; วัสดุ-09102009
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

วัสดุ-09102009

VIEWS: 3,582 PAGES: 819

 • pg 1
									ประเภทวัสดุ รหัสวัสดุ
    02 02010101
    02 02010102
    02 02010103
    02 02010104
    02 02010105
    02 02010108
    02 02010109
    02 02010110
    02 02010111
    02 02010112
    02 02010201
    02 02010301
    02 02010401
    02 02010402
    02 02010403
    02 02010501
    02 02010601
    02 02010602
    02 02010701
    02 02010801
    02 02010802
    02 02010803
    02 02010804
    02 02010805
    02 02010806
    02 02010807
    02 02010808
    02 02010809
    02 02010810
    02 02010811
    02 02010812
    02 02010813
    02 02010901
    02 02011001
    02 02011002
    02 02011003
    02 02011004
    02 02011005
    02 02011101
    02 02011201
    02 02011301
    02 02011302
    02 02011303
    02 02011304
    02 02011305
    02 02011401
    02 02011402
    02 02011501
    02 02011601
02  02011701
02  02011801
02  02011901
02  02012001
02  02012002
02  02012003
02  02012101
02  02012102
02  02012201
02  02012202
02  02012301
02  02012302
02  02012303
02  02012304
02  02012305
02  02012306
02  02012307
02  02012401
02  02012402
02  02012403
02  02012404
02  02012405
02  02012406
02  02012407
02  02012408
02  02012409
02  02012410
02  02012501
02  02012601
02  02012701
02  02012702
02  02012703
02  02012901
02  02012902
02  02013001
02  02013002
02  02013003
02  02013004
02  02013005
02  02013006
02  02013007
02  02013008
02  02013101
02  02013102
02  02013201
02  02013202
02  02013203
02  02013301
02  02013302
02  02013303
02  02013304
02  02013305
02  02013306
02  02013307
02  02013308
02  02013401
02  02013402
02  02013501
02  02013502
02  02013503
02  02013504
02  02013505
02  02013601
02  02013602
02  02013603
02  02013701
02  02013702
02  02013703
02  02013704
02  02013705
02  02013706
02  02013707
02  02013708
02  02013709
02  02013710
02  02999901
02  02999902
02  02999903
02  02999904
03  03010101
03  03010102
03  03010103
03  03010104
03  03010105
03  03010106
03  03010107
03  03010108
03  03010109
03  03010110
03  03010111
03  03010112
03  03010113
03  03010114
03  03010115
03  03010116
03  03010117
03  03010118
03  03010119
03  03010120
03  03010121
03  03010122
03  03010123
03  03010201
03  03010202
03  03010301
03  03010302
03  03010303
03  03010304
03  03010305
03  03010306
03  03010307
03  03010401
03  03010402
03  03010403
03  03010404
03  03010405
03  03010501
03  03010502
03  03010503
03  03010504
03  03010505
03  03010506
03  03010507
03  03010508
03  03010509
03  03010510
03  03010511
03  03010512
03  03010513
03  03010514
03  03010515
03  03010516
03  03010517
03  03010518
03  03020101
03  03020102
03  03020103
03  03020104
03  03020105
03  03020106
03  03020107
03  03020108
03  03020109
03  03020110
03  03020301
03  03020302
03  03020303
03  03020304
03  03020305
03  03020306
03  03020307
03  03020308
03  03020309
03  03020401
03  03020402
03  03020403
03  03020404
03  03020405
03  03020406
03  03020407
03  03020408
03  03020409
03  03020410
03  03020411
03  03020501
03  03020502
03  03020503
03  03020601
03  03020602
03  03020603
03  03020604
03  03020605
03  03020606
03  03020607
03  03020608
03  03020609
03  03020610
03  03020611
03  03020612
03  03020613
03  03020614
03  03020615
03  03020616
03  03020617
03  03020618
03  03020619
03  03020620
03  03020621
03  03020622
03  03020623
03  03020624
03  03020625
03  03020626
03  03020627
03  03020628
03  03020629
03  03020630
03  03020701
03  03020702
03  03020703
03  03030101
03  03030501
03  03030502
03  03030503
03  03040101
03  03040102
03  03040103
03  03040104
03  03040105
04  04010101
04  04010201
04  04010202
04  04010203
04  04010204
04  04010301
04  04010302
04  04010303
04  04010401
04  04010402
04  04010403
04  04010501
04  04010502
04  04010503
04  04010504
04  04010505
04  04010506
04  04010507
04  04010601
04  04010701
04  04010702
04  04010801
04  04010802
04  04010803
04  04010804
04  04010805
04  04010806
04  04010807
04  04010808
04  04010809
04  04010810
04  04010901
04  04011001
04  04011002
04  04011003
04  04011004
04  04011005
04  04011006
04  04011101
04  04011201
04  04011301
04  04011401
04  04011402
04  04011403
04  04011404
04  04011405
04  04011501
04  04011502
04  04011601
04  04011701
04  04011801
04  04011802
04  04011901
04  04011902
04  04011903
04  04121211
04  04999901
04  04999902
07  07010101
07  07010102
07  07010103
07  07010104
07  07010105
07  07010106
07  07010107
07  07010108
07  07010109
07  07010110
07  07010201
07  07010202
07  07010203
07  07010204
07  07010205
07  07010206
07  07010207
07  07010301
07  07010302
07  07010303
07  07010304
07  07010401
07  07010402
07  07010403
07  07010404
07  07010405
07  07010406
07  07010501
07  07020201
07  07020202
07  07020203
07  07020204
07  07020205
07  07020206
07  07020207
07  07020208
07  07020209
07  07020210
07  07020211
07  07020212
07  07020213
07  07020214
07  07020215
07  07020216
07  07020217
07  07020218
07  07020219
07  07020220
07  07020301
07  07030201
07  07030202
07  07030301
07  07030302
07  07030401
07  07030402
07  07030403
07  07030404
07  07040101
07  07040102
07  07040103
07  07040104
07  07040105
07  07040106
07  07040107
07  07040201
07  07040202
07  07040203
07  07040204
07  07040205
07  07040206
07  07040207
07  07040301
07  07040302
07  07040303
07  07040304
07  07040305
07  07040306
07  07040307
07  07040308
07  07040309
07  07040401
07  07040402
07  07040403
07  07040404
07  07040405
07  07040406
07  07040501
07  07040502
07  07040503
07  07040504
07  07060101
07  07070101
07  07070102
10  01010226
11  11010101
11  11010201
11  11010202
11  11010203
11  11010204
11  11010205
11  11010206
11  11010207
11  11010208
11  11010209
11  11010210
11  11010211
11  11010212
11  11010213
11  11010214
11  11010215
11  11010216
11  11010217
11  11010218
11  11010219
11  11010220
11  11010221
11  11010222
11  11010223
11  11010224
11  11010225
11  11010301
11  11010302
11  11010303
11  11010304
11  11010305
11  11010306
11  11010307
11  11010308
11  11010309
11  11010310
11  11010401
11  11010402
11  11010403
11  11010404
11  11010405
11  11010406
11  11010407
11  11010408
11  11010409
11  11010410
11  11010411
11  11010412
11  11010413
11  11010414
11  11010415
11  11010416
11  11010417
11  11010418
11  11010419
11  11010420
11  11010421
11  11010422
11  11010423
11  11010501
11  11010502
11  11010503
11  11010504
11  11010505
11  11010506
11  11010507
11  11010508
11  11010509
11  11010510
11  11010511
11  11010512
11  11010513
11  11010514
11  11010515
11  11010601
11  11010602
11  11010603
11  11020501
11  11020502
11  11020503
11  11020504
11  11020505
11  11030101
13  13010101
13  13010301
13  13010302
13  13120101
13  13130101
13  13150301
13  13150302
13  13150303
13  13150304
13  13150305
13  13150306
13  13160101
13  13160401
13  13160402
13  13160701
13  13200101
13  13200102
13  13200103
13  13200201
13  13200202
13  13200601
13  13200602
13  13200603
13  13230601
13  13230602
13  13240101
13  13240102
13  13240103
13  13250101
13  13250102
13  13250103
13  13250104
13  13250105
13  13250106
13  13250201
13  13250202
13  13250203
13  13250204
13  13250205
13  13250206
13  13250207
13  13250208
13  13250209
13  13250210
13  13250211
13  13250212
13  13250213
13  13260101
13  13260102
13  13260103
13  13260104
13  13260205
13  13260206
13  13260207
13  13260208
13  13260209
13  13260210
13  13270101
13  13270102
13  13270103
13  13270104
13  13270201
13  13270202
13  13270203
13  13270204
13  13270301
13  13270401
13  13270402
13  13270403
13  13270405
13  13270406
13  13270407
13  13270408
13  13270409
13  13270410
13  13270411
13  13270501
13  13270502
13  13270503
13  13270504
13  13270601
13  13270602
13  13280104
13  13280402
13  13280403
13  13280404
13  13280601
13  13280602
13  13280603
13  13280604
13  13280605
13  13280606
13  13280607
13  13280608
13  13280609
13  13280610
13  13280611
13  13280612
13  13280613
13  13280614
13  13290101
13  13290102
13  13380401
13  13380402
13  13380403
13  13380404
13  13430401
13  13430402
13  13430403
13  13430501
13  13430502
13  13430601
13  13430602
13  13430603
13  13430604
13  13430605
13  13430606
13  13430607
13  13440101
13  13440102
13  13450101
13  13450102
13  13450301
13  13450302
13  13450303
13  13450304
13  13450305
13  13450306
13  13450307
13  13450401
13  13450801
13  13450802
13  13450803
13  13450804
13  13450805
13  13450806
13  13460101
13  13460102
13  13460103
13  13460104
13  13470101
13  13480101
13  13490101
13  13490102
13  13490201
13  13490202
13  13490203
13  13500201
13  13510101
13  13510102
13  13520101
13  13520102
13  13520103
13  13530101
13  13530102
13  13530103
13  13530104
13  13540101
13  13540102
13  13550101
13  13550102
13  13550103
13  13550104
13  13550105
13  13550106
13  13550107
13  13550108
13  13550109
14  14010101
14  14010102
14  14010103
14  14010104
14  14010105
14  14010106
14  14010107
14  14010108
14  14010109
14  14010201
14  14020101
14  14020102
14  14020103
14  14020104
14  14020105
14  14020106
14  14030101
14  14030102
14  14030103
14  14030104
14  14030105
14  14030201
14  14030202
14  14040101
14  14050101
14  14050102
14  14050103
14  14050104
14  14050105
14  14050106
14  14050107
14  14050108
14  14050109
14  14050110
14  14050111
14  14050112
14  14050113
14  14050114
14  14050115
14  14050116
14  14050117
14  14060101
14  14060102
14  14060103
14  14060104
14  14060105
14  14060106
14  14060107
14  14060108
14  14060109
14  14060110
14  14060111
14  14060112
14  14060113
14  14060114
14  14060115
14  14060116
14  14060117
14  14060118
14  14060119
14  14060120
14  14060121
14  14060122
14  14060123
14  14060124
14  14070101
14  14070102
14  14070103
14  14070104
14  14070105
14  14070106
14  14070107
14  14070108
14  14070109
14  14070110
14  14070111
14  14070112
14  14070113
14  14070114
14  14070115
14  14070116
14  14070117
14  14070118
14  14070119
14  14070120
14  14070121
14  14080101
14  14080102
14  14080103
14  14090101
14  14090102
14  14090103
14  14090104
14  14090105
14  14090106
14  14090107
14  14090108
14  14090109
14  14090110
14  14090111
14  14090112
14  14090113
14  14090114
14  14090115
14  14090116
14  14090117
14  14090118
14  14090119
14  14090120
14  14090121
14  14090122
14  14090123
14  14090124
14  14090125
14  14100101
16  16010101
20  20002021
20  20002035
22  22010301
22  22010302
22  22010303
22  22010401
22  22010801
22  22010901
22  22011001
22  22011002
22  22011201
22  22011202
22  22011203
22  22011301
22  22011303
22  22011304
22  22011305
22  22014041
22  22016011
22  22019049
22  22020201
22  22020301
22  22020302
22  22020303
22  22020401
22  22020501
22  22020601
22  22020701
22  22020801
22  22020802
22  22020803
22  22020901
22  22030101
22  22030201
22  22030301
22  22040101
22  22050101
22  22060101
22  22060201
22  22060301
22  22070101
22  22070102
22  22070103
22  22070104
22  22070201
22  22070202
22  22070301
22  22070501
22  22070601
22  22070701
22  22070801
22  22070802
22  22071001
22  22071002
22  22071101
22  22071102
22  22071103
22  22071201
22  22071301
22  22080101
22  22080201
22  22090101
22  22090201
22  22100101
22  22110101
22  22110201
22  22110401
22  22110601
22  22110701
22  22120201
22  22130101
22  22140101
22  22140201
22  22140301
22  22140302
22  22140303
22  22140601
22  22150101
22  22150102
22  22150201
22  22150301
22  22150401
22  22150502
22  22150503
22  22150601
22  22150701
22  22150801
22  22150901
22  22160301
22  22160501
22  22160502
22  22160503
22  22170101
22  22170102
22  22170201
22  22170301
22  22170401
22  22170501
22  22170601
22  22170701
22  22170801
22  22170901
22  22171001
22  22171101
22  22180101
22  22180201
22  22180401
22  22180601
22  22180602
22  22180701
22  22180901
22  22181001
22  22181101
22  22181201
22  22181301
22  22190101
22  22190201
22  22190301
22  22190302
22  22190401
22  22190501
22  22190601
22  22190701
22  22190801
22  22190901
22  22191001
22  22191002
22  22191101
22  22191201
22  22191301
22  22191401
22  22191501
22  22191502
22  22191701
22  22191801
22  22200101
22  22200201
22  22200301
22  22200401
22  22200501
22  22200601
22  22200701
22  22200801
22  22200901
22  22200902
22  22201001
22  22201101
22  22201201
22  22201202
22  22201301
22  22201401
22  22201501
22  22201601
22  22201701
22  22201801
22  22201901
22  22202001
22  22202101
22  22202201
22  22202301
22  22202401
22  22202501
22  22202601
22  22202701
22  22202801
22  22202802
22  22202901
22  22203001
22  22203101
22  22203201
22  22203301
22  22203302
22  22203401
22  22203501
22  22203601
22  22203701
22  22203702
22  22203801
22  22203901
22  22204001
22  22204101
22  22204201
22  22204301
22  22204401
22  22204402
22  22204501
22  22204601
22  22204801
22  22204901
22  22210101
22  22210201
22  22210301
22  22210401
22  22210501
22  22210502
22  22210601
22  22210602
22  22210701
22  22210801
22  22210901
22  22211001
22  22211002
22  22220101
22  22220201
22  22220301
22  22220401
22  22220501
22  22220601
22  22230101
22  22230102
22  22230201
22  22230202
22  22230203
22  22230301
22  22230401
22  22230402
22  22230602
22  22230701
22  22230801
22  22230802
22  22230901
22  22230902
22  22231001
22  22231002
22  22231101
22  22231102
22  22231103
22  22231104
22  22231105
22  22231106
22  22231201
22  22231202
22  22231203
22  22231204
22  22231301
22  22231302
22  22231401
22  22231501
22  22231601
22  22231602
22  22231701
22  22231702
22  22231801
22  22231901
22  22232001
22  22232002
22  22232003
22  22232004
22  22232005
22  22232101
22  22232102
22  22232201
22  22232202
22  22232301
22  22232302
22  22232303
22  22232501
22  22232502
22  22232601
22  22232701
22  22232801
22  22232802
22  22232803
22  22232901
22  22233001
22  22233101
22  22233102
22  22233103
22  22233201
22  22233202
22  22233203
22  22233301
22  22233401
22  22233501
22  22233601
22  22233602
31  31amo230
31  31bru110
31  31bru111
31  31bur840
31  31clo510
31  31cmz810
31  31cot210
31  31dis410
31  31dmp310
31  31GGS330
31  31mst933
31  31smt210
31  31ssr840
32  32CHF822
32  32CMC860
32  32CPR861
32  32NUX830
32  32SEO820
32  32SES820
32  32STT810
32  32TRC830
32  32TRR830
33  33ALC821
33  33bem820
33  33BFS923
33  33CAL861
33  33CAM922
33  33car430
33  33car431
33  33CAV920
33  33CAV922
33  33CHC922
33  33CHM622
33  33CHS921
33  33CHX821
33  33cvo921
33  33cvo922
33  33DIS942
33  33diw871
33  33diw872
33  33FLP941
33  33FMC922
33  33FMC923
33  33GLB822
33  33GLB823
33  33nss850
33  33nss852
33  33pov822
33  33RCT961
33  33SAV825
33  33SAV826
33  33SMD622
33  33SUR942
33  33sws851
33  33TAL922
33  33TRI821
33  33TRI823
33  33XYE920
33  33yel861
33  33ZOA962
33  33ZOP961
41  41001001
41  41001002
41  41001003
41  41001004
41  41001005
41  41001006
41  41001007
41  41001008
41  41001009
41  41001010
41  41001011
41  41001012
41  41001013
41  41001014
41  41001015
41  41001016
41  41001017
41  41001018
41  41001019
41  41001020
41  41001021
41  41001022
41  41001023
41  41001024
41  41001025
41  41001026
41  41001027
41  41001028
41  41001029
41  41001030
41  41001031
41  41001032
41  41001033
41  41001034
41  41001035
41  41001036
41  41001037
41  41001038
41  41001039
41  41001040
41  41001041
41  41001042
41  41001043
41  41001044
41  41001045
41  41001046
41  41001047
41  41001048
41  41001049
41  41001050
41  41001051
41  41001052
41  41001053
41  41001054
41  41001055
41  41001056
41  41001057
41  41001058
41  41001059
41  41001060
41  41001061
41  41001062
41  41001063
41  41001064
41  41001065
41  41001066
41  41001067
41  41001068
41  41001069
41  41001070
41  41001071
41  41001072
41  41001073
41  41001074
41  41001075
41  41001076
41  41001077
41  41001078
41  41001079
41  41001080
41  41001081
41  41001082
41  41001083
41  41001084
41  41001085
41  41001086
41  41001087
41  41001088
41  41001089
41  41001090
41  41001091
41  41001092
41  41001093
41  41001094
41  41001095
41  41001096
42  42001001
42  42001002
42  42001003
42  42001004
42  42001005
42  42001006
42  42001007
42  42001008
42  42001009
42  42001010
51  51010101
51  51010104
51  51010201
51  51010301
51  51010401
51  51010402
51  51020101
52  52010101
52  52010102
52  52010103
52  52010104
52  52010105
52  52010106
52  52010107
52  52010108
52  52010109
52  52010110
52  52010111
52  52010112
52  52010113
52  52010114
52  52010115
52  52010116
52  52010117
52  52010118
52  52010119
52  52010120
52  52010121
52  52010122
52  52010123
52  52010124
52  52010125
52  52020101
52  52020102
52  52020103
52  52020201
52  52020202
52  52020203
52  52020218
52  52020301
52  52020302
52  52020303
52  52020304
52  52020305
52  52020306
52  52020307
52  52020401
52  52020402
52  52020403
52  52020404
52  52020405
52  52020501
52  52020502
52  52020601
52  52020602
52  52020603
52  52020604
52  52020605
52  52020606
52  52020607
52  52020608
52  52020609
52  52020610
52  52020611
52  52020612
52  52020614
52  52020615
52  52020616
52  52020617
52  52020618
52  52020701
52  52020801
52  52020901
52  52020902
52  52020903
52  52021001
52  52021101
52  52021201
52  52021301
52  52021401
52  52021402
52  52021403
52  52021501
52  52021502
52  52021503
52  52021601
52  52021602
52  52021603
52  52021701
52  52021702
52  52021703
52  52021704
52  52021705
52  52021706
52  52021707
52  52021708
52  52021709
52  52021710
52  52021711
52  52021713
52  52021714
52  52021715
52  52021801
52  52021802
52  52021901
52  52030101
52  52030201
52  52030202
52  52030301
52  52030302
52  52030303
52  52040101
52  52040102
52  52040103
52  52040104
52  52050101
52  52060101
52  52060102
52  52070101
52  52070201
52  52070202
52  52070203
52  52070204
52  52070205
52  52070206
52  52070207
52  52070301
52  52080101
52  52090101
52  52090102
52  52100101
52  52100102
52  52110101
52  52110102
52  52110103
52  52110122
52  52110123
52  52110124
52  52120101
52  52120102
52  52120103
52  52120104
52  52120105
52  52120106
52  52120201
52  52120202
52  52120203
52  52120204
52  52120205
52  52120206
52  52130101
52  52130102
52  52130201
52  52130202
52  52130203
52  52130204
52  52130301
52  52130302
52  52130303
52  52130304
52  52130305
52  52130306
52  52130307
52  52130308
52  52130309
52  52130401
52  52130402
52  52140101
52  52140102
52  52140201
52  52140202
52  52140203
52  52140301
52  52140401
52  52140501
52  52140601
52  52140602
52  52140603
52  52140701
52  52140702
52  52140703
52  52140704
52  52140705
52  52150101
52  52150102
52  52150103
52  52150201
52  52160101
52  52160102
52  52160103
52  52160104
52  52160201
52  52160202
52  52160203
52  52160204
52  52160205
52  52160207
52  52160208
52  52160209
52  52160210
52  52160211
52  52160212
52  52160213
52  52160214
52  52160215
52  52160216
52  52160301
52  52160302
52  52160303
52  52160304
52  52160305
52  52160306
52  52160307
52  52160308
52  52160309
52  52160310
52  52160311
52  52160312
52  52160313
52  52160401
52  52160402
52  52160403
52  52160404
52  52160405
52  52160406
52  52160407
52  52160408
52  52160501
52  52160502
52  52160503
52  52160504
52  52170101
52  52170102
52  52170103
52  52170201
52  52170202
52  52170203
52  52170204
52  52170301
52  52170302
52  52170303
52  52170401
52  52170402
52  52170403
52  52170404
52  52170405
52  52170406
52  52170501
52  52170601
52  52180101
52  52180102
52  52190101
52  52200101
52  52200201
52  52200202
52  52210101
52  52210102
52  52210103
52  52210201
52  52220101
52  52220102
52  52220103
52  52230101
52  52230102
52  52230201
52  52240101
52  52240102
52  52240126
52  52250101
52  52250102
52  52260101
52  52260102
52  52260103
52  52260104
52  52260105
52  52260106
52  52260107
52  52260127
52  52260201
52  52260202
52  52260203
52  52260301
52  52260302
52  52260303
52  52260401
52  52260402
52  52260403
52  52260501
52  52270101
52  52270102
52  52270103
52  52270104
52  52270201
52  52270202
52  52270203
52  52270204
52  52270301
52  52270302
52  52270304
52  52270401
52  52270402
52  52270403
52  52270404
52  52270405
52  52270406
52  52270407
52  52280101
52  52280102
52  52280103
52  52280104
52  52280105
52  52280106
52  52280107
52  52280108
52  52280109
52  52280110
52  52280111
52  52280112
52  52280113
52  52280114
52  52280115
52  52280116
52  52280117
52  52280118
52  52280119
52  52280120
52  52280121
52  52280122
52  52280123
52  52280124
52  52280125
52  52280126
52  52280127
52  52280201
52  52280202
52  52280203
52  52280301
52  52280302
52  52280303
52  52280304
52  52280305
52  52280306
52  52280307
52  52280308
52  52280309
52  52280310
52  52280311
52  52280401
52  52280402
52  52280403
52  52290101
52  52290102
52  52290103
52  52290104
52  52290105
52  52290106
52  52290107
52  52290108
52  52290109
52  52290110
52  52290201
52  52290202
52  52290203
52  52290204
52  52290205
52  52290206
52  52290207
52  52290301
52  52290302
52  52290303
52  52300101
52  52300102
52  52300103
52  52300104
52  52300105
52  52300106
52  52300107
52  52300108
52  52300109
52  52300110
52  52300111
52  52300112
52  52300113
52  52300114
52  52300115
52  52300116
52  52300118
52  52300119
52  52300120
52  52300121
52  52300122
52  52300123
52  52300201
52  52300202
52  52300203
52  52300204
52  52300205
52  52300206
52  52300207
52  52300208
52  52300209
52  52300210
52  52300211
52  52300212
52  52300301
52  52300302
52  52300303
52  52300304
52  52300401
52  52300402
52  52300403
52  52300404
52  52300501
52  52310101
52  52310102
52  52310103
52  52320201
52  52320202
52  52320203
52  52320301
52  52320401
52  52330101
52  52330102
52  52330201
52  52330301
52  52340101
52  52340102
52  52340103
52  52340104
52  52340201
52  52350101
52  52350201
52  52350301
52  52350302
52  52350303
52  52360101
52  52360102
52  52360103
52  52360104
52  52370101
52  52370102
52  52370103
52  52370104
52  52370105
52  52370201
52  52380101
52  52380102
52  52380103
52  52380104
52  52380105
52  52380106
52  52380107
52  52380108
52  52380109
52  52380110
52  52380111
52  52380112
52  52380113
52  52380114
52  52380115
52  52380116
52  52380117
52  52380118
52  52380119
52  52380120
52  52380121
52  52380122
52  52380123
52  52380124
52  52380125
52  52380126
52  52380127
52  52380128
52  52380129
52  52380130
52  52380201
52  52380202
52  52380203
52  52380204
52  52380205
52  52380206
52  52390101
52  52400101
52  52400102
52  52410101
52  52410102
52  52410103
52  52420101
52  52430101
52  52430102
52  52430103
52  52430104
52  52440101
52  52450101
52  52460101
52  52460102
52  52470101
52  52470102
52  52480101
52  52490101
52  52490102
52  52500101
52  52510101
52  52510102
52  52510103
52  52510104
52  52520101
52  52520102
52  52520103
52  52520104
52  52520105
52  52520106
52  52520107
52  52520108
52  52520109
52  52520110
52  52520111
52  52520112
52  52520113
52  52520114
52  52520115
52  52520116
52  52520117
52  52520118
52  52520119
52  52520120
52  52520121
52  52520122
52  52520123
52  52520124
52  52520125
52  52520301
52  52530101
52  52530102
52  52540101
52  52540102
52  52540103
52  52540104
52  52540105
52  52540106
52  52540107
52  52550101
52  52550102
52  52550103
52  52550104
52  52550105
52  52550106
52  52560101
52  52560102
52  52560103
52  52570101
53  53010101
53  53010102
53  53010103
53  53010104
53  53010105
53  53010106
53  53010107
53  53010108
53  53010109
53  53010110
53  53010111
53  53010112
53  53010113
53  53010114
53  53010115
53  53010116
53  53010117
53  53010118
53  53010119
53  53010120
53  53010121
53  53010122
53  53010123
53  53010124
53  53010125
53  53010126
53  53010127
53  53010128
53  53010129
53  53010130
53  53010131
53  53010132
53  53010133
53  53010134
53  53010135
53  53010139
53  53010140
53  53010141
53  53010142
53  53010143
53  53010144
53  53010145
53  53010146
53  53010148
53  53010151
53  53010152
53  53010153
53  53010154
53  53010158
53  53010160
53  53010161
53  53010162
53  53010201
53  53010202
53  53010203
53  53010204
53  53010205
53  53010206
53  53010207
53  53010208
53  53010209
53  53010210
53  53010211
53  53010212
53  53010213
53  53010214
53  53010215
53  53010216
53  53010217
53  53010218
53  53010219
53  53010220
53  53010221
53  53010222
53  53010223
53  53010224
53  53010225
53  53010226
53  53010227
53  53010228
53  53010229
53  53010230
53  53010231
53  53010232
53  53010233
53  53010234
53  53010236
53  53010237
53  53010301
53  53010302
53  53010303
53  53010304
53  53010305
53  53010306
53  53010307
53  53010308
53  53010309
53  53010310
53  53010311
53  53010312
53  53010313
53  53010314
53  53010315
53  53010316
53  53010317
53  53010318
53  53010319
53  53010320
53  53010321
53  53010322
53  53010323
53  53010324
53  53010325
53  53010326
53  53010327
53  53010328
53  53010329
53  53010330
53  53010331
53  53010332
53  53010333
53  53010334
53  53010335
53  53010336
53  53010337
53  53010338
53  53010339
53  53010340
53  53010342
53  53010401
53  53010402
53  53010403
53  53010404
53  53010405
53  53010406
53  53010407
53  53010408
53  53010409
53  53010410
53  53010411
53  53010412
53  53010413
53  53010414
53  53010415
53  53010416
53  53010417
53  53010418
53  53010419
53  53010420
53  53010421
53  53010422
53  53010423
53  53010424
53  53010425
53  53010426
53  53010427
53  53010428
53  53010429
53  53010430
53  53010431
53  53010432
53  53010433
53  53010434
53  53010435
53  53010436
53  53010437
53  53010438
53  53010439
53  53010440
53  53010442
53  53010446
53  53010447
53  53010449
53  53010450
53  53010451
53  53010501
53  53010502
53  53010503
53  53010504
53  53010505
53  53010506
53  53010507
53  53010508
53  53010509
53  53010510
53  53010511
53  53010512
53  53010513
53  53010514
53  53010515
53  53010516
53  53010517
53  53010518
53  53010519
53  53010520
53  53010521
53  53010522
53  53010523
53  53010524
53  53010525
53  53010526
53  53010527
53  53010528
53  53010529
53  53010530
53  53010531
53  53010532
53  53010533
53  53010534
53  53010535
53  53010536
53  53010537
53  53010538
53  53010539
53  53010540
53  53010541
53  53010543
53  53010545
53  53010546
53  53010547
53  53010550
53  53010552
53  53010553
53  53010554
53  53010555
53  53010557
53  53010559
53  53010560
53  53010562
53  53010601
53  53010602
53  53010603
53  53010604
53  53010605
53  53010606
53  53010607
53  53010608
53  53010609
53  53010610
53  53010701
53  53010702
53  53010703
53  53010704
53  53010705
53  53010706
53  53010707
53  53010708
53  53010709
53  53010710
53  53010711
53  53010712
53  53010713
53  53010714
53  53010715
53  53010716
53  53010718
53  53020101
53  53020102
53  53020103
53  53020104
53  53020105
53  53020106
53  53020107
53  53020108
53  53020109
53  53020110
53  53020111
53  53020112
53  53020113
53  53020114
53  53020115
53  53020116
53  53020117
53  53020118
53  53020119
53  53020120
53  53020121
53  53020122
53  53020123
53  53020124
53  53020125
53  53020126
53  53020127
53  53020128
53  53020131
53  53020132
53  53020133
53  53020134
53  53020135
53  53020136
53  53020137
53  53020138
53  53020139
53  53020140
53  53020141
53  53020142
53  53020143
53  53020144
53  53020145
53  53020146
53  53020147
53  53020148
53  53020149
53  53020150
53  53020151
53  53020152
53  53020153
53  53020154
53  53020155
53  53020156
53  53020157
53  53020158
53  53020159
53  53020201
53  53020202
53  53020203
53  53020204
53  53020205
53  53020206
53  53020207
53  53020208
53  53020209
53  53020210
53  53020211
53  53020212
53  53020213
53  53020214
53  53020215
53  53020216
53  53020217
53  53020218
53  53020301
53  53020302
53  53020303
53  53020304
53  53020305
53  53020306
53  53020307
53  53020308
53  53020309
53  53020310
53  53020311
53  53020312
53  53020313
53  53020314
53  53020315
53  53020316
53  53020317
53  53020318
53  53020319
53  53020320
53  53020321
53  53020322
53  53020323
53  53020324
53  53020326
53  53020327
53  53020328
53  53020329
53  53020330
53  53020331
53  53020332
53  53020333
53  53020334
53  53020335
53  53020336
53  53020337
53  53020338
53  53020339
53  53020340
53  53020341
53  53020342
53  53020343
53  53020344
53  53020345
53  53020346
53  53020347
53  53020348
53  53020349
53  53020350
53  53020351
53  53020352
53  53020353
53  53020354
53  53020358
53  53020361
53  53020364
53  53020365
53  53020366
53  53020367
53  53020368
53  53020369
53  53020370
53  53020371
53  53020372
53  53020373
53  53020374
53  53020375
53  53020377
53  53020378
53  53020401
53  53020402
53  53020403
53  53020404
53  53020405
53  53020406
53  53020501
53  53020502
53  53020503
53  53020504
53  53020505
53  53020506
53  53020507
53  53020508
53  53020509
53  53020510
53  53020511
53  53020512
53  53020513
53  53020514
53  53020515
53  53020516
53  53020517
53  53020518
53  53020519
53  53020520
53  53020521
53  53020522
53  53020523
53  53020524
53  53020525
53  53020601
53  53020602
53  53020603
53  53020604
53  53020605
53  53020606
53  53020607
53  53020608
53  53020609
53  53020610
53  53020611
53  53020612
53  53020613
53  53020615
53  53020616
53  53020617
53  53020618
53  53020619
53  53020620
53  53020621
53  53020622
53  53020623
53  53020624
53  53020625
53  53020626
53  53020627
53  53020628
53  53020629
53  53020630
53  53020631
53  53020632
53  53020633
53  53020634
53  53020635
53  53020636
53  53020637
53  53020638
53  53020639
53  53020640
53  53020641
53  53020642
53  53020643
53  53020644
53  53020645
53  53020646
53  53020647
53  53020648
53  53020649
53  53020650
53  53020651
53  53020652
53  53020653
53  53020654
53  53020655
53  53020656
53  53020657
53  53020658
53  53020659
53  53020660
53  53020701
53  53020702
53  53020703
53  53020704
53  53030101
53  53030102
53  53030103
53  53030104
53  53030105
53  53030106
53  53030107
53  53030108
53  53030109
53  53030110
53  53030111
53  53030112
53  53030113
53  53030114
53  53030115
53  53030116
53  53030117
53  53030118
53  53030119
53  53030120
53  53030121
53  53030122
53  53030123
53  53030124
53  53030125
53  53030126
53  53030127
53  53030128
53  53030129
53  53030201
53  53030202
53  53030203
53  53030204
53  53030205
53  53030206
53  53030207
53  53030208
53  53030209
53  53030210
53  53030211
53  53030212
53  53030213
53  53030214
53  53030215
53  53030301
53  53030302
53  53030401
53  53030402
53  53030403
53  53030404
53  53030405
53  53030406
53  53030501
53  53030502
53  53030503
53  53030504
53  53030505
53  53030506
53  53030507
53  53030508
53  53030509
53  53030511
53  53030512
53  53030601
53  53033301
53  53033302
53  53033403
53  53040101
53  53040102
53  53040103
53  53040104
53  53040105
53  53040106
53  53040107
53  53040108
53  53040109
53  53040110
53  53040111
53  53040112
53  53040113
53  53040114
53  53040115
53  53040116
53  53040117
53  53040118
53  53040119
53  53040120
53  53050101
53  53050102
53  53050103
53  53060101
53  53060102
53  53070101
53  53070102
53  53080101
53  53080102
53  53080103
53  53080104
53  53080105
53  53080106
53  53090101
53  53100101
53  53100102
53  53100103
53  53100104
53  53100105
53  53110101
53  53461323
54  54010101
54  54010102
54  54010103
54  54010104
54  54010105
54  54010118
54  54010201
54  54010202
54  54010301
54  54010302
54  54010303
54  54010304
54  54010401
54  54010501
54  54010601
54  54010701
54  54020101
54  54020102
54  54020103
54  54020104
54  54020105
54  54020106
54  54020107
54  54020108
54  54020109
54  54020110
54  54020111
54  54020112
54  54020113
54  54020114
54  54020115
54  54020116
54  54020117
54  54020118
54  54020119
54  54020201
54  54020202
54  54020206
54  54030101
54  54030102
54  54040101
54  54040201
54  54040202
54  54050101
54  54050201
54  54050202
54  54060101
54  54060103
54  54070101
54  54070102
54  54070103
54  54070104
54  54070105
54  54070106
54  54070107
54  54070108
54  54070109
54  54070201
54  54070202
54  54070203
54  54070204
54  54070205
54  54070206
54  54070207
54  54070301
54  54070401
54  54070402
54  54070403
54  54070404
54  54070405
54  54070406
54  54070407
54  54070408
54  54070409
54  54070410
54  54070411
54  54070501
54  54070601
54  54070602
54  54070701
54  54070702
54  54070703
54  54080101
54  54080102
54  54090101
54  54090102
54  54090201
54  54090202
54  54090301
54  54100101
54  54110101
54  54120101
54  54130101
54  54130102
54  54130103
54  54130202
54  54130301
54  54130401
54  54140101
54  54140102
54  54140103
54  54140201
54  54140202
54  54140203
54  54140301
54  54140401
54  54141302
54  54150101
54  54150102
54  54150103
54  54160101
54  54160201
54  54170101
54  54170102
54  54170103
54  54170104
54  54170105
54  54170201
54  54170202
54  54170203
54  54170301
54  54170302
54  54170303
54  54170304
54  54170305
54  54170306
54  54170307
54  54170401
54  54170402
54  54170403
54  54180101
54  54190101
54  54200101
54  54200102
54  54200103
54  54210101
54  54210102
54  54210103
54  54210104
54  54220101
54  54220102
54  54230101
54  54240101
54  54240201
54  54250101
54  54250201
54  54250202
54  54260101
54  54260102
54  54260201
54  54270101
54  54270102
54  54270103
54  54270104
54  54270105
54  54270106
54  54270107
54  54270108
54  54270109
54  54270201
54  54270202
54  54270203
54  54270204
54  54270205
54  54270206
54  54270301
54  54280101
54  54280102
54  54280103
54  54280104
54  54280105
54  54280106
54  54280107
54  54280108
54  54280201
54  54280202
54  54280203
54  54280204
54  54280205
54  54280301
54  54280302
54  54280303
54  54280304
54  54280305
54  54280306
54  54280307
54  54280401
54  54280402
54  54280403
54  54280501
54  54280502
54  54280503
54  54280504
54  54280505
54  54280506
54  54280507
54  54280508
54  54280509
54  54280601
54  54280602
54  54280603
54  54290101
54  54290102
54  54290103
54  54290104
54  54290105
54  54290106
54  54290201
54  54290202
54  54290301
54  54290302
54  54290303
54  54290304
54  54290305
54  54290306
54  54290307
54  54290308
54  54290401
54  54290402
54  54290403
54  54290404
54  54290405
54  54300101
54  54300201
54  54310101
54  54310102
54  54320101
54  54320102
54  54330101
54  54340101
54  54350101
54  54350201
54  54350301
54  54350302
54  54350401
54  54350501
54  54350601
54  54350602
54  54350603
54  54350604
54  54350605
54  54350606
54  54350701
54  54350702
54  54350801
54  54350802
54  54350901
54  54351001
54  54351002
54  54351101
54  54351201
54  54360101
54  54360201
54  54360301
54  54360401
54  54370101
54  54380101
54  54380102
54  54380103
54  54380201
54  54390101
54  54390201
54  54390203
54  54390301
54  54390401
54  54390402
54  54390403
54  54390404
54  54390405
54  54390406
54  54390407
54  54390501
54  54390601
54  54390701
54  54390801
54  54390802
54  54390803
54  54390804
54  54390901
54  54390902
54  54390903
54  54400101
54  54400103
54  54410101
54  54410102
54  54420101
54  54420102
54  54420103
54  54420104
54  54420105
54  54420201
54  54430101
54  54440101
54  54440102
54  54440201
54  54440202
54  54440203
54  54440204
54  54440301
54  54440401
54  54440402
54  54440403
54  54440404
54  54440405
54  54440406
54  54440501
54  54440502
54  54440503
54  54440504
54  54440505
54  54440601
54  54440602
54  54440701
54  54440702
54  54440703
54  54440801
54  54440802
54  54440803
54  54440804
54  54440805
54  54440806
54  54440807
54  54440808
54  54440809
54  54440810
54  54440811
54  54440812
54  54440813
54  54441001
54  54441002
54  54441003
54  54441101
54  54441102
54  54441103
54  54441201
54  54441301
54  54441401
54  54441501
54  54441601
54  54441701
54  54441702
54  54441801
54  54441802
54  54441901
54  54442001
54  54442002
54  54450101
54  54450102
54  54450103
54  54450104
54  54450105
54  54460101
54  54470101
54  54470201
54  54470202
54  54470203
54  54470204
54  54470205
54  54470301
54  54480101
54  54480201
54  54490101
54  54490201
54  54490202
54  54490203
54  54490204
54  54490205
54  54490206
54  54490207
54  54490301
54  54490302
54  54490401
54  54490402
54  54490501
54  54490601
54  54490602
54  54490603
54  54500101
54  54500201
54  54500202
54  54500301
54  54510101
54  54510102
54  54510103
54  54510104
54  54520101
54  54520102
54  54520103
54  54520104
54  54530101
54  54530201
54  54530202
54  54530203
54  54530204
54  54530205
54  54540101
54  54540201
54  54540301
54  54540401
54  54540402
54  54540403
54  54540404
54  54550101
54  54550102
54  54560101
54  54570101
54  54580101
54  54580102
54  54590101
54  54590102
54  54600101
54  54610101
54  54620101
54  54620102
54  54620103
54  54620104
54  54620105
54  54620106
54  54620107
54  54620108
54  54620109
54  54620110
54  54620111
54  54620201
54  54630101
54  54630102
54  54630104
54  54630105
54  54630106
54  54630107
54  54630108
54  54630201
54  54630202
54  54640101
54  54650101
54  54650102
54  54650103
54  54660101
54  54660102
54  54660103
54  54670101
54  54670102
54  54680101
55  55010101
56  56010101
56  56010102
56  56010103
56  56010104
56  56010105
56  56010106
56  56010107
56  56010108
56  56010109
56  56010110
56  56020101
56  56030101
56  56030102
56  56030103
56  56040101
56  56050101
56  56050102
56  56060101
56  56060102
56  56070101
56  56070102
56  56070103
57  57010101
57  57010102
57  57010103
57  57010104
57  57010105
57  57010106
57  57010107
57  57010108
57  57010109
57  57010110
57  57010111
57  57010112
57  57010113
57  57010114
57  57010115
57  57010116
57  57010117
57  57010118
57  57010120
57  57010121
57  57010201
57  57010202
57  57010203
57  57010204
57  57010205
57  57010206
57  57010207
57  57010208
57  57010209
57  57010210
57  57010211
57  57010212
57  57010213
57  57010214
57  57010215
57  57010216
57  57010301
57  57010302
57  57010303
57  57010304
57  57010305
57  57010306
57  57010307
57  57010401
57  57010402
57  57010403
57  57010404
57  57010405
57  57010406
57  57010407
57  57010408
57  57010409
57  57010410
57  57010411
57  57010412
57  57010413
57  57010414
57  57010415
57  57010416
57  57010417
57  57010418
57  57010419
57  57010420
57  57010422
57  57010424
57  57010426
57  57010502
57  57020101
57  57020102
57  57020103
57  57020104
57  57020105
57  57020106
57  57020107
57  57020108
57  57020109
57  57020110
57  57020111
57  57020112
57  57020113
57  57020114
57  57020201
57  57020202
57  57020203
57  57020204
57  57020205
57  57020206
57  57020207
57  57020208
57  57020209
57  57020210
57  57020211
57  57020212
57  57020213
57  57020214
57  57020215
57  57020216
57  57020217
57  57020218
57  57020219
57  57020220
57  57020221
57  57020222
57  57020223
57  57020224
57  57020225
57  57020226
57  57020227
57  57020228
57  57020229
57  57020230
57  57020231
57  57020232
57  57020233
57  57020234
57  57020235
57  57020236
57  57020237
57  57020238
57  57020239
57  57020240
57  57020241
57  57020242
57  57020243
57  57020244
57  57020245
57  57020246
57  57020247
57  57020248
57  57020249
57  57020250
57  57020251
57  57020252
57  57020253
57  57020254
57  57020255
57  57020256
57  57020257
57  57020258
57  57020259
57  57020260
57  57020261
57  57020262
57  57020263
57  57020301
57  57020302
57  57020303
57  57020304
57  57020305
57  57020401
57  57020402
57  57020403
57  57020404
57  57020405
57  57020406
57  57020407
57  57020408
57  57020409
57  57020410
57  57020411
57  57020412
57  57020413
57  57020414
57  57020415
57  57020416
57  57020417
57  57020501
57  57020502
57  57030101
57  57030102
57  57030103
57  57030104
57  57030105
57  57030106
57  57030107
57  57030108
57  57030109
57  57030110
57  57030111
57  57030112
57  57030113
57  57030201
57  57030202
57  57030301
57  57030302
57  57030303
57  57030401
57  57030402
57  57030403
57  57030404
57  57030405
57  57030406
57  57030407
57  57030408
57  57030409
57  57030410
57  57030411
57  57030412
57  57030413
57  57030414
57  57030415
57  57030416
57  57030417
57  57030418
57  57030420
57  57030501
57  57030502
57  57030503
57  57030504
57  57030505
57  57030506
57  57030507
57  57030508
57  57030509
57  57030510
57  57030511
57  57030512
57  57030513
57  57030514
57  57030601
57  57030602
57  57030603
57  57030701
57  57030702
57  57030703
57  57030704
57  57030705
57  57030706
57  57030707
57  57040101
57  57040102
57  57040103
57  57040201
57  57040202
57  57040203
57  57040204
57  57040205
57  57040206
57  57040207
57  57040208
57  57040301
57  57040302
57  57040303
57  57040304
57  57040305
57  57040306
57  57040307
57  57040401
57  57040402
57  57040403
57  57040404
57  57040405
57  57040406
57  57040407
57  57040408
57  57040410
57  57040501
57  57040502
57  57040503
57  57040504
57  57040505
57  57040506
57  57040507
57  57040508
57  57040509
57  57040510
57  57040511
57  57040512
57  57040513
57  57040514
57  57040515
57  57040516
57  57040517
57  57040518
57  57040519
57  57040520
57  57040521
57  57040522
57  57040523
57  57040524
57  57040525
57  57040526
57  57040527
57  57040528
57  57040529
57  57040530
57  57040531
57  57040532
57  57040533
57  57040534
57  57040535
57  57040536
57  57040537
57  57040538
57  57040539
57  57040540
57  57040541
57  57040542
57  57040543
57  57040544
57  57040545
57  57050101
57  57050102
57  57050103
57  57050104
57  57050105
57  57050106
57  57050107
57  57050108
57  57050109
57  57050110
57  57050111
57  57050112
57  57060101
57  57060102
57  57060103
57  57060104
57  57060105
57  57060106
57  57060107
57  57060108
57  57060109
57  57060110
57  57060111
57  57060112
57  57060113
57  57060114
57  57060115
57  57060116
57  57060117
57  57060118
57  57060119
57  57060120
57  57060121
57  57060122
57  57060123
57  57060124
57  57060125
57  57060126
57  57060127
57  57060128
57  57060129
57  57060130
57  57060131
57  57060201
57  57060202
57  57060301
57  57070101
57  57070102
57  57070103
57  57070104
57  57070105
57  57070106
57  57070107
57  57070108
57  57070109
57  57070110
57  57070111
57  57070201
57  57070202
57  57070203
57  57070204
57  57070205
57  57070206
57  57070207
57  57070208
57  57070209
57  57070210
57  57070211
57  57070212
57  57070213
57  57070214
57  57080101
57  57080102
57  57080103
57  57080104
57  57080105
57  57080106
57  57080107
57  57080108
57  57080109
57  57080110
57  57080111
57  57080112
57  57080113
57  57080114
57  57080115
57  57080116
57  57080117
57  57080118
57  57080119
57  57080120
57  57080121
57  57080122
57  57080124
57  57080125
57  57080126
57  57080127
57  57080128
57  57080129
57  57080130
57  57080131
57  57080132
57  57080133
57  57080134
57  57080135
57  57080136
57  57080137
57  57080138
57  57080139
57  57080140
57  57080141
57  57080142
57  57080143
57  57080144
57  57080145
57  57080146
57  57080147
57  57080148
57  57080149
57  57080150
57  57080151
57  57080152
57  57080153
57  57080154
57  57080155
57  57080156
57  57080157
57  57080158
57  57080159
57  57080160
57  57080161
57  57080162
57  57080163
57  57080164
57  57080165
57  57080166
57  57080167
57  57080168
57  57080169
57  57080170
57  57080171
57  57080172
57  57080173
57  57080174
57  57080175
57  57080176
57  57080177
57  57080178
57  57080179
57  57080180
57  57080223
57  57090101
57  57090102
57  57090103
57  57090104
57  57090105
57  57090106
57  57090107
57  57090108
57  57090109
57  57090110
57  57090111
57  57090112
57  57090113
57  57090114
57  57090115
57  57090116
57  57090117
57  57090118
57  57090119
57  57090120
57  57090121
57  57090122
57  57090123
57  57090124
57  57090125
57  57090126
57  57090127
57  57090128
57  57090129
57  57090130
57  57090131
57  57090132
57  57090133
57  57090134
57  57090135
57  57090136
57  57090137
57  57090138
57  57090139
57  57090140
57  57090141
57  57090142
57  57090143
57  57090144
57  57090145
57  57090146
57  57090147
57  57090148
57  57090149
57  57090150
57  57090151
57  57090152
57  57090153
57  57090154
57  57090155
57  57100101
57  57100102
57  57100103
57  57999901
58  58010101
58  58010102
58  58010103
58  58020101
58  58020102
59  59010101
59  59020101
59  59030101
59  59030102
59  59030103
59  59030104
59  59030105
59  59030106
59  59030107
59  59030108
59  59030109
59  59030110
59  59030111
59  59030112
59  59030113
59  59030114
59  59030115
59  59030116
59  59030117
59  59030118
59  59030119
59  59030120
59  59030121
59  59030122
59  59030123
59  59030124
59  59030125
59  59030126
59  59030127
59  59030128
59  59030129
59  59030130
59  59030131
59  59030132
59  59030133
59  59030134
59  59030135
59  59030136
59  59030137
59  59030138
59  59030139
59  59030140
59  59030141
59  59030142
59  59030143
59  59030144
59  59030145
59  59030146
59  59030147
59  59040101
59  59040102
59  59040103
59  59040104
59  59040105
59  59040106
59  59040107
59  59040108
59  59040109
60  60010101
60  60010102
60  60010103
60  60010104
60  60010105
60  60010106
60  60010107
60  60010108
60  60010109
60  60010110
60  60010111
60  60010112
60  60010113
60  60010114
60  60010115
60  60010117
60  60010118
60  60010119
60  60010120
60  60010121
60  60010122
60  60010123
60  60010124
60  60010125
60  60010126
60  60010127
60  60010128
60  60010201
60  60010301
60  60010501
60  60010502
60  60010601
60  60010602
60  60010603
60  60010701
60  60010702
60  60010801
60  60010901
60  60010902
60  60010903
60  60010904
60  60010905
60  60011401
60  60011402
60  60011403
60  60011404
60  60011405
60  60011406
60  60011407
60  60011501
60  60011601
60  60011602
60  60011603
60  60011604
60  60011605
60  60011606
60  60011607
60  60011608
60  60011609
60  60011610
60  60011801
60  60011901
60  60011902
60  60012001
60  60012002
60  60012003
60  60020102
60  60020103
60  60020104
60  60020201
60  60020202
60  60020203
60  60020204
60  60020205
60  60020206
60  60020207
60  60020208
60  60030101
60  60030102
60  60030103
60  60030104
60  60030105
60  60030106
60  60030107
60  60030108
60  60030109
60  60030110
60  60030111
60  60030201
60  60030202
60  60030204
60  60030205
60  60030206
60  60030207
60  60030301
60  60030302
60  60030303
60  60030304
60  60030305
60  60030306
60  60030307
60  60030401
60  60030402
60  60040101
60  60040102
60  60040103
60  60040201
60  60040202
60  60040203
60  60040204
60  60040205
60  60040206
60  60040207
60  60040208
60  60040209
60  60040210
60  60040211
60  60040212
60  60040213
60  60040214
60  60040215
60  60040216
60  60040218
60  60040219
60  60040220
60  60040221
60  60040222
60  60040223
60  60040224
60  60040225
60  60040226
60  60040227
60  60040228
60  60040229
60  60040230
60  60040231
60  60040232
60  60040233
60  60040234
60  60040235
60  60040236
60  60040237
60  60040238
60  60040239
60  60040240
60  60040241
60  60040242
60  60040244
60  60040245
60  60040246
60  60040247
60  60040248
60  60040249
60  60040301
60  60040302
60  60040304
60  60040305
60  60040501
60  60040502
60  60040503
60  60040504
60  60040505
60  60040506
60  60040507
60  60040508
60  60040509
60  60040510
60  60040601
60  60040602
60  60040603
60  60040604
60  60040605
60  60040606
60  60040607
60  60040608
60  60040609
60  60040610
60  60040611
60  60040612
60  60040613
60  60040614
60  60040615
60  60040616
60  60040802
60  60040803
60  60040804
60  60040806
60  60040807
60  60040808
60  60040809
60  60040810
60  60040811
60  60040812
60  60040813
60  60040814
60  60040815
60  60040816
60  60040817
60  60040818
60  60040819
60  60040820
60  60040821
60  60040822
60  60040823
60  60040824
60  60040825
60  60040826
60  60040828
60  60040829
60  60040830
60  60041001
60  60041002
60  60041101
60  60041102
60  60041103
60  60041104
60  60041105
60  60041106
60  60041107
60  60041108
60  60041109
60  60041110
60  60041111
60  60041112
60  60041113
60  60041114
60  60041115
60  60041116
60  60041117
60  60041118
60  60041119
60  60041120
60  60041121
60  60041122
60  60041123
60  60041124
60  60041125
60  60041126
60  60041127
60  60041128
60  60041129
60  60041130
60  60041131
60  60041132
60  60041133
60  60041134
60  60041135
60  60041136
60  60041137
60  60041138
60  60041140
60  60041141
60  60041142
60  60041201
60  60041202
60  60041203
60  60041204
60  60041205
60  60041206
60  60041207
60  60041208
60  60041209
60  60041210
60  60041211
60  60041212
60  60041213
60  60041214
60  60041215
60  60041216
60  60041217
60  60041218
60  60041219
60  60041220
60  60041221
60  60041222
60  60041223
60  60041225
60  60041226
60  60041227
60  60041228
60  60041229
60  60041401
60  60041402
60  60041405
60  60041501
60  60041502
60  60041503
60  60041504
60  60041505
60  60041506
60  60041507
60  60041508
60  60041509
60  60041510
60  60041512
60  60041513
60  60041514
60  60041515
60  60041516
60  60041517
60  60041701
60  60041702
60  60041703
60  60041704
60  60041705
60  60041706
60  60041901
60  60041902
60  60041903
60  60041904
60  60042001
60  60042101
60  60042102
60  60042103
60  60042104
60  60042105
60  60042106
60  60042107
60  60042108
60  60042109
60  60042110
60  60042301
60  60042302
60  60042303
60  60042401
60  60042402
60  60042403
60  60042501
60  60042502
60  60042503
60  60042504
60  60042505
60  60042506
60  60042507
60  60042508
60  60042509
60  60042510
60  60042701
60  60042702
60  60042703
60  60042704
60  60042705
60  60042706
60  60042707
60  60042708
60  60042709
60  60042710
60  60042807
60  60043001
60  60043002
60  60043201
60  60043202
60  60043203
60  60043204
60  60043205
60  60043206
60  60043207
60  60043208
60  60043209
60  60043210
60  60043211
60  60043212
60  60043213
60  60043401
60  60043402
60  60043403
60  60043404
60  60043405
60  60043406
60  60043407
60  60043408
60  60043409
60  60043410
60  60043501
60  60043502
60  60043503
60  60043504
60  60043601
60  60043602
60  60043603
60  60043604
60  60043605
60  60043606
60  60043607
60  60043608
60  60043609
60  60043610
60  60043611
60  60043612
60  60043613
60  60043614
60  60043615
60  60043616
60  60043617
60  60043618
60  60043619
60  60043620
60  60043701
60  60043801
60  60043802
60  60043803
60  60043804
60  60043805
60  60043806
60  60043807
60  60043808
60  60043809
60  60043810
60  60043811
60  60043812
60  60043813
60  60043814
60  60043815
60  60044001
60  60044002
60  60044003
60  60044004
60  60044005
60  60044006
60  60044007
60  60044201
60  60044202
60  60044203
60  60044301
60  60044401
60  60044402
60  60044403
60  60044404
60  60044405
60  60044406
60  60044407
60  60044408
60  60044409
60  60044410
60  60044411
60  60044412
60  60044413
60  60044414
60  60044501
60  60044502
60  60044503
60  60044504
60  60044505
60  60044506
60  60044507
60  60044508
60  60044509
60  60044510
60  60044511
60  60044512
60  60044513
60  60044514
60  60044515
60  60044516
60  60044517
60  60044518
60  60044519
60  60044520
60  60044521
60  60044523
60  60044524
60  60044525
60  60044526
60  60044527
60  60044528
60  60044529
60  60044901
60  60044902
60  60044903
60  60044904
60  60044905
60  60045001
60  60045002
60  60045003
60  60045004
60  60045201
60  60045202
60  60045203
60  60045204
60  60045205
60  60045206
60  60045207
60  60045208
60  60045209
60  60045210
60  60045211
60  60045212
60  60045301
60  60045302
60  60045303
60  60045304
60  60045305
60  60045306
60  60045307
60  60045308
60  60045309
60  60045310
60  60045311
60  60045312
60  60045313
60  60045314
60  60045315
60  60045316
60  60045317
60  60045318
60  60045319
60  60045320
60  60045321
60  60045322
60  60045323
60  60045324
60  60045325
60  60045326
60  60045327
60  60045328
60  60045501
60  60045502
60  60045503
60  60045601
60  60045602
60  60045603
60  60045604
60  60045605
60  60045606
60  60045607
60  60045608
60  60045609
60  60045610
60  60045611
60  60045612
60  60045613
60  60045614
60  60045615
60  60045616
60  60045617
60  60045618
60  60045619
60  60045620
60  60045621
60  60045801
60  60046002
60  60046003
60  60046201
60  60046301
60  60046901
60  60050101
60  60050102
60  60050103
60  60050104
60  60050105
60  60050106
60  60050107
60  60050108
60  60050109
60  60050110
60  60050111
60  60050112
60  60050113
60  60050114
60  60050115
60  60050116
60  60050117
60  60050118
60  60050119
60  60050120
60  60050121
60  60050122
60  60050123
60  60050124
60  60050125
60  60050126
60  60050201
60  60050202
60  60050203
60  60050204
60  60050205
60  60050206
60  60050207
60  60050208
60  60050209
60  60050210
60  60050211
60  60050212
60  60050213
60  60050214
60  60050215
60  60050216
60  60050217
60  60050218
60  60050301
60  60050302
60  60050303
60  60050304
60  60050305
60  60050401
60  60050402
60  60050403
60  60060101
60  60070101
60  60070102
60  60070103
60  60070104
60  60070105
60  60070106
60  60070107
60  60070108
60  60070201
60  60070301
60  60070801
60  60070902
60  60070903
60  60070904
60  60070905
60  60070906
60  60070907
60  60071001
60  60080201
60  60080202
60  60080203
60  60080204
60  60080301
60  60080302
60  60080303
60  60080304
60  60080305
60  60080401
60  60080402
60  60080403
60  60080404
60  60080501
60  60080502
60  60080601
60  60080801
60  60080802
60  60080803
60  60080804
60  60080805
60  60081001
60  60081002
60  60081003
60  60081004
60  60081101
60  60081201
60  60081202
60  60081203
60  60081204
60  60081207
60  60081208
60  60081209
60  60081210
60  60081211
60  60081401
60  60081402
60  60081403
60  60081404
60  60081405
60  60081601
60  60081602
60  60081603
60  60081604
60  60081801
60  60082001
60  60082002
60  60082003
60  60083201
60  60083202
60  60083203
60  60083204
60  60083205
60  60083206
60  60083207
60  60083208
60  60083209
60  60083901
60  60083902
60  60083903
60  60083904
60  60083905
60  60083906
60  60083907
60  60083908
60  60083909
60  60083910
60  60083911
60  60083912
60  60083913
60  60083914
60  60083915
60  60083916
60  60083917
60  60083918
60  60083919
60  60083920
60  60083921
60  60083922
60  60083923
60  60084001
60  60084002
60  60084601
60  60084602
60  60084603
60  60084604
60  60084605
60  60084606
60  60084607
60  60084608
60  60084609
60  60084610
60  60084611
60  60084612
60  60084613
60  60084614
60  60084615
60  60084616
60  60084617
60  60084618
60  60084619
60  60084620
60  60084621
60  60084622
60  60084623
60  60084701
60  60084702
60  60084801
60  60084802
60  60084803
60  60084901
60  60084902
60  60084903
60  60084904
60  60084905
60  60084906
60  60084907
60  60084908
60  60084909
60  60085003
60  60085801
60  60085802
60  60086301
60  60087001
60  60087002
60  60090101
60  60090102
60  60090103
60  60090104
60  60090105
60  60090106
60  60090107
60  60090108
60  60090109
60  60090110
60  60090201
60  60090202
60  60090203
60  60090204
60  60100101
60  60100102
60  60100103
60  60100201
60  60100202
60  60100203
60  60110101
60  60110102
60  60110201
60  60110202
60  60110203
60  60110204
60  60110205
60  60110206
60  60110301
60  60110302
60  60110303
60  60110401
60  60110402
60  60110501
60  60110502
60  60110601
60  60110602
60  60110603
60  60110604
60  60110605
60  60110606
60  60110607
60  60110608
60  60110609
60  60110610
60  60110611
60  60110612
60  60110613
60  60110614
60  60110615
60  60110616
60  60110701
60  60110702
60  60110703
60  60110704
60  60110705
60  60110801
60  60110802
60  60110803
60  60110804
60  60110805
60  60110806
60  60110807
60  60110808
60  60110809
60  60110810
60  60110901
60  60110902
60  60110903
60  60110904
60  60110905
60  60110906
60  60110907
60  60110908
60  60110909
60  60110910
60  60110911
60  60110912
60  60110913
60  60110914
60  60110915
60  60110916
60  60110917
60  60110918
60  60110919
60  60110920
60  60110921
60  60110922
60  60110923
60  60110924
60  60110925
60  60110926
60  60110927
60  60110928
60  60111001
60  60111002
60  60111003
60  60111004
60  60111005
60  60111006
60  60111007
60  60111008
60  60111009
60  60111010
60  60111011
60  60111012
60  60111013
60  60111014
60  60111015
60  60111016
60  60111017
60  60111018
60  60111019
60  60111020
60  60111021
60  60111022
60  60111023
60  60111024
60  60111025
60  60111026
60  60111027
60  60111101
60  60111102
60  60111103
60  60111104
60  60111105
60  60111106
60  60111201
60  60111202
60  60111203
60  60111204
60  60111301
60  60111302
60  60111401
60  60120101
60  60120102
60  60120201
60  60120202
60  60120301
60  60120302
60  60120303
60  60120304
60  60120305
60  60120306
60  60120307
60  60120308
60  60120309
60  60120310
60  60120401
60  60120402
60  60120501
60  60120502
60  60120503
60  60120601
60  60120602
60  60120603
60  60120604
60  60120605
60  60120606
60  60120607
60  60120608
60  60120609
60  60120610
60  60120701
60  60120702
60  60120703
60  60120704
60  60120705
60  60120706
60  60120707
60  60120801
60  60130101
60  60130102
60  60130103
60  60130104
60  60130105
60  60140101
60  60140102
60  60140108
60  60140201
60  60140202
60  60140203
60  60140204
60  60140205
60  60140206
60  60140207
60  60140301
60  60140302
60  60140303
60  60140401
60  60140402
60  60140403
60  60140404
60  60140405
60  60140406
60  60140407
60  60140408
60  60141140
60  60150101
60  60150201
60  60160101
60  60160102
60  60160103
60  60160201
60  60160202
60  60160203
60  60160301
60  60160302
60  60160303
60  60160304
60  60160305
60  60160306
60  60160307
60  60160308
60  60160309
60  60160310
60  60160311
60  60160312
60  60160313
60  60160314
60  60160315
60  60160316
60  60160401
60  60160402
60  60160403
60  60160404
60  60160405
60  60160501
60  60160502
60  60160503
60  60160504
60  60160505
60  60160506
60  60160507
60  60160508
60  60160509
60  60160510
60  60160511
60  60160512
60  60160513
60  60160514
60  60160515
60  60160561
60  60160580
60  60160581
60  60160582
60  60170101
60  60170102
60  60170103
60  60170104
60  60170105
60  60170106
60  60170201
60  60170301
60  60170302
60  60170401
60  60170402
60  60170403
60  60170404
60  60170405
60  60170406
60  60170407
60  60170409
60  60170410
60  60170411
60  60170501
60  60170502
60  60170503
60  60170508
60  60180101
60  60180102
60  60180103
60  60180104
60  60180201
60  60180202
60  60180311
60  60190101
60  60190102
60  60190103
60  60190104
60  60190105
60  60190106
60  60190107
60  60190108
60  60190109
60  60190110
60  60190111
60  60190112
60  60190113
60  60190114
60  60190115
60  60190201
60  60190202
60  60190203
60  60190204
60  60190205
60  60190206
60  60190301
60  60190302
60  60190303
60  60190304
60  60190305
60  60190306
60  60190307
60  60190308
60  60190309
60  60190310
60  60190401
60  60190501
60  60190502
60  60190503
60  60190601
60  60190602
60  60190603
60  60190604
60  60190605
60  60190701
60  60190702
60  60190703
60  60190704
60  60190801
60  60190802
60  60190901
60  60190902
60  60190903
60  60190904
60  60191001
60  60191002
60  60191003
60  60200101
60  60200201
60  60200202
60  60200203
60  60200301
60  60200302
60  60200401
60  60200402
60  60200403
60  60200404
60  60200406
60  60200407
60  60200501
60  60200502
60  60200601
60  60200602
60  60200603
60  60200604
60  60210101
60  60210102
60  60210103
60  60210104
60  60210105
60  60210106
60  60210201
60  60210202
60  60210203
60  60210204
60  60210205
60  60210206
60  60210207
60  60210208
60  60210301
60  60210302
60  60210303
60  60210305
60  60210306
60  60210307
60  60210308
60  60210309
60  60210310
60  60210311
60  60210312
60  60220101
60  60220102
60  60220103
60  60220104
60  60220105
60  60220106
60  60220107
60  60220108
60  60220301
60  60220302
60  60220303
60  60220304
60  60220305
60  60220306
60  60220310
60  60220311
60  60220312
60  60220313
60  60220314
60  60220401
60  60220402
60  60220403
60  60220404
60  60220405
60  60220406
60  60220407
60  60220408
60  60220409
60  60220501
60  60220502
60  60220503
60  60220601
60  60220602
60  60220603
60  60220604
60  60220605
60  60220606
60  60220607
60  60220608
60  60220609
60  60220610
60  60220611
60  60220612
60  60220613
60  60220614
60  60220615
60  60220616
60  60220617
60  60220618
60  60220619
60  60220620
60  60220621
60  60220622
60  60220623
60  60220624
60  60220625
60  60220626
60  60220627
60  60220628
60  60220629
60  60220630
60  60220632
60  60220701
60  60220702
60  60220703
60  60230101
60  60230201
60  60240101
60  60240102
60  60240103
60  60240104
60  60240105
60  60250101
60  60250201
60  60250301
60  60250302
60  60250401
60  60250501
60  60250601
60  60260101
60  60260102
60  60260103
60  60260106
60  60260107
60  60260108
60  60260109
60  60260201
60  60260202
60  60260301
60  60260401
60  60260402
60  60260403
60  60260404
60  60260405
60  60260406
60  60260501
60  60260502
60  60260503
60  60260504
60  60260601
60  60260701
60  60260702
60  60260703
60  60260704
60  60260705
60  60260706
60  60260707
60  60260708
60  60260709
60  60260710
60  60260711
60  60260712
60  60260801
60  60260802
60  60260803
60  60260804
60  60260805
60  60260901
60  60260902
60  60261711
60  60270101
60  60280101
60  60280102
60  60280103
60  60280104
60  60280105
60  60280201
60  60280202
60  60290101
60  60290102
60  60290103
60  60290104
60  60290105
60  60290106
60  60290107
60  60290108
60  60290109
60  60290110
60  60290111
60  60290112
60  60290113
60  60290114
60  60290115
60  60290116
60  60290117
60  60290201
60  60290202
60  60300202
60  60300301
60  60310101
60  60310102
60  60310103
60  60310104
60  60310201
60  60310301
60  60310302
60  60310303
60  60310304
60  60310305
60  60310306
60  60310307
60  60320101
60  60320102
60  60320103
60  60320104
60  60330101
60  60330102
60  60330103
60  60330104
60  60330202
60  60330303
60  60340101
60  60340201
60  60340202
60  60340203
60  60340301
60  60340401
60  60340501
60  60340502
60  60350101
60  60350102
60  60350103
60  60350104
60  60350105
60  60350106
60  60350107
60  60350201
60  60350202
60  60350204
60  60360101
60  60370101
60  60370102
60  60370201
60  60380101
60  60380102
60  60380103
60  60380104
60  60380105
60  60380106
60  60380107
60  60380108
60  60380109
60  60380110
60  60380111
60  60380112
60  60380113
60  60380114
60  60380115
60  60380201
60  60380202
60  60380203
60  60380204
60  60380205
60  60380206
60  60380207
60  60380208
60  60380209
60  60380210
60  60380211
60  60380212
60  60380213
60  60380214
60  60380215
60  60380301
60  60380401
60  60390101
60  60390102
60  60390201
60  60390202
60  60390203
60  60400101
60  60400102
60  60400103
60  60400217
60  60410101
60  60420101
60  60430101
60  60430102
60  60430103
60  60430104
60  60430109
60  60430110
60  60430201
60  60440101
60  60450101
60  60450102
60  60450103
60  60450104
60  60450105
60  60450201
60  60460101
60  60460102
60  60461810
60  60470101
60  60480101
60  60480102
60  60480201
60  60480202
60  60480203
60  60480204
60  60480205
60  60480206
60  60480207
60  60480208
60  60480301
60  60480302
60  60480303
60  60480304
60  60480401
60  60480402
60  60480501
60  60480502
60  60480503
60  60480601
60  60480701
60  60480801
60  60490101
60  60490103
60  60490105
60  60490106
60  60490107
60  60490108
60  60490109
60  60490110
60  60490111
60  60490112
60  60490113
60  60490114
60  60490115
60  60490116
60  60490117
60  60490118
60  60490119
60  60490120
60  60490121
60  60490122
60  60490123
60  60490124
60  60490125
60  60490126
60  60490127
60  60490129
60  60490130
60  60490132
60  60490201
60  60490202
60  60490203
60  60490204
60  60490205
60  60490206
60  60490207
60  60490301
60  60490302
60  60490303
60  60490304
60  60490401
60  60490402
60  60490403
60  60490404
60  60490405
60  60490501
60  60490601
60  60490602
60  60490701
60  60490702
60  60490703
60  60490704
60  60490705
60  60490706
60  60490707
60  60490708
60  60490709
60  60490710
60  60490801
60  60490802
60  60490803
60  60490805
60  60490806
60  60490807
60  60499901
60  60500101
60  60500102
60  60500103
60  60500104
60  60500105
60  60500106
60  60500107
60  60500108
60  60500119
60  60500120
60  60500121
60  60500122
60  60500123
60  60500124
60  60500125
60  60500126
60  60500127
60  60510101
60  60510102
60  60510103
60  60510104
60  60510105
60  60510106
60  60510107
60  60510108
60  60520101
60  60520102
60  60520103
60  60520104
60  60530101
60  60540101
60  60540102
60  60990101
60  60990102
60  60990103
60  60990106
60  60990107
60  60990108
60  60990109
60  60990110
60  60990111
60  60990112
60  60990113
60  60990114
60  60990115
60  60990116
60  60990117
60  60990118
60  60990119
60  60990120
60  60990121
60  60990122
60  60990123
60  60990124
60  60990125
60  60990126
60  60990127
60  60990128
60  60990129
60  60990130
60  60990131
60  60990132
60  60990133
60  60990134
60  60990135
60  60990136
60  60990137
60  60990138
60  60990139
60  60990140
60  60990141
60  60990142
60  60990143
60  60990144
60  60990145
60  60990146
60  60990147
60  60990148
60  60990149
60  60990150
60  60990151
60  60990152
60  60990153
60  60990154
60  60990155
60  60990156
60  60990157
60  60990201
60  60990301
60  60990302
60  60990303
60  60990304
60  60990305
60  60990306
60  60990307
60  60990401
60  60990501
61  61010101
61  61010102
61  61010103
61  61010104
61  61010105
61  61010106
61  61010107
61  61010108
61  61010109
61  61010110
61  61010111
61  61010112
61  61010113
61  61010114
61  61010115
61  61010116
61  61010201
61  61010202
61  61010203
61  61010204
61  61010205
61  61010206
61  61010207
61  61010208
61  61010209
61  61010210
61  61010211
61  61010212
61  61010213
61  61010214
61  61010215
61  61010216
61  61010217
61  61010218
61  61010219
61  61010220
61  61010221
61  61010222
61  61010223
61  61010224
61  61010225
61  61010226
61  61010227
61  61010228
61  61010229
61  61010230
61  61010231
61  61010232
61  61010233
61  61010234
61  61010235
61  61010236
61  61010237
61  61010238
61  61010239
61  61010240
61  61010241
61  61010242
61  61010243
61  61010244
61  61010245
61  61010246
61  61010247
61  61010248
61  61010249
61  61010250
61  61010251
61  61010252
61  61010253
61  61010254
61  61010255
61  61010256
61  61010257
61  61010260
61  61010261
61  61010262
61  61010263
61  61010264
61  61010265
61  61010266
61  61010267
61  61010268
61  61010301
61  61010302
61  61010303
61  61010304
61  61010305
61  61010306
61  61010307
61  61010308
61  61010309
61  61010310
61  61010311
61  61010312
61  61010313
61  61010314
61  61010315
61  61010316
61  61010317
61  61010318
61  61010319
61  61010320
61  61010321
61  61010401
61  61010402
61  61010403
61  61010404
61  61010405
61  61010406
61  61010407
61  61010408
61  61010409
61  61010410
61  61010411
61  61010412
61  61010413
61  61010414
61  61010415
61  61010416
61  61010417
61  61010418
61  61010419
61  61010420
61  61010421
61  61010422
61  61010423
61  61010424
61  61010425
61  61010426
61  61010427
61  61010428
61  61010429
61  61010430
61  61010431
61  61010432
61  61010433
61  61010434
61  61010435
61  61010436
61  61010437
61  61010438
61  61010439
61  61010440
61  61010441
61  61010442
61  61010443
61  61010444
61  61010445
61  61010446
61  61010447
61  61010448
61  61010449
61  61010450
61  61010451
61  61010452
61  61010453
61  61010454
61  61010455
61  61010456
61  61010457
61  61010458
61  61010459
61  61010460
61  61010461
61  61010462
61  61010463
61  61010464
61  61010465
61  61010466
61  61010467
61  61010468
61  61010469
61  61010470
61  61010471
61  61010472
61  61010473
61  61010474
61  61010475
61  61010476
61  61010501
61  61010502
61  61010503
61  61010504
61  61010505
61  61010506
61  61010513
61  61010601
61  61010602
61  61010603
61  61010604
61  61010605
61  61010606
61  61010607
61  61010608
61  61010609
61  61010610
61  61010611
61  61010612
61  61010613
61  61010614
61  61010615
61  61010616
61  61010617
61  61010618
61  61010619
61  61010620
61  61010621
61  61010622
61  61010623
61  61010624
61  61010625
61  61010626
61  61010627
61  61010628
61  61010629
61  61010630
61  61010631
61  61010632
61  61010633
61  61010634
61  61010635
61  61010636
61  61010637
61  61010638
61  61010639
61  61010640
61  61010641
61  61010642
61  61010643
61  61010644
61  61010645
61  61010646
61  61010647
61  61010648
61  61010649
61  61010650
61  61010651
61  61010652
61  61010653
61  61010654
61  61010655
61  61010656
61  61010657
61  61010658
61  61010659
61  61010660
61  61010661
61  61010662
61  61010663
61  61010664
61  61010665
61  61010666
61  61010667
61  61010668
61  61010669
61  61010670
61  61010671
61  61010672
61  61010673
61  61010674
61  61010675
61  61010676
61  61010677
61  61010678
61  61010679
61  61010680
61  61010681
61  61010682
61  61010683
61  61010684
61  61010685
61  61010686
61  61010687
61  61010688
61  61010689
61  61010690
61  61010701
61  61010702
61  61010703
61  61010704
61  61010705
61  61010706
61  61010707
61  61010708
61  61010709
61  61010710
61  61010711
61  61010712
61  61010713
61  61010714
61  61010715
61  61010716
61  61010717
61  61010718
61  61010719
61  61010720
61  61010721
61  61010722
61  61010723
61  61010724
61  61010725
61  61010726
61  61010727
61  61010728
61  61010729
61  61010730
61  61010731
61  61010732
61  61010733
61  61010734
61  61010735
61  61010736
61  61010737
61  61010738
61  61010739
61  61010740
61  61010741
61  61010742
61  61010743
61  61010744
61  61010745
61  61010746
61  61010747
61  61010748
61  61010749
61  61010750
61  61010751
61  61010752
61  61010753
61  61010754
61  61010755
61  61010756
61  61010757
61  61010758
61  61010759
61  61010760
61  61010761
61  61010762
61  61010763
61  61010764
61  61010765
61  61010766
61  61010767
61  61010768
61  61010769
61  61010770
61  61010771
61  61010772
61  61010773
61  61010774
61  61010775
61  61010777
61  61010778
61  61010779
61  61010780
61  61010781
61  61010782
61  61010783
61  61010784
61  61010785
61  61010786
61  61010787
61  61010803
61  61010804
61  61010805
61  61010806
61  61010807
61  61010808
61  61010809
61  61010810
61  61010811
61  61010812
61  61010813
61  61020101
61  61020102
61  61020103
61  61020104
61  61020105
61  61020106
61  61020107
61  61020108
61  61020109
61  61020110
61  61020111
61  61020112
61  61020113
61  61020114
61  61020115
61  61020116
61  61020117
61  61020118
61  61020119
61  61020120
61  61020121
61  61020122
61  61020123
61  61020124
61  61020125
61  61020126
61  61020127
61  61020128
61  61020129
61  61020130
61  61020131
61  61020201
61  61020202
61  61020203
61  61020204
61  61020205
61  61020206
61  61020207
61  61020208
61  61020209
61  61020210
61  61020211
61  61020212
61  61020213
61  61020214
61  61020215
61  61020216
61  61020301
61  61020302
61  61020303
61  61020304
61  61020305
61  61020306
61  61020307
61  61020401
61  61020402
61  61020403
61  61020404
61  61020405
61  61020406
61  61020407
61  61020408
61  61020409
61  61020410
61  61020411
61  61020501
61  61020502
61  61020503
61  61020504
61  61020505
61  61020506
61  61020507
61  61020508
61  61020509
61  61020510
61  61020511
61  61020512
61  61020513
61  61020514
61  61020515
61  61020516
61  61020517
61  61020518
61  61020519
61  61020520
61  61020521
61  61020522
61  61020523
61  61020524
61  61020525
61  61020526
61  61020527
61  61020528
61  61020529
61  61020530
61  61020531
61  61020532
61  61020533
61  61020534
61  61020535
61  61020601
61  61020602
61  61030101
61  61030102
61  61030103
61  61030104
61  61030105
61  61030106
61  61030107
61  61030108
61  61030109
61  61030110
61  61030111
61  61030112
61  61030113
61  61030114
61  61030115
61  61030116
61  61030117
61  61030118
61  61030119
61  61030120
61  61030121
61  61030122
61  61030123
61  61030124
61  61030125
61  61030126
61  61030127
61  61030128
61  61030129
61  61030130
61  61030131
61  61030132
61  61030133
61  61030134
61  61030135
61  61030136
61  61030137
61  61030138
61  61030139
61  61030601
61  61040101
61  61050101
61  61060101
61  61060102
63  63010101
63  63010102
63  63010103
63  63010104
63  63010105
63  63010106
63  63010107
63  63010108
63  63010109
63  63010110
63  63010111
63  63010112
63  63010113
63  63010114
63  63010115
63  63010116
63  63010117
63  63010118
63  63010119
63  63010120
63  63010121
63  63010122
63  63010123
63  63010124
63  63010125
63  63010201
63  63010202
63  63010203
63  63010204
63  63010205
63  63010206
63  63010207
63  63010208
63  63010209
63  63010301
63  63010302
63  63010304
63  63010305
63  63010310
63  63010311
63  63010312
63  63010313
63  63010314
63  63010315
63  63010316
63  63010317
63  63010318
63  63010319
63  63010320
63  63010321
63  63010322
63  63010323
63  63010324
63  63010325
63  63010326
63  63010327
63  63010328
63  63010401
63  63010402
63  63010403
63  63010404
63  63010406
63  63010407
63  63010408
63  63010409
63  63010601
63  63010602
63  63010603
63  63010701
63  63010702
63  63010703
63  63010704
63  63010705
63  63010706
63  63010707
63  63010708
63  63010709
63  63010710
63  63010711
63  63010712
63  63010713
63  63010714
63  63010715
63  63010716
63  63010717
63  63010718
63  63010719
63  63010801
63  63010803
63  63010804
63  63010805
63  63010806
63  63010807
63  63010808
63  63010809
63  63010810
63  63010811
63  63010812
63  63010813
63  63010901
63  63010902
63  63010903
63  63010904
63  63010905
63  63010906
63  63010907
63  63010908
63  63010909
63  63010910
63  63010911
63  63010913
63  63010914
63  63011002
63  63011003
63  63011004
63  63011005
63  63011006
63  63011007
63  63011008
63  63011009
63  63011010
63  63011011
63  63011012
63  63011013
63  63011201
63  63011202
63  63011402
63  63020101
63  63020102
63  63020103
63  63020104
63  63020201
63  63020202
63  63020203
63  63020204
63  63020205
63  63020206
63  63020207
63  63020208
63  63020209
63  63020210
63  63020301
63  63020302
63  63020303
63  63020310
63  63020314
63  63020401
63  63020402
63  63020501
63  63020502
63  63020503
63  63020504
63  63020601
63  63020801
63  63020802
63  63020901
63  63020902
63  63020903
63  63020904
63  63020905
63  63020906
63  63020907
63  63020908
63  63021001
63  63030101
63  63030102
63  63030106
63  63030108
63  63030301
63  63030302
63  63030303
63  63030304
63  63030305
63  63030306
63  63030307
63  63030308
63  63030309
63  63030310
63  63030311
63  63030312
63  63030313
63  63030314
63  63030315
63  63030316
63  63030317
63  63030318
63  63030319
63  63030320
63  63030401
63  63030402
63  63030403
63  63030404
63  63030501
63  63030502
63  63030601
63  63030602
63  63030603
63  63030604
63  63030605
63  63030606
63  63030607
63  63030801
63  63030802
63  63030803
63  63030804
63  63030805
63  63030806
63  63030807
63  63040101
63  63040102
63  63040103
63  63040104
63  63040105
63  63040106
63  63040107
63  63040108
63  63040109
63  63040110
63  63040111
63  63040112
63  63040113
63  63040114
63  63040115
63  63040116
63  63040201
63  63040202
63  63040203
63  63040204
63  63040205
63  63040206
63  63040207
63  63040208
63  63040209
63  63040210
63  63040211
63  63040212
63  63040213
63  63040214
63  63040215
63  63040216
63  63040217
63  63040218
63  63040219
63  63040220
63  63040221
63  63040222
63  63040301
63  63040302
63  63040303
63  63040304
63  63040305
63  63040306
63  63040307
63  63040308
63  63040310
63  63040311
63  63040312
63  63040313
63  63040314
63  63040401
63  63040402
63  63040403
63  63040404
63  63040405
63  63040406
63  63040407
63  63040408
63  63040409
63  63040410
63  63040411
63  63040412
63  63040413
63  63040414
63  63040415
63  63040416
63  63040417
63  63040418
63  63040419
63  63040420
63  63040421
63  63040422
63  63040423
63  63040424
63  63040425
63  63040426
63  63040427
63  63040428
63  63040429
63  63040430
63  63040431
63  63040432
63  63040433
63  63040434
63  63040435
63  63040436
63  63040437
63  63040438
63  63040439
63  63040440
63  63040441
63  63040442
63  63040443
63  63040444
63  63040445
63  63040446
63  63040447
63  63040448
63  63040449
63  63040450
63  63040451
63  63040452
63  63040453
63  63040456
63  63040457
63  63040458
63  63040459
63  63040460
63  63040812
63  63040813
63  63050101
63  63050102
63  63050103
63  63050104
63  63050105
63  63050106
63  63050107
63  63050110
63  63050111
63  63050112
63  63050113
63  63050114
63  63050115
63  63050116
63  63050117
63  63050118
63  63050119
63  63050120
63  63050121
63  63050122
63  63050123
63  63050124
63  63050125
63  63050126
63  63050127
63  63050128
63  63050129
63  63050130
63  63050131
63  63050132
63  63050133
63  63050134
63  63050135
63  63050136
63  63050137
63  63050138
63  63050139
63  63050140
63  63050141
63  63050201
63  63050202
63  63050203
63  63050204
63  63050205
63  63050206
63  63050207
63  63050208
63  63050209
63  63050210
63  63050211
63  63050212
63  63050213
63  63050214
63  63050215
63  63050216
63  63050217
63  63050218
63  63050219
63  63050220
63  63050221
63  63050222
63  63050223
63  63050224
63  63050225
63  63050301
63  63050302
63  63050401
63  63050402
63  63050403
63  63050404
63  63050405
63  63050501
63  63050502
63  63050503
63  63050601
63  63050602
63  63050603
63  63050604
63  63050605
63  63050606
63  63050607
63  63050608
63  63050609
63  63050610
63  63050701
63  63050702
63  63050703
63  63050704
63  63050705
63  63050706
63  63050707
63  63050708
63  63050801
63  63050802
63  63050803
63  63050841
63  63050901
63  63050902
63  63050903
63  63050904
63  63050905
63  63050906
63  63050907
63  63050908
63  63050909
63  63050910
63  63050911
63  63050912
63  63050913
63  63050914
63  63050915
63  63050916
63  63050917
63  63050918
63  63050919
63  63050920
63  63050921
63  63050922
63  63050923
63  63050924
63  63050925
63  63050926
63  63050927
63  63050928
63  63050929
63  63050930
63  63050931
63  63050932
63  63050933
63  63050934
63  63050935
63  63050936
63  63050937
63  63050938
63  63050939
63  63050940
63  63050941
63  63050942
63  63050943
63  63050944
63  63050945
63  63050946
63  63050947
63  63050948
63  63050949
63  63050950
63  63050951
63  63050952
63  63050953
63  63050954
63  63050955
63  63050956
63  63050957
63  63050958
63  63050959
63  63050960
63  63050961
63  63050962
63  63050963
63  63050964
63  63050965
63  63050966
63  63050967
63  63050968
63  63050969
63  63050970
63  63050971
63  63050972
63  63050973
63  63050974
63  63050975
63  63050976
63  63050977
63  63050978
63  63050979
63  63050980
63  63051001
63  63051002
63  63051003
63  63051004
63  63051005
63  63051006
63  63051007
63  63051008
63  63051009
63  63051010
63  63051011
63  63051012
63  63051013
63  63051014
63  63051015
63  63051016
63  63051017
63  63051018
63  63051019
63  63051020
63  63051021
63  63051022
63  63051023
63  63051024
63  63051025
63  63051026
63  63051027
63  63051028
63  63051029
63  63051030
63  63051031
63  63051032
63  63051101
63  63051102
63  63051201
63  63051202
63  63051203
63  63051204
63  63060101
63  63060102
63  63060103
63  63060104
63  63060105
63  63060106
63  63060107
63  63060110
63  63060111
63  63060112
63  63060113
63  63060114
63  63060115
63  63060116
63  63060117
63  63060118
63  63060119
63  63060201
63  63060301
63  63060302
63  63060303
63  63060304
63  63060305
63  63060306
63  63060307
63  63060308
63  63060309
63  63060310
63  63060311
63  63060312
63  63060313
63  63060314
63  63060315
63  63060316
63  63060317
63  63060401
63  63060501
63  63060502
63  63060503
63  63060504
63  63060505
63  63060506
63  63060507
63  63060508
63  63060509
63  63060510
63  63060511
63  63060512
63  63060513
63  63060601
63  63060602
63  63060603
63  63060604
63  63060605
63  63060606
63  63060701
63  63060702
63  63060703
63  63060704
63  63060705
63  63060706
63  63060707
63  63060708
63  63060709
63  63060710
63  63060711
63  63060712
63  63060713
63  63060714
63  63060715
63  63060716
63  63060717
63  63060718
63  63060719
63  63060720
63  63060721
63  63060722
63  63060723
63  63060724
63  63060725
63  63060726
63  63060727
63  63060728
63  63060729
63  63060730
63  63060801
63  63060903
63  63061001
63  63070101
63  63070102
63  63070103
63  63070104
63  63070105
63  63070106
63  63070107
63  63070108
63  63070201
63  63070202
63  63070203
63  63070204
63  63070205
63  63070206
63  63070207
63  63070208
63  63070209
63  63070210
63  63070301
63  63080101
63  63080102
63  63080103
63  63080104
63  63080105
63  63080106
63  63080107
63  63080108
63  63080109
63  63080110
63  63080111
63  63080112
63  63080113
63  63080114
63  63080115
63  63080116
63  63080117
63  63080118
63  63080119
63  63080120
63  63080121
63  63080201
63  63080202
63  63080203
63  63080204
63  63080205
63  63080206
63  63080207
63  63080208
63  63080209
63  63080210
63  63080211
63  63080212
63  63080213
63  63080214
63  63080215
63  63080216
63  63080217
63  63080218
63  63080219
63  63080220
63  63080221
63  63080301
63  63080302
63  63080303
63  63080304
63  63080305
63  63080306
63  63080307
63  63080308
63  63080309
63  63080310
63  63080311
63  63080312
63  63080313
63  63080314
63  63080315
63  63080316
63  63080317
63  63080318
63  63080319
63  63080320
63  63080321
63  63080401
63  63080402
63  63080403
63  63080404
63  63080405
63  63080501
63  63080502
63  63080503
63  63080504
63  63080505
63  63080506
63  63080507
63  63080508
63  63080509
63  63080601
63  63080602
63  63080603
63  63080604
63  63080605
63  63080606
63  63080607
63  63080608
63  63080609
63  63080610
63  63080701
63  63080702
63  63080703
63  63080801
63  63080802
63  63080803
63  63080901
63  63080902
63  63080903
63  63080904
63  63080905
63  63080906
63  63080907
63  63080908
63  63081001
63  63081002
63  63081003
63  63081004
63  63081005
63  63081604
63  63081605
63  63090101
63  63090102
63  63090103
63  63090104
63  63090105
63  63090107
63  63090108
63  63090109
63  63090110
63  63090111
63  63090112
63  63090113
63  63090114
63  63090115
63  63090116
63  63090117
63  63090118
63  63090119
63  63090120
63  63090121
63  63090201
63  63090202
63  63090203
63  63090204
63  63090205
63  63090206
63  63090207
63  63090208
63  63090209
63  63090210
63  63090211
63  63090212
63  63090213
63  63090214
63  63090215
63  63090216
63  63090217
63  63090218
63  63090219
63  63090220
63  63090221
63  63090222
63  63090223
63  63090224
63  63090225
63  63090226
63  63090227
63  63090228
63  63090229
63  63090230
63  63090401
63  63090402
63  63090403
63  63090404
63  63090405
63  63090406
63  63090407
63  63090408
63  63090501
63  63090502
63  63090503
63  63090504
63  63090505
63  63090506
63  63090507
63  63090508
63  63090509
63  63090510
63  63090511
63  63090512
63  63090513
63  63090514
63  63090515
63  63090516
63  63090517
63  63090518
63  63090519
63  63090601
63  63090602
63  63100101
63  63100102
63  63100103
63  63100104
63  63100105
63  63100107
63  63100201
63  63100202
63  63100203
63  63100204
63  63100206
63  63100207
63  63100208
63  63100301
63  63100905
63  63101111
63  63110101
63  63110102
63  63110103
63  63110201
63  63110202
63  63110301
63  63110401
63  63110402
63  63110403
63  63110404
63  63110405
63  63110406
63  63110407
63  63110408
63  63110409
63  63110410
63  63110411
63  63110412
63  63110413
63  63110414
63  63110415
63  63110416
63  63110417
63  63110418
63  63110419
63  63110420
63  63110421
63  63110422
63  63110423
63  63110424
63  63110425
63  63110426
63  63110427
63  63110428
63  63110429
63  63110430
63  63110501
63  63110502
63  63110601
63  63110602
63  63110603
63  63110604
63  63110605
63  63110606
63  63110607
63  63110608
63  63110609
63  63110610
63  63110611
63  63110612
63  63110613
63  63110614
63  63110615
63  63110616
63  63110617
63  63110701
63  63110702
63  63110703
63  63110801
63  63110802
63  63110803
63  63110804
63  63110805
63  63110901
63  63110902
63  63110903
63  63110904
63  63110905
63  63110912
63  63110913
63  63111001
63  63111101
63  63111102
63  63111103
63  63111104
63  63111201
63  63111301
63  63111302
63  63111401
63  63111402
63  63111403
63  63111501
63  63120101
63  63120102
63  63120103
63  63120201
63  63120202
63  63120203
63  63120204
63  63120205
63  63120206
63  63130101
63  63130102
63  63130103
63  63130104
63  63130105
63  63130106
63  63130107
63  63130108
63  63130109
63  63130110
63  63130111
63  63130112
63  63130113
63  63130114
63  63130115
63  63130116
63  63130117
63  63130118
63  63130119
63  63130120
63  63130121
63  63130122
63  63130123
63  63130124
63  63130125
63  63130126
63  63130127
63  63130128
63  63130129
63  63130201
63  63130202
63  63140101
63  63140102
63  63140103
63  63140104
63  63140105
63  63140106
63  63140107
63  63140108
63  63140109
63  63140110
63  63140111
63  63140112
63  63140113
63  63140114
63  63140115
63  63140116
63  63140117
63  63140118
63  63140119
63  63140120
63  63140121
63  63140122
63  63140123
63  63140124
63  63140125
63  63140126
63  63140127
63  63140128
63  63140129
63  63140130
63  63140131
63  63140132
63  63140133
63  63140134
63  63140135
63  63140136
63  63140137
63  63140138
63  63140139
63  63140140
63  63140141
63  63140142
63  63140143
63  63140144
63  63140145
63  63140146
63  63140147
63  63140148
63  63140149
63  63140150
63  63140151
63  63140152
63  63140153
63  63140154
63  63140155
63  63140156
63  63140157
63  63140158
63  63140159
63  63150101
63  63150102
63  63150103
63  63150104
63  63150105
63  63150106
63  63150107
63  63150108
63  63150109
63  63150110
63  63150111
63  63150112
63  63150113
63  63150114
63  63150115
63  63150116
63  63150117
63  63150118
63  63150119
63  63150120
63  63150121
63  63150122
63  63150123
63  63150124
63  63150125
63  63150126
63  63150127
63  63150128
63  63150129
63  63150130
63  63150131
63  63150201
63  63150202
63  63150203
63  63150204
63  63150205
63  63150206
63  63150208
63  63150209
63  63150210
63  63150211
63  63150212
63  63150213
63  63150214
63  63150215
63  63150216
63  63150217
63  63150218
63  63150219
63  63150220
63  63150221
63  63150301
63  63150302
63  63150303
63  63150304
63  63150305
63  63150306
63  63150307
63  63150309
63  63150310
63  63150311
63  63150312
63  63150313
63  63150314
63  63150315
63  63150316
63  63150317
63  63150318
63  63150319
63  63150320
63  63150321
63  63150322
63  63150323
63  63150324
63  63150325
63  63150326
63  63150327
63  63150328
63  63150329
63  63150330
63  63150331
63  63150332
63  63150333
63  63150334
63  63150335
63  63150336
63  63150337
63  63150338
63  63150339
63  63150340
63  63150341
63  63150342
63  63150343
63  63150344
63  63150345
63  63150346
63  63150347
63  63150348
63  63150349
63  63150350
63  63150351
63  63150352
63  63150356
63  63150357
63  63150503
63  63150507
63  63160101
63  63160102
63  63160103
63  63160104
63  63160105
63  63160106
63  63160107
63  63160108
63  63160109
63  63160110
63  63160111
63  63160112
63  63160113
63  63160114
63  63160115
63  63160116
63  63160117
63  63160118
63  63160119
63  63160120
63  63160121
63  63160122
63  63160123
63  63160124
63  63160125
63  63160126
63  63160127
63  63160128
63  63160129
63  63160130
63  63160131
63  63160201
63  63160202
63  63160203
63  63160204
63  63160205
63  63160206
63  63160209
63  63160210
63  63160211
63  63160212
63  63160213
63  63160214
63  63160215
63  63160216
63  63160217
63  63160218
63  63160219
63  63160220
63  63160221
63  63160222
63  63160223
63  63160224
63  63160225
63  63160226
63  63160227
63  63160228
63  63160301
63  63160302
63  63160303
63  63160304
63  63160305
63  63160306
63  63160307
63  63160308
63  63160310
63  63160311
63  63160312
63  63160313
63  63160314
63  63160315
63  63160316
63  63160317
63  63160318
63  63160319
63  63160320
63  63160321
63  63160322
63  63160323
63  63160324
63  63160325
63  63160326
63  63160327
63  63160328
63  63160329
63  63160330
63  63160331
63  63160332
63  63160333
63  63160334
63  63160335
63  63160336
63  63160337
63  63160338
63  63160339
63  63160340
63  63160341
63  63160342
63  63160343
63  63160344
63  63160345
63  63160346
63  63160347
63  63160348
63  63160349
63  63160350
63  63160351
63  63160401
63  63160403
63  63160405
63  63160406
63  63160407
63  63160408
63  63160409
63  63160410
63  63160411
63  63160412
63  63160414
63  63160415
63  63160416
63  63160419
63  63160420
63  63160421
63  63160422
63  63160423
63  63160424
63  63160425
63  63160426
63  63160427
63  63160428
63  63160429
63  63160430
63  63160431
63  63160480
63  63160501
63  63160502
63  63160503
63  63160504
63  63160505
63  63160506
63  63160507
63  63160508
63  63160509
63  63160510
63  63160511
63  63160512
63  63160513
63  63160514
63  63160515
63  63160516
63  63160517
63  63160518
63  63160519
63  63160520
63  63160521
63  63160522
63  63160523
63  63160524
63  63160525
63  63160526
63  63160527
63  63160528
63  63160529
63  63160530
63  63160531
63  63160532
63  63160533
63  63160534
63  63160535
63  63160536
63  63160537
63  63160538
63  63160539
63  63160540
63  63160541
63  63160542
63  63160543
63  63160544
63  63160545
63  63160546
63  63160547
63  63160548
63  63160549
63  63160550
63  63160551
63  63160552
63  63160553
63  63160554
63  63160555
63  63160556
63  63160557
63  63160558
63  63160559
63  63160560
63  63160561
63  63160562
63  63160563
63  63160564
63  63160565
63  63160566
63  63160567
63  63160568
63  63160569
63  63160570
63  63160571
63  63160572
63  63160573
63  63160574
63  63160575
63  63160576
63  63160577
63  63160578
