Peraturan Pemarkahan Sejarah 2

Document Sample
Peraturan Pemarkahan Sejarah 2 Powered By Docstoc
					SULIT                                    1249/2(PP)


Sejarah
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Mei
2011
        SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI
          WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
     P E PE RI K S A A N P E RT E N G A H AN T AH UN 2 0 1 1
              T I NG K A T A N 5                  SEJARAH
                    Kertas 2

             PERATURAN PEMARKAHAN        UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
  AMARAN

 Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta SMK. Pantai. Kegunaanya khusus
 untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan
 pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak
 boleh dikeluarkan dalam apa juga bentuk penulisan dan percetakan.
       Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak
                     1
SULIT                                    1249/2(PP)

          PERATURAN PEMARKAHAN STRUKTUR
             SEJARAH KERTAS 1249/2


Soalan Fakta               Butiran                Markah

1 (a)  F1   Kota Anyang                             1
                                     1m   [1m]

1 (b)  F1   Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan          1
    F2   Terdapat istana                          1
    F3   kuil                                1
    F4   Pusat pentadbiran                         1
    F5   Raja/ golongan pembesar / golongan agama tinggal di bandar     1
    F6   Dilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohan musuh       1
    F7   Bandarnya di kelilingi perkampungan yang didiami oleh
        golongan petani                           1
                              Mana-mana 2 x 1 m  [2m]
 1(c)  F1   Kuasa raja merupakan mandat dari tuhan
    F2   Mandat akan hilang jika raja berlaku zalim             1
                              Mana-mana 1 x 1 m   1
                                         [1m]

 1(d)  F1   Melalui ikrar taat setia                      1
    F2   Memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata dan hamba      1
    F3   Diminta melindungi raja                      1
    F4   Memberi bantua tentera semasa perang                1
    F5   Diberi hak untuk bertindak sebagai ketua agama semasa
        menjalankan upacara pengorbanan                   1
                              Mana-mana 3 x 1 m   [ 3m]

 1(e)  F1   Mentadbir wilayah                          1
    F2   Mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri              1
    F3   Seperti pungutan cukai                       1
    F4   Pertahanan                             1
    F5   Undang-undang                            1
                             Mana-mana 2 x 1 m   [2m]
                     2
SULIT                                    1249/2(PP)

Soalan Fakta               Butiran                Markah

2 (a)  F1   Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah           1
    F2   Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain           1
    F3   Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah       1
    F4   Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam                1
    F5   Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam           1
    F6   Merupakan strategi baru untuk memperkukuhkan Islam          1
    F7   Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan
        keburukan dan kejahatan                       1
    F8   Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan            1
    F9   Perubahan dari segi sikap/tingkah laku/ berfikir           1
                               Mana-mana 1 x 1 m  [1m]

2 (b)  F1   Perintah Allah menerusi wahyu                    1
    F2   Niat dan pakatan orang Quaraisy untuk membunuh nabi         1
    F3   Meneruskan penyebaran Islam/strategi untuk menyebaran agama     1
        Islam                                1
    F4   Dakwah dapat disampaikan secara aman                 1
    F5   Menwujudkan satu masyarakat Islam yang bersatu padu dan       1
        sempurna
    F6   Orang Arab Madinah memerlukan orang yang berkalibar untuk      1
        menjadi pemimpin
    F7   Mendamaikan masyarakat Arab yang sentiasa bertelagah        [ 3m]

                             Mana-mana 3 x 1 m     1
2(c)  F1   Jemputan masyarakat Arab Madinah                   1
    F2   Ketibaan oang Islam disambut dengan meriah dan rela         1
    F3   Orang Islam di beri tempat tinggal                  1
    F4   Orang Islam dijamin keselamatannya                  1
    F5   Nabi Muhamad s.a.w telah dilantik sebagai pemimpin Madinah      1
    F6   dan diterima oleh semua golongan masyarakat Madinah
                                         [2m]
                             Mana-mana 2 x 1 m
                                       1
2(d)  F1   Nabi Muhamad s.a.w mendirikam Masjid al-Nabawi        1
    F2   Mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar         1
    F3   Membentuk Piagam Madinah                  [2m]
                            Mana-mana 2 x 1 m  1

