Sejarah SPM Kertas 2 by NorazitaNor

VIEWS: 928 PAGES: 7

									SULIT                                1                     1249/2

NAMA:............................................................    Tingkatan :..............................

SULIT
1249/2
Sejarah
Kertas 2
Mei
2011
2 1/2 jam


           SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI
             WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


                 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                     TINGKATAN 5 2011

                              SEJARAH
                               Kertas 2
                         Dua jam tiga puluh minit       JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.  Kertas soalan ini mengandungi dua                  Untuk Kegunaan Pemeriksa
   Bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.               Bahagian    Soalan      Markah
                                             1
2.  Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan                A
   tiga soalan dalam Bahagian B.                             2
                                              3
3.  Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di
   dalam ruangan yang disediakan dalam kertas                       4
   soalan
                                              5
4.  Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada                       6
   kertas jawapan berasingan yang disediakan.              B
                                              7
5.  Kertas soalan ini hendaklah diikat dan
                                              8
   dihantar bersama dengan kertas jawapan
   Bahagian B                                      9
                                        JUMLAH
Disediakan oleh:                Disemak oleh:           Disahkan oleh:
(PN. NORAZITA MD NOR )            (PN. NORAZAH AHMAD)        (PN. ZAINA MOHAMAD)


Guru Sejarah Tingkatan 5            Ketua Panitia Sejarah       Ketua Bidang Kemanusiaan

                Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak
 1249/2   @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai                     [Lihat halaman sebelah
                                                      SULIT
SULIT                                2                                1249/2

                              Bahagian A
                             ( 40 markah )
                           Jawab semua soalan
1  Rajah di bawah menunjukkan sistem pentadbiran Tamadun Hwang Ho

                                             Dinasti Shang
           Sistem Pentadbiran                        (1766 – 1050 SM)
          Tamadun Hwang Ho
                                             Dinasti Chou
                                             (1050 – 256 M)

  (a)   Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang

       (i)   ..........................................................................................................................
                                                                [1 markah]

  (b)   Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.

       (i)   ..........................................................................................................................

       (ii)   .........................................................................................................................
                                                                [2 markah]

  (c)   Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti
       Chou ?

       ...................................................................................................................................
                                                                [1 markah]

  (d)   Apakah langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat
       sokongan daripada pembesar mereka ?

       (i)   ..........................................................................................................................

       (ii)   ..........................................................................................................................

       (iii) ..........................................................................................................................
                                                               [3 markah]

  (e)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan
       dalam Tamadun Hwang Ho?

       (i)   ..........................................................................................................................

       (ii)   ..........................................................................................................................

       (iii) ..........................................................................................................................
                                                               [3 markah]


1249/2  @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai                                [Lihat halaman sebelah
                                                                SULIT
SULIT                                 3                                1249/2


2   Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan tamadun Islam.


   (a)   Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Hijrah?

        ...................................................................................................................................
                                                                 [1 markah]

   (b)   Nyatakan tiga sebab Nabi Muhammad s.a.w berhijrah dari Makkah ke Madinah.

        (i)    ………………………………………………………………………………

        (ii)    ………………………………………………………………………………

        (iii)   ………………………………………………………………………………
                          [3 markah]


  (c)    Berikan dua hujah bagi menolak pendapat orientalis Barat yang menyatakan
        penghijrahan adalah satu pelarian.


        (i)   ………………………………………………………………………………

        (ii) ………………………………………………………………………………
                        [2 markah]

  (d)    Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebaik sahaja tiba di
        Madinah?

        (i)    ………………………………………………………………………………

        (ii)    ………………………………………………………………………………
                          [2 markah]

  (e)    Nyatakan pengajaran yang anda perolehi daripada peristiwa Hijrah dari Makkah
        ke Madinah.

        (i)    ………………………………………………………………………………

        (ii)    ………………………………………………………………………………
                          [2 markah]
1249/2   @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai                               [Lihat halaman sebelah
                                                                SULIT
SULIT                        4                  1249/2

3  Sebelum kedatangan imperialis Barat, negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan
  sistem pemerintahan beraja.

  (a)   Nyatakan dua ciri pemerintahan di Indonesia sebelum kedatangan Belanda ?

       (i)  …………….…………………………………………………………………

       (ii)  ……………………………………….………………………………………
                        [2 markah]

  (b) Apakah isu yang diperjuangkan para nasionalis Indonesia untuk menentang
    penjajahan Belanda pada tahap pertama.


       (i)   ……………………………………………………….………………………

       (ii)  ……………………………………………………………………….………
                        [2 markah]

  (c)   Nyatakan dua cara para nasionalis Indonesia perjuangan menentang penjajah .

