GESTALTNINGSPROGRAM by chenmeixiu

VIEWS: 20 PAGES: 6

									                            PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                          2011-05-23
Planprogram för
FÄJÖ 1:110, Säljö udde
Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr. 105/11
GESTALTNINGSPROGRAM

VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM?
         Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för styrning av den yttre
         miljöns utformning. Den upprättas av kommunen i samarbete med
         exploatör och arkitekt. Genom att kommunens och exploatörens
         gemensamma ambitioner för detaljutförandet klargörs tidigt kan de
         också säkerställas vid genomförandet. Detta program ska utgöra ett
         för kommunen och exploatören gemensamt underlag för
         projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av
         bebyggelsen inom planområdet. Gestaltningsprogrammet ska ingå
         som en bilaga till planhandlingarna. Exploatören ska vid
         projektering, upphandling och uppförandet av bebyggelsen på
         fastigheten verka för att följa detta program och ha
         kostnadsansvaret för dess genomförande.

GESTALTNINGSPROGRAMMETS MÅL
        Gestaltningsprogrammet innehåller en genomgång av områdets
        olika delar för att definiera de kvaliteter som är speciellt viktiga för
        den eftersträvade miljön. Ett mål är att säkerställa att Säljö Uddes
        topografiska karaktär med framträdande klippformationer och
        tydliga kontur även fortsättningsvis ska dominera synintrycket.
        Området har väldigt skiftande terräng och därmed tydliga
        bebyggelsegrupper och delar. Syftet är att försöka hitta ett
        gemensamt tema med utrymme för variationer beroende på
        bebyggelsegrupp och placering och att detta verkligen kommer till
        stånd i genomförandet.

KORT BESKRIVNING
            Terräng och växtlighet är skiftande och innefattar ett antal
            delområden med skiftande karaktär. Längs vattenlinjen i väster
            ligger öppna klippor från norra delen till mellersta delens klipphöjd
            och i sydväst skogsluttning mot stenig vattenlinje. I östra delen av
            fastigheten, innanför klipporna, ligger i norr ett låglänt skogsparti, i
            mellersta delen fortsätter denna sänka kring de befintliga
            byggnaderna i skyddad, skogsinramad glänta. Södra delen består av


                                               1
                      PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                    2011-05-23

      en skogsbeväxt ås som sänker sig från klipphöjden och glesas ut
      mot uddens spets i söder.

      Platsen har varit militär vilket satt tydliga spår i terrängen, synliga
      på stora delar av fastigheten. Mest iögonfallande är graden av
      bearbetning av klipphöjden och dess omgivning vilket gett den ett
      mycket fårat, slitet och ytterst karaktäristiskt utseende. Platsen har
      alltså en unik karaktär, omisskännlig ”Säljö Udde-profil”, mycket
      utvecklat av dess tidigare verksamhet men såklart också starkt
      präglad av den i grunden speciella, omväxlande terrängen.

      Fastigheten är tänkt att bebyggas med byggnader som kompletterar
      och utvecklar verksamheten för tillfälligt boende i kombination
      med privatägda fritidshus. Platsens huvudentré är från vattnet, vid
      befintlig angöring, och därmed utgör denna alltså ett viktigt första
      intryck och annonserar verksamheten utåt.

HUVUDDRAG
      Byggnader som uppförs ska harmoniera med platsens speciella
      karaktär, ytterligare förstärka och förtydliga dessa särdrag. Detta
      främst med terrängen och naturen som utgångspunkt – vad som kan
      passa/smälta in på platsen. Kommande verksamhet bygger
      affärsmässigt bl a på att erbjuda en bekväm vistelse med stark
      naturupplevelse och utformningen av miljön ska följaktligen ha
      fokus på just upplevelsen att bo och röra sig i naturen. Byggnation
      ska alltså eftersträva begränsat ingrepp i naturen. Platsens lummiga,
      vilda karaktär skall försöka bibehållas. Stugor och fritidshus
      placeras direkt i naturen på plintar, över mark, inga tomter anläggs.
      Uteplatser till hus anordnas endast på trädäck ovan mark, direkt
      sammanbyggt med huset.