2(e)  F1   Ketabahan menghadapi cabaran                     1
    F2   Pengorbanan/sanggup berkorban                    1
    F3   Sikap toleransi                           1
    F4   Tolong menolong                           1
        [mana-mana yang munasabah]
                             Mana-mana 2 x 1 m [2m]
                     3
SULIT                                    1249/2(PP)

Soalan Fakta                Butiran              Markah

3 (a)  F1   Terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan      1
    F2   Seperti kerajaan Mataran dan kerajaan Bantam            1
    F3   Diketuai oleh Raja                         1
    F4   Dibantu oleh golongan pembesar                   1
    F5   Pada peringkat tempatan, pentadbiran diketuai oleh pembesar
        daerah (bupati)                          1
                              Mana-mana 2 x 1 m  [2m]


3 (b)  F1   Isu pendidikan                           1
    F2   Kemunduran rakyat Indonesia                     1
    F3   Penindasan oleh Belanda                       1
    F4   Menyebarkan Islam yang sebenar                   1
    F5   Menyekat pengaruh sekularisme Barat seperti agama Kristian     1
                             Mana-mana 2 x 1 m   [ 2m]

 3(c)  F1   Melalui penulisan karya sastera                  1
    F2   Melalui pertubuhan                         1
    F3   Perjuangan parti politik yang lebih radikal            1
                               Mana-mana 2 x 1 m [2m]

 3(d)  F1   Menubuhkan Parti Nasional Indonesia pada 1927         1
    F2   Pejuang yang lebih radikal                   1
    F3   Lantang menuntut kemerdekaan Indonesia             1
                             Mana-mana 2 x 1 m [2m]

 3(e)  F1   Berani                               1
    F2   Berwawasan                             1
    F3   Tabah                               1
    F4   Berwibawa                             1
    F5   Cekap dalam pentadbiran                      1
    F6   Bijak menjalinkan hubungan luar                  1
    F7   Berilmu pengetahuan                        1
    F8   Kreatif                              1
    F9   Inovatif                              1
                               Mana-mana 2 x 1 m [2m]
                      4
SULIT                                     1249/2(PP)

Soalan Fakta               Butiran                 Markah

4 (a)  F1   Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union            1
    F2   Perpaduan orang Melayu daripada semua golongan            1
    F3   UMNO tidak menuntut kemerdekaan                    1
    F4   Gesaan Piagam atlantik 1945                      1
    F5   Sokongan bekas pegawai-pegawai British                1
    F6   Sokongan pegawai-pegawai British                   1
    F7   Sikap politik orang Melau yang sederhana               1
                             Mana-mana 2 x 1 m     [2m]

4 (b)  F1   Prinsip politik dan pentadbiranyang dicadangkan diterima British
        dan dimasukkan dalam Perjanjian PTM 1948                1
    F2   Agama Islam                              1
    F3   Bahasa Melayu                             1
    F4   Pengekalan institusi Raja-raja Melayu                 1
    F5   Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan               1
                              Mana-mana 3 x 1 m    [ 3m]
                                           1
 4(c)  F1   Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan
        struktur Malayan Union.                     1
    F2   Mereka menginginkan sebuah persekutuan             1
    F3   seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.         1
    F4   Mereka menolak kerakyatan terbuka Malayan Union.        1
    F5   Mendesak supaya syarat kerakyatan diperketatkan         1
    F6   Mereka meminta dasar perlindungan                1
    F7   terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan.   1
    F8   Mereka menuntut diakui semula kedudukan Raja-Raja Melayu
        sebagai ketua Negeri-Negeri Melayu               1
                             Mana-mana 2 x 1 m [2m]

 4(d)  F1   Ceramah politik                            1
    F2   Demonstrasi                              1
    F3   Mogok                                 1
                              Mana-mana 2 x 1 m   [2m]
                      5
SULIT                                        1249/2(PP)

