Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sejarah SPM Kertas 1

VIEWS: 428 PAGES: 9

									 SULIT                             1                         1249/1


NAMA:............................................................     Tingkatan :..............................

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
Mei
2011
1 jam          SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI
            WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


                PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                    TINGKATAN 5 2011


                               SEJARAH
                                Kertas 1
                               Satu jam
         JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.  Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2.  Jawab semua soalan.
3.  Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
   soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif
   yang disediakan.
4.  Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
   hitamkan jawapan yang baru.


Disediakan oleh:                 Disemak oleh:          Disahkan oleh:
(PN. NORAZITA MD NOR )              (PN. NORAZAH AHMAD)       (PN. ZAINA MOHAMAD)Guru Sejarah Tingkatan 5             Ketua Panitia Sejarah  Ketua Bidang Kemanusiaan

                Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai                    [Lihat halaman sebelah
                                                    SULIT
SULIT                      2                     1249/1


1   Senarai di bawah menunjukkan tokoh sarjana yang mendefinisikan perkataan tamadun.

                  Syed Naquib al-Attas
                  Richard Sullivan

   Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?

   A   Pencapaian tatasusila
   B   Perkembangan bandar
   C   Pembangunan lahiriah
   D   Peningkatan ekonomi

2   Mengapakah kerajaan Assyria dalam Tamadun Mesopotamia memberikan penekanan
   dalam ilmu perubatan?

   A   Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
   B   Mengatasi masalah wabak penyakit
   C   Menjaga kesihatan anggota tentera
   D   Melahirkan ramai pengamal perubatan

3   Apakah kaedah belajar yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda pada Zaman
   Vedik di India?

    A  Hafalan
    B  Pemahaman
    C  Menadah kitab
    D  Penerangan guru

4   Plato, Aristotle dan Socrates merupakah tokoh yang bergiat dalam bidang yang sama.
   Apakah sumbangan utama ketiga-tiga tokoh tersebut.

   A   Menyebarkan agama
   B   Memperkenalkan geometri
   C   Memajukan ilmu kaji bintang
   D   Mengembangkan ilmu falsafah

5   Apakah kesan Perang Kalinga terhadap Maharaja Asoka ?

   A   Penentangan masyarakat tempatan
   B   Penyingkiran golongan pendeta
   C   Penghapusan pentadbiran tradisional
   D   Penaklukan melalui penyebaran agama
  1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai            [Lihat halaman sebelah
                                            SULIT
SULIT                      3                       1249/1

6   Apakah agama yang dikaitkan dengan pernyataan di bawah?

             Diterima dengan baik di Tibet dan Sri Lanka
             Kitab suci ialah Tripitaka yang menggunakan bahasa Pali

    A   Hindu
    B   Buddha
    C   Taoisme
    D   Confucianisme

7   Mengapakah kerajaan maritim dan agraria di Asia Tenggara menjalin hubungan
    yang baik?

    A   Sistem ekonomi yang sama
    B   Mengamalkan perluasan kuasa
    C   Saling melengkapi antara satu sama lain
    D   Menghormati kedaulatan masing-masing

8   Antara berikut , yang manakah berkaitan dengan kemahiran dan teknologi yang dimiliki
    oleh penduduk Angkor?

    A   Membina kota yang tersusun
    B   Menghasilkan sistem pengairan
    C   Mencipta kapal layar moden
    D   Mengukir tulisan pada batu

9   Masyarakat maritim mampu berdagang ke kawasan yang jauh.
    Bagaimanakah mereka melakukannya?

    A   Mengikut tiupan angin
    B   Merujuk peredaran matahari
    C   Memerhati bintang di langit
    D   Mengguna kepakaran jurumudi

10   Perkembangan bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa luar.

                • dukkha
                • dorhaka
                • phala

    Perkataan-perkataan di atas berkaitan dengan pengaruh bahasa

    A   Sanskrit                C  Arab
    B   Jawa                  D  Pali


   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai              [Lihat halaman sebelah
                                               SULIT
SULIT                      4                      1249/1

11   Maklumat berikut menunjukkan reaksi masyarakat Arab Jahiliah semasa kelahiran bayi.

        “Sekiranya salah seorang diberitahu tentang kelahiran anak
        perempuan, mukanya menjadi merah kerana terlalu marah… ”
    Mengapakah timbul perasaan tersebut?

    A   Menjatuhkan maruah keluarga
    B   Menganggap wanita lemah
    C   Membebankan keluarga
    D   Merosakkan keturunan

12   Kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan
    seperti hamba.
    Mengapakah golongan tersebut tertarik kepada agama Islam ?

    A   Nasib mereka sentiasa dibela
    B   Dimerdekakan oleh tuan mereka
    C   Nabi sentiasa bersikap baik terhadap mereka
    D   Layanan yang sama kepada semua manusia

13   Peristiwa berikut merupakan hijrah pertama orang Islam.

                   Berhijrah ke Habsyah.

    Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. mengambil tindakan tersebut?
    A  Mematuhi perintah Allah
    B  Meneruskan penyebaran Islam
    C  Mengurangkan tekanan orang Quraisy
    D  Memenuhi jemputan penduduk tempatan


14   Apakah tujuan Rasulullah menghantar Mus’ab bin Umair ke Madinah?
    A  Menjamin keselamatan
    B  Menyebarkan ajaran Islam
    C  Menggubal perjanjian damai
    D  Membina kehidupan baru

15   Piagam Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi
    Muhammad s.a.w. Bagaimanakah kandungan Piagam Madinah mampu melahirkan
    masyarakat yang harmoni dan bersatu padu?

    A   Konsep perpaduan ummah
    B   Kebebasan mengamalkan adat resam
    C   Larangan terhadap amalan mengaut keuntungan
    D   Jaminan keselamatan kepada orang bukan Islam

   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai             [Lihat halaman sebelah
                                              SULIT
SULIT                      5                    1249/1

16   Apakah peristiwa yang menyebabkan orang Islam Madinah melakukan Baiah al-Ridwan?

    A   Kegagalan Quraisy mematuhi perjanjian
    B   Khabar angin tentang kematian Uthman
    C   Tawanan perang Quraisy dibunuh
    D   Penangkapan Suhail bin Amru

17   Antara berikut yang manakah kepentingan perjanjian Hudaibiyah?

    I   Tawaran jawatan terhadap Nabi Muhammad
    II   Strategik Arab Quraisy selamatkan Kota Makkah
    III  Kebebasan orang Islam memasuki Makkah
    IV   Orang Quraisy mengiktiraf kerajaan Madinah

    A   I dan II
    B   I dan IV
    C   II dan III
    D   III dan IV

18   Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. membuka semula Kota Makkah?

    A   Menonjolkan kehebatan Islam
    B   Peluang meningkatkan taraf hidup
    C   Mewujudkan pusat pemerintahan baru
    D   Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah

19   Apakah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Umaiyah dalam bidang pertanian?
    A   Memperkenalkan tanaman bergilir
    B   Membina terusan dan tali air
    C   Menghasilkan benih berkualiti
    D   Mencipta teknik pembajakan tanah

20   Apakah peranan utama kota Baghdad semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah?

    A   Perdagangan antarabangsa
    B   Penulisan dan penterjemahan
    C   Perusahaan pembuatan barangan
    D   Perkembangan kesenian dan kesusasteraan

21   Apakah maksud imperialisme ?
    A   Pengenalan ekonomi moden
    B   Penjajahan wilayah lain
    C   Penyebaran budaya luar
    D   Pembebasan kuasa politik

   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai           [Lihat halaman sebelah
                                            SULIT
SULIT                      6                      1249/1

22   Mengapakah Sarekat Islam mendesak Belanda menubuhkan Volksraad?

    A   Merupakan langkah awal ke arah kemerdekaan
    B   Menyekat pengaruh luar dalam kalangan penduduk
    C   Menjadi penasihat dalam pentadbiran
    D   Memajukan ekonomi penduduk Islam

23   Sebelum kedatangan Perancis, sistem birokrasi Vietnam diketuai oleh golongan Mandarin
    yang dipilih melalui...

    A   perwarisan
    B   pilihan raya
    C   peperiksaan
    D   pungutan suara

24   Merujuk maklumat berikut, siapakah tokoh Y?

                       Mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam
       Tokoh Y             Menjadi Presiden Vietnam Utara
                       Pemimpin Parti Komunis Vietnam

    A   Nguyen Thai Hoc
    B   Maharaja Bao Dai
    C   Phan Boi Chau
    D   Ho Chi Minh

25    Pernyataan di bawah menjelaskan bahawa berlaku gerakan nasionalisme di Thailand,
     walaupun negara tersebut tidak dijajah.

          Parti Rakyat melancarkan revolusi pada tahun 1932

     Apakah kesan langsung daripada peristiwa itu?

     A  Pentadbiran bercorak birokrasi
     B  Kuasa mutlak raja bertambah kukuh
     C  Sistem raja berperlembagaan dibentuk
     D  Pemerintahan republik diperkenalkan

26   Apakah tujuan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke-19 hingga awal
    abad ke-20?

    A   Menggulingkan kuasa raja
    B   Memajukan ekonomi negara
    C   Menentang penjajahan British
    D   Menyekat kemasukan imigran asing   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai             [Lihat halaman sebelah
                                             SULIT
SULIT                      7                     1249/1

27    Apakah faktor yang mendorong masyarakat tempatan memberikan sokongan kepada
     pembesar untuk menentang British ?