      Gestaltningens utgångpunkt är att militärkapitlet är avslutat och
      utformning av nya byggnader utgår från en ny syn på platsen.
      Samtidigt kan det vara viktigt att bevara vissa rester av den militära
      verksamheten synlig eftersom det starkt tillhör platsens karaktär.
      Till exempel kan ny byggnad i anslutning till eller sammanbyggd
      med luftvärnsfundament hämta formspråk och material från dessa.
      Det befintliga bergrummet säkerställer samtidigt att militärhistorien
      lever kvar på platsen.

      En viktig aspekt är hur bebyggelse upplevs ihop med landskap
      utifrån fjärden – när man rör sig förbi och närmar sig fastigheten.
      Hamnbebyggelse ska tydligt annonsera platsen utåt, fritidshus uppe
      på klippan kikar upp över bergskrönet och tecknar och förstärker en
      helhet med bergskonturen, med t ex taklutningar företrädesvis åt
      samma håll som bergslutning. Byggnaderna ska ha en diskret
      färgskala, underordnad och anpassad till platsens nuvarande - se
      förslag på gestaltningspalett.                                         2
                               PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                               2011-05-23
Fotomontage föreslagen bebyggelse Säljö Udde, Peter Nordström Arkitektkontor. Förslaget visar bl a på hus
längs klippan med taklutningar som följer terrängen.

BEBYGGELSEGRUPPER
        Området kan delas in i bebyggelsegrupper efter placering och typ
        av användning:
        1. Befintliga byggnader med tillhörande övernattningsstugor
        2. Gästhamn med tillhörande övernattningsstugor
        3. Publika ytor/byggnader i terrängen – på klipphöjd och udden
        4. Fritidshus
        5. Övriga detaljer – trappor, ramper, räcken, belysning, möbler mm
                                                    3
                                 PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                                 2011-05-23BYGGNADSUTFORMNING/ARKITEKTONISKT UTTRYCK
        Se illustrationssidor med gestaltningspalett och referensbilder.

Befintliga byggnader med tillhörande övernattningsstugor – ”Basecamp”
           Området kring de befintliga byggnaderna, barackerna, utgör en
           egen del i skyddad, skogsinramad glänta. Gestaltning av detta
           område utgår rimligtvis bl a från de befintliga byggnadernas
           enklare, basala karaktär. Här kan den tidigare verksamheten alltså
           fortsätta att sätta en viss prägel. Befintliga byggnader har fasad i
           faluröd panel, små eller obefintliga takutsprång och papptak. Ny
           bebyggelse i form av övernattningsstugor bör ansluta till detta. Som
           variation på faluröd föreslås slamfärg med grön nyans. Intrycket i
           denna del av anläggningen bör alltså fortsatt vara av lägerkaraktär.

Gästhamn med tillhörande övernattningsstugor
           Gästhamnens utformning ska präglas av en naturnära
           klipphällskänsla. Trä i ”obehandlad känsla” ska dominera men
           gärna ställas i kontrast till målade partier (se palett). Detta utgör
           alltså området annonsering utåt, den mest besökta och alltså viktigt
           att stor omsorgs läggs på utformning, ner till detaljnivå.