63  63160579
63  63160580
63  63160581
63  63160582
63  63160583
63  63160584
63  63160585
63  63160586
63  63160601
63  63160602
63  63160603
63  63160604
63  63160605
63  63160606
63  63160607
63  63160608
63  63160701
63  63160702
63  63160703
63  63160704
63  63160705
63  63160706
63  63160707
63  63160708
63  63160709
63  63160710
63  63160711
63  63160712
63  63160713
63  63160714
63  63160715
63  63160716
63  63160717
63  63160718
63  63160719
63  63160720
63  63160721
63  63160722
63  63160723
63  63160724
63  63160725
63  63160726
63  63160727
63  63160728
63  63160729
63  63160731
63  63160732
63  63160733
63  63160734
63  63160801
63  63160802
63  63160803
63  63160804
63  63160805
63  63160806
63  63160807
63  63160808
63  63160809
63  63160810
63  63160811
63  63160812
63  63160813
63  63160901
63  63160902
63  63160903
63  63160904
63  63160905
63  63160906
63  63160907
63  63160908
63  63160909
63  63160910
63  63160911
63  63160912
63  63160913
63  63160914
63  63160915
63  63160916
63  63160917
63  63160918
63  63160919
63  63160920
63  63160921
63  63160922
63  63160923
63  63160924
63  63160925
63  63160926
63  63160927
63  63160928
63  63160929
63  63160930
63  63160931
63  63160932
63  63160933
63  63160934
63  63160935
63  63160937
63  63160938
63  63160939
63  63160940
63  63160941
63  63160942
63  63160943
63  63160944
63  63160945
63  63160946
63  63160947
63  63160948
63  63160949
63  63160950
63  63160951
63  63161001
63  63161002
63  63161003
63  63161004
63  63161005
63  63161006
63  63161007
63  63161008
63  63161009
63  63161010
63  63161011
63  63161012
63  63161013
63  63161014
63  63161015
63  63161016
63  63161017
63  63161018
63  63161019
63  63161020
63  63161021
63  63161022
63  63161023
63  63161024
63  63161025
63  63161026
63  63161027
63  63161028
63  63161029
63  63161030
63  63161031
63  63161032
63  63161033
63  63161034
63  63161035
63  63161036
63  63161037
63  63161038
63  63161039
63  63161040
63  63161041
63  63161101
63  63161102
63  63161103
63  63161104
63  63170101
63  63170102
63  63170201
63  63170202
63  63170301
63  63170302
63  63170401
63  63170402
63  63170403
63  63170501
63  63170502
63  63170503
63  63170504
63  63170505
63  63170506
63  63170601
63  63170602
63  63170603
63  63170701
63  63170702
63  63170703
63  63170704
63  63170705
63  63170706
63  63170707
63  63170708
63  63170709
63  63170710
63  63170711
63  63170712
63  63170713
63  63170714
63  63170715
63  63170716
63  63170717
63  63170718
63  63170719
63  63170720
63  63170721
63  63170722
63  63170723
63  63170724
63  63170725
63  63170726
63  63170727
63  63170728
63  63170729
63  63170730
63  63170731
63  63170732
63  63170733
63  63170734
63  63170735
63  63170736
63  63170737
63  63170738
63  63170739
63  63170741
63  63170742
63  63170743
63  63170744
63  63170745
63  63170746
63  63170747
63  63170801
63  63170842
63  63180101
63  63180201
63  63180202
63  63180203
63  63180211
63  63180212
63  63180213
63  63180214
63  63180215
63  63180216
63  63180217
63  63180218
63  63180219
63  63180220
63  63180301
63  63180302
63  63180303
63  63180304
63  63180305
63  63180306
63  63180307
63  63180308
63  63180309
63  63180310
63  63180311
63  63180312
63  63180313
63  63180314
63  63180315
63  63180316
63  63180317
63  63180318
63  63180319
63  63180320
63  63180321
63  63180322
63  63180323
63  63180324
63  63180325
63  63180326
63  63180327
63  63180328
63  63180329
63  63180330
63  63180331
63  63180332
63  63180333
63  63180334
63  63180335
63  63180336
63  63180337
63  63180338
63  63180339
63  63180340
63  63180341
63  63180342
63  63180343
63  63180344
63  63180345
63  63180346
63  63180347
63  63180348
63  63180349
63  63180350
63  63180351
63  63180352
63  63180353
63  63180354
63  63180355
63  63180356
63  63180357
63  63180358
63  63180359
63  63180360
63  63180361
63  63180362
63  63180363
63  63180364
63  63180365
63  63180366
63  63180367
63  63180368
63  63180369
63  63180370
63  63180371
63  63180372
63  63180373
63  63180374
63  63180375
63  63180376
63  63180388
63  63180389
63  63180390
63  63180401
63  63180402
63  63180403
63  63180474
63  63180501
63  63180502
63  63180503
63  63180504
63  63180601
63  63180602
63  63180603
63  63180604
63  63180605
63  63180606
63  63180607
63  63180608
63  63180609
63  63180610
63  63180611
63  63180612
63  63180613
63  63180614
63  63180615
63  63180616
63  63180632
63  63180633
63  63180634
63  63180635
63  63180636
63  63180637
63  63180638
63  63180639
63  63180640
63  63180641
63  63180642
63  63180643
63  63180644
63  63180645
63  63180646
63  63180647
63  63190101
63  63190102
63  63190103
63  63190104
63  63190105
63  63190106
63  63190107
63  63190108
63  63190201
63  63190202
63  63190203
63  63190204
63  63190205
63  63190206
63  63190207
63  63190208
63  63190209
63  63190210
63  63190301
63  63190302
63  63190303
63  63190401
63  63190402
63  63190403
63  63190404
63  63190405
63  63190406
63  63190407
63  63190408
63  63190409
63  63190410
63  63190501
63  63191003
63  63191004
63  63191005
63  63191006
63  63191007
63  63200101
63  63200103
63  63200106
63  63200108
63  63200202
63  63200203
63  63200205
63  63200206
63  63200207
63  63200208
63  63200301
63  63200302
63  63200303
63  63200304
63  63200305
63  63200306
63  63200307
63  63200308
63  63200309
63  63200310
63  63200311
63  63200312
63  63200313
63  63200314
63  63200315
63  63200316
63  63200317
63  63200318
63  63200319
63  63200320
63  63200321
63  63200322
63  63200323
63  63200324
63  63200401
63  63200402
63  63200403
63  63200404
63  63200405
63  63200501
63  63200502
63  63200503
63  63200504
63  63200505
63  63200506
63  63200507
63  63200508
63  63200509
63  63200602
63  63200603
63  63200604
63  63200605
63  63200606
63  63200607
63  63200608
63  63200609
63  63200610
63  63200611
63  63210101
63  63210102
63  63210103
63  63210104
63  63210105
63  63210106
63  63210107
63  63210108
63  63210109
63  63210110
63  63210111
63  63210112
63  63210113
63  63210114
63  63210115
63  63210116
63  63210117
63  63210118
63  63210119
63  63210120
63  63210121
63  63210122
63  63210123
63  63210124
63  63210125
63  63210126
63  63210127
63  63210128
63  63210129
63  63210130
63  63210131
63  63210132
63  63210133
63  63210134
63  63210135
63  63210136
63  63210137
63  63210138
63  63210139
63  63210140
63  63210141
63  63210142
63  63210143
63  63220101
63  63220102
63  63220103
63  63220104
63  63220105
63  63220106
63  63220107
63  63220108
63  63220109
63  63220110
63  63220111
63  63220112
63  63220113
63  63220114
63  63220115
63  63220116
63  63220117
63  63220118
63  63220119
63  63220120
63  63220129
63  63220201
63  63220202
63  63220203
63  63220204
63  63220205
63  63220206
63  63220207
63  63220208
63  63220209
63  63220210
63  63220301
63  63220302
63  63220303
63  63220304
63  63220305
63  63220307
63  63220308
63  63220309
63  63220310
63  63220311
63  63220312
63  63220313
63  63220314
63  63220315
63  63220316
63  63220317
63  63220318
63  63220319
63  63220320
63  63220321
63  63220322
63  63220323
63  63220324
63  63220325
63  63220401
63  63220402
63  63220403
63  63220404
63  63220501
63  63230101
63  63230102
63  63230103
63  63230201
63  63230202
63  63230203
63  63230204
63  63230205
63  63230301
63  63230302
63  63230303
63  63230304
63  63230305
63  63230306
63  63230307
63  63230308
63  63230401
63  63230402
63  63230403
63  63230404
63  63230405
63  63230501
63  63230502
63  63230503
63  63230504
63  63230601
63  63230602
63  63230603
63  63230604
63  63230605
63  63230606
63  63230607
63  63230608
63  63230609
63  63230610
63  63230611
63  63230612
63  63230613
63  63230614
63  63230615
63  63230616
63  63230617
63  63230618
63  63230619
63  63230620
63  63230621
63  63230622
63  63230623
63  63230624
63  63230625
63  63230626
63  63230627
63  63230628
63  63240102
63  63240103
63  63240104
63  63240105
63  63240106
63  63240107
63  63240108
63  63240109
63  63240112
63  63240113
63  63240114
63  63240115
63  63240116
63  63240117
63  63240118
63  63240119
63  63240201
63  63240202
63  63240203
63  63240204
63  63240205
63  63240206
63  63240207
63  63240208
63  63240209
63  63240210
63  63240211
63  63240212
63  63240213
63  63240214
63  63240215
63  63240216
63  63240217
63  63240218
63  63240219
63  63240220
63  63240221
63  63240222
63  63240223
63  63240224
63  63240225
63  63240226
63  63240302
63  63240303
63  63240304
63  63240305
63  63240306
63  63240307
63  63240308
63  63240309
63  63240310
63  63240311
63  63240312
63  63240313
63  63240314
63  63240315
63  63240316
63  63240317
63  63240318
63  63240319
63  63240320
63  63240321
63  63240322
63  63240323
63  63240324
63  63240325
63  63240326
63  63240327
63  63240328
63  63240329
63  63240330
63  63240331
63  63240332
63  63240333
63  63240334
63  63240335
63  63240336
63  63240337
63  63240338
63  63250101
63  63250102
63  63250103
63  63250104
63  63250105
63  63250106
63  63250107
63  63250108
63  63250109
63  63250110
63  63250111
63  63250112
63  63250113
63  63250114
63  63250115
63  63250116
63  63250117
63  63250118
63  63250119
63  63250120
63  63250121
63  63250122
63  63250123
63  63250124
63  63250125
63  63250126
63  63250127
63  63250128
63  63250129
63  63250130
63  63250131
63  63250132
63  63250133
63  63250134
63  63250135
63  63250136
63  63250137
63  63250201
63  63250202
63  63250203
63  63250204
63  63250206
63  63250207
63  63250208
63  63250209
63  63250210
63  63250211
63  63250212
63  63250213
63  63250214
63  63250215
63  63250216
63  63250217
63  63250218
63  63250219
63  63250220
63  63250221
63  63250222
63  63250223
63  63250224
63  63250225
63  63250226
63  63250227
63  63260101
63  63260102
63  63260103
63  63260104
63  63260106
63  63260107
63  63260108
63  63260109
63  63260110
63  63260111
63  63270102
63  63270103
63  63270104
63  63270105
63  63270301
63  63270302
63  63270304
63  63270306
63  63270307
63  63270401
63  63270402
63  63270403
63  63270408
63  63270409
63  63270410
63  63270411
63  63270414
63  63270415
63  63270416
63  63270417
63  63270418
63  63270419
63  63270420
63  63270421
63  63270422
63  63270423
63  63270424
63  63270425
63  63270426
63  63270427
63  63270428
63  63270429
63  63270430
63  63270431
63  63270432
63  63270433
63  63270434
63  63270435
63  63270436
63  63270437
63  63270438
63  63270439
63  63270440
63  63270441
63  63270442
63  63270443
63  63270444
63  63270445
63  63270446
63  63270447
63  63270448
63  63270449
63  63270450
63  63270451
63  63270452
63  63280101
63  63280102
63  63280103
63  63280104
63  63280105
63  63280106
63  63280107
63  63280108
63  63280109
63  63280110
63  63280111
63  63280112
63  63280113
63  63280114
63  63280115
63  63280116
63  63280117
63  63280118
63  63280119
63  63280120
63  63280121
63  63280122
63  63280123
63  63280124
63  63280125
63  63280126
63  63280127
63  63280128
63  63280129
63  63280130
63  63280131
63  63280132
63  63280133
63  63280134
63  63280135
63  63280136
63  63280137
63  63280138
63  63280139
63  63280140
63  63280141
63  63280143
63  63280144
63  63280145
63  63280146
63  63280201
63  63280202
63  63280203
63  63280204
63  63280205
63  63280206
63  63280207
63  63280208
63  63280209
63  63280210
63  63280211
63  63280212
63  63280213
63  63280214
63  63280215
63  63280216
63  63280217
63  63280218
63  63280219
63  63280220
63  63280221
63  63280222
63  63280223
63  63280224
63  63280225
63  63280226
63  63280227
63  63280228
63  63280301
63  63280302
63  63280303
63  63280304
63  63280305
63  63280306
63  63280307
63  63280308
63  63280309
63  63280310
63  63280311
63  63280312
63  63280313
63  63280314
63  63280315
63  63280316
63  63280317
63  63280318
63  63280319
63  63280320
63  63280321
63  63280322
63  63280323
63  63280324
63  63280325
63  63280326
63  63280327
63  63280328
63  63280329
63  63280330
63  63280331
63  63280356
63  63280357
63  63280358
63  63280401
63  63280402
63  63280403
63  63280404
63  63280405
63  63280406
63  63280407
63  63280408
63  63280409
63  63280410
63  63280411
63  63280412
63  63280413
63  63280414
63  63280415
63  63280416
63  63280417
63  63280418
63  63280419
63  63280420
63  63280421
63  63280422
63  63280423
63  63280424
63  63280425
63  63280426
63  63280427
63  63280429
63  63280430
63  63280431
63  63280432
63  63280433
63  63280434
63  63280435
63  63280436
63  63280437
63  63280438
63  63280439
63  63280440
63  63280441
63  63280442
63  63280443
63  63280444
63  63280445
63  63280446
63  63280447
63  63280448
63  63280449
63  63280450
63  63280451
63  63280452
63  63280453
63  63280454
63  63280455
63  63280456
63  63280457
63  63280458
63  63280459
63  63280460
63  63280461
63  63280462
63  63280463
63  63280464
63  63280465
63  63280466
63  63280467
63  63280468
63  63280469
63  63280470
63  63280471
63  63280472
63  63280473
63  63280474
63  63280475
63  63280476
63  63280477
63  63280478
63  63280479
63  63280480
63  63280481
63  63280482
63  63280483
63  63280484
63  63280485
63  63280486
63  63280487
63  63280488
63  63280489
63  63280490
63  63280491
63  63280492
63  63280493
63  63280494
63  63280495
63  63280496
63  63280497
63  63280498
63  63280499
63  63280501
63  63280502
63  63280503
63  63280504
63  63280505
63  63280506
63  63280507
63  63280508
63  63280509
63  63280510
63  63280511
63  63280512
63  63280513
63  63280514
63  63280515
63  63280516
63  63280517
63  63280518
63  63280519
63  63280520
63  63280521
63  63280522
63  63280523
63  63280524
63  63280525
63  63280526
63  63280527
63  63280528
63  63280529
63  63280530
63  63280531
63  63280532
63  63280533
63  63280534
63  63280535
63  63280536
63  63280537
63  63280538
63  63280539
63  63280540
63  63280541
63  63280542
63  63280543
63  63280544
63  63280545
63  63280546
63  63280547
63  63280550
63  63280551
63  63280552
63  63280553
63  63280554
63  63280555
63  63280556
63  63280557
63  63280563
63  63280564
63  63280565
63  63280566
63  63280567
63  63280568
63  63280569
63  63280570
63  63280571
63  63280572
63  63280573
63  63280574
63  63280575
63  63280576
63  63280577
63  63280578
63  63280579
63  63280580
63  63280581
63  63280582
63  63280583
63  63280584
63  63280585
63  63280586
63  63280587
63  63280588
63  63280589
63  63280590
63  63280591
63  63280592
63  63280593
63  63280594
63  63280595
63  63280596
63  63280597
63  63280598
63  63280599
63  63280601
63  63280602
63  63280603
63  63280605
63  63280607
63  63280608
63  63280609
63  63280610
63  63280611
63  63280612
63  63280613
63  63280614
63  63280615
63  63280616
63  63280617
63  63280618
63  63280619
63  63280620
63  63280621
63  63280622
63  63280623
63  63280624
63  63280625
63  63280626
63  63280627
63  63280628
63  63280629
63  63280630
63  63280631
63  63280632
63  63280633
63  63280634
63  63280635
63  63280636
63  63280637
63  63280638
63  63280639
63  63280640
63  63280641
63  63280642
63  63280643
63  63280644
63  63280645
63  63280646
63  63280647
63  63280648
63  63280649
63  63280650
63  63280651
63  63280652
63  63280653
63  63280654
63  63280655
63  63280656
63  63280657
63  63280658
63  63280659
63  63280660
63  63280661
63  63280662
63  63280663
63  63280664
63  63280665
63  63280666
63  63280667
63  63280668
63  63280669
63  63280670
63  63280671
63  63280672
63  63280673
63  63280674
63  63280675
63  63280676
63  63280677
63  63280678
63  63280679
63  63280680
63  63280681
63  63280682
63  63280683
63  63280684
63  63280685
63  63280686
63  63280687
63  63280688
63  63280689
63  63280690
63  63280691
63  63280692
63  63280693
63  63280694
63  63280695
63  63280696
63  63280697
63  63280698
63  63280699
63  63280701
63  63280702
63  63280703
63  63280704
63  63280705
63  63280706
63  63280707
63  63280708
63  63280709
63  63280710
63  63280711
63  63280712
63  63280713
63  63280714
63  63280715
63  63280716
63  63280717
63  63280718
63  63280720
63  63280721
63  63280722
63  63280723
63  63280724
63  63280725
63  63280726
63  63280727
63  63280728
63  63280729
63  63280730
63  63280731
63  63280732
63  63280733
63  63280734
63  63280735
63  63280736
63  63280737
63  63280738
63  63280739
63  63280740
63  63280741
63  63280742
63  63280743
63  63280744
63  63280745
63  63280746
63  63280747
63  63280748
63  63280749
63  63280750
63  63280751
63  63280758
63  63280759
63  63280760
63  63280761
63  63280762
63  63280763
63  63280764
63  63280765
63  63280766
63  63280767
63  63280769
63  63280770
63  63280771
63  63280772
63  63280773
63  63280774
63  63280775
63  63280776
63  63280777
63  63280778
63  63280779
63  63280801
63  63280802
63  63280803
63  63280804
63  63280805
63  63280806
63  63280807
63  63280808
63  63280809
63  63280810
63  63280811
63  63280812
63  63280813
63  63280814
63  63280815
63  63280816
63  63280817
63  63280818
63  63280819
63  63280820
63  63280821
63  63280822
63  63280823
63  63280824
63  63280825
63  63280826
63  63280827
63  63280828
63  63280829
63  63280830
63  63280831
63  63280832
63  63280833
63  63280834
63  63280835
63  63280836
63  63280837
63  63280838
63  63280839
63  63280840
63  63280849
63  63280850
63  63280851
63  63280852
63  63280853
63  63280854
63  63280855
63  63280856
63  63280857
63  63280858
63  63280859
63  63280870
63  63280871
63  63280872
63  63280873
63  63280874
63  63280875
63  63280876
63  63280877
63  63280878
63  63280879
63  63280880
63  63280881
63  63280882
63  63280883
63  63280884
63  63280885
63  63280886
63  63280887
63  63280888
63  63280889
63  63280890
63  63280891
63  63280892
63  63280893
63  63280894
63  63280895
63  63280896
63  63280897
63  63280898
63  63280899
63  63280901
63  63280902
63  63280903
63  63280904
63  63280905
63  63280906
63  63280907
63  63280908
63  63280909
63  63280910
63  63280911
63  63280912
63  63280913
63  63280914
63  63280915
63  63280916
63  63280917
63  63280918
63  63280919
63  63280920
63  63280921
63  63280922
63  63280923
63  63280924
63  63280925
63  63280926
63  63280927
63  63280928
63  63280929
63  63280930
63  63280931
63  63280932
63  63280933
63  63280934
63  63280935
63  63280936
63  63280937
63  63280938
63  63280939
63  63281001
63  63281002
63  63281003
63  63281004
63  63281005
63  63281101
63  63281102
63  63290101
63  63290102
63  63290104
63  63290105
63  63290106
63  63290107
63  63290108
63  63290109
63  63290110
63  63290111
63  63290112
63  63290113
63  63290114
63  63290115
63  63290116
63  63290117
63  63290118
63  63290119
63  63290120
63  63290121
63  63290122
63  63290123
63  63290124
63  63290125
63  63290126
63  63290127
63  63290128
63  63290129
63  63290130
63  63290131
63  63290132
63  63290133
63  63290134
63  63290135
63  63290136
63  63290137
63  63290138
63  63290139
63  63290140
63  63290141
63  63290142
63  63290143
63  63290144
63  63290145
63  63290146
63  63290147
63  63290148
63  63290149
63  63290150
63  63290151
63  63290152
63  63290153
63  63290154
63  63290155
63  63290156
63  63290157
63  63290158
63  63290159
63  63290160
63  63290161
63  63290162
63  63290170
63  63290173
63  63290174
63  63290175
63  63290176
63  63290177
63  63290178
63  63290179
63  63290180
63  63290181
63  63290182
63  63290183
63  63290201
63  63290202
63  63290203
63  63290204
63  63290205
63  63290206
63  63290207
63  63290208
63  63290209
63  63290210
63  63290211
63  63290212
63  63290213
63  63290214
63  63290215
63  63290216
63  63290217
63  63290218
63  63290219
63  63290220
63  63290221
63  63290222
63  63290223
63  63290224
63  63290225
63  63290226
63  63290227
63  63290228
63  63290229
63  63290230
63  63290231
63  63290232
63  63290233
63  63290234
63  63290235
63  63290236
63  63290237
63  63290238
63  63290239
63  63290240
63  63290241
63  63290242
63  63290243
63  63290244
63  63290245
63  63290246
63  63290247
63  63290248
63  63290301
63  63290302
63  63290303
63  63290304
63  63290305
63  63290306
63  63290307
63  63290308
63  63290309
63  63290310
63  63290311
63  63290312
63  63290313
63  63290314
63  63290315
63  63290316
63  63290317
63  63290318
63  63290319
63  63290320
63  63290321
63  63290322
63  63290323
63  63290324
63  63290325
63  63290326
63  63290327
63  63290328
63  63290329
63  63290330
63  63290331
63  63290332
63  63290333
63  63290334
63  63290335
63  63290336
63  63290337
63  63290338
63  63290339
63  63290340
63  63290341
63  63290342
63  63290348
63  63290401
63  63290402
63  63290403
63  63290404
63  63290405
63  63290406
63  63290407
63  63290408
63  63290409
63  63290410
63  63290411
63  63290412
63  63290413
63  63290414
63  63290415
63  63290416
63  63290417
63  63290418
63  63290419
63  63290420
63  63290421
63  63290422
63  63290423
63  63290424
63  63290425
63  63290426
63  63290427
63  63290428
63  63290429
63  63290430
63  63290431
63  63290432
63  63290433
63  63290434
63  63290435
63  63290436
63  63290437
63  63290438
63  63290439
63  63290440
63  63290441
63  63290442
63  63290443
63  63290444
63  63290445
63  63290446
63  63290447
63  63290448
63  63290449
63  63290450
63  63290451
63  63290452
63  63290453
63  63290454
63  63290455
63  63290456
63  63290457
63  63290458
63  63290459
63  63290460
63  63290461
63  63290462
63  63290463
63  63290464
63  63290465
63  63290466
63  63290467
63  63290468
63  63290469
63  63290470
63  63290471
63  63290472
63  63290473
63  63290474
63  63290475
63  63290476
63  63290477
63  63290478
63  63290479
63  63290480
63  63290481
63  63290482
63  63290483
63  63290484
63  63290485
63  63290486
63  63290487
63  63290488
63  63290489
63  63290490
63  63290491
63  63290492
63  63290493
63  63290494
63  63290495
63  63290496
63  63290497
63  63290501
63  63290502
63  63290503
63  63290504
63  63290505
63  63290506
63  63290507
63  63290508
63  63290509
63  63290510
63  63290511
63  63290512
63  63290513
63  63290514
63  63290515
63  63290516
63  63290517
63  63290518
63  63290519
63  63290520
63  63290521
63  63290522
63  63290523
63  63290524
63  63290525
63  63290526
63  63290527
63  63290528
63  63290529
63  63290530
63  63290531
63  63290532
63  63290533
63  63290534
63  63290535
63  63290536
63  63290537
63  63290538
63  63290539
63  63290540
63  63290541
63  63290542
63  63290543
63  63290544
63  63290545
63  63290546
63  63290547
63  63290548
63  63290549
63  63290550
63  63290551
63  63290552
63  63290553
63  63290554
63  63290555
63  63290556
63  63290557
63  63290558
63  63290559
63  63290560
63  63290561
63  63290562
63  63290563
63  63290564
63  63290565
63  63290566
63  63290567
63  63290568
63  63290569
63  63290570
63  63290571
63  63290572
63  63290573
63  63290574
63  63290575
63  63290576
63  63290577
63  63290578
63  63290579
63  63290580
63  63290581
63  63290582
63  63290583
63  63290584
63  63290601
63  63290602
63  63290603
63  63290604
63  63290605
63  63290606
63  63290607
63  63290608
63  63290609
63  63290610
63  63290611
63  63290612
63  63290613
63  63290614
63  63290615
63  63290616
63  63290617
63  63290618
63  63290619
63  63290620
63  63290621
63  63290622
63  63290623
63  63290624
63  63290625
63  63290626
63  63290627
63  63290628
63  63290629
63  63290630
63  63290631
63  63290632
63  63290633
63  63300101
63  63300102
63  63300103
63  63300104
63  63300105
63  63300106
63  63300107
63  63300108
63  63300109
63  63300110
63  63300111
63  63300112
63  63300113
63  63300114
63  63300115
63  63300116
63  63300117
63  63300118
63  63300119
63  63300120
63  63300121
63  63300122
63  63300123
63  63300124
63  63300125
63  63300126
63  63300127
63  63300128
63  63300129
63  63300130
63  63300131
63  63300132
63  63300133
63  63300134
63  63300135
63  63300136
63  63300137
63  63300138
63  63300139
63  63300140
63  63300141
63  63300142
63  63300143
63  63300144
63  63300145
63  63300146
63  63300147
63  63300148
63  63300149
63  63300150
63  63300151
63  63300152
63  63300153
63  63300154
63  63300155
63  63300156
63  63300157
63  63300158
63  63300159
63  63300160
63  63300161
63  63300162
63  63300163
63  63300164
63  63300165
63  63300166
63  63300167
63  63300168
63  63300169
63  63300170
63  63300171
63  63300172
63  63300173
63  63300174
63  63300175
63  63300176
63  63300177
63  63300178
63  63300179
63  63300180
63  63300181
63  63300182
63  63300183
63  63300184
63  63300185
63  63300186
63  63300187
63  63300188
63  63300189
63  63300190
63  63300191
63  63300192
63  63300193
63  63300201
63  63300202
63  63300203
63  63300204
63  63300205
63  63300206
63  63300301
63  63300302
63  63300303
63  63300304
63  63300305
63  63300306
63  63300307
63  63300308
63  63300309
63  63300310
63  63300311
63  63300312
63  63300313
63  63300314
63  63300315
63  63300316
63  63300319
63  63300320
63  63300341
63  63300342
63  63300343
63  63300344
63  63300345
63  63310101
63  63310102
63  63310103
63  63310104
63  63310105
63  63310106
63  63310107
63  63310108
63  63310109
63  63310110
63  63310111
63  63310112
63  63310113
63  63310114
63  63310115
63  63310116
63  63310117
63  63310120
63  63310121
63  63310122
63  63310123
63  63310124
63  63310125
63  63310126
63  63310127
63  63310128
63  63310129
63  63310140
63  63310150
63  63310151
63  63310152
63  63310153
63  63310154
63  63310155
63  63310156
63  63310157
63  63310158
63  63310159
63  63310160
63  63310161
63  63310162
63  63310163
63  63310164
63  63310165
63  63310166
63  63310167
63  63310168
63  63310169
63  63310170
63  63310171
63  63310172
63  63310173
63  63310174
63  63310175
63  63310176
63  63310177
63  63310178
63  63310179
63  63310180
63  63310181
63  63310182
63  63310183
63  63310184
63  63310185
63  63310186
63  63310187
63  63310188
63  63310189
63  63310190
63  63310191
63  63310192
63  63310193
63  63310201
63  63310202
63  63310203
63  63310204
63  63310205
63  63310206
63  63310207
63  63310208
63  63310209
63  63310210
63  63310211
63  63310212
63  63310213
63  63310214
63  63310215
63  63310216
63  63310217
63  63310218
63  63310301
63  63310302
63  63310303
63  63310304
63  63310305
63  63310306
63  63310307
63  63310308
63  63310309
63  63310310
63  63310311
63  63310312
63  63310313
63  63310314
63  63310315
63  63310316
63  63310317
63  63310318
63  63310401
63  63310402
63  63310403
63  63310404
63  63310405
63  63310406
63  63310407
63  63310408
63  63310409
63  63310410
63  63310411
63  63310412
63  63310413
63  63310414
63  63310415
63  63310416
63  63310417
63  63310418
63  63310419
63  63310420
63  63310421
63  63310422
63  63310423
63  63310424
63  63310425
63  63310426
63  63310427
63  63310428
63  63310429
63  63310430
63  63310431
63  63310432
63  63310433
63  63310434
63  63310435
63  63310436
63  63310437
63  63310438
63  63310439
63  63310440
63  63310441
63  63310442
63  63310443
63  63310444
63  63310445
63  63310446
63  63310447
63  63310448
63  63310449
63  63310450
63  63310451
63  63310452
63  63310453
63  63310454
63  63310455
63  63310456
63  63310457
63  63310458
63  63310459
63  63310460
63  63310461
63  63310462
63  63310463
63  63310464
63  63310465
63  63310466
63  63310467
63  63310468
63  63310469
63  63310470
63  63310471
63  63310472
63  63310473
63  63310474
63  63310475
63  63310476
63  63310477
63  63310478
63  63310479
63  63310480
63  63310481
63  63310482
63  63310483
63  63310484
63  63310485
63  63310486
63  63310487
63  63310488
63  63310489
63  63310490
63  63310491
63  63310492
63  63310501
63  63310502
63  63310503
63  63310504
63  63310505
63  63310506
63  63310507
63  63310508
63  63310509
63  63310510
63  63310511
63  63310512
63  63310513
63  63310514
63  63310515
63  63310516
63  63310517
63  63310518
63  63310519
63  63310520
63  63310521
63  63310522
63  63310523
63  63310524
63  63310525
63  63310526
63  63310527
63  63310528
63  63310529
63  63310530
63  63310531
63  63310532
63  63310533
63  63310534
63  63310535
63  63310536
63  63310537
63  63310538
63  63310539
63  63310540
63  63310541
63  63310542
63  63310543
63  63310544
63  63310545
63  63310546
63  63310547
63  63310548
63  63310549
63  63310550
63  63310551
63  63310552
63  63310553
63  63310554
63  63310555
63  63310556
63  63310557
63  63310558
63  63310559
63  63310560
63  63310561
63  63310562
63  63310563
63  63310564
63  63310565
63  63310566
63  63310567
63  63310568
63  63310569
63  63310570
63  63310571
63  63310572
63  63310573
63  63310574
63  63310575
63  63310576
63  63310577
63  63310578
63  63310579
63  63310580
63  63310581
63  63310582
63  63310583
63  63310584
63  63310585
63  63310586
63  63310587
63  63310588
63  63310589
63  63310590
63  63310591
63  63310592
63  63310593
63  63310601
63  63310602
63  63310603
63  63310604
63  63310605
63  63310606
63  63310607
63  63310608
63  63310609
63  63310610
63  63310701
63  63310702
63  63310703
63  63310704
63  63310705
63  63310706
63  63310708
63  63320101
63  63320102
63  63320103
63  63320104
63  63320105
63  63320106
63  63320107
63  63320108
63  63320109
63  63320110
63  63320111
63  63320112
63  63320113
63  63320114
63  63320115
63  63320116
63  63320117
63  63320118
63  63320119
63  63320120
63  63320121
63  63320122
63  63320123
63  63320124
63  63320125
63  63320126
63  63320127
63  63320128
63  63320129
63  63320130
63  63320131
63  63320132
63  63320133
63  63320134
63  63320135
63  63320136
63  63320137
63  63320138
63  63320139
63  63320140
63  63320141
63  63320142
63  63320143
63  63320144
63  63320145
63  63320146
63  63320147
63  63320148
63  63320149
63  63320150
63  63320151
63  63320152
63  63320153
63  63320154
63  63320155
63  63320156
63  63320157
63  63320158
63  63320159
63  63320160
63  63320161
63  63320162
63  63320163
63  63320164
63  63320165
63  63320166
63  63320168
63  63320169
63  63320170
63  63320171
63  63320172
63  63320173
63  63320174
63  63320201
63  63320202
63  63320203
63  63320204
63  63320205
63  63320206
63  63320207
63  63320208
63  63320209
63  63330101
63  63330102
63  63330103
63  63330104
63  63330105
63  63330106
63  63330107
63  63330108
63  63330109
63  63330110
63  63330111
63  63330112
63  63330113
63  63330114
63  63330115
63  63330116
63  63330117
63  63330118
63  63330119
63  63330120
63  63330201
63  63330202
63  63330203
63  63330204
63  63330205
63  63330206
63  63330207
63  63330208
63  63330209
63  63330210
63  63330211
63  63330212
63  63330213
63  63330214
63  63330215
63  63330216
63  63330217
63  63330218
63  63330219
63  63330220
63  63330221
63  63330222
63  63330223
63  63330224
63  63330225
63  63330226
63  63330227
63  63330228
63  63330229
63  63330230
63  63330231
63  63330232
63  63330233
63  63330234
63  63330235
63  63330236
63  63330237
63  63330238
63  63330239
63  63330240
63  63330241
63  63330242
63  63330243
63  63330244
63  63330249
63  63330255
63  63330301
63  63330302
63  63330303
63  63330304
63  63330305
63  63330306
63  63330307
63  63330308
63  63330309
63  63330310
63  63330311
63  63330313
63  63330314
63  63330315
63  63330316
63  63330317
63  63330318
63  63330319
63  63330320
63  63330321
63  63330322
63  63330323
63  63330324
63  63330401
63  63330402
63  63330403
63  63330404
63  63330405
63  63330406
63  63330407
63  63330408
63  63330409
63  63330410
63  63330411
63  63330412
63  63330413
63  63330414
63  63330415
63  63330416
63  63330417
63  63330418
63  63330419
63  63330420
63  63330421
63  63330422
63  63330423
63  63330424
63  63330425
63  63330501
63  63330601
63  63330602
63  63330603
63  63330604
63  63340101
63  63340102
63  63340103
63  63340104
63  63340105
63  63340106
63  63340107
63  63340108
63  63340109
63  63340201
63  63340202
63  63340203
63  63340204
63  63340205
63  63340206
63  63340207
63  63340208
63  63340209
63  63340210
63  63340211
63  63340212
63  63340213
63  63340214
63  63340215
63  63340216
63  63340217
63  63340218
63  63340219
63  63340220
63  63340301
63  63340302
63  63340303
63  63340304
63  63340305
63  63340306
63  63340307
63  63340308
63  63340309
63  63340310
63  63340311
63  63340312
63  63340313
63  63340314
63  63340315
63  63340316
63  63340317
63  63340318
63  63340319
63  63340340
63  63340360
63  63340361
63  63340362
63  63340363
63  63340364
63  63340365
63  63340366
63  63340367
63  63340368
63  63340369
63  63340370
63  63340371
63  63340372
63  63340373
63  63340375
63  63350101
63  63350102
63  63350103
63  63350104
63  63350105
63  63350106
63  63350107
63  63350108
63  63350109
63  63350110
63  63350111
63  63350114
63  63350115
63  63350116
63  63350117
63  63350118
63  63350119
63  63350122
63  63350123
63  63350124
63  63350125
63  63350126
63  63350127
63  63350128
63  63350129
63  63350130
63  63350131
63  63350132
63  63360501
63  63360701
63  63370406
63  63370407
63  63370408
63  63370409
63  63370501
63  63370502
63  63370503
63  63370504
63  63370505
63  63370506
63  63370601
63  63370602
63  63370603
63  63370604
63  63370605
63  63370606
63  63370701
63  63370702
63  63370703
63  63370704
63  63370705
63  63370706
63  63370801
63  63370802
63  63370803
63  63370804
63  63370805
63  63370806
63  63370901
63  63370902
63  63370903
63  63370904
63  63370905
63  63370906
63  63371001
63  63371002
63  63371003
63  63371004
63  63371005
63  63371006
63  63371101
63  63371102
63  63371103
63  63371104
63  63371105
63  63371106
63  63371201
63  63371202
63  63371203
63  63371204
63  63371205
63  63371206
63  63371301
63  63371302
63  63371303
63  63371304
63  63371305
63  63371306
63  63371401
63  63371402
63  63371403
63  63371404
63  63371405
63  63371406
63  63371501
63  63371502
63  63371503
63  63371601
63  63371602
63  63371603
63  63371701
63  63371702
63  63371703
63  63371801
63  63371802
63  63371803
63  63371901
63  63371902
63  63371903
63  63371904
63  63371905
63  63371906
63  63372001
63  63372002
63  63372003
63  63372004
63  63372005
63  63372006
63  63372101
63  63372102
63  63372103
63  63372104
63  63372105
63  63372106
63  63372107
63  63372201
63  63372202
63  63372203
63  63372204
63  63372205
63  63372206
63  63372207
63  63372208
63  63372209
63  63372210
63  63372211
63  63372212
63  63372213
63  63372214
63  63372301
63  63372302
63  63372303
63  63372304
63  63372305
63  63372306
63  63372401
63  63372402
63  63372403
63  63372404
63  63372501
63  63372502
63  63372503
63  63372504
63  63372505
63  63372506
63  63372507
63  63372508
63  63372509
63  63372510
63  63372601
63  63372602
63  63372603
63  63372604
63  63372605
63  63372606
63  63372607
63  63372608
63  63372609
63  63372610
63  63372611
63  63372612
63  63380101
63  63380102
63  63380103
63  63380104
63  63380105
63  63380106
63  63380107
63  63380108
63  63380109
63  63380110
63  63380111
63  63380112
63  63380113
63  63380114
63  63380115
63  63380116
63  63380117
63  63380118
63  63380119
63  63380120
63  63380121
63  63380122
63  63380123
63  63380124
63  63380125
63  63380126
63  63380127
63  63380128
63  63380129
63  63380130
63  63380131
63  63380132
63  63380133
63  63380134
63  63380135
63  63380136
63  63380137
63  63380138
63  63380139
63  63380140
63  63380141
63  63380142
63  63380143
63  63380144
63  63380145
63  63380146
63  63380147
63  63380148
63  63380149
63  63380150
63  63380151
63  63380152
63  63380153
63  63380154
63  63380155
63  63380156
63  63380157
63  63380158
63  63380159
63  63380160
63  63380161
63  63380162
63  63380163
63  63380164
63  63380165
63  63380166
63  63380167
63  63380168
63  63380169
63  63380170
63  63380171
63  63380172
63  63380173
63  63380174
63  63380175
63  63380176
63  63380177
63  63380178
63  63380179
63  63380180
63  63380181
63  63380182
63  63380183
63  63380184
63  63380185
63  63380186
63  63380187
63  63380188
63  63380189
63  63380190
63  63380191
63  63380192
63  63380193
63  63380194
63  63380195
63  63380196
63  63380197
63  63380198
63  63380199
63  63380201
63  63380202
63  63380203
63  63380204
63  63380205
63  63380206
63  63380207
63  63380208
63  63380209
63  63380210
63  63380211
63  63380212
63  63380213
63  63380214
63  63380215
63  63380216
63  63380217
63  63380218
63  63380219
63  63380222
63  63380223
63  63380224
63  63380225
63  63380226
63  63380227
63  63380228
63  63380229
63  63380230
63  63380231
63  63380232
63  63380233
63  63380234
63  63380235
63  63380236
63  63380237
63  63380238
63  63380239
63  63380240
63  63380241
63  63380242
63  63380243
63  63380244
63  63380301
63  63380302
63  63380303
63  63380304
63  63380305
63  63380306
63  63380307
63  63380308
63  63380309
63  63380310
63  63380311
63  63380312
63  63380313
63  63380314
63  63380315
63  63380316
63  63380317
63  63380318
63  63380319
63  63380320
63  63380321
63  63380322
63  63380323
63  63380324
63  63380325
63  63380326
63  63380327
63  63380328
63  63380329
63  63380330
63  63380331
63  63380332
63  63380333
63  63380334
63  63380335
63  63380336
63  63380337
63  63380338
63  63380339
63  63380340
63  63380341
63  63380342
63  63380343
63  63380344
63  63380345
63  63380346
63  63380347
63  63380348
63  63380349
63  63380350
63  63380351
63  63380352
63  63380353
63  63380354
63  63380355
63  63380356
63  63380357
63  63380358
63  63380359
63  63380360
63  63380361
63  63380362
63  63380363
63  63380364
63  63380365
63  63380366
63  63380367
63  63380368
63  63380369
63  63380370
63  63380371
63  63380372
63  63380373
63  63380374
63  63380375
63  63380376
63  63380377
63  63380378
63  63380379
63  63380380
63  63380381
63  63380382
63  63380383
63  63380384
63  63380385
63  63380386
63  63380387
63  63380388
63  63380389
63  63380390
63  63380391
63  63380392
63  63380393
63  63380394
63  63380395
63  63380396
63  63380397
63  63380398
63  63380399
63  63380401
63  63380402
63  63380403
63  63380404
63  63380405
63  63380406
63  63380407
63  63380408
63  63380409
63  63380410
63  63380411
63  63380412
63  63380413
63  63380414
63  63380415
63  63380416
63  63380417
63  63380418
63  63380419
63  63380420
63  63380421
63  63380422
63  63380423
63  63380424
63  63380425
63  63380501
63  63380502
63  63380503
63  63380504
63  63380505
63  63380506
63  63380507
63  63380508
63  63380509
63  63380510
63  63380596
63  63390101
63  63390102
63  63390103
63  63390104
63  63390105
63  63390106
63  63390107
63  63390108
63  63390109
63  63390110
63  63390111
63  63390112
63  63390113
63  63390114
63  63390115
63  63390116
63  63390117
63  63390118
63  63390119
63  63390120
63  63390121
63  63390122
63  63390123
63  63390124
63  63390125
63  63390126
63  63390127
63  63390128
63  63390129
63  63390130
63  63390131
63  63390132
63  63390133
63  63390134
63  63390135
63  63390136
63  63390137
63  63390138
63  63390140
63  63390141
63  63390142
63  63390143
63  63390201
63  63390202
63  63390203
63  63390204
63  63390205
63  63390206
63  63390207
63  63390208
63  63390209
63  63390210
63  63390211
63  63390212
63  63390213
63  63390214
63  63390215
63  63390216
63  63390217
63  63390218
63  63390219
63  63390220
63  63390221
63  63390222
63  63390223
63  63390224
63  63390225
63  63390226
63  63390227
63  63390301
63  63390302
63  63390303
63  63390304
63  63390305
63  63390306
63  63390307
63  63390308
63  63390309
63  63390310
63  63390311
63  63390312
63  63390313
63  63390401
63  63390402
63  63390403
63  63390404
63  63390405
63  63400050
63  63400101
63  63400103
63  63400104
63  63400105
63  63400106
63  63400107
63  63400108
63  63400109
63  63400110
63  63400111
63  63400112
63  63400113
63  63400114
63  63400115
63  63400116
63  63400117
63  63400118
63  63400119
63  63400120
63  63400201
63  63400208
63  63400209
63  63400210
63  63400211
63  63400212
63  63400213
63  63400214
63  63400215
63  63400216
63  63400217
63  63400218
63  63400219
63  63400220
63  63400221
63  63400222
63  63400301
63  63400302
63  63400303
63  63400304
63  63400305
63  63400306
63  63400307
63  63400308
63  63400309
63  63400310
63  63400311
63  63400312
63  63400313
63  63400314
63  63400315
63  63400316
63  63400317
63  63400318
63  63400319
63  63400320
63  63400321
63  63400322
63  63400323
63  63400324
63  63400325
63  63400326
63  63400327
63  63400328
63  63400329
63  63400330
63  63400331
63  63400332
63  63400333
63  63400334
63  63400335
63  63400336
63  63400337
63  63400338
63  63400339
63  63400340
63  63400401
63  63400402
63  63400403
63  63400404
63  63400405
63  63400406
63  63400407
63  63400408
63  63400409
63  63400410
63  63400411
63  63400412
63  63400413
63  63400414
63  63400415
63  63400416
63  63400501
63  63400502
63  63400503
63  63400504
63  63400505
63  63400506
63  63400507
63  63400508
63  63400509
63  63400510
63  63400511
63  63400512
63  63400513
63  63400514
63  63400601
63  63400602
63  63400701
63  63400702
63  63400703
63  63400704
63  63400705
63  63400706
63  63400707
63  63400708
63  63400709
63  63400710
63  63400711
63  63400712
63  63400713
63  63400714
63  63400715
63  63400716
63  63400717
63  63400718
63  63400719
63  63400720
63  63400721
63  63400722
63  63400723
63  63400724
63  63400725
63  63400726
63  63400727
63  63400801
63  63400802
63  63400803
63  63400804
63  63400805
63  63400806
63  63400807
63  63400808
63  63400809
63  63400810
63  63400811
63  63400812
63  63400813
63  63400814
63  63400815
63  63400816
63  63400817
63  63400818
63  63410101
63  63410102
63  63410103
63  63410104
63  63410105
63  63410106
63  63410107
63  63410108
63  63410109
63  63410110
63  63410111
63  63410112
63  63410201
63  63410202
63  63410301
63  63410302
63  63410303
63  63410304
63  63410305
63  63410306
63  63410307
63  63410308
63  63410309
63  63410310
63  63410311
63  63410312
63  63410313
63  63410314
63  63410315
63  63410316
63  63410317
63  63410318
63  63410319
63  63410320
63  63410401
63  63410402
63  63410403
63  63410404
63  63410405
63  63410406
63  63410407
63  63410408
63  63410409
63  63410410
63  63410411
63  63410412
63  63410413
63  63410414
63  63410415
63  63410416
63  63410417
63  63410418
63  63410419
63  63410420
63  63410421
63  63410422
63  63410423
63  63410424
63  63410425
63  63410426
63  63410427
63  63410428
63  63410429
63  63410430
63  63410431
63  63410432
63  63410501
63  63410502
63  63410503
63  63410504
63  63410505
63  63410506
63  63410507
63  63410508
63  63410509
63  63410510
63  63410511
63  63410512
63  63410601
63  63410602
63  63410603
63  63410604
63  63410605
63  63410606
63  63410607
63  63410608
63  63410609
63  63410610
63  63410611
63  63410701
63  63410702
63  63410703
63  63410704
63  63410705
63  63410706
63  63410707
63  63410708
63  63410709
63  63410710
63  63410711
63  63410712
63  63410713
63  63410714
63  63410715
63  63410716
63  63410717
63  63410718
63  63410719
63  63410721
63  63410801
63  63410802
63  63410803
63  63410804
63  63410805
63  63410806
63  63410807
63  63410808
63  63410901
63  63410902
63  63410903
63  63410904
63  63410905
63  63410906
63  63411001
63  63411002
63  63411003
63  63420101
63  63420102
63  63420103
63  63420104
63  63420105
63  63420106
63  63420107
63  63420108
63  63420109
63  63420110
63  63420111
63  63420112
63  63420113
63  63420114
63  63420115
63  63420116
63  63420117
63  63420118
63  63420119
63  63420120
63  63420121
63  63420122
63  63420123
63  63420124
63  63420125
63  63420126
63  63420127
63  63420128
63  63420129
63  63420130
63  63420131
63  63420132
63  63420133
63  63420134
63  63420135
63  63420136
63  63420137
63  63420201
63  63420202
63  63420203
63  63420204
63  63420205
63  63420206
63  63420207
63  63420208
63  63420209
63  63420210
63  63420211
63  63420212
63  63420301
63  63420302
63  63420303
63  63420304
63  63420305
63  63420306
63  63420307
63  63420308
63  63420401
63  63420402
63  63420403
63  63420404
63  63420405
63  63420416
63  63420417
63  63420418
63  63420419
63  63420420
63  63420421
63  63420501
63  63420502
63  63420503
63  63420504
63  63420505
63  63420506
63  63420507
63  63420508
63  63420509
63  63420510
63  63420511
63  63420512
63  63420513
63  63420514
63  63420515
63  63420516
63  63420517
63  63420518
63  63420519
63  63420520
63  63420521
63  63420522
63  63420523
63  63420524
63  63420525
63  63420526
63  63420527
63  63420528
63  63420529
63  63420530
63  63420531
63  63420532
63  63420534
63  63420535
63  63420536
63  63420537
63  63420538
63  63420539
63  63420540
63  63420541
63  63420542
63  63420543
63  63420544
63  63420545
63  63420546
63  63420547
63  63420548
63  63420549
63  63420550
63  63420551
63  63420552
63  63420553
63  63420554
63  63420555
63  63420556
63  63420557
63  63420558
63  63420559
63  63420560
63  63420561
63  63420562
63  63420563
63  63430101
63  63430102
63  63430103
63  63430104
63  63430105
63  63430106
63  63430107
63  63430108
63  63430109
63  63430110
63  63430111
63  63430112
63  63430113
63  63430202
63  63430203
63  63430205
63  63430206
63  63430301
63  63430302
63  63430303
63  63430304
63  63430305
63  63430306
63  63430307
63  63430308
63  63430309
63  63430310
63  63430311
63  63430312
63  63430313
63  63430314
63  63430315
63  63430316
63  63430317
63  63430318
63  63430319
63  63430320
63  63430321
63  63430322
63  63430323
63  63430324
63  63430325
63  63430326
63  63430327
63  63430328
63  63430329
63  63430330
63  63430331
63  63430332
63  63430333
63  63430334
63  63430335
63  63430336
63  63430337
63  63430338
63  63430401
63  63430402
63  63430403
63  63430404
63  63430405
63  63430406
63  63430407
63  63430408
63  63430409
63  63430410
63  63430411
63  63430412
63  63430413
63  63430414
63  63430415
63  63430416
63  63430417
63  63430418
63  63430420
63  63430421
63  63430422
63  63430425
63  63430426
63  63430427
63  63430428
63  63430601
63  63430602
63  63430603
63  63430604
63  63430605
63  63430606
63  63430607
63  63430608
63  63430609
63  63430610
63  63430611
63  63430612
63  63430613
63  63430614
63  63430615
63  63430616
63  63430617
63  63430618
63  63430619
63  63430620
63  63430621
63  63430622
63  63430623
63  63430624
63  63430625
63  63430626
63  63430627
63  63430628
63  63430629
63  63430630
63  63430631
63  63430632
63  63430633
63  63430634
63  63430635
63  63430636
63  63430637
63  63430638
63  63430639
63  63430640
63  63430641
63  63430642
63  63430643
63  63430644
63  63430645
63  63430646
63  63430647
63  63430648
63  63430649
63  63430650
63  63430651
63  63430652
63  63430653
63  63430654
63  63430655
63  63430656
63  63430657
63  63430663
63  63430664
63  63430665
63  63430666
63  63430667
63  63430668
63  63430669
63  63430670
63  63430671
63  63430673
63  63430675
63  63430676
63  63430677
63  63430681
63  63430682
63  63430683
63  63430684
63  63430685
63  63430686
63  63430687
63  63430688
63  63430689
63  63430690
63  63430691
63  63430692
63  63430693
63  63430694
63  63430695
63  63430696
63  63430697
63  63430698
63  63430699
63  63430701
63  63430702
63  63430703
63  63430704
63  63430705
63  63430706
63  63430707
63  63430708
63  63430709
63  63430710
63  63430711
63  63430712
63  63430713
63  63430714
63  63430715
63  63430716
63  63430717
63  63430718
63  63430719
63  63430720
63  63430721
63  63430801
63  63430802
63  63436075
63  63440101
63  63440102
63  63440103
63  63440104
63  63440105
63  63440106
63  63440107
63  63440108
63  63440109
63  63440110
63  63440111
63  63440112
63  63440113
63  63440114
63  63440115
63  63440116
63  63440117
63  63440118
63  63440119
63  63440120
63  63440201
63  63440202
63  63440203
63  63440204
63  63440205
63  63440206
63  63440207
63  63440208
63  63440209
63  63440210
63  63440211
63  63440212
63  63440213
63  63440214
63  63440215
63  63440216
63  63440217
63  63440218
63  63440219
63  63440220
63  63440221
63  63440222
63  63440223
63  63440224
63  63440225
63  63440226
63  63440227
63  63440228
63  63440229
63  63440230
63  63440231
63  63440232
63  63440233
63  63440234
63  63440235
63  63440236
63  63440237
63  63440238
63  63440239
63  63440240
63  63440241
63  63440242
63  63440243
63  63440244
63  63440245
63  63440246
63  63440247
63  63440248
63  63440249
63  63440301
63  63440302
63  63440303
63  63440304
63  63440305
63  63440306
63  63440307
63  63440308
63  63440309
63  63440310
63  63440311
63  63440312
63  63440313
63  63440314
63  63440315
63  63440316
63  63440317
63  63440318
63  63440319
63  63440320
63  63440321
63  63440322
63  63440323
63  63440324
63  63440325
63  63440326
63  63440327
63  63440328
63  63440329
63  63440330
63  63440331
63  63440332
63  63440333
63  63440334
63  63440335
63  63440336
63  63440337
63  63440338
63  63440339
63  63440340
63  63440401
63  63440402
63  63440403
63  63440404
63  63440405
63  63440406
63  63440407
63  63440408
63  63440409
63  63440410
63  63440411
63  63440412
63  63440413
63  63440414
63  63440415
63  63440416
63  63440417
63  63440418
63  63440419
63  63440420
63  63440421
63  63440422
63  63440423
63  63440424
63  63440425
63  63440426
63  63440427
63  63440428
63  63440429
63  63440430
63  63440431
63  63440432
63  63440433
63  63440434
63  63440435
63  63440436
63  63440437
63  63440438
63  63440439
63  63440440
63  63440441
63  63440442
63  63440443
63  63440444
63  63440445
63  63440446
63  63440447
63  63440448
63  63440449
63  63440450
63  63440451
63  63440452
63  63440453
63  63440454
63  63440455
63  63440456
63  63440457
63  63440458
63  63440459
63  63440460
63  63440461
63  63440462
63  63440501
63  63440502
63  63440503
63  63440504
63  63440505
63  63440506
63  63440508
63  63440509
63  63440601
63  63440602
63  63440603
63  63440604
63  63440605
63  63440606
63  63440607
63  63440608
63  63440609
63  63440610
63  63440611
63  63440612
63  63440613
63  63440614
63  63440615
63  63440616
63  63440617
63  63440618
63  63440619
63  63440620
63  63440621
63  63440622
63  63440623
63  63440624
63  63440625
63  63440626
63  63440627
63  63440628
63  63440629
63  63440630
63  63440631
63  63440632
63  63440633
63  63440634
63  63440635
63  63440636
63  63440637
63  63440639
63  63440640
63  63440641
63  63440642
63  63440643
63  63440644
63  63440645
63  63440646
63  63440647
63  63440648
63  63440649
63  63440650
63  63440651
63  63440652
63  63440653
63  63440654
63  63440655
63  63440656
63  63440657
63  63440658
63  63440659
63  63440660
63  63440661
63  63440662
63  63440663
63  63440664
63  63440665
63  63440666
63  63440667
63  63440668
63  63440669
63  63440670
63  63440671
63  63440701
63  63440702
63  63440703
63  63440704
63  63440705
63  63440706
63  63440707
63  63440708
63  63440709
63  63440710
63  63440711
63  63440712
63  63441101
63  63449901
63  63450101
63  63450102
63  63450103
63  63450104
63  63450105
63  63450106
63  63450108
63  63450201
63  63450203
63  63450237
63  63450302
63  63450303
63  63450304
63  63450305
63  63450306
63  63450307
63  63450308
63  63450309
63  63450310
63  63450311
63  63450312
63  63450313
63  63450314
63  63450315
63  63450316
63  63450317
63  63450318
63  63450319
63  63450320
63  63450321
63  63450322
63  63450323
63  63450324
63  63450325
63  63450326
63  63450327
63  63450328
63  63450329
63  63450401
63  63450402
63  63450403
63  63450404
63  63450405
63  63450406
63  63450407
63  63450408
63  63450409
63  63450410
63  63450501
63  63450502
63  63450503
63  63450504
63  63450505
63  63450506
63  63450507
63  63450508
63  63450509
63  63450510
63  63450511
63  63450512
63  63450513
63  63450514
63  63450515
63  63450516
63  63450517
63  63450518
63  63450519
63  63450520
63  63450521
63  63450522
63  63450523
63  63450524
63  63450525
63  63450526
63  63450527
63  63450528
63  63450529
63  63450530
63  63450531
63  63450532
63  63450533
63  63450534
63  63450535
63  63450536
63  63450537
63  63450538
63  63450539
63  63450540
63  63450541
63  63450542
63  63450543
63  63450544
63  63450545
63  63450601
63  63450602
63  63450603
63  63450604
63  63450605
63  63450616
63  63450701
63  63450702
63  63450703
63  63450704
63  63450705
63  63450706
63  63450707
63  63450708
63  63450709
63  63450710
63  63450711
63  63450712
63  63450713
63  63450714
63  63450715
63  63450716
63  63450717
63  63450801
63  63450802
63  63450803
63  63450804
63  63450805
63  63450806
63  63450807
63  63450808
63  63450809
63  63450810
63  63450811
63  63450812
63  63450813
63  63450814
63  63450815
63  63450816
63  63450817
63  63450818
63  63450819
63  63450820
63  63450821
63  63450822
63  63450823
63  63450824
63  63450825
63  63450826
63  63450827
63  63450828
63  63450829
63  63450830
63  63450831
63  63450832
63  63450833
63  63450834
63  63450835
63  63450836
63  63450837
63  63450838
63  63450839
63  63450840
63  63450841
63  63450842
63  63450843
63  63450844
63  63450845
63  63450846
63  63450847
63  63450848
63  63450849
63  63450850
63  63450852
63  63450853
63  63450854
63  63450855
63  63450856
63  63450857
63  63450858
63  63450859
63  63450860
63  63450861
63  63450862
63  63450863
63  63450864
63  63450865
63  63450866
63  63450867
63  63450868
63  63450869
63  63450870
63  63450871
63  63450872
63  63450879
63  63450880
63  63450881
63  63450882
63  63450883
63  63450884
63  63450885
63  63450886
63  63450887
63  63450888
63  63450889
63  63450890
63  63450891
63  63450901
63  63450902
63  63450903
63  63450904
63  63450905
63  63450906
63  63450907
63  63450908
63  63451001
63  63460101
63  63460102
63  63460103
63  63460104
63  63460105
63  63460106
63  63460201
63  63460301
63  63460302
63  63460303
63  63460304
63  63460305
63  63460306
63  63460307
63  63460401
63  63460402
63  63460403
63  63460404
63  63460405
63  63460406
63  63460407
63  63460408
63  63460409
63  63460410
63  63460411
63  63460412
63  63460413
63  63460414
63  63460415
63  63460416
63  63460417
63  63460418
63  63460419
63  63460420
63  63460421
63  63460501
63  63460502
63  63460503
63  63460504
63  63460505
63  63460506
63  63460507
63  63460508
63  63460509
63  63460510
63  63460511
63  63460512
63  63460513
63  63460514
63  63460515
63  63460516
63  63460601
63  63460602
63  63460603
63  63460604
63  63460605
63  63460606
63  63460607
63  63460608
63  63460609
63  63460610
63  63460611
63  63460612
63  63460613
63  63460614
63  63460615
63  63460616
63  63460617
63  63460701
63  63460702
63  63460703
63  63460704
63  63460705
63  63460801
63  63460802
63  63460803
63  63460804
63  63460805
63  63460806
63  63460807
63  63460808
63  63460809
63  63460810
63  63460811
63  63460812
63  63460813
63  63460814
63  63460901
63  63460902
63  63460903
63  63460904
63  63460905
63  63460906
63  63460907
63  63460908
63  63460909
63  63460910
63  63460911
63  63460912
63  63460913
63  63460914
63  63460915
63  63461001
63  63461002
63  63461003
63  63461004
63  63461005
63  63461006
63  63461007
63  63461008
63  63461009
63  63461010
63  63461011
63  63461012
63  63461013
63  63461014
63  63461015
63  63461016
63  63461017
63  63461018
63  63461019
63  63461020
63  63461021
63  63461022
63  63461023
63  63461024
63  63461025
63  63461026
63  63461027
63  63461028
63  63461029
63  63461101
63  63461102
63  63461103
63  63461104
63  63461201
63  63461202
63  63461203
63  63461204
63  63461205
63  63461206
63  63461207
63  63461208
63  63461209
63  63461210
63  63461211
63  63461212
63  63461213
63  63461214
63  63461215
63  63461216
63  63461217
63  63461301
63  63461302
63  63461303
63  63461304
63  63461305
63  63461306
63  63461307
63  63461308
63  63461309
63  63461310
63  63461311
63  63461312
63  63461313
63  63461314
63  63461315
63  63461316
63  63461317
63  63461318
63  63461319
63  63461320
63  63461321
63  63461322
63  63461323
63  63461324
63  63461401
63  63461402
63  63461403
63  63461404
63  63461405
63  63461406
63  63461407
63  63461408
63  63461409
63  63461410
63  63461411
63  63461412
63  63461413
63  63461414
63  63461415
63  63461416
63  63461417
63  63461418
63  63461419
63  63461420
63  63461421
63  63461501
63  63461502
63  63461503
63  63461504
63  63461505
63  63461506
63  63461507
63  63461508
63  63461509
63  63461510
63  63461511
63  63461512
63  63461513
63  63461514
63  63461515
63  63461516
63  63461601
63  63461602
63  63461603
63  63461604
63  63461605
63  63461606
63  63461607
63  63461608
63  63461609
63  63461610
63  63461611
63  63461612
63  63461613
63  63461614
63  63461615
63  63461616
63  63461617
63  63461618
63  63461619
63  63461701
63  63461702
63  63461703
63  63461704
63  63461705
63  63461706
63  63461707
63  63461708
63  63461709
63  63461710
63  63461711
63  63461712
63  63461713
63  63461714
63  63461715
63  63461716
63  63461717
63  63461718
63  63461719
63  63461720
63  63461721
63  63461722
63  63461723
63  63461724
63  63461725
63  63461726
63  63461727
63  63461728
63  63461729
63  63461730
63  63461731
63  63461732
63  63461733
63  63461734
63  63461735
63  63461736
63  63461737
63  63461738
63  63461739
63  63461740
63  63461741
63  63461742
63  63461743
63  63461744
63  63461745
63  63461746
63  63461747
63  63461748
63  63461749
63  63461750
63  63461751
63  63461752
63  63461753
63  63461754
63  63461755
63  63461756
63  63461757
63  63461758
63  63461759
63  63461760
63  63461761
63  63461762
63  63461763
63  63461764
63  63461765
63  63461766
63  63461767
63  63461768
63  63461769
63  63461770
63  63461771
63  63461772
63  63461773
63  63461774
63  63461775
63  63461776
63  63461777
63  63461778
63  63461779
63  63461780
63  63461781
63  63461782
63  63461783
63  63461784
63  63461785
63  63461786
63  63461787
63  63461788
63  63461789
63  63461790
63  63461791
63  63461792
63  63461793
63  63461795
63  63461796
63  63461799
63  63461801
63  63461802
63  63461808
63  63461809
63  63461810
63  63461811
63  63461812
63  63461813
63  63461814
63  63461815
63  63461816
63  63461817
63  63461818
63  63461819
63  63461820
63  63461821
63  63461822
63  63461823
63  63461824
63  63461825
63  63461826
63  63461827
63  63461828
63  63461834
63  63461901
63  63461902
63  63461903
63  63462001
63  63462002
63  63462101
63  63462102
63  63470101
63  63470102
63  63470103
63  63470104
63  63470201
63  63470202
63  63470301
63  63470302
63  63470303
63  63470304
63  63470305
63  63470306
63  63470307
63  63470308
63  63470309
63  63470310
63  63470311
63  63470312
63  63470313
63  63470314
63  63470315
63  63470316
63  63470317
63  63470318
63  63470319
63  63470320
63  63470321
63  63470401
63  63470402
63  63470403
63  63470404
63  63470405
63  63470406
63  63470407
63  63470408
63  63470409
63  63470501
63  63470502
63  63470503
63  63470504
63  63470505
63  63470506
63  63470507
63  63470508
63  63470509
63  63470510
63  63470511
63  63470512
63  63470513
63  63470514
63  63470515
63  63470516
63  63470517
63  63470518
63  63470519
63  63470520
63  63470521
63  63470522
63  63470523
63  63470524
63  63470525
63  63470526
63  63470527
63  63470528
63  63470529
63  63470530
63  63470531
63  63470532
63  63470533
63  63470534
63  63470535
63  63470536
63  63470537
63  63470538
63  63470539
63  63470540
63  63470541
63  63470542
63  63470543
63  63470544
63  63470545
63  63470546
63  63470547
63  63470548
63  63470549
63  63470550
63  63470601
63  63470602
63  63470603
63  63470604
63  63470605
63  63470606
63  63470607
63  63470608
63  63470609
63  63470610
63  63470611
63  63470612
63  63470613
63  63470614
63  63470615
63  63470616
63  63470617
63  63470618
63  63470619
63  63470620
63  63470621
63  63470622
63  63470623
63  63470624
63  63470625
63  63470626
63  63470627
63  63470701
63  63470708
63  63470709
63  63470710
63  63470711
63  63470712
63  63470715
63  63470716
63  63470717
63  63480101
63  63480102
63  63480103
63  63480104
63  63480105
63  63480106
63  63480107
63  63480109
63  63480110
63  63480111
63  63480112
63  63480113
63  63480114
63  63480115
63  63480116
63  63480117
63  63480118
63  63480119
63  63480120
63  63480121
63  63480122
63  63480123
63  63480124
63  63480125
63  63480126
63  63480127
63  63480128
63  63480129
63  63480130
63  63480131
63  63480132
63  63480133
63  63480134
63  63480135
63  63480136
63  63480137
63  63480138
63  63480139
63  63480140
63  63480141
63  63480142
63  63480143
63  63480144
63  63480145
63  63480146
63  63480147
63  63480148
63  63480149
63  63480150
63  63480151
63  63480152
63  63480866
63  63490101
63  63490102
63  63490103
63  63490104
63  63490105
63  63490106
63  63490107
63  63490108
63  63490109
63  63490110
63  63490111
63  63490112
63  63490113
63  63490114
63  63490115
63  63490116
63  63490117
63  63490118
63  63490119
63  63490120
63  63490121
63  63490122
63  63490123
63  63490124
63  63490125
63  63490126
63  63490127
63  63490128
63  63490129
63  63490130
63  63490132
63  63490133
63  63490134
63  63490135
63  63490136
63  63490137
63  63490138
63  63490140
63  63490141
63  63490142
63  63490143
63  63490144
63  63490145
63  63490146
63  63490147
63  63490148
63  63490149
63  63490150
63  63490151
63  63490152
63  63490153
63  63490154
63  63490155
63  63490156
63  63490157
63  63490158
63  63490159
63  63490160
63  63490161
63  63490162
63  63490163
63  63490164
63  63490165
63  63490166
63  63490168
63  63490169
63  63490170
63  63490171
63  63490172
63  63490173
63  63490174
63  63490175
63  63490176
63  63490177
63  63490178
63  63490179
63  63490180
63  63490181
63  63490182
63  63490183
63  63490201
63  63490202
63  63490203
63  63490204
63  63490205
63  63490206
63  63490207
63  63490208
63  63490209
63  63490210
63  63490211
63  63490212
63  63490213
63  63490214
63  63490215
63  63490216
63  63490217
63  63490218
63  63490219
63  63500101
63  63500102
63  63500103
63  63500104
63  63500105
63  63500106
63  63500107
63  63500108
63  63500109
63  63500110
63  63500111
63  63500112
63  63500113
63  63500114
63  63500115
63  63500116
63  63500117
63  63500118
63  63500119
63  63500120
63  63500121
63  63500122
63  63500123
63  63500124
63  63500125
63  63500126
63  63500127
63  63500128
63  63500129
63  63500130
63  63500131
63  63500132
63  63500133
63  63500134
63  63500135
63  63500136
63  63500137
63  63500138
63  63500139
63  63500140
63  63500141
63  63500142
63  63500143
63  63500144
63  63500145
63  63500146
63  63500147
63  63500148
63  63500149
63  63500150
63  63500151
63  63500152
63  63500201
63  63500203
63  63500204
63  63500205
63  63500206
63  63500207
63  63500301
63  63500302
63  63500303
63  63500304
63  63500305
63  63500306
63  63500307
63  63500308
63  63500309
63  63500310
63  63500311
63  63500312
63  63500313
63  63500314
63  63500315
63  63500316
63  63500317
63  63500318
63  63500319
63  63500320
63  63500321
63  63500322
63  63500323
63  63500324
63  63500325
63  63500326
63  63500327
63  63500328
63  63500329
63  63500330
63  63500331
63  63500332
63  63500340
63  63500341
63  63500342
63  63500343
63  63500344
63  63500345
63  63500346
63  63500347
63  63500348
63  63500349
63  63500350
63  63500351
63  63500352
63  63500353
63  63500354
63  63500355
63  63500356
63  63500357
63  63500358
63  63500359
63  63500360
63  63500361
63  63500362
63  63500401
63  63500402
63  63500501
63  63500502
63  63500503
63  63500504
63  63500505
63  63500506
63  63500507
63  63501034
63  63510101
63  63510102
63  63510103
63  63510104
63  63510105
63  63510106
63  63510107
63  63510108
63  63510109
63  63510110
63  63510111
63  63510112
63  63510113
63  63510114
63  63510115
63  63510116
63  63510117
63  63510118
63  63510119
63  63510120
63  63510121
63  63510122
63  63510123
63  63510124
63  63510125
63  63510126
63  63510127
63  63510128
63  63510129
63  63510130
63  63510131
63  63510132
63  63510133
63  63510134
63  63510135
63  63510136
63  63510137
63  63510138
63  63510139
63  63510140
63  63510141
63  63510142
63  63510143
63  63510144
63  63510145
63  63510146
63  63510147
63  63510148
63  63510149
63  63510150
63  63510151
63  63510152
63  63510153
63  63510154
63  63510155
63  63510156
63  63510157
63  63510158
63  63510159
63  63510160
63  63510161
63  63510162
63  63510163
63  63510164
63  63510165
63  63510201
63  63510202
63  63510203
63  63510204
63  63510205
63  63510207
63  63510208
63  63510301
63  63510302
63  63510303
63  63510304
63  63510305
63  63510306
63  63510307
63  63510308
63  63510309
63  63510310
63  63510311
63  63510312
63  63510313
63  63510314
63  63510315
63  63510316
63  63510317
63  63510318
63  63510319
63  63510320
63  63510321
63  63510322
63  63510323
63  63510324
63  63510325
63  63510326
63  63510327
63  63510328
63  63510329
63  63510330
63  63510331
63  63510332
63  63510333
63  63510334
63  63510335
63  63510336
63  63510337
63  63510338
63  63510339
63  63510340
63  63510341
63  63510342
63  63510343
63  63510344
63  63510345
63  63510346
63  63510347
63  63510348
63  63510349
63  63510350
63  63510351
63  63510352
63  63510353
63  63510354
63  63510355
63  63510364
63  63510365
63  63510366
63  63510367
63  63510368
63  63510369
63  63510370
63  63510371
63  63510372
63  63510373
63  63510374
63  63510375
63  63510376
63  63510377
63  63510378
63  63510379
63  63510380
63  63510381
63  63510382
63  63510383
63  63510384
63  63510385
63  63510386
63  63510387
63  63510388
63  63510389
63  63510390
63  63510391
63  63510401
63  63510402
63  63510403
63  63510404
63  63510405
63  63510406
63  63510407
63  63510408
63  63510409
63  63510481
63  63510501
63  63510502
63  63510503
63  63510504
63  63510505
63  63510506
63  63510507
63  63510508
63  63510509
63  63510510
63  63510511
63  63510512
63  63510513
63  63510514
63  63510515
63  63510516
63  63510517
63  63510518
63  63510519
63  63510520
63  63510521
63  63510522
63  63510523
63  63510524
63  63510525
63  63510526
63  63510527
63  63510528
63  63510529
63  63510530
63  63510601
63  63510602
63  63510603
63  63510604
63  63510701
63  63510702
63  63510703
63  63510704
63  63510705
63  63510706
63  63510707
63  63510708
63  63510709
63  63510710
63  63510711
63  63510712
63  63510713
63  63510714
63  63510715
63  63510716
63  63510801
63  63510802
63  63510803
63  63510804
63  63510805
63  63510806
63  63510807
63  63510808
63  63510809
63  63510810
63  63510811
63  63510812
63  63510813
63  63510814
63  63510815
63  63510816
63  63510817
63  63510818
63  63510819
63  63510820
63  63510821
63  63510822
63  63510823
63  63510824
63  63510825
63  63510826
63  63510827
63  63510828
63  63510829
63  63510830
63  63510831
63  63510832
63  63510833
63  63510834
63  63510835
63  63510836
63  63510837
63  63510838
63  63510839
63  63510840
63  63510842
63  63510843
63  63510844
63  63510845
63  63510846
63  63510847
63  63510848
63  63510849
63  63510850
63  63510851
63  63510852
63  63510854
63  63510855
63  63510856
63  63510857
63  63510858
63  63510859
63  63510860
63  63510861
63  63510862
63  63510863
63  63510864
63  63510865
63  63510866
63  63510867
63  63510868
63  63510869
63  63510870
63  63510871
63  63510872
63  63510873
63  63510874
63  63510875
63  63510876
63  63510877
63  63510878
63  63510879
63  63510880
63  63510881
63  63510882
63  63510883
63  63510884
63  63510885
63  63510886
63  63510887
63  63510888
63  63510889
63  63510890
63  63510891
63  63510892
63  63510893
63  63510894
63  63510895
63  63510896
63  63510897
63  63510898
63  63510899
63  63510901
63  63510902
63  63510903
63  63510904
63  63510905
63  63510906
63  63510907
63  63510908
63  63510909
63  63510910
63  63510911
63  63510912
63  63510913
63  63510914
63  63510915
63  63510916
63  63510917
63  63510918
63  63510919
63  63510920
63  63510921
63  63510922
63  63510923
63  63510924
63  63510925
63  63510926
63  63510927
63  63510928
63  63510929
63  63510930
63  63510931
63  63510932
63  63510933
63  63510934
63  63510935
63  63510936
63  63510937
63  63510938
63  63510939
63  63510940
63  63510941
63  63510942
63  63510943
63  63510944
63  63510945
63  63510946
63  63510947
63  63510948
63  63510949
63  63510950
63  63510951
63  63510952
63  63510953
63  63510954
63  63510955
63  63510956
63  63510957
63  63510958
63  63510959
63  63510960
63  63510961
63  63510962
63  63510963
63  63510964
63  63510965
63  63510966
63  63510967
63  63510968
63  63510969
63  63510970
63  63510971
63  63510972
63  63510973
63  63510974
63  63510975
63  63510976
63  63510977
63  63510978
63  63510979
63  63510980
63  63510981
63  63510982
63  63510983
63  63510984
63  63510985
63  63510986
63  63510987
63  63510988
63  63510989
63  63510990
63  63510992
63  63510993
63  63510994
63  63510995
63  63510996
63  63510997
63  63510998
63  63510999
63  63511001
63  63511002
63  63511003
63  63511004
63  63511005
63  63511006
63  63511007
63  63511008
63  63511009
63  63511010
63  63511011
63  63511012
63  63511013
63  63511014
63  63511015
63  63511016
63  63511017
63  63511018
63  63511019
63  63511020
63  63511021
63  63511022
63  63511023
63  63511024
63  63511025
63  63511026
63  63511027
63  63511028
63  63511029
63  63511030
63  63511031
63  63511032
63  63511033
63  63511034
63  63511035
63  63511036
63  63511037
63  63511038
63  63511039
63  63511040
63  63511041
63  63511042
63  63511043
63  63511044
63  63511045
63  63511046
63  63511047
63  63511048
63  63511049
63  63511050
63  63511051
63  63511052
63  63511053
63  63511054
63  63511055
63  63511056
63  63511057
63  63511058
63  63511059
63  63511060
63  63511061
63  63511062
63  63511063
63  63511064
63  63511065
63  63511066
63  63511067
63  63511068
63  63511069
63  63511070
63  63511071
63  63511072
63  63511073
63  63511074
63  63511075
63  63511076
63  63511077
63  63511078
63  63511079
63  63511080
63  63511081
63  63511082
63  63511083
63  63511084
63  63511085
63  63511086
63  63511087
63  63511088
63  63511089
63  63511090
63  63511091
63  63511092
63  63511093
63  63511094
63  63511095
63  63511096
63  63511097
63  63511098
63  63511099
63  63511101
63  63511102
63  63511103
63  63511104
63  63511105
63  63511106
63  63511107
63  63511108
63  63511109
63  63511110
63  63511111
63  63511112
63  63511113
63  63511114
63  63511115
63  63511116
63  63511117
63  63511118
63  63511119
63  63511120
63  63511121
63  63511122
63  63511123
63  63511124
63  63511125
63  63511126
63  63511127
63  63511128
63  63511129
63  63511130
63  63511131
63  63511132
63  63511133
63  63511134
63  63511135
63  63511136
63  63511137
63  63511138
63  63511139
63  63511140
63  63511141
63  63511142
63  63511143
63  63511144
63  63511145
63  63511146
63  63511147
63  63511148
63  63511149
63  63511150
63  63511151
63  63511152
63  63511153
63  63511154
63  63511155
63  63511156
63  63511157
63  63511158
63  63511159
63  63511160
63  63511161
63  63511162
63  63511163
63  63511164
63  63511165
63  63511166
63  63511167
63  63511168
63  63511169
63  63511170
63  63511171
63  63511172
63  63511173
63  63511174
63  63511175
63  63511176
63  63511177
63  63511178
63  63511179
63  63511180
63  63511181
63  63511182
63  63511183
63  63511184
63  63511185
63  63511186
63  63511187
63  63511188
63  63511189
63  63511190
63  63511191
63  63511192
63  63511193
63  63511194
63  63511195
63  63511196
63  63511197
63  63511198
63  63511199
63  63511201
63  63511202
63  63511203
63  63511204
63  63511205
63  63511206
63  63511207
63  63511208
63  63511209
63  63511210
63  63511211
63  63511212
63  63511213
63  63511214
63  63511215
63  63511216
63  63511217
63  63511218
63  63511219
63  63511220
63  63511221
63  63511222
63  63511223
63  63511224
63  63511225
63  63511226
63  63511227
63  63511228
63  63511229
63  63511230
63  63511231
63  63511232
63  63511233
63  63511234
63  63511235
63  63511236
63  63511237
63  63511238
63  63511239
63  63511240
63  63511241
63  63511242
63  63511243
63  63511244
63  63511245
63  63511269
63  63511270
63  63511271
63  63511272
63  63511273
63  63511274
63  63511275
63  63511276
63  63511277
63  63511278
63  63511279
63  63511280
63  63511281
63  63511282
63  63511283
63  63511284
63  63511285
63  63511286
63  63511287
63  63511288
63  63511289
63  63511290
63  63511291
63  63511292
63  63511293
63  63511294
63  63511295
63  63511296
63  63511297
63  63511298
63  63511299
63  63511301
63  63511302
63  63511303
63  63511304
63  63511305
63  63511306
63  63511307
63  63511308
63  63511309
63  63511310
63  63511311
63  63511312
63  63511313
63  63511314
63  63511315
63  63511316
63  63511317
63  63511318
63  63511319
63  63511320
63  63511321
63  63511322
63  63511323
63  63511324
63  63511325
63  63511326
63  63511327
63  63511328
63  63511329
63  63511330
63  63511331
63  63511332
63  63511333
63  63511334
63  63511335
63  63511336
63  63511337
63  63511338
63  63511339
63  63511340
63  63511341
63  63511342
63  63511343
63  63511344
63  63511345
63  63511346
63  63511347
63  63511348
63  63511349
63  63511350
63  63511351
63  63511352
63  63511353
63  63511354
63  63511355
63  63511356
63  63511357
63  63511358
63  63511359
63  63511360
63  63511361
63  63511362
63  63511363
63  63511364
63  63511365
63  63511366
63  63511367
63  63511368
63  63511369
63  63511370
63  63511371
63  63511372
63  63511373
63  63511374
63  63511375
63  63511376
63  63511377
63  63511378
63  63511379
63  63511380
63  63520101
63  63520201
63  63520202
63  63520203
63  63520301
63  63520302
63  63520303
63  63520401
63  63520402
63  63520403
63  63520404
63  63520405
63  63520406
63  63520407
63  63520408
63  63520409
63  63520410
63  63520411
63  63520412
63  63520413
63  63520414
63  63520415
63  63520416
63  63520417
63  63520418
63  63520419
63  63520501
63  63520502
63  63520503
63  63530101
63  63530102
63  63530103
63  63530104
63  63530105
63  63530107
63  63530108
63  63530109
63  63530110
63  63530111
63  63530112
63  63530113
63  63530114
63  63530115
63  63530116
63  63530117
63  63530118
63  63530119
63  63530120
63  63530121
63  63530122
63  63530123
63  63530124
63  63530125
63  63530126
63  63530127
63  63530128
63  63530129
63  63530130
63  63530131
63  63530132
63  63530133
63  63540101
63  63540102
63  63540103
63  63540104
63  63540105
63  63540106
63  63550101
63  63550102
63  63550201
63  63550301
63  63550302
63  63550303
63  63550304
63  63550305
63  63550306
63  63550307
63  63559901
63  63559902
63  63559903
63  63559904
63  63559905
63  63559906
63  63559907
63  63559908
63  63559909
63  63559910
63  63559911
63  63559912
63  63559913
63  63559914
63  63559915
63  63559916
63  63559917
63  63559918
63  63559919
63  63559920
63  63559921
63  63559922
63  63559923
63  63559924
63  63559925
63  63559926
63  63559927
63  63559928
63  63559929
63  63559930
63  63559931
63  63559932
63  63559933
63  63559934
63  63559935
63  63559936
63  63559937
63  63559938
63  63559939
63  63559940
63  63559941
63  63559942
63  63559943
63  63559944
63  63559945
63  63559946
63  63559947
63  63559948
63  63559949
63  63559950
63  63559951
63  63559952
63  63559953
63  63559954
63  63559955
63  63559956
63  63559957
63  63559958
63  63559959
63  63559960
63  63559961
63  63559962
63  63559963
63  63559964
63  63559965
63  63559966
63  63559967
63  63559968
63  63559969
63  63559970
63  63559971
63  63559972
63  63559973
63  63559974
63  63559975
63  63559976
63  63559977
63  63559978
63  63559979
63  63559980
63  63559981
63  63559982
63  63559983
63  63559984
63  63559985
63  63559986
63  63559987
63  63559988
63  63559989
63  63559990
63  63559991
63  63559992
63  63559993
63  63559994
63  63559995
63  63559996
63  63559997
63  63559998
63  63559999
63  63560101
63  63560102
63  63560103
63  63560104
63  63560105
63  63560106
63  63560107
63  63560108
63  63560109
63  63560110
63  63560111
63  63560112
63  63560113
63  63560114
63  63560115
63  63560116
63  63560117
63  63560118
63  63560119
63  63560120
63  63560121
63  63560122
63  63560123
63  63560124
63  63560125
63  63560126
63  63560127
63  63560128
63  63560129
63  63560130
63  63560131
63  63560132
63  63560133
63  63560134
63  63560135
63  63560136
63  63560137
63  63560138
63  63560139
63  63560140
63  63560141
63  63560142
63  63560143
63  63560144
63  63560145
63  63560149
63  63560150
63  63560151
63  63560152
63  63560153
63  63560154
63  63580101
63  63580102
63  63580103
63  63580104
63  63580105
63  63580106
63  63580107
63  63580108
63  63580109
63  63580110
63  63580111
63  63580112
63  63580113
63  63580114
63  63580115
63  63580116
63  63580117
63  63580118
63  63580119
63  63580120
63  63580121
63  63580122
63  63580123
63  63580124
63  63580125
63  63580126
63  63580127
63  63580128
63  63580129
63  63580130
63  63580131
63  63580132
63  63580133
63  63580134
63  63580135
63  63580136
63  63580137
63  63580138
63  63580139
63  63580140
63  63580141
63  63580142
63  63580143
63  63580144
63  63580145
63  63580146
63  63580147
63  63580148
63  63580149
63  63580150
63  63580151
63  63580152
63  63580153
63  63580154
63  63580155
63  63580156
63  63580157
63  63580158
63  63580159
63  63580160
63  63580161
63  63580162
63  63580163
63  63580164
63  63580165
63  63580166
63  63580167
63  63580168
63  63580169
63  63580170
63  63580171
63  63580172
63  63580173
63  63580174
63  63580175
63  63580176
63  63580177
63  63580178
63  63580179
63  63580180
63  63580181
63  63580182
63  63580183
63  63580184
63  63580185
63  63580186
63  63580187
63  63580188
63  63580189
63  63580190
63  63580191
63  63580192
63  63580193
63  63580194
63  63580195
63  63580196
63  63580197
63  63580198
63  63580199
63  63580201
63  63580202
63  63580203
63  63580204
63  63580205
63  63580206
63  63580207
63  63590101
63  63590102
63  63590103
63  63590104
63  63590105
63  63590106
63  63590107
63  63590108
63  63590109
63  63590110
63  63590111
63  63590112
63  63590113
63  63590114
63  63590119
63  63590120
63  63590121
63  63590122
63  63590123
63  63590124
63  63590125
63  63590126
63  63590127
63  63590128
63  63590129
63  63590130
63  63590131
63  63590132
63  63590133
63  63590134
63  63590135
63  63590136
63  63590137
63  63590138
63  63590139
63  63590140
63  63590141
63  63590142
63  63590143
63  63590144
63  63590145
63  63590146
63  63590147
63  63590148
63  63590149
63  63590150
63  63590151
63  63590152
63  63590153
63  63590154
63  63590155
63  63590156
63  63590157
63  63590158
63  63590159
63  63590160
63  63590161
63  63590162
63  63590163
63  63590164
63  63590165
63  63590166
63  63590167
63  63590168
63  63590169
63  63590170
63  63590171
63  63590172
63  63590173
63  63590174
63  63590175
63  63590176
63  63590177
63  63590178
63  63590179
63  63590180
63  63590181
63  63590182
63  63590183
63  63590184
63  63590185
63  63590186
63  63590187
63  63590188
63  63590189
63  63590190
63  63590191
63  63590192
63  63590193
63  63590194
63  63590195
63  63590196
63  63590197
63  63590198
63  63590199
63  63590201
63  63590202
63  63590203
63  63590204
63  63590205
63  63590206
63  63590207
63  63600101
63  63600102
63  63600103
63  63615032
63  63620101
63  63620102
63  63620103
63  63620104
63  63620105
63  63620106
63  63620107
63  63620108
63  63620109
63  63620110
63  63620111
63  63620116
63  63620117
63  63620118
63  63620119
63  63630101
63  63630102
63  63630103
63  63630104
63  63630106
63  63630107
63  63640101
63  63640102
63  63640103
63  63650101
63  63650201
63  63660101
63  63670101
63  63990101
63  63990102
63  63990103
64  64000110
64  64010101
64  64010102
64  64010103
64  64010104
64  64010105
64  64010106
64  64010107
64  64010201
64  64010713
64  64020101
64  64020102
64  64030101
64  64030102
64  64040101
64  64040102
64  64050101
64  64050102
64  64050308
64  64060101
64  64060102
64  64060103
64  64060104
64  64060105
64  64070101
64  64070102
64  64070103
64  64070104
64  64070105
64  64070106
64  64070107
64  64070108
64  64070109
64  64070110
64  64070111
64  64070112
64  64070113
64  64070114
64  64070115
64  64070116
64  64070117
64  64070118
64  64070201
64  64070202
64  64070203
64  64080101
64  64080102
64  64080103
64  64080104
64  64080105
64  64090101
64  64100101
64  64100102
64  64100103
64  64100104
64  64100105
64  64100106
64  64100107
64  64100108
64  64100109
64  64100110
64  64100111
64  64100112
64  64100113
64  64100114
64  64100115
64  64100116
64  64100117
64  64100201
64  64100202
64  64100203
64  64100204
64  64100205
64  64100206
64  64100207
64  64100208
64  64100209
64  64100210
64  64100211
64  64100212
64  64100213
64  64100214
64  64100215
64  64100216
64  64100217
64  64100218
64  64100219
64  64100220
64  64100221
64  64100222
64  64100223
64  64100224
64  64100225
64  64100226
64  64100227
64  64100228
64  64100229
64  64100230
64  64100231
64  64100232
64  64100233
64  64100234
64  64100235
64  64100236
64  64100237
64  64100238
64  64100239
64  64100240
64  64100241
64  64100242
64  64100243
64  64100244
64  64100245
64  64100246
64  64100247
64  64100248
64  64100249
64  64100250
64  64100251
64  64100252
64  64100253
64  64100254
64  64100255
64  64100256
64  64100257
64  64100258
64  64100259
64  64100260
64  64100261
64  64100262
64  64100263
64  64100264
64  64100265
64  64100266
64  64100267
64  64100268
64  64100269
64  64100270
64  64100271
64  64100272
64  64100273
64  64100274
64  64100275
64  64100276
64  64100277
64  64100278
64  64100279
64  64100280
64  64100281
64  64100282
64  64100283
64  64100284
64  64100285
64  64100286
64  64100287
64  64100288
64  64100289
64  64100290
64  64100291
64  64100292
64  64100293
64  64100294
64  64100295
64  64100296
64  64100297
64  64100298
64  64100301
64  64100302
64  64100303
64  64100304
64  64100305
64  64100306
64  64100307
64  64100308
64  64100309
64  64100310
64  64100311
64  64100312
64  64100313
64  64100314
64  64100315
64  64100317
64  64100318
64  64100319
64  64100320
64  64100321
64  64100322
64  64100323
64  64100324
64  64100325
64  64100326
64  64100327
64  64100328
64  64100329
64  64100330
64  64100331
64  64100332
64  64100333
64  64100334
64  64100335
64  64100336
64  64100337
64  64100338
64  64100339
64  64100340
64  64100341
64  64100342
64  64100343
64  64100344
64  64100345
64  64100346
64  64100347
64  64100348
64  64100349
64  64100350
64  64100351
64  64100352
64  64100353
64  64100354
64  64100355
64  64100356
64  64100357
64  64100358
64  64100359
64  64100360
64  64100361
64  64100363
64  64100364
64  64100365
64  64100366
64  64100367
64  64100368
64  64100369
64  64100370
64  64100371
64  64100372
64  64100374
64  64100375
64  64100376
64  64100377
64  64100378
64  64100379
64  64100380
64  64100381
64  64100382
64  64100383
64  64100384
64  64100385
64  64100386
64  64100387
64  64100388
64  64100389
64  64100390
64  64100391
64  64100392
64  64100393
64  64100394
64  64100415
64  64110101
64  64110102
64  64110103
64  64110112
64  64110117
64  64110118
64  64110119
64  64110201
64  64110202
64  64110203
64  64110204
64  64110205
64  64110206
64  64110207
64  64110208
64  64110209
64  64110210
64  64110211
64  64110212
64  64110213
64  64110214
64  64110215
64  64110216
64  64110301
64  64110302
64  64110303
64  64110304
64  64110305
64  64110306
64  64110307
64  64110308
64  64110309
64  64110310
64  64110311
64  64110312
64  64110401
64  64110402
64  64110403
64  64110404
64  64110405
64  64110406
64  64110407
64  64110408
64  64110409
64  64110410
64  64110411
64  64110413
64  64110414
64  64110501
64  64110502
64  64110601
64  64110701
64  64110702
64  64110703
64  64110704
64  64110705
64  64110706
64  64110707
64  64110708
64  64110709
64  64110710
64  64110711
64  64110712
64  64110713
64  64110714
64  64110715
64  64110716
64  64110717
64  64110718
64  64110801
64  64110802
64  64110901
64  64110902
64  64110903
64  64110904
64  64110905
64  64111001
64  64111002
64  64120101
64  64120102
64  64120103
64  64120104
64  64130101
64  64130102
64  64130103
64  64130104
64  64140101
64  64150101
64  64150102
64  64150103
64  64150104
64  64150105
64  64150106
64  64150107
64  64150108
64  64150109
64  64150110
64  64150111
64  64150112
64  64150113
64  64150114
64  64150115
64  64150116
64  64150117
64  64150118
64  64150119
64  64150120
64  64150121
64  64150122
64  64150123
64  64150124
64  64150201
64  64150202
64  64150203
64  64150204
64  64150205
64  64150301
64  64150302
64  64150401
64  64150402
64  64150403
64  64150404
64  64150405
64  64150406
64  64150407
64  64150408
64  64150409
64  64150502
64  64150503
64  64150504
64  64150601
64  64150602
64  64160101
64  64160102
64  64160103
64  64160104
64  64160105
64  64160106
64  64160107
64  64160108
64  64160109
64  64160110
64  64160111
64  64160112
64  64160113
64  64160114
64  64160115
64  64160116
64  64160117
64  64160118
64  64160119
64  64160120
64  64160121
64  64160122
64  64160123
64  64160201
64  64160202
64  64170101
64  64170102
64  64170103
64  64180101
64  64180102
64  64180103
64  64180104
64  64180105
64  64180106
64  64180107
64  64180108
64  64180109
64  64180110
64  64180111
64  64180112
64  64180113
64  64180114
64  64180115
64  64180116
64  64180117
64  64180118
64  64180201
64  64180202
64  64180203
64  64180204
64  64180205
64  64180206
64  64180207
64  64180208
64  64180209
64  64180210
64  64180211
64  64180212
64  64180213
64  64180214
64  64180216
64  64180301
64  64180302
64  64180303
64  64180304
64  64180305
64  64180306
64  64180307
64  64180308
64  64180309
64  64180310
64  64180311
64  64180312
64  64180313
64  64180314
64  64180315
64  64180318
64  64180319
64  64180320
64  64180321
64  64180322
64  64180323
64  64190101
64  64200101
64  64200102
64  64200103
64  64200104
64  64200105
64  64200106
64  64200107
64  64210101
64  64210102
64  64210103
64  64210104
64  64210105
64  64220101
64  64220102
64  64220103
64  64220104
64  64220105
64  64220106
64  64220107
64  64220108
64  64220109
64  64220110
64  64220111
64  64220112
64  64220113
64  64220114
64  64220115
64  64220116
64  64220117
64  64220118
64  64220119
64  64220120
64  64220121
64  64220122
64  64220123
64  64220124
64  64220125
64  64220126
64  64220127
64  64230101
64  64230102
64  64230103
64  64240101
64  64240102
64  64240103
64  64240104
64  64240105
64  64240106
64  64250101
64  64400505
65  65511275
66  66010101
66  66010102
66  66010103
66  66010104
66  66010105
66  66010106
66  66010107
66  66010108
66  66010109
66  66010110
66  66010111
66  66010112
66  66010113
66  66010201
67  67010101
67  67020101
67  67030101
67  67040101
67  67050101
67  67060101
67  67070101
67  67080101
67  67090101
67  67100101
68  68010101
68  68010102
68  68010103
68  68010104
68  68010201
68  68010202
68  68010301
68  68020101
68  68020102
68  68030101
68  68030104
68  68030201
68  68030301
68  68030302
68  68030401
68  68030501
68  68030502
68  68030503
68  68030504
68  68030505
68  68040101
68  68040102
68  68040103
68  68040201
68  68040202
68  68040301
68  68040302
68  68040401
68  68040402
68  68040501
68  68040503
68  68050101
68  68050102
68  68050103
68  68050104
68  68050105
68  68050106
68  68050107
68  68060101
68  68060102
68  68070101
68  68080101
68  68090101
68  68090102
68  68090103
68  68090104
68  68090105
68  68090106
68  68090201
68  68090301
68  68100101
68  68100102
68  68100103
68  68100104
68  68100122
68  68110101
68  68120101
68  68120102
68  68140103
70  70010101
70  70010102
73  73010101
73  73010201
73  73020101
73  73020102
73  73020103
73  73020104
73  73020105
73  73020106
73  73020107
73  73020108
73  73020109
73  73020110
73  73020111
73  73020201
73  73020301
73  73020401
73  73020402
73  73020501
73  73020502
73  73020503
73  73020601
73  73030101
73  73030103
73  73030104
73  73030105
73  73030201
73  73030301
73  73030401
73  73030501
73  73030601
73  73040101
73  73040102
73  73040201
73  73040202
73  73040203
73  73040301
73  73040302
73  73040401
73  73040402
73  73040403
73  73050101
73  73050201
73  73060101
73  73060201
73  73060301
73  73060501
73  73070101
73  73070201
73  73070301
73  73070401
73  73070402
73  73070404
73  73070501
73  73070601
73  73070701
73  73070702
73  73070703
73  73070704
73  73080101
73  73090101
73  73090102
73  73090103
73  73090104
73  73090105
73  73090106
73  73090108
73  73090109
73  73090110
73  73090201
73  73090202
73  73090203
73  73090204
73  73100101
73  73100102
73  73100103
73  73100104
73  73100105
73  73100106
73  73100107
73  73100201
73  73110101
73  73120101
73  73130101
73  73140101
73  73140102
73  73140103
73  73140104
73  73140105
73  73140106
73  73140107
73  73140108
73  73140109
73  73140110
73  73140111
73  73140112
73  73140113
73  73140114
73  73140115
73  73140116
73  73140117
73  73140118
73  73140119
73  73140201
73  73150101
73  73150102
73  73150103
73  73150104
73  73150105
73  73150106
73  73150107
73  73150108
73  73150109
73  73160101
74  74010101
74  74010102
 ่
ชือวัสดุ
กระดาษคารแบอน 20x33 ซม. (1:100 แผ฽น)
กระดาษตราครุฑ A 4 (1:420 แผ฽น)(ยกเลิก)
กระดาษบันทึกข฾อความเล็ก(A5 มีเส฾น) ขนาด 14.7x21 ซม. (1:400 แผ฽น)
(ยกเลิก)กระดาษบันทึกข฾อความใหญ฽ A 4 (1:420 แผ฽น)
กระดาษโปสเตอรแ 2 หน฾า (70x50 ซม.)
กระดาษถ฽ายเอกสาร 80 แกรม A4 (1:500แผ฽น)
(ยกเลิก) กระดาษไข ขนาด 47x24 ซม. (1:48 แผ฽น)
กระดาษถ฽ายเอกสาร 80 แกรม พับ 4
(ยกเลิก) กระดาษถ฽ายเอกสาร 70 แกรม A4 (1:500 แผ฽น)
                  ่
(ยกเลิก) กระดาษคําตอบสําหรับเครือง OMR
กรอบกระดาษ ขนาด 26x35 ซม. (1:100 แผ฽น)(ยกเลิก)
กล฽องใส฽แฟูม กว฾าง 4" สูง 12" 1 ช฽อง
กาวน้ํา (ขนาด 5 ออนซแ)
กาวลาเท็กซแ ( 16 oz.)
