; DIETA SO JAVOROV SIRUP - ZA BRZO I ZDRAVO SLABEEWE
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DIETA SO JAVOROV SIRUP - ZA BRZO I ZDRAVO SLABEEWE

VIEWS: 1,642 PAGES: 5

 • pg 1
									                        DIETA SO JAVOROV SIRUP
                        ZA BRZO I ZDRAVO SLABEEWE
ZA ZDRAVO SLABEEWE POTREBEN VI E
                    Ako pra{ate koj e najpopularniot metod na
     VRVEN KVALITET      slabeewe {to se praktikuva me|u `enskata i ma{kata
                  populacija kaj nas sigurno odgovorot }e bide dietata
                  so Javorov sirup. Taa e idealna za namaluvawe na
                  telesnata  te`ina,  no  i  za pro~istuvawe na
                  organizmot.  So  nejzino  primenuvawe mo`ete da
VITALIA JAVOROV          oslabete od 5 do 10 kilogrami i toa samo za 10 dena.
                  Toa se dol`i na aktivnoto namaluvawe na masnite

     SIRUP          naslagi i efikasnoto eliminirawe na toksinite od
                  teloto. Dietata so Javorov sirup mo`ete da ja
                  primenite tri do ~etiri pati vo godinata.

                    Dietata  so  Javorov sirup  pomaga i  vo
                  podobruvawe na kvalitetot na ko`ata i kosata,
                  rabotata na digestivniot sistem no i vo podobruvawe
         KLASA POVE]E   na psihofizi~kata sostojba. Po primenata na ovaa
                  dieta }e se ~uvstvuvate mnogu polesno, so pove}e
         OD DRUGITE    energija i `ivotna sila.


                        JAVOROV SIRUP NA VITALIA
                        SO NAJDOBROTO DO VRVNI REZULTATI

                               Osnovnata sostojka koja
                  vi e potrebna za sproveduvawe na ovaa dieta e temen
                  Javorov  sirup  od klasata  B  ili C.  Spored
                  ispituvawata na kanadskite instituti klasite B i C
                  imaat ista sodr`ina na hranlivi sostojki, no se
                  razlikuvaat spored intenzitetot na vkusot, ~istotata
                  i kvalitetot na po~vata kade {to se proizvedeni, {to
                  pak od svoja strana vlijae     vrz  cenata na
                  proizvodot.
                    Za da postignete najdobri rezultati treba da
                  odberete najkvalitetna sostojka, a toa e Javoroviot
REZULTATITE ]E DOJDAT SO 100%   sirup klasa B ili C so znakot na VITALIA. Toj
      ZDRAVJE         poteknuva od ~istite predeli na planinskiot masiv
                  Apala~an vo Severna Kanada.    I ne samo toa.
                  Javoroviot sirup na VITALIA e organski proizveden so
{to VITALIA u{te edna{ ja potvrduva svojata 10    ovaa  napivka  }e  go  snabdite  organizmot  so
godi{na opredelba na svoite konsumenti da im     neophodnite  minerali  i  vitamini  za  pravilno
ovozmo`i podobar kvalitet od ona {to ve}e se nudi   funkcionirawe. Odsustvoto na proteini vo tekot na
na pazarot.                      dietata  samo  }e  go  podobri  i  intenzivira
                           pro~istuvaweto na teloto od toksini.

