Docstoc

'De verbeeldingskracht in onze stad is zoek'

Document Sample
'De verbeeldingskracht in onze stad is zoek' Powered By Docstoc
					jaargang 13, nummer 6
‘De verbeeldingskracht
 in onze stad is zoek’
Interview met nachtburgemeester
DJ Isis over de stad Amsterdam p.20
                   Thema: De Stad Amsterdam
                    een sociologisch blik op ons mooie Mokum

                         Tijdreis door Bos en Lommer p.28
                            ‘t Is stil in Amsterdam p.42
      jaargang 13, nummer 6                                de stad Amsterdam
  04   Going native in ‘De stad Amsterdam’             Bram van der Kroon     Amsterdam, 2020
                                                   David Sluiman kijkt naar het heden, verleden en de toekomst van
                                                   Amsterdam en de UvA in het bijzonder.
  05   Helemaal plus voorzetsel           Giselinde Kuipers

  06   Amsterdam, 2020         David Sluiman                    06
  08   Wie Amsterdam?         Jorrit Dijkstra                     Wie Amsterdam?
                                                   City branding is ‘in’ sinds de IAmsterdam campagne, maar wat zegt deze slogan nu

  10   Nieuwe Rotterdamse Sociologie?             Etienne Vermeulen
                                                   eigenlijk? Jorrit Dijkstra bespreekt als ‘echte’ Amsterdammer de branding van zijn stad  15   De paradox van Berlijn: In de regel raar             Amanda Beugeling  08
  16   Hulpverlening aan daklozen            Anne Brugts
                                                   Interview met Rotterdamse socioloog Willem Schinkel
                                                   Volgens Marx ging het al om these en antithese. In het kader van het thema
                                                   besloot Etienne Vermeulen de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel te
  20   ‘Je moet mensen niet veroordelen op hun eigenheid,
                                                10
                                                   interviewen. Want wat meer is de antithese van Amsterdam dan Rotterdam?
      maar op hun gevoel van verantwoordelijkheid’ Ruben Jacobs

  24   Troubadour     Gertjan Wijburg.
                                                   Interview met nachtburgemeester DJ Isis
                                                   Amsterdam heeft een vrouwelijke burgemeester, een vrouwelijk
  26   Ben ik vrij onverveerd?         Axel Boomgaars                 nachtburgemeester wel te verstaan. Ruben Jacobs ging het gesprek


                                                20
                                                   aan met Isis van der Wel om uit te vinden waar zij heen wil met het
  28   Tijdreis door Bos en Lommer            Gertjan Wijburg            nachtleven in deze stad.


  31   Ware Amsterdammers            Stef Konings
                                                   De schreeuw
  32   Toerist in Amsterdam          Misha Melita
                                                   Ineens was er de schreeuw, niet die van Munch, maar van een verwarde
                                                   man. Nederland was in paniek, want we zijn bang. Of valt het wel mee,


                                                26
                                                   Axel Boomgaars was aanwezig bij dit nu al historische moment en geeft
  37   Emigratie verschijnselen          Merel Sibbes                 zijn visie.


  38   Amsterdam: een warboel van culturen               Flore Burger
                                                   Sociologische stadswandeling
  40   Sociologische objecten          Bram van der Kroon
                                                   Soms vergeten we wel eens hoe bijzonder het alledaagse is. Daarom
                                                   besloot studievereniging SEC een stadswandeling over bekend terrein te


                                                32
                                                   organiseren en Sociologisch Mokum liep mee.
  42   ‘t Is stil in Amsterdam         Koen van Leeuwen

  46   Het lijkt nét kunst       Bart van Heerikhuizen
                                                   Warboel van culturen
                                                   Amsterdam is de etnisch meest diverse stad van het land, hoe werken,
                                                   leven en wonen al deze ‘verschillende’ mensen samen binnen de


                                                38
                                                   stadsgrenzen van de stad? Flore Burger schrijft over de ‘smeltkroes’ aan
                                                   de Amstel.
2  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                               Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  3
    redactioneel

                                                                                column
                                                                                Giselinde Kuipers
  Going native in ‘De stad Amsterdam’
  Door: Bram van der Kroon                                                                  Helemaal plus voorzetsel


                                                                     T
  ‘De stad Amsterdam’, het leek             mij zouden antropologen dit ‘going                           oen mijn oma in 1940 vanuit Roden,       mogelijk om nóg echter te zijn dan zij, zonder de
  me zo’n leuk thema. Wat is er nu           native’noemen. Je bent zo dichtbij een                         Drenthe, naar Amsterdam vertrok om       geografische locatie.
  leuker dan schrijven over dat wat je         object dat je het uit het oog verliest.                        daar naar de School voor Maatschappelijk       “Stadslucht maakt vrij” luidt het oude
  nabij staat? Schrijven over hetgeen          Ik ben een geworden antropoloog                        Werk te gaan was dat echt ver. Als ze terug naar    adagium: steden waren altijd de vrijhaven voor
  waarvan je bent gaan houden (ja echt         die zo familiair is geworden met het                      haar ouderlijk huis wilde, moest ze eerst met de    misfits, excentriekelingen, en opstandige types.
  waar, stiekem hou ik van deze stad)?         inheemse dat ik het niet langer kan                      nachtboot (!) het IJsselmeer over, dan met een     Voor sommige mensen betekent verhuizing naar
  Maar na vijftien minuten piekeren           ‘zien’. Dat klinkt eigenlijk behoorlijk                    tram Friesland door, en via Groningen naar Roden.   Amsterdam nog altijd een bevrijding uit verstik-
  staat er nog bar weinig op papier,          dramatisch als ik het bovenstaande                       Tegenwoordig ben je sneller in New York - vanuit    kende gemeenschappen en beklemmende
  alleen de bovenstaande zinnen,            zo terug lees, maar het valt mee,                       Amsterdam, en zelfs vanuit Roden.           normen. Maar hoewel import-Amsterdammers
  geen al te best resultaat. Want wat          echt waar. Mijn nieuwe ‘stam’ bevalt                        Het besef dat de wereld niet meer zo groot is   zich graag beroepen op deze Amsterdamse vrij-
  is de stad Amsterdam nu eigenlijk.          me wel. De echte Amsterdammer,                         als in mijn oma’s jeugd lijkt in Amsterdam minder   heid ken ik maar weinig mensen voor wie vertrek
  Voordat ik hiernaartoe verhuisde           de nachtburgemeester, de zwervers                       goed doorgedrongen dan in de rest van Nederland.    naar Amsterdam een vlucht en radicale breuk is
  was me dat wel redelijk duidelijk,          en zonderlingen, het IAmsterdam                        Dit uit zich in een aantal typisch Amsterdamse     met hun verleden. Vroeger, misschien, maar tegen-
  vroeger had ik een beeld van wie of          logo dat door de stad zwerft, de                        grammaticale constructies. Als het gaat over de    woordig is dit zeldzaam. Voor de meeste mensen is
  wat Amsterdam was. De drukte op            toeristen, de passanten, Cornels                        buitengewesten, en die beginnen al in Zaandam     “Amsterdammer”niet een identiteit die een andere
  centraal, de duiven, de toeristen, de         Vreeswijk, de damschreeuwer en                         of Abcoude, en voor sommigen zelfs in Noord en     vervangt en verdrukt.
  wallen, het geluid, de geur de archi-         de migranten, allemaal maken ze                        Zuid-Oost , laat de ware Amsterdammer een voor-      Misschien ook is “Amsterdamsheid” een
  tectuur, de cultuur met een grote C,         deel uit van mijn nieuwe ‘clan’.                        zetsel altijd vooraf gaan door ‘helemaal’. “Woon jij  voorbeeld van wat mijn collega’s Duyvendak en
  de Bijlmer met zijn immigranten, de          Daarom hebben we geprobeerd aan                        helemaal in…?” “Moet jij nog helemaal naar….?”     Hurenkamp een “lichte” identiteit noemen: een
  studenten, het weer, die drukte en          allemaal in dit nummer aandacht                        “Kom jij helemaal uit…?”                niet-verplichtende vorm van ergens bij horen, die
  de atmosfeer die er heerst. Vanaf een         te besteden, in onze poging om de                         Ik woon al twintig jaar, en tot grote tevreden-  typerend is voor de laat-moderne samenleving.
  afstandje was het allemaal duidelijk.         blik op Amsterdam en zijn inwo-                        heid, in Utrecht. Een stad die werkelijk overal    Amsterdam als een lifestyle-keuze: twee jaar
  Maar dat is vroeger, dat is twee jaar         ners te vestigen. Op zijn mooie en                       dichtbij is, zowel geografisch als mentaal. Amster-  terug gothic, nu even Amsterdammer, over tien
  geleden. Toen ik vanuit dé provincie         lelijke kanten, op het metropool en                      damse bekenden vragen mij echter vaak, als ze me    jaar misschien weer iets heel anders – huisvader
  naar dé stad keek. Inmiddels is het          het volkse karakter. Op mijn stam,                       een tijdje niet gezien hebben, of ik “nog altijd” in  in Heemstede bijvoorbeeld -- maar zo lang het
  me allemaal niet meer zo duidelijk,          mijn nieuwe wij, de gemeenschap                        Utrecht woon. Nog altijd - alsof buiten Amsterdam   duurt uit volle overgave. Dat verklaart echter niet
  ik naderde dat wat in de verte was          waarvan we allemaal onderdeel                         wonen een wantoestand of misverstand is waar      waarom Amsterdamsheid zo’n veel krachtiger
  en verloor het uit het oog toen ik er         zijn of we willen of niet. Laten we                      (mijn) voortschrijdend inzicht hopelijk een eind    “merk” is dan andere Nederlandse stedelijke
  was. Als een fata morgana verdween          allemaal lekker ‘native’ gaan en                        aan maakt.                       identiteiten.
  het heldere beeld en maakte plaats          genieten van de komende zomer in                          Geografische afstand vertaalt zich zo, op       Mogelijk wijst het snelle, en hevige, aannemen
  voor een nieuwe realiteit. Volgens          ‘De stad Amsterdam’.                              subtiel grammaticale wijze, in sociale en zelfs    van de Amsterdamse identiteit er ook op dat zoiets
                                                                     morele afstand. Deze constructies wijzen op een    als “Amsterdamsheid” in de kiem al aanwezig
                                                                     zeker dédain voor degenen die niet zo gelukkig of   was. Naar Amsterdam verhuizen is dan: worden
                                                                     verstandig zijn om in Amsterdam te wonen. En die    wat eigenlijk altijd al was. Ongeveer zoals je op
                                                                     sociale afstand is inderdaad asymmetrisch: voor    de middelbare school allang kunt zien aankomen
                                                                     Amsterdammers is de rest van Nederland veel      wie er straks bij het corps gaat. De meeste import-
                                                                     verder weg dan andersom.                Amsterdammers gaan, eenmaal aangekomen,
                                                                       Alleen: het overgrote deel van deze (ja, sorry   door met het leven van het leven dat al voor ze
                                                                     hoor) zelfingenomen Amsterdammers komt         op de rails stond: hogere middenklasse, cultureel,
                                                                     oorspronkelijk ergens anders vandaan. Geogra-     linksig, kosmopolitisch, genoeg zelfkant en rafel-
       Sociologisch Mokum is een periodiek die      Hoofdredactie        Redactie      Layout         fische wij-gevoelens zijn meestal geworteld in     rand om interessant zijn (maar geen Rotterdamse
colofon
       vijfmaal per jaar verschijnt. Het tijdschrift   Bram van der Kroon     Floris Alberse   Alain Otjens      afkomst, geschiedenis en verwantschap. Al woon     toestanden graag), zelfbewust, en onderweg naar
       wordt verzorgd door studenten van de                      Amanda Beugeling  Irene Welten
       opleiding sociologie aan de Universiteit      Eindredactie        Jules Boog
                                                                     je veertig jaar in Roden, je blijft import. En ook   boven. De meeste import-Amsterdammers lijken
       van Amsterdam samen met bijdragen         Axel Boomgaars       Anne Brugts     Bijdragen van      ben je nog zo lang weg, voor de Drenten blijf je    dus ook bij aankomst al behoorlijk op elkaar.
       van medewerkers van deze opleiding en       Jorrit Dijkstra       Flore Burger    Bart van Heerikhuizen  Drent, of je nu wilt of niet. Maar Amsterdammer      Als socioloog, en als Utrechter, bevalt deze
       gastredacteuren.                  Ruben Jacobs        Jorrit Dijkstra   Gert Hekma       word je binnen een jaar, als je een beetje je best   verklaring me wel. Veel import-Amsterdammers
                                 Andrea Wagemans       Koen Kloet     Giselinde Kuipers    doet. Een traditionele, gewortelde, Gemeinschaft-   eigenen zich het aura van Amsterdam snel toe
       Adres                       Gertjan Wijburg       Stef Konings
       Oudezijds Achterburgwal 185                          Victor Machtel
                                                                     achtige identiteit, zoals “Drent” of “Limburger” is  omdat het een gestolde versie is van alle attributen
       1012DK Amsterdam                  Beeldredactie        Misha Melita                “Amsterdammer” zeker niet. Sterker nog: inwo-     die in de een specifiek segment van de midden-
       somo@fmg.uva.nl                  Baharan Andishmand     Clemens de Olde               ners van Amsterdam vertellen mij vaak met enige    klasse veel status hebben. Klassedédain is natuurlijk
                                 Eva van Barneveld      Shanker Roelsma               weemoed dat “de echte Amsterdammers” tegen-      niet chic. Maar je mag best neerkijken op mensen
                                 Amanda Beugeling      Merel Sibbes                woordig allemaal in Almere wonen. Dit maakt      die “helemaal” op de verkeerde plek wonen. Daar
                                 Misha Melita        David Sluiman
                                 Jantien Oving        Joshua Verkerk
                                                                     Amsterdamsheid nog raadselachtiger: het is dus     hebben ze immers zelf voor gekozen.
                                               Etienne Vermeulen
                                               Siam Wandalee

4  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                                  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6   5
    achtergrond
  Amsterdam, 2020
  Je kan alleen onderzoeken wat in het heden of verleden heeft plaatsgevonden.                       van de stad was en een bezoek brengen aan een      naar te kijken. Als ik zo vrij mag zijn, is er door de
  Voorspellingen doen is in de sociale wetenschap dan ook uit den boze. Wat er                       spiksplinternieuw winkelcentrum aan de Dam, het     eeuwen heen weinig veranderd.
  in de toekomst plaats gaat vinden, daar kan men alleen naar gissen.                            vroegere Paleis wat door Koning Willen IV einde-      De stad verdient een universiteit in haar hart.
                                                               lijk werd teruggeven aan de stad nadat we het aan    Dat heeft ze nu en zo moet dat ook blijven.
                                                               het Koning Willem I hadden uitgeleend.           Met de Zuidas behoudt de stad het economi-
  Door: David Sluiman                                                      De UvA is over 10 jaar geheel verhuisd naar    sche centrum met internationaal statuur, zoals ze
                                                               een nieuw complex aan het Roeterseiland.        dat door de eeuwen heen heeft gehad. Amsterdam
                                                               Daarmee heeft het afscheid genomen van haar       als economisch bolwerk waar de valuta en aande-
                                                               wortels in de Amsterdamse binnenstad. Hiermee      lenhandel werd uitgevonden, wordt voor de
                                                               is het net zo’n zielloze institutie geworden als de   toekomst behouden.
                                                               VU. De historische panden zoals het Oost-Indisch      Onze burgermeester komt van PvdA huize.
                                                               Huis dat diende als hoofdkantoor van de VOC       Voorheen, nu en later. Voor de verandering wordt
                                                               waar het, volgens Geert Mak, vroeger rook naar     onze oud-burgemeester premier (Den Uyl was in


