Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

zagan

VIEWS: 37 PAGES: 26

									      Herb Żagania     Flaga Żagania

Województwo        Lubuskie

Powiat           Żagański

Gmina           Miejsko - Wiejska
                         Żagań, miasto
                         w południowej
Burmistrz
              Sławomir Kowal
                         części
                         województwa
Położenie         51° 37' N 15° 19‘E   lubuskiego, nad
                         Bobrem, w
Populacja (2004)
-liczba ludności      28,100 tys.      Borach
Strefa numeracyjna     0-68          Dolnośląskich.
Kod pocztowy        68-100 do 68-103
                         28,2 tys.
Tablice rejestracyjne   FZG          mieszkańców
          KRONIKA ŻAGANIA
około 700 - według legendy księżna Żaganna, córka Wandy, wnuczka króla Kraka założyła miasto na
prawym brzegu rzeki Bóbr
od XII w.   - Żagań siedzibą kasztelana, urzędnika księcia polskiego sprawującego władzę militarną,
administracyjną i sądową nad grodem i okolicą (do początku XIV w.). Przeniesienie grodu na obecne
miejsce, budowa kościoła i zamku książęcego.
1202           - kasztelan żagański Stefan, po raz pierwszy wymieniony w zachowanych
dokumentach
przed 1260    - lokalizacja miasta na prawie magdeburskim, wytyczenie rynku i ulic oraz budowa
ratusza i
         obwarowań miejskich - napływ kolonistów niemieckich na Śląsk i w okolice Żagania
1274              - Żagań staje się rezydencją książęcą Piastów Żagańskich (książę
Przemko, pierwszym
 samodzielnym
  władcą księstwa)
przed 1284    - powiększenie miasta w kierunku wschodnim
1284       - w mieście osiedlają się augustianie i franciszkanie
1290       - w Żaganiu działa książęca mennica
1299      - rozbudowa klasztoru i kościoła parafialnego (książę przekazuje swój zamek zakonowi
 augustianów)
1314       - dokumenty miejskie wymieniają rzemieślników: piekarzy, tkaczy, szewców, rzeźników,
 kupców,
         kowali.
1329       - książę Henryk IV składa hołd lenny czeskiemu królowi
1334       - zbudowano kościół p.w. św. Krzyża
1337       - książę Henryk IV zezwala miastu na wydobywanie rudy darniowej w pobliskim lesie.
Księstwo żagańskie staje się znanym na Śląsku ośrodkiem wydobycia rudy darniowej i wytopu żelaza
(XIV i XV w.)
1365       - Jadwiga, córka księcia żagańskiego Henryka V Żelaznego wychodzi za mąż we
Wschowie
 za króla
 Polski Kazimierza Wielkiego
około 1385   - na wieży kościoła parafialnego zainstalowano pierwszy zegar


1394 – 1422 - opatem klasztoru augustianów jest Ludolf, założyciel biblioteki, autor kroniki klasztoru,
wybitny
         Kaznodzieja, uczestnik obrad soboru w Pizie (1409), budowniczy drewnianego kościoła "na
              Górce"(1404)
1429            - husyci pustoszą bibliotekę klasztorną
1444            - budowa murowanego kościoła "na górce"
1453            - nuncjusz apostolski, Jan Kapistran (późniejszy święty) głosi kazania w kościele
 franciszkanów
1472            - książę Jan H, ostatni piastowski władca Żagania sprzedaje księstwo Sasom
1486            - budowa nowego ratusza w zachodniej pierzei rynku
1515            - rozbudowa kościoła parafialnego
1524            - rozpowszechnienie wśród mieszkańców Żagania nauk Marcina Lutra (reformacja)
1539            - franciszkanie opuszczają miasto
1541            - pofranciszkański kościół p.w. św. Piotra i Pawła przejmują protestanci-rozbudowa
kościoła (l 583)
1549            - księstwo żagańskie przechodzi pod panowanie cesarza Austrii
