De duurzame stad DGBC by shuifanglj

VIEWS: 0 PAGES: 29

									         Agenda
•  DGBC
•  De businesscase voor duurzaamheid
•  Gebiedsontwikkeling
•  BREEAM
Missie
De Dutch Green Building Council is een
onafhankelijke organisatie die een
toonaangevende rol wil vervullen in de transitie
naar een duurzame bebouwde omgeving
Door te concretiseren, inspireren en te verbinden.
Dutch Green Building Council

• Stichting, per 1 juni 2008, marktinitiatief
• Missie: verduurzamen bebouwde omgeving
• Doelen: onafh. certificeerder, kennisoverdracht
• 270 participanten (markt en overheid)
• Member WorldGBC
• BREEAM geadopteerd voor Nederland
Verduurzaming van de gebouwde omgevingDoelen en taken:

Taak 1: Platform voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking
Doel: kennis van betrokken partijen over de duurzame ontwikkeling van de
gebouwde omgeving en duurzaam bouwen is op een hoog niveau.

Taak 2: Duurzaamheidslabel van gebouwen ontwikkelen en onderhouden.
Doel: Duurzaamheid van de gebouwde omgeving is meetbaar.

Taak 3: Duurzaamheid van gebouwen (laten) beoordelen en certificeren.
Doel: Duurzame gebouwen zijn zichtbaar in de markt.

Taak 4: Betrokken partijen informeren en stimuleren om volgens de richtlijn te werken.
Doel: Betrokken partijen integreren duurzaamheid in planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.
Duurzaamheid moet meetbaar worden
Hoe duurzaamheid stimuleren met BREEAM-NL
De “Circle of Blame” doorbroken!      BREEAM-NL vertegenwoordigt      Gebruikers vragen om duurzame
      waarde voor het gebouw.        gebouwen (duurzaaminkopen 2010).


      Hoge BREEAM score
      versnelt vergunnings          Duurzaamheid wordt in vroeg
      verleningsproces.            stadium integraal meegenomen.
                Hoge BREEAM score
                levert financieel voordeel op.
Weeffouten in het marktmeganisme


   Taxateur kijkt terug ipv vooruit.
   Duurzaamheid wordt niet meegenomen      Banken geven duurzaam vastgoed nog geen
   In exit yield                Lager risicoprofiel

 Politiek moet focussen             Rijksoverheid subsidieert grijze stroom
 op opbouwen duurzame industrie         ipv groene stroom

                          Gemeenten focussen op hoge grondprijs in
 Gebruiker moet vragen om              plaats van maatschappelijke waardevermeerdering
 Duurzaam vastgoed                 en passen geen OZB differentiatie toe

                             Beheerder wordt betaald als percentage van
                             de servicekosten

      Aannemers moeten projecten   Eigenaar moet huur inclusief servicekosten adverteren
      Evalueren met de gebruikers
Door niet duurzaam te ontwikkelen loopt u risico:

- Op hoge exploitatiekosten door hoge energieprijzen
- CO2 tax, hogere OZB, etc.
- Slechte verhuurbaarheid of verhandelbaarheid
- Vroegtijdig noodzakelijke renovaties
- Achterstand bij aanbesteding (steeds belangrijker gunningcriterium)
- Te laat kennis ontwikkelen om aantoonbaar duurzaam te kunnen bouwen
- Hoge afwaardering / afschrijving

Hoeveel bent u bereid te investeren om deze risico’s te voorkomen/verminderen?
Hoeveel zekerheid bied het rekenen in terugverdientijden u in deze tijd?
Focus op waarde ontwikkeling gebouwen met BREEAM label

- MIA/Vamil gebaseerd op BREEAM good
- Kopgroep retail: Meten/contracten/regelingen
- Kopgroep financiers: Heeft een BREEAM gecertificeerd gebouw een lager risicoprofiel?
- ISA (international sustainability Alliance): Vraag naar BREEAM gebouwen stimuleren
                       De typen beoordelingen
               BREEAM NL            BREEAM in use
 Gebiedslabel
            Nieuwbouw en grote renovaties      Bestaande bouw


