; Slajd 1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Slajd 1

VIEWS: 5 PAGES: 40

 • pg 1
									                                UNIA EUROPEJSKA
      Regionalny Program Operacyjny          EUROPEJSKI FUNDUSZ
      dla Województwa Pomorskiego        ROZWOJU REGIONALNEGO200

         na lata 2007-2013
Procedura oceny projektów oraz
    kryteria wyboru
           15 listopada 2010 r.

     Kinga Dziewiątkowska- Seroka
    Departament Programów Regionalnych
     Departament Programów Regionalnych
     ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
     tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
     e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl
                                           Europejski Fundusz
INFORMACJE                                      Rozwoju Regionalnego


• Dnia 18 lutego 2008 roku uchwałą nr 62/85/08 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął

  „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
          dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.”*
• Po przyjęciu przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 21 lutego 2008 kryteria wyboru projektów
 zostały umieszczone w Uszczegółowieniu RPO WP (Załącznik nr 5.5) i stanowią podstawę
 oceny wniosków w konkursach. Aktualna wersja Uszczegółowienia z dnia 9 września 2010 roku.

                 Szczegółowe informacje
 dotyczące systemu wyboru projektów w ramach RPO WP 2007-2013 znajdują się w
          Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013
                   Wersja obowiązująca:
              PB RPO WP z dnia 26 sierpnia 2010 roku.
    dostępny w wersji elektronicznej na stronie Departamentu Programów Regionalnych
                 http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
                                      Europejski Fundusz
             TRYBY OCENY PROJEKTÓW              Rozwoju Regionalnego

 Oś Priorytetowa 1.        Oś Priorytetowa 1-9       Oś Priorytetowa 9.
 Działania 1.1. i 1.2.     (BEZ Działań 1.1., 1.2. i 9.3.)    Działanie 9.3.
 OCENA FORMALNA           OCENA FORMALNA        OCENA FORMALNA
   Instytucja          Departament Programów        Departament
 Pośrednicząca II st.         Regionalnych lub       Programów Rozwoju
                Instytucja Pośrednicząca II st.   Obszarów Wiejskich

OCENA WYKONALNOŚCI        OCENA WYKONALNOŚCI
          Zespół Ekspertów
                  OCENA STRATEGICZNA       OCENA STRATEGICZNA
                         Grupa Strategiczna
     WYBÓR PROJEKTÓW I PODPISANIE UMOWY Z BENEFICJENTEM
             Zarząd Województwa Pomorskiego
 MOŻLIWE PODPISANIE UMOWY Z:
 Instytucja Pośrednicząca II st.
                      Europejski Fundusz
                      Rozwoju Regionalnego
      OCENA FORMALNA


 WERYFIKACJA     OCENA       OCENA
SUMY KONTROLNEJ  DOPUSZCZALNOŚCI  ADMINISTRACYJNA
                              Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA                      Rozwoju RegionalnegoDokonywana przez:
• IP II st. dla działań w ramach OP1 bez działania 1.3;
•DPR dla działań 1.3 i OP 2 – 9 (bez działania 9.3)
•DPROW dla działania 9.3

•zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”

•ma charakter 0/1

•dokonywana w oparciu o kryteria formalne
                                           Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA: SUMA KONTROLNA                           Rozwoju Regionalnego


W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie zgodność
sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem.


Suma kontrolna      Złożony formularz wniosku o dofinansowanie musi zostać
             utworzony przy zastosowaniu aplikacji Generatora
             Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o
             naborze wniosków, przy czym suma kontrolna wersji
             elektronicznej formularza wniosku musi być zgodna z jego
             wydrukiem.


         możliwości jednokrotnego poprawienia błędu
           czas na uzupełnienie: 3 dni robocze
                                                                Europejski Fundusz
 OCENA FORMALNA: KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI                                           Rozwoju Regionalnego


