Edens lokala arbetsplan by chenmeixiu

VIEWS: 22 PAGES: 42

									       Edens lokala arbetsplan
2009-11-20
                   Läsåret 2009-2010


      Edens kristna profil                Edens kultur profil
           Mål                        Mål
     Vi vill väcka nyfikenhet hos barnet   Vi vill att barnet får en självtillit och en
       till kristen tro och att barnet  inre styrka – att tro på sig själv – jag duger
      sedan själv kan få ta ställning.    för den jag är – våga visa vem man är.
Vi vill ge barnet möjlighet att finna sin     Vi vill att barnet vågar stå inför andra
uppgift i tillvaron genom att inse sitt eget   människor och utrycka sina egna åsikter
värde och känna trygghet i sig själv.      och att kunna sätta ord på sina känslor och
Vi vill att barnen lär sig att leva som Jesu           uttrycka dessa.
lär; ”Du skall älska din nästa som dig själv”    Vi vill att barnen ska vara delaktiga i
Mark.12:31 och ”Allt vad ni vill att        arbetet och få utveckla sina kulturella,
människor skall göra för er, det skall ni      skapande och kreativa uttrycksmedel.
också göra för dem” Matt. 7:12Genom det dagliga bemötande med barnen    Genom drama, bild, sagan och musik lär
    vill vi fokusera på den kristna     barnet mer om sig själv och andra.
värdegrunden och respekten för varandra. Vi har dramalektioner på skolan samt bild,
Genom bibelberättelser, bön och sång lär vi sagan och musiken integreras i kärnämnena.
     oss mer om Gud och Jesus.        Barnen medverkar i små till stora
 Vi firar andakt en gång i veckan, jobbar  föreställningar blandat med text, sång,
 med kristna teman, skolgudstjänster 1-2   musik och dans. Flera gånger under året
 gånger per termin, vardagsgudstjänst 2-3 ordnar Eden utställningar och besöker olika
 gånger per termin och sjunger eller ber        kulturevenemang.
     bordsbön innan måltiderna.

   Detta jobbar vi speciellt med;         Detta jobbar vi speciellt med;
   Förskolan                    Förskolan
       Barnens bibel                    Majadockan
                                 Musik/drama
                              Månadens författare
   Förskoleklassen                 Förskoleklassen
 Jag och Bibelberättelsen med metoden            Sagor, musik och skapande
    ”Att gestalta från mitten”
   Årskurs 1 – 4                  Årskurs 1 – 4
          Andaktstund                  Drama och Bild
   Årskurs 5 – 6                  Årskurs 5 – 6
          Andaktsstund                 Drama och Bild
                                Musikal som avslutning
   Fritidshemmet                  Fritidshemmet
           Kyrkokör                   Skaparverkstad
     Kyrkohögtider/traditioner             Friskvård och rörelse
Den gemensamma värdegrunden

    Se varje barn och ge dem självtillit och självständighet
    Bemöta varje barn med respekt för sina åsikter och erfarenheter
    Lära barnen att sätta ord på känslor. Genom att kunna förstå sina egna känslor kan man
    tolka andras
    Träna på att lösa konflikter tillsammans med en vuxen. Lära barnen att inse vilka
    konsekvenser deras handlingar får och ta ansvar för dem. Ständig kontakt mellan hem
    och skola vid konflikter eller dyl
    Göra alla medvetna om varandras olika förmågor och förutsättningar
    Ge barnen insikt i att det är viktigt att uppmuntra varandra och att glädjas över andras
    framsteg
    Utveckla barnens hjälpsamhet
    Ge stort utrymme till reflektioner och samtal om hur vi är mot oss själva och mot
    varandra
    Lära barnen att säga nej. Lära dem att stoppa själva när de känner att någon går över
    deras personliga gräns
    Skapa en trygg atmosfär där vi strävar efter att varje barn vågar uttrycka sina egna
    åsikter

Vårt mål är att:

    Ge och ta kunskap av varandra
    Skapa trivsel och gemenskap, d v s ”vi”-känsla
    Vara lyhörda, respektfulla och ansvarskännande inför varandra och vår miljö
    Vara öppna och raka i kommunikationen
    Ha inflytande och medbestämmande i arbetet
    Skapa en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt
    Utveckla och fortbilda oss själva i arbetet
    Uppmuntra och stödja varandra

Eden och föräldrar

    Visa respekt för föräldrar och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation
    mellan personal och barnens familjer
    Ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion på
    förskola, i förskoleklass, skola och fritidshem
    Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och
    lärande samt genomföra utvecklingssamtal
    Beakta föräldrars synpunkter när det gäller planering och genomförande av
    verksamheten
    Se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärdering av verksamheten

Barn/Elevers inflytande

    På Eden främja barn/elevers förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala,
    kulturella och fysiska miljön
    Genom möten, klassråd, elevråd och matråd lära dem ett demokratiskt förhållningssätt
    På Eden främja barn/elevers förmåga att ta ansvar och ha inflytande över den planerade
    undervisningen
                  Edens förskola

   Målsättning
Vi utgår ifrån hela barnet och att möta det i dess utveckling efter dess
förutsättningar.

   Gruppen och det enskilda barnet

    Mål
Få en välfungerande grupp med trygga och empatiska barn. Stärka barnen
individuellt och i grupp.

   Hur gör vi?
Arbetar i större och mindre grupper. Vi använder oss av drama, musik/rytmik,
skapande och lek. Arbetar aktivt med konflikthantering och framförallt att vi
som personal är bra förebilder.

  Den kristna profilen

    Mål
Vi vill väcka nyfikenhet hos barnet till kristen tro och att barnet sedan själv kan
ta ställning.

    Hur gör vi?
Vi har bordsbön, arbetar med ”Djurens andaktsbok”, andakt, samtal, bön,
reflektion, målarbilder mm.
Vi går till kyrkan på deras vardagsgudstjänster.

   Språket

    Mål
Att stimulera och utveckla språket. Ge barnen utrymme att utforska och finna
glädje i det talade och skrivna språket. Ge barnen möjlighet att upptäcka och
finna glädje i det matematiska språket.

   Hur gör vi?
Vi arbetar med rim och ramsor, siffror, taluppfattning, sagor, sång, samtal, lek
och drama etc. En gång i veckan träffas 5 åringarna i ”5 års gruppen där det
fokuseras på just siffror och bokstäverna.

    Natur och Kultur
   Mål
Att lära sig respektera och ta ansvar för natur och miljö.

    Hur gör vi?
Vi är ute varje dag och en dag i veckan jobbar vi med Maja´s kultur o naturdag.
Här undersöker och upptäcker vi kulturen och naturen. Allt detta på barnens
villkor. Utflykter, sopsortering m m ingår även här.
     Skapande
     (Bild/form, musik/rytmik, rörelse/drama)
    Mål
Att stimulera och utveckla barnens kreativitet samt att de ska våga uttrycka
sig. Barnen ska uppleva skapandet som lustfyllt.

    Hur gör vi?
Vi skapar med olika material, har rytmik, sång, rörelse, gymnastik och drama. En
gång i månaden har vi sång och musikstund med Edens musiklärare.
En dag i veckan träffar vi Skapargrodan!


   Föräldrar

    Mål
    Att få en välfungerande föräldrakontakt.

   Hur gör vi?
Vi arbetar för en bra vardaglig tamburkontakt och vi har utvecklingssamtal,
hembesök, inskolningsträffar, inskolningssamtal, föräldramöte, arbetshelg, öppet
hus och drop-in.

      Veckan
Måndag:
Skapargrodan : (1-4åringar)
Varje måndag så samlas vi framför det Magiska skåpet, där bor ju Skapargrodan.
Han kommer med olika ”skaparuppdrag”. Vi skapar i olika material och tekniker.

Förskolan och dess pedagoger ska alltid sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande
förmåga och samtidigt sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Förskolan ska även sträva
efter att alla barn i verksamheten utvecklar förmågan att bygga, skapa och konstruera av olika
material och tekniker.