              PERATURAN PEMARKAHAN ESEI
               SEJARAH KERTAS 1249/2

5    Peningkatan sesebuah tamadun dilihat menerusi kemajuan yang dicapai dalam aspek
    politik, ekonomi dan sosial.
    (a)   Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China.
                                            [8 markah]
    (b)   Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India?
                                            [8 markah]
    (c)   Bagaimanakah anda menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara?
                                            [4 markah]

Soalan Fakta                    Butiran                Markah
5(a)   F1   Membina Tembok Besar China                          1
     F2   Dibina sejak zaman Dinasti Chou sepanjang 1500 batu dari Kansu        1
         ke Peking.
     F3   Bandar-bandar seperti Anyang, Changan,Loyang dan Peking dibina        1
         dengan rekaan yang mempunyai tembok batu.
     F4   Tembok di kawasan lain dibuat daripada tanah liat dan batu bata.      1
     F5   Di kampung-kampung, tembok dibina daripada tanah lumpur.          1
     F6   Setiap tembok terdapat pintu gerbang.                    1
     F7   Dikelilingi oleh parit besar dan menara.                  1
     F8   Dalam tembok menempatkan istana maharaja seperti Kota            1
     F9   Larangan.                                  1
     F10   Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman.                1
     F11   Binaan kuil.                                1
     F12   Terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempat       1
     F13   tinggal.                                  1
     F14   Pusat Pemujaan.                               1
     F15   Pagoda berbentuk meninggi sehingga 15 tingkat.               1
     F16   Berbentuk octagon.                             1
     F17   Atau segi empat sama                            1
     F18   Pelbagai jenis pintu gerbang.                        1
     F19   Pelbagai jambatan dan tembok.                        1
         Peningkatan dalam seni ukir.                       [8m]
                               [ Mana-mana 8 x 1 m ]
5(b)   F1   Terdapat pusat perdagangan penting                      1
     C1a   Contohnya Anga, Kalinga dan Karusa                      1
     F2   Banyaknya barang dagangan                          1
     C2a   Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara          1
     F3   Wujudnya hubungan perdagangan dengan negara luar
     C3a   Contohnya Macedonia, Sri Lanka, rantau Asia Tengah, Asia           1
         Tenggara dan Rom
     F4   Wujudnya persatuan perdagangan dan perusahaan (sresthin)           1
     C4a   Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dan       1
         sebagainya
     F5   Matlamat stresthin adalah untuk mengawal harga, kualiti barang        1
         dan gaji pekerja.                              1
     F6   Penggubalan undang-undang untuk mengawal persatuan              1
     F7   Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh raja                 1
     F8   Mata wang digunakan sebagai medium jual beli                 1

                        6
SULIT                                    1249/2(PP)

    H8a  Semasa Zaman Gupta mata wang emas digunakan
    F9   Perkembangan dalam sektor perusahaan                  1
    H9a  Pengeluaran tekstil, kain kapas dan sutera, barangan emas, mutiara   1
        dan batu permata
    F10  Cukai dikenakan terhadap hasil perdagangan.              1
    C10a  Contoh cukai hasil pertanian dan buah-buahan.             1
    H10a  Tujuan cukai menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja.     1
    F11  Kewujudan Jalan Sutera Darat                      1
    F12  Kewujudan Jalan Laut                          1
                              [ Mana-mana 8 x 1 m ]  [8 m]

5(c)  F1   semua rakyat rajin kerja                        1
    F2   ada teknologi moden                          1
    F3   rakyat bersatupadu                           1
    F4   menguasai ilmu pengetahuan                       1
    F5   perlu kreatif dan inovatif                       1
    F6   berbelanja secara berhemah                       1
    F7   berjimat cermat                            1
    F8   menguasai pelbagai kemahiran                      1
        [ Mana-mana yang munasabah ]
                             [ Mana-mana 4 x 1 m ]   [4 m]
                     7
SULIT                                       1249/2(PP)