  D
       it is geen wetenschappelijk stuk , aangezien dat  waardoor armere gezinnen naar de buitenwijken van       kruitnagelen en nootmuskaat. Tegenwoordig ruikt     Amsterdam wethouder).
       toch is wat ik ga doen: een beeld schetsen van   de stad zullen worden gedwongen om plaats te maken      het er voornamelijk naar laserprinters, goedkope      Hoe de stad zich ook zal vormen, wij mogen
       Amsterdam over 10 jaar, wanneer alle lezers    voor jonge één en twee persoonshuishoudens met een      koffie en communicatiewetenschappers en daar is     als Sociologen achteraf onze mening geven over
  van dit stuk sociologen zijn geworden. Hoe ziet de     groter budget en minder ruimtelijke wensen. Jonge       niets mis mee.                     hoe het beter kan. Het al dan niet tegengaan
  stad er uit? Hoe leven de bewoners naast elkaar? Hoe    gezinnen zullen uitwijken naar plekken buiten de stad       De sociologie in Nederland heeft haar wortels   van segregatie van sociale klassen, de ruimtelijke
  ontwikkelt dat zich verder?                 omdat een huis waar ruimte is voor kinderen voor vele     in Amsterdam. Het huidige onderkomen van de       leefbaarheid, gezondheid en geluk van de Amster-
     De beste manier om in de toekomst te kijken, is het  onbetaalbaar zal blijken.                   sociologie afdeling, het Spinhuis, was ooit een     damse samenleving is voer voor Sociologen. Als
  verleden doortrekken naar hetgeen ons toe gaat komen.      Grote groepen Nederlanders met een Surinaamse       tuchthuis voor ‘berouwvolle’ prostituees. In een    beleidsmedewerkers of wetenschappers spelen we
  Ik nodig je uit om het oneens te zijn met deze visie op   achtergrond verhuizen nu naar Almere, Purmerend of      kleine geschiedenis van Amsterdam, schrijft Geert    een rol in de ontwikkeling van de stad. Dankbaar
  de stad en er een andere mening op na te houden. Dit    Hoofddorp en de verwachting is dat andere etnische      Mak over een Fransman die in 1777 het spinhuis     werk, maar niet eenvoudig. En zoals gezegd, in de
  is slechts mijn verwachting van Amsterdam in 2020.     minderheden dit voorbeeld zullen volgen. Dit betekent     bezocht. Deze merkt op dat de aanwezige dames      toekomst kijken is niet mogelijk. De gevolgen van
                                niet dat Amsterdam een minder diverse bevolkings-       fatsoenlijke manieren hadden, het gebouw netjes     beleid tonen zich pas achteraf.
  De stad heeft altijd rijkere en arme buurten gekend.    samenstelling zal krijgen, maar dat de randgemeenten     was en de meisjes fris waren en aangenaam om
  Deze armere buurten – waarvan een aantal ook nu nog     een grotere groep Marokkaanse en Turkse-Nederlan-
  grote bekendheid genieten – zijn inmiddels verworden    ders van de tweede en derdegeneratie binnen hun
  tot buurten voor de midden- of bovenklassen. Zo was     huidige bevolking op gaan nemen.
  de Jordaan ooit een pauperbuurt en is ook de pijp
  oorspronkelijk gebouwd om de ongeschoolde arbei-      Terug naar de stad zelf. Als het goed is rijdt er over tien
  ders te behuizen. Andersom is de Bijlmer ooit bedoeld    jaar een metro van het noorden naar het zuiden van
  als moderne behuizing voor de middelklasse. Van deze    de stad die de verkeersdruk binnen de stadgrenzen
  visie kwam echter niet veel terecht, omdat de woningen
  erg geschikt bleken te zijn om je te ontrekken aan het
  zicht van de overheid. Het gebrek aan toezicht en
  de grote toevlucht van ontheemde immigranten na       De UvA is over 10 jaar geheel verhuist naar een
  de onafhankelijkheid van Suriname, maakte van de
  Bijlmer een buurt voor de onderklasse. Daar begint nu    nieuw complex aan het Roeterseiland… Hiermee is
  langzamerhand verandering in te komen.           het net z’n zielloze institutie geworden als de VU.
     Een grote overeenkomst tussen arm en rijk die kan
  worden doorgetrokken naar de toekomst, is het feit
  dat de bovenklasse zich ophoud in het centrum van de
  stad en naarmate je meer naar de buitenkant van de
  stad trekt de woningen goedkoper worden. Dat was is     heeft doen afnemen. Amsterdam Noord is hierdoor
  1700 zo en dat is nu niet anders. De bekende scheiding   nog verder tot bloei gekomen en is met de komst van
  tussen binnenring en buitenring.              vele creatieve bedrijven, het nieuwe filmmuseum en
    Goede kans dat deze trend zich door zal zetten,     grote uitgaansgelegenheden een belangrijk cultureel
  ondanks beleid van de gemeente om de bevolking van     centrum geworden.
  buurten te mêleren. Het CBS voorspelt dat de regionen      Het Damrak en Rokin zijn verworden tot een
  buiten de Randstad zullen ontvolken ten gunste van de    wandelpromenade in Franse stijl omdat de nu net
  grote steden. De bevolking van Amsterdam zal verder     verkozen gemeenteraad hiertoe in 2010 een besluit
  toenemen en dat zal gevolgen hebben voor de diversi-    heeft genomen na 128 jaar debat. (de eerste plannen
  teit van de bevolking. De huizenprijzen zullen verder    voor een wandelpromenade dateren van 1882). Zo
  stijgen omdat de druk op de woningmarkt niet afneemt,    kan men flaneren over wat ooit de lelijkste straat
6  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                 bron beeld: Waag Society, Amsterdam Realtime (www.waag.org/project/realtime)
  sociologie toegepastWie Amsterdam?
Door: Jorrit Dijkstra
Fotografie: Baharan Andishmand, Eva van Barneveld en Misha Melita
                                                                                                    bord pure marketing zijn en
                                                                                                    derhalve zullen zij zich niet
                                                                                                    oprecht verbonden voelen met
                                                                                                    het product. Niemand gelooft
                                                                                                    dat Jezus echt zijn vriend is als
                                                                                                    hij een shirt van hem draagt en
                                                                                                    niemand is in pure zwanenzang
                                                                                                    met de stad New York. Zo zal
                                                                                                    iemand uit San Francisco niet
                                                                                                    opeens Amsterdammer zijn en
                                                                                                    een Berlijner eveneens weten
                                                                                                    dat hij geen Amsterdammer is.
                                                                                                    De suggestie wordt echter op
                                                                                                    een vriendelijke en uitnodi-
                                                                                                    gende manier gewekt en onbe-
                                                                                                    wust zal de deelnemer met de
                                                                                                    boodschap aan de hand gaan.
                                                                                                       IAmsterdam is één van de
Er zijn een hoop buitenlanders die een stuk meer ‘Amsterdam’ zijn dan ik. Ondanks het feit dat ik een             de foto te gaan met het Anne    directe zin van het woord, maar    meest krachtige merken van de
                                                               Frank huis, het monument op     wel in de sfeer die het uitstraalt.  stad en dat maakt het automa-
geboren Amsterdammer ben, de meeste straten toch wel ken en heel wat bekenden hier rond heb lopen,
                                                               de Dam of de Magere Brug. Er    Naast een zogeheten ‘landmark’    tisch tot een marketingsucces.
ben ik niet Amsterdam. Er is vast ergens een Colombiaan die wel Amsterdam is, of een Nigeriaan. Uiteraard           moet iets zijn dat aantrekt aan   betekenen de woorden ook       De borden, of delen daarvan,
een Engelsman en zeker ook een Amerikaan. Wereldburgers uit alle windstreken staan namelijk op de foto            het IAmsterdam bord waardoor    echt iets. Een gebouw, brug of    worden met enige regelmaat
met het IAmsterdam bord. Ik niet. Persoonlijk ben ik er niet treurig om, maar wat maakt dat deze toeristen          toeristen dit als één van de    monument bevat geen directe      ontvreemd, wat eveneens blijk
                                                               Kodak-hoogtepunten bestem-     boodschap aan de bezoeker,      geeft van de grote populariteit.
toch zo blij zijn met een foto waarop zij in een willekeurige pose met de tien letters te bewonderen zijn?
                                                               pelen. Het is die herkenning,    terwijl IAmsterdam echt iets     Of de makers echter stil hebben
                                                               het feit dat het bord geen uitleg  zegt: je bent in Amsterdam, je    gestaan bij de psychologische
                                                                                 bent even een Amsterdammer.      en sociologische achtergrond
                                                                                 Of de toerist dit ook als zodanig   en betekenis van de woorden
                                                                                 beleeft, zal wetenschappelijk     blijft gissen. Wat zeker is, is
                                                           Of de makers echter stil hebben       onderzocht moeten worden,       het feit dat zij een dergelijke
                                                                                 maar de werking van de        uitwerking wel hebben. Socio-
                                                          gestaan bij de psychologische en       ik-vorm in combinatie met de     logisch vanwege de ‘showfactor’
                                                       sociologische achtergrond en betekenis        naam van de stad maakt dat er     bij vrienden en bekenden, niet


H
    et is een fenomeen dat   te verhogen. Iemand die zijn   Empire State Building in New                                een verbondenheid ontstaat. De    om ze jaloers te maken, maar
    eigenlijk iedereen die op  verblijf in Amsterdam opsiert   York. Nu heeft Amsterdam ook
                                                            van de woorden blijft gissen.       persoon en de stad zijn één en    om zelf iets te hebben te laten
    vakantie gaat of op een   met een foto van hem of haar   van dit soort monumenten,                                  dat geldt voor een ieder die het   zien. Psychologisch vanwege
vreemde, interessante bestem-    bij het IAmsterdam bord wil    zij het dat ze hier doorgaans                                als zodanig wil herkennen.      de uitwerking die de woorden
ming komt wel kent. Hierbij     daarmee laten zien daar te zijn  in verbouwing zijn. Toch is er                                 Hetzelfde kan opgemerkt      I en Amsterdam samengevoegd
benoem ik dat tot ‘nagedachte-   geweest. Daarmee hebben ze    altijd nog de mogelijkheid op              behoeft en dat men doorgaans    worden bij T-shirts als ‘I love    hebben: IAmsterdam.
nisheid’. Iedereen wil zijn nage-  voor zichzelf wat bereikt. Ze                               niet als toerist aangemerkt wil   New York’, waar het woord ‘love’      Amsterdammers    hebben
dachtenis vastleggen, zorgen    zijn wederom een stap verder                               worden. IAmsterdam maakt      als een hart uitgebeeld wordt     IAmsterdam helemaal niet
dat anderen zien wat zij hebben   gekomen.                                         van alle backpackers, dagjes-    en ‘Jesus is my Homeboy’, waar    nodig.   Integendeel,   echte
meegemaakt, beleefd hebben       Dit verhaal geldt daarom                               mensen en wereldreizigers even   gesuggereerd wordt dat Jezus     Amsterdammers hebben de
of hebben moeten overwinnen.    ook voor alle andere toeriste-
                                   Er moet iets zijn dat aantrekt aan           Amsterdammers.           echt bij de persoon hoort. De     stad zelf en willen alles behalve
Het is niet perse bedoelt de    nattracties waar mensen graag   het IAmsterdam bord waardoor                De boodschap die de slogan   mensen die deze T-shirts dragen    een bevestiging van dit feit in
ander jaloers te maken. Inte-    mee op de foto gaan. Denk                                 IAmsterdam uitstraalt is er één   weten, hoogstwaarschijnlijk, net   daarvoor opgerichte slogans of
gendeel, het is bestemd om     aan het Colosseum in Rome,
                                   toeristen dit als één van de              van gemoedelijkheid en gebor-    zo goed als toeristen dat zowel    monumenten. Dat is de stad
pure eigenwaarde te creëren of   de Big Ben in Londen of het    Kodak-hoogtepunten bestempelen.             genheid. Misschien niet in de    de T-shirts als het IAmsterdam-    zelf al.
     interview
   Nieuwe Rotterdamse Sociologie?                                                  Willem Schinkel (Kampen, 1976)
                                                                    1995-2005: Studie sociologie aan de Erasmus
                                                                          universiteit

   Een interview met de theoretisch socioloog Willem Schinkel                                    2005:    cum laude gepromoveerd met
                                                                         ‘Aspect of Violence’, waarvoor hij de
                                                                          Willem Nagelprijs won
                                                                    2005:    Docent theoretische sociologie aan
   Hoewel de steden Amsterdam en Rotterdam een groot deel van hun identiteit lijken te ontlenen                         de Erasmus universiteit
   aan hun onderlinge tegenstellingen, is er op sociologisch vlak altijd juist een diepe verbondenheid                2007:   ‘Denken in een tijd van sociale
                                                                          hypochondrie’ gepubliceerd, gekozen    tijden een nieuw vocabulaire te zoeken; “Het gaat
   geweest, getuige ook de samenwerking in de Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk                          tot de 100 beste boeken van 2007 door   erom om mensen de beperking van hun eigen
   Onderzoek (ASSR). Sociologie aan de UvA (en VU) en de EUR is altijd zeer gericht op verstehen en                       NRC Handelsblad              vocabulaire in te laten zien en ze te dwingen tot
   dus op theorievorming. Dit in tegenstelling tot de Popperiaanse en dus zeer sterk op theorietoetsend               2008:   ‘De gedroomde samenleving’ gepubliceerd  aanpassing. Dat zal nooit de aanpassing zijn die je
   onderzoek gerichte insteek die ze met name in Utrecht, Tilburg en Nijmegen voeren.                        2008:    Te gast in VPRO Zomergasten        ze voorspiegelt, want andere contexten genereren
                                                                                               andere talen, en eerlijk gezegd is dat goed.”Daarbij
                                                                                               is Schinkels ervaring dat mensen vaak bereid zijn
   Door: Etienne Vermeulen                                                                                 tot anders denken; “En ik denk, dat voorzover het
                                                                 in tijden van sociale hypochondrie een eerste       niet makkelijk is, je het moet zijn als een mara-
                                                                 aanzet toe heeft gegeven, is het vormen van een      thon. Ook niet makkelijk, maar wel belonend.”
                                                                 metatheorie; “ik ben de eerste om te stellen dat        Is de nieuwe Rotterdamse Sociologie dan
                                                                 het niet groot genoeg kan. We moeten nieuwe        misschien een vorm van ‘directieve sociologie’?
                                                                 Grote Verhalen hebben, de oude waren niet groot      Zo sterk stelt Schinkel het niet, de ‘maatschappij’