กาวยูฮู 40 กรัม
กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 7 นิว  ้
คัทเตอรแเล็ก ชนิดเหล็ก
           ้
คัทเตอรแใหญ฽ ( 1x6 นิว)
ซองน้ําตาล ขนาด C4 (1:50ซอง)
ซองจดหมาย AIR MAIL แบบ DL-80 (1:50ซอง)
        ้
ซองจดหมายสัน ขนาด ซี.6-80 แกรม (1:50ซอง)
ซองจดหมายสีขาวยาว DL-80 แกรม (1:50ซอง)
ซองพลาสติกใส฽สไลดแ(1:100แผ฽น)
ซองครุฑน้ําตาล ขนาด C4 (1:50 ซอง) (ยกเลิก)
ซองน้ําตาล ขนาด C5 (1:50 ซอง)
ซองน้ําตาล ขนาด 11"X16" (1:50)
ซองครุฑน้ําตาล ขนาด C4 ขยายข฾าง (1:50ซอง)ยกเลิก
ซองน้ําตาล ขนาด 11"X16" ขยายข฾าง (1:50ซอง)
ซองน้ําตาล ขนาด C4 ขยายข฾าง (1:50ซอง)
ซองฟิลแมเล็ก ขนาด 15.5x12 ซม.
ซองฟิลแมกลาง ขนาด 33x17 ซม.
ซองฟิลแมใหญ฽ ขนาด 40x33 ซม.
เชือกกลุม ฽
ดินสอดํา แบบ HB (1:12 แท฽ง)
ดินสอสี (1:12แท฽ง)
ดินสอเขียนแก฾ว
ไส฾ดินสอ-ใหญ฽ ขนาด 6001.261 (1:12 อัน)
ไส฾ดินสอ-เล็ก 2B 0.5 (1:12 อัน)
ตะแกรงใส฽เอกสาร NO.400
ถาดบรรจุสไลดแชนิด 80 ภาพ (ยกเลิก)
เทปกระดาษกาวย฽น ขนาด 18 มม.x25 หลา
เทปกระดาษกาวสีน้ําตาลใหญ฽ไม฽ใช฾น้ํา ขนาด 2" ยาว 30 เมตร
เทปหุ฾มสันหนังสือ "2" ยาว 25 หลา
เทปโฟมกาว 2 หน฾า ขนาด 24 มม.x5 ม.
อินเด็กซแเทป (1: 5 แผ฽น)
   ั๊
ที่ปมวันที่ NO.1010
    ่      ่
เครืองคิดเลข (1เครือง : กล฽อง)
ที่เจาะกระดาษ
ที่เย็บกระดาษ-เล็ก HD-10
ที่เหลาดินสอ A-5
ที่แกะลวดเย็บกระดาษชนิดก฾ามปู เบอรแ 2205
              ้
ที่แขวนตรายาง แบบ 2 ชัน 18 ช฽อง
แท฽นใส฽สก฿อตเทป NO.25
แท฽นแสตมป฼ NO.2 (สีแดง)
แท฽นแสตมป฼ No.2 (สีน้ําเงิน)
(ยกเลิก)น้ํายาลบกระดาษไข 28 ml.
น้ํายาลบคําผิด ZLC 1-W
ใบมีดคัตเตอรแ-เล็ก ขนาด 8x1 ซม. (ซม.)
ใบมีดคัตเตอรแ-ใหญ฽ ขนาด 10x2 ซม. (1:6 ใบ)
ปากกาเขียน White-Boards แบบ WBMK-M
ปากกาเขียนแผ฽นใส D-2070 (1:4 ด฾าม)
ปากกาเขียนไข (ยกเลิก)
ปากกาเมจิกArt Line700เล็ก EK 700
ปากกาเมจิก ART LINE ใหญ฽ EK-70
ปากกาเมจิก HORSE
ปากกา (1ด฾าม : กล฽อง)
ไปรษณียบัตรชนิด ไม฽มีข฾อความ(1:200ใบ)
(ยกเลิก) ไปรษณียบัตร ป.1(1:200ใบ)
บัตรพัสดุ (1:200 แผ฽น)
บัตรประจําตัวคนไข฾เล็ก
ใบส฽ง x-ray (1:500แผ฽น)
แปรงลบกระดานขาว ขนาด 4.5x12.5 ซม.
    ฾
ใบนัดผูปุวย
                     ้
ใบรายงานรักษาทางทันตกรรม 9x11" ชนิด 2 ชัน (1:1000แผ฽น)
ไปรษณียบัตร ป.2(1:200ใบ)(ยกเลิก)
บัตรกํานัล
                        ้
ปูายติดผนึกมีกาวในตัว ขนาด A5 13x38 mm.(1:840ชิน)
ผ฾าหมึกพิมพแดีด NO.587618
ผ฾าหมึกพิมพแดีดไฟฟูาแบบBT200
ผ฾าหมึกพิมพแดีดไฟฟูาแบบES100
แผ฽นรองเขียนไข ขนาด 23x35 ซม.(ยกเลิก)
พลาสติกแผ฽นใส ขนาด A 4(1:100แผ฽น)
แฟูมปกอ฽อน แบบ 300 แกรม (1:25 แฟูม)
แฟูมแขวน แบบ 905 แกรม (1:50 แฟูม)
แฟูมมีอินเด็กซแ แบบ 300 แกรม (1:25 แฟูม)
แฟูมเจาะเล็กNO.334- A5(1:6 แฟูม)
แฟูมปกแข็งกลาง-เจาะ NO.210 P/F (1:6 แฟูม)
แฟูมปกแข็งกลาง-หนีบ NO.590 P/F (1:6แฟูม)
แฟูมใส฽สไลดแ (1:6 แฟูม)
แฟูมปกแข็งใหญ฽-เจาะ ตราช฾าง 120 เอฟ
      ้
ไม฾บรรทัดสัน ขนาด 12 นิว ้
ไม฾บรรทัดยาว ขนาด 18 นิว   ้
ยางลบดินสอ 526 B 40
ยางลบหมึก-กลม BE 20
            ่
(ยกเลิก) ยางลบหมึกเหลียม BR 40
ลวดเย็บกระดาษ No.10 (1:1000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษใหญ฽ NO.35 (1:1000 ตัว)
ลวดเสียบกระดาษ No.1 (1:50 ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-เล็ก NO.112 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-กลาง NO.109 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษขนาด-ใหญ฽ NO.108 (1:12ตัว)
คลิปหนีบกระดาษ NO.110 (1:12 ตัว)
เป็ก NO.2 (กล฽องละ 100 ตัว)
เหล็กเสียบกระดาษ NO.082
สก฿อตเทป-ใส 1/2"x72 หลา
       ฽   ้
สก฿อตเทป-ขุน(3/4 นิว x 8.33 หลา)
สมุดปกอ฽อน ขนาด 160x235 มม.(40 แผ฽น)
สมุดปกแข็งเล็ก ขนาด 165x240 มม. (100 แผ฽น)
สมุดปกแข็งกลาง ขนาด 210x340 มม. (130 แผ฽น)
สมุดปกแข็งใหญ฽ ขนาด 25 ซม.x36ซม.60 แกรม (132 แผ฽น)
     ่
สมุดใบสังยา (100 แผ฽น)
      ั๊
หมึกใส฽ที่ปมตัวเลข ขนาด 1 oz.
หมึกใส฽แท฽นแสตมป฼ ขนาด 28 cc.
                     ้
ใบรายงานรักษาทางทันตกรรม 9x11" ชนิด 3 ชัน (1:1000แผ฽น)
หนังสือ Requirement Oper(ยกเลิก)
Operative Section Op 1
Operative Section Op 2
Operative Section Op 3
Endodontics Section Endo 1
Endodontics Section Endo 2
Endodontics Section Endo 3
Endodontics Section Endo 4
Endodontics Section Endo 5
Endodontics Section Endo 6
กระดาษบันทึกข฾อความ ขนาด A4 ชนิดไม฽มีเส฾น
ซองแอรแเมลแ ขนาดพับสี่
ซองครุฑโน฿ต ขนาด C6
         ่
ผ฾าหมึกสําหรับเครืองพิมพแดีดธรรมดา
CENTIFUGAL SWITCH MOTOR(ยกเลิก)
LUNA-VUE SWITCH ก฾านยาว (ยกเลิก)
MAIN SWITCH ของ UNIT(ยกเลิก)
MICRO SWITCH สําหรับ HANDPIECE HOLDER(ยกเลิก)
MT. MICRO SW. FOR FOOT SW. CONTROL ใหญ฽(ยกเลิก)
MT.MICRO SW. FOR FOOT SW. CONTROL เล็ก(ยกเลิก)
PRINT CURCUIT BOARD ของ AIROTOR(ยกเลิก)
PRINT BOARD ของ AUTOMATIC CUP FILTER(ยกเลิก)
PILOT LAMP GRACE 4(ยกเลิก)
RELAY SWITCH SUCTION(ยกเลิก)
RE-O STAL ของ FOOT SWITCH 300 โอม(ยกเลิก)
RE-O STAL ของ SWITCH 300 โอม
RELAY SWITCH FOR TR-AT(ยกเลิก)
SOLINOID VALUE(ยกเลิก)
SOCKET LUNA VUE LAMP(ใช฾กับหลอดส฽องปาก)(ยกเลิก)
                 ้
SWITCH ส฽องปาก LUNA VUE (ก฾านสัน)(ยกเลิก)
SWITCH ของ MOTOR CHAIN(ยกเลิก)
SWITCH MOTOR CHAIN MERMAID(ดํา-แดง)(ยกเลิก)
TIMISTER ของ MT. (ยกเลิก)
ขดลวด SOLINOID VALUE DC.24 V.(ยกเลิก)
ขดลวด SOLINOID VALUE (ยกเลิก)
AT. MICOR SWITCH FOR FOOT SWITCH CONTROL(ยกเลิก)
POWER TRANSPORMER GRACE 4
แผ฽น FILTER กรองน้ํา (ยกเลิก)
MNIT WATER EITTER ASSEMBLY(ยกเลิก)
AIR REGULATOR VANIT(ยกเลิก)
AIR COMPRESSER GRAGE
AIR RELEASE VALUE VANIT(ยกเลิก)
ท฽อลม VANIT(ยกเลิก)
ท฽อชุด DRAIN ลม AIR COMPRESS(ยกเลิก)
         ้
ที่กรองความชืน COTTON FILTER(ยกเลิก)
PLASTIC BLOW AIR FILTER(ยกเลิก)
SALIVA EJECTOR TIP HOLDER(ยกเลิก)
สาย SUCTION MERMAID(ยกเลิก)
สายดูดน้ําลาย SALIVA(ยกเลิก)
EJECTOR VALUE KNOB(ยกเลิก)
สาย HIGH POWER SUCTION SPACLINE(ยเกเลิก)
PLASTIC LOCK(ยกเลิก)
PLASTIC BALL(ยกเลิก)
           ่
TANKใส฽น้ํามันเครือง AIR COMP.(ยกเลิก)
VALUE เปิดน้ํามัน PUMP CHAIN(ยกเลิก)
สาย MICRO MOTOR MERMAID(ยกเลิก)
สาย 3-WAY SPACLINE(ยกเลิก)
สาย AIROTOR VANIT(ยกเลิก)
สาย MICRO MOTOR VANIT(ยกเลิก)
สาย AIROTOR SPACLINE(ยกเลิก)
สาย AIROTOR GRACE IV(ยกเลิก)
สาย 3-WAY VANIT(ยกเลิก)
ที่แขวน MICRO MOTOR(ยกเลิก)
ที่แขวน 3-WAY SYRING(ยกเลิก)
ที่แขวน AIROTOR(ยกเลิก)
ที่ดูระดับนน้ํามัน AIR COMPRESSORE HI-BOW(ยกเลิก)
ปลอกโลหะ ARM SPACLINE(ยกเลิก)
        ่
ท฽อน้ํามันเครืองGRACE IV(ยกเลิก)
          ่
ฝาจุกเติมน้ําเครือง AIR COMPRESSURE(ยกเลิก)
PLASTIC CHUCK
ADPTOR (A) ใช฾กับสาย AIROTOR GRAGE(ยกเลิก)
ADAPTOR (B)(ยกเลิก)
BEARING STOPPER(ยกเลิก)
CAP AIROTOR (PLASTIC)
O-RING 0.75 mm.(ยกเลิก)
O-RING 0.90 mm.(ยกเลิก)
O-RING AND RUBBER RING(ยกเลิก)
ที่ถอดเบอรแ BUR PUSHER(ยกเลิก)
CAP AIROTOR (CHUCK-เหล็ก)
BALL BEARING MT.ใหญ฽(ยกเลิก)
BALL BEARING MT.เล็ก(ยกเลิก)
CLUTH WITH PIN MT. (ขาว)(ยกเลิก)
CLUTCH MT. น้ําตาล
CARBON BRUSH(ยกเลิก)
CONNECTING SHEATH MT.(ยกเลิก)
SPRING CATCH(ยกเลิก)
 ้
ขัวเกลียวสาย MT.(ยกเลิก)
PIN ของ MICROMOTOR (CARBON PIN LOCK)(ยกเลิก)
LEVER SHAFT 3-WAY(ยกเลิก)
LEVER STOPPER 3-WAY(ยกเลิก)
METAL BALL 3-WAY(ยกเลิก)
VALUE CORE FOR W.S.9(ยกเลิก)
VALUE BODY 3-WAY W.S.9(ยกเลิก)
VALUE BODY 3-WAY W.S.9 (ยาว)(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE NOZZLE(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE NOZZLE BASE(ยกเลิก)
3-WAY SYRINGE LEVER WATER(ยกเลิก)
3-WAY SYRING LEVER AIR(ยกเลิก)
อะไหล฽ของ 3-WAY SYRINGE(ยกเลิก)
BALL BEARING ST.(ยกเลิก)
CAP STRAIGTH HANDPIECE(ยกเลิก)
ที่ LOCK ของ STRAGHT HANDPIECE(ยกเลิก)
BUR LATCH(ยกเลิก)
BRACKET SCREW(ยกเลิก)
CALLAR RETAINER(ยกเลิก)
     ฽
CAP CA รุน B(ยกเลิก)
DUST PROOF SHAFT SHORT(ยกเลิก)
DUST PROOF SHAFT LONG(ยกเลิก)
GEAR 9 ฟัน(ยกเลิก)
GEAR 10 ฟัน(ยกเลิก)
      ฽
HEAD CA. รุน B(ยกเลิก)
HEAD JOINT 3-4(ยกเลิก)
HEAD ASSENBLE 2-3(ยกเลิก)
HEAD ASSEMBLY 4(ยกเฃิก)
HEAD JOINT 1-2(ยกเลิก)
METAL WASHER(ยกเลิก)
MICRO SCREW(ยเลิก)
           ฽
REAR SHAFT 10 ฟันรุน2-3(ยกเลิก)
ROTOR CAP POLISHING 9 ฟัน(ยกเลิก)
        ฽
ROTOR CAP รุน 2-3(ยกเลิก)
         ฽
ROTOR CAP รุน B NEW TYPE(ยกเลิก)
ROTOR CAP TEETH 10 ฟัน
          ฽
ROTOR CAP รุน 4(ยกเลิก)
ROTOR N+H ไม฽มีลูกปืน
REAR SHAPT 4(ยกเลิก)
       ฽
SET SCREW รุน B (น฿อตยึดก฾าน)(ยกเลิก)
SHAFT GEAR CT-I(ยกเลิก)
SHAFT GEAR II-III(ยกเลิก)
SET SCREW ธรรมดา(ยกเลิก)
TEFLON WASHER(ยกเลิก)
ปลอกท฾าย CONTRA KAVO(ยกเลิก)
F G CAP(ยกเลิก)
Contra Spray (C.S Spray 560 ml.)
 Spray Kavo Quatro Care ขนาด 500 ml.
ALL AIR SPRAY(ยกเลิก)
O-RING หัวขูดหินปูน(ยกเลิก)
ล฾อ HANDPIECE(ยกเลิก)
แปรงถ฽าน MOTOR เล็ก
แปรงถ฽าน MOTOR ใหญ฽
ฐานรองแผ฽นตัด PLASTER(ยกเลิก)
       ่
ลูกยางเครืองวัดความดัน(ยกเลิก)
              ้
ENGINE BELT (8ฟุต 4 นิว)(ยกเลิก)
               ้
ENGINE BELT (9 ฟุต 8 นิว)(ยกเลิก)
                ้
ENGINE BELT (9 ฟุต 2 นิว)(ยกเลิก)
กระจกส฽องหน฾าแบบมีด฾ามถือ
กระดาษชําระ
ยกเลิก กะละมังพลาสติก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 38 ซม.
                       ้
กระดาษชําระจัมโบ฾โรล (กระดาษคิมซอฟ JRT 1ชัน 620 ม.)
กระติกน้ํา
ยกเลิก กล฽องใส฽สบู฽ ขนาด 11.5x8.5x5 ซม.
กล฽องกระดาษ ขนาด 14x16 1/2x15"
กล฽องกระดาษ ขนาด 11x21 1/2x7 1/2"
ยกเลิก ขันพลาสติก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 20 ซม.
แก฾วน้ํา (1ใบ : กล฽อง)
แก฾วพลาสติก ใช฾แล฾วทิ้ง ขนาด 6 ออนซแ (1:2000 ใบ)
ถุงพลาสติก 3x5 นิว ้
ถุงพลาสติก 5x7 นิว  ้
ถุงพลาสติก 14x20 นิว   ้
ถุงขยะสีดํา ขนาด 24"x28"
ถุงขยะสีแดง ขนาด 24"x28"
ถุงขยะสีดํา ขนาด 30"x40"
ยกเลิก ถุงขยะสีเขียว ขนาด 26"x26" สําหรับขยะแห฾ง
ที่โกยผงชนิดพลาสติก (อย฽างหนา)
ถังน้ําพลาสติก (ชนิดไม฽มีฝา ขนาด 5 1/2 gal.)
ตะกร฾าทิ้งผง เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 13"
น้ํายาขัดพื้น ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร
น้ํายาเคลือบพื้น ขนาด 3.785 ลิตร
            ่
ยกเลิก น้ํายาดับกลิน (1000 ซีซ)    ี
น้ํายาล฾างห฾องน้ํา ขนาด 900 มล.
น้ํายาเช็ดกระจก ขนาด 270 มล.
น้ํายาล฾างจาน ขนาด 600 มล.
        ่
ก฾อนดับกลิน ขนาด 80 กรัม
ยกเลิก วิม ขนาด 600 กรัม
น้ํายาขัดพื้น บรรจุ 20 ลิตร
น้ํายาเคลือบเงาพื้น บรรจุ 20 ลิตร
ยกเลิก แปรงด฾ามถือ (ชนิดพลาสติก)
         ่         ้
 ผ฾าเช็ดเครืองมือขนาด 12x12นิว(สีขาว)
ผ฾าลินิน หน฾ากว฾าง 36"
ผ฾าถูพื้น ขนาด 62"x42"
ผ฾าเช็ดมือ ขนาด 15"x30"
      ่
ผ฾าเช็ดเครืองมือ ขนาด 15x30 นิว (สีขาว) ้
ผ฾าม฿อบถูพื้น ขนาดกว฾าง 12 นิว  ้
ผงซักฟอก (บรรจุ 1000 กรัม)
(ยกเลิก) พรมเช็ดเท฾า ขนาด 16x27 นิว    ้
ฟองน้ํา+สก฿อตซแไบรตแ ขนาด 3x4x1 1/4 นิว   ้
(ยกเลิก) ไม฾ขีดไฟ
ไม฾ปัดขนไก฽ ขนาด 24นิว       ้
ไม฾กวาดดอกหญ฾า
ไม฾กวาดทางมะพร฾าว
                      ้
ไม฾ม฿อบถูพื้น แบบอลูมิเนียม ขนาดกว฾าง 12 นิว
ที่สูบน้ําพลาสติก แบบ A10-5.42 มล.
      ๊
ลูกยางปัมน้ํา แบบด฾ามไม฾
สบู฽ ขนาด 60 กรัม
สก฿อตไบรแท ขนาด 4x6 นิว        ้
กระเป฻าสตางคแ (1 ใบ : กล฽อง)(ยกเลิก)
กระเป฻าเปู
อลูมิเนียมฟอยดแ ขนาด 7.62 ม. x 30.4 ซม.
แผ฽นฟิลแมถนอมอาหาร ขนาด 30 ซม.x30ม.
พลาสติกไส฾ไก฽ (ยกเลิก)
Kanamycin 1000 mcg. , Cartridge , 50 disks
น้ํายาล฾างห฾องน้ํา
แปรงขัดมีด฾ามชนิดพลาสติก
       ้
ก฿อกน้ําขึนจากอ฽าง แบบธรรมดา(ยกเลิก)
        ้
ก฿อกน้ําขึนจากอ฽าง แบบหางปลา
ก฿อกน้ําแบบโค฾ง
ก฿อกน้ําลักษณะบอลลแวาวลแ
ก฿อกน้ําออกผนัง แบบธรรมดา
ก฿อกน้ําออกผนัง แบบหางปลา
หัวก฿อกทองเหลือง(ยกเลิก)
             ้
ที่อุดก฿อกน้ํา 1/2 นิว(ยกเลิก)
บอลลแวาวล 4 หุน ก฾านสัน       ้
บอลลแวาวล 4 หุน ก฾านยาว
ชารแฟก฾นอ฽างล฾างมือ
ท฽อน้ําล฾นอ฽างล฾างมือ
ที่กรองผงอ฽างล฾างมือ
ยางที่ปิดอ฽างน้ํา
สะดืออ฽าง
สายยางท฽อน้ําล฾นอ฽างล฾างมือ(ยกเลิก)
แหวนรองวาวลแอ฽างน้ํา
ท฽อน้ําดีสายพลาสติก(ยกเลิก)
ท฽อน้ําดีสายโลหะ 12 นิว   ้
ท฽อน้ําดีสายโลหะ 14 นิว    ้
ท฽อน้ําดีสายโลหะ 16 นิว     ้
ชุดชักโครกทองเหลือง
ลูกยางปิด-เปิดถังน้ําชักโครก(ยกเลิก)
ฝาครอบโถส฾วม
หูยึดฝาโถส฾วมพลาสติก(ยกเลิก)
อะไหล฽ชักโครก(ยกเลิก)
  ้
ขัวลูกลอยชักโครก
หูยึดราวแขวนผ฾าเช็ดมือ
ข฾องอ 1/2 นิว(ยกเลิก)้
         ้
ข฾องอ 1 นิว(ยกเลิก)
ข฾องอ 1 1/2 นิว(ยกเลิก)้
ข฾องอเกลียวนอก-ใน(ยกเลิก)
          ฾    ้
ข฾ออุดตัวผูเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)
ข฾ออุดตัวเมียเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                      ้
ข฾ออุอตัวเมียเหล็ก 3/4 นิว(ยกเลิก)                     ้
      ้
นิปเปินเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                  ้
       ้
นิปเปินเหล็ก 1 นิว                 ้
        ้
นิปเปินเหล็ก 1 1/2 นิว                        ้
   ่
ยูเนียนเหล็ก 1/2 นิว                     ้
    ่
ยูเนียนเหล็ก 1 นิว                ้
     ่
ยูเนียนเหล็ก 1 1/2 นิว(ยกเลิก)                   ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1/2 นิว(ยกเลิก)                        ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1 นิว(ยกเลิก)                        ้
สามทางธรรมดาเหล็ก 1 1/2 นิว                             ้
สามทางฉาก 1/2 นิว                        ้
ข฾อต฽อตรง 1/2 นิว(ยกเลิก)           ้
ข฾อต฽อตรง 1 นิว(ยกเลิก)  ้
ข฾อต฽อตรง 1 1/2 นิว(ยกเลิก)               ้
สีจาด ขนาด 0.35 กรัม
กาวตราช฾าง ขนาด 3 กรัม
กาวยาง NO.505 (ขนาด 650 กรัม)
กระดาษทรายน้ํา ขนาด 9"x11"
กระดาษทรายขัดไม฾ ขนาด 9"x11"
คารแโก฾ ขนาด 454 กรัม
บรัสโซ ขนาด 200 มล.
          ั
ผงเคมีหวข฾อเอ็นไซดแ(ยกเลิก)
ฝูาเพดาน
กลอนประตู 3 นิว(ยกเลิก)     ้
กลอนประตู 4 นิว(ยกเลิก)      ้
กลอนประตู 6 นิว           ้
กลอนประตู 8 นิว            ้
             ฾
กลอนประตูหองน้ําเบอรแ 600(ยกเลิก)
กลอนหน฾าต฽างบานเลือน(ยกเลิก)                      ่
ที่ล฿อคประตู(ยกเลิก)
กุญแจ 1 นิว     ้
กุญแจ 1 1/2 นิว       ้
กุญแจ 2 นิว      ้
กุญแจตู฾ แบบกด
         ้
กุญแจลินชักโต฿ะ-ตู฾
กุญแจ 'แอลฟุา'
ลูกบิดประตู
บานพับซ฽อน(ยกเลิก)
บานพับบังตา 4 นิว                   ้
บานพับทองเหลือง 6 นิว(ยกเลิก)                      ้
บานพับเหล็ก 6 นิว                  ้
ขอรับขอสับ 4 นิว(ยกเลิก)         ้
ขอรับขอสับ 6 นิว(ยกเลิก)          ้
ขอรับขอสับ 8 นิว(ยกเลิก)           ้
 ุ
ปุมจับ
มือจับโค฾ง
                ้
ลูกล฾อบอล 2 นิว แบบแปูนเจาะของ SKK(ยกเลิก)
ลูกล฾อยางแกนเกลียว 1 1/2 นิว ของฟูจิ                        ้
ลูกล฾อไนลอนเก฾าอีทันตแพทยแ                 ้
ลูกล฾อยางแบน 2 1/2 นิว แบบเกลียว  ้
                ้
ลูกล฾อยางกลม 2 นิว แบบเกลียว(ยกเลิก)
          ่
ล฾อเลือนเหล็กแปูนยึด
พุกเหล็ก(ยกเลิก)
รางลินชัก 16 นิว ้      ้
สายยูเล็ก(ยกเลิก)
สายยูใหญ฽(ยกเลิก)
สีสเปรยแขาว-แดง 400 ซีซี
ทินเนอรแ ขนาด 2.2 ลิตร
น้ํามันซิงเกอรแ ขนาด 0.08 ลิตร
หลอดไฟส฽องปาก 12V. 35W.
สาย MAIN AC เตาไฟฟูายาว 2 เมตร
หลอดเกลียว 40 วัตตแ
หลอดเกลียว60 วัตตแ
หลอดเกลียว 100 วัตตแ
หลอดเกลียวฝูา 100 วัตตแ
หลอดเขียว 10 วัตตแ  ้
หลอดเขียว 15 วัตตแ   ้
หลอดเขียว 20 วัตตแ    ้
หลอดเขียว 60 วัตตแ     ้
หลอดฟลูออเรสเซ็นตแ 10 วัตตแ
หลอดฟลูออเรสเซ็นตแ 15 วัตตแ
หลอดฟลูออเรสเซ็นตแ 18 วัตตแ
หลอดฟลูออเรสเซ็นตแ 36 วัตตแ
หลอดนีออนวงแหวน 32 วัตตแ
หลอดฉายสไลดแชนิดจาน 82 โวลทแ 300 วัตตแ
หลอดสปอรแตไลทแ (กันน้ํา) 150 วัตตแ
หลอดส฽องปาก 12 โวลทแ 55 วัตตแ
หลอดส฽องปาก 15 โวลทแ 150 วัตตแ
หลอดส฽องปาก 24 โวลทแ 150 วัตตแ
หลอดฮาโลเจน 12 โวลทแ 50 วัตตแ
หลอดฮาโลเจน 24 โวลทแ 250 วัตตแ
หลอดฮาโลเจนชนิดจาน 15 โวลทแ 150 วัตตแ
หลอด OVERHEAD PROJECTOR 360 วัตตแ 82 v
หลอด OVERHEAD-PROJECTOR 240 โวลทแ 625W
หลอด RAPID START (สี) 40 วัตตแ
หลอด RAPID START (ธรรมดา) 40 วัตตแ
ขาหลอดฟลูออเรสเซนตแ 40 วัตตแ
  ้
ขัวหลอดเกลียว(ชนิกกระเบือง)     ้
   ้
ขัวหลอดเกลียว 7 วัตตแ (ชนิดห฾อย)
    ้
ขัวหลอดวงแหวน (ขัวสตารแทเตอรแ)  ้
     ้
ขัวสายหลอดวงแหวน 32 วัตตแ
บัลลาสตแ 13 วัตตแ
บัลลาสตแ 220 โวลทแ 20 วัตตแ
บัลลาสตแ 220 โวลทแ 40 วัตตแ (36 วัตตแ) ชนิดโลลอส
สตารแทเตอรแ 4-22 วัตตแ
สตารแทเตอรแ 4-65 วัตตแ
      ๊
ปลักตัวผู฾ 2 ขา-แบน
       ๊
ปลักตัวผู฾ 2 ขา-กลม
        ๊
ปลักตัวผู฾ 2 ขา (แบนแบบยาง)
  ๊
ปลักตัวผู฾ 2 ขา (แบนออกกลม)
   ๊
ปลักตัวผู฾ 3 ขา-ตัง               ้
    ๊
ปลักตัวผู฾ 3 ขา-นอน
     ๊
ปลัก TICINO ตัวผู฾ 3 ขา
ปลัก 3 ตา ๊
       ๊
ปลักตัวเมีย 2 ขา-แบน
        ๊
ปลักตัวเมีย TICINO 2 ช฽อง (ฝังผนัง)
         ๊
ปลักตัวเมีย 3 ขา-ตัง                    ้
          ๊
ปลักตัวเมีย 3 ขา-นอน
           ๊
ปลักตัวเมีย 3 ทาง (หลังเต฽า)
            ๊
ปลักตัวเมียชนิดฝังผนัง-เดียว                    ่
             ๊
ปลักตัวเมียชนิดฝังผนัง-คู฽
สวิตซแชนิดเปิด-ปิด เดียว (ฝังผนัง)              ่
สวิตซแเปิด-ปิด คู฽ (ฝังผนัง)
สวิตซแไฟ อีเกิล (ฝังผนัง)         ้
สวิตซแฝังผนัง TICINO
สวิตซแฝังผนัง-เดียว 3 ขัว           ่         ้
สวิตซแเปิด-ปิด (หลังเต฽า)
              ่
สวิตซแเครืองเปิด-ปิด 3P 6A (สีดํา)
MAIN PILOT LAMP SWITCH 220โวลทแ AC 4 P
กล฽องเหล็ก
แปูนไม฾ (รองสวิตซแ)
ฝาครอบเหล็กปลักอีเกิล               ๊      ้
               ๊
ฝาครอบปลัก อีเกิล (พลาสติก) 2 ช฽อง           ้
                ๊
ฝาครอบปลัก TICINO 2 ช฽อง พลาสติก
ฝาครอบปลัก TICINO 3 ช฽อง     ๊
ฝาครอบปลัก TICINO (เล็ก) 1 ช฽อง  ๊
ฝาครอบปลัก TICINO (ใหญ฽) 1 ช฽อง   ๊
ฝาครอบปลัก TICINO 2 ช฽อง เหล็ก     ๊
ฝาครอบปลัก Ticino 3 ช฽อง เหล็ก      ๊
ฝาครอบสวิตซแ (พลาสติก) 1 ช฽อง
ฝาครอบสวิตซแ (พลาสติก) 2 ช฽อง
ฝาปิดบล฿อกต฽อสายไฟ (แบน)
ฝาปิดบล฿อกต฽อสายไฟ (กลม)
SOCKET (ใช฾กับปลัก)                   ๊
เฟืองส฽ายพัดลมโคจร
เฟืองส฽ายพัดลมตังพื้น                ้
เทปพันสายไฟ
ถ฽านก฾อนเล็ก size "A A" (1:4 ก฾อน)
ถ฽านก฾อน(กลาง)size C
ถ฽านก฾อน (ใหญ฽)size D
ถ฽านก฾อนกลาง Size C ชนิด Alkaline 1.5 V.
ถ฽าน Alkaline AA 1.5 V. (1:4 ก฾อน)
สปริงล฿อกฝาเครืองวัดความดัน         ่
ยกเลิกTEMPRON POWDER
Self Cure Liquid (1:4 ออนซแ)
Self Cure Power (1:1 ปอนดแ)
MENDREL RUBBER CUP (1:12ตัว)
Rubber Cup (1:144อัน)
SAND PAPER DISK ( SOF LEX , POP ON )(1ชุด:240 ชิน)          ้
Articulating Paper รูปเกือกม฾า(1:6เล฽ม)
ALCOHOL LAMP
ไส฾ตะเกียง
RUBBER BOWL เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4.5"
Articulating Paper รูปโค฾ง(1:12เล฽ม)
Pumice ขนาด 1/2 กก.
CASTING RIBBON (4.5 เมตร)
MICROFILM (236 ml.)
Carborundum Disk NO.17
Periphery Wax (1:60 แท฽ง)
BITE WAFER (1:32 ชิน)้
Occlusal Indication Wax NO.00655 (1:180 ชิน)  ้
IVORY INLAY WAX ขนาด 31.50 กรัม (1:12 แท฽ง)
(ยกเลิก)BLUE INLAY กล฽องใหญ฽ ขนาด 454 g.(1:120แท฽ง)
Pink Wax (450 gm.)
Boxing Wax Strips (450gm.)
Sticky wax-small
TRAY สําหรับใส฽ ROOT CANAL FILE
            ้
STANLESS TRAY 5X8 นิว (COVER)
Surgical Blade NO.11 (1:100ใบ)
Surgical Blade NO.15(1:100ใบ)
Surgical Blade NO.12(1:100ใบ)
GLASS SYRINGE (ขนาด 10 CC.)
Glass Syringe (ขนาด 5 CC.)
SYRINGE TIP
GLASS SYRINGE (ขนาด 20 CC.)
GLASS SYRINGE (ขนาด 2 CC.)
(ยกเลิก)Glass syring 5 cc.
HYPERDERMIC NEEDLES G24 X 1 1/2 นิว(1:12อัน)้
                  ้
HYPERDERMIC NEEDLES G21 X 1 นิว(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES G20X1 1/2 นิว(1:12อัน)้
SURGICAL NEEDLE NO.204/15(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES (G23 X 1 นิว)   ้
HYPERDERMIC NEEDLES (26G X 1 1/2 นิว)     ้
SURGICAL NEEDLE BE NO.204/21(1:12อัน)
                 ้
Hyperdermic Needle G24 X 1 นิว(1:12อัน)
HYPERDERMIC NEEDLES (25G X 1 นิว)    ้
Disposible Needle Long Turumo G27(1:100อัน)
Disposible Needle Short Turumo G27 (1:100 อัน)
HYPERDERMIC NEEDLE G 18X1" (1:12 อัน)
Surgical Needle Be 3/8 (1:12 อัน)
                             ฽
ถุงมือผ฽าตัด NO.6 (Conform) Serile Surgical Glove (1:40คู)
                              ฽
ถุงมือผ฽าตัด NO.7 (Conform) Sterile Surgical Gloves (1:40คู)
ถุงมือผ฽าตัด NO.7 1/2 (Conform) Sterile Surgical Glove(1:40คู฽)
ถุงมือผ฽าตัด NO.6 1/2 (Conform)Sterile Surgical Glove (1:40คู฽)
Single Bond
Impregum Penta Soft
Vitrabond LC Glass (ชุดมาตรฐาน)
(ยกเลิก)ถุงมือ No.XS (1:50 คู฽)
ถุงมือแพทยแ ( No. XS, S, M, L ) 1:50 คู฽
ถุงมือแพทยแ (ไม฽มีแปูง) 1:100 ชิน้
ผงพิมพแปาก Regular Set ขนาด 454 g.
ผงพิมพแปาก Fast Set ขนาด 454 g.
Komopan ขนาด 1 ปอนดแ
GLASS SLAB
Rubber Base Regular 230 g.
Rubber Base Light 225 g.
Rubber Base Adhesive (59 ml.)
(ยกเลิก)RUBBER BASE HEAVY 270 g.
Tissue Conditioner (Soft Liner) 200 g.
Provil L.(Base+Catalyst 280 ml.)
(ยกเลิก)PROVIL M.BASE+CATALYST 280 g.
IMPRESSION COMPOUND RED 270 gm. (1:8 แผ฽น)
Impression Compound Green 113 gm. (1:15 แท฽ง)
Impression Compound Gray (113 gm.)
Superpaste(Zinc Oxide Paste) (Base 212 gm. Catalyst 92 gm.)
(ยกเลิก)IMPRESSION PASTE ( BASE 150 gm. CATALYST 60 gm.)
Provil P.Base+Catalyst 500 ml.
ยกเลิกPROVIL-H (BASE+CATALYST 280 g.)
IMPRESSION PASTE ( BASE 212 gm. CATALYST 92 gm.)
Silagum light (Base+Catalyst ) หลอดละ 110 g.
Silagum Putty (Base+Catalyst) หลอดละ 400 g.
วัสดุการสบฟัน Blu-Mousse(Handmix) 1:2 หลอด
วัสดุการสบฟัน Blu-Mousse(Automix) 1:2หลอด
I.R.M. Standard Pack Ivory
EBIOX TRIONIC WIPES
GLASS SLAB
DROPPER
Dappen Dish
Petri Dish
Dental Floss 55 YDS.
(ยกเลิก )สําลี 400 g.
          ้
ผ฾าก฿อส กว฾าง 36 นิว ยาว 100 หลา
Autoclave Tape 3/4"(60 yds.)
Coe Pak (180 gm.)
PROPHY BRUSH (1:36อัน)
Dental Floss 200 YDS
        ้
กระดาษกันเปือน (1:24 ม฾วน)
หัว Cavitron (P.10)
Cavit Temp Stop (30 gm.)
สําลี ขนาด 450 gm.
(ยกเลิก)CAVIT (TEMP STOP) บรรจุ 28 gm.
AUTOCLAVE TAPE 3/4" (50 ม.)
         ้
กระดาษกันเปือน (ยกเลิก)
Mouth Mirror NO.4 (1:12อัน)
SILICATE SPATULA
ไหมเย็บแผล No.3/0
Surgical Silk NO.3/0 ( 1 กล฽องมี ด฾าย+เข็ม 24 ซอง)
(ยกเลิก)SURGICAL SILK WITH NEEDLE
(ยกเลิก)SURGICAL SILK NO.4/0
Paper Point NO.M (1:200 ตัว)
Paper Point NO.L (1:200 ตัว)
PAPER POINT NO.S (1:200 ตัว)
                 ้
Rubber Dam Sheet (5 X 5 นิว) 1:52 แผ฽น
                ้
Rubber Dam Sheet(6 X 6 นิว) 1:36 แผ฽น
BARBED BROACHED NO.6 สีดํา (1:10 ตัว)
BROACH ม฽วง (1:10 ตัว)
Barbed Broached NO.1 สีขาว (1:10 ตัว)
BARBED BROACHED NO.3 สีแดง (1:10 ตัว)
BARBED BROACHED NO.4 สีน้ําเงิน (1:10 ตัว)
BROACH สีเขียว (1:10 ตัว)
Barbed Broached NO.2 สีเหลือง (1:10 ตัว)
GUTTA PERCHA STOP 4 OZ. (1:30 แท฽ง)
GUTTA PERCHA POINT/CONE ( 1:120 ชิน ) ้
(ยกเลิก)MERCURY (500 gm.)
CAPSULE FOR AMALGAM
MATRIX BAND IVORY NO.12 (1:12 ตัว)
MATRIX RIBBON (5 mm.3เมตร)
MATRIX RIBBON (7 mm.10 เมตร)
Matrix Ribbon (6 mm.3เมตร)
MATRIX BAND IVORY NO.16 (1:12 ตัว)
Matrix Band Ivory NO.12 (1:12 ตัว)
Matrix Band Ivory NO.15 (1:12 ตัว)
Wedge (1:200 ตัว)
POLISHING STRIP ขนาด 17.5 ซม. (1:150 แผ฽น)
Calcium Hydroxide (24 gm.)
CELLULOID STRIP แบบตรง 15m.x8mm.
(ยกเลิก)GINGIVAL MARGIN TRIMMER NO.12R.
Amalgam Alloy ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุ 1:40 เม็ด/หลอด
AMALGAM ALLOY ชนิดแคปซูล
EXPRESS XT LIGHT BODY
EXPRESS XT PENTA PUTTY REFILL PACK
              ุ
(ยกเลิก)หน฾ากากปูองกันฝุนละออง SULTAN (3M) 1:40 ชิน ้
แมสกระดาษ (1:50 ชิน) ้
หมวกกระดาษ (1:50 ใบ)
ที่ดูดน้ําลายพลาสติก (1:100 อัน)
Temp Cement (Temp Bond) 65 g. (Catalyst 15 g.+Base 50 g.)
Temp Cement - Ne (Procem) 52 gm.(Base 36 gm.+Catalyst 16 gm.)
Hy-Bond (Polycarboxylate Cement 60g.)
Zine Cement Powder 90g.
Zinc Cement Liquid 15 ml.
Fix Adhesive 30 ml.
             ู฽
ฟิลแม X-Ray DF 57 (ฟิลมแค)
ฟิลแม X-Ray DF 58 (ฟิลมแเดียว)่
      ่
ซองใส฽เครืองมือสเตอรไรดแ ขนาด 5 ซม.
       ่
ซองใส฽เครืองมือสเตอรแไรดแ ขนาด 7.5 ซม.
        ่
ซองใส฽เครืองมือสเตอรแไรดแ ขนาด 10 ซม.
ไฮเดร็กซแ เซอรแจิเคิล สครับ (ขนาด 500ml)
HYDREX SURGICAL SCRUB 5 LITR
PUREVAC ขนาด 5 ลิตร
แอลกอฮอลแเจล ขนาด 450 ml.
Microbrush Plus
Ultrabrush Plus
Occlufast rock
Mixing Tips
Mixing Tip สีชมพู Blu-mousse
GARANT MIXING TIPS (3M)
GARANT INTRAORAL TIPS (3M)
EXPRESS XT PUTTY SOFT REFILL
EXPRESS XT PUTTY QUICK REFILL
EXPRESS XT PENTA HEAVY REFILL
EXPRESS XT REGULAR BODY
       ่
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11 นิว         ้
        ่
กระดาษต฽อเนือง 15x11 นิว     ้
         ่         ้
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11นิว ภายนอกสีชมพูแบบปรุ
          ่         ้
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11นิว เบิกภายใน(สีเขียว)
           ่
กระดาษต฽อเนือง 9.5X11" ก฿อบปี้ 2 ชัน        ้
            ่
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11"ก฿อบบี้ 4 ชัน       ้
             ่       ้
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11นิว ภายนอกสีชมพูแบบไม฽ปรุ
              ่  ้
กระดาษต฽อเนือง 15x11นิว 2 ชัน มีคารแบอนในตัว ้
               ่          ้  ่
กระดาษต฽อเนือง 9.5x11" ก฿อปปี้ 2 ชัน แบบปรุ แบ฽งครึง 5.5" (ใบส฽งซ฽อม)
แผ฽น CD-RW พร฾อมกฃ฽อง
ผ฾าหมึก LQ-1050, LQ-1170
Epson Ribbon Cart.LX-800,300,850,(34SO15516)
Epson Ribbon Cart LQ 2070,2170i,2180(34SO15531)
      ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร "ฟูจ" รุน Vivance 160ิ ฽
Epson Ribbon LQ-300,550,570,850,870(34SO15506)
Epson Ribbon LQ-670,860,1060 (34SO15262)
แผ฽น DVD-R พร฾อมกล฽อง
ตลับผ฾าหมึก (Ribbon) LQ2500/2550
T028 Epson Black Ink
T029 Epson Color Ink
แผ฽น DVD-RW พร฾อมกล฽อง
แผ฽น Disket ขนาด 3.5" (1:10 แผ฽น)
แผ฽น CD-R
น้ํายาทําความสะอาดคอมพิวเตอรแ (1:200 ml.)
C 7115 A HP toner Laser Jet 1200
HP LASER JET TONER C3906F FOR 5L/6L
C4096A HP Print Cart.Laser Jet 2100,2200
HP C3903F Toner for laser jet 5P/5MP,6P/6MP C3903F
HP C4092 A Toner for Laser Jet 1100
EP-22 Canon Toner for Laser LBP 800
HP C92274A Laser Jet Toner 4P/4L/4ML/4LC/4MP/4PJ
HP C3900A Laser Jet Toner 4V/4MV
92298 A HP Toner laser jet 4 /5
HP 92291A Toner cartridge Laser Jet 4Si/4SiMX
HP 92291A Toner Cartridge Laser Jet 4Si
Q2624A HP Laser Jet Print Cart. 1150
Q2610A HP Monochrome LJ Print 2300,2300N
Q2612A HP Laser Jet
 หมึก Printer LaserJet HP 2420D
 Q6511A HP Laser Jet
 หมึก HP Laser jet P1505 (CB436A)
 51645A HP Black Ink Cart.1220c/1180c
 HP 51626A black inkjet print cartridge 550C,560C
 HP C6615DA black inkjet print cartridge (810C,840C)
 HP 51629A Black Inkjet printcartridge (660C,670C,690C,695C)
 C6614D HP Black Inkjet print cart.610C,640C
 HP C4129X Toner for Laser jet print cartridge
 C6656A HP Black Ink Cart. for DeskJet 5550
 C6657A HP Tri-Color Ink Cart. for DeskJet 5550
 Q2613A HP Black Print Cart. LJ 1300
 HP PRINT CATRIDGE BLACK (C9700A)
 HP PRINT CARTIDGE CYAN (C9701A)
 HP PRINT CARTRIDGE YELLOW (C9702A)
 HP PRINT ATRIDGE MAGENTA (C9703A)
 HP IMAGING DRUM, CL12550,1500SERIES
 HP CLJ CART . YELLOW (02Q6002A)
 HP CLJ CART . MAGENTA (02Q6003A)
 HP CLJ CART . BLACK (02Q6000A)
 HP CLJ CART . CYAN (02Q6001A)
 ้
 ฾
้HP Laser Jet Q7553A
  HP Laser Jet CB540A (สีดํา)
  HP Laser Jet CB541A (สีน้ําเงิน)
  HP Laser Jet CB542A (สีเหลือง)
  HP Laser Jet CB543A (สีแดง)
  HP Laser Jet P1006 (CB435A,35A)
  Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Black Ink (T007091)
  Ink Cartridge for Epson Stylus Photo 1290,Color Ink (T009091)
  Canon BCI BJC3000 Color
  Canon BCI for Printer BJC 3000 Black
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Black (T460011)
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Yellow (T461011)
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Magenta (T462011)
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Cyan (T463011)
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Light Magenta (T464011)
  Ink Cartridge for Epson Pro 7000,Light Cyan (T465011)
  C1823D HP tri-colour ink print cart 850C,870C,890C,895C,930C
  Black Ink Cartridge for Epson Stylus Pro. Pro XL. Pro XL+ (S020034)
  HP 51625A Tri-colour Inkjet print cartridge
  51641A HP Tri-colour Inkjet cart 820Cxi,850C,870cxi,1000cxi
  HP 51649A Tri-colour inkjet print cartridge 600,660C,695C
  Colour Ink Cartridge for Epson Stylus Pro XL+ (SO200661)
  Q5949A HP Black LJ 1320
  Toner Laser LEXMARK 12A8400
  หมึก Cannon BCI-6M (สีแดง)
  หมึก Cannon BCI-6C (สีน้ําเงิน)
  TN-3185 Brother HL-5250DN
      ฽
  ผงหมึกรุน 1382150 for printer Lexmark optra
  C6578DA HP No.78 Tri-Color Cart 990 cxi
HP 21645A รายการนียกเลิก้
ตลับผงหมึก EPSON SO 20187 (Black)
ตลับผงหมึก EPSON SO 20193 (Colour)
ตลับผงหมึก EPSON STYLUS (Color) SO20036
ตลับผงหมึก Epson Stylus Pro XL (colour) SO 20066
EPSON Stylus Color II Black SO20047
EPSON Stylus Color II Color SO20049
Canon BCI BCI-6BK Black Ink Print S8000 IP3000/4000
Brother Drum cart. For HL 5250
หมึก Cannon LBP 800, LBP 1200 (ยกเลิก)
T034190 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Black)
T034290 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Cyan)
T034390 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Magenta)
T034490 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Yellow)
T034590 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Cyan)
T034690 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Magenta)
T034790 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Gray)
T034890 Epson Ink Standard for Stylus 2100 (Mattle Black)
Cannon BCI-6Y Yellow Ink Print S8000 IP3000/4000
Cannon BCI-6M Magenta Ink Print S8000 IP3000/4000
Cannon BCI-6C Cyan Ink Print S8000 IP3000/4000
Inkjet Cartridge for Canon PIXMA PRINTER Model IP 4680 PGI-820BK
Inkjet Cartridge for CANON PIXMA PRINTER Model IP4680 CLI-821C
Inkjet Cartridge for CANON PIXMA PRINTER Model IP 4680 CLI-821M
Inkjet Cartridge for CANON PIXMA PRINTER Model IP 4680 CLI-821Y
Inkjet Cartridge for CANON PRINTER Model IP 4680 CLI-821BK
DR-3115 ตลับแม฽พิมพแ (ดรัม) PRINTER - 525OD
  ้      ้          ่
เสือคลุมกันเปือน(ตัวยาว)พร฾อมปักชือและตราคณะ
IMPRESSION COMPOUND GRAY (113 gm.)
IMPRESSION COMPOUND RED (270 gm.)
Diazepam 2 mg.
Diazepam 5 mg.
Diazepam injection 10 mg./ml.
Dormicum injection 5 mg./ml.
Lidocaton 2% + 1:100,000 epinephine
Octocaine HCL. 2% injection
Scandonest 2% injection
Scandonest 3% injection
Xylestesin A
Xylestesin S 2% injection
Xylestesin F 3% injection
Lidocaine 2%+1:100,000 epinephine
Xylocaine jelly
Xylocaine ointment 5% (35 gm.)
Xylocaine pump spray 10% (50 ml.)
ฐานรองแผ฽นตัด PLASTER
SHAFT WITH GEAR รุน 4 ฽
AMATURE ของ MICROMOTOR
Aspirin 300 mg.tab.
Brufen film coated 200 mg.tab.
Brufen film coated 200mg 1000เม็ด
Brufen film coated 400 mg.tab.
Cataflam 25 mg.
Danzen 5 mg.
Dolobid
Feldene 10 mg.
Paracetamol 325 mg.tab.
Paracetamol 500 mg.tab.
Paracetamol syrup 60 cc.
Ponstan 500 mg.
Fentanyl 0.1 mg./2 ml. injection
Morphine 10 mg./ml.
Pethidine 100 mg./2 ml. injection
Atropine sulfate 0.6 mg./ml. injection
Tegretol
Atarax 10 mg.
Chlorpheniramine maleate 4 mg.tab.
Incidal
Amoxycillin 250 mg.
Amoxycillin 250 mg.
Amoxycillin 500 mg.
Amoxycillin dry syrup 60 cc.
Ampicillin 250 mg. cap.
Ampicillin dry syrup (125 mg./5 cc.) 60 cc.
Bactrim adult tab
CLINDAMYCIN 150 mg. บรรจุขวดละ 100 เม็ด
Cloxacillin 250 mg.
Dicloxacillin 250 mg.
Erythromycin 250 mg.tab.
Erythromycin dry syrup 60 cc.
Metronidazole 200 mg.
Metronidazole 400 mg.
Penicillin 125 mg.tab.
Penicillin 250 mg.tab.
Pen. Dry syr 60 ml.
Pencillin G sodium 1,000,000 u injection
Tetracycline hydrochloride 250 mg.cap.
Dexasone (Dexamethazone 4 mg./ml.)
Prednisolone 5 mg.
Acyclovia 1 gm.
Counter pain 60 gm.
Adrenaline injection 1 mg./ml. 50 amp
Aluminium hydroxide gel 250 cc.
M.Carminative 4.5 litre
Loperamide cap
M.Stomachica 300 cc.
Baralgan
Norgesic
Methylcobalt 500 mg.
Daktarin oral gel (10 gm.)
Solcoseryldental adhesive paste
Strepsil H&L
Strepsil REG
Strepsil+Vit.c 100 mg.
Triamcinolone acetonide (Kenalog in oral base 5 gm.)
actifed tab.
actifed syrup 60 cc.
Benadryl cough syrup 60 cc.
Chleate expectorant 60 ml.
Decolgen
Disol tab.
Disol elixir 60 cc.
Romilar tab 15 mg.
Tiffy tab
Tussil tab.
M.Tussis 4.5 litre
Dextrose 50% w/v 20 cc.
Steriled water for injection 2 cc.
Steriled water for injection 5 cc.
Steriled water for injection 10 cc.
Fluoride 0.25 mg. (Sod.Fluoride 0.55 mg.)
FLUORIDE 1.1 mg. บรรจุขวดละ 1000 เม็ด
Multivitamin
Poly vi-flor drop 0.5 mg.
Rovigon
FBC
Theragan-m
Vitamin A 25,000 U
Vitamin B1
Vitamin B 1-6-12 tab.
Vitamin B. complex
Vitamin C 100 mg.tab.
AMMONIA SPIRIT 450 ML.
Chloroform 450 ml.
 พลาสเตอรแยา
ฉลากสีแดงใหญ฽
ฉลากสีแดงเล็ก
สมุดใบเบิกรับยาและเวชภัณฑแ
          ั
แบบฟอรแมบัญชีรบจ฽ายเวชภัณฑแ 500แผ฽น/ห฽อ
Acetone 450 ml.
Duraphat
Superoxal 1,000 ml.
Xylene 450 ml.
Alcohol 95% (ethyl) 18 ltr.
Actichlor 2.5 gm. (ขนาดบรรจุ 180 เม็ด/ขวด)
Chlorhexidine scrub 5 ltr.
Chlorhexidine solution 5%
Dettol 5 ltr.
H2 O2 5-7% 20 vol. 450 ml.
O-Kresol 1,000 ml.
Lysol 450 ml.
Merbromin 450 ml.
Phenol 89% 450 ml.
Povidone iodine 10% 5000 ml.
Povidone-iodine 10% 4.5 L
Savlon 5 ltr.
Sod. hypochlorite 10% 5 ltr.
Sod. dichloroisocyanurate (1 กล฽องบรรจุ 25 ซอง ๆละ 40 gm.)
Tr. thimerosal 450 ml.
VIRKON 50gm./ซอง
VIRKON 5gm./ซอง
Glutaraldehyde 2% 5 ltr.
Formaline 34-38% 450 ml.
Ammonium oxalate T.S. 250 gm.
Antimony 250 gm.
Barium sulfate 450 gm.
Bentonite 450 gm.
Basic fuchsin 100 gm.
Bismuth carbonate 450 gm.
Boric acid 450 gm.
Borax 450 gm.
Benzocaine 1,000 gm.
Benzocaine 100 gm.
Calcium carbonate 450 gm.
Calamine powder 450 gm.
Calcium hydroxide powder 500 gm.
Calcium hydroxide powder 1,000 gm.
calcium hydrogen phosphate 500gm
Camphor 450 gm.
Carboxy methyl cellulose sod. 500 gm.
4-chlorophenol 500 gm.
Citric acid 450 gm.
Corn starch 450 gm.
Sodium EDTA 500 gm.
Gelatin 500 gm.
Glycerin 450 gm.
Iodine crystal 500 gm.
Kaolin 450 gm.
Liquid paraffin 450 ml.
Methyl paraben 450 gm.
Propyl paraben 450 gm.
Pectin 500 gm.
Polyethylene glycol 400 ขนาด 450 gm.
Polyethylene glycol 4,000 ขนาด 500 gm.
Potassium iodide 500 gm.
Potassium nitrate 1000 gm.
Propylene glycol pure 450 ml.
Resin colophony 1,000 gm.
Saccharin sodium 450 gm.
Saccharin sodium 1,000 gm.
Sodium bicarbonate 450 gm.
Sodium benzoate 450 gm.
Sodium chloride 500 gm.
Sodium fluoride powder 250 GM.
Sod. fluoride powder 500 gm.
Sodium lauryl sulfate 450 gm.
Sodium nitrite 1,000 gm.
Sorbitol 70% 450 ml.
Talcum powder 450 gm.
Tri-Sod.phosplate hydrate 1,000 gm.
White vaseline 1,000 gm.
ZINC ACETATE 500 GM.
Zinc acetate 1,000 gm.
Zinc iodide 100 gm.
Zinc oxide 450 gm.
Menthol 450 gm.
Spirit ether nitrous 450 ml.
Anise oil 450 ml.
Blue 1 gm.
Clove oil 450 ml.
Eucalyptus oil
Green No.1 5 gm.
Green No.2 5 gm.
Peppermint oil 450 ml.
Peppermint spirit 450 ml.
Soluble essence lemon 1,000 ml.
Soluble essence sweet orange No. 1 5000 ml.
Soluble essence strawberry No. 1 (5000 ml.)
Yellow No.1 5 gm.
Yellow No. 2 5gm.
Compound benzoin Tr. 450 ml.
Compound gentian Tr.
Capsicum Tr. 450 ml.
Ipecac Tr. 450 ml.
Liquoric liquid extract 450 ml.
Strong ginger Tr. 450 ml.
Alcohol 70% 500 Ml.
Alcohol 70% 4,000 ml.
Basic fuchsin 6% 15 ml.
Basic fuchsin 6% 120 ml.
Basic fuchsin 10 ml.
Calamine lotion 120 c.c.
Camphophenal 15 ml.
Camphophenal 120 ml.
Cavity varnish 5% 450 ml.
Chlorhexidine mouth wash 0.2% 300 ml.
Chlorocamphene 15 ml.
Chlorocamphene 120 ml.
Chlorinated soda 180 ml.
Chlorinated soda 4,000 ml.
Disclosing paste 25 gm.
Disclosing paste 100 gm.
Fluoride paste 25 gm.
Fluoride paste 50 gm.
Fluoride mouthwash 0.05% 500 ml.
Fluoride mouthwash 0.05% 300 ml.
Fluoride mouth wash 2% 120 ml.
Fluoride mouthwash 0.2% 500 ml.
Formocresol 15 ml.
Formocresol 30 ml.
Formocresol 1:5 15 ml.
Formocresol 1:5 30 ml.
Glycerin borax 15 cc.
Glycerin borax 10 c.c.
N.S.S. 0.9 % Soln. 1000 ml.
Phenol 30 ml.
Povidone Iodine 10% 120 ml.
Povidone Iodine 10% 450 ml.
R.C.T. 25 gm.
R.C.T. 50 gm.
Steriled water 500 ml.
M.Stomachica 180 ml.
Savlon 1:200 4,000 ml.
Savlon 1:100 4,000 ml.
Savlon 1:100 5000 ml.
Savlon 1:30 in water 4,000 ml.
Savlon 1:30 in Alcohol 70 % 4000ml
Superoxal 15 ml.
Superoxal 60 ml.
Surgical oint. 25 gm.
Surgical oint. 100 gm.
Talbot's 450 ml.
Talbot's solution 60 ml.
Talbot's 15 ml.
Zine oxide with acetate 1% 50 gm.
Zinc oxide with Acetate 1 % 100 gm.
Zine oxide powder 50 gm.
Boric acid 2% soln. 1000 ml.
Calcium hydroxide 0.3% 1000 mL.
Calcium hydroxide 50 gm.
Calcium hydroxide 25 gm.
Clove oil 15 ml.
Distilled Water 4000 ml.
Sp. Mw. conc. 120 ml.
Sp. Mw. conc. 450 ml.
Sp. Mw dilute 180 ml.
Tr. Iodine 1.5% 60 ml.
Tr. Iodine 1.5% 450 ml.
Tr.Iodine 0.2% in 70% alc 4,000 ml.
Tr. thimerosal 120 cc.
Xerostomia mouthrinse300cc.
Chloroform 60 ml.
M. Tussis 60 ml.
M.Tussis 180 ml.
Amoxycillin dry syrup (125 mg./5 cc.) 60 cc.
Ibuprofen 200 mg tab.
Ibuprofen 400 mg tab
Burnol cream 25 g.
Cod liver oil cap.
Carbamazepine 200 mg.tab. (ขนาดบรรจุขวดละ 500 เม็ด)
(Bactrim adult tab) Cotrimoxazole
Disento tab
Dextromethorphan 15 mg.tab. (ขนาดบรรจุขวดละ 500 เม็ด)
Glyceryl guaiacolate syr 100 mg./5 ml. (ขนาดบรรจุขวดละ 60 ml.)
M.Stomachica (ขนาดบรรจุขวดละ 450 ml.)
Sulfamethoxazole 400 mg. + Trimethoprim 80 mg.(ขนาดบรรจุขวดละ 1,000 เม็ด)
Sloan's sport rub.
Chloroform 2.5 ltr.
CARBOXY METHYL CELLULOSE SOD. 450gm..
Camphor 1000 gm.
Nux vomica 450 ml.
Soluble essence sweet orange No.1 1,000 ml.
Soluble essence strawberry No.1 1,000 ml.
Steri-tab 120 tabs
Compound cardamom Tr. 450 ml.
Compound rhubarb Tr. 450 ml.
Alcohol 95% 4000 ml.
Bentonite magma 1000 ml.
Basic fuchsin 6% 450 ml.
Calamine lotion 180 c.c.
Camphophenol 10 ml.
Carminative mixt 300 ml.
M.Carminative 180 ml.
Cavity varnish 5% 15 ml.
Cavity varnish 5% 10 ml.
Chlorocamphene 10 ml.
Chlorhexidine M.W. 0.2% ขนาด 180 ml.
Chlorinated soda 500 ml.
Chlorhexidine soln 450 ml.
Clove oil 30 ml.
Clove oil 120 ml.
Disclosing paste 50 gm.
Distilled Water 20 ltr.
Distilled Water 27 ltr.
Fluoride paste 100 gm.
Formocresol 10 ml.
Formocresol 1:5 10 ml.
Glycerin borax 60 ml.
Glycerin borax 12% 10 ml.
N.S.S. 0.9% with bot. 1000 ml..
N.S.S. 0.9% soln. 500 ml.
Povidone iodine 10% 60 ml.
R.C.T. 100 gm.
Savlon 1:100 20 ltr.
Savlon 1:30 in water 20 ltr.
Sp. Mw dilute 300
Surgical oint. 50 gm.
Steriled water 1000 ml.
Talbot's solution 120 ml.
Tr. Iodine 1.5% 120 ml.
Tr.Iodine 0.2% in 70% alc 450 ml.
Xylene 60 ml.
Yellow No. 2 1% solution
Zinc oxide with acetate 1% 25 gm.
Zinc oxide powder 25 gm.
Craig : Dental Materials 6/ed. '96.
Horsted-Bindslev : Dental Amalgam A Health Hazard? '91.
Weine : Endodontic Therapy 5/ed. '96.
Walton : Principles and Practice of Endodontics 2/ed. '96.
Parent : Carpenter's Human Neuroanatomy 9/ed. '96.
     ฽
กําพล/คูมือการใช฾ยา ฉบับสมบูรณแ
              ้ ้
ยุพิน/เภสัชวิทยา (พิมพแครังท฽ 2)
STOCK : COLOR ATLAS & TEXT OF ENDODONTICS.'94
JORDAN : ESTHETIC COMPOSITE BONDING TECHNIQUES
HARDMAN : GOODMAN & GILMAN'S THE PHARMA
CAWSON : BASIC PHARMACOLOGY & CLINICAL
COTTONE : PRACTICAL INFECTION CONTROL IN DENT
TYLDESLEY COLOR ATLAS OF ORAL MEDICINE.'94
DRUMMOND COLOR ATLAS & TEXT OF DENTAL CARE
EPKER DENTOFACIAL DEFORMITIES INTEGRATED ORTHODONTIC
MCGIVNEY MCCRACKEN'S REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS.'95
ROSENSTIEL CONTEMPORARY FIXED PROSTHODONTICS.'95
JOHNSON COLOR ATLAS OF PERIODONTAL SURGERY.'94
หนังสือ เปิดโลกอินเทอรแเน็ต
หนังสือ การสร฾างบทเรียน คอมพิวเตอรแช฽วยสอน CAI
Cottone:Practical Infection control in Dentistry 2/ed.'96
CAWSON:WURGICAL PATHOLOGH OF THE MOUTH & JAWS.'96 8/351
Surgical Approaches to the Facial Skeleton,1995
Clark:Twin block functional therapy:applications in dentofac
Mathewson:fundamentals of pediatric dentistry 3/ed'95
Murray:Prevention of oral disease 3/ed'96
Carranza : Clinical Periodontology'96
Berkovitz : The periodontal ligament in health and disese'95
Spiekermann:Color Atlas of Dental Medicine Implantology'95
Carranza:Clinical Periodontology 8/ed'96
Epker : Dentofacial deformities : integrated
Roberts : Oral & dental trauma in childrens & adolescents'96
Seymour : Adverse drug reactions in dentistry'96
Sheffield : Pathology in dentistry'96
Tyldeslley : Oral medicine 4/ed '95
Hospital epidemiology and infection control'96
Orofacial pain'96
Fixed orthodontic appliances principles and practice'95
Gray : Temporomandibular disorclers : a clinical approach'95
Mitchell : An introdution to orthodontics'96
Stedman's medical dictionary'95
Microsoft EXCEL 5 สําหรับวินโดวสแ
Eroschenko: di Fiore's atlas of histology with functional correlations 8/ed'96
Board : Gray's anatomy 38/ed'95
Lumley : Surface anatomy 2/ed'96
Martin : Neuroanatomy text and atlas 2/ed'96
Brocklebank : Dental radiology understanding the x-ray Image'97
Alberts : Molecular biology of the cell 3/ed
 ฽
คูมือคําศัพทแฉบับพกพาอินเทอรแเน็ต
WINDOWS 95 TUTORIAL STEP BY STEP
OFFICE 97
The Merck Index 12/ed. '96.
Craig : Modern Pharmacology with Clinical Applications 5/ed. '97.
Ragliaro : Problems in Pediatric Drug Therapy 3/ed. '95.
Handbook of Applied Therapeutics 2/ed. '96
Janeway : Immunobiology the Immune System in Health and Disease 2/ed. '96
Martindale the Extra Pharacopoeia 31/ed ' 96
Foster : Basic Pharmacology 4/ed. '96
Walker : Clinical Pharmacy and Therapeutics '94.
Theoharides : Essentials of Pharmacology 2/ed. '96.
1997 Physicians' Desk Reference 51/ed '97.
Dax : Antibacterial Chemotheraputic Agents '97.
O'Grady : Antibiotic and Chemotherapy '97.
Complications in Oral & Maxillofacial Surgery/Kaban. '97
Jacobson : Radiogaphic Cephalometry : From Basices to Videoimaging '95. Quintessence.
Epker : Dentofacial Deformitees Vol.2, 2/ed/ '96.
Problem Solving in Endodonties Gutmann,3/97
  ฽
คูมือการใช฾โปรแกรม Multimedia toolbook สําหรับ Windows V.4.0
Windows 95 & Office 5 in 1
                 ฽
Office 97 + Windows 95 6 in 1 รุนภาษาไทย รวม 6 โปรแกรมยอดนิยม
     ่
สรุปคําสัง HTML 3.2 ฉบับค฾นหาฉับไว โดย บุญวัฒนแ ชินอานุภาพ
Microsoft Frontpage เรียบเรียงโดย สัญญพงศแ สายวงศแนวล
Lang : Proceedings of the 1st European Workshop on Periodontology'94
Calcium and Phosphorus in Health and Disease Anderson'96
Decision Making in dental treatment planning Hall'94
Oral microbiology and immunology Nisengard 2 nd ed'94
Oxford Handbook of Clinical Dentistry Mitchell 2 nd ed'95
McNamara : Orthodontic treatment : The Management of unvavorable srquelae'96
Milfi : Permar's oral embryology and microseopic anatomy 9/ed 94
Martignoni : Precision fixed prosthodontics : clinical and laboratory arpects'90
Rose : Internal medicine for dentistry 2/ed'90
น.ส.พ. และนิตยสาร
วารสารต฽างประเทศ
Wilson : Fundamentals of Periodontics'96
Avery : Oral Development and Histology 2/ed'94
carranza : Clinical Periodontology 8 led.'96
Microsoft Frontpage
การสร฾าง Web Page แบบมืออาชีพด฾วย HTML
Photoshop 4.0
Java Script
การสร฾างเว็บเพจสําเร็จรูป
A clinical guide to oral medicine.,lamey 3/97
Dental management of the medically compromised patient. Little 5/97
Essential of dental caries Kidd. 1/97
Oral and dental trauma in children and adolescents Roberts 1/96
Pickard's manual of operative dentistry Kidd 7/96
ลูกฟุตบอล
ลูกบาสเกตบอล
ลูกวอลเล฽ยแบอล
ไม฾แบดบินตัน
ไม฾ปิงปอง
Net ปิงปอง
Net แบดบินตัน
ลูกปิงปอง
ลูกแบดบินตัน
ลูกตะกร฾อ
      ่   ั๊
น้ํามันเครืองใช฾ปมลม (1:5 ลิตร)
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 36"X70"
น้ํามันเบนซินพิเศษไร฾สารตะกัว ่
น้ํามันเบนซินธรรมดา
น้ํามันดีเซล ขนาดบรรจุ 200 ลิตร
น้ํามันดีเซล
    ่
น้ํากลัน
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 80x120 ซม.
กระดานไวทแบอรแด (ชนิด2หน฾า มีแม฽เหล็ก)ขนาด 120x240 ซม.
บอรแดติดประกาศ สักหลาด ขนาด 60x80 ซม.
บอรแดติดประกาศ สักหลาด ขนาด 120x160 ซม.
Fulture Board หนา 3 มิลขนาด 49x65 ซม.
Future Board ขนาด 65x122 ซม. หนา 3 มม.
บอรแดติดประกาศ สักหลาด ขนาด 120x120 ซม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 140x220 ซม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 40x60 ซม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 60x90 ซม.
Future Board ขนาด 130x80 ซม. หนา 5 มม.
                     ้
บอรแดติดประกาศ ผ฾าสักหลาด พร฾อมขาตัง ขนาด 120x160 ซม.
แผงติดประกาศ ผ฾าสักหลาด ขนาด 80x120 ซม.
แผงติดประกาศผ฾าสักหลาด ขนาด 80x116 ซม.ขอบอลูมิเนียม
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 120x240 ซม. ชนิดติดแม฽เหล็ก
แผ฽นปูายสําหรับติดประกาศในลิฟทแ (ขอบสแตนเลส) ขนาด 65 ซม.x90 ซม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 75x190 ซม. แบบแม฽เหล็ก
Fulture Board ขนาด 130x245 หนา 3 มม.
Fulture Board ขนาด 130x245 หนา 5 มม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 90x150 ซม.
บอรแดติดประกาศ ผ฾าสักหลาด ขนาด 120x240 ซม.
บอรแดชนิด Poster Stand Alone ชนิดพลาสติกลูกฟูก ขนาด 1x2 ม.
บอรแดติดประกาศไม฾ก฿อก ขนาด 30x40 ซม.
กระดานไวทแบอรแด ขนาด 30x40 ซม.
บอรแดติดประกาศขอบไม฾สัก ขนาด 90x200 ซม.
     ่                 ้
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนดแขาว) ขนาด 1 1/2 นิว (38x75 มม.)
      ่
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนดแขาว) ขนาด 2 3/4 นิว ้
       ่
กระดาษเครืองคํานวณเลข(ปอนดแขาว) ขนาด 2 1/4 นิว  ้
                                  0
กระดาษ FAX (210x100x1 นิว) ้
กระดาษ FAX (216มม.x30ม.x1ซม.)
           ฾    ฽
DISC AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25 (WSH01966900)
กระดาษแบ฾งคแสี ขนาด 55 แกรม เอฟ 4 ( 1:500 แผ฽น )
         ่
กระดาษสําหรับเครือง Digital Color Printer
          ่
กระดาษสําหรับเครือง Printer Comm CAT
               ฾    ฽
กระดาษพิมพแภาพขาว/ดํา ยี่หอ โซนี่ รุน ยูทีที แอเอชดี (1:5 ม฾วน)
กระดาษ K.digital สีขาว ขนาด 115g. A4 (1:100แผ฽น)
กระดาษ K.digital สีขาว 160 g. A4 (1:50แผ฽น)
กระดาษ K.digital สีขาว190g. A4 (1:50แผ฽น)
กระดาษไขเขียนแบบ 90/95 (ยาว 2 เมตร/ม฾วน)
                         ่  ฽
กระดาษไขแม฽พิมพแ ริโซ฽กราฟ (มาสเตอรแ) สําหรับเครืองรุน RC 5600 D
                 ฽
กระดาษไขแม฽พิมพแ(มาสเตอรแ)รุนดีอารแ 1750
กระดาษไขเขียนแบบขนาด 100 ปอนดแ A2
กระดาษไขเขียนแบบ 90 แกรม ขนาด A2(42x59.4 ซม.)1:25 แผ฽น
กระดาษโปสเตอรแสี (หน฾าเดียว)ขนาด 48x67 ซม.
กระดาษโปสเตอรแสี อย฽างหนา
กระดาษสีทําปก ขนาด 120 แกรม A4(1:500 แผ฽น)
กระดาษสีทําปก ขนาด 110 แกรม A4 (1:500 แผ฽น)
กระดาษสีทําปกขนาด 80 แกรม A4 (1:500 แผ฽น)
กระดาษปก ACQ ขนาด 160 แกรม A4 (1:50 แผ฽น)
กระดาษสีทําปกขนาด 80 แกรม F14 (1:500 แผ฽น)
กระดาษสีทําปกขนาด 120 แกรม F4 (1:500 แผ฽น)
กระดาษ GLOSSY PHOTO PAPER ขนาด 4X6" 270 แกรม (1:20แผ฽น)
กระดาษ GLOSSY ขนาด A4 (1:50 แผ฽น)
กระดาษสีทําปก 150 แกรม A4
กระดาษการแดหอม ขนาด 180 แกรม A4 (1:50แผ฽น)
กระดาษสี เค.คัลเลอรแ #21ขนาด 8.25"x11.75" 110 แกรม (1:100 แผ฽น)
กระดาษสี เค-คัลเลอรแ 110 แกรม A4 (1:100 แผ฽น)
กระดาษ PHOTO BROAD ขนาด 52ซม. x 76ซม.
กระดาษถ฽ายเอกสารสี 80 แกรม F14 สีฟูา
        ่
กระดาษการแด กลินหอม 180 แกรม A4 สีขาว
กระดาษ GLOSSY PHOTO PAPER 170 G. A3 (SG 170) 1:10 แผ฽น
กระดาษการแดสีครีม ขนาด 8.25"x11.75" 200g.
     ฿
กระดาษปรูฟ (ขนาด 31"x43")
             ้
กระดาษลูกฟูกเกรด A (5 ชัน)ขนาด 32"x48"
กระดาษอารแตมันอย฽างหนา( 60 ซม.x90 ซม.)
กระดาษอารแตมัน อย฽างบาง (60 ซม.x90 ซม.)
กระดาษอารแตการแด (มันหน฾าเดียว) 360 แกรมขนาด 31"x43"
กระดาษกร฿าฟ50-9034 300ft.roll curvilimear paper,two.channcl
กระดาษไขเขียบแบบ ขนาด A4 (1:50 แผ฽น)
กระดาษ 100 ปอนดแ
กระดาษสีลูกฟูก
กระดาษเทาขาว (ขนาด 31"x43") 500 แกรม
กระดาษเทาขาว อย฽างบาง
กระดาษเทาขาว 310 แกรม ขนาด 31"x43"
กระดาษบันทึกข฾อความ (ไม฽มีเส฾น) ขนาด A4 (1:420 แผ฽น)
กระดาษถ฽ายเอกสาร 80 แกรม A 3
INDEX PP. No.320 (1:10 แผ฽น)
แผ฽นใสชนิดถ฽ายเอกสาร A4 (1:100แผ฽น)
ฟิลแมแต฽งแผ฽นใส (1:20 แผ฽น)
    ฽           ่
ฟิลแม รุน FO-15CR (สําหรับเครืองโทรสาร)
กระดาษมีกาวในตัว A2 ขนาด 8x20 mm. (:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A9 ขนาด 19x50 mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A10 ขนาด 25x50mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A11ขนาด 28x55mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A12 ขนาด 34x79mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A16 ขนาด 50x100mm.(1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A8 ขนาด 25x38mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A15 ขนาด 50x80mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A17 ขนาด 80x105mm. (1:15 แผ฽น)
   ๊
สติกเกอรแฉลากยาขนาดต฽าง ๆ
กระดาษมีกาวในตัว A7 ขนาด 19x38mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษกาว ขนาด 3x2 ซม. (ใช฾พิมพแตัวอักษร) 1:100 ม฾วน
กระดาษมีกาวในตัว A4 ขนาด 16x21mm. (1:15 แผ฽น)
กระดาษมีกาวในตัว A5 ขนาด 13x38mm. (1:15 แผ฽น)
       ่
กระดาษต฽อเนืองขนาด 9x11 (ยกเลิก)
        ่          ้
กระดาษต฽อเนือง 9.5"x11" ชนิด 3 ชัน (ยกเลิก)
     ้
Index ขันแฟูม ชนิด 10 หยัก (1:10 แผ฽น)
กล฽องใส฽ Model ฟัน
             ้        ้  ่
กล฽องใส฽แฟูมแขวนชนิดตังโต฿ะ FS-3140ขาตังล฾อเลือน S-140
กล฽องใส฽ซองฟิลแม
กล฽องใส฽ซองฟิลแม ขนาด 40X120X30ซม.
กล฽องใส฽ซองฟิลแม ขนาด 40x120x40 ซม.
กล฽องใส฽แฟูม ขนาด 4"x8"x9.5"
กล฽องพลาสติก ขนาด 7"x10"x5"
กล฽องใส฽บัตรนัด
กล฽องพลาสติกใส สําหรับใส฽แฟูม ขนาด 3"x12"x9"
                ้
กล฽องใส฽โบวแชัวรแ (A4 พับ3) 4 ชัน
กล฽องสแตนเลส มีฝาปิด ขนาด 12x18x5 นิว  ้
กล฽องสายตรวจ ร.ป.ภ. (ขนาก 24x30x11 ซม.)
กล฽องเหล็กรับความคิดเห็น ก. 20xหนา 8x ส.23 ซม.
  ่
กริง
กาวลาเท็กซแ 32 ออนซแ "TOA"
กาวยางน้ํา Rubber cement (1:120 ซีซ) ี
สเปรแยกาวสารพัดประโยชนแของ 3 M (1:400 ml.)
กาวสเปรยแ No.75 แบบลอกได฾ "3M" (1:267 g.)
กาวลาเท็กซแ TOA เบอรแ แอล-เอ 22เอส(1:2 กก.)
กาวร฾อน (Cyanoacrylate Adhesive Type 3F)
กาวสเปรแย 3M #77
กะบะพลาสติกเก็บเอกสาร (3 ชัน)   ้
ครีมนับธนบัตร (1:31 g.)
เข็มหมุดชนิดหัวมุก (1:500ตัว )
เข็มหมุดหัวเหล็ก (1:50g.)
      ่
เครืองชังน้ําหนัก ขนาด 1 กก.       ่
       ่               ่
เครืองชังน้ําหนักระบบดิจิตอล พิกัดกําลัง 500g.
        ่
เครืองตอกตัวเลขโลหะ
   ั๊
ที่ปมตัวอักษรภาษาไทย 44 ตัว
         ่
เครืองไดโมเทป รุน 1540                    ฽
    ั๊
ที่ปมวันที่โลหะ
Running Number (5หลัก)
ตัวตีวันที,เลขที่              ่
เครืองยิงตัวอักษร ่
           ่
เครืองคํานวณเลข (แสดงผลได฾ 12 หลัก)
            ่
เครืองคิดเลข แสดงผล 14 หลัก
             ่                            ุ
เครืองคิดเลข CASIO DR240 HT ตัวเลข 14 หลัก ใช฾กระดาษ มีปมภาษี + - พร฾อมอุปกรณแครบชุด
              ่                          ุ
เครืองคิดเลข SHARP CS4194H ตัวเลข 14 หลัก ใช฾กระดาษ มีปมภาษี + - พร฾อมอุปกรณแครบชุด
               ่
เครืองคิดเลข 14 หลัก พิมพแกระดาษได฾ ยี่หอ Casio รุน DR-240TM        ฾ ฽
ที่ยิงบอรแด
เครืองเย็บกระดาษ Rapid ( R9 ) ่
                 ่
เครืองเย็บกระดาษ Max #HD-50/50R (No.35)
เครืองเย็บกระดาษ Bostitch - B8   ่
เครืองเย็บกระดาษ MAX HD-12L/17    ่
เครืองเย็บกระดาษ MAX HD-12S/24     ่
จานพิมพแดีดไฟฟูา โอลิมเปีย ภาษาไทย
จานพิมพแดีดไฟฟูา โอลิมเปีย ภาษาอังกฤษ
เทปลบคําผิด
ไดโมเทป
เทปกระดาษกาวย฽น (Nuvo) 48 มม. x 20 หลา
เทปกาวเยื่อ ขนาด 18 มม.x20 หลา
ผ฾าหมึกเครืองบวกเลขดํา-แดง CAL P. ไนล฽อน    ่
ผ฾าหมึกเครืองพิมพแดีดไพฟูา OLYMPIA รุน F737C   ่            ฽
Ink Roll (ชนิดเติม) ขวดละ 10 cc.
ผ฾าหมึกเครืองตอกบัตรเวลา              ่
ผ฾าหมึกเครืองบันทึกเงินสด รุน JCM-375        ่       ฽
ล฾อหมึกใช฾คกับเครืองตีวันที่ รุน PB3-416         ู฽   ่   ฽
ล฾อหมึก (1:5 อัน)
R3001 Color สําหรับพิมพแสี (ใช฾กับเครืองพิมพแบัตร)           ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร SHARP 016ST (AR-5316E,AR-5320E) ่
หัวกล็อฟพิมพแดีดภาษาไทย
หัวกล็อฟพิมพแดีดภาษาอังกฤษ
ดอกเจาะเครืองเข฾าเล฽มเอกสาร NCL               ่
หลอดพลาสติกสําหรับเจาะเข฾าเล฽ม (1:1เมตร)
ที่เจาะกระดาษ (ใหญ฽)
ที่เจาะกระดาษชนิด 3 รู
ที่เจาะกระดาษ LEITZ 5180
ตาไก฽พลาสติก (1:500ชิน)                      ้
ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ
ที่งัดลวดยิงบอรแด
แท฽นตัดกระดาษแบบโลหะ ขนาด 12"x15"
แท฽นตัดกระดาษแบบโลหะ ขนาด 10"x10"
ถาดรองรับกระดาษ
ใบมีดคัทเตอรแชนิด 30องศา D-100(1:5 ใบ)
คัทเตอรแขนาดใหญ฽
              ่
ใบมีดตัดกระดาษ สําหรับเครืองตัดกระดาษ
คัทเตอรแแบบพิเศษ
           ฽           ่        ฽
ใบมีดตัดสติกเกอรแ รุน ZEC-U5025 สําหรับเครืองตัดสติกเกอรแ รุน PNC-300 (1:5ใบ)
ฉลากสีแดง ใหญ฽
ฉลากสีแดง เล็ก
ฉลากยา (สําหรับยาน้ํา) ขนาด 2.5"x3.5"
บัตรขาวเปล฽า ขนาด 0.76 mm.
ดินสอเขียนลวด
ดินสอก฿อปปี้
ดินสอสี "Carandache"(Prismalo II) Soft (40 สี:กล฽อง)
ดินสอดํา 2B
ปากกาเขียนครุภัณฑแ
ปากกา roting
ปากกาเน฾นข฾อความ
ปากกา PILOT SUPER COLOR MADKER (ปากแบน)
ปากกาไส฾สักกลาด Pilot Color Pen (SW-CC)
ปากกาไส฾สักหลาด Niji Styist Calligraphy No.2.0
ปากกาไส฾สักหลาด Niji Styist Calligraphy No.5.0
ปากกาเขียนแผ฽นใส edding 141F ohp marker permanent (1:4ด฾าม)
สีเมจิก (12 สี)
LASER POINTER
ปากกาเขียนแผ฽นใส (PERMANENT) 1:4ด฾าม
          ่
ปากกาเคมีและลูกลืน S1414R
ปากกาเคมีพร฾อมกล฽อง P114R
       ่
ปากกาลูกลืนพร฾อมกล฽อง P114B
ปากกา (ยกเลิก)
พู฽กัน
พู฽กัน กลม No.0
พู฽กัน กลม No.5
พู฽กัน กลม No.7
พู฽กัน กลม No.9
พู฽กัน กลม No.11
พู฽กัน กลม No.6
พู฽กัน Ivocar No.2
พู฽กัน Ivocar No.4
พู฽กัน Ivocar No.6
พู฽กัน Ivocar No.1
 ฽
ภูกัน กลม No. 0
  ฽
ภูกัน กลม No. 8
พู฽กันแบบแบน No.2
พู฽กันแบบแบน No.4
พู฽กันแบบแบน No.6
พู฽กันแบบแบน No.8
พู฽กันแบบแบน No.10
พู฽กันแบบแบน No.12
พู฽กัน ( No. G2 )
พู฽กัน ( No. G4 )
พู฽กัน No.4 Ivodar
พู฽กัน No.2 Ivodar
ด฾ามใส฽พู฽กัน
พู฽กัน VITA No.1 สําหรับ stains
สมุดเสนอเซ็น ขนาด 10"x12"
แฟูมเสนอเซ็น
สมุดเสนอเซ็น ใหญ฽
ทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ ขนาด 8 1/2"x12"
สมุดทะเบียนรับหนังสือ ใหญ฽
    ฽
สมุดคูฝาก (คณะทันตแพทยศาสตรแ)
ทะเบียนหนังสือส฽ง
ทะเบียนหนังสือส฽ง ขนาด 8 1/2"x12"
สมุดส฽งหนังสือ เล฽มเล็ก (ขนาด 6x8")
สมุดทะเบียนรับ-ส฽งหนังสือเล฽มใหญ฽
สมุดทะเบียนรับ-ส฽งหนังสือ กลาง
สมุดทะเบียนรับ-ส฽งหนังสือ ใหญ฽
สมุดปกแข็ง เบอรแ 4 ขนาด 25.7x37 ซม.
สมุดทะเบียนครุภัณฑแ (สีเหลือง)
สมุดปกแข็งใหญ฽สีแดง 100 แกรม (100 แผ฽น)
   ่
ใบสังจ฽ายยาเสพติดให฾โทษประเภท 2
เอ็นพลาสติก
        ่
ดินน้ํามัน กลินหอม(ไร฾สารพิษ) ขนาด 150 g
       ุ
ดินน้ํามันญี่ปน
ตะปูเข็มหมุด (1:50 gm.)
ตรายาง
         ่
ตัวอักษรตะกัว ขนาด 1"x1"
ตัวเลข(พลาสติก) ขนาด 3"
ธง ภปร. ขนาด 80x120 ซม.
ธงชาติ ขนาด 80x120 ซม.
ธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร
ไม฾เสาธง
Microcassette Sony MC60
เทปคาสเซ็ท 60 นาที
เทปคาสเซ็ท 90 นาที
นาฬิกาจับเวลา 2 ชม.
นาฬิกาจับเวลา ระบบดิจิตอล
นาฬิกาแขวนผนัง ขนาด 12"
แบบใบรับหนังสือ
บัตรตอกเวลา
ปูายพลาสติก หนา 3 mm. " หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. "
บล฿อกสกรีน ข฾อความ OR ทันตฯมหิดล ขนาด 4x6 นิว ้
แผ฽นฉลุทองเหลือง ขนาดตัวอักษร 1ซม.
          ้
ปูายพลาสติกตังโต฿ะ ขนาด 10x27 ซม. หน฾าเดียว
ปูายติดประกาศ (พลาสติก) ขนาด 25"x35"
ปูายพลาสติก ขนาดยาว 10"
ปูายพลาสติก ข฾อความ "คลังยา" ความสูง 15 ซม.
ปูายพลาสติก ข฾อความ "ผลิตยา 2" ความสูง 15 ซม.
ปูายพลาสติก หนา 3 mm. (หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00 13.00 น.)
ปูายพลาสติก หนา 3 mm. (เปิดทํางาน 14.00 น. , เปิดทํางาน 13.00 น.)
ปูายพลาสติก หนา 3mm.(เปิดทํางาน 14.00 น., เปิดทํางาน 13.00 น.)
            ่
ปูายอักษรสแตเลส (ชือภาควิชา)
ปูายจัดนิทรรศการแนะนําคณะระบบภาพม฾วน Banner
ปูายสแตนเลส ข฾อความ "ภาควิชาเภสัชวิทยา" ความสูง 8 ซม.
   ่
ปูายชือพลาสติก (แนวตัง)                         ้
    ่
ปูายชือชนิดคล฾องคอ ขนาด 6x9 ซม.
     ่
ปูายชือพลาสติก ขนาด 2 1/2"x4" #8
ตะขอแขวนปูาย
คลิปติดบัตร
พวงกุญแจ
คลิปบอรแดสะท฾อนแสง
แผ฽นยางสําหรับรองตัดกระดาษ ขนาด 20x30 ซม.
แผ฽นยางรองตัดกระดาษ ขนาด 30x45 ซม.
แผ฽นยางรองตัดกระดาษ ขนาด 45x60 ซม.
แผ฽นยางรองตัดกระดาษ ขนาด 60x90 ซม.
พลาสติกสําหรับเย็บฟิลแม X-Ray (1:100 หลา)
พลาสติกสําหรับเย็บฟิลแม X-Ray (Celluloid)1:100 หลา
แผ฽นพลาสติกใส฽ฟิลแมฟัน
แผ฽นพลาสติกใส฽ฟิลแมฟัน (อย฽างดี)
แผ฽นฟิลแม 100 เมตร สําหรับเครืองโทรสาร KXF-P105 รุน FA 136             ่                         ฽
ฟิลแมแฟ็กซแ สําหรับเครืองโทรสาร Sharp รุน FO-15CR           ่                               ฽
              ่
ผงหมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 C (สีน้ําเงิน)                              ฽
               ่
ผงหมึกเครืองโทรสาร SHARP รุน FO-2950M (FO-29DC)                  ฽
                ่
ผงหมึกเครืองโทรสาร Sharp รุน FO-C60B                     ฽
      ่
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 BK (สีดํา)                    ฽
       ่
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 C (สีน้ําเงิน)                   ฽
        ่
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 M (สีแดง)                       ฽
         ่
หมึกเครืองโทรสาร BROTHER รุน LC-800 Y (สีเหลือง)                      ฽
          ่
หมึกเครืองโทรสาร Panasonic (kx-fa57e) ขนาด 5x27x5cm.
                 ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร SHARP รุน UX-B30                                        ฽
ผงหมึก Block Print
                  ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร ริโก฾ รุน MP1500                                  ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน 450  ่                            ฽
มาสเตอรแดิจิตอล ริโซ฽กราฟ รุน 1750 (270 mm.x100 m.)            ฽
มาสเตอรแดิจิตอล ริโซ฽กราฟ รุน 5600                     ฽
                    ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji Vivace รุน CDV300 3T                                       ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสารมิต฾า รุน DC-2355  ่                               ฽
             ิ
มาสเตอรแรโซ฽กราฟ รุน ทีอารแ 1510                  ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร มิต฾า รุน CC-35   ่                                 ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร SHARP รุน SF-2010   ่                                      ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน Vivace 160   ่                        ฽
                         ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน Vivace 230. 250. 330. 340                     ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร RICOH รุน FT 5035      ่                               ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสารฟูจิ รุน MF 315         ่             ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน DC551 CP        ่                      ฽
                             ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร RICOH รุน AF2015/2018 (Toner Type 1230)                           ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Kyocera รุน KM1620,2020       ่                                ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน Pro420            ่                    ฽
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร ริโก฾ รุน 2035E             ่                      ฽
           ่
หมึกเครืองถ฽ายเอกสารระบบดิจิตอล ริโก฾รน Aficio1060                                        ุ฽
ผ฾าหมึกเครืองโทรสาร RICOH FAX รุน 1120L              ่                           ฽
            ่
หมึกเครืองถ฽ายเอกสารดิจิตอล KYCERA รุน KM-1820                                         ฽
 ผงหมึกจุ 290 กรัม KYOCERA รุน km1500              ฽
TN-2025 ผงหมึก ยี่หอ BROTHER-7220/2820      ฾
               ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร KYOCERA รุน KM-1500                ฽
                ่
ผงหมึกเครืองถ฽ายเอกสาร TK-679KM 3040/3060
ผงแม฽เหล็กเครืองถ฽ายเอกสาร Fuji  ่
                   ่
ผงแม฽เหล็กเครือถ฽ายเอกสารเก็สเต็ตเนอรแ
                    ่
ผงแม฽เหล็กเครืองถ฽ายเอกสารมิต฾า รุน DC 2355             ฽
ชุดลูกดรัม SF-610 DR สําหรับเครืองถ฽ายเอกสาร Sharp รุน SF 2010   ่        ฽
         ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสาร Fuji     ่
          ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสาร Fuji รุน 551  ่              ฽
           ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสาร รุน CDV340    ่          ฽
HP IMAGING DRUM, CLJ1500/2500 (C9704A)
            ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสาร Fuji (101R 00025)  ่
                     ่
แม฽แบบรับภาพ เครือง RICHO MFP AFICIO 2051 S/N K4441200056
                 ้
ดรัม ลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสารฟูจิ รุน MF420     ่         ฽
             ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ เครืองถ฽ายเอกสารฟูจิ รุน Vivace 160  ่         ฽
(ยกเลิกให฾เบิกในคลัง) BROTHER DRUM CART. FOR HL 5250
              ้
ดรัมลูกกลิงสร฾างภาพ Fuji รุน 212/7114657            ฽
ลูกยางดึงกระดาษตรงทางออก
ชุดดึงกระดาษอัตโนมัติ
ตัวยิงแสงเลเซอรแเพื่อไปทําภาพ
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1208 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1210 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1213 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1215 (1:1,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1217 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1220 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #1224 FA-H (1:500 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #2115
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/12 MM. (1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ 9/14 MM.(1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษแม็กซแ #M8-1M หลังโค฾ง (1000 ตัว/กล฽อง)
ลวดยิงบอรแด RAPID 13/8 ขนาด 8 มม. (1: 5,000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/17 MM.(1:1000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ31P1060 Refill (เครืองถ฽ายเอกสารริโก฾ รุน Aficio2051)   ่       ฽
ลวดยิงบอรแด MAX T3 - 10M (1:1000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/10 MM. (1:5000 ตัว)
ลวดเย็บกระดาษ Rapid 9/8 MM. (1:5000 ตัว)
                      ฾
ลวดเย็บกระดาษ ยี่หอ Plus No.3U (6mm.) 1:2,000 ตัว
                       ฾
ลวดเย็บกระดาษ ยี่หอ Plus No.3U (8mm.) 1:2,000 ตัว)
                        ฾
ลวดเย็บกระดาษ ยี่หอ Plus No.3U (10mm.) 1:2,000 ตัว
  ๊
สติกเกอรแ PVC ขนาด 53 ซม.x70 ซม.
   ๊
สติกเกอรแชนิดด฾าน ขนาด 50x70 ซม.
สก฿อตเทปใสขนาด 2.5 ซม. (1:72 หลา)
    ๊
สติกเกอรแกระดาษสีสะท฾อนแสง ขนาด 50x70 ซม.
     ๊
สติกเกอรแPVCชนิดสะท฾อนแสง ขนาด 50x70 ซม.
      ๊
สติกเกอรแใส ขนาด 50x70 ซม.
       ๊
สติกเกอรแเมจิก ( 2 แผ฽น:ห฽อ ขนาด 45x90 cm. )
สติกเกอรแสีขาว ขนาด 53 ซม.x50 ม.
        ๊
สติกเกอรแเมจิก ขนาด 45 ซม.x2เมตร
ฟิลแมกรองแสง 3M ขนาด 1x1ตรฟ.
   ๊
สติกเกอรแฉลากยา ขนาดต฽างๆ
    ๊
สติกเกอรแสีขาว ขนาด A4 (1:100 แผ฽น)
สติกเกอรแติดแผ฽น CD (1:50 แผ฽น)
MATT STICKER ขนาด A4 (1:10แผ฽น)
GROSSY STICKER ขนาด A4 (1:5แผ฽น)
CLEAR STICKER ขนาด A4 (1:10แผ฽น)
ฟิลแมฝูาประดับกระจกสําหรับบังสายตา
สติกเกอรแสี ขนาด 70x106 ซม.
     ๊                ฽
สติกเกอรแใช฾สําหรับตีวันที่ผลิต,หมดอายุ รุน PB3-416 พิมพแ 1 สีต฽อแบบ บรรจุ 400 ดวง/ม฾วน
      ๊
สติกเกอรแเมจิก พร฾อมติดตัง   ้
       ๊             ่
สติกเกอรแกระดาษ ขนาด A4 ใช฾กับเครืองพิมพแ LASER และ INKJET (1:50 แผ฽น)
        ้
สติกเกอรแใส ขนาด A4 (1:50แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 6x9 cm.(1:100 แผ฽น)
             ่
แผ฽นใสสําหรับเครือง Printer (1:20 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 6.5x9.5 ซม.(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 7x10 ซม.(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 7.5x11 ซม.(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด 8.5x11 ซม.(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตร ขนาด A4(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด F14(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด B4(1:100 แผ฽น)
แผ฽นพลาสติกใสเคลือบบัตรขนาด A3(1:100 แผ฽น)
พลาสติกเคลือบเย็นชนิดด฾าน ขนาด 36"x50 ม. (NEW)
พลาสติกสําหรับตกแต฽ง หน฾ากว฾าง 54" (1:90หลา)
เทปโอพีพี ขนาด 2" ยาว 45 หลา (สีน้ําตาล,สีใส)
สก฿อตเทปใส (3M) ขนาด 1"
สก็อตเทปใส (3M) ขนาด 1.5"
สก฿อตเทปใสกาว2หน฾า ขนาด1/2"x36หลา (3M)No.665
เทปกาวสองหน฾า (อย฽างบาง) ขนาด 6 มม.
เทปกาวสองหน฾า (อย฽างบาง) ขนาด 12 มม.
เทปกาวสองหน฾า (อย฽างบาง) ขนาด 3 mm.
เทปกาวสองหน฾า (อย฽างบาง) ขนาด 1.2 ซม.
              ้
ซองพลาสติกฝาลินสอด (ใส฽วารสาร)
สีโปสเตอรแ
สีโปสเตอรแ ขนาดกลาง(1:50 ml.)
               ้
สีน้ํา Pilican ชนิด 2 ชัน (24 สี/กล฽อง)
สีพิมพแสกรีน (น้ํามัน) สีขาว (1:1 Kg.)
สีพิมพแสกรีน กลาง
สีพิมพแสกรีน ใหญ฽
ไม฾ปาดสกรีน ขนาด 10 cm. (อย฽างดี)
น้ํายาล฾างเฟรมสกรีน (1:1 ลิตร)
ไส฾แฟูม (ทองเหลือง) 1:50 อัน
  ้
ลินแฟูม (พลาสติก) ORCA 1:50 อัน
ไส฾แฟูมนิวโฮลเดอรแ #200 A4
สันห฽วงพลาสติก ขนาด 2 นิว (51มม.)้
         ้
เหล็กกันหนังสือขนาดกลาง(5"x61/2")
          ้
เหล็กกันหนังสือขนาดใหญ฽(15x23 ซม.)
           ้
เหล็กกันหนังสือขนาดใหญ฽ (6"x9")
            ้
เหล็กกันหนังสือขนาดจัมโบ฾(11"x7 1/2")
       ้
กล฽องเหล็กกันหนังสือ ขนาด 11 ซม.x10x10 นิว ้
หมึกโรเนียวสีดํา
หมึกสําหรับเติมปากกา roting (1:23 ml.)
            ฽
หมึกอัดสําเนาโรเนียว รุน5600ดี
     ่          ฽
หมึกเครืองโรเนียวริโซ฽กราฟ รุนทีอารแ1510 (1:800 cc.)
      ่          ฽
หมึกเครืองโรเนียวริโซ฽กราฟ รุน 1750 (1:1,000 cc.)
