  4xy 2  3y3  2  x  y   0 1
  
                   2
                           x,y  R
  
   xy  x 2  y 2   2   x  y     (2)
        x  y  u
  Xét (2) đặt          u 2  4v dấu “=” khi và chỉ khi x=y
        x.y  v
   2  v.  u  2v   2  u 2  u 2  v  1  2  v 2  1
        2


  *Với v  1 thì
                2   u 2  2  v  1  3
                     2
                 x  y   2xy  2  x 2  y 2  2

  Thay vào (1)
  5x 2 y  4xy 2  3y3  2x  2y  0
   2x 2 y  4xy 2  3y  x 2  y 2   2x  2y  0
   2xy  x  2y   6y  2x  2y  0
   2x  x  2y   2  x  2y   0
   2  x  2y  xy  1  0
   x  2y
  
   xy  1

  Với xy=1 (Loại so với trường hợp đang xét).
    x = 2y, thay vào (3):

                                   2
                                y 
      2                             5
   3y      2  2y 2  1  9y 2  4y 2  2  5y 2  2  
                                    2
                                y  
                                    5
         Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                    3
         Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN           2 2     2  2
  Từ đó (x ; y) =  2 ;  ;  2 ; 
           5 5        
                 5  5
                    
                        2
  * v = xy =1, từ (3)   x  y   2 1  1  4
  Dấu “=” khi x = y Từ đó
                  x  1     x  1
                       ; 
                  y  1     y  1
  Vậy nghiệm của hệ là
                2         2
   x 1       x  2
        x  1         x  2
                5         5
      ;     ;       ;
  y  1    y  1    2         2
            y  5
                   y   5
                     Câu III.
                            
     4
       x sin x   x  1 cos x       4  4
                                x cos x
  I                  dx   dx            dx  I1  I 2
     0
           x sin x  cos x       0  0
                              x sin x  cos x
       
        
  I1  x   4
       0
        4
  Tính I2 , đặt t  x sin x  cos x
  dt  sin x  x cos x  s inx  x cos x
  x  0  t=1
          2
  x=    t=   1
     4   4  2
         2
        1
       4  2           2
             dt      1       2
  I2            ln t  4  2
                   1
                        ln   1
         1
             t            4  2

                 2
  Vậy I =         ln   1 .
            4   4  2
         Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                    4
         Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  Câu IV
                       a) Vì (SAB)  (ABC);(SAC)  (SBC)
                       nên SA  (ABC) .
                       Theo gt AB  BC  SB  BC  SBA là góc
                       giữa (SBC) và (ABC)
                                 AB 3
                       SBA  600  SA       2a 3 .
                                  2
                       Ta có MN // BC => N là trung điểm AC
                           3      3   3a 2
                       S(BCNM)  S(ABC)  .2a 2 
                           4      4    2
                           1        1 3a 2
                       VS.BCNM  S(BCNM ) .SA  .   .2a 3  a 3 3 .
                           3        3 2

  b) Gọi K là trung điểm của BC, ta có AB // NK  AB // mp (SNK), do đó khoảng cách h
  giữa AB và SN chính bằng khoảng cách từ B đến mp(SNK).
  Tính được SN  a 14, NK  a,SK  2a 17
        SN 2  NK 2  SK 2  1      14
   cos N               sin N 
          2SN.NK      15      15
        1         a 2 13
   S(SNK )  SN.NK.sin N        .
        2           2
      1       1 1
  VS.BNK  S(BNK ) .SA  . S(ABC) .SA
       3       3 4
            3
   1 1       a 3        3V    2a 39
   . 2a 2 .a 3      . Từ đó h  S.BNK      .
   3 4         3         S(SNK )  13
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                         5
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  Câu V.
  Viết lại P dưới dạng

           1        1    1
      p               
            y  z          x
          2  3  1 y        1
                          z
            x

      y   z  x
  Đặt     a,  b;  c thì ta có abc=1. Vì x =max(x,y,z) nên
      x   y  z
  bc  1 và     2  bc  1
                           1   1   1
  Khi đó biểu thức P trở thành P               
                          2  3a 1  b 1  c
                                      1   1   2
  Trước hết ta có thể chứng minh bất đẳng thức phụ                 
                                     1  b 1  c 1  bc
                                         2
  Bất đẳng thức này tương đương với              
                              bc  1  b c        0 đúng với  bc  1
                        1
  Từ đây , đặt      bc  t và a=      ; 2  t 1.
                        t2
                                       t2   2
  Bài toán đưa về việc tìm giá trị nhỏ nhất của f (t)             2
                                         
                                     3  2t 1  t
  Xét f(t)  f(2)
        t2    4  2   2
          2
                 
        3  2t 11   1  t 3 
        3 t2  4     22  t        3 t  2    2 
                         t  2             
        11 3  2t 2     3 1  t       11 3  2t  3 1  t  
                             