   M
         aar Rotterdam lijkt een nieuwe weg      een clustering van uitstekende instituten heeft.”         genoeg.”                          [volgens Schinkel een achterhaald begrip] is
         ingeslagen. Met een aantal artikelen en    Zo weet Schinkel uit betrouwbare bron dat Jan                                         continue in verandering; “ons denken over aller-
         het vuistdikke boek Denken in tijden     Willem Duyvendak met enige regelmaat in New            Nieuwe Rotterdamse sociologie?               hande sociale problemen vindt tegenwoordig
   van Sociale Hypochondrie (2007) pleit de theo-      York te vinden is; “Hij heeft contacten op CUNY          Een sociologie van GroteVerhalen klinkt niet geheel    plaats in termen die 25 jaar geleden quasi-onbe-
   retisch socioloog Willem Schinkel voor geheel       (City University New York), ik aan NYU, en dan           on-Amsterdams. Elias’ civilisatieproces strekte zich    grijpelijk waren.” Het komt er voor de sociologie
   nieuwe vorm van sociologie en lijkt hij te breken     heb je nog de New School en Columbia (waar             immers al uit over een kleine vijf eeuwen en inspi-    dus op aan om die continue verandering argu-
   met de ingedutte bestaande sociologie. Waar wij      Abram de Swaan meen ik regelmatig verblijft).” Er         reerde veel Amsterdamse sociologen. Abram de        menten, concepten en alternatieven aan te leveren.
   in Amsterdam met Bourdieu in de hand denken        is dus altijd wel ergens een interessante lezing of        Swaan hield het in Zorg en de Staat op zo’n 400      Niet directief aansturen dus, maar “hopen” dat die
   reflexief de moderne mythes aan de kaak te stellen,    een mooi seminar. Dat is een goede omgeving om           jaar, maar Goudsblom spant nog steeds de kroon       alternatieven op de een of andere manier onder-
   beschuldigt Schinkel de hedendaagse sociologie      aan een boek te werken. Momenteel is hij name-           door de rol van vuur in de gehele geschiedenis van     deel worden van nieuwe vocabulaires. De Nieuwe
   ‘culturistisch’ te zijn. Door juist onreflexief gebruik  lijk bezig met de Engelse vertaling van Denken in         de menselijke beschaving te beschrijven. Hoewel      Rotterdamse sociologie lijkt dus een Socratisch
   te maken van besmette begrippen houden socio-       tijden van sociale hypochondrie. De teksten van          hij zich zeker laat inspireren door Elias, zijn dit niet  model te hanteren, waarin het de ‘maatschappij’
   logen ‘conclusie mechanismen’ in stand.                                                                         door middel van kritische vragen te stellen aan het
     Met conclusie doelt Schinkel op het resultaat                                                                    denken zet over hoe het zelf verder wil.
   van in- en exclusie. Doordat er een ‘wij-groep’
   gecreëerd wordt, ontstaat er ook meteen een        “We moeten nieuwe Grote verhalen hebben,       “Als mensen zeggen ‘daar kunnen we niets mee              Publieke betrokkenheid gewenst
   ‘residu’ of ‘zij’. Schinkel ziet deze conclusie mecha-                                                                 Hoewel Schinkel stelt dat de overheersende
   nismen overal, in het intergratiediscours (autoch-    de oude waren niet groot genoeg.”             binnen de bestaande situatie’, des te beter.”           berichtgeving van sociologisch onderzoek op de
   toon vs. allochtoon) of in burgerschap (de actieve                                                                   opiniepagina’s van dagbladen bijdraagt aan het
   burger vs. de eigenlijk-nog-geen-echte-burger)                                                                     verlies van wetenschappelijkheid, is hij zeker niet
   om maar twee voorbeelden te noemen. Het residu                                                                     van mening dat sociologen weer de ivoren torens
   wordt in een plek ‘buiten de samenleving’ geplaats.    zo’n boek kunnen hier bovendien met mensen             de Grote Verhalen die Schinkel wilt vertellen; “Bij    moeten zoeken.“Integendeel, ik ben er voor dat ze
   Maar deze verplaatsing is virtueel, aangezien men     besproken worden die aan de top van het inter-           Elias is inspiratie te halen, voor eigenlijk vrijwel    zich daar (het maatschappelijk debat: EV) veel meer
   niet buiten de samenleving kan staan. Elias zou het    nationale vakgebied zitten. En als de stad dan ook         iedereen buiten Amsterdam is duidelijk dat Elias      in mengen dan ze vaak doen. Ze moeten er alleen
   een waarschijnlijk een gevestigde-buitenstaanders     nog interessant is, is dat voldoende reden een           een interessant denker was, maar ook een niet al      hun eigen symbolisch kapitaal in meebrengen. Er
   figuratie noemen, Schinkel noemt het conclusie,      tijdje voor NY te kiezen.                     te belangrijk figuur in de 20ste eeuwse sociologie”.    moet dus meer ivoor in de discussie.” Dat socio-
   het één bestaat bij de gratie van het ander.                                         Volgens Schinkel verschillen de Rotterdamse en       logen doorgaans op de opiniepagina“figureren”en
     Hoog tijd om dus eens polshoogte te nemen       Naar nieuwe Grote Verhalen                     Amsterdamse sociologie verder dan ook niet zo       zelden in de wetenschapsbijlage is deels tekenend
   bij mijn stadsgenoot, de wellicht nieuwe ‘enfant     In tegenstelling tot Merton is Schinkel van mening         heel veel; “In Amsterdam waart nog het spook        voor het aanzien van de sociologie. Daarentegen
   terrible’ van de vaderlandse sociologie, die naar     dat er behoefte is aan een grand theorie, of zoals         van Elias, of liever van een enkele gepensioneerde     accepteren sociologen soms ook te makkelijk
   eigen zeggen ‘de ontologie van de sloophamer’       hij het zelf noemt; “een metatheorie” waar overi-         socioloog die zichzelf als hoeder van dat spook      dergelijke kwalificaties.
   praktiseert. Dit wel in een interview via de mail,    gens“niets grand aan is”. Het hele idee van middle         opstelt.” Rotterdam heeft overigens de Elias-leer-       De sociologie is volgens Schinkel alleen nuttig
   want Schinkel werkt momenteel een aantal         range theories, voordat een adequate metatheorie          stoel die dan weer door ‘onze’ Giselinde Kuipers      wanneer ze zich in de publieke sfeer begeeft en
   maanden aan de New York University. Zou Neder-      te formuleren valt, is zelfs een grote misvatting.         bezet wordt; “Ik denk dat zij dat op een manier      daarbij trouw blijft aan haar eigen wetenschap-
   land inmiddels al te klein voor hem zijn?         Volgens Schinkel bevatten middle range theories          vorm geeft die productief is.”               pelijke principes; “Maatschappelijk ‘relevant’ ben
                                altijd metatheoretische aannames. Door je alleen            Ondanks onze gedeelde voorvader benadrukt       je niet in de eerste plaats door je aan te passen
   Momenteel werkt u aan de NYU, is Nederland        maar op theories of the middle range te richten,          Schinkel dat Elias niet belangrijk genoeg is “om      aan ‘maatschappij’, maar door die maatschappij
   inmiddels al te klein voor u?               verduister je dus in feite deze metatheorie en nog         te gaan ‘volgen’ en je eigen creativiteit daarmee     een spiegel voor te houden en alternatieve paden
   “Nederland is natuurlijk niet te klein. New York is    belangrijker de vooroordelen die erin besloten           in zeker zin tussen haakjes te zetten.” In plaats     te openen.” Wanneer ik vraag of hier wellicht
   alleen voor iedere socioloog interessant omdat het    liggen. Schinkels missie, waar hij in Denken            daarvan is het juist noodzakelijk om voor nieuwe      een verschil tussen Rotterdam en Amsterdam »10  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                                Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6   11
bestaat, dat de Amsterdamse sociologen meer      ‘sociologen’ opgeleid: tekstboeken vertellen             dus iets over het sociale; “en wie sociologisch kijkt  Schinkel nog steeds sociologen die denken dat de
publiek engagement vertonen door veel op       studenten in zeer kort bestek hoe enkele ‘klassie-          naar het sociale, geeft vorm aan een zeer specifiek   wetenschapsfilosofie na Popper is stilgezet en die
opiniepagina’s te publiceren corrigeert Schinkel   kers’ over ‘sociologie’ dachten (sommige daarvan           feedbackproces, namelijk dat waarin het sociale     dan onze huidige wereld analyseren met een in de
mij; “Voor de duidelijkheid: een analyse van prof.  niet eens expliciet!); tot een conclusie over wat           reflexief en specialistisch op zichzelf terugbuigt.”  jaren 50 ontwikkeld denken over wat wetenschap
Veenhoven laat zien dat Rotterdamse sociologen    sociologie is komt het niet, het stellen van wezen-            Maar de sociologie zal naast de samenleving     is; “Een ramp als je het mij vraagt.”
vaker in de krant staan dan UvA sociologen, die    lijke vragen wordt door docent noch student op            ook zichzelf een spiegel moeten voorhouden.         “Jonge sociologen – waaronder ik zelf! – moeten
echter een goede tweede zijn.” Het zelfbeeld van   prijs gesteld, en na verloop van tijd is een ‘socio-         Omdat de sociologie zelf deel uitmaakt van haar     zich misschien afvragen wat ze willen doen in het
de UvA-sociologie zoals ik dat schets blijkt dus                                                                  ene leven dat ze hebben. Willen ze bijdragen aan
wat “geflatteerd en onrealistisch, zoals de meeste                                                                 het bestaande of willen ze perspectieven ontwik-
zelfbeschrijvingen niet zozeer neutrale beschrij-                                                                  kelen, veranderingspotentieel aanleveren. Ik geef
vingen maar wensbeelden en voorschriften zijn.”                                                                   de voorkeur aan het laatste.”
Toch even een beschamend momentje voor mij als
                           “In Amsterdam waart nog het spook van Elias, of    “Veel jonge sociologen zijn al meteen sociologisch             Dat betekent dat wetenschap niet alleen bestu-
Rotterdammer in Amsterdam, ik blijk al aan een    liever van een enkele gepensioneerde socioloog     bejaard omdat de methoden en theoriën die ze              deren van het bestaande is. Het betekent dat het
milde vorm van “Amsterdam-centrisme” te lijden.                                                                   mogelijke, dat een veel belangrijker deel van de
  Wederom komt er een overeenkomst tussen
                           die zichzelf als hoeder van dat spook opstelt.”    hanteren dat zijn.”                          ontologie van het sociale vormt, onderzocht en
de UvA en de EUR naar boven, beide opleidingen                                                                   bevraagd moet worden. Concreet betekent dat het
hebben een vergelijkbare vorm van beleidsso-                                                                    steeds stellen van andere vragen, het begraven van
ciologie: “Ik denk dat Godfried Engbersen en Jan                                                                  bestaande concepten en het ontwikkelen en expe-
Willem Duyvendak sociologen van een erg verge-    loog’ geboren” (Schinkel, 2004).                   object van studie moet ze een hyperreflexieve      rimenteel testen van het nieuwe. Schinkels bood-
lijkbaar type zijn.” Is dit dan het publieke enga-    Hoe zou u willen zien dat sociologen opgeleid           oefening uitvoeren. “Wie socioloog wil zijn – zal    schap is: “wees het hier vooral mee oneens en doe
gement wat we zouden moeten willen? Schinkel     worden? “Ik zou het liefst willen dat sociologen           altijd óók moeten proberen aan ‘de sociologie’     iets anders. Maar doe dan niet wat al bestond”
draagt het in ieder geval een warm hart toe; “ook   gedisciplineerd anarchistisch opgeleid worden.            te ontsnappen” (Schinkel, 2005). Hierdoor moet
al geef ik er zelf vaak een draai aan in de rich-   Met meer stof dan nu, met leeslijsten die ze voort-          de socioloog met een dubbele gespletenheid       Geraadpleegde bronnen
ting van wat soms ‘kritische sociologie’ genoemd   durend kunnen bevragen, maar dat weer op een             kunnen leven. Schinkel heeft sociologie daarom     Schinkel, W. (2004). Pleidooi voor een eidetische sociologie.
wordt.” Dus publiek engagement in de vorm van     gedisciplineerde manier.“ Een opleiding zou niet           ook wel academisch georganiseerde schizofrenie     Sociologische Gids, 51(4), 539-544.
een ‘kritische sociologie’ – wat Schinkel overigens  alleen perspectieven moeten bieden die tegenge-            genoemd. Maar hoe worden we schizofreen?        Schinkel, W. (2005). De socioloog als schizofreen.
wel beschouwt als een pleonasme. De sociologie    steld zijn (zoals dat nu gebeurt) maar ook erop            “Door in de sociologie te staan en de sociologie te   Sociologie, 1(1), 106-109.
moet kritisch naar de ‘samenleving’ kijken en     moeten wijzen dat die tegenstellingen juist goed           blijven bekritiseren. Door, zoals Weber (en Elias)   Schinkel, W. (2006). Wat zijn de nieuwe regels van de
mensen perspectieven bieden die voorbij gaan aan   zijn (wat nog te weinig gebeurt).                   ook al zei, betrokken te zijn maar met distantie.”   sociologie? In G. Engbersen & J. Haan, de (Eds.), Balans en
het bestaande; “Als mensen zeggen ‘daar kunnen      Wat is die Nieuwe Rotterdamse Sociologie? Wat                                       toekomst van de sociologie (pp. 84-91). Amsterdam: Pallas
                                                                                          Publications.
we niets mee binnen de bestaande situatie’, des te  zijn de nieuwe regels van de sociologie? Sociologie          Eeuwige jeugd voor de sociologie?
beter.”                        is pas sociologie wanneer ze blijft vragen wat dat          Welke boodschap heeft deze radicale denker voor     Schinkel, W. (2007). Denken in een tijd van sociale
                           is (Schinkel, 2006). Maar tot welke (tussentijdse)          de nieuwe generatie sociologen? Wat wilt u ons     hypochondrie: Aanzet tot een theorie voorbij de
Sociologische socialisatie              conclusie is Schinkel dan nu gekomen? “Daar kan            ten slotte nog meegeven?“Ik hoop dat een nieuwe     maatschappij. Kampen: Klement.
Misschien is mijn ‘Amsterddam-centrisme’ wel     en ga ik hier natuurlijk geen uitputtend antwoord           generatie sociologen de jeugdigheid in de socio-
het bewijs dat Schinkels verwondering, over het    op geven. Laat ik beginnen met zeggen dat socio-           logie bewaart. Veel jonge sociologen zijn al meteen
proces hoe sociologen opgeleid worden, terecht is:  logie één manier is waarop het sociale leven zich-          sociologisch bejaard omdat de methoden en theo-
  “Binnen een wonderlijk proces worden jonge     zelf observeert.” Wie over sociologie leert, leert          rieën die ze hanteren dat zijn.” Zo zijn er volgens
                                                                                                  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6      13
                                                 column
                                                De paradox van Berlijn:
                                                In de regel raar
                                                Door: Amanda Beugeling
                                                W
                                                      ie zich slechts houdt aan verkeersregels als ze goed uitkomen
                                                      of ze naar eigen inzicht interpreteert, wordt in Berlijn niet
                                                      allen bestraft door agenten, maar vooral ook door medeweg-
                                                gebruikers. Oversteken doe je via het zebrapad, rechts gaat altijd voor
                                                (al moet je wachten), en stoppen voor een rood stoplicht moet altijd.
                                                Pünktlichkeit staat hier hoog in het vaandel. Het Berlijnse verkeer werkt
                                                als een goed geoliede machine en wie deze saboteert door eigenwijs te
                                                doen kan toeters en brullen verwachten. Berlijners zijn immers Duitsers
                                                en regels zijn regels.
                                                  Maar Berlijn is vooral ook rebels. Wat Beispielen: zeker in voormalig
                                                Oost Berlijn lijkt geen muur aan graffiti te ontkomen. Graffitti met
                                                hoofdletter G, want het wordt hier vaak tot kunst verheven. Wie er oog
                                                voor heeft kan tussen de vele ‘tags’ de mooiste kunstwerkjes en politieke
                                                boodschappen ontdekken. Een half uur lopen in de Kreuzbergse Berg-
                                                mankiez, een van de Berlijnse buurten, levert nauwkeurige portretten
                                                van Darwin en Ataturk, politieke slogans, op hekken geplakte JR-foto-
                                                kunst en veel, heel veel grappig Banski-achtig stencilwerk op.
                    hier had uw artikel kunnen staan              Ook beroemd en berucht zijn de Berlijnse excentrieke feesten die
                                                op de meest waanzinnige locaties worden gehouden. De ontelbare lege
                                                fabrieken zijn als geliefde feestlocatie een zegening voor de Berlijnse
               Sociologisch Mokum zoekt redacteuren, fotografen en vormgevers  feestscène die de grootste van heel Europa is. De extravagant uitgedoste
                                                types die je uitsluitend op deze feesten verwacht aan te treffen, para-
                       stuur een e-mail naar somo@fmg.uva.nl       deren overdag gewoon op straat, soms met en soms zonder kind. Want
                                                ook jonge, creatieve gezinnen zijn überall aanwezig.
                                                  En last, but not least, zijn er nog de vele homo’s: graag geziene gasten
                                                op hippe feestjes en daardoor misschien vaak zo verdomde arrogant.
                                                Niet te vergeten dat de Burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit, ook
                                                openlijk schwoell (homo) is. Dat er op het internet foto’s van hem op
                                                kinki homofeestjes de rondte doen, lijkt hem niet te deren. Hij stal de
                                                                                       Pünktlichkeit en
                                                harten van veel Berlijners met zijn nu al klassieke citybranding-slogan:    ongedwongenheid staan dus niet
                                                ‘Berlin is arm, aber sexy!’.
                                                  Oftewel: deze stad schreeuwt eigenzinnigheid, creativiteit en vrij-
                                                                                       tegenover elkaar, maar gaan hand
                                                heid. De stad is de volmaakte droom van Ricard Florida.            in hand.
                                                  Mening nieuwkomer in deze stad, vraagt zich op een goed moment af
                                                hoe deze ogenschijnlijke anarchie te rijmen valt met de eerdergenoemde
                                                pünktlichkeit die, ook buiten het verkeer, de scepter zwaait? Een verkla-
                                                ring van deze paradox is misschien wel te vinden in de civilisatietheorien
                                                van Norbert Elias en Goudsblom.
                                                  Deze twee auteurs wezen ons er op dat het beheersen van lusten
                                                en interne dwang enerzijds en het internaliseren van sociale gewoontes
                                                anderzijds gezien kan worden als civilisatie. We zijn in de laatste eeuwen
                                                op het eerste gezicht vrijer geworden, maar des te meer geciviliseerd. We
                                                kunnen onze innerlijke seksuele dwang bijvoorbeeld zo goed beheersen,
                                                dat we zelfs nonchalant op een naaktstrand kunnen badderen. Pünkt-
                                                lichkeit en ongedwongenheid staan dus niet tegenover elkaar, maar
                                                gaan hand in hand. Berlijners zijn pünktlich in hun ongedwongen-
                                                heid en vrijgeestigheid. De sociale norm ‘Berlijn is zo vrij dat alles kan’
                                                kan direct vertaald worden naar ‘je mag geen aanstoot nemen aan iets
                                                vreemds, wie dat toch doet, dient zich te beheersen’. Dát lijkt hier zo af
                                                en toe een regel van het Berlijnse sociale leven, dat evenals regels in het
                                                verkeer, op de universiteit en op het voetbalveld pünktlich opgevolgd
                                                wordt. Gelukkig maar.14  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                      Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  15
    achtergrond
   Hulpverlening aan daklozen
   Waar vindt een dakloze hulp? Bij wie klopt hij aan voor onderdak, een douche of
   eten? Ik zoek antwoord op deze vragen en probeer de knelpunten te achterhalen
   met een oriëntatie in het veld van de hulpverlening aan daklozen.

