Docstoc

Núm

Document Sample
Núm Powered By Docstoc
					Núm. Acta: 13


Sitges, 10 d’abril de 2007

A la sala de juntes de la casa consistorial, es reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en sessió ordinària, sota la presidència del 1er. Tinent d‟alcalde Sr. JOSÉ ARMANDO
PACO I MINGUITO i de l‟alcalde Sr. JORDI BAIJET i VIDAL
que s‟incorpora a la sessió quan són les 9‟21 hores, moment en què s‟està tractant el
punt 3.2.1.1.. de l‟ordre del dia de la convocatòria.

Hi concorren els regidors:

    Sr. JOSÉ ARMANDO PACO I MINGUITO 1er. Tinent d‟alcalde. (ENTESA PER
    SITGES – PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii –IUAS)
    Sra. MARIA VINYET ROSÉS I ÁLVAREZ 3er. Tinent d‟alcalde (ENTESA PER
    SITGES – PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii –IUAS)
    Sr. RAFAEL ROIG I MILÀ 4art. Tinent d‟alcalde (ENTESA PER SITGES -
    PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii – IUAS)
    Sra. Sra. ÀNGELS PARES I CORRETGE 5è. Tinent d‟alcalde.
    (ERC-AM)
    Sra. CARME PRAT I GIL 6è. Tinent d‟alcalde. (ENTESA PER SITGES -
    PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii–IUAS).


Assistits i actuant de Secretari, el Secretari general Sr. ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, el
qual certifica

S‟hi troba present la interventora de fons accidental Sra. SILVIA RODRIGUEZ A
d‟acord el decret d‟alcaldia núm.231/2006, 20 de juliol.

Excusen la seva absència:

    Sr. GABRIEL SERRANO I SÁNCHEZ 2on. Tinent d‟alcalde (ENTESA PER
    SITGES PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii –IUAS)

De conformitat amb l‟article 113.3 del ROF (RD 2568/86, de 28 de novembre), també
hi assisteixen:

    Sr. JOSEP ORRIOLS I MAS Regidor de Via Pública i Platges (ENTESA PER
    SITGES - PSC(PSC-PSOE)-PM-Iii–IUAS)
    Sr. JAUME TORRAS I ROCA Regidor de Medi Ambient (ERC-AM).
    Sr, ABRAHAM VERDEJO I ALIAS (AxS).
    Sra.MERCÈ ESPADA I PUERTO (AxS)
    Sr. JOAQUIM MILLÁN i ALEGRET Regidor de Benestar Social i d‟Integració
    Europea (Regidor no adscritSr. JOSÉ GARCÍA HERVÀS Gerent Municipal
    Sr. JOSÉ GARCÍA HERVÀS Gerent Municipal


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Oberta la sessió ordinària, per la presidència a les 09 hores i 00 minuts i una vegada
comprovada pel secretari l'existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser
iniciada, es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Tant mateix, i vist allò que es disposa en l‟art. 98 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d‟abril pel qual s‟aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com en l‟art. 51 del Reial Decret Legislatiu 781/96, de 18 d‟abril, pel
qual s‟aprova el text refós de les disposicions legals vigents, en matèria de Règim
Local, i també en l‟art. 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s‟aprova el Reglament d‟Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals,
que ens remet a l‟art. 47.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, de presentar-se a la sessió afers no inclosos en l‟Ordre del
Dia, aquest seran tractats un cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies
establertes en els articles esmentats al principi. Això no obstant, en l‟acta seran
relacionats a continuació dels acords de cada àrea, inclosos en l‟Ordre del Dia, i
indexats alfabèticament, a fi i a efecte de facilitar la seva recerca en el cas de consulta
del llibre d‟actes.1..-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DATA 27/03/07.

Llegida l'acta de la sessió ordinària anterior, que va tenir lloc el dia 27-03-07, és
aprovada per unanimitat pels membres presents a ambdues sessions de Junta de
Govern Local.2 ÀREA DE LA PRESIDÈNCIA


2.1.   GABINET D’ALCALDIA

2.1.0.1.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI
DE CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA MUNICIPAL PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del Gabinet
d‟Alcaldia, següent:

Atesa la necessitat de contractar els treballs de consultoria i assistència tècnica per a
la realització del servei de Centre de Mediació i Convivència Municipal.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i
assistència, serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus
organismes autònoms, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies
hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 3460, pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que durant aquest període es
presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament.
L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per
Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre
d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules
administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions i als
contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments, havent-se sotmès a
exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02,
sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment
quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data
04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de
data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 20 de març, fou aprovat el
corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la despesa, prèvia fiscalització que es produí el 15 de març.

Atès que es varen convidar les empreses TOC CATALONIA 2000, SL, AMIC, SL i
MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA, S.L..

Vist que en data 2 d'abril s‟emet informe del contingut literal següent :

“INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES
REFERENTS A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE
MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA MUNICIPAL.

Empreses convidades, per part de l‟Ajuntament de Sitges, a participar en el
procediment negociat:

·   AMIC S.L.
·   Toc Catalonia 2000 , S.L.
·   Mediación y Convivencia, S.L.

CONSIDERACIONS:

Les empreses AMIC S.L. i Toc Catalonia 2000 , S.L. manifesten la seva manca
d‟interès de presentar oferta al procediment negociat, promogut per l‟Ajuntament de
Sitges, per tal de contractar la realització del servei de Centre de Mediació i
Convivència Municipal.L‟empresa Mediación y Convivencia, S.L. presenta oferta en temps i forma, en data 28
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
de març de 2007, registre d‟entrada 5780.

INFORME:

L‟empresa Mediación y Convivencia, S.L. presenta la memòria dels treballs a realitzar
d‟acord amb les característiques marcades en el plec de prescripcions tècniques amb
una proposta econòmica de 29.601,00 € (IVA inclòs) i també aporta la documentació
establerta en el plec de condicions administratives.

En conseqüència, es considera que la oferta de l‟empresa Mediación y Convivencia,
S.L. s‟ajusta a les condicions que s‟estableixen els Plecs de clàusules i respon als
objectius pels quals s‟ha procedit al procediment negociat per tal de contractar la
realització del servei de Centre de Mediació i Convivència Municipal.

Així doncs, s‟informa favorablement l‟oferta de l‟empresa Mediación y Convivencia,
S.L., i es proposa que s‟acordi, per part de l‟òrgan competent, contractar l‟empresa
Mediación y Convivencia, S.L. per a la realització del servei de Centre de Mediació i
Convivència Municipal, sense perjudici de l‟informe jurídic.

Sitges, 2 d‟abril de 2006.”

Vist que s‟acredita l‟existència de crèdit pressupostari a la partida 01.111.2270009
comptabilitzat amb l‟operació prèvia AD de referència 22007001315 per un import de
28.601,00 €.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent,

                    ACORD:

Primer. Adjudicar el contracte dels treballs de consultoria i assistència per a la
realització del servei de Centre de Mediació i Convivència Municipal, per procediment
negociat, a l‟empresa Mediación y Convivencia, S.L. per un preu total de 29.601,00
(IVA inclòs), amb un termini d‟execució de 6 mesos (d‟abril a setembre 2007) i amb
subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, així com les especificacions contingudes en la proposició del contractista.

Segon. Facultar a la Tinent d'Alcalde, Sra. Vinyet Rosés i Àlvarez, per a la signatura
del mateix.

Tercer. Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 1.184,04 Euros.

Quart. Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import de les
despeses de formalització del contracte per un import de 122 € Euros.
Cinquè. Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1.

Sisè. Procedir a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta a la present com annex 2.

Annex I
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PRESTACIÓ QUANTIFICADA

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
MUNICIPAL.

Núm:

A Sitges, a ....... de ................. de 2007

Davant meu, el Sr. Isidre Martí i Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que
es disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. Vinyet Rosés i Àlvarez, amb Document Nacional d‟Identitat núm.
..............................., actuant com Tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i
representació d‟aquest en virtut de les atribucions que li confereix la legislació vigent i
autoritzada concretament per aquest acte per decret de l‟alcalde núm. 82/06 de data 20 de
març de 2006.

D‟altra part: el Sr.          , amb D.N.I.            , que intervé en nom i
representació de l‟empresa Mediación y Convivencia, S.L.,, en virtut del poder atorgat davant el
Notari el Sr.      , el dia          , amb el número           del s eu
protocol i amb domicili a     .

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria, assistència i
serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-
se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que
durant aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió
celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la
modificació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres
i instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments, havent-
se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que
durant aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

II.-   Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2007, fou aprovat
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
l‟expedient per a la contractació dels treballs de consultoria i assistència tècnica per a la
realització del servei de Centre de Mediació i Convivència Municipal.
Igualment, fou aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques i la Despesa, prèvia fiscalització de la qual es
produí en data 15 de març de 2007.

III.-  L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de la Junta de Govern Local en data 10
d‟abril de 2007.

III.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........ de
.......................... de ............., ha constituït una Garantia Definitiva per import de 1.184,04 Euros.

Y en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del
Reglament de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el present
contracte, segons les següents

CLÀUSULES

1ª)   Mediación y convivencia SL es compromet a l‟execució del contracte per a la realització
del servei de Centre de Mediació i Convivència Municipal, amb estricta subjecció als següents
documents als que dona la seva absoluta conformitat:

a)   Al Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals que s‟adjunten com
annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els documents es
consideren documents contractuals i són plena i totalment acceptats pel contractista, deixant-
ne constància signant el present contracte.
b)   A les especificacions contingudes a la proposta del contractista.
c)   A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de la contractació.

2ª)  El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de vint-i-nou mil sis-cents un Euros, que serà
abonat al contractista, de la manera prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3ª)  El termini d‟execució del contracte és de 6 mesos, computat segons estableix el Plec
de Clàusules Administratives Particulars.

Així mateix, el termini de garantia serà de 15 dies, computat, també, com assenyala el referit
Plec.

4ª)  En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

5ª)   En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò
que disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.

6ª)   Per allò no mencionat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives generals i
en la resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació
Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data
al principi esmentats, en paper oficial núm.   al núm.     de tot el que, jo, com a Secretari,
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
dono fe.

Vinyet Rosés i Àlvarez
Tinent d‟Alcalde    El Contractista


Davant meu:


El Secretari General
Isidre Martí i Sardà

Annex que s‟acompanya:
Documentació que s‟annexa : Certificacions dels acords aprovatoris dels Plecs de Clàusules
Administratives Generals i Particulars i Plec de prescripcions tècniques, totalment acceptades
pel contractista.Annex 2

Nº EXPEDIENTE
COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
4.- Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE
CONVIVENCIA MUNICIPAL.

4.1.- Codificación, según CPA-2002: 75.1.4.1 CPV:
4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
Nº Lote         Objeto
---------        --------
4.3.- Es un contrato mixto?: No
De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?:
4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso:
5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales:
6.- Expediente ordinario o urgente?: Ordinario
7.- Sistema de adjudicación del contrato
7.1.- Procedimiento de adjudicación: Negociado
7.2.- Forma de adjudicación:
8.- Presupuesto base de licitación: 29.800,00
9.- Plazo de ejecución: 6 meses
10.- Número de años, en su caso:
11.- Incluye revisión de precios? No
12.- Contratista: MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA SL
13.- Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2007
14.- Importe de adjudicación: 1.184,00
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:
II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y  resolución del contrato:

No constan

Sitges, ... de .............. de 2007
El Alcalde
Jordi Baijet i Vidal


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


2.1.0.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SITGES I L’EMPRESA LUNWERG SL PER A L’EDICIÓ DEL LLIBRE “SITGES”.

   Es retira de l’ordre del dia2.1.0.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’”ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR DE GUANTÁNAMO” PEL
DESEMVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE CREACIÓ DE L’OFICINA DE
L’HISTORIADOR DE LA CIUTAT DE GUANTÀNAMO.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del Gabinet
d‟Alcaldia, següent:


Atès que en data 6 de febrer de 2006 el Ple de l‟Ajuntament va aprovar el projecte de
conveni d‟agermanament de la Vila de Sitges amb la ciutat de Guantánamo a Cuba.

Atès que l‟”Asamblea del Poder Popular de Guantánamo” te la intenció de crear
l‟Oficina de l‟Historiador de Guantánamo.


Atès que la creació de l‟esmentada oficina permetrà que aquesta ciutat compti amb un
petit centre d‟investigació, promoció i divulgació de la rica història de la regió, incloent
les aportacions dels immigrants catalans que, procedents principalment de Sitges, van
fundar Guantánamo al 1827 i van contribuir notablement al seu desenvolupament
cultural, econòmic i social.

Atès que l‟oficina pretén desenvolupar, entre d‟altres investigacions, la de presència
dels catalans en l‟orient cubà, el que permetrà rescatar de l‟anonimat les aportacions
culturals, econòmiques i socials en general dels fills de Sitges.

Atesa la necessitat i oportunitat de concedir puntualment una quantitat econòmica a
favor de la referida entitat com a suport al desenvolupament de l‟esmentat projecte.

   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
Vist que s‟acredita l‟existència de crèdit pressupostari a la partida 01 111 4890001
comptabilitzat amb l‟operació prèvia ADO de referència 22007001750 per un import de
6.000,00 €.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    ACORD:

1. Concedir una subvenció a l‟”Asamblea del Poder Popular de Guantánamo” per
import de 6.000,00 €.

2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.000,00 € a la partida 01 111
4890001.

3. Comunicar el present acord a l‟interessat.

4. Comunicar aquest acord a la intervenció general.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent2.2.REGIDORIA DE COMUNICACIÓ I IMATGE

2.2.1.DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I IMATGE

2.2.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESIO DE LA MARCA “L’AMIC DE LES
ARTS” AL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Comunicació i Imatge, següent:

En aquests moments, el Consorci del Patrimoni de Sitges s‟ha marcat com a objectiu
editar una revista dedicada als museus locals. La publicació té com objectiu
fonamental convertir-se en un element de divulgació del patrimoni local i també
esdevenir una eina d‟intercanvi entre d‟altres institucions culturals del país.

Vist l‟escrit del Director Gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, manifestant que,
per tal de seguir amb la voluntat d‟aprofundir els lligams del Consorci amb l‟entorn i el
passat cultural de Sitges, considera oportú encapçalar la nova publicació recuperant la
històrica capçalera de “L‟Amic de les Arts”.

Atès que la referida capçalera està enregistrada per l‟Ajuntament de Sitges amb el
número de marca 1.798.869 des de l‟any 1994, arrel de la celebració del centenari de
les Festes Modernistes.

Vist que des de l‟Ajuntament es considera molt positiva la iniciativa d‟editar una revista
dedicada a la divulgació del patrimoni contingut en els museus locals i, així mateix, una
bona idea encapçalar aquesta publicació amb la marca “L‟Amic de les Arts”.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

  1. Cedir al Consorci del Patrimoni de Sitges els drets d‟utilització de la marca
   enregistrada amb el número 1.798.869 “L‟Amic de les Arts” com a capçalera de
   la futura revista dedicada als museus locals.
  2. Donar trasllat del present acord als interessats.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
3.ÀREA D’ORGANITZACIÓ GENERAL

3.1.REGIDORIA D’HISENDA

3.1.1.DEPARTAMENT DE TRESORERIA

3.1.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE                 CRÈDITS
INCOBRABLES PROPOSADA PER L’OGT FACTURA NÚMERO 4112.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

Vista la proposta de crèdit incobrable presentada per l‟Organisme de Gestió Tributària
inclosa en la factura data valors número 4112.

Atès que en els referits expedients s‟acredita que s‟han practicat les indagacions
necessàries i les actuacions escaients per tal de procedir al cobrament dels respectius
crèdits, tenint en compte el principi de proporcionalitat entre el import dels deutes i els
mitjans utilitzats per a la seva realització així com el principi d‟economia processal i
eficàcia, previstos als articles 3 i 96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de
Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, 114 c) i 164.3 del Reglament
General de Recaptació aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.

Atès que s‟adjunta a l‟expedient la verificació que els subjectes passius dels tributs no
són alhora creditors d‟aquesta Corporació.

Vist l‟informe emès per la Tresorera Municipal de 27/03/2007 així com la normativa
anteriorment esmentada.

Vist que l‟import dels crèdits són entre 30€ i 300€.

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
                    ACORD :

PRIMER.- Aprovar la declaració de crèdits incobrables de conformitat amb el següent
detall:

    Factura número 4112 que comença per AKHTAR H Y H PAK SL i finalitza per
    ZARAGOZA ANCALLA MARY SOL per import de 4.937,07€

SEGON.- Anotar la baixa en comptes de crèdit.

TERCER.- Notificar la present resolució a l‟Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.1.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT EN
GARANTIA DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DEL JARDÍ DELS
SENTITS I EDIFICI ANNEX ALS JARDINS DEL TERRAMAR PER IMPORT DE
11.557,69€ A NOM DE OBRAS QUINTANA S.A.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

Atesa la sol·licitud formulada per OBRAS QUINTANA S.A.., en la que es demana la
devolució de l‟aval dipositat en garantia de l‟adjudicació de L‟OBRA DEL JARDÍ DELS
SENTITS I EDIFICI ANNEX ALS JARDINS DEL TERRAMAR per import de
11.557,69€.

Vist l‟Informe favorable emès per l‟Arquitecte Municipal Sr. Ramon Fusté i Sitges, a
data 10 de gener de 2006, on literalment diu:

“Atès que en data 24 de novembre del 2004 és va realitzar l‟Acta de Recepció de les
obres esmentades en l‟encapçalament.

Atesa la petició de retorn de l‟aval dipositat com a garantia definitiva, segons instància
amb el núm. de registre 170 de 4 de gener del 2006, feta per Obres Quintana SA,
empresa adjudicatària de l‟obra de referència per acord de Comissió de Govern de
data 20/8/2002.

Vist l‟informe de la direcció facultativa de data 22 de desembre del 2005, en el que
expressa que passat un any cap deficiència, a l‟obra de referència, pot ser atribuïble a
mala execució de l‟obra ni deficiència del projecte.

S‟informa favorablement a la retornada de la fiança.”

Vist que l‟esmentat aval resta dipositat al Departament de Tresoreria d‟aquest
Ajuntament.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                    ACORD :

PRIMER .- Retornar a OBRAS QUINTANA S.A., l‟aval dipositat en garantia de
l‟adjudicació de l‟OBRA DEL JARDÍ DELS SENTITS I EDIFICI ANNEX ALS JARDINS
DE TERRAMAR per import de 11.557,69€.

SEGON.- Comunicar l‟acord a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.1.1.3.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS DIPOSITATS
EN GARANTIA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I D’URBANITZACIÓ DEL
PLA PARCIAL CAMÍ DE CA L’ANTONIET PER IMPORT DE 264.746,46€ A NOM
DE RAMIRO CONTRERAS URBANO EN REPRESENTACIÓ DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL CAMÍ DE CA L’ANTONIET.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

ATESA la sol·licitud formulada per RAMIRO CONTRERAS URBANO en representació
de LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL CAMÍ DE CA L‟ANTONIET, en la que es
demana la devolució dels avals dipositats en garantia del PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ I D‟URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL CAMÌ DE CA
L‟ANTONIET per import de 264.746,46€.

VIST l‟Informe favorable emès per la TAG del Departament d‟Urbanisme Sra. Marta da
Pena Gómez, a data 01 de febrer de 2007, on literalment diu:

“1. Antecedents.

En data 27 de juliol i 2 de novembre de 2004 la Junta de Govern Local acorda
l‟aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i del projecte d‟urbanització del Pla
Camí de Ca l‟Antoniet.

En garantia de la correcta execució de les obres d‟urbanització els membres de la
Junta de compensació van presentar avals bancaris per un total import de 359.214,69€
equivalents als 12% del cost de l‟obra que ascendia a un total de 2.993.455.74€.

S‟adjunten al present informe còpia dels avals dipositats.

El passat 30 d‟octubre de 2006 la Junta de Compensació, representada pel seu
president Sr. Ramiro Contreras Urbano, sol·licita la devolució dels avals presentats
com a garantia de les obres de conformitat amb el que disposa el nou Reglament de la
Llei d‟Urbanisme.

2. Normativa d‟aplicació.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei
d‟Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei
d‟urbanisme.

- Llei 6/1998, de 13 d‟abril, sobre règim de sol i valoracions.
- Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament sobre inscripció en
el Registre de la Propietat d‟actes de naturalesa urbanística.
- Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladores de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

3. Consideracions jurídiques.

L‟art. 161 del Decret 305/2006 pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟Urbanisme
disposa que quan el projecte de reparcel·lació tingui per objecte l‟execució d‟un
polígon d‟actuació urbanística comprès en l‟àmbit territorial d‟un pla urbanístic derivat
d‟iniciativa particular, l‟aprovació definitiva del projecte en què es faci constar l‟afecció
de les finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les
despeses d‟urbanització i les altres despeses del projecte implica la cancel·lació de les
garanties prestades als efectes previstos en l‟article 101.3 de la Llei d‟urbanisme.

A aquest efectes es constata que si be l‟acord d‟aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació de l‟àmbit del PP Camí de Ca l‟Antoniet no fa referència expressa a
l‟afecció de les finques, de la documentació obrant en l‟expedient es comprova que
s‟ha procedit a la inscripció del referit projecte en el Registre de la Propietat restant les
finques afectes al compte de liquidació del percentatge que els correspon.

S‟adjunten còpia de les notes informatives de les finques gravades amb l‟afecció
urbanística.

Per altra banda es comprova que l‟afecció que grava les finques ho és per un import
superior a la quantitat avalada.

En conseqüència i de conformitat amb l‟art. 161 del Decret 305/2006 pel qual s‟aprova
el Reglament de la Llei d‟Urbanisme, la sotasignat informa favorablement el retorn dels
avals dipositats per la Junta de Compensació per garantir la correcta execució de les
obres d‟urbanització de l‟àmbit del Pla Parcial de Camí de Ca l‟Antoniet.”

Atès que revisats les dades obrants en el Departament de Tresoreria els avals que han
estat dipositats son els següents:

NHOWA S.A. per import de 31.925,86€
VAROSA 10 SL per import de 35.718,97€
ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES TORRES SL per import de 30.920,64€
JORGE PUIGPINOS SERRA per import de 13.730,96€
AUREA RESIDENCIAL SL per import de 35.718,97€
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
ESTEVE DURAN ARGULLOS per import de 27.664,26 €
FRANCESC XAVIER MESTRE VERGES per import de 33.433,87 €
JOSÉ RIEGO FELARDO per import de 1.023,07€
RAMIRO CONTRERAS URBANO per import de 1.896,71€
MARIA VINYET REIG DUAIGUES per import de 1.128,96€
JOSÉ MAZUELA CASTILLO per import de 2.363,82€
MARIA CARMEN BLASCO ALBAJEZ per import de 13.730,96€
JOSEFA ALBA SUAREZ per import de 1.694,92€
SUSANA COLL ARAÑO I CIA per import de 33.795,07€

VIST la conformitat de la TAG del Departament d‟Urbanisme Sra. Marta da Pena
Gómez.

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                    ACORD :

PRIMER .- Retornar els avals dipositats en garantia del PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ I D‟URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL CAMÍ DE CA
L‟ANTONIET per import total de 264.746,46€ i segons la següent relació:

NHOWA S.A. per import de 31.925,86€
VAROSA 10 SL per import de 35.718,97€
ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES TORRES SL per import de 30.920,64€
JORGE PUIGPINOS SERRA per import de 13.730,96€
AUREA RESIDENCIAL SL per import de 35.718,97€
ESTEVE DURAN ARGULLOS per import de 27.664,26 €
FRANCESC XAVIER MESTRE VERGES per import de 33.433,87 €
JOSÉ RIEGO FELARDO per import de 1.023,07€
RAMIRO CONTRERAS URBANO per import de 1.896,71€
MARIA VINYET REIG DUAIGUES per import de 1.128,96€
JOSÉ MAZUELA CASTILLO per import de 2.363,82€
MARIA CARMEN BLASCO ALBAJEZ per import de 13.730,96€
JOSEFA ALBA SUAREZ per import de 1.694,92€
SUSANA COLL ARAÑO I CIA per import de 33.795,07€

SEGON.- Comunicar l‟acord a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.1.1.4.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES
DIPOSITADES EN GARANTIA DE L’EXPEDIENT 20050037 CORRESPONENT A LA
LLICÈNCIA D’OBRES PER IMPORT DE 766,92€ I 11.222,40€, A NOM DE R.P.
PROPERTIES S.L.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atesa la sol·licitud formulada per R.P.PROPERTIES S.L., en la que es demana la
devolució de les fiances dipositades en garantia de la llicència d‟obres de l‟expedient
20050037 per import de 766,92€ i 11.222,40€.

Vist l‟Informe favorable emès per l‟Arquitecte Sr. Oscar L. López Martín, a data 19 de
març de 2007, on literalment diu:

“En data 7 de juny de 2005, la Junta de Govern Local, va atorgar llicència d‟obres per
reforma, canvi d‟ús de planta baixa i restauració de façana d‟edifici entre mitgeres,
situada al C/Parellades núm. 88.

Examinada la documentació aportada a l‟expedient aportada en data 03/01/2007,
consistent en certificat expedit per una instal·lació autoritzada i homologada per la
Junta de Residus, el sotasignat informa FAVORABLEMENT el retorn de les garanties
per un import de 11.222,40€ i 766,92.”

Vist que les esmentades fiances resten dipositades al Departament de Tresoreria
d‟aquest Ajuntament.

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                    ACORD :

PRIMER .- Retornar a R.P. PROPERTIES S.L., l‟ aval per import de 11.222,40€ i la
fiança per import de 766,92€, dipositades en garantia de l‟expedient número 20050037
corresponent a la llicència d‟obres, liquidació número 00A5GA370152 i
00A5GA370153 respectivament.

SEGON.- Comunicar l‟acord a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.1.1.5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS DIPOSITATS
EN GARANTIA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES DE L’EXPEDIENT 20041196 PER
IMPORT DE 6.502,08€ I 13.109,19€, A NOM DE SITGES HABITAT S.L.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

Atesa la sol·licitud formulada per SITGES HABITAT S.L., en la que es demana la
devolució dels avals dipositats en garantia de la llicència d‟obres de l‟expedient
20041196 per import de 6.502,08€ i 13.109,19€.

Vist l‟Informe favorable emès per l‟Arquitecte Sr. Oscar L. López Martín, a data 27 de
març de 2007, on literalment diu:  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
“En data 30 de novembre de 2004, la Junta de Govern Local, va atorgar llicència
d‟obres per construcció d‟edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat al C/ Pau Benazet
núm. 9.

Examinada la documentació aportada a l‟expedient, consistent en certificat expedit per
una instal·lació autoritzada i homologada per la Junta de Residus, el sotasignat
informa FAVORABLEMENT el retorn de les garanties per un import de 13.109,19€ i
6.502,08.”

VIST que els esmentats avals resten dipositats al Departament de Tresoreria d‟aquest
Ajuntament.

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                    ACORD :

PRIMER .- Retornar a SITGES HABITAT S.L., els avals dipositats en garantia de
l‟expedient 20041196 per import de 13.109,19€ i 6.502,08€.

SEGON.- Comunicar l‟acord a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.1.1.6.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES EN
GARANTIA DEFINITIVA DEL CONCURS DE SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES
VEGETALS AL SECTOR LLEVANTINA I CASES DEL SORD PER IMPORT DE
920,98 € I 953,00 € A NOM DE TEGAR (MANCOMUNITAT ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS PSÍQUICS GARRAF).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Tresoreria, següent:

Atesa la sol·licitud formulada per TEGAR (MANCOMUNITAT ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS PSÍQUICS GARRAF), en la que es demana la
devolució de les fiances dipositades en garantia definitiva del concurs de
SUBMINISTRAMENT D‟ESPÉCIES VEGETALS AL SECTOR LLEVANTINA I CASES
DEL SORD per import de 920,98 € i 953,00 € respectivament.

Vist l‟Informe favorable emès per el Regidor de Medi Ambient Jaume Torras i Roca, a
data 22 de març de 2007, on literalment diu:

“Atesa la instància presentada en data 13 de març 2007 amb núm. 4624, per
l‟empresa TEGAR Jardineria (Mancomunitat per l‟atenció i assistència dels minusvàlids
psíquics de la comarca del Garraf), la qual sol·licita la devolució de les fiances
dipositades en data 31/05/06 per import de 953,00€ i 920,98€ en referència a les
garanties definitives pels contractes per subministrament d‟espècies vegetals als
sector La Plana-Cases del Sord i pel sector La Llevantina respectivament.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que l‟empresa TEGAR Jardineria, ha complert satisfactòriament els serveis pels
quals ha estat contractat.

Us sol·licitem procediu a fer efectiva les devolucions de les fiances anteriorment
assenyalades.”

Vist que les esmentades fiances resten dipositades al Departament de Tresoreria
d‟aquest Ajuntament.

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                    ACORD :

PRIMER .- Retornar a TEGAR Jardineria (MANCOMUNITAT ATENCIÓ I
ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS PSÍQUICS GARRAF), les fiances dipositades en
garantia definitiva de l‟adjudicació del concurs de SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES
VEGETALS AL SECTOR LLEVANTINA I CASES DEL SORD per import de 920,98€ i
953,00€ respectivament.

SEGON.- Comunicar l‟acord a l‟interessat.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per la majoria absoluta dels assistents,
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:

El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte d‟estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d‟exercir l‟assessorament jurídic de
conformitat amb l‟article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d‟allò
que disposa l‟article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l‟informe jurídic.


3.1.2.DEPARTAMENT DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos

3.1.2.A).- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ RELATIU A LA LIQUIDACIÓ 04LO390031 DE PIGAR 96
PROMOCIONS IMMOBILIARIES GARRAF SL, D’IMPORT 166,50 €, SOBRE TAXA
PER LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Serveis Econòmics, següent:

Atès el recurs presentat davant l‟Ajuntament, pel Sr. Jordi Pallàs Ruiz, amb número de
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Registre d‟entrada 1593 de data 30.01.2007, actuant en nom i representació de PIGAR
96 Promocions Immobiliàries Garraf, SL, on sol·licita la baixa definitiva de la liquidació
núm. 04LO390031.

Atès que la recurrent presenta còpia de la notificació de la resolució núm. 228/04 de
data 27 de juliol de 2004, on s‟anul·lava la liquidació esmentada, per duplicitat amb la
liquidació 03LO90008 pagada anteriorment.

Atès que s‟ha comprovat que erròniament s‟havia introduït en el programa de
recaptació una baixa provisional i no una baixa definitiva de la liquidació núm.
04LO390031.

Atès que des del departament de Gestió d‟Ingressos s‟ha comprovat l‟existència de la
liquidació núm. 04/LO390031 en estat de voluntària, proposta de baixa, corresponent a
PIGAR 96 Promocions Immobiliàries Garraf, SL, pel concepte de taxa per la llicència
de primera ocupació.

Vist que l‟article 220 de la Llei 58/2003, vigent des de l‟1 de juliol de 2004, estableix
que l‟òrgan u organisme que hagués dictat l‟acte o la resolució de la reclamació
rectificarà en qualsevol moment d‟ofici o a instància de l‟interessat, els errors materials
o de fet i els aritmètics, sempre que no hagués transcorregut el termini de prescripció.

Vist que l‟article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques poden revocar en qualsevol moment els seus actes de
gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o
exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d‟igualtat, a l‟interès
públic o a l‟ordenament jurídic.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

1. ESTIMAR el recurs de reposició interposat, en data 30 de gener de 2007, amb
  registre d‟entrada núm. 1593, pel Sr. Jordi Pallàs Ruiz, anulant la liquidació núm.
  05OC120005 PIGAR a nom de PIGAR 96 Promocions Immobiliàries Garraf, SL,
  per un import de 166,50 €.

2. Notificar el present acord a la Tresorera Municipal i a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


3.2.REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

3.2.1.DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
3.2.1.1.-DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
RESOLUCIONS DE LA REGIDORA DE RECURSOS HUMANS EN MATÈRIA DE
PERSONAL

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Recursos Humans, següent:

Atesos els decrets de l‟alcalde núm. 547/03 de data 26 de juny, de delegació de
l‟Alcaldia a favor dels regidors municipals, núm. 895/03 de 6 d‟octubre, de delegació
genèrica d‟atribucions relatives a la Regidoria de Recursos Humans; i núm. 181/06 de
09 de juny, dels regidors municipals i d‟adscripció dels departaments, serveis i ens
municipals a les diferents regidories de les àrees funcionals.