โฟม ขนาด 2x4 ฟุต หนา 1 นิว ้
โฟม หนา 2 นิว ้
โฟมละเอียด หนา 5 มม.
ทูโฟม
ไม฾บรรทัดเหล็ก ยาว 6"
ไม฾บรรทัดเหล็ก ยาว 12"
ไม฾บรรทัดเหล็ก ยาว 18"
ไม฾บรรทัดเหล็ก ยาว 24"
ไม฾บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิว้
T-Slide ยาว 120 ซม.
แฟูมตราช฾าง No.125 เอฟ
ซองสีน้ําตาล ขนาด 7"x10"
ซองสีน้ําตาล ขนาด 7x10"
แสตมป฼ ดวงละ 50 สต.
แสตมป฼ ดวงละ 1.00 บาท
แสตมป฼ ดวงละ 3.00 บาท
แฟูมหนีบพลาสติก No.555 A4
         ฽
แฟูมแคตตาล็อก รุน AR 376/P
แฟูมพับปกอ฽อน
ซองบัตรยืม ขนาด 9.5x9 ซม.
           ฾
ซองพลาสติกใส฽บัตรผูปุวย (แฟูมโอดอนเท็กซแ)
ซองพลาสติกใส฽ฟิลแมฟัน
ซองพลาสติกใส฽เงินเดือน(มีซิบ) ขนาด 6"x7 1/2"
ซองประกาศประกวดราคา แบบ ซี 4
ซองเอกสารน้ําตาล ขนาด 10"x13"(ไม฽มีครุฑ)
ซองแฟูมพลาสติกแบบสอด ขนาด A4
ซองแฟูมพลาสติกแบบสอด ขนาด F4
แฟูมเจาะ No. 125F
แฟูมเจาะ 2 ห฽วง NO.420 (A4)
แฟูม NEW HOLDER No.100F
          ฽
แฟูมแคตตาล็อก รุน AR 382
แฟูมกระดาษ (แบบเจาะ) ขนาด A4
แฟูมใส฽เอกสาร (ตราช฾าง) 444 A4
แฟูมโชวแเอกสาร No.177 โรบิน
ซองกันกระแทก ขนาด 7.5 ซม. x 25 ซม.
ซองกันกระแทก ขนาด 25 ซม. x 30.5 ซม.
แฟูมพลาสติก 3 ห฽วง # 327
แฟูมโชวแเอกสาร BASIC No.CA-420
แฟูมเอกสารพลาสติก ชนิดสัน 1.5" 2 ห฽วง 25 mm.(สอดปกได฾)
แฟูมโชวแเอกสาร ขนาด A3
                         ้ ฾
ซองพลาสติกใส฽สไลดแชนิดแขวน ขนาด 9 3/4x14 นิวยี่หออินท฿อป(1:50ซอง)
ซองเอนกประสงคแ 11 รู (1:20 ซอง)
ซองพลาสติกขยายข฾าง มีเชือกผูก ขนาด F4
ซองพลาสติกเก็บเหรียญ
แฟูมแขวนพลาสติก
ซองพลาสติกใส฽เอกสาร 11 รู A4 (1:20 ซอง)
น้ํายาทําความสะอาดเครืองถ฽ายเอกสาร                             ่
 ฽
มูลี่
ม฽านปรับแสงแนวตัง ใบไฟเบอรแ 89 mm. ขนาด 2.24x1.89 m.                 ้
เลือยฉลุ                  ่
ใบเลือยฉลุ (1:12 ใบ)                ่
  ฾
ตูใส฽ยาสามัญประจําบ฾าน ขนาด 45.5x53x14 ซม.
ภาพวาดสมเด็จย฽า ขนาด 24"x32"
เข็มกลัดติดหน฾าอก ชุบเคลือบพร฾อมกล฽อง
เข็มไทรแ ด฾านหลังเป็นโซ฽พร฾อมกล฽อง
อัลบัมรูปถ฽าย ขนาด4x6"             ้
อัลบัมกาว ขนาด 23x28 ซม.บรรจุ 20 แผ฽น       ้
รถเข็นชนิดพับได฾ ขนาด 18x36 นิว                                     ้
ฟิลแมกรองแสงชนิดฉาบปรอท ONE WAY ( 3M ) ขนาด 0.75 x1.00 ม.
เหรียญรางวัล (เหรียญเงิน)
เหรียญรางวัล (เหรียญทอง)
แผงเสียบบัตรลงเวลา ชนิด 150 ช฽อง
แผงปุมกดหน฾าปัดเครืองถ฽ายเอกสารฟูจิ รุน WC420CP     ุ                 ่        ฽
ขารองตูเหล็ก ขนาด 90x45x10 ซม.               ฾
กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 8.5"
กรรไกรตัดผ฾า (ซิงเกอรแ) ขนาด 9"
เครืองชังน้ําหนัก               ่      ่
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิว                                     ้
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิว พร฾อมติดตัง                              ้     ้
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิว                                      ้
พัดลมแขวนผนัง พร฾อมติดตัง                                   ้
   ฾
ตูบานเลือนทึบ                         ่
    ฾
ตูเอกสาร 15 ลินชัก                             ้
     ฾
ตูล็อคเกอรแ 4 ช฽อง
      ฾
ตูเหล็ก 2 บาน
โต฿ะวางเครืองไมโครคอมพิวเตอรแพร฾อมเก฾าอี้                ่
โต฿ะวางเครืองพิมพแผล                           ่
ตูเก็บเอกสาร ฾
        ฾
ตูเก็บเอกสาร 4 ลืนชัก                              ้
         ฾
ตูเก็บเอกสาร 5 ลินชัก                               ้
          ฾
ตูเก็บแบบฟอรแม ขนาด 15 ลินชัก                                  ้
ตูบานเลือนกระจก    ฾                     ่
ตูบานเลือนทึบพร฾อมฐานรอง฾                     ่
ตูเก็บเอกสาร 4 ลินชัก   ฾                             ้
ตูบานเลือนกระจกพร฾อมฐานรอง ฾                    ่
               ฾
ตูเก็บกุญแจ ชนิด 30 ดอก (KB-830)
โต฿ะทํางาน 2 ลินชัก ขนาด 135x75x75 ซม.                    ้
เก฾าอีสํานักงาน                    ้
ตูล็อกเกอรแ 6 ช฽อง       ฾
ตูล็อคเกอรแ 3 ช฽อง        ฾
ตูเก็บแฟูมประวัติ          ฾
ตุเก็บกุญแจ (200ดอก)         ฾
ตูอเนกประสงคแ ขนาด 900x400x1950 มม.   ฾
ตูบานเลือนกระจก รุน DG-326        ฾              ่         ฽
 ฾
ตูบานเลือนทึบ รุน DO-316 ่     ฽
  ฾
ตูวางของอเนกประสงคแ รุน OCH-9100         ฽
ขารองตู฾ รุน S-016      ฽
     ่
เครืองโทรสาร
โทรศัพทแไร฾สาย
รถเข็นของสแตนเลส 2 ชัน ขอบหงาย ขนาด 18"x34"x32"  ้
รถเข็น ชนิด 4 ล฾อ พับได฾
รถเข็น ชนิด 2 ล฾อ
รถเข็น 3 ชัน ขนาด 12"x15"x30"  ้
รถเข็นสําหรับใส฽เอกสาร แบบมีตะกร฾า
รถเข็น ชนิด 4 ล฾อ
รถเข็นของ แบบ 2 ชัน ขนาด 40x55x80 ซม.    ้
      ้
เก฾าอีฟังคําบรรยายพร฾อมแผ฽นรองเขียน
เก฾าอีประชุม ้
        ้
เก฾าอีพักคอย 3 ที่นง           ั่
         ้
เก฾าอีทํางาน(หุ฾มหนังเทียม)สําหรับอาจารยแ
          ้
เก฾าอีทํางาน(หุ฾มหนังเทียม)สําหรับนักศึกษา
           ้ ่
เก฾าอีเดียวแบบ 4 ขาพ฽นสี มีเลคเชอรแ ที่นง+พิงหุ฾มเบาะหนัง  ั่
โต฿ะเข฾ามุมซ฾าย ขนาด 120x116.8x75cm.
            ่  ่
โต฿ะสีเหลียมโฟเมก฾า ขนาด 120x60 ซม.
โต฿ะทํางานสีไม฾ ขนาด 120x60x75 ซม.
   ้
ชันวางแฟูมเอกสารมีล฾อเลือน รุน S-666N         ่  ฽
                           ้
SWITCH ปรับพนักพิงเก฾าอีทําฟัน J.MORITA (Snap Switch Black) 427-022
Solio PCB Micromotor Actus 2000
SWITCH BACK REST ของ UNIT BELMONT
ขดลวด SOLINOID ขนาด 30V 4.5A ของ J.MORITA
MOTOR PUMP HYDROLIC 220 V. ของ J.MORITA
SWITCH ปรับพนักพิง ACTUS 2000 J.MORITA
SOCKET หลอดไฟส฽องปาก OSADA
    ุ
ปุมปรับแขน Unit Signo 203 (400-025) "J.MORITA"
SWITCH ปิด-เปิดไฟดูฟิลแม UNIT ACTUS (427-005)
LAMP MOVING PLATE ASM (726-002)
FILM VIEWER ASSEMBLY ACTUS 5000 (708-005)
Switch Cover EX-Light "J.Morita" (ฝาครอบสวิทซแโคมไฟส฽องปาก)
LIGHT HEAD
SWITCH ปรับเก฾าอีขน-ลง ของ BELMONT   ้ ึ้
หลอดไฟส฽อง Film 12V 10W
Relay 220V
SWITCH ปรับน้ํา AIROTOR ACTUS 2000 (J.MORITA)
SWITCH ปรับน้ํา Airotor
ที่ดันสปริง ของหลอดไฟ ยี่หอ BELMONT           ฾
ก฾านที่วาง T-WAY ยี่หอ OSADA          ฾
พัดลมไฟส฽องปาก ของ SIEMENT (Fan complete)
ฟิวสแ ขนาด 250 V. 15 A.
AUTO DAIN รุน 1238-6C-F (NILKCSON)฽
สาย SCALAR ยี่หอ Anthos        ฾
กรวยพลาสติก (Mobile Suction) SAFETY JAR
High power suction tube ขนาด 1.5 เมตร
Draining suction tube ยูนิตทําฟัน ขนาด 1.5 เมตร
3-WAY Suction tube ขนาด 1.5 เมตร
Switch water unit
RELAY 12 V. DC 5 A 240 AC (CONTACT)
MICRO - MOTOR TUBE, T100 J.MORITA
สายลม-น้ําของสาย Airotor (Unit Siemens)
สาย High Power (Unit J.Morita)
สาย Saliva Ejictor (Unit J.Morita)
สาย Micromotor Actus 2000 (TOL-078)
               ฽
CHUCK AIROTOR J.morita รุน MINI
         ้
Socket CL9 (ขัวหลอดไฟ Actus 2000)
SOLENOID VALVE ASM VACUUM TANK SIAMDENT (W-ASU-204-0700)
SOLINOID 24V. AC IN-OUT 1 หุน
ARIANNA R/B CHAIR STD.BOARD Unit Anthos(97660116)แผงควบคุมเก฾าอี้
SLIDE VARIABLE RESISTER 10KA. J.ACTUS 5000 (P01101)
SOLINOID VALVE VDW 21-5G-2M5 CONTROL W&A DC 30V. J.ACTUS 5000(T145043/S)
LAMP SOCKET UNIT ANTHOS รหัส AT-97736100
VOLUME RE-O STAL 10 Kn.15A FOOTSWITCH UNIT J.ACTUS 2000
           ฾
socket 4p.ใหญ฽ตัวผูและตัวเมีย ยูนิต J.MORITA
            ฾
SOCKET 6P. ใหญ฽ตัวผูและตัวเมีย ยูนิต J.MORITA
             ฾
SOCKET 8P. ใหญ฽ตัวผูและตัวเมีย ยูนิต J.MORITA
                   ฽
SWITCH POWER UNIT J.MORITA รุน ACTUS 2000
RELAY 100 VAC-24 VDC 5A 10ขา รีเลยแ SUCTION ACTUS 2000 J.MORITA
CAPACITOR 0.33 uF(X1)+2x2500 PF(Y)250V.-10A.50/60Hz.SIEMENS
MAIN SWITCH POWER UNIT AHTHOS
หลอด OPTIC LIGHT AIROTOR SYNEA TA-96L W&H
FILTER กรองน้ํา (Water Filter Metal) 400-063
สายท฽อน้ํา AIROTOR
GHOGLE VALVE ของ UNIT BELMONT
เกลียวล็อคกระบอกน้ํา AIROTOR ADEC
ท฽อยางน้ําใน Unit ทําฟัน
     ฽
T-WAY รุน SPRAY-VIT 4000
สายน้ําทิ้งสําหรับยูนิต
ข฾อต฽อยาง ของท฽อน้ําทิ้ง
ท฽อยาง AIROTOR ใช฾กับน้ํา-ลม
COPPER ขนาด 2 หุนครึง   ่
COPPER ขนาด 2 หุน
CAP STAR SH 30 UF 230 V. AC G83-10
Copper ต฽อตรง ขนาด 6x4 mm.
Copper 3 ทาง 12 mm. ลด 6 mm.
COPPER ต฽อตรง 12 mm.
        ฾
COPPER ตัวผูและตัวเมียเสียบต฽อกันได฾ใช฾ต฽อกับท฽อ 6 mm.
ที่วางแก฾วน้ําของ BELMONT(Automatic Cupfiller)
ซีลฝาจารแ ยางกันซึม SUCTION
เกลียวล฿อคกระบอกน้ํา AIROTOR แบบเหล็ก
ชุดขวดน้ํา ของข฾อต฽อท฽อลม
FILTER TANK (ที่กรองน้ํา)
LEAD SWITCH ใช฾กับที่วางแก฾วน้ําของ UNIT ทําฟัน
                  ฽
FILTER กรองน้ําของ UNIT ทําฟัน รุน SEAMENS
       ่
แผงวงจรเครือง MICRO PREP
COPPER ต฽อตรง ขนาด 5X8 mm.
แผ฽นยางหัว COUPLING
ที่วางแก฾วน้ําบ฾วนปาก ของ J.MERMAID
     ่
ข฾อต฽อเครืองกรอฟัน ( coupling )
ถ฾วยกรองความชืน  ้
Suction Filter Case ( Unit J.Morita)
Switch Ex-Light CL-9 (สวิทซแโคมไฟส฽องปาก J.Actus-2000)
Pilot Air Minivalve อ฽างบ฾วนปาก Unit Adec (12-0953-00)
Switch Button Water Unit Adec (12-10250-00)
    ่              ้
ชุดเครืองขูดหินน้ําลายไฟฟูา ติดตังภายในยูนิต SIGNO 203
SPITTOON VALVE BODY (3H) (U19440) SIAMDENT
FOOT SWITCH CONTROL BUTTON VALAE UNIT ADEC (วาลแวเปิดลมที่สวิทซแเท฾า)
PLASTIC BLOW , J.MORITA (400-003)
กระบอก Drain ลมใต฾ Try ของ Actus J.Morita
แผ฽นยางไดอะแฟรม ขนาด1x1เมตร ใช฾กับปัมลม  ๊
SWITHCH ปิด-เปิด MAIN ลม BELMONT
จุดต฽อสายลมกระบอกน้ํา AIROTOR ACTUS 2000 J.MORITA
ฝาครอบ FOOT SWITCH AIRMOTOR KAVO
ท฽อยางลมคอมเพรสเซอรแทนแรงดัน
ท฽อยางลมใน Unit ทําฟัน
ตัวปรับแรงดันลม
           ่
เกจวัดลม ของเครือทําลม
ตัวปรับแรงดันลม
ท฽อยางลมใน UNIT ทําฟัน ขนาด 6X4 mm.
แผ฽นยางทนแรงดันลม ขนาด 1x1.5 เมตร
ท฽อ POLY ขนาด 12 mm.
AIR PRESSURE REDUCTION VALVE FILTER PLASTIC BLOW เกลียวนอก (400-002)
ตัวปรับแรงดันลม (REGULATOR)
สาย POLYURETHANE ขนาด 4x6 สีฟูา
สาย POLYURETHANE ขนาด 2x4 สีเหลือง
สาย POLYURETHANE ขนาด 2x4 ใส
สวิทซแปรับน้ํา AIROTOR พร฾อมสปริง (Toggle Value Assembly)
ปลอกหุ฾มท฽อลม-ท฽อน้ํา
สายลม ชนิดคู฽
สาย TRIPLE SYRING ใช฾กับ น้ํา-ลม
สายท฽อลม AIROTOR ใช฾กับน้ํา-ลม ขนาด 1.5x1 มม.
ข฾อต฽อ JPLG เข฾าสาย8 มิลเกลียวใน 3 หุน
ข฾อต฽อ JPLE เข฾าสาย 10 mm. เกลียวนอก 3 หุน
ข฾อต฽อ JPLG เข฾าสาย 10 mm. เกลียวใน 3 หุน
ข฾อต฽อ JPLG เข฾าสาย 8 mm.เกลียวนอก 3 หุน
                    ฾    ฽
PLASTIC BLOW Air Filter เกลียวนอก ยี่หอ SMC รุน AW2000
               ฾   ฽
PLASTIC BLOW Air Filter ยี่หอ CKD รุน A7070-ZC-EJ
METAL BLOW, ACTUS 5000
MAIN VALVE AIR UNIT KNIGHT
         ฾    ฽
RECULATOR ยี่หอ SMC รุน AR25-03 (พร฾อมเกจ)
COPPER ต฽อตรงเกลียวนอก ขนาด 3 หุน ล็อคสาย 6 มม.
COPPER ต฽อตรงเกลียวนอก ขนาด 3 หุน ล็อคสาย 10 มม.
COPPER ต฽อตรงเกลียวนอก ขนาด 1 หุน ล็อคสาย 6 มม.
COPPER ต฽อตรงเกลียวนอก ขนาด 1 หุน ล็อคสสาย 10 มม.
COPPER ข฾องอเกลียวนอก ขนาด 2 หุน ล็อคสาย 10 มม.
COPPER ต฽อตรงเกลียวนอก ขนาด 2 หุน ล็อคสาย 10 มม.
Main Switch Toggle,Vulve Unit Adec (ADE-33-0131)3W. Gray
GASKET MOLD UNIT ADEC ไดอะแฟรมชุดหัวกรอ (ADE-38-0507)
RUBBER SHUT OFF VALE (OP) SIG NO.203 (424-011)
หัวยางสายดูดน้ําลาย Belmont
RUBBER TIB ของ UNIT SIEMEN
กระบอกกรอง SUCTION ACTUS J.MORITA (700-033)
O-RING ขากระบอกกรอง SUCTION ACTUS J.MORITA
RUBBER SHUT OFF VALVE SIGNO 2000 (424-011)
หัวดูด SUCTION BELMONT
ท฽อ SUCTION
BLUE FILLTER รวมข฾อต฽อบน-ล฽าง
FILTER SUCTION CASE
SALIVA EJECTOR
MICRO TEMP 92 C 250 V.
สวิทซแปรับไฟส฽องปาก (หมอบุญไท)
CUT FILTER COVER "ฝาปิด+ไส฾กรอง" (400-012)
หัว saliva ejector
ท฽อน้ําทิ้ง ขนาด 4 หุน สีเทา
COTTON FILTER ASSEMBLY (400-009)
Water cook แผ฽นรองแก฾วน้ํา (บริษัท R.B.)
             ฾
Amalgam Seperator ยี่หอ Cattani (บริษัท R.B.)
VOLUME SCALAR (บริษัท R.B.)
SWITCH ON-OFF แบบกด
Switch water unit
Valve Body
P.C Board control handpiece
     ฽
3-way รุน Sprayvit 4000
         ้
แผงควบคุมเก฾าอีทําฟัน (บ.RB.)
      ุ     ่
หัวยางปุมคันโยกเครืองเปุาทราย
สาย High power Suction Signo 90
หัวดูด Suction (Unit Siemens)
Head High PowerSuction Europion Valve (11-0991-00) Unit Adec
VACCUM HIGHT POWER SUCTION
HEAD SALIVA EJECTOR UNIT ADEC (12-0185-01)
สาย HIGH SUCTION เล฾นผ฽าศูนยแกลาง 17mm.(P/N6600)
สาย SALIVA SUCTION เส฾นผ฽านศูนยแกลาง 11mm. (P/N6601) UNIT PLANMECA
                             ฽
HEAD HIGH POWER SUCTION (P/N256008 UNIT PLANMECA รุน PROSTYLE COMPACT) ASM
HEAD SALIVA UNIT PLANMECA (P/N251003,P/N10000764 ASM)
ตะแกรงกรองเศษวัสดุระบบ SUCTION UNIT KNIGHT
ท฽อ SALIVA EJECTOR ขนาด 3 1/2 หุน
               ้
สายท฽อน้ําทิ้งยูนิต ขนาด 1 นิว
ชุดลูกยาง MICROVAC (P/N42121,P/N42046}P/N261089) ASM
SUCTION HOLDER FRAME UNIT PLANMECA (02523000)
ก฾านเปิด-ปิดหัว SALIVA SUCTION ยูนิต KNIGHT
HEAD UNIVERSAL VACUUM ACTUS 5000 SIAMDENT (T20421/T20520)
VACUUM TANK ASM (HEV) ACTUS 5000 SIAMDANT
VACUUM TANK ASM (SE) ACTUS 5000 SIAMDENT
                     ฽
VACUUM HOLDER BODY UNIT SIEMENS รุน SPIRIT
ท฽อลม POLYURETHANE ขนาด 8x5 mm.
โช็ค GAS SPRING 400N โคมไฟส฽องปาก SEMEN SPIRIT CE
        ่
ตะแกรงกรองสิงสกปรกอ฽างบ฾วนปากคนไข฾ UNIT ACTAS J.MORITA
Suction Bar Holder ของ OSADA
Plastic Rest Triple Syringe Actus 2000 J.Morita
ชุดไฟดูฟิลแม ADEC (TDP)
ที่แขวน SUCTION UNIT SIGNO 203, J.MORITA (400-026)
VALVE CARE
ท฽อน้ํามันไฮโดรลิค
ข฾อต฽อทองเหลือง สาย HIGH SUCTION
Aspirator Tube Actus 2000(สาย High suction) 415-006
4-HOLD HP ASP GRAY TUBE (COMPLETE ) สาย AIR MOTOR (720-007)
ข฾อต฽อตรงพลาสติกขนาดเล็ก
สามทางพลาสติกขนาดเล็ก
O-RING สาย AIROTOR SIEMENTS (522-006)
     ้
O-RING ขัวต฽อสาย AIROTOR ของ OSADA (1:3 วง)
ข฾อต฽อตรงท฽อลม ขนาด 6x4 mm.
O-RING ของ Micromotor (บ.RB)
O-RING AIRMOTOR ขนาด 0.65 มม.
O-RING 181C ขนาด 0.9 มม."Kavo"
          ฽
HOLDER BAR B รุน ACTUS 2000
JOINT ต฽อกัยสาย AIROTOR ( OSADA)
TIPLE SLEAVE ใส฽กับ JJOINT
HOLDER AIROTOR AUTO ของ BELMONT
      ฽
Reflextor รุน S-Light Unit Signo 90
ข฾อต฽อพลาสติก ต฽อสายยาง Suction
             ฽
F/S Holder Bar J.morita รุน Actus 5000
Handpiece Holder-Signo 203 ASM
Light front Cover CL9 โคมไฟส฽องปาก Actus
Joint Heatrest Unit Siemens ($1-4695537)
Air Bleed Cartridge Brass base ชุดควบคุมหัวกรอ Unit Adec
Syring Tip Retainer, Locking Hex Adec (23-1090-00)
O-Ring Saliva ejector-Actus 5000 (P6T 1.5)
O-Ring High Power Suction-Actus 5000 (P11T 1.8) Vacuum
HIGH SUCTION UNIVERSAL VACUUM EJECTOR HOLDER ACTUS 5000
SYRING HANGE ACTUS 5000
JOINT COMPLETE FOR HS-HP TUBE SIAMDENT (W-ASU-201-2500)(NO OPTIC LIGHT)
HOLDER B AIROTOR ACTUS 5000
SLEEVE ROTOQUICK W&H
HOOD CL-10 ฝาครอบโคมไฟส฽องปาก (L035007) SIAMDENT
Block Control Air&Water Airotor
GRIP CL-10 (L0350011) ปลอกหุ฾มด฾ามจับโคมไฟ SAIMDENT
COG WHEEL BACKREST UNIT PLANMECA (เฟืองขับพนักพิง)
ก฾านเปิด-ปิด HEAD HIGHT POWER SUCTION UNIT KNIGHT
                       ฾
แผ฽นพลาสติกสัญลักษณแการทํางานยูนิตด฾านผูช฽วย UNIT KNIGHT
GAS SPRING ARM DENTAL LIGHT UNIT PLANMECA ชุดโคมไฟส฽องปาก (0221.014)
SALIVA EJECTOR HOLDE ACTUS 5000 ที่วางฝาหน฾า (U190215) SAIMDENT
3-WAY SYRING HOLDER ACTUS 5000ที่วางหน฾า (U190026) SIAMDENT
3-WAY SUPPORTACTS 5000 ปลอกพลาสติกสวม (U194043) SIAMDENT
REAR HOLDER ACTUS ฝาหลังชุดวางหัวกรอ SIAMDENT
QUICK JOINT AIROTOR 4 HOLD รุน 904฽
                  ฽
QUICK JOINT AIROTOR 4 HOLD รุน 914 ปรับน้ําได฾
QUICK JOINT AIROTOR 4 HOLD KAVO
 ฽JOINT COMPLETE FOR HS-HP TUBE SIAMDENT (W-ASU-201-2500)
้้
 HANDPIECE HOLDER SIGNO 203 #413920(TOL-133)
 ROLLER HOLDER A.SIGNO 203 (400-094)
 ROLLER HOLDER B.SIGNO 203 (400-095)
 ROLLER A.SIGNO 203 (400-099)
 ROLLER B.SIGNO 203 (400-096)
 ROLLER SHAFT A.SIGNO 203 (400-098)
 ROLLER SHAFT B.SIGNO 203 (400-097)
 ที่แขวน SUCTION UNIT ACTUS ของ J.MORITA (400-028)
 ที่แขวน SUCTION UNIT SIGNO ของ J.MORITA
               ฽
 ที่วาง SUCTION HOLDER รุน (SIGNO 203) J.MORITA (400-016)
 สาย AIROTOR (มี OPTIC LIGHT) ชนิด Fiber optic ของ ANTHOS
 สาย MICRO MOTOR ( ADEC )
 สาย AIROTOR ของ J.MORITA (720-032)
 สาย AIROTOR ของ KAVO
 สาย 3-WAY SYRING MERMAID ของ J.MORITA
 ASPIRATOR TUBE ACTUS 2000 (สาย HIGH SUCTION)415-006
 H-HOLD HP ASP GRAY TUBE (COMPLETE)สาย AIR MOTOR 720-007
 สาย 3-WAY SYRING SIEMENS
 สาย AIROTOR ของ OSADA
 สาย AIROTOR ของ ADEC
 สาย HIGH SUCTION พร฾อมหัว (OSADA)
 สาย MICRO MOTOR (ME 16) ของ OSADA
 สาย SALIVA EJECTOR
                   ฽
 สาย Micro Motor Tube T-100N รุน MTM 11 J.MORITA (420-027)
 สาย SCALAR (ANTHOS)
 สาย AIROTOR (ANTHOS)
 RELAY พร฾อม SOCKET 250 V. AC 9 ขา
 cartridge rotor a.t.c. ของ j.morita
 Cartridge rotor AT-39 ของ Osada
 CARTRIDGE ROTOR KAVO 625 C
 BALL BEARING KAVO 625 C
              ฽
 Cartridge Rotor Bienair รุน Croma
 CARTRIDGE ROTOR NT302 (102-007)
 CAP AIROTOR NT302
 CARTRIDGE ROTOR 795 W&H
 CARTRIDGE ROTOR 633 KAVO
 CARTRIDGE ROTOR 618C KAVO
 CARTRIDGE ROTOR ARS2P J.MOROTA
 CARTRIDGE ROTOR PANA N.S.K.
 CARTRIDGE ROTOR KAVO 642 B
 CARTRIDGE ROTOR AR-S2 P J.MORITA
 CARTRIDGE ROTOR BIENAIR CE 0120
      ้
 ข฾อต฽อ ขัวสาย AIROTOR ADEC
 สาย 3-WAY SYRINGE SIEMENS
 ฝา CAP CARTRIDGE ROTOR ของ BIEN AIR CE 0120
 CHUCK AIROTOR ของ J.MORITA (410-009)
 CARTRIDGE ROTOR QL 22.23.25 B (412-041)
 CARTRIDGE ROTOR QL 21 B (412-055)
 CARTRIDGE ROTOR (N) TR-MCA (412-071)
CARTRIDGE ROTOR BBW-S ยี่หอ NSK                  ฾
CARTRIDGE CONTRA (CH 07) "OSADA"
                ฽
CARTRIDGE TURBINE รุน Synea HS TA-98 ยี่หอ W&H                            ฾
              ฽
CARTRIDGE TURBINEรุน Bora Bien Air และบูซแหวนเกลียว
CONNECTING SHEET MTM-11
เกลียวล็อคฝาน้ํา AIROTOR ยี่หอ BIENAIR รุน BORA       ฾                   ฽
แหวน SLID STRAIGHT (Roller,S-15U)"J.morita"
Cartridge Rotor 956 E "W&H"
         ฽
Cartridge Rotor รุน PULL Bottom
Cartridge Rotor NT30( มีบ฽า J.morita )
CARTRIDGE ROTOR NT.302 พร฾อมแหวนเกลียว (J.MORITA)
BALL BEARING AIROTOR CUSTOM AIR NT302 (แบบบาง)
       ฽
Cap airotor รุน AT39 (OSADA)
CARTRIDGE ROTOR KAVO รุน 650C       ฽
Chuck Airotor (J.Morita) รุน Mini   ฽
Cartridge Rotor KaVo 640B
Cap Cartidge Rotor KaVo รุน LUX3 650B  ฽
RotOR Cap with 964 W&H (WHS01921600ป
Locking Connection Airotor E25 W&H (WHS01952300)
Cartridge Rotor Kavo รุน 637B ฽
Cap Airotor W&H รุน 798 ฽
Ball Bearing Airotor Custom Air NT302 (อย฽างหนา)
JOINT AIRMOTOR ชนิด 2 รู พร฾อมปลอก
CARTRIDGE AIROTOR KAVO รุน LUDE-AEUAIR 618    ฽
CARTRIDGE ROTOR NSK VIP-E
CARTRIDGE ROTOR BIENAIR รุน PRESTIGE        ฽
O-RING CARTRIDGE ROTOR ยี่หอ W&H รุน SYNEA TA-98 (WHS02748200)   ฾              ฽
                      ฾
BALL BEARING AIROTOR ยี่หอ BIENAIR รุน BORA ขนาด 3:8:3.5 mm.                 ฽
                       ฾
BALL BEARING AIROTOR ยี่หอ KAVO รุน 650C 637B บน-ล฽าง              ฽
                 ฾
CARTRIDGE ROTOR ยี่หอ KAVO รุน 625C.                  ฽
BALL BEARING AIROTOR BIENAIR (WH9801PKIT) MODEL.CROMA& PRESTRIGE
                  ฾
CARTRIDGE ROTOR ยี่หอ W&H รุน TA-96 (04396700)            ฽
                        ฾
CAP BUTTON AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน TA-96 (03503900)                ฽
          ฾
CAP AIROTOR ยี่หอ KAVO MINI รุน 637B (0.553.8491)             ฽
เกลียวล็อคฝาน้ํา AIROTOR ยี่หอ KAVO รุน 650C (0.553.0543)   ฾               ฽
        ฽
แหวนสปริง รุน E 25 ของ ADEC
           ฽
O-ring Airmotor (รุน181C) ของ KAVO
Screw ยึดปรับซ฾าย-ขวา intramatic KaVo 18C
Oring Airmotor W&H A25RM
Reverse Screw Airmotor (ปรับซ฾าย-ขวา)121.18.02 (021.18.16) BienAir
Locking Device Airmotor Kavo 181C
REGULATOR SCREW WATER AIRMOTOR ยี่หอ KAVO รุน 181C.                         ฾     ฽
             ฾
RING AIRMOTOR ยี่หอ KAVO รุน 181C.(980.1243) พลาสติกขัวท฾าย   ฽                        ้
SCREW INSERT JOINT AIRMOTOR ยี่หอ NSK รุน EX-203 (2-05-3405)1:3        ฾              ฽
SCREW LOCK HEAD JOINT AIRMOTOR รุน BIEN AIR รุน 121.18.02               ฽           ฽
                            ฾
BALL BEARING AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25 ,AC20 (WHS01850600)               ฽
SCREW HEAD JOINT AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25 (WHS01952700)          ฾              ฽
ซีลยางฝาภาชนะบรรจุของเหลว
                           ฾
ROTOR BLADE AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25, AC20 (01951300)               ฽
FEDER SPRING AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25, AC20 (01951400) ฾                ฽
 SCREW HEAD JOINT AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25  ฾     ฽
                       ฾     ฽
 CONTROL CASE CPL AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25 (WSH01958001)
            ฾      ฽
 DISC AIRMOTOR ยี่หอ W&H รุน A25 (WSH01966900)
 ARMATURE FOR MTM-11 ของ J.MORITA (413-003)
 Carbon brush m.t.m-11 (แปรงถ฽าน) 413-016
 CARBON BUCHT M.T.M II J.MORITA
 แปรงถ฽าน M.M.H. KAVO TYP 970
 ลูกล฾อ ARM
  ้
 ขัวเกลียวสาย MICROMOTOR
 แปรงถ฽าน HANDPIECE SUPER TORGUE
 ARMATURE MICROMOTOR TR- 2N, J.MORITA (413-004)
 ลูกปืนส฽วนหน฾าของ MTM-11 J.MORITA (413-005)
 ลูกปืนส฽วนท฾ายของ MTM-11 J.MORITA (413-008)
 ลูกปืนส฽วนท฾าย ARMATURE MICROMOTOR ของ KAVO
 SCREW LOCK SHAFT QL-23B (412-024)
 BRACKET SCREW MTM. ขาไฟแบบสัน (413-013)     ้
 BRUSH HOLDER MTM 11 (413-015)
 ARMATURE MICROMOTOR ME 16 OSADA
 แปรงถ฽านพร฾อมสปริง ของ OSADA
 SCREW LOCK SHAFT QL-25B (412-046)
 CHUTCH ยาง MICROMOTOR ยี่หอ W&H      ฾
             ฽
 ลูกปืนหัว-ท฾าย INTRA รุน 15C ''KAVO''
                     ฽
 ลูกปืนหัว-ท฾าย MICRO MOTOR รุน VOLVER GX 35 M ของ NSK
         ฽      ฾
 ลูกปืนหัว-ท฾าย รุน 10 A ยี่หอ KAVO
           ฽
 ทุ฽น ARMATURE รุน KAVO EWL MAX. 25000/MIN
          ฽
 ลูกปืนหัว-ท฾าย รุน KAVO EWL MAX. 25000/MIN
 ลูกปืนหัว-ท฾าย Micromotor ของ Bien Air
 JOINT Heat Micromotor KaVo 970
 Screw Heat JOINT Micromotor KaVo
                  ฽
 แปรงถ฽าน Micromotor Nsk รุน Volvere10
                 ฽
 แปรงถ฽าน Micomotor Nsk รุน NCL-35EMT
 ลูกปืนหัว-ท฾าย Micromotor KaVo 970
                    ฽
 Armature Micromotor BienAir รุน MC240SAV (211.36.04)111.36.02
 Ball Bearing Micromotor BienAir (701.01.14) หน฾า ใช฾กับ Airmotor ได฾
 Ball Bearing Micromotor BeinAir (701.01.23) ท฾าย
 Ball Bearing Micromotor Osada ME16 (3:7:3) mm.
 Ball Bearing Micromotor Osada ME16 (3:8:4) mm.
 Carbon Brush ASM TR-2
 สาย MICROMOTOR ยูนิต ANTHOS
                                ิW
 BALL BEARING MICROMOTOR W&H 260,E-MOTOR (เต็มท฽อน) ้ HS01206200
 BALL BEARING MICROMOTOR W7H 301,E-MOTOR (เต็มท฽อน) WHS02685500
 ิBALL BEARING MICROMOTOR W7H 206,E-MOTOR (เต็มท฽อน) WHS03202200
้้
 BALL BEARING MICROMOTOR W&H 206,E-MOTOR (เต็มท฽อน) WHS03202200้   ฺ
                               ่
 BALL BEARING MICROMOTOR W&H 206,E-MOTOR (ครึงทอน) WHS03202300
                              ่
 BALL BEARING MICROMOTOR W&H301,E-MOTOR (ครึงท฽อน) WHS02685500
                          ฽
 MOTOR COUPLING PART.CPL W&H รุน E-MOTOR (WHS03217510)
 MTM-12 #0310 RETRANER NUT B เกลียวต฽อ MICRO (TOL-142)
               ้
 MTM-12 #0403 PLUG A ขัวขา MICROMOTOR (TOL-141)
 ทุ฽น ARMATURE MICROMOTOR KAVO รุน K9        ฽
 MICRO MOTOR MTM-12N TUBING SET(AC,P)
CORBON BRUSH MICROMOTOR BIENAIR 111.37.02-E (211.45.06)
                             ฽
MOTOR CONTACT PIN MICRO SATELEC รุน IS40 (901-016-43) ขัวขา                    ้
TESTED EQUIPPED ARMATURE 40 MICRO SATELEC รุน IS40(901-016-21)             ฽
BRUSH RING ASSEMBLY MICRO SATELEC รุน IS40(901-016-36) ขัวขาแปรงถ฽าน ฽                ้
STOP-PIN TR-2 (STT-002)
CARBON BRUSH HOLDER TR-2N Q9 W/SCREW(CBT-001)MICRO MOTOR J.MORITA ACTUS 2000
METAL O-RING MICRO SATELEC รุน IS40   ฽
                         ฽
FIXATION SCREWS MICRO SATLEC รุน IS40(901-016-14) น฿อตยึด HEAD
             ฽
BRUSH MICRO SATELEC รุน IS40(901-016-19)้                ิ
                    ฽
REAR BEARING MICRO SATELEC รุน IS40 (901-016-08) ลูกปืนหน฾า
FRONT BEARING 3x10 MONOBODY MICRO SATELEC รุน IS40(901-016-09)              ฽
REAR COVER MICROMOTOR OSADA ME16(10689) ชุดขัวแปรงถ฽าน                     ้
METAL RING MICROMOTOR OSADA ME16(19972)
MINUS HEAD SCREW MICROMOTRO OSADA ME16(17704) ขาแปรงถ฽าน
STOPPER SCREW MICROMOTOR OSADA ME16(17716) น฿อตล฿อกท฾าย
O-RING MICROMOTOR OSADA ME16(21652) ท฾ายแปรงถ฽าน
 ้                    ฽
ขัวเกลียวสายหัว MICROMOTOR รุน TRII-N ยี่หอ J.MOROTA            ฾
BALL BEARING MICROMOTOR KAVO รุน K9 หน฾า (220.0157)  ฽
BALL BEARING MICROMATOR KAVO รุน K9 ท฾าย (220.0158) ฽
                   ฽
แปรงถ฽าน MICROMOTOR KAVO รุน K9 (676.0241)
STOP-PIN TR-2 (STT-002) MICRO MOTOR J.MORITA
CARBON BRUSH HOLDER TR-2N Q9 W/SCREW
VALVE ปิด-เปิดน้ําพร฾อมสปริง หัว 3-way syringe
  ุ
ปุมกด SYRINGE SIEMEN ใน 4000 (BUTTON-LIEFT)
   ุ
ปุมกด SYRINGE SIEMEN ใน 4000 (BUTTON-RIGHT)
O-RING 3-WAY SYRINGE SIEMENS
หัวTriple Syring
O-ring 3-Way US AS-568 #3 (ADE-030-003 1.5,4.5,1.5)
          ฽
PLUNGER SHORT รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
       ฽
GUIDE PIN รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
            ฽
DUST PROOF SHAFT รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
     ฽
O'ring รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
      ฽
C' ring รุน ST 10T (STRAIGH HANDPIECE J.morita)
Spring foot switch Unit planmcca
                  ฽
จําปาจับเบอรแ Intra matic KaVo รุน 15C
จําปาจับเบอรแ St. Handpiece KaVo 10A
Ball Bearing St.handpiece BienAir PM1:123 (701.01.53) หน฾า
Ball Bearing St.handpiece BienAir CA7132tpm1132 1:123 (701.01.65)ท฾าย
                ฽
BALL BEARING STRAIGHT NSK รุน EX-6 (บน)
                 ฽
BALL BEARING STRAIGHT NSK รุน EX-6 (ล฽าง)
                       ฽
BALL BEARING STRAIGHT BIENAIR รุน PM 1:1:32 (บน)
                        ฽
BALL BEARING STRAIGHT BIENAIR รุน PM 1:1:33 (ล฽าง)
                              ฾
BALL BEARING STARIGHT HANDPIECE ยี่หอ W&H รุน HD-43 (WHS01381900)บน      ฽
                               ฾
BALL BEARING STRAIGHT HANDPIECE ยี่หอ W&H รุน HD-43 (WHS01577000)ล฽าง      ฽
สปริงท฾ายหางปลา STRAIGHT HANDPIECE รุน BIEN AIR รุน PM 1:1       ฽           ฽
หางปลาส฽วนท฾าย STRAIGHT HANDPIECE รุน BIEN AIR รุน PM 1:1     ฽            ฽
แกนสลัคล็อคหางปลา STRAIGHT HANDPIECE รุน BIEN AIR รุน PM 1:1         ฽          ฽
BALL BEARING STRAIGHT HANDPIECE ยี่หอ W&H รุน S11        ฾          ฽
BALL BEARING STRAIGHT HANDPIECE ยี่หอ KAVO รุน Intra 3610N   ฾          ฽
              ฾
จําปา CHUCK STRAIGHT ยี่หอ W&H รุน 943E (02500500) ฽
                    ฾            ฽
SAFTY DISC STRAIGHT ยี่หอ W&H รุน 943E, WP-64M,ปรินล็อค (01682600)          ้
                      ฾
SPRING DOG STRAIGHT ยี่หอ W&H รุน 943E สปริงท฾าย (01360601)    ฽
BALL BEARING STRAIGHT HANDPIECE ยี่หอ NSK รุน TI-65           ฾     ฽
CARTRIDGE ROTOR FOR PROPHY QP-72B J.MORITA (412-056)
Rotor cap Q.L. 23B ของ j. morita (412-041)
ROTOR CAP Q.L.25B. J.MORITA(412-041)
ROTOR CAP Q.P. 75 B J.MORITA
SCREW ยึด HEAD CONTRA Q.L. 25B J.MORITA (412-024)
Rotor cap 68 Cn Kavo
สกูรยึดแกน POLISING CONTRA 68C KAVO
BUR LATCH CONTRA Q.L.25B (412-043)
สกูรยึด BUR LATCH CONTRA Q.L.25B (412-045)
ROTOR CAP 20 CB KAVO
CAP CONTRA ANGLE ของ H-DENT
GEAR SHAFT WITH GEAR (FRONT) FOR QL-23B (412-012)
ลูกปืนส฽วนท฾าย NANDPIECE ของ NSK
ROTOR CAP CONTRA ANGLE ของ H-DENT
           ฽
็้ EAD CONTRA รุน M 101 ยี่หอ W&H
 H                           ฾
 ลูกปืน ROTOR CAP CONTRA W&H
 HEAD CONTRA แบบมีปลอกเกลียวพร฾อมสายน้ํา รุน BB-Y (L)              ฽
 Rotor cap 9 ฟัน
 LOCKING CONNECTING
            ฽
 HEAD CONTRA รุน 68 LH ของ BEAN AIR
 GEAR SHAFT WITH GEAR (FRONT) FOR QL-23 B (412-012)
 Clutch with pin MJ. (ขาว)
 Gear 9 ฟัน(Gear shaft with gear(front) for QL 23 B
 PUSH BOTTOM CAP NT30 (410-048)
 LIGHT HEAD (400-068)
 BUR LATCH CONTRA TL22B (ยาว)
 BUR LATCH Contra KaVo รุน duratec 2068 ฽
 SCREW SET ST 15U
         ฽         ฾
 ็้ ead Contra รุน 956E ยี่หอ W&H (WHS02660800)
 H
 Head Contra Kavo Durec 2068
 ROTOR CAP CONTRA PROPHY BIENAIR (133.41.01)
               ฾
 HEAD CONTRO ยี่หอ KAVO รุน 68CN         ฽
          ฾       ฽
 ROTOR CAP ยี่หอ W&H รุน TREND WD-56EM (WHS03425000)
 GEAR SHAFT CONTRA PROPHY BIENAIRN รุน 133.41.21              ฽
             ฾           ฽
 HEAD CONTRA ยี่หอ W&H รุน TREND WD-56 (W&HS03407600)
                ฾
 ROTOR CAP CONTRA ยี่หอ NSK รุนPNEV-MART TN203       ฽
 SCREW LOCK SHAFT CONTRA KAVO รุน 68CN                ฽
 SCREW LOCK SHAFT CONTRA NSK รุน PNEV-MART           ฽
 CAP CONTRA J.MORITA รุน QL 25B.  ฽
 ROTOR CAP CONTRA W&H รุน SYNEAnWA-56 (WHS03819000) ฽
 SHAFT GEAR INTERMEDIATE PIECE CONTRA KAVO DURATEC 2068 (540.1151)
 SPRING SHAFT GEAR CONTRA KAVO DURATEC 2068 (540.3162)แผ฽นเหล็ก
 O-RING BODY CONTRA W&H รุน WD-56 (WHS02307400)     ฽
 CARTRIDGE ROTOR PROPHY ยี่หอ KAVO รุน DURATEC 2731    ฾        ฽
 CARTRIDGE ROTOR CONTRA PROPHY BIENAIR รุน 133.41.01             ฽
              ฾
 HEAD CONTRA ยี่หอ ADEC รุน 956E        ฽
 HEAD CONTRA PROPHY ยี่หอ ADEC รุน 964   ฾            ฽
 BALL BEARING CONTRA OSADA รุน CS08(4:11:4)mm.               ฽
 CAP PUSH BUTTON CONTRA ยี่หอ W&H รุน TREND WD-56 (03409500)       ฾           ฽
 SCREW LOCK HEAD CONTRA KAVO รุน DURATEC 2068 (201.0115)               ฽
 SHAFT GEAR CPL. CONTRA ยี่หอ W&H รุน 956A, 956E           ฾            ฽
 ิ ้
้BALL BEARING CONTRA ยี่หอ W&H รุน SYNEA WA-56A (01589600)  ฾             ฽
  BALL BEALING CONTRA ยี่หอ W&H รุน WD-56        ฾           ฽
                           ฽
  FERRULE CONTRA W&H รุน WD-56 (WHS03406400)TREND BODY ส฽วนท฾าย
  SHAFT GEAR CPL.CONTRA ยี่หอ W&H รุน TREND WD-56(03409500)  ฾             ฽
  BALL BEALING CONTRA ยี่หอ W&H รุน WD-56         ฾           ฽
  FERRULE CONTRA W&H รุน WD-56 (WHS03406400)     ฽
  SHAFT GEAR CPL.CONTRA ยี่หอ W&H รุน TREND WD-56(03409500)   ฾             ฽
  ฐานยึดฟลาสดแ
  W&H SERVICE OIL 900
  PROPHY HEAT KaVo DURATEC 2731
  RADII REPLACE 25 LENS (Replace Lens) (อะไหล฽เครืองฉายแสงแบบไร฾สาย)                ่
                                       ฾
  COUPLING SEAL QUICK JOINT ยี่หอ W&H รุน RM ,904,914,934 ยางกันน้ําลมท฾าย QUICK JOINT     ฽
  สาย HANDPIECE เครืองขูดหินปูน      ่
            ่
  Foot Switch เครืองขูดหินปูน หมอบุญไท
  กระบอกสูบลมเครืองขูดหินปูน    ่
  ยางกระบอกสูบเครืองขูดหินปูน     ่
           ่
  Jack Scaler เครืองขูดหินปูน
  ORING หัวขูด CAVITON ของเครืองขูดหินปูน               ่
             ่
  วาวลแปรับน้ํา เครืองขูดหินปูน BOBCAT
              ่
  วาวลแปรับน้ํา เครืองขูดหินปูน
  วาวลแลม ชนิดบอลวาวลแ ขนาด 3 หุน
  ปลอกด฾ามจับTRIPPEL SYRING
  COPPER ท฽อลม (แจ฿กตัวผู)            ฾
  OXYGEN REGULATOR
  สปริง SWITCH เท฾า AIR MOTOR ของ KAVO
  แผงวรจรควบคุม Unite ทําฟัน
  Main Control Board
          ่
  ชุดใส฽ฟิวสแ เครืองขูดหินปูน
  ORING กระบอกสูบเครืองขูดหินปูน      ่
  หัวทําความร฾อน ELECTRIC WAXER
  STETOSCOPE
  ยาง Coppling (O-Ring สําหรับ Quick joint) Bien Air (1:3 วง)
  ไส฾กรอง Main Unit Osada
               ่
  วาลแวปรับน้ํา เครืองขูดหินปูน รุน SIGNO 90           ฽
                ่
  JACK SCALER เครืองขูดหินปูน (แบบสัน)                      ้
                 ่
  JACK SCALER เครืองขูดหินปูน (แบบยาว)
  JACK SCALER ตัวเมียแบบฝัง
  ยาง Seal หม฾ออัดความดัน
  Volume เปิด-ปิด เครืองเปุาทราย    ่
      ่
  สปริงเครืองอัดไฮโดรลิค
  ขาหนีบ SL-106 (JP)
  สายนําแสงพร฾อมหัว เครืองอุดฟันด฾วยแสง     ่
                        ่
  หัวพร฾อมสายนําแสงเครืองอุดฟัน kulzer translux รุน EC                      ฽
  ท฽อหัวนําแสง LIGHT CURE (Light Guide Cromalux 100)
  ท฽อหัวนําแสง LIGHT CURE ของ J.MORITA LIGHTEL
                  ่
  ขาวางด฾ามจับเครืองฉายแสง ของ MEGA-PHYSIK DENTAL
  ้      ่
ขัวหลอดเครืองฉายแสง KULZER TRANSLUX
ฝาครอบหลอดเครืองฉายแสง CROMALUX 100่
         ่
ขาหลอดเครืองฉายสไลแด KODAK CAROUSEL S
สายท฽อนําแสง ยี่หอ Mastexlite     ฾
Colling Device V301 L/12VDC (มอเตอรแระบายความร฾อนเครืองฉายแสง ยี่หอ Cromalux 100)              ่  ฾
                 ่
สปริงบานพับ เครืองวัดความดัน ยี่หอ Bau manoneter              ฾
           ่
ท฽อนําแสงเครืองอุดฟัน KULZER TRANSLUX
             ่
สายนําแสงเครืองอุดฟัน KULZER TRANSLUX
COOLING FAN FOR JETLITE พัดลมเครืองฉายแสง (451-009)              ่
      ่ ่
แบตเตอรีเครืองฉายแสงวัสดุอุดฟัน ยี่หอ 3M รุน ESPE รุน FREELIGHT            ฾     ฽   ฽
ROTARY HIGH POWER SUCTION CLEMENT แท฽งเหล็ก
กรอบโคมไฟส฽องปากเคลือนที่สีดํา ยี่หอ TDP        ่              ฾
ซีลยางปิดฝาถัง SUCTION ยี่หอ CLEMENTS                ฾
Oring Cove plate ฝา suction ยี่หอ CLEMENTS                ฾
Oring pumt body suctio ยี่หอ CLEMENTS            ฾
วงแหวนใบมีด suction ยี่หอ CLEMENTS             ฾
Vent ใบมีด suction ยี่หอ CLEMENTS        ฾
HIGH SUCTION REGULATOR ยี่หอ CLEMENT UNIT SIEMENS ชุดควบคุมแรงดูดเสมหะ ฾
ขาหนีบแคบซูลเครืองปันอมัลกัม(สีดํา 4 ชิน)่     ่                   ้
ขาหนีบแคปซูล เครืองปันอมัลกัม(สีขาว, 8 ชิน)่     ่                     ้
   ้                ่
ขัวขาหลอดไฟเครืองกําเนิดแสง ยี่หอ STORE                   ฾
 BALL BEARIBG ขนาด 8:22:7 mm. เครืองปัมอมัลกรัม                 ่     ๊
FOOTSWITCH MICROMOTOR MOBILE NSK MIO NE116
FUNCTION INDICATOR "OIL" SPRAY HP. ยี่หอ W&H รุน ASSISTINA 301 (WHS02675500)         ฾    ฽
FUNCTION INDICATOR "LIQUID" SPRAY HP. ยี่หอ W&H รุน ASSISTINA 301 (WHS02676000)          ฾    ฽
O-RING PUMP SPRAY HP. ยี่หอ W&H รุน ASSISTINA 301 (WHS01584020)  ฾         ฽
SEALING WASHER SPRAY HP. (ลูกยางวาลแวเปิด-ปิด) ยี่หอ W&H รุน ASSISTINA 301 (WHS02687200         ฾   ฽
               ่
ขอบยางถาดเครือง STATIM รุน 2000                ฽
ขอบยางถาดเครือง STATIM รุน 5000่                 ฽
สายชุดรักษารากฟัน
แผงวงจรควบคุม Unite ทําฟัน
แผงวงจรควบคุมยูนิตทําฟันที่เท฾า
แผงวงจรควบคุมเครืองมือ             ่
EAR ROOT เครือง X-RAY ่
Coil Solinoid น้ํามัน (Unit Belmont)
     ่
ถุงลมเครืองวัดความดัน
ตัวล฿อกฝาครอบ เครืองวัดความดัน        ่
       ่
ลูกยางเครืองวัดความดันพร฾อมวาลแว
ลูกยาง+วาวลแปิด-เปิด เครืองวัดความดัน          ่
ฟิลเตอรแของเครืองวัดความดัน่
น้ํามัน Compresser เบอรแ 35-40 (1:5 ลิตร)
ขวดโซดาสตรีม ชุด LAB TDP
          ่
ข฾อลดหกเหลียมทองเหลือง ขนาด 4 หุนลด 1 หุน
WRENCH (WHSC0062700) ตัวถอดฝาน้ํา AIROTOR W&H
INSERT (WHSC0070800) ตัวถอด BALL BEARING W&H
SOCKET WRENCH (WHSC0019300) ตัวถอดฝา W&H
WRENCH (WHSC0062400) ตัวถอด AIROTOR W&H
SOCKET WRENCH (WHSO014400) ตัวถอดหัวกรอ W&H
MANDREL FOR PRESS (WHSC0010500)
INSERT FOR PRESS (WHSC0030700) ตัวถอดหัวกรอ W&H
DISC (WHSC0062200) ตัวถอดหัวกรอ W&H
                   ฽       ่
LAE DRA WER FOR ASSISTINA W&H รุน ถาดรองน้ํามันเครืองล฾างหัวกรอ (WHS02682500)
ASTRON CLEANER 420 ML. AC SPRAY (DHJ-001)
น้ํามัน ASSISTINA-SERVICE OIL (500 ml.)
น้ํายาล฾าง ASSISTINA-CLEANING FLUID (1,000 ml.)
น้ํามันล฾างหัวกรอ Turbo Liquid 500 ml.
SEALING SPLINT (1110)
PRUSSURE SPLINT (1111)
                ้
Engine Belt ขนาด 8 ฟุต x 6 นิว EMESCO เยอรมันนี
            ่
อุปกรณแประกอบเครืองวัดความยาวรากฟัน
เมนคอนโทรลบอรแดพร฾อมอุปกรณแ
ฝาปิดก฾น Flask (Flask ejector)
           ่          ้
สปริงชุดควบคุมเครืองมือด฾วยเท฾า (รายการนียกเลิก)
    ่    ่        ้
ขอเกียวสายเครืองมือ (รายการนียกเลิก)
ที่วาง Syring ยาฉีด สําหรับรถดมยา
ชุดอุปกรณแสายน้ํา-ลม พร฾อมข฾อต฽อและแจ฿ค
อ฽างเคลือบบ฾วนปาก สําหรับยูนิต ACTUS 5000
Abrasive Container
Complete Quick exhaust valve
REPLCMT PADS (1:6ชิน)  ้
ROTO QUICK-COUPLING,SYNEA
ROTO QUICK-COUPLING,SYNEA
ฆ฾อนยาง สําหรับตอกฟลาสดแ (MALLEP)
PALFIQUE ESTELITE REFILL PASTE สี G (1.3g.)
กระจกใส
กระจกใส กว฾าง 52 ซม. สูง 89 ซม. หนา 3 หุน
กระจกใส ขนาด 101x72 ซม. หนา 2 หุน
กระจกใส ขนาด 84x73 ซม. หนา 2 หุน
  ้
ชันวางอเนกประสงคแ(ชนิดพลาสติก)
(ยกเลิกรหัสซ้ํา) ตะกร฾ากลม No.5931
กระจกฝูา
              ่
ตะแกรงสวิส 1132 (ทรงสีเหลียม)่
กระจกเงา กว฾าง 50 ซม. ยาว 1 เมตร
กระจกเงา ขนาด 14"x21"
กระจกส฽องหน฾ามีด฾ามถือ
          ้
กระจกเงา พร฾อมชันวางของ ขนาด 30x40 ซม.
กระจกกรองแสง
กระจกส฽องฟิลแม
กระจก SAFE LIGHT GLASS
กระจกโค฾ง 90 ขนาด 65 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12.5x17.5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 15x21 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 30.5x38.5x11 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 15x23.5x7 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1932-1 ขนาด 16x23x11.5 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1933 ขนาด 18.5x22.5x12 ซม.
กระจาดพลาสติก No.1934 ขนาด 16.5x32.5x17 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 16.5x24.5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 8.5"x10.5"
กระจาดพลาสติก ขนาด 6"x6"
กระจาดพลาสติก ขนาด 10x22.5x5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12.5x30x6.25 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 13.75x22.5x5 ซม.
กระจาดพลาสติก ขนาด 12"x15.5"
กระจาดพลาสติก ขนาด 10x21.5x5 ซม. (ซ฾อนได฾)
กระจาดพลาสติก No.222 ขนาด 23x32x7.5 ซม. (ซ฾อนได฾)
(ยกเลิกซ้ํา) กระจาดพลาสติก ขนาด 10x21.5x5 ซม.
(ยกเลิก) ตะกร฾ากลม No.5931
กระจาดพลาสติก ขนาด 12x15.5x6 ซม.
ตะแกรงอเนกประสงคแ PN877 ขนาด 16x23.5x6 cm.
ตะแกรงสวิส 1132 (ทรงสีเหลียม)      ่ ่
ตะแกรงพลาสติก No.1929
กระดาษทิชชูกล฽องใหญ฽
กระดาษทิชชูพับ POP UP (1:6 ห฽อ)
กระติกใส฽น้ําแข็ง
กระติกน้ําร฾อนไฟฟูา ความจุ 2.4 ลิตร
         ่
ถุงมือสําหรับเครืองเปุาทราย
กระบอกฉีดน้ํา
กระบอกสําหรับเติมน้ํากลันตามยูนิต   ่
กระบอกตวงน้ําพลาสติก ขนาด 50 ml.
กรวยพลาสติก (ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 นิว)       ้
ซองยาพลาสติก ขนาดใหญ฽
กล฽องพลาสติก ขนาด 15"x28"x12"
กล฽องพลาสติกทึบมีฝาปิด ขนาด 13"x17"x10"
กล฽องพลาสติก ขนาด 70x50x40 ซม.
กล฽องพลาสติกมีที่ล็อค ขนาด 10''x16''x10''
กล฽องพลาสติก 4 ช฽อง ขนาด 4"x8"
กล฽องพลาสติกใสมีฝาปิด ขนาด 7"x10"x3 1/2"
กล฽องพลาสติกมีฝาปิด
กล฽องพลาสติก ชนิดมีฝาปิดล็อค ขนาด 10"x15"x10"
กล฽องอเนกประสงคแ แบบ 32 ช฽อง
      ั
กล฽องใส฽หวกรอฟัน ขนาด 4x10'' (แบ฽ง 14 ช฽อง)
กล฽องใส฽ลวดจัดฟัน
กล฽อง Retainer (1:24 โหล)
       ่
กล฽องใส฽เครืองมือมีหล็อค ู
กล฽องใส฽ลวดจัดฟัน (มี 20 ช฽อง)
           ้
กล฽องพลาสติก 4 ลินชัก ขนาด A4
          ่  ่
กล฽องพลาสติกสีเหลียมมีล฾อ #K-1500 ขนาด 56x78x48 cm.
กล฽องใส฽ Main cone ขนาด 2 1/2 x8'' (แบ฽ง 4 ช฽อง)
Slide lock box Model 7720 (1:4 ลินชัก)    ้
Slide lock box Model 007-5 (1:4 ชัน)      ้
Slide lock box Model 701-9B (1:4 ชิน)      ้
               ้
กล฽องพลาสติก ชนิด 2 ลินชัก ขนาด 7"x10"
                ้
กล฽องพลาสติก ชนิด 3 ลินชัก ขนาด 19x26.5x27 ซม.
                 ้
กล฽องพลาสติก ชนิด 4 ลินชัก ขนาด 25x34x37 ซม.
                  ้
กล฽องพลาสติก ชนิด 3 ลินชัก ขนาด 30x36x38 ซม.
กล฽องพลาสติก ชนิดไม฽น฾อยกว฽า 5 ลินชัก       ้
 ฾ ิ้
ตูลนชักพลาสติก 5 ลินชัก  ้
                   ้
กล฽องพลาสติก ชนิด 3 ลินชัก ขนาด 10"x14"x15"
  ฾      ้
ตูพลาสติก 3 ลินชัก ขนาด 13"x17"x25"
       ่
กล฽องใส฽เครืองมือจัดฟัน
กล฽องสําหรับใส฽หนู
กรงดักหนู
        ่
กล฽องล฾างเครืองมือ (มีฝาปิด) ขนาด 15"x21"x13"
               ้
กล฽องกระดาษลูกฟูก 5 ชัน ขนาด 14x18x17 5/8 นิว ้
                ้
กล฽องกระดาษลูกฟูก 5 ชัน ขนาด 21x24x30 นิว ้
กะละมังพลาสติก
กะละมังพลาสติก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 75 ซม.
ก฿าซหุงต฾ม 15 กก.
ก฿าซหุงต฾ม 48 กก.
ก฿าซหุงต฾ม 15 กก.พร฾อมถัง
ก฿าซหุงต฾ม 48 กก.พร฾อมถัง
ถังก฿าซหุงต฾ม ขนาดบรรจุ 15 กก.
กาวดักหนู (1:650 กรัม)
             ่
ก฿อกน้ําสําหรับถังน้ํากลัน
เกลือเม็ด
แกลอนพลาสติกกลม (1:5 ลิตร)
แกลลอนพลาสติกชนิดกลม (1:20 ลิตร)
แกลลอนพลาสติก ชนิดเหลียม (1:5ลิตร) ่
                 ่
แกลลอนพลาสติกชนิดเหลียม (1:20 ลิตร)
ฝาแกลลอนพลาสติก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2 1/2"
กระติกน้ํา (ยกเลิก)
แก฾วน้ํา (ทรงเตีย) ้
แก฾วยาน้ํา ขนาด 30 cc.
แก฾วน้ํา (ยกเลิก)
แก฾วพลาสติกใช฾แล฾วทิ้ง ขนาด 5 ออนซแ (1:2000 ใบ)
แก฾วพลาสติก ใช฾แล฾วทิ้ง ขนาด 7 ออนซแ (1:2,000 ใบ)
เหยือกน้ําพลาสติก ขนาด 1 ลิตร
แก฾วชนิดมีก฾านถือ
เกรียงโปฺวสี (อย฽างหนา)
แก฾วน้ําสแตนเลส
กรวยกระดาษ (1:5000ใบ)
         ่  ่
ถาดกระดาษสีเหลียม ขนาด 6"x10"
ถ฾วยกระดาษแบบจีบ (1:1000ชิน)     ้
กรรไกรตัดผ฾า ขนาด 8 นิว  ้
สายยางอย฽างหนาสําหรับท฽อแก฿สอ฿อกซิเจนจาก Pipe line
ขวดพลาสติก 60 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 180 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 300 ml.
ขวดพลาสติกขนาด 500 มล.
กระปุกพลาสติก ขนาด 700 cc.
ขวดใส฽น้ํายาล฾างมือพร฾อมที่แขวน ขนาด 500 ml.
ขวดใส฽น้ํายาล฾างมือ ขนาด 500 ml.
   ้
หัวปัมสําหรับขวดใส฽น้ํายาล฾างมือ
ขวดแก฾วสีชา 10 มล.
ขวดแก฾วสีชา
ขวดแก฾วสีชา 30 ml.
ขวดแก฾วสีชา 60 ml.
ขวดแก฾วกลม-สีชา 120 ml.
ขวดกลมสีชา 1 lb.
ขวดแก฾วสีชาพร฾อม Dropper ขนาด 120cc.
ขวดแก฾วกลม-ขาว 120 ml.
ขวดแก฾ว 500 ml.
ขวดแก฾ว 1000 ml.
เขียงพลาสติก
คูลเล฽อรแใส฽น้ํา
    ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 10 ปอนดแ
     ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 15 ปอนดแ
      ่
เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมี ขนาด 20 ปอนดแ
จาน Flat Plate
ถ฾วยสแตนเลส ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 12.5 ซม.
ถ฾วยสแตนเลส ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8.5 ซม.
ถ฾วยสแตนเลสทรงกระบอก ขนาด 4.8x3 ซม.
 ้
ชันวางรองเท฾า
  ้
ชันใส฽รองเท฾าแบบมีประตูปิด
ชุดทาสี
   ๊         ้
เอียมพลาสติกกันเปือน (พลาสติกอย฽างหนา)
ชุดเอียมกันเปือน๊ ้
เชือกฟาง
เชือกไนล฽อน (ผูกเสาธง) ขนาด 8 มม. (1:100 เมตร)
เชือกไนล฽อน (ชนิดแบน) 1:100 เมตร
ซองยาพลาสติก (1:100 ซอง)
ซองยาพลาสติก ขนาดกลาง
ซองกระดาษสําหรับใส฽ผ฾าก฿อส ขนาด 3x4 นิว ้
ตะกร฾าพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 12"x15"x8.5"
ตะกร฾าพลาสติก ขนาด กว฾าง 12" ยาว 16" สูง 10"
ตะกร฾าใส฽ผ฾าพลาสติก ขนาด 50x50x45 ซม.
          ่   ่
ตะกร฾าพลาสติกสีเหลียม ขนาด 29x48 ซม.
           ่   ่
ตะกร฾าพลาสติกสีเหลียม ขนาด 37x58 ซม.
ตะกร฾าพลาสติก No.1932 ขนาด 16x23x6.5 cm
ตะกร฾าพลาสติก No.1932-1 ขนาด 16x23x11.5 cm
ตะกร฾าพลาสติด No.8061 ขนาด 10.5"x20x7 ซม.
ตะกร฾าพลาสติกแบบรถเข็น
ตะกร฾าสแตนเลสหูหิ้ว ขนาด ก.23xย.33xส.18 ซม.
ตะกร฾าสแตนเลสขนาด ก.16xย.16xส.16 ซม.
               ่ ่
ตะกร฾าสแตนเลสทรงสีเหลียมขนาด 23x23x18 ซม.
ตะกร฾าพลาสติก ขนาด 23x33x18 ซม.
ตะกร฾าทิ้งผง ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8"
ตระกร฾าสแตนเลส ขนาด ก.20xย.30xส.18 ซม.
       ่
ตราชัง ขนาด 1 กก.
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 15"x22" (1:1 กิโลกรัม)
ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 5"x10"
ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 6"x14"
ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 6"x11" (1:1,000 ใบ)
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 9"x18"
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 12"X20"
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 9x18"
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 12"x20"
ถุงพลาสติกใส ขนาด 4x6 ซม.
ถุงพลาสติกใส ขนาด 9" X 14"
ถุงพลาสติกใส ขนาด 4"x6"
ถุงขยะดํา 20x20 นิว ้
ถุงพลาสติก ขนาด 8x15 นิว      ้
ถุงซิปพลาสติก ขนาดกลาง
ถุงซิป ขนาด 13x9 ซม.
ถุงซิป ขนาด 15x23 ซม.
ถุงซิป ขนาด 2"x2.75"
ถุงซิป ขนาด 7"x11"
ถุงซิป ขนาด 11"x15 1/2 "
ถุงซิป ขนาด 12"x18"
ถุงมือผ฾า ชนิดหนากันความร฾อน
ถุงมือผ฾าสีขาว
ถุงมือยาง
              ่
ถุงมือสําหรับล฾างเครืองมือ (Ansell)
ถุงมือยาง 911 (1:25 คู)   ฽
ถุงมือยางทําความสะอาด "แคนเนอรแ"
             ่
ถุงมือยางสําหรับเครืองเปุาทราย
                        ้
ถุงมือ Polyethylene (ถุงมืออเนกประสงคแ) 1:24 ชิน
ถุงมือกันสารเคมี(สีเขียว) No.S
ถุงมือกันสารเคมี (สีเขียว) No.M
ถุงมือกันสารเคมี (สีเขียว) No.L
          ฽
ถุงมือสีส฾ม (1:12คู)
ถุงมือหนัง
ถุงผ฾าสําหรับสวมกล฽องล฾างฟิลแม
            ่               ่
ถุงผ฾าคลุมรถเข็นเครืองมือขนาด 15''x20''x20''พร฾อมปักชือคลินิก
ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 5.5 แกลลอน (พลาสติกอย฽างดี)
ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาดใหญ฽
ถัง Rubbermaid ใช฾ซักผ฾าม฿อบ ขนาด 20 ลิตร
กะละมังพลาสติก ขนาด 12 นิว (เกรด A) ้
ถังพลาสติก ขนาด 12 นิว (เกรด A)้
ถังพลาสติก ขนาด 18 นิว (เกรด A) ้
ถังพลาสติกชนิดมีก฿อกปิด-เปิด (บรรจุ 25 ลิตร)
ถังพลาสติกชนิดไม฽มีก฿อกปิด-เปิด (บรรจุ 10 ลิตร)
ถังขยะพลาสติก สูง 20" เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 15"
ถังขยะพลาสติก มีฝาใช฾เท฾ากด สูง 20"
ถังขยะพลาสติก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 38 ซม.สูง 93 ซม.(KB002.60 L.)
ถังขยะพลาสติก มีฝาใช฾เท฾ากด สูง 12" เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 10"
ถังบีบม฿อป F5-1
ถังขยะพลาสติก มีฝาใช฾เท฾ากด สูง 15"
ถังขยะชนิดฝาแกว฽ง ขนาด 30.5x38x62.5 cm.
ถังขยะชนิดเท฾าเหยียบ ขนาด 38x54.5 cm.
ถังขยะสแตนเลส (ใช฾เท฾าเหยียบ) มีไส฾ในขนาดสูง 15" กว฾าง 11"
ถังขยะสแตนเลส (ใช฾เท฾าเหยียบ) มีไส฾ในขนาด สูง15" กว฾าง 12"
ถังขยะสแตนเลส (ใช฾เท฾าเหยียบ) มีไส฾ในขนาดสูง 15" กว฾าง 14"
ถังขยะสแตนเลส (ใช฾เท฾าเหยียบ) มีไส฾ในขนาดสูง 10" กว฾าง 8"
ถังขยะสแตนเลสใช฾เท฾าเปิด-ปิด แบบไม฽มีล฾อ ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 15" สูง 21"
ถ฾วยกาแฟ
ถาดรองชุดกาแฟ ขนาด 10 1/2" x 12 1/2"
        ่
ที่นอนเตียงเดียว ขนาด31/2'x61/2'
ที่แขวนโทรทัศนแ ขนาด 29"
ที่จุดตะเกียงแก฿สแบบปืน
ปืนยิงกาวซิลิโคน ชนิดใช฾ความร฾อน
ทัพพีตักปูน
ที่ตัด Gas. (Safety gas)
น้ํายาเคลือบเงาเบาะ (1:4 ลิตร)
น้ํายาเคลือบเล็บชนิดใส (1:20 cc.)
      ุ
น้ํายาดันฝุน (1:3.784 ลิตร)
    ่
น้ํายาปันเงาพื้น (1:3.785 ลิตร)
น้ํายาดาโน฽
        ฽
น้ํายาปรับผ฾านุม (1:3,800 มล.)
น้ํายาไฮเตอรแ (1:2,500 มล.)
น้ํายาฟอกผ฾าขาว คลอไรสแ (1:3,800 cc.)
               แ
น้ํายาอเนกประสงคแ ฟอรแเวิรด (จอหแนสัน)
น้ํายาล฾างสนิมน้ําในผ฾า บรรจุ 20 กก.
น้ํายา Teepol ขนาด 3.8 ลิตร
น้ํามันสารพัดประโยชนแ ขนาด 300 ml.
ครีมทําความสะอาดเครืองหนัง ่
ครีมทําความสะอาดอเนกประสงคแ ( STEKLEEN ) ขนาด 110 gm.
  ฽
สบูเหลว GLC handsoap 500 ml. (1:18 ถุง)
   ฽
สบูลักสแ (สีขาว) ขนาด 90 gm.
ผงล฾างสนิมน้ําในผ฾า ขนาด 25 กก.
สารล฾างขจัดคราบเลือดสําหรับผ฾า (1:60 ขวด)
PERACETIC ACID (สารละลายขจัดคราบเลือด) 1:24 ขวด
                  ่
สารทําความสะอาดอุปกรณแและเครืองมือแพทยแ(70500-B Rapid Multi-Enzyme) 5 ลิตร
         ้      ้
สารลดปริมาณเชือในผ฾าปนเปือน (20ขวด : กล฽อง)
น้ําหอมปรับอากาศแบบเจล ขนาด 70 g.
น้ําหอมปรับอากาศรถยนตแขนาดใหญ฽
น้ําหอมปรับอากาศรถยนตแ ขนาดเล็ก (ชนิดเติม)
แชมมพูล฾างรถยนตแ ขนาด 5 ลิตร
นกหวีดพลาสติก
ใบมีดโกน
ใบมีดโกน (คม2ด฾าน) 1:5 ใบ
           ่
ชุดใบมีด สําหรับเครืองสับบดละเอียด
ที่โกนหนวด (ใช฾แล฾วทิ้ง)
แปรงลวดเหล็ก
แปรงทองเหลือง (กลม)
          ฾
แปรงสีฟันสําหรับผูใหญ฽
แปรงทองเหลืองด฾ามสัน   ้
แปรงทองเหลือง (มีด฾าม)
แผ฽นจับหนามเตย ขนาด 16"
แผ฽นจับหนามเตย ขนาด 18"
แผ฽นจับหนามเตย ขนาด 20"
แปรงไนล฽อน ขนาด 16"
แปรงไนล฽อน ขนาด 18"
แปรงไนล฽อน ขนาด 20"
แปรงล฾างหลอดทดลอง
       ่
แปรงล฾างเครืองมือ
แปรงล฾างรถ
แปรงด฾ามถือ (พลาสติก)
ด฾ามจับพร฾อมผ฾าขนแกะ
ด฾ามจับพร฾อมก฾านยางรีดน้ํากระจก
ด฾ามต฽อขนาด 2 X 1.5 เมตร
แปรงสีฟัน ชนิดนุมปานกลาง                  ฽
แปรงสีฟันสําหรับเด็ก
แปรงสีฟันสําหรับผูใหญ฽                    ฾
ปัตตาเลียนไฟฟูา    ่
        ้
ถุงผ฾าเปือน (อย฽างหนา) ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 22" สูง 34"
เชือกคล฾องแขนสําหรับ รปภ.
เข็มขัดพร฾อมสายสะพายสีขาวสําหรับ รปภ.
น้ํายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 5 ปอนดแ
น้ํายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 10 ปอนดแ
น้ํายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 15 ปอนดแ
น้ํายาดับเพลิง ชนิดผงเคมี ขนาด 20 ปอนดแ
น้ํายาดับเพลิง ชนิด ซี.โอ.ทู ขนาด 10 ปอนดแ
  ่
เครืองดับเพลิง ชนิดซีโอทู ขนาด 15 ปอนดแ
ผงซักฟอกใช฾กับเครือง (บรรจุ 25 กก.)               ่
ผ฾ากํามะหยี่
ผ฾าแพร
ผ฾าดิบชนิดหนา หน฾ากว฾าง 36"
ผ฾าดิบฟอกขาว 130 เส฾น ขนาด 36"x40 หลา (พิมพแชอ ทันตฯ มหิดล)                    ื่
ผ฾าซัลฟอไรทแ สีเขียว (พิมพแชอ ทันตฯ มหิดล) ขนาด 36"x46 หลา      ื่
ผ฾าซัลฟอรแไลทแ (สีเขียวโศก) ขนาด 36"x40 หลา
ผ฾าโทเร (1:60 หลา)
ผ฾าฝูาย
ผ฾าฝูายสีเขียว ขนาด 60" x 60 หลา
ผ฾าปูโต฿ะวางเครืองมือ ขนาด 36"x60"            ่
ผ฾าปูโต฿ะ ขนาด 70"x170"
ผ฾าคลุมโต฿ะโค฾ง ขนาด 140x180 ซม.
ผ฾าคลุมโต฿ะโค฾ง ขนาด 150 ซม. x 250 ซม.
ผ฾าคลุมหน฾าผูปุวยแบบเจาะรู ขนาด 18"x18"     ฾
   ่         ่
ผ฾าสีเหลียม (เจาะกลาง) หนา 2 ชัน ขนาด 36x36"               ้
    ่         ่
ผ฾าสีเหลียม (เจาะกลาง) หนา 1 ชัน ขนาด 24"x24"               ้
     ่         ่
ผ฾าสีเหลียม (เจาะกลาง) หนา 2 ชัน ขนาด 24"X24"                ้
      ่         ่
ผ฾าสีเหลียม (เจาะกลาง) หนา 2 ชัน ขนาด 22"x25"                 ้
ผ฾าคลุมตักผูปุวยสีฟูา ขนาดกว฾าง 20" ยาว 25" ฾
ผ฾าคลุมตักผูปุวย ขนาด25"x30"         ฾
ผ฾าปิดหน฾าอกผูปุวยขนาด 100x100 ซม. ชันเดียว      ฾                  ้
         ้
ผ฾ากันเปือน สําหรับผูปุวยทางทันตกรรม ขนาด 21"x24"         ฾
          ้
ผ฾ากันเปือนสําหรับสอนแปรงฟัน (มีเชือก)
                ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 50x50 ซม. (2ชัน)                         ้
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 36"x40"   ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 18"x18" (1 ชัน)่                       ้
ผ฾าปิดหน฾าอกผูปุวย ขนาด 22"x22" (ชันเดียว)       ฾                ้
                         ฾
ผ฾าคลุมหน฾าผูปุวยแบบเจาะรูกลาง ขนาด 22"x22" (ชันเดียว)                        ้
       ้
ผ฾าชันเดียว ขนาด 36X36'' (สําหรับห฽อศีรษะผูปุวย)                       ฾
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 30"x30"     ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 25"x25" (2 ชัน)  ่                      ้
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 20"x22" (2ชัน)    ่                   ้
ผ฾าห฽อมือจับถาดวางเครืองมือประจํายูนิต (หนา2 ชัน)          ่              ้
                          ฾
ผ฾าคลุมหน฾าผูปุวย (เจาะรูกลม ขนาด 4" หนา 2 ชัน) ขนาด 20"x20"                  ้
        ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 20"x20" (2 ชัน)          ้
ผ฾าเจาะกลาง 2 ชัน ขนาด 150x270 ซม. ้
ผ฾าห฽มนอน ขนาด 60"X80"
ผ฾าปูที่นอนพร฾อมปลอกหมอน
ผ฾าขนหนูสําหรับคลุมตัวผูปุวย ขนาด 30"x58"   ฾
              ้
ผ฾า Drap 2 ชัน ขนาด 110x135 ซม.
                    ่
ผ฾าพลาสติกคลุมเครืองมือ ขนาด 58x65x130 ซม.
ผ฾าคลุมโสตทัศนูปกรณแ ขนาด 31"x49"x42"
หมวกผ฾าคลุม head rest ยูนิต
ผ฾าเช็ดมือ ขนาด 12"x12" (ผ฾าฝูายสีเขียว)
ผ฾าสวมหัวกรอผ฽าตัด ขนาด 3 นิวx1 ม.         ้
ผ฾าม฿อปดันฝุนขนาด 24"   ุ
ผ฾าม฿อบถูพื้น ขนาด 10"
ผ฾าพลาสติก(ชนิดหนา) หน฾ากว฾าง 72" (1:36ม.)
ผ฾าพลาสติก (ชนิดหนา) หน฾ากว฾าง 76" (1:36ม.)
         ฾
ผ฾ายกตัวผูปุวย ขนาด 80 ซม.x 2 ม.
ผ฾ายาง(อย฽างหนา)ปูรองนอน สําหรับผูปุวย          ฾
ผ฾ายางปูพื้นลิฟทแเล็ก
หมวกผ฾าสําหรับยามพร฾อมตรา ม.มหิดล
ยางแผ฽นเรียบ ขนาด 60x80 ซม.
ฟิลแมยืดถนอมอาหาร ชนิดโพลิเอทิลีน ขนาด 30 ซม.x 60 ม. (GLAD)
พลาสติกหุ฾มใส ขนาด 18" x 500 ม.
Fresh Wrap 10 (ฟิลแมยืด) ขนาด 30 ซม.x30 ม. (1:48 ม฾วน)
พลาสติกฝูา (สีขาวขุน) ขนาด 27x40 ซม.   ฽
พลาสติกใส ขนาด 0.5 มม.
ฝักบัวพลาสติก
      ุ ฽
พรมดักฝุน รุน Nomad Extra Duty Backed หน฾ากว฾าง 4 ฟุต
พรมเช็ดเท฾า 3M. ขนาด 23.50"X55.50"
พรมเช็ดเท฾า 3M ขนาด 48x56 นิว             ้
      ุ           ฽
พรมดักฝุน 3M รุน Nomad Cushion Plus ขนาด 3 x12 ฟุต
       ุ         ฽
พรมดักฝุน 3M รุน Nomad Extra Duty ขนาด 3X60 ฟุต
               ุ
แผ฽นกาวดักฝุน ขนาด 26"x45" (1:240ชิน)            ้
พานพุ฽ม ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8.5 "
ไฟแช็ค
น้ํามันไฟแช็ค "รอนสัน" ขนาด 128.5 มล.
ไม฾กวาดเพดาน
ไม฾เช็ดกระจก
  ี
ที่รดน้ําเวลาล฾างพื้น
   ี
ที่รดน้ําบนกระจกเวลาทําความสะอาด
ที่แขวนผ฾า ชนิดติดผนังข฾างเดียว
ที่แขวนผ฾าชนิดติดผนังข฾างเดียว
ราวแขวนผ฾าเช็ดมือ ชนิดมีหยึด 2 ข฾าง       ู
ราวแขวนเสือตะกัว  ้         ่
ไม฾มีอปดันฝุน ขนาด 30"ุ
            ุ
ไม฾ม฿อปดันฝุน ขนาด 24" ด฾าม 1.5 เมตร
ไม฾ม฿อปถูพื้น ขนาด 10"
ไม฾ม฿อปถูพื้น ชนิดกลม
ไม฾จิ้มฟัน ชนิดแหลม 2 ด฾าน (1:100 อัน)
ไส฾กรอง Inline Sediment 12 นิว          ้
ไส฾กรองคารแบอน 12 นิว            ้
ไส฾กรองเรซิน 12 นิว ้
รองเท฾าแตะ (ฟองน้ํา)
รองเท฾าแตะ (ยาง)
รองเท฾ายาง @Healthy สําหรับใส฽ในงานผ฽าตัด
รองเท฾าบูท฾
ร฽มผ฾าใบ 45" พร฾อมขาตัง  ้
ร฽มผ฾าใบ
    ้
ขาตังร฽มผ฾าใบ
ร฽มมือถือ ขนาด 30 นิว  ้
ลังพลาสติก
ลังพลาสติกสําหรับใส฽แก฾วขนาดบรรจุ 24 ใบ
ลังพลาสติกสําหรับใส฽แก฾วขนาดบรรจุ 36 ใบ
พาเลทพลาสติก ขนาด 40x40 ซม.
สเปรยแปรับอากาศ (1:350 ml.)
สเปรแยฆ฽าแมลง (1:300 ml.)
ยากันยุงแบบขด (1:10 ขด)
สเปรแยกําจัดยุง ขนาด 600 มล.
น้ํายากําจัดยุง (ก.ย15)
เม็ดเคมีสําหรับไล฽หนู (สะตอม)
สายยางพลาสติก
สายยางไส฾ไก฽
สายยางท฽อก฿าซออกซิเจน
สายยางอย฽างหนาสําหรับท฽อแก฿สไนตรัสจาก Pipe line
สายฉีดดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนดแ
สายเคมีดับเพลิง ขนาด 20 ปอนดแ
สายฉีดดับเพลิง
  ้
เสือกันฝน
   ้            ่
เสือพลาสติก (สําหรับใส฽ล฾างเครืองมือ)
หมอนหนุน
หน฾ากากกรองฝุน  ุ
หัวเตาแก฿สเทอรแโบพร฾อมข฾อต฽อและขาตัง ้
เตาไฟฟูา ขนาด 220V.1500W.
อ฽างพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 38x33x28 ซม.
อ฽างพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 51x36x28 ซม.
เอ็นพลาสติก ( 1:50 เมตร)
อลูมิเนียมฟอยดแ ขนาด 45 ซม.x7.6 ม.
สก฿อตไบรทแ "3M" No. 98 ขนาด 150x225 ม.ม.(1:10 แผ฽น)
สก฾อตไบรแท ชนิดมีฟองน้ํา
แผ฽นขัดพื้น 3M (สีดํา) ขนาด 16"
แผ฽นขัดพื้น 3M ขนาด 18" (สีดํา)
แผ฽นขัดพื้น 3M ขนาด 20" (สีดํา)
แผ฽นขัดพื้น 15" (สีแดง)
แผ฽นขัดพื้น 18" (สีแดง)
แผ฽นขัดพื้น 20" (สีแดง)
แผ฽นขัดพื้น 3M (สีขาว) ขนาด 16"
แผ฽นขัดพื้น 3M (สีขาว) ขนาด 18"
แผ฽นขัดพื้น 3M (สีขาว) ขนาด 20"
                        ้     ้
(ยกเลิก)สก฿อตไบรแทชนิดมีฟองน้ํา ขนาด กว฾าง 3 นิว ยาว 5 นิว
โครงแขวนถุงผ฾าเปือน  ้
        ้
ถุงผ฾าใส฽ผ฾าเปือน
ถุงเมโย ขนาด 70x135 ซม.
โครงถังทิ้งผ฾าก฿อสพร฾อมถังสแตนเลส
รถเข็นโครงเหล็ก ขนาด 16 แกลลอน
ที่เข็นถังทรงกลม ขนาด 46x80 ซม. ล฾อยางดํา 3"
รถเข็นถังก฿าซสแตนเลส
ห฽วงโลหะ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 ซม.
แอลกอฮอลแ สําหรับจุดไฟ (1:15 ลิตร)
ลูกโปุง (1:100 ลูก)
                      ้
พลาสติกไส฾ไก฽ ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.5 นิว (5 กก.)
พลาสติกไส฾ไก฽ ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2 นิว ้
               ่  ่
ก฾านพลาสติกแบบสีเหลียม ขนาด 3 มม. ยาว 1 เมตร
ด฾ายเย็บผ฾า "วีนัส" ความยาว 550 ม.
เข็มจักรเย็บผ฾า
ซิป ความยาว 21 นิว     ้
หนังยาง (วงเล็ก)
หนังยาง (วงใหญเ)
กรง (ยกเลิก)
เย็บขอบผ฾าเช็ดมือ ขนาด 12"x12"
สายพานเครืองรถยนตแ ่
สายพานแอรแรถยนตแ
สายพานเพาเวอรแ
   ่             ่
เปลียนถ฽ายน้ํามันเครืองพร฾อมอะไหล฽
           ่
ซ฽อมและเปลียนอะไหล฽รถยนตแ
    ่
เปลียนยางรถยนตแพร฾อมตังศูนยแถ฽วงล฾อ้
     ่
เปลียนแบตเตอรีรถยนตแ   ่
เติมน้ํายาแอรแ/ล฾างคอมแอรแ
            ่        ่
ซ฽อมระบบเครืองปรับอากาศ/เปลียนอะไหล฽แอรแ
      ่
เปลียนยางในรถจักรยานยนตแ
สายรัดท฽อยางหม฾อน้ํา
ที่ปัดน้ําฝนรถยนตแ ขนาด 18" (แบบหัวล็อค)
ที่ปัดน้ําฝน ขนาด 16" (แบบใส฽น฿อต)
ที่ปัดน้ําฝน ขนาด 18" (แบบใส฽น฿อต)
มือหมุนกระจกรถยนตแ
ยางรถยนตแ
ยางรถจักรยานยนตแ
เกยแวัดลม (แบบเข็มวัด)
หัวเติมลม
       ่
แบตเตอรีรถยนตแขนาด 12 โวลตแ 75 แอมป฼
        ่
แบตเตอรีรถยนตแขนาด 12 โวลตแ 70 แอมป฼
         ่
แบตเตอรีรถยนตแขนาด 12 โวลตแ 75 แอมป฼
วาวลแ ฝักบัว
ก฿อกน้ําออกจากผนัง แบบโค฾ง
บอลวาวสแ ทนความร฾อน ขนาด 4 หุน
ลูกยางก฿อกน้ําแบบมีก฾าน
บอลวาวลแเปิด-ปิดน้ําก฾านยาวขนาด 6 หุน
                   ้
บอลวาวลแเปิด-ปิดน้ําก฾านสัน ขนาด 4 หุน
บอลวาวลแ เปิด-ปิดน้ําก฾านยาว ขนาด 4 หุน
ก฿อกเปิด-ปิดสนาม ขนาด 4 หุน
ก฿อกน้ําคูลเลอรแ
ก฿อกน้ําแบบมีสปริง
หัวก฿อกน้ําตูเย็น฾
หัวก฿อกน้ําแบบคล฾องกุญแจได฾ ขนาด 6 หุน
อ฽างน้ําสแตนเลส ขนาด 16x16 นิว  ้
กล฽องเหล็ก อย฽างหนา ขนาด 1"x1"
บอลวาวลแเกลียวนอกและเกลียวใน ขนาด 4 หุน
มาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2" - 1.1/2"
บอลวาวลแก฾านยาว ขนาด 1"
บอลวาวลแก฾านยาว ขนาด 2"
             ้
บอลวาลแวก฾านสันเกลียวนอก-นอก ขนาด 4 หุน
              ้
บอลวาลแวก฾านสันทองเหลืองเกลียวใน ขนาด 2 หุน
ชารแฟอ฽างล฾างมือ
สายน้ําทิ้ง (อ฽างน้ํา)
      ้ทิ
ท฽อนํา ้งพลาสติกขนาด 1" ชนิดเกลียว
สายน้ําทิ้งชนิดเกลียวย฽น
ท฽อน้ําทิ้งใต฾อ฽างล฾างมือแบบโค฾ง
โถอ฽างล฾างมือ
ที่กรองผงอ฽างล฾างมือ ชนิดตาละเอียด
สะดืออ฽างล฾างมือ ขนาด 4"
ท฽อน้ําทิ้งของอ฽างซิ้ง
สะดืออ฽างแบบมีเกลียวอัด
ชารแปคอโต
        ่
ไส฾กรองเครืองทําน้ําเย็น
ชุดสะดืออ฽างล฾างภาชนะ ขนาด 11/4 (ขนาดใหญเ)
          ฾          ฽
อ฽างล฾างมือ ยี่หอ American Standard รุน TF-0416
           ฾          ฽
อ฽างล฾างมือ ยี่หอ American Standard รุน TF-0409
            ฾          ฽
อ฽างล฾างมือ ยี่หอ American Standard รุน TF-476
สายชําระ
สายฝักบัว
หัวน้ําพุสปริงเกอรแแบบปรับหัวได฾
หัวน้ําพุสปริงเกอรแแบบหมุนรอบขนาดใหญ฽
สายยางสีเขียว ขนาด 4 หุน
สายยางสีขาว ขนาด 3 หุน
สายยางสีขาว ขนาด 4 หุน
โถชักโครกสีขาว
ฟัตวาลแวชักโครกขนาด 1"
ยางฟลัดวาวลแของชักโครกแบบนังยอง  ่
ยางรองโถชักโครก (ตามตัวอย฽าง)
ชุดกดน้ําลงโถปัสสาวะ
    ่
ฝานังชักโครก
แกนสําหรับใส฽กระดาษชําระ
     ่           ฽
ฝานังชักโครก COTTO รุนประหยัดน้ํา
ฟัตวาวลแแฮ฾งคแขนาด 4 หุน ของโถปัสสาวะ
ฟัตวาวลแ ของโถปัสสาวะ PUSH
   ่
โถนังชักโครก อเมริกันสแตนดาดสแ
O-RING ใช฾กับ ฟัตวาวลแของชักโครก
ฝาปิดน้ําในชักโครก
วาวแลปิด-เปิดน้ําแบบพวงมาลัย 2 นิว  ้
ผงยาแนวยิบซั่ม
วาวแลปิด-เปิดน้ํา แบบพวงมาลัย ขนาด 1 นิว   ้
               ฽
ฝาถังพักน้ํา COTTO รุนประหยัดน้ํา
             ฽
ถังพักน้ําโถชักโครก รุน TF4049
         ฾
โถปัสสาวะ ยี่หอ American Standard
        ่              ฾    ฽
โถชักโครกนังยอง FLUSH VALVE SQUAT ยี่หอ COTTO รุน C202
                ฾    ฽
ยางรูปกรวยชุดฟลัชวาลแว ยี่หอ TOTO รุน TS 401 (NS)
      ่           ฾    ฽
ยางกันรัวที่โถชุดฟลัชวาลแว ยี่หอ TOTO รุน TS 401 (NL/NS)
               ฾
ชุดก฾านกระทุ฾งฟลัชวาลแว ยี่หอ TOTO (ZECS3421)
          ฾
น฿อตพลาสติกตัวผู-เมีย ถังพักน้ําโถชักโครก
ท฽อซูเปอรแหุ฾ม
ท฽อ P.V.C. 2 1/2"
ท฽อ P.V.C. 4 หุน สีฟูา
ท฽อยางพลาสติก
ท฽อ P.V.C.ขนาด 6 หุน
ท฽อ P.V.C. 4 หุน สีเหลือง
ท฽อ P.V.C. 4 หุน สีฟูา ยาว 2 ซม.
ท฽อประปาเหล็ก ขนาด 6 หุน
ท฽อ PVC ขนาด 1 1/2" แบบหนาสีฟูา
           ้
ท฽อ PVC ขนาด 2 นิว แบบหนาสีฟูา
            ้
ท฽อ PVC ขนาด 1 นิว (1:4 เมตร)
  ฾
ที่รอยท฽อ PVC (มีเนียมแบน)
              ้
ท฽อน้ําทิ้ง P.V.C. ขนาด 1 นิว
ท฽อ PVC เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3/4" สูง 1.5 ซม.
ต฽อตรง P.V.C. ขนาด 4 หุน
ต฽อตรง P.V.C. เกลียวนอก ขนาด 4 หุน
ข฾องอ P.V.C. ขนาด 4 หุน
ข฾องอ P.V.C ขนาด 6 หุน
ข฾องอ P.V.C. ขนาด 1 1/2"
ข฾องอเกลียวนอก
ข฾องอเกลียวใน
ฝาอุด P.V.C. ขนาด 4 หุน
แฟรแนัท
สามทางพร฾อมแฟรแนัท
ข฾อต฽อพร฾อมแฟรแนัท
ข฾องอ P.V.C. 2 1/2"
ต฽อตรงเกลียวนอก P.B. 20 มม. X 1/2"
ต฽อตรง P.V.C. 4 "
ข฾องอ P.V.C. 4 หุน สีเหลือง
ข฾ออุดตัวผู฾ P.V.C. 4 หุน
ข฾องอ P.V.C. 1"
ข฾อต฽อตรง P.V.C. เกลียวใน1 1/2 นิว  ้
     ่
หกเหลียมเหล็ก 6 หุน ออก 4 หุน
ข฾อต฽อตรง P.V.C. ขนาด 1 1/2 นิว   ้
ข฾อต฽อตรง P.V.C.ขนาด 1" ลด 6 หุน
ข฾อต฽อตรงเหล็ก 6 หุน ลด 4 หุน
สามทาง P.V.C. ขนาด 4 หุน
สามทางเหล็ก 6 หุน ลด 4 หุน
ข฾องอเหล็ก 45 องศาออก 6 หุน
    ้
นิปเปินเหล็ก ขนาด 6 หุน
ข฾องอ P.V.C. ขนาด 2"
น฿อตสแตนเลส ขนาด 2 1/2"
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 4 mm.
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 6 mm.
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวในขนาด 8 mm.
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 4 mm.
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 6 mm.
ข฾อต฽อตรงทองเหลือง เกลียวนอกขนาด 8 mm.
น฿อตหางปลา
ข฾องอ P.V.C. ขนาด 1 1/4 นิว  ้
ข฾องอเหล็ก ขนาด 6 หุน
ข฾อต฽อตรง P.V.C. ขนาด 2 นิว   ้
ข฾อต฽อตรง P.V.C. ขนาด 6 หุน
ข฾องอ PVC 2 1/2"
    ่       ้
หกเหลียมเหล็ก 1 นิว ออก 4 หุน
น฿อตเกลียวตลอด
ข฾อต฽อทองเหลือง 4 หุนแบบหางปลา
ข฾อต฽อตรง แบบตราไก฽
ข฾อต฽อเกลียวนอก 2 หุน ขนาด 6 mm.
น฿อต พร฾อมแหวนรอง
ข฾อต฽อตรง P.V.C. ขนาด 3" ออก 2 1/2"
ข฾อต฽อตรงหางปลา ขนาด 4 mm.
ข฾อต฽อตรงหางปลา ขนาด 6 mm.
ข฾อต฽อตรงหางปลา ขนาด 8 mm.
ข฾อต฽อตรงหางปลา เกลียวนอก ขนาด 4 mm.
ข฾อต฽อตรงหางปลา เกลียวนอก ขนาด 6 mm.
ข฾อต฽อตรงหางปลา เกลียวนอกขนาด 8 mm.
ข฾อต฽อสามทางทองเหลือง ขนาด 4 mm.
ข฾อต฽อตรงสามทางทองเหลือง ขนาด 6 mm.
ข฾อต฽อสามทางทองเหลืองขนาด 8 mm.
ข฾อต฽อเกลียวใน พร฾อมแฟรแนัท ขนาด 25 mm. ลด 4 หุน
ข฾อต฽อตรง PVC ขนาด 1 นิว   ้
ข฾อต฽อสามทาง PVC ขนาด 1นิว     ้
ฟีแทป PVC ขนาด 2 นิว   ้
ข฾อต฽อสามทาง PVC ขนาด 2 นิว     ้
ข฾องอ PB 20X 1/2 เกลียวนอก
     ั
แคล฾มป฼รดท฽อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 90x11/2 นิว้
เทปพันเกลียวประปา
น้ํายาประสานท฽อ P.V.C.