   Door: Anne Brugts
   B
      ij het meest recente onderzoek   zorg korter.’ Latul is te spreken over  Jamal voor de ingang van een vesti-                                        komen voor eten en drinken, een
      onder daklozen in 2006 telde    de nieuwe aanpak en vindt dat er     ging van het ‘Leger’ in de Spuistraat.                                       douche en een praatje.
      de gemeente Amsterdam nog     goed gecommuniceerd wordt tussen     Hij krijgt net een pakketje brood                                           Ik bezoek een inloophuis voor
   2630 dak- en thuislozen. Om deze     de aanbieders binnen de keten.      in zijn handen gestopt wat een                                           daklozen in Oud-West. Bij binnen-
   mensen beter te kunnen helpen,        De redenen waarom mensen       mededakloze voor hem mee naar      foto: Shane Gorski (Flickr.com)
                                                                                                      komst komt me een walm tegemoet
   heeft   de gemeente Amsterdam     dakloos raken, zijn zeer divers. Dhr.  buiten gesmokkeld heeft. Jamal mag                                         van ongewassen kleding en wiet.
   vorig jaar een nieuw hulpverlenings-   Latul noemt zware relatieproblema-    namelijk niet bij het leger des Heils                                       Ik moet langs een tafel waar een
   beleid gestart. Iedere dakloze die in   tiek, traumatische jeugdervaringen    naar binnen, omdat hij geen OGZ-                                          werknemer een lijst bijhoudt van
   aanmerking wil komen voor tijde-     en meer psychiatrische klachten     probleem heeft. Hij is volkomen                                          daklozen die het huis bezoeken.
   lijke opvang, dokter, psychiatrische   als veelgehoorde oorzaken van      gezond, had als hbo-afgestudeerde                                         Binnen zitten zo’n dertig mensen,
   en andere hulp moet zich eerst laten   het daklozenbestaan. Daarnaast      een goede baan, maar is dakloos                                          voornamelijk mannen. Ze zitten aan
   registreren bij het centraal loket aan  spelen verslavingen een grote rol,    geraakt door een nare scheiding. Dat                                        de koffie. Maar een gezellige sfeer
   de Zeeburgerdijk. De oprichting van    zowel om in het daklozencircuit te    is nu een jaar geleden. Jamal geeft                                        hangt er niet. De mannen praten niet
   dit loket is een voortvloeisel van de   geraken als in het aanhouden van     gefrustreerd af op de bureaucratie.                                        met elkaar en kijken voor zich uit.
   integrale aanpak die de gemeente     de problemen.              Hij vindt dat er veel mis is met de                                          Soraya, stagiaire bij het inloop-
   nastreeft of zoals ze zelf het doel      Een dringend probleem dat Latul   zorg voor daklozen. De psychiater                                         huis, wil me te woord staan. Ze
   in een folder voor nieuwe daklozen    signaleert omvat de status die een    waar hij naar doorverwezen was                                           loopt hier nu drie maanden mee. Ze
   formuleert: ‘geïntegreerde hulpver-    dakloze officieel moet verkrijgen.    door de dokter zei dat hij hem niet                                        beaamt dat de mensen erg op zich-
   lening, minder daklozen en minder     Een dakloze kan pas aanspraak      kon helpen. Als hij verslaafd was                                         zelf zijn. Zij wijt dat aan de psychi-
   overlast’.                                                                                              sche stoornissen, waar velen aan
     Bij aanmelding bij het loket                                                                                   lijden. Daarnaast zijn de meesten
   wordt getracht voor iedere ‘patiënt’                                                                                 onaanspreekbaar, omdat ze aan
   een zorgplan op te stellen. Er wordt   Aan de ene kant wil de gemeente daklozen helpen,                                                      de harddrugs zitten. Soraya heeft
   gekeken naar persoonlijke proble-                                                                                   zich erover verbaasd dat sommige
   matiek en hier wordt een plan van     maar ondertussen blijft de politie boetes uitdelen.                                                     daklozen verwend zijn: ‘Als ze brood
   aanpak op aangemeten. Het centraal                                                                                  krijgen, willen ze niet het kapje en
   loket is verbonden aan allerlei hulp-                                            foto: Max Slowik (Flickr.com)                       ook geen wit brood. En als er cake
   verlenende instanties zoals het                                                                                    op de toonbank ligt, schuiven ze alle
   instroomhuis voor tijdelijke opvang,   maken op hulp als hij officieel als   geweest, was hij wel in aanmerking                     veel geld. Als ik weer een dak boven  plakjes op hun bord.’
   die alle staan voor de tien leefge-    dakloos geregistreerd is, hoe para-   gekomen voor een plaats op de                       mijn hoofd krijg, kan ik mijn werk     Het inloophuis is onderdeel van
   bieden waar het loket in bemiddeld,    doxaal dit ook mag klinken. Deze     wachtlijst voor een woning. Jamal:                     oppakken. Dan betaal ik belasting    de Regenbooggroep. Deze is naar
   zoals huisvesting, inkomen, etcetera.   status is te verkrijgen als iemand    ‘Moet ik dan eerst gaan gebruiken                     en huur.’                gemeentelijk voorbeeld ook geor-
     Het Leger des Heils krijgt, net als  voldoet aan de volgende criteria: hij  om aan woonruimte te komen?’                          Naast het Leger des Heils zijn er  ganiseerd volgens ketenaanpak.
   alle andere hulpverleners, te maken    of zij moet ingeschreven staan in    Medicijnen hoeft hij ook niet. Het                     nog vele andere centra die overdag   Inloophuizen, GGD, maatschap-
   met de nieuwe integrale aanpak.      Amsterdam en een OGZ-probleem      medicijn voor hem is onderdak, zo                     of ’s nachts daklozen opvangen. In   pelijk werk, dokter, kapper, koks,
   De heer Latul, zorgcoördinator bij    (psychiatrisch) hebben. Iemand die    zegt hij. Dan kan hij weer slapen en                    totaal is de gemeente Amsterdam     buddy’s, woonbegeleiders en Jellinek
   ‘de Haven’: ‘Ons product is opvang,    aan een of beide criteria niet kan    werken.                                  44 hulpverlenende instellingen     (afkickhulp) zijn geïntegreerd in
   maar veel van de mensen die hier     voldoen, mag bij bijvoorbeeld het      Jamal vindt een ander argu-                      rijk. Een van de meest vrijblijvende  deze aanpak.
   komen hebben meer nodig. Door       Leger des Heils niet naar binnen.    ment logisch om ook de niet-gere-                     vormen van hulp wordt geboden in      Een andere werknemer, ‘Jezus’
   deze integrale aanpak zijn de lijnen     Dit is het precies het probleem   gistreerde daklozen onderdak te                      een zogeheten inloophuis. Hier kan   genoemd, heeft heel even tijd om
   van ons naar meer gespecialiseerde    waar Jamal mee kampt. Ik ontmoet     verschaffen: ‘Nu kost ik de overheid                    de dakloze op vaste tijden langs-    met mij te praten. Jezus is ambas- »16  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6
                       sadeur van de daklozen voor de        werk worden gesteld. De daklozen       Landloperij is bij wet verboden      Het praktische probleem van
                       gemeente. Dit initiatief van de       verdienen een symbolisch bedrag     en de politie is er om wetten op straat  woningnood of een slecht gediri-
                       gemeente is in maart 2008 opgestart.     van vijf euro per dagdeel en krijgen   te handhaven. De dakloze overtreedt    geerde doorstroom naar beschik-
                       Jezus informeert hen over zaken die     bovendien een uitkering van de      de wet en krijgt een boete. Op straat   bare woningen blijft aanhouden.
                       spelen onder daklozen en functio-      DWI als ze zich beschikbaar stellen   slapen buiten het centrum levert een   De   ombudsman    constateerde:
                       neert als brug tussen de gemeente      voor dit werk. Ondanks de lichte     bekeuring van negentig euro per      ‘Amsterdam wekt valse hoop bij
                       en ‘moeilijk bereikbare groepen’. Hij    dwang die het DWI uitoefent op      nacht op. Binnen het centrum kan     daklozen’ (Parool). Het centraal
                       denkt dat het begrip voor daklozen      de daklozen om zich in te zetten in   het bedrag op het beruchte papiertje   Instroomhuis belooft de daklozen
                       toeneemt, maar ziet nog steeds een      deze werkplaatsen, biedt dit werk    oplopen tot 130 euro. Waarom       die zich er aanmelden een woning
                       enorm dubbel beleid. Aan de ene       een dagbesteding die het leven van    bekeuren wij mensen die noodge-      en oplossing van financiële proble-
                       kant wil de gemeente daklozen        de dakloze wel weer op de rails kan   dwongen op straat slapen? Dit zijn    matiek binnen zes weken. Maar een
                       helpen, maar ondertussen blijft       helpen. Een begeleider van Colors:    mensen die vaak niet vrijwillig, maar   persoonlijk plan en zoveel weken
                       de politie boetes uitdelen. “Daar      ‘Hier krijgen mensen weer een doel    door zware problematiek op straat     later heeft de dakloze nog steeds
                       hebben we niets aan. We hebben al                                                niets om zich aan vast te houden.
                       geen woning en ook zeker geen geld                                                 Er blijkt veel hulp beschik-
                       om die boetes te betalen”.                                                   baar voor daklozen: inloophuizen,
                         Terwijl we praten, seint een     Dakloosheid is een maatschappelijk probleem, maar voor                 instroomhuizen,     nachtopvang,
                       dakloze rechts van mij naar Jezus.                                               sociale werkplaatsen en nog meer.
                       ‘Stel me even aan haar voor dan’,     wie uit onze maatschappij is het bovenal een probleem?                Het doel om deze en meer gespe-
                       fluistert hij. Jezus grijpt de kans                                               cialiseerde hulp allemaal te inte-
                       aan om een einde te maken aan                                                  greren is ontstaan vanuit een nobele
                       dit interview. ‘Ik ben klaar met jou,                                              gedachte bij de gemeente. Hoewel,
                       nu mag hij je iets vertellen. Hij      om de dag mee door te komen. Het     belanden. De gemeente wil helpen,     nobel? Wat stond er ook alweer
                       is high-fiver.’ Ik keer me naar de      werk is een dagbesteding en de      met opvang en met de genoemde       precies in de folder die nieuwe
                       andere man: ‘Dus u bent high-fiver?’     werkplaats is een plek waar vriend-   projecten in sociale werkplaatsen,    daklozen krijgen: ‘geïntegreerde
                       Daarop antwoordt hij: ‘Nee ik ben      schappen ontstaan.’ Het doel van dit   maar waar de daklozen echt behoefte    hulpverlening, minder daklozen en
                       helemaal geen high-fiver’. Oh. ‘Ik      soort initiatieven is de daklozen van  aan hebben, is een eigen woning.     minder overlast’. Hier lijkt niet de
                       ken maar een high-five’, zo vervolgt     een klein inkomen voorzien en ze     Dit signaleren zowel daklozen als     dakloze aangesproken te worden.
                       hij en hij maakt een high-five gebaar    uit hun sociaal isolement halen.’    hulpverleners.              Dakloosheid is een maatschap-
                       in de lucht. ‘Ohja das weer heel wat       Werknemer Freddie bij Colors       De dakloze die niet met zware     pelijk probleem, maar voor wie uit
                       anders’ zeg ik.               heeft nu sinds twee jaar een huis.    problematiek kampt en niet tegen     onze maatschappij is het bovenal
                         ‘Nee das helemaal niet weer wat     Hij kon instromen in een nieuw      de ‘bureaucratische wetten’ van de    een probleem? De gemeente lijkt
                       anders’. Daarop draait hij zich om en    project waar drie daklozen met      gemeente aanloopt, is een uitzonde-    vooral degene aan te spreken die
                       kijkt me niet meer aan.           elkaar ondergebracht worden in      ring. Ik ontmoet deze uitzondering    voldoen aan de woonnorm. Met het
                         Dit gesprek is blijkbaar ook afge-    een woning. Destijds werkte hij in    in M. Hij is universitair geschoold    aanstellen van daklozen-ambas-
                       lopen. Als ik wil zeggen dat ik maar     het inloophuis en nu staat hij in de   als geoloog, maar raakte arbeids-     sadeurs zet de gemeente wat dat
                       weer eens op moest stappen, zegt       winkel waar hij de kaarsen aan de    ongeschikt toen hij een ongeluk      betreft een stap in de goede richting.
                       hij me dat ik in de winkel hiernaast     man brengt. Freddie ziet, net als    kreeg. Vanaf toen besloot hij een     Maar ze heeft nog een flinke wande-
                       eens moet kijken. Ik loop nieuws-      Jezus dat de gemeente twee signalen   simpel leven te leiden en sindsdien    ling voor de boeg.
                       gierig met hem mee.             uitgeeft: wel deze werkplaatsen,     brengt hij zijn dagen door in het
                         Het is ‘Colors’, een winkel annex    maar ook boetes op straat. ‘Het is    Westerpark. De grootste zorg die M.
                       werkplaats waar kaarsen gemaakt       hard op straat,’ zegt hij. ‘ze komen   momenteel heeft, is dat hij bijna vijf-  Met dank aan:
                       en fietsen gerepareerd worden door      je opzoeken (de politie, red.). Als ze  enzestig wordt en daarmee de AOW-     Jamal, dhr. Latul, M., Soraya, medewerkers
                       high-fivers en begeleiders. De high-     de keuze hebben, bekeuren ze liever   uitkering in zicht komt. ‘Wat moet ik   van inloophuis Oud-West, medewerkers
                                                                  met zoveel geld?’ vraagt hij zich af.   van ‘Colors’, daklozen in het Westerpark
                       fivers vormen een groep daklozen       de dakloze met een biertje in de
                       die door de DWI (dienst Werk en       hand dan een willekeurige andere     Hij denkt eraan om het geld over te
                       Inkomen) bij sociale werkplaatsen te     overtreding’.              maken naar kinderen in Afrika.18  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6    19
     interview
   ‘Je moet mensen niet veroordelen op
   hun eigenheid, maar op hun gevoel
   van verantwoordelijkheid’
   Het Amsterdamse nachtleven staat onder druk. Waar in het verleden het
   hoofdstedelijke nachtleven in binnen- en buitenland werd geroemd om haar
   eigenheid en spontaniteit, daar gaan nu de verstikkende regels ten koste van de
   verbeeldingskracht. Volgens de kersverse Nachtburgemeester Isis van der Wel
   is het tijd voor de nodige veranderingen.

   Door: Ruben Jacobs
   Fotografie: Jantien Oving
   D
       e verbeeldingskracht in onze stad is zoek’ zucht   sionele kunstenaars en ‘broedplaatsgroepen’. Isis: ‘Ik
       Isis van der Wel. ‘Creatieven worden systema-     waardeer deze initiatieven ten zeerste, maar vind het
       tisch ontmoedigd om vanuit hun eigen spon-      een verkeerd uitgangspunt. Dat zit hem ten eerste al in
   taniteit vooruitstrevende projecten of evenementen te     het woord ‘broedplaats’. Dat verondersteld dat wanneer
   organiseren. Men heeft het gevoel dat men voortdu-       je ergens een plek toewijst creativiteit daar wel vanzelf
   rend tegen beperkingen aan loopt, tegen die enorme       ontstaat. Daar geloof ik niet zo in. ‘Bloeiplaatsen’ vind
   brei aan regelgeving. Kinderen hebben speeltuinen,       ik dan ook een beter naam, dat gaat namelijk meer uit
   hangjongeren hebben hangplekken, maar waar moeten       van spontaniteit. Laten we ons nou eerst op plekken
   al die volwassenen heen?’.                   focussen die er al zijn. Die vanuit spontaniteit zijn
     Isis van der Wel (dj Isis) gaat al lange tijd mee in het
   Amsterdamse nachtleven. Zo’n twintig jaar. Sinds 1992
   als DJ, maar nu ook sinds enkele jaren als oprichter
   en eigenaar van het internationale boekingskantoor
   Magma The Agency en evenementen organisatie All
                                  ‘De verbeeldingskracht in onze
   is One. In al die jaren heeft Isis het nachtleven van     stad is zoek’
   Amsterdam langzaam zien inslapen. En dat is heel
   jammer, want het nachtleven is volgens Isis een aanjager
   voor creativiteit in de stad. ‘Vertrutting’ is echter niet
   een woord wat ze in de mond zal nemen. Zelf heeft ze      ontstaan. Die plekken moeten we koesteren. Het
   het over een proces van verstikking, waarbij de enorme     gemeentebestuur moet zich niet alleen maar richten op
   hoeveelheid regels er voor zorgt dat er nu een ‘exodus     de toekomst, maar ook op het hier en nu. Als het aan
   van kunstenaars’ plaatsvindt. Isis: ‘veel mensen om mij    mij ligt krijgen deze plekken dan ook een status apart.’
   heen vertrekken naar steden zoals Berlijn waar nog wel     Ook het NDSM-terrein is volgens Isis zo’n gebied waar
   volop de ruimte is voor avontuur, flexibiliteit en sponta-   kunstenaars en vrijbuiters zich in de loop van de jaren
   niteit. Dat is jammer, want een stad als Amsterdam wil     hebben gevestigd. De gemeente Amsterdam heeft sinds
   toch graag die voortrekkersrol behouden als het gaat      enkele tijd dit gebied toegewezen als de grootstedelijke
   om kunst- en cultuur.’ Ruigoord is volgens haar nog      broedplaats voor de creatieve industrie. Commerciële
   een van die weinige plekken in Amsterdam waar nog       bedrijven die binnen deze sector opereren, zoals MTV,
   ruimte is voor eigenzinnigheid. Hier vindt nog uitwis-     Discoverychannel en IDTV, zijn momenteel al geves-
   seling plaats tussen creatieven die uniek in zijn soort is.  tigd in dit gebied. Op zich is dat een goede ontwikke-
     Het Amsterdamse stadsbestuur sluit niet volkomen      ling, vindt Isis. ‘Toch moeten we wel oppassen dat de al
   haar ogen voor deze problematiek. Al sinds lange        gevestigde kunstenaars en andere creatieven niet in de
   tijd heeft men dan ook een ‘broedplaatsenbeleid’. In      verdrukking komen. Ook hier geldt dat behouden net
   Oktober 2008 werd door de Gemeenteraad Amsterdam        zo belangrijk is als ontwikkelen.’ Isis is niet de enige die
   het programma Broedplaatsen 2008-2012 vastgesteld       deze angst uitspreekt. Diverse protesten door al reeds
   om zo betaalbare werkruimtes te creëren voor profes-      gevestigde kunstenaars en ondernemers in het gebied, »20  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                             Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  21
                         die bang zijn dat het unieke open karakter van het       namelijk onder grote druk van buitenaf. Verworven-
                         gebied verdwijnt, laten zien dat deze zorg breder wordt     heden, zoals onder andere het gedoogbeleid, worden
                         gedragen. Isis: ‘De undergroundscène moet binnen        zowel vanuit binnen- als buitenland hevig bekritiseert.
                         Amsterdam de ruimte krijgen om zich te kunnen uiten.      Terwijl we allemaal weten, en honderden wetenschap-
                         Eigenlijk zou in elk stadsdeel ruimte moeten worden       pelijk onderzoeken bevestigen dit, dat repressief beleid
                         gereserveerd voor deze eigenzinnige groep mensen.        alleen maar averechts werkt. Er hangt een enorme
                         Wat je nu ziet is een grote tweedeling. Aan de ene kant     angstcultuur rondom culturele evenementen. Voorna-
                         heb je kleine, avant-gardistische getinte initiatieven,     melijk door het gebrek aan kennis en inschattingsver-
                         en aan de andere kant heb je de grotere commerciële       mogen. Wat er in Hoek van Holland gebeurde is uiter-
                         organisaties. Daar tussen zit heel veel, maar dat komt     aard totaal verwerpelijk, maar dit zijn echt excessen.
                         nu moeilijk tot stand door het gebrek aan ruimte voor      Het grote deel van de mensen die uitgaan of culturele
                         spontaniteit. Velen willen wel, maar worden afgeschrikt     evenementen bezoeken doet geen vlieg kwaad en wil
                         door de overbureaucratisering.’                 gewoon plezier beleven, geïnspireerd worden.’
                                                           Voor Isis draait het allemaal om ons idee van vrij-
                         Angstcultuur                          heid. Want waar begint deze en waar houdt deze op?
                         Isis betrokkenheid bij het Amsterdamse nachtleven       Volgens Isis een cruciale vraag die we onszelf telkens
                         komt niet alleen voort uit haar intense verbondenheid      weer moeten stellen. En vrijheid, benadrukt Isis, staat
                         met deze sector, maar is ook een praktische voort-       niet los van verantwoordelijkheid. Een maatschappe-
                                                         lijke betrokkenheid is nodig want als burgers hebben
                                                         wij ook onze sociale verantwoordelijkheid tegenover
                                                         onze omgeving en medemens. Dat kan niet anders
                            ‘Men heeft het gevoel dat men              met zoveel mensen om je heen. Isis: ‘Als we dat niet
                                                         hebben worden we straks nog slachtoffer van onze
                       voortdurend tegen beperkingen aan loopt,              eigen onbetrokkenheid. Je moet mensen echter niet
                        tegen die enorme brei aan regelgeving’              alleen beoordelen om hun eigenheid, maar op hun
                                                         gevoel van verantwoordelijkheid. Zoiets als het zero-
                                                         tolerance beleid verstoort naar mijn idee alleen maar
                                                         het maatschappelijk evenwicht. Mensen moeten de
                                                         vrijheid hebben om in hun eigen privé leven te doen en
                         vloeisel van haar eigen idealisme. Ze praat bevlogen      laten wat ze willen. Mits ze natuurlijk hun verantwoor-
                         als het gaat over de huidige maatschappelijke toestand     delijkheid nemen en dus ook erkennen dat vrijheid ook
                         in Nederland, die volgens haar nu voornamelijk door       zijn grenzen heeft. Mensen veroordelen op basis van
                         angst wordt geregeerd. Isis: ‘Het is te gemakkelijk om     dingen die ze nog niet eens hebben gedaan komt niet
                         alle schuld bij de gemeente neer te leggen. Deze staat     overeen met mijn idee van vrijheid’.