Maja`s bus och lär: (5-åringar)
Låta barnen utveckla sin demokratiska förmåga genom att påverka olika former
av beslutsfattande.
Stärka barnen och ge dem utrymme att utvecklas. Väcka barnens nyfikenhet, sin
lust och förmåga att leka och lära. Detta genom att arbeta mycket med rim och
ramsor, siffror, bokstäver, leka lekar, göra studiebesök, måla o.s.v.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin
förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt
deras kommunikativa funktioner. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
(Lpfö 98)
Tisdag
Majas Natur & Kultur
Genom att utforska vår härliga omgivning med alla våra sinnen lär vi känna vår
natur och kultur. Vi vill göra barnen uppmärksamma på naturens växlingar
samtidigt som vi vill delge barnen kunskap kring den kultur vi lever i, så som vårt
närsamhälle, vår historia med mera. Detta gör vi genom att samtala, forska,
undersöka och besöka delar av vår närmiljö, kultur och natur. Vi samtalar även
om skillnader och likheter mellan olika kulturer då värderingar, kulturella
förhållningssätt och miljö kan skilja sig åt.Onsdag:
Maja`s skutt&Lek och Maja`s svettis; (Gymnastik/Rörelse)
Med medveten rörelseträning i tidig ålder ger vi barnen grunden för all inlärning.
Genom att dela gruppen kan vi lättare nå barnens olika utvecklingsnivåer. Barnen
utvecklar sin motorik, kroppsuppfattning, självförtroende, samarbets-, minnes-
och koncentrationsförmåga, samt förståelse om sin hälsa och välbefinnande.
”Det vi lär med kroppen fastnar i knoppen.”
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga
 och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
 välbefinnande.
 (Lpfö 98)
Torsdag:
Andakt:
Vi arbetar med ”Barnens bibel”. På ett konkret sätt kommer vi att arbeta med
Barnens bibel genom rollspel, flanobilder, målarbilder, sång och bön. Barnen får
tillfälle att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck
för sina uppfattningar. Förskolans värdegrund; Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina
 tankar om livsfrågor med andra skall stödjas. Förskolan skall vara öppen för skilda
 uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig
 egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningar. Arbetslaget skall lyfta fram
 och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.
 (Lpfö 98)
Fredag:
Maja`s mysdag :
Barnen kommer att vara delaktiga och på ett demokratiskt sätt besluta vad
Majas mysdag ska innehålla. T ex har barnen valt att baka, pyssla, skapande,
sagostund på biblioteket, utflykter och leksaksdagar. På detta sätt får barnen
ett stort inflytande och känner delaktighet i verksamheten.
 Barns inflytande; de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för
 bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska
 verksamheten.
 (Lpfö 98)Information:
Eden drivs av som en ekonomisk förening; Edens skola ekonomisk förening.
Vi följer kommunens maxtaxa. Barnomsorgsavgifter faktureras 12 månader om
året även då vi har stängt under fyra veckor på sommaren. Eden har en
arbetsdag per termin, vilket är obligatoriskt för föräldrarna. En dag då det ges
möjlighet att förbättra barnens miljö.


  Edens fritidshems målsättning och uppdrag

Vi som arbetar på fritidshemmet vill att barnen skall ha en stimulerande,
meningsfull och utvecklande fritid som utgår från barnens behov och intressen.
Vi vill ge barnen trygghet och respekt, både i grupp och enskilt. Vi utgår från att
alla ska behandlas lika: ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er skall ni
göra för dem.” ( Matt 7:12)

Personalen på fritids har i samråd med rektor beslutat att det prioriterade
målet för läsåret 2009/2010 är att synliggöra de uppdrag och de mål som fritids
arbetar såväl som strävar mot.

Fritids uppdrag/mål

    Komplettera skolan – På fritids ska varje barn ges möjlighet att utveckla
    sina sociala och emotionella färdigheter. Barnen får möjlighet att leka och
    arbeta med andra barn i olika åldrar och därmed lära sig vad som innebär
    att vara en ”god vän”.
    Meningsfull fritid – På fritids ska alla barn få stort utrymme för lek och
    skapande. Tillvaron ska vara trygg, stimulerande och rolig! Barnen ska få
    möjlighet att lära känna sin närmiljö och de olika fritidsaktiviteter som
    erbjuds i kommunen
    Lek och skapande – På fritids ska barnen få tillfälle att prova på olika
    saker såsom drama, musik, dans, bild och fri lek.
    Stöd i utvecklingen – De barn som går på fritids ska få möjlighet att få
    det stöd som behövs för den individuella utvecklingen. Detta ska ske i en
    miljö som är stressfri, lugn, trygg och som väcker nyfikenhet.
    Social kompetens och självständighet – Tillsammans tar vi ansvar för
    vårt fritids, våra saker och våra kamrater. Varje barn ska hjälpas att tro
    på sig själv, att våga, vilja och kunna!
    Kost och fysisk aktivitet – Vi strävar efter att äta nyttig och varierad
    mat. Fritids kommer även att utnyttja utemiljön för fysisk aktivitet så
    fort tillfälle ges. Detta kan ske genom organiserade aktiviteter eller
    genom barnens fria lek.

Allmänt om fritids
I vårat fritidshus finns följande lokaler: skaparrum/syrum, dockrum med
myshörnor bygghörna med lego och mekano m.m. samt förskoleklassens stora
klassrum och en bokhörna. Vi har ett pentry där det serveras frukost och
mellanmål. Vidare har vi en stimulerande utemiljö där stora delar verksamheten
bedrivs under eftermiddagarna året runt.
Fritidspersonalen önskar en samverkan med hemmet som bygger på öppenhet,
ömsesidighet och omtanke. Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar för, och vara
delaktiga i, sitt fritidshem.

När det gäller vår kristna profil har vi valt att göra ett av våra fönster till ett
”traditionsfönster” där vi visar kyrkoordningen och våra säsongshögtider. Vi
kommer även att delta i vardagsgudstjänster och på onsdagar är det frivillig kör
med musikpedagog i församlingshemmets lokaler.
För att stärka vår kulturprofil finns det en skapandeverkstad där alla sorters
konstverk kan utföras. Vi har även friskvård och rörelse med utelek/sport. Vi
värnar mycket om våra traditioner, både kristna och svenska, ex. olika
högtidsfester och bemärkelsedagar. För att få in olika livsåskådningar är vi
öppna för olika seder och vanor.


    Veckans aktiviteter

Vår planering för veckan är stående med variation på lekar och aktiviteter.

Måndagar – Fix & trix! Skaparrummet är öppet för de barn som vill testa sin
kreativitet med olika sorters pyssel, knep och knåp. De barn som väljer att inte
delta ska ha ”kläder för väder” så att uteaktivitet är möjlig.
Tisdag - Utesport. Vi testar olika sporter utomhus. Friidrottsgrenar, brännboll,
lagsporter utomhus och mycket annat kommer att utföras! Ta med kläder som tål
att en och annan gräsfläck.
Onsdag – En gång varje månad har vi fritidsråd. Här får barnen bestämma olika
aktiviteter som de vill prova på. Dessa aktiviteter kommer sedan att utföras på
två onsdagar i månaden. Vi har även musikstund en onsdag per månad. Gitarrspel,
sång och önskemusik uppskattas av alla!
Torsdagar – På torsdagar är vi ute under mer friluftslivsordnade former.
Mycket viktigt att ha med kläder som tål nederbörd och kyla samt skor som står
ut med lite vandring.
Fredagar – Barnens val! De aktiviteter som valts ut under fritidsrådet sätts
igång.
  Edens förskoleklass målsättning

   Trygghet, Nyfikenhet, Glädje

I förskoleklassen ska alla barn känna sig trygga och genom detta våga prova,
våga berätta samt våga fråga. Verksamheten ska även genomsyras av glädje,
vilket tillsammans med trygghet skapar nyfikenhet och lust att lära/veta mer.