Ateses les resolucions de la Regidora de Recursos Humans que seguidament es
relacionen:


DESCRIPCIÓ BREU        NÚM. DATA     DESCRIPCIÓ
ANUL·LAT PLEC I RESOLUCIÓ   321/06 02-11-06  ANUL·LAT PLEC I RESOLUCIÓ
                         d‟abonament dels imports corresponents a les
AJUTS ASSISTENCIA CURSOS
             388/06 29-12-06     despeses derivades de l‟assistència a cursos de
FORMACIO
                         formació
DILIGENCIA TANCAMENT         29-12-06  TANCAMENT LLIBRE 2006
                         D‟atribució temporal de funcions al Sr. Raul
RAUL ALVARIN          28/07 29-01-07   Alvarin Alvarez, dins l‟Àrea de Territori i Medi
                         Ambient
                         de contractació laboral per servei determinat, per
PATRICIA SAAVEDRA       31/07 31-01-07   via d‟urgència, de la Sra. Patricia Saavedra Mata,
                         com a auxiliar administrativa de CIES Nivell 10
                         DILGÈNCIA ANULACIÓ PLECS I NÚMERO DE
ANULAR PLEC I NÚM       34/07 07-02-07
                         RESOLUCIÓ
                         Atorgament bestreta al Sr. Andres Delgado-
BESTRETA            35/07 07-02-07
                         Torronteras Pedro
                         abonament d'ajut per reconeixement 25 anys de
AJUT 25 ANYS BLAS NEBRERA
             36/07 07-02-07     serveis prestats per part del funcionari Sr. Blas
FERNANDEZ
                         Nebrera i Fernández
                         abonament d'ajut per reconeixement 25 anys de
AJUT 25 ANYS JUAN REDONDO
             37/07 07-02-07     serveis prestats per part del funcionari Sr. Juan
REDONDO
                         Redondo Redondo
                         abonament d'ajut per reconeixement 25 anys de
AJUT 25 ANYS MANUEL MORA
             38/07 07-02-07      serveis prestats per part del funcionari Sr. Manuel
MELERO
                         Mora Melero
                         Trasllat de la funcionària Sra.Anna Mestre i
TRASLLAT ANNA MESTRES     41/07 07-02-07   Bertrán a l‟Àrea de Serveis a les Persones,
                         Regidoria d‟Esports.
                         Contractació laboral d‟interinitat de la Sra. Ma
CONTRACTACIÓ MA CARMEN
            42/07 12-02-07       Carmen Molina Titos, com a treballadora familiar
MOLINA TITOS
                         adscrita a la Regidoria de Benestar Social.
                         de reducció de la jornada laboral de la
REDUCCIO  JORNADA   CARME           funcionària interina Sra. Carme Rovirosa Ortoll,
                43/07 12-02-07
ROVIROSA                     per tenir cura de fill menor i per permí de
                         lactància
                         Pròrroga del contracte laboral per servei
PRORROGA   CONTRACTE
            44/07 12-02-07      determinat subscrit amb el Sr. Amaro Redondo
AMARO REDONDO
                         Colomera


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
DESCRIPCIÓ BREU       NÚM. DATA         DESCRIPCIÓ
AJUT  REVACIO   CARNET
                            Abonament d'ajut per la renovació del carnet de
CONDUIR CARLOS ALONSO 45/07 13-02-07
                            conduir al funcionari Sr. Carlos Alonso Rubio
RUBIO
AJUT  REVACIO   CARNET              Abonament d'ajut per la renovació del carnet de
              46/07 13-02-07
CONDUIR IVAN CID ARIAS                 conduir al funcionari Sr. Iván Cid Arias
                            de l‟abonament del tram de productivitat del
PRODUCTIVITAT         2ON
                   47/07 19-02-07  segon semestre de l‟any 2006, al personal
SEMESTRE 2006
                            funcionari i laboral de la corporació
                            canvi d‟adscripció de lloc de treball de la Sra.
ADSCRIPCIÓ NURIA ALCAZAR       48/07 19-02-07
                            Nuria Alcazar Alquezar
                            abonament d'ajut per reconeixement 25 anys de
AJUT 25 ANYS     FRANCISCO
                   49/07 21-02-07  serveis prestats per part del funcionari Sr.
CASTILLO LEON
                            Francisco Castillo Leon
                            abonament d'ajut per reconeixement 25 anys de
AJUT 25  ANYS      MARIANO
                   50/07 21-02-07  serveis prestats per part del funcionari Sr.
GIMENEZ ALVAREZ
                            Mariano Giménez Álvarez
                            Canvi d‟adscripció de lloc de treball de divers
ADSCRIPCIÓ URBANISME         51/07 21-02-07
                            personal.
                            Pròrroga del contracte laboral, subscrit amb la
PRORROGA    CONTRACTE
             52/07 21-02-07        Sra. Perfelina Argiles Herrera com auxiliar de
PERFELINA ARGILES
                            biblioteca
                            Adscripció temporal en comissió de serveis del
COMISSIO   SERVEIS    JESUS
                   53/07 21-02-07  Sr. Jesús Requena Hidalgo per ocupar la plaça
REQUENA
                            d‟Inspector
                            abonament ajuts socials per despeses mèdiques
AJUTS LABORALS            54/07 23-02-07
                            i escolars (35617,46)
                            abonament ajuts socials per despeses mèdiques
AJUTS FUNCIONARIS           55/07 23-02-07
                            i escolars (30284,43)
ADSCRIPCIONS       AUXILIARS          D‟adscripció de 31 auxiliars administratius a
                   56/07 23-02-07
ADMINISTRATIUS                     diferents llocs de treball.
                            D'abonament de serveis extraordinaris al
HORES EXTRES             57/07 23-02-07  personal de l'Ajuntament de Sitges (Policia Local
                            i Patronat de Turisme)
                            D'abonament de triennis pendents al Sr. Jordi
TRIENNIS               58/07 23-02-07
                            Guerrero Tovar
                            de liquidació i aprovació de la nòmina mensual,
                            nòmina     d‟endarreriments    i  nòmina
pagament nomina febrer        60/07 27-02-07
                            complementària corresponent al mes de febrer
                            de 2007
                            d‟aprovació del calendari laboral del personal al
CALENDARI LABORAL 2007        61/07 27-02-07
                            servei de la corporació, per l‟any 2007
                            Canvi d‟adscripció de lloc de treball de la Sra.
ANNA PICAS              62/07 27-02-07
                            Ana Maria Picas Barrachina.
                            Complement de productivitat de la Sra. Margarita
THOLEN                63/07 27-02-07
                            Thölen Tutusaus.
                            Declarant el funcionari Sr. Agustín Mendez Díaz
EXECEDENCIA          PER
                   65/07 02-03-07  en la situació administrativa d‟excedència
INCOMPATIBILITAT
                            voluntària per incompatibilitat.
                            Atorgament bestreta a la Sra. Maria Teresa
BESTRETA               66/07 07-03-07
                            Márquez Escudero
                            Atorgament bestreta al Sr. Josep Rodriguez
BESTRETA               67/07 07-03-07
                            Sarra
                            DILGÈNCIA ANULACIÓ PLECS I NÚMERO DE
ANULAR PLEC I NÚM           68/07 07-03-07
                            RESOLUCIÓ
                            Abonament retribucions complementàries per
Ret. Compl. Substitució        69/07 07-03-07  substitució de l'encarregat de la Brigada de
                            Jardineria

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
DESCRIPCIÓ BREU          NÚM. DATA     DESCRIPCIÓ
                           Abonament diferències retributives al Sr. José
Diferències retributives     70/07 07-03-07   Ruíz Mondejar per assignació al servei d'agent a
                           tonrs
                           Abonament retribucions complementàries per
Ret. Compl. Substitució      71/07 07-03-07
                           substitució del Coordinador de les Brigades
                           Pròrroga de la situació de comissió de serveis del
COMISSIÓ SERVEIS JOAN MIRO 72/07 09-03-07
                           funcionari Sr. Joan Ramon Miró Surroca.

En ús de les atribucions que m‟han estat conferides pels Decrets de l‟Alcalde núm.
574/03 de data 26 de juny, núm. 895/03 de data 6 d‟octubre, i núm. 181/06 de data 09
de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l‟adopció del següent

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent,

                      ACORD:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada de les resolucions de la
regidora de Recursos Humans, en matèria de personal.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


     En aquest moments sent les 9’21 hores, quant s’està tractant el punt 3.2.1.1. de l’ordre
     del dia de la convocatòria s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Baijet i Vidal .
4. ÀREA DE SECRETARIA GENERAL

4.1.REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

4.1.1. DEPARTAMENT D’ASSESSORIA JURÍDICA

Servei de Responsabilitat Patrimonial

4.1.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTIMACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.
NÚM. 39/2006. BLANCA GIRIBET DE SEBASTIAN. ABONAMENT DANYS
MATERIALS AL SEU VEHICLE MATRÍCULA B-3292-VZ PER AIXECAMENT D’UNA
PILONA AL CARRER PORT ALEGRE. QUANTIA RECLAMADA: 2.439,43 €.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

1.- Antecedents

1.1.   La Sra. Blanca Giribet de Sebastián va presentar, mitjançant escrit de data 17
     de juliol de 2006 enregistrat d‟entrada amb el núm. 14535, reclamació per
     responsabilitat patrimonial contra aquesta Corporació.
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
1.2.   La reclamació es fonamenta en els danys al vehicle matrícula B-3292-VZ al
     carrer Port Alegre com a conseqüència del mal funcionament d‟una pilona.

1.3.   L‟informe del Cap de la Policia Local de data 17 d‟agost de 2006 fa constar que
     a la nota informativa dels informadors de platges conta que a les 12 hores un
     vehicle matrícula B-3292-VZ va patir un accident pel mal funcionament de la
     pilona; també es fa constar que l‟accés al recinte de la Torreta i de l‟Ajuntament
     des del carrer Port Alegre és totalment lliure de les 7 a les 11 hores cada dia; a
     partir de les 11 existeix un mecanisme en que la pilona puja tancant l‟accés a
     aquest recinte a qualsevol vehicle, llevat dels casos en que aquest tingui un
     comandament a distància; d‟altra banda, si es vol sortir del recinte quan aquest
     està tancat per a la circulació existeix un mecanisme en el paviment (rectangle
     groc) que en el moment que es trepitjat pel vehicle, la pilona baixa i deixa sortir
     el vehicle en qüestió.

1.4.   La reclamació per responsabilitat patrimonial, s‟ha tramitat de conformitat amb
     la Llei 30/1992 de 26 de novembre en la seva nova redacció segons Llei
     4/1999, i el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en
     matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat per Decret 429/1993 de 26 de
     març, havent-se-li donat al reclamant un termini de deu dies d‟audiència, per a
     tenir accés a l‟expedient i formular les al·legacions que estimessin oportunes.
     La reclamant ha fet ús de l‟esmentat tràmit.
1.5.   En data 21 de març de 2007 va comparèixer el Sr. Cristian Muñoz Fernández,
     informador de platja testimoni dels fets objecte d‟aquesta reclamació, per
     manifestar que el dia dels fets va veure com la reclamant va accionar el
     comandament de les pilones hidràuliques per accedir al carrer Port Alegre, la
     pilona va baixar i de seguida va pujar, enganxant de ple la part inferior del
     cotxe; que l‟accident va ser conseqüència del mal funcionament de la pilona i
     que li era impossible a la reclamant veure la pilona des del seient del
     conductor; que va apreciar danys al vehicle, a la part interior del cotxe, a la
     zona del paraxoc, del radiador i del càrter, i va comprovar que sortia vapor
     d‟aigua.

1.6.   A l‟escrit de la companyia d‟assegurances de data 22 de març es fa constar
     que a la vista de la documentació aportada es desprèn la responsabilitat de
     l‟Ajuntament i que ha quedat suficientment acreditat que la reclamant ha patit
     un dany efectiu com a conseqüència del funcionament d‟un servei públic.

2.- Fets Provats

2.1.   La reclamant informa que va patir danys al seu vehicle matrícula B-3292-VZ al
     carrer Port Alegre com a conseqüència del mal funcionament d‟una pilona.

3.- Fonaments de dret

3.1.   L‟article 139.1 de la Llei de règim Jurídic de les Administracions Públiques i
     Procediment Administratiu Comú recull que els particulars tindran dret a ser
     indemnitzats per les administracions públiques de totes les lesions que es
     produeixen en qualsevol dels seus bens i drets, a excepció dels casos de força
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
     major, sempre que la lesió sigui conseqüència de funcionament normal o
     anormal dels serveis públics.

     La Llei de Bases de Règim Local obliga a les entitats locals a vetllar per
     l‟ordenació del tràfic de persones, pavimentació de vies urbanes i seguretat en
     llocs públics (arts. 25.2 i 26).

     La qüestió a solucionar és si com a conseqüència del lloc d‟aquestes normes
     de caràcter administratiu es deriva una responsabilitat objectiva de
     l‟Administració per qualsevol sinistre vinculat als serveis públics o si únicament
     sorgirà aquesta responsabilitat quan es derivi del funcionament normal o
     anormal dels serveis públics.

     Es pot afirmar que no hi ha elements de prova que permetin imputar a aquesta
     Administració un funcionament normal o anormal dels serveis públics, en la
     mesura que la producció del sinistre no és per si mateix demostratiu d'un
     incorrecte funcionament de l‟Administració. (STS 9 de març de 1998, 17 d‟abril
     de 1998, sentència de data 31 de juliol de 1998, 23 de novembre de 1981, 30
     de novembre de 1981 i 20 de gener de 1982).

3.2.   L‟article 141.1 de la Llei de règim Jurídic de les Administracions Públiques i
     Procediment Administratiu Comú estableix que només seran indemnitzables les
     lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui el
     deure jurídic de suportar.

3.3.   Per tant, els requisits generals perquè neixi la responsabilitat patrimonial de
     l‟administració són:

       a) L‟efectiva realitat d‟un dany avaluable econòmicament i individualitzable
        en relació amb una persona o un grup de persones, i que el particular
        no tingui obligació de suportar.
       b) Que aquest dany sigui conseqüència del funcionament dels serveis
        públics.
       c) Que existeixi una relació de causalitat entre el fet imputable a
        l‟Administració i el dany sofert, i que no es doni un supòsit de força
        major.
       d) Que el dany sigui antijurídic, això és, que el particular que el pateix no
        tingui el deure de suportar-ho.

3.4.   Vist que l‟efectiva realitat del dany produït com a conseqüència del
     funcionament dels serveis públics s‟ha de provar, és a dir que, a l‟igual que en
     tot expedient administratiu o procés judicial, els fets que motiven la reclamació
     han de ser provats, mitjançant qualsevol de les maneres acceptades en dret.

3.5.   Vist que la valoració de les proves correspon a l‟òrgan administratiu que ha de
     resoldre la reclamació, i en últim extrem, al Tribunal Contenciós Administratiu
     que revisa la legalitat de la resolució administrativa.

3.6.   Vist que la càrrega de la prova correspon al reclamant, qui ha de provar
     concretament els següents extrems:
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
        a) Els danys o perjudicis produïts.
        b) Nexe causal entre els danys i el servei públic o l‟activitat de
         l‟Administració.

3.7.    L‟article 8.3 a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
      Assessora, estableix el següent: “3. És preceptiu el dictamen de la Comissió
      Jurídica Assessora sobre els expedients de l‟Administració de la Generalitat o
      de l‟Administració local referents a les matèries següents:

           a) Reclamacions   de   responsabilitat patrimonial  de  les
             administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o
             superior a 50.000.- €”.

3.8.    Vist el Contracte núm. 00089802000969 de l‟assegurança de responsabilitat
      civil general, en relació a les garanties d‟aquest on s‟estableix com a condició
      “FRANQUÍCIA: Percentual del 10% com a mínim de 150.- € i màxim de 1.500
      €, per a totes les garanties”.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                      ACORD:

Primer.- Aprovar, si s‟escau, l‟estimació de la petició de RECLAMACIÓ PER
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L‟ADMINISTRACIÓ número 39/2006, instada
per la Sra. Blanca Giribet de Sebastián, reconeixent el dret a cobrar, el rescabalament
adient en la suma de 2.439,43.- € dels quals 1.418,43 € a favor de la seva
asseguradora, Agrupación Mutual Aseguradora, i 1.021 € a favor de la reclamant.

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l‟obligació de la despesa pressupostària en la
quantitat de 243,94.-€ corresponents a la franquícia de la pòlissa contractada, a favor
de la companyia d‟assegurances. El rescabalament de 2.439,43.- €, a favor dels
reclamants, quedarà desglossat de la següent manera:

       L‟Ajuntament de Sitges assumeix l‟obligació de 243,94.- €.
       La companyia d‟assegurances assumeix l‟obligació de 2.195,49.- €.

Tercer.- S‟entén que el cobrament de la quantitat comporta per part dels reclamants
l‟acceptació de l‟acord, considerant-se saldat i quitat, amb el compromís de res mes
demanar ni reclamar per aquest concepte ni per d‟altres que portin causa del mateix,
en cap de les diferents vies jurisdiccionals.

Quart.- Donar trasllat a la Intervenció General i als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


4.1.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
NÚM. 12/2007. WINTERTHUR SEGUROS GENERALES i SUBUR FAST FOOD, S.L..
ABONAMENT DANYS MATERIALS A L’ESTABLIMENT COMERCIAL DE LA
SEGONA COM A CONSEQÜÈNCIA DELS TREBALLS DE NETEJA DEL
CLAVEGUERAM PÚBLIC. QUANTIA RECLAMADA: 2.279,05 €, DELS QUALS
1.979,05 CORRESPONEN A WINTERTHUR I 300 A SUBUR FAST FOOD, S.L.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Atès l‟escrit presentat pel Sr. Agustí Mèlich Frexedes, en nom i en representació de
Winterthur Seguros Generales i Subur Fast Food, S.L., en data 28 de març de 2007, i
enregistrat d‟entrada amb el núm. 5803, en el que es formula Reclamació per
Responsabilitat Patrimonial de l‟Administració núm. 12/2007, danys materials a
l‟establiment comercial de la segona al carrer Marquès de Montroig núm. 1 com a
conseqüència dels treballs de neteja del clavegueram públic efectuats per l‟empresa
Hidrotec, el dia 8 de setembre de 2006 reclamant com a rescabalament 2.279,05 €,
dels quals 1.979,05 corresponen a Winterthur i 300 a Subur Fast Food, S.L.

Atès que la documentació presentada no reuneix els requisits establerts en l‟article 70
de la Llei 30/1992 de 26.11, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú (LRJA i PAC, d‟ara en endavant).

Vist allò que es disposa en els articles 3 a 6, 9 i 10 del Reial Decret 429/1993 de 26 de
març, Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de
Responsabilitat Patrimonial, així com en els articles 68 a 85 de la Llei 30/1992 de
26.11, LRJA i PAC

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent,

                    ACORD:

Primer.- Declarar incoat l‟expedient de RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL DE L‟ADMINISTRACIÓ número 12/2007, instat pel Sr. Agustí Mèlich
Frexedes, en nom i en representació de Winterthur Seguros Generales i Subur Fast
Food, S.L, danys materials a l‟establiment comercial de la segona al carrer Marquès de
Montroig núm. 1 com a conseqüència dels treballs de neteja del clavegueram públic
efectuats per l‟empresa Hidrotec, el dia 8 de setembre de 2006 reclamant com a
rescabalament 2.279,05 €, dels quals 1.979,05 corresponen a Winterthur i 300 a Subur
Fast Food, S.L.

Segon.- Nomenar instructora del procediment a la Sra. Mercè López-Feliu Font i
secretària del procediment a la Sra. Mercè Camp Alemany.

Tercer.- Sol·licitar al Sr. Jesús Requena Hidalgo, Cap de la Policia Local, per a que en
un termini no superior a 10 dies faci a mans, al Departament de Secretaria, INFORME
DEL SERVEI (atestats, denuncies,...) de la presumpta lesió i/o dany indemnitzable,
d‟aquells fets que no constin a l‟expedient.

Quart.- Sol·licitar al Sr. Josep Orriols i Mas, regidor de Via Pública, Neteja i Platges,
per a que en un termini no superior a 10 dies faci a mans, al Departament de
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
      Secretaria, INFORME especificant:

           Si es desprèn l‟existència de relació causa/efecte del que hagi pogut
            ocasionar la presumpta lesió i/o dany indemnitzable.
           Nom i adreça de l‟empresa responsable de la neteja del clavegueram,
            concretament, si es confirma, d‟Hidrotec.

      Cinquè.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
      recepció d‟aquesta notificació, per a que s‟aporti a l‟expedient:

           Còpia compulsada de la factura dels danys reclamats.

      Amb l‟advertiment que en cas contrari s‟us tindrà per desistit en la petició, segons
      prescriuen els articles 42.1 i 71.1 de la Llei 30 / 1992 de RJAP i PAC.

      Sisè.- El termini per resoldre serà de sis mesos a comptar des de la data de
      presentació de l‟escrit en el que es formula reclamació per responsabilitat patrimonial
      de l‟Administració, resultant el silenci administratiu desestimatori.

      Setè.- Doni‟s trasllat del present acord al reclamant, així com a aquell/s altre que pugui
      resultar interessat o afectat en i per la reclamació.

      Vuitè.- Es concedeix al/als presumptament lesionat/s en la/les seva/es persona/es o
      drets, així com al/s possible/s interessat/s i/o afectat/s per la reclamació per que en un
      termini no superior a set dies, a comptar a partir del següent al de la recepció del
      present acord aporti/n quantes al·legacions, documents o informacions estimi/n
      convenients al seu dret i proposin quantes proves siguin pertinents pel reconeixement
      del/s mateix/os.

      La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
      precedent


      4.1.1.3.-DONAR COMPTE DE L’ACTUALITZACIÓ I L’ÍNDEX D’EXPEDIENTS DE
      RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.

      El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
      d‟Assessoria Jurídica, següent:

      ANY 2003

ÀREA      REGIDORIA  N. RECLAMANT    MOTIU        PROC.     QUANT.   RESOL AJUNT. CIA. ASS
TERRITORI   I VIA      BRUFAU ARTELLS, Danys   aparcament PDT RESOLUCIO
              59                                 0,00  0,00  0,00
M.AMBIENT    PÚBLICA    Francisca    per aiguats     REC REPOSICIO
TERRITORI   I VIA      INSERSER ARNET, Danys   aparcament PDT RESOLUCIO
              60                                 0,00  0,00  0,00
M.AMBIENT    PÚBLICA    Joan       per aiguats     REC REPOSICIO
TERRITORI   I VIA      GESTVI    DE Danys vehicle / tapa        3421,76
              61                    PDT INFORME VP      0,00  0,00  0,00
M.AMBIENT    PÚBLICA    AUTOMOCIÓ, SA  claveguera

      ANY 2004

ÀREA       REGIDO N.   RECLAMANT     MOTIU      PROC.      QUANT.  RESOL. AJUNT.  CIA.ASS.
        _____________________________________________________________________________

              AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
        Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                           CIF: P 0827000 A
         RIA
        BENEST                          PDT RESOLUCIO
                ANABEL   FUSTER- Mort canviat   de
BENESTAR SOCIAL AR   1                         PDT APEL.LACIÓ
                FABRA       nínxol                250.000,00 0,00   0,00   0,00
        SOCIAL                          EN CONTENCIÓS

     ANY 2005

         REGIDO
ÀREA       RIA   N.  RECLAMANT      MOTIU        PROC.     QUANT.    RESOL. AJUNT.  CIA.ASS.
TERRITORI I MEDI VIA                           PDT RESOLUCIO
             52  LEMAIRE, Anne    Danys per aiguats         10.450
AMBIENT     PÚBLICA                         REC REPOSICIO        0,00  0,00   0,00
                        Danys      per
                BARTOLOME
TERRITORI I MEDI URBANI            irregularitats    NO RESOLT.    EN
            84   RODRIGUEZ, José                       809.000
AMBIENT     SME              reparcel.lació Quint CONTENCIÓS            0,00  0,00   0,00
                María
                        Mar

     ANY 2006
         VIA
TERRITORI I MEDI        YLL CAMPS, Fco.
         PÚBLIC  6          Danys per caiguda PDT INFORME VP 2.898,43
AMBIENT            Manuel                                0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        CAREY    JAMES,
         PÚBLIC  15            Danys per aiguats  PDT INFORME VP 8.446
AMBIENT            Jennifer                               0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        INSERSER                 PDT RESOLUCIO
         PÚBLIC  16           Danys per aiguats          545,92
AMBIENT            BRUFAU, José Oriol            REC REPOSICIO        0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        INSERER   ARNET,            PDT RESOLUCIO
         PÚBLIC  17            Danys per aiguats         775,91
AMBIENT            Joan                   REC REPOSICIO        0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        MAPFRE        Danys vehicle per
         PÚBLIC  18                     PDT INFORME VP 1.684,29
AMBIENT            MUTUALIDAD      tapa clavegueram                 0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI                  Danys vehicle per
         PÚBLIC  19  CASER SEGUROS             PDT INFORME VP 2.970
AMBIENT                       tapa clavegueram                 0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        PLANA        Danys per caiguda
         PÚBLIC  22                     PDT RESOLUCIÓ INDET
AMBIENT            CAVERDOS, Ana    bus                       0,00  0,00   0,00
         A
         VIA      ENJUANES
TERRITORI I MEDI
         PÚBLIC  24  FERNANDEZ,      Danys per caiguda PDT INFORME VP 1.449,63
AMBIENT                                               0,00  0,00   0,00
         A       Natàlia
         VIA
TERRITORI I MEDI        LOPEZ   PARRA, Pèrdues per obres
         PÚBLIC  25                    PDT INFORME VP INDET
AMBIENT            Concepción    VP                         0,00  0,00   0,00
         A
         VIA                Danys   personals
TERRITORI I MEDI        GUTIERREZ,                PDT RESOLUCIO
         PÚBLIC  26            per  mal  estat        2.400
AMBIENT            Ricardo                 REC REPOSICIO        0,00  0,00   0,00
         A                 gronxadors
         VIA
TERRITORI I MEDI        DEL    AGUILA          PDT RESOLUCIO
         PÚBLIC  27          Danys per caiguda        9.404,43
AMBIENT            MARCH, Yolanda           REC REPOSICIO           0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        ROSSELL   PLANA, Danys per caiguda
         PÚBLIC  34                    PDT INFORME VP INDET
AMBIENT            M.Vinyet      via pública                    0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        GIRIBET    DE Danys materials per PDT RESOLUCIO
         PÚBLIC  39                            2.323,98
AMBIENT            SEBASTIAN, Blanca aixecament pilona ESTIMATÒRIA            0,00  0,00   0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        PICULLA GIMENO,
         PÚBLIC  42          Danys aiguats       PDT INFORME VP 3.200
AMBIENT            M. Teresa                               0,00  0,00   0,00
         A
         VIA      ARBIOL
TERRITORI I MEDI                  Danys vehicle per
         PÚBLIC  45  RODRÍGUEZ,               PDT INFORME VP INDET
AMBIENT                       paviment lliscant                0,00  0,00   0,00
         A       Montserrat
         VIA
TERRITORI I MEDI        MUNTANÉ     Escapament de gas
         PÚBLIC  46                   PDT INFORME VP 767,35
AMBIENT            FERNÁNDEZ, Genís per obres                      0,00  0,00   0,00
         A
TERRITORI I MEDI VIA      RIBERA    DEL Danys vehicle per
             47                    PDT INFORME VP 170,97
AMBIENT     PÚBLIC    PUEYO, Miquel   tapes clavegueram                  0,00  0,00   0,00
       _____________________________________________________________________________

              AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
        Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                          CIF: P 0827000 A
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        CALLE  ORTEGA, Danys vehicle per
         PÚBLIC 53                    PDT INFORME VP INDET
AMBIENT            Felipe      aiguats                        0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        LÓPEZ       Danys per caiguda
         PÚBLIC 56                     PDT INFORME VP 4.000
AMBIENT            BENEDICTO, Eloina via pública                      0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI
         PÚBLIC 59   LA VALL, SCP      Danys per obres    PDT INFORME VP 656
AMBIENT                                                0,00  0,00  0,00
         A
                                  PDT  INFORME
TERRITORI I MEDI URBANI    TORRENTS     Danys i pèrdues per
            61                     URBANISME   I INDET
AMBIENT     SME      LORCA, M. Carmen obres parking                     0,00  0,00  0,00
                                  PROJECTES
         VIA
TERRITORI I MEDI                   Danys vehicle per
         PÚBLIC  62  RUBIO BAZ, Manuel            AUDIENCIA      811,08
AMBIENT                        pilona                      0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI
         PÚBLIC  64  CRUZ, Isabel      Danys per aiguats   PDT INFORME VP INDET
AMBIENT                                                0,00  0,00  0,00
         A
         VIA      PFAFF
TERRITORI I MEDI                   Danys per caiguda
         PÚBLIC  66  MARTORELL,    M.           PDT VALORACIO    INDET
AMBIENT                        moto                       0,00  0,00  0,00
         A       Teresa
         VIA
TERRITORI I MEDI
         PÚBLIC  67  BONDDALE, Robert Danys per caiguda PDT INFORME VP INDET
AMBIENT                                                0,00  0,00  0,00
         A
         VIA      GONZÁLEZ
TERRITORI I MEDI                         PDT VALORACIO I
         PÚBLIC  68  VILLANUEVA, José Danys per caiguda         1.961,20
AMBIENT                              TESTIFICAL              0,00  0,00  0,00
         A       Raúl
         VIA                       PDT
TERRITORI I MEDI        ANDREU      Danys per topada
         PÚBLIC  69                   AL.LEGACIONS  307,20
AMBIENT            ALMIRALL, Rosa  camió brossa                      0,00  0,00  0,00
         A                        CESPA
         VIA
TERRITORI I MEDI        GONZÁLEZ        Danys materials per
         PÚBLIC  71                       PDT INFORME VP 465,00
AMBIENT            DORAL, Fco       obres i pluja                  0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        BABARRO        Danys per caiguda
         PÚBLIC  72                      PDT INFORME VP 10.381,24
AMBIENT            VAZQUEZ, Rafael    via pública                   0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        MARTINEZ TOBED, Danys      materials
         PÚBLIC  73                        PDT RESOLUCIO  1.508,79
AMBIENT            Antonio     vehicle                         0,00  0,00  0,00
         A
                        Pèrdues
         VIA
TERRITORI I MEDI        AMIGO FORNELLS, econòmiques       per
         PÚBLIC 76                         PDT INFORME VP INDET
AMBIENT            Josep      aiguats          i              0,00  0,00  0,00
         A
                        clavegueram

     ANY 2007
         VIA
TERRITORI I MEDI                   Avaria linea per
         PÚBLIC 1   ENDESA                  PDT INFORME VP 541,00
AMBIENT                        impacte excavadora                0,00  0,00  0,00
         A
                                     PDT INFORME POL
EDUCACIÓ    I CULTU
            4   DELGADO, Jesús     Danys per correfoc I  ACLARIMENTS 1.900
CULTURA      RA                                          0,00  0,00  0,00
                                     CULTURA
         VIA
TERRITORI I MEDI        CUNILLERA   PICO,
         PÚBLIC  6              Danys vehicle     INCOACIÓ    849,53
AMBIENT            Mercè                                  0,00  0,00  0,00
         A
         VIA
TERRITORI I MEDI        GRUPAMA        Danys vehicle per
         PÚBLIC  7                       INCOACIO      2.970,90
AMBIENT            SEGUROS        postes hidràulics                0,00  0,00  0,00
         A
SERVEIS A LES ESPOR      BARTÉS ABELLA, Danys   personals
             8                    DEFICIÈNCIES       INDET
PERSONES     TS      Concepció   per caiguda                       0,00  0,00  0,00
         VIA
TERRITORI I MEDI        AAVV     Salvador Danys per embús
         PÚBLIC  9                      INCOACIÓ       4.361,47
AMBIENT            Olivella, 1-3     clavegueram                   0,00  0,00  0,00
         A
         VIA                 Pèrdues
TERRITORI I MEDI        VALANT  SYSTEM,
         PÚBLIC  10             econòmiques    per DEFICIÈNCIES  INDET
AMBIENT            S.L.                                  0,00  0,00  0,00
         A                  obres

       _____________________________________________________________________________

              AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
        Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                          CIF: P 0827000 A
Vist allò que disposa l‟article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent,

                     ACORD:

Primer. Que la Junta de Govern Local de la Corporació es doni per assabentada.

Segon. Notificar als Departaments afectats per al seu coneixement i efectes.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


Serveis Jurídics Centrals

4.1.1.4.-DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA RECAIGUDA EN EL
PROCEDIMENT NÚM. 71/2007.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el
següent procediment :

Òrgan jurisdiccional :     JUTJAT CA NÚM. 13 DE BARCELONA

Núm. Procediment :       71/2007

Part Actora :         CAMPING EL GARROFER, S.L.U.

Part Demandada :        AJUNTAMENT DE SITGES

Lletrat :           ISIDRE MARTÍ SARDÀ

Objecte del recurs :      Aprovació definitiva del projecte modificat del pont
                d‟accés de Can Girona i altres finques del sector.

Decisió :           Inadmissibilitat recurs de súplica de l‟actora contra
                interlocutòria de 09.02.07; paralització cautelar de les
                obres d‟execució del projecte modificat aprovat
                definitivament pel Ple el 13.03.07, encara que només en
                aquella part de les actuacions que sigui susceptible de
                projectar-se o afectar al complex “Sinia del Rei”, inclòs el
                mur centenari adjacent; supeditar l‟efectivitat de la
                present mesura cautelar a la constitució de garantia de
                145.000 € per part de l‟actora.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Fermesa :           Cap recurs d‟apel.lació.

Acords :            1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
                i conforme.
                2. Notificar al Departament de Projectes i Obra Pública
                adjuntant còpia de la interlocutòria.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent4.1.1.5.-DONAR COMPTE DE LA FERMESA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 85/2007
RELATIU AL PROCEDIMENT NÚM. 1349/2003.
El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la fermesa de la sentència recaiguda
en el següent procediment :

Òrgan jurisdiccional :     TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
                SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. SECCIÓ
                QUARTA.

Núm. Procediment :       1349/2003

Part Actora :         DOLORES HERNANDEZ ZAMORA

Part Demandada :        AJUNTAMENT DE SITGES

Lletrat :           MANUELA VIGIOLA RECENA

Objecte del recurs :      Desestimació per silenci de l‟expedient de reclamació de
                responsabilitat patrimonial de l‟administració núm.
                51/2002 de l‟Ajuntament de Sitges

Decisió :           Estimació parcial del recurs, reconeixent el dret de la part
                actora a percebre la quantitat de 1510,14.-€, en concepte
                de danys i perjudicis que reportes l‟interès legal
                corresponent segons la seva anualitat des de la data de
                la reclamació en via administrativa.

Fermesa :           No cap recurs de cassació ordinari. És ferma.