 1. złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu > określone w ogłoszeniu o naborze wniosków
 2. wypełnienie wniosku w języku polskim
 3. kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu >Beneficjenci wymienieni w URPO WP, nie podlegający wykluczeniu z ubiegania

 się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , wymienieni w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 4. kwalifikowalność typu projektu > wymienione w URPO WP oraz ogłoszeniu o naborze wniosków
 5. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy) > wymieniona w URPO WP oraz ogłoszeniu o naborze wniosków
 6. zgodność z dokumentami warunkującym realizację projektu (jeśli dotyczy) > wymieniona w URPO WP,
 7. kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) > wymieniona w URPO WP, ogłoszeniu o naborze wniosków
 Dla Poddziałania 2.2.1 minimalna wartość projektu, co do zasady wynosi 2 000 000 PLN.
8. kwalifikowalność okresu realizacji projektu > okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków
9. maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) > URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków
10. poziom dofinansowania > ogłoszenie o naborze wniosków
Dla Poddziałania 2.2.1 maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 75%.
11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej > RPO WP 2007-2013                     brak możliwości uzupełnienia wniosku
                           na tym etapie
                                  Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA: KRYTERIA ADMINISTRACYJNE              Rozwoju Regionalnego
1. kompletność wniosku > Wniosek powinien być sporządzony:
w wymaganej liczbie egzemplarzy, zawierać wszystkie strony, posiadać
uzupełnione     wszystkie    wymagane    pola     zgodnie
z instrukcją wypełniania formularza wniosku, zawierać podpisy i pieczęcie
wnioskodawcy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w „Przewodniku
Beneficjenta RPO WP 2007-2013”,


2.kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników, „Przewodnik
Beneficjenta RPO WP”, przepisy prawa krajowego i wspólnotowego          możliwości jednokrotnego poprawienia błędu
           czas na uzupełnienie: 5 dni roboczych
                                   Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA: KRYTERIA ADMINISTRACYJNE              Rozwoju Regionalnego


 3. zgodność wskaźników monitoringowych z listą >Zastosowane wskaźniki
 monitoringowe we wniosku muszą być zgodne z listą wskaźników
 monitoringowych na poziomie projektu określoną dla poszczególnych działań/
 poddziałań RPO WP 2007-2013 oraz adekwatne do wybranego typu projektu.
4. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej >Weryfikacja deklaracji beneficjenta w
zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie
zgodnie z instrukcją postępowania stanowiącą załącznik 3 do „Przewodnika
Beneficjenta RPO WP 2007-2013”
5. kwalifikowalność wydatków > Wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku
(zarówno inwestycyjne jak i dotyczące instrumentu elastyczności) muszą być
zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w załączniku do
„Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013”, W przypadku projektów
objętych zasadami pomocy publicznej badana będzie również zgodność z
zakresem wydatków kwalifikowalnych określonych w ramach poszczególnych
rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania
pomocy publicznej.
            możliwości jednokrotnego poprawienia
            błędu czas na uzupełnienie: 5 dni
            roboczych
                                   Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA: KRYTERIA ADMINISTRACYJNE               Rozwoju Regionalnego
6. źródła finansowania projektu > We wniosku należy wykazać, iż montaż finansowy
jest kompletny i zawiera wymagane współfinansowanie krajowe oraz pokazuje jego
źródła. W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego
oraz jednostek podległych jst w rozumieniu ustawy o finansach publicznych nastąpi
weryfikacja poziomu wkładu własnego.

7. poziom dofinansowania (jeśli dotyczy) > Weryfikacja w zakresie:
odpowiednio ustalonego poziomu dofinansowania dla projektów generujących
dochód i nie objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, przy
zastosowaniu metody luki w finansowaniu;
odpowiednio ustalonego poziomu dofinansowania wynikającego z dopuszczalnej
maksymalnej intensywności pomocy określonej w ramach poszczególnych
rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy
publicznej.
           możliwości jednokrotnego poprawienia
           błędu
           czas na uzupełnienie: 5 dni roboczych
                                                 Europejski Fundusz
OCENA FORMALNA - PODSUMOWANIE                                  Rozwoju Regionalnego


  OCENA FORMALNA (30 dni roboczych od terminu składania wniosków*)                      0/1
* z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach przez dyrektora DPR lub jego zastępcę
   NEGATYWNA OCENA FORMALNA                                WNIOSEK
               LUB
NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓW W TERMINIE                              ODRZUCONY
         POZYTYWNA                                OCENA
        OCENA FORMALNA                             WYKONALNOŚCI
                               Europejski Fundusz
                               Rozwoju Regionalnego
      OCENA WYKONALNOŚCI
        Oś Priorytetowa 1-9 (BEZ Działania 9.3.)