            Mål i svenska för förskoleklass
TALA - LYSSNA
  Våga tala inför grupp         T ex samling
Lyssna aktivt på den som talar      Både kompisar och vuxna, ex
                     livskunskap. Kunna lyssna på
                     kapitelböcker. Kunna vidareförmedla
                     ett meddelande
   LÄSA
Känna till stavelser och rytm i språket
Kunna kopiera ord             Ex och, jag, en o s v
Kunna skilja bokstäver/siffror
Visa ett intresse för bokstäver
SKRIVA
Klara av att klippa, skapa, bygga och
konstruera
Kunna skriva sitt namn
Känna till de flesta bokstäverna i
alfabetet
Känna till bokstävernas ljud
Känna till skrivriktning vad det gäller
bokstäver och siffror

             Mål i matematik för förskoleklass
  Känna igen siffrorna 0-20
Kunna ramsräkna till ca 20
Kunna taluppfattning ca 0-5
Kunna kopiera siffror
Känna till heltimme
Känna till ordningstal – första, andra,
tredje e t c
Kunna motsatsbegrepp – stor, liten –
hög, låg
Kunna prep framför-bakom-på-i-under
Känna till enkla tidsbegrepp: idag-igår-
imorgon
Visa sig intresserad för form, mönster   Ex. geometriska figurer, +, -, =, hälften
och symboler                – dubbelt, använda sig av faktiska
                      begrepp ex. addition
Känna till veckans dagar

               Sociala mål för förskoleklass
Kunna visa känslor, positiva som
negativa, ha uppfattning om rätt och
fel
Kunna delta i utflykter och besök på
t ex bibliotek, kyrka,
teaterföreställningar
Känna till turtagning i lek
Klara av vuxenstyrd lek samt regler
Kunna följa enkla
instruktioner/uppmaningar
Kunna hjälpa/ställa upp för andra
Ha ansvarskänsla för sig själv och för
sina saker, även gemensamma saker på
skolan
Känna till och ha erfarenhet av hur man
löser konflikter med ord


               Mål för idrott i förskoleklass
Befästa och vidareutveckla
grovmotoriken genom att gå och springa
Känna glädje för lek, musik och rörelser
Känna till vad kroppens olika delar
heter och hur de fungerar
Känna sig säker i balansövningar, krypa,
åla, hoppa, klättra och spring-
stoppövningar
Våga kasta, fånga och studsa boll
Känna till hur man knyter


             Mål för estetiska ämnen i förskoleklass
Känna till olika uttrycksmedel såsom
musik, dans, skapande, drama
Känna glädje för musik och sång
Känna till olika material och tekniker
när det gäller skapande


                  Mål för No
Känna sig nyfiken på naturen
Känna till kroppsdelarna
Känna till sitt eget kön och       Biologi
likheter/olikheter mellan pojkar och
flickor
Känna igen månaderna/årstiderna     Naturens växlingar

                  Mål för So
Känna till sitt eget kön och       Socialt
likheter/olikheter mellan pojkar och
flickor
Känna igen månaderna/årstiderna     Benämna
Känna igen veckodagarna         Benämna
Känna igen sitt telefonnummer och
adress
Känna igen sitt födelsedatum
Känna till vår närmiljö         Ex bibliotek, kyrka, Enebacken,
                     Jeppavallen och vårdcentralen
                 ÅRSKURS 1
              Mål i svenska efter år 1
TALA - LYSSNA
  Våga tala inför grupp         T ex samling, klassråd
Lyssna aktivt på den som talar      Både kompisar och vuxna, ex
                     kompissamtal
  LÄSA
Känna igen några vanliga ordbilder    Ex och, jag, en o s v
Kunna läsriktning
Kunna ljuda
Kunna alla bokstävernas namn och ljud
Kunna läsa en enkel bok         Ex Bravo alfabetsböcker, Deli sagan om
                     en delfin
  SKRIV
Kunna hålla pennan så skrivningen blir
behaglig
Kunna skriva sitt namn
Kunna skriva några enkla ljudenliga ord Ex jag, är, skola
Kunna skriva bokstäverna, både stora
och små på ett sätt som underlättar
fortsatt skrivning
               Mål i matematik efter år 1
Kunna se mönster
Sortera efter egenskaper         Ex storlek, form, färg o s v
Taluppfattning 0-20
Känna till några matematiska begrepp   Ex före/efter, större/mindre,
                     längre/kortare
Förståelse för tecknen: + - =
Skriva läsliga siffror
Ramsräkna till 20. Fram och baklänges
Se gömd mängd 0-10, tiokompisar
Klockan                 Heltimmar och halvtimmar
Pengar                  Enkronor, femkronor, tior
Räknesagor, muntlig förståelse
Rumsuppfattning
Kunna ”tvillingarna” 0-5         Ex. 1+1, 3+3, 5+5
Kunna veckans dagar + antal
                  Mål i No år 1 - 2
Bondgården                Känna till några av våra vanligaste
Vart annat år – vt 2010, vt 2012 etc.  tamdjur t ex ko, får
Naturen                 Kunna de vanligaste vårblommorna
Blommor, Svampar och träd        Kunna några vanliga svampar
Vart annat år – vt 2011, vt 2013 etc.  Kunna några vanliga träd
Kroppen                 Känna till var våra olika kroppsdelar
Vart annat år – ht 2009, ht 2011 etc.  sitter i förhållande till övriga kroppen
Rymden                  Känna till Big Bang.
Vart annat år – ht 2010, 2012 etc.    Kunna att solen är en stjärna.
                     Känna till att det finns olika planeter.
Luft och tryck              Känna till att luft är något som kan göra
Värme                  motstånd och sättas i rörelse
Vart annat läsår – 09-10, 11–12 etc.   Kunna att varm luft tar större plats är
                     kall
Magnetism                Känna till att magneter attraherar och
Ellära                  repellerar, har två ändar
Vart annat läsår – 10–11, 12–13 etc.   Kunna vad statisk elektricitet är för
                     något. Känna till hur en glödlampa
                     fungerar
Ljud                   Kunna hur ljud uppstår
Vart annat läsår – 09–10, 11–12 etc.
Sortera ämnen              Kunna sortera ämnen utifrån utseende,
Vattnets former              smak o s v
Vart annat läsår – 10–11, 12–13 etc.   Kunna vattnets tre olika former fast,
                     flytande, gas

                 Mål i So år 1-2
Veckodagarna               Känna till hur veckodagarna har fått
Vart annat läsår – 09-10, 11-12 etc.   sitt namn. Kunna veckodagarna
Trafik                  Kunna hur man beter sig i trafiken.
                     Kunna våra vanligaste vägmärken
Närsamhället (polis, brandkår,      Kunna vart man ringer om man behöver
ambulans)                larma. Känna till ambulansens,
Vart annat läsår – 10-11, 12-13 etc.   brandkårens och polisense uppgifter
Bibelkunskap               Känna till en del bibelberättelser och
                     göra sin egen bibel.
                     Känna till olika skapelsemyter.

                Mål i teknik efter år 1-2
Känna till hur man får en glödlampa att Vart annat läsår – 10-11, 12-13 etc.
börja lysa

             Mål i idrott och hälsa efter år 1
Kunna slå kullerbytta framlänges
Kunna bygga tak (händerna i golvet och
klättra upp med fötterna mot väggen)
Kunna balansera på bänk med ärtpåse
på huvudet
Kunna genom rytm och rörelse ge
uttryck för fantasi, känslor och
gemenskap
Kunna gunga över, med hjälp av rep, upp
på plint
Kunna utföra sidohopp på bom eller på
bänk
Kunna följa lätta instruktioner och hålla
sig till reglerna i lek och rörelse
Kunna kasta boll och studsa boll

              Mål i drama efter år 1
Våga leka med energi och spontanitet
Våga röra sig till musik

                 ÅRSKURS 2

              Mål i svenska efter år 2
  TALA – LYSSNA
Redovisa enklare arbeten inför en grupp
Tala tydligt och lagom högt         Ex klassråd och kompissamtal
Lyssna på en berättelse och återberätta   Ex Sagan: De tre bockarna bruse,
den med en röd tråd och med hjälp av     bibel
bilder
Förstå och utföra en instruktion i två led
Våga och vilja uttrycka sina åsikter som
rör lek
   LÄSA
Läsa och förstå en bok            Ex H. Bross, Arvid-serien
Rabbla alfabetet
   SKRIVA
Använda små bokstäver
Skriva en kort berättelse
Stava ljudenliga ord             Ex lampa, träd
Skriva ord med ändelser           Ex –en, -et, -er, -or, -ar
Skriva med en tydlig handstil och
mellanrum mellan och följa raderna
Känna till de vanligaste skiljetecknen    .?!

