FÖRHANDSBESKED duplex by chenmeixiu

VIEWS: 5 PAGES: 2

									                                   ANSÖKAN                    Insändes i 2 ex
                                       Förhandsbesked
                                       Strandskyddsdispens
                                   OBS!
                                   Till denna ansökan skall bifogas 3 ex situationsplan där tomt,
                                   husplacering och utfart markeras.

Fastighet
Fastighetsbeteckning                         Fastighetsadress
Sökande
Sökandens namn                            Telefon: Bostad / Arbete / Mobil


Postadress                              Telefax och E-post


Postnr och adressort                         Organisationsnr / Personnr
Uppgifter om den planerade byggnaden
  Bostadshus            Fritidshus              Annat

  Nybyggnad            Tillbyggnad             Annat

Tänkt utformning av byggnaden

  En våning utan inredd vind          En våning med inredd vind        Två våningar

  Souterrängvåning               Källare                 Annat
                     o
  Taklutning på byggnaden:           Huvudbyggnadens huvudmått: Längd            m Bredd         m
Tomtens beskaffenhet

  Befintlig fastighet              Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca:                 m2
Material och färg
Utvändig beklädnad:                            Takbeklädnad:


Planerad sanitär anläggning
Vatten:      Egen brunn                 Gemensamhetsanläggning           Kommunal anslutning
Avlopp:      Egen avloppsanläggning           Gemensamhetsanläggning           Kommunal anslutning

OBS!   Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150 m från fastigheten redovisas på
     situationsplanen eller i bilaga. OBS !

Bilagor
  Situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000, 3 ex               Övriga handlingar


Underskrift
Datum             Namn                          Utdelningsadress


Organisationsnr/personnr   Namnförtydligande (textas)               Postnr, adressort                                        Upplysningar och eventuella egna kommentarer, v g vänd!

Besöksadress   Postadress        Hemsida/E-post               Telefon/Telefax      Org.nr
Torget 5                 www.leksand.se               0247- 800 00 (vxl)    212000-2163
LEKSAND     793 80 LEKSAND      sam.byggnadskontoret@leksand.se      0247- 144 65 fax
Övriga upplysningar
Allmänt om förhandsbesked.
 Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om
  åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
 Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att
  bygglov senare skall kunna beviljas.
 Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av
  ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
 Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör
  tillståndet att gälla.
 Åtgärd får ej påbörjas innan bygglov föreligger.
Information
De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ett datasystem.

								
To top