    OCENA           OCENA          OCENA
TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA  FINANSOWO-EKONOMICZNA   ŚRODOWISKOWA
                                 Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: ZESPÓŁ EKSPERTÓW               Rozwoju Regionalnego
  Kolejnym etapem procesu wyboru wniosków, po pozytywnym przejściu
   oceny formalnej, jest ocena wykonalności dokonywana przez Zespół
  Ekspertów (ZE) powołany odrębnie dla każdego z działań lub poddziałań
   RPO WP 2007-2013 w ramach danego konkursu. Eksperci dokonują
  przedmiotowej oceny na podstawie kryteriów wykonalności zapisanych w

            Uszczegółowieniu RPO WP.


    Ocena ekspertów jest oceną „0/1”, co oznacza, że
    eksperci nie przyznają wnioskom punktów, oceniając
    jedynie, czy projekt jest bądź nie jest wykonalny pod
    względem wykonalności techniczno-technologicznej,
    finansowo-ekonomicznej oraz środowiskowej.
                                           Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: ZESPÓŁ EKSPERTÓW                         Rozwoju Regionalnego


Skład zespołu ekspertów i zasady oceny wniosków


TRZECH EKSPERTÓW: 1 EKSPERT > kwalifikacje i doświadczenie w zakresie weryfikacji aspektów
                       techniczno-technologicznych projektu

               2 EKSPERT > kwalifikacje w zakresie weryfikacji aspektów
                       ekonomiczno-finansowych projektu

               3 EKSPERT > kwalifikacje w zakresie weryfikacji aspektów
                        środowiskowych


  • Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna.
  • Ocena indywidualna na podstawie niezbędnych dokumentów (wniosek, studium wykonalności,
   dokumentacja techniczna).
  • Członkowie Zespołu Ekspertów nie podejmują decyzji o wyborze projektów do
   dofinansowania, nie tworzą listy projektów rekomendowanych.
                                                       Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: KRYTERIA                                         Rozwoju Regionalnego
KRYTERIA WYKONALNOŚCI: techniczno-technologiczne
1. Możliwe warianty
• Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji inwestycji (inne sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do
realizacji wraz z uzasadnieniem

2. Zakres rzeczowy projektu

• Weryfikacja przedmiotu i zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia
 deklarowanych wskaźników.

 3. Trwałość technologiczna

• Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i
zakupionych w ramach projektu z uwzględnieniem trwałości produktów otrzymanych w wyniku jego realizacji
oraz ich funkcjonowania co najmniej w okresie referencyjnym
                                                     Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: KRYTERIA                                      Rozwoju Regionalnego
KRYTERIA WYKONALNOŚCI: finansowo-ekonomiczne (1)
1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu
 • Ocena nakładów inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji
 z uwzględnieniem ich adekwatności (zasadności w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników produktu i rezultatu.
 • Weryfikacja harmonogramu rzeczowo- finansowego.

2. Analiza finansowa projektu
 Weryfikacja metodologii, założeń i wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy
 kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w
 finansowaniu. Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów
 pieniężnych. Weryfikacja w tym zakresie nie ma zastosowania dla projektów, objętych pomocą publiczną oraz których całkowity
 koszt jest mniejszy niż 1 mln EUR (art.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego
 rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody)
3. Finansowa efektywność projektu (jeśli dotyczy)
Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.