                 Mål i matematik efter år 2
Kunna klockan: halvtimme, kvart i, kvart
över
Kunna ramsräkna till 100 fram och
baklänges
Känna till hela cm, m, l, dl, kg
Kunna temperatur: plusgrader
Kunna räknesagor: skriftligt
Kunna ordningstal 0-10
Kunna geometriska begrepp: triangel,
cirkel, kvadrat, rektangel
Kunna använda cm-linjal
Kunna ”tvillingar”, (5-10)         Ex. 6+6, 8+8, 10+10
Kunna 10-hopp, 5-hopp, 2-hopp
Kunna använda miniräknare + -
Kunna begrepp                Ex hälften/dubbelt äldre/yngre,
                      tyngre/lättare
Kunna taluppfattning 0-100
Känna till multiplikationstabellerna    0, 1, 2, 5 och 10
                   Mål i No år 1 - 2
Bondgården                 Känna till några av våra vanligaste
Vart annat år – vt 2010, vt 2012 etc.    tamdjur t ex ko, får
Naturen                   Kunna de vanligaste vårblommorna
Blommor, Svampar och träd          Kunna några vanliga svampar
Vart annat år – vt 2011, vt 2013 etc.    Kunna några vanliga träd
Kroppen                   Känna till var våra olika kroppsdelar
Vart annat år – ht 2009, ht 2011 etc.  sitter i förhållande till övriga kroppen
Rymden                 Känna till Big Bang.
Vart annat år – ht 2010, 2012 etc.   Kunna att solen är en stjärna.
                    Känna till att det finns olika planeter.
Luft och tryck             Känna till att luft är något som kan göra
Värme                  motstånd och sättas i rörelse
Vart annat läsår – 09-10, 11–12 etc.  Kunna att varm luft tar större plats är
                    kall
Magnetism                Känna till att magneter attraherar och
Ellära                 repellerar, har två ändar
Vart annat läsår – 10–11, 12–13 etc.  Kunna vad statisk elektricitet är för
                    något. Känna till hur en glödlampa
                    fungerar
Ljud                  Kunna hur ljud uppstår
Vart annat läsår – 09–10, 11–12 etc.
Sortera ämnen              Kunna sortera ämnen utifrån utseende,
Vattnets former             smak o s v
Vart annat läsår – 10–11, 12–13 etc.   Kunna vattnets tre olika former fast,
                     flytande, gas
                 Mål i So år 1-2
Veckodagarna               Känna till hur veckodagarna har fått
Vart annat läsår – 09-10, 11-12 etc.   sitt namn. Kunna veckodagarna
Trafik                  Kunna hur man beter sig i trafiken.
                     Kunna våra vanligaste vägmärken
Närsamhället (polis, brandkår,      Kunna vart man ringer om man behöver
ambulans)                larma. Känna till ambulansens,
Vart annat läsår – 10-11, 12-13 etc.   brandkårens och polisense uppgifter
Bibelkunskap               Känna till en del bibelberättelser och
                     göra sin egen bibel.
                     Känna till olika skapelsemyter.
                Mål i teknik efter år 1-2
Känna till hur man får en glödlampa att
börja lysa

           Mål för idrott och hälsa efter år 2
Våga försöka slå baklänges kullerbytta
Kunna bygga tak och rulla ner (stå på
händer med hjälp)
Kunna balansera parvis balansgång med
hopprep på bänk
Kunna växla övningar mellan byte av
musikens olika karaktärer med och
utan redskap
Kunna gunga över, med hjälp av rep,
upp på plint samt förflytta ex boll
under gungandet
Kunna utföra mellanhopp mellan två
plinar
Kunna fånga boll
Kunna läsa en enkel karta över
idrottshallen med hjälp av uppbyggd
hinderbana
Känna till kostcirkeln
               Mål i drama efter år 2
Känna sig trygg i gruppen
Våga agera inför en grupp

                ÅRSKURS 3

              Mål i svenska efter år 3
   TALA
Kunna återberätta en kort saga med
hjälp av bilder och/eller stödord
Kunna redovisa i grupp
Våga och vilja uttrycka sina åsikter
inför klassrådet
Kunna redovisa för en liten grupp
 LYSSNA
Kunna lyssna aktivt, under en begränsad  Ex när en kompis redovisar, klassråd
tid
Träna på att ge konstruktiv kritik
   LÄSA
Kunna läsa och förstå enkla        Ex Mia och Mette, Kasper
skönlitterära böcker i sin egen takt
tyst eller lågt
Kunna svara på läsförståelsefrågor
Kunna läsa och förstå enkla        Ex Ormen, ”Lilla djurbiblioteket”
faktaböcker
Kunna läsa en bekant text för en     Ex egengjord bok
kompisgrupp
Kunna läsa och förstå en enkel
instruktion
Känna till alfabetisk ordning
   SKRIVA
Kunna skriva en fullständig mening med  Ex Hunden är snäll.
stor bokstav, punkt och frågetecken i
egen text.
Kunna ljudenlig stavning
Kunna skriva brev, sagor och
berättelser
Kunna skriva en hel berättelse med
början, mitt och slut
Kunna skriva läsligt för sig själv och sin
mottagare
Känna till och klara av att göra en kort
skriftlig bokrecension
Kunna skriva enkla faktatexter
Kunna stava vanligt förekommande ord Ex. och, kommer             Mål i Historia efter år 3
Istiden               Känna till lite om hur istiden uppstod,
                   hur klimatet förändrades och isen
                   smälte bort.
Stenåldern              Kunna lite fakta om de olika
Bronsåldern             tidsperioderna och vad som
                   kännetecknar dem t.ex. hur
                   människor levde, vad de åt, vilka
                   redskap de använde, vad de trodde på
                   Kunna förstå och inse likheter och
                   olikheter med hur vi lever idag.
Allmänt               År 3 tar framför allt del av historien
                   på ett enkelt och lustfyllt sätt, där
                   historiska fakta är underordnad den
                   historiska berättelsen.
            Mål i geografi efter år 3
Sverige              Känna till sitt närområde och
                  fördjupa sig i landskapet Skåne
Kartkunskap            Börja lära sig hur man tyder en karta.

             Mål i religion efter år 3
Bibelkunskap             Känna till många av bibelns
                   berättelser och göra en egen bibel.

           Mål i samhällskunskap efter år 3
Trafikkunskap            Kunna några regler och trafikmärken.
Hur styrs Sverige?         Känna till vad kungen gör, vad riksdag
                  och regering är för något.
               Mål i matematik efter år 3
   TALUPPFATTNING
Kunna sortera tal mellan 0-1000
Kunna förstå positionssystem för varje
siffras plats –1000
Kunna begreppen hälften/dubbel,      Ex 8 är dubbelt av 4 och hälften av 16
hel/halv, fjärdedel
Kunna förstå innebörden av addition,
subtraktion, multiplikation och division
Kunna addition med och utan        Ex 44+7=51, 23+39=50+12=62
tiotalsövergång med eller utan
huvudräkning och uppställning
Kunna addition med och utan        Ex 99+123=200+20+2=222
hundratalsövergång med eller utan
huvudräkning och uppställning
Kunna addition med tvåsiffriga tal med
minnessiffror
Kunna subtraktion med tiotalsövergång   Ex 36-9=27
med eller utan huvudräkning
Kunna subtraktion med           Ex 103-5=98
hundratalsövergångar med eller utan
huvudräkning
Kunna kort division utan minnessiffra
Kunna läsa av enkla stapeldiagram
    RÄKNESÄTT
    Kunna tabellerna 0-5, och 10
    Kunna använda miniräknare i enkla
    räkneoperationer
    TID KLOCKAN
    Kunna analoga klockan
    Kunna avläsa datum
    Kunna antalet månader och namnge
    GEOMETRI
    Kunna mäta med cm och m
    Kunna liter och deciliter     Ex. jämföra volym i olika behållare
    Kunna väga med kilo och hekto
    Kunna namnge och känna igen de
    vanligaste geometriska figurerna
    samt tredimensionella; rätblock,
    kub, klot, cylinder
    Kunna vad begreppet omkrets
    betyder och kunna räkna ut
    omkrets på geometriska figurer
    Känna till begreppet area
    MATEMATISKA BEGREPP
    Kunna begreppet summa
    Känna till begreppet differens
    PROBLEMLÖSNING
    Kunna skriva enkla räknesagor

                Mål i biologi efter år 3
  Naturen                Känna till de vanligaste fåglarna i
                     Sverige
Djur                   Känna till främmande djur. Göra collage
                     om djur samt redovisa.