1582            - zbudowano pierwszy wodociąg miejski oraz uruchomiono nad rzeką Bóbr młyn prochowy
1598            - przy kościele "na górce" wzniesiono kaplicę Bożego Grobu
1602            - zbudowano wieżę kościoła p. w. św. Piotra i Pawła
1618            - wybuch wojny 30-letniej, przemarsze wojsk oraz kontrybucje rujnują miasto i księstwo
1620            -miasto liczy 4.000 mieszkańców
1627            - książę Albrecht Wallenstein otrzymuje księstwo od cesarza Ferdynanda II
1628            - książę Wallenstein sprowadza jezuitów, którzy zakładają gimnazjum w opuszczonym
przez
       franciszkanów klasztorze
1628            - Jan Kepler, cesarski matematyk i astronom sprowadza się wraz z rodziną do Zagania,
zakłada drukarnię (1629) i drukuje swoje dzieła oraz kontynuuje tutaj badania i obserwacje
1631     - rozpoczęcie budowy pałacu pod kierunkiem włoskiego architekta Yincencio Boccaccio
1634     - śmierć księcia Wallensteina przerywa budowę pałacu
1646            - książę Wacław Lobkowicz kupuje od cesarza księstwo żagańskie
1668            - kontrreformacja w księstwie żagańskim
1669            - uruchomiono nad rzeką Czerną młyn papierniczy
1674-1695 - kontynuacja budowy pałacu pod kierunkiem włoskiego architekta Antonio Porta
1677 i 1688 - pożary miasta
1689-1702 -budowa kolegium i gimnazjum jezuickiego (A. Porta, S. Spinetti)
1702            - budowa murowanego kościoła p.w. św. Ducha na miejscu drewnianego z XIII w.
1709            - budowa protestanckiego kościoła Łaski p.w. św. Trójcy. Ustawienie pomnika wotywnego
na
Placu Klasztornym
1730            - wielki pożar pustoszy miasto i klasztor augustianów
1731            - odbudowa kościoła i klasztoru w stylu barokowym (Urbański, Neunherz, Haberle, Franz,
Konrad)
1740            - miasto zostaje zajęte przez wojska pruskie. Śląsk wraz z Żaganiem przechodzi pod
panowanie pruskie
1741            - utworzono powiat żagański. W mieście ulokowano garnizon wojskowy
1756            -miasto liczy 2.860 mieszkańców
1764            - budowa konwiktu i wieży do obserwacji astronomicznych w kompleksie augustiańskim
(obecnie hotel)
1765            - opat zakonu augustianów Ignacy Felbiger drukuje w Żaganiu polsko-niemieckie
elementarze i katechizmy, przeprowadza reformę szkolnictwa na Śląsku oraz kształci nauczycieli
1768            - w mieście utworzono Królewski Urząd Pocztowy
1769     - na wieży kościoła parafialnego Felbiger instaluje pierwszy na Śląsku odgromnik (piorunochron)
1773     - rozwiązanie zakonu jezuitów, gimnazjum przejmuje Pruski Królewski Instytut Szkolny
1783-1795 - działa punkt obserwacyjny pierwszej na świecie sieci meteorologicznej "Societas Meteorologica
Palatina"
1786     - księstwo nabywa książę kurlandzki Piotr Biron (zm. 1800)
1793     - przy Nowym Targu (Plac Słowiański) zbudowano pałac (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego).
       Uruchomiono książęcą drukarnię, w której rozpoczęto druk "Tygodnika Żagańskiego"
1804            - tragiczna powódź w Żaganiu (pochłonęła 51 ofiar)
1805            - Żagań zamieszkuje 4.647 osób
1810            - sekularyzacja klasztoru augustianów (najcenniejsze zbiory biblioteczne
1806-1813 - Żagań zajęty przez wojska francuskie
1838            - w byłym seminarium jezuickim utworzono zakład karny dla kobiet (funkcjonował do 1928
r.)
1844            - księżna Dorota obejmuje władzę w księstwie żagańskim
1846            - zakończono budowę neogotyckiej wieży kościoła ewangelickiego (84 m) wg projektu
C.H.E.