6   Piagam Madinah yang dirangka oleh nabi Muhamad s.a.w lengkap, menyeluruh dan mengambil
    kira kepentingan semua pihak.
    (a)  Jelaskan perkara-perkara yang terkandung dalam Piagam Madinah
                                           [8 markah]
    (b) Terangkan kepentingan Piagam Madinah kepada penduduk Madinah
                                           [8 markah]
    (c) Apakah ciri negara Islam Madinah yang boleh diaplikasikan dalam konteks masyarakat
       majmuk di Malaysia hari ini?.
                                           [4 markah]
Soalan Fakta Butiran                                   Markah

6(a)       Dari segi politik :
     F1   Nabi berperanan sebagi seorang pemimpin di Madinah             1
     F2   Nabi berperanan sebagai ketua hakim                     1
     F3   Wujud semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan             1
     F4   Bebas memilih agama masing-masing                      1
     F5   Nabi tidak pernah memaksa orang bukan Islam memeluk agama          1
         Islam

     F6   Dari segi sosial :                             1
     F7   Masyarakat Madinah sebagai satu ummah yang hidup              1
     F8   bersatu-padu                                1
     F9   Tiada perasaan benci dan mementingkan diri dalam setiap individu      1
     F10  Undang-undang Islam diguna pakai secara meyeluruh
         Peraturan kekeluargaan yang bersesuaian dengan Islam boleh         1
         diamalkan oleh masyarakat Madinah

     F11  Dari segi ekonomi :                             1
     F12  Tiada diskriminasi dalam mendapat peluang ekonomi              1
     F13  Islam melarang riba dan penindasan                     1
     F14  Mewajibkan semua masyarakat Madinah mempertahankan Madinah         1
     F15  dari ancaman musuh luar.                          1
     F16  Mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah
     F18  Kedudukan Yahudi terjamin dan selamat selagi mereka mematuhi        1
         Piagam Madinah.                             [8m]
                              [ Mana-mana 8 x 1 m ]

1(b)   F1   Madinah merupakan model kepada kerajaan Islam yang unggul          1
     F2   Dijadikan panduan bagi yang menjalankan pemerintahan berasaskan       1
         Islam.
     F3   Perlembagaan yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat       1
     F4   tidak mengira bangsa dan agama.                       1
     F5   Kebijaksanaan nabi menggubal piagam dikagumi                1
     F6   Piagam merangkumi peraturan berkaitan dengan dunia dan akhirat.       1
     F7   Tidak mengamalkan riba,rasuah,penipuan dan penindasan            1
     F8   Menggalakan amalan bersedekah
     F9   Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah/semangat ukhuwah         1
         Islamiah                                  1
     F10  Konsep keadilan sosial dipraktikkan di Madinah               1
     F11  Islam menekankan persamaan hak dan persaudaran Islam            1
     F12  Mewujudkan semangat perpaduan/bantu membantu/rela berkorban.        1
     F13  Melaksanakan undang-undang Islam/Syariah Islamiah
                        8
SULIT                                   1249/2(PP)

    F14  Penyusunan perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan      1
       sebuah kerajaan                            1
    F15  Meletakan Allah sebagai kuasa yang tertinggi              1
    F16  Berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik        [ 8 m]
                             [ Mana-mana 8 x 1 m ]

1(c)  F1  Kerjasama antara kaum                         1
    F2  Hormat menghormati                          1
    F3  Perpaduan                               1
    F4  Tolong menolong                            1
    F5  Bertimbang rasa                            1
    F6  Konsep 1Malaysia                           1
    F7  Mematuhi peraruran/undang-undang/perlembagaan negara         1
       [ Mana-mana yang munasabah ]
                           [ Mana-mana 4 x 1 m ]    [4 m]
                     9
  SULIT                                              1249/2(PP)

7     Nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara mempunyai banyak persamaan walaupun berbeza dari
      segi masa dan corak gerakan.

