Docstoc

2005 startup.xls - Windsor Math

Document Sample
2005 startup.xls - Windsor Math Powered By Docstoc
					   Name        Score  Name         Score  Name         Score   Name       Score
 1  AnQuin Zhang     29  Sui Liang       40  Andy Kong       63  1 Yin Hui        44
 2  Frank Ban       22  Yifang Li       38  Xiao Qiao       49   Jingjing Ma      43
 3  Rebecca Lee      21  Sunny Lin       37  Christina Ren     45   Justin Liang     42
 4  Priscilla Vuong    20  Corey Yednorz     30  Kelsey Zhang      38   Yu Heng Huang     41
 5  Jason Fan       19  Lisa Tang       30  Sean Yamana      37   David Qian      41
 6  Sibo Liss       19  Shaurya Taran     29  Alex Xu        35   Xin Tan        40
 7  Omar Zghal      18  Jennifer Kwan     29  Lisa Mai        35   Timur Rvachev     39
 8  Elvan Di       18  Eric Zhao       28  Mongning Sun      33   Omar Rammo      37
 9  SophiaPark      18  Vick Yao        28  Shuang Xing Chen    30   Sue H.        36
10  Jason Hwang      17  George Yang      28  Xingliang Liu     30   Jack Shuai      36
11  William Su      17  Joanna Zhang      27  Cyrus Wu        30   Kuang-Yi Liu     36
12  Xinran Jia      17  Arush Kuthiala     26  Yu Weng        30   Michael Qin      36
13  David Shi       17  Jnying Shang      26  Sean Cruise      29   Lei Wu        35
14  Jackie Sun      17  Bilal Rammo      24  Stephanie Xuan     24   Zhiyuan Wu      34
15  Igor Mihajlovic    16  Simone Zhang      23  Andrew Zhou      24   Hong Li        33
16  Peter Wen       16  Andu Zhao       23  Shuyan Wei       22   Richard Ma      31
17  Jane Meng       16  Kaushal Chinnusamy   22  Michael Lee      20   Zhen Yu Shin     30
18  Jonathan Yu      16  Paul Seo        21  Joy Lee        18   Yetian Wang      30
19  Jenny Li       15  Manika Gupta      21  Tina Poon       17   John Lee       28
20  Sherin        14  Luchen Wang      20  Dorian Murariu     16   Lylia Yu       28
21  Usama Javaid     13  Jim Lee        20  Jen Zou        14   Zelong Le       26
22  Helen Duzhau     13  Ziru Zhao       19  Andrew Naaum      14   Xi Zhang       23
23  Connie Wang      13  Sindura Jamalapur   18  Valentina Spiridon    8   Minmin Luo      23
24  Ka Hi Leo       13  Juan Wang       18                  Jamie Mason      23
25  Andrew Wang      12  Tony Zhuang      17                  Lulu Li        22
26  Junbin Li       12  Kevin Lee       17                  Lowell Lee      21
27  Nicolette Askew    12  Shalon Liu       17                  Lily Sun       21
28  Golam Bappi      12  Minghon Zhang     16                  Adrian Petrescu    20
29  Puneet Bhardwaj    12  Linlin Li       16                  Ashika        19
30  Joanne Lay      12  Xiaohan Chen      16                  Zak Blacher      18
31  Robert elder     11  Mirabelle Li      16                  Lee Tao        18
32  Doris Rizvanolli   11  Eric Suen       15                  Yi Liu        16
33  Tyram Ngo       11  Scott Ngyuen      15                  Maria Nikolova    16
34  Malek Maghnie     11  Elena Valvasori    14                  Wen Yan Xie      15
35  Hira Khan       11  Hannah Jim       14                  Ali Khan       15
36  Anthia        10  Nathaniel Wang     14
37  Peter Alleuha     10  Xiaotian Ma      14
38  Aviva Blacher     10  Nick Brahmbhatt    13
39  Samin Khan      10  Pei Sun        12
40  Alisha Gaur      10  Peter Ma        11
41  Kevin Ng       10  Stefan Gertz      11
42  Eham Chowdhury    10  Settimo Jow      10
43  Tom Szymanski     9  Edward Langstone    10
44  Kevin Norohna     9  Abdullah Masoodi    10
45  Andrew Lau       9  Farrah Nakhaie      9
46  Rebecca Zhang    8  Mim Fatmi     8
47  Israa El-Masri   8  Danielle Fan   8
48  Ashley Lehman    8  Paula Linte    5
49  Jamal Mohamud    8  Benjamin Webber  4
50  Jason Li      8
