Generalforsamling 2006

					       Julianelund Grundejerforening

            Referat af generalforsamling den 26.09.2006

Dagsorden:
    1.  Valg af dirigent
    2.  Formandens beretning
    3.  Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005/2006
    4.  Budget 2006/07, herunder fastsættelse af medlemsbidrag
    5.  Valg.
    6.  Tilretning / ændring af ordensregler
    7.  Vedligeholdelse af vejene
    8.  Eventuelt.

Ad 1. Som dirigent valgtes Dea Dalsgaard, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Formandens beretning

    Der har i årets løb været ca. 5 handler med ejendomme i Julianelund. Prisudviklingen på
    ejendommene i Julianelund følger fortsat prisudvikling på det øvrige ejendomsmarked.
    Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at byde de nye grundejere velkommen til Julianelund.
    Regionplan 2005 blev vedtages i HUR i oktober 2005. Der blev som forventet ikke fortaget
    ændringer m.h.t. transportkorridoren, hvilket bl.a. betyder, at der pt. ikke er mulighed for
    statusændring i Julianelund.
    Fællesarealet passes fortsat flot af Palle, som gør et stort arbejde med at slå græs og beskære buske
    m.v. Tak for indsatsen.
    Projektet med at tynde ud blandt træerne omkring søerne på fællesarealet fortsættes – Der blev
    fældet en del træer i vinter – Det har resulteret i, at der nu kommer mere lys til søerne - og færre
    blade i søerne. Udtyndingsarbejdet fortsætter til vinter, (hvis vejret bliver til det).
    Vi har fået repareret asfalten ved indkørslen til Julianelund fra Gurrevej samt fået opfyldt en større
    sænkning i vejen ved nr. 58. - Vi kommer nærmere ind på problematikken omkring
    vedligeholdelse af vejene under punkt 7 på dagsordnen.
    Mange har pt. travlt med at bygge nyt og bygge til. Lad mig her minde om reglerne for byggeri i
    Julianelund – Det er vigtigt ved nybyggeri at overholde småhusreglementet - herunder
    bestemmelserne om afstand fra skel. Husk også at byggematerialer, brænde m.v.. ikke må
    opbevares på rabatten.
    Vi har sat nogle skilte op på udvalgte steder på fællesarealet med henstilling om, at der ikke må
    henkastes affald der, da nogle få grundejere ikke har bragt haveaffald til komposteringspladsen,
    men i stedet lagt det på fællesarealet
    Julianelund har nu har fået en hjemmeside: www.julianelund.dk , som i løbet af den kommende
    måned vil komme til at indeholde en masse information om Julianelund.
    Til sidst en tak til bestyrelsesmedlemmer og andre, som gør en indsats for at gøre Julianelund til et
    rart sted at have sit kolonihave- / fritidshus.

Ad 3. Regnskabet

Regnskabsperioden er: 01.09.05 – 31.08.06.
Kassereren gennemgik regnskabets hovedtal, hvor indtægterne udgør kr. 89.954,30
og udgifterne kr. 82.081,04, hvorefter årets overskud bliver 7.873,26



                                                      1
Foreningens formue udgjorde den 31.08.06 kr. 130.696,26.
Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Ad 4. Budget for 2003/04

Kassereren gennemgik kort budgettallene.
Det fremlagte budget for næste regnskabsår blev herefter godkendt.
Medlemsbidraget fastsattes uændret til kr. 1.600,00 årligt.

Ad 5. Valg

    Bente Andersen (nr. 39) genvalgtes som kasserer
    Anne Fønss (nr. 19) blev valgt som bestyrelsesmedlem
    Jens Brøndum (nr. 3) blev valgt som bestyrelsesmedlem

    Som suppleant valgtes Dea Dalsgaard (nr. 10)

  Som revisorer genvalgtes:
   Svend Åge Fredensborg
   Mette Dalsgård

  Som revisorsuppleant valgtes:
   Jesper Krogh

Ad 6. Tilretning / ændring af ordensregler
Bestyrelsen begrundede det fremsendte forslag om, at der indføjes i ordensreglerne, at
uindregistrerede biler ikke måtte opbevares på grundene. Efter en debat omkring lovgivning og
sanktionsmuligheder blev følgende formulering godkendt til indføjelse i ordensreglerne: ”Det
henstilles, at der ikke opbevares uindregistrerede biler på grundene”.

Ad 7. Vedligeholdelse af vejene:
Vedr. asfaltreparationerne blev det besluttet, at disse skulle foregå i etaper, således at
”Stamvejen” først skulle have ny belægning. Derefter sidevejene, således at de mest slidte veje
skal repareres først.
Det foreslås, at der etableres et dræn ved nr. 60, hvor der kan samles en del regnvand fra vejene. Det
besluttes, at bestyrelsen skal undersøge mulighederne for at etablere et sådant dræn, og - hvis det er muligt
og kan godkendes af teknisk forvaltning – sørge for at det kan etableres. Det afsættes kr. 10.000 hertil.

Ad 8. Eventuelt.
På baggrund af den aktuelle debat omkring Kolonihaveforbundet og prisfastsættelsen af kolonihaver på
lejet grund forespørges, om dette på nogen måde berører Julianelund. Svaret er, at Julianelund ikke er med
i Kolonihaveforbundet, og at priserne i på grundene i Julianelund følger markedsprisen.
En grundejer påpeger, at naboen - efter hans skøn - bygger for tæt på skellet. Bestyrelsen vil kontakte den
pågældende herom.
Flere grundejere efterlyser en mere konsekvent indgriben overfor en anden grundejer, som i længere tid
har opbevaret brænde m.v. på rabatten. Bestyrelsen vil atter kontakte pågældende, og - såfremt brænde
m.v. ikke fjernes inden 14 dage - sørge for at det bliver fjernet for grundejerens regning..




                                                      2

				
DOCUMENT INFO