Bilag537231 by chenmeixiu

VIEWS: 8 PAGES: 14

									Politikområde 15: Fritid og kultur                        Budget 2011 – 2014
Politikområde 15: Fritid og kultur
Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:
  1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik og
    billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist.
  2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige stadi-
    on- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk inkl. lede-
    ren.

Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og enkeltper-
soner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle aktiviteter.
Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 250
godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet indgår
som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet administrerer der-
udover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet.
Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne
om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed.

Overordnede udfordringer på politikområdet
Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn og unge.
Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer under 25 år
falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til borgernes alderssammen-
sætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Bornholm.
Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste vis bi-
drager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der vil vedva-
rende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter samt med
foreningsudvikling.
Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse år. Flere
og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem og at udøves i etablerede foreninger.
Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring af et
ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens idrætsfaciliteter
med de afsatte ressourcer. Det kan overvejes at foretage en mere klar prioritering af hvor-
dan anlæg og bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende
tilpasning til den faktiske anvendelse. Situationen omkring den nu lukkede Rønne Svøm-
mehal understreger en generel presset økonomisk situation på facilitetsområdet.
Der er p.t. planer om at gennemføre en facilitetsanalyse i 2010/11 med henblik på et bedre
overblik over udnyttelsen af faciliteterne og fremtidige behov.
Der forventes en lovrevision indenfor folkeoplysningsområdet i løbet af 2010. Det er dog
for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeoplysningslo-
ven har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ventes at blive for-
stærket, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor
store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceniveau, der skal være på området.1. behandling                                          1
Politikområde 15: Fritid og kultur                         Budget 2011 – 2014
Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i for-
hold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en øget tilflytning
til øen.
Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende professio-
nel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den private sektor til at
anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i erhvervs- og turismeudvik-
lingen.
En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv i
læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner.


Mål i budget 2011
    Øge forebyggelsesaktiviteter i forhold til KRAMS: Samarbejde med aftenskoler om
     at udbyde flere sundhedsrelaterede kurser i aftenskoleregi. Styrkelse af muligheder-
     ne for den selvorganiserede idræt.
    At få etableret flere idræts- og fritidsrelaterede uddannelser: Samarbejde med ud-
     dannelsesinstitutioner om idræt og motion på uddannelserne. Tænke idræt og be-
     vægelse ind i planerne om campus. Stille flere faciliteter til rådighed for f.eks.
     idrætslinjerne på 10. kl. centeret, gymnasiet og erhvervsskolen.
    At styrke idræt og fritid som konkurrenceparameter på turismeområdet: Igangsætte
     og i højere grad understøtte foreningsdrevne events, der tiltrækker turister. Etablere
     samarbejder med kommercielle aktører og foreningsaktører. Etablere flere motions-
     og idrætsfaciliteter i det åbne land til selvorganiserede aktiviteter.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Fritid og kultur blev besluttet i
forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011:
    Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuvæ-
     rende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og
     200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne.
    I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningslo-
     ven reduceres med 65.000 kr.
    Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000
     kr.
    Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggel-
     se af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og
     omkring de øvrige baner.
    Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr.For yderligere beskrivelser henvises der til de enkelte budgetområder under politikområdet.
1. behandling                                         2
Politikområde 15: Fritid og kultur                                        Budget 2011 – 2014
Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.     R2009     B2010     B2011          BO2012          BO2013          BO2014
 Drift + Statsrefusion   2009-pl    2010-pl        - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter           52.146     53.187     52.126           51.764          51.764           51.764
 Indtægter           -6.320    -5.345       -5.345          -5.345         -5.345           -5.345
 Nettobudget         45.826     47.842     46.781           46.419          46.419           46.419
Opdateret 14.09.2010
Specifikationer af ændringer
Korrektioner                                 Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                               2011         2012         2013         2014
  Brugsaftale ml. Nexø Skole og Nexø boldklub                   44          44          44         44
  Driftsbesparelse ifm. bjergvarme                       -160         -160         -160         -160
  Værested for unge, bevilling overført fra politikområde 03           128         128         128         128
  Reduceret tilskud til kunstmuseum                       -350         -350         -350         -350
  Udsættelse af lukning af Klemensker Fritidshus                  62
  Medborgerhusaktivitet Vestermarie                        -15         -15         -15         -15
  Ny Løn-midler 2010 til pulje                          -12         -12         -12         -12
  Portotakster, stigning i 2011                           3          3          3         3
  Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010                     -4          -4          -4         -4
  Tilskud fra TMU vedr. Folkeoplysning                       15          15          15         15


Politiske prioriteringer                           Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                               2011         2012         2013         2014

Folkeoplysningsområdet reduceres                         -400         -400         -400         -400