น้ํายากัดท฽อ ZEP-FLO ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
น้ํายากันซึม
ซิลิโคนยาขอบสุขภัณฑแ
       ฾
ชุดกรองน้ําตูน้ําเย็นพร฾อมไส฾กรอง
  ้
ขัวลูกลอย
ลูกลอยถังพักน้ําใต฾ดิน
เหล็กรัดท฽อ P.V.C. 4 หุน
         ่
ยางประเก็นเครืองกรองน้ํา
ADVANCED LATEX (กาวสําหรับอุดรอยรัว)  ่
           ฾
ก฾านกดชักโครก ยี่หอ COTTO
   ้
ขัวลูกลอย ตราจิงโจ฾
          ่
ตะแกรง ล฾อมเครืองกลันน้ํา ่
กาวแท฽ง ซิลิโคน
แค฾มรัดท฽อ PVC ท฽อเหล็กขนาด 4 หุน
แค฾มรัดท฽อ PVC ท฽อเหล็กขนาด 6 หุน
แค฾มรัดท฽อ PVC ท฽อเหล็ก ขนาด 1"
แค฾มรัดท฽อ PVC ท฽อเหล็ก ขนาด11/2"
แค฾มรัดท฽อ PVC ท฽อเหล็ก ขนาด 2"
         ฾     ฽
ฝูาเพดาน ยี่หอ เซโรเทด รุน HHS197M
ไส฾กรองน้ํา แบบเซรามิค
ฝาอุดเกลียวในเหล็ก ขนาด 4 หุน
ฝาอุดเกลียวนอกเหล็ก ขนาด 4 หุน
ไม฾อัดยาง 10 มิล กันน้ํา ขนาด 4x8 ฟุต
ไม฾ยาง 3"x1 1/2" ยาว 5 เมตร
ไม฾ควิ้
ไม฾แดงขนาดกว฾าง 12" หนา 2"
ไม฾อัดสัก หนา 4 มม. ขนาด 4x8 ฟุต
โฟเมก฾าสีขาว ขนาด 4'x8'
    ้
ไม฾เนือแข็งขนาด 2"x5"X2.5 เมตร
     ้
ไม฾เนือแข็งขนาด 2"x6"x3.5 เมตร
        ้
ไม฾พื้นเนือแข็งขนาด 1"x8"x3.5 เมตร
ไม฾เคร฽าหน฾า 3" ยาว3 เมตร
ไม฾อัด 6 มม.
ไม฾อัดเคลือบ
ไม฾เคร฽าหน฾า 3" ยาว 3 เมตร
กาวดินน้ํามัน HEXCEL EPOXY PUTTY
                ่
กาวอีพ฿อกซี่ชนิดพิเศษ อุดรอยรัว ZEP
ผ฾าทรายขัดพื้น
แผ฽นยางสีดํา ขนาด 1x2 เมตร หนา 1 หุน
           ่
แผ฽นยางรองพื้นกันลืน ขนาด 1.20x4.50 เมตร
ตะปูตอกขนาด 1" หัวโต
ตะปูตอกไม฾ 2 1/2"
ตะปูตอกไม฾ 3"
ตะปูตอกฝูา ขนาด 1 1/2"
ตะปูตอกฝูา ขนาด 3/4"
ตะปูตอกคอนกรีต 3"
                      ้
ตะปูควงเกลียวปล฽อย หัวเปเปอรแแฉกขนาด 1 นิว (1:1,000 ตัว)
                   ้
ตะปูควงเกลียวปล฽อยธรรมดา ขนาด 1 นิว (1:1,000 ตัว)
ตะปูตอกไม฾ขนาด 3 1/2 นิว ้
ตะปูควงเกลียวปล฽อย หัวเปเปอรแแฉก ขนาด 1/2 นิว ้
ตะปูควงเกลียวปล฽อย ขนาด 1/2 นิว  ้
ตะปูควงเกลียวปล฽อย ขนาด 3/4 นิว   ้
      ิ๊
ตะปูตีกบ ขนาดยาว 1 ซม.
               ้
ตะปูตีคอนกรีต ขนาดยาว 1 นิว (1:1 กก.)
ดอกสว฽านเจาะกุญแจ (1:3 อัน)
                    ้
ตะปูเกลียวปล฽อย หัวเปเปอรแ ขนาด 5/8 นิว (1:1,000 ตัว)
          ้
ตะปูเกลียวยึดกระเบือง
ตะปูตอกไม฾ ขนาด 2 นิว  ้
แผ฽นฝูาทีบารแไวนิล ตราช฾าง ขนาด 60x60 ซม. หนา 9 มม.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 2 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 2.5 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 3 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก 3.5 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 4 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 4.5 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 5 mm.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 1มม.
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 1 หุน
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด1 1/2 หุน
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 2 หุน
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 2 1/2 หุน
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 3 หุน
ดอกสว฽านเจาะเหล็ก ขนาด 4 หุน
ดอกสว฽านเจาะกุญแจ (1:3 อัน)
ดอกสว฽าน ROTARY เจาะคอนกรีต
ดอกสว฽านมือหมุน
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 มม.
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 3 มม.
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 1 หุน
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 1 1/2 หุน
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 หุน
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 2 1/2 หุน
ดอกสว฽านเจาะสแตนเลส ขนาด 3 หุน
กลอนประตูอลูมิเนียม
กลอนล฿อคฝาตู฾
ก฾ามปูสําหรับล฿อกประตู
กุญแจ
           ่
กุญแจล฿อคบานเลือนกระจก
     ฾
กุญแจตูเหล็ก
กุญแจล็อกประตู บานสวิง
กุญแจ ประตูกระจก
กุญแจโต฿ะทํางาน
กุญแจมือ
กุญแจล฿อคประตูอลูมิเนียม
บานพับทองเหลือง 6" แบบมีแหวนทองเหลือง
บานพับหน฾าต฽างวิทโก฾ 12"
สายยูชนิดฝัง ขนาด 2 1/2 นิว ้
       ฾   ่
บานพับ ตูเก็บเครืองมือ
บานพับ ขนาด 3x1 นิว  ้
สายยู ขนาด 2 นิว ้
มือจับประตูอลูมิเนียม(สีชา)
ลูกล฾อยางแบน (แกนเกลียว) ขนาด 4"
      ่
ลูกล฾อเครืองขัดพื้นขนาด 3"
ล฾อยางรถเข็นขนาด 8"
ลูกปืนล฾อรถเข็นขนาด 8"
ลูกล฾อยางแบบแกนเกลียว ขนาด 3 นิว   ้
               ้
ล฾อแบนแกนเกลียว ขนาด 4 นิว (1:3อัน)
                  ้
ลูกล฾อไฟเบอรแแกนเกลียว ขนาด 2 นิว (ตราม฾า)
                 ่
Door Gear (ชุดลูกล฾อประตูบานเลือนแบบแขวน)
                ้
ลูกล฾อยางแบบแปูน ขนาด 6 นิว (ตราม฾า)
สายน้ําทิ้ง
รางหน฾าต฽าง
สกูรพร฾อมหัว
ข฾อต฽อทองเหลือง
แหวนรัดท฽อเหล็ก ขนาด 2 1/2"
ลูกรีเวท (สําหรับใช฾ยิงโลหะให฾ติดกับส฽วนต฽าง ๆ )บรรจุ 500 ตัว
ฝาบ฽อเกรอะ
โซ฽เหล็ก 3 หุน
สกูรเกลียวปล฽อย
อลูมิเนียมเส฾นฉากขนาด 1/2"
ท฽ออลูมิเนียม ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.3 มม.
แหวนเหล็ก
พุกเหล็กฝังปูน
ท฽อเหล็กกลม (ท฽อเหล็กดํา) ขนาด 0 1/2" หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร
ท฽อเหล็กดํา ขนาด 1/2" หนา 3 มม.
เหล็กเส฾นขนาด 2 หุน
ท฽อทองแดง เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8 mm.
สังกะสีลอนเล็ก ขนาด 5 ฟุต
สังกะสีหลบ ขนาด 6 ฟุต
ตะปูตอกสังกะสี (30 ตัว/ กล฽อง)
 ฾
มุงลวด ขนาด 71.50x99 ซม.
  ฾
มุงลวด ขนาด 70x97 ซม.
   ฾
มุงลวด ขนาด 71x98 ซม.
                 ้
ท฽อเหล็กดําเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1 นิว หนา 3 มม.
ท฽อเหล็กอาบสังกะสีเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2 1/2 นิว ้
น็อตหัวกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3 หุน ยาว 4 นิว ้
เหล็กเส฾นกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 6 มม.
ลวดผูกเหล็ก
    ้
รางลินชัก
รางอลูมิเนียม ยาว 99.CM
น฿อตทองเหลือง ตัวเมีย
ท฽ออลูมิเนียม สําหรับแขวนผ฾า
เหล็กฉาก ขนาด 3"x3" หนา 9 mm.
ท฽อเหล็ก ขนาด 10 ซม. 4 หุน
ท฽อเหล็ก ขนาด 6 ซม. 4 หุน
น็อตหัวกลม
ท฽ออลูมิเนียม ขนาด 3 หุนพร฾อมหูยึด
ท฽ออลูมีเนียม ขนาด 4 หุน พร฾อมหูยึด
          ้
ท฽อเหล็ก ขนาด 2 นิว ยาว 3.50 ม. (ทาสีสลับขาวดํา)
เหล็กเส฾น ขนาด 6 มม.
เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.
                  ้
รางอลูมิเนียม รูปตัวซี ขนาด 1.5 นิว ยาว 6 เมตร
                   ฾
ลูกบิดประตู Cylindrial Lock Sets ยี่หอ RMI
โช฾คอัพประตูบานสวิง
ลวดมัดผ฾า
ปูนซีเมนตแขาว (1:20 กก.)
ปูนซีเมนตแ
ทรายหยาบ
หิน #3
อิฐบล฿อก
ยิปซั่มโปฺวปูน
หิน # 1
อิฐเผา อ.ป.ก.
สกัดแหลมเจาะปูน
ครอบปรับซ฾าย-ขวา
แผ฽นกลาสโซลิท
กรงไก฽เคลือบพลาสติก
สีน้ํามัน T.O.A. (1:3.785 ลิตร)
สีก฾านเหลือง
สีโปฺว
สีสเปรแย ขนาด 400 cc.
สีพลาสติก TOA (1:18.925 ลิตร)
น้ํามันแชลแล็คทาไม฾ No.3 (500cc./ขวด)
สีรองพื้นไม฾ (1:3.785 ลิตร)
สีน้ํามันชนิดแห฾งเร็ว (1:3.785 ลิตร)
แม฽สีผสมสีน้ํามัน
  ุ
ฝุนแดง
   ุ
ฝุนเหลือง
แลคเกอรแสเปรยแ ขนาด 400 cc.
สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายนอก (บรรจุ 5 gal.) ตรานิปปอนเพนทแ
สีน้ําพลาสติกรองพื้นปูน (บรรจุ 5gal/ถัง)
สีน้ํามัน TORA T357
สีน้ํามัน TORA T109
สีน้ํามัน TORA T42
สีรองพื้นเหล็ก (1:3.785 ลิตร)
สีน้ํามันชนิดเกล็ด (1:3.785 ลิตร)
สีสเปรยแ (clear)
สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายใน (1:5 gal.) ตรานิปปอนเพนทแ
สีบรอนซแทอง (1:0.946 ลิตร)
สีทาถนน ชนิดสท฾อนแสง (ซินแครแ)
สีน้ําทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร
สเปรยแสีทองอะคริลิคแลคเกอรแ G-9000
สีรองพื้นสเปรยแอะคริลิค G-118
            ฽
สีน้ําอะคริลิคสีทอง รุน PM AG-55 (1:3.785 ลิตร)
สีน้ําอะคริลิคแท฾ (สีขาว) ขนาด 20 ลิตร
สีน้ําอะคริลิคแท฾ (สีเหลือง) ขนาด 1 แกลลอน
สีน้ําอะคริลิคแท฾ (สีแดง) ขนาด 1 แกลลอน
สีน้ําอะคริลิคแท฾ (สีน้ําเงิน) ขนาด 1 แกลลอน
    ่
ยูเนียน P.V.C. ขนาด 1 1/2 นิว  ้
     ่
ยูเนียน P.V.C. ขนาด 2 นิว  ้
      ่
ยางยูเนียน ขนาด 1 1/4 นิว   ้
น้ํามัน COMPRESSOR BCLO 1500 XL ROTOROIL 1500
       ิ
น้ํามันยูรเทนพร฾อมน้ํามันผสม (1:3.785 ลิตร)
        ่
น้ํามันเครือง 2T
น้ํามันดีเซล (1:200ลิตร)
         ่
น้ํามันเครืองดีเซล 5ลิตร/แกลลอน
          ่
น้ํามันเครือง No.68 (Compressor oil)
น้ํามันก฿าด
น้ํามันไฮโดรลิค (1:5 ลิตร)
น้ํามันสน (1:11 ลิตร)
น้ํามันสน (1:2 ลิตร)
น้ํามันผสมสี ( 1:5 ลิตร )
น้ํายา CONTACT CLEANER ชนิดแห฾งเร็ว (1:200 ML.)
น้ํายาเช็ดอลูมิเนียม
น้ํายากัดสนิม ขนาด 300 ml. ( SONAX )
น้ํายาล฾าง MOTOR ZEP FORMULA 300
น้ํายาแทรกซึมกัดสนิม ZEP RESERVE
น้ํายากําจัดสิงอุดตัน ZEPFLO ่
น้ํายาแว฿กซี่ ขนาด 125 มล.
ครีมขัดเคลือบเงารถยนตแ (227 g./กระป฻อง)
ครีมขัดเงา(ดิงโก฾)
สเปรแยจารบีเหลวใส และทนความร฾อนอเนกประสงคแ (ALL-LUBE)
                ่         ้
สเปรแยหล฽อลืนแทรกซึมไล฽ความชืน เคลือบปูองกันสนิม (DE-MOT)
                          ่
สเปรแยน้ํามันแทรกซึม ละลายสนิมและหล฽อลืน (SPA-LOOBE)
สเปรแยทําความสะอาดอุปกรณแไฟฟูาและอิเล็คโทรนิค ชนิดแห฾งเร็ว (SAF-CON)
                       ่
น้ํายาทําความสะอาดเครืองทําความเย็น (DE-SCALER CB)
กรรไกรตัดท฽อ P.V.C
ดอกสว฽าน ROTARY เจาะคอนกรีต
ดอกสว฽านมือหมุนเจาะรูกุญแจ
ตะไบแทงเลือย ขนาด 5"    ่
เหล็กฉากช฽างไม฾
ใบกบไสไม฾
ประแจเลือน      ่
  ่
สิวเจาะไม฾ 1/2"
      ่
ใบเลือยวงเดือน MAKITA ขนาด 9" 30 ฟัน
ใบกบไฟฟูา MAKITA ขนาด 4"
บันไดอลูมิเนียม แบบ 3 ขัน           ้
ไม฾ scale สามเหลียม 1 : 20        ่
   ่
เลือยใหญ฽ ยี่หอ อีควิป No.7 CP   ฾
       ่
ใบเลือยใช฾กับเลือย No.7 CP       ่
ฆ฾อนหัวสีเหลียมขนาด 5/8่     ่
ประแจคอม฾า
ไขควง (ชุดเล็กจิ๋ว)
แปรงขนกระต฽าย 4 นิว (แบบปล฾อง)       ้
แปรงทาสีขนาด 1"
แปรงทาสี ขนาด 3"
แปรงทาสี ขนาด 4"
ตลับเมตรความยาว 5 เมตร
ดินสอขีดไม฾
     ่
เครืองมือยิงรีเวท
ไขควงปลายแบน ขนาด 7" (ตอกได฾)
ไขควงปลายสีแฉก ขนาด 7" (ตอกได฾)   ่
คีมคอม฾า ขนาด 12"
คีมปากใหญ฽ ใช฾จับทั่วไป ขนาดกลาง
คีมปากแหลม ขนาดกลาง
    ่
เลือยไฟฟูาจิ๊กขอ พร฾อมใบสํารอง
          ่
คันเลือยเหล็ก พร฾อมใบ
        ่
ใบเลือยเหล็กไฮสปิด เบอรแ 24
         ่
ใบเลือยเหล็กไฮสปิด เบอรแ 18
แปรงลูกกลิง       ้
เต฿าสําหรับตีเส฾น
บันไดอลูมิเนียม
เหล็กโปฺวสี
ฆ฾อนตีสายไฟ #150
ที่ตัดกระจก
พลัว  ่
กรรไกรตัดต฾นไม฾
ใบคัดเตอรแสําหรับตัดต฽อเหล็ก ชนิดมือหมุน
หัวเติมลมพร฾อมชุดคอปเปอรแ
หัวฉีดลมมือถือ พร฾อมชุด คอปเปอรแ
กระดาษทรายผ฾าชนิดหยาบ
ไขควงชุด 16 ตัว (1006 N)
ใบมีดคัสเตอรแ ตัดท฽อเหล็ก
เข็มขัดนิรภัย
แปรงทาสี ขนาด 2''
แปรงทาสี ขนาด 2 นิว      ้
คีมปากจิ้งจก CP 626
            ฾
ไขควง เทสไฟ ยี่หอ CHAMPION
แปรง ทองเหลือง
ตะไบหางหนู ขนาด 2 หุน
ตะไบหางหนู ขนาด 4 หุน
  ฾
บุง ขนาด 1 นิว    ้
                 ่
หน฾ากากปูองกันการเชือมไฟฟูา แบบสวมหัว
 ่
สิว ขนาด 1 นิว   ้
ฆ฾อนหัวไฟเบอรแ
ฆ฾อนด฾ามไฟเบอรแ มีที่งัดตะปู
ฆ฾อนเหล็ก หัว1/2" ด฾ามยาว 7"
ดอกสว฽าน (ชุดใหญ฽)
กระดาษทรายน้ํา # 500,1200
ไฟเบอรแตัดเหล็ก ขนาด 14 นิว      ้
ใบเลือยฉลุ่
บันไดอลูมิเนียม 6 ขัน   ้
บันไดอลูมิเนียม 8 ขัน    ้
คีมปากแหลม ยาว 7 นิว 502 B     ้
คีมปากเฉียง (คีมตัด) ยาว 5.1/2 นิว   ้
คีมปอกสายไฟ (แบบ B) ยาว 6.1/4 นืว      ้
ไขควงลองไฟ 220 V 250 V กันไฟฟูา 1000W.
ไขควงแกนเล็ก ปากแบน 602 CB ยาว 10 นิว        ้
ไขควงแกนเล็ก ปากแฉก 612 CR ยาว 10 นิว       ้
ไขควงแกนใหญ฽ ปากแบน 605 CR ยาว 10 นิว          ้
ไขควงแกนใหญ฽ ปากแฉก 615 CR ยาว 12 นิว         ้
ไขควงหัวโต ปากแบน 627 CR ยาว 1 นิว       ้
ไขควงหัวโต ปากแฉก 626 CR ยาว 1 นิว      ้
ไขควงแฉก หักมุม สองหัว 637 PH
                ้
แผ฽นไฟเบอรแตัดกระเบือง ขนาด 4 นิว     ้
   ่
เลือยลันดา ขนาด 26"
ก฾ามปูสําหรับล฿อคประตู
       ้
กระเบืองลอนคู฽ หนา 5 มม.
        ้
กระเบืองยาง 9" x 9"
         ้
กระเบืองยาง ขนาด 12"X12"
สายมูลี่  ฽
สายดึงผ฾าม฽าน
ท฽อลม POLYURETHANE 8X5 mm.
กระดาษกาวตีเส฾น
ขอบยางบบันได ขนาด 4"
ขอบยางบันได ขนาด 1 1/2"X1 1/2"
บานประตูสวิงไม฾ ขนาด 66x80 ซม. บุด฾วยไม฾อัดสัก
ขอบบัวติดกระเบืองยาง        ้
ยางรองขาเก฾าอี้ ชนิดพลาสติก
ผ฾ากํามะหยี่ติดตูประกาศ      ฾
      ้
กระเบืองปูพื้น
หัวเทียนรถตัดหญ฾า
ไม฾กวาดพร฾อมด฾าม
พุกพลาสติก
รางเดินสายโทรศัพทแ
สายดับเพลิง
รถเข็นชนิดพับได฾ ขนาด 13 นิว            ้
              ้
แผงเหล็กกันจราจร ขนา 40x140 ซม.
กระจกโค฾ง 90 ขนาด 65 ซม.
ปูายสัญญาณจราจร
แค฾มล็อคปูายพร฾อมน็อตสกรู
กระจกใส ขนาด 30"x72" หนา 6 มม.
จารบี
   ้
ฟรินโค฿ตสําหรับอุดหลังคา
    ้
เก฾าอีรองเท฾าสําหรับผูผ฽าตัด       ฾
คีมตัดลวด
ปืนแก฿ส
บันไดอลูมิเนียม 7 ขัน          ้
โช฿คอัพประตูเลือนอลูมิเนียม   ่
       ้
กระเบือง COTTO ขนาด 8"x8"
ชุดสําหรับปฏิบัติงานช฽าง
หูหิ้วกระเป฻าเอกสาร
     ่        ้
รางเลือนลินชักโต฿ะคอมพิวเตอรแ ยาว 18"
รอกหัวเสาธง
        ้
กระเบืองยางขนาด 30x30 ซม.
โช฿คอัพประตู ยี่หอ YALE        ฾
         ้
กระเบืองเคลือบขนาด 8x8" (1:25 แผ฽น)
รางพลาสติกเก็บสายไฟ ขนาด 1 นิว             ้
           ฾
มือจับตูเหล็กแบบฝังพร฾อมกลอนล็อค
มือจับตูเหล็กแบบเขาควาย ฾
กระจกส฽องฟิลแม
แกนเก฾าอี้ แบบพลาสติก
กระจก
ยางรองขาเก฾าอี้ ขนาด 2 นิวครึง         ้   ่
แก฿สเติม ปืนแก฿ส (1:320 กรัม)
 ๊
กิบตอกสายโทรศัพทแ (1:50 ตัว)
  ๊
กิบเดินสายไฟ
กรวยยางจราจร
ลูกล฾อรถเข็น ขนาด 9 นิว            ้
ที่แขวนโทรทัศนแ ขนาด 29"
ลูกล฾อเก฾าอี้ ขนาด 2 นิว แกนสลัก      ้
ถังน้ํายาเครืองปรับอากาศ   ่
          ่
ชุดเครืองมือบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ      ่
น้ํายาแอรแ R 22
   ้
ผนังกันห฾องสําเร็จรูป
แผ฽นพับบริการ
หนังสือจุลสาร
     ฽
หนังสือคูมือปูองกันการติดเชือ ้
           ฾
วีดีโอ เผยแพร฽ความรูทางทันตสุขศึกษา
วีดีโอ หน฽วยทันตกรรมพระราชทาน
หนังสือพิมพแและนิตยสาร
หนังสือวารสารต฽างประเทศ
หนังสือตําราวิชาการ
หนังสือMacromedia Director 7 (อนุศาสนแ สุวรรณพรหม)
หนังสือMultimedia Toolbook (ดร.สานิตยแ กายาผาด)
หนังสือPremiere 5.0 Demystifsid (พิเชษฐแ รังสีวัฒนา)
หนังสือ3D Studiomax (ภาสกร ศิวะโสภา)
หนังสือMacromidia Authorware 5 (อ.วีระพนธแ คําดี)
หนังสือPainter 5
หนังสือThe page mill 2.00 (พิเชษฐแ รังสีวัฒนา)
หนังสือMacromedia frohand (ธีรวัฒนแ ชัยอิตาธร)
             ่                    ่        ิ
หนังสือการสร฾างภาพเคลือนไหวแบบ Gid Amimator (ฐิติมา มโนหมันศรัทธา, จิตเกษม พัฒนศิร)
 ฽             ่
คูมือสําหรับวางตําแหน฽งเครืองมือใน Set (Premier surgical set NP/RP/WP leaflet)
หนังสือ Maeromedia Preamneerver 4 ฉบับสมบูรณแ
                  ้
หนังสือ Maeromedia Flash พิมพแครังที่ 2
หนังสือรวม plug-in photoshop and coreldraw
หนังสือ VDO ด฾วยตนเองกับ Adobe premine 6.0
หนังสือ PHOTOSHOP ADVANCE (V.6.01)
หนังสือ MACROMEDIA AUTHORWARE 6 WORKSHOP
หนังสือ DESIGN BY THINKING
หนังสือ HOMEPAGE AND SPLASHPAGE
                    ้
หนังสือ MACROMEDIA FLASH (พิมพแครังที่ 2)
หนังสือ MACROMEDIA DUMWEVER ฉบับสมบูรณแ
หนังสือรวม PLUG-IN PHOTOSHOP AND COREDRAW
หนังสือ ตัดต฽อ VDO ด฾วยตัวเองกับ AOLOLU PREMIERE 6.0
ค฽าวัสดุวารสารและหนังสือ
หนังสือTissue Preservenyion in Caries Treatment
หนังสือเทคนิคการใช฾โปรแกรม Swish and Golive
         ฾
หนังสือการเรียนรูและเทคนิคการใช฾งาน After effect in Action
หนังสือ New Action 3 D Studio Max 5
หนังสือคัมภีรแ ระบบฐานข฾อมูล
หนังสือการใช฾ Dreamuceaver Mx อย฽างมืออาชีพ
หนังสือ Designe's Pro clip Arts Vol.3
หนังสือ Macromedia Flash Mx from the source
หนังสือ ATLAS OF HUMAN ANATOMY
หนังสือตํารา
หนังสือ DORLAND'S ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY OVER 100 YEARS IN PRINT
หนังสือ GRAY'S ANATOMY:THE ANATOMICAL BASIS OF CLINICAL PRACTICE,
หนังสือ WHEATER' FUNCTIONAL HISTOLOGY: A TEXT AND COLOUR ATLAS
หนังสือ DENTAL MATERIALS
หนังสือ USING DENTAL MATERIALS
หนังสือ คัมภีรแ PHP
หนังสือ เติมเทคนิคการทํา CD/DVD ให฾เต็มประสิทธิภาพ
หนังสือ PHP+MY SQL = PHP-NUKE สร฾างเวปโดยไม฽ต฾องเขียนสคริปเอง
หนังสือ สร฾างงานมัลติมิเดียอินเตอรแแอกทีฟด฾วย Director MX
หนังสือ Adobe Acrobat 6.0 Standad
หนังสือ ds MAX reference Autodesh VIZ 2005
หนังสือ Flash MMX ฉบับ Workshop
หนังสือ Requirement Oper
หนังสือ Contemporary oral Maxillofacial Pathology
หนังสือ Essentials of Oral Histology an Embrylogy :A Clinical Approach
หนังสือ Illustrated : Dental Emrayology,Histology,and Anatomy
หนังสือ Pathology for the Health Professions
หนังสือ DORLAND SILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY Autho Dorland/Ed:31
หนังสือ Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology
หนังสือ Essentials of Oral Histology and Embryology : A Clinical Approach
หนังสือTustrated Dental Embryology Histology and Anatomy
หนังสือ Pathology for the Healt Professions
Acetic acid 2.5 L.
Ascorbie acid (C6H8O6)
Anaero-Indicator (1:25 spills)
Anaero Pack Anaero No.10-01 For Jar (1:10 ซอง)
Aminopropyl tricthoxysilane,100 ml.
Albumin boine serum,50 mg.
3012-01-AG025A ANAEROJAR 2.5 L.
3012-01-AG025A ANAEROJAR 3.5 L.
3012-01-AN025A ANAEROGEN 2.5 L. /3.5 L.
                  ้
Anaerobic Indicator strip (1x100ชิน)
AMMONIA SOLUTION 25% GR
Antibiotic Assay Disc 6 mm. (1000ea/Pkg)
Ammonia Solution 30%
Acrylamide Page,250g
Ammonium Persulfate, Sequenase
Agarose 250 gm.
AA Antibiotic Assay Disc 13 mm
Acry / BIS SOL 29:1 500 ml.
AMMONIUM PERSULFATE , 100 G
แผ฽น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 2 มม.
แผ฽น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 3 มม.
แผ฽น Acrylic ขนาด 4x66 ฟุต หนา 5 มม.
แผ฽น Acrylic ขนาด 4x6 ฟุต หนา 10 มม.
     ่
น้ํายาเชือมแผ฽นอคริลิก (แมทธารีน) ขนาด 500 cc.
เรซินหล฽อใส 024A ขนาด 5 กก.
ยางซิลิโคนพร฾อมตัวเร฽งแข็งเยอรมัน
ตัวทําแข็งเรซิน
Rectangutor Jar ขนาด 2.5 ลิตร "AnaeroPack System"
กรดคารแบอลิค
E-6758 Ethylenediaminete tra acetic Acid, Sigma 100 g.
Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt
Fuchsin acid 50 gm.
Fomaldehyde Solution about 38% 2.5L
Fructose 500 gm.
Glacial Acetic acid HPLC GRADE 2.5 L
GC Meduim
Hydrochloric acid (cone) 2.5 ลิตร
59950 Itaconic Acid AR. 99% "Fluka" 250 gm.
Lactic Acid 90% AR ขนาด 2.5 ml
ไนตริกแอซิด 70% RPE-ACS 2000 มล.
Nitric acid, Min 65% Reagent grade 2.5 L
ซิตริกแอซิด RPG-ACS 1000gm.
 Nitric acid AR (1:25 ลิตร)
Novocat investment
A3007 N-acetylmuramic Acid 100 mg. (Sigma)
106009 Methanol GR for analysis , 2500 ml.
Nitric acid 65% ,250 ml.
NITRIC ACID 69% GR FOR้   แ
NITRIC ACID 69% GR FOR
Octane sulfonic acid sodium salt monohydrate (HPLC grade)25g.
Periodic acid Schiff's
Phosphomolydic acid GR.100 gm. (Merck)
Phosphoric acid
Phosphotungstic acid GR.100 gm.
Pieric acid (Cetric acid amino) 500 g.
Perchloric acid ขนาด 1 ลิตร
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(S.mutans)
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(S.sobrinus)
SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE(Forward primer)
Polypropylene 250 ml. Bottle
Fomic acid (1:2.5 ลิตร)
Sulfuric acid
253410 Schadler Broth 500 g.
Tartaric Acid BP. 500 g.
Trichloroacetic acid ขนาด 500 g.
TRICHLOROACETIC ACID GR ACS 250G
VP2 (Alpha naphthol/Ethanol) # 70430
Absolute Alcohol (1:2.5 ลิตร)
Ethanal ขนาด 2.5 ลิตร
Methanol A.R. ขนาด 2.5 ลิตร
Methanol, AR ขนาด 1 ลิตร
METHANOL, 4 LITRES "MALLINCKRODT"
BUTANOL บรรจุ 5 ลิตร
Methanol HPLC grade ขนาด 2.5 ลิตร
Methyl green
Methyl blue
Brain Heart Infusion 500gm.
Beaker Pyrex ขนาด 10 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 30 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 50 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 100 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 150 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 250 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 600 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 1000 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 400 ml.
Beaker Pyrex ขนาด 3000 ml.
Beader Pyrex ขนาด 4000 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 50 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 100 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 500 ml.
Beaker (Nalgene) ขนาด 1 litre
Beaker (Nalgene) ขนาด 2 litre
Beaker (Nalgene) ขนาด 5 litre
 ิe
B้ aker with handle 1 Lt. HEPE Nalgene
Beaker with handle 3 Lt. HEPE Nalgene
Granduated beaker low form,PP,100 ml.
Granduated beaker low form,PP, 50 ml.
Beaker-Low Form-Spout 5000 ml.
Beaker-Low Form-Spout 3000 ml.
Beaker-Low Form-Spout 10 ml.
Graduated beaker low form, PP 250 ml.
Graduated beaker low form, PP 500 ml.
Amplitaq DNA Polymerase 250 units
            ฽
Anti-D (น้ํายาตรวจหมูเลือด) 1ขวดบรรจุ 10 cc.
น้ํายาย฾อมเม็ดเลือด DIP QUICK (1:1 ลิตร)
No.15680-044 YEPD Agar Powder ขนาด 5 ลิตร
A 7049 Agar (Sigma) ขนาด 100 g.
A 7431 Agarose ขนาด 10 g.
Bile esculin agar, Difco (1:500 g.)
Blood Agar Base Difco, 500 g.
Corn meal agar
Agar, Difco(1:500 g.)
EMB. agar, Difco, 500 g.
Letheen agar, Difco
LTU 15680-044 Yepd Agar Powder 5 L.
Mannitol salt agar,Difco (1:500 g.)
Mitis salivarius agar, Difco (500 g./ขวด)
Nutrient agar,Difco, 500 g.
Peptone iron agar
Rogo sa SL agar
Sabouraud Dextrose Agar (CM 41), Oxoid (1:500 g.)
SS agar
Triple sugar iron agar, Difco, 500 g.
Sabouraud dextrose agar, Difco, 500 g.
Pagano levin base, Difco, 500 g.
Yeast extract, Difco, 500 g.
Mueller Hinton Medium, Difco (1:500 g.)
Phenol Red Broth Base, Merck (1:500 g.)
CA-220 CHROM Agar Candida 4x250 ml.
Brucella agar, "BBL" ขนาด 500 g.
Egg yolk agar( 1:Tryptone 500 gm.,Egg Yolk Enrichment 100 ml.)
Todd Hewitt Broth, Difco 500g.
Litmus Milk Difco 500g.
D/E Neutralizing broth,Difco,500 g.
Brain Heart Infusion Agar Difco 500 g.
3001-01-CM972B ANAEROBE BASAL AGAR
Tryptic soy agar
Synder test agar
1GB-9805 BIOLINE YELLOW TIP,1000/PKG
No.201223 Taq PCR Core Kit (250)
BRAIN HEART INFUSION BROTH/OXIDE (500G)
Base Mold ขนาด 37x24x5 mm.
Bottle Lab W/Screw-Cap 25 ml.
Bottle Lab W/Screw-Cap 50 ml.
Biotube Screw Cap 16x100 mm.(sterile) 1:50 pcs.
Benzydamine Hydrochloride 5g. #B5524
Bottle Lab W/Screw-Cap 1000 ml.
BASAL MEDIUM EAGLE (BMG) ,500 ML.
AGAR-AGAR PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS.
Burette , PTFE Stopcock , Class A , 50 ml ,pkg of 2
Optochin disc
Yeast Nitrogen Base 100 g.
(LTG15240-062) Antibiotic Antimycotic 100 ml.
Antibiotic Antimycotic 20 ml.
Antibiotic test blank, dia
(72400) Monolisa anti HBs 96 Tests(1:6 ขวด:50 ml.)
PH buffer standard PH 4.01 ขนาด 475 ml.
PH buffer standard PH 7 ขนาด 475 ml.
Buffer Solution PH 10 ขนาด 475 ml.
Dulbeceo's phosphate buffer suline
น้ํายาสําหรับแช฽ pH electrode (pH electorde storage solution) บรรจุ 475 ml.
Fluoride Activity Standard ขนาด 475 ml.
Giemsa Stain 25g. Merk
Phenol 250g. Merk
L6661 Lactic Acid 1 Lt. Sigma
MG IL May-Grumwaid Stain 1 Lt.
Bacto latex 0.81 5 ml.
Bactyl C. ขนาด 5 ลิตรฺ
Basic fuchin 25 gm.
Blood Lancets ( 1:200 อัน )
Blugene R Nonradioactive nucleic acid detection system
Bovine Pitertary Extract
Brain heart infusion, Difco, 500 g.
BCP. (Brom Cresol Purple) # 70510
Bluing Solution
EcoPack Multi Pipett tip 100 -1000 ul. Blue ( 1:2000 อัน )
Bile salt , 500 g.
Butan-1-ol "HPLC"grade ขนาด 2.5 litre
Bacitracin
Boric Acid AR Ajax 500 g.
bio NIZE ขนาด 4 ลิตร
Bile,Scharlau
Conbi V แถบตรวจปัสสาวะ (1:100 แผ฽น)
Crystal violet
Cresyl echt violet (Cresyl Violet acetate)
Cristobalite Eeono 3 kg.
SIM-2 T311-1-2 Cryo vial, 2ml., pkg of 100
SCH-3 CL 0203/2.5 Choloroform,regent grade ขนาด 2.5 L.
Cupric Acetate 500 g.
SIG-3 C7901/25 Chelex-100 (cheing resin) 1x25 g.
Kalaidoscope Prestand Standard,broad range 500 ml.
Augmentin 10 Vial/Pkg. BBL
Ciprofloxacin 10 Vial/Pkg. BBL
Bactrim 10 Vial/Pkg. BBL
Unasyn 10 Vial/pkg
FOR-1A 4000211 Cane for 6x2 ml. vial
004-7667094 7x CLEANING SOLUTION (1:4ลิตร)
1IVG11101-011 CEL CULTURE FREEZING MEDIUM (50ml.)
Calcium Activity Standard 475 ml bottle
Congo
Collagen form calf slein
Cane for 6x2 ml., Vail
Comb,1.0mm.10-well
Comb,1.5mm.10-well
Cotton blue
Cristobalite Econo 3 กก.
C6019 Clotrimazole 5 gm. (Sigma)
Calcium chloride anhydrous Power
CORK BORER
Diphenylamine (C6 H5)2 NH (250 กรัม)
Diphenylsilanedial (C12 H12 O6 S1)
Amoxycillin discs 25 ug., oxoid
Amoxcycillin / elavulanic acid 2 : discs 30 ug, oxiod
Ampicillin disks 10 mcg. (10x50 paper discs)
Bacitracin disks 10 units. (10x50 paper discs)
Ceftazidime disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Chloramphenicol disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Cloxacillin discs 5 ug, oxoid
Erythromycin disks 15 mcg.(10x50 paper discs)
Metronidazole discs 50 ug, oxoid
ONPG discs (DD13), oxoid
Penicillin G disks 10 units (10x50 paper discs)
Polymyxin B disks 300 units, (10x50 paper discs)
SPS discs (DD16), oxoid
Tetracycline disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Trimethoprim / sulphamethoxazole 1:1g discs 25 ug, oxoid
V factor discs (DD4), oxoid
X factor discs (DD3), oxoid
Differentiation disks Optochin
Differentiation Discs, Bacitracin ca 0.04 Unit for gr. A Streptococci 10x50 paper discs
Amikacin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Carbenicillin disks 100 mcg. (10x50 paper discs)
Cefoxitin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Cephalothin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Clindamycin disks 2 mcg. (10x50 paper discs)
Cloxacillin disks 1 mcg. (10x50 paper discs)
Gentamicin disks 10 mcg. (10x50 paer discs)
Kanamycin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
Methicillin disks 5 mcg. (10x50 paper discs)
Oxacillin disks 1 mcg. (10x50 paper discs)
Rifampin disks 5 mcg. (10x50 paper discs)
Vancomycin disks 30 mcg. (10x50 paper discs)
SCH-3 ET 0016/2.5 Absolute ethanol,analytical grade ขนาด 2.5 L.
Polymycin B Sulfate salt ขนาด 1 เ. (FLUKA)
Streptomycin disk 10 mcg (10x50 paper discs)
Gentamycin ชนิดผง
Chloramphcnicol ชนิดผง
Nystatin dihydrate 25,000,000 units
Micronazole nitrate salt 5 gm
Chloramine T Trihydrate for Synthesis
Glycerol AR Ajax 500 ml.
Tween SO Ajax 500 ml.
Decon 90
Dextrose, Difeo
                  ่  ่
แผ฽นตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองนึง (1:50 แผ฽น)
Dulbecco's Mod.Eagle Med (1:10 ซองๆละ 13.4 gm.)
MF-Membrane 0.22 UM. ขนาด 25 mm.(1:100 แผ฽น)
N - Acetyl - D - Glucosamine ขนาด 100 g. ( sigma )
Colistin disks 10 mcg. ( 10x50 paperdiscs )
Bile disks (10x50 paperdiscs)
Nitrate disks ( 10x50 paperdiscs )
Indole disks ( 10x50 paperdiscs )
Kanamycin 1000 mcg. , Cartridge , 50 disks
Kanamycin , 5 g.
Vancomycin 5 mcg., Cartridge, 50 disks
Vancomycin , 1 g.
Colistin 10 mcg.,Cartridge ,50 disks
DAB TABLETS 10x10 MG.
DAKO TWEEN 20. 100 ML
 Di-sodium hydrogen phosphate,dihydrate reagent grade ขนาด 1 kg.
Dimethyl sulfoxide 500 ml.
Vancomycin disc 5ug.
Kanamycin disc 100 ug.
di-Sodium Hydrogen Orthophosphate anhydrous,500 g.
DMSO 1 Lt. Ricdel
Nystatin 25 MU N 3503
D(+) G luscose anhydrous for Biochemistry
Colistin disc (50/Vial,10/Vial/Box)
DI-Sodium Tartrate Dihydr,GR
                      ๊      ่
Double marking Label Steam Indicator (สติกเกอรแสําหรับนึงไอน้ํา) 1:12 ม฾วน,1 ม฾วนมี 750 ชิ
Uric Enzyme
Urea 40% solution (10x5ml.)
Nitric acid 65% GR for analysis,2500 ml.
EHR (Ehrlich) # 70520
Electro Microscopy sciences Epon 812 ขนาดบรรจุขวดละ 450 ml.
Eosin Yellowish for Microscopy บรรจุขวดละ 50 g.
Epidennol Grouth Factor
Ethanol 99.7-100%2.5 Lt. Merck
EDTA (powder) 1000 gm.
Esculin ขนาด 25 g.
Esculin 100 g.
Ethidium Bromide Solution,10g
อิเลคโทรดวัดฟลูออไรดแ
อิเลคโทรดวัดความเป็นกรดด฽าง
Reference electrode for IQ 125
EDTA disodium 500 g. Ajax
Ethylenediamine for Synthesis Panrese 1 Lt.
EDTA di-Sodium Salt 250 g. Merck
Egg's yolk sterile emulsion,Scharlau 100 ml.
Formal dehyde Solution 40% w/v ขนาด 2.5 ลิตร
Formaldehyde Solution 40% W/V (1:20 ลิตร)
Ferric chloric cryst ขนาด 500 gm.
pH Electrodes Solid gel version P14/SG/BNC
FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS 250 G
FIBRONECTIN ขนาด 5 mg.
Glutaraidehyde
Glutraradehyde 50% EM grade
Gel Caster for 1-2 ges
Galactose 100 gm.
กลีเซอรีน คอมเมอรแเชียล 95%
Gas Pak Dispossible anaerobic system,Difco( 1:10 ซอง )
GENE AMP DNTPS
Gelatin, Difco, 500 g.
Glucose 500g.
Gold chloride
Glyoxal-bis (2-hydroxyanil) puriss 50 g.
Cystine tryptic agar, Difco, 500 g.
MacConkey agar, Difco, 500 g.
Litmus milk, Difco, 500 g.
Glass Bead 500 g.
Hematoxylin ขนาด 10 g.
Hematoxyline (For microscopy) บรรจุขวดละ 25 g.
Hemin 1 g. Fluka
Human IgG ขนาด 1 mg.
Human IgM ขนาด 1 mg.
A7032 PEROXIDASE CONJUGATE ANTI-HUMA IGA*DEVELOPED IN GOA 1ML.
H 8264 Sigma Hank balaneed salt solution
HEPES
Histidine (L-Histidine)
Tris (hydroxy methyl amino methan)
Horse Serum,100 ml. (doner herd)
Hydroxyapatite 100 g.
Hepes Buffer Solution 100 ml.
HEPES Free Acid 1 M (100 ml)
51280 Hemin pocuder ขนาด 1 g. (FLUKA)
HBSS (1X),500 ML
Immersion oil 500 ml.
9560 PH Indicator PH 0.5-5.0 Merck
9533 PH Indicator PH5.0-10.0 Merck (1:100 ชิน) ้
No.469914 Immuno Module F-16, 80/box
No.460348 Immuno Module Frame, 5ea./ห฽อ
Ioic Strength Adjustor (5M NaCl) 475 ml
ISO Amyl Alcohol ขนาด 2.5 ลิตร
Iononic Strength Adjustor (4M. KLC) 475 ml.
Calcium Activity Standard (0.1M CaCl2) 475 ml.
Isoproyl Alcohol Ajax 2.5 Lt.
Chapman tellurite solution 1% ,"BBL" (1:20 ml.)
Keratinocyte-SFM (1:500 ml.)
Kovac 0.75 ml.
L. Glutamine
Laetose 500 gm.
Lauroyl peroxide 0.2-1% 100 g.
L-Cysteinium chloride (monohydrate), 100 g.
L-Arginine 7-Amido-4-Methyl 25 mg.
L-Argininine, Flukxa100 g.
Lithium carbonate ขนาด 100 gm.
SIG-3 L6876/5 Lysozyme grade I from chicken egg white 1x5 g.
Lactic acid 85% "AR'' grade ขนาด 500 ml
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 100 gm.
Lysozyme (Frome Chicken Egg White)
Lidocaine Hydrochloride 100g. #L5647
Lanthanum (III) chloride hydrate , 25g./bot "Fluka"
R 8758 Sigma RPMI 1640 Medium
Fluid Thiogly collate medium
Suspension Medium 2 ml. # 70600
MR-VP medium
Stuart transport medium
Motility test medium, Difeo
Cooked meat medium, Difeo
WAYMOUTH MB 752/1 MEDIUM
Tryptone 500 g.
Bacto, Agar, Difco, 1 LB.
Micro Haematocrit tubes ชนิด Non-Heparinized (สีน้ําเงิน)
Micro Haematocrit tubes ชนิด Heparinized (สีแดง)
Micro tube, polypropylene ขนาด 2 ml. (500 ea/pk)
            ฾
Microtome Blades ยี่หอ Duraedge (High - Profile)
Maltose ขนาด 500 gm.
Mannose (ชนิดใช฾ในห฾องปฏิบัติการ) ขนาด 25 กรัม
MEDI-TEST COMBI 7 (แถบตรวจปัสสาวะ)
Micro 10
Me Farlant Standard # 70900
Mercuric Oxide (red) ขนาดบรรจุขวดละ 100 g.
Midisart 2000
Multidish 6 well with Lid,Nunc. delta SI ( 1/ BAG 75/ CASE )
MOUSE ANTI-HUMAN CYTOKERATIN.1ML
MOUSE ANTI-HUMAN VIMENTIN.1 ML
MOUSE ANTI-HUMAN COLLAGEN IV. CLONE CIV 22. 1 ML
Microcentrifuge tube with lid 1.5 ml.,PP,1000/pkg
Microcentrifge tubewith lid 0.5 ml.,PP,1000/pkg
Ultra Micro 0.5-10 UL,1000/Bag
1704462 MINI FIXED COMB, 8 WELL, 75MM
น้ําตาล Maltose ขนาด 100 gm.
Magnesium Sulfate anhydrous GR
Magnesium Chloride anhydrous for Synthes
Muller Hinton Broth
Muller Hinton Broth
SiG-3 M2128/5 MTT,5G
N.185 Endotoxin
N. 184 Limulus Amebocyte Lysate
N,N-dimethyl-para-toluicline 100 ml.
N-Butanol 2.5 ลิตร
NEMBUTAL (1:100 cc.)
NIN (Ninhydrin) # 72490
Ninleydrin
Nitroblue tetrazolium dye N.6376
Sigma neutral red
Nutrient broth
No.150288 Tissue Culture Dish 60x15 mm. Airvent ,400/case.
No.263991 Petridish 100x15 mm. with Vent , 320/case.
Neutral Red 25g.Fluka
NEWBORN CALF SERUM, 100 ML.
NEUTRAL RED PURIFIED
Oligonucleotide probe, biotinglated
Orcinol
EMS, OSMIUM telroxid
oxoid anacrobic catalyst (br 42)
EMS-3 19110/1 OSMIUMTETROXIDE 1g.
Optimum esultse filling solution for ionplus series
E.C.G. Cream
สี PATH1.Haematoxylin soultion,Progressive stain (1:450 ml.)
สี PATH.2 Eosin,working solution (1:450 ml.)
Blueing Solution
Penicillin Streptomycin
Aniline blue (water soluble)
Biebrich scarlet (water soluble) 50 gm.
Methylene Blue 100 g. Ajax
Methylene chloride
     ้  ี
สีย฾อมเนือวิธพิเศษ
Gram Stains สําหรับย฾อมแบคทีเรีย
METHYLEN BLUE : AJAX 25 g.
METHYLEN BLUE : AJAX 100 g.
METHYLEN BLUE : MERCK 25 g.
METHYLEN BLUE : MERCK 100 g.
1IVG11900-024 MEM ALPHA , POWDER
M3183 Mops Free Acid 100 gm. (Sigma)
MELIBIOSE
RPMI-1640 MEDIUM WITH L-GLUTAMINE WITH
Paraplast for tissue embedding medium
Permout (500 ml.)
Phenol red brath base BBL
L 8754 Sigma Phyto hemagglutininm PHA-P
Tissue Culture Dish (40x12mm.) Nunc, Cat.No.153066 (10/sleeve 500/case
Prostigmin 0.5% 1 ml.
PEN FOR IHC
PROTEINASE K.READY-TO-USE (150 TEST)
Pectin Powder150 Repid set BP 500 g.
HH-ANISE OIL 032065
HB-CLOVE OIL EXTRA 032059
HH-SAGE OIL 020357
พาราฟินลิควิด BP 1000 ml (C356601)
Spearmint oil
Eskamint
Propidium iodine
P-Nitrophenol Crystalline
P-Nitrophenol phosphate disodium
Protein assay dry rgnt 450 ml.
Plus-Minus-Miconazole Nitate 5g. #M3512
2 Propanol, Analytical grade 2.5 Lt.
Pepermin oil 450 ml.
3100 Plus wavelength :405
RM-A Positive Reference Material for Cytoforic Test 0.1% ขนาด 10x15 cm.
PERCHLORIC ACID 70-72% GR ACS,ISO 2.5 L
Potassium Iodide AR Ajax 500 g.
Potassium Iodide AR Ajax 1 Kg.
Phenolphthalem Lab Ajax 100 g.
Rabbit anti Human IgG ขนาด 2 ml.
Rubbit anti Human IgG,A,M ขนาด 2 ml.
Rabbit anti Human IgM ขนาด 2 ml.
D-Ribose 50 g. Fluka
Replacement Cartridge for Solvent Trap
RPME-Medium 1640
RABBIT ANTI-COW S100. 1ML
RABBIT ANTI-HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR. 2 ML
FOR-1A 760175 Replacement HEPA Filter
Bovine serum albumin 100 gm.
Donor Horse Serum 100 ml.
Fetal Bovine Serum (1:100 ml.)
Fetal calf serum ขนาด 100 cc.
LTG 16010-167 Newborn Calf Serum 100 ml.
Serum-Free Keratino cyte Medium ขนาดบรรจุขวดละ 500 cc.
FILLING SOLUTION 50 cc.No.900011ใช฾กับ91-5600(1:5ขวด)
FILLING SOLUTION 50cc. No.900014.ใช฾กับ710200(1:5ขวด)
Flug Standard 10 ml.
Filling Solution for Fluoride Elecrode Combination
Ionoplus Sure-flow, Fluoride Solid-State Combination Electrode
Filtering Flask,Glass Hosc,1000ml,จุกยางพร฾อมแท฽งแก฾วและสายยาง
Safranin 100g.
Serva, propylene oxide res. grade ขนาดบรรจขวดละ 500 ml.
Starch 500 กรัม
Sucrose (Saccharose),BDH (1,000g./ขวด)
Synthetic Oligonucleotide (PG3)
Synthetic Oligonucleotide (PG5)
Swinnex filter holder ขนาด 25 mm.(1:12 อัน)
Swing Arm Electrode Holder
Whatman Laboratory sealing film ,100 mm.x40 m.
STREPTABCOMPLEX/HRP DUET,MOUSE/RABBIT(975 TESTS)
Seakem LE Agarose,500g.
Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate 1000 gm (LP0000)
Sodium Tetraborate AR Ajax 500 g.
Seakem LE Agarose, 500 g.
Sabouraud Dextrose broth
SYBR SAFE DNA GEL STAIN 10000X
Sodium Carbonate Anhydous
Sabouraud Dextrose Broth
SDS. 100 G
Sucrose 500 gm.
Sorbital 500 gm.
Sodium Thiosulfate AR Ajax 500 g.
Soduim Thiosulfate AR Ajax 1 Kg.
Starch Soluble AR Ajax 100 g.
Starch Soluble AR Ajax 500 g.
Sulfuric Acid AR Merck 2.5 Lt.
Skim milk
XTT SODIUM CELL CULTURE TESTED
Trypsin and EDTA ขนาด 100 cc.
T-8003 TRYPSIN TYPE I FROM BOVINE PANCREAS, SIGMA 1 gm.
Tris-Hydroxymethyl-methylamine
TISAB III (Concentrate with EDTA 940911) (1:25 ลิตร)
Toluene
F28693 TPX Cylinder 100 ml.
Sigma Transferin (0-5C)
Trialein (glyceryl Trioleate) C57 H104 O6 500 ml.
Tryptose Phosphate Broth
Tip box ใช฾กับ blue tip ขนาด 50-1000 ul. ( 1:100 อัน )
Toluedine blue-o ขนาด 5gm.
TARGET RETRIEVAL SOLUTION 500 ML
Tissue Culture with Airvent 100x15 mm.
Tissue Culture Dish 100x200 mm. 500/cs
ได-โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟทแอนไฮดรัส RPE 1000gm (C480141)
1AR-0458-25G TRYPSIN 1:250 (ชนิดผง)
1IVG25200-056 TRYPSIN-EDTA 0.25% (ชนิดน้ํา)
Tryptic Soy Broth,HDx CRITERION 500g
ทวีนSO 1000 มล. (A27863001) ACROS
TEMED , SML
TRYPAN BLUE STAIN,100 ML
ทิปสําหรับดูดจ฽ายสาร ขนาด 300 ไมโครลิตร
Tripo Pack Ultra G Tips 0.1-10 ul, Natural, 3000/pack
TC Flask 25 cm 200/pack
Urea broth, Difeo, 500 g.
Vial No.657 Vancocin CP.(intravenons Equiv to 500 mg.)
Vitamin K (menadione sodium Bisulfite) Vitk3 (1:10 ampuller)
W-1625 Waymouth MB. 752/1 "Sigma" 10 L
Wright's Stain
Zym A (Tris-Hydroxymethyl-Aminomethane) # 70470
ขวดใส฽ regent จุกแก฾วสีชา ขนาด 120 ml.
ขวดใส฽ regent จุกแก฾วสีชา ขนาด 250 ml.
ขวดใส฽ regent จุกแก฾วสีชา ขนาด 500 ml.
ขวดแก฾วสีขาวชนิดปากกว฾าง พร฾อมจุกแก฾ว ขนาด 30 ml.
ขวดแก฾วสีขาวชนิดปากกว฾าง (ฝาพลาสติก)กว฾าง 8-10 ซม. สูง 12 ซม.
ขวดแก฾วปากแคบสีน้ําตาล
ขวดแก฾วปากแคบสีขาว
โถแก฾วปากกว฾าง ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง
ขวดใส฽ของเหลว 2,000 ซ฿ซ฿ พร฾อมฝา
                           ิ้ ้
ขวดแก฾วสีขาว ชนิดปากกว฾าง ฝาพลาสติก ( สําหรับใส฽ชนเนือ ) ขนาด5.5x6 ชม.
ขวดแก฾วใสพร฾อมฝาเกลียว ขนาด 250 CC.เข฾า Autoclave ได฾
          ่   ่
Water softener เครืองกลันน้ํา
           ่
ขวดแก฾ว สําหรับเครืองดูดสูญญากาศ
        ้
จานแก฾วเพาะเชือ ขนาด 15x100mm.
ขวดแก฾ว Fanz Cell
DUR-2-21801245 Bottle lab W/Screw Cap 100 ml.
DUR-2-21801445 Bottle lab W/Screw Cap 500 ml
ขวดแก฾วสีขาว ขนาด 240 ml.
ขวดพลาสติก ขนาด 5 ml.
ขวดใส Immersion oil ขนาดบรรจุ 20 ml.
ขวดแก฾วใส฽สารเคมีปากแคบสีขาว ขนาด 30 ml.
ขวดแก฾วใส฽สารเคมีปากแคบสีชา ขนาด 125 ml.
ขวดแก฾วสีขาว ชนิดปากกว฾าง
ขวด Duan ขนาก 100 cc.
ขวด Duan ขนาด 50 cc.
ขวดแก฾วสีชา+Dropper ขนาด 60 ml. (1:180ใบ)
Aspiaator bottle จุ 20 ลิตร
Dropping bottle ขนาด 60 ml.
Washing bottle 250 ml.
Washing bottle 500 ml.
ขวดพลาสติกปากกว฾างพีอี ของนานยีน
ขวดพลาสติกชนิดทนต฽อด฽างได฾ ขนาด 1000 ml.
Washing bottle 500 ml. PE-LD:White
Washing bottle 500 ml. PE-LD:Orange
Dropping bottle ขนาด 500 ml.
ขวด Suction ขนาด 1.5 ลิตร
BRA-2-131174 Aspirator bottle with stopcock , PE-HD 10 ml
DUR-2 21801245 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 100 ML
DUR-2 218001365 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 250 ML
DUR-2 21801445 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 500 ML
DUR-2 21801545 BOTTLE LAB. W/SCREW CAP 1000 ML
PA BOTTLE WITH SCREW CAP 10 ML
BOTTLE/CAP PC 250 ML. 6/Pkg
PC BOTTLE W/CAP 50 ML. 25/Pkg
ขวด Vial ขนาด 6 Drams.
ขวด Vial ขนาด 8 Drams (1:144 ใบ)
Vial ขนาด 4 ml. จุกเกลียวดํา
Cryo's Vial Blue Cap 2 ml.(100:pack)
Cryocane, Aluminium 6-place, 12 ea/pkg.
Weighing boat , small
Weighing boat , medium
Weighting boat , large
Burette ขนาด 50 ml.
Cap พลาสติก No.3 ขวด 180 cc.
Cap พลาสติก 300 ml.
                   ้
Cap for test tube 0 13 mm. (1:200 ชิน)
Cap for test tube 0 16 mm. (1:200 ชิน) ้
TISSUE CULTURE FLASK 75 CM2 VENT CAP 100/CASE
MP3 COMB
MP3 CASTING FRAMP
                      ฽
Cams สําหรับชุดโปรตีนอิเลคโตรโฟเรซิส รุน SE250
ฝาอลูมิเนียม
จุกยางสําหรับปิดขวด น้ําเกลือ
ลูกยางซิลิโคน ขนาด 2 มล.
ลูกยางสําหรับ PIPETTE ขนาด 5.10 มล.
Rubber pump (ใช฾กับ pipette)
จุกยางใช฾กับ capillary pipetle
          ่              ฾
ขอบยางสําหรับเครือง Homoginizer Minilab ยี่หอ Olsa
ลูกยาง (ใช฾ดูดสารเคมี)
             ่
ลูกยางบีบพร฾อมวาวลแเครืองวัดความดัน
O-Ring Kit (P/N 99-100265-00)
Acetone ขนาด 2.5 ลิตร
Acetone ขนาด 4 ลิตร
CH3 CN 2.5 Liter (Acetonitrite HPLC grade)
Acetone HPLC grade ขนาด 2.5 ลิตร
Ammonium Molysdate 500 g.
Ammonium Oxalate 1000 g.
Ammonium peroxidie sulfate (NH4) S2 O8
Ammonium persulfate
Ammonium sulfate (NH4)2 SO4
API 20 STREP (# 20600)
API 20 A (#20300)
API 20 Strep Analytical Profile Index (# 20690)
API 20 A Analytical Profile Index (#20390)
AR-0105 EDTA 500 g.
AR-0511-50 G Hepces
Aluminium orthophosphate 250 g.
Barium sulfate 500 g.
Benzoyl peroxide 0.2-0.5% 1000 g.
95383 Bismuth Oxide Pract "Fluka" 1 kg.
Bromcresol purple (5 gm./ขวด)
Brom cresol green ขนาด 5 g ้  ฺ
Calcium hydroxide (Ca (OH)2) 500 g.
Calcium monohydrogen phosphate (CaHPO4)
Calcium oxide 500 g.
Calcium Sulfate 1000 g.
Carbontetrachloride ขนาด 2.5 ลิตร
COPPER SULPHATE (CUSO4 5H2O) 500 g.
Chloroform ขนาด 4 ลิตร
Compound benzoin Tr. (450 ml.)
Silicone Vacuum grease
T310-2A/1 Cryovial 2 ml. External Bag/100
โซเดียมไฮโดรเจนคารแบอเนท RPE-ACS 1000gm.
โซเดียมเปอรแบอเรท PURO 1000gm.
โซเดียมเฮกซาเมทาฟอสเฟส PURO 1000gm.
Sodium persulphate 1000gm. # 106609
Dioxane ขนาด 2.5 ลิตร
Disodium Hydrogen Phosfate (Na2 HPO4) 500g.
DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE (1:500 g.)
Dimethyl Sulfoxyde ขนาด 500 ml.
Diethyl Ether Merck 1 Lt.
Ethyl acetate 2.5 ลิตร
Ethanol 99.7-100% V/V (1:2.5 ลิตร)
Ethanol Gradient Grade for Liquid ขนาด 2.5 ลิตร
Ethanol Absolute ขนาด 2.5 ลิตร
No.7182-004 Cellulose Nitrate Filter dia 47 mm. Pore size 0.
Glycine
Glycerol ขนาด 500 ml.
Vacum oil
Magnesium oxide BP Heavy 500 g.
Mellebiose (10gm./ขวด)
Methyl Salicylate 250 ml. (Kugar)
Methyl Salicylate 500 ml. (Agar)
MTT ( thaizolyl blue tetrazolium bromide ) ขนาด 1 gm.
Methanol (CH3 OH) Extra Pure
Methylenebis Acrylamide,25g
Minitol 500 gm.
Micronazole nitrate salt 50 gm.
Potassium Alum
Potassium Birofluoride (KBF4)
Potassium Choride (Kcl) 1 kg.
KCL Solution, 100 ml. (Sat) "Rad iometer", France
Potassium dihydrogen phosphate (KH2 PO4) 1 kg.
Potassium Fluoride Ajax 500 g.
Potassium hydroxide pellets 1 kg.
VP1 (Potassium Hydroxide) # 70420
Potassium Oxalate 500 g.
Potassium Sodium Tartrate (5oo g.)
Potassium nitrate (Kno3)
Potassium Permanganate (ด฽างทับทิม) 1:500 gm.
Potasssium permanganate (KMO4) 500 g.
Chromium Potassium Sulfate
Potassium Carbonate K2 CO3 (1:1,000 g.)
Potassium stadard 0.1 M.475 ml.bottle
di-Potassium Hydrogen Phosphate 500 g. Ajax
Potassium Acetate (C2H3KO2) ขนาด 500 gm
Protienase k.
KI (โพแตสเซียม ไอโอไดนแ)
Potassium Dihydrogen Phosphate GR ISO
Methyl methacrylate purum , 99% ,1L/bot
Phthalalein Purple 5 g.
Precipitated 500 g. (กํามะถันผงละเอียด)
SCH-3 AL 0323/2.5 2-Propanal,analytical grade ขนาด 2.5 L.
โซเดียมอะซิเต็ท "จีอารแ" เมอรแค
Sodium acetate (CH3 Coona) กิโล
Sodium Arsenate (Na2 HASO4 7H20) บรรจุ 500 g.
Sodium carbonate (Na2 CO3)
Sodium Carbonate (anhydrous)
Sodium chloride (Nacl) 1kg.
Sodium Citrate (ขวดละ 500 g.)
Sodium Dihudrogen Phosfate (Na H2 PO4)
Sodium dodecyl Sulphate
Sodium EDTA (HPLC grade)Titriplex 111(250g)
SODIUM HYDROXIDE
Sodium phosphate dibasic anhydrous ขนาดบรรจุ 500 gm.
Sodium phosphate monobosic monohydrate ขนาดบรรจุ 500 gm.
Sodium sulfate anhydrous Na2 SO4 (1:1,000 g.)
Sodium Tartrate (C4 H4 NaO6) 1,000 g.
Sodium Monofluorophosphate ขนาด 100gm.
Sodium Nitrite
Sodium bicarbonate
Sodium borohydride 25 g/bot
SODIM TARTRATE 2 น้ํา ขนาด 500 GM.
Soduim Azide Ajax 500 g.
Soduim Dihydrogen Phosphate Ajax 500 g.
Sodium Hypochloride 13% Merck 2.5 Lt.
96550 Stannic Oxide (Tim IV. oxide) "Fluka" 500 g.
96535 Stannous Fluoride Anhydrous "Fluka" 250 g.
Silver Nitrate.AR. grade (1:100 g.)
Siligagel blue (1:1 กก.)
Simmon citrate Agar
Trehalose (10 gm./ขวด)
Thymol ( Riedel-deltaen ) ขนาด 100 กรัม
Titanium Dioxide ขนาด 500 gm.
T0440 3,3',5,5' TETRAMETHYLBENZIDINE (TMB) LIQUID SUBSTRA 100 ML
1000-3 PHOSPHATE BUFFERED SALINE DRY POWDER BLEND
P1379 POLYOXYETHYLENESORDITAN MONOLAURATE TWEEN20 500ML
N8878 NALIDIXIC ACID FREE ACID 5G
C4461 Colistin sulfate 100 mg.
No.L2103 Trypsin Powder 100 g.
Xylitol 500 gm.
Xylene (1:4 ลิตร)
XYL (xylene) # 70530
96484 Zine Oxide "Fluka" 1 kg.
4-Dimethylamino benqaldehyde 100 g.
4-Methylumbelliferyl-B-D-Glucoside 250 mg.
Cylinder ขนาด 10 ml.
Cylinder ขนาด 25 ml.
Cylinder ขนาด 50 ml.
Cylinder ขนาด 100 ml.
Cylinder ขนาด 500 ml.
Cylinder ขนาด 1000 ml.
            ่
หลอดใส฽เลือดสําหรับปัน หาความเข฾มข฾นของเลือด (1:10 อัน)
Pharmacuetical cylinder ขนาด 250 ml.
Cylinder ขนาด 250 ml.
กระบอกตวง 100 มม. (Cylineder)
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 10 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 25 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 100 ml.
Graduated Cylinders (Nalgene) ขนาด 500 ml.
Tissue culture dish ขนาด 35x10 มม.
Glass dish ขนาด 110x92x67
Tissue Culture Dish 35 x 10 mm 500/cs
No.3599 96-Well TC Plate 100/cs.
No.3524 24-Well TC Plate 100/cs.
No.3516 6-Well TC Plate 50/cs.
Film EKTAVISION EKV-1 ขนาด 20.3x25.4 cm.
Film EKTAVISION EKV-5 ขนาด 12.7x30.5 cm.(1:100 แผ฽น)
ฟิลแม DF49 (บรรจุ 25 แผ฽น)
ฟิลแม DF53 (1:100 แผ฽น)
ฟิลแม DF57
                        ่
(ยกเลิกให฾เบิกในคลัง) Film-x-ray DF 58 ฟิลแมเดียว (150 แผ฽น/1 กล฽อง)
ฟิลแม DF55 (1:100 แผ฽น)
Flow X-Ray Film FV58 Adult ,Vinyl
ฟิลแม EP 22P (1:150 แผ฽น)
EO-41P (ฟิลแม DF 49 ไวแสง) 1กล฽องมี 25 แผ฽น
ฟิลแม EP 12P (1:100 แผ฽น)
ฟิลแม T MAT G ขนาด 15 X 30 cm. (1:50 แผ฽น)
ฟิลแม T MAT G ขนาด 20.3 X 25.4 cm. (1:50 แผ฽น)
ฟิลแม X-O MAT ขนาด 15X30 cm. (1:50 แผ฽น)
ฟิลแม X-O MAT ขนาด 20.3 X 25.4 cm.
ฟิลแม Duplicating ขนาด 15 X 30 cm.
                ้
ฟิลแม Duplicating ขนาด 8X10 นิว (1:100 แผ฽น)
ฟิลแม IP 02 (1:100 แผ฽น)
ฟิลแม IP 12 (1:100 แผ฽น)
ฟิลแม IP 22 (1:130 แผ฽น)
ฟิลแม IO 42 (1:25 แผ฽น)
ฟิลแม IP 22C (1:100 แผ฽น)
          ้
ฟิลแม IP 02C (1:75ชิน)
ฟิลแม IP 12C (1:70ชิน)้
T-MAT G 8X10 IN
         ่                            ้
ฟิลแมสําหรับเครือง Dry Pix 4000 (Fuji Medical Dry Film DI-HL ขนาด10x14 นิว)
ฟิลแม ITRAORAL PHOSPHOR STORAGE PLATES SIZE 4
                           ่            ้
ฟิลแม (FUJI MEDICAL DRY IMAGINE FILM) สําหรับเครือง DRY PIX 4000 ขนาด 8x10 นิว
          ่
ฟิลแม IO-41 ฟิลแมเดียว Size 4 (1:25 แผ฽น)
ฟิลแม IP 21C
Film "SkyDent" Size 2 (150 แผ฽น/กล฽อง)
Developer Replenisher R-P X-O mat (1:2gal.ๆละ5ลิตร)
Developing solution (1:25 ลิตร)
น้ํายาล฾าง Film-x-ray (Developer) ขนาด 500 ml.
Mirodol-X Developer:Kodak (1:482 g.)
Dektol Developer:Kodak (1:482 g.)
Fixer and replenisher R-P X-O mat(1:2gal.ๆละ5ลิตร)
Fixer solution (1:25 ลิตร)
น้ํายาล฾าง Film-x-ray (Fixer) ขนาด 500 ml.
Fixing Solution 1l:Kodak (1:1 ลิตร)
น้ํายา Fixer (เจเนเซ฽น) ขนาด 500 ml.
น้ํายา Developer (เจเนเซ฽น) ขนาด 500 ml.
RP XOMAT DEVELOPER REPLE.40L
RP XOMAT LO FIXER&REPLE.40L
KODAK GBX DEVELOPER RPLR 5 GL
KODAK GBX FIXER RPLR 5GL
ที่หนีบฟิลแม ขนาด 6"x12"
ที่หนีบฟิลแม ขนาด 8"x10"
ที่ล฾างฟิลแมเอ็กซเรยแ
           ่
ที่เปิด-ปิดน้ําของเครืองล฾างฟิลแมอัตโนมัติ
   ่
เครืองยึดฟิลแมถ฽ายภาพรังสี (1:3 อัน)
SNAP-ARAY
PARALLEL (1:3อัน) (ฟันหน฾า, MOLAR ซ฾าย, MOLAR ขวา)Cone Indicator
CID COND INDICATOR FOR DENTAL X-RAY (1:3 ชิน)  ้
Casette Film ขนาด 6"x12"
Casette Film ขนาด 8"x10"
ชุดจัดท฽าถ฽าย X-RAY
XCP (ชุดเล็ก ไม฽มี Bite-wing)1:3 ชิน้
XCP (ชุดใหญ฽ มี Bite-wing) 1:4 ชิน้
INTRA ORAL SENSOR HOLDER
แผ฽นโฟมรองกัดสําหรับเอ็กซเรยแฟัน (BITE-PIECE WHITE) 1:200 อัน
XCP KIT
Imaging plate ขนาด panoramic พร฾อมตลับ
Imaging platr ขนาด cephaiography พร฾อมตลับ
Imaging Plater-size 0
Imaging plater-size 1
Imaging plate-size 2
XCP-DS DISPOSABLE CORD HOLDER (1=50 PCS)
XCP-DS ANTERIER BITE (BULE) 3xCD DS
XCD-DS POSTERIER BITE (YELLOW) 3xCD DS
                              ้     ่
CASSETTE TRAY FOR FUJI MEDICAL DRY FILM ขนาด 8x10 นิว สําหรับเครือง DRY PIX 4000
EEZEE-GRIP FOR DIGITAL (ที่ยึดจับ INTRAORAL CCD ได฾หลายยี่หอ) ฾
Sable Seek Kit
ที่ยึดฟิลแมถ฽ายภาพรังสีในช฽องปาก (XCP)
ที่หนีบฟิลแม ชนิด 7 คู฽
ที่หนีบฟิลแม ชนิด 9 คู฽
ที่หนีบฟิลแม ชนิด 10 คู฽
                     ่
HANGER SINGER-CLIP 12 PC (ที่หนีบฟิลแมเดียว)
ENDO-RAY
CHIN REST
BITE BLOCK
แผ฽นพลาสติกสําหรับ Mount ฟิลแมทั้งปาก ขนาด 124x343 MM. (1:100 แผ฽น)
ที่หนีบฟิลแม ชนิด 5 คู฽
Holder
HANGER SINGLE-CLIP 12 PC
HANGER 10 CLIP
HANGER CEPHALOMETRIC 8x10
ENDO-RAY BASKET
VERTICAL BASKET (1 PACK=3PCS)
HORIZONTAL BASKET (1PACK=3PCS)
               ่
BITE BLOCK (10PCS) สําหรับเครืองถ฽ายภาพรังสีนอกช฽องปาก
                ่
BITE BLOCK ROD LOW สําหรับเครืองถ฽ายภาพรังสีนอกช฽องปาก
ENDO-BITE ANTERIOR WITH RINGS,REFILL 4
KWIK-BITE WITH RING,5 PC
HANGER 4 CLIP
Bite Blocks Anterior
Bite Blocks Posterior
Disposable XCP Bite Blocks
Stabe Bite Blocks
HANGER 18 CLIP
ซองใส฽ฟิลแมเอกซเรยแ (Barrier envelops)
Polaroid Film 20
                      ฺ
BARRIER ENVELOPES (ซองใส฽ ITRAORAL PSP)้SIZE 0
                       ฺ
BARRIER ENVELOPES (ซองใส฽ ITRAORAL PSP)้SIZE 1
BARRIER ENVELOPES (ซองใส฽ ITRAORAL PSP)้SIZE 2 ฺ
BARRIER ENVELOPES (ซองใส฽ ITRAORAL PSP)้SIZE 4  ฺ
                           ฾
HYGIENIC BAG SENSOR ซองพลาสติกใส฽ ITRORAL CCD ยี่หอ GENDEX CCD VISUALIX
Pho-Flo solution 1I
Hypo Cleaning Agent solution (1:1 ลิตร)
Screen Cleaner ขนาด 500 ml.
             ่
น้ํายาทําความสะอาดเครืองล฾างฟิลแมอัตโนมัติ ขนาด 750 cc. (1:2ขวด)
COMPACT FLASH 128 MB
PLI 2.5X, PROJECTION LENS
ถังพลาสติกสําหรับสกัดโลหะเงิน
No.147589 T.C Flask with Angled, Nock 260 ml.
No.430372 25 Sq.cm. TC Flask 50/cs.
Flask, Canted, Neck 100/case
Flask, Canted, Neck 500/case
Erlenmayer Flask ขนาด 1000 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 125 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 2000 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 25 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 250 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 50 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 500 ml. Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 250 ml. Screwcap Pyrex
Erlenmayer Flask ขนาด 1000 ml. Screwcap Pyrex
Erlenmeyer Flask S/C 50 ml.
Flask flat bottom, long neek 500 ml.
Flask Ericnmeyer N/Neck 250 ml.
Suction flask, 250 ml.
Suction flask, 500 ml.
Suction flask, 1000 ml.
Volumetic Flash 10 ml.
Volumetic Flash 100 ml.
Volumetic Flash 200 ml.
Volumetic Flash 25 ml.
Volumetic Flash 50 ml.
Volumetric flasks 500 ml.
Volumetic Flasks 1000 ml.
Vol. flask class A , 250 ml. PP stopper, pkg of 2
Vol. flask class A , 500 ml. PP stopper, pkg of 2
Flask Volumetric, PE Stopper 25 ml.
Iodine Flask 250 ml
Iodine Flask 500 ml
Fast-Freeze Flask Complete 300 ml.
Fast-Freeze Flask Complete 600 ml.
Fast -Freeze Flask Complete 900 ml.
ERLENMEYER FLASK 250 ML
ERLENMEYER FLASK 500 ML.
TC flask ขนาด 75 ตร.ซม.(1:100 อัน)
Funnal ขนาด 0 7.5 cm.
Funnel ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8 ซม.
Funnal ขนาด 0 10 cm.
Funnel ขนาด 500 ml.
Funnel ขนาด 1000 ml.
Dropper
Medicine Dropper
กระจกหนา (ยกเลิก)
Glass rod
แท฽งแก฾วตัน dio 0.3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.
แท฽งแก฾วตัน dio 0 0.6 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.
Stiring rod ขนาดยาว 10"
Glass Tubing OD 5 mm., length 2 mm.
แท฽งแก฾ว(ชนิดตัน) ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 0.5 ซม.
แท฽งแก฾ว ศก.8มม.ยาว 50 ซม.(กลวง)
กระจกนาฬิกา เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 125 ม.ม
กระจกนาฬิกา เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 60 ม.ม
IR Refecting Glass (กระจกกันความร฾อน)
แผ฽นแก฾ว 15x15 มม. หนาอย฽างน฾อย 1 มม.
แผ฽นแก฾ว 15.5x15.5 มม. หนาอย฽างน฾อย 5 มม.
แผ฽นแก฾ว 50x50 มม. หนา 5 มม.
เลนสแวัตถุกําลังขยาย "A-Plan" 25x0.06 พร฾อมอุปกรณแ
            ฽
แว฽นขยายฮาโลแมค รุน 46461 พร฾อมถ฽าน
กระจกใส ขนาด 115x115 ซม. หนา 6 มม.
กระจกใส ขนาด 76x137 ซม. หนา 6 มม.
กระจกใส ขนาด 80x145 ซม. หนา 6 มม.
Tween 80Ajax 500 ml.
DMEM/High Glucose (10x1 L.)
MEM-Eagle
             ฾
Surgical Blade No.11 (ยี่หอ Feather) 1:100 อัน
Surgical Blade handles No.534.10S
Surgical Blade No.22 (1:100 อัน)
กระป฻องสแตนเลสสําหรับใส฽ capillary pipette 6 "ยาว 6.5"
กระป฻องสแตนเลสสําหรับใส฽ capillary pipette 9"ยาว 9.5"
กระป฻องเคลือบขนาด dia 11 ซม. มีมือจับ
Cover glass forceps ยาว 4 1/2 (115 mm.)
Novy Cover glass forceps 120 mm.
Broad point thumb Forceps 5 1/2"
Broad point thumb Forceps 8"
Cartilage Forceps
FORCEP ขนาด 14 ซม. ปลายมน
FORCEP ขนาด 12.5 ซม. ปลายแหลม
FORCEP ขนาด 12.5 ซม. ปลายงอ
ปากคีบ ชนิดพลาสติก
FORCEP ขนาด 10 ซม.
Forcep ปากแบน ยาว 11.5 ซม.
Forceps ปลายแหลมตรง ขนาด 12.5 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 12.5 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 16 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 20.5 ซม.
Cover glass for counting chamber
ถาดแสตนเลส 25 ซม.x35 ซม.
ถาดสแตนเลส 30 ซม.x60 ซม.
ถาดอลูมิเนียม ก฾นลึก ขนาดกว฾าง 10" ยาว 16" ลึก 2"
          ้
ถาดอลูมิเนียม ก฾นตืน ขนาดกว฾าง 9" ยาว 13" ลึก 1"
UV Transparent Gel Tray 7x15cm for GES
กรรไกร : Rochester-peans ขนาด 6 1/2 นิว ้
กรรไกร : Mayo dissection scissors ขนาด 145 มม.
กรรไกร : Mayo dissection scissors ขนาด 170 มม.
Surgical Blade No.10 (1:100 ใบ)
Rochester-Ochster FCP. 30 cm.
Rochester-Pean FCP. 26 cm. CVD
Forcep # 76302
Forcep # 1631
Reagent reservoir,PP 60 ml. (1:10 ชุด)cat.No.703459
REAGENT RESEVOIR
Satterlee Bone Saw, Blade:20.3x5.8 cm. Standard 30.5 cm.
Rackiotomy Bone Saw, Blade:14.6x5.0 cm. Standard 24.1 cm.
Tissue Forceps size 30 cm.
College tweezer plugging type size 6"
Splinter forcept Cvd. size 4.5"
pGEM-T Easy Vector System 1.20 reactions
Epiwax 1 กก.
pGEM-T Easy Vector System I, 20 reactions
pGEM-T Easy Vector System 1.20x20 reactions
Whatman 3 mm. chromatographic paper
Chromatography Paper ขนาด 46X57 ซม.
Weighing paper ขนาด 100x100 มม. (1:500 แผ฽น)
กระดาษกรองสาร Whatman เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 15 ซม.( No.1)
PH PAPER 0-14 (Merck)
PARAFILM M.PAPER
PERGAMYN PAPER ขนาด 100x100 มม. (100 แผ฽น/กล฽อง)
Lens paper size 10x15 cm. (1:100 แผ฽น)
Len cleaning tissue (1:100 ชิน)    ้
                ่      ฾
ท฽อกระดาษสําหรับเครืองวัดปริมาณปอด (ยี่หอ Benedict Roth)
                  ่                 ฽        ้
กระดาษกร฿าฟสําหรับเครืองวัด ปริมาตรปอดแบบ Spirometer Benedict Roth รุน p-1502(1:100 ชิน)
             ่
ท฽อหายใจ สําหรับเครือง Spirometer Benedict Roth (1 1/8" I.D.)
                 ่
ท฽อกระดาษสําหรับเครือง Spirometer ขนาดใน 1.8 ซม. ,นอก 2.1 ซม. (1:100 pcs.)
          ่
กระดาษกร฾าฟเครืองนึงไอน้ํา ่
           ่    ่
กระดาษกร฾าฟเครืองนึงฟอรแมัลดีไฮดแ
Thermal paper (P68U Paper) Mitsubishi
Disposable Cardboard Mouthpieces (#22403)
            ่
กระดาษสําหรับวัดคลืนหัวใจ รุน แอลฟา1100 ฽
กระดาษกร฾าฟวัดกล฾ามเนือ       ้
สายยาง Latex No.203
ท฽อยางซิลิโคน ขนาด 12x8 mm.
ท฽อสําหรับจ฽ายสารละลายในสัตวแทดลอง
LABSTIX (1:100 Strip)
PETRIDISH ขนาด 10 cm.
Petri Dish ขนาด 15x60 mm. (Anumbra)
Petri dish, Pyrex ขนาด 100x15 mm.
No.430167 10x20 mm. TC Dish 500/cs
Petri dish Plastic 15X100 มม.
Petri dish PS dia 90 mm. pkg of 500
     ิ้ ้
ตลับใส฽ชนเนือ แบบมีฝาปิด
ไปเปตตแ ขนาด 1 มล.
ไปเปตตแ ขนาด 2 มล.
ไปเปตตแ ขนาด 5 มล.
ไปเปตตแ ขนาด 10 มล.
ไปเปต P10 , 0.5 - 10 ul
ไปเปต P200 , 30 - 200 ul
ไปเปต P1000 , 200 - 1000 ul
Pipette P2 , 0.1 ul-2 ul
Sero Pipette 5 ml. HBG
Sero Pipette 10 ml. HBG
Pasture Pipette 3 ml. (1:500pcs.)
GS F123600 Pipetman P20, 2 ul - 20 ul
Pipetman P200, 50 ul - 200 ul
Pipetman P1000, 200 ul - 1000 ul
Pipetman P10ml, 1.0 ml - 10.0 ml
Graduate pipette ขนาด 1 ml.
Graduate pipette ขนาด 5 ml.
Graduate pipette ขนาด 10 ml.
Graduated Stainless Steel Beaker ขนาด 200 ml.
Graduated Stainless Steel Beaker ขนาด 500 ml.
Graduated Stainless Steel Beaker ขนาด 1000 ml.
Volumetric pipette ขนาด 0.5 ml.
Volumetric pipette ขนาด 1 ml.
Volumetric pipette ขนาด 5 ml.
Volumetric pipette ขนาด 10 ml.
Pipette volumetric class A ,1ml.
Pipette volumitric class A , 8ml.
Pipette volumetric class A , 5ml.
Pipette volumetric class A , 8ml.
Pipette volumetric class A ,10ml.
Pipette volumetric class A , 15ml.
               ้
Capillary pipette ขนาด 9 นิว ( 1:250 อัน )
Serological pipette 1 ml.
Serological pipette 5 ml.
Serological pipette 10 ml.
Micropipette ขนาด 100-1000 ul., Genex Beta
Micropipette ขนาด 100 ul. ของ Eppendorf
                ั้
Micropipette วัดปริมาณได฾ตงแต฽ 10-100 ul.
Micropipette ขนาด 25 ul. ของ Eppendorf
Micropipette 50 - 200 ul.
Pasteur pipette box
Pipette box
probe
Pasture Box Stainless 9''
No.2520 Pipump for pipette up to 10 oml
No.2516 Pipump for pipette up to 2 oml
No. 96.3134.4.02 Yellow Tip RL for Gilson Finn Pipette
No. 96.3223.6.02 Blue Tip RL for Gilson Finn Pipette
No. 96.8700.4.02 Yellow Tip RL 1-200ul. (1:1,000 ชิน)้
Yellow tip 200 ul.
              ้
Pasteur pipette ขนาด 9 นิว (1:250 อัน)
SSR-Sero pi pet-st Stainless steel glass pipette stand 2 channal
Piptte volum etric class A , 2 ml
BL Bow Dispenser (พลาสติก) 500 cc.
Disposible cassette
Dissposible cuvette (1:100 ชิน)  ้
SUPER MEGA CASSETTE (151401) 100/BOX
Microtiter plate sterile 24 wells flat
Microtiter plate sterile 96 wells U Shaped
TC plate 24 well, 100's
TC plate 96 well (1:50 อัน)
96-Well TC Plate 100/cs.
101VR20 DISH 90 MM. TRIPLE VENT 500/cs (เพลตพลาสติก)
THOWAX SCULPTURE GRAY 8G
THOWAX SCULPTURE BLUE 8G
กรวยพลาสติค เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 ซม.
         ้ ึ้
กรวยเผาและเทขีผง (มีที่จับ)
กระบอกพลาสติก เบอรแ 3
กระบอกฉีดยาพลาสติก 5ml. (100/กล฽อง)
กระบอกฉีดยาพลาสติก 10 ml. (100/กล฽อง)
กระบอกพลาสติกฝาเกลียว No.1
Cover glasses ขนาด 22x22 มม.(1x200 pcs.)
Cover slide ขนาด22X30 มม. (1:10 กล฽อง)
Cover Slide 22x40 mm.1x(10x1ออนซแ)/กล฽อง
Cover Slipde 22x50 mm. 1x(10x1 ออนซแ)/กล฽อง
Cover slide ขนาด 24x60 mm. (1:1000 แผ฽น)
Slide ชนิด Rite on
Micro glass slide 3"x1" (1:72 อัน)
Micro glass slide frosted end (1:72 อัน)
Microscope slide ชนิด Rite-on ขนาด 1"x3" (1:72 แผ฽น)
Glass slide (1:72 อัน)
               ้
ไมโครสไลดแ 2 หลุม 1x3 นิว (1:72 แผ฽น)
Cover Slips ขนาด 20x26 mm.
สไลดแจุลกายวิภาคศาสตรแ
ชุดสไลดแ
กล฽องใส฽ Microscopic Slide ขนาดบรรจุ 25 แผ฽น
กล฽องใส฽ Microscopic Slide ขนาดบรรจุ 50 แผ฽น
กล฽องใส฽สไลดแ ขนาด 100 แผ฽น
Microscopic slides of parasites
ถาดอลูมิเนียมเก็บสไลดแ 4 แผ฽น (Tray slide 4 Hole)
ถาดอลูมิเนียมใส฽สไลดแ 20 แผ฽น (Tray slide Aluminum 20 Hole)
ฝาปิด Cassette สแตนเลส
Cassette Blue (2000/Pk)
Cassette Red (2000/Pk)
Micro glass slide 3"x1" Cat. No.7101(1:72 อัน)
Micro glass slide 3"x1" Cat. No.7105 (1:72อัน)
Centrifuge tube "Pyrex"
                           ฾
ขวดพลาสติก พร฾อมฝาเกลียวใช฾สําหรับ Centrifuge ยี่หอ Beckman ขนาด 250 ml.
ขวดพลาสติกพร฾อมฝาเกลียวขนาด 1 ออนซแ
Centrifuge tube plastic 15 cc. (1:200 อัน)
ขวดเปล฽า ปริมาตร 250 ml. (SCOTHH)
No.430052 15 ml. Centrifuge Tube 50/rack
No.430290 50ml. Centrifuge Tube 25/rack.
1GB-801500 : 1.5 ML MICROCENTRIFUGE TUBE,500/PKG
Tube ขนาด 5 cc. อย฽างมีเกลียว
Tube ขนาด 10 cc. อย฽างมีเกลียว
Nunc CryoTubes cat.No.377267, 1.8 ml., 50/Bag, 450/Case
Test tube ขวดแก฾วก฾นตัดฝาเกลียว ขนาด 30 cc.
Test Tube Screwcap 25x150 mm. (Pyrex)
Test Tube Screwcap 16x125 mm.
Test tube ขนาด 16X150 mm. "Pyrex"
Test Tube ฝาเกลียว ขนาด 20x150 มม.
Disposable Culture Tube 16x100 mm,W/Screw Cap
Desiccator Screw Lid,DN 300
Plastic Screw-Caps, Closed,Red,PBT,GL32
No. 96.7514.9.01 Microtube C.C.(Tight Cover) Graduated 1.5 m
MICROTUBE 1.7 ml. 500/BAG
MICRO RACK 80 WELL, YELLOW
Stainless steel rack lesiy[ Tube ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 24 มม. (5x10ช฽อง)
Stainless steel rack สําหรับ Tube ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 16 มม. (5x10 ช฽อง)
56-well Reversible Rack
81-well Frever Storage Rack
Stainless steel rack 5x10 for test tubc 16x130 mm.
Cryotube 1.0 ml. Conical Botton
หลอดทดลองพลาสติกใสพร฾อมจุก (Falcon tube) ขนาด 6 ml.
หลอดทดลองพลาสติกใสพร฾อมจุก (Falcon tube) ขนาด 15 ml.
หลอดทดลองพลาสติกใสพร฾อมจุก (Falcon tube) ขนาด 50 ml.
Test Tube Pyrex ขนาด13 mm.x100 mm.
Test tube ขนาด 1.5x15 ซม.
Polystyrene 430788 15 ml. Centrifuge tube, corning (1:500 หลอด)
Culture tube, rimless, size 16x150 mm. Pyrex, (1:72 หลอด)
Culture tube, rimless, size 13x100 mm. Pyrex, (1:72 หลอด)
Durham tube (หลอดจับแก฿ส) size 6x50 mm. (1:500 หลอด)
Culture tube ,screw cap 16x150 mm. ( 1:144 หลอด )
Culture tube ,screw cap 20x150 mm. ( 1:96 หลอด )
Culture tube ,screw cap 25x150 mm. ( 1:72 หลอด )
No.M5655 MTT Cell Culture Tested 1x500 mg.
No.167008 Tissue Culture Plate 96 Well Flat Bottom with Lid,50/case
หลอดดูดจ฽ายสารละลาย ปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร
หลอดดูดจ฽ายสารละลายปริมาณน฾อย ขนาด 0.2-2 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ฽ายสารละลายปริมาณน฾อย ขนาด 2-20 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ฽ายสารละลายปริมาณน฾อย ขนาด 20-200 ไมโครลิตร
หลอดดูดจ฽ายสารละลายปริมาณน฾อย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
Bucket for Centrifuge 5403 (5416 417 000)
Centrifuge tube 15 ml.แบบแก฾วมีscale(1:100 อัน)
                    ่
หลอดตรวจสอบทางชีวภาพสําหรับเครืองอบฆ฽าเชือด฾วยไอน้ํา้
                     ่      ้
หลอดตรวจสอบทางชีวภาพสําหรับเครืองอบฆ฽าเชือด฾วยแก฿สเอทธีลีนออกไซดแ
                             ้
1250 แผ฽นตรวจสอบทางเคมี ภายในหีบห฽อ(การอบฆ฽าเชือด฾วยไอน้ํา)
                            ้
แผ฽นตรวจสอบทางเคมี ภายในหีบห฽อ (การอบฆ฽าเชือด฾วยแก฿สเอทธิลีนออกไซดแ)
                         ้
เทปตรวจสอบทางเคมีภายนอก(การอบฆ฽าเชือด฾วยแก฿สเอทธิลีนออกไซดแ)ขนาด3/4"x60yds
Centrifuge Tube 500/CS 15 ml.
Centrifuge Tube V Bottom with Screw Cap 10 ml.,80/sleeve, 480/case
                      ้
แผ฽นเคลือบสารเคมีตรวจสอบการอบฆ฽าเชือด฾วยความร฾อนแห฾ง
Visto Bueno Test Pack (BOWIEDICK) 1:20 ชิน   ้
Screw cap (Pyrex) ขนาด 18x150mm.
ตัวทดสอบการแทรกซึมของไอน้ํา (1:500ชิน)    ้
Indox Tape (E.O.แกีส)
Bowidict Sheet (1:50แผ฽น)
Tube Holder
PLASTIC MICRO TEST TUBE ขนาด 1.5 ml. ( 1:1000 อัน )
Polyethylane tube No.90, No.300 (1:20 เมตร)
น้ําแข็งแห฾ง (Dry - rice)
    ่
น้ํากลัน
กบ
กระต฽าย
ไก฽
เต฽า
หนู
Skin cleanser (Mixxocydin) หัวกด
Surface cleanser (Mixxocydin) หัวสเปรแย
                      ่
Multi-purpose liquid detergent (น้ําล฾างเครืองแก฾ว Teepol) (1:3.8 ลิตร)
Multilink Automix system
LANEX SCREEN (1:2 แผ฽น)
น้ํายา Neoslim บรรจุขวดละ 120 ml.
             ่
น้ํายาทําความสะอาดเครืองแก฾ว (Liquid-nox)
BE Filter for Toxicap 1000
Filter กล฾องจุลทรรศนแ (สีฟูา) ชนิด 45KB-4-L
Syring filter 26 mm, 0.2 um, PES
Minissart Filter 0.2 um(1:50)
FOR-1A 770001 Filter
Syring filter 26 mm, 0.4 um, PES
Filter Amber 62 mm.
ชุดกรองเช็ด (Blue filter)
Electrophoresis Filter Kit
No.414210 Filter Holder Standard, 25 mm. Micro
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 11 ซม. ( 1:100 แผ฽น )
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 15 ซม. ( 1:100 แผ฽น )
กระดาษกรอง ( Whatman ) No.1 ขนาด 18 ซม. (1:100 แผ฽น)
1707581 MISUBISHI P68U/P90/P91 PAPER
Weighting paper ขนาด 4"x4"
PH Paper 0-6 Merck
        ่
แผ฽นกรองเครืองดูดควัน (Filter)
แผ฽นกรองสแตนเลส
Disposible Filter สําหรับ คารแบอนไดออกไซดแ
BIO-TEK 3100540 Interference Filter 540 mm
Membrane cellulose acetate filter 0.2 um dia 47 mm.(1:100 แผ฽น)
ไส฾กรองตะกอนละเอียด ขนาด 5 ไมครอน (แบบจีบ)
ไส฾กรองตะกอนหยาบ ขนาด 30 ไมครอน (แบบจีบ)
Membrane Fillter 0.45 um dia 47 mm. (1:200 แผ฽น)
       ่
ไส฾กรองเครืองกรองน้ํา
FOR-1A 191024 Palladium Drying Filter
FOR-1A 191025 Desiccant Drying Filter
HEPA filter membrane
Minisart Filter 0.45 UM,50/Pkg.
ไส฾กรอง Pretreatment Cartridge
ไส฾กรอง High Capacity Cartridge
ไส฾กรอง Ultrapure Cartridge
Filter Metall Merevry vapor & ehlorine No.100600 (ไส฾กรองกันไอปรอท,โลหะ,คลอรีน.)
วัสดุสําหรับกรองน้ําชนิดเรซิ่น ขนาด 19x105 ซม.(สแตนเลส)
                ่
ชุดสําหรับกรองน้ําที่ใช฾กับเครือง INDUCTION
ชุดกรองสําเร็จรูป ใช฾กับ Syring ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 25-30 มม. Pore size 0.2 um.
ชุดตลับกรองแก฿สและไอระเหย
VAPOR FILTER (แผ฽นกรองไอสารระเหย)
หน฾ากากกรองไอปรอทไส฾กรองคู฽ (สายสัน)  ้
หน฾ากากกรองไอปรอทไส฾กรองคู฽ (สายยาว)
ไส฾กรอง Ultrapure Cartridge
VACUUM GREASE
No. 253287 Colorless Loop 50/sleeve.
Loop 10 ul.s terile
ลวด Nichrome สําหรับทํา Loop needle
ลวดสําหรับทําลูป (ลวดนิโคตรอม)
      ่
Loop เขียเชิอแบคทีเรีย ้
Loop holder
Rod Stainless Steel,1000x12 mm.
แมกเนติคมารแ ขนาด 8x3 มม.
Magnetic bas 7x2 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 6x30 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 8x40 mm.
Magnatic Stering bar ขนาด 8x50 mm.
Magnetic Bar 6x20 mm.
Magnetic Bar 3x10 mm.
แบบหล฽อพาราฟิน ขนาด 15x15x5 mm. (Bio-Molds)
แบบหล฽อพาราฟิน ขนาด 33x24x12 mm. (Mega Molds)
แบบหล฽อพาราฟิน ขนาด 64x45x15 mm. (Super Mega Molds)
       ิ้
ตลับใส฽ชนเนือแบบมีฝาปิด  ้
     ิ้
เคาทแตงแชมเบอรแ AO "REICHERT"
Forceps ปลายมน ขนาด 12.5 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 16 ซม.
Forceps ปลายมน ขนาด 20.5 ซม
Magnetic bar cylindrical 1.7x8 mm. ,pkg of 10
Magnetic stiner with heating Model SLR.
Magnetic rod ขนาด 70x9 mm.
แท฽งแม฽เหล็กหุ฾มด฾วยพลาสติกทนต฽อกรด-ด฽าง (ใช฾สําหรับดูด Magnetic stirring bar)
Nylon membrane (circle, dia. 82 mm.)
No.110616 Polycabonate membrane 25 mm. 12.0 um.
         ่
2 BSI เครืองแก฾วทําสารปรอทให฾บริสุทธิ์
    ่         ่
ชุดเครืองกลันทําสารปรอทให฾บริสุทธิ์
Regulator
Power Supply for HP Vectra
ตัวกรองแสงสําหรับอ฽านปฏิกริยาในถาดหลุม
ไส฾กรองหน฾ากากกันสารพิษ
          ่
หน฾ากากครึงหน฾าชนิดไส฾กรองคู฽ ขนาดกลาง ผลิตจากซิลิโคน
ตลับไส฾กรองฟอรแมัลดิไฮดแและไอระเหยสารตัวทําละลาย
ตลับกรองไอระเหยสารตัวทําละลาย,กรดแก฿ส,ไอแอมโมเนีย,ไอเม็ททิลลามีนและไอฟอรแมัลดิไฮดแ
           ุ
แผ฽นกรองฝุนละออง (1:10ชิน)    ้
ฝาครอบแผ฽นกรองฝุนละออง    ุ
ครอบตานิรภัยปูองกันการเกิดฝุา
Thermometer 0-200 ้      ํC
Thermometer แบบมีที่แขวน
มิเตอรแสําหรับวัดอุณหภูมิ
เทอรแโมมิเตอรแ 100 องศา C
Microring AC
Microring AN
Microring YT
MW190 Microloop 10 ul,Nichrome (1:25pcs.)
Microring AN
Microring YT
Disposable Microtome Blade Holder
Disposable Blade
Microtome knife ขนาดความยาว 12 ซม.