       (i)   ……………………………………………………….…………………

       (ii)  …………………………………………………………………………
                        [2 markah]

  (d)   Pada pengetahuan sejarah anda, apakah perjuangan yang telah dilakukan oleh
       Soekarno sebagai pemimpin nasionalis pada zaman Belanda?


       (i)   ……………………………………………………….…………………

       (ii)  …………………………………………………………………………
                        [2 markah]

  (e)   Jika anda sebagai seorang pejuang nasionalis pada masa itu, apakah sifat yang
       perlu ada untuk mencapai perjuang murni anda.


       (i)   ……………………………………………………….…………………

       (ii)  …………………………………………………………………………
                        [2 markah]
1249/2  @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai             [Lihat halaman sebelah
                                             SULIT
SULIT                               5                                1249/2


           Tarikh                 Tempat                       Peristiwa
       21 Januari 1948             King’s House,               Perjanjian Persekutuan
                            Kuala Lumpur              Tanah Melayu ditandatangani4  Jadual di atas menunjukkan peristiwa perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.

  (a)   Apakah faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

       (i)    ………………………………………………………………………………

       (ii)   ………………………………………………………………………………

       (iii)   ………………………………………………………………………………
                         [3 markah]

  (b)   Berikan tiga sebab orang Melayu bersetuju menerima Persekutuan Tanah Melayu
       1948

       (i)    ………………………………………………………………………………

       (ii)   ………………………………………………………………………………

       (iii)   ………………………………………………………………………………
                         [3 markah]

  (c)   Nyatakan dua tuntutan orang Melayu untuk dimasukkan dalam perlembagaan
       persekutuan Tanah Melayu 1948.

       (i)   ..........................................................................................................................

       (ii)  .........................................................................................................................
                                                                [2 markah]


  (d)   Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh golongan Melayu radikal dan orang
       dagang bagi menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

       (i)   ..........................................................................................................................

       (ii)  .........................................................................................................................
                                                                [2 markah]
1249/2  @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai                               [Lihat halaman sebelah
                                                               SULIT
SULIT                        6                 1249/2

                       Bahagian B

                      [ 60 markah ]

                   Jawab tiga soalan sahaja.

5  Peningkatan sesebuah tamadun dilihat menerusi kemajuan yang dicapai dalam aspek
  politik, ekonomi dan sosial.

  (a)   Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China.
                                          [8 markah]

  (b)   Teangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India?
                                          [8 markah]

  (c)   Bagaimanakah anda menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara?
                                      [4 markah]6  Piagam Madinah yang dirangka oleh nabi Muhamad s.a.w lengkap, menyeluruh dan
  mengambil kira kepentingan semua pihak.

  (a)   Jelaskan perkara-perkara yang terkandung dalam Piagam Madinah
                                          [8 markah]

  (b) Terangkan kepentingan Piagam Madinah kepada penduduk Madinah
                                          [8 markah]

  (c)   Apakah ciri negara Islam Madinah yang boleh diaplikasikan dalam konteks
       masyarakat majmuk di Malaysia hari ini?.
                                         [4 markah]


7  Nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara mempunyai banyak persamaan walaupun
  berbeza dari segi masa dan corak gerakan.

  (a)   Terangkan empat faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
                                         [7 markah ]

  (b)   Nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara lain di Asia
       Tenggara yang bersifat anti penjajah.
       Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand:
       (i) Tahap Pertama                          [5 markah]
       (ii) Tahap Kedua                           [5 markah]

  (c)   Memelihara kedaulatan negara adalah menjadi tanggungjawab setiap rakyat.
       Apakah yang patut anda lakukan untuk mengekalkan kedaulatan negara?

                                          [3 markah]

1249/2  @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai            [Lihat halaman sebelah
                                            SULIT
SULIT                        7                 1249/2

8  Malayan Union yang diperkenalkan oleh British telah mendapat tentangan daripada
  orang-orang Melayu.

  (a)   Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union 1946?

                                          [4 markah]

  (b)   Jelaskan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union 1946.
                                          [6 markah]


  (c)   Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union.
                                        [10 markah]


9  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai simbol persetujuan British
  untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu.

  (a)   Terangkan empat usaha Pakatan Murni ke arah kemerdekaan Tanah Melayu
       sebelum penubuhan Parti Perikatan.
                                       [8 markah]

  (b)   Terangkan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
                                          [8 markah]

  (c)   Pada pendapat anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah
       Melayu 1957?
                                          [4 markah]
                  KERTAS SOALAN TAMAT
1249/2  @ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai           [Lihat halaman sebelah
                                           SULIT

								
To top