                 Mål i fysik efter år 3
Magnetism                 Känna till att man kan göra saker
                     magnetiska. Kunna hur en kompass
                     fungerar
Värme                   Kunna att varm metall tar större plats
                     än kall. Kunna att värme kan spridas
                     genom att den leds, strömmar och
                     strålar. Känna till hur en termometer
                     fungerar
Ellära                  Kunna att vissa ämnen leder ström
                     andra inte. Känna till vad som menas
                     med sluten strömkrets
                Mål i kemi efter år 3
Materia                 Känna till vad materia är för något och
                    hur en atom är uppbyggd

               Mål i teknik efter år 3
Känna till hur man kan koppla in en
strömbrytare för att reglera
strömmen i en elektrisk krets.

               Mål i engelska efter år 3
Förstå några korta fraser        Good morning, good-bye, thank you
Säga några enkla ord
Delta i några enkla sånger        Ex Happy birthday
Våga ställa och besvara några enkla    What´s your name? What do you like?
frågor
Förstå enkla instruktioner        Open the door
Lyssna och förstå             T ex the Kids zone
Presentera sig själv och kunna läsa det  Ex namn, ålder, var man bor
samma
Kunna ord på saker i klassrummet
Kunna räkna till 20
Kunna några enkla hälsningsfraser
Kunna några vanliga färger
Kunna läsa enkla ord till bilder och
skriva desamma

               Mål i bild efter år 3
Kunna vilka färger som är grundfärger
Kunna utföra färgblandningsövningar
Kunna utföra färgnyansövningar
Kunna utföra blyertsnyansövningar
Känna till och kunna utföra en 5-
minutersskiss

                Mål i drama efter år 3
   Våga stå i centrum och bjuda på
   sig själv
   Våga improvisera
   Våga använda och utveckla sin
   fantasi
   Vara delaktiga i olika
   teateruppsättningar
                 Mål i musik för år 3 - 4
Kunna delta i sång och enkla former av
melodi, rytm och ackordspel samt föra
samtal kring musicerandet
Våga uttrycka sig i och genom musik
Våga uppträda inför grupp
Individuellt och tillsammans med andra
skapa musik
Känna glädje och lust för musiken
               Mål i idrott och hälsa efter år 3
Kunna slå kullerbytta framlänges från
plint
Kunna stå på händer med hjälp från
handstående på lutande plan (med
hjälp)
Kunna balansera på bomstolpe
framlänges
Kunna utföra enkla övningar i ringarna   Ex ”karusellen”
Kunna utföra katthopp, grenhopp på
plint
Kunna utföra enkla danslekar, parvis
eller själv
Våga vara i vatten, få vattenvana
Badvett
Provat på att ha huvudet under vatten
Provat på att flyta
Känna till matpyramiden
                 Mål i träslöjd efter år 3
Kunna använda de vanligaste
handverktygen på ett säkert och rätt
sätt, hammare, såg, tänger mm
Kunna veta säkerhets kraven på       Ex. tillverka namnskylt, smörkniv, spel
elfigursågen och pelarborrmaskinen.     mm och även egna förslag efter enkla
Att förstå farorna med övriga maskiner skisser eller bilder.
i slöjdsalen, och förstå varför de inte
får använda dessa.
   Lära sig skillnaden av olika
   ytbehandlingar och prova på dessa
                 Mål i syslöjd efter år 3
Känna till hur symaskinen fungerar på    Ex. trä maskinen, spola undertråd, byta
ett säkert och rätt sätt          nål
Kunna utföra enkla symaskinsövningar
Kunna förstå ett enkelt
korsstyngsmönster
Känna till olika broderitekniker
                  ÅRSKURS 4
                Mål i svenska efter år 4
   TALA
Kunna fantisera och skapa en
berättelse utifrån bilder
   LYSSNA
Kunna lyssna aktivt under en längre tid
Kunna ta emot kritik från andra elever
och därigenom utvecklas

   LÄSA
Kunna sökläsa i en faktatext
Våga läsa högt inför klassen
Kunna samtala och reflektera över
barn- och ungdomsböcker
Kunna den alfabetisk ordningen
SKRIVA
Kunna skriva en berättelse utifrån en
tankekarta
Kunna skriva ett brev och meddelande
med datum, inledning och avslutning
Kunna skilja mellan vokaler och
konsonanter
Känna till dubbelteckning och
ljudstridiga ord
Kunna använda sig av de vanligaste
skrivreglerna i egenproducerade
texter.
              Mål i historia efter år 4
Vikingatiden               Kunna lite fakta om tidsperioden och
                     vad som kännetecknar den t.ex. hur
                     människor levde, vad de åt, vilka
                     redskap de använde, vad de trodde på
                     Kunna förstå och inse likheter och
                     olikheter med hur vi lever idag.
Medeltiden                Känna till lite om hur livet var i en
                     medeltida by resp. stad under
                     medeltiden.
                     Känna till hur Sverige blev ett kristet
                     land och vem heliga Birgitta var.
                     Kunna lite fakta om digerdöden
                     Känna till vad Hansan var.
Allmänt                  År 4 sätts lite större vikt vid fakta.
                     Eleverna får lära sig att jämföra nutid
                     och dåtid och även fundera på framtid.
             Mål i geografi efter år 4
Sverige                Kunna vilka som är Sveriges landskap
                    och fördjupa sig i ett eller flera.
                    Kunna lite fakta om Sveriges specifika
                    natur och karaktär.
Kartkunskap              Kunna tyda en karta (färger, tecken,
                    väderstreck)
Vi i norden              Känna till de nordiska länderna och
                    dess huvudstäder.

             Mål i religion efter år 4
Etik                  Börja kunna vara aktiv i diskussioner
                    om rätt och fel
Livsfrågor               Göra personliga reflektioner kring
                    livsfrågor
Bibelkunskap              Göra färdig sin bibel

           Mål i samhällskunskap efter år 4
Vem bestämmer i Sverige?       Känna till begrepp som demokrati,
                   diktatur, monarki och republik. Kunna
                   vilka som är våra partier och vad
                   riksdag och regering gör för något.
Aktuella nyheter           Känna till lite om vad som händer i
                   samhället, Sverige och världen. Kunna
                   ta med en tidningsartikel och berätta
                   vad den handlar om.
Demokrati i skolan
               Mål i matematik efter år 4
   TALUPPFATTNING
Kunna skriva och läsa tal upp till 1000
Kunna vilken siffra som är värd ental,
tiotal, hundratal och tusental
Kunna addera 4-siffriga tal med och
utan uppställning
Kunna subtrahera 4-siffriga tal med
och utan uppställning
   RÄKNESÄTT
   Kunna tabellerna 0-10
   Multiplicera ental med tiotal och
   hundratal med och utan
   uppställning
   TID, KLOCKAN
   Kunna dialoga klockan
   Kunna skriva datum
   PROBLEMLÖSNING
   Kunna lösa och göra egna
   räknesagor med addition och
   subtraktion
   Kunna se talmönster         Ex 3, 6, 9 5, 10, 15
   Kunna lösa läsuppgifter i ett led
   LÄNGDER
   Kunna mäta med mm och dm
   Kunna omvandla
   Känna till km och mil
   GEOMETRI
   Kunna räkna ut arean på en
   kvadrat och rektangel
   VIKT – VOLYM
   Kunna väga med kilo, hekto och
   gram
   Kunna hur många hekto det går på
   ett kilo samt gram på ett kilo
   Kunna mäta med liter, deciliter,
   och centiliter
   STATISTIK
   Kunna läsa av och göra ett
   stapeldiagram
   MATEMATISKA BEGREPP
   Kunna differens
                Mål i biologi efter år 4
Kroppen                  Kunna matspjälkningssystemet. Känna
                     till varför kosten är viktig
                     Inblick i fortplantning, födsel och
                     pubertet
Naturen                  Kunna de vanligaste trädsorterna,
                     känna till trädets livscykel samt
                     fotosyntes