   Razvojot na VITALIA se temeli vrz iskreniot      Zapomnete deka za vreme na dietata so javorov
priod kon svoite potro{uva~i. Za razlika od      sirup netreba da jadete druga hrana.
drugite, VITALIA Вi dava mo`nost za izbor. Sega
mo`ete da odberete javorov sirup spored sopstvenite     Dokolku ~uvstvuvate potreba mo`ete dopolnitelno
`elbi.  Direktnite  kontakti  so  kanadskite  da piete ~aj Slim & Fit od paletata na VITALIA, ~aj
proizveduva~i ovozmo`ija da vi ponudime javorov    od  nane  ili negazirana  voda.  Vo slu~aj  na
sirup klasa B i C so vrven kvalitet i najniska cena  opstipacija (zapek) se prepora~uva piewe na edna
so koja i Vie  }e mo`ete da ja sprovedete dietata  ~a{a ~aj Alkalaks dnevno..
so Javorov sirup i da gi po~uvstvuvate rezultatite     Koga }e zavr{ite so dietata vnimavajte na
od nea.                        ishranata vo narednite tri dena. Preminot vo redovna
                           ishrana treba da bide postepen, a hranata lesna i vo
                           pomali koli~ini. Imajte na um deka nagloto vnesuvawe
[TO     SODR@I DIETATA SO JAVOROV SIRUP?     na pogolemi koli~estva na hrana vo digestivniot
                           sistem mo`e samo da ja vlo{i negovata sostojba.
Ovaa    dieta se sostoi vo zamena na klasi~nite  Zatoa pridr`uvajte se kon slednive preporaki:
dnevni obroci so specijalno podgotvena napivka od
javorov sirup, limonov sok i voda. Za da go        Prv den: za pojadok priroden sok od ovo{je, za
podgotvite diet napitokot potrebni vi se slednite   ru~ek bistra supa od zelen~uk, za ve~era: varen
sostojki:                       zelen~uk
                              Vtor den: za pojadok priroden sok od ovo{je ili
-  2 golemi la`ici Javorov sirup na VITALIA     sve`o ovo{je, za ru~ek bistra supa od zelen~uk so
-  2 golemi la`ici sve`o isceden limonov sok     proso i vareno `ito (ja~men, oriz), za ve~era: `itni
-  prstofat (1/4 la`i~e) xumbir vo prav ili lut   snegulki potopeni vo orizovo mleko Rice Vita od
  crven piper                    paletata na VITALIA.
    (~ili) za podobruvawe na metabolizmot i       Tret den: za pojadok priroden sok od ovo{je ili
  cirkulacijata                   sve`o ovo{je, za ru~ek supa od zelen~uk so malku
-  300 ml topla ili studena voda           proteinska hrana na baza na soja, za ve~era `itni
                           snegulki potopeni vo soino mleko So Vita od paletata
      Site sostojki se me{aat za da se dobie   na VITALIA.
homogena te~nost.                     Vremetraeweto na dietata ne treba da go
   Za da gi postignete posakuvanite rezultati    nadminuva periodot od 10 dena. Dokolku sakate da ja
treba da konzumirate 6 do 12 ~a{i (2 do 4 litra) od  povtorite dietata treba da napravite pauza od 4
ovoj napitok dnevno. Sekoga{ koga }e po~uvstvuvate  nedeli.
glad ili  znaci na slabost ispijte edna ~a{a. So     Dietata so javorov sirup mo`e da ja primenuva
                           sekoj. Taa }e go pro~isti organizmot od toksinite
koi se naj~est pri~initel na bolestite. Licata so      Za desert odberete sve`o ovo{je. Najdobro ne{to
poseriozno  zaboluvawe ili specifi~ni  fizi~ki   {to mo`ete da go napravite za sebe vo ovoj period e
naru{uvawa, pred da po~nat so dietata treba da se   da gi odbegnuvate slatkite, crvenoto meso, pr`enata
konsultiraat so lekar.                 hrana, beloto bra{no i {e}er, kako i alkoholot. Ovie
                            produkti go zagaduvaat digestivniot sistem i go
                            ote`nuvaat pro~istuvaweto na organizmot od toksini i
      [TO AKO NE MO@ETE DA SE VOZDR@ITE OD    otrovi koi se pri~initeli na mnogubrojni zaboluvawa
      HRANA?                   i dejstvuvaat vrz zgolemuvawe na masnite naslagi.
                              Zamenuvaj}i go pojadokot i ve~erata so javorov
   Dokolku ~uvstvuvate deka ne mo`ete da go     sirup na VITALIA vsu{nost go prodol`uvate procesot
izdr`ite ovoj 10 dneven strog re`im na ishrana     na pro~istuvaweto na teloto inicirano so dietite. So
toga{ vi prepora~uvame druga, mo{ne efektivna     samoto toa pomagate i vo odr`uvaweto na   telesnata
“erzija na dietata koja se primenuva   vo pokratok  te`ina. Ovoj re`im praktikuvajte go sekojdnevno vo
vremenski inteval i toa od 5 do 7 dena. I vo ovoj   vremetraewe od eden mesec. Posle toa mo`ete da
slu~aj edinstvenata hrana koja se kosnumira vo     preminete na poslednata faza na pro~istuvawe, a toa
tekot na dietata e napivkata od javorov sirup     e ednodnevnata DETOKS- programa na VITALIA.
podgotven  spored navedeniot  recept.  Treba da
ispiete od 2 do 4 litra od napivkata dnevno. Bidete
ubedeni deka i vaka }e imate dobri rezultati vo          EDNODNEVENA PROGRAMA ZA PRO^ISTUVAWE
slabeeweto. So ovoj pokus tretman imate mo`nost da         NA ORGANIZMOT
namalite od 3 do 5 kilogrami od svojata te`ina.
                              Mnogumina retko pomisluvaat na svojot sistem za
                            varewe i otrovite koi se talo`at vo nego se do
KAKO    DA  JA  ODR@ITE  POSTIGNATATA  VITKA  momentot koga }e gi po~uvstvaat prvite znaci na por
      LINIJA?                  izrazeni preku bolka.
                              Ednodnevniot DETOKS-programa na VITALIA }e Vi
   Najuspe{en na~in za odr`uvawe na vitkata     ovozmo`i na ednostaven na~in da gi odbegnete ovie
linija koja se postignuva so ovaa dieta e da go    neprijatnosti. So celosna zamena na voobi~aenata
zamenite pojadokot i ve~erata so 2 do 3 ~a{i      hrana so napivka od javorov sirup barem eden den vo
napivka od javorov sirup na VITALIA, podgotven     nedelata na svojot organizam }e mu ovozmo`ite odmor,
spored predhodniot recept. So ova go prodol`uvate i  no i uspe{no pro~istuvawe, a so toa i odr`uvawe na
pomagate prirodniot proces na pro~istuvawe na     posakuvanata  te`ina. Poradi  svoeto blagotvorno
teloto koj najintenzivno se odviva vo tekot na     dejstvuvawe, ednodnevnata programa so javorov sirup
no}ta.                         na VITALIA mo`ete da go primenuvate vo tekot na
   Za ru~ek   konsumirajte leb od integralno   celata godina.
bra{no kako i proteinska hrana vo vid na vareno
belo meso, soja {nicli, soja top~iwa, pe~urki ili
riba. Za garnir odberete varen ili dinstuvan            KAKVI SE REZULTATITE?
zelen~uk. Sve`a salata mo`ete da jadete kolku {to
sakate no ne ja preza~inuvajte so maslo i sol.       Uspe{nosta na dietata so javorov sirup e dobro
Odli~no }e ve osve`i i bistra supa od zelen~uk.    poznata i priznaeta ne samo vo svetot tuku i kaj
nas.  Ovoj  fakt  nesomneno  go  potvrduvaat
mnogubrojnite  telefonski  javuvawa  na  na{ite
konsumenti koi go izrazuvaat svoeto     iskreno
zadovolstvo i voodu{evuvawe od efektite na dietata           2 la`ici javorov sirup
so javorov sirup na VITALIA.                          klasa B ili C
   Rezultatite se odli~ni i kaj ma{kata i kaj                 so znakot na
`enskata populacija. Pozitivnite iskustvata se                  VITALIA
dol`at pred se na vrvniot kvalitet na javoroviot
sirup klasa B i C na VITALIA koj e proizveden
organski (bio).
   Opredeluvaj}i se za javorov sirup so znakot na            ¼ la`i~e (prstofat)
VITALIA so sigurnost dobivate najdobar kvalitet i              xumbir vo prav
mo`nost za 100 % uspeh. I pokraj strogiot re`im na
ishrana karakteristi~en za ovaa dieta, sepak }e se
~uvstvuvate polesni i polni so `ivotna energija.
                                        300 ml topla
       BIDETE TRPELIVI I UPORNI                    ili studena voda