    A   Sistem kerahan tenaga
    B   Menjadi adat turun-temurun
    C   Mendapat pengiktiran pemimpin
    D   Pelaksanaan undang-undang Barat

28   Kekalahan Dol Said dalam perang menentang British pada akhir tahun 1932 disebabkan
    tiadanya bantuan ketenteraan daripada pemimpin sekitar.

    Apakah kesan daripada kekalahan tersebut kepada Dol Said?

    A   Ditembak dengan senjata moden
    B   Dipaksa menyerah diri
    C   Digantung hingga mati
    D   Dilucutkan jawatan

29    Mengapakah pihak penjajah menganggap penerbitan akhbar sebagai ancaman terhadap
     mereka ?

    A   Menyebarkan idea nasionalis
    B   Memperjuangkan hal-hal agama
    C   Membincangkan sistem sosial orang tempatan
    D   Mendedahkan kepincangan sosial orang Barat

30   Apakah matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang dipimpin oleh Ibrahim
    Haji Yaakob?

    A   Menghalau British dari Tanah Melayu
    B   Memajukan sosioekonomi orang Melayu
    C   Meningkatkan pendidikan orang Melayu
    D   Menghapuskan semangat kenegerian

31   Senarai berikut merupakan persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu.
               Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
               Kesatuan Melayu Muda (KMM)

    Apakah persamaan kedua-dua persatuan tersebut ?

    A   Mempunyai unsur politik
    B   Memperjuangkan kemerdekaan
    C   Menggabungkan persatuan
    D   Menggalakkan perpaduan
   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai           [Lihat halaman sebelah
                                            SULIT
SULIT                      8                     1249/1

32   Sempadan sesebuah kerajaan dalam masyarakat Melayu tradisional ditentukan oleh...

    A   kesetiaan rakyat
    B   keluasan taklukan
    C   kedudukan sungai
    D   kedaulatan raja

33   Peristiwa berikut berlaku di Eropah.
                Revolusi Inggeris 1688
                Revolusi Perancis 1789

    Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?

    A   Pembentukan empayar
    B   Pengagihan kuasa pusat
    C   Pemantapan kuasa gereja
    D   Pembinaan negara bangsa moden

34   Bagaimanakah Undang-Undang Tubuh Terengganu dapat menghalang perluasan kuasa
    British?
    A   Pembesar tidak boleh mengkhianati negeri
    B   Pemerintah dipilih melalui musyawarah
    C   Pembesar mesti berpendidikan Islam
    D   Pemerintah memiliki kuasa mutlak

35   Apakah faktor yang menyebabkan British memperkenalkan Malayan Union di Tanah
    Melayu?

    A   Membanteras ancaman komunis
    B   Menyediakan asas berkerajaan sendiri
    C   Mendapat sokongan pembesar Melayu
    D   Memantapkan kuasa politik orang Melayu

36   Senarai berikut merupakan pertubuhan yang berhaluan kiri.
           Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
           Angkatan Pemuda Insaf (API)
           Barisan Tani Malaya (BATAS)

    Apakah yang diperjuangkan oleh penubuhan tersebut?
    A  Menyokong penubuhan Malayan Union
    B  Merestui Persekutuan Tanah Melayu
    C  Menyebarkan fahaman komunis
    D  Melancarkan pemberontakan

   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai            [Lihat halaman sebelah
                                             SULIT
SULIT                      9                    1249/1


37   Apakah kesan penting penubuhan Rukun Tiga Belas di Sarawak pada tahun 1946?

    A   Peletakan jawatan kakitangan awam
    B   Pembunuhan Gabenor Sarawak
    C   Pemberontak dihukum gantung
    D   Pemimpin pelajar dipenjara

38   Apakah bukti yang menunjukkan Sistem Ahli adalah asas kepada perpaduan kaum di
    Tanah Melayu?

    A   Keputusan adalah melibatkan semua kaum
    B   Tolak ansur melalui rundingan semua kaum
    C   Idea penubuhannnya cadangan pelbagai kaum
    D   Ahlinya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum

39   Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) dibentuk hasil perundingan UMNO dan
    Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) pada tahun 1949.

    Mengapakah RIDA ditubuhkan?

    A   Menggalakkan masyarakat luar bandar bersatu
    B   Memajukan ekonomi masyarakat luar bandar
    C   Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
    D   Memasarkan hasil pertanian penduduk

40   Apakah kepentingan penubuhan Malaysia dari segi ekonomi?

    I   Menggalakkan kemasukan buruh
    II   Mewujudkan pasaran yang lebih luas
    III  Menjana perkembangan industri pertanian
    IV   Kemajuan perdagangan antarabangsa

    A   I dan II
    B   I dan IV
    C   II dan III
    D   III dan IV                   KERTAS SOALAN TAMAT
   1249/1@ Hak Cipta Panitia Sejarah SMK. Pantai           [Lihat halaman sebelah
                                           SULIT

								
To top