                 Mål i fysik efter år 4
Luft och tryck              Kunna att luft väger och har olika
                     tryck.
                     Känna till hur barometern fungerar.
                     Känna till meterologiska fenomen.
Ljud                   Kunna grundläggande fakta om ljud ex
                     att det kan ledas och studsa
Ljus                   Känna till hur ljus studsar mot olika
                     ytor. Känna till buktiga speglar. Konvex
                     och konkav

               Mål i kemi efter år 4
Lösningar                Känna till att vissa ämnen löser sig,
                     andra inte.
                      separata ämnen
                      mättad lösning
                      volymer i lösning 1+1=2

               Mål i teknik efter år 4
Känna till några viktiga uppfinningar
som har påverkat mänskligheten t.ex.
telefonen

                Mål i engelska efter år 4
   TALA
Kunna veckodagarna i tal och skrift
Kunna beskriva var någonting finns med
hjälp av prepositionerna in, under, over,
on
Använda fraserna I like/I don´t like
Kunna räkna till 100
Förstå enkla instruktioner
Känna till hur man firar halloween och
jul i något engelskspråkigt land
    LÄSA
    Kunna läsa och förstå enkla texter Se bilaga 1
    SKRIVA
    Kunna göra sig förstådd i skrift i
    mycket enkel form för att
    meddela något

                Mål i bild efter år 4
Kunna uttrycka olika känslor i bild
Våga prova på nya material som t ex    Akvarell
                      Tempera
                      Lera
                      Gips
                      Pappersmassa
Känna till minst en utländsk konstnär
och ett verk som denna gjort
Känna till och kunna utföra en 5-
minutersskiss
Kunna se nya möjliga            Skräp och naturmaterial m m
användningsområden för icke
traditionella bildmaterial såsom
Utifrån musik måla med känslor

               Mål i drama efter år 4
Kunna samarbeta i olika
gruppformationer och lösa olika
övningar
Ta ansvar för att alla i gruppen är med
och ingen är utanför
Förstå sina egna känslor och våga
uttrycka dessa
Kunna leva sig ini i olika roller i lekar,
drama och sagor
Vara delaktig i olika
teateruppsättningar

                Mål i musik för år 3 - 4
Kunna delta i sång och enkla former av
melodi, rytm och ackordspel samt föra
samtal kring musicerandet
Våga uttrycka sig i och genom musik
Våga uppträda inför grupp
Individuellt och tillsammans med andra
skapa musik
Känna glädje och lust för musiken
               Mål i idrott och hälsa efter år 4
Kunna slå kullerbytta baklänges från
plint
Kunna stå på händer från handstående
på lutande plan
Kunna balansera på bomstolpe
baklänges
Kunna utföra enkla övningar i ringarna   Ex ”dykning framåt”
Kunna utföra enkla hopp med hjälp av
trampet
Kunna utföra mellanhopp och bockhopp
på plint
Kunna utföra färdiga eller egengjorda
danslekar
Känna till en del av våra lagsporter och Ex ”baggerslag”, dribbla
utföra enkla övningar
Simma 50 m bröstsim och 25 m
ryggsim på djupt vatten
Kunna kasta boj till kamrat
Känna till hur man larmar 112
Våga hålla i en uppvärmning med en
kompis
Kunna göra en måltidsplanering med
matpyramiden som grund
Kunna läsa karta över större område
runt skolan                Mål i träslöjd  efter år 4
Kunna använda skärande handverktyg
såsom hyvel stämjärn och håljärn samt
veta riskerna med dessa och hur man
undviker olyckor.
Veta vikten av raka vinklar, lära sig
några enkla samman sättnings sätt,
skruva, tappa, spika.
Kunna montera gångjärn, lära sig         För att göra detta får eleverna
använda elektrisk figursåg,           tillverka ett pennställ en låda
pelarborrmaskinen samt tallriksslipen      samt egna alster som stämmer in
och beakta de säkerhetsföreskrifter       på detta. Egna alster skall alltid
som finns.                    föregås av en genomtänkt skiss.
                Mål i syslöjd efter år 4
Kunna komma på egen ide och med         Ex längd, bredd, räta vinklar
hjälp rita ett mönster
Kunna använda redskap/verktyg på      Ex trä nålar/klippa/fläta/nåla/
rätt sätt
Kunna följa enkla instruktioner
Kunna olika broderitekniker        Ex korsstyng
Kunna följa muntliga eller skriftliga
instruktioner och ta ansvar för att
ditt slöjdarbete genomförs

                   ÅRSKURS 5

                Mål i svenska efter år 5
Kunna berätta och redovisa för någon
annan så den förstår
Kunna berätta och redovisa för gruppen
så den förstår
Våga ha en åsikt och tala om varför man Ex klassråd
tycker så
Lyssna aktivt på en redovisning i stor
grupp
   LÄSA
Kunna läsa och förstå skönlitterära    Ex Tsatsiki, Sune
böcker
Kunna läsa och ta del av innehållet i   Ex Europas länder
faktaböcker anpassade för åldern
Kunna läsa högt ur en bok anpassad för Ex Spring Fanny spring
åldern
Kunna läsa och följa en enkel
instruktion
Kunna läsa en artikel ur en tidning och
berätta vad den handlar om
   SKRIVA
Kunna skriva fantasiberättelser
Kunna skriva faktatext
Kunna skriva recension
Kunna använda punkt, stor bokstav,
frågetecken
Kunna stava till vanliga ord
Kunna stava ord med dubbelteckning (i
vanligt förekommande)
Kunna stava ord med j-ljud, ng-ljud
Kunna använda ordlista
               Mål i historia efter år 5
Sveriges historia             Känna till och kunna lite fakta om
                     svensk historia från 1400-talet till
                     1600-talet , bl.a. om Vasatiden och
                     stormaktstiden.
Europeisk historia            Kunna om de stora upptäcktsfararna
                     från Europa som t.ex. Marco Polo och
                     Columbus.
                     Kunna om Martin Luther och
                     boktryckarkonsten.

Sverige – en del av världen        Hur levde människor i andra delar av
                     världen (kunna jämföra människor i
                     Sverige med andra länder)               Mål i geografi efter år 5
Europa                  Lära sig allmänna fakta om Europa
                     som t.ex. länder, lite städer, sjöar
                     och hur naturen är. Fördjupa sig i ett
                     eller flera länder.
Vi i norden               Lära sig allmänna fakta om Norden
                     som t.ex. länder, lite städer, sjöar
                     och hur naturen är.
Kartkunskap               Kunna hur man läser en kartbok och
                     vad man kan få ut av den.
Människa – miljö             Klimat, väder och årstider            Mål i religion efter år 5
Kristendomshistoria         Känna till och kunna vissa delar av
                  kristendomens historia.
Kyrkoåret              Känna till hur kyrkoåret är uppbyggt
                  och hur och varför vissa högtider
                  firas.
Vår gemensamma värdegrund
Livsfrågor
            Mål i samhällskunskap efter år 5
Aktuella nyheter            Känna till vad som händer i samhället,
                    Sverige och världen just nu.
                    Kunna ta med en tidningsartikel,
                    berätta vad den handlar om och
                    diskutera kring nyheten.
Demokrati               Kunna vad det innebär med demokrati
                    och diskutera kring det.
                    Känna till lite om demokratins
                    historia och några viktiga personer
                    som kämpat för demokrati.
Hur styrs Sverige?           Kunna lite fakta om riksdagen och
                    regeringen.
                    Kunna vilka som är våra partier i
                    Sverige.
                    Kunna hur ett val går till i Sverige.