4. Analiza ekonomiczna projektu
 Weryfikacja założeń i metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników
 ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu.
                                                     Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: KRYTERIA                                      Rozwoju Regionalnego
KRYTERIA WYKONALNOŚCI: finansowo-ekonomiczne (2)
5. Trwałość projektu
Weryfikacja stabilności finansowej beneficjenta oraz opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w
wyniku realizacji projektu, a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu przez co
najmniej 5 lat od chwili jego finansowego zakończenia oraz sposobu zabezpieczenia środków na jego
utrzymanie.
W przypadku, gdy beneficjent przekaże zarządzanie lub własność majątku powstałego w wyniku realizacji
projektu odrębnemu podmiotowi (operatorowi) – analiza sposobu wyłonienia, struktury organizacyjnej oraz
relacji prawno –finansowych operatora z beneficjentem.

KRYTERIA WYKONALNOŚCI: środowiskowej
1. Zgodność z polityką ochrony środowiska
Ocena warunków i przyjętych rozwiązań realizacji projektu m.in. pod kątem zgodności ze wspólnotową i
krajową polityką w zakresie ochrony środowiska. Analiza wpływu projektu na środowisko, w tym obszary
Natura 2000, na etapie jego realizacji i eksploatacji.
2. Poprawność procedury ooś (jeśli dotyczy)
 Weryfikacja prawidłowości postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz poprawności
 decyzji warunkujących realizację inwestycji.
                                        Europejski Fundusz
OCENA WYKONALNOŚCI: PODSUMOWANIE                        Rozwoju Regionalnego


Ocena odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia
oceny formalnej wszystkich wniosków złożonych w danym naborze, przy czym pojedynczy
wniosek jest przekazywany do oceny wykonalności w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych po zakończeniu jego oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin
oceny wykonalności może zostać przedłużony.
Decyzję o przedłużeniu oceny wykonalności podejmuje Dyrektor DPR lub jego zastępca.
Informacja o przedłużeniu tego terminu zamieszczana jest na stronie internetowej DPR
(www.dpr.woj-pomorskie.pl.).

Członkowie ZE w trakcie oceny mogą pisemnie, za pośrednictwem DPR, zwrócić się do
beneficjenta o dodatkowe pisemne wyjaśnienia, które beneficjent powinien przekazać w
terminie wskazanym przez DPR, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zapytania eksperta/ekspertów. W przypadku, gdy beneficjent nie dostarczy w terminie
dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, wniosek zostaje wykluczony z dalszej procedury
oceny i odrzucony.

W przypadku pozytywnej oceny wykonalności pod kątem kryteriów techniczno –
technologicznych, finansowo – ekonomicznych i środowiskowych (oraz warunkowo, gdy
projekt nie spełnia kryterium poprawności procedury OOŚ lub ocena wykonalności
środowiskowej nie została zakończona), oraz po dokonaniu oceny strategicznej,, wniosek
trafia na posiedzenie ZWP.
                             Europejski Fundusz
                             Rozwoju Regionalnego
     OCENA STRATEGICZNA
     Oś Priorytetowa 1-9 (BEZ Działań 1.1. i 1.2)


 A - WARTOŚĆ     B - UKIERUNKOWANIE      C - POLITYKI
DODANA PROJEKTU    (PROFIL) PROJEKTU     HORYZONTALNE
                                             Europejski Fundusz
 OCENA STRATEGICZNA: GRUPY STRATEGICZNE                         Rozwoju RegionalnegoGS stanowią zespoły doradcze dla IZ RPO WP w kwestii wyboru projektów do realizacji w ramach RPO WP.
Dla Osi Priorytetowych 2-7 GS składa się z od 4 do 6 członków.
W skład GS wchodzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów
w jednym z obszarów będących przedmiotem wsparcia w danej osi priorytetowej lub działaniu RPO WP
wskazane przez:
ZWP – maksymalnie 3 członków każdej GS,
Komitet Monitorujący RPO WP – maksymalnie 1 członek każdej GS,
Wojewodę Pomorskiego – maksymalnie 1 członek każdej GS
oraz Przewodniczący GS (pracownik DPR) - bez prawa głosu.