51  Celia Czirgenti   7
52  Nasteha       7
53  Tina Lam      6
54  Hasitha Sridharam  5
55  Nick Cruise     5
56  Sam Howes      4
57  Vaness aBlenda   3
Name        Score
AnQuin Zhang        29
Frank Ban         22
Rebecca Lee        21
Priscilla Vuong      20
Jason Fan         19
Sibo Liss         19
Omar Zghal         18
Elvan Di          18
SophiaPark         18
Jason Hwang        17
William Su         17
Xinran Jia         17
David Shi         17
Jackie Sun         17
Igor Mihajlovic      16
Peter Wen         16
Jane Meng         16
Jonathan Yu        16
Jenny Li          15
Sherin           14
Usama Javaid        13
Helen Duzhau        13
Connie Wang        13
Ka Hi Leo         13
Andrew Wang        12
Junbin Li         12
Nicolette Askew      12
Golam Bappi        12
Puneet Bhardwaj      12
Joanne Lay         12
Robert elder        11
Doris Rizvanolli      11
Tyram Ngo         11
Malek Maghnie       11
Hira Khan         11
Anthia           10
Peter Alleuha       10
Aviva Blacher       10
Samin Khan         10
Alisha Gaur        10
Kevin Ng          10
Eham Chowdhury       10
Tom Szymanski        9
Kevin Norohna        9
Andrew Lau         9
Rebecca Zhang        8
Israa El-Masri       8
Ashley Lehman        8
Jamal Mohamud        8
Jason Li          8
Celia Czirgenti       7
Nasteha       7
Tina Lam      6
Hasitha Sridharam  5
Nick Cruise     5
Sam Howes      4
Vaness aBlenda   3
Name        Score
Sui Liang        40
Yifang Li        38
Sunny Lin        37
Corey Yednorz      30
Lisa Tang        30
Shaurya Taran      29
Jennifer Kwan      29
Eric Zhao        28
Vick Yao         28
George Yang       28
Joanna Zhang       27
Arush Kuthiala      26
Jnying Shang       26
Bilal Rammo       24
Simone Zhang       23
Andu Zhao        23
Kaushal Chinnusamy    22
Paul Seo         21
Manika Gupta       21
Luchen Wang       20
Jim Lee         20
Ziru Zhao        19
Sindura Jamalapur    18
Juan Wang        18
Tony Zhuang       17
Kevin Lee        17
Shalon Liu        17
Minghon Zhang      16
Linlin Li        16
Xiaohan Chen       16
Mirabelle Li       16
Eric Suen        15
Scott Ngyuen       15
Elena Valvasori     14
Hannah Jim        14
Nathaniel Wang      14
Xiaotian Ma       14
Nick Brahmbhatt     13
Pei Sun         12
Peter Ma         11
Stefan Gertz       11
Settimo Jow       10
Edward Langstone     10
Abdullah Masoodi     10
Farrah Nakhaie      9
Mim Fatmi         8
Danielle Fan       8
Paula Linte        5
Benjamin Webber      4
Name        Score
Andy Kong        63
Xiao Qiao        49
Christina Ren      45
Kelsey Zhang       38
Sean Yamana       37
Alex Xu         35
Lisa Mai         35
Mongning Sun       33
Shuang Xing Chen     30
Xingliang Liu      30
Cyrus Wu         30
Yu Weng         30
Sean Cruise       29
Stephanie Xuan      24
Andrew Zhou       24
Shuyan Wei        22
Michael Lee       20
Joy Lee         18
Tina Poon        17
Dorian Murariu      16
Jen Zou         14
Andrew Naaum       14
Valentina Spiridon    8
 Name       Score
Yin Hui          44
Jingjing Ma        43
Justin Liang       42
Yu Heng Huang       41
David Qian        41
Xin Tan          40
Timur Rvachev       39
Omar Rammo        37
Sue H.          36
Jack Shuai        36
Kuang-Yi Liu       36
Michael Qin        36
Lei Wu          35
Zhiyuan Wu        34
Hong Li          33
Richard Ma        31
Zhen Yu Shin       30
Yetian Wang        30
John Lee         28
Lylia Yu         28
Zelong Le         26
Xi Zhang         23
Minmin Luo        23
Jamie Mason        23
Lulu Li          22
Lowell Lee        21
Lily Sun         21
Adrian Petrescu      20
Ashika          19
Zak Blacher        18
Lee Tao          18
Yi Liu          16
Maria Nikolova      16
Wen Yan Xie        15
Ali Khan         15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:117
posted:7/2/2011
language:English
pages:7