Bostadssubventioner 2009 preliminär helår by chenmeixiu

VIEWS: 9 PAGES: 9

									  BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN
-  Underlag för bostadsbyggande
  Bostadssubventioner, volymer och
  bidragsunderlag

  Uppsala län
  2000 - 2009
                        Förord


 L
      änsstyrelsen gör varje år en uppföljning av de statliga stöd som ges i länet i form av
      subventioner till bostadsbyggande, förbättringar av bostadsmiljöer och lokaler. Uppföljningen
      för året 2009 redovisas i denna sammanställning, vilken beskriver bidragsvolymen men även
      påbörjade och färdigställda bostadslägenheter enligt SCB.

Från den 1 januari 2007 infördes ett investeringsstöd för byggande av särskilda boenden för äldre vilket
har resulterat i hittills 10 byggprojekt om tillsammans 608 nya lägenheter. Från den 1 oktober 2009
ändrades bestämmelserna så att även trygghetsbostäder omfattas av investeringsstödet.
Trygghetsbostäderna kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt för personer som
fyllt 70 år.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och
tätortsmiljöer i hela landet ur ett jämställdhetsperspektiv. En del i uppdraget är att tillsammans med
länsstyrelsen fördela stöd till kommunala insatser och andra projekt. Länsstyrelsen har för ärenden
inkomna under år 2009 beslutat om 1.148.000 kronor till projekt i fyra kommuner. Stödet är en del i
regeringens satsning på att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.
Stödet har beviljats för strategiska, metodutvecklande och fysiska insatser som syftar till att skapa
tätortsmiljöer som både kvinnor och män upplever som trygga.

Efterfrågan på bidrag för att åtgärda radonhalter över 200 becquerel/kubikmeter inomhusluft i egnahem
har sedan 2007 fortsatt stort efterfrågats under år 2009 och sedan år 2000 har det beviljats statligt stöd
med nästan 9,4 miljoner kronor till åtgärder för radonsanering i 856 egnahem i länet. Det är troligt att
länsstyrelsens och kommunernas gemensamma radonkampanj i länet 2006-2009 för att mäta och åtgärda
radon bidragit till detta stora intresse från husägarnas sida.

Efterfrågan på stöd till investeringar i solvärme i bostäder och bostadsanknutna lokaler fortsätter att öka.
Från den 1 januari 2009 gäller stödet alla de som investerar i sådan teknik oavsett var. Sedan år 2000 har
stöd beviljats med drygt 4,7 miljoner kronor till 822 bostadslägenheter.

Från och med den 1 juli 2009 kan ett nytt stöd sökas för att installera alla typer av nätanslutna solceller.
Stödet kan sökas av alla som investerar i sådan teknik oavsett var. Stödet avser även
solel/solvärmehybridsystem under vissa förutsättningar. Syftet med stödet är att öka användningen av
solcellssystem samt att öka antalet aktörer inom området. Målet är också att elproduktionen från solceller
i Sverige ska öka med 2,5 GWh under stödperioden 2009-2011. Hittills har beslut fattats i två ärenden
med nästan 1,4 miljoner kronor.

Stöd till konvertering i bostadshus från direktverkande el till annan uppvärmningskälla infördes under år
2006 och där har framförallt intresset att konvertera till värmepumpar, pellets och fjärrvärme ökat. 1.213
flerbostads- och småhusägare har beviljats stöd med drygt 14,4 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har genomfört under åren 2006 – 2009 en energikampanj tillsammans med energirådgivare
i länet för att öka kunskapen om energieffektiviseringsåtgärder, förnybara energikällor och möjligheten
att få statligt stöd för åtgärder i byggnader och i bostäder.

Det är vår förhoppning att denna sammanställning kan bidra till ett ökat kunskapsunderlag om vad det
statliga stödet användes till när det gäller bostadsbyggandet och bostadsförbättringar och att underlaget
också kan bidra till en fördjupad diskussion om bostadsförsörjningen och leda till ett ökat
bostadsbyggande och förbättringar av bostadsmiljöer och lokaler.

