; Forsikringer
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Forsikringer

VIEWS: 18 PAGES: 6

 • pg 1
									                 
                        Forsikringer 
                            
Lidt gode råd om valg af forsikringer til torpet 
 
Af  Bjarne Schytte 

 
 
 
Indhold     
 
   Den grundlæggende forsikring .................................................................................................... 2
   Hold tyven på afstand! ................................................................................................................ 2
   Hvilket selskab skal man vælge?.................................................................................................. 3
   Eksempler på forsikringsselskaber............................................................................................... 3
   Lidt om pris og erstatning............................................................................................................ 5
   Andre forsikringsobjekter............................................................................................................ 5
   Torpareforum.............................................................................................................................. 5
   Har Danske Torpare nogen aftaler med svenske forsikringsselskaber?........................................ 6
   Almänna reklamationsnämnden ................................................................................................. 6
 
     Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen
                         Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                         Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                                      Side 1 af 6
Hvor skal jeg forsikre mit fritidshus, hvad omfatter forsikringsaftalen og lidt andre gode råd. Har Danske 
Torpare aftaler med nogen svenske forsikringsselskaber? 
                                
                                
Den grundlæggende forsikring                 Hold tyven på afstand!  
  
Som husejer bør du have forsikret dit indbo. Ejer      Du reducerer risikoen for indbrud/tyveri ved at 
du ejendommen, skal denne også forsikres mod         iagttage nogle enkle forholdsregler. Det meste af 
f.eks. brand‐ og stormskader.  Du kan som          Sverige plages i disse år af indbrud, derfor denne 
husejer også pådrage dig en ansvarsforpligtelse.       indledning! 
Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke genstande incl.     
indbo, der eventuelt ikke måtte være omfattet af           Husk at have gode låse og hasper på 
basisforsikringen. Det kunne f.eks. være en båd af        alle døre og vinduer. Glem ikke døre på 
en vis størrelse og/eller værdi. Udhuse er i reglen        balkonen eller i kælderen! 
også medforsikret op til en vis m2‐størrelse. De 
                                  Det er praktisk at have 
fleste selskaber har også en maximumværdi for 
                                 gennemfotograferet boligen. Det hjælper, 
indbodækningen. 
                                 når skaden er sket og tjener til 
 
                                 dokumentation overfor 
Du kan IKKE tegne disse forsikringer i et dansk 
                                 forsikringsselskabet. Man husker også 
forsikringsselskab, der hverken kender de svenske 
                                 lettere alle de små ting af 
regler eller har taksatorer m.v. i Sverige. 
                                 affektionsværdi. Foretag mærkning af 
 
                                 dyre effekter, f.eks. stereoanlæg  
Til gengæld har de svenske forsikringsselskaber, 
                                  Installer tyverialarm og foretag 
ligesom de danske, færdige ”hus‐ og 
                                 mærkning, der fortæller, at der er 
indbopakker”.  Det gælder som altid med 
                                 installeret tyverialarm. 
forsikringer: ”Hvad er ikke nævnt i 
                                  Undlad at gemme nøgler til huset på 
forsikringsbetingelserne, og hvad er undtaget fra 
                                 ”opfindsomme” steder! Tyven kender 
dækningsomfanget!” 
                                 dem godt! 
 
                                  Efterlad ikke værktøj, som kan 
                                 anvendes til indbrud, udenfor huset. 
                                   Nabohjælp er hjælp til selvhjælp! Hold 
                                 kontakt med  ”grannerna,” og husk at 
                                 udveksle telefonnumre! 
 