Acords :            1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
                i conforme.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
4.1.1.6.-RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 112/07
RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 71/2007-C CONTRA L'ACORD DE PLE D’AQUESTA
CORPORACIÓ, DE DATA 13.03.06, PUBLICAT EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA DE DATA 21.06.06, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
MODIFICAT DEL PONT D'ACCÉS DE CAN GIRONA I ALTRES FINQUES DEL
SECTOR (EXP. 2004114B)


El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Atès el decret d‟alcaldia núm. 112/07 de data 7 de març de 2007 de compareixença en
el recurs contenciós administratiu núm. 71/2007-C contra l'acord de Ple d‟aquesta
Corporació, de data 13.03.06, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
21.06.06, d'aprovació definitiva del projecte modificat del pont d'accés de Can Girona i
altres finques del sector (exp. 2004114B), que es transcriu a continuació:

“S'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona per comparèixer
en el recurs contenciós administratiu número 71/2007-C, interposat pel CAMPING EL
GARROFER, SLU, contra l'acord de Ple d‟aquesta Corporació, de data 13.03.06, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de data 21.06.06, d'aprovació definitiva del projecte modificat del
pont d'accés de Can Girona i altres finques del sector (exp. 2004114B).

D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i considerant que
les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns i drets mitjançant
l'exercici de les accions pertinents.

Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l‟expedient administratiu a l‟òrgan judicial.

En virtut de tot això,

HE RESOLT

1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs contenciós administratiu número 71/2007-C,
interposat pel CAMPING EL GARROFER, SLU, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona.

2n.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona l'expedient
administratiu corresponent.

3r.- NOTIFICAR als interessats en l‟expedient administratiu que queden emplaçats per a que
puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs contenciós-
administratiu.

4rt.- DESIGNAR per l‟Ajuntament de Sitges al Lletrat Sr. ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, així com al
Procurador Sr. ANTONI DE ANZIZU FUREST.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
5è.-Mensualment cada dia 15, es presentarà a l‟Ajuntament un report de l‟estat processal
d‟aquest procediment, així com de tots els altres procediments que dugui.
Així mateix, serà obligació el remetre còpia a secretaria general, còpia de la demanda,
contestació a la mateixa, i conclusions d‟ambdues parts.

6è.- De conformitat amb allò que es disposa en l‟acord de Comissió de Govern de data
23.11.99, i en execució amb allò que es disposa en l‟article 49.1 de la Llei 29/1998 de 13 de
Juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, el departament custodi de
l‟expedient, notificarà en el termini improrrogable de 5 (cinc) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, la interposició del present recurs a tots els
interessats per que puguin comparèixer com a co-demandats.
La notificació del present acord, així com les notificacions als interessats i els comprovants de
les mateixes, de conformitat amb allò que es disposa en l‟ Art. 49.2 de la Llei Jurisdiccional,
formaran part integrant de l‟expedient.

El departament custodi de l‟expedient, un cop acomplerts els tràmits anteriors, farà arribar al
Lletrat director del plet, en el termini improrrogable de 10 (deu) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, juntament amb la fotocòpia de l‟escrit
d‟interposició del recurs, i altre documentació que pugui haver-hi, l‟expedient de referència,
ordenat, foliat i indexat, en fotocòpia compulsada, tot, en execució d‟allò que es disposa en
l‟article 48.1 de la Llei jurisdiccional, a fi i a efecte de que el lletrat director, es personi, i el
presenti davant l‟òrgan jurisdiccional que tramita el procediment.

El cap o responsable màxim administratiu del Departament origen de l‟acte administratiu
objecte de la impugnació serà el responsable davant l‟òrgan jurisdiccional corresponent de
l‟execució dels seus requeriments (remissió de l‟expedient, pràctica de prova i altres
requeriments, no essent la relació limitativa si no tant sols enunciativa i a tall d‟exemple),
donant sempre coneixement de l‟execució del que ha estat requerit al departament de
Secretaria General, als efectes d‟allò que es disposa en l‟article 49 de la sempre repetida llei
Jurisdiccional.

En cas d‟incompliment de tot l‟esmentat, hom estarà subjecte a les responsabilitats que puguin
dimanar-se de l‟article 48.7 de la sempre repetida Llei jurisdiccional, podent ser imposada una
multa coercitiva de 300,51 a 1.202,02 Euros a l‟autoritat, cap de departament o empleat
responsable, essent reiterada la multa cada vint dies, fins al compliment del requerit.

7è.-Adscriure el present procediment al registre de contenciosos de Secretaria General, dintre
de l‟Àrea de Territori i Medi Ambient, Regidoria de Projectes, Obra Pública i Habitatges,
encarregant-se de la seva gestió administrativa el Secretari delegat de la Comissió Informativa
corresponent.

8è.-Notificar el present acord al Servei de Llicències d‟activitats i al Secretari delegat de la
Comissió Informativa corresponent, així com al Procurador i al Lletrat.

9è.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.”

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                      ACORD:

Primer.- Ratificar, si s‟escau, el decret d‟alcaldia esmentat anteriorment.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
4.1.1.7.-RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 157/07
RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 105/2007-B CONTRA L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 9 DE GENER DE 2007, QUE RECONEIX, A LA PART ACTORA,
EL DRET A COBRAR EL RESCABALAMENT ADIENT EN LA SUMA DE
351.302,84€, MÉS LES DESPESES DE LA LLICÈNCIA I DE L'ASSEGURANÇA
DESENAL.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Atès el decret d‟alcaldia núm. 141/07 de data 29 de març de 2007 compareixença en
el recurs contenciós administratiu núm. 105/2007-B contra l'acord de Junta de Govern
Local, de data 9 de gener de 2007, que reconeix, a la part actora, el dret a cobrar el
rescabalament adient en la suma de 351.302,84€, més les despeses de la llicència i
de l'assegurança desenal., que es transcriu a continuació:

“S'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona per comparèixer
en el recurs contenciós administratiu número 105/2007-B, interposat per GÜELL-93, SL, contra
l'acord de Junta de Govern Local, de data 9 de gener de 2007, que reconeix, a la part actora, el
dret a cobrar el rescabalament adient en la suma de 351.302,84€, més les despeses de la
llicència i de l'assegurança desenal.

D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i considerant que
les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns i drets mitjançant
l'exercici de les accions pertinents.

Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l‟expedient administratiu a l‟òrgan judicial.

En virtut de tot això,

HE RESOLT

1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs contenciós administratiu número número
105/2007-B, interposat per GÜELL-93, SL, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona.

2n.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona l'expedient administratiu
corresponent.

3r.- NOTIFICAR als interessats en l‟expedient administratiu que queden emplaçats per a que
puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs contenciós-
administratiu.

4rt.- DESIGNAR per l‟Ajuntament de Sitges a la Lletrada Sra. ANNA M. SABALLS NADAL, així
com al Procurador Sr. ANTONI DE ANZIZU FUREST.

5è.-Mensualment cada dia 15, es presentarà a l‟Ajuntament un report de l‟estat processal
d‟aquest procediment, així com de tots els altres procediments que dugui.
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Així mateix, serà obligació el remetre còpia a secretaria general, còpia de la demanda,
contestació a la mateixa, i conclusions d‟ambdues parts.

6è.- De conformitat amb allò que es disposa en l‟acord de Comissió de Govern de data
23.11.99, i en execució amb allò que es disposa en l‟article 49.1 de la Llei 29/1998 de 13 de
Juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, el departament custodi de
l‟expedient, notificarà en el termini improrrogable de 5 (cinc) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, la interposició del present recurs a tots els
interessats per que puguin comparèixer com a co-demandats.
La notificació del present acord, així com les notificacions als interessats i els comprovants de
les mateixes, de conformitat amb allò que es disposa en l‟ Art. 49.2 de la Llei Jurisdiccional,
formaran part integrant de l‟expedient.

El departament custodi de l‟expedient, un cop acomplerts els tràmits anteriors, farà arribar al
Lletrat director del plet, en el termini improrrogable de 10 (deu) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, juntament amb la fotocòpia de l‟escrit
d‟interposició del recurs, i altre documentació que pugui haver-hi, l‟expedient de referència,
ordenat, foliat i indexat, en fotocòpia compulsada, tot, en execució d‟allò que es disposa en
l‟article 48.1 de la Llei jurisdiccional, a fi i a efecte de que el lletrat director, es personi, i el
presenti davant l‟òrgan jurisdiccional que tramita el procediment.

El cap o responsable màxim administratiu del Departament origen de l‟acte administratiu
objecte de la impugnació serà el responsable davant l‟òrgan jurisdiccional corresponent de
l‟execució dels seus requeriments (remissió de l‟expedient, pràctica de prova i altres
requeriments, no essent la relació limitativa si no tant sols enunciativa i a tall d‟exemple),
donant sempre coneixement de l‟execució del que ha estat requerit al departament de
Secretaria General, als efectes d‟allò que es disposa en l‟article 49 de la sempre repetida llei
Jurisdiccional.

En cas d‟incompliment de tot l‟esmentat, hom estarà subjecte a les responsabilitats que puguin
dimanar-se de l‟article 48.7 de la sempre repetida Llei jurisdiccional, podent ser imposada una
multa coercitiva de 300,51 a 1.202,02 Euros a l‟autoritat, cap de departament o empleat
responsable, essent reiterada la multa cada vint dies, fins al compliment del requerit.

7è.-Adscriure el present procediment al registre de contenciosos de Secretaria General, dintre
de l‟Àrea de Secretaria General, Regidoria de Serveis Generals, Servei de Responsabilitat
Patrimonial, encarregant-se de la seva gestió administrativa el Secretari delegat de la Comissió
Informativa corresponent.

8è.-Notificar el present acord al Servei de Responsabilitat Patrimonial i al Secretari delegat de
la Comissió Informativa corresponent, així com al Procurador i al LLetrat.

9è.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.”

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                      ACORD:

Primer.- Ratificar, si s‟escau, el decret d‟alcaldia esmentat anteriorment.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
4.1.1.8.-RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 141/07
RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 113/2007-B CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE NÚM.
433/06, DE DATA 22 DE NOVEMBRE, QUE ORDENA ES PROCEDEIXI A
L'ENDERROC DE L'OBRA REALITZADA SENSE LLICÈNCIA

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Atès el decret d‟alcaldia núm. 141/07 de data 29 de març de 2007 de compareixença
en el recurs contenciós administratiu núm. 113/2007-B contra el Decret de l‟alcalde
núm. 433/06, de data 22 de novembre, que ordena es procedeixi a l'enderroc de l'obra
realitzada sense llicència, que es transcriu a continuació:

“S'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona per comparèixer
en el recurs contenciós administratiu número 113/2007-B, interposat pel Sr. JOSEP RIUS
PORTABELLA, contra el Decret de l‟alcalde núm. 433/06, de data 22 de novembre, que ordena
es procedeixi a l'enderroc de l'obra realitzada sense llicència.

D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i considerant que
les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns i drets mitjançant
l'exercici de les accions pertinents.

Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l‟expedient administratiu a l‟òrgan judicial.

Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa
judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals aquestes mateixes
entitats en siguin part, segons regula el Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i
econòmica de la Diputació.

En virtut de tot això,


HE RESOLT

1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs contenciós administratiu número 40/2007-I,
interposat pel Sr. JOSEP RIUS PORTABELLA, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
4 de Barcelona.

2n.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona l'expedient administratiu
corresponent.

3r.- NOTIFICAR als interessats en l‟expedient administratiu que queden emplaçats per a que
puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs contenciós-
administratiu.

4rt.- SOL•LICITAR, de conformitat amb el que disposa el Conveni de delegació d‟atribucions de
l‟Ajuntament amb la Diputació de Barcelona i DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la
Diputació de Barcelona, així com al Procurador Sr. ANTONI DE ANZIZU FUREST.

5è.-Mensualment cada dia 15, es presentarà a l‟Ajuntament un report de l‟estat processal
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟aquest procediment, així com de tots els altres procediments que dugui.
Així mateix, serà obligació el remetre còpia a secretaria general, còpia de la demanda,
contestació a la mateixa, i conclusions d‟ambdues parts.

6è.- De conformitat amb allò que es disposa en l‟acord de Comissió de Govern de data
23.11.99, i en execució amb allò que es disposa en l‟article 49.1 de la Llei 29/1998 de 13 de
Juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, el departament custodi de
l‟expedient, notificarà en el termini improrrogable de 5 (cinc) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, la interposició del present recurs a tots els
interessats per que puguin comparèixer com a co-demandats.
La notificació del present acord, així com les notificacions als interessats i els comprovants de
les mateixes, de conformitat amb allò que es disposa en l‟ Art. 49.2 de la Llei Jurisdiccional,
formaran part integrant de l‟expedient.

El departament custodi de l‟expedient, un cop acomplerts els tràmits anteriors, farà arribar al
Lletrat director del plet, en el termini improrrogable de 10 (deu) dies, a comptar a partir del dia
següent al de la notificació del present acord, juntament amb la fotocòpia de l‟escrit
d‟interposició del recurs, i altre documentació que pugui haver-hi, l‟expedient de referència,
ordenat, foliat i indexat, en fotocòpia compulsada, tot, en execució d‟allò que es disposa en
l‟article 48.1 de la Llei jurisdiccional, a fi i a efecte de que el lletrat director, es personi, i el
presenti davant l‟òrgan jurisdiccional que tramita el procediment.

El cap o responsable màxim administratiu del Departament origen de l‟acte administratiu
objecte de la impugnació serà el responsable davant l‟òrgan jurisdiccional corresponent de
l‟execució dels seus requeriments (remissió de l‟expedient, pràctica de prova i altres
requeriments, no essent la relació limitativa si no tant sols enunciativa i a tall d‟exemple),
donant sempre coneixement de l‟execució del que ha estat requerit al departament de
Secretaria General, als efectes d‟allò que es disposa en l‟article 49 de la sempre repetida llei
Jurisdiccional.

En cas d‟incompliment de tot l‟esmentat, hom estarà subjecte a les responsabilitats que puguin
dimanar-se de l‟article 48.7 de la sempre repetida Llei jurisdiccional, podent ser imposada una
multa coercitiva de 300,51 a 1.202,02 Euros a l‟autoritat, cap de departament o empleat
responsable, essent reiterada la multa cada vint dies, fins al compliment del requerit.

7è.-Adscriure el present procediment al registre de contenciosos de Secretaria General, dintre
de l‟Àrea de Territori i Medi Ambient, Regidoria d‟Urbanisme, Departament d‟Urbanisme,
encarregant-se de la seva gestió administrativa el Secretari delegat de la Comissió Informativa
corresponent.

8è.-Notificar el present acord al Departament d‟Urbanisme i al Secretari delegat de la Comissió
Informativa corresponent, així com al Procurador i al LLetrat.

9è.- Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.”

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                      ACORD:

Primer.- Ratificar, si s‟escau, el decret d‟alcaldia esmentat anteriorment.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
4.1.1.9.-DONAR COMPTE DE LA FERMESA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 185/2007
RELATIU AL PROCEDIMENT NÚM. 1226/2003.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la fermesa de la sentència recaiguda
en el següent procediment :

Òrgan jurisdiccional :     TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
                SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. SECCIÓ
                QUARTA.

Núm. Procediment :       1226/2003

Part Actora :         RAMON CAMPANARIO CALDERON

Part Demandada :        AJUNTAMENT DE SITGES

Lletrat :           MANUELA VIGIOLA RECENA

Objecte del recurs :      Recurs contra el decret de l‟alcalde núm. 553/03, de data
                19 de juny, que declara el desistiment de la petició de
                reclamació   de  responsabilitat  patrimonial  de
                l‟administració núm. 66/2002 de l‟Ajuntament de Sitges

Decisió :           Desestimació del recurs contenciós administratiu
                interposat per la part actora. Sense imposició de costes.
                Sentència favorable a l‟Ajuntament de Sitges.

Fermesa :           No cap recurs de cassació ordinari. És ferma.

Acords :            1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
                i conforme.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent4.1.1.10.-DONAR COMPTE DEL RECULL DE NORMATIVA I ANUNCIS OFICIALS (

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Assessoria Jurídica, següent:


RECULL DE NORMATIVA I ANUNCIS OFICIALS:

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
- Butlletí Oficial de l‟Estat (BOE):
 ----------------------------------------------------------------------------

* Núm. 071 de data 23.03.07

DISPOSICIONS GENERALS

PREFECTURA DE L'ESTAT

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

* Núm. 076 de data 29.03.07

DISPOSICIONS GENERALS

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment
de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l'article 78 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General.

Instrucció 3/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de
despeses electorals en el cas de coincidència d'eleccions locals i d'eleccions a les
Assemblees Legislatives de determinades Comunitats Autònomes.

* Núm. 080 de data 03.04.07

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Reial decret 444/2007, de 2 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les
Assemblees de Ceuta i Melilla, per al 27 de maig de 2007.

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
 ------------------------------------------------------------------------

* Núm. 4853 de data 30.03.07

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Resolució EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual s'aproven les normes de
preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2007-2008, en els
ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària,
d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics,
d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.

SUBVENCIONS

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
  ------------------------------------------------------------------------

* Núm. 4849 de data 26.03.07

DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ ASC/807/2007, de 16 de març, per la qual s'obre convocatòria per a la
concessió de subvencions a associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la
joventut per a les actuacions emmarcades en el Pla nacional de joventut de Catalunya
i regulades als annexos 3, 4 i 5 de l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, dins l'exercici
2007.

* Núm. 4850 de data 27.03.07

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/59/2007, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió d'ajuts a l'alumnat d'educació secundària dels centres educatius públics
i privats concertats per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos
països, i s'obre la convocatòria pública per a l'edició del curs 2006-2007.

* Núm. 4853 de data 30.03.07

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ordre CMC/65/2007, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la
concessió de subvencions als arxius de Catalunya.

Institut Català de les Indústries Culturals

Resolució CMC/880/2007, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a l'acord del
consell d'administració de l'institut català de les indústries culturals de 5 de febrer de
2007, pel qual s'aproven les bases que han de regir les subvencions a empreses per a
la programació i organització d'activitats de música en viu de caràcter professional.

* Núm. 4854 de data 02.04.07

DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
ORDRE ASC/67/2007, de 26 de març, de modificació de l'annex 1 de l'Ordre
PRE/8/2006, de 10 de gener, d'aprovació de les bases per a la concessió de
subvencions a projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de municipis,
consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en
el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.


      EDICTES

- Butlletí Oficial de l‟Estat (BOE):
 ----------------------------------------------------------------------------

    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
* Núm. 60 de data 10.03.07

II.B. AUTORITATS I PERSONAL. OPOSICIONS I CONCURSOS.

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci de convocatòria, per concurs oposició lliure, per a la cobertura d‟una plaça de
tècnic superior en Hisenda, serveis econòmics de l‟administració especial, subescala
tècnica superior.

Anunci de convocatòria, per concurs oposició lliure, per a la cobertura d‟una plaça de
tècnic mig d‟Organització de l‟administració especial, subescala serveis tècnics.

* Núm. 61 de data 12.03.07

II.B. AUTORITATS I PERSONAL. OPOSICIONS I CONCURSOS.

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci de convocatòria, per concurs oposició lliure, per a la cobertura d‟una plaça de
tècnic superior en Informàtica de la plantilla de personal laboral.

Anunci de convocatòria, per concurs oposició lliure, per a la cobertura d‟una plaça de
tècnic superior en Hisenda-Gestió d‟Ingressos de l‟administració especial, subescala
tècnica superior.

* Núm. 76 de data 29.03.07

II.B. AUTORITATS I PERSONAL. OPOSICIONS I CONCURSOS.

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci de l'Ajuntament de Sitges i Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges
(Barcelona), per la qual s'anuncia l'oferta d'ocupació pública per a 2007

- Butlletí Oficial de la Província (BOP):
 -------------------------------------------------------------------------

* Núm. 59 Annex I de data 09.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte d‟aprovació inicial de l‟ordenança municipal de protecció dels espais verds i de
l‟arbrat del municipi de Sitges.

* Núm. 60 de data 10.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES


   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
Anunci en relació a la correcció d‟errada relatiu a l‟aprovació de la convocatòria i de
les bases específiques que han de regir el procés de selecció per ocupar una plaça de
tècnic superior de Benestar Social.

* Núm. 61 de data 12.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació de la proposta de resolució de l‟expedient sancionador núm. E.S.
096/06, incoat a Snappys Grill, SL, degut a la impossibilitat de practicar l‟oportuna
notificació.

* Núm. 62 de data 13.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte en relació al decret de l‟Alcaldia núm. 86/07, de data 20 de febrer, de
modificació del Decret de l‟alcaldia núm. 181/06, de data 9 de juny de 2006, dels
regidors municipals i d‟adscripció dels departaments, serveis i ens municipals a les
diferents regidories de les àrees funcionals.

Edicte d‟aprovació definitiva de l‟expedient de la catalogació d‟arbres singulars de la
vila de Sitges.

Anunci d‟informació pública de l‟aprovació de la memòria justificativa de la creació del
servei centre obert “El Rusc”, el projecte d‟establiment i prestació del servei i el
reglament del servei.

* Núm. 63 de data 14.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte d‟informació pública de l‟expedient de modificacions de crèdit núm. 02SC/07
del pressupost de l‟Ajuntament de Sitges, així com la modificació del programa
d‟inversions de l‟exercici 2007.

Edicte d‟aprovació definitiva del Pressupost General de l‟Entitat, dels seus
Organismes Autònoms, dels estats de previsió de despeses i ingressos de les
Societats Mercantils i de les Entitats Públiques Empresarials Locals per l‟exercici 2007.

* Núm. 66 de data 17.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci d‟adjudicació del contracte de lloguer del conjunt modular per a l‟escola de
música curs 2007-2008 i ampliacions.

* Núm. 68 de data 20.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Edicte d‟informació pública de l‟aprovació de l‟expedient per a la contractació de la
gestió del Centre Obert “El Rusc”, per procediment concurs obert, del Plec de
Clàusules Administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques.

Edicte d‟aprovació definitiva de les modificacions de crèdit núm. 01SC/07 del
pressupost de l‟Ajuntament de Sitges, produïts en l‟exercici 2007.

Edicte d‟informació pública de l‟aprovació inicial del “Projecte complementari. Àrea de
petanca (botxes) a la zona d‟equipaments públics del pac d‟El Rocà”.

Edicte d‟aprovació definitiva del “Projecte d‟urbanització i entorn piscina”.

* Núm. 69 de data 21.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació de la liquidació de la sanció de l‟expedient sancionador incoat a
Snappys Grill, SL, degut a la impossibilitat de practicar l‟oportuna notificació.

* Núm. 69 annex I de data 21.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació de la resolució de finalització de l‟expedient sancionador núm.
E.S. 101/06, incoat a Snappys Grill, SL, degut a la impossibilitat de practicar l‟oportuna
notificació.

Edicte d‟informació pública de l‟aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i
l‟atorgament de subvencions per a la realització d‟activitats esportives.

Edicte de notificació de la incoació de l‟expedient sancionador núm. E.S. 010/07,
incoat a Telefónica Móviles SA, degut a la impossibilitat de practicar l‟oportuna
notificació.

Edicte de notificació de la notificació del Plec de càrrecs de l‟expedient sancionador
núm. E.S. 010/07, incoat a Telefónica Móviles SA, degut a la impossibilitat de practicar
l‟oportuna notificació.

* Núm. 70 de data 22.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci en relació als nomenaments i contractacions dutes a terme per raons
d‟urgència.

* Núm. 70 de data 22.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Edicte en relació a la modificació puntual del text refós del Pla Parcial de la Plana Est
de sitges aprovat definitivament en data 22.09.05 (exp 20070317).

* Núm. 73 de data 26.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació del tràmit d‟audiència a Sol Sitgetà, SL, Urbanitzacions
Sitgetanes, SL i Sitges 2000, SL, en relació a l‟expedient de RRPA 84/2005, degut a la
impossibilitat de practicar les oportunes notificacions.

* Núm. 77 de data 30.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació de diferents liquidacions en concepte de sanció per infracció
d‟ordenances, degut a la impossibilitat de practicar les oportunes notificacions.

* Núm. 79 de data 02.04.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de notificació de diferents liquidacions, degut a la impossibilitat de practicar les
oportunes notificacions.

Edicte de nomenament de funcionaris de carrera, pertanyents a l'escala
d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu,
corresponents al grup de classificació D.

* Núm. 80 de data 02.04.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES
Edicte d‟aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el
procés de selecció per ocupar una plaça vacant d‟auxiliar tècnic/a de so, grup D,
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
* Núm. 4837 de data 08.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte d‟aprovació definitiva del pla director de l‟arbrat viari del municipi de Sitges.

* Núm. 4841 de data 14.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte d‟aprovació inicial de l‟ordenança municipal de protecció dels espais verds i de
l‟arbrat del municipi de Sitges.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Anunci en relació a la correcció d‟errada relatiu a l‟aprovació de la convocatòria i de
les bases específiques que han de regir el procés de selecció per ocupar una plaça de
tècnic superior de Benestar Social.

Anunci d‟informació pública de l‟aprovació de la memòria justificativa de la creació del
servei centre obert “El Rusc”, el projecte d‟establiment i prestació del servei i el
reglament del servei.

* Núm. 4843 de data 16.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci de convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la provisió d‟una plaça
vacant de tècnic mitjà d‟Organització, grup B, de la plantilla de funcionaris.

Anunci de convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la provisió d‟una plaça
vacant de tècnic superior d‟Hisenda, grup A, de la plantilla de funcionaris.

Anunci de convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la provisió d‟una plaça
vacant de tècnic superior d‟Hisenda – Serveis Econòmics, grup A, de la plantilla de
funcionaris.

Anunci de convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la provisió d‟una plaça
vacant de tècnic superior en Informàtica, grup A, de la plantilla de funcionaris.

* Núm. 4844 de data 19.03.07

CONCURSOS I ANUNCIS

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Anunci d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental per adequar al
sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d'extracció i tractament de
pedra calcària al terme municipal de Sitges.

* Núm. 4846 de data 21.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci d‟adjudicació d‟un contracte de lloguer del conjunt modular per a l‟escola de
música curs 2007-2008 i ampliacions.

* Núm. 4848 de data 23.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte d‟informació pública de l‟aprovació inicial del “Projecte complementari. Àrea de
petanca (botxes) a la zona d‟equipaments públics del pac d‟El Rocà”.

Edicte d‟aprovació definitiva del “Projecte d‟urbanització i entorn piscina”.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
* Núm. 4850 de data 27.03.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Anunci sobre nomenaments i contractacions dutes a terme per raons d‟urgència.

* Núm. 4854 de data 02.04.07

ADMINISTRACIÓ LOCAL: SITGES

Edicte de nomenament de funcionaris de carrera, pertanyents a l'escala
d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu,
corresponents al grup de classificació D.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


4.1.2.DEPARTAMENT DE FE PÚBLICA

4.1.2.1.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDE, DE CARTIPÀS
MUNICIPAL NÚMS. 160/07 I 161/07 DE CESSAMENT DEL SR. ANDREU BOSCH Y
AYZA

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Fe Pública, següent:

Atès les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟art. 24 del RDL 781/1986, de 18 d‟abril, pel qual
s‟aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
l‟article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament
d‟organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés normes
concordants.

Es proposa l’Ajuntament, adopció del següent

                     A C O R D:

Únic. Donar compte dels següents Decrets de l‟Alcaldia:


“ DECRET DE L’ALCALDE
NÚM. 160/07

De data 4 d‟abril de 2007 de cessament del Sr. Andreu Bosch i Ayza, com a tinent d‟alcalde i
membre de la Junta de Govern Local.

Vista la instància del Sr. Andreu Bosch i Ayza entrada al Registre General de l‟Ajuntament de
Sitges, en data 30 de març de 2007 amb el núm. 6078, on sol·licita la seva dimissió con a tinent
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟alcalde.

Atès que per Decret de l‟Alcalde núm. 52/04 es va nomenar com a membre de la Junta de
Govern Local designant-se com a 7è vocal al Sr. Andreu Bosch i Ayza.

Atès que per Decret de l‟Alcalde núm. 53/04 es va nomenar com a 7è tinent d‟Alcalde de la
Corporació a favor del Sr. Andreu Bosch i Ayza.

Atès que per Decret d‟aquesta Alcaldia núm. 54/04 es va efectuar una delegació genèrica de
totes les atribucions delegables a favor del tinent d‟Alcalde Sr. Andreu Bosch i Ayza relatives a
la regidoria de Sostenibilitat.

Vist allò que disposa l‟article 43 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFRJEL) i l‟article 13.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre (LRJPAC) modificada per la
Llei 4/1999 de 13 de gener, en relació a la revocació de les delegacions efectuades.

Vist allò que disposa l‟article 46 i ss del ROFRJEL, 23 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril (LRBRL)
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril, i l‟article 55 del DL 2/2003 de 28 d‟abril
(TRLMRLC), en relació al nomenament i cessament dels Tinents d‟Alcalde.

Vist allò que disposar l‟article 52 i ss del (ROFRJEL), l‟art. 23.1 de la (LRBRL), l‟art. 54 del DL
2/2003 i al Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 d‟abril (TRRL) en relació al nomenament i
cessament dels membres de la Junta de Govern Local.

Vist allò que disposa l‟art. 1.1 de la Llei 57/2003 de data 16 de desembre, de mesures para la
modernització del govern local.

Vist el que disposa l‟art. 80 del Reglament Orgànic Municipal de l‟Ajuntament de Sitges, en el
qual es disposa que la condició de regidor delegat es perdrà, entre d‟altres, per la renúncia
expressa de l'interessat manifestada per escrit.

vist que, el mateix article, disposa que del cessament dels regidors delegats, mitjançant decret,
se‟n donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.

Per tot, en ús de les atribucions legalment atribuïdes

DECRETO:

PRIMER.- Aprovar el cessament del senyor Andreu Bosch i Ayza com a 7è tinent d‟alcalde de
la Corporació i com a membre de la Junta de Govern Local especificats en els decrets núm.
52/04 i 53/04 d‟aquesta Alcaldia.

SEGON.- Aprovar la revocació de les delegacions efectuades al Sr. regidor Andreu Bosch i
Ayza especificats en el decret 54/04.

TERCER.- Establir que el cessament i la revocació sortiran efectes des del moment de la seva
notificació sense prejudici de la seva publicació en el BOP.

QUART.- Ordenar la notificació de la present resolució al senyor Andreu Bosch i Ayza, a la
resta de membres de la Junta de Govern Local i als membres responsables dels serveis
administratius de la Corporació.

CINQUÈ.- Ordenar la publicació de la present resolució en el BOP de Barcelona i donar-se
compte al ple i a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es celebri de conformitat
amb allò que disposa l‟article 44 i ss del ROFRJEL.”
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
“DECRET DE L’ALCALDE
NÚM. 161/07

De data 04 d‟abril de 2007, de cessament del Sr. Andreu Bosch i Ayza com a regidor de
Sostenibilitat, delegant les atribucions d‟aquesta a favor del Regidor d‟Urbanisme José
Armando Paco i Minguito, i com a Vice-president de la Comissió Específica de l‟Aigua.

Atès que per Decret d‟aquesta Alcaldia núm. 54/04 es va efectuar una delegació genèrica de
totes les atribucions delegables a favor del tinent d‟Alcalde Sr. Andreu Bosch i Ayza relatives a
la regidoria de Sostenibilitat.

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 11 d‟octubre del 2005 es va aprovar la
Creació i composició de la Comissió Específica de l‟Aigua.

Atès que per acord de Ple de data 14 de novembre de 2005 es va aprovar la ratificació i la
modificació de l‟acord de data 11 d‟octubre de la creació i composició Comissió Específica
d‟Aigua

Atès que per Decret de l‟Alcaldia núm. 160/07 de data 4 d‟abril es va resoldre el cessament del
regidor Sr. Andreu Bosch i Ayza com a setè tinent d‟alcalde de la Corporació i com a membre
de la Junta de Govern, aprovant també la revocació de les delegacions efectuades al Sr.
Andreu Bosch especificades en els decrets 101/99, 52/01 i 90/01.

Vist allò que disposa l‟article 46 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFRJEL) i l‟article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC) en relació a la
revocació de les delegacions efectuades.

Vist allò que disposa l‟article 46 i ss del ROFRJEL, 23 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril (LRBRL)
modificada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril, i l‟article 55 del DL 2/2003 de 28 d‟abril
(TRLMRLC), en relació al nomenament i cessament dels Tinents d‟Alcalde.

Vist allò que disposar l‟article 52 i ss del (ROFRJEL), l‟art. 23.1 de la (LRBRL), l‟art. 54 del DL
2/2003 i al Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 d‟abril (TRRL) en relació al nomenament i
cessament dels membres de la Junta de Govern Local.

Atès que l‟Alcalde pot delegar l‟exercici de les seves atribucions, establertes a l‟art. 21 de la Llei
7/85 de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (modificada per Llei 11/99 de 21
d‟abril), excepte les esmentades a l‟article 21.3 de la mateixa llei, en els termes previstos a
l‟article 76 del ROM i 43.3 del Reglament d‟Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, a favor dels membres de la Junta de Govern Local.

DECRETO

Primer. Aprovar el cessament del regidor Sr. Andreu Bosch i Ayza com a Regidor de
Sostenibilitat.

Segon.- Atorgar d‟acord amb la legislació invocada, la delegació genèrica de totes les
atribucions delegables relatives a la regidoria de Sostenibilitat, al regidor d‟Urbanisme, Sr. José
Armando Paco i Minguito, que es recullen en el decret 54/04 següents

  “1. La delegació general a favor dels esmentats regidors a la que abans s‟ha fet referència,
  comportarà, tant la facultat de direcció de la regidoria corresponent, com la seva gestió, fins
  i tot la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
  resolució, siguin necessàries per l‟execució de l‟esmentada delegació. Sens perjudici
  d‟això, la concreció exacta de totes les facultats serà objecte de resolució/ns posterior/rs

  2. Les atribucions delegades s‟hauran d‟exercir en els termes i dins dels límits d‟aquesta
  delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o
  regidor.