Uppsala i januari år 2010

 Tomas Östlund
Tomas Östlund
Samhällsbyggnadsenheten, bostadsstöd
       INVESTERINGSSTÖD TILL SÄRSKILDA BOENDEN OCH
           TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE

 Regeringen vill komma tillrätta med bristen på bostäder för äldre och återskapa trygghet
 och anser att år efter år med neddragningar så måste utvecklingen vändas. Därför har
 regeringen från den 1 januari år 2007 infört ett investeringsstöd. Stöd lämnas för att
 stimulera anordnande av bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5
 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) genom ny- eller ombyggnad. För att kunna bo i
 särskilt boende för äldre krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.
 Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider,
 samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan
 stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt,
 kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
 Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller
 makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.

 Stödet beräknas efter fastställda schabloner på kvadratmeteryta för nytillkomna lägenheter
 och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Under åren 2007 –
 2009 har beviljats statligt bidrag med drygt 72,8 miljoner kronor för 608 äldrebostäder
 Bestämmelserna kring utformning av särskilda boenden för äldre finns i en utgiven rapport
 hos länsstyrelsen, boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla. Rapporten i pdf-
 form finns att beställa eller hämta via länsstyrelsens hemsida www.c.lst.se under
 verksamhet Bygga och Bo.

                  BEVILJADE BIDRAG

   Kommun     Antal ärenden    Antal lägenheter     Beviljat bidrag
   Enköping        1           18         2 082 600
   Knivsta        2           96         11 995 100
   Uppsala        7          494         58 791 980
   Summa         10          608         72 869 680

       STÖD FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER UR ETT
            JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Stödet är en del i regeringens satsning på att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett
jämställdhetsperspektiv. Stödet kan beviljas för strategiska, metodutvecklande och fysiska insatser
som syftar till att skapa tätortsmiljöer som både kvinnor och män upplever som trygga.
Länsstyrelsen har för ärenden inkomna under år 2009 beslutat om 1.148.000 kronor till projekt i fyra
kommuner.

                  BEVILJADE BIDRAG

 Kommun       Projekt           Bidragstagare         Beviljat bidrag
                                         kr
 Enköping      Ett tryggare Romberga    Enköpings hyresbostäder      150 000
 Håbo        Bålsta centrum        Håbohus AB             50 000
 Uppsala       Stadsrum för alla      SLU                248 000
 Uppsala       Gottsunda parkstråk     Uppsala kommun           500 000
 Älvkarleby     Förnyelse Hårsta       Älvkarlebyhus AB          200 000
            ENERGISTÖD FÖR PLÅNBOK OCH MILJÖ

Från olja till el och fjärrvärme
År 2003 var den totala användningen av fossila bränslen för bostäder och lokaler 27, 3 Twh jämfört
med 118,6 Twh år 1970. Minskningen beror till stor del på att vi har gått från olja till el och
fjärrvärme för att värma våra bostäder och lokaler. Å andra sidan har den totala användningen av el
ökat från 4,7 Twh år 1970 till 22,6 Twh år 2003. Idag kan vi dock se att den totala
energianvändningen av el börjat minska.

Staten lämnar sedan ett antal år tillbaka bidrag till att energieffektivisera och konvertera till
förnybara energikällor. Minskningen i miljömålet, energianvändning m.m. i byggnader (delmål 6) i
god bebyggd miljö, bör vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till
energianvändningen år 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för
energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet.


STÖD TILL SOLVÄRME I BOSTÄDER OCH BOSTADSANKNUTNA LOKALER

Efterfrågan på stöd till investeringar i solvärme i bostäder och bostadsanknutna lokaler fortsätter att
öka. Stödet gäller från och med den 1 januari 2009 alla installationer av solvärme oavsett var den
installeras. Stödet är prestationsbaserat, baserat på solfångarens årliga värmeutbyte. Det är den som
investerar i solvärme som kan erhålla stödet. Under åren 2000 – 2009 har beviljats statligt bidrag
med drygt 4,7 miljoner kronor för installation av solvärme i 822 bostäder i länet.