                                   2
                                          
        2  t   35t 2  27t  48 
                      0        t  1; 2
         33  3  2t 2   t  1
             34          34
  Vậy f(t)  f (2)     , suy ra Min f(t)=  đạt tại t = 2  x  4; y  1; z  2 .
             33          33
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                                 6
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  PHẦN RIÊNG
  A. Theo chương trình chuẩn
  Câu VI.a
  1) Đường tròn (C) có tâm I (2;1),bán kính R = 5
         1
  Ta có SMIB  SMAIB  5
         2
     1
  do đó MB.IB  5  MB  2 5  MI  5
     2
                    x  y  2  0
  Tọa độ M(x,y) là nghiệm của hệ       2      2
                    (x  2)  (y  1)  25
  Giải hệ tìm được 2 nghiệm (-3;1) và (2;-4)
  Vậy có hai điểm M thỏa mãn đk bài toán là: M1 (-3;1) và M 2 (2;-4)
  2,
  Mặt phẳng trung trực của AB có phương trình
               
  (Q): x + y – z + 2 = 0; n Q  (1;1; 1)
  Theo giả thiết,
              
  (P): 2x – y – z + 4 = 0, n P  (2; 1; 1)
                        
  Gọi d là giao tuyến của (P) và (Q), u d =[n Q , n P ]  (2; 1; 3)

             x  2t
             
  nên d có phương trình  y  1  t
             z  3  3t
             
  M  d  M(2t;1  t;3  3t)
  Ta có MA 2  MB2  9  (2t  2) 2  (1  t) 2  (2  3t) 2  9

          t  0
   14t  6t  0  
     2
          t   3
             7
                 6 4 12 
  Tìm 2 điểm M1 (0;1;3) và M 2   ; ; 
                 7 7 7

  Câu VIIa
       Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                7
       Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN
  Đặt z = a + bi với a,b  R
  PT
                  2
        2
    a  bi      a 2  b2     a  bi 
   a 2  b 2  2abi  a 2  b 2  a  bi
    2b 2  a   b  2a  1  0

   2b 2  a  0    b  0; a  0
  
               1   1
   b  2a  1  0
           a   ; b  
                2   2


              1 1      1 1
  Vậy   z1  0 ; z 2    i ; z 3    i
              2 2      2 2


  B. Theo chương trình nâng cao
  Câu VI.b

  1, Do (E) nhận Ox làm trục đối xứng ; A, B có hoành độ dương và OA= OB nên gọi
                 a 2 b2
  A(a;b),B(a;-b), với a,b > 0 và   1
                 4 1
     1      1
  SOAB  AB.OH  .2b.a  ab
     2      2

  BĐT Côsi

    a 2 b2 a 2 b2
  1    2  .  ab  S  1
    4 1   4 1
  Smax  1

    a b       a  2
    2  2
            
  Tại  2          2
     a  b2
       1 b 
    4 1
               2
         2       2
  Vậy A  2;
          ; b  2;    hoặc hoán vị
        2  
                2 
                 


  2,
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                   8
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN  OA  42  42  02  4 2

  Gọi B(x;y;z).

  Ta có
  OB  OA      x 2  y 2  z 2  32 (1)
                2      2   2
  AB  OA  (x  4)  (y  4)  z  32 (2)
  B  (S)      2    2   2
            x  y  z  4x  4y  4z  0  3 
  Trừ theo vế của (2), (3) cho (1)
   8x  8y  32  0        x  y  4
                 
   4x  4y  4z  32       z  4
  Thay vào (1)
                  x 2  y 2  16  (x  y) 2  2xy  16
                              x  0
                         xy  0  
                              y  0
  Từ đó B1 (0; 4; 4) hoặc B2 (4; 0; 4)
  *
                    
                    OA  (4; 4; 0)
                    
                    OB1  (0; 4; 4)
                    
                            
                         
                    n1  OA, OB1   (16; 16;16)
                             
                     Cùng phương (1;-1;1)
  PT : (OAB1 ) : x  4  y  4  z  0  x  y  z  0
     
     OB2  (4; 0; 4)
      
       
     n 2  OA,OB2   (16; 16; 16) cùng phương (1;-1;-1)
            

      PT(OAB2 ) : x  4  y  4  z  0  x  y  z  0 .


  Câu VII.b

  Đặt   z  a  bi (a,b  R )
   z  a  bi
   2a  2bi  1 (1  i)   a  bi  11  i   2  2i
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                9
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower
GỢI Ý ĐÁP ÁN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011 - KHỐI A - MÔN TOÁN    3a  3b  2   (a  b)i  0
            1
   3a  3b  2 a  3
          
         
  a  b  0   b   1
          
             3
                2
  Vậy   z  a 2  b2 
               3
      Cung cấp bởi Tổ chuyên gia giải đề                10
      Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech & Bachkhoa-Npower

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:283
posted:7/4/2011
language:Vietnamese
pages:10