  3 Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l‟article 44 del Reglament
  d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
  2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a la data de notificació
  d‟aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la
  potestat d‟advocació d‟aquesta Alcaldia”

Tercer.- Aprovar el cessament del regidor Sr. Andreu Bosch i Ayza com a Vice-president de la
Comissió Específica de l‟Aigua.

Quart.- Establir que els cessaments surtiran efecte des del moment de la seva notificació, sens
perjudici de la seva publicació en el BOP.

Cinquè.- Ordenar la notificació del present decret a l‟interessat, membres de la Corporació i
caps dels departaments administratius.

Sisè.- Ordenar la publicació de la present decret en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i donar-ne compte al Ple i a la Junta de Govern en la primera sessió que se celebri,
de conformitat amb el que es disposa en l‟art. 44 i ss del ROFRJEL.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


4.1.2.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LOCALS OFICIALS I
LLOCS PÚBLICS QUE ES RESERVEN PER LA REALITZACIÓ GRATUÏTA
D’ACTES DE LA CAMPANYA ELECTORAL I EMPLAÇAMENT PER A LA
COL·LOCACIÓ DE CARTELLS A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2007.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Fe Pública, següent:

Atès que mitjançant Reial Decret 444/2007, de 2 d‟abril, pel qual es convoca eleccions
locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla, publicat en el Butlletí Oficial de l‟Estat
núm. 80 de data 03 d‟abril 2007.

Atès que l‟article 56 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, amb les seves modificacions posteriors, estableix que dins dels set dies
següents a la convocatòria s‟haurà de comunicar els ubicacions per la col·locació de
cartells.

Atès que l‟art. 57 de la mateixa Llei estableix que dins dels deu dies següents a ala
convocatòria d‟eleccions s‟haurà de comunicar els locals oficials i llocs públics
reservats per la realització gratuïta de la campanya electoral, especificant-se el dia i
hora d‟utilització.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

Primer. Aprovar la següent relació dels locals oficials i llocs públics reservats per la
realització gratuïta de la campanya electoral:

- Camp de Futbol (Aiguadolç)
- Cap de la Vila
- Plaça de Catalunya
- Plaça Joan Duran
- Plaça d‟En Pérez Rosales
- Poliesportiu
- Carrer B. Julià
- Plaça de l‟Oasis
- Local Ajuntament de Garraf
- Plaça Mossèn Batlle
- Hort de Can Falç

Segon. Aprovar la següent relació del llocs per la ubicació dels cartells de propaganda
electoral:

- Carrer Sant Honorat (pont Renfe)               1 cartellera
- Camí Capellans núm. 4                    1   “
- Carrer Rafael Llopart (cantonada E. Picó)          1   “
- Nou Mercat Municipal                     1   “

- Escola Miquel Utrillo (Camí de la Fita)           1 cartellera
- Camí de la Fita (Plaça Catalunya)              1  “
- Carrer Rafael Llopart (cantonada Isabel Julià)        1  “
- Antic Mercat Municipal (C/ d‟en Bosch)            1  “
- Carrer Illa de Cuba (Cantonada C/ Jesús)           1  “
- Carrer Parellades (cantonada St. Josep)           1  “
- Carrer Francesc Gumà (Casino Prado)             1  “
- Carrer Sant Domènec (cantonada C/ Major)           1  “
- Plaça d‟Espanya (entrada pàrquing)              1  “
- Els fanals de tot el municipi a excepció de :

a). L‟últim tram Av. Port Aiguadolç (des del Camp de Futbol fins l‟entrada del Port)

Respectant les distàncies legalment establertes des del lloc on es posa publicitat fins
els diferents col·legis electorals.

Tercer. Els dies i hores en que es podran utilitzar els llocs públics que s‟han
assenyalat com a disponibles per la realització d‟actes electorals seran els següents:

a)  Pel que fa referència al Camp de Futbol Aiguadolç i a l‟edifici del Poliesportiu,
es podran utilitzar segons la disponibilitat horària que facilitarà el Patronat Municipal
d‟Esports de Sitges.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
b)    Pel que fa referència als altres llocs esmentats en l‟apartat primer, es podran
utilitzar tots els dies de la setmana de les 10 h a les 24 h, amb la condició que el
muntatge, desmuntatge, instal·lació i/o preparació de les carpes o altres elements
destinats a la realització d‟actes de propaganda electoral no podran realitzar-se en
hores nocturnes (de les 22:00 h a les 8:00 h) a fi i efecte de no perjudicar el descans
dels veïns.

Quart. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona i als interessats

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent4.1.2.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ I PERSONAL COL·LABORADOR PER
LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 27 DE MAIG DE 2007

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Fe Pública, següent:

Vist el Reial Decret 444/07, de 02 d‟abril, mitjançant el qual es convoquen eleccions
locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla, pel 27 de maig de 2007, publicat en el
Butlletí Oficial de l‟Estat núm. 80 de data 03 d‟abril de 2007.

De conformitat amb el que preveu l‟article 98 i concordats de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, les seves modificacions i altra normativa
vigent, és precís que la Delegació del Govern a Catalunya designi les persones que
tindran la condició de Coordinador de Representants de l‟Administració i de
Representant de l‟Administració en cadascuna de les Meses Electorals en dia dels
comicis.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    ACORD:

Primer. Proposar a la Delegació del Govern a Catalunya l‟expedició de les
credencials de Representants de l‟Administració en les Eleccions Municipals del proper
27 de maig de 2007 a les següents persones:

Coordinador representants de l‟Administració:

Titular : Sr. Antoni Alsina Simal
Suplent: Mercé López-Feliu Font


Representants de l‟Administració i Coordinadors de col·legi:


Dis Sec Sub Mesa Local Electoral           Nom i cognoms
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
1  1     A   Palau Maricel          David Fullera Caballé
1  1     B   Palau Maricel          David Fullera Caballé
1  2     A   Museu Romàntic         Xavier Miret Mestres
1  2     B   Museu Romàntic         Xavier Miret Mestres
1  3     A   Antic Centre de Disseny Seat  Josefina López Vera
1  3     B   Antic Centre de Disseny Seat  Josefina López Vera
1  4     A   Patronat Municipal Turisme   Mercè Camp Alemany
1  4     B   Patronat Municipal Turisme   Mercè Camp Alemany
2  1     A   Escoles Pies          Francesc Busom Piquer
2  1     B   Escoles Pies          Francesc Busom Piquer
2  2     A   Centre d‟Esplai         José M Muniesa Pitarch
2  2     B   Centre d‟Esplai         José M Muniesa Pitarch
2  2     C   Centre d‟Esplai         Rosa Maria Muntané Peris
2  3     A   Escola Esteve Barrachina    Anissa Diaye Simon
2  3     B   Escola Esteve Barrachina    Anissa Diaye Simon
2  4     A   Hospital S. Joan Baptista    Cristina Martí Martínez
2  4     B   Hospital S. Joan Baptista    Cristina Martí Martínez
2  5     A   Casal de Sitges         Jordi Seuba Pellicer
2  5     B   Casal de Sitges         Jordi Seuba Pellicer
2  6     A   Local Municipal         Dolores Mallen Zafra
2  6     B   Local Municipal         Dolores Mallen Zafra
2  7     U   Camp Futbol Aiguadolç      Carmen Arce Peña
2  8     U   Club Natació          Encarnación Baños Morales
2  9  01  A   Local Municipal Garraf     Montserrat Romero Piñero
2  9  02  B   Local Municipal les Botigues  Lola Blasco Doñate
2  10     U   Entrada Urb. Llevantina     Francesc Niubo Olivella

Representants de l‟Administració suplents:

Sra. Gloria Tello Arguello
Sr. Oscar Mora Serrano
Sra. Carla Jorda Alsina
Sra. Marta Egea Fuentes
Sra. Anna M Mestre Bertran
Sra. Silvia Alba Gonzalez
Sr. Josep Nieto Pons

Personal Col·laborador:

Sra. Eva Sánchez Florensa
Sra. Laura Martínez Villanueva

Segon. Els representants de l‟administració hauran de disposar, a més d‟un número
de localització fix, d‟un telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada electoral i durant
tres hores més després de la darrera comunicació dels resultats a les 20 hores.
L‟incompliment d‟aquest requisit comportarà el no abonament de la gratificació.

Tercer. Comunicar el present acord als interessats i a la Delegació del Govern a
Catalunya.


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent5.INTERVENCIÓ GENERAL6.ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

6.1.REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

6.1.1.DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

6.1.1.1.-APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE LES
ZONES VERDES DEL SECTOR LA LLEVANTINA DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Medi Ambient, següent:

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d‟espècies vegetals pel
condicionament de les zones verdes del sector La Llevantina del municipi de Sitges,
per procediment negociat, amb la finalitat que els espais verds es trobin en perfecte
estat.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
de data 07.03.03.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou
aprovat el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 21
de febrer de 2007.

Atès que dins del termini reglamentari es varen presentar les següents pliques :
T.E.G.A.R. JARDINERIA, IKEBANA-JAUME AUMATELL i ACCIÓ RURAL, S.C.C.L.
Atès que en data 22 de març de 2007 es verifica, per part del Regidor de Medi
Ambient, la documentació presentada pels licitadors.

Vist que en data 26 de març de 2007 s‟emet informe, per part del tècnic competent,
amb el contingut literal següent :


“PROPOSTA TÈCNICA D'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS
PEL CONDICIONAMENT DE LES ZONES VERDES DEL SECTOR LA LLEVANTINA DEL
MUNICIPI DE SITGES.

Vistes les ofertes presentades per les empreses convidades a prendre part en el procediment
negociat pel subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del
sector La Llevantina del municipi de Sitges.

Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives.

     EMPRESA        PROPOSTA ECONÓMICA        TERMINI     TERMINI DE
                                 D‟EXECUCIÓ     GARANTIA
     IKEBANA            30.000,00€        12 MESOS      1 ANY
  ACCIÓ RURAL S.C.C.L.         33.325,00€         ------      1 ANY
  T.E.G.A.R. JARDINERIA.        29.771,21€        8 MESOS     1 ANY I MIG

Atès que l‟oferta presentada per l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per
l‟atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) millora les ofertes
presentades per les empreses ACCIÓ RURAL S.C.C.L. i IKEBANA pel que fa al termini
d‟execució, l‟import econòmic i garantia de plantació, millorant també el recollit al Plec de
Clàusules Administratives.

Atès que l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA disposa dels mitjans tècnics i materials suficients
per a la realització de les tasques recollides al projecte tècnic.

Atès que l‟oferta presentada no supera l'oferta base de licitació que és de 30.000€ IVA inclòs.

Vist tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposa s'adjudiqui el subministrament d‟espècies
vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector La Llevantina del municipi de
Sitges, a l'empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟atenció i assistència dels
minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) per un import de 29.771,21€ (IVA inclòs) a
càrrec a la partida pressupostària 07.43.511.6110005 ( Millores Via Pública).

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                     ACORD:

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
1.- Adjudicar el contracte de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament
de les zones verdes del sector La Llevantina del municipi de Sitges, per procediment
negociat, a T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per a l‟atenció i l‟assistència dels
minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf), per un preu total de 29.771,21 € (IVA
inclòs), en un termini d‟execució de 8 mesos i amb subjecció a la resta de condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com les
especificacions contingudes en la proposició del contractista.

2.- Facultar a la Tinent d‟alcalde, Sra. M. Vinyet Rosés Álvarez, per la signatura del
mateix.
3.- Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 1.190,85 € (4% de l‟import
d‟adjudicació).

4.- Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import dels anuncis de
licitació per una quantitat de 0 € i les despeses de formalització del contracte per un
import de 122,00 €.

5.- Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1.

6.- Un cop formalitzat el contracte, es procedeixi a la realització de la comprovació del
replanteig, signant la corresponent acta, en el termini màxim d‟un mes.

7.- Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta a la present com annex 2.

Annex I

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE            DE  SUBMINISTRAMENTS     DE   PRESTACIÓ
QUANTIFICADA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE
LES ZONES VERDES DEL SECTOR LA LLEVANTINA DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.
Núm. :

A Sitges, a ....... de ................. de 2007

Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. M. Vinyet Rosés Àlvarez, amb Document Nacional d‟Identitat núm.
..............................., actuant com Tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i
representació d‟aquest en virtut de les atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzada
concretament per aquest acte per decret de l‟alcalde núm. 82/06 de data 20 de març de 2006.

D‟altra part: el Sr. JOAQUIM MARTRAT I MACIÀ, amb DNI Nº 46.214.071-X, que intervé en nom i
representació de l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟Atenció i Assistència
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
dels Minusvalids Psíquics de la Comarca del Garraf), facultat per Decret del President de la
Mancomunitat de data 12 de març de 2007.


Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
      Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria, assistència
      i serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes
      autònoms, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
      mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203,
      pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460,
      pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap
      reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte
      d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
      núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de
      Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en
      sessió celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord
      d‟aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals
      aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i
      assistència, serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel
      termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant
      aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
      definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

II.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou aprovat l‟expedient
     per a la contractació de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les
     zones verdes del sector La Llevantina del municipi de Sitges.
     Igualment, fou aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
     Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques i la Despesa, prèvia fiscalització de la qual
     es produí el 21 de febrer de 2007.

III.-   L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de la Junta de Govern Local en data 10 d‟abril
      de 2007.

IV.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
      de .......................... de 2007, ha constituït una Garantia Definitiva per import de 1.190,85
      Euros.

Y en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del Reglament
de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el present contracte,
segons les següents

CLÀUSULES


    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
1ª)   T.E.G.A.R. JARDINERIA      es compromet a l‟execució del contracte de
subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector La
Llevantina del municipi de Sitges, amb estricta subjecció als següents documents als que dona la
seva absoluta conformitat:

    a)    Al Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de Clàusules
         Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals que
         s‟adjunten com annex al present contracte formant part del mateix a tots els
         efectes. Tots els documents es consideren documents contractuals i son plena i
         totalment acceptats pel contractista, deixant-ne constància signant el present
         contracte.
    b)    A les especificacions contingudes a la proposta del contractista.
    c)    A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
         acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.

2ª)  El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de vint-i-nou mil set-cents setanta-un
Euros amb vint-i-un cèntims que serà abonat al contractista, de la manera prevista al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

3ª)    El termini d‟execució i entrega del subministrament és de 8 mesos, computat segons
estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
     Tanmateix, el termini de garantia és d‟1 any i mig computat, també, com assenyala el
referit Plec.
4ª)    En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5ª)    En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
6ª)    Per allò no mencionat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives Generals i en
la resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació
Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. ....... al núm. .......... de tot el que, jo, com a Secretari,
dono fe.

M. Vinyet Rosés Àlvarez
Tinent d‟alcalde de Sitges                       El Contractista


                       Davant meu:


                     El Secretari General
                      Isidre Martí Sardà    Documentació que s‟annexa : Certificacions dels acords aprovatoris dels Plecs de
    Clàusules Administratives Generals i Particulars i Plec de prescripcions tècniques,
    totalment acceptades pel contractista.

Annex II


  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Nº EXPEDIENTE 08/07-SJ


      COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
4.- Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES
PARA EL CONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL SECTOR LA LLEVANTINA
DEL MUNICIPIO DE SITGES.

  4.1.- Codificación, según CPA-2002: 01.41.12
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
     ---------            --------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
     De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: -------
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales: -----
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación: -------
8.- Presupuesto base de licitación: 30.000 €
9.- Plazo de ejecución: 8 MESES
10.- Número de años, en su caso: -------
11.- Incluye revisión de precios? NO
12.- Contratista: T.E.G.A.R JARDINERIA
13.- Fecha de adjudicación: ...............
14.- Importe de adjudicación: 29.771,21 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y        resolución del
contrato:

No constan

                                     Sitges, ... de ............ de 2007
                                               El Alcalde


                               JORDI BAIJET I VIDAL

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
6.1.1.2.-APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE LES
ZONES VERDES DEL SECTOR LA PLANA-CASES DEL SORD DEL MUNICIPI DE
SITGES, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Medi Ambient, següent:

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d‟espècies vegetals pel
condicionament de les zones verdes del sector La Plana-Cases del Sord del municipi
de Sitges, per procediment negociat, amb la finalitat que els espais verds es trobin en
perfecte estat.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
de data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou
aprovat el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 21
de febrer de 2007.

Atès que dins del termini reglamentari es varen presentar les següents pliques :
T.E.G.A.R. JARDINERIA, ACCIÓ RURAL, S.C.C.L. i IKEBANA-JAUME AUMATELL.

Atès que en data 22 de març de 2007 es verifica, per part del Regidor de Medi
Ambient, la documentació presentada pels licitadors.
Vist que en data 27 de març de 2007 s‟emet informe, per part del tècnic competent,
amb el contingut literal següent :
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
“PROPOSTA TÈCNICA D'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS
PEL CONDICIONAMENT DE LES ZONES VERDES DE LA PLANA – CASES DEL SORD DEL
MUNICIPI DE SITGES.

Vistes les ofertes presentades per les empreses convidades a prendre part en el procediment
negociat pel subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes de
la Plana – Cases del Sord del municipi de Sitges.

Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives.

EMPRESA             PROPOSTA ECONÓMICA TERMINI            TERMINI DE
                          D’EXECUCIÓ          GARANTIA
IKEBANA             28.900,00€     12 MESOS           6 MESOS
ACCIÓ RURAL S.C.C.L.       30.237,00€     12 MESOS           1 ANY
T.E.G.A.R. JARDINERIA.      25.963,35€     8 MESOS            1,5 ANY

Atès que l‟oferta presentada per l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per
l‟atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) millora les ofertes
presentades per les empreses ACCIÓ RURAL S.C.C.L. i IKEBANA pel que fa al termini
d‟execució i l‟import econòmic, millorant també el recollit al Plec de Clàusules Administratives.

Atès que l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA disposa dels mitjans tècnics i materials suficients
per a la realització de les tasques recollides al projecte tècnic.

Atès que l‟oferta presentada no supera l'oferta base de licitació que és de 30.000€ IVA inclòs.

Vist tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposa s'adjudiqui el subministrament d‟espècies
vegetals pel condicionament de les zones verdes de la Plana – Cases del Sord del municipi de
Sitges, a l'empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟atenció i assistència dels
minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) per un import de 25.963,35€ (IVA inclòs) a
càrrec a la partida pressupostària 07.43.511.6110005 ( Millores Via Pública).

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                     ACORD:

1.- Adjudicar el contracte de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament
de les zones verdes del sector La Plana-Cases del Sord del municipi de Sitges, per
procediment negociat, a T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟atenció i
l‟assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) per un preu total de
25.963,35 € (IVA inclòs), en un termini d‟execució de 8 mesos i amb subjecció a la
resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
així com les especificacions contingudes en la proposició del contractista.

2.- Facultar a la Tinent d‟alcalde, Sra. M. Vinyet Rosés Álvarez, per la signatura del
mateix.

3.- Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 1.038,53 € (4% de l‟import
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟adjudicació).

4.- Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import dels anuncis de
licitació per una quantitat de 0 € i les despeses de formalització del contracte per un
import de 122,00 €.

5.- Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1.

6.- Un cop formalitzat el contracte, es procedeixi a la realització de la comprovació del
replanteig, signant la corresponent acta, en el termini màxim d‟un mes.

7.- Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta a la present com annex 2.

Annex I

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE            DE  SUBMINISTRAMENTS     DE   PRESTACIÓ
QUANTIFICADA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE
LES ZONES VERDES DEL SECTOR LA PLANA-CASES DEL SORD DEL MUNICIPI DE
SITGES, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT.
Núm. :

A Sitges, a ....... de ................. de 2007

Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. M. Vinyet Rosés Àlvarez, amb Document Nacional d‟Identitat núm.
..............................., actuant com Tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i
representació d‟aquest en virtut de les atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzada
concretament per aquest acte per decret de l‟alcalde núm. 82/06 de data 20 de març de 2006.

D‟altra part: el Sr. JOAQUIM MARTRAT I MACIÀ, amb DNI Nº 46.214.071-X, que intervé en nom i
representació de l‟empresa T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟Atenció i Assistència
dels Minusvalids Psíquics de la Comarca del Garraf), facultat per Decret del President de la
Mancomunitat de data 12 de març de 2007.


Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
     Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria, assistència
     i serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes
     autònoms, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
     mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203,
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
      pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460,
      pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap
      reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte
      d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
      núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de
      Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en
      sessió celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord
      d‟aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals
      aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i
      assistència, serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel
      termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant
      aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
      definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

II.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou aprovat l‟expedient
     per a la contractació de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les
     zones verdes del sector La Plana-Cases del Sord del municipi de Sitges.
     Igualment, fou aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
     Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques i la Despesa, prèvia fiscalització de la qual
     es produí el 21 de febrer de 2007.


III.-   L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de la Junta de Govern Local en data 10 d‟abril
      de 2007.

IV.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
      de .......................... de 2007, ha constituït una Garantia Definitiva per import de 1.038,53
      Euros.

Y en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del Reglament
de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el present contracte,
segons les següentsCLÀUSULES

1ª)  T.E.G.A.R. JARDINERIA      es compromet a l‟execució del contracte de
subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector La
Plana-Cases del Sord del municipi de Sitges, amb estricta subjecció als següents documents als
que dona la seva absoluta conformitat:

    a)   Al Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals que s‟adjunten com
annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els documents es
consideren documents contractuals i son plena i totalment acceptats pel contractista, deixant-ne
constància signant el present contracte.
    b)   A les especificacions contingudes a la proposta del contractista.
    c)   A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.

2ª)  El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de vint-i-cinc mil nou-cents seixanta-tres
Euros amb trenta-cinc cèntims que serà abonat al contractista, de la manera prevista al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

3ª)   El termini d‟execució i entrega del subministrament és de 8 mesos, computat segons
estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
     Tanmateix, el termini de garantia és d‟1 any computat, també, com assenyala el referit
Plec.
4ª)   En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5ª)   En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
6ª)   Per allò no mencionat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives Generals i en
la resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació
Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. ....... al núm. .......... de tot el que, jo, com a Secretari,
dono fe.
M. Vinyet Rosés Àlvarez
Tinent d‟alcalde de Sitges                            El Contractista


                       Davant meu:


                     El Secretari General
                      Isidre Martí Sardà    Documentació que s‟annexa : Certificacions dels acords aprovatoris dels Plecs de
    Clàusules Administratives Generals i Particulars i Plec de prescripcions tècniques,
    totalment acceptades pel contractista.


Annex II

Nº EXPEDIENTE 04/07-SJ

      COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
4.- Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES
PARA EL CONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL SECTOR LA PLANA-CASES
DEL SORD DEL MUNICIPIO DE SITGES.

  4.1.- Codificación, según CPA-2002: 01.41.12
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
     ---------            --------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
     De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: -------
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales: -----
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación: -------
8.- Presupuesto base de licitación: 30.000 €
9.- Plazo de ejecución: 8 MESES
10.- Número de años, en su caso: -------
11.- Incluye revisión de precios? NO
12.- Contratista: T.E.G.A.R JARDINERIA
13.- Fecha de adjudicación: ...............
14.- Importe de adjudicación: 25.963,35 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y        resolución del
contrato:

No constan

                                     Sitges, ... de ............ de 2007
                                              El Alcalde

                                   JORDI BAIJET I VIDAL


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.1.1.3.-APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE LES
ZONES VERDES DEL SECTOR PINS VENS DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Medi Ambient, següent:
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atesa la necessitat de contractar el subministrament d‟espècies vegetals pel
condicionament de les zones verdes del sector Pins Vens del municipi de Sitges, per
procediment negociat, amb la finalitat que els espais verds es trobin en perfecte estat.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
de data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou
aprovat el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 21
de febrer de 2007.

Atès que dins del termini reglamentari es varen presentar les següents pliques :
ACCIÓ RURAL, S.C.C.L., IKEBANA-JAUME AUMATELL i T.E.G.A.R. JARDINERIA.

Atès que en data 22 de març de 2007 es verifica, per part del Regidor de Medi
Ambient, la documentació presentada pels licitadors.

Vist que en data 27 de març de 2007 s‟emet informe, per part del tècnic competent,
amb el contingut literal següent :

“PROPOSTA TÈCNICA D'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS
PEL CONDICIONAMENT DE LES ZONES VERDES DEL SECTOR PINS VENS DEL
MUNICIPI DE SITGES.

Vistes les ofertes presentades per les empreses convidades a prendre part en el procediment
negociat pel subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del
sector Pins Vens del municipi de Sitges.


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives.

    EMPRESA           PROPOSTA          TERMINI          TERMINI
                  ECONÓMICA          D‟EXECUCIÓ         DE
                                              GARANTIA
    IKEBANA           27.700,00€         8 MESOS          1 ANY I
                                              MIG
    ACCIÓ            30.955,00€         12 MESOS          1 ANY
    RURAL
    S.C.C.L.
    TEGAR            29.899,99€         12 MESOS          1 ANY
    JARDINERIA.

Atès que l‟oferta presentada per l‟empresa IKEBANA (Jaume Aumatell) millora les ofertes
presentades per les empreses ACCIÓ RURAL S.C.C.L. i TEGAR JARDINERIA pel que fa al
termini d‟execució, l‟import econòmic i garantia de plantació, millorant també el recollit al Plec
de Clàusules Administratives.

Atès que l‟empresa IKEBANA disposa dels mitjans tècnics i materials suficients per a la
realització de les tasques recollides al projecte tècnic.

Atès que l‟oferta presentada no supera l'oferta base de licitació que és de 30.000€ IVA inclòs.
Vist tot el que s'ha exposat anteriorment es proposa s'adjudiqui el subministrament d‟espècies
vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector Pins Vens del municipi de Sitges, a
l'empresa IKEBANA (Jaume Aumatell) per un import de 27.700,00€ (IVA inclòs) a càrrec a la
partida pressupostària 07.43.511.6110005 (Millores Via Pública).

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                     ACORD:

1.- Adjudicar el contracte de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament
de les zones verdes del sector Pins Vens del municipi de Sitges, per procediment
negociat, a IKEBANA-JAUME AUMATELL, per un preu total de 27.700,00 € (IVA
inclòs), en un termini d‟execució de 8 mesos i amb subjecció a la resta de condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com les
especificacions contingudes en la proposició del contractista.

2.- Facultar a la Tinent d‟alcalde, Sra. M. Vinyet Rosés Álvarez, per la signatura del
mateix.

3.- Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 1.108,00 € (4% de l‟import
d‟adjudicació).

4.- Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import dels anuncis de
licitació per una quantitat de 0 € i les despeses de formalització del contracte per un
import de 122,00 €.

5.- Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1.

6.- Un cop formalitzat el contracte, es procedeixi a la realització de la comprovació del
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
replanteig, signant la corresponent acta, en el termini màxim d‟un mes.

7.- Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta a la present com annex 2.

Annex I

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE            DE  SUBMINISTRAMENTS     DE   PRESTACIÓ
QUANTIFICADA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE
LES ZONES VERDES DEL SECTOR PINS VENS DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.
Núm. :

A Sitges, a ....... de ................. de 2007

Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. M. Vinyet Rosés Àlvarez, amb Document Nacional d‟Identitat núm.
..............................., actuant com Tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i
representació d‟aquest en virtut de les atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzada
concretament per aquest acte per decret de l‟alcalde núm. 82/06 de data 20 de març de 2006.

D‟altra part: el Sr. JAUME AUMATELL, amb DNI Nº 39.185.932-G, que intervé en nom propi.


Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
     Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria, assistència
     i serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes
     autònoms, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
     mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203,
     pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460,
     pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap
     reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte
     d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
     núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de
     Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en
     sessió celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord
     d‟aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals
     aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i
     assistència, serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel
     termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
     Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la
     Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
      aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
      definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

II.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou aprovat l‟expedient
     per a la contractació de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les
     zones verdes del sector Pins Vens del municipi de Sitges.
     Igualment, fou aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
     Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques i la Despesa, prèvia fiscalització de la qual
     es produí el 21 de febrer de 2007.

III.-   L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de la Junta de Govern Local en data 10 d‟abril
      de 2007.

IV.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
      de .......................... de 2007, ha constituït una Garantia Definitiva per import de 1.108,00
      Euros.

Y en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del Reglament
de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el present contracte,
segons les següents


CLÀUSULES

1ª)   JAUME AUMATELL es compromet a l‟execució del contracte de subministrament
d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector Pins Vens del municipi de
Sitges, amb estricta subjecció als següents documents als que dona la seva absoluta conformitat:

    a)   Al Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals que s‟adjunten com
annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els documents es
consideren documents contractuals i son plena i totalment acceptats pel contractista, deixant-ne
constància signant el present contracte.
    b)   A les especificacions contingudes a la proposta del contractista.
    c)   A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.

2ª)  El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de   vint-i-set mil set-cents Euros que serà
abonat al contractista, de la manera prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3ª)    El termini d‟execució i entrega del subministrament és de 8 mesos, computat segons
estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
     Tanmateix, el termini de garantia és d‟1 any i mig computat, també, com assenyala el
referit Plec.
4ª)    En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5ª)    En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
6ª)    Per allò no mencionat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives Generals i en
la resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. ....... al núm. .......... de tot el que, jo, com a Secretari,
dono fe.M. Vinyet Rosés Àlvarez
Tinent d‟alcalde de Sitges                         El Contractista                       Davant meu:

                     El Secretari General
                      Isidre Martí Sardà      Documentació que s‟annexa : Certificacions dels acords aprovatoris dels Plecs de
      Clàusules Administratives Generals i Particulars i Plec de prescripcions tècniques,
      totalment acceptades pel contractista.

Annex II

Nº EXPEDIENTE 07/07-SJ


      COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
4.- Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES
PARA EL CONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL SECTOR PINS VENS DEL
MUNICIPIO DE SITGES.

  4.1.- Codificación, según CPA-2002: 01.41.12
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
     ---------            --------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
     De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: -------
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales: -----
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación: -------
8.- Presupuesto base de licitación: 30.000 €
9.- Plazo de ejecución: 8 MESES
10.- Número de años, en su caso: -------
11.- Incluye revisión de precios? NO
12.- Contratista: JAUME AUMATELL
13.- Fecha de adjudicación: ...............
14.- Importe de adjudicación: 27.700,00 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y   resolución del contrato:

No constan

                                   Sitges, ... de ............ de 2007
                                             El Alcalde


                                JORDI BAIJET I VIDAL


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.1.1.4.-APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE LES
ZONES VERDES DEL SECTOR QUINT MAR DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Medi Ambient, següent:

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d‟espècies vegetals pel
condicionament de les zones verdes del sector Quint Mar del municipi de Sitges, per
procediment negociat, amb la finalitat que els espais verds es trobin en perfecte estat.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
de data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou
aprovat el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 21
de febrer de 2007.

Atès que dins del termini reglamentari es varen presentar les següents pliques :
T.E.G.A.R. JARDINERIA, IKEBANA-JAUME AUMATELL i ACCIÓ RURAL, S.C.C.L.

Atès que en data 22 de març de 2007 es verifica, per part del Regidor de Medi
Ambient, la documentació presentada pels licitadors.

Vist que en data 26 de març de 2007 s‟emet informe, per part del tècnic competent,
amb el contingut literal següent :

“PROPOSTA TÈCNICA D'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS
PEL CONDICIONAMENT DE LES ZONES VERDES DEL SECTOR QUINT MAR DEL
MUNICIPI DE SITGES.

Vistes les ofertes presentades per les empreses convidades a prendre part en el procediment
negociat pel subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del
sector Quint Mar del municipi de Sitges.

Vist que la documentació administrativa presentada s'ajusta a la requerida al Plec de Clàusules
Administratives.

      EMPRESA         PROPOSTA ECONÓMICA       TERMINI     TERMINI DE
                                 D‟EXECUCIÓ     GARANTIA
  T.E.G.A.R. JARDINERIA         29.900,00€         1 ANY      1 ANY
  ACCIÓ RURAL S.C.C.L.         23.176,80€        8 MESOS     1 ANY I MIG
      IKEBANA            29.990,00€       12 MESOS     6 MESOS

Atès que l‟oferta presentada per l‟empresa ACCIÓ RURAL S.C.C.L. millora les ofertes
presentades per les empreses T.E.G.A.R. JARDINERIA (Mancomunitat per l‟atenció i
assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf) i IKEBANA pel que fa al termini
d‟execució, l‟import econòmic i garantia de plantació, millorant també el recollit al Plec de
Clàusules Administratives.

Atès que l‟empresa ACCIÓ RURAL S.C.C.L. disposa dels mitjans tècnics i materials suficients
per a la realització de les tasques recollides al projecte tècnic.

Atès que l‟oferta presentada no supera l'oferta base de licitació que és de 25.000€ IVA inclòs.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Vist tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposa s'adjudiqui el subministrament d‟espècies
vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector Quint Mar del municipi de Sitges, a
l'empresa ACCIÓ RURAL S.C.C.L. per un import de 23.176,80€ (IVA inclòs) a càrrec a la
partida pressupostària 07.43.511.6110005 ( Millores Via Pública).


Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                          A C O R D:

1.- Adjudicar el contracte de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament
de les zones verdes del sector Quint Mar del municipi de Sitges, per procediment
negociat, a ACCIÓ RURAL, S.C.C.L., per un preu total de 23.176,80 € (IVA inclòs), en
un termini d‟execució de 8 mesos i amb subjecció a la resta de condicions establertes
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com les especificacions
contingudes en la proposició del contractista.

2.- Facultar a la Tinent d‟alcalde, Sra. M. Vinyet Rosés Álvarez, per la signatura del
mateix.

3.- Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 927,07 € (4% de l‟import
d‟adjudicació).

4.- Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import dels anuncis de
licitació per una quantitat de 0 € i les despeses de formalització del contracte per un
import de 122,00 €.

5.- Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1.

6.- Un cop formalitzat el contracte, es procedeixi a la realització de la comprovació del
replanteig, signant la corresponent acta, en el termini màxim d‟un mes.

7.- Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta a la present com annex 2.