Disposable Microtome blades (1:50 ใบ)
                  ้
Fine Abrasive (สําหรับลับมีดตัดชืนเนือ) ้
Hone glass Compound For935 Microtome lenife Sharpener
Dimond Cut off wheel Size 127 mm dia x 0.3 mm x 12.7 mm dia
Dimond Cut off wheel Size 75 mm dia x 0.15 mm x 12.7 mm dia
Syring 1 ml. with needle(1:100 อัน)
Syring 10 ul : Hamilton HAS 80330701 RN
Syring 25 ul : Hamilton HAS 80430702 RN
Syring 25 ul HAS-803330 701 RN
Syring 50 ul HAS-80565 705 N
Syringe Filte Holder size 0.2 um,dia 26 mm.
Syring 10 ml.
เข็มขนาด 24 g. X 1"
เข็มขนาด 27 g. X 1/2" (1 กล฽องบรรจุ 100 อัน)
เข็มพลาสติก No.27 (100อัน/กล฽อง)
Parafilm ของ whatman ขนาด 4"x125'
Paraflim ring
                 ้  ้
BLOCK PARAFILM (สําหรับงานชินเนือ)(1:2500 อัน)
                         ํc
Paraffin wax ชนิดเม็ด Solidification point 51-53 ้ . (1:1ก.ก.)
Test tube rack 20 mm.
Tst tube racks (No-Wire) 13 mm.
Test tube racks (No-Wire) 16 mm.
Test tube racks (No-Wire) 25 mm.
Drying Rackขนาด 400x600 mm.
BRA-2-114821 Centrifuge tubes PP sterile Pkg of 25 (50 ml.)
BRA-2-114818 Centrifuge tube PP sterile Pkg of 25 (15 ml.)
2 Adapter 15 ml Falcon tube (5416 633 044)
2 Adapter 50 ml Falcon tube (5416 434 001)
Test tube, screw cap ขนาด 16x150 mm.
PCR Tube clear 1000/Bag
Microcentrifuge Tube 1.5 ml. 500/pkg.
TRIS-HCL 1 kg.
SSR-Drying 29.52.44 Hing wall-typed Drying rack,Size,52x44 cm.(WxH) 29 pegs.
Cryovial tube 2 ml. (100ea./pkg.)
Rack ทําด฾วย Stainless steel ขนาดบรรจุ Slide ได฾ 30 แผ฽น
Rack วางหลอดทดลอง
Stainless steel drying rack
Cube rack
แร็คสแตนเลส 6x12 ช฽องๆละ 20 มม. สูง 7 ซม.
แร็คสแตนเลส 5x10 ช฽องๆละ 20 มม. สูง 7 ซม.
ที่วาง Loop & Needle
Stainless Steel for Vial เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 23x95 (H)mm. 5x10 ช฽อง
SSR-18-5.10 Stainless Steel Rack for tube เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 16 mm. 5x10 ch
SSR-10-6.12 Stain Steel Rack for tube เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 16mm. 6x12 ch
SSB-Dish 22.33.18 Stainless Steel Basket size 22x33x18cm. (WxDxH) with2-handle
SSB-Dish 20.30.18 Stainless Steel Basket size 20x30x18cm. (WxDxHx) with2-handle
Stand + Bossnead + Condensor Clamp
สามขา (Triport)
1CLP--2112 : BLUE TIP,RACK,960/PKG
F185140016 Vial/Bottle rack-16 mm.
Storage Rack (81wells)
Mineral oil # 70100
Olive oil , 500 ml.
VACUUM PUMP LUBRICATING OIL (1:1 liter)
VACUUM PUMP FLUSHING OIL
VACUUM OIL ขนาด 3.78 ลิตร
มิลลิพอรแ # xx 1002500
MELIBIOSE
DEXTRAN MOL. WT. 2000000
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 14 mm. รหัส 401.114
Rechargeable Sealed Nicd battery 9 v.110 mAh/10 h
Mohr : clamps
หลอด CUVETTE
หลอด Sylvania 40 watts
หลอด Sylvania 30 watts
หลอด Sylvania 15 watts
หลอดไฟฉายแสง 12v.75w. ขาแบน (OSRAM)
หลอดกล฾องจุลทรรศนแ Projection lamp 6v.20w.
Cuvette Micro spuare (1:100 ตัว)
O.C.T. Compound
Stand
STANDING TRAY
STANDING JAR
Stand Tripod Shape 150 mm.,Cast Iron
1BH5-791000 : TIP 1000 UL,SINGLE TRAY (10x96)
Rectangular Jar 2.5 L.
โคมหลอดอุลตร฾าไวโอเลต (ยูวี) ชนิดไร฾สาย
                      ฽
หลอด Tungsten Lamp (LS15) สําหรับกล฾องรุน BHC
EXPRESS XT LIGHT BODY (4:50ML)
Wire gauze ใช฾กับตะเกียง Bunsen
Argon Industrial gas
Argon ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Carbondioxide gas (H.P) ความบริสุทธิ์ 99.7% ขนาด 25 Kg.
Carbondioxide ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Liquid Carbondioxide
Dry lce
ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ ขนาด 25 กก. พร฾อมท฽อ
ก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ ขนาด 6 m3 บรรจุ 15 กก.
ก฿าซคารแบอนไดอ฿อกไซดแ
LIQUID CO2 (ชนิดมีไส฾)
Nitrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Nitrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
CRYOSPEED NITROGEN (TOP UP-DEWAR)
Liquid nitrogen delivery bulk
Hydrogen (Industrial) gas
Hydrogen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Oxygen (Industrial) gas
Oxygen ชนิด Ultra High Purified (UHP)
Nitrogen (HP) Purity 99.99% Gas Content 7 m3/cyl
Common Mixture Gas 5% Hydrogen 10% Carbondioxide Balance Nitrogen 7m3/cyl
Acetelene gas
แก฿สไนตรัสออกไซดแ ขนาด 20 กก.
Electrode สําหรับวัดค฽าความเป็นกรด-ด฽าง
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 600 grid
Perforated brass die for packing plastic test (Denture base material)
Rigid ring mold (gypsum)
Split mould with fixation ring (impression material)
Stainless steel mould and cover for colour stability, sorption and solubility
Stainless steel mould for compressive test
Plastic membrane electrode modules for Ion plus potassium
แบบทรงกระบอกโลหะ stainless เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3.5 ซม.สูง 2 ซม.
แท฽งเหล็กรูปทรงกระบอก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 มม.
       ้
แบบเตรียมชินทดสอบ Compressive strength
แผ฽นโลหะขัดเรียบ ขนาด 40x40 มม.
ถาดพิมพแ
แบบใช฾ทดสอบ Cement setting time
SSR18-5.10 Stainless steel rack for tubeเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 16mm,5x10 ช฽อง
SSR20-6.12 Stainless steel rack for tube เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 18 mm, 6x12 ช฽อง
               ่  ่   ้
ชุดทดสอบประสิทธิภาพเครืองนึงฆ฽าเชือด฾วยไอน้ํา
                ่  ่   ้
ชุดทดสอบประสิทธิภาพเครืองนึงฆ฽าเชือด฾วยไอน้ํา
Stainless steel basket wire mesh,2handle (27xH40 cm)
PROBE ความยาว 6" (สแตนเลส)
96 well PC Rack , Assorted , 5/pack
50 well Micro 5 tube Storage Box ,5/Pkg.
ตะกร฾าสแตนเลส ขนาด 20x30x18 ซม.
SSB-Dish-10 Stainless Steel Basket,15x15x15 ซม.
Stainless Steel Rack,5x10 ช฽อง for tube เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 13 มม.
Hyper Mask (หน฾ากากปูองกันไอระเหยสารเคมี) 1:20 ชิน   ้
Spatula stainless
BASE MOULD ขนาด 7x5x4.5CM (10:PACK)
Conductive carbon panit SPI-3 05006-AB (1:3/4 ออนซแ)
Conductive carbon tape SPI-3 05071-ABกว฾าง 8 มม. (1:20 เมตร)
Silver Paint ขนาด 1 OZ
Bursting Disc for CPD 7501
            ้
Filament K Type (12 ชิน)
Liquid Nitrogen sensor
Two Part Conductive silver paint
โลหะดีบุก (Tin : Sn)
     ่
โลหะตะกัว (Pb)
โลหะเงิน (Silver : Ag)
โลหะทองแดง (Copper : Cu )
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 320 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 400 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 600 grid
กระดาษทราย (SiC) ขนาด 800 gird
กระดาษทราย 2500 Plain back 200 mm dia.Grit2400
Graphite crucilsle ขนาด A 1/0 เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 ซม. สูง 6 ซม.
40100040 RESTH Acrylic hot mountin resin ชนิดใส ขนาด 1.5 kg.
40100027 RESRU Acrylic hot mounting resin ชนิด General 2.5 kg.
Alumina 0xide ขนาด 0.05 um. ชนิดครีม
Alumina Oxide ขนาด 0.05 um. ชนิดผง
Diamond suspension ขนาด 1um.
Diamond suspension ขนาด 3 um.
Diamond suspension ขนาด 6 um.
Dimond paste ขนาด 10 gm.
              ้
Trident cloth ขนาด 8 นิว ( 1:10 แผ฽น )
            ้
Microcloth ขนาด 8 นิว ( 1:10 แผ฽น )
Diamond watering blades for use on low-speed diamond saw 4 inch,hold 12.7 mm.
Double Sided Carbon Tape,12 mm.x20mm.
แคลมแหนีบ 1 นิว้
แคลมป฼หนีบ 2 นิว ้
ULTRA MICRO 0.5-10 UL,1000/BAG
Cams, pkg/4ea
Universal Clamp 0-80 mm.,Nickel Ploted
Burette Clamp, Aluminium for 2 Burettes
สาย Thermocouple ชนิด K Type พร฾อม extension plug
LTI-K4750-10 TOPO XL PCR CLONING KIT WITH TOP 10 ECOLI
Schaedler Broth ขนาด 500 g.
004 101117 LB BOTH 500 g.
004 150030 KANAMYCIN ACID SULFATE
004 194029 ISOPROPYL-B-D-THIO GALACTE PYANOSIDE
 5-BROMO-4-CHLORE-3-INDOLY-B-D GALACTO PYRANOSIDE
No.27104 QLAprep Spin Miniprep Kit (50)
200 ul gel Loading tip,Bulk cat. No.CLP 2010 ขนาด 1000/bag
แท฽งเกลียวสําหรับยืดเฟรมยึดกระดูก ยาว 108 มม.
ตัวจับใบมีด (Blade Handles)
ใบมีด (Replacement Blades)
     ้  ้
มีดตัดชินเนือ (Dissecting Knives)
                    ่   ้  ้
ที่จับใบมีด Disposable Blade สําหรับเครืองตัดชินเนือ
             ่     ้ ้
ชุดจับใบมีดสําหรับเครืองตัดชินเนือ (Knife Holder for Microtome)
ชุดฐานจับสําหรับชุดจับใบมีด (Knife Holder Base)
Bottle Lab W/Screw-Cap 100 ml.
           ้      ้
อุปกรณแยึดจับบล็อกชินเนือเยื่อแบบคาสเซ็ท
9990348 Fuse 4A (แบบสัน)   ้
9990349 Fuse 5A (แบบสัน)    ้
100-1361UV Lamp-TR 2000 UVB Lamp
Lamp EPI- illumilation 11 W
Gel/Chemidoc Accessory Kit
Spacers 1.0mm.x8cm.
Spacers 1.5mm.x8cm.
Lamp LS-15
HET-1A 6324 SEALING RING FOR BUCKET 1381
BC870612 O-RING 4.487 ID for JA-20 Rotor
BC870138 O-RING for JA-14 Rotor
STAGE MICROMETER
ถุง Polypropylene
Spreader
BURETTES CLEAR 50 ML/0.10 ML PTFE-STRAIGHT
          ฾
ที่ทําอ฿อกซิเจนในตูปลา
                       ้
 Cover Chamber (สําหรับนับเม็ดเลือด) (1:10 ชิน)
 โกร฽งบดยา
     ่    ่     ฾
 เครืองชัง 2 แขน พร฾อมตุมน้ําหนัก
  ฾
 ตุมน้ําหนัก
 LANEX SCREEN
 นาฬิกาจับเวลา แบบดิจิตอล
 ตะเกียง Bunsen
 เกยแวัดและควบคุมดันก฿าซคารแบอนไดอ฿อกไซดแ
                        ฾       ่  ่
 Digital Scale Professional Mini Model 1479 ยี่หอ Tanita (เครืองชังทอง)
 ช฾อนตักสารเคมี (1:3 อัน)
 ถาดอลูมิเนียมสําหรับตากสไลดแ ขนาด 17x29 ซม.
      ่
 ใบเลือยไฟฟูา สําหรับตัดกระดูก (Mastoid Saw) No.1002106
          ่
 ตัวล็อคใบเลือย (Arbor) No.10021
 ปากกา NON-TOXIC STERIE SATION
 Stage Micrometer Type A (1mm/100 Div)
 Activated Charcoal Filter 4 FOR 191022
 Palladium Catalyst Water 4 FOR 191024
 Desiccant Dryer Water 4 FOR 191025
 ช฾อนตักสารเคมี (Spatula Plastic 8")
 LTG-31600-034 D-MEM
 LTI-K4750-10 TOPO XL PCR CLONING KIT WITH TOP 10 ECOLI
 No.20021 QIAEX II Gel extraction kit (150)
 SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE (RAGE-F,RAGE-R)
 SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE (PROM-F,PROM-R)
 SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDE (PiF,PiR,PgF,PgR,AaF,AaR)
       ่      ้
 หัวเปลียนสําหรับขัววัดแคลเซี่ยม
 ฟิลแมพอลิเอสเทอรแ
 ฟันวัว
           ่
 อะไหล฽ของเครืองวัดปริมาตรปอด ส฽วนที่เป็นฝาครอบ (Bell) ของ Basic Metaleolism U.
            ่
 ปากกาสําหรับเครืองวัดปริมาตรปอด (Recording pen) 1:5 อัน
 Plastic container ความจุ 30 ml. ขนาด 25x90 mm.
 DISH 90MM TRIPLE VENT 500/CS
 นาฬิกาทราย
 1704436 GT UVTP GEL TRAY, 7X7CM
 Scalpel (ด฾ามมีดผ฽าตัด เบอรแ 3)
 Regulator แก฿ส N2O
 ฾HET-1A 6324 SEALING RING FOR BUCKET 1381
้้
   ั่    ้
 ที่ปนเนือเยื่อ
 C-Clamp stainless
 Mould ring
 สปรูสําเร็จรูป เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5/6 มม.
 ช฾อน Stainless No.3 (14-5508)
 ช฾อน Stainless No.7 (14-5511)
 ช฾อน Stainless No.8 (14-5512)
 ช฾อน Sstainless No.12 (14-5516)
 PRE STAINED STDS, BROAD RAN
 MP3 SHORT PLATES
 MP3 SPACER PLATES 1.0 MM5
 เทอรแโมมิเตอรแแบบดิจิตอล
 Putty Fast 2x450 ml. Kettenbach
Scale lupe 10x (46x44 mm.)
                          ้
ถุงมือกันความร฾อน Clavies Autoclave glove 33 cm. (สัน)
ถุงมือกันความร฾อน Clavies Autoclave glove 47 cm. (ยาว)
ตะแกรงสแตนเลส ขนาด 90x115x10 ซม.
HYPER MASK ( 1:20 PCS.)
อุปกรณแปล฽อยสารละลายแบบตังปริมาตร้
อุปกรณแดูดสารละลาย
         ่
อุปกรณแสําหรับเครืองทดสอบสากล
Retriever 12"
DISPENSER GENIUS 1-5 ML.
จุกยางแดง 1 ml.
จุกยางแดง 5 ml.
ไม฾บรรทัดวัดระดับไนโตรเจนเหลว ยาว 100 ซม.
Scan Microscopic slide
สายไฟ P.V.C. 1x10 mm. สายเดียว   ่
สายไฟ P.V.C 1x6 mm. สายเดียว ่
สายไฟ P.V.C. 1x4 mm. สายเดียว ่
สายไฟ P.V.C. 1x1.5 mm. สายเดียว   ่
สายไฟ P.V.C. 1X2.5 mm. สายเดียว    ่
สายไฟ P.V.C. 2x0.5 mm. สายอ฽อน
สายไฟ P.V.C. 2x1.5 mm. สายอ฽อน
สายไฟ P.V.C. 2x2.5 mm. สายอ฽อน
สายไฟ P.V.C. 2x1.5 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x2.5 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x4 mm. สายแข็ง
สายไฟ P.V.C. 2x6 mm. สายแข็ง
สายไฟคอนโทรล VSF 16 sq.mm.
สายไฟ VCT 3x1.5 sq.mm.
สายโทรศัพทแ ขนาด 0.5 (4C)
        ฾
สายไฟ VCT ยี่หอยาซากิ ขนาด 3x2.5 SQ.MM.
หลอดฮาโลเจน 12 โวลแท 50 วัตตแ (ชนิดจานใหญ฽)
     ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวลแท 75 วัตตแ (ชนิดจานเล็ก)
      ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวลแท 100 วัตตแ (ชนิดจานเล็ก)
       ่
หลอดเครืองฉายแสง 12 โวลทแ 100 วัตตแ (ชนิดจานใหญ฽)
หลอดไฟขนาด 19 โวลแท 180 วัตตแ ชนิดจานใหญ฽
หลอดไฟชนิดจานขนาด 110 โวลแท 300 วัตตแ ชนิดจานใหญ฽
           ฾                      ้    ้
หลอดแสงจันทรแ ยี่หอ PHILLIPS ขนาด 250W. (ML250W) ชนิดไม฽มีบัลลาส ขัว E40 (ขัวใหญ฽)
หลอด Daylight 220 V. 100 W. แบบเกลียว
            ้
หลอดยูวีสําหรับฆ฽าเชือขนาด 17 นิว    ้
หลอด Fluorescent ขนาดเล็ก
หลอดไฟชนิดจาน 120 V. 300 W.
หลอดไฟชนิดจาน 14 V. 35 W.
หลอดไฟ สปอรแตไลทแ 220 v. 150 w.
หลอดไฟฉาย 6 V.
          ้
หลอดประหยัดไฟขัวเกลียว 20 w.
หลอด FLOORESCENT 220 V. 6 W.
หลอด FLUORESCENT วงแหวน 30 w. ขนาด 10 นิว   ้
หลอดไฟฉายแสง 9.8 v. 49 w. ชนิดจานเล็ก
หลอดไฟขนาดเล็ก 14 V.80 MA
หลอดไฟ 21 v. 150 w.
               ้
หลอดตะเกียบประหยัดไฟขัวเกลียว 18 w.
หลอด Daylight 220v. 60w. แบบเกลียว
                 ฽
หลอดไฟสําหรับกล฾อง Olympus รุน FHA
หลอดไฟฉายขนาด 3.6 V.
         ่
หลอดไฟเครือง V.D.O. COMPUTER PROJECTOR (LAMP FOR LP 580)
หลอดไฟดูฟิลแม 12V. 10W.
หลอดนีออนวงแหวน 22 w.
หลอดฮาโลเจน 12 โวลทแ 100 วัตตแ
หลอดฮาโลเจน 19V. 80 W.
หลอดไฟส฽องปาก 12V. 35W.
หลอดไฟฮาโลเจนสําหรับถ฽ายวิดิโอ 1000 W.,240 V. P116
หลอดไฟ SUN GUN Kobold สําหรับถ฽ายวีดีโอ
       ้
หลอดฆ฽าเชือ UV ขนาด 30 W.
        ้
หลอดฆ฽าเชือ UV. ขนาด 36 W.
หลอดไฟ ขนาด 3-5 W ชนิดเกลียว
หลอดไฟโชวแ ขนาด 12 V. 40 MA
ไส฾หลอดสปอรแตไลทแ 220 V. 500 W.
             ่
หลอดไฟ LPL เครืองอัดขยายภาพ ขนาด 220V. 73W.
หลอดไฟดูฟิลแม 6.3 V. ,10 W.
หลอด OPTICLIGHT
           ่
หลอดไฟชุดเครืองดมยา ขนาด 3 V.
หลอดไฟ ดาวไลทแ 220 V. 100 W. แบบเกลียว ( PHILLIPS )
หลอดตะเกียบ GLORIA ขนาด 220 V. 7 W. (สําหรับดูฟิลแม X-RAY)
หลอดฟลูออเรสเซนตแ แสงคลูไวทแ โทนแสงสีขาวนวล ขนาด 18 W/840
หลอดตะเกียบ PL-S 7W/865 (PHILIPS)
หลอดไฟ MOBILE LIGHT ขนาด 24 V. 200 W.
หลอดไฟกล฾องจุลทรรศนแ 6V. 15W. OLYMPUS LS15
หลอดไฟ Laryngoscope Heine
หลอดฟลูออเรสเซนตแ 220V 14V Cool White
หลอดนีออนวงแหวน Daylight 22 W.
หลอดฟลูออเรสเซนตแ 12V. 4W. (หลอดไฟดูฟิลแม)
หลอดไส฾ ขนาด 220v 15w (ขัวใหญเ)้
          ฾
หลอดไฟ ยี่หอ OSRAM 24V. 250W.(64655)
หลอดไฟ OSRAM 12V. 100W. (สําหรับกล฾องผ฽าตัด)
Elipar Trilight minispot lamp
หลอดไฟเซฟไลทแ LED สําหรับห฾องมืดล฾างฟิลแม
หลอดไฟส฽องปาก 12 V. 50 W.(ยกเลิก)
      ่
หลอดเครือง LCD PROJECTOR SHARP MODEL PG C45X. 250W. UHP
    ี       ่
ถ฽านใส฽รโมท เครือง LCD 3V. LITHUIM SONY CR2025
หลอด ATLANTIC UV.220V. ขนาด 14 W.
หลอดไฟโชวแ 24V.CM387 หัวกระสุนแบบบ฽า
หลอดไฟ 12V. 100W. ใส฽กล฾องจุลทรรศนแโพลาไรซแ ชนิด 3 กระบอกตา
หลอดไฟ Halogen Lamp 12 V 20 W #6433
หลอดไฟ Osram Daylight 23 W. (หลอดเกลียว)
หลอดประหยัดไฟ OSLAM ขนาด 23 W.
              ้
หลอดประหยัดไฟขัวเกลียว (OSRAM) ขนาด 11 W.แสงสีขาว
โคมไฟพร฾อมแว฽นขยาย
โคมไฟสําหรับเขียนแบบ
โคมไฟ FLUORESCENT โรงงาน ขาโต แผ฽นสะท฾อนแสง ขนาด 40 W.
โคมถนน FLUORESCENT 1x36 W. CM 1000
ไพล็อตแลมป฼ 25 มิล
โคมไฟหัวเสาขนาดใหญ฽
            ี
ชุดโคมไฟ 20 W. มีรเฟ็กซแครบชุด
โคมไฟดาวไลทแ พร฾อมหลอดประหยัดไฟ
โคมไฟขนาด 60x120 cm.(3 หลอด ขนาด 36 w.) พร฾อมรีเฟ็กตแครบชุด
                  ฾
โคมไฟดาวไลทแ ขนาด 60 W. ยี่หอ PHILIPS
ชุดโคมไฟ 40 W.มีกรอบครอบพร฾อมรีเฟล็กซแครบชุด(แบบเดียว)่
ชุดโคมไฟ 40 W. มีกรอบครอบพร฾อมรีเฟล็กซแครบชุด(แบบคู)฽
             ี
ชุดโคมไฟ 20 W. มีรเฟ็กตแครบชุด
โคมไฟติดผนัง ชนิดขัวเกลียว    ้
โคมไฟ ขนาด 60x120 cm. ( 2 หลอด ขนาด 36 w. ) พร฾อมรีเฟ็กซแครบชุดแบบฝัง
กรอบโคมไฟสนาม
โคมไฟ ชนิดหลอดตะเกียบ
โคมไฟกันน้ํา ขนาด 36wx1
โคมไฟสปอรแตไลทแ ขนาด 150 W. พร฾อมขายึดปูาย
โคมไฟติดผนังโต฿ะห฾อง LAB ทันตแพทยแ
โคมไฟติดผนังพิเศษห฾องปฏิบัติการทันตกรรม
  ๊
ปลักไฟสําหรับคอมพิวเตอรแ (สายไฟยาว 5 ม.)
   ๊
ปลักตัวเมีย 3 ขากลม NATIONAL (ชนิดคู)฽
SWITCH ตัดตอนอัตโนมัติ BTICINO ขนาด 30 A
    ๊     ฾
ปลัก power ตัวผูและตัวเมีย
     ๊
ปลักไฟฟูาฝังพื้นกันน้ํา
SWITCH กดพัดลม SANYO
BREAKER SQUARE D 16 A
BREAKER SQUARE 20 A
BREAKER SQUARE 32 A
สวิทซแ ปิด-เปิด อารแ.ซี 3 จังหวะ
BREAKER 3P 65K 70A
ลูก CIRCUIT BREAKER SQUARE D ขนาด 63 แอมป฼
      ๊
ปลักไฟชนิดตลับ ยาว 5 เมตร
SWITCH ปิด-เปิด ไฟดูฟิลมแ UNIT ATCUS
DIMMER SWITCH 220V. 600W.
          ่
สวิทซแเปิด-ปิดเครือง MOBILE SUCTION
       ๊ ่   ่
ปลักไฟแบบสีเหลียม ชนิดพลาสติก
BREAKER GE 30 A 1 P้      ิ
สวิทซแปิด-เปิด มีไฟโชวแ
สวิทซแลูกศร 25 มิล
สวิทซแกด 25 มิล
โพลเลส 61F-G4(สวิทซแคุมระดับน้ํา)
BREAKER 50HP 3P 50A
BREAKER 50HP 3P 30A
คอนแทค MITSUBISHI S-N25 220V.
โอเวอรแโหลด TH-N20 KP 19A
ไทมแเมอรแ H3 BG-8H "OMRON"
OPEN PHASE PR3 "WIP"
เทอรแมินอล TR 10
เทอรแมินอล TR 30
              ฽
โฮเดอรแ(อิเลคโทรด)รุน PS-5S "OMRON"
               ฽
โฮเดอรแ(อิเลคโทรด)รุน PS-4S "OMRON"
ก฾านอิเล็คโทรด
ตัวต฽ออิเล็คโทรด
SEPARATOR 3P "OMRON"
SEPARATOR 5P "OMRON"
รางวายดักสแ MOS 40x60 มิล
รางวายดักสแ MOS 20x20 mm.
ตู฾ CONTROL- LV14 ขนาด 25x36x10 นิว ้
สวิทซแ ON-OFF NATIONAL
BREAKER 10A. 220V.
BATTERY 36A. 3.6V. 300 MAH UX-A ของ PANASONIC
BREAKER WESTINGHAUSE SCRICS-C 380V. 3P. C HFD 65K 100 AMPS
กล฽องลอยพลาสติก
    ่
กริงสัญญาณ 220 V.
        ่
สวิทซแกริงสัญญาณกันน้ํา
ซีเล็คเตอรแสวิทซแ
     ๊
ปลักตัวเมีย 2 ขากลม ของ NATIONAL
BATTERY P-P543 3.6 V 600 MAH KX-A43 ของ PANASONIC
            ่
BATTERY สําหรับเครืองวัดความเข฾มข฾นของออกซิเจนในเลือด
เบเกอรแ 60A 3 สาย
Regulator ใช฾กับถังออกซิเยน
สวิทซแปิด-เปิดไฟโต฿ะแลป
              ่       ่
แผ฽นกันความร฾อน ของเครืองผนึกถุงใส฽เครืองมือ ขนาด 2x30 นิว้
SAFT-T-CUT ตัวเมน 30A
ลูก CIRCUIT BREAKER SQUARE D ขนาด 20 แอมป฼
จุกยางปากขวด MOBILE SUCTION
  ฾
ตูโหลดเซนเตอรแ SQUARE D พร฾อมหัวเมนทแ 150 แอมป฼
               ่       ่
แผ฽นกันความร฾อน ของเครืองผนึกซองใส฽เครืองมือ ขนาด 3x15 นิว ้
BREAKER SQUARE D ขนาด 150 A 70 KA 3 P 380 V.
BREAKER CE ลูกย฽อย ขนาด 100 A.380 V.
   ๊       ฾
ปัมอากาศ ยี่หอ GIANT พร฾อมสายยาง
      ๊
ปลัก POWER ตัวเมีย พร฾อมชุดฟิวสแ ขนาด 10A. 250V.
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 1 ช฽อง
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 2 ช฽อง
ฝาครอบพลาสติก ขนาด 3 ช฽อง
Switch On-Off แบบก฾านยาว
Switch On-Off แบบก฾านสัน ้
       ๊
ปลักไฟสําหรับคอมพิวเตอรแ (สายไฟยาว 10 ม.)
                 ฾
Switch แบบหมุนพัดลมโคจร ยี่หอ National
Breaker National 30A พร฾อมกล฽อง
Breaker National 20A
Switch Push Button หม฾อต฾มน้ํา Siemens 030095
Maxnatrix Swtch 380v 30a
                ฾       ฽
Maxnatrix Switch 3P 20A ยี่หอ Fuji Electric รุน SC-0 (13)
         ่
แบตเตอรีแห฾ง ขนาด 12V. 7.5A.
กล฽องไม฾สําหรับติดคัตเอาซแ
SOCKET สําหรับต฽อสายไฟฟูา
           ่
ตลับต฽อสายไฟสีทางกันน้ํา เหล็กหล฽อกลม
ตลับต฽อสายไฟเหล็ก
กล฽องไม฾ ขนาด 4"x6"
กล฽องไม฾ ขนาด 8"x6"
 ้
ขัวสายสําเร็จรูป สําหรับสายเสียงสายภาพ
มอเตอรแจักรเย็บผ฾า
มัลติมิเตอรแวัดไฟฟูา
หัวแรงไฟฟูาชนิดหัวแช฽
ที่เปุาลมร฾อน
ไฟฉาย ขนาดถ฽าน 4 ก฾อน
MOTOR ดูดน้ําขนาดเล็ก 12 V. DC
          ่
Motor พัดลม เครืองอุดฟันด฾วยแสง 12 v.dc
           ่
หม฾อแปรงไฟฟูาเครืองขูดหินปูน
สว฽านไฟฟูา ขนาด 3 หุน
ไฟฉาย ขนาดถ฽าน 2 ก฾อน
หม฾อแปลง 220 V. ออก 12 V. CT
     ่
Jack เครืองขูดหินปูน (หัวพร฾อมสาย)
ลูกปืน NSK # 20 RN 3 600/8
สายไฟขดแบบยืดได฾ ของเครือง X-RAY่
 ้
ขัวเสียบตัวเมีย, มอเตอรแจักร
      ่   ้
มอเตอรแเครืองปันอมัลกัม พร฾อมชุดมูเล฽ย ฽
สาย FIBER OPTIC
คอนเด็นเซอรแ ขนาด1.5 uf
คอนเก็นเซอรแ ขนาด 2 uf
คอนเด็นเซอรแ ขนาด 3 uf
คอนเด็นเซอรแ ขนาด 4 uf
Compresser Air ขนาด 38,600 BTU 220/24V 50H7 (TEECOMSEH)
              ฾
มอเตอรแพัดลมคอลยแรอนแอรแ ขนาด 1/8 220V 50H7
Maxnatrix Switch 220V 30A
ชุดเทอรแโมสตัส
Maxnatrix Switch 380V 50A (Mitsubishi)
                 ฽
Fin-Comb หวีคอลยแ (Imperial รุน P-12)
                           ฾
Compressors Air ขนาด 56250 BTU 380/420V 50HZ 3P ยี่หอTECUMSEH
                          ฾
Compressors Air ขนาด 32000 BTU 380/420V 50HZ 3P ยี่หอTECUMSEH
                   ฾
Tube Cutter 3/8 to 1-1/8" 174F ยี่หอ Imprial
               ฾
Flaring Tool 3/16-5/8" ยี่หอ Imprial 195FC
             ฾
Swaging Tool Set ยี่หอ Imprial
ไขควงถอดด฾ามปากแฉก-แบน ขนาด 4 นิว     ้
ไขควงถอดด฾ามปากเแฉก-แบน ขนาด 2 นิว     ้
มิเตอรแวัดไฟฟูา ขนาด 5A(15A)
มอเตอรแพัดลมคอลยแเย็นแอรแ ขนาด 1/10HP 220V 50HZ
AC-DC-ADATER Prim:220v,sek:17.5v 300mA
                       ฾
Compresser Air ขนาด 12500 BTU 220V 50HZ (ยี่หอTECUMSEZ)
                        ฾
Compresser Air ขนาด 35300 BTU 220V 50HZ (ยี่หอ TECUMSEH)
ชุดสปอตแไลทแแบบพกพา (แบบชารแจไฟได฾)
มอเตอรแพัดลมคอลแยร฾อนแอรแ ขนาด 1/10 220V 50HZ
Compessor Air ขนาด 44,165 BTU 380V 50HZ AG5553 E/F
Compessor Air ขนาด 35300 BTU 380V 50HZ AV5542E
                  ฽
คอพร฾อมโครงพัดลม Imarlfex (รุน IF 951)
CLAMP METER MODEL 640D
        ่
เกจวัดน้ํายาเครืองปรับอากาศ
หม฾อแปลงไฟฟูา 220 VAC ออก 12VAC 5A
Compresser Air ขนาด 26,500 BTU AV5532E 240/220V 50HZ
            ่
ชุดเทอรแโมสตรัส เครืองซีลซอง
    ่
ชุดเครืองพ฽นน้ําแรงดันสูง
                               ่
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็นเครืองปรับอากาศ ขนาด 1/4 900,850,70 รอบ 220V 50HZ
มอเตอรแส฽ายพัดลมโคจร 220/240V AC (พัดลมยี่หอ Mitsubishi)                                 ฾
คอพัดลม National รุน F-BX400 ฽
โครงพัดลม Toshiba รุน EFS-56C           ฽
คอพัดลม Toshiba รุน EFS-56C ฽
ใบพัดลม Toshiba ขนาด 16 นิว                     ้
ใบพัดลม National ขนาด 16 นิว                     ้
Compressor Air ขนาด 25000 BTU รุน AW 5530EK 220V 50HZ (C)                  ฽
Compressor Air ขนาด 32000 BTU รุน AW 5538E 220V 50HZ (C)                   ฽
Compressor Air ขนาด 32000 BTU รุน AV 5538E(G)                          ฽
Compressor Air ขนาด 35880 BTU รุน H23A422ABE                           ฽
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็น Air ขนาด 1/2 3.5A
                ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอน Air ขนาด 1/4 HP 220V 50HZ 900 รอบ
Heater Spiral 092918 Siemens TH 92001/02 (เครืองเปุามือ)                                  ่
ชุดคอยลแเย็น Air ขนาด 18000 BTU
Compressor Air ขนาด 33215 BTU ยี่หอ Bristol รุน H23A38QABK 220V 50HZ                  ฾        ฽
เบนเดอรแดัดท฽อ ขนาด 5/8" (ยี่หอ Imperial)                 ฾
                 ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอน AIR รุน C1-1/8TA-VN(CARRIER) ชนิดหมุนตามเข็มนาฬิกา ฽
                  ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอน AIR CARRIER รุน E3-1/10TB-VN                               ฽
                   ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอน AIR CARRIER รุน C1-1/8TAL-VN (ชนิดหมุนตามเข็มนาฬิกา)                    ฽
                          ฾
COMPRESSOR AIR ยี่หอ TECUMSEH รุน AV5546E(G) ขนาด 38600 BTU.380V.                  ฽
COMPRESSOR AIR ขนาด12500 BTU รุน AJ5515F(C) ยี่หอ TECUMSEH 220V.                   ฽             ฾
             ฾
คอมเพรสเซอรแ ยี่หอ TECUMSER รุน AJ5519E ขนาด 16000 BTU. 220V.           ฽
ใบพัดลม SANYO ขนาด 16 นิว                     ้
ฝาข฾างแอรแฟูจิบิชิ (ขวา)
พลาสติกกรองแผ฽นกรองฝุนแอรแฟูจิบิชิ             ุ
แผ฽นกรองฟิลเตอรแ
มอเตอรแพัดลมระบายความร฾อนตูทําน้ําเย็น YAMABISHI รุน AM0009-E (YAMA) 10W.   ฾                          ฽
                            ฾
มอเตอรแพัดลมพันคอยลแรอน ยี่หอ KU รุน KDE3K4004 ชนิดหมุนตามเข็ม STAR AIR   ฾                ฽
                     ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ COPELAND ขนาด 60900 BTU. รุน ZR 72KC-TFD-501 380/420V.50Hz                           ฽
                                ่
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็นเครืองปรับอากาศ ยี่หอ Carrier รุน F2-1/10TB-VN                        ฾          ฽
Compresser Air ขนาด 33000BTU 220V. 50HZ รุน NH56VNDT                                ฽
Compresser Air ขนาด 20,000BTU 220V. 50HZ รุน PH33VPET                                 ฽
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอนแอรแ ยี่หอ UNI AIR ฾                    ฾
          ่
COMPRESSER เครืองทําน้ําเย็น ยี่หอ KULTHRON รุน AC1360Y                ฾                    ฽
                      ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ COPLAND รุน ZR68KC-TFC ขนาด 57500 BTU. 380V.            ฽
                       ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ BRISTOL รุน H23A46QABK ขนาด 40500 BTU. 220V.          ฽
                        ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ COPLAND รุน NH52VNDT ขนาด 32220 BTU. 220 V.             ฽
         ฾
Motor พันคอยลแรอน Air ขนาด 1/4 220V Fujiair
แผงวงจรจ฽ายไฟฟูา เครืองโทรสาร ยี่หอริโก฾       ่                          ฾
เฟืองส฽ายพัดลม
สายโอหแมมิเตอรแ
RELAY พร฾อม SOCKET 24 V. AC 8ขา
            ่
สายไฟ power เครืองฉายสไลดแ
           ่
สาย power หม฾อนึง kavo clave
ขดลวดไฟฟูา 220 V.
เสาทองแดงล฽อฟูาพร฾อมฐาน ยาว 50 ซม.
แค฾มรัดสายล฽อฟูาแบบมีหยึด 2 ข฾าง             ู
สายล฽อฟูา เบอรแ 35 s.q.mm
Fuse หลอดแก฾วใหญ฽
ฟิวสแ หลอดแก฾วเล็ก ขนาด 1 A. ,250 V.
  ุ           ่
ปุมหมุนกระดาษเครือง PRINTER EPSON LQ 300
   ุ           ่
ปุมหมุนกระดาษเครือง PRINTER EPSON LQ 1170i
WATER FILTER METAL (4OO-063-00M)
ฟิวสแหลอดแก฾วเล็ก ขนาด 2 A. ,250 V.
รีเลยแ แลคซิ่ง G4Q-212S
รีเลยแ MK3P - I + ขา
TOGGLE ON/OFF 2-WAY (724-006)
ฟิวสแหลอดแก฾วเล็ก 5 A. ,250 V.
RELAY 3A. 24 VDC 14 ขา
ใบพัดลมอลูมิเนียม ชนิด 4 ใบ ขนาด 9 นิว ้
ยางฉนวนหุ฾มท฽อน้ํายาแอรแ ขนาด 3/8"
ยางฉนวนหุ฾มท฽อน้ํายาแอรแ ขนาด 1/2"
Start Capacitors Air 220/250VAC.21-25,25-30,30-36MFD
Start Capacitors Air 220/250 VAC.36-43,43-50MFD
Start Capacitors Air 220/250VAC.56-72,72-86,88-106MFD
Start Capacitors Air 220/250 VAC.88-108,108-130MFD
Start Capacitors Air 220/250VAC.145-174,216-259MFD
Filter Drier Air 3/8"
ท฽อทองแดง ขนาด 1/2" (อย฽างหนา)
ท฽อทองแดง ขนาด 5/8" (อย฽างหนา)
ท฽อทองแดง ชนาด 3/16" (อย฽างหนา)
ท฽อทองแดง ขนาด 1/4" (อย฽างหนา)
ท฽อทองแดง ขนาด 5/16" (อย฽างหนา)
เทปพันท฽อน้ํายา ขนาด 2"x50 หลา
เทปพันท฽อน้ํายา ขนาด 3"x50 หลา
ท฽อทองแดง ขนาด 3/8" (อย฽างหนา)
ชุดวาวลแลูกศรชารแจน้ํายาแอรแ
เทปพันสายไฟ ยี่หอ 3M  ฾
      ่
รีโมทแเครืองปรับอากาศ แบบมีสาย
Filter Air
Filter Air สําเร็จรูป
โบเวอรแพัดลมแอรแ ขนาด 18" หมุนขวา
รีเลยแ 12 VDC Air 9247B3 VE12H5-K
ผ฾ายางรองรับน้ํา สําหรับล฾างคอลแยเย็น ขนาด 2x1.5 ม.
ยางรองขอบพัดลมระบายอากาศ
                     ่
นิปเปิลใช฾ต฽อกับภาชนะบรรจุของเหลวเครืองดูดเสมหะ
Capacitor 10uF 400V 50Hz
Start Capacitor Air 189-227 330VAC 50/60Hz
รางร฾อยสายไฟหน฾ามน ED7
Cork Tape (เทปขีหมา) ้
                       ฾
มอเตอรแส฽ายพัดลมโคจร 220/240V AC (พัดลมยี่หอ มิตซูบิช)ิ
เฟืองส฽ายพัดลม Toshiba
Bin 119289 ถังหม฾อต฾มน้ํา Siemens
Heater ละลายน้ําแข็งตูเย็น  ฾
Capillary Tube Air ขนาด 12000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 16000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 18000 BTU
Capillary Tube AIr ขนาด 20000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 25000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 28000 BTU
Capillary Tube AIr ขนาด 33000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 35000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 38000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 44000 BTU
Capillary Tube Air ขนาด 56000 BTU
  ฾
ตูโหลดเซ็นเตอรแ 36 ช฽อง พร฾อมหัวเมนทแ 150A ยี่หอ SQUER-D           ฾
        ฾
Battery ยี่หอ Cyclon 2V 5AH (เครือง SystemB)     ่
ยางฉนวนหุ฾มท฽อน้ํายาแอรแ ขนาด 5/8"
FILTE TOKINA 52mm. SKYLIGHT 1A ขอบหนา
                   ฾               ฽
มอเตอรแพัดลมคอยสแเย็น ยี่หอ แครแเรีย รุน F3 1/8 TA VA (Past.1601.-100-919)
          ฾        ่
ใบพัดลมคอยลสแรอนเครืองปรับอากาศชนิดหมุนทวนเข็มนาฬิกา ขนาด 18 นิว          ้
       ่ ่
แบตเตอรีเครืองฉายแสงแบบไร฾สาย
                            ฾
DOOR GASKET (ยางขอบประตู)ยี่หอ GETINGE รุน GE2612E2/B2511(30ST460029001)  ฽
FILTER DRIER AIR ขนาด 1/2 นิว ODF         ้
                    ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็น ยี่หอ TRANE รุน S2-1/20-2P         ฽
                     ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็น ยี่หอแครแเรียรแ รุน S2-1/20-2I         ฽
                      ฾
มอเตอรแพัดลมคอยลแเย็น ยี่หอแครแเรียรแ รุน F2-1/15 TB-VN         ฽
             ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ COPELAND รุน CRHQ0275-PFJ ขนาด 29200 BTU  ฽
              ฾                 ฽
COMPRESSER AIR ยี่หอ THACOM รุน RM5515ENE7 ขนาด 12000 BTU. 220V.
               ฾        ฽
COMPRESSER AIR ยี่หอ LG รุน S13LCU ขนาด 12694 BTU. 220V.
         ฾        ฾             ฽
COMPRESSER ตูเย็น ยี่หอ SANYO รุน SR-NF139TG 220V. พร฾อมไดเออรแ
                ฾
COMPRESSER AIR ยี่หอ BRISTOL รุน H29B30QABX        ฽
       ฾    ฾             ฽
ขอบยางตูเย็น ยี่หอ SHARP รุน ST-T70M-SLG (บน-ล฽าง)
น้ํายาไล฽ระบบ R11
มอเตอรแพัดลมคอลแยร฾อนแอรแ ยี่หอ TRANE รุน B1-1/15-10฾           ฽
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 2A
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 3A
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 4A
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 5A
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 8A
FUSE หลอดแก฾วขนาดใหญ฽ 10A
FUSE หลอดดแก฾วขนาดใหญ฽ 15A
FUSE หลอดแก฾วขนาดเล็ก 3A
FUSE หลอดแก฾วขนาดเล็ก 4A
FUSE หลอดแก฾วขนาดเล็ก 8A
FUSE หลอดแก฾วขนาดเล็ก10A
            ฾
แจ฿ค.อารแ.ซี.เอ. ตัวผู-ตัวเมีย
ไดโอด
volump 50 k ขนาดเล็ก
SELECTOR SWITCH
TRANSISTER เบอรแ 9013 H NPN
MICRO TAMP 190 องศา
      ฾
แจ฿คตัวผูแดง-ดํา
   ุ฽
โวลแลม V2 300 โอมหแ 1.5 W.
     ่
ชุดเครืองมือช฽างอิเล็คทรอนิค KS-05 (คีม,หัวแร฾ง,ที่ดูดตะกัว,ไขควง 8 เหลียม)   ่ ่
ไดโอด แปลงกระแสไฟฟูา NO. 1N 4001
ความต฾านทานค฽า 200 กิโลโอหแม
คาปาชิเตอรแค฽า 2.2 ไมโครฟารแด 25 โวลทแ
Variable Resister 5K
Resister 10R 1W
IC เบอรแ LM 2575T-ADJ
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 1 mm.
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 1.5 mm.
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 2.5 mm.
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 3.5 mm.
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 4 mm.
ท฽อหด หุ฾มรอยต฽อสายไฟ ขนาด 5 mm.
        ่        ฾   ฽
สายพานเครืองเล฽นเทป ยี่หอ TBAC รุน V250
รีเลยแ สตารแท ComAir # 3ARR3A4A3
Run Capacitors Air 440 Vac 45UF
Capacitors 50V 100 uF
Transister # BUX 80
Transister # Bux 40
Buzzer หม฾อต฾มน้ํา Siemens (044143)
Temperature Controller (056942) หม฾อต฾มน้ํา Siemens BK5200D101
       ่
Heater เครือง Water Bath
                    ฾
Transformer matching เสียงตามสาย ยี่หอ Royal
สายโทรศัพทแ ขนาด 3x0.65 มม.
สายต฽อโทรศัพทแ
ตลับต฽อสายโทรศัพทแ
ลําโพงหูฟังโทรศัพทแ
โทรศัพทแสําหรับ TASE เครือง ่
          ่
ลําโพงสัญญาณกริงโทรศัพทแ
สายสัญญาณหูฟังโทรศัพทแ
ลําโพงอินเตอรแคอม 20 V. 5W.
ตัวเทสสัญญาณโทรศัพทแของ KRONE
      ่         ฾
สวิทซแ เครืองโทรศัพทแ ยี่หอ PHILIPS
สายสัญญานเสียง Audio Cable สัญญานเสียงคอมพิวเตอรแ ยาว 8 ม.
                 ้    ฾ ั
สายสัญญานเสียง ( RCA พินเคเบิล ) แจ฾คตัวผูหว-ท฾าย สาย 2 เส฾น R-L ยาว 10 ม.
สายสัญญานเสียง RCA แจ฾คตัวผู฾ RCA หัว-ท฾าย ยาว 2 ม.
            ้
สาย BNC วีดีโอเคเบิล ( หัว BNC ท฾าย RCA ) ยาว 15 ม.
สาย Mic ยาว 20 ม.
สายสัญญานคอมพิวเตอรแ เข฾า 100512
สายสัญญาณ CO ACACIAL RG6 สีดํา (1:100 เมตร)
  ่
เครืองกรอเทป V.D.O.
เสาอากาศโทรทัศนแพร฾อมอุปกรณแ
JACK สายอากาศโทรทัศนแตัวผู฾
ตลับแยกสัญญาณโทรทัศนแ TAB เข฾า 1 ออก 3
   ่               ิM
เครืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 512้ B 250 ชม.
วิทยุ-เทป (แบบหูหิ้ว)
     ั้      ้
ขาไมดแตงโต฿ะชนิดตังพื้น
ไมโครโฟนมีสาย ชนิดมือถือ
ลําโพง
ชุดลําโพงติดฝังฝูาเพดานขนาด 6 W." PHILIPS " พร฾อมหม฾อแปลง
ขาหนีบไมโครโฟน
สายไมโครโฟน
วอยสแไมโครโฟน ยี่หอ YUGO ฾
โทรโข฽ง
ไมโครโฟนแบบตังโต฿ะ้
ไดนามิกไมโครโฟน
ชุดไมลแลอยแบบติดศีรษะพร฾อมเครืองรับสัญญาน      ่
ถ฽าน Panasonic 2 CR 5M 6 V. (Lithium)
ถ฽านไฟ SIZE A 1.5 V.
(**ยกเลิก ให฾เบิกภายใน) ถ฽านไฟ SIZE AA Alkaline
ถ฽านไฟ SIZE AAA 1.5 V. Alkaline
ถ฽านไฟ SIZE N 1.5 V. Alkaline
ถ฽าน Alkaline 9 V. รุน 6LR61T   ฽
        ่
แบตเตอรีโทรศัพทแไร฾สาย (3.6 V.600 mAh )"Panasonic"
         ่   ื่
แบตเตอรีวิทยุสอสาร 7.5 Volt.
          ่ ่
แบตเตอรีเครืองตรวจน้ําตาล
ถ฽านชารแจ ดิจิตอล ขนาด 1.2 v.
ถ฽านวัดแสง 3V.
ถ฽าน LITHIUM ขนาด 3 V. รุน CR2032       ฽
ถ฽าน Lithium ขนาด 3 V. รุน CR123A      ฽
Rechargeable sealed NiCd battery 9 volt 110 mAh/ 10h
ถ฽านเอเนอไจเซอรแ ลีสแควรแ ลิเทียม L91 (AA) 1:6 ก฾อน
แบตเตอรี่ Panasonic VW-VBF 2E,12V.2Ah
ถ฽านชารแจ ขนาด 1.25 V. 1300mah.
แท฽นชารแจถ฽าน
ถ฽านลิเทียม กล฾อง KONICA MINOLTA รุน NP-700 ขนาด 3.7 V.  ฽
ถ฽าน MAXELL CR2016 3V
ชุดถ฽านชารแจ 2CR5 (แท฽นชารแจถ฽าน 1 แท฽น,ถ฽านชารแจ 2CR5 4ก฾อน)
ถ฽าน Panasonic รุน LR6    ฽
Sony Battery pack 7.2 V. 2700 mAh Li-ion Model No. NP-720
แท฽นชารแจถ฽าน (สําหรับถ฽าน Panasonic รุน LR6)        ฽
แท฽นชารแจถ฽าน Digital Model.GPPB05TH
หม฾อแปลงไฟฟูาจาก 220V. ออก 110V. 20W.พร฾อมสวิทตัดไฟ
ถ฽านเม็ดกระดุม +LR44 TOSHIBA
แบตเตอรี่ CR 2 (3 Volt.) ใช฾กับแฟล็ชกล฾อง Nikon SL-1
                     ฾
ลูกยางหัวเทป VDO ยี่หอ Panasonic รุน NV-SD20     ฽
  ่
เครืองสํารองไฟ (UPS)
    ่
ชุดเครืองชารแจ SANYO QUICK CHARGER
          ่
แบตเตอรีแบบชารแจได฾ 600 MA.1.2V.(MH600AAK3) ก฾อนเล็ก
ถ฽าน Energizer (e-square) LITHIUM (1:2ก฾อน)
ถ฽านลิเทียม กล฾อง KONICA MINALTA รุน NP-700 ขนาด 3.7 V ฽
           ่  ื่
แบตเตอรีวิทยุสอสารไร฾สาย IC-3FGX
                   ฾     ่
มอเตอรแพัดลมคอยลแรอนเครืองปรับอากาศ TRANE รุน B1-1/15-10   ฽
                         ่       ฾ ฽
มอเตอรแพัดลมคอลแยร฾อนเครืองปรับอากาศ (TRANE)ยี่หอฟาสโก฾ รุน B1-3/4J 380V. 900 รอบ 1 เฟส
โครงเตารีดพลาสติก
     ่
ลวดเชือม RB-26 (1:2,000 กรัม)
      ่
ลวดเชือมแก฿ส (เหล็ก)
       ่
แก฿สเชือมอะซิทิลีน
ออกซิเยนสําหรับเชือมแก฿ส      ่
ใบพัดลม TOSHIBA 12"
ใบพัดลม NATIONAL 12"
ใบพัดลมดูดอากาศ
โครงพัดลม KDK
เข็มขัดรัดสายไฟพลาสติก
SAFETY VALVE เครืองปัมลม    ่    ๊
สายพาน #42
คลิปหลังวิทยุมือถือ
ซองหนังวิทยุมือถือ
โครงพัดลม NATIONAL AIRY
          ่
แบตเตอรีแห฾ง 12V. 65-70 AH
  ้
ขัวต฽อสายแบตเตอรีพร฾อมสาย (#2.5 mm)   ่
ถาดยางรองแบตเตอรี่
           ่ ่
แบตเตอรีเครืองสํารองไฟ UPS ขนาด 7 AH
แผ฽นอลูมิเนียม ขนาด 90x60 cm.
      ่
ลวดเชือมเงิน เชือมแก฿ส       ่
เสาสัญญาณวิทยุมือถือ
       ่
ลวดเชือมสแตนเลส
ที่หมุนล็อคใบพัดลม
คอยสแเย็นเครืองปรับอากาศ   ่
แบตเตอรี่ 1.5 V. AG13 A76 LR44 V13GA RW82
สายฉีดน้ําเครืองตัดปลาสเตอรแ  ่
ข฾อต฽อเสาวิทยุมือถือ
ชุดยางกดคียแเครืองวิทยุมือถือ    ่
เสาสไลดแวิทยุมือถือ
   ่         ุ
เครืองดูดฝุน ขนาด 1400 วัตตแ
Battery Power One P13
                 ฾      ่   ้
ใบพัดลมคอยลแรอนเครืองปรับอากาศ ขนาด 19 นิว (ชนิดหมุนตามเข็มนาฬิกา)
              ุ
อุปกรณแดูดฝุนเครืองปรับอากาศ      ่
         ู฾
ไดเออรแตทําน้ําเย็นแบบเหยียบ
        ่
น้ํายาเครืองทําความเย็น No.R134A
                      ่
ถังสําหรับใส฽น้ํายาเครืองทําความเย็น ขนาด 13.6 กก.
พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 24 นิว         ้
                                      ่
Thermometer Range -10 to 300 องศาเซลเซียส Sub 2 องศาเซลเซียส (เครือง Hot Air Oven)
ลวด wire for mela seal เครืองซีลซอง      ่
ไส฾กรองเครืองฟอกอากาศ  ่
FIRE ALARM CONTROL PANEL พร฾อมอุปกรณแปูองกันการดึง
    ่
เครือง DVD Writer 20X
     ่
เครืองเล฽น DVD
UNI-FAST POWDER 100 G.
UNI-FAST LIQUID 100 g.
Tokuso curefast(ผง 100g. น้ํา 100 ml.)
Self Curing Acrylic Resin : Liquid
TEMPORARY CROWN AND BRIDGE RESIN (ALIKE;ผง)
Self cure สีฟัน Lang (ผง 45 gm.=6 ขวด, น้ํา 120 ml.=1 ขวด)
Self cure Dentine สี 4 F
TOKUSO REBASE
TOKUSO REBASE KIT (ผง 80 gm.,น้ํา 50 ml.)
Resin Cement 3M (7442) (2 หลอด/ชุด บรรจุหลอดละ 3g.)
Meta fast full kit No.62 (Ivory) powder 100 g. liquid 100 ml. bonding 7 ml.
Resin cement ชนิด Variolink II
CEMENT GUARD
Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 3F
Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 4F
Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี ID
Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 3D
 Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 5D
 Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 1R
 Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 2L
 Self cure dentine ขนาด 50 gm. สี 2C
 TR-7700 Temporary Cement (Non-Eugenol)
 ผง Self cure acrylic (Lang) 100 gm.
 Self Cure Dentine สี 1F (1:1กก.)
 Self Cure 1:500 g
 Heat Cured Acrylic Resin (สีฟัน SR66) : Powder
 Heat cure Dentine สี 1 R
 Heat cure Dentine สี 2 L
 Heat cure Dentine สี 4 F
 Heat cure Dentine สี 3 F
 Heat cure Dentine สี 5 D
 Heat cure Dentine สี 1D
 Heat cure Dentine สี 3 D
 Heat cure dentine สี 2c
 Acrylic Self Cure สีชมพู น้ํา 2 ขวดๆละ 120 cc. ผง 1 ปอนดแ
 Meta fast fnll kit No.5 (Veined Pink) powder 100 g. liqnid 100 ml. bonding 7 ml.
 META FAST metal bonding self curing resin (powder) 1:20 gm.
 META FAST metal bonding self curing resin (liquid) 1:100 ml.
 ผง Acrylic Self Cure สีชมพู Bayer
 MONOMER SELF CURE น้ํา ขนาด 1 ลิตร
 IVOCRON MONOMER HEAT CURE ขนาด 100 ml.
 IVOCRON MONOMER SELFCURE ขนาด 100 ml.
 Takilon (powder 1lb. liquid 4 oz.)
 เJ-571Monomer Non-Crosslinkednked
้้
 J-573 Monomer crosslinked
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 59/B1 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 60/A1 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 61/B2 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 62/A2 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 65/D3 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 66/A3 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 67/B3 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 69/C2 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 77/B4 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 81/A3.5 450 gm.
 "Lang" Jet Tooth-shade Powder # 87/A4 450 gm.
 สีผสม Monomer ขนาด 100 cc. (สีแดง,เหลือง,เขียว,น้ําเงิน)
 ผง Heat cure สีชมพู (Byer)
 น้ํา Heat cure acrylic (1:250 ml.)
 ผง Heat cure สีชมพู (1:1000 gm.) Rodex
 Acrylic Heat cure Rodex (น้ํา 500cc.)
 Acrylic heat-cure (powder 1 lb. liquid 240 cc.)
 Acrylic self-cure (powder 1 lb. liquid 2x120 cc.)
 Acrylic TOKUYAMA Rebase 80 gm.
 13-01-03-01 น้ํา/ 13-01-03-02 ผง
 ผง Heat cure clear acrylic (1:1 ปอนดแ)
 น้ํา Heat cure clear acrylic (1:4 ออนซแ)
Acrylic Heat cure QC-20 ขนาด 500 gm. (ผง+น้ํา)
Acrylic self cure ortho jet
น้ํา Self cure clear acrylic ortho (1:500 cc.)
ผง Self cure clear acrylic ortho (ผง 1000 gm.,น้ําใส 500 gm.)
Powercast 150-160 gm W-Lig 2-1 lt.
QUICK SELFCURE ACRYLIC RESIN LIQUID SHOFU (1:50 gm.)
QUICK SELFCURE ACRYLIC RESIN POWDER SHOFU (1:50 gm.)
Self cure acrylic liquid ชนิดมีเส฾นเลือด ขนาด 250 cc.
Self cure powder ชนิดมีเส฾นเลือด ขนาด 450 gm.
Acrylic สําหรับทําถาดพิมพแปากเฉพาะบุคคล ชนิดก฽อตัวด฾วยแสง (1:50 แผ฽น)
Acrylic สําหรับทําถาดพิมพแปากเฉพาะบุคคล ชนิดก฽อตัวด฾วยแสง ขนาด 400ml.
Acrylic สําหรับทําถาดพิมพแปากเฉพาะบุคคล ชนิดก฽อตัวด฾วยแสง (1:50 แผ฽นใส)
J-510 Scleral polymer (powder) 16 oz.
J-600 Clear polymer (powder) 16 oz.
VERTEX RAPID SIMPLIFIED
VERTEX SELF-CURING
Self cure clear acrylic (powder) 1:1 ปอนดแ
ผง Self cure clear acrylic ortho (ผง 1000 gm.,น้ําแดง 500 gm.)
self cure clear acrylic ortho (powder)
SCALER POLYMER POWDER 16OZ
IMPRELON "S" 1.0 มม. ใส (SD-3172)
BALL CLSAP SD-204-5 (1:100 ตัว)
BLOCK-OUT PUTTY (SD-3220)
COL0-CURE RESIN สีใส สําหรับยึดกับ BIOCRYL C
DURASOFT 1.8X125 RD. 1.8 มม. ใส (SD-3193)
Coping Material 5"X5"X.020
BIOCRYL "C" 2.0 ใส (SD-3147)
COPYLAST 1.0 ใส (SD-3178)
COPYLAST 0.5 ใส (SD-3176)
ISOFOLAN FOIL 0.1 ใส (SD-3207)
Bioplast Round ขนาด 1.5 mm. (ขนาดบรรจุกล฽องละ 10 แผ฽น)
Bioplast Round ขนาด 2.0 mm. (ขนาดบรรจุกล฽องละ 10 แผ฽น)
Formatray (น้ํา) Kerr (1:16 ออนซแ)
Formatray Kerr (ผง 3 ปอนดแ,น้ํา 16 ออนซแ)
น้ํา Self cure ทํา tary (ostron)(250 ML)
ผง Self cure ทํา tray (ostron)(250 g.)
Acrylic ทํา tray "DE TRAY" (ผง 1 กก.+น้ํา 500 ml.)
น้ํา Monomer ของ Self Cure (Lang) (1:500cc.)
"LANG" Instant Tray Mix Liquid 500cc.
"LANG" Instant tray mix (powder 1 Lb.)
"LANG" Instant tray Mix (P-1 Lb/L-240cc)
"LANG" Instan tray mix (P-3 Lb/L-500cc)
Monomer QC-20 ขนาด 120 ml.
Soft Acrylic (IMPAK TF) ผง 1 กก.
Soft Acrylic (IMPAK TF) น้ํา 500 cc.
Retention Bead (1:2 ขวด)
Epoxcy( No.105 พร฾อมตัวเร฽ง น้ําหนักรวม 1.5 กก. )
เรซิ่นหล฽อใส
PATTERN RESIN 1-1 PKG (ผง 100 g. น้ํา 100 g.)
ALIKE-PROFESSIONAL PACKAGE (ผง 450 g.,น้ํา 118 ml.)
ALIKE POWDER บรรจุ 4.5 gm.
ALIKE LIQUID บรรจุ 4 ออนซแ
COE COMFORT PROFESSIONAL PACK (ผง 180 g., น้ํา 180 g.)
Ortho Cryl Liquid สีดํา ขนาด 50 ml. ( Dentaurum )
Ortho Cryl Liquid ( สีแดง ) ขนาด 50 ml. ( Dentaurum )
BD-52000670 Thinner
Monomer self cure acrylic 250 cc.
Opaque major-dent 3F ขนาด 10 ml.
Opaque major-dent 4F ขนาด 10 ml.
100456 Nitric acid 65% GR forr analysis , 2500 ml.
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปทรงกระบอกปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 7 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปทรงกระบอกกลายสอบ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 7 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปทรงกระบอกปลายสอบ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาวรูปทรงกระบอกปลายมน
Acrylic steel bur ก฾านยาวรูป taper
                        ้
Stone bur ก฾านยาว (acrylic) รูป taper ปลายมน เนผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
Stone bur ก฾านยาว (acrylic) รูป taper ปลายแหลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาว Tapper ยาว 15 มม. ขนาด 050
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 79/040
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 79/050
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 75/050
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 71/040
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 71/050
ACRYLIC BUR รูป TAPER # 71/060
Stone bur ก฾านยาว (acrylic) รูป wheel เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 มม.
Stone bur ก฾านยาว (acrylic) รูป knife-edge
หัวกรอช฾า รูปรักบี้ (Composit)
Wax grid retention ชนิดรูกลม
        ้น
Steel bur ก฾านสั้ กรอช฾า รูปทรงกระบอก #009 (1:6 ตัว)
Stone bur ก฾านยาว Acrylic รูป flame
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปทรงสอบ ปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 5 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาวรูปทรงกลม
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.3 มม.
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูป cylinder ยาว 10-12 มม. ขนาด 070
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูป taper round-end ยาว 14 มม. ขนาด 050
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูป bud ยาว 10-12 มม. ขนาด 050
Acrylic steel bur ก฾านยาวรูปทรงกระบอกปลายมน
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูป round ขนาด 031
หัวกรอ Acrylic No.79/040
หัวกรอ Acrylic No.79/045
หัวกรอ Acrylic No.79/050
หัวกรอ Acrylic No.79/055
หัวกรอ Acrylic No.Fig 71/040
หัวกรอ Acrylic No.Ffig 71/050
หัวกรอ Acrylic No.Fig 71/060
หัวกรอ ITI (3M)
Acrylic steel bur ก฾านยาวรูปทรงสอบปลายมน
Carbide bur Fissure # 33/012
Carbide bur
Carbide bur Fissure # 33L/016
Carbide bur Tapper #018
Carbide bur 330
Carbide bur 331
Carbide FG#H377/010 (Komet)
Carbide Right-angle#H282K/014(Komet)
Carbide FG #H7/012 [Komet]
Carbide FG #H34L/012 [Komet]
H23.314.009 ( Komet )
H23.314.001 ( Komet )
H23.314.016 ( Komet )
Carbide bur เคลือบ Titanium TCX 21 R/012
Carbide bur เคลือบ Titanium TCX 23 R/012
Carbide Bur FGC21/010
Carbide Bur FGC21/012
Carbide Bur FGC21R/010
Carbide Bur FGC21R/012
CARBIDE BUR #1502
CARBIDE BUR #1510
CARBIDE BUR #0810.060
Carbide bur ก฾านยาว รูป grenade เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.6 มม.
Carbide finishing bur ก฾านยาว รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 0.9 มม.
Carbide airotor 21R # 010
Carbide airotor 21R # 012
Carbide bur airotor # 1/018
Fissure carbide กรอเร็ว
FG7801 Carbide trimming and finishing burs
FG7903 Carbide trimming and finishing burs
CARBIDE HP 33/016
CARBIDE HP 33/018
CARBIDE HP 33/014
CARBIDE HP 1/018
CARBIDE HP 1/021
CARBIDE HP 1/023
CARBIDE HP 1/014
Carbide burs Tri - hawk 1157
Carbide burs Tri - hawk 1158
Carbide burs Tri - hawk 330
Carbide burs Tri - hawk 331
                          ้
Carbide burs Tri-hawk Model:7901 Finishing (ด฾ามสัน หัวแหลม)
Carbide burs Tri-hawk Model:S1158 Metal Cutting
Carbide burs Tri-hawk Model:S1158 Surgical (ด฾ามยาว)
CARBIDE BUR ก฾านยาวรูป FISSURE Tapper No.4
Carbide bur Fissure Tapper No.5
Carbide bur Fissure Taper No.6
Carbide bur Fissure Taper No.7
Carbide bur Fissure #33/018
Carbide bur Fissure # 31L/010
Carbide bur Fissure # 33/012
Carbide bur ก฾านยาวรูป Fissure Tapper # 33/018
Carbide bur ก฾านยาวรูป Fissure Tapper #33/021
Carbide bur ก฾านยาวรูป Fissure Tapper #33/023
Carbide bur ก฾านยาวรูป Fissure Tapper #33/025
Carbide bur ก฾านยาว (JTCX23/023)
Carbide bur micromotor round #009 (1:6 ตัว)
Carbide bur ก฾านยาว cross-cut รูป grenade ปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4.5 มม. ยาว 12-13 มม.
Carbide bur ก฾านยาว cross-cut รูป grenade ปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4.0 มม ยาว 9.0-9.5 มม.
Carbide bur ก฾านยาว cross-cut รูป bud ปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 6.0 มม. ยาว 11.0 มม.
CARBIDE BUR ก฾านยาวรูป ROUND
Carbide bur Round No.16
Carbide bur Round No.14
Carbide bur Round No.12
Carbide bur Round No.10
Carbide bur Round No.7
Carbide bur Round No.8
Carbide bur ก฾านยาวรูป Round #1/016
Carbide bur ก฾านยาวรูป Round #1/018
Carbide bur ก฾านยาวรูป Round #1/021
Carbide bur ก฾านยาวรูป Round #1/023
Carbide bur ก฾านยาวรูป Round #1/025
Carbide HPCX71E/023
Carbride bur ก฾านยาวรูปกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 0.5 mm. H1/005
Carbride bur ก฾านยาวรูปกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 0.8 mm. H1/008
Carbride inverted cone H30/006
Carbride inverted cone H30/009
Carbide No.H194 GH40
Carbide No.H263 GH60
Carbide No.H237 MH23
Carbide bur Round #018
Carbide bur Round #021
Carbide 2 คมรูป Tapper ปลายมน ขนาด 045
Carbide 2 คมปลาย Flame ขนาด 023
Carbide 2 คมรูป Tapper ปลายมน ขนาด 050
Carbide 2 คม รูป Tapper ปลายมนขนาด 040
Cabide 2 คม รูปดอกบัว ขนาด 060
Carbide 2 คมทรงกระบอกปลายมน ขนาด 023
Carbide 2 คมปลายแหลม ขนาด 016
Carbide 2 คมปลายแหลม ขนาด 010
Carbide bur ก฾านยาว (cross-cut) รูปทรงสอบ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2 มม.
Carbide bur ก฾านยาว (cross-cut) รูปทรงสอบ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
Carbide bur ก฾านยาว cross-cut รูป taper เส฾นผ฽าศูนยแกลางตรงปลาย 2 มม. ยาว 12 มม.
Carbide bur ก฾านยาว cross-cut รูป taper เส฾นผ฽าศูนยแกลางตรงปลาย 4 มม. ยาว 12 มม.
Round carbide กรอเร็ว
Carbide bur ก฾านยาวรูปทรงสอบ เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
Carbide bur ก฾านยาวรูปทรงปลายมน เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # 5610.045
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน #5510 .060
Carbide bur 060
Carbide bur ortho
Carbide Inverfed cone # 009
Cabride Inverfed cone # 010
Carbide finishing bur
Carbide H33L012 (Komet)
Carbide HI (Komet)
Carbide No.33L Jota
Carbride bur ก฾านยาว รูป Fissure No. H.33/012
Carbide bur HP#H 137E/023(Komet)
Carbide bur HP#H 257REF/023(Komet)
H79SGE.014.070 ( Komet )
H77E.014.029 ( Komet )
H137E.014.016 ( Komet )
H295E.014.023 ( Komet )
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H364RE,104.023
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H364RE.014.023
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H257 REF.104.023
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H71E.104.050
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H251DF.104.060
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H251EF.014.060
               ฾
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน #้251GEA.014.060
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H79E.014.050
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H79E.104.050
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H73E.104.060
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # h351ge.104.060
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H72E.104.060
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H77EF.104.029
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # 259E.104.023
หัวกรอ Carbide งานใส฽ฟัน # H139E.140.023
Carbide finishing bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 0.8 มม.
หัวกรอ carbide ก฾านยาว งานใส฽ฟัน
Carbide bur HPC1/018
Carbide bur HPC1/023
Carbide bur HPC31/012
Carbide bur HPC2/006
Carbide bur HPC1/006
Carbide bur cross cut #1608
Carbide bur cross cut #1519
Carbide bur cross cut #1513
Carbide bur cross cut #1503
Carbide bur cross cut #5520.060
KV-Carbide Bur HP 0.4100070
KV-Carbide Bur HP 0.3056950
KV-Carbide Bur HP 0.3041880
หัวกรอ carbide สําหรับ Remove adhesive
JT Carbide Longshank
Milling Wax Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Wax Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Profile Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Profile Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Polishing Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 2.35 มม.
Milling Polishing Bur แบบตรง ปลายมน ขนาด 3 มม.
Milling Groovc Bur แบบตรง ปลายตัด ขนาด 2.35 มม.
2.7 Straight Recon 22H/L176mm.
2.7 Straight Recon 24H/L192mm.
Diamond bur อุดฟัน Fissure #012
Diamond bur อุดฟัน Fissure #014
Diamond bur fissure (airotor) No.010
Diamond bur อุดฟัน Fissure #010
Diamond bur fissure airotor No.806 Dica
Diamond bur อุดฟัน Fissure #009
Diamond bur อุดฟัน Fissure #008
        ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #014
Diamond fissure airotor #210
Diamond fissure airotor #212 (intensiv swiss)
Diamond fissure airotor #214 (intensiv swiss)
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round
Diamond bur สําหรับ airotor รูปรักบี้
Diamond bur สําหรับ airotor รูปทรงสอบปลายมน
Diamond bur สําหรับ airotor รูป taper ปลายแหลม
Diamond bur สําหรับ airotor รูป taper ปลายตัด
Diamond bur สําหรับ airotor รูป wheel
Diamond bur airotor รูป taper
Diamond bur สําหรับ airotor รูป cylinder
Diamond bur สําหรับ airotor รูป torpido
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.2 มม.
Daimond bur สําหรับ airotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.4 มม.
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.8 มม.
Diamond bur สําหรับ airotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.3 มม.
Diamond bur round ( airotor ) #199 ( intensive )
Diamond bur(airotor)inverted cone #202 (intensive)
Diamond bur(airotor)inverted cone #216(intensive)
Diamond bur airotor แบบ fissure ตรง
Dimond bur กรอเร็วรูปทรงสอบปลายตัด
Diamond bur FG short shank ทรงกระบอกปลายมน ยาว 6 มม. #012
Diamond bur airotor รูปทรงสอบปลายมน (Tapper round end) ขนาด 855 C/012
Diamond bur airotor รูปทรงสอบปลายมน (Tapper round end) ขนาด 855/012
Diamond bur airotor รูปทรง Tapper flame ขนาด 822 C/012
Diamond bur airotor รูปทรงฟุตบอล ขนาด 368 C/020
Rubber point รูป flame สีเขียว ใช฾ขัด Composite
Rubber point รูป flame สีเทา ใช฾ขัด Composite
Diamond fissure airotor #204 (intensive)
Diamond fissure airotor #212 (intensive)
Diamond fissure airotor #214 (intensive)
Diamond bur wheel (contra) No.014
Diamond bur round (airotor) No.010
Diamond bur round (airotor) No.014
Diamond bur อุดฟัน Round #009
Diamond bur round airotor No.201(intensive)
Diamond bur อุดฟัน Round #016
Diamond bur อุดฟัน Round #018
Diamond bur อุดฟัน Round #023
Diamond bur round airotor No.200S (intensive)
Diamond Bur Round No.023
Diamond bur round airotor No.201S (intensive)
Diamond bur อุดฟัน Round #012 (intensive)
Diamond bur อุดฟัน Round #010 (intensive)
Diamond bur อุดฟัน Round #014 (intensive)
Diamond bur airotor # 400S
Diamond bur airotor
Diamond bur airotor ( Prep tip )
Diamond bur [airotor] Round#010
Diamond bur[airotor] Round # 012
Diamond bur [airotor] Round # 014
Diamond bur [airotor] Round # 018
Diamond bur [airotor] Round # 021
Diamond bur [airotor] Round # 023
Diamond bur round contra # 400
Diamond bur round contra # 200
Diamond bur อุดฟัน Inverted cone #010 (intensive)
Diamond bur อุดฟัน Inverted cone #012 (intensive)
Diamond Bur ก฾านยาว
Diamond bur [airotor] Tapper round-end ยาว 8 มม. #016
Diamond bur [airotor] Tapperปลายแหลม ยาว 11 มม. # 012
Diamond bur [airotor] Tapperปลายตัด ยาว 8 มม. #016
Diamond bur [airotor] Tapper round-end ยาว 7 มม. #012
Diamond mini bur ใช฾กับ Airotor (intensive)
Diamond mini bur ใช฾กับ Contra (intensive)
Diamond mini bur prep (intensive)
Diamon bur กรอช฾ารูปทรงสอบปลายมน (intensive)
Diamond bur กรอช฾า รูป round
Diamond bur กรอช฾า รูป inverted cone
Diamond bur กรอช฾า รูป fissure (intensive)
            ้
Diamond bur ก฾านสัน กรอช฾า รูปทรงสอบปลายตัด # 016
Diamond Bur Inverted cone กรอเร็ว
Diamond Bur Inverted cone กรอช฾า (intensive)
          ้
Dimond bur ก฾านสัน กรอช฾า รูปรักบี้
           ้
Dimond bur ก฾านสัน กรอช฾า รูป flame (ตัวยาว)
Dimond airotor bur แบบ pear
        ้
Steel bur ก฾านสันรูป taper
Dimond bur Composite รูป round (intensive)
Dimond bur ก฾านยาว รูป round #040
Dimond bur ก฾านยาว รูป round #047
Dimond bur ก฾านยาว #1091
Dimond bur ก฾านยาว #1101
Diamond bur [airotor] Wheel หนา 1.3 มม. # 035
Dimond bur ก฾านยาว #1119
Perio set ( 1:12 ตัว )
Diamond Perio
Ceramic finish ,polish 785 FG [Kenda]
Machine screwdriver Unigrip TM, 25 mm.
Diamond bur prep #D8 (intensive)
Diamond bur prep #D2 (intensive)
Diamond FG#6877K/012(Komet)
Diamond FG#6877K/014(Komet)
Diamond bur prep airotor (intensive)
Diamond bur prep #D16 (intensive)
Diamond bur prep #G255 (intensive)
Diamond bur prep#FG400S (intensive)
Diamond bur prep #FG117 (intensive)
Diamond bur prep #FG405L (intensive)
Diamond bur prep #FG221 (intensive)
Diamond bur prep #FG11A (intensive)
Diamond bur prep #255 (intensive)
Diamond bur prep #241 (intensive)
Diamond bur prep # 405L
Diamond bur prep #400 (intensive)
Diamond bur prep # 225
Diamond bur prep # 221 (intensive)
Diamond bur prep # 117
Diamond bur prep # 11A
Diamond bur prep # D18
Diamond bur prep # 859/012
Diamond bur prep # 6877( 012 )
Diamond bur prep # 6879( 014 )
Diamond bur prep # 6878( 016 )
Diamond bur prep # 6878K( 023 )
Diamond FG#8877K/012(Komet)
Diamond FG#8877K/014(Komet)
Diamond FG#6877/010(Komet)
Diamond FG#6877/012(Komet)
Diamond FG#8877/010(Komet)
Diamond FG#8877/012(Komet)
Diamond FG#6878/010(Komet)
Diamond FG#6878/012(Komet)
Diamond FG#6878/014(Komet)
Diamond FG#8878/010(Komet)
Diamond FG#8878/012(Komet)
Diamond FG#8878/014(Komet)
Diamond FG#6878K/014(Komet)
Diamond FG#6878K/016(Komet)
Diamond FG#8878K/014(Komet)
Diamond FG#8878K016(Komet)
Diamond FG#6856/014(Komet)
Diamond FG#8856/014(Komet)
Diamond FG#6881/012(Komet)
Diamond FG#6881/014(Komet)
Diamond FG#881EF/012(Komet)
Diamond FG#881EF/014(Komet)
Diamond FG#6880/012(Komet)
Diamond FG#6880/014(Komet)
Diamond FG#8880/012(Komet)
Diamond FG#8880/014(Komet)
Diamond FG#6858/010(Komet)
Diamond FG#858/010(Komet)
Diamond FG#811/037(Komet)
Diamond FG#6856/016(Komet)
Diamond FG#8856/016(Komet)
Diamond FG#855/014(Komet)
Diamond FG#6368/023(Komet)
Diamond FG#6847KR/016(Komet)
Diamond FG#6801/014(Komet)
Diamond FG#6801/018(Komet)
Diamond FG Short # 6878/014 (Komet)
Diamond bur prep # 878014
Diamond bur prep # 878016
Diamond bur prep # 879012
Dimond bur prep # 879014
Diamond set 4210.314 ( Komet )
Diamond bur prep # 877-012M
Diamond bur prep # 879-012M
Diamond bur prep # 878-014M
Diamond bur prep # 879-014M
Diamond bur prep กรอเร็ว
Diamond bur prep กรอช฾า
Diamond bur 192
Diamond bur 404
Diamond bur D16
Diamond bur 211
Diamond bur 199
Diamond bur 200
Diamond bur Composite # 850/012 (intensive)
Diamond bur Composite # 856/016 (intensive)
Diamond bur Composite # 858/012
Diamond bur Composite # 859/014
Diamond bur Composite # 862/010
Diamond bur Composite # 862/014
Diamond bur Composite # 863/010
Diamond bur Composite # 868/010
Diamond bur Composite # 868/014
Diamon bur Composite # 868/1021
Diamond bur composite set (1:12 ตัว)
Diamond bur composite
Diamond bur composite # 5255 (intensive)
Diamond bur composite # 5255A (intensive)
Diamond bur composite # 50D4 (intensive)
Diamond bur composite # 50D2 (intensive)
Diamond bur composite # 5205L (intensive)
Diamond fissure airotor # 204(intensiv swiss)
Diamond bur fissure (airotor) # 212 (intensive)
Diamond bur Composite #40D6 (intensive)
Diamond bur ก฾านยาว รูปกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 0.8 mm.
Diamond bur ก฾านยาว รูปปทรงสอบปลายแหลม No.859/018
Diamond bur รูปทรงสอบปลายแหลม No.1095
Diamond bur รูปทรงสอบปลายมน No.1118
Diamond bur ก฾านยาว No.859L/014
Diamond bur ก฾านยาว No.862/016
Diamond bur ก฾านยาว No.856/016
Diamond ขัดคอมโพสิต กรอเร็ว
Diamond ขัดคอมโพสิต กรอช฾า
Fissure diamond กรอเร็ว
Fissure diamond กรอข฾า
Diamond bur composit set (1:12ตัว)
Diamond bur [airotor] Bud #023 ยาว 5 มม.
Diamond Veneers "LVS Set" (1:8ตัว)
Preparation set ของนศ.ทพ.
Preparation set ของนศ.ทพ.หลังปริญญา
                      ่
Preparation set Jota (ของโครงการศึกษาต฽อเนือง)
Prep. set ของนศ.ทพหลังปริญญา (ก฾านสัน)  ้
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายมน (intensive)
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายแหลม (intensive)
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงสอบปลายตัด (intensive)
Diamond bur[micromotor] Tapperปลายมน ยาว 8 มม. ขนาด 016 (intensive)
Diamond bur [micromotor] Tapperปลายแหลม ยาว 11 มม. ขนาด 012
Diamond bur [micromotor] Tapperปลายตัด ยาว 8 มม. ขนาด 016
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกระบอก ขนาด 010 ยาว 4 mm.
Steel bur ก฾านยาว Fissure # 014 (1:6 ตัว)
Diamond bur (Komet No.859)
Diamond bur D8 กรอเร็ว No.M
Diamond bur D18 กรอเร็ว No.M
Diamond bur D8 หัวทอง กรอเร็ว No.M
Diamond bur D18 หัวทอง กรอเร็ว No.M
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 016
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round ขนาด 021
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน ขนาด 016 ยาว 6 mm.
Dimond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกระบอก ขนาด 014
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปลูกล฾อ
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกลม
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป rugby
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายแหลม
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper ปลายตัด
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป taper
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป clinder
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เส฾นผัาศูนยแกลาง 1.4 มม.
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.8 มม.
Diamond bur สําหรับ micromotor รูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.3 มม.
Diamond bur [micromotor] Round #014
Diamond bur [micromotor] Round #018
Diamond bur [micromotor] Round #023
Diamond bur round # 6801 ก฾านยาว (009)
Diamond bur round # 6801 ก฾านยาว (014)
Diamond bur round # 6801 ก฾านยาว (018)
Diamond bur สําหรับ micromotor รูปทรงกระบอก เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.4 mm.
Diamond bur สําหรับ micromotor End cutting bur
Sintered diamond No.7
Sintered diamond No.8
Sintered diamond No.9
Sintered diamond No.2
Sintered diamond No.5
Sintered diamond No.1
Sintered diamond No.4
Sintered diamond No.6
Sintered diamond No.3
Sintered diamond No.M850/060
Sinstered diamond No.M856/060
J-511 Scleral Polymer& Monomer Kit 16 oz.
Fine diamond ( Sinter)
Diamond dish
Flexible disc [Jota 806.104.340.514.190]
Diamond disc 934.104.080 HP. [komet]
Diamond disc 6911H.104.180 HP.[Komet]
Diamond disc # 946 ก฾านยาว (180)
Diamond Discs "Perfoflex" No.373 "Intensive"
Diamond bur กรอช฾า ก฾านยาว
Diamond No.33L
Diamond 862/502611
Diamond Ari 801 Gr.314.012
Diamond 806104
Diamond 52401H
Diamond RA11A (Intensive)
Diamond 03 Hp 859L/9
Composite finishing diamond ( 1:12 ตัว )
Diamond Disk
Diamond ( Intensive) No.1114
Diamond bur No.830/012
Diamond bur No.830/014
Diamond bur กรอช฾ารูปรักบี้ ขนาด F.018
Round diamond กรอเร็ว
Round diamond กรอช฾า
Round diamond airotor short shank
Wheel diamond กรอช฾า
JT Diamond bur 837/014 HP
JT Diamond bur 801G/023 HP
JT Diamond bur 862/018 HP
JT Diamond bur 859L/014 HP
JT Diamond bur 801/018 HP
JT Diamond bur 805/023 HP
File Dia63060726mond round ขนาด 023
File diamond รูปทรงสอบปลายตัด (กรอช฾า)
FILE DIAMOND รูปทรงสอบปลายตัด (กรอช฾า)
Round airotor #200F
Round airotor #201F
Round airotor #220F
Diamond bur [micromotor] Bud ยาว 5 มม. ขนาด 023
Investment Starvest พร฾อม Liquid (1 ชุดมี 12 ก.ก.)
DIAMOND BURS (STRIP) 1:3 ตัว
Finishing bur Round #009
Finishing bur Round #012
Finishing bur Round #014
Finishing bur Round #016
Finishing bur Round #018 (6 ตัว:กล฽อง)
Finishing bur Round #010 (6 ตัว:กล฽อง)
Steel finishing bur ก฾านสันรูป round         ้
FINISHING SET (bur 4 ตัว,ตัวขัด 3 ตัว)
Finishing bur Flame #016
Finishing bur Flame #014
Finishing bur Flame #009 (1:6 ตัว)
Finishing bur Flame #010 (1:6 ตัว)
Finishing bur Flame #012 (1:6 ตัว)
Steel finishing bur ก฾านสันรูป flame          ้
Finishing bur steel รูป flame (1:6ตัว)
Finishing bur steel รูป round (1:6ตัว)
Fissure steel (1:6ตัว)
Fissure Tool No.500 104 153 006
Finishing bur diamond ก฾านสันกรอช฾า           ้
หัวกรอ airotor รูป fissure
Fissure bur airotor No.214
Fissure bur airotor No.008
Fissure bur airotor (Fig 807) No.215
Fissure bur airotor (Fig 807) No.215 s
         ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #006
          ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #007
           ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #010
            ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #012
             ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #014
              ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #016
               ้
Steel bur ก฾านสัน Fissure #018
Steel bur ก฾านสัน Fissure #021 ้
Steel bur fissure (contra) No.010 (1:6 ตัว)
Steel bur Fissure ก฾านสัน # 016 (1:6 ตัว)    ้
Steel bur Fissure ก฾านสัน # 018 (1:6 ตัว)     ้
Steel bur fissure ก฾านสัน # 021 (1:6 ตัว)้
Steel bur fissure ก฾านสัน # 023 (1:6 ตัว) ้
Steel bur fissure ก฾านสัน #008        ้
Steel bur fissure ก฾านสัน # 008        ้
                 ้
Steel bur ก฾านสันรูป Straight fissure
Round bur airotor No.201
Round bur airotor No.200
Round bur airotor (fig 801) No.201
                  ้
Steel bur ก฾านสันรูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม.
Steel bur ก฾านสัน Round #006     ้
Steel bur ก฾านสัน Round #007      ้
        ้
Steel bur ก฾านสัน Round #009
         ้
Steel bur ก฾านสัน Round #010
          ้
Steel bur ก฾านสัน Round #012
           ้
Steel bur ก฾านสัน Round #014
            ้
Steel bur ก฾านสัน Round #016
             ้
Steel bur ก฾านสัน Round #018
Steel bur ก฾านสัน Round #021้
Steel bur ก฾านสัน Round #023 ้
Steel bur round (contra) No.008 (1:6 ตัว)
Steel bur round (contra) No.012 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านสัน # 023                 ้
Steel bur round ก฾านสัน # 025                  ้
Steel bur round ก฾านสัน # 027                   ้
Steel bur round ก฾านสัน # 029                    ้
Steel bur round ก฾านสัน # 008                     ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #009 ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #008  ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #010   ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #012    ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #014     ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #018      ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #3/0       ้
Steel bur ก฾านสัน Inverted #4/0        ้
Steel bur invert (contra) No.006
Steel bur invert (contra) No.010 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านสันกรอช฾า รูปทรงสอบปลายตัด # 008 ้
Steel bur ก฾านสันกรอช฾า รูปทรงสอบปลายตัด #010   ้
Steel bur ก฾านสัน กรอช฾า รูปทรงกระบอก # 008     ้
Steel bur ก฾านสัน กรอช฾า รูปทรงกระบอก # 009      ้
Steel bur ก฾านสัน กรอช฾า รูปทรงกระบอก # 010       ้
Steel bur ก฾านสัน รูป cylinder              ้
Steel bur ก฾านสัน รูป round                 ้
Round steel long shank (1:6 ตัว)
Round steel (1:6 ตัว)
Inverted cone steel (1:6 ตัว)
Round Bur
Bur Surgery (Maillefer) No.553(333L)
Bur Surgery (Maillefer) No.541(331L)
Bur Surgery (Maillefer) No.540(330L)
Bur Surgery (Maillefer) No.151(332)
Bur Surgery (Maillefer) No.560
Gates glidden bur No.1 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.2 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.3 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.4 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.5 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur No.6 (1:6 ตัว)
Gates glidden bur
STELL HP 75/050
STELL HP 75/045
Lentulo 21mm. No.1
Lentulo 21mm. No.2 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.3 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.4 (1:4 ตัว)
Lentulo 21mm. No.5 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.1 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.2 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.3 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. No.4 (1:4 ตัว)
Lentulo 25mm. Assorted
Airotor bur แบบ pear # 008
Airotor bur แบบ pear # 009
Airotor bur แบบ pear # 018
Airotor bur แบบ fissure # 012
Airotor bur แบบ fissure # 008
Airotor bur แบบ fissure # 010
Airotor bur แบบ round # 009
Airotor bur แบบ round # 016
Airotor bur แบบ round # 200S
Airotor bur แบบ round # 201S
Airotor bur แบบ round # 400S
Airotor bur รูป round
Airotor bur รูปรักบี้
Airotor bur แบบ round # 015
        ้
Steel bur ก฾านสัน รูป cylinder ยาว 5 มม. ขนาด 012
1157 tri - hawk
1158 tri - hawk
330 tri - hawk
331 tri - hawk
Dimond Fine Tapper ปลายแหลม
Airotor bur แบบ fine tapper ปลายแหลม
Fissure bur ก฾านยาว # 1
Fissure bur ก฾านยาว # 2
Fissure bur ก฾านยาว # 3(1:6 ตัว)
Steel bur Fissure type No.4 (1:6 ตัว)
Fissure Tapper No.5 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #009 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #010 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #012 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #014 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #018 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #021 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #023 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #025 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #027 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #029 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Fissure #035 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาวรูป fissure
Steel bur HP. Fissure ยาว 5 มม. ขนาด 010 [cross cut]
STEEL BUR ก฾านยาวรูป Fissure No.38/006(Komet)(1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 3 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 5 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 6 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 7 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 8 (1:6 ตัว)
Steel bur round ก฾านยาว # 10 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #012 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #014 (1:6 ตัว)
245.730 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 18+4 Holes
Steel bur ก฾านยาว Round #012
Steel bur ก฾านยาว Round #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #018 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #021(1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #023 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #025 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #027 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #029 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #035 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #040 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #042 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Round #045 (1:3 ตัว)
Steel bur ก฾านยาวรูป round #31
Acrylic steel bur ก฾านยาว รูปทรงกลม เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3 มม. (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาวรูป cylinder
Steel bur ก฾านยาวรูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2 มม.
Steel bur ก฾านยาวรูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3 มม.
Steel bur ก฾านยาวรูป round เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
Steel bur ก฾านยาว รุป round ขนาด 010
Round bur ก฾านยาว รูป Round #033
Round bur ก฾านยาว รูป Round #37
Steel bur ก฾านยาวรูป taper#12
Steel bur ก฾านยาว Taper #014 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Taper #016 (1:6 ตัว)
Steel bur ก฾านยาว Taper #010 (1:6 ตัว)
Steel bur HP. Tapper ยาว 5 มม. ขนาด 010 [cross cut]
Steel bur HP. Tapper ยาว 6 มม. ขนาด 021
Steel bur HP. Tapper ยาว 6.5 มม. ขนาด 023
Steel bur ก฾านยาว รูป taper เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.0 มม. ยาว 6 มม.
Steel bur long shank Round #010 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #012 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #016 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round #018 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #010 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #012 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #016 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Fissure #018 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round # 009 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank Round # 021 ( 1:6 ตัว )
Steel bur long shank Round # 023 ( 1:6 ตัว )
Steel bur long shank round #014 (1:6 ตัว)
Steel bur long shank round #016
Steel bur long shank round #018
Steel bur long shank ก฾านยาว รูป round
Steel bur long shank ก฾านยาวรูป round #009
Steel bur long shank ก฾านยาวรูป round #012
Steel bur ก฾านยาว ทรงกระบอก # 010 (1:6 ตัว)
Steel bur HP. Cylinder ยาว 6 มม. ขนาด 023
            ้
Polishing stone ก฾านสันรูป flame
       ้
Stone ก฾านสันรูป Flame ขาว (1:12 ตัว)
        ้
Stone ก฾านสันรูป Flame เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Flame ขาว(1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Flame เขียว (1:12 ตัว)
LN Burs R.A #06
             ้
Polishing stone ก฾านสันรูป round
         ้
Stone ก฾านสันรูป Round เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Round ขาว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป Round เขียว (1:12 ตัว)
Stone airotor รูป rugby ขาว (1:12 ตัว)
ชุดหัวกรอใน Clinic
Light box A4
          ้
Stone ก฾านสันรูป Round ขาว (1:12 ตัว)
Acrylic ทํา Tray "DE TRAY" ผง 1 kg. น้ํา 500 ml.
Meta fast full kit No.62 (Ivory) powder 100 g. liquid 100 ml. bonding 7 ml.
Stone ก฾านยาว Flame ตัวเล็ก
Stone ก฾านยาว Flame ตัวใหญ฽
Stone bur ก฾านยาว (acrylic)รูป flame ยาว 6 มม. ขนาด 025 สีเขียวหรือชมพู
Stone ก฾านยาว Round ตัวเล็ก
Stone ก฾านยาว Round ตัวใหญ฽
Stone bur ก฾านยาว Acrylic รูปร฽ม
STONE ขัด HP รูปดอกบัว
STONE ขัด HP รูปวงล฾อ
Dura white HP.28
Dura white HP.60
Brown point HP.20
Brown point HP.42 (รูปร฽ม)
Ceramometal point HP.45
Carborundum point HP.20
Carborundum point HP.56
Stone ขัดรูปวงล฾อ สีน้ําตาล HP42
Stone ขาวรูปดอกบัว HP28
Stone ขาวรูป flame HP60
Stone ขัดรูปวงล฾อ สีเขียว HP.56
STONE วงล฾อ (1:50อัน)
Carborundum HP 42 Refill
Carborundum HP 13 Refill
Carborundum HP 20 Refill
DURA GREEN HP FL2 57 Refill
DURA WHITE HP FL2 57 Refill
DURA WHITE HP IC4 Refill
TC CUTTER CROSSBLADE HP HM78FX 060
GREEN CLASP POLISHERS #4592
CORAL STONE HP 1 Refill
CORAL STONE HP 4 Refill
CERAMISTE HP ULII PC2 Refill
CERAMISTE HP ULII KN7 Refill
CERAMISTE HP UL KN7 Refill
CERAMISTE HP UL PC2 Refill
SOFTCUT POINT HP PA WH6 Refill
LAB WHITE STONE HP #1 Refill
Stone wheel (กล฽องละ 100 อัน)
Stone bur HP#735/130(wheel สีเขียว)(Komet)
STONE เขียวรูป ROUND
Stone เขียว ก฾านยาวรูป flame
Stone เขียว ก฾านยาวรูป wheel
Stone เขียว No.HP.IC.4
Stone เขียวรูปร฽ม KN4
stone เขียว ก฾านยาวรูป ลูกปืน
Stone bur รูป flame สีเขียว เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
Stone bur รูป flame สีขาว เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
Stone bur รูป taper ปลายตัดสีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลางตรงปลาย 1.0 มม ยาว 6 มม.
Stone bur รูป flame สีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม. ยาว 7 มม.
Stone bur รูป knife-edge สีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 8.5-9.0 มม.
Stone bur รูป taper ปลายตัด สีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลางตรงปลาย 1.0 มม ยาว 6 มม.
Stone bur รูป taper ปลายมน สีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3.5 มม.ยาว10-11 มม.
Stone bur รูป taper ปลายมน สีชมพู เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 6.0 มม.ยาว 10 มม.
Stone bur รูป taper ปลายตัด สีน้ําตาล สําหรับ Co-Cr เส฾นผ฽าศูนยแกลางที่ปลาย 1.5-2.0 มม.
         ้
Stone bur ก฾านสัน สําหรับ micromotor สีขาว รูป bud เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม. ยาว 6.5 มม.
          ้
Stone bur ก฾านสัน สําหรับ micromotor สีเขียว รูป bud เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.5 มม.ยาว 6.5 มม.
STONE ขาวรูป FLAME
       ้
STONE ก฾านสันรูป ROUND ขาว(1:12 ตัว)
           ้
Stone bur ก฾านสัน สําหรับ micromotor รูป taper ปลายมน สีขาว ขนาด 025 ยาว 6 mm.
Stone bur ก฾านยาว (acrylic) รูป taper ปลายตัด เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4 มม.
Stone Bur ก฾านยาว รูป Bud
Stone Bur ก฾านยาว Acrylic รูป Cylinder
Stone Bur ก฾านยาว สีเขียว รูป Taper HP20
Stone Bur ก฾านยาว Acrylic รูป Wheel
Stone bur ก฾านยาว Co-Cr ของ Shofu No.1 (1:72 ตัว)
Stone bur ก฾านยาว Co-Cr ของ Shofu No.3 (1:72 ตัว)
Stone Brown Point No.47 (1:12 ตัว)
Stone bur สีน้ําตาลก฾านยาว (Co-Cr) รูป taper ยาว 12 มม. ขนาด 035
Stone bur สีน้ําตาลก฾านยาว (Co-Cr) รูป cylinder ยาว 12 มม. ขนาด 050
                  ้
XCP (ชุดเล็ก ไม฽มี Bite-wing) 1:3 ชิน
XCP (ชุดใหญ฽ มี Bite-wing) 1:4 ชิน้
        ู
Stone สีชมพูรปทรงกระบอกใหญ฽
Stone bur สีน้ําตาล ก฾านยาว รูป Taper HP20
Stone Bur ก฾านยาวขัดโลหะรูป Cylinder
Stone ข฾ดโลหะรูป wheel
stone ขัดก฾านยาว รูปทรงสอบปลายมน
Stone bur ก฾านยาว [acrylic]รูป cylinder ยาว 10 มม. สีชมพู ขนาด 050
Stone bur ก฾านยาว [acrylic]Knife-edge สีชมพู
Stone bur HP#734/130(knife-edge สีเขียว) (Komet)
Stone bur ก฾านยาว [acrylic] Tapper ปลายตัด ยาว 6 มม. ขนาด 025 สีชมพู
Stone bur ก฾านยาว [acrylic] Tapper ปลายตัด ยาว 10 มม. ขนาด 035 สีชมพู
Stone bur ก฾านยาว [acrylic] Tapper ปลายมน สีชมพู ยาว 6 มม.