 Ocena strategiczna jest oceną punktową wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji. Każdy członek GS, w
 trakcie oceny wniosku przedstawia swoją indywidualną propozycję oceny w poszczególnym kryterium
 strategicznym wraz z uzasadnieniem. Na podstawie indywidualnych propozycji oceny członkowie GS
 ustalają wspólną ocenę, która mnożona jest przez wagę określoną dla danego kryterium strategicznego.
 Ostateczny wynik stanowi suma punktów przyznanych projektowi we wszystkich kryteriach, która pozwala
 zakwalifikować go do jednej z 3 następujących grup projektów:
     OCENA STRATEGICZNA                                   Europejski Fundusz
                                                Rozwoju Regionalnego

        LISTA PROJEKTÓW podzielonych na 3 grupy:

    • projekty rekomendowane przez GS jako priorytetowe do wyboru przez
    ZWP w pierwszej kolejności (które uzyskały co najmniej 70% sumy
    punktów)

    •projekty rekomendowane przez GS do wyboru przez ZWP (które uzyskały
    mniej niż 70% sumy punktów lecz co najmniej 40% sumy punktów)

    •projekty nierekomendowane przez GS do wyboru przez ZWP (które
    uzyskały mniej niż 40% sumy punktów)
Oceny wniosków GS dokonują, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakończenia oceny formalnej
wszystkich wniosków złożonych w danym naborze, GS powołane zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego
odrębnie dla działań lub Osi Priorytetowych 2-9. W uzasadnionych przypadkach termin oceny strategicznej może
zostać przedłużony decyzją Dyrektora DPR lub jego zastępcy. Informacja o przedłużeniu tego terminu zamieszczana
jest na stronie internetowej DPR.
Po zakończeniu oceny strategicznej, Dyrektor DPR lub jego zastępca informuje pisemnie wnioskodawcę o wyniku
oceny GS (rekomendacji), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny.
                                                            Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: OBSZARY KRYTERIÓW                                         Rozwoju Regionalnego


                            OBSZARY KRYTERIÓW

    A. Wartość dodana projektu        B. Ukierunkowanie (profil) projektu  C. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE


       właściwe kryteria              właściwe kryteria             właściwe kryteria


    Zgodność z przesłankami i celami
 A1
    Osi Priorytetowej

                                           C1  Promowanie zrównoważonego rozwoju

 A2  Zgodność z przewidywanymi
    efektami realizacji Osi Priorytetowej     Zgodność z preferencjami
                        B1  wsparcia w danej
                           Osi Priorytetowej
 A3  Oddziaływanie

                                           C2  Równość szans i niedyskryminacja
    Partnerstwo, komplementarność,
 A4
    instrument elastyczności


         50 (±10)                  40 (±10)                   10

                                  100
                                                              Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: OPIS KRYTERIÓW                                             Rozwoju Regionalnego
B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL) PROJEKTU

   Zgodność
             Oceniana jest zgodność projektu z preferencjami sformułowanymi w Programie dla każdej Osi Priorytetowej. Liczba
   z preferencjami
B             zagadnień podlegających ocenie jest zmienna, w zależności od cech preferowanych w danym Działaniu, Poddziałaniu
   wsparcia w danej
             lub grupie projektów.
   Osi Priorytetowej
C. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE


   Promowanie
C1  zrównoważonego    Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego.
   rozwoju   Równość szans
C2            Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji.
   i niedyskryminacja
                                                     Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                             Rozwoju Regionalnego Kryterium    Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                        Waga   Suma
                                                         punkt
                                                         ów

 A1. Zgodność z  Założenia i cele projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej:
 przesłankami i  0 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi
 celami Osi    Priorytetowej/Działania, ale opis nie uzasadnia potrzeby pilnej realizacji
 Priorytetowej  przedsięwzięcia
         1 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi
         Priorytetowej/Działania, opis projektu wskazuje na potrzebę realizacji projektu,
         jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej
         realizacji przedsięwzięcia nie jest wysokie
                                                     5    0-10
         2 – założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi
         Priorytetowej/Działania, opis projektu w pełni uzasadnia potrzebę pilnej realizacji
         projektu (ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań jest
         wysokie), lub projekt uzyskał status projektu kluczowego poprzez umieszczenie
         na liście projektów kluczowych w ramach RPO WP
                                                   Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                           Rozwoju Regionalnego