Knoblaucha. Otwarto linię kolejową łączącą Żagań z Głogowem i Jankową Żagańską
1847-1870 - z inspiracji księżny Doroty. Oskar Teichert tworzy przeszło 100 hektarowy park krajobrazowy wokół
              pałacu
1847            - rozbiórka umocnień miejskich
1847 -1849 - przebudowa kościoła p.w. św. Krzyża według projektu Leonarda von Schatzberga
1851-1859 - budowa szpitala p. w. św. Doroty (L.v. Schatzberg)
1854            - uruchomiono fabrykę sukna, w której do napędu maszyn użyto maszyny parowej
1857            - adaptacja cytadeli na synagogę przy Nizzaplatz (obecnie Plac Wolności)
1863            - oddano do eksploatacji gazownię miejską
1868-69   - przebudowa wieży ratusza w stylu neorenesansowym według projektu Lehoffera
1871            - zbudowano linię kolejową łączącą Żagań z Żarami
1875            - otwarcie linii kolejowej Żagań - Legnica
1879            - oddano do użytku budynek seminarium nauczycielskiego (obecnie Szkoła Podstawowa
nr 2)
1884            - zbudowano pocztę przy obecnym Placu Wolności
1884-86   - budowa koszar artyleryjskich przy ul. Dworcowej
1892-93   - budowa wodociągów miejskich
1899            - uruchomienie kanalizacji miejskiej
1900            -miasto liczy 13.370 mieszkańców
1902    - zbudowano kaplicę dla gminy luterańskiej (obecnie kościół polsko-katolicki)
1908-09   - zbudowano szpital miejski przy obecnej ul. J. Piłsudskiego i wieżę ciśnień (Bismarckturm)
1913    - oddanie do użytku nowego dworca kolejowego (pierwszy spłonął w 1876)
1914-1918 - podczas I wojny światowej ulokowano w mieście liczne szpitale wojskowe oraz obóz dla jeńców
rosyjskich
1919    - „Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera transportem kolejowym z Francji przez Żagań udaje się do Polski
1923    - zbudowano ewangelicką szkołę "Pestalozzischule" (obecnie budynek Liceum
Ogólnokształcącego)
1932    - utworzono powiat szprotawski z siedzibą w Żaganiu
1935    - zbudowano kąpielisko miejskie
1937     - oddano do użytku koszary dla wojsk pancernych przy Szosie Żarskiej
1939     - w Żaganiu mieszka 22.770 osób. Utworzenie jenieckiego obozu Stalag VIII C
1942     - utworzenie jenieckiego obozu Luft 3 dla oficerów lotnictwa RAF i US AIR FORCE
1944     - wielka ucieczka 76 lotników z obozu jenieckiego Luft 3 (24/25.03)
1945     - po zaciętych walkach wojska radzieckie zajmują miasto (16.02). Przejęcie miasta
przez
 administrację polską (18.06)
1945-47    - napływ do wyludnionego Żagania repatriantów z kresów wschodnich i ludności z
innych części Polski oraz stopniowe wysiedlanie niemieckich mieszkańców miasta.
Odgruzowanie miasta, uruchomienie fabryk zakładów rzemieślniczych, instytucji i szkół. Powiat
żagański w granicach administracyjnych województwa wrocławskiego
1960-70    - budowa nowych osiedli przy ul. Szprotawskiej, Libelta oraz w okolicach Rynku
1967      - rozebranie ewangelickiego kościoła przy Placu Królowej Jadwigi
1983      - zakończono odbudowę żagańskiego pałacu
1998      - Żagań liczy 28.140 mieszkańców
1999      - utworzono powiat żagański w granicach województwa lubuskiego
   Bory        Dolnośląskie Bory,
           Puszcza Zgorzelecka,

 Dolnośląskie    Puszcza Bolesławicka
           kompleks leśny w południowo-
           zachodniej Polsce, w obrębie
           województw: lubuskiego i
           dolnośląskiegol zachodnia część
           Niziny Śląsko-Łużyckiej, na
           wschód od Nysy Łużyckiej, w
           dorzeczu środkowego Bobru.
           Ograniczony od wschodu
           Równinami Szprotawską,
           Legnicką, Chojnowską
           i Wysoczyzną Lubińską. W
           drzewostanie przeważa sosna z
           niewielkimi domieszkami drzew
           liściastych
           (m.in. brzoza, dąb, buk,
           klon,olsza) oraz świerk.