 
                                
                   Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                   Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                    Side 2 af 6
Hvilket selskab skal man vælge?                   Eksempler på forsikringsselskaber 
                                   
Det er vel som i andre lignende forhold (valg af          Nedenfor følger et udpluk af større 
bankforbindelse osv.) en tillidssag. Snak eventuelt         forsikringsselsskaber. Listen er alfabetisk og på 
med jeres naboer om deres erfaringer, herunder           ingen måde udtryk for nogen præferencer, men 
andre torpare fra foreningen. Se også senere            alene nogle hjælpende links til brug for 
henvisning til Torpareforum.                    sammenligning mellem forskellige selskaber og 
                                  deres priser. 
Når det er nævnt, er det selvfølgelig vigtigt, at           
forsikringen dækker de værdier, man ønsker             Auro Försäkring 
erstattet ved en eventuel indtruffet skade.             www.whitelabel.se/auro 
                                   
Er udhuset medforsikret? Hvad med jollen og             Fra Auro´s hjemmeside: 
havetraktoren? Frostsprængninger i indvendige             
rør? En haglbyge, der har ødelagt taget på             ”Skötsamma, skadefria kunder skall inte behöva 
stuehuset?  ”Jeg har fældet et træ, som er faldet          betala mer än nödvändigt för sina försäkringar 
ned i...!” ”Nogen har stjålet min plæneklipper?”          och ha ett fullgott skydd när olyckan väl är 
”Hvepse har bygget bo i....!” Skorstensbrand!            framme. Att köpa försäkring skall därtill vara en 
Blot nogle praktisk forekommende                  smidig och okomplicerad process. Vi på Auro 
forsikringsspørgsmål.                        strävar efter att skapa närhet till våra kunder och 
                                  håller därför en hög kundservicenivå. Med våra 
En omhyggelig gennemgang af forsikringsaftalen,           heltäckande villkor och låga priser är vi ett 
på svensk Försäkringsbrevet, bør give svar på            mycket konkurrenskraftigt alternativ på svenska 
disse spørgsmål.                          försäkringsmarknaden” 
 
Det er ikke altid den billigste forsikring, man er 
bedst tjent med! Det plejer ikke at være et             Dina Försäkringar 
problem for selskaberne at sælge forsikringen,           www.dina.se/s/stm/Om‐Dina‐Gruppen/Dina‐
det er straks mere omstændeligt, i nogen              forsakringar‐AB 
tilfælde, når erstatningen skal udbetales.              
Det kan være en fordel, at selskabet har et             Fra DF´s hjemmeside: 
lokalkontor tæt på jeres adresse, så man lettere           
personligt kan træffe aftale(r) og møde               ”Dina Försäkringar består av ett 50‐tal lokala 
sælgeren/assurandøren – især hvis der indtræffer          försäkringsbolag i samverkan. Kontoren och 
en forsikringsbegivenhed!                      servicen finns på ett stort antal platser runt om i 
                                  Sverige.” 
                                   
 
                   Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                   Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                        Side 3 af 6
Dina Försäkringar har en særdeles informativ            Danske Torpare har tidligere haft et samarbejde 
hjemmeside med mange gode oplysninger, som             med Säkra. 
er til stor hjælp ved indgåelse af en                 
forsikringsaftale (Försäkringsbrev). Har man et            
rigtigt svensk personnummer (ikke det                Trygg‐Hansa 
konstruerede!), kan man selv beregne sin              www.trygghansa.se/forsakringstermer/forsakring
præmie.                               sbolag.html 
                                   
                                  Trygg‐Hansa: 
Länsförsäkringar                           
www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/boend          ”Att välja försäkringsbolag är ett personligt val: 
e/fritidshus/Sidor/default.aspx                  Vem är du? Hur lever du? Och vilka behov har 
                                  du? Du ska även känna efter vilket bemötande du 
Fra Länsförsäkringars hjemmeside omhandlende            trivs bäst med. Trygg‐Hansa är ett av Sveriges 
fritidshuse:                            största försäkringsbolag inom sakförsäkringar 
                                  med ett heltäckande sortiment av försäkringar till 
”Vår fritidshusförsäkring ger ett brett skydd            privatpersoner och företag. Att vi år efter år 
Försäkringen är till för dig som äger eller hyr ett         fortsätter att värva nya nöjda kunder tycker vi 
fritidshus (sommarstuga). Vår fritidshusförsäkring         borgar för att vi är ett försäkringsbolag på rätt 
gäller på den fastighet som anges i                 väg.” 
försäkringsbrevet .....”                       
                                   
