Docstoc

Eldre-og-demens-Kvinnherad-nov-2010

Document Sample
Eldre-og-demens-Kvinnherad-nov-2010 Powered By Docstoc
					Hvem er de eldre?
 ”Øynene som ser”
Holdninger og aldring
        Holdninger til aldring og eldre

• Bestemødre har veldig store behåer. De er så store at
 jeg får hele rumpa og to knær inn i den ene rundingen. I
 den andre kan broren min sitte.


• På mormor er liksom puppene dobbelt så synlige. Det er
 fordi de har melket så mange familiemedlemmer.


• En bestemor er en som hele slekten har kommet ut
 gjennom. Da er det ikke så rart om hun blir litt slaskete i
 skinnet.
– Et sykehjem er et sted der alt er skrøpelig. Kommoden
 også. Vidar 5år
– På sykehjemmet lukter det middag i korridorene og Gud i
 krokene. Siril 7år
– Et sykehjem er et sted der man oppbevarer gamle folk og
 truer dem til å bo på rom med noen de ikke liker. De får
 medisiner og kjøttkaker, og hver lørdag får de formkake
 med rosiner i. Lene 5år

– Et sykehjem er en slags kennel for gamle folk. Familien
 kan sette bort de gamle hvis de skal på ferie eller hvis de
 vil være i fred. Men det er ikke båndtvang der. Preben 6år

         Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Gamle folk kan ikke lenger få barn
fordi de har tørket opp innvendig, og
babyer må jo ha vann mens de gror.
Heldigvis, sier nå jeg, for ellers kunne
man jo risikere at besteforeldrene fikk
massevis av onkler og tanter som
kanskje ble yngre og yngre.
       Hva er en holdning?• Holdninger er verdier og normer som
 synliggjøres i vår adferd!

• Vi har kjente (bevisste) og ukjente (ubevisste )
 holdninger.
                          Kirsti Solheim

http://www.youtube.com/watch?v=AZbg63Cj2ko
            Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
  Verdier i samfunnet•  Produktivitet
•  Effektivitet
•  Ungdom og skjønnhet
•  Aktivitet
•  Framtid
   Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Idealet
Hvem er
de eldre?

”Egen
 opplevelse”

”Aldring og
alderdom er en
erfaringsbasert
tilstand”
(Kirkevold s.23)
Èn gruppe eldre?
  SteinHusebøEthvert samfunn som rangerer mennesker i forhold til alder,
 kjønn, og etnisk bakgrunn, bryter med grunnleggende
 menneskerettigheter.
Hvordan vi som profesjonelle og private behandler våre
 svake gamle henger sammen med de enkelte
 rolleinnehaveres og samfunnets menneskesyn. Når en
 person med svekkelse blir til svekling krenker vi de
 gamles verdighet. Forholdet mellom ”hjelper” og
 ”mottaker” må baseres på grunnleggende respekt og
 likeverd.

        Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Et samfunns
sivilisasjon kan
måles i hvordan
samfunnet tar
omsorg for de
svakeste
     Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
        Demografi

Gjennomsnittlig levealder
 – Norge 1900:       kvinner    58 år
               menn      54 år
 – Norge 2004:       kvinner    82,3 år
               menn      77,5 år
 – Japan 2000:       kvinner    83 år
               menn      77 år
 – Sierra Leone:      kvinner    41 år
               menn      38 år

      Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
   Levealder
Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Eldrebølgen


Eldrebølgen
 1 400 000

 1 200 000
 1 000 000
                       90 år og eldre
  800 000
                         80-89 år
  600 000

  400 000
                         67-79 år
  200 000

     00
     2000       2010      2020      2030  2040  2050

Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).
 ”Kroppen må møte
   et økende
sykdomspress med

synkende reserver”
     Peter F. Hjort
 Sykdommer hos eldre
• Mange sykdommer

• Kroniske sykdommer    Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
     En god alderdom?


•  Håp
•  Fellesskap
•  Identitet
•  Mening
             Tillit
             bygges
            over lang
              tid


.....og brytes ned på
  kort tid
• Kva styrer vår virksomhet?

• Verdier?
• Lover?
• Rutiner?
           §
 Hvilke lover
 regulerer
helstjenester i
 kommunen?

     Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Viktige dokumenter
 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
  Samhandling om etisk kompetanseheving i
         kommunen


   Økt etisk standard på arbeidsplassen fører til:

   •   Stimulerende arbeidsmiljø
   •   Stimulerer motivasjon
   •   Gir mening i arbeidet
   •   Reduserer sykefraværet
   •   Øker evnen til mestring i arbeidet

05.07.2011                               26
            Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
     Vi må stille spørsmål
     om egen praksis

05.07.2011                          27
       Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
    Utfordringene i det daglige…
   •   Omfattende pleiebehov
   •   Mental svikt
   •   Sykdom
   •   Sårbarhet
   •   Avhengighet
   •   Makt05.07.2011                             28
           Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
05.07.2011                         29
       Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
          Etikk, hva er det?
    Etikk:
    • Læren om grunnleggende rette eller gale handlinger (google)
    • Det gode, det rette, og det rettferdige
    • Marie Aakre, leder i Rådet for sykepleieetikk:
    ”Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss”

    Lovverk:
    • Helsepersonelloven
    • Pasientrettighetsloven
    • Sosialtjenesteloven
    • Kommunehelsetjenesteloven
    • Internkontroll forskrift
    • Arbeidsmiljøloven05.07.2011                               30
            Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
         Etisk dilemma
• En valgsituasjon hvor vi - uansett hva vi velger – krenker
 verdier vi er forpliktet av (verdikonflikt)
• En valgsituasjon hvor vi opplever at det blir moralsk galt
 uansett hva vi gjør
• En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger
 mot ethvert handlingsalternativ05.07.2011                            31
         Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
    Kjennetegn på situasjoner som egner seg
         til etisk refleksjon:

   • De tar mer energi enn de gir
   • Du blir gående å tenke på sitasjonen lenger enn
    vanlig
   • Du gruer deg for lignende situasjoner
   • Din egen forventning til mestring reduseres
   • …men det som i utgangspunktet var negativt kan
    snus til noe positivt05.07.2011                            32
          Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
            Ulike prinsipper:
    • Autonomi
       – Selvråderett, selvstyre eller selvbestemmelse


    • Paternalisme
       – Far bestemmer


    • Velgjørenhet
       – Å gjøre vel, å ville det beste; ikke stort fokus på
        konsekvensene


    • Ikke skade
       – Å unngå skade; fokus på konsekvensene
05.07.2011                               33
            Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
    Etikk er et fag, moral er praksis

• Etikk (teori, trening, refleksjon) kan hjelpe oss til å
 oppdage og se klarere det vi ikke så lett legger merke til
 eller tenker over

• Etikk setter kritisk søkelys på våre:
   – Holdninger (hvordan vi er mot andre)
   – Handlinger (våre valg; vanskelige dilemmaer)
   – Institusjonelle ordninger og praksiser (rutiner,
    kommunikasjonsformer, hvordan ”gjør vi det hos oss”)
05.07.2011                              34
           Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
  Når har vi en etisk utfordring?
•  Når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre
•  Når ingen løsninger er riktige, men man må foreta et valg
•  Når det er uenighet om hva som er faglig riktig
•  Når pasient / pårørende klager på behandling
•  Når vi vet hva som er riktig, men ytre omstendigheter hindrer
  oss i å handle slik
•  Når ulike hensyn står i konflikt med hverandre
•  Når magefølelsen sier at noe er galt, men vi vet ikke riktig hva
•  Når vi ikke vet hva lovgivningen sier
•  Når kompetanse mangler


05.07.2011                             35
           Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
       Eksempler..
• Pasient på sykehjemmet som ikke vil ta til seg mat. Sier hun er lei av
 livet.

• Hjemmeboende pasient, lettere dement, men klarer seg noenlunde
 greit. Pasienten ønsker å bo hjemme, men pårørende står hardt på at
 hun må ha sykehjemsplass.

• Eldre, lettere utviklingshemmet mann (65) har røykt hele sitt voksne liv.
 Hjelpeverge har nå bestemt at han skal slutte å røyke og dette må
 personalet ta seg av.

• Eldre dame med fysisk funksjonsnedsettelse, men ikke demens. Får
 hjelp av hjemmetjenesten. Hun nekter personalet å hjelpe seg med
 personlig hygiene. Hun begynner å se ustelt ut, og lukter stramt.
 Pårørende er opprørt. Hva gjør du?
05.07.2011                               36
           Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
       om hjelpekunst...