           Ukształtowanie terenu
           równinne, występują torfowiska
           i obszary bagienne. Sieć rzeczną
           tworzy środkowy Bóbr z
           dopływami, m.in. Kwisą i Czarną
Żuraw  koroniasty
           Wielką. Powierzchnia ok. 150
           tys. ha. Siedlisko licznych
           gatunków ptaków, teren lęgowy
           żurawi.
Zabytki
 Tylko ta wieża
  pozostała z
  Kościoła łaski,
  który został
  opuszczony po
  drugiej wojnie
 światowej, a w
   roku 1966
rozebrany. Jest to
miejsce wiecznego
 spoczynku księcia
    piotra.
  W latach
sześćdziesiątych
 kościół miał być
zburzony. Jednak
 na szczęście
  przetrwał.
   Obecna wieża
ratuszowa była gotowa
w 1869 roku. Budowla
   Posiada cechy
wczesnego renesansu i
 klasycyzmu. Ozdobą
budowli jest galeryjka i
arkadowe zwieńczenie.
Na murze znajduje się
 herb miasta i godło
  księcia Ludwika
   Napoleona.
  Na środku placu
 wznosi się fontanna
 w kształcie strzelistej
 gotyckiej wieżyczki.
  Znajduje się tu
 również klasyczny
  pałacyk, zwany
wdowim. Wzniesiony
przez Birona dla żony.
   Obecnie jest
  siedzibą, urzędu
    miasta.
Dawny pałac książęcy,
  obecnie siedziba
 żagańskiego pałacu
   kultury.
   Ferenc Liszt (1811 - 1886),
węgierski kompozytor i pianista. W
Żaganiu przebywał dwukrotnie na
 zaproszenie księżnej Doroty. W
   sierpniu 1853 r. uświetnił
koncertem w pałacu sześćdziesiąte
    urodziny księżnej, zaś w
 październiku 1857 r. przybył jako
  gość na uroczystości weselne
 wnuczki księżnej Doroty, markizy
Marii Doroty Castellane z księciem
Antonim Radziwiłłem. Grał wówczas
  (3 października) na organach
 kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
podczas uroczystości ślubnych, a
 także na organach kościoła p.w.
     Krzyża Świętego.
 Johann Ignaz von Felbiger (1724 - 1788), najbardziej znany żagański
opat ery nowożytnej. Zasłynął jako reformator szkół, rozpoczynając swe
   dzieło od szkoły przyklasztornej w 1761 r. Usunął nieudolnych i
     niewykształconych nauczycieli, zastępując ich pedagogami
 przeszkolonymi według nowych reguł stosowanych przez J.F. Hähna w
berlińskiej Szkole Realnej J.J. Hekkera. Na ich podstawie Felbiger oparł
swoją metodę nauczania, zwaną też sagańską (żagańską). Zawierała w
  sobie: .metodę głoskową, wspólne czytanie w klasie, .sprawdzanie
poznanych wiadomości dzięki pytaniom i odpowiedziom - zgłaszanie się
uczniów przez podniesienie ręki, wykorzystywanie tablic streszczających
     materiał, podział uczniów na klasy w zależności od stopnia
   zaawansowania w nauce. Założył w Żaganiu w 1764 r. pierwsze
 katolickie seminarium nauczycielskie na Śląsku. Przy tym warto dodać,
 iż jako opat większość swojego czasu w Żaganiu poświęcać musiał na
     sprawy związane z kierowaniem klasztorem. Maria Teresa
 zaproponowała Felbigerowi przeprowadzenie reformy szkół na terenie
 cesarstwa habsburskiego. Propozycja została przyjęta, w 1774 r. udał
  się do Cesarstwa Austriackiego. Szeroko rozwinął tam działalność
   wydawniczą. W Wiedniu ukazał się m. in. Powszechny regulamin
  szkolny regulujący funkcjonowanie oświaty w cesarstwie (1774 r.) i
   Księga metod (1775 r.), publikacja podsumowująca przemyślenia
 Felbigera odnośnie nauczania. Mianowany na dyrektora generalnego
szkolnictwa zwykłego (elementarnego) i proboszcza Bratysławy w 1778
   r. złożył godność opata. Zmarł w Bratysławie dziesięć lat później.