      (a)  Terangkan empat faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
                                                    [7 markah ]
      (b)   Nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara lain di Asia Tenggara yang
          bersifat anti penjajah.
         Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand:
          (i) Tahap Pertama                                 [5 markah]
          (ii) Tahap Kedua                                 [5 markah]

      (c)  Memelihara kedaulatan negara adalah menjadi tanggungjawab setiap rakyat.
         Apakah yang patut anda lakukan untuk mengekalkan kedaulatan negara?        [3 markah]


  Soalan Fakta                      Butiran                     Markah

  7(a)     F1   Menentang dasar penjajahan Barat                             1
         F2   Dasar ekonomi menindas penduduk                             1
         F3   Sistem Tanaman Paksa di Indonesia (Belanda)                       1
         F4   Sistem Polo di Filipina (Sepanyol)                            1
         F5   Pengaruh agama cetuskan nasionalisme                           1
         F6   Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu                       1
         F7   Karya kesusasteraan bangkitkan nasionalieme                       1
         F8   Sistem pendidikan pilih kasih                              1
                                  [ Mana-mana 7 x 1 m]
                                                       [7m]
  7(b) (i) F1     Bersifat antipenjajah
       F2     Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja            1
       F3     Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak..                       1
       F4     Perkembangan sistem pendidikan Barat telah memberikan                  1
       F5     pendedahan kepada golongan intelek.                           1
       F6     Terhadap fahaman liberal / sistem demokrasi / raja berperlembagaan            1
       F7     Kelemahan sistem pentadbiran.                              1
       F8     Sikap boros Raja Vajiravudh                               1
       F9     Menimbulkan perasaan tidak puashati rakyat                        1
       F10     Membawa penubuhan Parti Rakyat tahun 1932                        1
       F11     Ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul              1
             Songram
         F12   Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai tahun 1932                 1
         F13   Kesannya menamatkan sistem raja berkuasa mutlak                     1
                                   [ Mana-mana 5 x 1 m]            1
                                                       [ 5 m]
  7(b) (i) F1     Rasa tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh
             kapitalis Barat dan orang Cina
         F2   Phibul Songram menjadi Perdana Menteri                          1
         F3   Beliau meluluskan undang-undang                             1
         F4   Untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh kapitalis              1
             Barat / orang Cina.
         F5   Sekolah Cina dan akhbar Cina dibubarkan.                         1
         F6   Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti                1
             ekonomi.
         F7   Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama               1
             Buddha.
                           10
SULIT                                  1249/2(PP)

    F8  Pada tahun 1939, Phibul Songram telah menukar nama negara Siam   1
    F9  menjadi Thailand
    F10  Kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua.         1
    F11  Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah di IndoChina dan    1
       Tanah Melayu
                            [ Mana-mana 5 x 1 m]   1

7(c)  F1  Memperkukuhkan taat setia rakyat pada negara           [5 m]
    F2  Memupuk taat setia kepada pemerintah
    F3  Memupuk perasaan bangga pada negara                1
    F4  Muncul semangat ingin meningkatkan imej negara           1
    F5  Memajukan ekonomi negara                      1
    F6  Memilih pemimpin yang berwibawa/berkaliber             1
    F7  Menjadikan Rukun Negara sebagai panduan              1
    F8  Sanggup berkorban untuk negara                   1
    F9  Merealisasikan Wawasan 2020                    1
    F10  Mempertahan/mengukuhkan sistem perundangan negara.         1
    F11  Mempertahankan negara daripada dicerobohi.             1
    F12  Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain.         1
       (Mana-mana jawapan munasabah)                   1
                            [ Mana-mana 3 x 1 m]   1

                                        [3m]
                    11
SULIT                                              1249/2(PP)