Annex I

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE            DE  SUBMINISTRAMENTS   DE  PRESTACIÓ
QUANTIFICADA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D‟ESPÈCIES VEGETALS PEL CONDICIONAMENT DE
LES ZONES VERDES DEL SECTOR QUINT MAR DEL MUNICIPI DE SITGES, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT.
Núm. :


A Sitges, a ....... de ................. de 2007

   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. M. Vinyet Rosés Àlvarez, amb Document Nacional d‟Identitat núm.
..............................., actuant com Tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i
representació d‟aquest en virtut de les atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzada
concretament per aquest acte per decret de l‟alcalde núm. 82/06 de data 20 de març de 2006.

D‟altra part: el Sr. JORDI MONTOLIU GUTIÉRREZ, amb D.N.I. Nº 47.633.982-Q, que intervé en
nom i representació de l‟empresa ACCIÓ RURAL, S.C.C.L. , en virtut d‟apoderament atorgat en
l‟escriptura de constitució de societat cooperativa núm. 370 de data 19-02-04.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
      Clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria, assistència
      i serveis i subministraments de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes
      autònoms, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
      mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203,
      pàgina 55 de data 24. 08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460,
      pàgina 13207 de data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap
      reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte
      d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
      núm. 245 annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de
      Catalunya núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en
      sessió celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord
      d‟aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals
      aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i
      assistència, serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel
      termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant
      aquest període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
      definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
      Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
      Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

II.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2007, fou aprovat l‟expedient per
      a la contractació de subministrament d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones
      verdes del sector Quint Mar del municipi de Sitges.
      Igualment, fou aprovat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
      Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques i la Despesa, prèvia fiscalització de la qual
      es produí el 21 de febrer de 2007.

III.-   L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de la Junta de Govern Local en data 10 d‟abril
      de 2007.

IV.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
    de .......................... de 2007, ha constituït una Garantia Definitiva per import de 927,07
    Euros.

Y en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del Reglament
de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el present contracte,
segons les següents

CLÀUSULES

1ª)   ACCIÓ RURAL, S.C.C.L. es compromet a l‟execució del contracte de subministrament
d‟espècies vegetals pel condicionament de les zones verdes del sector Quint Mar del municipi de
Sitges, amb estricta subjecció als següents documents als que dona la seva absoluta conformitat:

    a)   Al Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals que s‟adjunten com
annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els documents es
consideren documents contractuals i son plena i totalment acceptats pel contractista, deixant-ne
constància signant el present contracte.
    b)   A les especificacions contingudes a la proposta del contractista.
    c)   A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.

2ª)  El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de vint-i-tres mil cent setanta-sis Euros
amb vuitanta cèntims que serà abonat al contractista, de la manera prevista al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

3ª)    El termini d‟execució i entrega del subministrament és de 8 mesos, computat segons
estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
     Tanmateix, el termini de garantia és d‟1 any i mig computat, també, com assenyala el
referit Plec.
4ª)    En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
5ª)    En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
6ª)    Per allò no mencionat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives Generals i en
la resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació
Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. ....... al núm. .......... de tot el que, jo, com a Secretari,
dono fe.


M. Vinyet Rosés Àlvarez
Tinent d‟alcalde de Sitges                          El Contractista


                       Davant meu:

                     El Secretari General
                      Isidre Martí Sardà


  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
    Documentació que s‟annexa : Certificacions dels acords aprovatoris dels Plecs de
    Clàusules Administratives Generals i Particulars i Plec de prescripcions tècniques,
    totalment acceptades pel contractista.


Annex II

Nº EXPEDIENTE 06/07-SJ


      COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
4.- Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES
PARA EL CONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL SECTOR QUINT MAR DEL
MUNICIPIO DE SITGES.

  4.1.- Codificación, según CPA-2002: 01.41.12
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
     ---------            --------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
     De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: -------
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales: -----
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación: -------
8.- Presupuesto base de licitación: 25.000 €
9.- Plazo de ejecución: 8 MESES
10.- Número de años, en su caso: -------
11.- Incluye revisión de precios? NO
12.- Contratista: ACCIÓ RURAL, S.C.C.L.
13.- Fecha de adjudicación: ...............
14.- Importe de adjudicación: 23.176,80 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y    resolución del contrato:

No constan

                                     Sitges, ... de ............ de 2007

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
                                  El Alcalde                            JORDI BAIJET I VIDAL


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.2.REGIDORIA DE PROJECTES, OBRA PÚBLICA I HABITATGE


6.2.1.DEPARTAMENT DE PROJECTES, OBRA PÚBLICA I HABITATGE

6.2.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’EXECUCIÓ   DE  LES  OBRES  CORRESPONENTS  AL  “PROJECTE
D’INSTAL·LACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L’EDIFICI DE L’ESCORXADOR: AIRE
CONDICIONAT” PER PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Projectes, Obrra Pública i Habitatge, següent:

Atès que el “Projecte d‟instal·lació complementària a l‟edifici de l‟Escorxador: aire
condicionat”, l‟execució de les quals és objecte del present contracte, fou aprovat per
Junta de Govern Local el dia 31 d‟octubre de 2006.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
de data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2006 fou
aprovat el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 19
d‟octubre de 2006.

Atès que es varen convidar a tres empreses (Instalaciones Gorka, Clima 53, S.L. i Sit
Confort, S.L.) per tal que presentessin la seva oferta.

Atès que dins del termini reglamentari es va presentar la següent plica:

    - SIT CONFORT, S.L.

Vist que en data 13 de febrer de 2007 s‟emet informe per part del tècnic competent del
contingut literal següent :

   “INFORME ADJUDICACIÓ AIRE CONDICIONAT ESCORXADOR

   Atès que en data 19 de desembre del 2006, la Junta de Govern Local, en sessió
   ordinària, va prendre l‟acord, entre altres, d‟aprovar l‟expedient de contractació per a
   la INSTAL·LACIÓ COMPLEMENTARIA A L‟EDIFICI DE L‟ESCORXADOR: AIRE
   CONDICIONAT, amb un pressupost de 58.758,27 €

   Atès que en dit expedient hi figura una plica presentada per l‟empresa Sit CONFORT
   SL, per a perdre part en la contractació, amb una oferta de 58.489,52 €.

   Vist que l‟oferta representa un coeficient de baixa del 0,99542617 (0,4573824%).

   S‟informa favorablement l‟adjudicació de les obres a l‟empresa esmentada per l‟import de
   l‟oferta que ha presentat, sense perjudici d‟altre opinió, fàcticament o jurídicament millor
   fonamentada,.”


Vist que en l‟esmentat informe consta que l‟empresa Sit Confort, S.L. presenta un
import de 58.489,52 € i que és procedent la seva adjudicació.

Vist l‟existència de consignació pressupostària per fer front a la despesa.


Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                    ACORD:

1. Adjudicar l‟execució de les obres corresponents al “Projecte d‟instal·lació
complementària a l‟edifici de l‟Escorxador: aire condicionat” a l‟empresa Sit Confort,
SL. per un preu total de 58.489,52 Euros, en un termini d‟execució de 2 mesos i amb
subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, així com les especificacions contingudes en la proposició del contractista.

2. Facultar la Sra. Vinyet Rosés, 3ª Tinent d‟Alcalde per a la signatura del mateix.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
3. Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 2.339,58 Euros.

4. Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import de les despeses de
formalització del contracte per un import de 117 Euros.

5. Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1 a la present proposta
que se signarà en la data que es determini, i que haurà de ser dins el termini dels 30
dies següents a la notificació d‟aquesta adjudicació, davant del Secretari General
d‟aquest Ajuntament, prèvia acreditació d‟haver realitzat les actuacions indicades en
els apartats anteriors.

6. Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta com annex 2 a la següent proposta.


Annex I

                FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

TÍTOL : EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE D‟INSTAL·LACIÓ
COMPLEMENTÀRIA A L‟EDIFICI DE L‟ESCORXADOR: AIRE CONDICIONAT”
Núm :

A Sitges, a ....... de ................. de .......

Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. Vinyet Rosés, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.301.378-D, actuant
com 3ª Tinent d‟Alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i representació d‟aquest en virtut de les
atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzat concretament per aquest acte per acord
de Junta de Govern Local de data .........................de 2007.
D‟altra part: la Sr. Juan Corbalán Martínez, amb D.N.I. Nº 36.500.805-N que intervé en nom i
representació de l‟empresa Sit Confort, SL , en virtut del poder atorgat davant el Notari Sr. Ricardo
Ferrer Marsal, el dia 12 de gener de 1994, amb el número 19 del seu protocol i amb domicili a la
Carretera de les Costes, 42, local A de Sitges (08870).

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:


ANTECEDENTS

I.-    El “Projecte d‟instal·lació complementària a l‟edifici de l‟Escorxador: aire condicionat”,
      l‟execució de les quals és objecte del present contracte, fou aprovat per Junta de Govern
      Local el dia 31 d‟octubre de 2006.


   _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
II-      Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
       Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
       instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
       sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats
       en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24.
       08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de
       data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
       suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació
       definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245
       annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
       núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió
       celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació
       inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a
       la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència,
       serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30
       dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
       Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat
       de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant aquest
       període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
       definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
       Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
       Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

III.-   Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2006, fou aprovat el
       corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
       Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 19 d‟octubre de
       2006.

IV.-     L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de Junta de Govern Local de data
       ........................ 2007.

V.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
      de .......................... de ............., ha constituït una Garantia Definitiva per import de
      2.339,58 Euros.

I en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del
Reglament de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el
present contracte, segons les següents

CLÀUSULES

1ª)    Sit Confort, SL es compromet a l‟execució de les obres corresponents al “Projecte
d‟instal·lació complementària a l‟edifici de l‟Escorxador: aire condicionat”, amb estricta subjecció
als següents documents als que dona la seva absoluta conformitat:


a)    Al Projecte Tècnic, Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals, que
s‟adjunten com annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els
documents es consideren documents contractuals i són plena i totalment acceptats pel
contractista, deixant-ne constància signant el projecte tècnic i el present contracte.
b)    La documentació que el Projecte ha de contenir relacionada a la clàusula novena del Plec
de clàusules generals.
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
c)   A les especificacions contingudes a la proposta del contractista
d)   A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.
2ª)   El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de 58.489,52 Euros que serà abonat al
contractista, de la manera prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
3ª)   El termini d‟execució del contracte és de dos mesos. Així mateix, el termini de garantia
de les obres serà d‟un any.
    Tots els terminis esmentats, seran computats segons allò previst al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
4ª)   El termini de comprovació del replanteig és de .............................................................
5ª)   En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
6ª)   En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
7ª)   Per allò no esmentat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives generals i en la
resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. al núm.    de tot el que, jo, com a Secretari, dono fe.

Vinyet Rosés i Àlvarez
3ª Tinent d‟Alcalde                                  El Contractista

                         Davant meu:

                       El Secretari General
                        Isidre Martí Sardà
Annex II

    Nº EXPEDIENTE 19/2006 P INT

COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS
             CONTRATO DE OBRAS

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
   4.- Objeto del contrato: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
   CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL
   EDIFICIO DEL ESCORXADOR: AIRE ACONDICIONADO”.

  4.1.- Codificación, según CPA: 45.33.12
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
      ----------           ----------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
      De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -----------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: ------------

   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales:
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación:
8.- Presupuesto base de licitación: 58.758,27 €
9.- Plazo de ejecución:    2 meses
10.- Número de años, en su caso:
11.- Incluye revisión de precios? No
12.- Contratista: Sit Confort, SL.
13.- Fecha de adjudicación: .........................
14.- Importe de adjudicación: 58.489,52 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y    resolución del contrato:

No constan

                                    Sitges, ... de .............. de 2007
                                                 El Alcalde                                        JORDI BAIJET I VIDAL

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.2.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER
AL “CONDICIONAMENT DE LA SALA D’ACTES A L’EDIFICI DE
L’ESCORXADOR”.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Projectes, Obrra Pública i Habitatge, següent:

Atès que la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2007 va acordar aprovar
per procediment abreujat el “Projecte de condicionament de la sala d‟actes a l‟edifici de
l‟Escorxador”, redactat per l‟Arquitecte municipal, Sr. Ramon Fusté i Sitges.


Atesa la proposta de contractació de les obres de condicionament de la sala d‟actes a
l‟edifici de l‟Escorxador, per part del Departament de Projectes i Obra Pública de data
7 de febrer de 2007.

Atès que l‟expedient de contractació ve exigit pel TRLCAP com a fase prèvia al conjunt
d‟actuacions que configuren el procediment d‟adjudicació, i el mateix ha estat elaborat
segons el previst a l‟article 67 i s‟ha d‟aprovar tal i com indica l‟article 69.1 de
l‟esmentada Llei.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Vist que l‟article 70 del TRLCAP disposa que els expedients de contractació poden
ésser de tres classes, entre els que estan els ordinaris i els urgents. Indica l‟article 71
que podran ser objecte de tramitació urgent els expedients de contractes quina
necessitat no sigui ajornable o quina adjudicació sigui necessari accelerar per raons
d‟interès públic. A aquests efectes, l‟expedient haurà de contenir la declaració
d‟urgència feta per l‟òrgan de contractació i degudament motivada. Afegeix el mateix
precepte que la qualificació d‟urgència produeix els efectes de preferència i reducció
de terminis que en ell es recullen.

Vist que el Plec de Clàusules Administratives particulars elaborat per el present
expedient, d‟acord amb el Plec de clàusules tipus aprovat per aquest tipus de
contractes per part de la Comissió de Govern de data 08.10.02 recull la tramitació
ordinària en consonància amb el que plantegen els responsables del departament que
promouen el contracte.

Vist que a la contractació que es proposa els hi son aplicables els procediments i
formes d‟adjudicació que es recullen en el TRLCAP, indicant l‟article 75 que els òrgans
de contractació utilitzaran normalment la subhasta i el concurs com a formes
d‟adjudicació, havent quedat reservat el procediment negociat als casos establerts en
la referida llei que, per al contracte d‟obres venen establerts en els seus articles 140 i
141.

Vist que d‟acord amb l‟anterior i sense perjudici del que decideixi l‟òrgan competent en
aquest contracte, es contempla en el present expedient la utilització del procediment
negociat en aplicació del supòsit previst a l‟article 141 g) del referit TRLCAP.

Vist que, d‟altre banda, cal assenyalar que, segons el que s‟estableix a l‟article 73-4 de
la mateixa Llei, en aquests procediment, el contracte serà adjudicat a l‟empresari elegit
per l‟Administració, prèvia consulta i negociació dels termes del contracte amb un o
varis empresaris, de conformitat amb l‟establert a l‟article 92.3, afegint l‟apartat 1 del
citat art 92 l‟obligació de demanar ofertes d‟empreses capacitades.

Vist que en l‟expedient s‟inclou el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es
proposa per regir aquest contracte, quin contingut s‟ajusta a les necessitats de gestió i
a les exigències del procediment, i en particular, al que es preveu als articles 49 del
TRLCAP i al 67 del RGLCAP.Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

1. Aprovar l‟expedient per la contractació de les obres de “Condicionament de la sala
d‟actes a l‟edifici de l‟Escorxador” per procediment negociat; una despesa de
59.968,25 Euros i el Plec de Clàusules Administratives particulars que hauran de regir
en el referit contracte.

2. Disposar l‟obertura de l‟expedient d‟adjudicació.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
3. Aprovar la invitació que es cursarà a diverses empreses per tal que presentin la
seva oferta, que s‟adjunta com a annex a la present proposta.

Annex I

PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONTRACTE
D‟OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT.

Obres corresponents al projecte d‟obres de condicionament de la sala d‟actes a l‟edifici de
l‟Escorxador.


I.- CONTINGUT DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte que en base al present plec es realitzi tindrà per objecte la contractació de l‟obra
corresponent al projecte d‟obres de condicionament de la sala d‟actes a l‟edifici de
l‟Escorxador, de conformitat amb el projecte aprovat i demés documentació tècnica que figura a
l‟expedient, d‟acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives generals aplicables
a la contractació d‟obres i instal·lacions. Tota la documentació tindrà caràcter contractual.

Codificació de la nomenclatura CPA corresponent a l‟objecte del contracte: 45.44.21 “treballs de
pintura d‟interior d‟edificis” i 45.43.22 “altres treballs de pavimentació”.

Les necessitats administratives a satisfer i els factors de tot ordre que intervenen en el present
contracte estan acreditats a l‟expedient corresponent.

2. TERMINI D‟EXECUCIÓ

    El termini total d‟execució de les obres objecte de la present contractació serà d‟un mes i
mig, comptat a partir del dia següent al de la firma de l‟acta de comprovació del replanteig.

    En el seu cas, els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball a que es
fa referència en la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives generals aplicables a la
contractació d‟obres i instal·lacions.

    El contractista s‟entendrà incurs en mora pel transcurs del termini citat, no essent
necessària intimació prèvia per part de l‟Administració.


3. PREU DEL CONTRACTE

    El preu màxim del contracte, IVA inclòs, serà de 59.968,25 Euros, quantitat que podrà ser
millorada pels oferents.


    El preu del contracte inclourà una relació de preus unitaris que són els que regiran durant
l‟execució del mateix. Si aquests preus no són presentats, s‟entendrà que l‟oferent aporta els
mateixos del pressupost de l‟Administració, afectats en igual percentatge de baixa que el
contingut en la seva proposta econòmica

     L‟import del preu inclou totes les despeses directes i indirectes que el contractista ha de
realitzar per la normal execució de l‟obra contractada, les taxes per prestacions dels treballs
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟inspecció i direcció de les obres i qualsevol altres que siguin d‟aplicació segons les
disposicions vigents i tota classe d‟impostos i llicències.

4. FINANÇAMENT

    Per sufragar el preu del contracte hi ha previst finançament amb càrrec al pressupost de
l'any 2006. L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que dimanen del present
contracte estan recollides a la partida 06.44.451.6320016 (Millores Escorxador) finançada amb
ingressos afectats, segons Pla d'inversions 2006, adjunt a les Bases d'Execució del Pressupost.
Els Projectes finançats amb ingressos afectats son d'obligada incorporació en el pressupost de
despeses de l'exercici immediatament posterior.

5. FORMA DE PAGAMENT

    El pagament de les obres executades es realitzarà mitjançant certificacions periòdiques
expedides pel director facultatiu de les mateixes.

    El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si es
produïssin.

     D‟acord amb el que s‟estableix a la clàusula 40 del Plec de clàusules administratives
generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions, als efectes del pagament
l'Ajuntament expedirà mensualment, en el primers deu dies següents al mes que correspongui,
les certificacions que comprenguin l'obra executada durant l'esmentat període de temps. Els
abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de
pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició
final i no suposen en cap manera l'aprovació i recepció de les obres que comprengui.

    El contractista tindrà dret a percebre abonaments acompte sobre el seu import per les
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i aprovisionament de materials o
equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a tal efecte,
determina l'article 99.3 i 145 del TRLCAP i 155, 156 i 157 del RGLCAP.

    Pel que fa als assaigs i anàlisis de materials i unitats d‟obra s‟estarà a allò que es
disposa a la clàusula 32 del Plec de clàusules administratives generals aplicables a la
contractació d‟obres i instal·lacions.


6. REVISIÓ DE PREUS

    En el present contracte no procedirà la revisió de preus tal i com s‟acredita a l‟expedient.


7. GARANTIES

    L‟adjudicatari del contracte, a fi de garantir el compliment de les obligacions contretes,
està obligat a constituir una garantia definitiva per import equivalent al 4% de l‟import
d‟adjudicació o del pressupost base de licitació, si fos el cas.

     El termini per a la constitució de la citada garantia serà de quinze dies naturals comptats
a partir del següent al de la notificació de l‟adjudicació del contracte, i podrà constituir-se en
qualsevol dels mitjans establerts a l‟article 35.1 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
    La devolució de la garantia, tant total com parcial en el seu cas, es realitzarà d‟acord amb
allò que disposa l‟article 47 del referit Text Refós, un cop vençut el termini de garantia i
complertes per l‟adjudicatari totes les seves obligacions contractuals.


8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

     L‟execució del contracte d‟obres començarà amb la signatura de l‟acta de comprovació
del replanteig que haurà de tenir lloc dins del termini màxim d‟un mes des de la formalització del
contracte.

    L‟execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista i aquest no tindrà
dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les obres, a
excepció dels casos de força major previstos a l‟article 144 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

     En tot cas, les obres es realitzaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en
el present Plec, a les especificacions tècniques annexes al mateix, així com a allò establert al
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i al Reglament General de
la citada Llei, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre. En especial, l‟execució del
contracte es desenvoluparà sota la direcció, inspecció i control de l‟Administració, qui exercirà
aquestes facultats d‟acord amb el que es disposa a les clàusules 22, 23 i 24 del Plec de
clàusules generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions. A tal efecte la titulació
professional requerida al delegat de l‟obra serà tècnic especialitzat.

    Quan per actes o omissions imputables al contractista o a persones que d‟ell depenen es
comprometi la bona marxa del contracte, l‟Administració podrà exigir l‟adopció de les mesures
que estimi necessàries per aconseguir o restablir el bon ordre en l‟execució del mateix.


9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

    El contractista te les obligacions contingudes en les clàusules 26 fins a la 32 del Plec de
clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions.

     Més concretament, el contractista està obligat al compliment de les disposicions legals
vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball i d‟integració
social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel
seu càrrec d‟empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la
relació laboral o d‟altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els
treballadors d‟un i altres, quedant l‟Administració exonerada de responsabilitat per aquest
incompliment.

     Pel que fa a la confidencialitat de les dades del contracte, l‟adjudicatari haurà de guardar
secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb
l‟objecte del contracte, en els termes establerts en la legislació de protecció de dades personals.


10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PELS DANYS CAUSATS A TERCERS DURANT
L‟EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

     El contractista serà responsable, durant l‟execució de les obres, de tots els danys i
perjudicis que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d‟una deficient
organització, protecció o senyalització de les obres.
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

     L‟Administració podrà modificar el contracte, per raons d‟interès públic, degut a
necessitats noves o causes imprevistes, no tenint dret el contractista a cap indemnització, sense
perjudici del que s‟estableix a l‟article 149.e) del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

    Quan les modificacions en el contracte suposin la introducció de noves unitats d‟obra no
compreses en el mateix, els preus d‟aquestes modificacions seran els fixats per l‟Òrgan de
Contractació i en cas que el contractista no els accepti, l‟Òrgan de Contractació podrà contractar-
les amb un altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat o executar-les directament.


12.RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA

    En el termini màxim d‟un mes des de la finalització de les obres es produirà l‟acte formal i
positiu de recepció de les mateixes, del que s‟aixecarà la corresponent acta, segons el
procediment i les formalitats establerts a la clàusula 48 del Plec de clàusules administratives
generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions, així com també amb la possibilitat de
la recepció simplificada en el supòsit que contempla la clàusula 49 del mateix cos normatiu.

    Així mateix, s‟estableix un termini d‟un any, a comptar des de la data de recepció formal,
que es fixa com a garantia als efectes previstos al Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i al Reglament General de la referida Llei.

    No obstant, si posteriorment a l‟expiració del termini de garantia, sorgeixen vicis ocults de
la construcció degut a incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels
danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la recepció. Transcorregut
aquest termini sense que s‟hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la
responsabilitat del contractista.
13. PENALITZACIONS AL CONTRACTISTA PER INCOMPLIMENT

    A) DELS TERMINIS D‟EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

     D‟acord amb el que es disposa a la clàusula 47 del Plec de clàusules administratives
generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions, si el contractista, per causes
imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte del compliment del termini
d‟execució del contracte, tant del termini total com, si fos el cas, dels terminis parcials,
l‟Administració podrà optar indistintament per la resolució del mateix, amb pèrdua de la garantia,
o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,12 per cada 601,01euros del
preu del contracte.

    Cada cop que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l‟Òrgan de Contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.


    B) DE L‟EXECUCIÓ PARCIAL DE LES PRESTACIONS

    D‟acord amb el que es disposa a la clàusula 47.7 del Plec de clàusules administratives
generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions, quan el contractista, per causes
imputables al mateix, hagués incomplert l‟execució parcial de les prestacions definides al
contracte, l‟Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟una penalitzacions equivalent al 10 per 100 del preu total del contracte.


14. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

    Constitueixen causes de resolució del contracte de obres les establertes als articles 111 i
149 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


15. PRERROGATIVES DE L‟ADMINISTRACIÓ

    Correspon a l‟Administració les prerrogatives d‟interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi llur compliment, modificar-lo per raons d‟interès públic, acordar la seva
resolució i determinar els efectes d‟aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes establerts al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així
com al Reglament General de la mateixa.


II. PROCEDIMENT PER CONTRACTAR


16. PROCEDIMENT I FORMA D‟ADJUDICACIÓ

    L‟adjudicació del present contracte es durà a terme per procediment ordinari negociat, de
conformitat amb allò previst als articles 73.4 i 92 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per tractar-se del supòsit contemplat a l‟article 141 g) del mateix.

     La negociació amb els participants podrà tractar sobre qualsevol aspecte econòmic,
tècnic i/o logístic referit estrictament a l‟objecte del contracte. Aquests seran els següents:

-  preu ofertat.
-  Menor termini d‟execució
-  Major termini de garantia

17. CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER CONTRACTAR

     Podran prendre part en aquest procediment de contractació les persones naturals o
jurídiques que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d‟obrar, acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional i no estiguin incurses en cap de les
prohibicions per contractar establertes a l‟article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. La solvència s‟acreditarà i avaluarà d‟acord amb els mitjans establerts
a la clàusula 18.

    Així mateix, podran fer-ho per sí o representades per persona autoritzada, mitjançant
poder bastant atorgat a l‟efecte. Quan en representació d‟una persona jurídica concorri un
membre de la mateixa, haurà de justificar documentalment que està facultat per això. Tant en un
com en altre cas, al representant li afectin les causes d‟incapacitat per contractar citades.


18. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

    L‟expedient d‟aquesta contractació, així com la documentació tècnica annexa al mateix,
podrà ser examinat en el Departament de Projectes i Obra Pública d‟aquest Ajuntament, de 9 a
13.30 hores, tots els dies hàbils durant el termini de presentació de propostes.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
    Aquestes propostes es presentaran redactades en català en el mateix lloc i horari indicats
dins d‟un sobre tancat en el que figurarà la inscripció “PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT DE L‟EXECUCIO DE LES OBRES
CORRESPONENTS AL PROJECTE D‟OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA SALA D‟ACTES
A L‟EDIFICI DE L‟ESCORXADOR", que contingui els següents documents:

    a) Fotocòpia del Document Nacional d‟Identitat del participant o el seu representant. A
més en el cas que s‟actuï en representació d‟una altra persona o entitat, poder notarial.

     b) Quan l‟oferent sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, si fos
el cas, degudament inscrita al Registre Mercantil i número d‟identificació fiscal, quan la inscripció
fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l‟acreditació de la
capacitat d‟obrar es realitzarà mitjançant l‟escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, en el que constaren les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si fos
el cas, en el corresponent Registre oficial. Quan es tracti d‟empresaris no espanyols d‟Estats
membres de la Comunitat Europea, hauran d‟acreditar la seva inscripció en un registre
professional o comercial quan aquest requisit sigui exigit per la legislació de l‟Estat respectiu.

    c) Declaració expressa responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de
contractar enumerades a l‟article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, que comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, llevat que s‟aportin certificacions acreditatives d‟aquestes dues últimes
circumstàncies.

     d) Acreditació d‟estar donat d‟alta en el I.A.E., en el epígraf que correspongui a l‟objecte
del contracte, mitjançant la presentació de l‟alta, si es refereix a l‟exercici corrent, o de l‟últim rebut
del I.A.E, en la resta de casos, acompanyada en ambdós supòsits d‟una declaració responsable
de no haver-se donat de baixa en la matrícula del referit impost.

     e)Justificants de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional del licitador,
pels mitjans establerts als articles 16, lletra a) i 17, lletra b) del Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques:

  - Informe d‟institucions financeres o en el seu cas, justificant de l‟existència d‟una
  assegurança d‟indemnització per riscos professionals.
  - Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys acompanyades de
  certificats de bona execució per als més importants.

    f) En el cas que diversos empresaris acudeixin al procediment negociat constituint una
Unió Temporal d‟Empreses, cadascuna de les que la composen haurà d‟acreditar la seva
capacitat i solvència conforme a allò establert en els punts anteriors, i, així mateix, aportar el
compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicataris. Igualment,
indicaran a la proposta la part de l‟objecte que cada membre de la UTE realitzaria, amb el fi de
determinar i comprovar els requisits de solvència de tots ells.

     g) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre‟s a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si fos el cas, a la jurisdicció estrangera
que pugues correspondre a l‟oferent.

    h) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional si aquesta s‟exigeix
segons es disposa a la clàusula 7 del present plec.

    i) Proposta econòmica ajustada al següent model:
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
       “D...............................................................................................................................amb
domicili a ................................................................................................................................
CP............................., D.N.I. nº................................, telèfon....................................................
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d‟obrar, en nom propi (o en representació
de.........................................................., amb domicili a...........................................................
CP........................, telèfon..............................................., i D.N.I. o C.I.F.(segons es tracti de
persona física o jurídica) nº........................................ rebuda la invitació per participar en la
contractació per procediment negociat de ...........................................................................
...............................................................................................................declaro:

       1º) Que em comprometo a la seva execució pel preu de ..................................................
.....................................................................Euros, més..............................................................
Euros, corresponents al.....................% d‟I.V.A., i en el termini de ...........................................,
entenent-se compresos en el preu tots els conceptes incloent els impostos, despeses, taxes i
arbitris de qualsevol esfera fiscal a l‟igual que el benefici industrial del contractista.


     2º) Que coneix el Projecte, i el seu contingut, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la resta de documentació que ha de regir el present contracte, que expressament
assumeixo i obeeixo en la seva totalitat.

    3º) Que l‟empresa a la que represento, compleix tots els requisits i obligacions exigits per
la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament.

      ....................................., a...............de...........................................de 20......

                                                        Signatura”


     Les propostes podran presentar-se sense la documentació referida en aquesta clàusula,
identificada amb les lletres "a", "b", "c", "d", "e", "f" i "g"; però en aquest cas, el proposat per la
Mesa de Contractació com adjudicatari, tindrà que aportar-la abans de l‟adjudicació.

   La documentació exigida es podrà presentar en original o còpia de la mateixa,
degudament compulsada o autenticada per l‟Administració o per notari.

    Tanmateix aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la
Diputació de Barcelona o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya restaran
eximides de presentar la documentació continguda als apartats a), b), c), d) i e), a excepció en
aquest darrer cas de la solvència financera, econòmica i tècnica específica, si s‟escau, si no
consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d‟inscripció, la vigència
màxima de la qual no hagi caducat, juntament amb la declaració responsable de les dades que
inclou.

19. ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ I DESPESES

    A la vista de les propostes realitzades i concloses, si fos el cas, les oportunes
negociacions amb els participants, l‟expedient s‟elevarà a l‟òrgan competent per a l‟adjudicació.

    El contracte es perfeccionarà mitjançant l‟adjudicació realitzada per l‟Òrgan de
Contractació, prèviament a la qual el proposat com adjudicatari haurà d‟aportar, en el termini de
cinc dies hàbils comptats des del dia següent al de la corresponent notificació, la justificació
acreditativa del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a
excepció que les certificacions les hagués aportat junt amb la proposta.
   _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
    L‟adjudicació serà notificada a l‟adjudicatari, qui, en el termini de quinze dies naturals,
comptats des del següent al de la notificació, haurà de realitzar les següents actuacions:

    a) Constituir la garantia definitiva i, si fos el cas, la garantia complementària.

    b) Pagar les despeses de publicitat oficial, si les hagués, l‟import màxim de les quals serà
de 0 Euros, així com les despeses de formalització del contracte d‟acord amb l‟ordenança fiscal
núm. 17 que ascendeixen a un import de 117 Euros.

     c) Comparèixer a aquesta Administració per comprovar el replanteig del projecte i signar
la corresponent acta.

   d) Comparèixer, finalment, en aquesta Administració per formalitzar el contracte en
document administratiu.

    En cas de manca de formalització del contracte per causes imputables al contractista,
l‟Administració pot acordar la resolució del mateix, prèvia audiència de l‟interessat, amb
indemnització de danys i perjudicis.
III. NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT


20. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

     El contracte que en base a aquest plec es realitzi, tindrà caràcter administratiu i en tot allò
no previst en el mateix s‟estarà a allò que disposa, específicament, el Llibre II, Títol I del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, així com en el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre, el Plec de
clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i instal·lacions aprovat pel
Ple municipal en data 30 de juliol del 2001, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 203 de
data 24 d‟agost de 2001 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3450 de data 27
d‟agost del 2001, i la resta de normes que, si fos el cas, siguin d‟aplicació a la contractació de les
Administracions Públiques.

    En cas de contradicció entre el present Plec de Clàusules Administratives Particulars i la
resta de la documentació tècnica annexa a l‟expedient, prevaldrà allò que disposa aquest Plec.


21. JURISDICCIÓ COMPETENT

     Les qüestions litigioses que es derivin del contracte s‟entendran sotmeses a la jurisdicció
contenciós-administrativa, no obstant això, les parts poden acordar la sumissió dels seus litigis a
arbitratge, conforme a allò establert a la legislació vigents.

A Sitges, a 7 de febrer de 2007.