                                                         Nachtburgemeester
                                                         Het idee om buiten het officiële staatsapparaat om het
                                Isis van der Wel (dj Isis)            nachtelijk bestaan een eigen ‘bestuurder’ toe te wijzen
                                Isis van der Wel werd op 29 april 1975      vindt zijn oorsprong in Rotterdam. Het nachtburge-
                                geboren in Amsterdam. Als een van de       meesterschap is daar al sinds de jaren zeventig onlos-
                                eerste vrouwelijke pioniers op het gebied    makelijk verbonden met de excentrieke dichter Jules
                                van electronische dance wordt zij op dit     Deelder. Waar Jules Deelder werd vernoemd voor het
                                moment gezien een als van de tien beste     leven, daar kent Amsterdam echter een officiële ambt-
                                vrouwelijke DJ’s ter wereld. Daarnaast is Isis  periode van twee jaren. Uiteraard zeer democratisch,
                                niet alleen DJ maar ook heeft zij haar eigen   maar des te moeilijker om daadwerkelijk ook dingen
                                bookings agency (Magma the agency) en      te realiseren. Om bekendheid te genereren. Isis is
                                een eigen muziek label, ‘All is One’ Records.  zich hier terdege van bewust. Na een wat moeizame
                                Op 20 februari 2010 is DJ Isis benoemd tot    start (haar functie is volledig pro-deo) zijn er nu een
                                nachtburgemeester van Amsterdam.         aantal plannen in gang gezet. Isis: ‘Tijdens de nacht
                                                         dat het doek voor kabinet Balkenende IV viel werd
                                                         ik tot nachtburgemeester van Amsterdam verkozen.
                                                         Niet echt een geweldig moment. En al snel na mijn »22  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                            Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6   23
                                                                      verkiezing realiseerde ik mij dat ik er vrijwel alleen   siast en bereid om hier met aandacht naar te kijken.’
                                                                      voor sta. Ik krijg geen enkele financiële ondersteuning    Als ambassadeur voor de nacht ziet Isis het als haar
                                                                      voor deze functie. Dat maakt het wel wat moeilijker,    taak om ervoor te zorgen dat de dialoog tussen de poli-
                                                                      maar niet onmogelijk. Op dit moment ben ik bezig met    tiek en de ‘bewoners van de nacht’ aanwezig blijft. Om
                                                                      het opzetten van een onderzoek naar het nachtleven     goed contact te onderhouden met de achterban heeft
                                                                                                   Isis via de sociale netwerksite Facebook ook meteen
                                                                                                   een Nachtloket Amsterdam geopend. Hier kan men
                                                                                                   24 uur en zevendagen per week terecht met vragen,
                                                                                                   discussies of ideeën.‘Eigenlijk vind ik dat een stad zoals
                                                                      ‘Eigenlijk vind ik dat een stad zoals           Amsterdam een gemeenteambtenaar verdiend die zich
                                                                 Amsterdam een gemeenteambtenaar verdiend               fulltime bezig houdt met de nacht. Uiteraard betekend
                                                                                                   dat weer een extra jaarsalaris, maar ik ben er van over-
                                                                  die zich fulltime bezig houdt met de nacht’
                                                                                                   tuigd dat zo iemand zichzelf makkelijk terug verdient.’

                                                                                                   Isis is een fraaie verschijning. Tijdens de fotoshoot
                                                                                                   blijkt al snel dat de aanwezigheid van een camera
                                                                                                   haar zeer vertrouwd is. Als volleerd mannequin
                                                                      in Amsterdam, waarin de wensen en belevenissen van     worden in snel tempo diverse poses aangenomen.
                                                                      het uitgaanspubliek centraal staan. Dit moet uiteinde-   Nog geen kwartier en de fotograaf is alweer klaar. Isis:
                                                                      lijk leiden tot een rapport met daarin een bundeling    ‘Regelmatig komen er tijdens mijn dj-optredens jonge
                                                                      van aanbevelingen. Hierbij wordt ik ondersteund door    meiden naar me toe die dan vragen wat voor crème
                                                                      twee politicologie studenten van de Universiteit van    ik gebruik. Meestal beantwoord ik deze vraag met de
                                                                      Amsterdam. Dit rapport willen wij einde zomer gaan     veronderstelling dat al die jaren een beperkte mate
                                                                      overhandigen aan het college van B&W. De laatste tijd   van zonlicht mij blijkbaar goed heeft gedaan’. Een
                                                                      heb ik verschillende gesprekken gevoerd met bestuur-    grijns verschijnt op haar gezicht.
                                                                      ders en beleidsmakers. Die zijn allemaal zeer enthou-     column

                                                                    beroemdheid: er is een park naar                         die we niet echt meer terugkennen,


   Troubadour
                                                                    hem vernoemd en hij wordt jaarlijks                        die misschien nooit bestaan heeft.
                                                                    geëerd op de Cornelis Vreeswijkdag.                        Behalve in de verbeelding: wat
                                                                     Met Amsterdam heeft hij weinig                         reden is om Cornelis Vreeswijk bij
                                                                    te maken. In het Nederlands heeft                         Amsterdam te betrekken, want in de
   De troubadour Cornelis Vreeswijk hoort bij Amsterdam, vindt Gertjan Wijburg.                           Vreeswijk weinig geschreven. Zijn                         verbeelding kan dat.
                                                                                                               Ik vind hem beter dan Boudewijn
                                                                                                             de Groot, omdat zijn timing beter
   Door: Gertjan Wijburg.
                                                                                                             is, en omdat Boudewijn zijn liedjes
                                                                    Met Amsterdam heeft hij                              door Lennaert Nijgh liet schrijven.


   H
       et was een zomer in Frankrijk.  jenever en whiskey in ging dan water.  Achteraf heeft dat rustige openings-                                              Vreeswijks articulatie is perfect:
       Ik zat met mijn zus achterin   Een kapotte stem eigenlijk, van een   lied niet mijn voorkeur. Maar het          weinig te maken.                              hij spreekt zinnen uit lyrisch – je
       de auto, mijn ouders zaten    kapotte troubadour, Cornelis Vrees-   was zo sereen en het kwam door het                                               vergeet bijna dat hij er op geoefend
   voorin. Achter de auto bungelde onze    wijk genaamd, geen onbekende. En     Franse landschap, dat ik het nu idea-                                              heeft. Het is zijn grote kracht: waar
   caravan. Mijn vader had bedacht      die zong geen vrolijk lied over een   liseer, alsof het van grotere waarde                                              Boudewijns zang samenvalt met de
   binnendoor te rijden. De provinciale    vrouw, Veronica, zijn verloren liefde,  is dan ‘Autowasserij-blues’, ‘De       platen sloegen niet aan; slechts een  alcoholist, hij speelde blues en folk,  melodie, blijft de zang van Vreeswijk
   route met van die haarspeldbochten.    een niet beantwoorde liefde, of     bekommerde socialist’ en ‘Bakker       hit had hij met ‘De nozem en de     hij had kritiek op oorlog en maat-    onversneden.
   Dat vond hij leuk.             een liefde voor een door de zanger    de baksteen’, andere klassiekers van     non’, een maatschappijkritisch liedje  schappij, hij was cynisch, spottend,     Zeven jaar na mijn zomer in
     We slingerden door het land-      verzonnen vrouw, het richtpunt van    Cornelis Vreeswijk.              met een onbegrijpelijke slotzin:    ironisch tegelijkertijd. Zulke figuren  Frankrijk nam ik de plaat mee naar
   schap, terwijl mijn moeder zeurde     zijn hoop. Maar misschien ging het      Twee liedjes op de plaat gaan                           leefden in Amsterdam, dacht ik. Die    Amsterdam, waar ik ging wonen. Ik
   over de te ruime bochten van mijn     daar niet over. Ging het lied over een  over Amsterdam. De ‘Damrak-blues’        Volgens Aristoteles weegt een     zag je niet in Hilversum, Kortenhoef   moet zeggen dat ik de plaat weinig
   vader, die ons bijna het ravijn in reed,  vrouw; een ongelukkige vrouw, dat    en ‘Jantjes-blues.’ De meeste liedjes      Zoen niet zwaar            of Loosdrecht.              draai, maar bij gelegenheid zet ik
   en terwijl mijn vader, die ook vakantie  kan ook natuurlijk.           gaan over kroegen, wijven jagen en       Letterlijk uitstekend           Het zal de verbeelding zijn,     hem op. En dan bedenk ik dat de
   had, zweeg en nogmaals wees op het                         incompetentie. Ik heb de plaat altijd      Figuurlijk zelden waar        maar ik vind dat hij bij Amsterdam    plaat gaat over een Amsterdam, dat
   lavendelveld daar beneden. En toen      Veronica, Veronica           geassocieerd met Amsterdam.                              hoort. Vreeswijk heeft de stad      ik nog steeds niet heb gevonden.
   hoorde ik dit, voor de eerste keer,     Waar is je blauwe hoed?            En dat is gek. Cornelis Vrees-      Vraag de non er maar eens naar!    bezongen, in de jaren zeventig,      Maar Vreeswijk hoort bij Amsterdam.
   onvergetelijk:                Je liefste is gaan zoeken       wijk werd geboren in IJmuiden.                            toen de stad bloeide, toen het een    Dat weet ik zeker.
                         Maar zoekt jouw lief wel goed?     Op jonge leeftijd verhuisde hij        Toch stond Cornelis Vreeswijk voor   opportunistische rotstad was, zoals
   Een zacht gitaarloopje. Een indrin-                         naar Stockholm. Hij heeft ruim        mij model voor een stad, waar hij    een pessimist zou zeggen. Een stad    Aanrader: het beste van Cornelis Vreeswijk.
   gende stem. Een vreselijk mooie, lage    In de morgen              veertig Zweedse platen uitgebracht.      weinig mee te maken had. Hij was    waarin een dronken zwerver zich      Met zijn Zweedse werk ben ik niet bekend.
   mannenstem, uit een keel waar meer                         Naar verluid is hij een Zweedse        een nozem, een troubadour, een     kunstenaar kon noemen. Een stad24  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                                       Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6     25
    essay
   Ben ik vrij onverveerd?
   Een schreeuw tijdens dodenherdenking was genoeg om een hele mensenmassa
   op de Dam in paniek te brengen. Axel Boomgaars stond er middenin. Was het
   een voorbeeld van hoe bang we met zijn allen zijn geworden?

   Door: Axel Boomgaars
   E
      enmaal opgestaan sta     commotie en lawaai en omdat    plek vooraan bij het hek te                                                 Echter, het staat denk ik ook
      ik al vrij snel midden in  iedereen zo dicht op elkaar    bemachtigen. Ook dan zou ik                                               weer niet helemaal los van de
      het gangpad op de Dam.    stond, zorgde het voor een    vinden dat de Koningin veel                                               tijd. Toen ik omviel, had ik het
   Ik realiseer me dat ik nu in de   butterfly-effect waardoor de   te snel voorbij liep en dat dat                                             idee dat er iets of iemand op
   richting van de Koningin kan    mensen die vooraan stonden    het wachten niet écht waard                                               ons afkwam. Ik dacht dus dat er
   lopen, maar omdat ik denk dat    (onder andere ondergete-     was. Ook dan zou ik de eerste                                              geschoten werd en ik was bang
   er iets op ons afkomt, ren ik    kende) alleen maar geschreeuw   anderhalve minuut onder de                                               dat iemand de mensenmenigte
   snel richting het paleis, waar de  hoorden en paniek uitbrak. We   indruk zijn van de stilte, midden                                            wat aan wilde doen. Misschien
   meeste ruimte is. Daar aange-    werden omver gedrukt zonder    in een grote stad. Als daarna                                              was dat gevoel honderd jaar
   komen roepen mensen me       mee te krijgen wat er nu echt   iemand zou gaan schreeuwen,                                               geleden   minder   geweest.
   toe ‘geen paniek, rustig aan!’   gebeurde. Gevolg daarvan was   zou ik ook eerst chagerijnig                                              Misschien had men toen
   en daar merk ik pas dat ik vrij   nogal wat angst. Ik ben vooral                                                              minder snel het idee gehad dat
   heftig aan het trillen ben. Mijn  boos dat er wéér een traditio-                                                              iemand hen kwaad wilde doen.
   handen doen pijn van de val     nele ceremonie verpest werd en                                                              We zijn tegenwoordig wat meer
   en ik ben behoorlijk bang. Het   dat ik last heb van mijn handen                                                              ‘on edge’. Dat zou best een
   klonk alsof er geschoten werd.   en blauwe plekken.
                                      Massahysterie is echt niet iets van                                           kleine erfenis van de afgelopen
   Er lopen verschillende huilende     Hierna vallen de opinie-   de laatste paar jaar.                                                  tijd kunnen zijn, maar dat is
   mensen langs me heen, maar     makers over elkaar heen om te                                                               voor mij niet genoeg om ons
   op die rumoer na, gebeurt er    melden dat we met zijn allen                                                               land bang te noemen.
   nu eigenlijk niks meer. Tot een   een angstig land zijn geworden,                                                                Wat ik ook op tv terugzag
   half uur na de ceremonie wist    met de gebeurtenissen van     zijn geworden, omdat ik zou           geen echte bewegingsruimte    Verderop interpreteert men      en wat ik mooi vond, was dat
   ik niet wat er aan de hand     Apeldoorn in het achterhoofd.   denken dat een of ander kans-          is, duwt men elkaar wat aan.   dat als een gevaar en de hele    de koningin al snel terugkwam
   was. Ik hoor dat het Wilhelmus   Nu gaan mijn haren echt recht   loos randfiguur de traditie           Dat zag je ook op de beelden   mensenmassa komt in bewe-      en de ceremonie gewoon door
   wordt ingezet en het ergste lijkt  overeind staan. Als ik in mijn  niet respecteerde. Hierna zou          die dichtbij de brandhaard    ging. Binnen vijf seconden      wilde laten gaan. Je zag ook
   voorbij. Het gaat dus gewoon    studie twee dingen heb geleerd  weer precies dezelfde paniek           zijn genomen. De mensen      heeft dat effect zich dan vanaf   aan haar houding dat ze zich
   door. Dit is ook pas het moment   dan is het dat de claims over   uitbreken, zou ik voordat ik het                          Mme. Tussaud’s tot vooraan bij    niet klein wilde laten krijgen
   dat ik me realiseer dat ik de    de menselijke natuur gewan-    doorhad door de mensenmassa                            de hekken verplaatst. En klap,    en dat ze welhaast als protest
   mensen met wie ik gekomen      trouwd moet worden en dat het   op de grond gedrukt worden en                           daar lig ik dan weer. Volkomen    bleef staan. Dat gevoel heb ik
   ben, heb achtergelaten zonder    idee dat we in het uur U leven  snel weggerend zijn. Er is niets                          logisch, niks teken des tijds,    nu ook. Ik weiger uit principe
   om te kijken. Ik ga snel terug   overtrokken is. Maar goed,    specifiek aan onze tijd wat dat
                                                         Ik weiger me weg te laten pesten.      alleen vervelend voor mensen     ook te aanvaarden dat we in
   naar de plek waar we eerst     ik stond er zelf tussen. Is de  had veroorzaakt.                                  die echt niet wegkunnen en      een bang land wonen en ik
   stonden, om te kijken of ik ze   paniek die ontstond een typisch    Die processen lijken me                            een beetje vertrapt worden.     weiger me weg te laten pesten.
   kan vinden. Bellen lukt niet, het  teken van onze tijd? Zijn we de  ook niet zo moeilijk te analy-                           Ik zie daar echt niets anders    Uit protest ga ik er volgend jaar
   netwerk is overbelast.       weg kwijt? Ik was zelf behoor-  seren. De specifieke schreeuw-          deinden wat heen en weer,     in dan normale menselijke      gewoon weer staan, vooraan.
     Rond een uur of één ’s     lijk geschrokken, maar zou ik   lelijkerd besluit dus zijn geluid        maar renden niet als een idioot  groepsprocessen. Er gebeurt     Mocht ik dan weer midden in
   nachts kom ik thuis nadat we    dat honderd jaar geleden niet   te maken. Hierop reageren de           weg. De mensen die er wat     iets engs, je ziet als omstander   het gangpad terechtkomen in
   nog wat zijn gaan drinken om    zijn geweest?           directe omstanders door hem           verder van verwijderd zijn,    mensen wegrennen, er is geen     een chaos, dan zal ik niet naar
   na te praten. Ik zet de herha-     Een eeuw geleden zou het   op de grond te drukken. Dit           zag je ook schrikken en opzij   ruimte, dan is het logisch dat je  het paleis rennen, maar rustig
   ling van Pauw en Witteman      weinig anders zijn gegaan.    zorgt voor een kleine schrikre-         springen en zo gaat dat dan    zelf overmant raakt door angst    richting het monument lopen
   op. Het bleek gewoon een of     Dan zou ik ook zo gek zijn om   actie bij de andere omstanders.         binnen een seconde verder. De   en ook weg wil rennen. Massa-    en naast de koningin gaan
   andere randdebiel te zijn die    twee uur van tevoren naar de   Deze doen wat stappen opzij           kleine groep mensen maakt     hysterie is echt niet iets van de  staan. Samen zetten we dan het
   schreeuwde. Dat zorgde voor     Dam te gaan om een mooie     of naar achter, maar omdat er          wat geluid, er valt een hek om.  laatste paar jaar.          Wilhelmus in.26  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                          Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  27
    essay
                                          De cartografie                  ring – niets meer, niets minder.
                                          Dikwijls oriënteert een reiziger zich op het     Maar wie bepaalt dat? Wie zegt namens
                                          centrum van een stad. Daar zijn de beziens-   de reiziger: ‘de periferie is een tussenzone’.
                                          waardigheden gelokaliseerd, de culturele     Zijn kaart? Zijn kaart hanteert een wille-
                                          schatten zonder welke stad geen stad is,     keurige logica. Je moet zien wat op de kaart
                                          of althans geen stad waar een reiziger op    staat. Wat nu als we die logica omkeren:
                                          afkomt. Daar zijn de hotels en bars waar hij   wat nu als we zeggen: je moet zien wat
                                          slaapt en drinkt.                niet op de kaart staat. Wat dan?
                                            Zelden zie je een reiziger in stadsdeel     Dan ga je een kijkje nemen in de
                                          de Baarsjes of Bos en Lommer. Al zou       periferie.
                                          hij, avonturier, zijn zinnen zetten op de
                                          periferie van Amsterdam. Zou hij niet      Tram 14
                                          spoedig omdraaien en teruggaan naar het     Tram 14 vanaf Waterlooplein. Ik moet je
                                          centrum? Zijn stadskaart, gekocht bij het    over de tramreis vertellen. Het lange reizen
                                          toeristenbureau, is niet geschikt voor de    heeft me inzicht gegeven. Meestal ga ik
                                          periferie. Gedetailleerd beschrijft zijn kaart  zitten in mijn stoeltje. Ik concentreer me op
                                          de binnenstad, wat daarbuiten valt wordt     de mede-passagiers. Kijk naar de conduc-
                                          niet in kaart gebracht.             teur. Kijk naar het meisje. Zo zit ik mijn reis
                                                                   uit. Ik bestudeer mensen, wat psycholo-
                                                                   gisch interessant is. Maar het draagt weinig
                                                                   bij aan mijn stadsbesef. Eigenlijk moet ik
                                             zijn kaart is een kompas,         meer naar buiten kijken.
                                                                     Dat besef ik tijdens die bewuste tram-
                                          zij het slechts met één richting.         reis, flarden stad schieten aan me voorbij.
                                                                   Ik let niet op. Tussen Elisabeth Wolffstraat
                                                                   en de volgende halte verdwijnt mijn besef,
                                                                   geen flauw idee waar ik rijd. Ik ga van a naar
                                            De reiziger is nergens zonder zijn      b dwars door een niemandsland. Het is stil.
                                          stadskaart. Zijn kaart is een kompas, zij    Waar ben ik eigenlijk? Omgeving bestaat
                                          het slechts met één richting. Buitenwijken    niet meer. Het lijkt wel oorlog. Houvast heb