       Za vreme na dietata, posebno prvite tri
dena,  mo`no  e  da  po~uvstvuvate   slabost  ili
za{emetenost.  Toa  e   rezultat  na  aktivnata
detoksikacija koja se odviva vo organizmot.
              No  ne  otka`uvajte  se.             2 la`ici sve`o
           Slabeeweto bara vreme i napor.       ceden
                                         VITALIA Nikola - Skopje
           Ne  dozvoluvajte   eventualnite   limonov
                                     Proizvodstvo i trgovija so zdrava hrana
           mali gre{ki vo tekot na dietata      sok
                                       Tel.: (02) 321 7177; 311 3007,
           da ve razo~araat. Tie ne smeat
           da gi uni{tat va{ite predhodni                e-mail: vitalia@mt.net.mk
           napori. No va{ata negativna                   www.vitalia.com.mk
           reakcija    mo`e.    Gledajte
                              Izme[ajte go seto ova i napivkata e gotova. Treba
           dolgoro~no. Imajte doverba vo
           sopstveniot izbor i sposobnost    da ispiete od 6 do 12 ~a{i od ovaa napivka dnevno,
           za uspeh. Rezultatite }e dojdat    sekoga{ koga }e po~uvstvuvate glad ili znaci na
                              slabost. Pridr`uvajte se kon ovie preporaki i
           so 100% zdravje.
                              rezultatite }e dojdat so 100% zdravje.
                    [TO VI
                              Sostojkite potrebni za ovaa dieta mo`ete da gi
           TREBA ZA DA JA SPROVEDETE
                              nabavite vo diskontot na VITALIA, Tineks, Vero,
            DIETATA SO JAVOROV SIRUP      Tediko, Skopski pazar, Zegin, kako i vo aptekite i
                              prodavnicite za zdrava hrana.
       VITALIA
      SO VISTINSKI IZBOR
      DO NAJDOBRI REZULTATI
   Imate potreba od dopolnitelni informacii?
   Sakate da doznaete pove}e za zdravata
ishrana?

Povelete, javete se vo VITALIA. Na{iot stru~en
tim so zadovolstvo }e vi pomogneme da go
zapoznaete vistinskiot pat kon dobroto zdravje.

								
To top
;