Albrecht Wallenstein (1583 - 1634), czeski szlachcic, od
  1624 książę Frydlandu, od 1628 książę Żagania, w
  latach 1629-1631 książę Meklemburgii, od 1626 r.
 naczelny dowódca wojsk cesarskich podczas wojny 30-
   letniej. Utworzył 40000 armię utrzymywaną dzięki
kontrybucjom. Od sierpnia 1627 r. przebywał kilkakrotnie
w Żaganiu (po raz ostatni w listopadzie 1633 r.). Wiązał z
  miastem dalekosiężne plany; chciał stworzyć tu swą
  siedzibę (zamek książęcy); sprowadził do Żagania
 jezuitów; synów tutejszej szlachty wysłał do gimnazjum
katolickiego w Jičinie; otoczył opieką astronoma Keplera.
 Założył mennicę przy Rynku, gdzie w latach 1629-1631
 bito srebrne trójkrajcarówki, półtalary i talary oraz złote
   dukaty. Nie licząc się z protestami, wprowadził w
 księstwie obowiązek udokumentowania przez szlachtę
prawa do własności ziemskiej. W wyniku tej akcji powstał
  kodeks Corpus Privilegiorum Ducatus Saganensis
 (Sagan, 1630 r.) zawierający wykaz przywilejów, nadań
 wieczystych, patentów lennych dla szlachty, klasztorów,
 miast i cechów, wydanych w księstwie w latach 1570-
               1628.
 Piotr Biron (1724 - 1800), syn faworyta carycy
  Anny, następnie Katarzyny II, Ernesta Jana,
 ostatni lennik Rzeczpospolitej na Inflantach,
książę Kurlandii i Semigalii w latach 1769-1795.
  Po III Rozbiorze Polski w 1795 r. zrzekł się
 Kurlandii na rzecz Rosji, otrzymując wysoką
 rentę państwową (60000 talarów) i wypłatę za
 utraconą posiadłość (2 miliony talarów). W r.
  1786 kupił za 1 milion guldenów księstwo
żagańskie, gdzie urządził swój dwór. Sprowadził
do miasta licznych artystów, zlecił m.in. budowę
   pałacyku zw. Wdowim, stajni, oranżerii,
 przebudowę wnętrz pałacu, założył drukarnię
    książęcą (1793 r.). Za jego czasów
   zorganizowano teatr, orkiestrę, galerię
          pałacową.
Dorota (1793 - 1862), księżna żagańska, Dino i Talleyrand,
  księżniczka kurlandzka, hrabina Périgord, najmłodsza z
córek ostatniego księcia Kurlandii i Semigalii, Piotra Birona
 i jego żony, Doroty Medem, wychowana na dworze króla
   pruskiego w Berlinie przez Włocha z pochodzenia, S.
  Piattolego, ex-księdza, współtwórcę Konstytucji 3 Maja,
  bibliotekarza S.A. Poniatowskiego; wydana za mąż za
   Aleksandra Edmunda Talleyranda, bratanka słynnego
 księcia dyplomatów i ex-biskupa, Maurycego Talleyranda;
   spędziła młodość w Paryżu; brała aktywny udział w
 europejskim życiu politycznym, uczestniczyła w kongresie
    wiedeńskim, pełniła honory pani domu ambasady
francuskiej w Londynie; po śmierci M. Talleyranda stała się
 jego jedyną spadkobierczynią. W 1844 r. Dorota przejęła
   księstwo żagańskie od swej siostry Pauliny. Zmarła w
  Żaganiu; ufundowała w mieście szkołę, szpital, kościół,
  wspomagała szkolną młodzież, bezrobotnych, odnowiła
    park, wzbogaciła kolekcję dzieł sztuki w pałacu.