Publika ytor/byggnader i terrängen – på klipphöjd och udden
           En annan viktig plats för kommande verksamhet blir
           utkikspunkten, högst uppe på berget, med sina 23 m ö h
           skärgårdens högsta punkt med en imponerande utsikt i 360 grader.
           Platsen är därmed väl synlig från omnejden. Utformning kan
           formmässigt vara friare och tydligt hämta inspiration från militära
           fundament och klippformationer. På klippans högsta punkt liksom
           på uddens luftvärnsfundament föreslås publika byggnader. På
           klipphöjden föreslås en gemensam glasveranda, för att
           klimatskyddat kunna njuta av den fantastiska utsikten.
           Betongpartier ansluter till berg och befintliga militära rester.
           Mycket glaspartier känns naturligt med tanke på utsikt och
           glasreflektioner kopplar byggnaderna till havet och speglar
           omgivningen och utsikten. Platån/sänkan rakt väster om klippans
           högsta punkt kan eventuellt vara lämplig för kompletterande
           utsiktsterrass då ytan har stora ingrepp/spår från militär verksamhet
           som ger ett trasigt intryck. En ny terrass skulle delvis kunna laga
           detta. Utförande bör genomföras enligt platsens tradition i betong,
           som helt smälter in i klippformation.
Tidigare radartyp, klipphöjden idag, framtida terrass? (The Sea Ranch), samt luftvärnsfundament på udden.                                                      4
                                 PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                               2011-05-23Fritidshus
                Fritidshus utförs i liknande känsla/anda över hela fastigheten,
                eventuellt med vissa variationer i kulör beroende på om huset är
                placerat på klippa eller i skog, se illustration med paletter. Husen
                placeras på plintar/pelare fritt i naturen och inga tomter anläggs
                eller hör till husen. Uteplats endast på terrass ovan mark i direkt
                anslutning till husen och tydligt sammanbyggt. Räcke / låg ”sarg”
                markerar terrass/privat zon för att undvika känslan av att privat zon
                flyter ut utanför husen. Se exempel från The Sea Ranch nedan.
                Allmänheten ska alltså ostört kunna promenera förbi direkt utanför
                fritidshusen utan känsla av att göra intrång. Terrasser på tak som
                alternativ till markplan gör denna uppdelning än tydligare. Stora
                glaspartier åt havet och utsikten känns naturligt även om det delvis
                kan förstärka känslan att man passerar privat zon. Med golvyta
                något över framförliggande mark minskar risken för
                intressekonflikter.
Exempel uteplats vid fri natur, privat gräns diskret markerad (The Sea Ranch, Kalifornien).
Foto: vänster från Flicr, höger Jim Alinder
Övriga detaljer – trappor, ramper, räcken, belysning, möbler m m
            Anläggningens tillägg i terrängen för förbättrad tillgänglighet och
            säkerhet ska också hålla en dämpad utformning underordnad
            befintlig miljö. Befintlig ramp från hamn utgör en bra referens med
            gångyta som smälter in i berget och räcke i robust men smäckert
            utförande, svartmålad stål. Tillkommande utvändiga ramper och
            trappor görs i trä, alternativt betong/sten, i samma enkla avskalade
            anda som befintlig angöringsramp. Eventuell utsiktsterrass (i
            betong etc, se avsnitt ovan) ska också präglas av denna robusta,
            opolerade känsla.
                                                   5
                             PROGRAMSAMRÅDSHANDLING
                                          2011-05-23

ERFARENHETER/BRA EXEMPEL
        The Sea Ranch i Kalifornien och Juvet landskapshotell i Norge är
        två bra exempel på bebyggelse helt anpassat till landskapet
        (klippor/kullar/skog vid stillahavskusten). Mängder av goda
        exempel finns även i kustnära lägen i Sverige och t ex Norge – se
        illustrationer.
Juvet Landskapshotell, Norge           Havsnära fritidshus, Norge
Foto Jensen og Skodvin Arkitektkontor as     Foto Kim Muller
Brygga och klippa, Norge          Terrass, fritidshus, Kalifornien, USA
Foto Frode Larsen             Foto från Flicr
Gestaltningsprogrammet är upprättat av samhällsbyggnadsförvaltningen och Peter
Nordström arkitektkontor, Limhamn.
Helene Persson                 Peter Nordström
Planarkitekt                  Arkitekt MSA
                                              6

								
To top