8     Malayan Union yang diperkenalkan oleh British telah mendapat tentangan daripada orang-orang
      Melayu.
      (a) Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union 1946?
                                                  [4 markah]
      (b) Jelaskan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union 1946.
                                                  [6 markah]
      (c) Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union.
                                                  [10 markah]
Soalan Fakta               Butiran                           Markah
8(a)  F1  Semua Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu
           serta dua Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka.                1
       F2    Seorang gabenor British yang dilantik oleh Baginda Ratu England akan
           mengetuai Malayan Union.                               1
       F3    Membentuk Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dalam
           pentabiran Malayan Union.                              1
       F4    Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas.         1
       F5    Kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli menjadi asas
           kerakyatan Malaya Union.                               1
       F6    Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu hanya
           membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu.               1
       F7    Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua
           pentadbir.                                      1
                                     [ Mana-mana 4 x 1 m ]      [4m]

  8(b)   F1    Membantah tindakan Sir Harold MacMichael yang mengugut Raja-
           Raja Melayu diturunkan takhta sekiranya enggan menerima
           Malayan Union seperti yang terjadi kepada Sultan Badlishah,
           Kedah.                                        1
       F2    Sultan tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding dengan
           Majlis Mesyuarat Negeri seperti yang berlaku kepada Sultan Perak.          1
       F3    Terdapat Sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union
           atas dasar setia kawan kepada British seperti Sultan Selangor dan
           Sultan Johor.                                    1
       F4    Bagi orang Melayu, keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak
           sesuai untuk British membuat pembaharuan politik.                  1
       F5    Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
           dalam Malayan Union kerana hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja
           Melayu tanpa sebarang kuasa.                             1
       F6    Raja-Raja Melayu kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua
           orang Melayu.                                    1
       F7    Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union
           bertentangan dengan kedudukan sultan sebelum ini yang merupakan
           ketua agama Islam.                                  1
       F8    Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar.                   1
       F9    Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang akan
           mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi.                 1
       F10   Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang
           dagang manakala ekonomi dan pendidikan mereka akan bertambah
           mundur.                                       1
       F11   Bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh
           kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka dan
           menghapuskan sejarah kerajaan Melayu.                        1
                                  [ Mana-mana 6 x 1 m ]         [6 m]

                           12
SULIT                                   1249/2(PP)

8 (c)  F1   Bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu seperti            1
    C1a  Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara secara berterusan.       1
    F2  Mengadakan demontrasi secara damai semasa Sir Harold
       MacMichae1 mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu          1
    C2a  di Kota Bharu, Kelantan, dan di Alor Setar, Kedah.          1
    F3  Persatuan-persatuan Melayu menghantar telegram dan surat
       bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London.             1
    F4  Dato' Onn Ja'afar menyeru orang Melayu berkongres untuk
       menubuhkan United Malays Organization (UMNO) sebagai benteng
       menentang Malayan Union.                       1
    F5  Kongres Melayu 1946 telah diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946 di
       Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur' dihadiri      1
    H5a  oleh 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu.     1
    F6  Kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National
       Organization (UMNO) atau Pertubuhan Kebangsaan Me1ayu
       Bersatu untuk menentang Malayan Union.                1
    F7  Kongres Melayu Kedua diadakan dari 30 hingga 31 Mac 1946 untuk
       membantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946.       1
    F8  Orang Me1ayu mengadakan rapat umum di setiap bandar besar       1
    H8a  untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen
       British.                               1
    F9  Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April
       1946                                 1
    H9a  untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen
       tersebut.                               1
                             [ Mana-mana 10 x 1 m ]  [10m]
                    13
SULIT                                              1249/2(PP)

9     Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai simbol persetujuan British  untuk
      memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu.