                   BEVILJADE BIDRAG

Kommun     Hustyp          Antal ärenden    Antal lägenheter   Beviljat bidrag kr
        Småhus              80          84         747 401
Enköping
        Flerbostadshus          1          14          34 950
        Småhus              41          44         307 348
Heby
        Ferbostadshus           -          -           -
        Småhus              12          12          84 844
Håbo
        Flerbostadshus          -          -           -
        Småhus              9          10          73 328
Knivsta
        Flerbostadshus          -          -           -
        Småhus              79          81         563 220
Tierp
        Flerbostadshus          1          4          16 380
        Småhus             180         187         1 260 914
Uppsala
        Flerbostadshus          7         269         903 532
        Småhus              20          20         142 465
Älvkarleby
        Flerbostadshus          -          -           -
        Småhus              91          92         604 191
Östhammar
        Flerbostadshus          1          5          14 796
        Summa              522         822         4 753 369
            STÖD TILL NÄTANSLUTNA SOLCELLER

Från och med den 1 juli 2009 kan ett nytt stöd sökas för att installera alla typer av nätanslutna
solceller. Stödet kan sökas av alla som investerar i sådan teknik oavsett var. Stödet avser även
solel/solvärmehybridsystem under vissa förutsättningar. Syftet med stödet är att öka användningen
av solcellssystem samt att öka antalet aktörer inom området. Hittills har beslut fattats i två ärenden
med nästan 1,4 miljoner kronor. Normalt kan stöd utgå med 60 % av investeringskostnaden utom
för stora företag som kan få upp till 55 %.

                   BEVILJADE BIDRAG

Kommun          BostäderLokaler      Antal     Beviljat bidrag kr
Uppsala          Förskola          1         945 000
Håbo           Egnahem           1         450 000


          KONVERTERING FRÅN DIREKTVERKANDE EL

Bidraget infördes den 1 januari år 2006 och syftet är att främja en effektiv och miljöanpassad
användning av energi samt en minskad elanvändning för uppvärmningsändamål i bostäder,
bostadsanknutna lokaler och fritidshus.
Bidragsberättigade åtgärder vid hel eller delvis konvertering från direktverkande elvärme i småhus,
flerbostadshus, bostadsanknuten lokal och fritidshus är max 30 procent av kostnaden dock högst
30 000 kronor/bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal.

Bidragsberättigade åtgärder är installation av ett vattenburet distributionssystem inklusive
radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare, utrustning för värmeackumulering, samt byggnation av
skorsten.
Under åren 2006 – 2009 har bidrag beviljats med nästan 14,4 miljoner kronor till 1 213 st.
bostadslägenheter i länet för konvertering från direktverkande el.

                   BEVILJADE BIDRAG

Kommun      Hustyp     Bostäder/hel    Bostäder/delvis      Antal     Beviljat
                 konvertering     konvertering     lägenheter   bidrag kr
      Småhus           19          99          118       544 622
Enköping
      Flerbostadshus        -          -           -          -
      Småhus           12          54          66       795 715
Heby
      Flerbostadshus       16          -          16       62 612
      Småhus            5          51          56       579 860
Håbo
      Flerbostadshus       120          -          120       344 098
      Småhus            2          -           2       60 000
Knivsta
      Flerbostadshus        -          -           -       -
      Småhus           15          75          90      1 256 118
Tierp
      Flerbostadshus        -          -           -          -
      Småhus           109         221          330      5 565 179
Uppsala
      Flerbostadshus       33         109          142       980 590
      Småhus           37          49          86      1 086 174
Älvkarleby
      Flerbostadshus        -          -           -       -
      Småhus           18          73          91      1 268 717
Östhammar
      Flerbostadshus       96          -          96      1 919 500
         Summa        482         731         1 213    14 463 185
               RADONBIDRAG TILL EGNAHEM

Att säkerställa en god inomhusmiljö är ett delmål till det nationella miljökvalitetsmålet, God
bebyggd miljö. I miljömålet, god inomhusmiljö (delmål 7), har riksdagen beslutat att år 2020 ska
byggnader och dess egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas bla. att
radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 inomhusluft.