Gebiedsontwik.  Tijdelijk Certificaat   Certificaat  Certificaat gebruiksfase
         Ontwerpfase        opleverfase  Asset, operation, use
      Duurzame gebieden


Jeanet van Antwerpen
Partner-bestuurder, Inbo
Voorzitter adviesgroep gebiedsontwikkeling, DGBC
        presentatie
•  Wat zijn duurzame gebieden
•  Relatie met duurzaam vastgoed
•  Waarom een keurmerk?
•  Duurzaamheid als risicomanagement
•  Rendement van duurzaamheid
    Duurzame gebieden
• Veel definities mogelijk
• Bottom line: snijvlak vinden van people,
 planet, profit.
• Resulteert in gebieden met
 toekomstwaarde en adaptief vermogen
• Dus: blijvende waardering van gebieden
 door gebruikers
  Relatie duurzaam vastgoed
• Relatie is evident: veel duurzame
 voorzieningen worden op gebiedsniveau
 geregeld
• Voorbeeld: energie, mobiliteit, water, etc
• Maar ook: verblijfs – en belevingswaarde
 van het gebied (locatie, locatie, locatie!)
• Kortom: 1 + 1 = 3
    Waarom een label?
• Private en publieke partijen willen sturen
 op duurzaamheid
• Daarom behoefte aan inzicht in
 sturingsmogelijkheden, het meten en
 bewijzen van de duurzaamheidsprestatie.
• Veel gemeenten eisen een duurzame
 gebiedsontwikkeling, anders mag je als
 ontwikkelaar niet aan de slag.
     uitgangspunten
• Creëert een gemeenschappelijke taal
• Stimuleert een integrale analyse en
 aanpak
• Gebruikt trias energetica
• Gebruikt lagenbenadering
• Denkt vanuit kringlopen
• Meet op verschillende schalen
       uitgangspunten
•  Meet op verschillende schalen
•  Gericht op resultaat niet op maatregelen
•  Pragmatisch meetinstrument
•  Monitor
        Categorieën
•  Bronnen
•  Ruimtelijke ontwikkeling
•  Welzijn
•  Gebiedsklimaat
•  Management
•  Synergie
Rendement en risicomanagement
Duurzame gebiedsontwikkeling heeft:
• financieel en maatschappelijk rendement
• een korte en lange termijn perspectief
• betere uitgangspunten om marktconform
 te blijven

Duurzaamheid wordt vanzelfsprekend
National BREEAM Scheme Operators
       heeft 9 categorieën
Management      Gezondheid     Energie
 Transport      Water      Materialen
  Afval   Landgebruik & Ecologie  Vervuiling
 First office certificate (BREEAM Very Good ***)
Ontwikkelaar: Schiphol Real Estate
Aannemer: Vries & Verburg
Architect: Paul de Ruiter
Huurder: Transavia / Martinair
                        BREEAM scores
                • Management
                • Gezondheid
Beoordelingsthema’s / credits
                • Energie
                • Transport                            BREEAM-NL
                                                  Score
                                         Totaal score
                          Thema scores


                                 Milieuweging
                • Water
                • Materialen
                                                PASS      30%
                • Afval                             GOOD      45%
                                                VERY GOOD   55%
                • Landgebruik                          EXCELLENT   70%
                 en ecologie                          OUTSTANDING  85%
                • Vervuiling
        Weging
• Hoe belangrijk zijn de verschillende
 categorien tov elkaar?
• Welke categorien leveren de grootste
 bijdrage aan de vastgoedwaarde?
  BREEAM-NL: wegingsfactoren (in procenten)
   Categorie     Weging
             (in %)
  Management      12%

Gezondheid en Welzijn  15%

   Energie      19%

   Transport      8%

    Water       6%

   Materialen     12.5%

    Afval      7.5%

  Landgebruik &     10%
   Ecologie
   Vervuiling     10%

								
To top