Kryterium    Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                      Waga  Suma
                                                      punkt
                                                      ów
A2. Zgodność z  Efekty projektu na tle zapisów Osi Priorytetowej i wskaźników
przewidywanymi  monitorowania:
efektami     0 – planowane efekty projektu nie wpisują się w spodziewane efekty realizacji
realizacji osi  Osi  Priorytetowej/Działania  (w  tym  wskaźniki  monitorowania  Osi
priorytetowej  Priorytetowej/Działania), lub nie wniosą zauważalnego wkładu w ich osiągnięcie,
         bądź też nie zostały one dostatecznie opisane
         1 – planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie
         spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników
         monitorowania Osi Priorytetowej/Działania)                     5    0-10
         1 – planowane efekty projektu wniosą istotny wkład w osiągnięcie
         spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników
         monitorowania Osi Priorytetowej/Działania), ale projekt cechuje się
         niekorzystnym stosunkiem nakładów do efektów w świetle celów projektu
         2 – planowane efekty projektu wniosą istotny wkład w osiągnięcie
         spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników
         monitorowania Osi Priorytetowej/Działania), a projekt cechuje się korzystnym
         stosunkiem nakładów do efektów w świetle celów projektu
                                                  Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                          Rozwoju Regionalnego Kryterium    Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                     Waga   Suma
                                                      punkt
                                                      ów
 A3.       Oddziaływanie projektu w odniesieniu do podejmowanego problemu na tle
 Oddziaływanie  zapisów Osi Priorytetowej:
         0 – projekt nie prowadzi do trwałego rozwiązania problemu ze względu na
         doraźny charakter zaplanowanych działań, bądź prowadzi do częściowego
         rozwiązania problemu przy znikomej skali oddziaływania, bądź też opis projektu
         nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania
         1 – projekt prowadzi do częściowego rozwiązania problemu przy znacznej skali
         oddziaływania lub do całkowitego rozwiązania problemu przy znikomej skali
         oddziaływania                                   5    0-10

         2 – projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu przy
         znacznej skali oddziaływania
                                                   Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                           Rozwoju Regionalnego


Kryterium     Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                     Waga  Suma
                                                      punkt
                                                      ów
A4. Partnerstwo,  Celowość i stopień zaangażowania partnerów:
komplementarno   0 – projekt nie przewiduje udziału partnerów, bądź też projekt przewiduje
ść, instrument   udział instytucji partnerskich, ale nie jest on uzasadniony w świetle celów
elastyczności   projektu (nie ma większego znaczenia dla uzyskania zakładanych efektów
          projektu)
          1 - udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych
          efektów projektu, lecz ogranicza się jedynie do pomocy finansowej w ramach
          montażu finansowego wkładu krajowego
                                                  3     0-9
          1 – udział innych podmiotów jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych
          efektów projektu, lecz stopień ich zaangażowania jest ograniczony do poparcia
          dla celów projektu lub do wsparcia techniczno-organizacyjnego przy realizacji
          projektu
          2 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia
          zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez
          partnera/partnerów wynosi do 20% wkładu krajowego
          3 – udział instytucji partnerskich jest uzasadniony z punktu widzenia
          zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania projektu przez
          partnerów wynosi ponad 20% wkładu krajowego lub projekt realizowany jest przy
          zaangażowaniu kapitału prywatnego
                                                   Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                           Rozwoju Regionalnego Kryterium     Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                     Waga   Suma
                                                       punkt
                                                       ów

 A4. Partnerstwo,  Powiązanie projektu z innymi projektami:
 komplementarno   0 – brak powiązań
 ść, instrument
 elastyczności

          1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie
          realizacji lub które uzyskały decyzję finansowaniu (niezależnie od źródła ich
          finansowania)

                                                   5    0-10
          2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w
          trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od
          źródła ich finansowania), w taki sposób, że powiązane projekty warunkują się
          nawzajem lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu
          działania
                                                     Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: A. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU                             Rozwoju Regionalnego Kryterium     Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                       Waga   Suma
                                                         punkt
                                                         ów