Ludwik Napoleon (1811 - 1898), fr.: Louis
 Napoléon. Książę Valençay i Chalais,
 książę żagański, najstarszy syn księżnej
   Doroty, założyciel żagańskiej linii
Talleyrandów. Kontynuował dzieło matki w
 mieście i księstwie: prowadził prace nad
 upiększaniem parku, wspierał inwestycje
 miejskie, ufundował liczne pomniki. Jego
następcą został pierworodny syn Boson I
 zrodzony z pierwszego małżeństwa z
 księżną Alicją Montmorency. Drugą żoną
Ludwika była hrabina Paulina Castellane.
Johannes Kepler (1571 - 1630), niemiecki astronom, fizyk i matematyk. W
latach 1600-1612 przebywał w Pradze, gdzie początkowo współpracował
z Tycho de Brache. Tam został mianowany nadwornym matematykiem,
astronomem i astrologiem cesarskim. Następnie przebywał w Linzu,
Frankfurcie i Ulm. Opracował tablice ruchu planet, odkrył eliptyczny
kształt orbit planetarnych oraz związki między odległościami i okresami
obiegu planet (sformułował trzy prawa dotyczące ruchu planet, znane
jako prawa Keplera), wynalazł lunetę zbudowaną z dwóch soczewek
skupiających (tzw. lunetę keplerowską). Był zwolennikiem idei Kopernika.
Na jego pracach oparł swoje badania Newton. Do Żagania przyje-chał 25
lipca 1628 r. i osiedlił się wraz z rodziną w domu obok wieży bramnej,
zwanej Szpitalną bądź Kożuchowską. Tam urządził swoją pracownię
(wieża bramna została wyburzona podczas poszerzania ulicy w 1848 r. -
budowla znajdująca się obok restauracji Piastowska jest jej pomniejszoną
kopią). W październiku 1630 r. wybrał się do Ratyzbony. W czasie
podróży zachorował na zapalenie płuc i zmarł 15 października, kilka dni
po dotarciu do celu. Już po jego śmierci na sprowadzonej w 1629 r. z
Lipska prasie drukarskiej zięć naukowca, Jakub Bartsch, i syn Ludwik
wydrukowali w Żaganiu Somnium seu opus posthumum de Astronomia
Lunari, Anno MDCXXXIV (Sen, czyli dzieło pośmiertne o astronomii
księżycowej, 1634 r.). Wcześniej ukazał się list jezuity J. Terentiusa,
członka misji do Chin, pracującego nad reformą kalendarza z
komentarzem Keplera i m. in. informacją o zaćmieniu słońca z
10.06.1630 r. W tymże 1630 r. wydrukowane zostały także
Ephemeridum... (Efemerydy...), tablice o mających nastąpić
krótkotrwałych zjawiskach astronomicznych.
 Liczący ok. 30 tys. mieszkańców Żagań, zajmuje
powierzchnię 40 km2. Położony jest nad rzeką Bóbr
 w południowej części województwa lubuskiego, na
pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Kocich. Na południe
 od miasta rozpościerają się Bory Dolnośląskie, na
zachód - Wzniesienia Żarskie, na północny - wschód
  - Wzgórza Dalkowskie. Żagań znajduje się w
 odległości 40 km od granicy polsko - niemieckiej i
 100 km od granicy polsko - czeskiej. Blisko miasta
  przebiega międzynarodowa autostrada Berlin -
 Wrocław - Kraków a przez miasto droga krajowa
  biegnąca od wschodniej do zachodniej granicy
   Polski. Żagań posiada również dogodne,
  bezpośrednie, komfortowe i szybkie połączenia
 kolejowe z Berlinem, Hamburgiem, Poczdamem,
Wrocławiem, Katowicami, Krakowem i Zieloną Górą
  oraz autobusowe z Poznaniem, Wrocławiem,
  Gorzowem, Zieloną Górą, Zgorzelcem. Żagań
położony jest w pobliżu czterech dużych aglomeracji
  miejskich, takich jak: Wrocław, Poznań, Berlin,
            Praga.
  Bardzo dziękuje za
  obejrzenie mojej
   prezentacji, a
 wszczegulności składam
  podziękowania w
  kierunku pani Ewy
   Przybylskiej za
   udostępnienie
potrzebnych informacji o
    Żaganiu.
Koniec

								
To top