At naar det skal lykkes En at føre et menneske hen til et
  bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde
  han der hvor han er og begynde der
Se det er er hemmeligheten i all hjælpekunst

For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae
 mer end han – men dog vel først og fremmest forstaae
 det han forstaaer

                       Søren Kirkegaard
 1 400 000

 1 200 000
 1 000 000
                       90 år og eldre
  800 000
                         80-89 år
  600 000

  400 000
                         67-79 år
  200 000

     00
     2000       2010      2020      2030   2040  2050

Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).


            Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
Forekomst av demens
 Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
      Kriterier for demens ICD-10
I  1. Svekket hukommelse, især for nyere data
  2. Svikt av andre kognitive funksjoner
    (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon)

  Mild:     Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet
  Moderat:    Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre
  Alvorlig:   Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig

II Klar bevissthet
III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial adferd;
  minst et av følgende:
  1. Emosjonell labilitet
  2. Irritabilitet
  3. Apati
  4.Unyansert sosial adferd

IV Tilstanden må ha en varighet av minst seks måneder

         Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
    Hvorfor kunnskap?

•  Makt
•  Avhengighet
•  Sårbarhet
•  Troverdig
•  Komplekse sykdommer
•  Mange medikamenter
•  Mer behandling i kommunen
•  Mer forebygging i kommunen
Eldreomsorg er spennende!!
      Ulik demenssykdommer

60

50

40

30

20

10

 0
   Alzheimer  Vaskulær  Alkoholbet  Andre
    55-60%    25%    5-7%   7-12%
      Forekomst

• Ca. 60 000 ramma av demens
• Ca. 50-100 personar i Vindafjord
• Ca. 7-8.000 nye årlig
• Relativt likt fordelt mellom menn/kvinner
• 70 % av alle bebuarar på norske
 sjukeheimar (97)
           Forekomst
        i relasjon til alder
35

30

25

20

15

10

 5

 0
   65-69  70-74  75-79  80-84  85-89  90-94  95-99
      Symptomer:

  Hukomelsesvanskar
  Desorientering
  Vanskar med praktiske gjeremål
  Språkvanskar
  Manglande evne til gjenkjenne
  Redusert oppmerksomhet
  Angst og depresjon
  Personlighetsforandringar
    Aldersdemens:


  Nedoverbakke sjukdom
  Varighet
  Årsak
  Risiko
  Behandling
  Rammer omgivelsane
    Peter Kemp:


“Slik vi betrakter et
 menneske, slik behandler
 vi det også”
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
Gode minner gir gode stunder
 Gløym ikkje
at den demente
  gløymer
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
   Livsvisdom frå forrige århundre:

At man, naar det i sannhet skal
 lykkes en, at føre et menneske hen
 til ett bestemmet sted,
først og fremmest maa passe paa at
 finde han der hvor han er, og
 begunde der.
Se det er hemmeligheten i all
 hjelpekunst.
          Søren Kirkegaard
“Te eldre me vette, te meir
kjeme da te oss, da so
skjedde i barndommen”
Sitat gjenlevende fra Telavåg om krigen
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
  Livsløp:
  I
Fødsel  Barndom  Ungdom  Gift  Barn  Arbeid  Pensjonist
    Sitat gamle far:


”Når eg ser på bildene,
så får eg hjelp
til å hugsa
det som eg har gløymt.”
Samtale og livshistorie
   Obs-demens målinger maks 144

120
100
 80
 60
                   Aug
 40
                   Nov
 20
 0
   Kand Kand Kand Kand Kand Kand
    1  2  3  4  5  6
        OBS-demens

•  Orientering
•  Hukommelse
•  Språk og kommunikasjon
•  Oppfatte og forstå
•  Selvhjelp
•  Følelsesmessige forhold
•  Sosial fungering
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
 Det verste er at eg holdt på
å miste trua på meg sjølv…..
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
Å verdsette fortida i nåtida
  Det er ikke tiden
   vi får i gave,
  men øyeblikket.

      Georges Poulet
Mange har svært
god hukommelse
 for stemning
  Haldningar
  Møta den eldre der han er
  Livshistorien
  Styrkja sjølvkjensla
  Gjenkjenning
  Nåtida
  Samtaleråd
       Livshistorien

• Etisk grunnholdning
• Forarbeid
 – Pårørande møte
• Utforming
• Bruk
• Frekvens
Kjære Ole Hansen

Du er jo bergensgutt, barnefødt på
Torvalmenningen.