   Tijdreis door Bos en Lommer                          op de kaart zijn gemarginaliseerd door
                                          de schaal, alsof slechts het centrum het
                                          aanzien waard is, de periferie een gering,
                                                                   ik aan de tramhaltes. Maar wat zeggen die
                                                                   mij? Weet ik de weg terug of verder vanaf
                                                                   de Elisabeth Wolffstraat? Weet ik hoe ik
                                          duister onderdeel van de stad.          moet lopen? Hier ben ik. Maar ik heb geen
                                                                   idee waar dit hier is.
   Een tijdreis door Bos en Lommer. Achtereenvolgens: de cartografie, tram 14,  Centrum en periferie.                De stilte wordt onderbroken door het
   het Algemeen Uitbreidingsplan, reflectie op de kunst, en nieuwkomers in Bos  Categorieën waaraan de stadskaart niet      afspeelbandje. Even weet ik waar ik ben. Ik
   en Lommer. Uitgangspunten zijn tijd en de sociologie.             ontkomt. Zo’n kaart moet compact zijn:      heb een alibi:
                                          een uitgebreide stratenkaart met register
                                          zo groot als een voetbalveld. Daar kijkt      ‘Willem de Zwijgerlaan Exiting the vehicle?
   Door: Gertjan Wijburg                             niemand op. Dus moet de kaartenmaker        Don’t forget to checkout with your public
   Fotografie: Baharan Andishmand, Eva van Barneveld en Misha Melita       selecteren. Het primaat ligt bij de centra.    transport chipcard.’
                                          De periferie wordt gemarginaliseerd tot
                                          een functionele tussenzone: straten die     Ineens ben ik actueel. Ik draai de Admiraal
                                          leiden naar het centrum en terug naar de     de Ruyterweg op. Alsof ik word meege- »28  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                 Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6    29
   nomen in een stroomversnelling, zo voelt    Woningtekort dreigt.             functionerend Amsterdam. Meest radicale    mij met de wijk engageer. Migranten. Het
   het. Een gondel op het water van Venetië.     Het Algemeen Uitbreidingsplan (1935)   scheiding is die tussen wonen en werken.   stikt hier van de migranten. Bruine, zwarte.
   Mijn gondel draait de andere kant op, plot-  is een feit. Als architect is Van Eesteren  Deze indeling van de stad heeft ingrijpend  Turken, Marokkanen, Antillianen. Maar ook
   seling zie ik de stad vanuit radicaal nieuw  betrokken bij het plan. Zijns inziens moet  het stadsbeeld bepaald.            Amsterdammers. Geblondeerde vrouwtjes
   perspectief. Ik kijk alleen nog maar. Ik zie  Amsterdam worden omgebouwd tot een                             in trainingsbroeken. Het is hier ruwer en
   huizen, huizen, huizen. Strokenbouw. En ik   functionele stad. Functionele inrichting   Reflectie op de kunst             scherper dan in het centrum. Maar daardoor
   denk aan Berlage.               betekent: ruimtelijke scheiding van wonen,  De woningen in Bos en Lommer zijn geen    ook liever, zachter. Menselijker. Het is hier in
                          werken, recreatie en verkeer. Die scheiding  saaie slaaphuizen. Integendeel. Het terug-  aanbouw, levendig.
   Algemeen Uitbreidingsplan           wordt consequent toegepast. Het werk     kerende baksteen, de gevels en de raampjes     Ik vind het leuk hier. Overal lopen
   Thuis zoek ik op wie de huizen heeft      dient zich te concentreren in de bestaande  zijn fraaie patronen. De huizen zijn hoog,  mensen. Een oude Turk met een doos sinaas-
   ontworpen. Ik kan het niet vinden. Telkens   binnenstad. Daar is de werkgelegenheid.    maar niet te hoog, zodat de hemel er niet   appelen. Twee parkeerwachters met dunne
   vind ik in mijn zoekmachine het Algemeen    Woningen worden gebouwd in het westen     boven verdwijnt. De horizontale disci-    overhemden. Een meisje met een hoofddoek,
   Uitbreidingsplan uit 1935. De architect    en zuiden van Amsterdam. Daaronder valt    pline is strak, maar niet statisch en wordt  strakke billen en stiletto-hakken. Opgedirkte
   Cornelis van Eesteren drijft boven, evenals  ook Bos en Lommer. Tussen periferie en    speels doorbroken door verticale torentjes  oude vrouwen met een kleurspoeling. Jonge
   de woordcombinatie Nieuwe Bouwen.       centrum komen recreatiestroken, zoals     en motiefjes. Daardoor lijken de huizen    Turkse mannen gekleed in Calvin Klein.
   Maar geen woord over Admiraal de                               kleiner, wat bijdraagt aan een vrolijke,   Giorgio Armani. Gekocht op de bazaar
   Ruyterweg. Drie foto’s op de website van                           minder industriële sfeer. De huizen zijn   van Bodrum – de Turkse hofleverancier van
   een fotograaf. De foto’s horen bij een serie                         kunsthuizen.                 namaakartikelen - of ingestuurd door fami-
   over Plan West, stedenbouwproject rondom    Alsof die tot lichamelijkheid gedwongen      Dat had ik me niet beseft. Kunsthuizen  lieleden. Een oude, trotse man in een onge-
   het Mercatorplein. De huizen daar zijn     huizen in wezen melodisch zijn.        in Bos en Lommer. Ik dacht dat kunst bij   tailleerd, grijs kostuum van de C&A.
   ontworpen door jonge architecten van de                           het centrum hoorde. In mijn gedachten       Zou Van Eesteren zich in zijn graf
   Amsterdamse School. En zijn tussen 1922                           schud ik de huizen door elkaar. Het worden  omdraaien? Ik denk het niet. Zijn functionele
   en 1927 gebouwd. Het plein is trouwens                            abstracte vormen en maten, zoals op een    stad is niet echt van de grond gekomen. Deze
   een ontwerp van Berlage.                                   schilderij van Kandinsky. Ik hoor muziek.   mensen komen niet in het centrum. Ze leven
    Het fascineert me. Hoewel ik niet weet   het Amsterdamse Bos en de uitgegraven     Losse muzieknoten die rechtstreeks uit de   hier op straat. Dat maakt de wijk zo levendig.
   hoe, heb ik het gevoel dat deze flarden stad  Sloterplas.                  hemel op het partituur vallen. Alsof die   Het contrast met de stedenbouwkunde zo
   mij terug hebben gebracht in de tijd: alsof    Deze funtiescheiding is een vorm van   tot lichamelijkheid gedwongen huizen in    groot. Hier wordt bewezen dat maakbaar-
   ik even tramreiziger ben aan het begin     rationalisme in de architectuur. Allerlei   wezen melodisch zijn.             heid een illusie is. De wijk heeft zijn functie
   van de twintigste eeuw. Amsterdam is in    berekeningen, modellen en prognoses                             verloren, zijn bedoeling. Maar misschien is
   ontwikkeling. Het aantal inwoners is flink   probeert de urbanist Van Eesteren te corpe-  Nieuwkomers in Bos en Lommer         van oorspronkelijkheid geen sprake geweest.
   toegenomen. Cornelis van Eesteren bere-    reren in de stedenbouwkunde. Dit acht hij   Ik ga verder met de tram. Ik houd nauw-    Mensen wonen in huizen, niet andersom. Zij
   kent dat Amsterdam huizen moet bouwen.     noodzakelijk voor het optekenen van een    lettend de bewoners in de gaten, alsof ik   geven inrichting aan de wijk.30  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                      Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6    31
   Toerist in Amsterdam
   Door: Misha Melita
   Fotografie: Baharan Andishmand, Eva van Barneveld en Misha Melita
   Amsterdam, de stad waar wij sociologen elke dag doorbrengen, waar we leven, eten,  Onzedige vrouwen en sociale woningbouw
   slapen, drinken en soms vergeten onze ogen uit te kijken. Gepensioneerd hoogleraar
                                             De   ontdekkingstocht    begint  staan, er is een hoge binnenplaats
   Leon Deben nam een grote groep Amsterdamse sociologen mee door de stad en liet    rond de UvA, het spinhuis is stop   met rondom muren met ramen
   hen onbekende plekken zien in hun alledaagse bekende leefomgeving.          nummer één. De plek waar nu      waarvoor plantenbakken hangen
                                             colleges en werkgroepen gevolgd    en een fonteintje maakt het af. De
                                             worden was vroeger een werk-      volgende stop is wederom een
                                             huis voor onzedige vrouwen. De     hofje, dichtbij het Waterlooplein
                                             dierentuin van de Middeleeuwen     rond de Zuiderkerk. Het is een
                                             waar gezinnen op zondag voor een    vreemde gewaarwording, de oude
                                             kwartje menselijke aapjes konden    kerk uit 1602 in renaissancestijl
                                             kijken. Deben vertelt dat het ook   met daaromheen jaren ’60 sociale
                                             mogelijk was om voor een verve-    huurwoningen. Onze reisleider
                                             lend familielid een plekje te kopen.  vertelt dat veel mensen dit soort
                                               Verder wandelend over Rusland   woningen indertijd heel goedkoop
                                             stappen we binnen in het Radison    hebben gehuurd of gekocht en het
                                             Hotel waar het interieur doet     nu aanhouden voor een weekendje
                                             vermoeden dat we nog steeds buiten   Amsterdam of een avondje Stopera.

                                                                                     »32  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                            Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  33
   Studentenwoningen, cultuur met een grote ‘C’ en de burcht van Berlage          De laatste halte

   Na het hofje leidt Deben de groep door     Na de Stopera wandelen we vlug      Het laatste deel van de wande-    doet denken aan een moderne versie
   smalle weggetjes naar de Stopera. Onbe-   het Joods Historisch Museum binnen,     ling voert ons weer terug naar de   van de eeuwenoude hofjes die overal
   kende weggetjes waar hij wijst op de    dat eigenlijk uit twee synagogen bestaat   grachten waar we uitkijken over    in Amsterdam verborgen liggen
   Amsterdamse school architectuur. De     en dat net gaat sluiten als wij binnen    de stad Amsterdam met haar vele    achter de gevels; stalen balkons,
   Amsterdamse school is een architectuur   komen. We wandelen meteen door, langs    gezichten. Bij het Entrepotdok    betonnen en bakstenen muren, trap-
   stroming die het straatbeeld, met grote   de Weesperflat(de eerste officiële studen-  vertelt Deben dat dit oorspronke-   petjes en veel glas. Na dit laatste
   bakstenen gebouwen gericht op sociale    tenhuisvesting in Amsterdam) naar de     lijk een groot magazijn was, waar   prachtige stukje Amsterdam strijkt
   voorzieningen, vanaf de twintigste eeuw   geheime tuin achter de hermitage. Een    later sociale huurwoningen van zijn  de groep neer voor een drankje en
   domineert. In de Stopera, waarin het    prachtig groene achtertuin met een grote   gemaakt en tegenwoordig zijn het   een goed gesprek over het nieuw
   stadhuis en concertgebouw zijn gecom-    boom, die opvallend rustig is voor het    dure appartementen. Nog meer     ontdekte Amsterdam samen met
   bineerd, overheerst kunst. Kunst uitingen  weer. Langs Artis lopen we verder naar    sociale woningbouw volgt in het    onze reisleider Leon Deben.
   over de stad Amsterdam. Opvallend      de Burcht van Berlage, van dezelfde     laatste complex dat we aandoen. Het
   is een vioolbespelende man van brons    maker als de Beurs, weer een voorbeeld
   die uit de vloer breekt, een stuk van de  van de Amsterdamse school. Een robuust,
   ‘anonieme kunstenaar’ die op meer      enorm gebouw met veel rode bakstenen
   plekken in Amsterdam zijn kunst onge-    en grote ramen en deuren.
   signeerd tentoonstelt.34  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                             Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  35
                                     columnWare
Amsterdammers
Door: Stef Konings
Z
    appen, zappen, zappen!' Het zijn de kreten van jonge
    Amsterdammers in café Oranje tijdens de ontknoping
    van de eredivisie. Voor één keer willen we niet zien hoe
Ajax met grote cijfers aan het winnen was, maar pleiten wij voor


                                     Emigratie verschijnselen
het vertonen van een eventuele Twentse nederlaag. 'Voor geen
goud, wij zijn echte Amsterdammers hier'. Zo luidt de repliek
van de plaatselijke stamgast Barry en het personeel. Wij doen
nog enkele pogingen om luidkeels een front te vormen. Zonder
resultaat. 'Geen boeren op tv!'. Verbaasd over de vergaande
soort van Amsterdams-chauvinistische instelling van de 'echte       Door: Merel Sibbes
Amsterdammers', nemen wij ons verlies. Ik zeg mijn vrienden en
Barry gedag, waarna ik de tram in stap.


                                     V
  Maak kennis met Barry. Barry is een echte Amsterdammer.             orige week besloot ik, fietsend door de stro-  felen, maar kijkend naar buiten bedacht ik me weer
Geboren en getogen in Mokum, de Jordaan om precies te zijn,            mende regen met mijn winterjas aan, dat het   waar ik het voor zou doen: nooit meer kou lijden.
onderscheidt hij zich van de rest van ons stedelingen. Hij valt          tijd werd dat ik ging emigreren. En wel zo     Het tij kan echter snel keren. Sinds een paar
onder meer te herkennen aan zijn specifieke accent; het is hem      snel mogelijk. Ik was helemaal klaar met Amsterdam.   dagen schijnt de zon weer en kunnen mijn benen uit
gewoon om op een platte en simpele manier te praten en lekker       Ik vind dit natuurlijk de leukste stad van Nederland,  hun dubbele laag leggings bevrijd worden: lang leve
rond te strooien met ludieke, al dan niet bestaande, uitdruk-       maar al dat gedoe met haasten, volle agenda’s, door-   jurkjes en spijkerbroekjes! En dan vind ik Amsterdam
                                     regend zijn, ellenlange winters en plakkerige broodjes  plotseling weer leuk. Fietsend over de Nieuwmarkt,
                                     kaas: mijn leven mag best een beetje exotischer.     door de Jordaan en de Pijp ontdekt ik weer de charme
                                     Met een ticket naar New York in de kast en een plekje  van deze prachtige stad. Zo in het zonlicht en met
                                     op de ‘City University of New York’ vanaf augustus    een blauwe hemel zie ik de schoonheid van alle
Nog nooit kwam Barry met zijn fiets in de                 heb ik daar een goede eerste stap mee gemaakt.      gebouwen, de grachten zijn zo bijzonder aangelegd en
tramrails terecht. Een ware Amsterdammer.                 Maar op dat moment, doorweekt op de fiets, moest
                                     het rigoureuzer. Of eigenlijk moest ik gewoon naar
                                     een land waar het niet regent. Want ik was het zat.
                                     Het eerst wat ik deed toen ik thuis was: googelen    Binnen 5 minuten was ik verkocht
                                     op “ warm en leuk land”. Al gauw vond ik Australië.
kingen. ‘Ach, ga toch op het dak zitten met een bos uien, lekker     Binnen 5 minuten was ik verkocht en wist: dit zou
                                                                  en wist: Australië zou mijn nieuwe
stinken in de wind’, reageert hij als hij een potje klaverjas verliest.  mijn nieuwe woonplaats worden. Dat daar helemaal     woonplaats worden.
  De echte Amsterdammer in Barry vertelt hem om met een         niemand woont die ik ken en oh, dat het ongeveer 24
gezonde dosis Amsterdamse bluf en een no-nonsense houding         uur vliegen is (lees: geen bezoek dus van familie en
door het leven te stappen. Het liefst in zijn joggingbroek en       vrienden), zag ik even door de vingers. Ik ben gewoon
een gedateerd Ajax shirt met zijn eigen naam op de achterkant       geen winter mens en de lange, koude maanden dit     de straten zijn eigenlijk best schoon. De mensen zijn
geprint. Verder heeft hij de neiging om iedereen ome, tante of      jaar heb ik dan ook maar net overleefd. De keren dat   vrolijk, de bomen hebben weer gekleurde blaadjes en
schat te noemen en kan hij uitgesproken zeuren aan de hand        ik bijna in de open haard zat om op te warmen zijn    de terrasjes zijn gevuld. Zelfs de stilstaande taxichauf-
van ene Jan met de pet. Nog nooit kwam Barry met zijn fiets in      niet te tellen en de chocolademelk was niet aan te    feurs groeten mij vriendelijk als ik langs fiets.
de tramrails terecht. Een ware Amsterdammer.               slepen. In mijn hoofd heerst het idee dat het vanaf     Fietsend door Amsterdam lijkt Australië opeens
  Helaas is de echte Amsterdammer een langzaam uitster-         ongeveer begin april wel weer warm is, en daar leef   heel ver weg. Ik zie mezelf al zitten bij het eerste
vende soort. Sommigen zijn in hun oorspronkelijke leefgebied       ik dan ook de hele winter naartoe. Als het half mei   de beste regenbuitje daar over de oceaan: vertrek ik
gebleven, maar het gros heeft moeten uitwijken naar de rand        dan nog steeds koud is, tja, dan gebeuren er dit     dan naar Thailand? Omdat het daar misschien geen
van de stad of heeft gekozen voor rust en een tuintje in steden      soort dingen. Emigratie verschijnselen. En dus kocht   regenseizoen is? Mijn fietsje, de bruine boterhammen
als Almere of Purmerend. Hun van oorsprong natuurlijke habitat      ik een enkeltje Australië. Vertrek: begin Juni. Mijn   en koffie verkeerd leken opeens heel belangrijk. Te
is inmiddels grotendeels overgenomen door de allochtoon, de        omgeving was niet laaiend enthousiast toen ik mijn    belangrijk om te missen zelfs. En dus besloot ik, in
yup en de provinciaal. Amsterdam is langzaam maar gestaag         ondoordachte plan voorlegde. Veel gehoorde, toch     de zon, dat ik het emigratie plan toch even uit moest
veranderd door deze nieuwelingen. Er is nog maar weinig sprake      wel sterke, vragen waren: hoe ga je dat betalen? Wat   stellen. Daarvoor is Amsterdam nu gewoon veel
van het dorp dat mijn Mokum heet. Barry en de zijne hebben        ga je daar dan doen? Ga je iedereen niet ontzettend   te leuk. Want al die festivals, feestjes en strandope-
dit ook in de smiezen maar proberen zich nog wanhopig vast te       missen? Kan je dat accent überhaupt wel verstaan?    ningen kan ik natuurlijk niet missen.
klampen aan wat er nog van hun cultuur over is. Geef ze eens       Moet je niet eerst je studie afmaken? Dit geheel aan     En dat ticket? Ik zet dat enkeltje toch maar om in
ongelijk. Hun definitie van de echte Amsterdammer is echter net      twijfels van ‘anderen’ zette mij ook wel aan het twij-  een retourtje. Emigreren kan altijd nog.
als het Ajax shirt van Barry: gedateerd.