Radonbidrag är ett rambegränsat bidrag som ges till åtgärder som länsstyrelsen finner nödvändiga
för att sänka radonhalten i egnahem när den överstiger 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft.
Bidraget ges med 50 % av kostnaden men högst 15 000 kronor per bostadslägenhet. Regeringen har
avsatt 32,8 miljoner kronor årligen för egnahem till radonsaneringar i landet som helhet. Tilldelning
till länsstyrelserna har skett efter uppvisat behov. Bidrag har beviljats med drygt 9,3 miljoner kronor
till 856 egnahem i länet för åtgärder mot radon.

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna i länet under år 2006 – 2009 genomfört
radonkampanjer i samarbete med Boverket. Avsikten med radonkampanjerna har varit att få
länsinnevånarna att utföra radonmätningar och åtgärder mot radon.


                   BEVILJADE BIDRAG

 Kommun          Antal lägenheter      Beviljat bidrag kr
 Enköping              166           2 041 555
 Heby                 6            82 389
 Håbo                124           1 639 623
 Knivsta               13           146 175
 Tierp                18           219 365
 Uppsala              501           4 958 687
 Älvkarleby             21           228 775
 Östhammar              7            72 375
                     Tänk om radon vore grönt!
           ÖVERSIKT AV BESLUTADE ÄRENDEN 2009
          BESLUTADE ENGÅNGSBIDRAG (Första beslut) ÅR 2009
Stimulansstöd/bidragstyp                            Antal       Antal       Belopp kr
                                        ärenden     lägenheter
Radonbidrag för egnahem                             119        120        1 392 984
Investeringsbidrag solvärme                            67        124        782 325
Konvertering från direktverkande el i bostäder                  26        37        932 507
Stöd för installation av energieffektiva fönster                 143        145        1 311 585
Stöd för byggande av äldrebostäder                         2        96       11 995 100
Trygghetsskapande åtgärder i stads- och tätortsmiljöer               3         -        448 000
Stöd till solceller                                2         1        1 395 000
Totalt i länet                                  362        523       18 257 501


         UTBETALADE ENGÅNGSBIDRAG (Slutligt beslut) ÅR 2009
Stimulansstöd/bidragstyp                            Antal       Antal       Utbetalat
                                        ärenden     lägenheter      belopp kr
*Investeringsbidrag hyresbostäder                         6       1 066      109 013 900
Radonbidrag egnahem                               115        116       1 166 881
Investeringsbidrag solvärme                            61        66        433 430
*Investeringsstöd för offentliga lokaler                     11         -       4 132 580
Konvertering från direktverkande el i bostäder                  21        22         503 695
*Stöd för installation av energieffektiva fönster                145        147       1 323 985
Totalt i länet                                  359       1 417      116 574 471
     Stöden har genom regeringsbeslut upphört.


                UTBETALADE RÄNTEBIDRAG ÅR 2009
Ärendetyp       Antal ärenden       Antal lägenheter       Utbetalat belopp       Antal utbetalningar
Nybyggnad         234            9 395          22 584 668             936
Ombyggnad         488           44 819           9 036 158            1 939
Totalt i länet       722           54 214           31 620 826            2 875
Räntebidrag är ett periodiskt stöd som utbetalas till den person som är lagfaren ägare till fastigheten. Det betalas ut i efterskott
fyra gånger om året. Räntebidragen har efter beslut av regeringen börjat avvecklas fr.om. 2007 – 2011.
                      ÖVRIGA BESLUT ÅR 2009

                Beslut om omprövning                      43
                Beslut om avslag/avskrivning                 119
                Beslut om återkallelse                     43
                Beslut om omprövning efter utbetalning             12
                Totalt i länet                        217
              Påbörjade och färdigställda lägenheter i Uppsala län. Källa SCB

  2000

  1500

  1000

    500

     0
       2006       2007       2008     2009 >sept  2006     2007        2008      2009 >sept.
                   Påbörjade lägenheter                   Färdigställda lägenheter
Håbo         223        50       44     11       23      140        137      41
Älvkarleby      10        8        13     23       7       7        11       1
Knivsta        82       110       40     11       65      111        63      115
Heby         23        12       14     15       32       4        26      10
Tierp         15        22        9      6       12      14         8       5
Uppsala       1634       1176       873    423      1346     1444        606     1402
Enköping       173       168       219     32       62      232        100      78
Östhammar      121        70       35     51       25      71        98      21

								
To top