Din far het Per Hansen og din mor
het Kari Hansen. Din far var
skomaker og hadde stort verksted i
Bergen. Din far var den siste
skomakermester i Bergen.
Dere var fem søsken.
Anne var eldst.
Grete var nesteldst, og reiste til
Amerika.
Hans var brannmester i Bergen.
  Leif overtok verkstedet.
  Ole - du var yngstemann.
Du Ole - du gikk på gymnaset og
startet egen radiobutikk i Strandgaten.
Du solgte også sykler i butikken.

Du giftet deg med Petra, og hadde et
godt og langt ekteskap.
Du og Petra hadde det svært godt i lag
og arbeidet sammen i butikken. Hun
var så veldig flink å sy lampeskjermer
som dere solgte.
Du var jo en av de første som hadde bil
før krigen - en svart Ford. Det var stas.
Men årene har gått. Du har hjemmet
ditt på Nordnes. Et hvitt rødlandshus
med en stor Rododendron i hagen.
Der bodde du og Petra sammen i
mange gode år.
Utdrag frå ein livshistorie

 Når far skulle ha noko gjort av
 reparasjoner, fekk han tak i Steinvoll
 frå Daldbygda. Det var berre han som
 var god nok. Då budde han på Lia til
 arbeidet var fullført, og då låg han på
 lemen. Då kunne han høyra Gustav og
 Agnes snakka i lag. Han har fortalt at
 Gustav spurde kona si om kvelden:
 “Har katten fått mat? JA svara mor di.
 Har hunden fått mat? JA svara mor di.
 Ja då kan me gå å leggja oss då
 Agnes.”
Det er ein flott familie du har, og mange
etterkomarar. Tenk at du har fem barnebarn
og sju oldebarn. Og fleire vil det sikkert bli.
Du har mykje å vera stolt over.

Du Lise har alltid vore så flink med hendene.
Du har både strikka, brodert og hekla. Eg
tenkjer på alle dei sengetepper og dukar som
du har hekla. Det er mange som kan gleda seg
over å leggja flott hekladuk på bordet som du
har laga. Nokon har fått av deg, andre har
vunne på basarar. Det var mange fine ting
som blei lodda ut som du Lise hadde laga.
Heldige var dei som vant.
Du har vore svært flink til å stella
heimen din. Alltid var det mykje folk i
heimen dykkar. Støtt var det familie
eller vener som stakk innom. Og alltid
gav du dei mat. Det var ikkje noko
smågryter med middagar du har laga
opp igjennom tidene. Og eg tenkjer på
alle dei kakene du har laga. Du var alltid
så gjestfri Lise. Eg trur det var gildt å
koma til deg.
Du har hatt mange interesser Lise. I
ungdomen var du med i Ungdomslaget. Du
var med og song i blandakor, og du har ei fin
sangstemme. Du likar godt viser og slagarar.
Og du likar godt å ta deg ein svingom. Men
det var nå mest i ungdommen.

Du har vore svært flink til å halda kontakten
med slekta. Eg tenkjer på alle dei turane de
har hatt for å besøkja tanter, onklar og
søskenbarn på Karmøy. Det er ikkje så mange
år sidan sist du var på Skare for å besøkja
Gustav og Brita.
Nå er du blitt åleine Lise. Derfor bur du nå på
Eio-tunet i Ølen.
Her har du ein fin heim med stova og alle
tingene dine. Hos deg er det alltid så fint.
Me er glade for at du vil bu her og ha heimen
din her. Du hjelper oss, og me vil gjerne
hjelpa deg. Ingrid og Lars er glade for at du
har det godt, og dei kjem og besøkjer deg her.
Me på Eio-tunet vil gjerna det me kan for at
du skal trivast her.
   Obs-demens målinger maks 144

120
100
 80
 60
                   Aug
 40
                   Nov
 20
 0
   Kand Kand Kand Kand Kand Kand
    1  2  3  4  5  6
        Reaksjoner

•  Ros
•  Skepsis
•  Det skrevne ord
•  Lettelse
•  Metning
•  Hyperaktivitet
•  Andre reaksjoner
   Sitat Anna:


Du kunne tru det var skrøyt alt
som står her, men eg skal seia
deg at det er heilt sant kvart eit
ord
       Sitat Anna:

Eg gløymer så mykje ut at eg blir i tvil
 om ting eg veit om. Endå eg veit at
 mannen min er død, så blir eg av og
 til i stuss.
Så er eg i tvil om det var i dag eller i
 går dotter mi var her.
Desstan kjem eg av og til ikkje på kva
 namnet til alle barnebarna mine er.
     Uttalar frå pleiarane