 A4. Partnerstwo,  Zastosowanie instrumentu elastyczności:
 komplementarno   0 – projekt nie przewiduje instrumentu elastyczności, bądź też projekt przewiduje
 ść, instrument   zastosowanie instrumentu elastyczności, lecz efekty działań finansowanych w
 elastyczności   ramach tego instrumentu mają znikome znaczenie dla osiągnięcia celów
          projektu                                       1     0-1
          1– projekt wykorzystuje instrument elastyczności, a efekty działań
          finansowanych w ramach instrumentu elastyczności mają istotne znaczenie dla
          osiągnięcia celów projektu
                                                  Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL)                          Rozwoju Regionalnego Kryterium     Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                    Waga   Suma
                                                      punkt
                                                      ów

 B1. Zgodność z  Kompleksowość projektu:
 preferencjami   0 – projekt nie jest ukierunkowany na rozwój infrastruktury szkieletowej lub
 wsparcia w    dystrybucyjnej poprawiającej dostęp do Internetu w miejscowościach
 danym Działaniu  kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z Załącznikiem 5.8. URPO WP
 / Poddziałaniu
          1 – projekt jest ukierunkowany na rozwój infrastruktury szkieletowej lub
          dystrybucyjnej poprawiającej dostęp do Internetu w miejscowościach       15    0-30
          kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z Załącznikiem 5.8. URPO WP


          2 – projekt jest ukierunkowany na rozwój infrastruktury szkieletowej lub
          dystrybucyjnej poprawiającej dostęp do Internetu na obszarach słabych
          strukturalnie w miejscowościach kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z
          Załącznikiem 5.8. URPO WP
                                                   Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: B. UKIERUNKOWANIE (PROFIL)                           Rozwoju Regionalnego Kryterium     Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                     Waga   Suma
                                                       punkt
                                                       ów

 B1. Zgodność z  Zasięg projektu:
 preferencjami   0 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w skali lokalnej (obejmuje
 wsparcia w    mieszkańców jednej lub dwóch gmin)
 danym Działaniu
 / Poddziałaniu
          1 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w skali ponadlokalnej (obejmuje
          mieszkańców co najmniej trzech gmin)                        5    0-10


          2 – projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w skali regionalnej (obejmuje
          mieszkańców co najmniej pięciu gmin w co najmniej dwóch powiatach)
                                                 Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: C. Zgodność z politykami                          Rozwoju Regionalnego
horyzontalnymi Unii Europejskiej
 Kryterium    Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                    Waga   Suma
                                                     punkt
                                                     ów
 C1.Promowanie  Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji:
 zrównoważoneg  0 – projekt jest neutralny dla środowiska lub proponuje rozwiązania w sferze
 o rozwoju    ochrony i poprawy środowiska przyrodniczego wymagane przepisami prawa dla
         danego rodzaju przedsięwzięcia

         2 – projekt proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości      2,5    0-5
         środowiska przyrodniczego wykraczające poza wymagane przepisami prawa dla
         danego rodzaju przedsięwzięcia
                                                    Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: C. Zgodność z politykami                             Rozwoju Regionalnego
horyzontalnymi Unii Europejskiej

 Kryterium    Kwestie weryfikujące i wartość punktowa                       Waga   Suma
                                                        punkt
                                                        ów

 C1.Promowanie  Rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji:
 zrównoważoneg  0 – projekt jest neutralny w zakresie przestrzegania równości szans i
         niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
                                                    2,5    0-5
 o rozwoju


         0 – przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i
         niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie
         wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć


         2 – projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do
         realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla
         osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych
         tego rodzaju przedsięwzięć
                     Europejski Fundusz
OCENA STRATEGICZNA: PODSUMOWANIE     Rozwoju Regionalnego         OCENA STRATEGICZNA
           LISTA
  OCENA                WYBÓR
          PROJEKTÓW
STRATEGICZNA             PROJEKTÓW
        REKOMENDOWANYCH
           ZWP
          Europejski Fundusz
         Rozwoju Regionalnego
WYBÓR PROJEKTÓW
                                             Europejski Fundusz
                                            Rozwoju Regionalnego

                   WYBÓR PROJEKTÓW

W wyniku oceny strategicznej wszystkich wniosków w danym obszarze wsparcia – osi priorytetowej
(działaniu), stworzona zostaje lista wniosków o dofinansowanie projektów w podziale na 3 grupy zgodnie z
Regulaminem Działania Grup Strategicznych. Lista ta zostaje przekazana ZWP przez DPR. Na posiedzeniu
zwołanym w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty przekazania listy, ZWP dokonuje wyboru
projektów otrzymujących dofinansowanie kierując się co do zasady rekomendacjami GS.