Puljen til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres              -65         -65         -65         -65

Breddeidrætspuljen reduceres                           -270         -270         -270         -270

Nedlæggelse af antal boldbaner og delvis omlægning for at
                                         -275         -275         -275         -275
sikre bedre forhold på og omkring de øvrige

Forøgelse af tilskud til Bornholms Museum                     300           0          0         0
Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende
sider:
       15.1: Fritid
       15.2: Idræt
       15.3: Kultur
1. behandling                                                            3
Politikområde 15: Fritid og kultur                                   Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.1: Fritid
Budgetområde 15.1: Fritid
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter:
     Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedlige-
     holdelse eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud).
     Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud til fol-
     keoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt aktiviteter
     uden for folkeoplysningsloven.
     Tilbud fra Musik- og Billedskolen om
     1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og klassisk,
     på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske befolk-
     ning,
     2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og
     3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus.
   Værested for unge, Street Kids
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter i
Fritid & Kultur.


Udfordringer på budgetområdet
Der henvises til politikområdeafsnittet ovenfor.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.1: Fritid

     Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuvæ-
     rende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og
     200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne.
     I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningslo-
     ven reduceres med 65.000 kr.


Økonomi

 Beløb i 1.000 kr.       R2009     B2010    B2011        BO2012         BO2013         BO2014
 Drift + Statsrefusion     2009-pl    2010-pl   - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter              16.156   14.878   14.778         14.718         14.718         14.718
 Indtægter              -2.269   -3.383   -3.383         -3.383         -3.383         -3.383
 Nettobudget             13.886   11.495   11.396         11.335         11.335         11.335
 Heraf (netto)
 Musik- og billedskole        3.275    3.148    3.143         3.143          3.143         3.143
 Lokaletilskud            4.687    3.008    2.964         2.964          2.964         2.964
 Folkeoplys. voksenuv         690    1.124    1.124         1.124          1.124         1.124
1. behandling                                                        4
Politikområde 15: Fritid og kultur                         Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.1: Fritid
 Tilskud til fritids- og
 kulturhuset og ejen-            2.924     3.044     2.982     2.982    2.982
 domme i FKF regi
 Frivillig folkeoplys. foren         1.243     1.243     1.243     1.243    1.243
 Værested for Unge                      128      128     128     128
 Øvrige                     47     -250     -250     -250     -250
Opdateret 14.09.2010Forudsætninger for budget 2011
På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af 70 elever i rytmik og for-
skole for aldersgruppen 0-6 år, 342 elever i sang- og instrumentalundervisning (fra 5 år og
op), samt 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden har skolen en talentafdeling med
ca. 16 elever.
Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for musiksko-
lens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et beregnet bruttobudget
for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud og betaler 1½ takst. Ind-
tægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og staten 11 pct.
Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning.
På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste hold,
samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling for under-
visningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: BRK 82 pct. og
elever 18 pct.
Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning er til dels
historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på faktiske tilskudsberet-
tigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige ydelser.
Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund af
historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse samt diverse puljer, der ikke er lovplig-
tige ydelser.
Budget til værested for unge, Street Kids, blev afsat i forbindelse med budgetforliget 2010.
1. behandling                                          5
Politikområde 15: Fritid og kultur                       Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt
Budgetområde 15.2: Idræt
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter drift af de kommunale idrætsanlæg samt tilskud til kommunale og
selvejende idræts- og svømmehaller
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i Fritid
og Kultur.


Status og tiltag i 2010
Renovering af tennisanlægget i Nexø er afsluttet.
En renovering af taget og gulvet i Søndermarkshallen igangsættes i 2010.
Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig optime-
ring. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommu-
nens vision om Bright Green Island.
I forbindelse med lukningen af Rønne Svømmehal er der opstået et fornyet brugsmæssigt
pres på svømmesalen ved Søndermarkshallen.
Skøjtebanen i Rønne har nu kørt i 2 sæsoner. Der er fortsat driftsmidler til at åbne banen i
2010/2011, men der skal findes en økonomisk model for driften af banen derefter.
Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø.