               ฺB
Stone bur ก฾านยาว [acrylic]้ ud สีชมพู 060
Mandrel สําหรับใส฽ soflex (1:3 ตัว)
Mandrel ก฾านสัน ้
Enhance Mendrel
Mendel หนีบกระดาษทราย
           ั
Mendrel สําหรับใส฽หวยาง
Mandrel ก฾านยาว
Mandrel Nut screw
Mendrel ของหัวขัด Cr-Co
Opti Disc Mendrel (Kerr) 1:5ตัว
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 654
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 656
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 664
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 666
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 674
หัวยางขัด Acylic No.EXA # 676
หัวยางสีน้ําตาล ขัดอมัลกัม(12ตัว/1กล฽อง)
หัวยางสีเขียว ขัดอมัลกัม(12ตัว/1กล฽อง)
Nickel Chrome Alloy NNB (Sankin Japan)
Rubber Hold
Enchance Refill รูป cup (1:30 ตัว)
Enhance Refill รูป wheel (1:30 ตัว)
Enhance Refill รูป flame (1:30 ตัว)
Enchance Composite Finishing & Polishing System(Enhance finishing 65 ตัว,2 Syringeๆละ4g.)
Rubber cup พร฾อมก฾าน 16 มม.
หัวยางขัด Acrylic
หัวยางละเอียด รูปลูกปืน ก฾านยาว ( SILICONE POINT )
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปืน ก฾านยาว สีเทา (ชนิดหยาบ)
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปืน ก฾านยาว สีเทา (ชนิดกลาง)
หัวยางขัด PORCELAIN รูปลูกปืน ก฾านยาว สีเทา (ชนิดละเอียด)
Silicone point for polishing porcelain FG [Shofu]
Ceramic pre-polish RA[6003,6004,6006]หัวยางขัด กรอช฾า [Kenda]
Ceramic diagum RA[x6003,x6004,x6006] หัวยางขัด กรอช฾า [Kenda]
หัวยางขัด ก฾านยาว รูปจานบิน
หัวยางขัด Composit (สีเทา,สีเขียว,สีชมพู)
หัวยางขัด Composite สีชมพู
หัวยางขัด สีเทา,เขียว,ชมพู
HILUSTER PLUS
OCCLUBRUSH ASS.
หัวยางขัดโลหะ Kenda #311.012
หัวยางขัดโลหะ Kenda #3109.012
หัวขัดยางรูป Flame สีน้ําตาล ,สีเขียว
หัวยาง Silicon HP.KN.7
หัวยาง Silicon HP.PC. 2-0265
Silicone points M2 HP 13S
หัวขัดยางรูป flame
                ู
หัวยางขัด Procelaine สีชมพูรป wheel
หัวยางขัด Procelaine สีเทารูป wheel
หัวยางขัดทองก฾านยาวรูป flame
หัวยางขัดทองก฾านยาว รูปลูกปืน
Rubber point "Dedeco" No.4593 (1:100 ตัว)
Rubber wheel "Dedeco" No.5004 (1:100 ตัว)
หัวยางขัด Cr-Co พร฾อมก฾าน
Silicone universal polisher, diameter 22/3 mm.
Silicone polisher for resin taper ปลายมน
หัวยางรูปทรงกระบอก
หัวยางขัด acrylic สีเขียว No.9773
หัวยางขัด acrylic สีเหลือง No.9772
หัวยางขัด acrylic สีดํา No.9573
Rubber point "Dedeco" No.4592 (สีเขียว) 1:100 อัน
Composite fine point No.0291
Knife-edge rubber wheel (1:100 ตัว)
หัวแปรงขัด ขนาด 2"
หัวแปรงขัด ขนาด 3"
หัวยางขัด No.9575 HP(Komet)
หัวยางขัด No.9584 HP(Komet)
หัวแปรง No.9638(Komet)
หัวยางขัดทองก฾านยาวรูปลูกปืน สีฟูา
หัวยางขัด porcelain 9545.104.110 ( Komet )
หัวยางขัดทอง 9574.900.150 ( Komet )
EVE Porcelain Polish Set RA105
EVE Composite Polish Set RA110
ASTROPOL ASSCRTMENT 24 ตัว/ชุด (หัวขัดงานพอสเลนและคอมโพสิต)
ยางวงล฾อสีฟูา (1:50 อัน)
ยางวงล฾อสีฟูา (รูปจานบิน) 1:50 อัน
ASTROPOL SILICONE ขัดเงา
หัวยางทรงกระบอก No.72 (1:100 ชิน)  ้
ลูกยางขัด Acrylic สีดํา
ลูกยางขัด Acrylic สีเขียว
หัวขัดรูปลูกล฾อ น้ําตาล HP
หัวขัดรูปลูกล฾อ เขียว HP
หัวขัดรูปกระสุน เขียว HP
หัวยางขัดรูปลูกล฾อ ชมพู 9641
หัวยางขัดรูปลูกล฾อ ชมพู 9647
หัวขัด Porcelain
หัวขัดโลหะ
หัวขัด SILICONE รูป FLAME สีเขียว
หัวแปรงขัดรูปถ฾วย
หัวยางขัด Acrylic #654
หัวยางขัด Acrylic #656
หัวยางขัด Acrylic #664
หัวยางขัด Acrylic #666
หัวยางขัด Acrylic #674
หัวยางขัด Acrylic #676
หัวยาง Sott cut 0563
หัวยาง Sott cut 0564
                     ้
หัวยางขัดทอง (ขัดเรียบ) รูปลูกปืน ก฾านสัน สําหรับ micromotor
                    ้
หัวยางขัดทอง (ขัดมัน) รูปลูกปืน ก฾านสัน สําหรับ micromotor
                          ้
หัวขัด diamond สําหรับ porcelain และ enamel ก฾านสัน สําหรับ micromotor(ขัดเรียบ) รูป bullet
                           ้
หัวขัด diamond สําหรับ porcelain และ enamel ก฾านสัน สําหรับ micromotor(ขัดเงา)รูป bullet
Le Corn wax carver
PKT waxing instrument set
Plaster knife
Plaster spatula
Roach's wax carver
Wax Carver Pico No.1160-0100
Wax Carver Pico No.1160-0500
LENTULO (1:4 ตัว)
Wax spatula
Wax Knife
Waxing Instrument set
WAX CARVER
Plaster bowl
Articulator (5011)
Fret Saw (6200)
Model Saw (5300)
MIXING Bowl (5500-14)
Plastic Spatula (5401)
ชุด Repair Porcelain
คีม Telescopic pliers
   ่
เครืองวัดขนาดวัสดุชนิดตัวเลข (Vernear caliper)
ที่จับงาน porcelain
ที่จับงาน porcelain แบบปากคีบ
 ่
สิวกระแทกปูนด฾วยกําลังลม
PKT waxing instument set No.1
PKT waxing instrument set No.2
PKT waxing instrument set No.3
PKT waxing instrument set No.4
PKT waxing instrument set No.5
ชุด Lab Set (Satellite) พร฾อมกระเป฻า (1:11 ตัว)
Fox plate stainless
Casting ring
             ่
CRUSIBLE สําหรับเครืองเหวี่ยงไฟฟูา SCHUTZ-DENTAL (1:12 อัน)
           ่
Crusible สําหรับเครืองเหวี่ยงไฟฟูา Linn
CRUCIBLE KERR (ใช฾งานเหวี่ยงโลหะ)
              ่
Crucible former (ใช฾กับเครืองเหวี่ยงทอง)
Carbon insert DC2 No.143001
Casting Ring No.1 Whip Mix
       ่
Crucible เครืองเหวี่ยงไฟฟูา (Bego)
            ่
Crucible สําหรับเครืองเหวี่ยง Nautilus
Crucible BEGO No.52466 (นอติรส) ู
ด฾ามสําหรับ Gucible BEGO (นอติรส) ุ
Rapid ring system #52665
Rapid ring system #52666
Rapid ring system #52667
Firing tray
Silicon Nitride Crucible ใช฾กับ Base Alloy (1:6 อัน)
Graphite Crucible ใช฾กับทองที่ไม฽มี Palladium ผสมอยู฽ (1:6 อัน)
Mounting ring พลาสติก ของ Whipmix
Mould former
Mounting ring เหล็ก (Hanau)
            ่
ดอกสว฽านสําหรับเครือง Pin dex
   ่
เครืองแสดงการสบฟันแบบปรับได฾บางส฽วน
Super Abrasive (Dimond wheel) 12"
KRIKLAND KNIFE
8030 Gi-Mask Starter Kit (Base150ml,Activator18ml,Separator90ml.)
ใบ Trimmer ( WHIP MIX ) ขนาด 12"
Ceramic Crucibles FundorT เบอรแ 1 (1:6 อัน)
Flask ขนาดเล็ก
                       ่
SPRAY ล฾างหัวกรอ ขนาด500 ml. (ใช฾กับเครือง) (ยกเลิก)
Kavo Rota Spray ใช฾มือพ฽น
Metal Measuring Device
Occlusal plane guide, plastic
Plain line articulator
OCCLUSAL PLATE
Stainless hot plate
Wax Measuring Device
Willes Bite guage
Ceramic standard instrument set
Ceramic expert instrumetn set
Diamond dresser
DIA 500
DIA 502
DIA 531
DIA 576
ใบ Trimmer Toothmuster ขนาด 10"
Diamond trimmer wheel ขนาด 12"
WEHMER MODEL TRIMMER WHEEL "COASE"
WEHMER MODEL TRIMMER WHEEL "FINE"
S.R Ivocap Flask
S.R Ivocap and Clamping Frame
Ivocap Plus High Jmpact
RUBYNIT TRIMMER
อุปกรณแขากรรไกรจําลอง
อุปกรณแบันทึกตําแหน฽งขากรรไกร
removal plier KY type
ชุดทําความสะอาดด฾วยทราย
Broadrick occlusal plane analyzer
       ่
สายพานเครือง Trimmer (WEHMER) ชนิด 2 ใบตัด (1:2เส฾น)
ใบ Trimmer (WEHMER) ชนิดหยาบ (O.B. DENT)
ใบ Trimmer (WHEMER) ชนิดละเอียด (O.B. DENT)
ใบ Trimmer (HANDLER)
          ั
Chuck สําหรับใส฽หวผ฾าขัด
Lecon
Modular Veneer set < MVS
BOLRY GAUGE (Verneer)
  ่
เครืองแสดงการสบฟันแบบปรับไม฽ได฾บางส฽วน
Separating Disc.22x0.20 mm. (1:50pcs.)
        ั
Chuck ใส฽หวยางสําหรับกระดาษทราย
Accu Film II
Glass protection screen
Micro burner
Flask พร฾อมเถา ขนาด 4"
Thinner No.1954-0700
Dry Pigment-Artists Dry Color Pigments 2 OZ.
J-110 Ocular Disc, Black 9.5mm/.375
จานผสมผงพอรแซเลนชนิดหล฽อน้ํา
ผ฾าทราย (Alumenum oseide cloth)
DURALAY (ผง 2oz.,น้ํา 2oz.)
Emery cloth Band (1:100 ตัว)
หัวแปรง BISON No.766-1000 (1:25 ตัว)
Separating Medium for Acrylic Thinfoil (1:3.5 ลิตร)
แปรงขัดรูปถ฾วย
Mini brushes (Bison)
Polishing Cake for Acrylic
Poly soft (1:50 ชิน) ้
Poly soft Cylinder No.93-2000 (1:12 ตัว)
Wire brushes
หัวขัดชามัว
Gypsum remover (5ลิตร/ถัง)
Gingival retractor
หัวชามัวขัด เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1" พร฾อม mandrel ก฾านยาว
                ้
หัวผ฾าขัด เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1 นิว พร฾อม mandrel ก฾านยาว
หัวยางขัดทอง ( 1:12 ตัว )
MAXIMUM BRUSHES
หัวผ฾าขัดใหญ฽ (ของนอก) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 4"
Duralay Liquid (1:2oz.)
         ้ ึ้
ชุดตกแต฽งขีผงด฾วยความร฾อนจากไฟฟูา
    ฽ ้ ึ้
แท฽นอุนขีผงแบบ 3 ช฽อง
    ฽ ้ ึ้
แท฽นอุนขีผงแบบช฽องเดียว
แท฽นเขย฽าปูนปลาสเตอรแด฾วยไฟฟูา
ถ฾วยผสม Degussa ขนาด Extra small
Handpiece handle (NEY)
Separating medium fulid (IVOCAR) ขนาด 1000 ml.
     ั
ก฾านใส฽หวยาง 130 HP
หัวแปรงขัด รูปทรงกระบอก(มีก฾าน)
            ิ
ถ฾วยยางผสมอคิรลิกขนาดใหญ฽
Aurofilm (1:1,000 cc.)
ทรายขนาด 250 ไมครอน ของ Bego (1:8 กก.)
Cold Model Hardner (1:2500 ml.)
น้ํายา Electrolytc (1:5 ลิตร)
หัวสักหลาดสําหรับขัด Co-Cr
Wiropaint
Degupal U (1:25 g.)
"Ney" Spindle Tightening Screw
"Ney" Undercut Gauge Kit-01,02,03 Rod (1:3 ชิน)  ้
"Ney" Carbon Marders (Sheath) 2/Pack (1:4ชิน)  ้
"Ney" Wax Trimmer(Old Style(Blade)
Hardening Wax ของ BEGO
             ่
Forming Gas สําหรับเครืองเหวี่ยง Nautilus
Wirosil Duplicating Flask No.52083
         ่
กระจกสําหรับเครืองเปุาทราย
Mould former
Funnel former
ถังสําหรับใส฽ Forming gas
     ิ้        ่
ถ฾วยใส฽ชนงานสําหรับเครืองเปุาทราย BEGO
Vario-Soft3-Patrix
Vario-Soft3 Duplicating Matrix
Vario-Soft3-Soft Matrix Yellow
Matrix Inserting Instrument
      ้        ่
ตัวหนีบชินงานสําหรับเครืองขัดด฾วยกระแสไฟฟูา BEGO
Polishing Compound สําหรับงาน Co-Cr
Thermostop
กรดกัดแก฾ว (Hydrofluoric acid 70% (30 กก.)
Ceramometal HP.45(1:12 ตัว)
ทรายขนาด 50 ไมครอน''Bego'' (1:8 กก.)
Colorstat Opaquer
หัวขัด porcelain ก฾านยาว
Procelize (Diamond Paste for Polishing Porcelains, Hybrid & Small Parlical Resins)
Vita marker ยาว 17 ซม.
Fibrous pad firing supports (1 กล฽องมี 2 แผ฽น ขนาดแผ฽นละ 7"x4 1/2"x1")
ทรายขนาด 110 ไมครอน ของ Degussa (1:8 กก.)
Non-precious metal polishing (aluminum oxide), straigth handpiece
Precious metal polishing (aluminum oxide), straigth handpiece
Silicone point for polishing non-precious metal, straigth handpiece
Silicone point for polishing precious metal, straigth handpiece
Silicone point for polishing non-precious metal, contra angle
Silicone point for polishing precious metal,contra angle
Porcelain adjusting (aluminum oxide), straigth handpiece
Porcelain adjusting (aluminum oxide), contra angle
Silicone point for polishing porcelain, straigth handpiece
Silicone point for polishing porcelain, contra angle
ทราย 50 micron aluminum oxide (1:1 ปอนดแ)
Lamina (shofu)
Active carbon
Individualized shade guide
Silicone point for polishing porcelain (FG)
Flexible disc (190)
Ceramic Pre-Polish RA
Ceramic Diagum RA
Robinson brush
Dimond polishing paste (superfine)
Ceramic finish,polish 785FG
Dimond bur FG short shank ทรงกระบอกปลายมน (012)
Diamond paste (Bre dent)
Diagen-Turbo-Grinder No.34000210
Diagen-Turbo-Grinder No.34000150
Diagen-Turbo-Grinder No.34000220
Oxyd-Stop-PM No.52000650
Cotton buff No.35000650
ทราย 50 ไมครอน ( J.morita ) (1:25 กิโลกรัม)
IPS EMPRESS 2 Impulse Assortment
IPS EMPRESS 2 Accessories Kit
IPS EMPRESS 2 Layering Technique Assortment
IPS EMPRESS 2 Staining Technique Assortment
IPS EMPRESS 2 Die Material Assortment
IPS EMPRESS 2 Special Investment Material Assortment
IPS EMPRESS 2 Stains Assortment
IPS EMPRESS 2 Invex Liquid 1000 ml.
ถาดผสม Porcelain
Glass beads
Cera master
LAB WHITE STONE HP
Debubblizer 32 oz. (288141821)
Casting Ribbon " W " gauge
Dentaflux (1:50 g.)
Dowel pin
                       ้         ้
Pin dex Bi-pin (1กล฽องมีปลอกพลาสติก 1,000 ชิน, แกนเหล็ก 1,000 ชิน)
                         ้         ้
Pin dex croes-pin (1 กล฽องมีปลอกพลาสติก 1,000 ชิน, แกนเหล็ก 1,000 ชิน)
Pindex rual pin (px-153) ขนาดบรรจุกล฽องละ 1000 ชุด
                            ้          ้
Pindex hony pin (px-114) 1 กล฽องมี ปลอกพลาสติก 1,000 ชิน, แกนเหล็ก 1,000 ชิน
Pindex short pin (px-115) ขนาดบรรจุกล฽องละ 1000 ชุด
Rouge ขัดทอง
หัวสักหลาดสําหรับขัดทอง
Die spacer (Pico-Fit) ของ Renfert
Separator (ขนาดบรรจุขวดละ 16 ml.)
Picofit gold/silver set
Hardening bath(1:125 ml.)
Veriflux ของ Degussa (1:80 g.)
Gold Polishing (1:12 ตัว)
Fluse ของ Ney
Flusesol ของ Bego
Minoxyd Fluse ของ Bego
Flubmittel DS1 ของ Degussa
Root canal pin "สวีเดน" (1:6 ตัว)
Colour spadcer yeti (1:20ml.)
Pico - Fit
Thinner No.1954-0700
Crown & Bridge Remover
Die hardener No.1719-2000
A-304 PRIMER 304
A-103-11 MDX4-4210 Medical Grade Elastomer 1 gal. Kit
Dry Pigment-Artists'Dry Color Pigments 2 oz.
Flocking-Raton Fiber 4 oz.
Kaolin Powder 8 oz.
J-100 Ocular Disc, Black
J-110 Ocular Disc,Black 9.5 mm./375
J-120 Ocular Disc, Clear
Ocular Disc, Clear W/Aperature
J-130 Ocular Disc, Black W/Aperature-1mm.&2mm. aperature only
J-412 Suction Red Large
J-511 Scleral Polymer& Monomer Kit 16 oz.
J-601 Clear Polymer& Monomer Kit 16 oz.
J-305 Monopoly Syrup 4 oz.
Ocular Impression Tray
J-603 Spcial Formular Alginate 16 oz.
Tin Foil
A-2260 Primer 2260 1 oz.
A-300-1Thixo 1 oz.
A-303-81 PRIMER 1205 ขนาด 1 oz.
B-201Hollister-Medecal Adhesive 3.2 oz. Aerosal
B-202 Hollister-Adhesive Removeer 6 oz. Spray
B-100 Skin Prep Wipe- On Pkg of 50
B-107 Skin Prep Brush-On 2 oz.
B-207 Skin Prep Spray 4.25 oz.
5112(5C) Silicone Trimming Wheels BY 3M 1"
5113(5B) Silicone Trimming Wheels By 1"
5114 "new" Silicone Trimming Wheels By 3M 1"
5115(5A) Silicone Trimming Wheels By 3M 1"
5116 "new" Silicone Trimming Wheels By 3M 3/4"
5117 'new" Silicone Trimming Wheels By 3M 3/4"
5125 Six Wheels. Sample of: 5112, 5113, 5114, 5114, 5115, 5116, 5117
5118"new" Silicone Trimming Wheel By 3M 2"
5120 "new"Silicone Trimming Wheels By 3M 2"
15012 Mandrel for 3/8" wheel (5118)
5121 Jacobs Mandrel for 1/4 " wheels (5120)
62280 Mollo-Cutter Burs
Chavant 2 LB.
A-IS10 FLEX
G-100 Permoplast Clay 1 LB.
Klean Klay 1 LB.
Korecta Wax
G-112 Ocularist W+C15a x 56 sticks (REGULAR)
G-113 Ocularist Wax 56 Sticks (HARD)
A-IS14 FLEX RIGID
N-005 NAIL KIT INCLUDES ALL OF THEABOVE
Episil-Europa1
Episil-E Asian 2
Episil-E Asian 3
Episil-E African 1
Episil-Stater Kit
Epiform Flex
Epiform Solid
MEGA-BASE
Epi-Gum
Obturasilo
Zerosil-soft
Retarder
Epidouble
Epithix
Epicon
Mixing Spatula (5)
Mixing Plate
Dosing Beaker 25 ml.
Dosing Beaker 100 ml.
Degreasing agent
Mixing Canulas
Mixing tips
Distance Sensor
Magnifying glass
Brass flask big
Set of metal brushes
Ultra-trimm A
Ultra trimm B
Ultra trimm C
Griding Cap
Griding Holder
Magnetic Bur Holder
Finger Form
Epiwax
Modelling Wax
Castdon A
Castdon B
Modralit-3K
Model Trimmer Wheel 12" Medium
CASSEROLLE C113/50 (1:12 อัน)
หัวขัดผ฾า (ขนาดเล็ก)
หัวขัดผ฾า ขนาดใหญ฽ (ของนอก)
หัวขัดผ฾านอก (BUFFS 3"x3.5")
หัวขัดผ฾าดิบ
หัวขัด Composite (ปลายแหลม)
ลูกผ฾าดิบเย็บขอบ
Astrobrush
หัวฉีดวัสดุ Apidose
Carborundum disc (1:100 แผ฽น)
Cut off wheels ชนิดบางของ Keystone No.1900300 (1:100 แผ฽น)
Cut off wheels ชนิด Medium ของ Keystone No.1900310 (1:100 ชิน) ้
Dise สําหรับตัด sprue ขนาด 35x0.8 mm. No.43020
FLUORIDE GEL (1:32 ออนดแ)
Ultra-thin disc (Separating disc) (1:100 ตัว)
Cutting disks 0.7 มม. (1:100 แผ฽น)
Model trimmer wheel (ใบตัดปูน) ชนิด Corase เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 12" ( Wehmer )
Model Trimmer wheel (ใบตัดปูน) ชนิด Fine เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 12" ( Wehmer )
Abrasive wheel ( ใบตัด Model ) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 12"
SEPARATING DISC 0.8 mm. ของ BEGO
SEPARATING DISC 0.5 mm. ของ BEGO
ROUGHING DISCE #226(31.8*2.2mm)(1:50 แผ฽น)
PERFORATED DISC NO.43100 ของ BEGO ยกเลิก
MODEL SEPARATING DISC (Plaster cut) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3,4.5 mm.หนา 2.35 mm.
COTTON BRUSH ( BUFT ) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 22 mm.
SILVER WIRE BRUSHES
Model Separating disc (Plaster Cut) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 30 mm.หนา 2.35 mm.
Model Separating disc (Plaster Cut) เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 45 mm.หนา 2.35 mm.
DISH 911H/180
DISH F62SF/D
diamondisk two side
diamondisk one side
ใบตัด DISC วงล฾อใหญ฽ (1:50ใบ)
ใบตัด DISC วงล฾อชนิดหนา (1:50ใบ)
Disc (ใหญ฽)
Disc (เล็ก)
Soflex disk แผ฽นบางขนาดเล็ก
PoP - On Thin kit
OPTIDISC ASSORTMENT KIT
OptiDisc Refill (100 แผ฽น : กล฽อง)
OptiDisc Refill Extra-Coarse (30 แผ฽น : กล฽อง)
OptiDisc Mandrels ( 5 ก฾าน : กล฽อง)
Hydrocolloid "Castogel" (1:6 กก.)
ซิลิโคน พร฾อมตัวเร฽ง (1:20กก.)
Hydrocolloid "Gelofrom" (1:6 กก.)
Silicone "Wirosil"
ซิลิโคนพร฾อมตัวเร฽ง Mould Silicone
Dental Silicone ACS Cinon
SILICONE GREASE F #85403 ขนาด 35 gm.
SILICONE GREASE (35gm.)
ซิลิโคนพร฾อมตัวเร฽ง (เยอรมัน) (1:25 กิโลกรัม)
ซิลิโคนออย (เยอรมัน) 1:1กก.
Silicone สําหรับ Duplicate Model 25 kg.
Multisil - Eithetics Soft form 8x50 ml.
Multisil - Eithetics Hard form 8x50 ml.
Stanless steel wire .018 L
CRISTOBALLITE ECONO 3 Kg.
Investment Starvest พร฾อม Liquid (1 ชุดมี 12 ก.ก.)
Investment "Wiroplus" (กล฽องละ 18 กก.)
น้ํายาผสม Investment "Begosol"
Investment "Biosint EXTRA" (45 X 400 g.)
น้ํายาผสม Investment "Biosol-E" (1:500 ml.)
Vitudurvest (1ชุด ประกอบด฾วยInvestment20ซองๆละ30gm.น้ํายา2ขวดๆละ100ml.ที่ตวงน้ํา1อัน25ml.
                   ฾
น้ํากาวแยก SEPARATING FLUID (ยี่หอ IVOCLAR 1:1,000 ml.)
Bellovest SH (ปูน 80 ซอง ๆ ละ 160 gm., น้ํายาแดง 3 ลิตร)
Deguvest Impact (1:7500 g.)
Vita Durvest (20 ซอง) พร฾อม hiquid
น้ํายา Bellavest T ขนาด 1000 ml.
 Investment
 Investment Wirovest พร฾อมน้ํายา
 ADHESIVE FOR PIN ( GYPSUM / PIN ) ขนาด 3.5-10gm.
 ADHESIVE FOR GYPSUM ( GYPSUM / GYPSUM ) ขนาด 3.5-10 gm.
 PLASTER INSULATING LIQUID GIS.
 ORTHO PHOSPHORIC ACID 85% ขนาด 2.5 ลิตร (Merck)
 Wiroplus -S
 Bellovest SH (1: 80 ซอง,น้ํายา 3 ลิตร)
 Bellovest SH Liquid (สีแดง) ขนาด 1 ลิตร
 Spacial plaster
 Cristobalite 144-75gm. "Whip Mix" (10.8 Kg)
 Vita Masse Duplicative (1:30 ซอง)
 Wax Remover (Order No.4893014) 100 ml.
 Variosoft
 Vertex Rapid Simplified #7 (500g.)
 Monomer Vertex Rapid Simplified MMA (250cc.)
 Basic Quick (บรรจุ 1 kg.+Monomer 500ml.)
 Investment No.6669-120
 ฺBIOPLAST INSULANT 0.5 L.
้้
 Resin cement U-100
 PORCELAIN LINER M
 V-PRIMER
 VITA VM13 Wash Opaque (50g.)
 VITA VM13 OP3 (50g.)
 VITA VM13 BD. 3M3 (50g.)
 VITA VM13 Modelling (250ml.)
 VITA Opaque Fluid (250ml.)
 Adoro SR-Link
 Adoro SR-Gel
 SR Adoro Dentine 4A
 SR Adoro Dentine 4B
 SR Adoro Incisal T53
 SR Adoro Incisal T52
 SR Adoro Transpa clear
 SR Adoro Add-on
 SR Adoro Neck 3
 SR Adoro Neck 4
 หัวเปุาทราย ขนาด 50 microns
 Dentoform Socket type พร฾อมฟันครบชุด
 HYBOND CARBO CEMENT
 หัวฉีดลม (1:สายยางพร฾อมข฾อรัด 2 อัน)
 Alcohol torch, plastic
 Pumice rubber point (bullet) ก฾านยาว
 Silicone polisher for resin, (#0654) taper ปลายมน
    ่
 ใบเลือยฉลุ (1:12 อัน)
     ่
 ใบเลือยใหญ฽ (1:10 อัน)
        ่
 คันเลือย (Pindex system)
      ่
 ใบเลือย Pindex system "BLADES" PX-301 size.007" .18 mm. (1:100 อัน)
       ่
 ใบเลือย Pindex system "BLADES" PX-302 size .010" .25 mm. (1:100 อัน)
 SCHEU Anker (Ball clasp) 0.7 (100 อัน/กล฽อง)
แบบจําลองฟัน
ตะเกียงแอลกอฮอลแ (ชนิดแก฾วหนา,ฝาทอง)
Robinson brush
Diamond polishing paste[Superfine ,Jota]
Pumice ชนิดละเอียด (1:1ปอนดแ)
    ่      ่
คันเลือย (สําหรับเลือย DIE)
Qral Flux
Discoid Cleoid
B6M-ROUND END TAPER (D8) 856M/016
B11-POINTED CYLINDER 878/012
S2M-POINTED TAPER 878K/016
S2L-POINTED TAPER 878K/018
แกนจับทรงรูปล฾อ
แปรงจี้กลมมีแกนขนดํา
แกนจับกระดาษทราย
RMN001 S Abrasive Container (ยกเลิก)
RM508 Complete Quick exhaust valve (ยกเลิก)
กระดาษทราย Dry Trimmer 5x40 cr (1:5ชิน)  ้
กระดาษทราย Dry Trimmer 5x60 cr (1:5ชิน)   ้
ตะเกียงสําหรับเปุาแก฿ส
Muller Bur No. 191/100
Muller Bur No. 191/140
Muller Bur No. 191/206
   ั้ ุ   ่
ที่กนฝุน (เครืองขัดงาน)
MTA GUN System
Pumice ชนิดละเอียด (1:25กก.)
Venier caliper
ที่วัดโลหะ
Vertex Rapid Simplified (ผง 500 gm.+น้ํา 250 cc.)
Basis Quick denture base acrylic resin (ผง 1000 gm.+น้ํา 500 ml.)
QC-20 Denture base (ผง 500 gm.+น้ํา 250 ml.)
Bayer (ชนิดต฾ม)
ฟัน Cosmo ฟันหลัง(1:8 ซี่)
ฟัน Cosmo ฟันหน฾า (1:6 ซี่)
ฟัน ENDURA ฟันหลัง (1:8 ซี่)
ฟัน ENDURA ฟันหน฾า (1:6 ซี่)
ฟัน IVOCLAR ฟันหลัง
ฟัน INVOCLAR ฟันหน฾า
ฟันMajor dentฟันหลัง(1:8 ซี่)
ฟันMajor dentฟันหน฾า(1:6 ซี่)
ฟันMajordent Zero cut(1:8 ซี่)
ฟัน S.R. ฟันหลัง (1:8 ซี่)
ฟัน S.R. ฟันหน฾า (1:6 ซี่)
SR Vivodent PE ฟันหน฾า (1:6 ซี่)
SR Vivodent PE ฟันหลัง (1:8 ซี่)
ฟัน PX ฟันหลัง (1:8ซี่)
ฟัน PX ฟันหน฾า (1:6ซี่)
ฟัน TRUBYTE ฟันหลัง (1:8 ซี่)
ฟัน TRUBYTE ฟันหน฾า (1:6 ซี่)
ฟันเทียม ORTOLUX TOP
ฟันน้ํานมสําหรับฝึกปฏิบัติ
ฟัน Dentoform
ฟันพลาสติก (Upper molar)
ฟันอคริลิกทั้งปาก งาน CD ขนาดความกว฾างของฟันหน฾าบน 6 ซี่ ประมาณ 4.4 ซม.
ฟันอคริลิกทั้งปากงาน CD ขนาดความกว฾างของฟันหน฾าล฽าง 6 ซี่ ประมาณ 3.2 ซม.
ฟันอคริลิกทั้งปาก งาน CD ขนาดความกว฾างของฟันหลังบน 8 ซี่ ประมาณ 6.5 ซม.
ฟันอคริลิกทั้งปาก งาน CD ขนาดความกว฾างของฟันหลังล฽าง 8 ซี่ ประมาณ 6.8 ซม.
ฟันอคริลิกงาน RPD ขนาดความกว฾างของฟันหลังล฽าง 8 ซี่ ประมาณ 7.4 ซม.
ฟันอคริลิก งาน RPD ขนาดความกว฾างของฟันหน฾าล฽าง 6 ซี่ ประมาณ 3.2 ซม.
One tooth #12
One tooth #21
One tooth #22
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform#11
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform #14
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform #16
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform #23
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform # 25
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform # 33
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform #35
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform # 36
ฟันพลาสติกใส฽ Dentoform # 37
         ฽
ฐาน Dentoform รุน 121D-400C
เหงือก Dentoform รุน 121D-400C฽
              ฽
ฟันแท฾ Dentoform รุน 121D-400C
          ฽
ฐาน Dentoform รุน 131D-400D
เหงือก Dentoform รุน 131D-400D ฽
แบบจําลองฟัน P15FE-DOT 2(GSF)
ฟันแท฾ B3-305
ฟันน้ํานม B4-309B
DENTOFORM ฟันน้ํานมเด็ก
DENTOFORM ผูใหญ฽฾
PERMANENT TEETH (28PES)
MODEL PERIODONTAL
เหงือกพลาสติกสีแดง สําหรับ MODEL PERIO
CALCULUS สําหรับ MODEL PERIO
Dentoform ฟันแท฾พร฾อมฟันครบชุด
Dentoform ฟันน้ํานมพร฾อมฟันครบชุด
                    ฽
Dentoform ฟันแท฾พร฾อมฟันครบชุด (เหงือกนุมใส)
Dentoform ฟันน้ํานม รุน D5D-407C ฽
Dentoform
ฟัน YAMAHACHI ฟันหน฾า
ฟัน YAMAHACHI ฟันหลัง
           ฽
ฟันหน฾าอะเคลิค รุน NEW ACE (YAMAHACHI)
             ฽
ฟันหลังอะเคลิค รุน NEW ACE (YAMAHACHI)
Dentoform พร฾อมฟันครบชุด
SSC ฟันหลังแท฾ ซี่ 6
Temp Crown ฟันหน฾า Poly Crown
            ฽
ฟันหน฾าอะเคลิค รุน NEW ACE
Dentine VMK.95 ขนาดบรรจุขวดละ 50 gm.
Enamel Vita 95 สี EN1(1:50 gm.)
Enamel Vita 95 สี EN2 (1:50 gm.)
Vita Collection 590 (บรรจุ 12กรัม)
Grucible BEGO No.52466 (นอติรส) ู
BELLEGLASS NG MODELING RESIN,3GR
Belleglass NG dual cure enamel neutral
Belleglas NG opaceous dentin
BELLEGLASS ENAMEL DC CUSPAL
BELLEGLASS HP ENAMEL DC CLEAR
Belle Glass NG. Opegue A 3.5
Dual Cure Finish/Polish Kit
Bissgabel partell / 2 er
Bissgabel partell / 2 er (AMANNGIRRSACH)
Opaque 5 ฟิด Paste ของ Vita
Opaque 5 ฟิด Paste ของ Vita สี A3.5
Belleglass ยกเลิก
Opaque 5 ฟิด Paste ของ Vita สี B4
Opaque dentine VMK.95 (1:50 gm.)
Freeze dried bone Demineralzed (1:0.5 cc.)
Opaque liquid ของ VITA OMEGA ขนาดบรรจุ 245 ml.
Opaque liquid Vita VMK95(1:245 ml.)
Opaque VMK.95 ขนาดบรรจุ 50 gm.
Opaque VMK95 ขนาด 12 gm.
Opaque Dentine VAK95 ขนาด 12 gm.
Opaque Modifiew ขนาด 12 gm.
Dentine modifier VMK.95 ขนาด 12 gm.
Neek powder 12 gm.
Correction powder 12 gm.
Shouder powder 12 gm.
VMK 68N 288 12 gm.
VMK 95 Neek 12 gm.
VMK95 Window 12 gm.
VMK95 Cor1 12 gm.
VMK95 Cor2 12 gm.
VMK95 T1 12 gm.
VMK95 T2 12 gm.
VMK95 T5 12 gm.
VMK95 M2 12 gm.
VMK95 M4 12 gm.
VMK95 M5 12 gm.
VMK95 G1 12 gm.
VMK95 G2 12 gm.
VMK95 CE3 12 gm.
Omega 900 opaque dentine 12 gm.
Omega 900 Dentine 12 gm.
Omega 900 Window 12 gm.
Omega 900 En2 12 gm.
VMK95 wash opaque 50 gm.
VMK68 Dentine 50 gm.
Omega 900 opaque 50 gm.
Omega 900 opaque dentine 50 gm.
Omega 900 Dentine 50 gm.
VMK68 opaque kine 50 gm.
VITA 3D OPAQUE 50 gm.
Vita Omega En2 50 gm.
Enamel VMK68 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 1m1 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 1m2 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 2m1 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 2m2 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 2m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine (ยกเลิก)
Opaque dentine Vmk95 สี 3m2 (3D) 50 gm. (ยกเลิก)
Opaque dentine Vmk95 สี 3m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 4m1 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 4m2 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 4m3 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 5M1 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 5m2 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 5m3 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 2L1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 2 L2.5 (3D) 50 gm.
Opqaue dentine Vita VMK95 สี3L1.5(1:50 gm.)
Opaque dentine Vita VMK95 สี 3L2.5(1:50 gm.)
Opaque dentine Vmk95 สี 4L1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 4L2.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 2R1.5 (3D)
Opaque dentine Vmk95 สี 2R2.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 3R1.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95 สี 3R2.5 (3D) 50 gm.
Opaque dentine Vmk95
Opaque dentine Vmk95 สี 4R2.5 (3D)
NB neck powder บรรจุ 12 gm. No.3172
NC neck powder บรรจุ 12 gm. No.3173
ND neck powder บรรจุ 12 gm. No.3174
Dentine VMK 95 (3D)
Belleglass NG dual cure enamel light
BELLEGLASS HP OPAQUE
BELLEGLASS HP OPAQUE CERVICAL
Add on ( Ivoclar )
VITA SHADE 3D
VITA SHADE CLASSICAL
ผง Stain No.716
AITA Akzent vita 26 (1:5 g.)
Modisol
VMK95 STANDARD SET (50G)
Translucent (T4) VIta VMK95(1:50 gm.)
Window (Transplant) 50 gm.
Belleglass NG translucent dentin
BELLEGLASS NG TRANSLUCENT DENTIN
Liquid VITA Chrome L
TOKUSO FIT TESTER (base:cat=50 ml.)
VITA Chrom delta (753)
Vita VMK.95 addition(Tr3ขวด,De4ขวด,Co2ขวด,Ce1ขวด)
VITADUR ALPHA MASTER KIT
Vita Modelling liquid (1:250 ml.)
Omega 900 En4 (1:50 g.)
VMK95 Dentine modifier DM4 (1:50 g.)
Modelling liquid 30 ml.
Vita chrome L 725 ขนาด 5 กรัม
Porcelain Kit ( 1:12 ตัว )
สี Stain ขนาด 3 gm.
VMK 95 สี EN2 ขนาด 50 gm.
Vita In-cerasn
Staining-Kit
TOKUSO CUREFAST IVORY POWDER ขนาด 250 gm.
Vitadur alpha ขนาด 50 gm. (Dentine)
Vitadur alpha ขนาด 50 gm. (EM2)
Spacial liquid
Plaquit 20 ml
Light Plast Lacquer 50 ml
Cenit - L
Epifin Lacquer Diluent 20 ml
BELLEGLASS SERARATOR A&B,7ML
BELLEGLASS HP MODELING RESIN,10ML
BELLEGLASS HP METAL PREP,10ML #800505
BELLEGLASS HP SILANE PRIMER,10ML
BELLEGLASS DIMOND POLISHING PASTE 5GM
BELLEGLASS HP CERVICAL DC
Belleglass HP Gingival Dual Cure
Build up liquid 60 ml.
Glaze ของ D-sign
ทองวิทยาศาสตรแ
Wiron 99
Wirolloy (Bego) 1:5 ลิตร
Bellabond
ทองสําหรับทํา Crown (Maxigold)
                    แ
Nickel Chrome Alloy NNB (Sankin Japan) ้
Non-Precious alloy Investment (CERA-FINA) 144-60 gm.
Paradium based สําหรับงาน Implant (Spartan Plus)
โลหะ Option บรรจุ 1 ออนซแ
White gold solder
Gold Solder (1:1.5gm.)
Pindex Bi-Pin
White gold (Pailliag M)
โลหะ Degudent H (1:30 g.)
โลหะ Degudent G (ขนาดบรรจุซองละ 25 gm.)
Degulor M
BIO HERADOR N
โลหะ Olympia (20 gm.)
โลหะสําหรับงาน Co-Cr "Biosil-F"
โลหะสําหรับงาน Co-Cr "Wironium plus"
โลหะสําหรับงาน Co-Cr Wironium LA
Solder สําหรับ Solder ทองวิทยาศาสตรแ (แบบมี FLUX ในตัว)
Silver Solder (1:10 g.)
Co-Cr solder (ถุงละ 5 gm.)
Solder option (1:2 gm.)
Solders Degulor - Lot 2 (715 C) Degussa
Solder Palliag Lot 2 "Degussa"
Presolder Olympia (1:4 gm.)
Solder Wiron (vedent 1:15 g.)
Solder Jelenko-O
Solder non-precious
Dispersalloy Reg. 1 Spill,500 Cap
หัวเปุาทรายของ Bego
แท฾งคแใส฽ทราย ของ Dental farm
Complete quick valve
Magnifying glasses
ตัวอัด Flask
Aluwax Denture (1:25 แผ฽น)
Bone wax W.810
DISCLOSING WAX ขนาด 57 gm.
DB Modeling Wax 1kg.
Inlay Wax-Blue (Regular) บรรจุ 120 แท฽ง
Color Wax (819013)
Mighty Wax สีเขียว (1:20 แท฽ง)
Pico wax (1:40 gm.)
GEO-occlusal wax (1:75 g.)
Amco wax
Casting Wax 0.45 mm.
Plastiform รูป Li bar BL-1 (1:10 แผ฽น)
Plastiform รูปตะขอ GC-5 (1:10 แผ฽น)
Plastiform รูปตะขอ GC-6 (1:10 แผ฽น)
Perforated retention
Pre-form Plastic pattern BL-1 (กล฽องละ 100 แผ฽น)
Pre-form Plastic pattern de-5 (กล฽องละ 100 แผ฽น)
Stippled casting wax ขนาด 0.5 mm. (1:15 แผ฽น)
Smooth casting wax ขนาด 0.6 mm. (1:15 แผ฽น)
Wax grid retention ชนิดรูกลม (1:10 ชิน)้
Wax profile รูป Ring clasp RK
Wax profile รูป T-bar clasp BH1
Wax profile รูป T-bar clasp BH2
Preparation Wax ของ BEGO
Milling Wax ของ BEGO
Wax profile assortment
Wax profile No.40461
Wax profile No.40281
Wax clasp profile
Wax profile รูป Li. bar
Blocking-out wax
Wax profile รูปตะขอ
Plastic Preform Attachment
Organic Wax
ORTHO TRAY WAX (บรรจุ 48 เส฾น/กล฽อง)
Oval Refention
WAX ORTHO (48 แท฽ง/กล฽อง)
Wax Craft (สีแดง)
THOWAX SCULPTURE VIORET 8G
Wax wire ขนาด 1 mm.
Wax wire ขนาด 4 mm. (1:250 gm.)
Wax wire sprul ชนิด Blue/medium hard
Wax wire sprul ชนิด green/hard
Rewax ขนาด 1 mm.
Rewax ขนาด 3.5 mm.
GEO wax wire ขนาด 5 mm.
Rewax ขนาด 4 mm.
Rewax ขนาด 3.0 มม.
Wax white (1:20 อัน)
GEO Dip wax
Pico dip Rewax 651-0000 (1:200 g.)
Universal wax
Electrodip blue yeti (1:150 gm.)
Adapta
           ้
Plastic stick (1:40 ชิน)
THOWAX SCULPTURING WAX 8 GM.
THOWAX SCULPTURING WAX 8 GM.
TOOTH COLOR WAX
Ortho Stone (18 kg./กล฽อง)
Ortho stone "snow white"
STONE ขนาดบรรจุ 33 ปอนดแ "Keer"
Stone Plaster (ขนาดบรรจุถังละ 25 กก.)
VELMIX (ขนาด 15 KG.) "Keer"
                    ิ
Hard stone (stone ไทย) ปูนปลาสเตอรแหนเกรด 1 (1:25 กก.)
Plaster of Paris ปูนปลาสเตอรแเกรด 1 (1:25 กก.)
ORTHODONTIC CEMENT POWDER (1: 455 g.)
Prima-rock (1:25 กก.)
Ortho Stone (Pure White) 20 กก.
Ortho stone Snow white "PN" (20 kg.)
Resin Die Stone Panamix (1:20 Kg.)
TUFF STONE บรรจุ 25 ปอนดแ
Super stone (1:10 kg.)
Stone Plaster บรรจุ 22 กก.
Ortho Dontric Liquid cement
MOLDANO DENTAL STONE ขนาด 25 kg.
Dental Stone Type 4 (บรรจุ 20 กก.)
ปูน Dental Stone (Planet 20kg. / ถัง)
LAFARGE STONE (1:20 กก.)
Stone Plaster (1:10 กก.)
ปูน Orthodontic Stone (Sirius 18kg./ กล฽อง)
LF Orthodontic Model Stone ขนาด 24 กก.
LF Orthodontic Model Stone (1:24 kg.)
COMET T(Stone เทแบบ) ขนาด 18 kg.
LF Model Stone ขนาด 10 กก.
"Whip Mix" Quickstone 22 kgs, Blue
"Whip Mix" Quickstone 25 kgs, Green
Whip Mix Prima-Rock 25kg. violet
DIE STONE (Type IV) ปูนชนิดแข็ง 25 kg.
MODEL STONE (Type III) ปูนเทแบบฟันใช฾ทั่วไป 25 kg.
ORTHO STONE PLASTER ปูนเทแบบสําหรับงานจัดฟัน 22 kg.
Whip Mix DAZZLE CL 125 (1: 22 กก.)
Whip Mix Prima-Rock 25 kg. yellow
Whip Mix ResinRock 25 kg.
Whip Mix ResinRock XL5 25kg.
Whip Mix Silky-Rock 25 kg. violet
Whip Mix Silky-Rock 25 kg. yellow
Whip Mix Quickstone 22 kg. blue
Whip Mix Quickstone 22 kg. green
Whip Mix Eco-Model Stone 25 kg. Blue
Whip Mix Eco-Model Stone 25 kg. green
Whip Mix Ortho Plaster 22 kg.
Contra Belmont
Contra Angle Unit Osada (SHANK+HEAD)
Contra Head
Contra Shank ของ Unit J.morita Actuss 2000
Contra Shank
หัวต฽อ Prodhy Unit J.morita Signo 90
หัวต฽อ Prophy Unit Osada
Polishing contra
QL-25B Contra
ST-112 Shank
Scaler tip
Quick joint
หัวกรอช฾าชนิดตรง ใช฾กับศัลยกรรมรากเทียม
หัวกรอช฾าชนิดงอ ใช฾กับศัลยกรรมรากเทียม
Coupling Airotor Optic Fiber 934
Coupling Air Motor 914
หัวกรอความเร็วต่ําชนิดหักมุม (Contra angle handpiece)
ข฾อต฽อ Airotor (Quick Coupling)
      ่
ตัวปรับเปลียน (Coupling) แบบ 2 รู No.903
หัวต฽อแอรแมอเตอรแ
         ฽
ข฾อต฽อ Airotor รุน Roto quick Copling
MICRO MOTOR SIGNO 90
Micromotor Handpiece
MTM-11N (หัวกรอช฾าชนิดMicromotor) (หัวกรอมอรแเตอรแพร฾อมสาย)
MTM-11N-S TUBE(T-125)GRAND2 ยาว 1ม.20ซม.
Micromotor (J.morita) Actus 2000
หัวกรอฟัน ชนิดไมโครมอเตอรแ
Airmotor
หัวกรอฟันชนิดหักมุม
หัวกรอเร็วพร฾อมตัวปรับเปลียน ่
หัวกรอช฾าพร฾อมตัวปรับเปลียน่
Straight hand piece J.morita Signo 90
AIRTURBINE HADPIECE TRQ PUSH 4-HOLE
Straight Handpiece (ACTUS 2000)
Straight Handpiece BELMONT
Straight Handpiece J-GRAND 90
STRAIGHT HAND PIECE OSADA
หัวกรอฟันความเร็วสูง
หัวกรอฟันชนิดหักมุม Contra Angle
หัวขัดฟันชนิดหักมุม Phophy
หัวกรอ Contra angle ชนิดมีท฽อน้ํา
Hand piece ของ Scaler Solfy
หัวกรอฟันชนิดตรง Straight Handpiece
Airotor TA 98
Occlubrush P-3 (1:3 ตัว)
Airotor Optic Fiber W&H TA-98L
Contra Angle W&H WE-56
Straight Handpiece (Unit ADEC)
Straight Handpiece Kavo
ชุดหัวกรอ Micro motor
ชุดฝึกปฏิบัติการในช฽องปาก
หัวขัดชนิดหักมุม (Prophy handpiece)
หัวกรอความเร็วต่ําชนิดตรง (Straight handpiece)
หัวกรอฟัน AIROTOR MINI TA-97C
หัวกรอความเร็วต่ําชนิดหักมุม
Astron AT-CA
Airmotor for Roto Quick
Air Motor W&H AC-20
      ฽
Airmoter รุน WH10032501 A-25 A SYNEA AIRMOTER
ด฾าม Handpiece Perzon
EDENTULOUS TRAY
Edentulous tray ชนิด Perforated Tray
ENDODONTIC TRAYS
Partial Tray
Partial Tray ชนิด Perforated Partial Tray
PERFORATED PARTIAL HALF TRAY
Partial tray ซ฾าย-ขวา
Partial tray หน฾าบน-ล฽าง
Rim lock impression tray No.11
Rim lock impression tray No.12
Rim lock impression tray No.13
Rim lock impression tray
Rim lock impression tray No.15
Rim rock tray No.16
Rim rock tray No.17
Rim rock tray No.18
Perforated tray ชนิด Fullarch
Triple tray anterior (1:35 อัน)
Triple tray posterior (1:48 อัน)
Triple syring
Triple Syring Tip
Tray fluoride
Gel Trays (1:50 คู)฽
Rotation Tray แบบมีขอบ
Baker Tray No.S,M,L
PERFORATED IMP TRAY CROWN & BRIDGE # 87
PERFORATED IMP TRAY ANTERIOR # 51
Disposible Plastic Tray(1:10อัน)
COE Spacer Impression Tray #1D Large Upper บรรจุ 12 ชิน ้
COE Spacer Impression Tray #4D Medium Upper บรรจุ 12 ชิน   ้
                           ้
COE Spacer Impression Tray #7D Small Upper บรรจุ 12 ชิน
COE Spacer Impression Tray #20D Large Lower บรรจุ 12 ชิน  ้
COE Spacer Impression Tray #21D Medium Lower บรรจุ 12 ชิน    ้
COE Spacer Impression Tray #22D Small Lower บรรจุ 12 ชิน ้
Master tray
PERFORATED TRAY # 1
PERFORATED TRAY # 12
PERFORATED TRAY # 3
PERFORATED TRAY # 4
PERFORATED TRAY # 5
Perforated Tray
TRAY PERFORATED # 13 บน/ล฽าง
TRAY PERFORATED # 12 บน/ล฽าง
TRAY PERFORATED # 14 บน/ล฽าง
COE SPECER TRAY #31D
COE SPECER TRAY #30D
SUPER TRAY
BIOPLAST 1.0X125 (10EA)
BIOPLAST 1.5X125 MM.RD
BIOPLAST 2.0X125 ROUND
BIOPLAST 3.0X125RD. (10EA)
TRAYS LASCODE
Tray เสียบหัว Bur กรอฟัน
ใบมีด Skin graft
ใบมีดผ฽าตัดชนิด คม 2 ด฾าม
Blade ตรง No.1
Blade ตรง No.2
Blade ตรง No.3
Blade โค฾ง No.1
Blade โค฾ง No.2
Blade โค฾ง No.3
Blade No.12D (1:100 pcs.)
Blade No.15C (1:100 pcs.)
CROWN CUTTER (1:6 ตัว)
Shaft of saw blade GC 615
BLADES HANDLE
Blade for Dermatome Cutting width 75 mm.,sterile
ใบมีดผ฽าตัด No.10
Diamond wafering blade 5'' series 1 HC
Scissor Iris Curret / Dclicate (S18SC)
Scissors (Gold Man Fox)
DELUXE CURVED SCISSOR
กรรไกรตัดไหมยาว
กรรไกร สําหรับตัดโลหะ
Scissor lagrange
Scissors No.S5057
กรรไกรตัด paper point
Artery forcep โค฾ง
CROWN SCISSOR
WIRE TWISTING FCPS.,.,15CM
CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER "HM"2
SCISSORS,LISTER,CVD
กรรไกรตัดปูนพลาสเตอรแ
SMB METZENBAVM BABY SCISSOR
Gold Man Fox Mone / Soft Tissue Nipper 10 cm. /4
กรรไกรตัดไหมโค฾ง
กรรไกรตัดไหม (Muller instrument)
กรรไกรปลายแหลม 214.65.15
กรรไกรปลายมน Model S4
กรรไกรปลายแหลม Model SJS
กรรไกร ปลายตรง
กรรไกร ปลายโค฾ง
กรรไกรตัดไหมตรง
AC-BC628R กรรไกรตัดไหม
Artery Forcep (โค฾ง) สําหรับงาน LAB
Artery Forcep ตรง
Artery forcep (Hemostet)
Forecp ชนิด 3 ขา
Long forcep (ขนาดความยาว 12")
Rounger Forceps
Rubber dam forceps
Root and Silver point forceps RF90
Root and Silver point forceps RF45
Root and Silver point forceps RFSTR
Root and Silver point forceps RFP
TISSUE PLIERS
Tissue forceps
ADSON TISSUE FORCEP
150 K Forceps small Pedo
151 K Forceps small Pedo
Magill forcep(เล็ก)
Articulating forceps
Tweezer forcep for articulating paper
Magill forcep(ใหญ฽)
FORCEP JAR 1"
FORCEP JAR 2" กลาง
FORCEP JAR 2" ใหญเ
FORCEP ตรง 6"
COOK FORCEP # F89
COOK FORCEP # F90
 Lock forcep
Cotton plier
Central forcep
SAC-BD561R tandard firceps
AC-BD246R Brophy forceps
Allis forceps 4x5 teeth, ขนาด 6 "
Debakey forcep 19.5 cm.
Dingman bone forcep 19 cm.
Dingman zygoma elevator 21 cm.
Dressing forceps adson standards,STR (non)
Rowes disimpact forcep, left 23 cm.
Rowes disimpact forcep, right 23 cm.
ชุดตรวจฟัน
Syringe ฉีดยาชา
      ่
ถาดใส฽เครืองมือ มีฝาปิดขนาด 8"x12"x1.5"
TRANSFER FORCEP พร฾อมที่ใส฽
O-ring แกน Syring ฉีด Rubber Base
Centric syringe
Disposible syringe 20 cc.
Syringe Plastic 5 cc. Disposable+เข็มเออรแเกท 1x24"
Water Syringe
Impression Syringe เฉพาะ TIP
Syringe สําหรับฉีด rubber base (Syringe พร฾อม หัว Tip)
Dyract Syringe
Syringe พลาสติก ขนาด 1 ml. (Insulin)
Syringe พลาสติก ขนาด 2 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 5 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 10 cc. (1:100 อัน)
Syringe พลาสติก ขนาด 20 cc. (1:50 อัน)
Ecntrix C-R syringe system # 2800 21
Centrix C-R syringe system # 2900 31
Centrix C-R syringe system # 2100 21
Mark l; Syringe
Mark ll; Syringe
Blades for Dermatome cutting width 75 mm,sterile(Skin graft)(1:10 ใบ)
(ยกเลิก)ปลาย Tip syring rubber base
Suction ชนิดปลายแหลม
Suction Tip สําหรับงานศัลยแ
Tip Metal Dento-Infuser
Syringes Clear ขนาด 1.2 cc (1:100อัน)
ACCUDOSE-Low Viscosity
Syring ฉีด GI
             ่      ่
Tripple Syring สําหรับเครืองกรอฟันเคลือนที่
Syring feed อาหาร ขนาด 50 cc.
Syring พลาสติก ขนาด 3 cc. (1:100 อัน)
ชุดฉีดยาชา
Stainless steel tray มีฝาปิด ขนาด 4.6"x8.5"
                        ้
Syring พลาสติก 5 cc. Dispossable พร฾อมเข็ม 1 นิว G25
OpalDam 1.2 ml Syrings 20 pk
I.V.catheter needle No.18 รหัส4014 (50 อัน/กล฽อง)
I.V.catheter needle No.20 รหัส4016 (50 อัน/กล฽อง)
เข็มฉีดยา Disposible (1:100 อัน)
I.V.catheter needle No.22 รหัส4010 (50 อัน/กล฽อง)
Needle พลาสติก No.18 (100 อัน/กล฽อง)
Needle พลาสติก No.21 (100 อัน/กล฽อง)
Needle พลาสติก No.23 (100 อัน/กล฽อง)
Needle พลาสติก No.24 (100 อัน/กล฽อง)
เข็มฉีดยา G30 ขนาด 21 mm. (100 อัน/กล฽อง)
Needle holder (ด฾ามทอง)
Needle gauge
Surgical Needle BE 3/8 (1:12 อัน)
BOWMAN LACHRYMAL PROBE 0.7/0.8 MM.
BOWMAN LACHRYMAL PROBE 0.9/1.1 MM.
BOWMAN LACHRYMAL PROBE 1.3/1.4 MM.
Needle พลาสติก No. 20 (100 อัน/กล฽อง)
Needle พลาสติก No.624x1" (1:100อัน)
Applicator Needle, 20 Gauge
Applicator Needle, 23 Gauge
BROKEN FILE REMOVAL INSTRUMENT
STRAIGHT FILE REMOVAL INSTRUMENT
เข็มฉีดยา TURUMO No.30G (1:100 อัน)
Surgical needle 3/8 circle cutting #32 mm.
Needle พลาสติก No.25 (1:100 อัน)
Needle พลาสติก No.27 (1:100อัน)
Needle พลาสติก No.22 (1:100อัน)
                          ฽
ถุงมือผ฽าตัด เมดิกริป พีเอฟ (ไม฽มีแปูง) No.6 (1:40คู)
ถุงมือแกมเมคแอนเซลลแ No.6 1/2 (1:40 คู)  ฽
ถุงมือแกมเมคแอนเซลลแ No.7 (1:40คู)   ฽
ถุงมือดูราทัช (NO.S,M,L) 1:100ชิน  ้
ถุงมือแกมเมคแอนเซลลแ No.5 1/2 (1:40 คู)   ฽
ถุงมือผ฽าตัด แกมเมค พีเอฟ No.7 (1:40คู) ฽
ถุงมือแพทยแ Nitrile ขนาดเล็ก
ถุงมือแพทยแ (ไม฽มีแปูง) No.L
ถุงมือแกมเมคแอนเซลลแ No.8 (1:40คู฽ )
PALODENT COMPLETE KIT
ALGINOPLAST (1:500 gm.)
CAA371 Tulip Color Swithch (1:453 gm.)
Alginate Fast set (1: Alginate 3 ปอนดแ,Bowl 1ใบ,Spatula 1อัน,กล฽อง 1 ใบ)
                  ่
Alginate Normal set ชนิดไม฽เปลียนสี (1:500 gm.)
Coe-Soft Heat Process Soft Denture Rcliner (ผง 170 gm, น้ํา 177 ml.)
Kooline Rebase
Viscogel (ผง 120 gm.,น้ํา 90 ml.)
Coe - soft (ผง 6 oz., น้ํา 177 ml.)
Coe-comfort (ผง 6 oz., น้ํา 177 ml.)
Coltex fine (Base160 ml.+Catalist 20 ml.)
Silicone Coltoflex
Impregum F Standard pack-base (base:cat-130:20g.X2)
Permadyne (Polyether Rubber Impression material)Base 2x120ml. ,Catalyst 2x15ml.
Kromopan ขนาด 1 ปอนดแ
Ivory Rubber Dam Perdo Frame
Provil Injection type (base:cat=140 ml.)
Silagum Light (Base+Catalyst) หลอดละ 110 g.
Silagum Mono (Base+Catalyst บรรจุหลอดละ 170 g.)
Silagum Putty ยกเลิก (เบิกภายใน)
Impregun Penta, Standard Pack base: Catalyst, 300:66 ml.
Adhesive impregum (1:17 ml.)
Silagum Adhesive (1:10 ml.)
RESIN DIE STONE"PANAMIX" (1:20 กก.)
Coltoflex mix ขนาด 40 ml.
Honigum MixStar Mono( 1:390 ml. )
Panasil Putty Soft ขนาด 900 cc.
Panasil Light Body ขนาด 2x155 ml.
Superpaste (1:Tube base 213 g.,Tube Aculerator 92g.)
Aqusil Putty (Base 670 gm. , Catalyst 670 gm.)
Aqusil ULV Cartriges (1:6 Cartriges)
Aquisil LV Cartriges (1:6 Cartriges)
Monophase (Base 90 ml. , Catalyst 90 ml.)
"LANG" Instant tray mix (ผง 1 ปอนดแ ,น้ํา 240cc.)
Silagum Light Cartridge NH (60gmx8,50 mixing tips,50intra Oral-tips)
Amcoflex putty
Amcoflex light body
Silagum Light Cartridge (50ml.x8)Automix Tips 50 Pcs./Intraoral-Tips 50 Pcs.
Automix Dispenser (Gun Type) 50 1:1
ชุดพิมพแปากของระบบ XIVE
Gum Quick Plus
Contax intro Kit + Activater
Mixing Tip Homigum
Ginie putty 2 x 300 ml.
Ginie X-Light body 2 x 50 ml.
Ginie Light body 2 x 50 ml.
Ginie Regular body 2 x 50 ml.
Ginie Heavy body 2 x 50 ml.
PENTA ELASTOMER SYRING
PENTAMIX 12 SYRING TIPS
DELIVERY TIPS WITH PISTONS (1:50 อัน)
VPS TRAY ADHESIVE
TAKE ADV ANCE VOLUME REFILL REGULAR
TAKE I ADVANCED LB WASH RS
DEMETRON SHADE LIGHT 230 V
TEMPHASE REGULAR SET REFILL
ขวดใส฽น้ํายาล฾างมือ (ใช฾ในห฾องผ฽าตัด)
        ่          ้     ้
ซองใส฽เครืองมือ ให฾ปราศจากเชือ ขนาด 10 นิว (1:200 เมตร)
กระบอกใส฽ forcep ขนาดเล็ก
ขวดยาชนิดแก฾ว ขนาดบรรจุ 10 ml.
      ่
ถาดใส฽เครืองมือ มีฝาปิดขนาด 8"x12"x2.5"
         ่        ้
ซองใส฽เครืองมือให฾ปราศจากเชือ ขนาด 10 ซม. (ขยายข฾าง)
       ่
ถาดใส฽เครืองมือ ขนาด 6"x9"
แก฾วน้ําสแตนเลสประจํายูนิต
ยางรองภาชนะบรรจุของเหลว
JAR COMPLETE SET(ภาชนะบรรจุของเหลวพร฾อมฝา)
          ้
Dicident (ซองฆ฽าเชือโรค)
      ่
หม฾อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 24x24 ซม.
       ่
หม฾อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 27x19.5 ซม.
อับสําลีพร฾อมฝาปิดสแตนเลส
Cattheter Mouth ( Flexible Connecter)
Blade Holder
    ่      ่
ถาดสีเหลียมลึก 19" (สแตนเลส)
Stainless steel tray
     ่      ่         ่
ถาดสีเหลียม สําหรับวางเครืองมือผ฽าตัดแบบเมโย ขนาด 40x53.5 ซม.
CASSETTE สําหรับใส฽เครืองมือ     ่
ถาดใส฽เครืองมือ ขนาด 11" ่
              ่
ซองใส฽เครืองมือให฾ปราศจากเชือ ขนาด30ซม.x100ม.้
ซองบรรจุเวชภัณฑแ ฟอรแมาดิไฮดแ (ขยายข฾าง) ชนิด VG-12 ขนาด 30 cm.X100 m.
ถ฾วยยางผสม acrylic
พาสเจอรแบ฿อกซแสแตสเลส สูง 9"
รางแปรงสําหรับใส฽แปรงผ฽าตัด
        ่
หม฾อนึงสําลีสแตนเลส ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 12x9 ซม.
ภาชนะบรรจุของเหลว ขนาด 2,000 CC. ( เครือง SUCTION )       ่
         ่
หม฾อนึงสําลีสแตนเลส ขนาด 15x11.5 ซม.
Storage Container
Implant Container
BAE7406 6"x10" PLASTIC TRAY
Seal cassette 2000
Seal cassette 5000
Splitfix Plate
               ่
ซองใส฽เครืองมือสเตอไรดแ ขนาด 30 ซม. (ไม฽ขยายข฾าง)
NB-NB29896 Psthetic kit box #29896
Instrumnt Box #29529
Pimer 304 ขนาด 1 oz.
Cassette Surgery
            ั
กล฽องใส฽หว Bur แบบ Sterile ได฾
                ่
ซองใส฽เครืองมือให฾ปราศจากเชือ ขนาด 15 ซม.   ้
                 ่        ้
ซองใส฽เครืองมือให฾ปราศจากเชือ(ขยายข฾าง) ขนาด 25 ซม.x100 ม.
Light Box
ถ฾วยโลหะสําหรับใส฽ Amalgam
แมสกระดาษ DISTO MASK (1:100 ชิน)               ้
แว฽นปูองกันเลือดและของเหลว
Root Tip Pick (No.1,2,3)
แมสกระดาษ N95 #1870 (1:20ชิน)             ้
Face sheild kit ผลิตภัณฑแของ OP-D-OP
RUBBER DAM CLAMP
Mask 3-Layer dental (1:50 ชิน)      ้
Root Tip Pick
Porcelain Adjustment Kit (1:12 ตัว)
PAPUS BOARD No.S (กระดานและเสือยึดเด็ก)          ้
PAPUS BOARD No.M ( กระดานและเสือยึดเด็ก )           ้
PAPUS BOARD No.L (กระดานและเสือยึดเด็ก)         ้
PAPUS BOARD No.S ( เฉพาะเสือ )       ้
PAPUS BOARD No.M ( เฉพาะเสือ )            ้
PAPUS BOARD NO.L ( เฉพาะเสือ )           ้
DISPO MASK (1:100 ชิน)       ้
Prtraction Face Mask ( recycle uses )
แผ฽นรองกันเปือน ขนาด 45 x30 ซม.      ้
PAPUS BOARD No.L รายการนียกเลิก                      ้
PAPUS BOARD No.L รายการนียกเลิก                       ้
ยกเลิก
แผ฽นรองฟัน (Dental Napkin) 1:500 แผ฽น
หน฾ากากกันกระเด็น
แผ฽นพลาสติกกันกระเด็น
Protraction Facemask
                         ุ
หน฾ากากปูองกันฝุนละอองในห฾องปฏิบัติการ (SHF-RESISTANT MASK EARLOOP)
Mask กระดาษ No. N-95
แว฽นตากําลังขยาย 3.5 เท฽า ระยะการทํางาน 420 มม.
ถุงผ฾าสําหรับสวม H.P
        ้
ผ฾ากันเปือนสําหรับผูปุวย ทางทันตกรรม ขนาด 20"x22"  ฾
ผ฾าห฽อ Syring ขนาด 12"x12"
              ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 24"x24" (2 ชัน)                        ้
               ่
ผ฾าห฽อเครืองมือชุดผ฽าตัด (minor) หนา 2 ชัน ขนาด 120*80 ซม.               ้
ผ฾าจับหูโคมไฟส฽องปาก ขนาด 4x6"
ผ฾าห฽อเครืองมือ (ขนาด 48"x36") ่
ถุงผ฾ายืดสวมหัวกรอ ขนาด 2x7 ซม. (1:100 ชิน)                        ้
         ้                   ฾
ผ฾ากันเปือนสําหรับผูปุวยทางทันตกรรม ขนาด 30"x30" (1 ชัน)                   ้
Head caps
  ้
เสือผ฽าตัด
ชุดผ฽าตัด(เสือ,กางเกง,หมวก)      ้
   ้                    ้
เสือคลุมกันเปือน (ตัวสัน) พร฾อมปักชือและตราคณะ         ้         ่
    ้
เสือกาวนแ (ตัวยาว) พร฾อมปักชือและตราคณะ                 ่
ผ฾าห฽อชุดอุดฟัน ขนาด 12"x12"
ผ฾าห฽อชุดตรวจ ขนาด 25"x25"
ผ฾าห฽อ set ผ฽าตัด ขนาด 38"x40"
ผ฾าเจาะรูกลาง ขนาด 18"x18"
          ้
ผ฾ากันเปือนสําหรับผูปุวยทางทันตกรรม ขนาด 20"x20"     ฾
ผ฾าห฽อเครืองมือ ขนาด 36"x36"   ่
ชุดทํางานห฾องปลอดเชือ ( เสือ,กางเกง,หมวก )             ้  ้
     ้
เสือคลุมปลอดเชือ                ้
           ้
ผ฾ากันเปือนสําหรับผูปุวยทางทันตกรรม ขนาด 36"x36" ( 2 ชัน ) ฾                  ้
            ้
ผ฾ากันเปือนสําหรับผูปุวย ทางทันตกรรม ขนาด 25"x25" (1 ชัน)  ฾                  ้
ผ฾าห฽อเครืองมือ (2ชัน) ขนาด 22"x22"่        ้
ผ฾าปันอมัลกัม่
ชุดผ฽าตัด (เสือ+กางเกง)         ้
ชุดกันเปือน       ้
      ้
เสือคลุมดูผ฽าตัด แขนสัน (สีเขียว)                ้
                   ่
ผ฾าห฽อเครืองมือ หนา 2 ชัน ขนาด 30x30 นิว               ้          ้
ผ฾าซับช฽องท฾อง 6"x18" ปลอดเชือ (5ชิน)                     ้   ้
02-0317 STEVENS SCISSORS,CVD,SR,11.5CM
02-0318 STEVENS SCISSORS,STR,BL,11.5CM
ชุดเดรปสปีท ชีท 60x70
Elevator # E41
Code Ring สีส฾ม (1:50 วง)
Code Ring สีเขียว (1:50 วง)
Code Ring สีน้ําตาล (1:50 วง)
Code Ring สีดํา (1:50 วง)
Code Ring สีเทา (1:50 วง)
Code Ring สีแดง (1:50 วง)
Code Ring (1:200 วง)
สายยางดูดเสมหะพลาสติก NO.10
ที่ถอด-ใส฽ Bur
ที่แขวนขวดน้ํายาล฾างมือ
Willes Bite guage
Code Ring (1:50 ตัว)
หัวดูดของเหลวทําด฾วยสแตนเลส # Asper 10
     ่
หูฟังเครืองวัดความดัน
Floss threaders "Butler GUM" (1:100 ซองๆละ 5 เส฾น)
LIP BUMPER
MOUTH GAG
MOUTH PROB (ยางสีดํา)
Mouth Retractor
Rubber tip
Suction Stainless
Periosteal elevator (PR3)
SUPER FLOSS
Flap retractor No.23
MOUTH GAG (MILLER)
                  ฾
ชุดช฽วยหายใจชนิดมือบีบ สําหรับผูใหญ฽
    ้
ไม฾กดลิน (100 อัน/ห฽อ)
       ฽
หัวขูดหินปูนรุน P12 (1ชุดมี 3 รูปแบบ)
Amalgum carrier แบบ 2 หัว
PERIODONTAL PROBE
PRICHARD CURETTE SPR 1/2
Solt 3/4
PKN 152 (Kramer-Nevins periosteal)
Tower clips
Prichard Curette 1/2
Kirkland knife
      ่
หัวจ฽ายคลืนเสียง
Tissue Forcep # TP33
Prichard Elevator PPR3
Bone Chisels Single Bevel # CG1
Bone Chisels Single Bevel # CG2
Root Forcep # F300
Root Forcep # 301
Elevator # EA30
Elevator # E301
Luxating Elevator Kit (1:4 ตัว)
  ่
เครืองดูดน้ําลาย (ประกอบด฾วยขวด 1 ใบ,กล฽อง 1 ใบ)
Solfy straight tip (ด฾าม+ปลาย Tip)
Solfy tip
Naber Probes (PQ-2N)
Titanium curette No.7/8
Titanium Curette No.11/12
Titanium Curette No.13/14
High power suction tip
Tissue Forceps ปลายโค฾ง
Luxator EL 5C
MN.2000,SCREWDRIVER HOLDG.DEV.18 CM. (10-60018)
Howe Plier
Contouring Plier
Luxator 3C
Rubber suction tip(1:10 ตัว)
ENDO SHANK ยึด FILE โค฾ง 120 องศา
New Hand-Trol disposable handswitching pencil sterile
Metal Dento-Infusortips (1:20 อัน)
       ่
Tip ของเครือง Ultrasonic (1:5 หัว)
        ่
Tips ของเครือง System B (1:Tips 4 pcs)
Matrix Holder
Cord Retractor
Mouth Retractor พลาสติก ( แบบคู฽ )
Mouth Retractor พลาสติก ( แบบแยก )
Mouth Retractor Stainless ( แบบแยก )
Electro syrgery tip (Refil) No.S-6012 A
Electro syrgery tip (Refil) No.S-6015 A
Explorer Exd 11/12
Bracket gauge
Consuture Pliers
Stethoscope ( 3M )
Surgical Curette ( Molt )
Surgical Curette ( Molt CM2/4 )
Back haus touuel # TC5
เหล็กกดลิน ้
ACTIVATOR/DEACTIVATOR GOLD CAP
MOUNTING INSTRUMENT PLASTIC RING
DE PERIO FILE ( F PH 9-10 )
DE PERIO FILE ( F PH 5-11 )
DE PERIO FILE ( FP S 1-2 )
     ื้
อุปกรณแรอเดือยฟัน โพสตแ พูลเลอรแ
GORDON PLIER
Luxator EL 3S
หัวขูดหินปูนปลายทิป EMS
Acorn Carver
DISCOID CLEOID
Mouth mirror No. M8H
ปลาย Triple syring
MOUTH PROB (สีเขียว)
Mouth mirror (Handle)
Inlay / Onlay Condenser Tip
SHARPENING OIL ( Hufridy ) ขนาด 29.5 CC.
PUREVAC ( น้ํายาล฾าง Suction ) ขนาด 5 ลิตร
น้ํายาละลาย gutta percha (1:4 ml.)
ALUWAX (ผลิตภัณฑแประเทศไทย)
Tube Single 2 ND Molar UR/LL
Fluoride pastes (1:340 g.)
PHOPHY PASTE (1:340 g.)
FLUORIDE GEL (1:32 ออนซแ)
Ethibon 5/0 (W6934) 90 ซม.17มม. (1:12ชิน) ้
Normal contral solution
Vaseline
วัคซีนปูองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (เอ็นเจอริค-บี)
Vibraklun (บรรจุกล฽องละ 20 เม็ด)
Adrenatine injection
Ephodrine injection
Inderal injection
Pavolon injection (1:100 หลอด)
Chlorphemiramine
5% D/N-2 500 cc.
5% D/N-2 1000 cc.
5% D/N-4 500 cc.
Vitamin B (1:10 หลอด)
Atopine sulfate (1:2 cc.)
Cefazolin sodium inj.1 gm.
Cimetidine 200 mg. injection
Dehydrobenzperiodol 2.5mg.(1:50หลอด)
Dormicum 5 mg./cc.
Flagyl (METRONIDAZOLE)500 mg. (1:10 ขวด) (1ขวดมี 100cc.)
Halotane ยาสลบ (1:250 ml.)
Forane (ยาสลบ) 1:250 ml
Metronidazole inj. 500 mg.
SOFRA TUTTLE ขนาด 10x10 ซม. (1:50 แผ฽น)
Pentothal sodium 1 gm.
Nausil (1: 100 หลอด)
Prostigmine 2.5 mg./cc. ขวดละ 5 cc.
Thiopentone sodium inj. ขนาดบรรจุ 1g.
Ringer lacted 1000 cc.
Sodium nitroprusside (50 gm.)
Succinyl Astra 500 mg.
Atra Inj 25 mg./2.5 ml. (Tracium 1:5 Amp.)
Zofran 4 mg/cc. (Onsia)(1:5 หลอด)
0.9% N.S.S. 1,000 cc.
2% Xylocaine jelly
2% Xylocaine injection ขวดละ 20 cc.
Propofol 10 mg. (20 cc.)
FLUORIDE GEL (1:450 ml.)
Xylocaine 2% ขนาด 20 ml. (1:20 Amp.)
Aminophylline 250 mg. injection
Vitk 100 mg./ml. injection
Glucose 50% injection
Sodium bicarbornate injection
Cal-glunate 10 ml. injection
Bricanyl injection
Intravenuse fluid Set (สายยาง 1 เส฾น, เข็ม 2 อัน)
Elyzol (Dental gel) (1:2 หลอด) (1หลอดมี 0.3g.)
Scandonest 2% (1:50 หลอด)
พลาสเตอรแยา (1:100 ชิน) ้
Viscostat น้ํายาห฾ามเลือดชนิด gel ขนาด 30 gm.
Etching Solution
ยาธาตุน้ําแดง ขนาด 450 cc.
Neostigmin 2.5 mg./cc. หลอดละ1cc.
Absolute Alcohol (2.5 ลิตร)
Topical gel (1:29.6 ml.)
น้ํายาห฾ามเลือด Astringedent (1:30 ml.)
Ethyl Chloride Spray (1:100 cc.)
Viscostat Dento Inf. kit ( 1:30 ml.+30 syring )
VISCOSTAT TISSUE MANAGEMENT
ยาชา (1:50 หลอด)
                ้
สเปรยแความเย็นคลายกล฾ามเนือ (Ethyl chloride ขนาด 100 ml.)
ยาชาเจล (1:1 ออนซแ)
Viscostat Indispense Syringe Refill
Ultra sonic cleaning solution (Pro-Portion) 1:20 ซอง
น้ํายา TUTTI DI 1,000 cc.
OMNI CLEANER PLUS (1:5 ลิตร)
     ้
เม็ดฆ฽าเชือ steri-tab (1:120 เม็ด)
Acetar solution 1,000 cc.
PENTRATING OIL (1:236 ml.)
INSTRUMENT LUBRICENT (1:236 ml.)
Primer A (1:6 ml.)
Primer B (1:6 ml.)
Primer A+B (1:2 ขวดๆละ 6 ml.)
Non.Demineralized Bone Power ขนาดบรรจุ 0.5 cc.
APEXIT ประกอบด฾วย Base 6g. ,Catalyst 6 g.
ESPE (Imperedum Syringe Iip) 1:12 ตัว
RELY-A-BOND PRIMER (1:16 gm.)
PRIMER"UNITE" (1:15 gm.)
Seal & Protect ยาแก฾เสียวฟัน (1:4.5 ml.)
Vapo Steril Solution ( 1:4 gal,1gal:4 litres )
Univeral Adheive ขนาด 10 ml. (ผลิตภัณฑแ Heraeus Kuler)
      ้
น้ํายาฆ฽าเชือ CaviCide
KETALAR 50 mg.
MTT ( Thaiazolyl blue Tetrazolium bromide ) ขนาด 1 gm.
Blade holder
แปูงโรยถุงมือ (1:500 g.)
Arkansas stone
น้ํายาล฾างคราบเลือด (1:10 ลิตร)
                 ่  ่
Vacuum pump oil (น้ํามันหล฽อลืนเครืองดูดของเหลวขนาดบรรจจุ 5000 cc.)
NECK PADS (10 อัน/แพค)
Kabayashi hook .014 แบบสัน  ้
System I ขนาด 10 gm.
สายยางซิลิโคน สําหรับ SUCTION
RECEPTAL VAC GARD
Lubimed (1:6 หลอด)
PI KU PLAST (monomer 100 ml. power 85 g.)
Pressure Spot indicator ประกอบด฾วย : Base 55 ml. Catalyst 10 ml.
Bonding Glenroe no mix:15 g. (3 syring), 2x9 g. (primer), 2x9 g. (etching)
Fluoride band cement 100 gm.
            ฾
Urine bag (ถุงบัสสาวะผูใหญ฽)
เม็ด Glass bead (1:500 gm.)
Plastic pins (1:50 อัน)
Pumice rubber wheel
Ketac Activator
Ketac Applier
      ่
กระจกตะกัวกันรังสี ขนาด 18x28 ซม.
Replacement Pads (1:3 ตัว)
Super EBA (Fast set 15 gm, Regular set 15 gm)
Steri-gas (แก฿สเอทธิลีนออกไซดแ 100%)
IC 4R/4L IMPLACARG TIPS (1:100 ตัว)
IMPLACARE KIT (ประกอบด฾วย IMPLACARG ASSORT จํานวน 12 ตัว, HANDLE 1 ด฾าม)
SPRAY NET 500 (650 ml.)
LUBRIFLUED 500 (500 ml.)
Ultrapak Knitted Cord Kit (Cord#00,0,1,2)
Ultrapak Knitted code #000 Black
Ultrapak Knitted Code #00 Purple
Ultrapak Knitted Code#0 Purple
Ultrapak Knitted Code #1 Blue
Ultrapak Knitted Code #2 Green & White
แผงเทียบสีฟัน Shofu
แผงเทียบสีฟัน Vita
BioMend Extend Absorbable Membrane 15x20 mm.้   ฺ
HARDISK FOR TWINLING
Ribbon ชนิด Regular Rib. (4.0 mm.)
Ribbon ชนิด Extra marrpw Rib. (2.0 mm.)
                        ้
ถุงลมสําหรับปฏิบัติการ ช฽วยฟื้นคืนชีพ (1:100 ชิน)
         ้
ชุดทดสอบเชือ amdida albican (1:10 อัน)
       ่
ลวดล฾างเครืองมือ (FLEX24) 1:7.5 เมตร
Porcelain shade guide 3D-master (vita)
Elastic band (ยาง Ram) 1:15ซอง:1,000 วง)
METAL STIP SINGLE FACE (1:10 เส฾น:7")
ดวงตาเทียมสําเร็จรูป
Cervical Foils Tranparent Assort Hawe (1:250 ชิน)้
GARANT MIXING TIPS
GARANT APPLICATION NOZZLES
Polyvinyl Siloxane Adhesive (17 ml.)
Polyether Adhesive (17 ml.)
PENTA MIXING TIPS
Impregum Penta Cartridge
Dimension Penta Cartridge
Dispenser Garant
Impregum Penta (Base 2x300 ml.,Catalyst 2x66 ml.)
Dimension (H) Penta (Base 2x300 ml.,Catalyst2x66ml.)
Dimension Penta Garant L 4x48 g.
Penta Elastomer Syringe (Elastomer Syringe1, Syringe Barrels 4, Application Tips 4)
          ่
แผ฽นรองหลังเครืองตัดเหงือก
        ่
น้ํามันหล฽อลืนหัวกรอสําหรับขัดH-Dent (กล฽องละ 50 ขวด ๆละ 2 cc.)
ISOFORM BISCUSPID BC64 (1:64 ตัว)
ISOFORM MOLAR CROWN MC (1:64 ตัว)
ISOFORM REFILL (1:5 ตัว)
Biomend ขนาด 20x30 mm.
Biomend ขนาด 15X20 mm.
Biomend (Extend) ขนาด 20x30 mm.
Bio Mend Absorbable Collagen Membrane 20x30 mm.
ขนตาเทียม (1: 2แผง)
             ่   ่  ้               ้
INDICATORS สําหรับเครืองนึงฆ฽าเชือด฾วยแก฾ส ฟอมัลดีไฮดแ ( 1:210 ชิน )
                     ้
ตัวตรวจสอบทางชีวภาพในระบบการฆ฽าเชือ ด฾วยไอน้ํา ( ATTEST B.I ) 1:100 หลอด
                                        ฽
RI-001 Ribbon Assorted (1:กรรไกร 1 อัน,Ribbon ใยสังเคราะหแ 3 เส฾น,ถุงมือผ฾า 1 คู)
        ้
แผ฽นรองกันเปือน ( Napkins ) 1:25 แผ฽น
                      ้
Non - Woven dressing pads 3"x6" ( 1:50 ชิน )
                   ้
Gauge dressing pads 3"x6" ( 1:50 ชิน )
              ้
Eye pad ( sterile ) 1:25 ชิน
ARTICULATING PAPER ชนิด 40 ไมครอน (1:120 แผ฽น)
Replacement plastic A-038-356-00
Steri - drape # 2037 ( 1:10 ชิน )้
Plaster and stone Remover ขนาด 3.8 ลิตร
ชุดแผ฽นตรวจสอบทางเคมี พร฾อมชุดหลอดตรวจสอบทางชีวภาพด฾วยระบบ E.O
                    ่   ้
Indicator สําหรับทดสอบผลของการนึงฆ฽าเชือ ด฾วยระบบฟอรแมัลดิไฮดแ (1:100 ชิน) ้
Denture adhesive Poligrip ขนาด 60 gm.(1:12 หลอด)
Triple syring tip
Code Ring ( 1:8 สีๆละ 30 วง ) ODONTEX
 ิi
B้ocryl "c" ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 2.0x125 mm. (1:10 แผ฽น)
Biocryl "c" ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 3.0x125 mm. (1:1 แผ฽น)
Biocryl "c" ขนาดเส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.5x125 mm. (1:10 แผ฽น)
               ่
น้ํายาลดการกัดกล฽อนผิวเครือง(Neodisher N-Dentol) ขนาด 1 ลิตร
น้ํายาเคลือบผิวโลหะ (Neodisher Mielclear) ขนาด 1 ลิตร
ND-SUPER-P Glass Washer Detergent (Powder) 1กิโลกรัม/กระป฻อง
แผ฽นกรองแสงโคมไฟส฽องปาก Unit Belmont
สายยางดูดเสมหะ No.16
Code-ring refill ( 1:50 วง )
Code-ring ( 1:240 วง,มี 8 สี )
Disclosing Tablets Red ยาเม็ดสีย฾อมคราบฟัน (1:50 เม็ด)
Fit checker (Base 80 g & Catalyst 20 g)
HEXANIOS G+R ขนาด 5 ลิตร
     ้
รายการนีเบิกภายใน PUREVAC ขนาด 5 ลิตร
STERANIOS 2% ขนาด 5 ลิตร
TERUPLUG (M) 15x25MM
TERUPLUG (S) 8x25MM
Alloderm Tissue Graft 1 cm.x1cm.
Dimond past Jota JT.PL9650 ขนาด 5 gm.
STEAM STRIP (1:250 pcs.)
SUPERMAX-KNIFE EDGE WHEEL
SUPERMAX-BEVELD CYLINDER
Epifin ขนาด 21 ml.
Epifin ขนาด 50 ml.
Epifin 20 ml
Fesiogaft (gel) 1:5 หลอด
KANOLONE-F ชนิดฉีด (Traimcinolone Acetonide 40 mg.)
Tetric Flow ขนาด 2 gm.
BK10 Arti-Paper Strips 40mic. Red (200 แผ฽น)
BK31 Arti-Fol 12mic. 1sided 22mm.x20m. Red
น้ํายาสเปรยแพื้นผิว (Germxita) ขนาด 700 ml.
Model สอนแปรงฟันพร฾อมแปรง
ORTHO UNIVERSAL BAND ENHANCER NO.740-0271 5 ML.
LIGHT CURE ADHESIVE NO.740-0195
5% Xylocaine ointment
                ้
น้ํายา D.D.S.H (น้ํายาฉีดฆ฽าเชือยูนิต) 750 ml.
MICROSURGICAL SUCTION SMALL #975004
Bio-Gide 13X25 mm.
Polyethylene Tubling for Probes Pre-cut and frmed in 320 mm lengths
APICANDIDA 10 STRIPS
Needle holder (Castroviejo NH5020)
GLUMA PESENSITIZER (1:5ml)
STERANOIS 2% 1x5KG. DT
           ฽
น้ํายาล฾างมือ(ไม฽มีสบูผสม) Physio gel ขนาด 100 cc.
Beautifil
Anti Fol Shinstock
Dynastat 40 mg. injection (1:5 หลอด)
ลูกยางแดง No.5
Prosthetic Silicone External
Lip Retractor
น้ํายา Everbrite 35%
HAE MACCEL
MS Coat (ยาลดอาการเสียวฟัน)
             ้
Myxocydin (สเปรแยฆ฽าเชือโรค)
Inter Gruard Kit
Sporview self contained steam Biological Indicator
Rubber Packing for KY Plier
Amalgam Carrier (Never-Clog)เข฾า Autoclave ได฾
Cleaning tablets for denture
Plate แก฾ว 12 ช฽อง
Refill Gutta Percha Cartridge
FD333DIRECT SURFACE DISINFECTION 750 ml.
716P CLEAR-DIP MIRROR DEFOGGING SOL.
Anepol Inj 120 mg./12ml. 1: 5 Amp. (Propofol 1% w/v)
Ampol 200 mg. (20ml.) 1: 5 ( Propofol 1% w/v )
Asian A.D Protection faumask
Occlubrush kit
NX3 KIT
Hiluster kit
Optrafine Promo pack
Asian A.D. Protection faumask
TOOTH MOUSSE
Silicone stops Disp. Yellow
DENTAL NAPKINS 45x48 CM. (WHITE) (1:500 ชิน)  ้
Root ZX Contrary Electrodes
ADAPT SECTIONAL MATRIX TRANSPARENT ASS.
AC-DX105R Ergoplant tongue retator
MICROBRUSH X/100 TRAY
MIRRORS MICROSURGERY HEAD ONLY
กระดาษเช็คการสบฟัน ACCU FILM II (RED/BLACK)
Duraphat 5% (Fluoride vanish)
BK21 Arti-fol 8mic.1sided 22mm.Red[Bausch]
BK28 Arti-fol 8mic.2sided 22mm.Black/red[Bausch]
BK29 Arti-fol 8mic.1sided 22mm.White[Bausch]
BK38 Arti-fol metalic 12mic. un-coated 8mm.[Bausch]
BK80 Arti-paper strips 60mic. Blue/red
BK85 Arti-spot 1 for metal 15 ml.White[Bausch]
BK86 Arti-spot 2 for porcelain 15ml.Red[Bausch]
BK250 Fleximeter-strips 1.0mm.*15strips Red[Bausch]
BK251 Fleximeter-strips 1.5mm.*15strips Green[Bausch]
BK252 Fleximeter-strips 2.0mm.*15strips Blue[Bausch]
BK253 Fleximeter-Strips mixed (Bausch)
FISIOGRAFT
Cleaning Brush 3.2 mm. for 519.400
Minisota
Epifin-lacqure-dilvent (20 ml.)
ชุด Finishing and Polishing Set No.785 (1:5ตัว)
1919 App-3-color handles,120 Bruh tip
1750 Soflex Brush kit
1751 A Soflex Brush 12 ชิน้
Mathiew ปลายเล็ก สําหรับใส฽ oring
K-3 Rotary File (1:6 ตัว)
Rubber tip
PALODENT 50 STD MAT
PALODENT 50 MINI MAT
PALODENT 50 PLUS MAT
PALODENT 4 BITINE ROUND-R
PALODENT 2 BITINE II OVAL-R
DOUBLE END DISTAL END BENDER
BK28 Arti-Foil 12mic2sided22mmx20m Black/ Red
FIRST TEETH Toothpaste ขนาด 40 gm.
FIRST TEETH Combo (Tooth paste+infartant brush)
INFADENT Brush
BIOTENE Toothpaste ขนาด 90 gm.
BIOTENE Mouthwash ขนาด 240 ml.
BIOTENE Chewing Gum 16's
BIOTENE Supersoft Brush
Bracket Remover
Rubber dam forceps
ปืน Remove Bracket
                      ้
Lip and cheek retractor (Disposable) 1:80 ชิน
Cavumox ขนาด 1.2 gm.
Desflurane ขนาด 250 ml.
EBIOX ULTRA SSC 100 G. (1:4 ขวด)
EBIOX TRIONIC WIPES (ยกเลิก)
Filtex Flowable ขนาด 2 gm. (1:2หลอด)
EPI-Guide
OM-2907161050 Face Mask Blue
FOREHEAD SUPPORT WITH SCALE
SIDEKICK KIT
PALODENT COMPLETE KIT
      ้      ่       ฽
ชุดกรองเชือแบคทีเรียเครือง suetion รุน HIVAC
70 MM NEEDLE ELECTRODE
HEGAR BAUMGARTINER
MODEL REPAIR 2 BLUE
MOUTH GAG ขนาด 9 ซม. (พิเศษ)
Tube and pluggs,orang with needle,Refill 100
TITANIUM COLUMBIA ยกเลิก
TITANIUM ยกเลิก
ERGOHOLD 3 (ด฾าม Blade ชนิดกลม)
Driver Tip Large
PERIO MODEL P15DP-206H.2
INCISING AND SUTURING TRAINING KIT T6-OPE.SET.1
GINGIVAL GSE-F-206H.2
REPLACEMENT SHEET T6-OPE.S1
                              ฽
หัวขูดหินน้ําลาย สําหรับใช฾ใต฾เหงือก ระบบ PIEZON ELECTRIC รุน PS
BOS 0.25-1mm ,0.25 g
BOS 0.25-1 mm ,0.5 g
BOS 1-2 mm ,0.5 g
Bio-Gide Resorbabable Membrane 13mmx25mm
Bio-Gide Resorbable Membrane 25mmx25mm
Demin. Cortical Powder 0.25 cc
Demin. Cortical Powder 0.5 cc
Demin. Cortical Powder 1 cc
BISSGABEL PARTIELL 2 ER (217611)
Spoon Excavator
Endodontic Ruler
ชุดหัวกรอในคลินิก
Hot plate
MTA GUN SYSTEM
Optrafine promo pack
ISOFOLAN FOIL ขนาด 0.1x125 MM.
LARG DOUBLE ENDEO 90 ANGLE
BUCHANAN CONDENSER 90
SCALPEL MIRROR ANGLE
CM1 5MM ROUND
CM2 3MM ROUND
ET 18 D TIP
AC-BM065R Needle Holder
AC-BM141 Artery Forcep โค฾ง
AC-OL294R Ostcotom
AC-DO010R Minnesota
AC-DO531R OBWEGESER 5 MM.
AC-FK394R MUEHLING 4 MM.
AC-FO119R HAASE
AC-FO604R STAMM
AC-BM020R SAROT
AC-BM219R CRILE - MURRAY
AC-DO301R COTTON PLUGGER
AC-BC180R REYNOLDS SCISSORS
AC-BC181R REYNOLDS SCISSORS
AC-BC629R DE BAKEY
AC-BC256R DUROTIP
AC-BC257R DUROTIP
AC-DO530R OBWEGESER
AC-DO523R OBWEGESER
ยาชาเจล ZAP (50gm.) Strawberry
DG VASCULAR NEEDLE HOLDER 14.5 CM.
DG TITAN VASCULAR NEEDLE HOLDER,12.5 CM.
DG TITAN VASCULAR NEEDLE HOLDER,14.5 CM.
DC LIGATURE SCISSOR SERR.CVD,14.5 CM.
SC SC.DELICATED IRIS SCISSOR,STR.,10.5 CM.
MICRO-ADSON FORCEP,12 CM,1X2 TEETH
GERLD TISSUE FORCEP,STR,18CM,1X2 TEETH
OBWEGESER RAMUS STRIPPER,SH 17.5 CM,7 MM.
OBWEGESER NASAL SEPTUM OSTEOTOME,4MM,18.5 CM.
MULTI PURPOSE PERIOSTEAL ELEVATOR EXTRA LONG,6MM.SHARP,24CM.
ORIGINAL REICH ELEVATOR,17.5 CM.
         ่
หินสําหรับลับเครืองมือ
2 HINGED INSTRUMENT CLIP
SICKLE SCALER NEVI II
  ่                ฽
เครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล รุน ES-P110
AR Spray
Foxplate
     ั
ชุดใส฽หวกรอฟันสแตนเลส
Nimbex cisatracurium
แผงเทียบสีฟัน Vivodent PE
แผงเทียบสีฟัน Chromascop
กระจกถ฽ายรูปในช฽องปาก
กระจกส฽องปากพร฾อมด฾าม
Byonet
Cement spatula ทําด฾วย stainless steel
Compound knife
Explorer
TOKUSO REBASE KIT
Plastic instrument
Plastic instrument Composit
Spatula ผสม ผงพิมพแปาก
Spatula ผสม Ruber base
No.023-L BERNARD PLIER WITH CUTTER ขนาด 63/4"
Bone Graft material 750 mg Glass Syrings 2-Pack
Explorer / probe combination yellow prpbe 4
Explorer / probe combination yellow prob 1
Dryers 2
Dryers 4
Cartridge Dispensing gun
       ่     ้ ึ้
P.K.T(ชุดเครืองมือแต฽งขีผง) 1:5ตัว
MOUTHING RING HANAU
Gingival margin trimer
Enamel Halchet
guide bone mill W.P.
Parker-Langenbeck retractor
Middeldorpt retractor
Molt Curette
          ่              ้
FRACFINDER (เครืองมือตรวจหารอยร฾าวของฟัน) 1:4 ชิน
Cusp Adjusting plier
Bone curette
Fesio-Graft "Test"
Bone Morselizer
Dycal carrier (Double end)
Amalgam Tytin
MOUTH MIRROR RHODIUM
MOUTH MIRROR MAGNIFYING (2201-6)
14610.01 Sinus-lift instrument Will 3 mm
14610.02 Sinus-lift instrument Will 3 mm
14610.03 Sinus-lift instrument Will hy-grip
14610.04 Sinus-lift instrument Will hy-grip
Hollow chop plier
    ่
ชุดเครืองมือศัลยแปริทันตแ
BUSER PERIOSTEAL ELEVATOR #PPBUSER
BUSER CHISEL 6MM POINTED TIP #CBPL1
BUSER CHISEL 4MM ROUND TIP #CBFL214
PJO/1&PJO/2 COMBINED 13KL #PPBUSER1
PJO/1&PJO/3 COMBINED 13KL #PPBUSER1
PJO/2&PJO/3 COMBINED 13KL #PPBUSER2
PERIOSTEAL # PKN152
IMPLANT INSTR. -71 HDL #IMP6345-71
K-N SINUS LIPT LG/SM, 47 DEG
K-N SINUS LIPT LG/SM, STRONG CURVE
Furtion curette
Dubridement curette
OM-2908030122 Hallow Chop
T3 Amalgum Carver
Rongeur forcep
GAUZE PACKER #GPHF
LM-MULTIHOLDE INTROKIT
Articulator
ACRYLIC & CONTOURING
  ่
เครืองมือตรวจหาหินน้ําลายใต฾เหงือก # 11/12
Convertible cap remove plier
Microsurgical Mirror
Mirror / Sealpel Handle
Scissors Metcembaun
Hilgers Intra Oral Arch Bending Plier
TITANIUM COLUMBIA 2RL
TITANIUM COLUMBIA 4RL
Crown splitting plier
คีม Convertible Remover
Composit instrument
AMALGAM CARRIER (NEVER-CLOG) เข฾า AUTOCLAVE
Wieder Retractor
Angle elevator ซ฾าย-ขวา
Angle Root tip pick
COW HORN
Curette ใหญ฽ (PR 1/2)
Curette 13 / 14
Curette 4R / 4L
Curette 2R /2L
Curette Graecy No.1/2
Curette Graecy No.3/4
Curette Graecy No.5/6
Curette Graecy No.7/8
Curette Graecy No.9/10
Curette Graecy No.11/12
Curette Graecy No.13/14
Curette Graecy No.15/16
Curette Graecy No.17/18
Curette perio No.1/2 mimi fine
Elevator No.301
Orban knife
Periosteal elevator (PR3)
Periosteal elevator
HU-EL3S Straight elevator # EL3S
Elevator No.190, No.191
Straight clevator No.1,2
Straight Elevator E41
Straight Root tip pick
ILIAC CREST RETRACTOR
Poterior Mandibular Border strippers
Obwegeser Periosteal elevators with beveded edge-sharp 9 mm. (18 cm/length)
Ramas oplit Osteotome 20 mm.
