; บรรยายอิเหนา
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

บรรยายอิเหนา

VIEWS: 449 PAGES: 39

 • pg 1
									บทละครเรื่อง อิเหนา


    ผู้สอน
ครูจุไรรัตน์ พงศ์
    สุวรรณ
       เมืองหมันหยา
ทาวหมันหยา +
 ้
  ประไหมสุหรี
  นิ หลาอาระตา + กุเรปัน

   ดาหราวาตี +     ดาหา

   จินดาส่าหรี  + โอรสท้าวมังกัน
            เมืองหมันหยา

         ธง


       พระขรรค์

  เกิดกลียค = ข้าวยากหมากแพง ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด ฯลฯ
      ุ
  วงศ์อสัญแดหวา(วงศ์เทวัญ)

 ท้ าวกุเรปัน

 ท้ าวดาหา

 ท้ าวกาหลัง

 ท้ าวสิ งหัดส่ าหรี
ตาแหน่ งมเหสี กษัตริย์ชวา
   ประไหมสุ หรี

   มะเดหวี

   มะโต

   ลิกู

   เหมาหลาหงี
           เมืองกุเรปัน
 ท้ าวกุเรปัน  +   ประไหมสุหรี  (นิ หลาอระตา)

   อิเหนา      วิยะดา

 ท้ าวกุเรปัน  +   ลิกู


      กะหรัดตะปาตี
   องค์ปะตาระกาหลาหรือองค์อสัญแดหวา

 เป็ นเทวดาบรรพบุรุษของวงศ์อสัญแดหวา

 คอยดูแลทุกข์สุขของบุคคลในวงศ์อสัญแดหวา

 เนรมิตกริชวิเศษ จารึกชื่อให้แก่อเิ หนาและสียะตรา
 เป็ นผูบนดาลให้อเหนาพลัดพรากจากบุษบา
     ้ั    ิ
กริช
              อิเหนา
               หรือ

             ระเด่นมนตรี
  หยังหยังหนึ่งหรัด อินดราอุดากันสาหรี ปาตี อิเหนาเองหยังตาหลา
  เมาะตาริ ยะกัดดังสุ รศรี ดาหยังอริ ราชไพรี เองกะนะกะหรี กเุ รปัน

                           ั
     เป็ นชายรูปงาม มีเสน่ ห ์ เจรจาอ่อนหวาน นิ สยเจ้าชู ้
     มีความเชี่ยวชาญในการใช้กริชและกระบี่เป็ นอาวุธ
         เมืองดาหา
 ท้ าวดาหา  +   ประไหมสุหรี  (ดาหราวาตี)

   บุษบา     สี ยะตรา
    +       +
   อิเหนา     วิยะดา
           บุษบา
 ตอนประสูติมีเหตุอศจรรย์ คือ
          ั
 มีกลิ่นหอมตรลบอบอวลทัวทังวัง
            ่ ้
 มีเสียงดนตรีแตรสังข์ดงขึ้นเองโดยไม่มีผูบรรเลง
            ั         ้
  ้               ิ
งามลาเลิศกว่านางใดในแผ่นดินชวา กิรยามารยาทเรียบร้อย
 คารมคมคาย เฉลียวฉลาด ทันคน ใจกว้างและมีเหตุผล
        เมืองกาหลัง
 ท้ าวกาหลัง    +     ประไหมสุหรี


      สะการะหนึ่งหรัด

 ท้ าวกาหลัง    +   ลิกู


         บุษบารากา
      เมืองหมันหยา
 ทาว
  ้     +   ประไหมสุหรี
 หมันหยา     (จินดาส่าหรี)
    จินตะหราวาตี
     จินตะหราวาตี
 มีรูปโฉมงดงาม  มีผิวสองสี
 นิ สยเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง
   ั
 แสนงอน ช่างพูดประชดประชัน

 บางครังก็กาวร้าวหยาบคาย
     ้ ้
อิเหนาทาอุบายทูลลาท้าวกุเรปันไปเที่ยวป่ า

อิเหนาปลอมเป็ นชาวป่ าชื่อมิสาระปันหยี
มุ่งตรงไปหาจินตะหราที่เมืองหมันหยา
พร้อมพี่เลี้ยง ๔ คน
ตาแหน่ งพี่เลี้ยงของอิเหนา
    ปูนตา