               Mål i matematik efter år 5
   TALUPPFATTNING
Kunna skriva och läsa tal upp till 10.000
   ADDITION OCH
   SUBTRAKTION
Kunna uppställning i addition och
subtraktion med en decimal
Kunna lösa enkla ekvationer
   MULTIPLIKATION OCH
   DIVISION
Kunna multiplicera med 10, 100, 1000
Kunna göra multiplikationsuppställningar
(minst två siffror i en av faktorerna)
Kunna dividera med 10, 100, 1000
Kunna division med minnessiffra
Kunna begreppen täljare, nämnare och
kvot
  PROBLEMLÖSNING
  Kunna skriva och lösa räknesagor
  med addition, subtraktion,
  multiplikation och division
  TID
  Kunna räkna ut hur lång tid något
  tar
  Kunna årets indelning i kvartal,
  månader och veckor
  GEOMETRI
  Kunna skillnaden mellan linje och
  sträcka
  VIKT OCH VOLYM
  Kunna omvandla mellan liter,
  deciliter, centiliter och milliliter
  Kunna omvandla mellan gram,
  hekto, kilo och ton
  LÄNGDER
  Kunna omvandla mellan mm – cm –
  dm – m - km - mil
  SKALOR
  Kunna räkna med skalorna 1:2 och
  2:1
  STATISTIK
  Kunna tolka olika cirkeldiagram
  Kunna göra frekvenstabeller och
  visa i ett diagram
  Kunna räkna ut ett medelvärde
  MINIRÄKNARE
  Kunna använda miniräknare med de
  fyra räknesätten
                Mål i biologi efter år 5
Kroppen                  Kunna om hjärtats funktion i kroppen
                     samt lungornas.
                     Känna till varför det är bra med motion.
                     Känna till några beroendeframkallande
                     medel och dess inverkan på kroppen.
Naturen                  Känna till hur ekosystemet fungerar

                Mål i fysik efter år 5
  Luft och tryck            Kunna bl a att trycket ändras när luften
                     rör sig (flygplan)
Magnetism                Kunna göra en magnet med hjälp av
                     elektricitet (göra en elmotor)
Ellära                  Kunna olika kopplingar ex parallel-
                     koppling och seriekoppling
                    (spis, elmotor, larm)

                Mål i kemi efter år 5
Surt och basiskt            Kunna skillnaden mellan surt och
                    basiskt. Kunna PH-värde
Farliga kemikalier i hemmet       Känna till om vad som kan vara farligt i
                    hemmet och varför               Mål i teknik efter år 5
Kunna med handledning planera och
utföra enkla konstruktioner t.ex.
elspel
Känna till teknikens för och nackdelar
sett ur ett natur, samhälle och
individperspektiv.

               Mål i engelska efter år 5
   TALA
Kunna ställa frågor med can. Kunna
svara i hela meningar med can/can´t
Ställa frågor med frågeord       Ex who, why, when, where, what
Använda a och an på rätt sätt
Använda the på rätt sätt
Kunna använda plural –s i samtal
Kunna månadernas och årstidernas
namn
Kunna klockan
Kunna använda have/has
Kunna samtala med en kompis om     Ex väder, kläder, mat, djur eller
vardagliga ämnen och vardagslivet i   fritidsintresse
engelskspråkliga länder
   LÄSA
   Kunna läsa och förstå texter som  Se bilaga 2 och 3
   är anpassade för årskursen
   Kunna läsa och förstå
   arbetsinstruktioner
   SKRIVA
   Kunna skriva en presentation av
   sig själv
   Kunna använda plural –s
   LYSSNA
   Kunna lyssna och förstå engelska
   som talas av engelskspråkig
                Mål i drama efter år 5
Kunna utifrån ett tema/text spontant
spela upp en pjäs
Kunna lätta avsläppningsövningar och
kunna praktisera dessa
Kunna utifrån en filmsekvens leva sig in
i olika tolkningar av känslor
Vara delaktiga i olika
teateruppsättningar
Kunna muntligt framställa/återberätta
en text

                 Mål i bild efter år 5
Känna till minst 2 svenska konstnärer
Kunna se andras och den egna
utvecklingen i bilder och konstverk
Ha besökt minst en konstutställning
Ha besökt minst en filmfestival/bio
Ha förmåga att utifrån ett givet tema
se olika möjliga bilder
Kunna se en bild och förstå vad
konstnären menar och vill säga med sin
bild
Kunna analysera och beskriva en bild
Kunna se den rörliga bilden som en
konstnärsform
               Mål i musik för år 5 – 6
Känna till och känna igen olika
musikstilar
Känna igen olika musikaliska begrepp    Puls, staccato, legato
Kunna återge olika rytmer samt känna
till några kända kompositörer
Känna till begrepp som helnot, halvnot
mm
Utveckla förmågan att kombinera musik
med andra gestaltningsformer såsom
bild, text, drama, dans, rörelse
               Mål i idrott och hälsa efter år 5
Kunna slå kullerbytta två till tre gånger
i rad
Kunna utföra övningar i ringarna      Ex ”stuphängande och ängeln”
Kunna simma 200 m bröstsim och 50 m
ryggsim på djupt vatten
Kunna kasta ut boj till kamrat samt
simma 50 m med boj
Kunna bogsera jämnstor kamrat 50 m
med boj
Kunna larma 112
Provat på att lägga en person i stabilt
läge
Känna till mun till mun andning
Provat på att dyka ner och hämta
föremål på botten av bassängen
Våga utföra olika hopp från trampet    Ex ”X-hoppet, ljushoppet, grenhoppet”
Kunna utföra dans med färdiga
stegkombinationer och göra egen dans
Känna till och prova på olika
friidrottsgrenar
Känna till en del av våra lagsporter,
regler m m
Kunna delta i lättare orientering
Ha kännedom om skaderisker och hur
skador kan undvikas
Känna till något om och kunna ge
synpunkter på arbetsmiljön i skolan
Ha grundläggande kunskap om
friluftsliv samt känna till principen om
allemansrätten
               Mål i träslöjd efter år 5
Kunna svarva.
Lära sig rund hyvling dubbkryss vikten
av att vända virket rätt, samt
svarvningens olika moment, I första
hand längdsvarvning, men i mån av tid,
även skålsvarvning.
Ex. en fot till en lampa där ställningen
till skärmen görs i trä och sedan klädes
med tyg i textil slöjden.
    Även elektrisk inkoppling av
    lampan och säkerheten runt detta
    ingår.
    Klara av ett mindre arbete i
    metall, smycke, lära känna
    skillnaden i material                Mål i syslöjd efter år 5
Kunna hantera och benämna de        Ex virkning/stickning/fritt
vanligaste redskapen/verktygen       broderi/lappteknik/ sy i dragkedja
Kunna utifrån en idé med handledning
planera ett slöjdarbete, välja
arbetsmetod/teknik och slutföra
arbetet
Kunna kombinera träslöjd och
textilslöjd
Kunna hantera symaskinen på ett rätt
och säkert sätt
Kunna lappteknik
Kunna komma på egen ide och rita ett
egen mönster
Kunna med handledning välja material,
färg och form och motivera dina val
Kunna beskriva och reflektera kring
ditt slöjdarbete såväl muntligt som
skriftligt. Du skall även kunna redogöra
för vilka redskap/verktyg, material
och tekniker som du har använt dig av.
                 Mål i hemkunskap år 5
Kunna planera, tillaga och arrangera
gemenskapen kring frukost, lunch och
mellanmål
   Kunna jämföra priser på olika
   varor
   Kunna olikheterna kring
   kostcirkeln, matpyramiden och
   tallriksmodellen
   Kunna förstå skillnaden på reklam
   och information i våra affärer
   Kunna planera inköp till hushållet
   utifrån ett rättvisemärkt och
   miljötänkande sätt
   Kunna samarbeta med andra elever
   vid olika uppgifter