Annex II

Núm. exp: 24/2006 P INT

    (DADES DEL DESTINATARI)


  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
                     INVITACIÓ
             A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT

Aquesta Institució està gestionant, per Procediment Negociat, la celebració del contracte que
més endavant s‟especifica, el que li comunico, per si fos del seu interès presentar oferta, si és
així haurà de fer-ho d‟acord amb les indicacions que s‟assenyalen:

    1.   Objecte del Contracte: “Condicionament de la sala d‟actes de l‟edifici de
        l‟Escorxador”

    2.   Pressupost base: 59.968,25 €

    3.   Obtenció d‟informació
        a. Entitat: Ajuntament de Sitges
        b. Dependència: Departament de Projectes i Obra Pública.
        c. Domicili: c/ Pruelles, 1 (Polígon Industrial Mas Alba).
        d. Localitat i codi postal: Sitges (08870)
        e. Telèfon: 93 810 91 00
        f. Telefax: 93 810 91 47
        g. E-Mail: projectesiobres@sitges.es

     4. Presentació d‟Ofertes
     a.       Termini: 10 dies des de la data de recepció de la invitació, tots els dies
hàbils, de 9 a 13:30h hores.

        b.   Contingut i forma: : De conformitat amb la clàusula 18 del Plec de
            Clàusules Administratives

        c.    Lloc
             -    Entitat: Ajuntament de Sitges
             -    Dependència: Secretaria General
             -    Domicili: Pl. Ajuntament, s/n (Ed. Lola Anglada).
             -    Localitat i codi postal: Sitges (08870)
             -    Telèfon: 93 811 76 39
             -    Telefax: 93 811 76 09

                      Sitges, ..... de.............. de 2007.


                      L‟Alcalde o Regidor Delegat


Documentació que s‟acompanya:
   Plec de Clàusules Administratives Particulars i “Projecte de condicionament de la sala
   d‟actes de l‟edifici de l‟Escorxador.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.2.13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A “DOTACIÓ DE DOS

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
OMBREJADORS ALS PATIS EXTERIORS D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE PRIMÀRIA
AL CEIP MARIA OSSÓ” PER PROCEDIMENT NEGOCIAT.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Projectes, Obrra Pública i Habitatge, següent:

Atès que la “Memòria valorada per a la dotació de dos ombrejadors als patis exteriors
d‟educació infantil i de primària al CEIP Maria Ossó”, l‟execució de les quals és
objecte del present contracte, fou aprovada per Junta de Govern Local el dia 9 de
gener de 2007.

Atès que per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec
de Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24. 08.01 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de data
27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245 annex 1 pàgina
112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3497 pàgina
15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió celebrada el dia 9 de
Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació inicial de la modificació
dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència, serveis i subministraments,
havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309, pàgina 78 de
data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855
de data 30.12.02, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de
data 04.03.03 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814
de data 07.03.03.

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2007 fou aprovat
el corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 13 de novembre de
2006.

Atès que es varen convidar a tres empreses (Finsa Arquitectura, S.L.; SQ Metal, SCP i
Tecnocal Automatismos, S.L..) per tal que presentessin la seva oferta.

Atès que dins del termini reglamentari es va presentar la següent plica:

    - FINSA ARQUITECTURA, S.L.

Vist que en data 26 de febrer de 2007 s‟emet informe per part del tècnic competent del
contingut literal següent :


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
   “INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
   CORRESPONENT A LA DOTACIÓ DE DOS OMBREIXADORES ALS PATIS
   D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL CEIP MARIA OSSÓ, DE SITGES.

   Atès la necessitat de procedir a la dotació d‟uns ombreixadors que millorin les actuals
   condicions de protecció en vers al solejament que actualment pateixen principalment els
   patis destinats a l‟esbarjo i ús dels alumnes d‟educació infantil i primària del referit
   Centre.

   Atès l‟única oferta presentada dintre de termini per les empreses convidades a prendre
   part en el procediment negociat per a la dotació de dos ombreixadores als patis
   d‟educació infantil i primària del CEIP Maria Ossó, de Sitges, dins del termini.

   Vista l‟oferta presentada en aquest sentit per l‟empresa FINSA ARQUITECTURA, S.L.
   per un import de 30.700,92 € IVA inclòs, preu que s‟adapta a la part de la memòria
   valorada corresponent a la dotació de la fonamentació per a la instal·lació de dos
   ombreixadores als patis d‟educació infantil i de primària al CEIP Maria Ossó de Sitges.

   Atès que la referida empresa manifesta el disposar dels mitjans tècnics i materials
   suficients per a la realització de les tasques recollides en el projecte tècnic específic.

   Vist tot el que s'ha exposat anteriorment, es proposa s'adjudiqui la realització de les
   obres de INSTAL.LACIÓ DE DOS OMBREIXADORES ALS PATIS D’EDUCACIÓ
   INFANTIL I DE PRIMÀRIA AL CEIP MARIA OSSÓ DE SITGES a l'empresa FINSA
   ARQUITECTURA, S.L. per un import de 30.700,92 € (IVA inclòs).”

Vist que en l‟esmentat informe consta que l‟empresa Finsa Arquitectura, S.L. presenta
un import de 30.700,92 € i que és procedent la seva adjudicació.

Vist l‟existència de consignació pressupostària per fer front a la despesa.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del present

                     ACORD:

1. Adjudicar l‟execució de les obres corresponents a la “Dotació de dos ombrejadors
als patis exteriors d‟educació infantil i de primària al CEIP Maria Ossó” a l‟empresa
Finsa Arquitectura, SL. per un preu total de 30.700,92 Euros, en un termini d‟execució
de 10 dies a concretar i amb subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec
de Clàusules Administratives Particulars, així com les especificacions contingudes en
la proposició del contractista.

2. Facultar la Sra. Vinyet Rosés, 3ª Tinent d‟Alcalde per a la signatura del mateix.

3. Establir el termini de 15 dies naturals per tal que el contractista procedeixi a la
constitució de la garantia definitiva per un import de 1.228,04 Euros.

4. Establir el mateix termini per tal que el contractista aboni l‟import de les despeses de
formalització del contracte per un import de 117 Euros.

5. Aprovar la minuta del contracte que s‟adjunta com annex 1 a la present proposta
que se signarà en la data que es determini, i que haurà de ser dins el termini dels 30
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
dies següents a la notificació d‟aquesta adjudicació, davant del Secretari General
d‟aquest Ajuntament, prèvia acreditació d‟haver realitzat les actuacions indicades en
els apartats anteriors.

6. Es procedeixi a la comunicació de l‟adjudicació del present contracte al Registre
Públic de Contractes, segons model que s‟adjunta com annex 2 a la següent proposta.

Annex I

                FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

TÍTOL : EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA “DOTACIÓ DE DOS
OMBREJADORS ALS PATIS EXTERIORS D‟EDUCACIÓ INFANTIL I DE PRIMÀRIA AL CEIP
MARIA OSSÓ”
Núm :

A Sitges, a ....... de ................. de .......


Davant meu, el Sr. Isidre Martí Sardà, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.119.765-G,
ostentant el càrrec de Secretari General de l‟Ajuntament de Sitges, de conformitat amb allò que es
disposa a l‟article 2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, per tal de donar fe,

COMPAREIXEN

D‟una part: la Sra. Vinyet Rosés, amb Document Nacional d‟Identitat núm. 46.301.378-D, actuant
com 3ª Tinent d‟Alcalde de l‟Ajuntament de Sitges, en nom i representació d‟aquest en virtut de les
atribucions que li confereix la legislació vigent i autoritzat concretament per aquest acte per acord
de Junta de Govern Local de data .........................de 2007.

D‟altra part: la Sra. Maria José Badrinas Marcet, amb D.N.I. Nº 38.135.593-Y que intervé en nom i
representació de l‟empresa Finsa Arquitectura, SL , en virtut del poder atorgat davant el Notari Sra.
Mª Isabel Gabarró Miquel, el dia 13 de setembre de 2002, amb el número 2.181 del seu protocol i
amb domicili al carrer Joan Monpeó, 144 de Terrassa (08223).

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte i a tal
efecte, expressen:

ANTECEDENTS

I.-    La Memòria valorada per a la dotació de dos ombrejadors als patis exteriors d‟educació
      infantil i de primària al CEIP Maria Ossó, l‟execució de les quals és objecte del present
      contracte, fou aprovat per Junta de Govern Local el dia 9 de gener de 2007.

II-      Per acord de Ple municipal de data 30 de juliol del 2001 es va aprovar el Plec de
        Clàusules administratives generals aplicables a la contractació d‟obres i
        instal·lacions de l‟Ajuntament de Sitges i dels seus organismes autònoms, havent-se
        sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant edictes publicats
        en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 203, pàgina 55 de data 24.
        08.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3460, pàgina 13207 de
        data 27.08.01, sense que durant aquest període es presentes cap reclamació ni
        suggeriment quedant, per tant, aprovats definitivament. L‟edicte d‟aprovació
        definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 245
        annex 1 pàgina 112 de data 12.10.01 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
   _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
       núm. 3497 pàgina 15961 i següents de data 22.10.01. Per Ple municipal, en sessió
       celebrada el dia 9 de Desembre de 2002 adoptà, entre d‟altres, l‟acord d‟aprovació
       inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a
       la contractació d‟obres i instal·lacions i als contractes de consultoria i assistència,
       serveis i subministraments, havent-se sotmès a exposició pública pel termini de 30
       dies hàbils mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
       Barcelona núm. 309, pàgina 78 de data 26.12.02 i al Diari Oficial de la Generalitat
       de Catalunya núm. 3790, pàgina 22855 de data 30.12.02, sense que durant aquest
       període es presentes cap reclamació ni suggeriment quedant, per tant, aprovats
       definitivament. L‟edicte d‟aprovació definitiva va ser publicat al Butlletí Oficial de la
       Província de Barcelona núm. 54 pàgina 71 de data 04.03.03 i al Diari Oficial de la
       Generalitat de Catalunya núm. 3838 pàgina 4814 de data 07.03.03.

III.-   Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2007, fou aprovat el
       corresponent expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
       Particulars i la despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí el 13 de novembre
       de 2006.

IV.-     L‟adjudicació ha estat efectuada per acord de Junta de Govern Local de data
       ........................ 2007.

V.-    D‟acord amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per garantir el
      compliment de les seves obligacions en aquest contracte, el contractista, amb data ........
      de .......................... de ............., ha constituït una Garantia Definitiva per import de
      1.228,04 Euros.

I en compliment d‟allò que estableix l‟art. 54 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i l‟art 71 del
Reglament de la citada Llei (Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d‟octubre), es formalitza el
present contracte, segons les següents

CLÀUSULES

1ª)   Finsa Arquitectura, SL es compromet a l‟execució de les obres corresponents al “Dotació
de dos ombrejadors als patis exteriors d‟educació infantil i de primària al CEIP Maria Ossó”, amb
estricta subjecció als següents documents als que dona la seva absoluta conformitat:

e)    Al Projecte Tècnic, Plec de Prescripcions o d‟Especificacions Tècniques, al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Generals, que
s‟adjunten com annex al present contracte formant part del mateix a tots els efectes. Tots els
documents es consideren documents contractuals i són plena i totalment acceptats pel
contractista, deixant-ne constància signant el projecte tècnic i el present contracte.
f)    La documentació que el Projecte ha de contenir relacionada a la clàusula novena del Plec
de clàusules generals.
g)    A les especificacions contingudes a la proposta del contractista
h)    A les opcions, variants o millores formulades pel contractista en la seva proposta i
acceptades per l‟òrgan, que s‟assenyalen a la resolució de l‟adjudicació.
2ª)   El preu d‟aquest contracte, IVA inclòs, és de 30.700,92 Euros que serà abonat al
contractista, de la manera prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
3ª)   El termini d‟execució del contracte és de 10 dies. Així mateix, el termini de garantia de
les obres serà d‟un any.
     Tots els terminis esmentats, seran computats segons allò previst al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
4ª)   El termini de comprovació del replanteig és de .............................................................
5ª)   En quant a la revisió de preus del contracte s‟estarà a allò que disposa el Plec de
    _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
Clàusules Administratives Particulars.
6ª)   En cas de demora en l‟execució del contracte imputable al contractista, s‟estarà a allò que
disposa el referit Plec, en quant al règim de penalitats a aplicar.
7ª)   Per allò no esmentat expressament en aquest document s‟estarà a allò que disposa el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Clàusules Administratives generals i en la
resta de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la Contractació Pública.

I perquè així consti, signen el present contracte per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data al
principi esmentats, en paper oficial núm. al núm.    de tot el que, jo, com a Secretari, dono fe.


Vinyet Rosés i Àlvarez
3ª Tinent d‟Alcalde                              El Contractista

                       Davant meu:

                     El Secretari General
                      Isidre Martí Sardà

Annex II


    Nº EXPEDIENTE 20/2006 MV


COMUNICACIÓN DE DATOS AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS
             CONTRATO DE OBRAS

I.- Datos referidos a la adjudicación

1.- Año de ejecución: 2007
2.- Administración Pública: ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.- Organismo contratante: AYUNTAMIENTO DE SITGES
   4.- Objeto del contrato: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
   CORRESPONDIENTES A “DOTACIÓN DE DOS INSTALACIONES PARASOL EN LOS
   PATIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL I DE PRIMARIA EN EL CEIP MARIA
   OSSÓ.

  4.1.- Codificación, según CPA: 28.11.23
  4.2.- En su caso, objeto de cada lote:
      Nº Lote            Objeto
      ----------           ----------
  4.3.- Es un contrato mixto?: No
      De qué otro tipo de contrato contiene prestaciones?: -----------
  4.4.- Se trata de un contrato marco?: No

5.- Publicidad
  5.1.- Fecha de publicación del anuncio en el DOCE, en su caso: ------------
  5.2.- Fecha de publicación, en su caso, en diarios o boletines oficiales:
6.- Expediente ordinario o urgente?: ORDINARIO
7.- Sistema de adjudicación del contrato
  7.1.- Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO
  7.2.- Forma de adjudicación:
8.- Presupuesto base de licitación: 30.700,93 €
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
9.- Plazo de ejecución:    10 días
10.- Número de años, en su caso:
11.- Incluye revisión de precios? No
12.- Contratista: Finsa Arquitectura, SL.
13.- Fecha de adjudicación: .........................
14.- Importe de adjudicación: 30.700,92 €
15.- Fecha de formalización del contrato:
16.- Fecha prevista de finalización del contrato:

II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, cumplimiento y  resolución del contrato:

No constan
                                 Sitges, ... de .............. de 2007
                                               El Alcalde

                                     JORDI BAIJET I VIDAL


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedentPRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per la majoria absoluta dels assistents,
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:

El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte d‟estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d‟exercir l‟assessorament jurídic de
conformitat amb l‟article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d‟allò
que disposa l‟article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l‟informe jurídic.


6.2.1.A).- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE NOU TÚNEL DE GARRAF”

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Projectes i Obra Pública, següent:

Atès que cal iniciar les obres corresponents al “Projecte nou túnel de Garraf”.

Vist el Pla de Seguretat i Salut, del qual n‟és l‟autor FERROVIAL AGROMAN, S.A.,
adjudicatària de les obres.

Vist l‟informe del Coordinador de Seguretat i Salut, Sr. Jordi Vilas Ibáñez, de l‟empresa
Tresat, Seguretat en Construcció, emès en data 2 d‟abril de 2007.

Vist que l‟Arquitecte del Departament de Projectes i Obra Pública ha donat el vist-i-
plau a l‟esmentat informe.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
                    ACORD:

1. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del “Projecte nou túnel de Garraf.”

2. Donar trasllat d‟aquest acord als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.3.REGIDORIA D’URBANISME

6.3.1.DEPARTAMENT D’URBANISME

Servei de Disciplina d’Activitats

6.3.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 8/08/06, DE FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A
“CLUB NÀUTIC DE SITGES”, AMB LA IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ DE 2.500,00
EUROS (Espigó de Llevant, s/n/Club Nàutic/Exp. ES 012/05).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la resolució de la regidora de Comerç i Consum, núm. 050/2005, de data
15/03/05, d‟incoació d‟expedient sancionador a “Club Nàutic de Sitges”, notificada al
titular, juntament amb el plec de càrrecs, en data 4/04/05, en la que s‟ordenaven
mesures cautelars.

Atès l‟acord de Junta de Govern Local, de data 8/08/06, de finalització del procediment
de l‟expedient sancionador incoat, amb el núm. 012/05, que imposà una sanció de
2.500,00 euros, i que va ser notificada al titular, conjuntament amb la liquidació de la
sanció, en data 25/09/06.

Atès el recurs de reposició presentat per l‟interessat, amb data 18/10/06, núm. de
registre general 20194.

Atès l‟escrit del titular, d‟ampliació de l‟anterior recurs, presentat en data 18/12/06,
núm. de registre general 24214, així com l‟escrit de data 15/01/07, núm. de registre
general 639, i l‟escrit del 5/02/07, núm. de registre general 1884, de continuació dels
anteriors.

Atès la nota informativa del Vicesecretari General, de data 15/03/06, sobre el recurs de
reposició presentat, la qual literalment diu:

“NOTA INFORMATIVA – ES 012-05 – “club nàutic” .

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
A partir d‟ acta de control favorable sobre reclamacions tècniques diverses, entre altres
activitat de varador , sense llicència des del 28 d‟agost del 2003, i altres deficiències
d‟instal·lacions i obra, es considera oportú reproduir en propera Junta de Govern,
l‟acord de Junta de data 08-08-06, en lo referent exclusivament a la sanció econòmica
.

MOTIVACIÓ : Legalment la reposició de la realitat física alterada o subsanació de
deficiències comporta un procediment     totalment independent diferenciat del
estrictament sancionador , en el primer cas , la contraprestació o motiu legal es el
respectar l‟ordenament jurídic infringit, i en el segons se tracta de quantificar
econòmicament la conducta infractora (Reglament de LIIAA, LUC, RDU, LRJAPiPAC).”

Atès que, segons es desprèn de la nota jurídica, i a la vista de l‟expedient
administratiu, independentment de la reparació efectiva de les deficiències
repetidament requerides, constatada segons acta de control inicial favorable de data
24/01/07, el fet imputat en el plec de càrrecs era exercir una activitat classificada
sense comptar amb la pertinent llicència municipal específica.

Atès que aquest incompliment va ser detectat (i requerida la seva regularització) el
mes d‟agost del 2003, per la qual cosa ha estat exercint l‟activitat sense llicència
durant 3 anys i mig.

Atès que, amb tot, en l‟acord de 8/08/06 que va imposar una sanció per aquesta
infracció constatada i continuada, la Junta de Govern Local va acordar rebaixar l‟import
que constava en la corresponent proposta de resolució, que era de 4.000,00 euros, en
atenció al fet que les deficiències estaven en curs de reparació (i que no van ser
efectives fins 5 mesos després).

Atès que en els seus escrits d‟al·legacions no aporta cap nou element que no s‟hagués
ja tingut en compte anteriorment, segueixen essent vàlides les conclusions de l‟informe
jurídic de data 26/07/06, en base al qual, precisament, es va acordar efectuar una
rebaixa substancial en l‟import de la sanció a imposar.

Vist el què es disposa als arts. 107, 116 i 117, de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre els recursos
administratius i sobre el recurs potestatiu de reposició.

Vist el què disposa l‟article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la notificació als interessats, i article 127 i
següents de la mateixa Llei, respecte del procediment sancionador.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret
d‟Alcaldia núm. 181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i
ens municipals a les diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general
de competències a favor dels respectius regidors.

Vist el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟Activitats i al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José
Armando Paco i Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

   PRIMER.-    DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra l‟acord de
Junta de Govern Local, de data 8/08/06, de finalització del procediment de l‟expedient
sancionador incoat a CLUB NÀUTIC DE SITGES, ratificant la sanció imposada, atès
allò manifestat a la part expositiva, i segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les
competències i potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord, i
d‟acord amb els arts. 107, 116 i 117, de la Llei 4/1999, de 13 de gener, modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre els recursos ordinaris de
reposició.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.3.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA LES MESURES CAUTELARS DICTADES EN
LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DE COMERÇ I CONSUM, NÚM. 340/2006, DE
DATA 28/09/06, EN LA QUE S’INCOAVA EXPEDIENT SANCIONADOR A “LA
FONT DEL MÓN, S.L.” (Camí de la Fita, 48, bxs./Fleca La Font del Món/Exp. ES
089/06).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la resolució de la regidora de Comerç i Consum, núm. 340/2006, de data
28/09/06, d‟incoació d‟expedient sancionador a “La Font del Món, S.L.”, notificada al
titular, juntament amb el plec de càrrecs, en data 10/10/06, en la que s‟ordenaven
mesures cautelars.

Atès el recurs de reposició presentat per l‟interessat, amb data 15/11/06, núm. de
registre general 22124.

Atès l‟informe del Vicesecretari General, de data 13/12/06, sobre el recurs de reposició
presentat, el qual literalment transcrit diu:


“INFORME JURIDIC DE VICESECRETARIA SOBRE CONTESTACIÓ D‟AL·LEGACIONS I
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTATS PER LA FONT DEL MON S.L. A L‟EXPEDIENT
SANCIONADOR NÚM. 089/06, ACTIVITAT DE FLECA.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
José Félix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
de Secretaria-Intervenció Classe tercera, exercint de Vicesecretari de l‟Ajuntament de Sitges
emet el present d‟acord amb allò que disposa l‟article 92 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril i 3 del RD
1174/1987 de 18 de setembre en relació al article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d‟abril, de conformitat amb els següents:

ANTECEDENTS :

1º Consta Informe de la policia local de data 1-08-06 indicant la instal·lació d‟un aparell d‟aire
condicionat en l‟establiment : “ Fleca la Font del Món” al camí de la fita 48 sense comptar amb
llicència municipal habilitant , l‟ informe es corroborat per acta d‟inspecció d‟instal·lació de data
01-08-06 , signada per l‟enginyer tècnic Ramon Enfedaque i Arnau.

2º Consta resolució nº 340 /2006 de data 28-09-06 que ordena la retirada de d‟instal·lació
d‟aire condicionat i la clausura de l‟activitat de fleca amb degustació fins l‟obtenció de llicencia
si s‟escau

3º Consta expedient sancionador nº 089/06 , que s‟ha d‟entendre resolt a priori( respecte a
d‟instal·lació d‟aire condicionat) amb resolució favorable nº 086/07 de 1 de març del 2007 que
concedeix permís municipal de la instal·lació dels aparells de climatització del local del camí de
la fita nº 48 , pendent d‟acta de control inicial favorable.

4º A data 20 d‟octubre 15 de novembre del 2006 es presenten dos escrits de al·legacions i de
recurs de reposició, respectivament, contra plec de càrrecs i resolució nº 089/2006. de data 28-
09-06.


NORMATIVA APLICABLE:

Articles 77-4, 88, 94 i 116 del ROAS Sobre simultaneïtat en la tramitació d‟expedients d‟obra i
activitats , sobre efectes d‟incompliment de condicions i procediment sancionador, i del
procediment en la modificació d‟ús
Article 127 i ss. sobre els principis de la potestat sancionadora segons la LRJAP i PAC ( llei 30
/92 de Procediment administratiu Comú) .

Articles 73 i ss. i 140 de la Ordenança Municipal de la LLIIAA ( Llei de la intervenció Integral de
la Administració Ambiental ) aprovada pel ple de data 21-12-01 respecte a procediment d‟
activitat sotmesa al règim de permís municipal ambiental i respecte a l‟acció inspectora segons
la qual queden subjectes totes les activitats regulades a la ordenança a l‟acció inspectora de
l‟Ajuntament, la qual es podrà dur a terme , en qualsevol moment , sens perjudici de les accions
específiques de revisió i control periòdic previstes a l‟ordenança.


CONCLUSIÓNS :

De conformitat amb allò indicat a l‟antecedent nº3 del present informe s‟ha d‟entendre per
conclòs l‟expedient sancionador referent a instal·lació d‟aparells condicionats, a falta de acta de
control inicial, per tant, ens resta informar sobre l‟altre expedient referent a l‟ampliació
d‟activitat de fleca a degustació . El principi general al cas que ens ocupa ve establert com ja
s‟ha indicat en fonaments jurídics a l‟article 94 de la LLIIAA en el sentit de que la modificació
d‟ús , i ampliació d‟activitat a exercir està subjecta a llicència a la que s‟ha d‟ acompanyar el
projecte d‟obres i d‟ instal·lació corresponent que la modificació o ampliació comporti, i s‟ha
d‟instruir un expedient d‟acord amb el procediment general d‟atorgament de llicències referent a
obertura d‟establiment .

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Dit això, cal ara contestar ambdues escrits d‟al·legació i de recurs de reposició contra plec de
càrrecs i resolució 089/06, respectivament , tal com s‟ha indicat a l‟antecedent 4º.

Diu literalment l‟escrit de reposició :.....” Tan solo ocasionalment se ha ofrecido algun café , a
algun amigo de confianza y sin que se sirva al público, por lo que no se esta infringiendo la
normativa vigente” ” .......aunque con posterioridad se renunció a la a la activitat de
degustación i como consecuencia de un cambio de parecer se ha solicitado de nuevo , estando
pendiente el proyecto de un nuevo baño y se ha procedido a pagar las tasas”.......”. “Como
venimos afirmando , esta parte solicitó inicialmente licencia para horno i degustación siendo
concedida la compatibilidad de uso y con posterioridad renunció a la degustación , habiendo
cambiado de opnión i pagado de nuevo las tasas para degustación ...”
Cal fer-se les següents preguntes :

¿ Quan el recurrent canvia de opinió, es referent a la renuncia a exercir activitat de degustació,
i per tant el canvi de opinió sobre una renuncia implica no renunciar i seguir amb una segona
activitat sense llicencia, o pel contrari el canvi de opinió es referent a la renuncia a l‟instancia de
sol·licitud de nova activitat? .
El fet de pagar taxa per degustació ¿vol dir que té intenció de tramitar la sol·licitud o per el
contrari preval en el cos del recurs, allò indicat al annex nº 12, on indica que se li retorni la taxa
pagada ? .

¿ Quan el recurrent diu que solament de forma ocasional serveix algun cafè sense servir al
públic en general ( la qual cosa implica una activitat diferent de la permesa i autoritzada que
es la de fleca exclusivament ), ¿ vol dir que l‟ administració en la seva acció inspectora esta
obligada a endevinar quan té un àmbit privat o públic una activitat visible i de pública
concurrència, o té constància el recurrent d‟alguna norma que reguli l‟activitat ocasional,
semblant a cas que ens ocupa ?.

A títol simplement orientatiu, cal indicar que:-- Legalment no es pot exercir cap activitat petita o
gran , complementaria o no , de forma ocasional o permanent sense el títol habilitant o llicència
corresponent -- Hi ha dues actuacions administratives en el procés de llicències, la primera
consistent en comprovació tècnica de la documentació presentada per la part sol·licitant que
finalitza en una ponència tècnica que dictamina sobre els documents presentats amb les
subsanacions si s‟escau corresponents , per tant, fins aquest moment no es possible cap obra
civil o instal·lació física , i una segona actuació anomenada acta de control inicial,on el tècnic
municipal verifica si allò aprovat en ponència tècnica s‟ajusta a la realitat de la instal·lació i
obres efectuades -- Resulta aconsellable, abans de procedir a la despesa de qualsevol
inversió, fer davant de la oficina d‟atenció al ciutadà o davant del propi departament d‟activitats
, les consultes pertinents sobre la viabilitat de les intencions a realitzar.

Finalment, per tot allò indicat, s‟informa en el sentit de desestimar tant les al·legacions com el
recurs de reposició de referència, per acord de Junta de Govern, confirmant la part resolutiva
de la resolució nº 340/06 de 28/09/06 de data en lo referent a la clausura de l‟activitat de
degustació amb retirada d‟elements lligats amb l‟activitat de degustació, i per altre banda
s‟informa en el sentit de ratificar la resolució nº 086/2007 de data 1 de març del 2007 respecte
concessió de permís municipal de la instal·lació d‟aparells de climatització.”


Vist el què es disposa als arts. 107, 116 i 117, de la Llei 4/1999, de 13 de gener, modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, sobre els recursos administratius i sobre el recurs potestatiu
de reposició.

Vist el què disposa l‟article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999,
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
de 13 de gener, sobre la notificació als interessats, i article 127 i següents de la mateixa Llei,
respecte del procediment sancionador.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret d‟Alcaldia núm.
181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i ens municipals a les
diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general de competències a favor
dels respectius regidors.

Vist el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències d‟Activitats i
al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José Armando Paco i
Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

PRIMER.-    DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra la resolució de la
Regidora de Comerç i Consum, núm. 340/2006, de data 28/09/06, pel que fa a la
mesura cautelar dictada de clausura de l‟activitat de fleca amb degustació, en la
incoació d‟expedient sancionador a LA FONT DEL MÓN, S.L., i per tant, ratificar l‟ordre
dictada, la qual s‟haurà de mantenir fins a obtenir, si això és possible, la llicència
municipal habilitant específica, per la qual cosa només pot exercir l‟activitat de fleca
(sense degustació) autoritzada segons acord de Junta de Govern Local de data
11/07/06 i segons acta de control inicial favorable de data 21/07/06, atès allò
manifestat a la part expositiva i d‟acord amb l‟informe jurídic, i segons la tipificació
jurídica i d‟acord amb les competències i potestats que es manifesten a la part
expositiva del present Acord, i d‟acord amb els arts. 107, 116 i 117, de la Llei 4/1999,
de 13 de gener, modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre els
recursos ordinaris de reposició.

Pel que fa a la segona ordre cautelar recorreguda (ordre de desconnexió dels aparells
d‟aire condicionat), aquesta ha quedat sense efecte, atès que, segons consta a
l‟expedient núm. 73/06 IN, amb data 20/03/07, ha obtingut l‟acta de control inicial
favorable.

SEGON.-     Notificar-ho als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.3.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A “LADOMARSITGES 2003 SL”, AMB
SOBRESEÏMENT (Pg. de la Ribera, 5/Restaurant La gavina/Exp. ES 117/06).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 398/2006, de data
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
14/12/06, d‟incoació d‟expedient sancionador a “LADOMARSITGES 2003 SL”,
notificada amb data 19/01/07.

Atès el què es disposa a l‟art. 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador.

Atès la Proposta de resolució formulada per l‟Instructor de l‟expedient, de data 1/03/07,
notificada al titular en data 13/03/07, i que literalment transcrita, diu:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de l‟expedient sancionador número E.S. 117/06, incoat a
LADOMARSITGES 2003, S.L., per presumpta infracció administrativa, segons Resolució de la
Regidora de Comerç i Consum, núm. 398/2006, de data 14/12/06.

D‟acord amb l‟article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC 1827, 29/11/93),
formulo la següent proposta de resolució per presumpta infracció administrativa.

FETS

1.- Fets imputats

De la documentació obrant a l‟expedient es desprenen els fets següents:

Amb data 14/12/06, notificada al titular amb data 19/01/07, juntament amb el plec de càrrecs,
es dicta Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 398/2006, d‟incoació d‟expedient
sancionador a LADOMARSITGES 2003, S.L., titular del local del Pg. de la Ribera, 32, conegut
per “Bar Restaurant La Gavina”.

Els fets imputats, segons el Plec de càrrecs, eren: Ocupar la via pública amb taules i cadires,
obstaculitzant l‟accés dels veïns a l‟immoble, segons diligències d‟inspecció i informativa del
Zelador de Comerç, de dates 19/07/06 i 19/09/06.

En data 14/02/07, amb núm. de registre general 2639, el titular presenta escrit en el qual
adjunta fotografies justificatives de la reparació i extinció del fet constitutiu d‟infracció, havent
procedit a pintar a terra línies delimitatives de la zona autoritzada d‟ocupació.

FONAMENTS DE DRET

1.- Normativa aplicable al procediment sancionador

Aquest procediment sancionador es tramita d‟acord amb el decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. També es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per Llei
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i d‟acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l‟Administració ambiental, i la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.

2.- Òrgan competent


La potestat sancionadora, segons l‟art. 8.1.f), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, de text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d‟acord amb l‟article 55.1 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i l‟art. 96.2, del Decret 136/1999, de 18 de maig, d‟aprovació del
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Reglament general de desplegament de la Llei de la intervenció integral de l‟Administració
ambiental, i l‟art. 195.3, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, correspon als ens locals, essent l‟òrgan competent per a la
imposició de sancions, l‟Alcalde o l‟òrgan en qui delegui.

3.- Tipificació

Els càrrecs que s‟imputen a l‟interessat, són constitutius d‟infracció administrativa, segons es
tipifica a l‟art. 192.2.d), de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, qualificant-se d‟infracció greu.

4.- Sancions aplicables

Aquesta infracció és sancionable amb multa de fins a un milió d‟euros, segons l‟art. 193.1, de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Proposo SOBRESEURE el procediment, i per tant, NO IMPOSAR CAP SANCIÓ, a
LADOMARSITGES 2003, S.L., per la infracció administrativa imputada a l‟expedient –ocupació
de la via pública, ultrapassant els límits de l‟autorització concedida-, atès la justificació
documental aportada, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les competències i potestats
que es manifesten a la part expositiva del present Acord, i d‟acord amb el què disposa l‟art. 15,
i l‟art. 20, del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.”

Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit d‟al·legacions.

Vist el què es disposa a l‟art. 15 i a l‟art. 20, del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador

Vist el què disposa l‟article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999,
de 13 de gener, sobre la finalització del procediment.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret d‟Alcaldia núm.
181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i ens municipals a les
diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general de competències a favor
dels respectius regidors.

Atès el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències d‟Activitats i
al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José Armando Paco i
Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

PRIMER.-    Finalitzar el procediment amb el seu SOBRESEÏMENT, i per tant, NO
IMPOSAR CAP SANCIÓ, a LADOMARSITGES 2003, SL, per la infracció
administrativa imputada a l‟expedient –ocupació de la via pública, ultrapassant els
límits de l‟autorització concedida-, atès l‟extinció del fet constitutiu d‟infracció, atès allò
manifestat a la proposta de resolució, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les

   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
competències i potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord, i
d‟acord amb el què disposa l‟art. 15, i l‟art. 20, del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador.