    ประสันตา

    การะตาหลา

    ยะรุเดะ
    ตาแหน่ งเสนาบดี มี ๔ ตาแหน่ ง
๑. ปาเตะ รับใช้ ใกล้ ชิดพระมหากษัตริย์และเจ้ าผู้ครองนคร
๒. ตามะหงง แม่ ทัพใหญ่ รับใช้ ทางการทหาร
๓. ดะหมัง เสนาฝ่ ายปกครอง
๔. ยาสา         ่
      ทาหน้ าที่เกียวกับระเบียบแบบแผนต่ าง ๆ
ระตูปันจะรากัน + ระตูปักมาหงัน + ระตูบุศสิ หนา


 สะการะวาตี     มาหยารัศมี

          สังคามาระตา
  เมืองจรกา
   ่
ระตูลาสา

         ่
      เป็ นพีชายของ



              ระตูจรกา
       เมืองกะหมังกุหนิ ง
     ระตูปาหยัง     ระตูประหมัน

 ท้ าวกะหมังกุหนิง   +  ประไหมสุหรี

           วิหยาสะกา
ความสาคัญของเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

 1. เป็ นเหตุการณ์ สาคัญทีแสดงให้ เห็นลักษณะนิสัยของ
               ่
  ตัวละครต่ าง ๆ ได้ อย่ างชัดเจน
 2. เป็ นสงครามครั้ งใหญ่ ททาให้ เห็นความช่ างสั งเกต
                ี่
 ปฏิภาณ
  และฝี มือการรบของอิเหนา
 3. เป็ นจุดเปลียนของเรื่ อง ทาให้ อเหนาได้ เห็นบุษบาและ
         ่          ิ
            ิ
  หลงรักนาง จนไม่ คดที่จะกลับไปหาจินตะหราอีกเลย
         ภาระงานกล่ ุม
                  ่
 คาสั่ ง ศึกษาเรื่องอิเหนา ในหน้ าทีได้ รับมอบหมายแล้วทา
     กิจกรรมต่ อไปนี้
 ๑. หาคาศัพท์ ความหมาย
๒. ถอดคาประพันธ์ ให้ เป็ นร้ อยแก้ วโดยย่อ
๓. เขียนบทละคร / ออกแบบทดสอบ
๔. เตรียมซักซ้ อมการแสดง / แสดงละคร / ทดสอบ
  ่
เพือน
๕. รวบรวมผลงาน / จัดทารู ปเล่ ม ส่ งครู
 คาศัพท์  ความหมาย        ความรูเ้ พิ่มเติม
ภูมี    กษัตริย ์   ในที่น้ ี หมายถึงท้าวกะหมังกุหนิ ง
อนุ ชา   น้องชาย    ในที่น้ ี หมายถึงท้าวปาหยัง,ประหมัน
ระตู    เจ้าเมืองเล็กๆ
พจมาน   คาพูด
รูจี    งาม
คดี    เรื่อง
อสัญหยา  เทวดา
๒. ถอดคาประพันธ์ เป็ นร้ อยแก้วแล้วเขียนเรียบเรียง
   โดยย่ อ
 เรื่องย่ อ
    ท้า วปาหยัง และท้า วปะหมัน พร้ อ มระตู เ มื อ งต่ า ง ๆ เมื่ อ
 เดิ น ทางมาถึ ง เมื อ งกะหมัง กุ ห นิ ง ก็ เ ข้า เฝ้ าท้า วกะหมัง กุ ห นิ ง
        ้
 หลังจากที่ ทาวกะหมังกุหนิ งทักทายปราศรั ยทุ กคนแล้ว ก็ได้
 บอกถึงสาเหตุที่เชิญทุกคนมาว่าจะขอให้ทุกคนไปช่วยทาศึกกับ
 เมือง ดาหา ซึ่ งทุกคนต่างก็พร้ อมและเต็มใจที่จะช่ วยทาศึกใน
 ครั้งนี้ เหมือนเช่ นทุกครั้งที่ ผ่านมา จากนั้นท้าวกะหมังกุหนิ งก็
 เชิ ญให้ระตูทุกคนไปพักผ่อนตามอัธยาศัยและชวนน้องชายทั้ง
 สอง คือท้าวปาหยังและท้าวปะหมันไปยังที่ประทับของตน
    ้
๓. นาเนือหามาเขียนเป็ นบทละคร (ดังตัวอย่ าง)
 ฉากที่ ๑

