; For_fardiganmalan_Orginal
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

For_fardiganmalan_Orginal

VIEWS: 23 PAGES: 2

 • pg 1
									Nätägare
                                                FÖRANMÄLAN/FÄRDIGANMÄLAN
                                                  Föranmälan           Delanmälan           Färdiganmälan
           Vallebygdens Energi Ek. för.                       Ankomst datum         Sign       Ankomst datum        Sign
           Skaravägen 18
           532 72 Axvall                               Diarienummer                  Installationsmedgivande
           Tel: 0511-645 20                                                     År      Mån      Dag


ANLÄGGNING
Adress
Personnr/org nr                                               Uppgång   Vån.pl      Hus/lgh nr   Produkt nr/Levp.nr.
                                                       Telefon           nr
Telefon (även riktnr)
                                                       (även
Fastighetens registerbeteckning
Personnr/org nr                         Kommun/Stadsdel               Anläggningsnummer
                                                       riktnr)                   Mätarplatsens märkning
                                 Telefon (även riktnr)

BESTÄLLARE/KUND                                      FASTIGHETSÄGARE
Namn                                              Namn


Utdelningsadress                                        Utdelningsadress


Postnummer              Ortsnamn                         Postnummer               Ortsnamn


Telefon (även riktnr)         Personnr/org nr                     Telefon (även riktnr)         Personnr/org nrANMÄLAN AVSER                                           KONSUMENTGRUPP
    Tillfällig anläggning      Säkringsändring                        Enbostadshus                 Kontor        Jordbruk
    Ny anläggning                                          Flerbostadshus, lägenhet           Hantverk*
    Utökning                                            Flerbostadshus, fastigh.           Industri*   *Typ anges under
    Servisändring                                          Fritidshus                  Handel*    upplysning nedan

ÖNSKAD MÄTARPLACERING                                       EFFEKTUPPGIFTER          Nyinstallation     Komplettering
Personnr/org nr
  Fasadmätarskåp            Elrum                           Belysning (ej bost)    Motorer
Telefon (även riktnr)
  Kabelmätarskåp            Nisch                                 kW       Totalt          kW Största         kW
Personnr/org nr                                          Elvärme          Huvudsakligt uppvärmningssätt
ÖNSKAD SERVISLEDNING
                            Antal   Typ               Totalt       kW      El          Annat
    Oförändrad        Jordkabel
    Ny            TN-C (4-ledare)              Cu    Al       Sätt kryss för huvudsakligt uppvärmningssätt
                                                  Elvärme          1. Direktel
    Utökning         TN-S (5-ledare)     Area
                                                  utan
                                            2      komplement
                                                               2. Vattenburen el
                                 x        mm                     3. Värmepump med eltillsats
                 STRÖMTRANS-                            Elvärme          4. Värmepump med annan tillsats än el
                                                  i kombination
SERVISSÄKRING          FORMATOR        MÄTARSÄKRING
                                                  med annat
                                                               5. El i kombination med olja
Bef.      Ny                    Bef.        Ny          energislag        6. El i kombination med ved
      A        A    Ja     Nej         A          A    Annan           7. Olja
                                                  uppvärmning
BERÄKNADE TIDER                                          än el
                                                               8. Fastbränsle
Byggstart datum                     Tillkoppling datum                          9. Annat ledningsbundet system
Med
                                                 INSTALLATÖR
UNDERSKRIFTER                                           Firma/Namn och adress
Jag/Vi beställer servisledning och elanslutning i enlighet med
Personnr/org nr
ovanstående uppgifter, samt förbinder mig/oss att iaktta nätägarens
Telefon (även riktnr)
allmänna avtalsvillkor.
Personnr/org nr
Datum              Underskrift
Personnr/org nr
Telefon (även riktnr)
Namnförtydligande                                         Telefonnr (även riktnr)  Behörighet nr          Reg nr
Personnr/org nr

Som ägare till fastigheten tillåter jag/vi indragning av erforderliga led-             Handläggare
ningar, och förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna avtalsvillkor
Datum               Underskrift                           Datum           Underskrift (installatör/ställföreträdaren)


Namnförtydligande                                         Namnförtydligande


FÄRDIGANMÄLAN (DELANMÄLAN)
Anl klar för tillkoppling    Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter, gällande föreskrifter och gällande installationsbestämmelser.
 Personnr/org nr Dag
 År    Mån          Datum           Underskrift                         Namnförtydligande

 Telefon (även riktnr)
UPPLYSNINGAR (t ex avtalad elleverantör, uppgift om slutkund eller typ av verksamhet)
 Personnr/org nr
Dag
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
INSTALLATIONS MEDGIVANDE MED NÄTUPPGIFTER
 Personnr/org nr
     Kartblad               Nätstation    Grupp nr        Sektion       Stolpe, skåp nr      Ledningsavstånd från nätstation
     Telefon (även
 Telefon (även riktnr) riktnr)
Läge
 Personnr/org
Servis- Typ nr     Jordl     Cu    Antal kablar   Area                                  Servisens längd
utför-                                                            2
ande          Luftl     Al          st        x          +          mm        Totalt       m
     Servissäkringens placering    Servisledningssäkringens placering      Sp-satt     Servissäkringens märkström       Servisledningssäkringens märkström

                                             Ej sp-satt                    A                  A
Beredning: Datum, sign            Kostnadsberäkning: Datum, sign       Behandling av (Attest)             Jordslutningsimpedans i uttagspunkten
                                                                             milliohm
                                                                     ZN=
                                                                     ZN=       milliohm
Installationsmedgivande Datum, sign      Separat servisbeställning nr        Behandling av (Attest)             Kortslutningsström i uttagspunkten
                                                                     Kortslutningsström i uttagspunkten
                                                                             kA
                                                                            kA
Konto            Anslutn avg    Konto           Anslutn avg   Summa engångsavgift
                    kr                      kr             kr          kr
Faktura/Offerttext
                                                  Besiktning av mätarsystem och servisanslutning utförd den       SignMÄTARE
Mätarplacering
Personnr/org nr                                                              Placeringskod
Telefon (även riktnr)
  Fasadmätarskåp        Kabel mätarskåp               Mätarskåp på stativ
Personnr/org nr
   Elrum
                              Befintliga mätare               Nya mätare                    Anteckningar


Nummer

Typ

Ampere

Antal siffror, heltal
                       Aktiv         Reaktiv        Aktiv          Reaktiv

Mätarkonstanter, energi
                       Aktiv         Reaktiv        Aktiv          Reaktiv

Mätarkonstanter, effekt

Strömtransformatorer                    /5A           /5A         /5A            /5A

Debiteringskonstanter, energi

Debiteringskonstanter, effekt

Ställning, energi

Ställning, energi

Ställning, effekt

Ställning, effekt
                       År, Mån, Dag, Sign              År, Mån, Dag, Sign               År, Mån, Dag, Sign

Nedtagen/Uppsatt/Avläst
DEBITERINGSUPPGIFTER NÄTTARIFF
Tariff
Personnr/org nr Konsumentgrupp        Offert/Lev avtal utsänt den         Offert/Lev avtal mottaget den         Utlämnat för åtgärd den
Telefon (även riktnr)
Personnr/org nr Sign
Engångsavgift                 Faktura nr                  Fakturadatum       Sign         Betalt den       Sign


Ber årsförbr     Förbrukningskod     Abonn klass      Abonn effekt     Elleverantör                  Balansansvarig


Anteckningar

								
To top