SEGON.-     Donar trasllat del present Acord als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.4.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A “MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN”,
AMB IMPOSICIÓ DE SANCIONS (c/Nou, 4/Bar musical Prinz/Exp. ES 093/06).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 352/2006, de data
11/10/06, d‟incoació d‟expedient sancionador a “MARCO ANTONIO JIMENEZ
MARTIN”, notificada en data 25/10/06.

Atès el què es disposa a l‟art. 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador.

Atès la Proposta de resolució formulada per l‟Instructor de l‟expedient, de data
21/11/06, notificada al titular amb data 29/11/06, i que literalment transcrita, diu:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de l‟expedient sancionador número E.S. 093/06, incoat a
MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN, per presumpta infracció administrativa, segons
Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 352/2006, de data 11/10/06.

D‟acord amb l‟article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC 1827, 29/11/93),
formulo la següent proposta de resolució per presumpta infracció administrativa.


FETS

1.- Fets imputats

De la documentació obrant a l‟expedient es desprenen els fets següents:

Amb data 11/10/06, notificada al titular amb data 25/10/06, juntament amb el plec de càrrecs,
es dicta Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 352/2006, d‟incoació d‟expedient
sancionador, a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN, titular del local anomenat “Bar Prinz”,
ubicat al c/Nou, 4.

Els fets imputats, segons la incoació i el plec de càrrecs, eren: incomplir l‟horari de tancament
del local, i superar el màxim aforament permès, segons acta de la Policia Local, de data
9/08/06.

Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit d‟al·legacions.
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
FONAMENTS DE DRET

1.- Normativa aplicable al procediment sancionador

Aquest procediment sancionador es tramita d‟acord amb el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. També es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per Llei
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i d‟acord amb la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments
públics i activitats recreatives, així com d‟acord amb l‟ordre d‟1 de juliol de 1994, del
Departament de Governació, de la Generalitat de Catalunya, que regula els horaris
d‟establiments públics dedicats a espectacles i/o activitats recreatives.

2.- Òrgan competent

La potestat sancionadora, segons l‟art. 8.1.f), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, de text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d‟acord amb l‟article 55.1 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i l‟art. 96.2, del Decret 136/1999, de 18 de maig, d‟aprovació del
Reglament general de desplegament de la Llei de la intervenció integral de l‟Administració
ambiental, i l‟art. 31, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, correspon als ens locals, essent l‟òrgan competent per a la imposició de
sancions, l‟Alcalde o l‟òrgan en qui delegui.

3.- Tipificació

Els càrrecs que s‟imputen a l‟interessat, són constitutius d‟infracció administrativa: Primera:
Incompliment de l‟horari màxim de tancament permès als establiments públics dedicats a
espectacles públics i/o activitats recreatives, segons els arts. 1, 2, 3, 4 i 5, de l‟ordre d‟1 de juliol
de 1994, del Departament de Governació, de la Generalitat de Catalunya, tipificat com a falta
lleu, d‟acord amb l‟art. 25, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments
públics i activitats recreatives. Segona: Superar l‟aforament màxim permès a l‟establiment –que
segons consta a l‟expedient de l‟activitat és de 27 pax-, tipificat com a falta greu, segons l‟art.
24, b), de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats
recreatives.


4.- Sancions aplicables

Aquestes infraccions són sancionables: Primera: Multa de fins a 601,01€, segons l‟art. 28, de la
Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives.
Segona: Multa de fins a 6.010,12€, segons l‟art. 27, de la Llei 10/1990, de 15 de juny,
d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Proposo imposar a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN., per la primera infracció
administrativa –incompliment de l‟horari màxim de tancament- una multa de 601,01€ (sis-cents
un Euros amb un cèntim), d‟acord amb l‟art. 28, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles
i establiments públics i activitats recreatives, i tenint en compte el què es disposa a l‟art. 29, de
l‟esmentada Llei, sobre la graduació de les sancions.

Proposo imposar a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN., per la segona infracció
administrativa –superar l‟aforament màxim permès- una multa de 1.200,00€ (mil dos-cents
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments
públics i activitats recreatives, i tenint en compte el què es disposa a l‟art. 29, de l‟esmentada
Llei, sobre la graduació de les sancions, atès la reiteració en aquesta mateixa infracció.”

Atès l‟escrit d‟al·legacions del titular, de data 19/12/06, núm. de registre general 24302.

Atès l‟informe jurídic de resposta a les al·legacions presentades, de data 20/03/07, el
qual literalment diu:

“INFORME JURIDIC DE VICESECRETARIA SOBRE CONTESTACIÓ D‟AL·LEGACIONS
PRESENTADES PEL SR. MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTÍN   A L‟EXPEDIENT
SANCIONADOR NÚM. 093/06, ACTIVITAT DE BAR MUSICAL.


José Félix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
de Secretaria-Intervenció Classe tercera, exercint de Vicesecretari de l‟Ajuntament de Sitges
emet el present informe, d‟acord amb allò que disposa l‟article 92 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril i
3 del RD 1174/1987 de 18 de setembre en relació al article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d‟abril, de conformitat amb els següents:

ANTECEDENTS :

I) Respecte a l‟expedient concret núm. 093/06 cal indicar :

1º Inspecció policial de data 09-08-06, sobre incompliment d‟horari i    ocupació superior al
„aforament autoritzat.

2º Resolució de la regidora de comerç i consum nº 352-06 d‟incoació d‟expedient sancionador
pels motius indicats a l‟antecedent anterior, plec de càrregues de 11-10-06, i notificació de
resolució i plec de càrregues esmentats, a data de rebut de 25-10-06.

3º Al·legacions presentades el 22 de novembre del 2006 contra el plec de càrregues, i
fonamentades amb els mateixos motius, que s‟indicaran al punt 4º d‟aquest antecedents.

4º Proposta de resolució, de data 23 de novembre del 2006 que reprodueix actes anteriors , i
que va ser notificada el dia 29-11-06.

5º Al·legacions contra el punt anterior fonamentades en el següent:

    Discrepància respecte a què les al·legacions contra el plec de càrregues les va
    presentar en temps i forma.
    Que l‟objecte de denúncia és una festa privada no contemplada en la llei 10/90 de 15
    de juny , por la qual cosa no es aplicable ni l‟aforament ni l‟horari.
    Que es deixi sense efecte les dues sancions de multa que es proposen o restin fixades
    en la quantia mínima.

 II) Respecte altres expedients, per tal de què instructor i òrgan decisori tinguin la màxima
informació, i per possible relació inter-documental , així, cal indicar els següents antecedents :

1º Amb data 11/10/06, notificat al titular amb data 25/10/06, es dicta resolució de la Regidora
de Comerç i Consum incoant expedient sancionador a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN,
sobre tancament d‟activitat pel càrrec d‟obstrucció de l‟actuació inspectora municipal, referit al
local anomenat “Bar Prinz”, ubicat al c/Nou, 4, bxs. de Sitges.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
2º Amb data 21/11/06, i sense que l‟interessat hagi presentat cap escrit d‟al·legacions,
l‟instructor formula la Proposta de resolució. Aquesta Proposta es notifica al titular en data
29/11/06 .
Comprovat que el titular no ha acatat l‟ordre de tancament dictada, s‟intenta efectuar el
tancament, mitjançant la Policia Local, en data 2/12/06, amb resultat de la negativa per part del
titular, segons Acta a l‟efecte.
A més , cal tenir en compte que existeixen els següents expedients sancionadors, en el si del
Departament de Comerç i Consum :

Núm. E.S. 060/05, incoat el 28/07/05, per sobrepassar els límits normatius d‟emissió de sorolls;
expedient resolt amb la imposició d‟una multa de 901,00 Euros.
Núm. E.S. 072/05, incoat el 21/12/05, per incomplir l‟horari de tancament; expedient resolt amb
la imposició d‟una multa de 400,00 Euros.
Núm. E.S. 065/06, incoat el 14/06/06, per sobrepassar els límits normatius d‟emissió de sorolls;
expedient en tràmit de període d‟al·legacions a la proposta de resolució.
Núm. E.S. 082/06, incoat el 7/08/06, per incomplir l‟horari de tancament i per superar
l‟aforament màxim permès; expedient en tràmit de període d‟al·legacions a la proposta de
resolució.
Núm. E.S. 093/06, incoat l‟11/10/06, per incomplir l‟horari de tancament i per superar
l‟aforament màxim permès; expedient en tràmit de període d‟al·legacions a la proposta de
resolució.
Núm. E.S. 094/06, per sobrepassar els límits normatius d‟emissió de sorolls; expedient arxivat
per impossibilitat material sobrevinguda, atès l‟acta de sonometria inhàbil.


Als anteriors fets, i consideracions, són d‟aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET:

Art. 91.2, de la Llei orgànica 6/1985, d‟1 de juliol, del Poder Judicial; Art. 8.5, de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa; Arts. 59,72 i 136, de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, LRJAP-PAC, EN
PARTICULAR l‟article 59 esmentat fa al·lusió a la pràctica de la notificació indicant que de no
trobar-se l‟ interessat al domicili podrà fer-se càrrec qualsevol persona que es trobi al domicili i
faci constar la seva identitat .
L‟article 26 del decret 239/99 de 31 d‟agost sobre catàleg d‟espectacles diu : “ La empresa que
disposi de llicència per realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa amb caràcter
extraordinari i esporàdic ha de sol·licitar-ho a l‟Ajuntament o a la Delegació Territorial de la
Generalitat”
L‟Art. 96.3; Art. 153 i 154, de l‟Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l‟Administració municipal en les activitats i instal·lacions; Art. 42.4, 46.1 i 47.1.1, de l‟Ordenança
municipal reguladora de sorolls i vibracions; Art. 32, de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica; tota la resta de normatives genèriques sectorials, i
altra legislació corresponent i concordant d‟aplicació; i tota la legislació i jurisprudència sobre
protecció del domicili, en referència a l‟Art. 18.2, de la Constitució Espanyola.CONCLUSIONS ;

Considero oportú jurídicament reproduir en propera Junta de Govern Local la proposta de
resolució que consta a l‟expedient de data 5 de desembre del 2006, desestimant les
al·legacions de 19 de desembre del 2006, i sense perjudici de fer una trobada monogràfica
política, tècnica i jurídica, donat el grau de reincidència i singularitat del cas que ens ocupa.
Pel que fa a la contestació de les al·legacions, cal indicar que la notificació s‟ha practicat
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
correctament i per tant el termini a comptar per la administració comença des de la entrega de
l‟acte administratiu a la persona que es troba en el domicili i fa constar la seva identitat , a
major abondament, consta a l‟expedient un informe del zelador de 14 de desembre del 2006 on
es desmenteix les afirmacions de l „al·legant respecte a les característiques personals de la
persona que va rebre la notificació. En tot cas donat la complexitat de l‟expedient i la
contestació a les al·legacions presentades es pot entendre que la extemporaneïtat d‟aquestes
no han estat causa d‟infracció i sanció, per part d‟aquesta administració.
Respecte a la consideració de festa privada i no pas activitat , només recordar allò indicat als
fonaments jurídics respecte a l‟article 26 del decret 239/99 , que per economia processal no
repeteixo.
Finalment afegir que quan una “festa privada” es composa de 61 persones, superant amb
escreix l‟aforament que (per mesures pròpies de seguretat de les persones) té estipulat segons
llicència l‟establiment, encara més resulta necessari el coneixement i autorització municipal.
L‟administració no pot endevinar, sense coneixement previ , quan s‟actua com a activitat i quan
com a interès privat .”

Vist el què disposa l‟article 87, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999,
de 13 de gener, sobre la finalització del procediment, i l‟art. 138, de la mateixa Llei, sobre la
resolució del procediment sancionador.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret d‟Alcaldia núm.
181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i ens municipals a les
diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general de competències a favor
dels respectius regidors.

Atès el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències d‟Activitats i
al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José Armando Paco i
Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

PRIMER.-    Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant,
SANCIONAR a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN, per la primera infracció
administrativa –incompliment de l‟horari màxim de tancament-, qualificada de falta
LLEU, segons l‟art. 25, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments
públics i activitats recreatives, amb una MULTA DE 601,01€ (sis-cents un Euros amb
un cèntim), d‟acord amb l‟art. 28, de l‟esmentada Llei, d‟acord amb les conclusions de
l‟informe jurídic precedent, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les competències
i potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord, tenint en compte
l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i tenint en compte l‟art. 131, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
graduació de les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador.

SEGON.- Així mateix, finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant,
SANCIONAR a MARCO ANTONIO JIMENEZ MARTIN, SL, per la segona infracció
administrativa –superar l‟aforament màxim permès a l‟establiment-, qualificada de falta

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
GREU, segons l‟art. 24,b), de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i
establiments públics i activitats recreatives, amb una MULTA DE 1.200,00 € (mil dos-
cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de l‟esmentada Llei, d‟acord amb les conclusions
de l‟informe jurídic precedent, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les
competències i potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord,
tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i tenint en compte l‟art.
131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de
gener, sobre la graduació de les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.

TERCER.- Aprovar la liquidació corresponent a les sancions imposades, segons els
acords Primer i Segon, pels imports de 601,01 i 1.200,00 Euros, respectivament.

QUART.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació
corresponent, als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A “SNAPPYS GRILL, SL”, AMB
IMPOSICIÓ DE SANCIÓ (c/Santa Tecla, 5/Bar restaurant Snappys/Exp. ES
095/06).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 356/2006, de data
18/10/06, d‟incoació d‟expedient sancionador a “SNAPPYS GRILL SL”, notificada en
data 13/11/06.

Atès el què es disposa a l‟art. 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador.

Atès la Proposta de resolució formulada per l‟Instructor de l‟expedient, de data
28/11/06, notificada al titular amb data 7/03/07, mitjançant publicació d‟edicte al BOP, i
que literalment transcrita, diu:


“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de l‟expedient sancionador número E.S. 095/06, incoat a
SNAPPYS GRILL SL, per presumpta infracció administrativa, segons Resolució de la Regidora
de Comerç i Consum, núm. 356/2006, de data 18/10/06.

D‟acord amb l‟article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC 1827, 29/11/93),
formulo la següent proposta de resolució per presumpta infracció administrativa.

FETS

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
1.- Fets imputats

De la documentació obrant a l‟expedient es desprenen els fets següents:

Amb data 18/10/06, notificada al titular amb data 13/11/06, juntament amb el plec de càrrecs,
es dicta Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 356/2006, d‟incoació d‟expedient
sancionador, a SNAPPYS GRILLS, S.L., titular del local anomenat “Bar restaurant Snappys”,
ubicat al c/Santa tecla, 5.

Els fets imputats, segons la incoació i el plec de càrrecs, eren: incomplir l‟horari de tancament
del local, segons acta de la Policia Local, de data 13/08/06.

Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit d‟al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

1.- Normativa aplicable al procediment sancionador

Aquest procediment sancionador es tramita d‟acord amb el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. També es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per Llei
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i d‟acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l‟Administració ambiental, la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, així com d‟acord amb la Resolució de 10 de maig del 1989, del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que regula els horaris
d‟establiments públics d‟hoteleria.

2.- Òrgan competent

La potestat sancionadora, segons l‟art. 8.1.f), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, de text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d‟acord amb l‟article 55.1 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i l‟art. 96.2, del Decret 136/1999, de 18 de maig, d‟aprovació del
Reglament general de desplegament de la Llei de la intervenció integral de l‟Administració
ambiental, i l‟art. 31, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, correspon als ens locals, essent l‟òrgan competent per a la imposició de
sancions, l‟Alcalde o l‟òrgan en qui delegui.

3.- Tipificació

Els càrrecs que s‟imputen a l‟interessat, són constitutius d‟infracció administrativa, segons es
tipifica a l‟art. 25, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, per incompliment dels articles 1 i 2, de la Resolució de 10 de maig del
1989, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que regula els horaris
d‟establiments públics d‟hoteleria, qualificant-se de falta lleu.

4.- Sancions aplicables

Aquestes infraccions són sancionables: Multa de fins a 601.01€, segons l‟art. 28, de la Llei
10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Proposo imposar a SNAPPYS GRILL, S.L., per aquesta infracció administrativa –incompliment
de l‟horari màxim de tancament- una multa de 400,00€ (quatre-cents Euros), d‟acord amb l‟art.
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
28, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats
recreatives, i tenint en compte el què es disposa a l‟art. 29, de l‟esmentada Llei.”


Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit
d‟al·legacions.

Vist el què disposa l‟article 87, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999,
de 13 de gener, sobre la finalització del procediment, i l‟art. 138, de la mateixa Llei, sobre la
resolució del procediment sancionador.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret d‟Alcaldia núm.
181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i ens municipals a les
diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general de competències a favor
dels respectius regidors.


Atès el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències d‟Activitats i
al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José Armando Paco i
Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

PRIMER.-    Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant,
SANCIONAR a SNAPPYS GRILL, SL, per aquesta infracció administrativa –
incompliment de l‟horari màxim de tancament-, qualificada de falta LLEU, segons l‟art.
25, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats
recreatives, amb una MULTA DE 400,00 € (quatre-cents Euros), d‟acord amb l‟art. 28,
de l‟esmentada Llei, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les competències i
potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord, tenint en compte
l‟art. 131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei
4/1999, de 13 de gener, sobre la graduació de les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.

SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada, segons l‟acord
Primer, per l‟import de 400,00 Euros.

TERCER.-. Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació
corresponent, als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.6.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A “SNAPPYS GRILL, SL”, AMB
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
IMPOSICIÓ DE SANCIONS (c/Santa Tecla, 5/Bar restaurant Snappys/Exp. ES
096/06).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès la Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 357/2006, de data
18/10/06, d‟incoació d‟expedient sancionador a “SNAPPYS GRILL SL”, notificada en
data 13/11/06.

Atès el què es disposa a l‟art. 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador.

Atès la Proposta de resolució formulada per l‟Instructor de l‟expedient, de data
28/11/06, notificada al titular amb data 12/03/07, mitjançant publicació d‟edicte al BOP,
i que literalment transcrita, diu:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de l‟expedient sancionador número E.S. 096/06, incoat a
SNAPPYS GRILL, SL, per presumpta infracció administrativa, segons Resolució de la Regidora
de Comerç, núm. 357/2006, de data 18/10/06.

D‟acord amb l‟article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC 1827, 29/11/93),
formulo la següent proposta de resolució per presumpta infracció administrativa.

FETS

1.- Fets imputats

De la documentació obrant a l‟expedient es desprenen els fets següents:

Amb data 18/10/06, notificada al titular amb data 13/11/06, juntament amb el plec de càrrecs,
es dicta Resolució de la Regidora de Comerç i Consum, núm. 357/2006, d‟incoació d‟expedient
sancionador a SNAPPYS GRILL SL, titular del local anomenat “Bar restaurant Snappys”, al
c/Santa Tecla, 5.

Els fets imputats, segons el plec de càrrecs, eren: no comptar amb els fulls i rètols obligatoris,
d‟acord amb la normativa vigent, segons acta d‟inspecció de la Policia Local, de data 8/08/06.

Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit d‟al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

1.- Normativa aplicable al procediment sancionador

Aquest procediment sancionador es tramita d‟acord amb el decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. També es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per Llei
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i d‟acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l‟Administració ambiental, i la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
2.- Òrgan competent

La potestat sancionadora, segons l‟art. 8.1.f), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, de text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d‟acord amb l‟article 55.1 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i l‟art. 96.2, del Decret 136/1999, de 18 de maig, d‟aprovació del
Reglament general de desplegament de la Llei de la intervenció integral de l‟Administració
ambiental, i l‟art. 31, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, correspon als ens locals, essent l‟òrgan competent per a la imposició de
sancions, l‟Alcalde o l‟òrgan en qui delegui.

3.- Tipificació


Els càrrecs que s‟imputen a l‟interessat, són constitutius d‟infracció administrativa: Primera: No
comptar amb fulls de reclamació a disposició dels clients, incomplint la normativa
reglamentària, segons l‟art. 24.g), de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i
establiments públics i activitats recreatives, qualificada de falta greu. Segona: No comptar amb
rètol de prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors, incomplint la
normativa vigent que ho exigeix, segons l‟art. 24.d), de la Llei 10/1990, de 15 de juny,
d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, qualificada de falta greu. Tercera:
No comptar amb rètol de dret d‟admissió, incomplint la normativa vigent que ho exigeix, segons
l‟art. 24,i), de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats
recreatives, qualificada de falta greu. Quarta: No comptar amb rètol d‟aforament màxim
autoritzat, incomplint les normes sobre locals i instal·lacions, segons l‟art. 24.a), de la Llei
10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, qualificada
de falta greu.

4.- Sancions aplicables

Aquestes infraccions són sancionables: Amb multes de fins a 6.010,12€, segons l‟art. 27, de la
Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Proposo imposar a SNAPPYS GRILL, SL, per la primera infracció administrativa –no comptar
amb fulls de reclamació a disposició dels clients-, una multa de 400,00€ (quatre cents Euros),
d‟acord amb l‟art. 27, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i
activitats recreatives, i tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i també l‟art.
131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
graduació de les sancions.

Proposo imposar a SNAPPYS GRILL, SL, per la segona infracció administrativa –no comptar
amb rètol de prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors-, una
multa de 400,00€ (quatre cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de la Llei 10/1990, de 15 de juny,
d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, i tenint en compte l‟art. 29, de la Llei
10/1990, de 15 de juny, i també l‟art. 131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la graduació de les sancions.

Proposo imposar a SNAPPYS GRILL, SL, per la tercera infracció administrativa –no comptar
amb rètol de dret d‟admissió-, una multa de 400,00€ (quatre cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27,
de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, i
tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i també l‟art. 131, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
graduació de les sancions.

Proposo imposar a SNAPPYS GRILL, SL, per la quarta infracció administrativa –no comptar
amb rètol d‟aforament màxim autoritzat-, una multa de 400,00€ (quatre cents Euros), d‟acord
amb l‟art. 27, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats
recreatives, i tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i també l‟art. 131, de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
graduació de les sancions.”
Transcorregut el termini legal per a fer-ho, el titular no presenta cap escrit
d‟al·legacions.


Vist el què disposa l‟article 87, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la finalització del procediment, i l‟art.
138, de la mateixa Llei, sobre la resolució del procediment sancionador.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20 de febrer de 2007, de modificació del Decret
d‟Alcaldia núm. 181/06, de 9 de juny de 2006, d‟adscripció dels departaments, serveis i
ens municipals a les diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació general
de competències a favor dels respectius regidors.

Atès el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007, de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟Urbanisme, inherents al Servei de Llicències
d‟Activitats i al Servei de Disciplina d‟Activitats, a favor del Regidor d‟Urbanisme, José
Armando Paco i Minguito, i a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

PRIMER.-    Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant,
SANCIONAR a SNAPPYS GRILL, SL, per la primera infracció administrativa –no
comptar amb fulls de reclamació a disposició dels clients-, qualificada de falta GREU,
segons l‟art. 24.g), de la Llei 10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments
públics i activitats recreatives, amb una MULTA DE 400,00 € (quatre-cents Euros),
d‟acord amb l‟art. 27, de l‟esmentada Llei, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb
les competències i potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord,
tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i tenint en compte l‟art.
131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de
gener, sobre la graduació de les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.

SEGON.- Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant, SANCIONAR
a SNAPPYS GRILL, SL, per la segona infracció administrativa –no comptar amb rètol
de prohibició de venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors-,
qualificada de falta GREU, segons l‟art. 24.d), de la Llei 10/1990, de 15 de juny,

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, amb una MULTA DE
400,00 € (quatre-cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de l‟esmentada Llei, segons la
tipificació jurídica i d‟acord amb les competències i potestats que es manifesten a la
part expositiva del present Acord, tenint en compte l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15
de juny, i tenint en compte l‟art. 131, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la graduació de les sancions, i
d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador.

TERCER.- Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant, SANCIONAR
a SNAPPYS GRILL, SL, per la tercera infracció administrativa –no comptar amb rètol
de dret d‟admissió-, qualificada de falta GREU, segons l‟art. 24.i), de la Llei 10/1990,
de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives, amb una
MULTA DE 400,00 € (quatre-cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de l‟esmentada Llei,
segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les competències i potestats que es
manifesten a la part expositiva del present Acord, tenint en compte l‟art. 29, de la Llei
10/1990, de 15 de juny, i tenint en compte l‟art. 131, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la graduació de
les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador.

QUART.- Finalitzar el procediment, amb imposició de sanció, i per tant, SANCIONAR a
SNAPPYS GRILL, SL, per la quarta infracció administrativa –no comptar amb rètol
d‟aforament màxim autoritzat-, qualificada de falta GREU, segons l‟art. 24.a), de la Llei
10/1990, de 15 de juny, d‟espectacles i establiments públics i activitats recreatives,
amb una MULTA DE 400,00 € (quatre-cents Euros), d‟acord amb l‟art. 27, de
l‟esmentada Llei, segons la tipificació jurídica i d‟acord amb les competències i
potestats que es manifesten a la part expositiva del present Acord, tenint en compte
l‟art. 29, de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i tenint en compte l‟art. 131, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre la
graduació de les sancions, i d‟acord amb l‟art. 15, del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador.

CINQUÈ.-. Aprovar les liquidacions corresponents a les sancions imposades, segons
els acords Primer, Segon, Tercer i Quart, per l‟import de 400,00 Euros cadascuna de
les quatre.

SISÈ.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent,
als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


Servei de Llicències d’activitats


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
6.3.1.7.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ, DEL CANVI DE TITULAR
DEL PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL D’UN BAR-RESTAURANT SITUAT EN EL
CARRER DE SANT JOSEP, 45 A NOM DE KAINTEY GRUP, S.C.P. (23/07-AM).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atesa la sol·licitud presentada per KAINTEY GRUP, S.C.P. mitjançant instància en
data 20 de març de 2007 i amb núm. de Registre General 5137 en la qual es demana
el CANVI DE TITULAR del permís municipal per dur a terme l‟activitat de Bar
Restaurant a l‟establiment ubicat en el carrer de Sant Josep, 45, d‟aquest municipi.

Vist el permís ambiental per l‟activitat de Bar Restaurant, atorgat per la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 25.01.2005 a nom de CONCEPCION RUEDA
ALBEROLA i que obra en l‟expedient.

Vist el contracte de compravenda de negoci signat a Sitges, a 12 de gener de 2007
que en els seus pacte segon estableix que es transmet el nom comercial, així com els
drets administratius i de qualsevol altre tipus necessàries per desenvolupar l‟activitat.

Atès l‟acta de control inicial favorable emesa per l‟enginyer tècnic municipal en data
27/03/2007.

Vist l‟article 83 de l‟Ordenança Reguladora Municipal reguladora de la Intervenció
Integral de l‟Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20/02/07, de modificació del decret 181/06 de 9 de juny
de 2006, en relació a les diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació
general de competències a favor dels respectius regidors.

Vist el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007 de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟urbanisme, a favor del regidor Josep Armand
Paco i Minguito, i sobre delegacions d‟atribucions a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’ajuntament l’adopció del següent,

                     ACORD

1er.- Atorgar pels motius posats de manifest a la part expositiva, el CANVI DE
TITULAR del permís ambiental municipal, per un BAR RESTAURANT, situat en el
carrer de Sant Josep, 45. baixos a nom de KAINTEY GRUP, S.C.P. (NIF: G-
64429046), llevat el dret de la propietat i perjudici a tercers. Aquest permís tant sols
l‟autoritza a exercir la activitat declarada per el titular.

    La capacitat i l‟aforament màxim serà de 27 persones, el que haurà de constar
    en un rètol indicatiu col·locat en un lloc ben visible a l‟entrada del local.

2on.- L‟activitat resta sotmesa a controls de caràcter periòdic, el primer dels quals
   tindrà lloc l‟any 2008.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
3er.-  Notificar el present acord als interessats.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

1r.- Les autoritzacions anteriors s‟atorguen sense perjudici del dret de propietat i de tercers i
sense que puguin ser invocades per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en la
que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de les dites autoritzacions.

2on.- El permís municipal ambiental, una vegada atorgada la llicència haurà de col·locar-se en
un lloc adequat i visible situat dins del local en que es desenvolupi l‟activitat.

3er.- Quant als sistemes de control a què es sotmet l‟exercici de l‟activitat, per tal de garantir-ne
l‟adequació permanent del seu funcionament a les determinacions legals i les fixades a través
de la present autorització: un control periòdic cada vuit anys comptats a partir de la data de
l‟atorgament del permís municipal.

4rt.- Quant a noves instal·lacions, adaptació o canvis en les existents, o realització d‟activitats o
serveis nous, no emparats per la present autorització: Necessitat d‟obtenir prèviament una
d‟addicional.

5er.- No es podran realitzar activitats diferents de les pròpies de l‟autoritzada. Caldrà en tot cas,
obtenir autorització municipal expressa, tramitada d‟acord amb la normativa vigent.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.8.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ, DEL CANVI DE TITULAR
DEL PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL D’UN SUPERMERCAT SITUAT EN EL
CARRER DRETS HUMANS, 5-7 A NOM D’ALDI MONTORNES SUPERMERCADOS,
S.L. (27/05-AM).

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atesa la sol·licitud presentada per ALDI MONTORNES SUPERMERCADOS, S.L.
mitjançant instància en data 5 d‟abril de 2005 i amb núm. de Registre General 6177 en
la qual es demana el CANVI DE TITULAR del permís municipal per dur a terme
l‟activitat de Supermercat a l‟establiment ubicat en el carrer de Drets Humans, 5-7,
d‟aquest municipi.

Vist el permís ambiental per l‟activitat de Supermercat, atorgat per la Junta de Govern
Local, en sessió celebrada el dia 12.08.2003 a nom de ALDI SUPERMERCADOS, S.L.
i que obra en l‟expedient.

Vist el document de transmissió de llicència signat per el Sr. Christian Dibowski en
nom i presentació de la mercantil Aldi Supermercados, S.L., a favor de Aldi Montornés
Supermercados, representada per En Wolfang Graff en data 16 de març de 2007.

Atès l‟acta de control inicial favorable emesa per l‟enginyer tècnic municipal en data
23/03/2007.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Vist l‟article 83 de l‟Ordenança Reguladora Municipal reguladora de la Intervenció
Integral de l‟Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions.

Vist el Decret núm. 86/07, de 20/02/07, de modificació del decret 181/06 de 9 de juny
de 2006, en relació a les diferents regidories de les àrees funcionals, i de delegació
general de competències a favor dels respectius regidors.

Vist el Decret d‟Alcaldia núm. 91/07, de 20 de febrer de 2007 de delegació específica
d‟atribucions relatives a la regidoria d‟urbanisme, a favor del regidor Josep Armand
Paco i Minguito, i sobre delegacions d‟atribucions a favor de la Junta de Govern Local.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

1er.- Atorgar pels motius posats de manifest a la part expositiva, el CANVI DE
TITULAR del permís ambiental municipal, per un SUPERMERCAT, situat en el carrer
dels Drets Humans, 5-7 del Polígon Industrial Mas Alba a nom de ALDI MONTORNES
SUPERMERCADOS, S.L. (NIF: B-63667109), llevat el dret de la propietat i perjudici a
tercers. Aquest permís tant sols l‟autoritza a exercir la activitat declarada per el titular.


2on.- L‟activitat resta sotmesa a controls de caràcter periòdic, el primer dels quals
   tindrà lloc l‟any 2008.

3er.-  Notificar el present acord als interessats.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

1r.- Les autoritzacions anteriors s‟atorguen sense perjudici del dret de propietat i de tercers i
sense que puguin ser invocades per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en la
que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de les dites autoritzacions.

2on.- El permís municipal ambiental, una vegada atorgada la llicència haurà de col·locar-se en
un lloc adequat i visible situat dins del local en que es desenvolupi l‟activitat.

3er.- Quant als sistemes de control a què es sotmet l‟exercici de l‟activitat, per tal de garantir-ne
l‟adequació permanent del seu funcionament a les determinacions legals i les fixades a través
de la present autorització: un control periòdic cada vuit anys comptats a partir de la data de
l‟atorgament del permís municipal.

4rt.- Quant a noves instal·lacions, adaptació o canvis en les existents, o realització d‟activitats o
serveis nous, no emparats per la present autorització: Necessitat d‟obtenir prèviament una
d‟addicional.

5er.- No es podran realitzar activitats diferents de les pròpies de l‟autoritzada. Caldrà en tot cas,
obtenir autorització municipal expressa, tramitada d‟acord amb la normativa vigent.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Servei d’Urbanisme i Planejament

6.3.1.9.-SUSPENSIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA PRORROGA PER
FINALITZAR LES OBRES SOL·LICITADA PER AMELL AMELL JORDI CB DE LA
LLICÈNCIA ATORGADA AMB DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2003 AL CARRER
SANT PAU, 24. (Expedient:20020037)

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Vista la sol·licitud de prorroga presentada per:

Peticionari: AMELL AMELL JORDI CB          DNI/CIF:E62243324
Data sol·licitud 27 DE GENER DE 2007        Número Registre: 1578

Atès l‟informe jurídic emès pel tècnic d‟administració general de data 26 de març de
2007 que seguidament es transcriu:

//
En data 27 de gener de 2.007 la societat AMELL AMELL JORDI, C.B. sol·licita la prorroga per
finalització de les obres emparades per la llicència concedida per acord de Comissió de Govern
de data 4 de novembre de 2.003 i autoritzades per Resolució del Regidor d‟Urbanisme de data
26 de juliol de 2.004 notificada a l‟interessat en data 6 d‟agost de 2.004.

El termini màxim per finalitzar les obres era de tres anys, que segons les dades obrants en
l‟expedient fineixen el proper 6 d‟agost de 2.007.

L‟art. 181 de la Llei 2/2002 d‟Urbanisme (vigent en el moment de la concessió de la llicència
d‟obres) estableix que els titulars d‟una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga
tant del termini de començament com del termini d‟acabament de les obres, i l‟obtenen, en
virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d‟una manera justificada
abans d‟exhaurir-se els terminis establerts i que un cop caducada la llicència urbanística,
l‟òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha d‟acordar l‟arxivament de les actuacions,
d‟ofici o a instància de tercers i amb l‟audiència prèvia del titular.