• Samtalane er samlande, beroligande og
 identitetsavklarande

• Å gjennomføra samtalen uten å ha heftet
 med, er meir engasjerande, friare og
 tryggare for den eldre
      Utalar frå pleiarane
• Breidare innsyn i livet deira
• Har fått augene opp for kor dyktige desse
 personane er
• Har fått større respekt for kvar enkelt
• Bidrar til individuell sjukepleie
• Lettare å følgja den eldre sin tanke
• Kan bruka historien til å løysa problem som
 oppstår
• Lettare å føra ein samtale, meir interesannt å
 snakka i lag
• Nå har me ting me kan snakka om. Nå har me
 meir å dela
• Samtalane bidrar til gylne øyeblikk
   Daglig samtale
   Dato oktober 2000  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11

101
   Anna        XXX
102
   Gurine       X  X
103
   Lise         X
104
   Anders       XXX
105
   Marit        X
106
   Lars          X
107
   Gunnar       x X X
108
   Peder         XXX
      Samtale-råd


•  Snakk om barndommen
•  Få fram det den eldre var flink til
•  Snakk om fellesopplevingar
•  Minner som får fram smil og latter
•  Bruk ein vennlig tone
•  Bidra til ein avslappa stemning
•  Ikkje set krav til den eldre
    Kommunikasjonsregler

• Det er av avgjerande betydning korleis me
 møter den demente
• All vår atferd må ha til hensikt å hjelpa den
 eldre å mestra
• All vår atferd må ha som metode å
 kommunisera respekt       Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem
• Lat det ikkje vera tvil om kven du er
• Vær høfleg og venleg
• Snakk klart, tydeleg og roleg
• Bruk enkle setningar. Stor taleflom
 kan virka forvirrande
• Lat gjerne dagligdagse opplysningar
 inngå i samtalen
• Gi ros så snart det høver
• Unngå spørsmål med “eller”
• Spør ikkje spørsmål den eldre ikkje
 kan svara på.
• Still ikkje spørsmål som du ikkje veit
 svaret på
• Spør aldri kvifor
• Ved spørsmål, bruk kven, kva, kor
• Gi alltid svar på det same spørsmålet
 som det var første gong
• Dra aldri i tvil det den eldre fortel
• Unngå å motsei eller korriger den eldre
• Unngå pinlige situasjoner for den eldre
• Hjelp til med å kompensera
• Hjelp den eldre til å oppleva at han
 mestrer situasjonen
• Ikkje konfronter den eldre med hans
 mangler
• Ta alt opp i beste meining
05.07.2011  Bjørgene omsorgssenter  94
       undervisningssykehjem
            Den enkelte har aldri
          med annet menneske å gjøre
             uten at han holder
           noe av dets liv i sin hånd.
           Det kan være meget lite
           en forbigående stemning
              en opplagthet
             man får til å visne
            eller som man vekker
        en lede som man utdyper eller hever.
       Men det kan også være så forferdelig mye
          slik at det står til den enkelte
        om den andres liv lykkes eller ikke.
                  K.E.Løgstrup
05.07.2011       Bjørgene omsorgssenter     95
            undervisningssykehjem
     Den enkelte har aldri
   med annet menneske å gjøre
      uten at han holder
    noe av dets liv i sin hånd.
     Det kan være meget lite
    en forbigående stemning
        en opplagthet
      man får til å visne
     eller som man vekker
 en lede som man utdyper eller hever.

Men det kan også være så forferdelig mye
   slik at det står til den enkelte
 om den andres liv lykkes eller ikke.
                 K.E.Løgstrup
         Noe
          Å lytte
        til ordene
   fra det andre mennesket
   kanskje ikke til alle ordene
men til dem som kommer dumpende
    nærmest av vanvare,
          lytte
        til klangen
     til smilet i stemmen
       hvis den smiler
    eller den brutte tonen
 i ordet som aldri skulle vært sagt
        Noe
        lytte
til pausen som plutselig er der
    plutselig er for lang
     og munnviken
  som skjelver umerkelig, for
   det er et eller annet
      bakenom
   noe bittelite kanskje
    og meget ensomt
      noe er det
       noe…

            Carl Fredrik Prytz

				
DOCUMENT INFO