                 ÅRSKURS 6
               Mål i svenska efter år 6
   TALA – LYSSNA
Lyssna och aktivt delta i en diskussion
och argumentera för sin sak i liten
grupp
   LÄSA
Kunna läsa, förstå och redovisa     Ex Häxorna
skönlitterära böcker
Kunna kritiskt granska en text
   SKRIVA
Kunna använda styckeindelning,
talstreck, utropstecken och komma vid
upprepning
Kunna använda ordlista/tyda ordlista
Kunna stava o/å, e/ä, u/y, e/i
Kunna skriva texter utifrån
faktatexter utan att skriva av
Kunna tre ordklasser
Kunna läsa och redovisa en ungdomsbok
anpassad för ålder
Kunna skriva insändare till en tidning
Känna till vad subjekt och predikat är
Känna till de förkortningar som används
i det svenska språket
Känna till vanliga synonymer samt
ordspråk
Kunna skriva kortare dikter
Ta del av innehåll i bild, film och teater
               Mål i historia efter år 6
Den nya tiden               Historia 1600-1800-talet. Nyheter
                      under 1600-talet, Karolinska tiden,
                      Frihetstiden, Gustav III, Livet under
                      1700-talet
Europeisk historia             Kunna lite om andra världskriget
Temaarbete                 I år 6 görs ett lättare temaarbete i
                      historia
Allmänt                  Eleverna får lära sig att jämföra nutid
                      och dåtid och även fundera på framtid.


              Mål i religion efter år 6
Världsreligioner             Känna till och kunna lite om de stora
                     världsreligionerna.
Vår värdegrund, Etik och moral      Kunna vara aktiv i diskussioner. Kunna
                     motivera sitt ställningstagande


               Mål i geografi efter år 6
Världen                  Kunna var världsdelar och hav ligger.
                     Känna till lite om natur och kultur i
                     övriga världsdelar.
                     Känna till andra länder utanför Europa
                     (Afrika, Asien, Amerika, Australien)


             Mål i samhällskunskap efter år 6
Prao                  Få information och prova på olika yrken
                    och verksamheter
Demokratibegreppet           Känna till historia och viktiga personer
Fakta om riskdagen och regeringen, val
och partier
Kunna söka och bearbeta information

                Mål i matematik efter år 6
   TALUPPFATTNING
Kunna skriva och läsa tal upp till
1 000 000
Kunna skriva och använda tiondelar,
hundradelar och tusendelar
   ADDITION OCH
   SUBTRAKTION
Kunna addition och subtraktion med två
decimaler
   MULTIPLIKATION OCH
   DIVISION
   Kunna uppställning i multiplikation
   med minst två siffror i varje
   faktor
   PROBLEMLÖSNING
   Kunna skriva och räkna ut
   räknesagor i flera led med
   blandade räknesätt
   BRÅK
   Kunna jämföra bråktal ½, ¼, 1/5,
   1/10, 1/100 med decimaltalen
   0,50, 0,25, 0,20, 0,10 och 0,01
   Kunna addera och subtrahera
   enkla bråktal, som har samma
   nämnare
   PROCENT
   Kunna räkna ut 1%, 50%, 100% av
   någonting
   GEOMETRI
   Kunna räkna med kvadratmeter
   och kvadratcentimeter
   Kunna räkna ut arean på en
   triangel
   Känna till kubik
   VIKT OCH VOLYM
   Kunna räkna med ml, cl, dl och l
   Kunna räkna med gr, hg, kg, och
   ton
   SKALOR
   Kunna använda skalorna i      Ex 1:10 000
   kartboken

              Mål i biologi efter år 6
Kroppen                 Sexualkunskap
ANT                   Skriva ett arbete om alkohol, narkotika
                    och tobak. Känna till skadeverkningarna
                    samt skriva på kontrakt

                Mål i fysik efter år 6
Astronomi               Kunna hur universum bildades. Veta hur
                     universum är uppbyggt (solsystem)
                     känna till de vanligaste stjärnbilderna
                     t ex Stora Bält
Ljus                   Kunna att ljusets bryts. Känna till hur
                     ögat, linsen är uppbyggd och fungerar
Ljud                   Kunna att ljud kan lagras
                Mål i kemi efter år 6
Experiment med reaktioner        Kunna förklara varför kemiska
                    reaktioner uppstår               Mål i teknik efter år 6
Ha provat att göra en teknisk
konstruktion med hjälp av egen skiss,
ritning eller liknande stöd och beskriva
hur konstruktionen är uppbyggd och
fungerar.
               Mål i engelska efter år 6
   TALA
Kunna ställa frågor med do/does. Kunna
svara i hela meningar med
do/does/don´t/doesn`t
Kunna använda några ord som i flertal  Ex a child – many children
inte följer den vanliga regeln
Kunna berätta lite om sig själv och   Ex spelade, lyssnade
andra om sådant som man gjorde förra
veckan. Imperfekt (dåtid)
Kunna berätta lite om sig själv om    Ex I will – I am going to
sådant som ska hända t ex imorgon.    Tomorrow, next week
Futurum (framtid)
Kunna beskriva vägen till något genom
att använda turn left, turn right, go
straight ahead
Kunna jämföra några saker eller     Ex sweet, sweeter, the sweetest
personer. Komparera adjektiv       (söt, sötare, sötast)
   LÄSA
   Kunna läsa och förstå en      Ex portfolioböcker
   faktatext anpassad för år 6 med
   hjälp av ordlista
   Kunna läsa en enkel bok och kunna
   berätta på engelska vad den
   handlar om
   SKRIVA
   Kunna skriva en påhittad
   berättelse med hela meningar.
   Andra ska kunna läsa den och
   förstå vad du menar
   Kunna skriva svar med hela
   meningar, på frågor till en text
   före årskursen                Mål i drama år 1-6
Kunna lära sig kortare eller längre
repliker
Kunna tillsammans i grupp skriva
kortare pjäser under ledning av lärare
Vara delaktig i olika
teateruppsättningar
Ha besökt minst en teateruppsättning
Ha besökt minst en dansuppsättning


               Mål i bild efter år 6
Kunna utifrån en skiss utforma en
tredimensionell modell/skulptur
Kunna se andras och den egna
utvecklingen i bilder och konstverk
Ha besökt minst en konstutställning
Ha besökt minst en filmfestival/bio
Ha förmåga att utifrån ett givet tema
se olika möjliga bilder
Att kunna använda en kamera för att
uttrycka sig i bildform
Att utforma en egen konstutställning
Kunna se en bild och förstå vad
konstnären menar och vill säga med sin
bild
Kunna se den rörliga bilden som en
konstnärsform
            Mål i idrott och hälsa efter år 6
Kunna slå kullerbytta två till tre
gånger i rad och hamna stående
Kunna utföra övningarna i ringarna    Ex ”flå katt (framåt och bakåt i
                     ringen) och knähängande”
Kunna stå på händerna utan hjälp
Våga utföra hopp från trampet      Ex hopp över plint, i ring, upp på
                     tjockmatta
Kunna göra egen dans och lära ut den
till andra
Känna till sammanhanget kring sin egen
hälsa (kost, motion och vila)
Leda och lägga upp turneringar i en del
av våra lagsporter                Mål i träslöjd efter år 6
Kunna efter en komplett ritning
tillverka ett föremål , t.ex. en strand
stol, tillsammans med textilslöjden. De
ska använda de verktyg som behövs på
rättsätt, samt beakta säkerhets-
föreskrifterna.
   Kunna tillverka ett djur i lind, ett
   mycket mjukt träslag, och
   använda endast handverktyg.
   Detta för att känna att det inte
   behöver vara så komplicerat att
   slöjda.
   Kunna tillverka ett eget alster
   där en arbetsbeskrivning skall
   medfölja när arbetet är klart.
                Mål i syslöjd efter år 6
Våga i ord och bild presentera idéer
till slöjdarbetet
Känna till hur man kan ta hänsyn till   Ex,. använda gamla kläder till att skapa
ekonomiska och miljömässiga        något nytt
möjligheter vid slöjdarbete
Kunna ta eget initiativ och eget ansvar
i slöjarbetet

								
To top