                                                                                 Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  37
    essay
   Amsterdam:
   een warboel van culturen
   In Amsterdam mengelen verschillende culturen zich.
   Dat gaat goed. Maar er is nog genoeg te veranderen.

   Door: Flore Burger
   D
       e sfeer van Amsterdam      gekomen. Veel van zijn vrienden     zoveel verschillende mensen dat het
       wordt bepaald door de      komen ook uit Brazilië en dus gaat   op den duur bijna onmogelijk zal
       verschillende culturen die   hij minder om met mensen met een    worden om precies te weten wiens
   er deel van uitmaken. Bijna 10%     andere achtergrond. Toch denkt hij   familie ooit waarvandaan kwam.
   van de Amsterdammers heeft een     dat hij op den duur ook heel veel    Zodra je iemand beter leert kennen,
   andere nationaliteit dan de Neder-   andere vrienden zal maken, aange-    leer je verder te kijken dan het uiter-
   landse en bijna 40% heeft zelfs     zien hij hier nog niet zo lang is.   lijk van iemand.
   een andere herkomst (bron: Dienst      Anders zit het met het Marok-      Over het algemeen voelen
   Onderzoek en Statistiek). Al deze    kaanse meisje: zij woont hier al haar  mensen met een andere achtergrond
   culturen worden opgenomen in “de    hele leven. Ze is door haar ouders   zich wel prettig met de Amster-
   Amsterdamse cultuur”; een brui-     Islamitisch opgevoed en dat botst    damse cultuur. Toch hebben ze vaak
   sende mengelmoes.            soms met andere culturen hier.     het gevoel dat mensen raar of anders
     Maar hoe is het voor deze “etni-  Soms heeft ze het idee dat mensen    naar ze kijken, omdat ze er anders
   sche minderheden” om zich met      anders naar haar kijken omdat      uitzien en soms andere gebruiken
   hun achtergrond in de cultuur van    ze een hoofddoek draagt en geen     hebben. Ik ben erachter gekomen
   Amsterdam te bevinden? Behouden     alcohol drinkt. Ze studeert rechten,  dat ze juist vaak dit gevoel hebben
   ze hun eigen cultuur of gaan ze op   maar is de enige in haar jaar met
   in het grotere, vermengde geheel?    een hoofddoek. Toch maakt het
   Wat voor problemen ondervinden     haar vrienden niks uit dat ze Islami-
   ze? Botsen ze met de cultuur van    tisch is. Ze is trouw aan de cultuur
   Amsterdam of gaat het prima       waarmee ze is opgevoed, maar      Er is nog steeds een gevoel van
   samen?                 voelt zich net zo Amsterdams als    “wij” en “zij”
                       iedereen hier.
   Ik heb met verschillende jongeren      De Poolse jongen woont hier
   gesproken afkomstig uit andere     pas een paar jaar. Hij is hierheen
   landen: een Braziliaanse jongen,    gekomen om te werken als klus-
   een Marokkaans meisje en een      jesman. Hij is nog Nederlands aan    als ze iets goed doen, zoals een
   Poolse jongen. Ze wonen allemaal    het leren, dus hij gaat bijna alleen  hoge opleiding volgen, goed werk
   al een tijdje in Amsterdam. Alle-    om met andere Polen. Hij voelt     hebben of erg sociaal zijn. Dit komt
   maal vonden ze het leuk om hier     zich hier een beetje minderwaardig:   misschien doordat andere mensen
   in Amsterdam samen te leven met     mensen denken altijd dat hij arm    slechte vooroordelen over ze hebben
   verschillende culturen.         is en illegaal. Mensen hebben veel   en bij voorbaat al verwachten dat ze
     De Braziliaan is hierheen      vooroordelen over Polen. Hij weet    dingen slecht zullen doen.
   gekomen om op straat op te treden    niet of het beter gaat worden in de
                                                                foto’s: Dapperbuurtbewoners met wegwepcamera’s
   voor toeristen met een groep straat-  loop der tijd, hij is bang dat mensen  Er is nog steeds een gevoel van “wij”
   artiesten. Samen voeren ze een     naar hem zullen blijven kijken alsof  en “zij”. Veel mensen in Amsterdam
   Braziliaanse vechtdans uit: capoeira.  hij minder is dan anderen. Ook vindt  hebben niet op de eerste plek het
   Het grootste verschil tussen de     hij het moeilijk om aansluiting te   gevoel dat ze één zijn met elkaar
   culturen vindt hij dat de mensen    vinden bij de Amsterdamse cultuur.   en allemaal deel uitmaken van
   in Brazilië veel meer met elkaar    De grote stad is overweldigend.     “de cultuur van Amsterdam”. Het
   praten en meer van elkaar weten.      Hoe komt het toch dat mensen    vermengen van de culturen in
   Dit zou ook kunnen komen doordat    met een andere cultuur worden      Amsterdam is dus nog niet hele-
   hij afkomstig is uit een klein dorpje  aangekeken     door   sommige  maal voltooid; er is nog genoeg te
   en nu in een grote stad terecht is   anderen? In Amsterdam wonen       veranderen!38  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6
    sociologie toegepast
   Sociologische objecten
   De meest gestelde vraag aan         Wie spreken we?:              Wat heeft George Simmel dan over    Wat is ‘Het Geheim’, toe houdt ons
   eerstejaars studenten sociologie is vaak;  Bob Smeets (20)              jou id-kaart gezegd?          niet langer in spanning?
   maar wat is dat nu precies, sociologie?                        Georg Simmel, beschrijft de functie   Ik ben nou niet echt een persoon dat
                         Wat zien we?:               en werking van geheimen. Volgens    veel expliciete geheimen met zich
   Deze vraag beantwoorden is, zelfs voor   Een id-kaart, wel te verstaan Bob     hem ordenen mensen relaties naar    meetorst. Dus vooruit dan maar, ik
   ouderejaars studenten, een heel karwei.   zijn eigen id-kaart            de vraag “Wat laat ik de ander weten  zal één van mijn laatste geheimen
   Blikken van onbegrip vallen je ten deel,                        en wat niet?”. Kort door de bocht    ook delen met de rest van sociolo-
   wanneer je het over de meritocratie,    In verband met welke Theorie?:       komt het erop neer dat iets wat men   gisch Amsterdam. Mijn roepnaam
                         ‘Het Geheim’ van George Simmel       bewust niet deelt, maar waar wel    Bob is een naam waar ik best over
   sociale netwerken, anomie en andere                          naar wordt gevraagd, kan worden     te spreken ben. Echter, mijn officiële
   sociologische begrippen hebt. Om      Wat zien we Bob en vooral waarom?     beschouwd als een geheim. Mensen    namen zijn naar mijn mening van
   wat duidelijkheid in de sociologische    Mijn id-kaart, een plastic kaartje van   hebben altijd geheimen voor elkaar   mindere schoonheid en daarom
   onduidelijkheid te scheppen moesten     85.60 mm bij 53.98 mm. De functie     en zullen die altijd houden, omdat   besloot ik ooit die namen maar voor
                         ervan is mij te kunnen identificeren    het onmogelijk is alles te delen. Je  me te houden. Nu staan ze naast
   studenten voor het vak Sociologische    en te kunnen bevestigen wie ik zeg     zou er helemaal gek van worden     dit verhaal afgedrukt en kunnen de
   Theorie daarom een concreet voorwerp    te zijn. Het bevat echter een geheim,   als je het wel doet, en anders de    lezers van Sociologisch Mokum ze
   uitkiezen, om aan de hand daarvan een    mijn geheim.                toehoorder wel. Mijn id-kaart bevat   alledrie lezen. Mijn geheim is niet
                                              dus een geheim.             meer.
   theorie te verhelderen. Sociologisch
   Mokum besloot twee van hen, Jim
   Snoek en Bob Smeets, te vragen welke
   voorwerpen zij uit hadden gekozen en
                         Wie spreken we?:              aantrekkelijk, bijzonder en uitein-   bevredigd en uiteindelijk minder
   vooral; waarom deze voorwerpen?! Wat
                         Jim Snoek (20)               delijk zelfs minder betekenisvol. De  mens voelen. Daarom vind ik de
   hebben hun objecten te maken met                            wereld wordt ‘onttoverd’ zo zegt hij.  theorie van Weber zo interessant,
   klassieke sociologen als Max Weber en    Wat zien we?:                                   omdat hij weer een andere verkla-
   George Simmel?               Flyer I am X, een Engelse band       En hoe zien we die ‘onttovering’ dan  ring voor de ‘onttovering’ van de
                                              precies in de liedjes van I am X?    wereld geeft.
                         In verband met welke Theorie?:       Ik zie de teksten van I am X als een
                         De  rationaliseringstheorie    van  duidelijke reactie op wat hierboven   Zegt Max Weber hier naar jou
                         Max Weber                 is de ‘onttovering’. Omdat niets in   gevoel direct iets over?
                                              het leven ze meer aanspreekt, niets   Het volgende citaat uit het theo-
                         Wat zien we Jim en vooral waarom?     ze meer het gevoel kan geven dat    rieboek voor het vak sociologische
                         Een flyer van een band waar ik laatst   hun leven er toe doet, moeten ze    theorie bracht mij op het idee om
                         heen ben geweest. En er is met de     hun toevlucht wel nemen in extreme   dit verhaal aan dit voorwerp en
                         teksten van deze band iets vreemds     fysieke prikkels; seks. Seks is het   de theorie te verbinden: “One of
                         aan de hand; ze gaan namelijk alleen    enige dat hen nog levend kan laten   the irrationalities of rationality,
                         over seks! Zij beschrijven seks als    voelen. Dit zou volgens Max Weber    from Weber’s point of view, is that
                         levenswijze, als religie, alsof seks het  het gevolg zijn van de ‘onttovering’  the World tends to become less
                         enige is wat je nog doet beseffen dat   van de samenleving, door verre-     enchanted, less magical, and ulti-
                         je leeft en alsof het je een reden om   gaande rationalisering. Seks als    mately less meaningful to people”
                         te leven geeft.              antwoord op rationalisering.      (Ritzer, 2008). Ik zie de teksten die
                                                Ik heb er niet lang hoeven na te  de band van de flyer maakt als een
                         Wat is het verband met Max Weber,     denken om op dit idee te komen.     duidelijke uiting van het hierboven
                         een keurige 19de eeuwse socioloog?     De ‘onttovering’ van de wereld is    geschreven fenomeen. Aangezien
                         In Weber zijn werk gaat het over      een iets waar ik al langer mee bezig  niks in het leven ze meer aanspreekt,
                         ‘rationalisering’. Volgens hem wordt    ben. Karl Marx heeft mij al eerder   niets ze meer het gevoel kan geven
                         het leven in de hedendaagse kapita-    op dit hierover aan het denken     dat hun leven er toe doet, moeten
                         listische, bureaucratische samenle-    gezet. Zijn claim is dat mensen door  ze hun toevlucht wel nemen in een
                         ving steeds rationeler door univer-    steeds verder gaande arbeidsdeling   wereld waar alles draait om extreme
                         sele regels, wetten en regelingen.     ‘vervreemd’ worden van hun werk,    fysieke prikkels, het enige dat hen
                         Alles wordt daardoor berekenbaar,     terwijl de innerlijke drang om te    nog levend kan laten voelen. Dit
                         efficiënt, voorspelbaar en contro-     creëren (werken) is volgens Marx    zou volgens Max Weber het gevolg
                         leerbaar. Dat kan uiteindelijk onge-    juist wat mensen mens maakt. Marx    zijn van de ‘onttovering’ van de
                         wenste gevolgen hebben; de wereld     en veel volgers van hem beweren     samenleving, door verregaande
                         wordt voor mensen steeds minder      dat ze zich hierdoor minder nuttig,   rationalisering.40  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                 Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  41
    essay
 ‘t Is stil in Amsterdam                                                 't Is stil in Amsterdam

   Een sociologische tekstanalyse                                           De mensen zijn gaan slapen
                                                             De auto's en de fietsen
                                                             Zijn levenloze dingen
   Door: Koen van Leeuwen
   Fotografie: Baharan Andishmand, Eva van Barneveld en Misha Melita                          De stad behoort nu nog
                                                             Aan een paar enkelingen
                                                             Zoals ik
                                                             Die houden van verlaten straten
                                                             Om zomaar hardop
                                                             In jezelf te kunnen praten
                                                             Om zomaar hardop te kunnen zingen
                                                             Want de auto's en de fietsen