      (a)   Terangkan empat usaha Pakatan Murni ke arah kemerdekaan Tanah Melayu sebelum
          penubuhan Parti Perikatan.
                                                [8 markah]
      (b)   Terangkan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
                                                [8 markah]
      (c)   Pada pendapat anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah
          Melayu 1957?                                [4 markah]
Soalan Fakta                       Butiran                     Markah
  9(a)   F1    Penubuhan Jawatan kuasa Hubungan Antara Kaum ( CLC ) pada
            Januari 1949 di Pulau Pinang                            1
       H1a    Peringkat awal dianggotai oleh dua kaum terbesar, iaitu kaum
            Melayu dan Cina                                   1
       H1b    Pada Ogos 1949, dianggotai 6 pemimipin Melayu, enam orang
            pemimpin cina dan seorang wakil kaum India, Sri Lanka, Serani dan
            Eropah.                                       1
       H1c    CLC merupakan titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan
            Tanah Melayu                                    1
       F2    Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA ) pada
            tahun 1950                                     1
       H2a    Bertujuan memajukan pendidikan dan ekonomi masyarakat luar
            bandar                                       1
       H2b    Dipengerusikan oleh Dato’Onn Ja’afar                        1
       F3    Pemberian Kerakyatan Negeri, 1951 kepada kaum imigran                1
       H3a    Syarat kerakyatan negeri ialah ibu atau bapa telah menjadi rakyat          1
            Tanah Melayu
       F4    Pilihan raya diadakan pada masa yang sesuai                     1
       H4a    Pilihan raya peringkat perbandarn, negeri dan Majlis Perundangan
            Persekutuan                                     1
       F5    Cadangan pembukaan keahlian kepada UMNO kepada bukan
            Melayu                                       1
       H5a    Ditolak oleh masyarakat Melayu                           1
       H5b    Masyarakat Melayu enggan berkompromi mengubah struktur
            UMNO.                                        1
       H5c    Dato’ Onn Ja’afar meninggalkan UMNO                         1
       F6    Dato’ Onn Ja’afar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )            1
       H6a    IMP menggunakan konsep kerjasama kaum dalam parti                  1
       H6b    IMP terbuka kepada semua kaum.                           1
       F7    Penubuhan Persidangan Kebagsaan pada Februari 1953 oleh Sir
            Malcom MacDonald di King House, Kuala Lumpur.                    1
       H7a    Bertujuan mencapai kerjasama politik antara kaum                  1
       H7b    Mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangn penduduk               1
       H7c    Dato’ Panglima Bukit Gantang sebagai Pengerusi Persidangan
            Kebangsaan                                     1
       F8    Tunku Abdul Rahman menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
            bersama MCA                                     1
       H8a    Disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik yang lain             1
       H8b    Menjadi asas pembentukan Parti Perikatan                       1
                                  [ Mana-mana 8 x 1 m ]         [8m]


                            14
SULIT                                    1249/2(PP)

 9(b)  F1  Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan                1
    F2  Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui     1
    F3  Senarai persekutuan dan Senarai Negeri                 1
    F4  Institusi Raja dijadikan Raja berpelembagaan pada peringkat negeri   1
       dan negara
    F5  Tiga jenis kerakyatan diwujudkan                    1
    F6  Secara kuatkuasa Undang-undang/Permohonan/Naturalisasi
    F7  Prinsip Jus Soli diterima                       1
    F8  Keistimewaan orang Melayu dikekalkan                  1
    F9  Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan              1
    F10  Tanah simpanan Melayu dikekalkan                    1
    F11  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan                1
    F12  Yang Dipertuan Agung menjadi ketua Negara               1
    F13  Pentadbiran Negara bersifat demokrasi berparlimen           1
    F14  Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak dibawah kuasa Parlimen     1
    F15  Pada peringkat negeri,Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran   1
    F16  Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO       1
                             [ Mana-mana 8 x 1 m ]  [8 m]


9 (c)  F1  Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep raja        1
    F2  Berpelembagaan dibentuk                        1
    F3  Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini         1
    F4  Pakatan ini mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di PTM     1
    F5  Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah         1
    F6  Memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk
       mentadbir Negara yang berdaulat / merdeka mengikut acuan sendiri    1
    F7  Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang
       merdeka                                1
    F8  Perbezaan warna kulit/agama/bahasa/bangsa diketepikan         1
    F9  Rakyat menikmati apa yang telah dibincangkan / dipersetujui dalam   1
    F10  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu                 1
                            [ Mana-mana 8 x 1 m ]   [8 m]
          PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
                     15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:368
posted:7/3/2011
language:Malay
pages:15