Udfordringer på budgetområdet
Bornholms Idrætsområder er i gang med at nedbringe et oparbejdet merforbrug på 1,2
mio. kr., hvilket indebærer en meget stram prioritering af vedligeholdelsesopgaverne inden
for virksomheden.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.2: Idræt

    Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000
     kr.
    Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggel-
     se af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og
     omkring de øvrige baner.
1. behandling                                         6
Politikområde 15: Fritid og kultur                                    Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt
Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.          R2009     B2010   B2011       BO2012         BO2013        BO2014
 Drift + Statsrefusion        2009-pl    2010-pl  - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter               20.305     22.155   21.538        21.538        21.538         21.538
 Indtægter               -2.273      -221     -221         -221         -221          -221
 Nettobudget              18.032     21.934   21.317        21.317        21.317         21.317
 Heraf (netto)
 Bornholms Idrætsområder        8.304     9.075    8.793         8.793         8.793         8.793

 Selvej. idræts- og sv. haller     9.657     11.659   11.659        11.659        11.659         11.659

 Tilskud til idræt og Idrætsråd        72    303     238          238          238          238
 Pulje til idrætsaktiviteter          -    773     503          503          503          503
 Handicapidrætskonsulent            -    124     124          124          124          124
Opdateret 14.09.2010Forudsætninger for budget 2011
Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligeholde af følgende kom-
munale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 19
fodboldstadions (57 fodboldbaner), 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store
Torv i Rønne.
Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne Idrætshal,
henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen.
Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende idræts- og
svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud pr. udnyttet time
426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller.
Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres med
Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd samt han-
dicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter.
Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.


Takster
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 at nedenstående gebyrtakster skulle
fastholdes samt at betalingen til klubber, der selv forestår serviceringsarbejde, justeres til
samme niveau.
Taksterne vil blive fremskrevet i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af budget
2011.
1. behandling                                                        7
Politikområde 15: Fritid og kultur                           Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt
Område                 Målgruppe    Enhed     2010     2011    +/- i %  Note

                   Folkeoplysende
Lokaler til Idrætsformål:       foreninger
Svømmehaller                      Kr./time     116,50    116,50
Idrætshaller over 800 m2                Kr./time      27,75    27,75
Idrætshaller under 800 m2               Kr./time      20,50    20,50        1.
Søndermarksskolens gymnastiksal            Kr./time      14,50    14,50
Søndermarkshallens svømmesal              Kr./time      27,75    27,75


Anvisning af Idrætsanlæg:
11-mands fodboldbane                  Pr./sæson   12.121,50  12.121,50
Mindre fodboldbane                   Pr./sæson    6.302,50   6.302,50
Fod- eller håndboldbane                Pr./dag      161,75    161,75
Tennisbane                       Pr./sæson    7.248,00   7.248,00
Noter:
  1.  Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og
     Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er
     tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)
1. behandling                                            8
Politikområde 15: Fritid og kultur                                     Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.3: Kultur
Budgetområde 15.3: Kultur
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter
     tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter
     servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for
     områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter.

Budgetområdet omfatter aktiviteter i indenfor kulturområdet der administreres af Fritid &
Kultur.


Udfordringer på budgetområdet
Der er for egnsteatertilskuddene indført en rammeordning, hvor refusionen – som udbeta-
les til kommunen - til det enkelte teater afhænger af antallet af godkendte egnsteatre. Der
vil således blive udmeldt en ny refusionsprocent hvert år, som kan variere meget. Da det er
kommunen, der er aftalepartneren i forhold til teatret og derfor har bundet sig for det fulde
tilskud i en 4-årig periode, er det også kommunen, der sidder med usikkerheden i forhold
til statsrefusionen.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Opprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.3: Kultur


     Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr.
Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.    R2009     B2010     B2011         BO2012          BO2013          BO2014
 Drift + Statsrefusion  2009-pl    2010-pl      - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter          15.685     16.153     15.808          15.508          15.508          15.508
 Indtægter          -1.778     -1.741     -1.741          -1.741          -1.741           -1.740
 Nettobudget         13.907     14.412     14.067          13.767          13.767          13.767
 Heraf (netto)
 Museum                   7.200       7.095         6.795          6.795           6.795
 Teater                   2.096       2.171         2.171          2.171           2.171
 Musik                    2.360       2.360         2.360          2.360           2.360
 Andre tilskud mv.              2.756       2.441         2.441          2.441           2.441
Opdateret 14.09.2010
1. behandling                                                          9
Politikområde 15: Fritid og kultur                        Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.3: Kultur
Forudsætninger for budget 2011
Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) –
herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms Kunstmuseum
(statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, Oluf Høst Museet,
Stenbrudsmuseet Moseløkken.
På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret som et
egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Born-
holm.
På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et regionalt
spillested i henhold til lov herom.
Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter og Na-
turBornholm.
Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, Kunstrå-
det, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertord-
ningen, herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Endelig er der en pulje med frie
midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: Grøn-
bechs Gård, Svanekegaarden, Bornholms Tekniske Samling, Galleri Rasch og Kulturbus-
sen.
Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.
1. behandling                                        10
Politikområde 15: Fritid og kultur                                     Budget 2011 – 2014
Anlæg
Anlæg

Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.    R2009      B2010     B2011        BO2012          BO2013          BO2014
 Drift + Statsrefusion  2009-pl     2010-pl     - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter           1.806       9.889   15.576          1.309           1.309           1.309
 Indtægter              0      -134       0             0            0           0
 Nettobudget         1.806       9.755   15.576          1.309           1.309           1.309
Opdateret 9.9.2010Oversigt over anlægsprojekter
 Anlægsprojekt                      BF2011       BO2012          BO2013          BO2014
 Pulje til anlægsønsker                     535          535           535           535
 Pulje til svømmehaller og selvej./kom. haller       1.030
 Renoveringspulje til selvejende haller             774          774           774           774
 Rønne Svømmehal                      13.237


Opdateret 9.9.2010Forudsætninger for budget 2011
Der er afsat en pulje til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til
idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne af kvali-
tetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og
Bornholms Idrætsråd.
Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende inve-
steringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.
Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor Fritids- og Kulturområ-
det. Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Der er i 2011 afsat 13,2 mio. kr. til renovering af Rønne Svømmehal.
1. behandling                                                         11
Politikområde 16: Biblioteker                          Budget 2011 – 2014
Politikområde 16: Biblioteker
Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids- og Kulturudvalget. Politikområdet om-
fatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte.
Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de
bornholmske lokalsamfund.
Politikområdet relaterer til vision KULTUR fra Den Regionale Udviklingsplan: ”Det born-
holmske kunst- og kulturliv skal være en integreret og aktiv del af udviklingen af samfundet
med vægt på kvalitet og kreativitet”.

Overordnede udfordringer på politikområdet
Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2011
vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger ved over-
gang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips.
Biblioteket foreslår at der afsættes et engangsbeløb på 2 mio. kr. til overgang til RFID-
teknologi. Beløbet dækker anskaffelse af chips til alle materialer samt nye automater til ud-
lån og aflevering på alle bibliotekerne. Udstyret kan leases.
Ovenstående udfordring er ikke tilgodeset ved det indgåede budgetforlig for 2011.
Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hid-
tidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye
materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område.
En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor biblio-
tekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne.
Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke
fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer.
Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den tradi-
tionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice.
Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en
fortsat decentral biblioteksdrift.


Mål i budget 2011 Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået:
 Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form
 af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og
 voksne

 Opfølgning på målet:
 Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende.
 Der er afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet:
1. behandling                                          1
Politikområde 16: Biblioteker                                      Budget 2011 – 2014
 Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris og -lønniveau

           2011           2012            2013                   2014

             0             0             0                     0
Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.      R2009    B2010     B2011        BO2012          BO2013          BO2014
 Drift + Statsrefusion    2009-pl   2010-pl     - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter            18.220     17.985   18.212          18.212         18.212          18.212
 Indtægter             -798     -655    -655           -655           -655           -655
 Nettobudget          17.421     17.330   17.557          17.557         17.557          17.557
Opdateret 15.09.2010Specifikationer af ændringer
Korrektioner                              Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                            2011         2012         2013         2014
  Ny Løn-midler 2010 til pulje                        -6          -6          -6        -6
  Pensionsbidrag                              68          68          68         68
  Portotakster, stigning i 2011                       16          16          16         16
  Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010                  -5          -5          -5        -5
Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende sider.
1. behandling                                                         2
Politikområde 16: Biblioteker                                    Budget 2011 – 2014
Budgetområde 16.1: Biblioteker
Budgetområde 16.1: Biblioteker
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for
vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på
Bornholm.
Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed
overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informations-
tjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes 7 bibliote-
ker på øen med varierende åbningstider.
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger i
Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.
Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af selvbe-
tjente udlån udgør ca. 90% af omsætningen.


Udfordringer på budgetområdet
Materialekontoen har været under pres i flere år, fordi beløbet til indkøb af nye materialer
er reduceret med en tredjedel samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer
er uændret.


Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.        R2009   B2010   B2011        BO2012         BO2013         BO2014
 Drift + Statsrefusion      2009-pl  2010-pl   - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter             18.220   17.985   18.212         18.212         18.212         18.212
 Indtægter              -798    -655    -655          -655          -655           -655
 Nettobudget           17.421   17.330   17.557         17.557         17.557         17.557
 Heraf (netto)
 Lønninger, bygninger mv.     15.965   15.372   15.599         15.599         15.599         15.599
 Bøger               1.534   2.032   2.032          2.032          2.032          2.032
 Andre udlånsmaterialer        619    460     460           460           460           460
 Kiosk                -104    -52     -52           -52           -52           -52
 Indtægter              -593    -482    -482          -482          -482           -482
Opdateret 15.09.2010Forudsætninger for budget 2011
Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget.
1. behandling                                                      3

								
To top