         ท้ าวกะหมังกุหนิง

  ท้ าวปาหยัง            ท้ าวประหมัน

    ระตู                ระตู
บทบรรยาย
   ณ เมืองกะหมังกุหนิง ท้าวปาหยังและท้าวประ
หมันเมื่อเดินทางมาถึงก็เข้าไปเฝ้ าท้าวกะหมังกุหนิง
บทสนทนา
ท้ าวกะหมังกุหนิง : ปาหยัง ประหมันน้องรัก มานี่มานังกับพี่
                          ่
  ที่นี่
ท้ าวปาหยัง ท้ าวปะหยัง : ขอบพระทัย พะยะค่ะ
ท้ าวกะหมังกุหนิง : ว่าไงเจ้าเมืองทุกท่านสบายกันดีหรื อเปล่า
ระตู : สบายดี พะยะค่ะ
ท้ าวกะหมังกุหนิง : ที่เราเชิญพวกท่านมาวันนี้ ก็เพื่อจะบอกว่า
เราจะยกทัพไปตีเมืองดาหา แล้วเราขอให้พวกท่านช่วยเราทา
       ้
ศึกในครั้งนี้ดวย
                   ่
ระตู : อย่าทรงวิตกไปเลยพะยะค่ะ ไม่วาครั้งนี้หรื อครั้งไหน ๆ
                    ิ
พวกข้าพระพุทธเจ้าพร้อมพลีกายถวายชีวตเป็ นราชพลี พะยะค่ะ
ท้ าวกะหมังกุหนิง : ขอบใจพวกท่านทั้งหลายมาก เอาล่ะพวก
ท่านเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย เชิญพวกท่านไปพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ปาหยัง ปะหมัน เดี๋ยวน้องทั้งสองตามพี่เข้าไปใน
ปราสาทนะ
ปาหยัง ปะหมัน ระตู : รับด้วยเกล้า พะยะค่ะ
      ตัวอย่ างแบบทดสอบ
    จงเติมคาลงในช่ องว่ าง
 คาสั่ ง

 ๑. ท้าวกะหมังกุหนิงกล่าวทักทาย
 ...................................
 ๒. ท้าวกะหมังกุหนิงชี้แจงว่าจะยกทัพไปตีเมือง
 .............
 ๓. ท้าวกะหมังกุหนิง ชวน
 ..............................เข้าไปพูดคุย
    ตัวอย่ างการกรอกคะแนน
เลขที่ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
 ๑          ๑๐     ๘
 ๒          ๑๐     ๗
 ๓          ๑๐     -   สมาชิกกลุ่ม
 ๔          ๑๐     ๙
 ๕          ๑๐     ๖
 ๖          ๑๐     -   สมาชิกกลุ่ม
 กลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๔๙ ลดองค์ลงนังบนแท่นทอง....
                 ่
         ถึงหน้า ๑๕๔ ช่วยพระชิงชัยด้วยไพรี ฯ
 .... ่ ๒ หน้า ๑๕๔ เมื่อนั้น พระปิ่ นภพกุเรปันราชฐาน...
กลุ่มที
        ถึงหน้า ๑๖๑ เป็ นหมู่หมวดตรวจตราทุกราตรี
....
กลุ่มที่ ๓ หน้า ๑๖๑ เมื่อนั้น ฝ่ ายวิหยาสะกาเรื องศรี .....
         ถึงหน้า ๑๖๗ไปเฝ้ าท้าวหมันหยาฉับพลัน
....
กลุ่มที่ ๔ หน้า ๑๖๗ ครั้นถึงนิเวศน์วงใน......
                  ั
         ถึงหน้า ๑๗๒ คลาเคลื่อนโยธาทุกหมวด
กองฯ....
กลุ่มที่ ๕ หน้า ๑๗๒ ครั้นออกมานอกนคเรศ......
           ถึงหน้า ๑๗๗ ก็กลับไปที่ประทับ
พลับพลา...

กลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๗๗ บัดนั้น ฝ่ ายกองร้อยคอยเหตุอาสา....
                     ั
         ถึงหน้า ๑๘๓ เห็นจะมีชยแก่ไพรี .......

								
To top