Kawamoto-Tessier 9 mm. (18cm/length)
Straight elevator
Angle elevators
Wire Cutting Pliers, Double Action 18 cm. 7" TC
Pow's Cut Deam Scissors Angled 17 cm 6-3/4"
Furcation Curette SGBL2
Fucation Curette SQMD1
Titanium Curette 7/8
Titanium Curette 11/12
Titanium Curette 13/14
GRACEY 1/2 SCALER
GRACEY 11/12 SCALER
GRACEY 13/14 SCALER
SICKLE H5/33 SCALER
ชุดถอนฟันปกติ (1:5ชิน) ้
Army Retractor
 CROWN REMOVER STRAIGHT
 LUXATOR
 Amalgam burnisher
 Amalgum carrier
 Amalgam carver
 Amalgum plugger
 Bending tool
 Caver แยกเหงือก
 Composite plugger
 DYCAL CARRIER
 Proximal carver รูปแบบต฽าง ๆ
 Round burnisher แบบมี 2 ปลายใหญ฽และเล็ก
 Spoon เล็ก
 Spoon ใหญ฽
 ิBall
้้ burnisherher
 Spoon กลาง
 Plugger No.P-1
 Plugger No.CX-1
 Plugger No.F1
 Plugger No.P-1L
 Plugger No.GF21
 Plugger (PLGRF1)
 Plugger (An taeos RS)
 Plugger & Sickel
 MTA SURGICAL CARRIER
 BUCHANAND PLUGGER-1 #9740058
 Composite/Plastics filling instrument PFI G4/5
 Amalgam carrier แบบ 2 หัว
 Amalgum carver (3S)
 ชุด Dr.Thaweesak (1:3 อัน)
          ้
 ชุดอุดฟัน (1:15ชิน)
 Amalgam carver (H3)
 Amalgam carver (IPC)
 Amalgam carver (Interproximal carver)
 Amalgam plugger (Double end)
 Endodontic Rule (stainless steel)
 กรรไกร ปลายตรง
 กรรไกร ปลายโค฾ง
                   ่         ่
 Composit instrument (ปลายข฾างหนึงเป็น blade อีกข฾างหนึงเป็น plugger)
 Sloot Tooth
 PLUGGER/HEAT-CARR # 1/1
 PLUGGER/HEAT-CARR # 1/2
 PLUGGER/HEAT-CARR # 2/3
 PLUGGER/HEAT-CARR # 2/4
 careier ของ MTA
        ฽
 หัวขูดหินปูนรุน 25 k FSI-10
 Mini Five Curette
 Molt curette
 Periodontal probe
 Post remover
Rudder Currette R-H
SCALER AFTER-FIVE (GRACEY)
Mini five Gracey # SAS7/86
SCALER COLUMBIA
Sickel anterior # SJ30/33
Sickel posterior
Sickel # SH 6/7
Surgical curette เล็ก-ใหญ฽
Younger good Curette
Hoe ฟันหน฾า
Hoe ฟันหลัง
Sponge holding forceps
Surgical curette (CM11)
GRACEY SCALER # SG7/8
GRACEY SCALER # SG9/10
Gracey curette # SG11/126
Gracey curette # SG13/146
GRACEY SCALER # SG15/16
COLUMBIA CURETTE # SC13/14
Columbia curette # SC4R/4L6
Columbia curette # SC2R/2L6
GRACEY SCALER # SG1/2
GRACEY SCALER # SG3/4
Gracey curette # SG5/66
AFTER FIVE CRACEY # 1/2
AFTER FIVE GRACEY # 11/12
AFTER FIVE GRACEY # 13/14
Sickel J3-4 AE S J3-4
Columbia 4L-4R
Columbia 13-14
Columbia 2L-2R
1/2 DEBRIDEMENT CURETTE
3/4 DEBRIDEMENT CURETTE
5/6 ANTERIOR DEBRIDEMENT CURETTE
Implant care columbia 4R/4L ( พร฾อมด฾าม )
Implant care columbia IH6/H7
STEIGLITZ ( ARCHER ) 45 องศา RF,13.5 cm./ 5 1/4"
TOOTH SLOOTH
หัว CAVITON P12 (1:3 หัว)
PROBE #PCPUNC15
JACQUETTE # SJ30/33
JACQUETTE # SJ31/32
COLUMBIA SCALER # SC2R/2L
COLUMBIA SCALER # SC4R/4L
COLUMBIA SCALER # SC13/14
        ฽
หัวขูดหินปูน รุน SOLFY HANDPIECE
Hoe
Obwegeses-Freer elev,D/E,SH,SL
23-0572 POW'R CUT REYNOLDS SCISSORS,CURVED,16 CM.
Scaling Tip
AFTER FIVE #SRPG 15/16
AFTER FIVE #SRPG 5/6
      ่
หัวTip เครืองมือขูดหินปูน
Periodontal chisels double end
Ceriodontal chisels single end
Tip Endo Surgery
Caviton 25K SLI -10 S Insert
CPR ENDODONTIC TIP #4D
KIS MICROSURGICAL TIP
INLAY/ONLAY CONDENSER TIP ANTERIOR
INLAY/ONLAY CONDENSER TIP POSTERIOR
146-147 SI SICKLE H5/33
146-147 SI SICKEL H6/H7
237-238 SI COLUMBIA 13-14
217-218 SI COLUMBIA 2L-2R
219-220 SI COLUMBIA 4L-4R
Bone collector
Buser elevator
Periopome Set
Wassmun Soft Tissue Retractor 33X20mm.21cm.
COLUMBIA 2R/2L
COLUMBIA 4R/4L
HU-SH6/7 SCALER #6/7
HU-SC13/14 SCALER #13/14
HU-SC2R/2L SCALER #2R/2L
HU-SC4R/4L SCALER #4R/4L
GRACEY CURETTE SATIN STEEL # SG7/86
TITANIUM CURETTE LANGER 5/6
COLUMBIA 13/14
SJ30/33
SJ34/35
Cavitron 25k SLI-10 L Insert
Cavitron 25k SLI-10 R Insert
หัวขูดหินน้ําลายด฾วยมือ 2R/2L6
หัวขูดหินน้ําลายด฾วยมือ 4R/4L6
หัวขูดหินน้ําลายด฾วยมือ 7/86
หัวขูดหินน้ําลายด฾วยมือ 13/146
หัวขูดหินน้ําลายด฾วยมือ 15/166
Periotomes Wide,Diameter 2.5x17 cm/1706-2
Periotomes Wide Diameter 1.8-2.5 mmx17 cm/1706-3
Scaler Mini-five #1 (Hu-Friedy)
Scaler Mini-five #2 (Hu-Friedy)
Endo excavator EXC 31W
Endo excavator EXC 31L
Endo excavator EXC 32L
Endo excavator EXC 33L
Endodontic Explorer DXDG 16
Endodontic Explorer EXDG 16/17
Endodontic Explorer
Finger Plugger No.20
Finger Plugger No.25
Finger Plugger No.30
Finger Plugger No.40
Finger Plugger No.35
Finger Plugger No.45 (1:4 ตัว)
Finger Plugger No.20-45 Assorted (1:6 ตัว)
Retro filling plugger RCPL 3
Retro filling plugger PLGRF 2
Retro filling plugger PLGRF 1
Retro filling plugger RCPL 4
Gick No.1
Gick No.2
HEAT CARRIER # OP
HEAT CARRIER # OOP
Heat carrier RCS GP2 25mm.
Heat carrier RCS M A 57 27mm.
Heat carrier RCS GP3 30mm.
Heat carrier RCS 3 23mm.
Heat carrier Spreader & Plugger 4 ตัว
ISO sized plugger #RCP 30
ISO sized plugger #RCP 40
ISO sized plugger #RCP 50
ISO sized Spreader RCS 30 28mm.
ISO sized Spreader RCS 40 28 mm.
ISO sized Spreader RCS 50 28 mm.
ISO sized Spreader RCS 60 28 mm.
Mouth mirror Endo
Root canal plugger #RCP 8
Root canal plugger #RCP 9
Root canal plugger #RCP 9 1/2
Root canal plugger #RCP 10
Root canal plugger #RCP 10 1/2
Root canal plugger #RCP 11
Root canal plugger #RCP 11 1/2
Root canal plugger #RCP 12
Root canal plugger #RCP 8A
Root canal plugger #RCP 8 1/2A
Root canal plugger #RCP 9A
Root canal plugger #RCP 9 1/2A
Root canal plugger #RCP 10A
Root canal plugger #RCP 10 1/2A
Root canal plugger #RCP 11A
Root canal plugger #RCP 11 1/2A
Root canal plugger #RCP 12A
Root canal plugger #RCP L1
Root canal plugger #RCP L2
Root canal plugger # RCP 5/7
Root canal pluggler # RCP 1/3
Root canal plugger #RCP 9/11
Root canal Spreader 1S Wakai 22mm.
Root canal Spreader GPI 20mm.
Root canal spreader D-11
Root canal spreader D-11S Thin 23 mm.
Root canal spreader D-11T,D11TS
Root canal Spreader D-11TS Thinnest 23mm.
Root canal Spreader 2S Wakai 22mm.
TAPPER FIN SPREADER 21 MM (1:4 อัน)
Niti Finger Spreader
Root Canal Repainr Material
Root canal pluggler # RCP 3/5
Root canal plugger # RCP 9/11
Plugger heat carrier
Glick plugger
Endo Plugger
Endo Access bur
Root ZX Probe
Finger spreader (เล็ก,กลาง,ใหญ฽) 25 มม.
F-1 FEINSTEN SUPER PLUGGER
P-1 DOUBLE ENDED PLUGGER
B-3 BUCHANAN CONDENSER
TRIPLE ANGLED BLACK ACTION PLUGGER 1.2-2.0 mm.
PLUGGER AND CONDENSERS F.1
PLUGGER AND CONDENSERS P.1
PLUGGER AND CONDENSERS P-1L
SPREADER NT NICKEL TITANIUM
COLORVUE PROBE
CAVITRON 25K SLI-10S INSERT
CAVITRON 25K SLI-10L INSERT
CAVITRON 25K SLI-10R INSERT
Filter ของ Bone Collector kit
Screwdriver handle,rotating
Screwdriver blade for distroctor frame locking screw 100 m.
Hexagonal screwdriver blade,straight,90 mm.
Hexagonal screwdriver blade,double-angled,90 mm.
Key for distraction rods,short pattern
Screwdriver blade for short fixation pins,Dental shaft end
Kirkland Knifes
Handpiece Crown/Bridge Remover
BAE1674 FORCEP FLXATION OBRIEN
BAE1654 FORCEPS FLXATION LESTER 1X2
BAE1946 FCP JEWELERS TYPE WIDE HANDLE
BAE3922 FCP MOSQUITOHALSTED CVD N5502
BAE3795 NDL HLDR STORZ STR JAWS W/LOCK
BAE3839 NH TROUTMAN EXTREMELY DELICATE
BAE3876 NEEDLE HOLDER DERF
BAE3320 R SCS TENOTOMY WESTCOTT RIGHT
BAE3322 SCISSORS UTILITY WESTCOTT TYPE
BAE4056 SPECULUM EYE LANCASTER
7701 IMPLANT SCALER (30PC/PAC)
750-756SI LM-MULTIHOLDER PK I
 752-754SI LM-MULTIHOLDER PK II
 7550 MULTILEVER
 9003 ERGOHOLD 3
 490-491SI CORD PACKER 2,0MM
 Color probe kit (handle 2 อัน, tip 12 อัน)
 CORN PLIERS
 Inter Guard 4.0 mm. (50 pcs)
 Inter Guard 5.5 mm. (50 pcs)
 ้
 ็
้Hisite Kit
  คีมถอนรากฟันบน F300
  คีมถอนรากฟันล฽าง F301
  คีม Climping Plier
  คีม Howe Plier
  คีมปากแบน (งานใส฽ฟัน)
  คีมดัดลวด 3 ขา
  คีมดัดลวด 325
  คีม TK 137
  BAND PUSHER
  BAND REMOVING PLIER
  BAND SEATER
  Crimpable hook plier
  Heavy Gauge Side Cutters
  Curve how pliers
  Elastic inserting plier
  HOW UTILITY PLIER
  Jarabak Plier
  Ligature Wire Cutter
  Loop Impinging Plier 131
  Molar Band Pusher
  Molar Band Seater
  Orthodontic appliance Containers
  Straight how pliers
  Tweed Arch Bending Plier
  Change hard wire cutter A&Z
  คีมดัดลวดปากแบน
  คีมดัดลวดปากกลม
  Ligature tugger
  Distal end custer
  Distal end cutter
  Ligature cutter
  Heavy wire cutter
  Mosquito forcep
  DB Bracket holder
  Boon Bracket positioner
  separating plier
  Light wire plier
  Distal end cutter (small)
  Adhesive removing plier
  Ligature director
  Three beak plier
Three beak plier fpr Jead gear
Bonding bracket holder
Weinguart utility plier
Band contouring plier
Young loop plier
TWEED LOOP FORMING PLIER
BIRD BEAK PLIERS
DIRECT BOND REMOVING PLIERS (ด฾ามขาว) UNITEX
Methieu needle holder
Mosquito forcep with teeth
คีมพลาสติกจับครอบฟันและสะพานฟัน (CROWN MASTER)
Band Burnisher
Tweed Hallow Chop Plier
Debonding Plier
คีมดัดลวด
   ้
คีมรือ CROWN ( KY PLIERS )
Universal scissor
Ortho Instrument Tray
Tweed arch Plier
Arch Contouring Plier ( Smooth )
Anterior Debonding Plier
Heat resistant bite stickwith band seating pin
Bracket Holding Plier ( Bonding Plier )
Ligature wire director
Turret
Lingual cleats, 6-7 mm. Length ( Package of 10 )
Lingual Sheaths, Horiaontal for double wire 0.036" ( Package of 10)
SUCKTION HOLDER
Handpiece Scaler SATELEC
Mathiue needle holder regular
OM-2908030607 HOW PLIER (CURVE)
OM-2908030501 DISTAL END CUTTER (SMALL)
OM-678101 DISTAL END CUTTER (BIG)
OM-803-0104 DEBONDING PLIER
803-0125 TWEED ARCH BENDING PLIER
OM-2908440007 BAND SEATER ORMCO
OM-2908030611 WEINGART ULILITY PLIER
OM-800-1011 SEPARATING PLIER
OM-2908030324 HILGERS ARCH BENDING PLIER
OM-290800344 DEBONDING PLIER
800-0160 CONTURING PLIER
DX-DE211P CONTOURING PLIER
DX-D32H MOSQUITO DENTRONIX
OM-2908030975 REPLACEMENT CARBIDE TIP
Adjusting Plier
Scaler and band pusher
Ligature instrument (Tucker)
K.Y Plier
Wire Cutting
คีมตัดลวดนอกปาก
คีมปากกลม
คีมตัดลวด
คีมถอนฟันบน No.150
คีมถอนฟันล฽าง No.151
คีมถอนฟันบน No.150 S
คีมถอนฟันล฽าง No.151 S
SS. Ligatue Forming plier
คีมถอนฟัน 88R-88L
คีมตัดปูน
Cotton plier
Articulating paper forceps
Root forceps F 300
Root forceps F301
Forceps 150s
Forceps 151s
Lock forcep
KORN PLIER
คีมสําหรับตัดแท฽งยึดกระดูก ปลายปากทําจากทังสเตนคารแไบนดแ
          ฽
คีมปากแบน ชนิดมีรองจับ
คีม Round Beak
Forcep 89
Forcep 90
Forcep 88R
Forcep 88L
Carbide bur #1158
Carbide bur #331
2.0MM 4-HOLE LEFORT 1 PLATE
WIRE 24GA,12N,PRESTRTCH,10/PK
2.0MM LEFT RIGHT LEFORT 1 PLATE
2.0MM LEFT LEFORT 1 PLATE
1.5x5MM HT SD X-DR SCR,EA
ลวด Niti .016x.022 U/L (100 ea/pk)
ลวด Niti .018 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .018x.025 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .019x.025 U/L
ลวด No.24 ( 1: 5 เมตร )
ลวด No.26 ( 1: 5 เมตร )
ลวด No.28 ( 1: 5 เมตร )
COPPER NITI .016X.022 U/L
Copper Niti .017x.025 U/L
ลวด Niti .016x.016 U/L (1:100 ea)
ลวด Niti .014 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .016 U/L (100 ea/pk)
ลวด Niti .016 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .017x.025 U/L (100ea/pk)
ลวด Niti .017x.025 U/L (10 ea/pk)
ลวด Niti .018 U/L (1:100 ea)
ลวด Niti 012 U/L (100เส฾น/แพค)
ลวด Niti .012 U/L (25 เส฾น/แพค)
ลวด Niti .014 U/L (25 เส฾น/แพค)
ลวด Niti .016 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .018 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .020 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .016x. 016 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .016 x.022 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .017x.025 U/L (1:25 เส฾น)
Niti Wire .014 U/L (1:100 เส฾น)
ลวด Niti .018 x .025 U/L (1:25 เส฾น)
Reliance of retainer
ลวด Niti Reverse .016x.022 U/L (1:10 เส฾น)
Niti Round Arch Wire .018 U/L (1:25 เส฾น)
ลวด Niti .016 Reverse curve (1:10 เส฾น)
Wire 0.016 TMA (1:10 เส฾น)
ลวด Niti Reverse curve .017 x .025
Nitinol heat-activated (HA) 016 U
Nitinol heat-activated (HA) 016 L
Nitinol heat-activated (HA) 018 U
Nitinol heat-activated (HA) 018 L
Nitinol heat-activated (HA) 16x22 U
Nitinol heat-activated (HA) 16x22 L
Nitinol superelastic (SE) 18x25 U
Nitinol superelastic (SE) 18x25 L
Rev.Niti.016,.016x.022,.017x.025
Cu Niti .016x.022 , .018 cu Niti
ลวด Niti Reverse curve .018 (1:10 เส฾น)
Open Coil Spring Niti (Light)
OM-2902050011 .014 Niti Lower
OM-2902050009 .014 Niti Upper
OM-2902100502 .016x.022 Niti Upper
OM-2902110502 .016x.022 Niti Lower
OM-2902020011 .016x.022 TMA Upper
OM-2902020014 .016x.022 TMA Lower
OM-2902100701 .016x.022 SS Upper
OM-2902110701 .016x.022 SS Lower
OM-2902161622 .016x.022 Niti Rev.Curve
OM-2902171622 .016x.022 Niti Rev.Curve
OM-2902279043 .016 SS Upper
OM-2902279025 .016 SS Lower
ลวด Niti Reverse curve .019x.025 (1:10เส฾น)
ลวด Niti Reverse curve .021x.025 (10เส฾น/แพค)
ลวด Niti Reverse 018x025 U/L (1:10 เส฾น)
NITI SPOOL .014
G.I. Blue
Heat Activate Niti .014 U/L
Heat Activate Niti .016 U/L
Heat Activate Niti .018 U/L
Heat Activate Niti .016x.016 U/L
Heat Activate Niti .014x.025 U/L
Heat Activate Niti .016x.022 U/L
Heat Activate Niti .017x.025 U/L
Heat Activate Niti .018x.025 U/L
Heat Activate Niti .019x.025 U/L
TMA .018x.025 U/L
S.S. Rectangular wire .016x.016
S.S. Rectangular wire .017x.022
S.S. Rectangular wire .017x.025
S.S. Rectangular wire .018x.025
Rectangular wire TMA .016X.022 (10 ea/pk)
Rectangular wire TMA .017X.025 (10 ea/pk)
S.S. Rectangular wire .019x.025
Rectangular wire .016x.022 (เส฾นตรง) 1:25 เส฾น
Rectangular wire .017x.025 (เส฾นตรง) 1:25 เส฾น
Rectangular arch wire .019x.025
Rectangular arch wire .018x.022
Rectangular arch wire .016x.022 (1:25 เส฾น)
Rectangular arch wire .018x.022 (1:25 เส฾น)
Rectangular arch wire .017x.025 (1:25 เส฾น)
Rectangular arch wire .019x.025 (1:25 เส฾น)
Rectangular wire TMA .016x.022 U/L (1:10 ea)
Rectangular wire TMA .018x.025 (10 ea/pk)
Rectangular wire TMA .019x.025 (10 ea/pk)
S.S. Round wire .014
S.S. Round wire .016
S.S. Round wire .018
SS Round Wire.014 (1:25 เส฾น)
SS Round Wire .016 (1:40 เส฾น)
SS Round Wire .018 (1:40 เส฾น)
SS Round Wire .020 (1:25 เส฾น)
ROUND ARCH WIRE ขนาด .014 (1:50 เส฾น)
ROUND ARCH WIRE ขนาด .018 (1:40 เส฾น)
Round arch wire T.M.A. .016 (1:10 เส฾น)
Round arch wire T.M.A. .018 (1:10 เส฾น)
RESPOND ARCH IRE 0155 (1:10 เส฾น)
RESPOND ARCH WIRE 0175 (1:10 เส฾น)
Round wire .018 (1:25 เส฾น)
P/F Round wire SS.Upper .018 (1:100 เส฾น)
P/F Round wire SS.Lower .018 (1:100 เส฾น)
L&H Titan Arch Wire .016x.022 (Upper)
L&H Titan Arch Wire .016x.022 (Lower)
ลวด SS .016
ลวด SS .016X022 U/L (10 ea/pk)
S.S. .012 U/L (100ea/pake)
SS .014 U/L 100ea/pk)
S.S. .016 U/L (100ea/pake)
S.S. .016x.022 U/L (100ea/pk)
S.S. .017x.025 U/L (100 ea/pk)
S.S. .018 U/L(100ea/pk )
S.S. .019x.025 U/L (100 ea/pk)
SS wire .016 U/L (20ea/pk)
Stanless steel wire .018 L
S.S. .018x.025 U/L (100ea/pk)
S.S. .020 U/L (100ea/pk)
Stainless steel wire 0.5 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.6 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.7 mm.(spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.8 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless steel wire 0.9 mm.(Spring hard) 1:500 g.
Stainless stell wire gauge 18
Stainless stell wire gauge 19
Stainless stell wir gauge 20
S.S. .014 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .016 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .018 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .020 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .016x.016 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .016x.022 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .017x.025 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .018x.025 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. .019x.025 U/L (1:25 เส฾น)
S.S. 016x022 T-Loop U/L (10 เส฾น/pk)
S.S. .016x.022 Key hole U/L (10 เส฾น/pk)
Stainless stell wire gange 21
Stainless steel wire 1.0 mm.(spring hard) ขนาด 500 g.
Stainless steel wire gauge 18 ยาว 4 เมตร
Stainless steel wire gauge 19 ยาว 4 เมตร
Stainless steel wire gauge 20 ยาว 4 เมตร
Ligature wire .012
SS.wire Spring hard # 1.0
Stainless Steel wire 1.2 (Spring hard)
Stainless steel wire 1.5 (Spring hard)
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.012"
High strength stainless steel wiresPremier Plus Grade,25Ft coil # 0.014"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.016"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.018"
High strength stainless steel wires Premier Plus Grade,25Ft coil # 0.020"
Stainless steel wire # 0.017 *0.025,Standard upper arch form ( Package of 10 )
Stainless Steel wire #0.017*0.025,Standard upper arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.017*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.019*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Stainless Steel wire # 0.0215*0.025,Standard lower arch form (Package of 10)
Blue Algiloy # 0.016*0.022, 14" straight length ( Package of 10 )
Blue Algiloy # 0.018*0.022, 14" straight length ( Package of 10 )
Blue Algiloy # 0.017*0.025, 14" straight length ( Package of 10 )
Niti wires # 0.016", standard upper arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.016, standard lower arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.018, standard upper arch form ( Package of 10 )
Niti wires # 0.018, standard lower arch form ( Package of 10 )
Niti wires #0.017*0.025,standard upper arch form,reverse curve(Package of 10)
Niti wires # 0.017*0.025,standard lower arch form,reverse curve(Package of 10)
Stainless Steel wire 0.036 ( approximate 25Ft coil )
SS WIRE .016 U/L (1:100)
SS WIRE .018 U/L (1:100)
SS WIRE .016x.022 U/L (1:50)
SS WIRE .017x.025 U/L (1:50)
Stanless steel wire #0.0125*0.025,standard upper arch form (1:10 ตัว)
Stainless Steel wire #0.017*0.025,Standard lower arch form (1:10 ตัว)
Stainless Steel Preform Ach .017x.015 (Upper) 1:100 เส฾น
Stainless Steel Preform Arch .017x.015 (Lower) 1:100 เส฾น
SS WIRE 016x016 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 016x022 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 017x025 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 018X025 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 019X025 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 014 U/L (1:100 เส฾น)
SS Wire 016 U/L (1:100 เส฾น)
Multistrand .0155
SS PREFORMED .019x.025 MK PK 50
SS PREFORMED .019x.025 MN PK 50
P/F Round wire .014 U/L (1:100เส฾น)
SS .012 , .014 , .016 , .018 U/L Peform
Stainless Steel wire #.016x.022,Arch wire (Upper)
Stainless Steel wire #.016x.022,Arch wire (Lower)
Stainless Steel wire #.016x.025,Arch wire (Upper)
Stainless Steel wire #.016x.025,Arch wire (Lower)
SS.014 arch wire (100ea/pk)
SS.020 arch wire (100ea/pack)
SS 016x016
SS 016x022
SS 017x025
SS 018x025
SS 019x025
ลวด tear-Drop Loops ทุก Side U
ลวด tear-Drop Loops ทุก Side L
Sintered diamond No.2
Arch Bar ( 1:1 เมตร )
Arch wire 014 Niti U/L (25 ea/pk)
Arch wire TMA .016X.022 U/L
Australion wire .014 Sp.plus
Australian Wire .016 Special Plus
Wire brushes (1:100 อัน)
Co-Ax Coils
RAMATITAN ARCH FORM UPPER .022"
Rematitan arch form lower .016
RAMATITAN ARCH FORM LOWER .022"
Rematitan arch form upper .016
Uprighting Spring
Twist Flex .015
Twist Flex .0175
ลวด TMA ขนาด.016X.022 U/L ( 1:10 เสัน )
TMA ขนาด .032X.032
 TMA SPRING RIGHT (RECTANGULAR)
 S.S. .016x.016 U/L (10 ea/pk)
 Wire P/E Kobayashi 0.012 แบบยาว
             ้
 Kobayashi .012 แบบสัน(1:100 ตัว)
 Wire P/F Reverse Curve .016X.022 U/L (1:10 เส฾น)
 Wire Respond .0155
 Wire Respond .0175 (10 ea/หลอด)
 NITI COIL SPRINGS (1:15 ฟุต)
 S.S. Open Coil Spring
 Ligature.010 (500 gm.)
 S.S. Rectangular arch wire .016x.022 (1:10 เส฾น)
 S.S. Round arch wire .012 (1:50 เส฾น)
 Round arch wire .018 (1:50 เส฾น)
 TWISTFLEX ARCH WIRE ขนาด .0150 (1:10 เส฾น)
 แNiti
้้ Open Coil Spring (1:21")0")
 Niti Open Coil Spring
 Niti Close Coil Spring (1:10 ตัว)
 Niti Rectangular Arch wire U/L .016X022 (1:10 เส฾น)
 Close coil spring (10 ตัว/pk)
 Twistflex arch wire ขนาด.0215 ( 1:10 ea )
 Australian arch wire ขนาด .014 ( special ) ยาว 25 ฟุต.
 Australian arch wire ขนาด.016 ( special ) ยาว 25 ฟุต.
 Australian arch wire ขนาด .016 ( special plus ) ยาว 25 ฟุต.
 S.S. Rectangular arch wire ขนาด .021x.025 (1:10 ea)
 Rectangular arch wire ขนาด .0215x.028 (1:10 ea)
 Twistflex wire .0195 (1:10 เส฾น)
 Split Crimpable stop without hook 0.030
 Nickel Titanium spring 0.010" 12mm. Length close coil spring with eyelets
 Brass separating wire (1:100 ตัว)
 T.M.A 0.036 14" straight length ( Package of 10 )
 S.S. Close Coil Spring
 Palatal arch bars (30/set)
 Clinical Coils, round spring hard 0.70 mm.
 Clinical Coils, round spring hard 0.80 mm.
 Niti Reverse curve .017x.025
 Clinical Coils, round spring hard 0.90 mm.
 SOLDER
 Mini three Expansion Screws
 Mini Stainless Stell Sectional Screws
 Mini Stainless Steel Expansion Screw
 Medium Stainless stell Expansion Screw
 Maxi stainless steel Expansion Screw
 Dentaflux
 T.M.A .032
 TMA .016x.022
 Fine Golden Solder 615
 OR-107-120 AUSTRALIAN SUPER PLUS WIRE 0.014
 OR-107-121 AUSTRALIAN SUPER PLUS WIRE 0.016
 AO-854-551C SPRING CLOSING 010x030
 AO-855-151C SPRING OPEN 010x030
OR-106-050 OPEN COIL SPRING 010x036
Suture Wires dia 0.51mm.60m. No.24
Suture Wires dia. 0.46mm.70m. No.25
Suture Wires dia. 0.41mm.90m. No.26
ลวด 6 เกลียว ขนาด 0.175 (30 ฟุต)
Twist flex .0155 (30ft/ม฾วน)
Niti 012 arch wire (100ea/pk)
Niti 014 arch wire (100ea/pk)
Niti 016 arch wire (100ea/pk)
Niti 018 arch wire (100ea/pk)
ลวด Niti .020 U/L (100ea/pk)
Niti 016x016 (100ea/pk)
Niti 016x022 arch wire (100ea/pk)
Niti 017x025 arch wire (100ea/pk)
Niti 018x025 ach wire (100ea/pk)
Niti Closed coil spring fullset
ลวด #19 #20 #21
WIRE TWISTER
Archwire Stop
ลวด Niti .Reverse curve .016 x .016 (10 เส฾น/pk)
ลวด L&H TITAN .016x.022 U/L (1:10 เส฾น)
ลวด L&H TITAN .018x.025 U/L (1:10 เส฾น)
Dead soft wire 0.0195
Temporary Splint 0.040
Sentaloy .014 U+L
Sentalloy .016 U+L (1 แพคมี 10 เส฾น)
Sentalloy .016X.022 U
Sentalloy 016X022 U
Stentoloy .017X.025 L
Sentoloy .017X.025 U.
Sentaloy .018 U+L
Sentoloy .018X.025 U+L
Wire Sentalloy .016x.022 U/L
Sentalloy L-H Rect.W.018x.025 U/L
Ligature wire .009 น้ําหนัก 1 ปอนดแ
Ligature wire .012 น้ําหนัก 1 ปอนดแ
Ligature Wire 0.009 น้ําหนัก 1 ปอนดแ
Ligature wire 0.010 น้ําหนัก 1 ปอนดแ
UT-406-600 BOBBIN CHAIN C1,COLORED
UT-406-600K BOBBIN CHAIN CK15,COLORED
LIGATURE WIRE SHOOTTY (500EA./PK)
Baum cephalometrice protractor
Steel bur ก฾านยาว Fissure #027
Scotchbond Etching gel (1:6 ml.)
Face bow No.4,5
Head gear+spring (1:5 คู) ฽
J-hook
Clear Brasket Slot .022
LIGHT BOX
Mini diamond Bracket Wick slot .022 (1:20 ตัว)
                     ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.150 (12 ชิน / กล฽อง)
                      ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.040 (12 ชิน /กล฽อง)
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.060 (12 ชิน / กล฽อง) ้
                       ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.120 (12 ชิน / กล฽อง)
                        ้
Mouthguard (Keystone) 5"X5"X.080 (12 ชิน / กล฽อง)
Napkin chain
Neck pads + spring
Retainer boxes
Rotation wedge (100 ea/pk)
Crimpable hook
Tissue guard tube
Bonding "Unite"
Pulpdent Ortho Adhesive (2 Syring:ชุด)
Rotation wedge gray (1:100 ตัว)
Tissue guard 0.018
Tissue grard 0.027
            ้
Cervical Traction (10ชิน:แพค)
Cap Remover ( Blade cap 5 อัน,ด฾าม 1 อัน )
Glass bead
Kobayashi hook .012 (1:100 ตัว)
Hyrax screw 11 mm.
FACE BOW No.2,3
CHIN CAP
High-pull H.G.
CAMP ของ FACEBOW ชนิด SPRING BOW
ETCHING GEL (SYRING) 1:2 หลอด:3 ml.
Etching gel
High pull H.G.
Spring for head gear (10 ea/pk)
Spring for head fear
Spring for head gear
Dimond Disc No.915 SEF/160
Etching gel solution
Band Cement Glass Ionomer
Catalyst super bond ขนาด 0.7 ml.
Supper bond
Etching 35 Fluid "Gluma" (1:15 ml.)
Power thread
Latex Pings 1/4" 14 oz Omcl / USA Whale ( Bag of 100 )
Light cured adhesive for Bonding Bracket
Rapid Palatal Expander ,13 mm. expand capacity
Digitizer Numonier Accugrid # 781644
Orthodontic wax cover (1:50 กล฽อง)
LIP RETRACTER
C.chain ความยาว 13.1 ฟุต
WAX FORMS CLASS II DIVISION I U/L
Total Etching Jumbo(Etching 30gm. 1หลอด,Etching syring 2gm. 2หลอด,ปลายTip
Ortho solo bonding
Kobayashi .014
Retainer box
Mini three Expansion Screw
Distal Screw
Medium Stainless Steel Sectional Screw,st
TD-X00 Face bow
OM-2907049000 Climpable Hook
DX-D172 Climpable Acchwire Hook Plier
OM-2902215510 Open Coilspring Niti (Light)
Crimable Hook
Crimable Hook
SUPER BOND C&B
LIP HOOK (5PC/PK)
Expansion screw
Mouthguard .120
Australian wire .016 premium plus
HAND DRIVER
DRIVER TIP
LT- DRIVER
STANDARD HAND DEILL
LONG ENGINE DEILL
SHORT ENGINE DEILL
LONG DRIVER TIP FOR CONTRA HANDLE
SHORT DRIVER TIP FOR CONTRA HANDLE
DRIVER HANDLE UNIVERSAL
Bondable 1st molar jingle Accent .018
Bondable 2nd molar single Accent .018
Band Molar upper right #23
Band Molar upper right #25
Band Molar upper right #26
Band molar upper right #27
Band Molar upper left #25
Band Molar upper left #26
Band Molar upper left #27
Band Molar upper left #29
Band Molar lower right #23
Band Molar lower right #24
Band Molar lower right #25
Band Molar lower right #26
Band Molar lower right #29
Band Molar lower left #24
Band Molar lower left #25
Band Molar lower left #26
BAND UPPER 2ND MOLAR PW.SINGLE TUBE้   ิ
BAND LOWER 2ND MOLAR PW. SINGLE TUBE
Bracket Bur Stone UP/LO
Bracket V-Slot Lo 2nd Bicuspid
Bracket Lo 2ND Bicuspid Univ
Bracket V-Slot Lo Anterior
Bracket V-Slot UP Bicuspid Univ
Bracket .018 Roth U/L
DB Bracket Surgery .022 slot (20 ตัว/ชุด)
Bracket V-Slot Lo 1st Bicuspid
Bracket V-Slot UP Lateral R/L
Bracket V-Slot UP central R/L
Bracket 1st Molar Bondable
Ultra-minitrim brackets 790-0006
Ultra-minitrim brackets 790-0007
Ultra-minitrim brackets 790-0014
Ultra-minitrim brackets 790-0015
ULTRA MINITRIM BRACKETS UPPER LEFT
ULTRA MINITRIM BRACKETS UPPER RIGHT
DB Plastic Bracket .022 slot (Spirit)
Ceramic Bracket .022 slot (20 ตัว/ชุด)
Bracket Gemini twin (1:20 ตัว)
BRACKET UP CENT LT.022
BRACKET UP CENT RT.022
BRACKET UP LATERAL LT.022
BRACKET UP LATERAL RT.022
BRACKET UP CUSPID LT W/HK.022
BRACKET UP CUSPID RT W/HK.022
BRACKET UP IST/2ND BICUSPID UNIV .022
BRACKET LO ANTERIOR UNIV .022
BRACKET LO CUSPID LT W/HK .022
BRACKET LO CUSPID RT W/HK .022
BRACKET LO 1ST BICUSPID UNIV .022
BRACKET TO 2ND BICUSPID UNIV .022
DIRECT BOND BRACKET ( SURGERY) 1:20 ตัว
Bite turbo bracket
D.P. upper central R/L
D.B. upper lateral R/L
D.B. upper cuspid R/L
D.B. upper bicuspid universal
D.B. lower anterior universal
D.B. lower cuspid R/L
D.B. lower 1st bicuspid R/L
D.B. lower 2nd bicuspid R/L
D.B. (ว฽าง)
Band Bracket Refill slot .022
BRACKET REFILL
Bracket stopper tube
Buccal tube แบบมี Base LL
Buccal tube แบบมี Base LR
Buccal tube แบบมี Base UL
Buccal tube แบบมี Base UR
Combination Convertible Molar Tubes Left .022x.028 14 องศา
Combination Convertible Molar Tubes Light .022x.028 14 องศา
DB Convertible tube Lower
DB Convertible tube Upper
Direct bond tube #7 Left
Direct bond tube Right
Exa Technik
Single tube .018 LL
Single tube .018 LR
Single tube .018 UL
Single tube .018 UR
TUBE SINGLE 2 ND MOLAR UL/LR
Direct bonding Bracket ซี่ 6
DIRECT BOND 2nd TUBE R+L
Direct bond bracket (surgery) 1:20 ซี่
Frazier Suction Tube 75*10 Fr,19 cm.
Frazier Suction Tube 75*11 Fr,19 cm.
Frazier Suction Tube 75*12Fr, 19 cm.
Bonding tube #4,5
Bondable 2nd molar single .018
Direct bonding linqual button (1:20 ตัว)
Direct bonding linqual cleat
Direct bonding bracket High Torque
Direct Bonding Bracket slot.022 (1:20ตัว)
LO 2ND BICUSPID UNIV (351-0725)
Lingual Button ชนิด welded
Lingual Cleat (small)
Lingual Cleat (big)
LO CUSPID R/L
Band prewelded with tube slot .022 Lower R-L
Band prewelded with tube slot .022 Upper R-L
UP BICUSPID UNIV (351-0514)
UP CENTRAL R/L
UP CUSPID R/L
UP LATERAL R/L
        ้
Steel bur ก฾านสัน
Omni Arch Bracket (1:20 ตัว)
DB Bracket S.S .022 Slot (16 ตัว/ชุด)
Lingual sheath - distal hook UR (Right)
Lingual sheath - distal hook UL (Left)
Lingual button (bond)
LINGUAL BUTTON CURVED
LINGUAL BUTTON FLAT
TMA PENDULUM SPRING
Palatal Arch Bar (1:30 ตัว)
Tension sheath, Only for 1.2 mm.
Tension pliers, Only for 1.2 mm.
Tension sheath, Only for 1.7 mm.
Tension pliers, Only for 1.7 mm.
Elastic 1/4 3.5 oz. Fox (50 ซอง/pk)
Elastic 3/16 6 oz Impara (50ซอง/pk)
ยาง Kangaroo ขนาด 3/16 4 1/2 oz.(5,000วง/แพค)
elastic separating (บรรจุ 1,000 วง/แพค)
ยาง Hand ball 1/8 4 1/2 oz. (1:1000 วง)
X-RING SEPARATORS TEAL (1,040 วง/ห฽อ)
O-RINGS (960 วง/ห฽อ)
ยางแยกฟัน (วงใหญ฽) 1:1000 วง
ยาง OWL ขนาด 1/4" 2 oz. (1:50 ซอง)
Elastic band 3/16 H.(15 ea/pk)
Elastic 5/16 H 6 oz Moose (50ซอง/แพค)
Elastic band 3/8 M (15 ea/pk)
Elastic 5/16 M 4.5 oz (50ซอง/แพค)
Elastic 3/16 M 4.5 oz Kangaroo (50 ซอง/pk)
Elastic band 1/8 M. 3.5 oz (50 ซอง/pk)
Elastic band 1/4 M. 4.5 oz Bear (50ซอง/pk)
Elastic band 1/4 RAM(1:50 ซอง/pk)
Elastic 3/8 M 3.5 oz Monkey (50ซอง/pk)
Elastic thread
Elastic 3/16" (100 ซอง/แพค)
Elastic Band 1/4" (1:100 ซอง)
Elastic Band 5/16"
ELASTIC 1/8 (1:100 ซอง)
Elastic 5/16 2 oz Parrot (1:50ซอง)
ELASTIC 3/8 (1:50ซอง)
Elastic band Impara 3/16 H (1:50ซอง)
Elastic band Kangaroo 3/16 M (1:50ซอง)
Elastic band Bear 1/4 M (1:50ซอง)
Elastic band Bear 1/4 H (1:50ซอง)
C-Chain Silver (1:15 ฟุต)
ELASTIC CHAINS CONTINUOUS RINGS (1:15 ฟุต)
ELASTIC KANGAROO
ELASTIC MITTEL MEDIUM PULL
ELASTIC MOOSE (15 ea/pk)
Elastic 3/16 3.5 oz Rabbit (50 ซอง/แพค)
Elastic Scparator S2
Elastic 3/8 3 oz Turtle (50 ซอง/แพค)
O-Ring (1,000 วง/แพค)
SEPARATING STRIPS, DUAL FACED
SEPARATING STRIPS, SINGLE FACED (1:10 เส฾น)
C-Chain ชิด gray (1:13.10 ฟุต)
C-Chain ชิด clear (1:13.10 ฟุต)
C-Chain ห฽าง gray (1:15 ฟุต)
C-Chain ห฽าง clear (1:13.10 ฟุต)
O-ring (500 วง/pk)
O-ring Stick (1:1000 วง)
Elastic O-ring (1:10,000 วง)
Band strip ขนาด 7 mm. ( 1:3 ม. )
Elastic C-Chain
Elastic 1/4" 3.5 ออนซแ (1:100 ซอง)
Elastic 1/4" 4.5 ออนซแ (1:100 ซอง)
Elast 3/16" 3.5 ออนซแ (1:100 ซอง)
Elastic 3/16" 4.5 ออนซแ (1:100 ซอง)
Elastic 3/16" 6.0 ออนซแ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 3.5 ออนซแ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 4.5 ออนซแ (1/100 ซอง)
Elastic 5/16" 6.0 ออนซแ (1/100 ซอง)
O-ring (10,000 วง/แพค)
             ้
Cap Tube Remover ( 1:5 ชิน )
Elastic 1/4 4 oz (1:100 ซอง)
Elastic 3/16 4 oz (1:100 ซอง)
Crimable splitted tube
Power Thread
O-ring Black Final
Band Buecal tube 1 st
Band Buecal tube 2 nd
Band first molar preweled combi tube 0.022 slot UL
Band first molar preweled combi. tube 0.022 slot UR
Band first molar prewelded conv. tube 0.022 slot UR
Band first molar preweled conv. tube 0.022 slot UL
Band first molar prewelded single conv. tube .022 slot LR
Band first molar prewelded combi tube 0.022 slot LR
Band first molar prewelded combi tube 0.022 slot LL
Bracket V-Slot Lo Cuspid
Band Lower Bicuspid prewelded bracket slot .022
Band lower 2nd molar prewelded Single tube .022 Slot R+L
Band Upper Bicuspid prewelded bracket .022 slot
Band first molar prewelded single conv. tube .022 slot LL
Bondable single tube UR/LL .022
Bondable single tube UL/LR .022
Double tube 1st Molar UR/LL
Prefrom band L Molar Single tube 2 nd Right, Left
Band Upper 2nd Molar Prewelded Single tube .022 Slot R+L
T-BAND
Trible tube 1st Molar UR/UL
Band Bicuspid (1:100 ซี่)
Sealer II SC 4R/4L
Band first molar prewelded single tube .022 slot UL
Band first molar prewelded single tube .022 slot UR
Band first molar preweled comb. tube 0.022 slot LR
Band first molar preweled comb. tube 0.022 slot LL
TD-X00 Bondable Tube 2nd Molar
STAINLESS STEEL BAND NL 29
General Molar Band
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Lateral ขวา (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าซี่ Lateral ซ฾าย (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าซี่ Central ซ฾าย (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าซี่ Central ขวา (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.1 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.2 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.3 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.4 (1:5 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันบน No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.1 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหน฾าน้ํานมซี่ Cuspid ฟันล฽าง No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DUR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.3(1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ DLR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ EUR No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.3 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELL No.7 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.2 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.4 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.5 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.6 (1:2 ตัว)
Stainless steel crown ฟันหลังน้ํานมซี่ ELR No.7 (1:2 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างซ฾าย No.2
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างซ฾าย No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างซ฾าย No.4
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างขวา No.2 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างขวา No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ A ข฾างขวา No.4
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างซ฾าย No.2 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างซ฾าย No.3
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างซ฾าย No.4
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างขวา No.2
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างขวา No.3 (1:5 ตัว)
Strip crown ฟันหน฾า น้ํานม ฟันบนซี่ B ข฾างขวา No.4
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างซ฾าย No.24
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างซ฾าย No.25
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างซ฾าย No.26
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างซ฾าย No.24
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างซ฾าย No.25
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างซ฾าย No.26
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างขวา No.24
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างขวา No.25
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ D ข฾างขวา No.26
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างขวา No.24
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างขวา No.25
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ D ข฾างขวา No.26
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างซ฾าย No.30
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างซ฾าย No.31
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างซ฾าย No.32
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างซ฾าย No.30
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างซ฾าย No.31
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างซ฾าย No.32
Stainless steel crown
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างขวา No.30
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างขวา No.31
Stainless steel crown Sankin ฟันบนซี่ E ข฾างขวา No.32
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างขวา No.30
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างขวา No.31
Stainless steel crown Sankin ฟันล฽างซี่ E ข฾างขวา No.32
Stanlers Steel crown Molar (บรรจุ 96 ตัว/ชุด)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ CENTRAL ซ฾าย (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ CENTRAL ขวา (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ LATERAL ซ฾าย (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ LATERAL ขวา (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ CUSPID บน (1:5 ตัว)
STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าซี่ CUSPID ล฽าง (1:5 ตัว)
3M STAINLESS STEEL CROWN ฟันหน฾าบน
POLY CROWN (1:5 ตัว)
Crown ฟันหลัง (Ion crown) (1:2 ตัว)
Refill crown ssc. สําหรับเด็ก (1:2 ตัว)
Refill crown Isoform (1:5 ตัว)
POLY CROWN KIT C-180
POLY CROWN KIT C-180
SSC Posterior crown (1:96 ตัว)
Sankin Crown
FIRST PRIMARY (1:5 EA)
SECOND PRIMARY (1:5 EA)
Crown ฟันหลัง (Ion Cr.) refill (1:2ตัว)
Crown ฟันหลัง (Ion Cr.) (1:140 ตัว)
Ion crown bicuspid (1:5 ตัว)
Temp Crown (1:5 ตัว)
CROWN ฟันหลัง ( Iso form) 1:64 ตัว
SSC. PERMANENT MOLAR SET ( 1:84 EA )
Temporary crowns molars ซ฾าย-ขวา (บน)
Temporary crowns molars ซ฾าย-ขวา (ล฽าง)
Primary Molar kit (ฟันหลังเด็ก UNITEX) 1:112 ตัว
3M-POLY-C180 POLY CROWN KIT C-180
SSC. ฟันหน฾าน้ํานม Central
SSC. ฟันหน฾าน้ํานม Lateral
SSC. ฟันหน฾าน้ํานม Cuspid
SSC. ฟันกรามน้ํานม ซี่ D บน
SSC.ฟันกรามน้ํานม ซี่ D ล฽าง
ฟันกรามน้ํานม ซี่ E บน
SSC. ฟันกรามน้ํานม ซี่ Eล฽าง
SSC. ชุดฟันหน฾า (1:72 ตัว)
SSC. ชุดฟันหลัง (1:96 ตัว)
SSC. Unitex
SSC. Sankin
SSC PERMANENT MOLAR REFILL (1:5ตัว)
Bone fine
Chisel No.36/37
CHISEL ตรง
Chisel โค฾ง
Chisel TG
Chisel No.1
Chisel No.2
Chisel No.3
Chisel No.4
PEESO DRILL #1
PEESO DRILL # 2
PEESO DRILL # 3 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL #1 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL # 2 (1:6 ตัว)
PEESO DRILL # 4 (1:6 ตัว)
Foley cat No14
Foley cat No.16
ELASTOMULL
Elevator perio (MOLT 9)
Foley catheter No.8
Foley catheter No.10
Foley catheter No.12
VITRA BOND & SCOTCHBOND (Liquid 5.5 ml., Powder 9 g.)
OCHSENBEN CHISEL CO3
Periodental probe
Periosteal Retractor
RHODES CHISEL C 36/37
Ochien bien chisel # C04
Guide สําหรับเจาะนํา Vac drain
Mallet
Mefix
Trephine Drills
Cruciform screwdrive shaft ยาว 70 มม.
E301 APEXO Elevator
E5 Schmeckebier Elevator
E4 Schmeckebier Elevator
Quide, included in DIA 332
Head, grundot, to be used with drilling Equipment
Fiber Optic(หัวจ฽ายไฟ,สายไฟ,ข฾อต฽อ)
Sponge holder forecps
Oring Obwegesre-Free sh/bl ขนาด 22 cm. 8 3/4"
Oring Obwegesre-Freer bl/bl ขนาด 22 cm. 8 3/4"
Wolford Sagital Clamp 25 cm.
Spatular Osteotome 7 m, 16.5 cm. 6 1/2"
Micro straight reciprocating saw GD 305, DBGM
                 ้
ชุดผ฽าตัดเล็ก สําหรับเด็ก (1:9 ชิน)
Peeso Drill #4 ( 1:6 ตัว )
Hargis Mandibular Body Retractor ขนาด 18 cm.
Champy bone Biopsy Trephine .SSM Diameter
Rough drill insert ,1.5 mm. Dia for screws with up to 2.0 mm. Dia thread
Metzenbaum Scissor with Tungste carbide i serts curved 18 cm/7"
Bone wax
SAW BLADE,ANGLED,8x4 MM,SHANK 55 MM
SAW BLADE,ANGLED,16x12MM,SHANK 55MM
Stotage container
Pin Drive Blade,2.0 mm. Auto-Pilot
Linear Activation Tool, Combination
Angular Activation Tool
Transverse Activation Tool
Screwdriver Blade, Cruciform
Handle for Drill Guide
Single Drill Guide Insert
Cheek Retractor
Trocar, for Drill Guide
Screwdriver Handle
Mandibular Distraction Device, 20 mm.
Mandibular Distraction Device, 35 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 60 mm. x 10 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 60 mm. x 15 mm.
2.0 mm., Auto-Pilot Pin, 90 mm. x 10 mm.
2.0 mm.,Auto-Pilot Pin,90 mm. x 15 mm.
1.5 mm., Drill Bit, 135 x 20 mm, Strayker Shaft End
1.5 mm., Drill Bit, 135 x 20 mm, Dental Shaft End
Double Drill Guide Insert
01-0137 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR,RIGHT,19.5 CM
01-0138 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR,LEFT,19.5 CM
02-0287 MEAD MALLET,W/REPL FACES,17 CM
Replacement faces,Mead Mallet
VS 805.03 Sciss.,7.0" (180mm),RH,Stilet type,0.2x0.15mm,crv.,Ss,T/H
VF 731 Fcps.,7.2" (185mm),RH,0.5x0.4mm,platform 6mm,TC jaws
VH 608.01 Needle Holder.,7.1" (180mm)R/H 0.3x0.4,str,titanium Universal
01-0952 CHAMPY BIOPSY TREPHINE,4MM DIA
                         ฽
หัวกรอสําหรับเจาะกระดูก (TREPHINE DRILLS SET) รุน 22349.00
           ้
หัวกรอเจาะกระดูกเนืองานปลูกทํารากฟันเทียม No.1750-340
            ้
หัวกรอเจาะกระดูกเนืองานปลูกทํารากฟันเทียม No.1760-345
"Emergency screw" HT X-Drive 2.3x5mm
Spatula Osteotome, 7mm,16.5cm
ROWE'S DISIMPACT FCP,LEFT&RIGHT,23CM
LISTER Bandage Scissors 14 cm
ALLIS Tissue Forceps 15 cm 5x6
BACKHAUS Towel Forceps 9 cm
BACKHAUS Towel Forceps 11 cm
IMF SCREW,SELF DRILLING,2.0x5MM (BLUE)
IMF SCREW,2.0x7MM (GOLD)
Straight connector
Vixone Nebulize w/mouthpiece,Tee
  ่
เครืองมือวัดความยาวและกว฾างของกระดูก
   ่
เครืองมือจับกระดูก
หัวกรอกระดูกชนิดพิเศษ (MICRO OSCILLATING SAW #5090
Beriplast P. 0.5 gm.
Electrode Surgery Refill
Freeze dried bone (LIFENET) ขนาด 0.5 cc.
Freeze dried demineralized bone (Cortical powder 5 cc.)
K.Y. Jelly
Spongostan (gel foam) 1:24 ชิน ้
Dum Bach Titanium Mesh sheet ขนาด 225x78x0.5 mm. (plate)
ก฾านสําหรับใส฽ Dimond disc
          ้
Colla Plug ( 1:10 ชิน )
Fresofol 1% 20 ml.
Steile water for injection 20 cc. (1:50 หลอด)
Ultrasound tranmiss in gel
01-0370 FIBER OPTIC INST CABLE,BIFURCATED,10 FT
Freeze dried bone ชนิด DFDBA (LIFENET) ขนาด 0.25 cc.
PILOT FLOTATION CHAIR PAD 16"x16"
PEDIATRIC HORSESHOE HEAD PAD
Freeze dried bone ขนาด 1.2 cc.
01-9086 WAND,2.0 PLATE HOLDING
Colla Plug
ชุดพ฽นละอองยาต฽อกับชุดช฽วยหายใจ
Disposible Flex tube W/22M connector
Hook ring Large (Hook สําหรับ Mask ดมยา)
Bone graft (Bos 1-2mm.) 0.5 g้  ฺ
Bone graft (Bos 0.25-1mm.) 0.5g.
Bone graft (Bos 0.25-1mm.) 0.25 g.
มีด Skin graft
             ้
ใบมีด Skin graft (1:10 ชิน)
Spongostand std. ขนาด 7x5x1cm.
OTA Bone Collector 100 (33-000030)
Skin hook ชนิด 1 เขียว ้
DISSEC. SCISSORS,BABY-METZENBAUM,CVD,SC
POW R CUT IRIS SCISSORS,CURVED,9CM
FINE SCISSORS,CVD,SC
SCISSORS REYNOLDS FINE,SHSH,CVD,SC
          ฽
Bipolar Cord (รุนเก฽า)
Bayonet Bipolar Forceps Length 17.3cm,Tip Wide 1.0mm,Bayonet,Flat Tip
Dextran 40 (500 ml.)
Transmine (1:50) 250 mg./5 ml.
Voluvent (500 ml.)
Nitroglycerine inj. 10 mg./10ml.
Bone Tutoplast Cancellous Partiles 0.25-1 mm/ขนาด 0.5 cc.
ฺ้ one Tutoplast Cancellous Partiles 0.25-1 mm/ขนาด 1 cc.
 B
 ขวด Vaccum drain 200 cc.
 ขวด Vaccum drain 600 cc.
 ชุดปูองกันการติดเชือ้
 ชุดผ฽าตัดโรคเหงือก
 ซอง Hot air roll 3"x200 ม.
 ที่แขวนน้ําเกลือ
     ้
 บันไดขึนเตียง
 Amalgum carrier
 Hot air tape 3/4"x 50 ม.
 แปรงล฾างมือสําหรับงานผ฽าตัด
 Penrose drain Size 7/16x1/4x18"
 Natural Latex Tubing ขนาด 1/8x1/32 (1:1 ม฾วน:50 ฟุต)
 Natural Latex Tubing 3/16x3/32 (1:1ม฾วน:50ฟุต)
 Saw blade GC 615 (1:10 อัน)
 Royal - 35 Disp skin stapler
 Silastic block ขนาด 2 3/4" * 4 1/2" * 1/2"
 Steri-Strip ของ 3 M.
 Steri-strip (3M) R.1541 (1:50 ซอง)
 Sugarman files
 W19131T Surgicel 5x7.5 cm.(1: 24 ชิน)้
         ฾
 Mouth prob ผูใหญ฽
 Tegaderm 1624W
 Micropore 1" (3M) (1 กล฽องบรรจุ 1 ม฾วน ยาว 10 หลา)
 Hyran-palen ขนาด 11 mm.
 Rae nasal tube No.4.5 ไม฽มี cuff
 Rae nasal tube No.5 ไม฽มี cuff
 Rae nasal tube No.6.0 มี cuff
 Rae nasal tube No.6.5 มี cuff
 Rae nasal tube No.7.0 มี cuff
 Rae nasal tube No.7.5 มี cuff
 RIBBION RETRACTOR ขนาด 50 mm.,33 cm.
 RIBBION RETRACTOR ขนาด 76 mm.,33cm.
DISTRACTION
Tegaderm ขนาด 15 cm.x 20 cm.
Membrane Non-Porus รหัส 1725 NP
Mini vacuum ขนาด 30 cc.
Survac 400 Single ขนาด 200 cc.
D-light Sensor Reusable REF733910 Da-tex Ohmeda
01-7707 ORG OBWGSR RET,UP,70X14MM,22CM
017732 ORG OBWGSR RET,DN,70X14MM,22CM
Acrylamide PAGE,250 g
N,N-Methyllene bis-acrylamide,25 g
Tris Ultrapure,500 g
Bromophenol BLUE,10 g
01-7737 OBWEGESER RAMUS RETR 11x15x70
01-0137 HARGIS MEDIAL, RAMUS RETR, RIGHT
01-0138 HARGIS MEDIAL RAMUS RETR, LEFT
01-0247 ROWES DISIMPACT FCP ,LEFT ,23CM
01-0248 ROWES DISIMPACT FCP ,RIGHT ,23CM
90-0134 GEN PURPOSE RETR ,WITH F/O CLIP
01-0371 Fiber oplie Instrument cable,1.83 m,with stors adaptor
01-7707 OBWEGESER RETR,CVD UP 14x70MM
01-7732 OBWEGESER RETR,CVD DN 14x70MM
Tower Clip
SCISSORS EYE CURVED HEAVY
NB-DIA5690 GUIDE BONE MILL WP
GC610R SHANK FOR GC615
Elevator curved #EL3C
Elevator #EL5C
Spilt beak forcep #F150AS
Spilt beak forcep #F151AS
Molt curette #CM4
Tegaderm ขนาด 4.4x4.4 ซม. (1622W)
01-9086 2.0 PLATE HOLDING WAND
Trocar Handle With Cannula Attached,2.0system
01-2556 CHEEK RETR,SEMI RIGID,TROC
24-1124 2.0MM TROCAR
24-1126 2.0MM DRILL GUIDE,SMALL
24-1128 2.0 Plate Hold On Cannula,Sm
OTA Bone Collector 100
Nasal cannula child
SINGLE BLOOD BAG CPD,CPDAI 450 cc. (1 กล฽องมี10 ถุง)
Oxygen Flowmete pipeline with Humidifier
51-0986 KELLY SCISSORS,CURVED,16CM,6-1
Gubisch Kliner Nasal Hool Deli
Gubisch Osteotome 3mm. W ALU HDL
Cottle Chisel Grad Hollow Grinding 5mm.
Cottle Chisel Grad Hollow Grinding 12mm.
Gubisch Fanous Nasal Osteotome Deli Str
SC Nasal Scrs Heymann 18cm Deli
SC Plus Fomon Dorsal Scs 13 cm Ang
SLIM DISS SCRS HM CVD 14CM SH/SH
GRNWALD NASAL DESS FCPS 16CM SER
Mckenty Periost Elevator4mm Wide 13cm.
Freer Periost Elevato SH/BL
Quthrie Double Hook SH 1.5mm.
DESMARES LID ET 14MM.
FOMON RASP HM FIG 2/5 20CM.
Teflon Cut Block F Nasal Cartilage
Gubisch Aufricht Nasal Retr 20cm.
Oxygen Flowmeter with Humidifier Bubble-jet and Adaptor Ohmeda
       ่
ASPFR6 เครืองดูดน้ําเลือดและน้ําลาย
        ่    ้
CM10,11 เครืองมือขูดเนือเยื่อ
  ่   ้     ้
เครืองมือกันและดึงเนือเยื่อ
Halogen bulb 22.8V 50W (1pack/8pcs)
Pedi-lite Reusable pediatric sensor REF73393 Datex-Ohmeda
10-40100 Prof. or Table Pad Medium
ALVEOLAR RIDGE TITANIUM OFFICE CONTAINER
CM-60-0861-001 Needle Electrode Coarse
Periosteal Molt # P9
Suction Tip # ASPER 10
Suction Tip # Asper 12
ROCH.-OCHSNER Hem.Fcps. 18 cm cvd 1x2
Bone curette # CM 11
Cheek retractor # CRM
Cheek retractor # CRC
RU 3010-18 HEMOST.FCPS OCHSNER-KOCHER,STR.,1x2T.
Electrode Surgery Tip
Root Tip pick ตรง
Root Tip pick ซ฾าย-ขวา
Container ขนาด 465x280x150 mm. พร฾อมส฽วนประกอบครบชุด
PERIO PROBE
LUXATOR #EL5C
LUXATOR #EL3C
                           ้
Pressure moulding materials Imprelon S. 1.0 mm(1:10 ชิน)
                          ้
Pressure moulding materials copyplast 1.0 mm(1:10 ชิน)
Minnesota retractor (CRM)
Five in One # S
T - Piece ด฾านไม฽เท฽า
T - Piece ด฾านเท฽า
Hematoceit red tip (1000 tube/box)"EM"
BABY-MIXTER DISSECTING FORCEP,18 CM
REYNOLD SCISSOR,CVD,14.5 CM.
DG VASCULAR NEEDLE HOLDER,17.5 CM.
Hemoclip applier small length 7.75" tip curved
Hemoclip Ligating Clip small (Box of 24)
2.7 mm. Angled Reconstruction plate
Royal 35W Disp skin stapler Cat #54887
N.S.S IRRIGATION (SAFETY CAP) 1000 ML.
WE-537061W Open Applier 6"
WE-537061W Open Applier 8"
ROYAL35W DISP SKIN STAPLER R
01-3552 CENTER STEM, SOLID
01-3551 DISTRACTION ASSEMBLY
ฟอรแมาลีน (Formaldehyde Solution)12x450 ml.
245.200 2.7 mm. Reconstruction Plates 6 Holes
245.210 2.7 mm. Reconstruction Plates 8 Holes
245.220 2.7 mm. Reconstruction Plates 10 Holes
245.230 2.7 mm. Reconstruction Plates 12 Holes
245.240 2.7 mm. Reconstruction Plates 14 Holes
245.250 2.7 mm. Reconstruction Plates 16 Holes
245.260 2.7 mm. Reconstruction Plates 18 Holes
245.270 2.7 mm. Reconstruction Plates 20 Holes
245.280 2.7 mm. Reconstruction Plates 22 Holes
245.290 2.7 mm. Reconstruction Plates 24 Holes
245.400 2.7 mm. Reconstruction Plates 4+4 Holes
245.410 2.7 mm. Reconstruction Plates 4+16 Holes
245.420 2.7 mm. Reconstruction Plates 4+16 Holes
245.430 2.7 mm. Reconstruction Plates 5+17 Holes
245.440 2.7 mm. Reconstruction Plates 5+17 Holes
245.450 2.7 mm. Reconstruction Plates 6+18 Holes
245.460 2.7 mm. Reconstruction Plates 6+18 Holes
245.480 2.7 mm. Reconstruction Plates 2+2 Holes
245.490 2.7 mm. Reconstruction Plates 3+3 Holes
245.510 2.7 mm. Reconstruction Plates 26 Holes
245.520 2.7 mm. Reconstruction Plates 28 Holes
245.530 2.7 mm. Reconstruction Plates 32 Holes
245.590 2.7 mm. Reconstruction Plates 5 Holes
245.610 2.7 Reconstruction Plates Condyle 3+2 Holes
245.620 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 3+2 Holes
245.630 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 3+3 Holes
245.640 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 3+3 Holes
245.650 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 3+3 Holes
245.660 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 3+3 Holes
245.710 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 16+3 Holes
245.720 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 16+3 Holes
245.730 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 18+4 Holes
245.740 2.7 Rcconstruction Plates,Condyle 18+4 Holes
245.750 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 20+4 Holes
245.760 2.7 Reconstruction Plates,Condyle 20+4 Holes
2.4 mm.Locking recon plate angel 5x22 hole left
2.4 mm. Locking recon plate angle 5x11 hole
2.4 mm.Locking recon plate angle 5x22 hole right
2.4 mm.Locking recon plate angle 5x11 hole left
2.4 mm.Locking recon plate straight 12 hole
2.4 mm.Locking recon plate Straight 18 hole
2.4 mm. Locking recon plate straight 24 hole
3-D Low Profile Bone Plates, 0.6 mm. 54-06342 4X4 holes, rectangular segments
01-08204 Mini Bone plates straight 4 holes regular
01-08203 Mini Bone Plates Straight 4 holes medium
01-08205 Ditto; 4 holes long
01-08206 Ditto; 6 holes regular
01-08207 Ditto; 6 holes long
01-08208 Ditto; 8 holes regular
01-08216 Ditto; 16 holes regular
01-08230 Ditto; L-shape right regular
01-9231 Ditto; left reguar
01-9232 Ditto; right long
01-9233 Ditto; left long
01-08234 Ditto; right medium
01-08235 Ditto; left medium
01-08240 Ditto; T-shape 90 regular
01-08241 Ditto; 90 long
01-08248 Ditto; Double-T-shape 90
01-08250 Ditto; Y-shape regular
01-08251 Ditto; long
01-08260 Ditto; Double-Y-shape regular
01-08262 Ditto; long
Mini plate Adaptation dia 2 20 holes รหัส 243.090
Mini plate dia 2 straigth 20 holes รหัส 243.190
Bone Bovine Bio-Oss (BOS 1-2 mm) 0.5 g.
Bone Bovine Bio-Oss (BOS 0.25-1 mm) 0.5 g.
BONE FILE #BF1X
BONE FILE #BF3X
01-3585 1.5MM 6-HOLE CURVED PLATE
01-3580 1.5MM 5-HOLE STRAIGHT PLATE
PLATE,2.0/1.0 4 HOLE MED CURVED
PLATE, 2.0/1.0 6 HOLE REG CURVED
PLATE, 2.0/0.6 2MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 4MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 6MM CHIN
PLATE, 2.0/0.6 8MM CHIN
01-3584 2.0 MM 4-HOLE LEFORT 1 PLATE
MODEL PLATES KIT
Plate wire cut forcep
Plate holder forcep, angle Tip
Plate holder forcep, straight
Template angle 5x11 hole
Template angle 5x22 hole
Template straight 12 hole
Template straight 18 hole
Template straight 24 hole
          ้
Sof-kling ขนาด 3 นิว X 4.1 หลา
Cortex Screws 6 mm.
Cortex Screws 10 mm.
202.012 2.7 mm. Cortex Screws 12 mm.
Cortex Screws 14 mm.
Cortex Screws 16 mm.
Cortex Screws 18 mm.
Cortex Screws 20 mm.
SCREWDIVER MIRUSCONE
Counter Torques ceraone W.P. DIA 5020
Machine screw driver ceraone W.P. 24 mm. DIA5310
Counter Torques Mirus Cone W.P. DIA 5550
Machine screw driver Mirus Cone W.P. DIA5190
043.041S SOLID SCREW,SLA 4.1/8MM+TI
043.0425 SOLID SCREW,SLA 4.1/10 MM+TI
043.0435 SOLID SCREW,SLA 4.1/12 MM+TI
Scewdriver machine unigrip 25mm #29152
Screwdriver machine unigrip 30mm #29153
Screwdriver machine 20 mm. UniGrip
Screwdriver machine hexagon 20 mm.

Cortex screw 1.5 ขนาด 14 mm.
Cortex screw 1.5 ขนาด 16 mm.
Cortex screw 1.5 ขนาด 18 mm.
Cortex screw 1.5 ขนาด 20 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 4 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 6 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 8 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 10 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 12 mm.
Cortex Screw 2.0 mm. ขนาด 14 mm.
Cortex Screw 2.0 mm. ขนาด 16 mm.
Contex Screw 2.0 mm. ขนาด 18 mm.
2.7mm Cortex Screw L. 12mm.
2.7mm Cortex Screw L. 18mm.
2.7mm Cortex Screw L. 20mm.
01-08405 Titanium Bone screw self-tapping 0 2.0X5 mm.
91-2007 Ditto; 0 2.0x7 mm.
01-08409 Ditto; 0 2.0X9 mm.
01-08411 Ditto; 0 2.0X11 mm.
01-08413 Ditto; 0 2.0X13 mm.
01-08415 Ditto; 0 2.0X15 mm.
01-08457 Ditto; Energency 0 2.3x7 mm.
Cortex Screw: dia 2 mm. long 10 mm. รหัส 211.010
Titanium Bone Screw, ''Cross-Fit'',Dial.1.7x4mm.
Titanium Bone Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.7x5mm.
Titanium Bone Screw,''Coss-Fit'',Dia.1.7x6mm.
Titanium Bone Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.7x10mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x4mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x6mm.
Titanium Bone Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.2x8mm.
Emergency Screw,''Cross-Fit'',Dia.1.4x5mm.
Emergency Screw, ''Cross-Fit, Dia.1.4x7mm.
Emergency Screw ''Cross-Fit'',Dia.1.9x5mm.
Metal Screwdriver Handle for 1.7,1.9 mm
"Cross-Fit" Screwdriver Blade for 1.7,1.9 mm.
"Cross-Fit" Screwdriver, 13 cm.,1.2/1.4 mm.
Twistdrill,Stryker Shaft End,dia.1.0x46 mm.
Twist Drill Stryker Shaft End,Dia.1.3x47 mm., 5mm. Stop
Twist Drill Stryker Shaft End,Dia.1.3x53 mm.,12mm. Stop
"Cross-Fit" Implant Module, Empty,for 1.7x1.9 mm.
Implant Sterlizing Container
Diameter Screws 1.5 mm.
Diameter Emergency Screws 2.0 mm.
Bone Fixation Screwdriver
Screwdriver-Dental Latch
Drill Bit-Dental Latch
Lag Drill Bit-Dental Latch
Drill Bit -Straight Handpiece
Straight Platc Titanium
Autoclavable Organizer Block
Bone Block Clamp Cortical Block Clamp With Slotted Tip
99-3582 THREADED FIXATION SCREW 2x25MM
THREADED FIXATION SCREW 2x15MM
45MM CRANIAL SCREW
65MM CRANIAL SCREW
Drill bit ขนาด dia 1.5x52 mm. รหัส 513.080
Drill bit ขนาด dia 1.5 mm. ยาว 110/85 รหัส 310.16
Drill bit ขนาด dia 2 mm. ยาว 100/75 รหัส 310.19
Drill bit ขนาด dia 2 mm. ยาว 125/100 รหัส 310.21
Drill bit เส฾นผ฽าศูนยแกลาง 1.5 mm. ยาว 50 mm.
Screwdriver Standard 17cm.
Screwdriver Hexagon short
OTA Bone Collector (ชุด Suction กระดูก)
Crosshead miniscrew 2.5x1.6x6
Crosshead miniscrew 2.5x1.6x7
Selfdrilling miniscrew 2.5x1.6x7
Selfdrilling miniscrew 2.5x1.6x8
miniscrew 1.6x7
miniscrew 1.6x8
miniscrew SH 1413-07
miniscrew SH 1514-07
Tap for 2 mm. ยาว 24/53 รหัส 311.19
Tap for 2 mm. ยาว 38/100 รหัส 311.21
Tap for 2.7 mm. ยาว 33/100 รหัส 311.26
Tap for 2.7 mm. ยาว 40/125 รหัส 311.28
Tapered Riciprocating Blade Thin (22.5 mm. Cut Edge)
           ้
Sof-kling ขนาด 3 นิวX 4.1 หลา
หัวจี้ไฟฟูาชนิดเข็ม
              ้
Elastic Bandage ขนาด 3 นิว X 4 เมตร
COBAN ขนาด 3" X 5 หลา (1:24 ม฾วน) 3M
Alcare presnet No.4 (1:1ม฾วน)
Alcare presnet No.5 (1:1 ม฾วน)
Bone Graft Material (BOS 0.25-1mm.) 0-5gm.
            ฺB
Bone Graft Material (้ OS 1-2mm.) 0.5gm.
BIO-GIDE 25x25 mm.
Lendermann No.168
Lendermann No.169
Expansion Screw 600-300 ( 2 ทาง )
Expansion Screw 600-301 ( 2 ทาง )
Expansion Screw 600-302 ( 2 ทาง )
Distal Screw 600-502
Distal Screw 600-500
COVER SCREW FLANGE FIXTURE
Lip and Cheek Retractor, Photohook Self-Retainning
BLADE, 1.5MM HIGH TROQUE CROSS DRIVE ANGLE
1.5 X 4MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 5MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 6MM HT SD X-DR SCR,EA
1.5 X 7MM HT SD X-DR SCR,EA
1.87 X-DR HT SCREW
10MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
15MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
20MM MULTI TOOTH ALVEOLAR DIST
10MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
15MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
20MM SNGLE TOOTH ALVEOLAR DIST
GREEN 1.5/2.0MM HANDLE
BLADE, 1.5MM HIGH TORQUE CROSS-DRIVE
1MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
2MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
3MM SHIM PLATE FOR ALVLR DIST
CONTRA DRIVER SMALL
PATIENT DRIVER
PICK-UPS
CHAMPY BIOPSY (1:3ชิน)้
2.7Angled Recon4+16H/L32+128,L
2. 7Angled Recon4+16H/L32+128,R
2. 7Angled Recon5+17H/L40+136,L
2. 7Angled Recon6+17H/L40+136,R
2. 7Angled Recon6+16H/L48+144,R
2. 7Angled Recon6+18H/L48+144,L
2.7 Straight Recon 14H/L112mm.
2.7 Straight Recon 16H/L128mm.
2.7 Straight Recon 18H/L144mm.
2.7 Straight Recon 20H/L160mm.
Straight Recon 22H/L176mm
Straight Recon 24H/L192mm
อุปกรณแยืดกระดูกใบหน฾าส฽วนกลาง
คานควบคุมก฾านยึดอุปกรณแยืดกระดูกแบบคงที่
  ่
เครืองมือขันอุปกรณแยืดกระดูกบริเวณใบหน฾า
ด฾ามจับก฾านขัดหมุดไขยืดกระดูก
ก฾านสําหรับจัดหมุดยืดกระดูกแบบ High torque
Chromic gatcut ขนาด 2/0 (รหัส W.440)
Chromic gatcut ขนาด 2/0 (รหัส W.441)
Chromic gatcut ขนาด 2/0 (รหัส W.448)
Chromic gatcut ขนาด 3/0 (รหัส W.437)
Chromic gatcut ขนาด 3/0 (รหัส W.447)
Chromic gatcut ขนาด 3/0 (รหัส W.481)
Chromic gatcut ขนาด 3/0 (รหัส W.656)
Chromic gatcut ขนาด 4/0 (รหัส W.435)
Chromic gatcut ขนาด 4/0 (รหัส W.480)
Chromic gatcut ขนาด 4/0 (รหัส W.548)
Chromic gatcut ขนาด 5/0 (รหัส W.653)
Chromic gatcut ขนาด 6/0 (รหัส W.802)
Dexon ขนาด 0 Standard code number 7003-61
Dexon ขนาด 1 Standard code number 7003-71
Ethilon 2/0 (1626 T)
Ethilon ขนาด 3/0 (รหัส W.1621 T)
Small crown crimping plier
Ethilon ขนาด 3/0 (รหัส W.320)
Ethilon ขนาด 4/0 (รหัส W.1620 T) (1:24 ซอง)
Ethilon 4/0 W319 (1:12 ซอง)
Vieryl 4/0 (W9506T)45ซม.16มม. (1:24 ชิน)   ้
Ethilon ขนาด 5/0 รหัส W.1616 T (1:24 ห฽อ)
Ethilon ขนาด 3/0 (รหัส W.1852 T)
763-W526 Ethilon 5/0
Ethicon ขนาด 6/0 (รหัส W. 506)
Ethicon ขนาด 6/0 (รหัส W. 507)
              ้
Ethibond 5/0 W6934 (1:12 ชิน)
Ethilon 4/0 (W1612T)
W1851T Ethilon 6/0 เข็ม 13มม.
W2813 ETHILON 9/0 BV130-4 (1:12ซอง)
ETHILON 8/0 6MM CUR O
PROLENE BLU 45CM M0.14 8/0
W2808 เอทธิลอน 8/0 เข็มคู฽ 6.5 มม.ราวดแ
W2812 เอทธิลอน 8/0 เข็ม 4.75 มม.ราวดแ
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.334 (1:36)
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.321 (1:36 ชิน)้
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.327
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.333
Mersilk ขนาด 2/0 รหัส W.503 (1:3 โหล)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.328 (1:3 โหล)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.502 (1:12 ชิน) ้
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.546
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.570 (1:12 ห฽อ)
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.577
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.587H (1:36 ชิน)   ้
Mersilk ขนาด 3/0 รหัส W.598
W21301 Mersilk Ligatures 13x60 cm
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.329 (1:12 ชิน)  ้
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.501
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.508 (1:12 ซอง)
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.549
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.582
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.586
Mersilk ขนาด 4/0 รหัส W.604
Mersilk 5/0 (W.500)
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.528
                  ้
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.580 (1:12ชิน)
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.581
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.670
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.529
Mersilk ขนาด 5/0 รหัส W.812
                 ้
Mersilk 5/0 12 mm.3/8 (1:12 ชิน) W.580
                   ้
Mersilk 3/0 เข็ม 20 มม.W.672 (1:12 ชิน)
Mersilk 6/0 W812 (1:12 ขิน) ้
Silk black,BR6-0 CE-2 DA(12mm) (8886123813)1:12pk
โคทเทคไวคริล 4/0 เข็ม 16 มม. คอมพาวดแ
P.D.S. II ขนาด 2/0 (รหัส W.9125 T)
P.D.S. II ขนาด 3/0 (รหัส W.9124 T)
P.D.S. II ขนาด 3/0 (รหัส W.9116 T)
P.D.S. II ขนาด 4/0 (รหัส W.9115 T)
P.D.S. II ขนาด 4/0 (รหัส W.9950 T)
P.D.S. II ขนาด 5/0 (รหัส W.9777 T)
P.D.S. II ขนาด 5/0 (รหัส W.9775 T)
P.D.S. II ขนาด 6/0 (รหัส W.9600 T)
P.D.S. II ขนาด 6/0 (รหัส W.9601 T)
พี.ดี.เอส. ทู 5/0 เข็ม 13 มม. (W.9863T)
P.D.S. II 4/0 Clear (W.98737T)
P.D.S. II 5/0 Violet 45 cm. (W98647)
Plain catgut ขนาด 4/0 (รหัส W.810)
Plain catgut ขนาด 5/0 (รหัส W.637)
Plain catgut ขนาด 2/0 (รหัส W.521)
Plain catgut ขนาด 2/0 (รหัส W.451)
Plain catgut ขนาด 3/0 (รหัส W.436)
Plain catgut ขนาด 3/0 (รหัส W.471)
Plain catgut ขนาด 4/0 (รหัส W.470)
Plain catgut ขนาด 4/0 (รหัส W.547)
Plain catgut ขนาด 6/0 (รหัส W.860)
Chromic cat gut No.3/0 รหัส W.481 (1:10 ซอง)
Chromic cat gut No.30 (1:10 ซอง)
Vieryl No.0 (W9364)
Coated vicryl ขนาด 0 (รหัส W.9464)
Coated vicryl ขนาด 1 (รหัส W.9213)
Coated vicryl ขนาด 1 (รหัส W.9373)
Coated vicryl ขนาด 2/0 (รหัส W.9522 T)
Vicryl 2/0 W9582T (1:24 ซอง)
Coated vicryl ขนาด 3/0 เข็ม 16 มม.W.9444
Vicryl Plus 3/0 VCP427H (1:36 ซอง)
Vicryl 4/0 W9443 (1:12 ชิน)้
Coated vicryl ขนาด 4/0 (รหัส W.9443)(1:12 ซอง)
Coated vicryl ขนาด 5/0 (รหัส W.9442)
Vicryl 5/0 (W.9442)
Coated vicryl ขนาด 6/0 (รหัส W.9552)
Coated vicryl ขนาด 6/0 (รหัส W.9779)
Vicryl 3/0 W9507T(1:12 ชิน)  ้
Vicryl No.6/0 (W.9500T)
Coated vicryl ขนาด 0 (W9361)
Coated vicryl ขนาด 1 (W9362)
Coated vicryl 6/0 (W9831T)
Coated Vicryl 5/0 เข็ฒ 17 มม. Round W9105
Prolene ขนาด 2/0 (รหัส W.295)
Prolene ขนาด 3/0 (รหัส W.8870)
Prolene ขนาด 4/0 (รหัส W.8683)
Prolene ขนาด 4/0 (รหัส W.525)
Prolene ขนาด 5/0 (รหัส W.527)
Prolene ขนาด 5/0 (รหัส W.8890)
Prolene ขนาด 6/0 (รหัส W.8003 T)
Prolene ขนาด 6/0 (รหัส W.523)
Vicryl rapide ขนาด 0 (รหัส W.9963 T)
Vicryl rapide ขนาด 2/0 (รหัส W.9962 T)
Vicryl Lapid (W 9932T)
Vicryl rapide ขนาด 4/0 (รหัส W.9922 T)
Vicryl rapide ขนาด 4/0 (รหัส W.9919 T)
Vicryl rapide ขนาด 5/0 (รหัส W.9915 T)
4/0 Silk Atraumatic Needle 3/8 (1:12 ซอง)
DAFILON 75CM 2/0 DS40 (C0932035)
DAFILON 75CM 5/0 DS16 (C0935123)
Ammure tube No.6 (1:13 นิว) ้
Ammure tube No.6 1/2
Ammure tube No.7 (1:13 นิว)  ้
Ammure tube No.7 1/2(1:13 นิว)  ้
Extensi0on tube (one way) diameter 1.1 mm. ยาว 120 ซม.
Extension tube (one way) 18"
Extension tube (one way) 36"
N-G tube No.16
Oral tracheal tube ไม฽มี cuff No. 4.0
Oral/Nasal tube ไม฽มี cuff No.4.5
Oral/Nasal tube ไม฽มี cuff No.5.0
Oral/Nasal tube ไม฽มี cuff No.5.5
Oral tracheal tube มี cuff No. 6.0
Oral tracheal tube มี cuff No. 6.5
Oral/Nasal tube มี cuff No.7.0
Oral tracheal tube มี cuff No.7.5
Oral/Nasal tube มี cuff No.8.0
Rae nasal tube No.4.5
Rae nasal tube No.5.0
Rae nasal tube No.5.5
Rac oral tube No.6 มี cuff
Rac oral tube No.6.5 มี cuff
Rac oral tube No.7.0 มี cuff
Rac oral tube No.7.5 มี cuff
Rac oral tube No.8.0 มี cuff
Rac oral tube No.4 ไม฽มี cuff
Drainage Tube CH-09 รหัส 20026 (1เส฾นยาว 14 ซม.)
                   ้
Combitube ESO/tracheal FR.37 (1:10 นิว)
Separate Clear Tube (1:144 ชิน) ้
Speculum Nasal Medicon Cottle 67.03.52
Rae oral ไม฽มี cuff No.3
Rae oral ไม฽มี cuff No.3.5
Rae oral ไม฽มี cuff No.4.5
Rae oral มี cuff No.5.0
Rae oral มี cuff No.5.5
SUCTION TUBE,YANKAUER STANDARD
N-G Tube No.14
Nasal air-way No.6
Nasal air-way No.6.5
Nasal air-way No.7.0
Nasal airway No.7.5
Nasal airway No.8.0
สายยาง เนซัลออกซิเจน แคนนูลา (ผูใหญ฽)฾
Oral airway No.1
Oral airway No.3
Oral airway No.4
Laryngeal mask airway
Oral / Nasal มี cuff No.5.0
Oral / Nasal มี cuff No.5.5
Anesthesia Calibration gas (1:1.8 ml.)
แกีสไนตรัสอ฿อกไซดแ (ฝากอัด)
แก฿สไนตรัสอ฿อกไซดแ ขนาด 25kg. (TIG)
แก฿สไนตรัสอ฿อกไซดแ ขนาดเอฟ
แก฿สอ฿อกซิเจน ขนาด 1คิว
แก฿สอ฿อกซิเย฽น ขนาดเอฟ
แก฿สอ฿อกซิเย฽น ขนาด 7 คิว
แก฿สออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.12
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.14
สายยางดูดเสมหะพลาสติก No.8
สายยางแดง Catheter No.10
สายยางแดง Catheter No.8
Oral tracheal tube มี cuff No. 7.5
สายยาง Cathester สีส฾ม No.10 ยาว 12 นิว ้
สายยาง Cathester สีส฾ม No.12 ยาว 12 นิว  ้
สายยาง Cathester สีส฾ม No.14 ยาว 12 นิว   ้
สายยางดูดเสมหะ No. 18
Penrose Drain
Adult cuff
Adult cuff (หน฾ากาก,ตัวบีบ,Airway 4 อัน)
Barrierbac's
Tlexible connector ยาว
Tlexible connector สัน้
DERMICLE ขนาด 1" (DURAPORE) (1:12 ม฾วน)
ECG electrodes (1:3 ตัว) (RED DOT. AD.MICROPORE)
Elastic Bandage 3"
elbow connector
Corrugate
แบตเตอรี่ RGM ( P/N 6050-0001-379) 1/6
สาย Line RGM (P/N 6026-0000-009) 1/10
Face mask buble gum # 3
Face mask strawbery # 4
Fuse RGM (P/N 6050-001-059) 1/4
Test strip แผ฽นวัดน้ําตาลวันทัช (1:50 ใบ)
         ฾
I.V fluid set (ผูใหญ฽)
Microdrip Pediatric J.V. Set
Micropore 1" (3M) (1:12 อัน)
Normal contral solution
Oxygen mask with bag for adult
Oxygen mask with bag for child
Pediotrie Cuff
Pediatrie euff width 8.25 ซม.
Reservoir bag ขนาด 1L
Reservoir bag ขนาด 2 L
Small adult cuff width 10.5 ซม.
Sodaline
Stylet กลาง
Stylet เล็ก
Stylet ใหญ฽
Tegaderm ขนาด 10*12 cm.
Three Ways
TVX Flow Transducer Cartridge (S/N 237-2228-870) 1/10
Y-Connecter
ชุดบําบัดฉุกเฉิน (ชุดฟื้นชีพแบบใช฾มือบีบ ชนิดซิลิโคน เด็กโต)
MIXING TIPS
กระเป฻าไฟฟูา
Mixing Tip (ชมพู) 50:pck.
Transpore (3M) No.1527 C (1:3 ท฽อน) ขนาด 4 นิว ้
Lancets
             ้
Strip coform ASS (1:64 ชิน)
Strip faciform A.SSORTMONT (1:56 ชิน) ้
EPI-GUIDE RESORBABLE MEMBRANE
    ่
ชุดเครืองพ฽นยา
Breathihg circuit Adult
Breating circuit Child
กระป฻องใส฽น้ําพร฾อมฝา (ใช฾กับถัง Oxygen)
Silicone mask adult No.4
Silicone mask adult No.5
Oxygen mask without bag
Face mask silicone No.0
Face mask silicone No.1
Sodaline
Head otap (Four Tailed Harness) Adult
Head otap (Four Tailed Harnes) Child
Steam integrator, 250 ea/box
EO Integrator, 250 ea/box
M1131A : Adult/Pediatric SpO2 Sensor
MIXING TIP (MT 200 เหลือง)
MIXING TIP (MBC)
WEDGE DISPENSER , ASS.PKG 500
NOBEL TITANIUM BUR KIT #28945
B5L-Round End Taper 856/018
Finger Spreader No. FM
Finger Spreader No. M
Finger Spreader No. MF
Finger Spreader No. XF
Finger Spreader No. XF-M Assorted (1:6 ตัว)
LONG NECK BUR (1:6 ตัว)
Biomend ขนาด 15x20 mm. (สีเขียว)
Colla Plug
หลอดทดลอง Screw cap ขนาด 16x150 มม. Pyrex
CF BURS CONE ROUND FG 22 MM. #12
FILE CLIP
Finger Spreader No. FF
Finger Spreader No. F
Paper point ความยาวพิเศษ
Paper point Assorted
IVORY RUBBERDAM PEEDO FRAME
Rubber dam clamp No.0
Rubber dam clamp No.00
Rubber dam clamp No.1
Rubber dam clamp No.2
Rubber dam clamp No.2A
Rubber dam clamp No.4
Rubber dam clamp No.5
Rubber dam clamp No.6 หรือ 210
Rubber dam clamp No.7
Rubber dam clamp No.8
Rubber dam clamp No.8A
Rubber dam clamp No.9 หรือ 211
Rubber dam clamp No.12A
Rubber dam clamp No.13A
Rubber dam clamp No.14
Rubber dam clamp No.14A
Rubber dam clamp No.18
Rubber dam clamp No.25N
Rubber dam clamp No.27
Rubber dam clamp No.29
Rubber dam clamp No.201
Rubber dam clamp No.206
Rubber dam clamp No.209
Rubber dam clamp No.212
Rubber dam frame (Ivory)
Rubber dam frame No.6
Rubber dam punch
Rubber dam clamp No.SA212
Rubber dam clamp No.23
Rubber dam clamp No.27N
Rubber Suction Tip cover (1:10 ตัว)
Hoffman's clamp
Rubber dam clamp No.12
Lentulo 21 mm. ( 1:4 ตัว )
Lentulo 25 mm. ( 1:4 ตัว )
Lentulo Assorted ( 1:4 ตัว )
Rubber dam clamp No.26N
Cavit G
Cleaning Solution of Obtula II
R.C. Prep (1:9 g.)
Himoden solution
Septodont Racestyptine Haemostatic Solution ขนาด13 ml.
Largal Ultra
Steijliz
Cresophene
Vitapex (1:2 gm.)
Endodontic locking pliers EPL1
Racestyptine solution(1:13mL)
Thermal Protector of Obtula II
Applicator Needle of Obtula II
Hamostet สําหรับยึดฟิลมแใส฽ช฽องปาก
Retro-Mirror (1:3 อัน)
Hand driver
Hangger สําหรับล฾าง film 1 film
Finger ruler stainless steel
Reamer 21 mm.
Reamer 25 mm.
RETRO BERUTTI
Dimond-coated retro micro-tips No.S12-90D
Diamond-coated retro micro-tips No.ETPR
Diamond-coated retro micro-tips No.ET18D
Diamond coated - retro micro-tips No. ET25
Probe (สายต฽อ Root Zx)
     ่
ตะขอเกียว Root Zx
Composhape CSG RA 4255
PROROOT MTA ,5 DOSE
Glade gidden bur ( 1:6 ตัว )
PEESO DRILL ( 1:6 ตัว )
AH PLUS ( 1: Base : Catalyst : 4 ml. )
AH 26 ( 1: Liquid : 4 ml.)
ENDO ACCESS No.2
ENDO Z
GLYDE INTROPAKAGE (1: glyde 2 syrings)
SLEXOBND PLASTIC
SNAPEX SYSTEM (1: Filmnoder 3 , Bileblock 4)
Endo Set 2x25 mm.,3x21 mm. S07,S04, Wrench
Endo Posterior Condensor 8
Endo Posterior Condensor 9
Endo Posterior Condensor 10
Root Keeper 500
PROROOT MTA ,1 DOSE
Pro Root MTA Tubes
Glyde Refill (1syring)
Root canal plugger
B5 - ROUND END TAPPER (D16)
B6 - ROUND END TAPPER (D8)
B7S - FLAME NEEDLE (D2)
C7 - FLAME NEEDLE (D4)
C15P - POLISHING BUR
A17P - POLISHING BUR
A3P - POLISHING BUR
A5P - POLISHING BUR
Endo Ray , 2 pack
Endo Ray , 4 pack
Uni-bite , 1 pack
Uni-Bite , 6 pack
Castroviejo #NH5020
หัวTipงานรักษาราก ET25
หัวTipงานรักษาราก ETBD
BLISTE FILES (1:4file)
SYSTEM B TIP
Periotome Posterier
Periotome Anterier
ET 20 TIP
ET 18D TIP
Retro-Surgery S12-7D Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S12.9ND Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S13LD Dimond Coated Tip
Retro-Surgery S13RD Dimond Coated Tip
Set of Retroprep SS Mirriors W Reg Handle #9790010
CM6 Large Oval Mirrors #9790008
CX-1 CARR EXPLORER #9740040
Metal Dento - Infusor Tips (20)
LARGE BL-DNDED PLUG P-11
Cancellier Kit 1Handle 4Tube #9740010
W1-2 West Perforation Repair LG1-2 #9740020
W3-4 West Perforation Repair SM3-4 #9740021
Microsugical suction small #9750044
Rubber suction tips (Pkg of 50)
Apexit plus
IRS STARTER KIT
ET 25 TIP (Nobium)
ET20D หัวTipงานรักษารากฟัน
ET 20 D DIAMOND COATED TIP
ET 40 D DIAMOND COATED TIP
ET 40 TIP
Mixing Root canal Gun Curve
Endo Success Set
Opalescence Endo Kit
               ้
Micro Operner 010.04 (1:3 ชิน)
Micro Operner 015.04 (1:3 ชิน) ้
Micro Operner 010.06 (1:3 ชิน)  ้
           ฽
Root Canal Model รุน SI-U6
Root canal Scaler (EWT)
BOND CUTTERS FG 26 MM. #12
Pulp Canal Sealer EWT
RE-Mark ORT Orthodontic Adaptor LT
RE-Mark ORT Orthodontic Handle
RE-Mark MT/ORT Drill 1.2 mm.
Messing Root Canal Gun Curved
ET 25 TIP S (Nobium)
TIP No.10P
ET 20 D DIAMOND COATED TIP
ET 40 D DIAMOND COATED TIP
ORAL TIP (1:50อัน)
MIXING TIP (MULTICORE) 1:50อัน
Gate drill 28 mm. (1:6ตัว)
K3 ROTARY FILE
TIP NO.1
TIP NO.1 (SLIM)
Metal Dento - Infusor Tips (1:100 ตัว)
RealSeal Paints Assorted (XF-FF-MF-F-FM-M)
RealSeal Tapered # FF
RealSeal Tapered # FM
RealSeal Tapered # XF
RealSeal Tapered # MF
RealSeal Tapered # F
RealSeal Tapered # M
RealSeal Intro Kit 04
RealSeal Intro Kit 06
RealSeal Intro Kit
Element RealSeal Cartride Refill Guage 20
Element RealSeal Cartride Refill Guage 23
RealSeal Sealant
RealSeal Primer 6 ML.
System B
IMPLANT DEPLAQUERS-SET
IRRIGATION PROBE INTRO KIT
Black Mini Tips 100 pk
Smartmix Tip Luxacore
UltraCal XS Kit
Root Canal Gun
        ้
Endoray (1:2ชิน)
Endoray Basket (Replacement)
MICRO OPENER 010.04
Gutta percha cone xx-Fine (150ตัว/กล฽อง)
Gutta percha cone x-Fine (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.FF (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.MF (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.F (1:120 ตัว)
Gutta percha cone No.FM
Gutta percha cone No.M
Gutta percha cone Assorted
Gutta percha of Obtula II
Gutta percha Fine (PD.1/1800 ตัว)
Gutta percha x -Fine (PD.1/1800ตัว)
Gutta percha xx - Fine (PD. 1/1800ตัว)
Gutta percha point (1:120 ตัว)
             ้
Gutta Percha .04 (1:120 ชิน)
Gutta Percha .06 (1:120 ชิน)้
REALSEAL Gutta Percha
Gutta percha lateral cone
Gutta percha main cone
G.P. PTS 0.04 (22M) # 15-40
G.P. PTS 0.06 (22N) # 15-40
                ้
Gutta Percha Cone #30 (1:120 ชิน)
Gutta percha Cone # 15(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 20(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 25(1:120ตัว)
Gutta Percha Cone # 30(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone #35 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 40(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 45(1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 50 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 55 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 60 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 70 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 80 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 90 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 100 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 110 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 120 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 130 (1:120 ตัว)
Gutta Percha Cone # 140 (1:120 ตัว)
Gutta percha cone #45 (1:100 point)
Gutta percha cone (PD) No.15-100 (1:300 ตัว)
Gutta Percha Cone PD.#15 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#20 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#25 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#30 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#35 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#40 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#45 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#50 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#55 ( 1:300 ตัว )
Gutta Percha Cone PD.#60 ( 1:300 ตัว )
GUTTA PERCHA CONE#15 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#20 Hygenic (1:100 ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#25 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#30 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#35 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#40 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#45 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#50 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#55 Hygenic (1:100ตัว)
GUTTA PERCHA CONE#60 Hygenic (1:100ตัว)
Gutta percha lateral cone (1:120 ตัว)
ERA OV Gutta Percha Drill
G.P. PTS 0.04 (22M) #15-40
G.P.PTS 0.06 (22N) #15-40
                      ้
Gutta Percha Point Protaper UNV # F1(1:60 ชิน)
                       ้
Gutta Percha Point Protaper UNV # F2 (1:60 ชิน)
Gutta Percha Point Protaper UNV # F3 (1:60 ชิน) ้
Gutta Percha Cone No.FM (1:120ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.08 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.10 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.15 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.20 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.25 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.30 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.35 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.40 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.45 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm.No.50 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.55 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.60 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.70(1:6 ตัว)
H-File ความยาว 21 mm. No.80 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.90 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.100 (1:6ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.110 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.120 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.130 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 21 mm. No.140 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.08 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.10 (1:6ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.15 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.20 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.25 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.30 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.35 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.40 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. NO.45 (1:6 ตัว)
H-File ความยาว 25 mm. No.50 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.55 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.60 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.70 (1:6 ตัว)
H-Fileห ความยาว 25 mm. Ho.80 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.90 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.100 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.110 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.120 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.130 (1:6 ตัว)
H-Files ความยาว 25 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.15 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.20 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. NO.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.35(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.40(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.70(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. N0.80(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.120 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.130 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 25 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.120 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.130 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.140 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.15(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.20(1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.35 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.40 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.70 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm.No.80 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 28 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.08 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.10 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.15 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.20 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.25 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. NO.30 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.35 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21mm. No.40 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.45 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.50 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.55 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.60 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.70 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.80 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.90 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.100 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.110 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.120 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.130 (1:6 ตัว)
K-File ความยาว 21 mm. No.140 (1:6 ตัว)
Root canal file ขนาด 08-30 ความยาวไม฽ต่ํากว฽า 28 มม. (1:6 ตัว)
Root canal file ขนาด 35-60 ความยาวไม฽ต่ํากว฽า 28 มม. (1:6 ตัว)
Hyflose x-File 21mm.
HyFlose x-File 25mm.
HyFlose x-File 28mm.
K-file 30 mm. (1:6 ตัว)
K-file ความยาว 25 mm.
H-file ความยาว 25 mm.
ROTARY FILE K-3
BLISTER K 15 (4 Files)21 MM LENGTH
Amalgum file แบบต฽าง ๆ
        ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.15(1:6 ตัว)
         ่
File สําหรับเครือง EMS System401 Endodontic No.20(1:6 ตัว)