ZWP może podjąć decyzję o wystąpieniu do beneficjenta o wyrażenie zgody na zmianę kwoty
dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu.

Wnioski niewybrane do realizacji przez ZWP, mogą tworzyć listę rezerwową. Decyzja o utworzeniu listy
rezerwowej nie jest obligatoryjna. O jej stworzeniu bądź nie, decyduje każdorazowo ZWP na posiedzeniu
dotyczącym wyboru wniosków do dofinansowania. Kształt listy rezerwowej ZWP przyjmuje w drodze
załącznika do uchwały o wyborze projektów do dofinansowania. W terminie 3 dni roboczych od dnia
posiedzenia ZWP, do beneficjentów zostanie wysłane przez DPR zapytanie o zgodę na umieszczenie ich
na ww. liście. W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi od beneficjenta, którego projekt został
umieszczony na liście rezerwowej, ostateczny jej kształt ZWP przyjmie w drodze zmiany ww. uchwały.
          Składanie wniosku o dofinansowanie projektu
Forma składania wniosku o dofinansowanie projektu
  Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z
  załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał plus
  kopia lub drugi oryginał).
  Dodatkowo formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
  załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej.
  Uwaga:
  – formularz wniosku w wersji elektronicznej powinien być zarówno w
   formacie XML jak i PDF,
  – załączniki do formularza wniosku należy przedłożyć wyłącznie w formacie
   PDF, JPG lub XLS (Dotyczy skoroszytu obejmującego analizę finansową (załącznik do studium wykonalności) oraz
    Załącznika 2.1 do wniosku o dofinansowanie „Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ.”)
  –  (na płycie CD lub DVD).
 Każdy odrębny dokument powinien stanowić jeden plik w wersji
 elektronicznej (nie należy skanować poszczególnych stron dokumentów i
 zamieszczać ich w odrębnych plikach).
       Składanie wniosku o dofinansowanie projektu

  Sposób składania       wniosku    o  dofinansowanie
  projektu
 Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez
 przedstawiciela wnioskodawcy (dostarczyciel otrzyma dowód przyjęcia
 wniosku opatrzony podpisem i datą), a także wysłany listem poleconym lub
 przesyłką kurierską (formularz potwierdzający przyjęcie wniosku zostanie
 przesłany wnioskodawcy).

 Bez względu na sposób złożenia wniosku, powinien on znajdować się w
 zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), opatrzonej
 nazwą beneficjenta oraz dopiskiem:

 „Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO WP/ Konkurs nr… / Działanie
 nr…/ Poddziałanie nr…”.
       Składanie wniosku o dofinansowanie projektu

Miejsce składania wniosku o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w siedzibie DPR w pokoju, którego numer
 wskazany będzie w ogłoszeniu o naborze, lub przesłany na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
Termin składania wniosku o dofinansowanie projektu
Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w terminie określonym w ogłoszeniu o
 naborze wniosków. Ogłoszenie określa szczegółowo ostateczny dzień i godzinę składania
 wniosków.
 Wniosek, który wpłynął przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków podlega
 ocenie formalnej.
 Wniosek, który wpłynął po upływie wyznaczonego terminu, nie jest rozpatrywany.
 Wnioskodawca zostanie wezwany do jego odbioru lub też wniosek zostanie wysłany
 na koszt wnioskodawcy.
       Regionalny Program Operacyjny
       dla Województwa Pomorskiego
          na lata 2007-2013
Dziękuję za uwagę
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
             Departament Programów Regionalnych
             ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
             tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
             e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

								
To top