                                  insplanet.se 
Moderna Försäkringar /Säkra                      
www.modernaforsakringar.se                     insplanet.se er et eksempel på et selskab, der 
                                  samarbejder med nogle af de større 
Fra Moderna Försäkringars hjemmeside:                forsikringsselskaber og har oprettet en 
                                  hjemmeside med sammenlignende priser 
”Det som i första hand skiljer en                   
fritidshusförsäkring från en villahemförsäkring är         Se: 
att fritidshusförsäkringen inte innehåller samma          www.insplanet.com/forsakring/forsakringsbolag 
starka personskydd som vår villahemförsäkring             
gör. Fritidshusförsäkringen är en försäkring för           
själva byggnaden och kan därför mer liknas vid en           
något bantad villahemförsäkring.”  
                                   
                   Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                   Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                       Side 4 af 6
    Lidt om pris og erstatning                       Traktor 
                                       Båd som ikke er omfattet af 
Bemærk, at svenske forsikringsselskaber normalt                fritidshusförsäkringen 
ikke lægger pristabeller ud på deres                     Skovejer, mine træer! 
hjemmesider.                             
Ofte kan man få et ”automatisk” tilbud, men             For nu blot at nævne de oftest forekommende 
ligeså ofte kræver det et ”ægte” svensk               effekter. Det er selvfølgelig praktisk (og 
personnummer.                            billigere!), hvis det valgte forsikringsselskab også 
                                  er i stand til at forsikre disse værdier. 
Det er ikke nemt at sammenligne forsikringer fra           
et selskab til et andet! Et eksempel: ”Prisen” for 
                                   
de ”ekstra” kvadratmeter på 1.sal (svensk: Andra 
våningen), i kælderen eller i udhuse, er ofte             
væsentlig forskellig fra selskab til selskab!            Torpareforum 
                                    
Det er normalt at erstatning(‐er) kun udbetales           Danske Torpares debatforum ”Torpareforum” 
med det fulde beløb, man er berettiget til, hvis          indeholder en sektion med overskriften 
man indsender dokumentation for nyværdi‐ eller           ”Pengeinstitutter, betalinger og 
genanskaffelsesprisen af varen (ting af en vis           forsikringsselskaber” med en underrubrik 
værdi).                               benævnt ”Forsikringer”. Der er her mulighed for 
                                  foreningens medlemmer at debattere og stille 
                                  spørgsmål til en række emner, herunder gode og 
 
                                  mindre heldige erfaringer med forskellige 
                                  selskaber. 
Andre forsikringsobjekter                       
                                  Se mere her: 
Selvom fritidsboligen måske ikke omfatter helt de          www.danske‐
samme værdier som helårsboligen (i Danmark),            torpare.dk/login/default.asp?from=http://www.d
er der dog flere og flere Torpare, som har             anske‐torpare.dk/forum/default.asp? 
forskellige værdier på ejendommen, hvor disse             
genstande ikke umiddelbart er omfattet af 
                                   
Fritidshusförsäkringen. 
                                   
Det kunne f.eks. være:                        
 
    Svensk registreret personbil 
    Campingvogn 
    Trailer/påhængsvogn (svensk: släp) 
                   Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                   Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                         Side 5 af 6
Har Danske Torpare nogen aftaler med svenske                Almänna reklamationsnämnden 
forsikringsselskaber?                       
                                 Som navnet antyder, har Sverige en statslig 
Danske Torpare har ikke i skrivende stund (okt.         klageinstans (ARN), hvortil tvister, f.eks. en given 
2009) indgået nogen velfungerende aftaler.            erstatnings størrelse eller mangel på samme, kan 
                                 indbringes. 
Såfremt der indgås nye aftale, vil dette blive 
annonceret på hjemmesiden, ligesom teksten her          ”Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en 
vil blive ajourført.                       statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift 
                                 att opartiskt ‐ och utan avgift för parterna ‐ pröva 
                                konsumenttvister. Anmälan kan göras av en 
                                enskild konsument som har en tvist med en 
                                 näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller 
                                 annan nyttighet.” 
                                 
                                Se mere på: www.arn.se/ 
                                 
                                


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Sidst opdateret 20. oktober 2009 af Bjarne Schytte 
                 Copyright Danske Torpare – www.danske‐torpare.dk 
                                                       Side 6 af 6

								
To top
;