   W
         ij, Amsterdamse sociologiestudenten,     romantische beeld kent ook een keerzijde: Mead      Zijn levenloze dingen
         zijn bezig met het ontleden van sociale    schreef over de armoede van (Europese) migranten
         verbanden,   structuren,   systemen,
                                                             Als de mensen zijn gaan slapen
                                in Chicago. Duitsers, Italianen, Ieren, Chinezen
   theorieen. Wij kennen en ontdekken de dynami-       creëerden hun eigen towns in de stad, wat met veel
   sche processen die ten grondslag liggen aan al die     problematiek gepaard ging. Grote verschillen tussen
   sociale processen en interacties, waar leken slechts    arm en rijk en de vermeende banden van de over-
   naar kunnen gissen. Wij sociologen zijn experts op     heid met criminele bendes maakte de stad tot wat     't Is zo stil in Amsterdam
   het gebied van samenlevingen, wij zijn de trotse en    Spencer een jungle noemde. Ook Amsterdam is zo’n     En godzijdank niemand
   unieke bezitters van kennis over de grote sociale     ontwikkeling niet bespaard gebleven. Hoe vaak
                                                             Die ik tegenkwam
   wereld, die alleen met een scherp oog en een kriti-    wordt er niet met trots gewezen op die honderden
   sche blik valt waar te nemen. Wij sociologen bezitten   nationaliteiten die de stad rijk is? Sociale weten-   't Is stil in Amsterdam
   dat talent, wij bezitten de kunde om dat te zien en    schappers likken hun vingers af bij die culturele    De mensen zijn gaan slapen
   te doorgronden, zodat we op een geheel eigen en      dynamiek. Dat geeft de stad een gezicht, een eigen
   doordachte wijze uitspraken kunnen doen over        identiteit. Nieuwe patronen versmelten met de      Ik steek een sigaret op
   sociale verhoudingen. Of, om met godfather Weber      oude, het slijt in de bestaande stadscultuur. Een    En kijk naar het water
   te spreken: “de wetenschap die sociaal handelen      fenomeen als de markt maakt dat schitterend duide-
                                                             En denk over mezelf
   duidend wil begrijpen en oorzakelijk verklaren.” Dat    lijk. De Dappermarkt als ontmoetingsplaats voor
   gaan we bij dezen dus proberen.              oost-Amsterdammers, de Noordermarkt kent weer      En denk over later
     Het gaat om de wisselwerking tussen stad en      een grachtengordelliaans karakter. Dat maakt stad    Ik kijk naar de wolken
   bevolking, tussen gebouwen en mensen, tussen        als bakermat en laboratorium van de sociologie.
   de fysieke en de organische actoren, het creëren        In dat kader zijn weinig Nederlandse steden zo   Die overdrijven
   en invullen van de bestaande stad. Een stad als      interessant als Amsterdam. Een wandeling door de     Ik ben dan zo bang
   Amsterdam lijkt altijd enorm veel energie in mensen    hoofdstad is tegelijkertijd een wandeling door de    Dat de eenzaamheid zal blijven
   op te wekken. Ik zie ook altijd mensen heel hard      sociologie, door geschiedenis, door tijd en ruimte.
   fietsen over de grachten, om duidelijk te maken dat    Wie sociologisch door Amsterdam loopt, ziet natuur-   Dat ik altijd zo zal lopen
   het leven ‘hier’ sneller gaat dan op het platteland.    lijk de constante stroom van sociale processen.     Op onmogelijke uren
   Steden kunnen imponeren door hun grootsheid en       Fietsende Amsterdammers, klungelende Span-
   anonimiteit. Terwijl Amsterdam niet meer dan een rij    jaarden, verdwaalde Australiërs, bezopen Britten,
                                                             Dat ik eraan zal wennen
   aaneengeschakelde dorpjes is. Wat maakt dat nou zo     arrogante Italianen, warrige studenten, onstuimige    Dat dit zal blijven duren
   sociologisch interessant?                 leveranciers, assertief horecapersoneel, spuitende    Als de mensen zijn gaan slapen
     Wie wel eens naar een Nederlandse bioscoop-      junks en gedistingeerde kunstliefhebbers bewegen
   film gaat, ziet het merk A-Film voor aanvang        zich op dit kleine stukje oppervlakte met en langs    't Is zo stil in Amsterdam
   voorbij komen. Deze distributeur van Nederlandse      elkaar, zodat onbedoeld en onbewust dit cliché      Ik wou
   speelfilms zetelt in Amsterdam, zo wil het filmpje     telkens weer bevestigd wordt. We weten haast niet
   doen geloven. Een satelliet zoeft boven avondlijk     beter en we willen ook niet anders geloven dat dit
                                                             Dat ik nu eindelijk
   Nederland, en zoemt dan plots in op Amsterdam.       een samenleving is of vormt. Onlangs publiceerde     Iemand tegenkwam
   De stad ligt als een halve maan, gezien vanaf het     S. Montag (pseudoniem van H.J.A. Hofland) in het
   IJ, uitdijend naar het zuiden. Een beetje zoals het    NRC Handelsblad zijn avonturen met tramlijn 3,
   Chicago van George Herbert Mead (1863-1931),        die van het Muiderpoortsta-tion tot aan de Zout-
   dat aan Lake Michigan ligt. Alhoewel beide steden     keetsgracht rijdt. Hij vertelde over de diversiteit
   relatief jong zijn, kennen ze toch al een rijke historie  van buurten, over zijn gang van multicultureel Oost
   aan stadssociologische ontwikkelingen. Handelaren     naar het zo chique en deftige Zuid en de gang naar
   en migranten kwamen van over de hele wereld voor      het volkse West. Stadjes in de stad, zo zou je het
   praktisch nut (specerijen) of goed geluk. Maar dit     kunnen zeggen (of sub-cities, in lelijk Engels). Hoe »42  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                             Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  43
   essentieel is de esthetiek van gebouwen? Sierlijke    stempels op de stad. Wie door de Pijp loopt, zo in    vindt er een wisselwerking plaats tussen het karakter   zo’n sociologisch bolwerk als Amsterdam in de nacht
   ornamenten of hoekige uitsturpsels, variërende      de buurt van de Van Woustraat, ziet duidelijk de     van de fysieke stad en dat van haar bewoners (de      kan veranderen in een levensloze metropool, waar
   architectuur of monotone huizenbouw is zeker van     stijl van de Amsterdamse School. Ongeveer net zo     organische stad). Wie op deze manier zijn gedachten    zelfs een stedeling zich eenzaam kan voelen. Of een
   invloed op het welzijn van bewoners (en passanten).    Amsterdams is het (of eigenlijk: ons eigen) Oost-    naar Rotterdam, Den Haag of Maastricht verplaatst,     migrant. Of een handelaar. Of zelfs een student, die
   Vaak kleeft er aan een wijk een bepaalde karakter-    Indisch Huis, al vanaf 1603 in gebruik, en ontworpen   komt zeer waarschijnlijk op hetzelfde uit. Met andere   na de zoveelste borrel van zijn studentenvereniging
   trek. De Jordaan is voor yuppen, Zuid is kil en koud,   door De Keyser. Ook de sierlijke en karakteristieke   woorden: zou het toeval zijn dat het Nederlandse      beschonken huiswaarts keert en niemand meer
   Watergraafsmeer wil volks. Wie metrolijn 50 neemt,    Westertoren, die aan de ‘verkeerde’ kant van de     landschap parallel loopt met Steinmetz’ beeld over     tegenkomt op straat. Wat is een Amsterdam zonder
   van Gein naar Isolatorweg, komt op een soortgelijke    Jordaan staat, is van hem. Het zijn de klassieke expo-  ‘de nuchtere Nederlander’ en de skyscrapers van      mensen? Daarbij: een apocalyptische aanblik geeft
   insteek. Robert Vuijsje schreef in zijn boek Alleen    nenten van een stad als Amsterdam, die de bravoure    Manhattan symbool staan voor de grenzeloze ambi-      het. Naast een autoloze ook een mensloze zondag
   maar nette mensen over zijn avontuur in de Bijlmer,    van de Gouden Eeuw en de knusheid van de         ties van de gelukzoekende Amerikanen? Laten we       in Amsterdam: de eenzame Ramses Shaffy die tuurt
   die cultureel misschien ver af staat van zijn milieu in  vermeende Nederlandse nuchterheid moeten weer-      aannemen: mens sana in corpore sano.            over het Museumplein richting het Concertgebouw
   Amsterdam-Zuid, maar geografisch slechts enkele      geven. De pittoreske grachtengordel, door Gerrit       Zou de onlangs overleden Ramses Shaffy         zonder ook maar iemand waar te nemen, het Water-
   kilometers daar vandaan is. Al die drommen mensen     Adriaensz. Berckheyde zo treffend weergegeven in     hetzelfde gedacht hebben toen hij in z’n eentje door    looplein, de Dam, de Amstel, de Vijzelstraat, de
   en culturen die zich kriskras door de stad bewegen,    zijn schilderij De Gouden Bocht, heeft een onmis-    nachtelijk Amsterdam liep? Hoe schril is het contrast   Nieuwmarkt, de Herengracht, het Damrak (waar ooit
   maar tegelijkertijd toch aan hun buurt verknocht zijn   kenbare invloed op het humeur en het gedrag van     met zijn stille Mokum? Hij maakt in zijn lied ’t is Stil  de roodzwarte vlaggen met witte Andreaskruizen
   (met hun eigen normen en waarden). Die densiteit     haar bewoners. De gebouwen, pleinen, straten, het    in Amsterdam het tot de meest ansichtkaartige stad     fier in de wind hingen als entree voor de stad), het
   van gebouwen en mensen is als een perpetuum        spel van licht en ruimte, bepalen voor een belangrijk  van de wereld. Verlaten straten, levenloze dingen,     Centraal Station. De Rembrandttoren die knipogend
   mobile: stedelingen vormen samen net zo goed een     deel de sociale processen. Er zijn straten en mensen   niemand die hij tegenkwam. De immer bruisende       de wacht houdt over de stad. Typisch Amsterdams,
   speldenfabriek als die van Adam Smith. Al maken ze    hebben er maar te lopen. Vanuit een helikopterview    stad vol bedrijvige mensen veranderd in een beklem-    maar on-Amsterdams zonder al die hordes mensen
   geen spelden, ze maken een samenleving met ieder     (togglen!) heeft het wat weg van ratten die zich via   mende stilte. Amsterdam als maanlandschap. De       die zich kriskras door Amsterdam bewegen. Van
   hun eigen specialisaties.                 verschillende routes naar het juiste gat bewegen, bij  sociologie valt even stil. Wethouder Els Iping droomt   Noord tot Zeeburg, van Osdorp tot Buitenveldert.
     Ergo: niet alleen de mensen, ook de gebouwen     wijze van psychologisch experiment. De stad drukt    van zo’n stad. Een hermeneutisch onbenul. Maar       Heldhaftig, vastberaden en barmhartig dendert
   ‘maken’ de stad. Architecten als Le Corbusier en     een deterministische stempel op mensen. Archi-      niet deze epicurist: Ramses, de hedonist, ging zijn    de stad maar door. Gelukkig maar. Ondanks maar
   Oscar Niemeyer maar ook onze eigen Hendrikus       tecten zijn daarom net componisten: ze orkestreren    boekje te buiten als het gaat om calvinistisch leven,   vooral dankzij elkaar. Aan ons, sociologen, om dat in
   Petrus Berlage en Hendrik de Keyser drukten hun      het hele geheel door hun partituur. Op die manier    maar wist desondanks treffend te verwoorden hoe      lengte van dagen te blijven fascineren.
44  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6                                                                            Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6  45
     bart
   Het lijkt nét kunst
   Door:Bart van Heerikhuizen
   A
       msterdam is in Nederland       Stel dat we het er over eens zijn  Het lijken kleine pesterijtjes - en dat  een beetje beter dan dat van die rare  de dingen soms anders zijn dan je    van sommigen zelfs een hele harde
       een belangrijk centrum      dat kunst provoceert, verwart en    zijn het ook - maar ze helpen ons     Tori Amos, maar van Scarlatti krijg   tot dan toe dacht. En zoals Bourdieu   wetenschap. Maar sociologie bevat
       voor wetenschap en kunst.    shockeert, dan vallen Matisse en    om te begrijpen op hoeveel onuit-     ik na een half uurtje genoeg, althans  ook wel eens heeft geschreven, dat    onmiskenbaar ook elementen die
   Wetenschap wordt bijvoorbeeld       Malevich binnen die termen, maar    gesproken vooronderstellingen de     wanneer Christian Zacharias hem     voelt soms pijnlijk aan.         wijzen op een zekere verwantschap
   beoefend aan de Universiteit van     Rien Poortvliet en Bob Ross niet. Er  alledaagse omgang is gebaseerd.      speelt op een mooie concertvleugel,     Maar waar doet dat ons ook      met de kunsten.
   Amsterdam. Voor de kunsten moet      zijn ongetwijfeld postmodernisten      Neem het beroemde idee van      want van zo’n klavecimbel krijg ik al  alweer aan denken? Aan wat          Ik weet niet of een docent zoiets
   je zijn in al die ateliers, galeries,   die het daar niet mee eens zijn en   Goffman dat wij allemaal rollen      na vijf minuten koppijn.’ Dan kijken  kunstenaars doen! In verschillende    zou opschrijven in het sociolo-
   geluidsstudio’s en andere broed-     die het werk van Anton Pieck en     spelen voor elkaar en dat werke-     die twee elkaar stralend aan en     opzichten deelt sociologie eigen-    genblad van Groningen, Tilburg,
   plaatsen die deze stad rijk is. Laat   van Norman Rockwell beschouwen     lijke oprechtheid niets anders is     daar horen we een bekende geluid,    schappen met de kunsten.         Nijmegen of Utrecht. Misschien
   je niet misleiden door het tragische   als belangrijke moderne kunst. Dat   dan het vermogen om een indruk      het klíkt. Maar nu zegt Bourdieu:      Ik heb deze stelling laatst uitge-  zou het kunnen in Rotterdam. In
   feit dat het Rijksmuseum en het      is een lastige discussie, maar toch   van oprechtheid met grote overtui-    het enige wat deze twee jongelui    probeerd op een groepje studenten    Amsterdam kun je het hier met
   Stedelijk ten prooi gevallen zijn     valt daar nog wel uit te komen. Er   gingskracht voor te wenden. Samen     hebben gedaan is vaststellen dat    van de Leidse Veerstichting. Na     een zekere onbevangenheid over
   aan verloedering. Kunst floreert     is een ander en veel ingewikkelder   met onze medeacteurs bereiden we     ze allebei uit Oud-Zuid komen,     afloop werd ik overrompeld door     hebben. Amsterdam bezit niet alleen
   niet in musea, maar op heel andere    probleem en dat is dat je met deze   de ene na de andere show voor en     dat ze allebei pianoles hebben     de enorme belangstelling voor en     de oudste en de grootste sociolo-
   plekken: kraakpanden, multimediale    omschrijving misschien wel wat al    eigenlijk zijn we een groot deel van   gehad, dat hun ouders bovenmo-     instemming met wat ik voorzichtig    gieopleiding, het is tevens de meest
   ex-fabriekshallen en morsige oefen-    te veel bijvangst in je netten laat   de dag bezig met het ontwikkelen     daal verdienen, dat hun broers en    betoogde. Ik had blijkbaar een      heterogene. Veel stromingen en
   ruimtes, de experimentele achterka-    zwemmen. Kunstenaars zijn niet     van subtiele strategieën om onze     zussen allemaal het VWO hebben     gevoelige snaar geraakt. De tijd is   varianten floreren hier zij aan zij. Zo
   mertjes van het grotestadsleven.                                              afgemaakt, kortom, dat er tussen    er kennelijk weer rijp voor. Weer!    zitten er stukjes in ons programma
     Wat is kunst? Ieder antwoord op                                            hen een hoge mate van klasse-      Deze gedachte is namelijk al eerder   die raakvlakken vertonen met de
   die vraag is problematisch. Als het                                             homoganie bestaat. Die klik die ze   genoteerd, bijvoorbeeld door de     schone kunsten. Dat heeft ook te
   werk van de ene kunstenaar er nog                                              voelden, dat was niet zozeer een    Amerikaanse socioloog Robert       maken met het culturele klimaat
   net in te passen valt (het fietswiel
                        Kunstenaars proberen de kijkers, lezers, luisteraars               romantische, maar meer een klasse-   Nisbet in zijn boekje Sociology as    van de stad Amsterdam, de beoefe-
   van Marcel Duchamps), dreigt het     eventjes los te wrikken uit hun alledaagse denkroutines.             klik. Ze hebben elkaar minzaam     an Art Form uit 1973.          ning van de kunsten in deze stad is
   werk van een andere kunstenaar er                                              een seal of approval gegeven. Ze      Toen Nisbet zijn stelling verde-   voelbaar binnen de poreuze muren
   buiten te raken (blauw monochroom                                              dachten allebei, zonder zich dat    digde ging het goed met de socio-    van de universiteit.
   van Yves Klein). Wat is kunst? Een                                             bewust te zijn: met jou durf ik bij   logie. De instroom van sociologie-      Ik ben mij daarvan bewust als
   oorlogsfoto van Robert Capa? Een                                              mijn moeder wel voor de dag te     studenten was overweldigend en      ik college geef. Ik probeer als een
   essay van Rudy Kousbroek? Een       de enigen die mensen in verwarring   medemensen er zo slim mogelijk      komen. En mochten ze ooit trouwen    de arbeidsmarkt voor sociologen     betrouwbaar docent belangrijke
   happening van Marina Abramovic?      proberen te brengen.          in te laten lopen. Wie na enige      en kinderen krijgen, dan was dit    leek – zeker in Nederland in die     theorieën in de sociologie helder en
   Het Centre Pompidou in Parijs?        Neem nu eens de zogenaamde     weerstand te hebben overwonnen      het moment dat ervoor zorgde dat    dagen - onverzadigbaar. Dat is      nauwkeurig over te brengen. Maar
     Dit is een poging tot omschrij-   breaching experiments van Harold    diep in de wereld van Goffman       ook nu weer een hoge mate van      daarna veranderd en in de magere     ik wil soms ook, bijvoorbeeld als ik
   ving; kunst is dat wat mensen door    Garfinkel. Deze ethnomethodo-      doordringt, herkent ineens overal     klasse-endogamie verzekerd is. Wie   jaren tachtig en negentig durfde     les geef over Garfinkel, Goffman
   elkaar schudt, verrast, verbaast,     logische socioloog schreef zelf dat   om zich heen de manifestaties van     deze theorie voor het eerst hoort    niemand meer te zeggen dat socio-    of Bourdieu, iets door elkaar
   shockeert. Kunstenaars proberen de    die zogenaamde experimenten       het kille, manipulatieve sociale     reageert vaak heel geërgerd. Moet    logie ook wel iets gemeen heeft     schudden in de hoofden
   kijkers, lezers of luisteraars eventjes  bedoeld zijn als hulpjes om de luie   universum dat hij beschrijft.       die Bourdieu nou echt alles kapot    met de kunsten. Het vak had het     van de studenten die in
   los te wrikken uit hun alledaagse     verbeeldingskracht van mensen        Twee jonge mensen zitten in het    maken: liefde, romantiek, seksueel   al moeilijk genoeg. Sociologie was    de zaal zitten. Soms wil
   denkroutines. Alle voorbeelden in     een handje te helpen. Hij gaf zijn   café, aldus Bourdieu’s theorie van    magnetisme, gemeenschappelijke     toch al het doelwit geworden van     ik alledaagse vanzelf-
   de vorige alinea hebben dit gemeen:    studenten opdrachten die er uitzien   het cultureel kapitaal. Ze vinden     muzikale hartstocht? Is er dan niets  gemakkelijk scorende columnisten,    sprekendheden    een
   het fietswiel, het blauwe schilderij,   als practical jokes: speel boter kaas  elkaar leuk, al kennen ze elkaar nog   meer heilig? Maar ondertussen      maar inmiddels is het tij opnieuw    beetje raadselachtig
   de oorlogsfoto, het stuk van Kous-    en eieren, maar zet de kruisjes en   maar net. De ene vraagt ‘van wat     begin je toch wel een beetje te twij-  gekeerd. De studenten stromen      maken,    verwar-
   broek, de happening en het als een    de rondjes op de verkeerde plekken   voor muziek houd jij?’ De andere     felen aan dingen die je tot dan toe   weer binnen, de arbeidsmarkt       ring stichten die
   olieraffinaderij ogende museum. Ze    en kijk wat er dan gebeurt. Voer met  zegt ‘ik houd van de sonates van     zeker meende te weten.         voor sociologen is weer uitstekend,   tot inzicht leidt.
   proberen het publiek even los te     iemand een persoonlijk gesprek     Scarlatti, maar ik draai ook best       Garfinkel, Goffman, Bourdieu;    de columnisten zetten weer trots     Daarbij   denk
   rukken uit de wereld van de clichés,   en haal dan een bandrecordertje     wel vaak de eerste drie albums      drie voorbeelden van sociologen     onder hun columns dat ze socioloog    ik wel eens
   de stereotype voorstellingen, de     tevoorschijn en zeg dat je dit alle-  van Tori Amos, en eigenlijk luister    die hun lezers welbewust in de war   van origine zijn. Misschien kunnen    ‘hé, wat sta ik
   gewoontewijsheden van alledag.      maal hebt opgenomen, reageer      ik ’s nachts tussen twaalf en twee    brengen en die daarmee beogen      we het ons nu weer permitteren      hier nou toch te
   Het is ook om die reden dat kunst     op alles wat iemand zegt met het    vooral naar Thelonius Monk.’ De      inzicht te bieden, niet alleen intel-  om minder besmuikt te doen over     doen... Het lijkt
   mensen soms kwaad maakt. Kunst      vriendelijke verzoek om precies     ander zegt ‘hoe bestaat het, ik vind   lectueel inzicht, maar ook emoti-    de wat softere kanten van het vak.    nét kunst!’
   brengt je in de war en dat is niet    uit te leggen wat hij nu eigenlijk   Monk ook geweldig, en ik vind het     oneel inzicht. Ze willen dat je niet  Sociologie is in de allereerste plaats
   altijd prettig.              bedoelt met de gebruikte woorden.    pianospel van Alicia Keys eigenlijk    alleen begrijpt, maar ook voelt dat   een wetenschap en in de handen46  Sociologisch Mokum, jaargang 13, nr 6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:234
posted:7/3/2011
language:Dutch
pages:25