Sobre la situació de les obres

En motiu de la sol·licitud de la pròrroga els serveis tècnics del Departament d‟Urbanisme han
procedit a fer una inspecció en la qual han detectat l‟execució d‟obres contraries al projecte
aprovat i al planejament, segons informe de data 23 de març de 2.007, en concret:

     L‟espai amb façana al carrer Sant Pere núm. 19, forma part del Pla Especial
     de Protecció del Catàleg de Sitges, recollit com a element catalogat fitxa
     núm. 301, que es caracteritza com a “Petit jardí de caràcter romàntic amb
     abundant vegetació, amb brollador central i tanca al carrer amb reixa alta
     sobre mur de carreu i porta reixada” marcant una actuació sobre ell de
     Conservació. Realitzada inspecció a la finca de referència, es destaquen les
     següents qüestions:

  1. Actualment a l‟espai ha desaparegut la vegetació (únicament es conserva un
    ficus), el brollador central (font) i la tanca al carrer amb reixa alta sobre mur de
    carrer i porta reixada.
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
   2. S‟ha executat la instal·lació de tubs (aparentment per a subministrament de gas
     als habitatges), situades a la paret mitgera de la finca veïna situada al núm. 21,
     variant les especificacions tècniques del projecte d‟execució existent. No es
     considera adient la situació de dita instal·lació, creient oportú que es busqui un
     altre alternativa.

Vist l‟anterior, la sotasignant considera que cal suspendre la resolució sobre la pròrroga
sol·licitada mentre no es procedeixi a la restauració del jardí en els termes de l‟informe tècnic i
del PEPPAC o es garanteixi la mateixa suficientment.

Sitges a 26 de març de 2.007
.//...

Atès que d‟acord amb l‟article 180 del DL 1/2005 pel qual s‟aprova el TR de la Llei
d‟Urbanisme que les llicències s‟han d‟atorgar d‟acord amb el que estableixen la Llei,
el planejament urbanístic i les ordenances municipals, es proposa a l‟Ajuntament,
l‟adopció del següent

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                      A C O R D:

1.-   SUSPENDRE de la resolució sobre la pròrroga sol.licitada o mentre no es
     procedeixi a la restauració del jardí en els termes de l‟informe tècnic i del
     PEPPAC o es protegeixi la mateixa suficientment
.
2.-   NOTIFICAR el següent acord als interessats


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


6.3.1.10.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LEGALITZACIÓ SOL·LICITADA PER.
ERMA 2000, SL CONSISTENT EN REFORMA A LES PLANTES ATIC I SOBREATIC
DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT AL CARRER JESÚS, 36. (Expedient 20061178:)

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Vista la sol·licitud de llicència presentada per:
Peticionari ERMA 2000, SL                     DNI/CIF: B62421573
Data sol·licitud: 31 de juliol de 2006             Número Registre: 15626

Per realitzar:
Descripció: AGREGACIO DE DOS HABITATGES
Adreça: JESUS, 36
Projecte redactat per: JOSEP CASANOVA I BRIVA  Visat nº: 2006027163
             Arquitecte: JOSEP CASANOVA I BRIVA
Aparellador:
Contractista:
   _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
Atès l‟informe tècnic favorable emès per l‟arquitecte municipal de data 10 de novembre
de 2006.

Atès l‟informe jurídic favorable emès pel tècnic d‟administració general de data 30 de
març de 2007.

Atès que d‟acord amb l‟article 180 del DL 1/2005 pel qual s‟aprova el TR de la Llei
d‟Urbanisme, les llicències s‟han d‟atorgar d‟acord amb el que estableixen la Llei, el
planejament urbanístic i les ordenances municipals,

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                     ACORD:

1.-   CONCEDIR la legalització sol·licitada per ERMA 2000, SL corresponent a la
     reforma interior de dos pisos situats en planta àtic i sobreàtic d‟un edifici en
     volumètrica disconforme al carrer Jesús, 36

               Superfície reformada: 120,20 m²
            CUADRO DE SUPERFÍCIES CONSTRUIDES (m²)
        PLANTA    INTERIOR       EXTERIOR           TOTAL
       Àtic       67,80         1,80            69,60
       Sobreàtic     50,60          -            50,60
       TOTAL       118,40        1,80           120,20
              CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)
       Àtic       49,58
       Sobreàtic     37,85         18,34
       TOTAL       87,43         18,34           105,77

2.-   APROVAR la liquidació que resta com segueix:

LIQUIDACIÓ


Base liquidadora                27.186,36 €                    - €

Import Taxa              1,00%    271,86 €               - €   - €

Import Impost             3,90% 1.060,26 €                  - €   - €

                      0          - €            - €   - €

Taxa Diligència               0    79,00 €               - €   - €

Total Liquidació                  1.411,12 €               - €   - €

      Abonat Autoliquidació         1.461,27 €             0,00    - €

A retornar:                  -   50,15 €                  0,00 €


   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
3.-   NOTIFICAR aquest acord als interessats.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.3.1.11.-APROVACIÓ., SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER NOVATRESS 2005 SL. PER PROCEDIR A LA CONSTRUCCIÓ
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA AL CARRER SANT DÍDAC, 22.
(Expedient 20061413:)

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Vista la sol·licitud de llicència presentada per:
Peticionari: NOVATRESS, 2005, SL            DNI/CIF: B63908883
Data sol·licitud: 18 de juliol de 2005        Número Registre: 14568

Per realitzar:
Descripció: CONSTRUCCIÓ D‟HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA
Adreça: SANT DÍDAC, 22

Projecte redactat per: ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ Visat nº: 2006011232

Arquitecte: ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ
Aparellador: MOISES TEGALON REJAS
Contractista:

Atès l‟informe tècnic favorable emès per l‟arquitecte municipal i jurídic de data 27 de
març de 2007

Atès que d‟acord amb l‟article 180 del DL 1/2005 pel qual s‟aprova el TR de la Llei
d‟Urbanisme, les llicències s‟han d‟atorgar d‟acord amb el que estableixen la Llei, el
planejament urbanístic i les ordenances municipals,

Es proposa a l’Ajuntament, l’adopció del següent

                     ACORD:

1.-   CONCEDIR la llicència sol·licitada per NOVATRESS 2005, SL per procedir a la
     construcció d‟un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Sant Dídac,
     22, amb una superfície construïda de:


                        Quadre de superfícies
                   Útil Interior      Construïda Int.     Porxos
     P. Soterrani        160,81 m²          182,68 m²        -
     P. Baixa          129,39 m²          152,33 m²       32,05
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
     P. Primera            97,77 m²           130,95 m²          -
     TOTAL              387,97 m²           465,96 m²         32,05
     Piscina                             25,04 m²

2.-   CONDICIONAR l‟efectivitat de la llicència a:

     L‟aportació del full de nomenament del contractista de l‟edificació i del projecte
     executiu visat

3.-   ADVERTIR el titular de la llicència que :

         - La concessió de llicència municipal d‟edificació no comporta
          implícitament la concessió de la instal·lació de torre grua que haurà
          d‟ésser objecte de tramitació de la corresponent llicència municipal.

         - En el cas que s‟hagin de manipular, com a conseqüència del procés
          constructiu, instal·lacions elèctriques vistes, caldrà, prèviament, posar-
          se en contacte amb l‟empresa SECE (Tel/39.893.74.93), encarregada
          del manteniment de la xarxa elèctrica per tal de coordinar les actuacions
          que corresponguin.

         - Caldrà, abans de procedir l‟inici de les obres, tramitar, si s‟escau, el
          certificat de connexió a la xarxa general de clavegueram que s‟haurà de
          sol·licitar al a SOREA (Tel/ 93.894.95.72).

4.-        COMUNICAR que les obres s‟hauran de subjectar a les condicions
         generals que s‟adjunten amb la llicència, tenint en compte les limitacions
         en període estival i les disposicions generals previstes en el capítol 4t de la
         normativa urbanística del POUM.

5.-        SOL·LICITAR al Registrador de la Propietat que d‟acord amb les
         determinacions de POUM practiqui l‟anotació marginal en virtut de la qual a
         la finca està afectada per l‟inici del procediment reparcel.latori.

6.-        APROVAR les liquidacions núms 07LL430077 - 07GA370073 -
         07GA370074.que resten com segueix:

LIQUIDACIÓ

Base liquidadora          435.898,08 €   Garanties paviments                 35.870,94 €
Import Taxa       0,55%   2.397,44 €    m2 Voreres           78,44 € m2       8.784,72 €
Import Impost      3,90%   17.000,03 €   m lineal Vorades        52,29 €  m      3.555,72 €
Taxa Placa          0     27,00 €    m2 Calçada           156.87 m2       23.530,50 €
Taxa Diligència       0     79,00 €                     - €            - €
Total Liquidació          19.503,46 €                    - €            - €
                           Garanties residus         - € ###       3.477,52 €
Abonat Autoliquidació        11.735,77 €   m3 Previstos Projecte      61,48 m3       1.475,52 €
                           m3 Excavacions         286,00 m3       2.002,00 €


A ingressar:            7.767,69 €    Total garanties:                   39.348,46 €
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
7.-   NOTIFICAR aquest acord als interessats.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent6.3.1.12.-APROVAR LA SUSPENSIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 8 LA CALETA DE
SANT ANTONI DE SITGES. (Expedient 20061791)

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament
d‟Urbanisme, següent:

Atès que en data 18 de desembre de 2006 la societat LAPOGI, S.L., presenta
instància sol·licitant la tramitació del Projecte d‟Urbanització del PMU 8 La Caleta de
Sant Antoni (Sector Aiguadolç – Punta Gavina).

Vist l‟informe emès per l‟enginyer tècnic d‟obres públiques de data 14 de febrer de
2007.

«
ASSUMPTE: Projecte d‟urbanització corresponent al PMU 8, Caleta de Sant Antoni, Sector
L‟Aiguadolç – Punta Gavina.

OSCAR VILLAS GARCIA, Enginyer Tècnic del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de
Sitges, emet el següent:

INFORME

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El Text refós de la Llei d‟urbanisme, aprovat el 26 de juliol de 2005, diu, en el seu Article 65 que
“...Els ajuntaments, en ocasió de la tramitació d‟un pla parcial urbanístic que precisi les obres
d‟urbanització bàsiques, o en ocasió de la tramitació del projecte d‟urbanització, han de
concretar les característiques del mobiliari urbà, l‟arbrat, l‟enjardinament, el paviment de les
voreres, el tipus de vorades i d‟enllumenat i la senyalització, d‟acord amb les prescripcions
municipals pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el costejament ulterior a càrrec de les
persones propietàries afectades.”

Respecte a les obres d‟urbanització bàsiques, en el seu article 70, deixa clar que “...
comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d‟aigües pluvials, els
col·lectors d‟aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració
d‟aigües residuals; la compactació i l‟anivellament de terrenys destinats a carrers o vies,
incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d‟aigua, d‟energia
elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d‟urbanització fa
referència només a les obres d‟urbanització bàsiques, s‟ha de completar posteriorment amb un
o diversos projectes d‟urbanització complementaris”.

   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
Al marge d‟allò que estableix la Llei d‟urbanisme, dins del Pla d‟Ordenació Urbanística
Municipal, l‟Ajuntament de Sitges estableix uns altres documents complementaris i uns criteris
de qualitat mínims a l‟hora d‟urbanitzar un sector:

a) Documents: Treballs topogràfics a escala 1/500; Estudi de seguretat i salut; Programa de
control de qualitat; Declaració de residus.

b) Criteris de qualitat mínims: Definició del traçat en alçat i planta; Utilització d‟elements
d‟urbanització adaptats; Tipus de paviment de calçada i vorera, vorada, rigola i elements
d‟acabat; Definició de mínims en les xarxes de serveis i enllumenat públic; Soterrament de
contenidors; Franges de protecció d‟incendis forestals; Tractament vegetal; Senyalització
vertical i horitzontal, inclosa la indicativa dels noms dels carrers; Programa d‟obres.

   CONSIDERACIONS

De l‟anàlisi de la documentació inclosa dins del Projecte d‟urbanització corresponent al PMU 8,
Caleta de Sant Antoni, Sector L‟Aiguadolç – Punta Gavina, es pot dir que:

Primer.- El mobiliari urbà, l‟arbrat, l‟enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de
vorades i l‟enllumenat incorporats al projecte d‟urbanització, son elements de qualitat
contrastada i, en el cas de patir canvis durant les obres d‟urbanització (motivats per canvis de
criteri de la Direcció d‟Obres corresponent), no haurien de suposar increments pressupostaris
gaire significants.

Segon.- Només conté part de la documentació i treballs previs mínims exigits al POUM. Falten
l‟estudi geotècnic, l‟estudi de seguretat i salut, el programa de control de qualitat de l‟obra, i la
declaració de residus (indicació de les actuacions en relació amb l‟aprofitament dels residus i
els abocadors de destí, d‟acord amb la normativa vigent).

Tercer.- En general, es compleixen i, en segons quins casos, es milloren els criteris mínims de
qualitat descrits al POUM, però cal fer una sèrie d‟esmenes:

a)   En compliment del Codi d‟accessibilitat, el pendent longitudinal del carrer no pot superar el
   8% (itinerari adaptat).
b)   En compliment del decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
   protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, el diàmetre
   mínim de la rotonda en cul-de-sac hauria de ser de 12,50m.
c)   No hi ha cap secció transversal que defineixi el carrer amb exactitud, però, en compliment
   del decret citat al paràgraf anterior, a l‟hora de situar els punts de llum i el mobiliari urbà,
   s‟ha de procurar que sempre quedi una amplada lliure mínima de 3 metres.
d)   La senyalització, tant vertical com horitzontal (si s‟escau), hauria d‟incloure‟s al projecte i,
   en el seu disseny, hauria de procurar-se la impossibilitat d‟aparcar al llarg de tot el carrer,
   garantint en tot moment el que disposa l‟apartat c).
e)   En el disseny de les diferents xarxes de serveis (aigua, gas, llum i telefonia) es detecta que
   no ha sigut supervisada per les diferents companyies de serveis. Així, al marge de que els
   materials que figuren al projecte no son els adequats (tubs rígids de PVC per telefonia, o
   fundició per l‟aigua potable), caldria que el projecte contemplés amb exactitud el punt de
   connexió per a les diferents xarxes (aigua, llum, gas i telèfon), i l‟obra que, en cada cas,
   seria realment necessària.
f)   Al marge de les mancances o no que pugui tenir el disseny dels serveis explotats per
   companyies alienes al propi Ajuntament, de la xarxa de sanejament cal a dir el següent:

   - Xarxa de recollida d‟aigües pluvials

   La xarxa de recollida d‟aigües pluvials dissenyada recull totes les aigües del sector i les
   _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
  condueix, sempre per gravetat, i sense generar cap punt baix, a la riera de Po Robert. El fet
  es que no ens podem plantejar generar cap punt baix, i, ni tan sols plantejar-nos per un
  moment, el disseny d‟una estació de bombament (amb el corresponent o dipòsit de
  laminació), però tampoc es pot acceptar que una xarxa de clavegueram municipal discorri
  per terrenys d‟ús particular.


  - Xarxa de recollida d‟aigües residuals

  La xarxa de recollida d‟aigües residuals ha de servir per a resoldre definitivament les
  mancances de la zona. Actualment, els veïns de Punta Gavina bombegen les aigües
  residuals cap a una mini-depuradora que, segons planejament, podria perfectament
  desaparèixer, doncs es preveu que tot Montgavina aboqui les aigües residuals per gravetat
  a l‟estació de bombament ubicada al Sector de la Llevantina.

  Per altra banda, segons el Projecte d‟urbanització, es construeix una xarxa de 400 mm de
  diàmetre que connecta amb una xarxa preexistent, al Passeig de la Marina d‟Aiguadolç, de
  només 250 mm de diàmetre (veure plànol adjunt).


  Efectivament, per tal de facilitar el manteniment, el diàmetre mínim ha de ser de 400 mm, i
  això obliga a reconstruir la xarxa en tot el seu recorregut al llarg del Passeig de la Marina
  d‟Aiguadolç.

  Amb tal reconstrucció, i salvant el fet que no ens podem plantejar que la xarxa de recollida
  d‟aigües residuals municipal discorri per terrenys propietat d‟un particular, tindríem
  perfectament estructurada la xarxa de recollida d‟aigües residuals de tot l‟àmbit.

CONCLUSIONS

Un cop revisat el document de nom „Projecte d‟urbanització corresponent al PMU 8, Caleta de
Sant Antoni, Sector L‟Aiguadolç – Punta Gavina‟, amb núm. de registre 15-12-2006/23832,
s‟informa desfavorablement per a la seva aprovació.

Sitges, a 14 de febrer de 2007                          »Vist l‟informe tècnic de data 20 de març de 2007, emès pels serveis tècnics del
departament d‟urbanisme, del següent contingut:

« INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A L‟APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
D‟URBANITZACIÓ DEL PMU.8 CALETA DE SANT ANTONI, T.M. SITGES. EXP:20061791.

    Fitxa Tècnica:

    SOL·LICITANT:          LAPOGI, S.L / CIF: B59719914.
    FORMA DE SOL·LICITUD:      Instància de data 13 de desembre de 2006, amb núm
                    de registre general 23.832.
    REDACTOR/A:           Francesc Patris i Costa / Muntsa Betlla i Badia.
    ÀMBIT:              Àmbit delimitat pel pla de millora urbana núm.8, d‟acord
                    amb el POUM de Sitges.
                    Sòl urbà no consolidat.
    REPARCEL·LACIÓ:         Pendent.
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
  CESSIONS DE SISTEMES:      Pendents.

  MARC LEGAL D‟APLICACIÓ.

        Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la llei d‟Urbanisme.
        Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei
        d‟Urbanisme.
        Llei 28/1988, de 28 de juliol, de Costes.
        Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

  PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT:

        Pla d‟Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, aprovat definitivament per
        part de la Comissió Territorial d‟Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió
        de 16 de novembre de 2005, i publicat, en el DOGC, el Text Refós en data
        24 de maig de 2006.

  CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA:        Sòl urbà, no consolidat, d‟acord amb l‟article 29,
                       30 i 31 del DL 1/2005, de 26 de juliol, inclòs
                       dins de la delimitació d‟un pla de millora urbana
                       (PMU 8. Caleta de Sant Antoni).
  QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:         Zona d‟edificació unifamiliar aïllada. Clau 15a,
                       sistema viari, clau B2, i sistema d‟espais lliures,
                       Clau A2.
  CONDICIÓ D SOLAR:             No.

  ALTRES:                  No s‟ha procedit, encara, a la reparcel·lació del
                       polígon.

  INFORME:

  En relació a l‟oportunitat de la tramitació del projecte d‟urbanització.

  Cal fer esment a allò que disposa l‟article 96 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
  qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟Urbanisme:

  “Els projectes d‟urbanització són projectes d‟obres per a l‟execució material de les
  determinacions dels plans urbanístics pel que fa a les obres d‟urbanització dels àmbits
  d‟actuació urbanística, i poden constituir un document integrant d‟una figura de
  planejament urbanístic o es poden tramitar i aprovar com un document independent”.

  Es dedueix, en conseqüència, que un projecte d‟urbanització necessita, prèviament, un
  pla a executar.
  En el cas que ens pertoca, el projecte d‟urbanització ha de desenvolupar les
  determinacions del Pla de Millora Urbana PMU 8 Caleta de Sant Antoni, incorporat al
  POUM de Sitges, el qual es troba pendent d‟aprovació inicial.

  En relació a l‟adaptació del projecte d‟urbanització al planejament urbanístic vigent.

  S‟observa que l‟àmbit que es desenvolupa en aquest projecte d‟urbanització coincideix
  amb la delimitació de l‟àmbit del PMU.8 Caleta de Sant Antoni, incorporat al POUM.

  D‟altra banda, el projecte d‟urbanització no concreta la delimitació dels terrenys de
  domini públic i els d‟afectació de la línia fèrria, les obres que s‟hagin d‟executar sobre
_____________________________________________________________________________

      AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                   CIF: P 0827000 A
    els quals, es regiran per les determinacions de l‟article 13 de la llei 39/93, de 17 de
    novembre, del Sector Ferroviàri.
    Cal dir que aquesta qüestió resulta fonamental per tal de garantir l‟adequació de les
    obres a la legislació sectorial vigent.


    Es considera, per part del tècnic que subscriu, que la traça més adequada per al vial, i
    la que comportaria una millor adaptació topogràfica, en conseqüència un menor
    impacte visual, és la de l‟actual accés i no la que es planteja en el present projecte
    d‟urbanització, la qual comporta trams de vial amb pendent superiors al 8% (la qual
    cosa no s‟ajusta a les determinacions del Codi d‟accessibilitat), així com el fet que la
    vialitat plantejada comporta moviments de terres dels quals resulten murs de contenció
    que constitueixen un impacte visual poc justificat.

    CONCLUSIONS.

    Atès les consideracions referides en el present informe, i sense perjudici dels
    informes jurídic i dels que es puguin emetre des del Departament de Via Pública,
    en referència al contingut dels serveis urbanísitcs bàsics, es conclou allò que es
    detalla a continuació:

    1. No existeix planejament urbanístic a executar mitjançant projecte
      d‟urbanització, en aquest àmbit, donat que el pla de millora urbana, PMU.8
      no ha estat aprovat.
    2. No s‟acredita la delimitació del domini públic ferroviari ni tampoc de la zona
      d‟afectació, raó per la qual el projecte d‟urbanització podria incomplir les
      determinacions que estableix la llei 39/93, de 17 de novembre, del Sector
      Ferroviàri.
    3. Es considera que la traça del vial que es planteja no és la més adequada a la
      topografia del terreny pel fet que comporta trams amb pendents superiors al
      8%, així com l‟aparició de murs de contenció que malmeten la imatge del
      conjunt, amb l‟impacte visual que comporten, de manera injustificada.

    PROPOSTA.

    1. Es proposa suspendre l‟aprovació inicial del projecte d‟urbanització, fins que no es
      doni compliment als punts referits anteriorment, sense perjudici dels informes jurídic
      i del Departament de Via Pública.
    2. Notificar l‟Acord de suspensió d‟aprovació inicial, per part de la Junta de Govern
      Local, als interessats.
                                                »


Vist l‟informe jurídic de data 20 de març de 2007, emès per la TAG de l‟Àrea de
Territori i Medi Ambient, amb el següent contingut:

«

INFORME JURÍDIC


EXPEDIENT               20061791
AMBIT                 PMU 8 CALETA SANT ANTONI

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
INSTRUMENTS EN TRÀMIT           Projecte Urbanització

OBJECTE INFORME              Aprovació inicial

Antecedents

En data 18 de desembre de 2.006 la societat LAPOGI, S.L. presenta instància sol·licitant la
tramitació del Projecte d‟Urbanització del PMU 8 La Caleta de Sant Antoni (Sector Aiguadolç –
Punta Gavina).

El PMU 8 CALETA DE SANT ANTONI, que entre d‟altres objectius te el de definir la vialitat del
sector, està pendent d‟aprovació inicial segons acord de junta de govern local de suspensió de
la tramitació de data 20 de març de 2.007.

Examinat el projecte presentat pels serveis tècnics de l‟Àrea de Territori i Medi Ambient en
dates 14 de febrer i 20 de març s‟emeten informes de l‟enginyer tècnic d‟obres públiques i de
l‟arquitecte municipal del departament d‟urbanisme.

Dels referits informes es desprenen deficiències materials i substancials que impossibiliten la
seva aprovació inicial.

Normativa aplicable

  -   Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei
     d‟Urbanisme
  -   Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟Urbanisme
  -   Llei 6/1998, de 13 d‟abril, sobre règim de sol i valoracions.
  -   Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i
     serveis dels ens locals.
  -   Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament sobre inscripció en el
     Registre de la Propietat d‟actes de naturalesa urbanística
  -   Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladores de les bases de règim local.
  -   Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei
     Municipal i de règim local de Catalunya.
  -   Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
     procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.


Tramitació i competència

De conformitat amb l‟art. 87.6 els projectes d‟urbanització els aproven els ajuntaments
inicialment i definitivament seguint la tramitació de l‟art. 113.2 que preveu que s‟haurà
d‟aprovar inicialment el projecte dins dels dos mesos de la seva presentació tot acordant la
seva exposició publica pel termini d‟un mes dins del qual s‟ha de concedir audiència a les
persones interessades.

L‟òrgan competent per l‟aprovació inicial del projecte d‟urbanització és la Junta de Govern Local
per delegació de la competència pròpia de l‟Alcalde de conformitat amb l‟art. 53.1.s) del Decret
Legislatiu 2/2003 d‟aprovació del Text Refós de la Llei de municipal i de règim local de
Catalunya.
  _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
La legislació urbanística preveu la tramitació simultània dels projectes d‟urbanització com un
document independent restant llur executivitat supeditada a l‟aprovació definitiva del Pla que
executen.

Pel que fa als projectes que han de ser esmenats per poder prosseguir amb la seva tramitació el
Reglament de la Llei d‟Urbanisme en el seu art. 110 disposa que els acords de suspensió de
l'aprovació inicial dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada han d'assenyalar les
deficiències que calgui esmenar i, una vegada esmenades aquestes, l'acord d'aprovació inicial
haurà de ser adoptat en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la proposta
esmenada. En cas que transcorri aquest termini sense que s'adopti la resolució corresponent, el
pla o projecte s'entendrà aprovat inicialment de conformitat amb el què estableix l'article 88.2 de
la Llei d'urbanisme

L'acord de suspensió de l'aprovació inicial es pot mantenir o reiterar mentre no s'esmenin totes
les deficiències assenyalades, però no es pot adoptar un segon acord de suspensió que exigeixi
l'esmena d'altres deficiències, llevat que amb posterioritat al primer acord de suspensió es
produeixi algun canvi normatiu o l'aprovació d'un pla territorial o urbanístic de rang superior que
requereixi la reconsideració de nous aspectes de la proposta de pla o de projecte.

Per altra banda cal tenir en compte que la interrupció de la tramitació durant mes de tres
mesos
per causa imputable a l‟interessat comportarà la caducitat de l‟expedient.


Consideracions i conclusions

L‟informe de l‟enginyer tècnic d‟obres públiques de data 14 de febrer de 2.007 és desfavorable
per raó de les deficiències materials i substancials que conté el projecte.

L‟informe de l‟arquitecte municipal de data 20 de març de 2.007 proposa la suspensió mentre
no es doni compliment al contingut de l‟informe. Entre d‟altres aspectes tècnics, l‟arquitecte
municipal, posa de relleu que mentre no s‟aprovi el PMU 8 CALETA DE SANT ANTONI no
existeix planejament urbanístic a executar.

D‟acord amb els fets i els fonaments jurídics referits anteriorment, si be la legislació urbanística
preveu la tramitació simultània dels instruments de planejament derivat amb els projectes
d‟urbanització, la sotasignant considera que la tramitació d‟aquest projecte d‟urbanització s‟ha
de suspendre mentre no s‟acordi l‟aprovació inicial del PMU 8 CALTEA DE SANT ANTONI en
tant que es objectiu del mateix el definir la vialitat de l‟àmbit per establir una bona connexió amb
el Passeig d‟Aiguadolç. Un cop estigui definida la traça de la vialitat serà el projecte
d'urbanització el que concretarà els termes d ela seva execució.

Per altra banda, durant el termini en el que resti suspès el projecte d‟urbanització caldrà que
l‟interessat esmeni la resta de deficiències informades pels tècnics tenint en compte que la
interrupció de la tramitació durant mes de tres mesos per causa imputable a l‟interessat
comportarà la caducitat de l‟expedient

El que s‟informa als efectes oportuns,      »

Vist l‟anterior i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei d‟Urbanisme i amb el Decret 305/2006 epl qual s‟arpova el Reglament
de la Llei d‟Urbanisme, es proposa a la Junta de Govern Local l‟adopció del següent

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
                     ACORD:

1.  SUSPENDRE l‟aprovació inicial del Projecte d‟Urbanització del Pla de Millora
   Urbana 8 La Caleta de Sant Antoni, presentat per la empresa Lapogi S.L., mentre
   no s‟acordi l‟aprovació inicial del PMU 8 CALETA DE SAN ANTONI en tant que es
   objectiu del mateix el definir la vialitat de l‟àmbit per establir una bona connexió
   amb el Passeig d‟Aiguadolç.

2.  REQUERIR a l‟interessat que durant el termini en el que resti suspès el projecte
   d‟urbanització caldrà que l‟interessat esmeni la resta de deficipències informades
   pels tècnics, que tot seguit es relacionaran:

      Caldrà acreditar la delimitació del domini públic ferroviari i la de la zona
      d‟afectació.
      Es considera que la traça del vial que es planteja no és la més adequada a la
      topografia del terreny pel fet que comporta trams amb pendents superiors al
      8%, així com l‟aparició de murs de contenció que malmeten la imatge del
      conjunt, amb l‟impacte visual que comporten, de manera injustificada.
      En compliment del Codi d‟accessibilitat, el pendent longitudinal del carrer no
      pot superar el 8% (itinerari adaptat).
      En compliment del decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants
      urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de
      la NBE-CPI/91, el diàmetre mínim de la rotonda en cul-de-sac hauria de ser
      de 12,50m.
      No hi ha cap secció transversal que defineixi el carrer amb exactitud, però,
      en compliment del decret citat al paràgraf anterior, a l‟hora de situar els punts
      de llum i el mobiliari urbà, s‟ha de procurar que sempre quedi una amplada
      lliure mínima de 3 metres.
      La senyalització, tant vertical com horitzontal (si s‟escau), hauria d‟incloure‟s
      al projecte i, en el seu disseny, hauria de procurar-se la impossibilitat
      d‟aparcar al llarg de tot el carrer, garantint en tot moment el que disposa
      l‟apartat c).
      En el disseny de les diferents xarxes de serveis (aigua, gas, llum i telefonia)
      es detecta que no ha sigut supervisada per les diferents companyies de
      serveis. Així, al marge de que els materials que figuren al projecte no son els
      adequats (tubs rígids de PVC per telefonia, o fundició per l‟aigua potable),
      caldria que el projecte contemplés amb exactitud el punt de connexió per a
      les diferents xarxes (aigua, llum, gas i telèfon), i l‟obra que, en cada cas,
      seria realment necessària.
      Al marge de les mancances o no que pugui tenir el disseny dels serveis
      explotats per companyies alienes al propi Ajuntament, de la xarxa de
      sanejament cal a dir el següent:
      - Xarxa de recollida d‟aigües pluvials
      La xarxa de recollida d‟aigües pluvials dissenyada recull totes les aigües del sector
      i les condueix, sempre per gravetat, i sense generar cap punt baix, a la riera de Po
      Robert. El fet es que no ens podem plantejar generar cap punt baix, i, ni tan sols
      plantejar-nos per un moment, el disseny d‟una estació de bombament (amb el
      corresponent o dipòsit de laminació), però tampoc es pot acceptar que una xarxa
      de clavegueram municipal discorri per terrenys d‟ús particular.

      - Xarxa de recollida d‟aigües residuals


   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
      La xarxa de recollida d‟aigües residuals ha de servir per a resoldre definitivament
      les mancances de la zona. Actualment, els veïns de Punta Gavina bombegen les
      aigües residuals cap a una mini-depuradora que, segons planejament, podria
      perfectament desaparèixer, doncs es preveu que tot Montgavina aboqui les aigües
      residuals per gravetat a l‟estació de bombament ubicada al Sector de la Llevantina.

      Per altra banda, segons el Projecte d‟urbanització, es construeix una xarxa de 400
      mm de diàmetre que connecta amb una xarxa preexistent, al Passeig de la Marina
      d‟Aiguadolç, de només 250 mm de diàmetre (veure plànol adjunt).

      Efectivament, per tal de facilitar el manteniment, el diàmetre mínim ha de ser de
      400 mm, i això obliga a reconstruir la xarxa en tot el seu recorregut al llarg del
      Passeig de la Marina d‟Aiguadolç.

      Amb tal reconstrucció, i salvant el fet que no ens podem plantejar que la xarxa de
      recollida d‟aigües residuals municipal discorri per terrenys propietat d‟un particular,
      tindríem perfectament estructurada la xarxa de recollida d‟aigües residuals de tot
      l‟àmbit.

3.  ADVERTIR a l‟interessat que la interrupció de la tramitació durant més de tres
   mesos per causa imputable a l‟interessat comportarà la caducitat de l‟expedient.

4.  NOTIFICAR aquest acord als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
7.ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

7.1.REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1.1.DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Formació i Treball

7.1.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PAGAMENT DE LES BEQUES ALS
ALUMNES DEL PROGRAMA ILO-SER 4 QUE FAN PROGRAMES FORMATIUS
QUE INCLOUEN PRÀCTIQUES.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:

L‟Ajuntament de Sitges participa en el programa iLO-SER 4 promogut per la Diputació de
Barcelona, dedicat a la promoure la inserció en el sector dels Serveis a les Persones. Aquest
programa preveu la orientació laboral, la formació en el sector, pràctiques laborals per als
participants i l‟acompanyament en la recerca de treball.

Vist que amb data 23 de maig de 2006 l‟Ajuntament de Sitges va acceptar la subvenció de
92.548 euros per a les despeses que es generen en aquest projecte.
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atés que dins el programa s‟estan executant dos cursos de formació ocupacional; un de
monitor de lleure i menjadors escolars, i l‟altre d‟auxiliar de geriatria, al centre Nivell 10.

Atés que els alumnes fan pràctiques a partir de la finalització del seus cursos.

Atès que el programa ILO SER preveu la obligatorietat dels participants de fer pràctiques de
treball dins del sector en el que es previst que s‟incorporin, amb un mínim de 80 hores de
treball per participant, pero podent ampliar-les en funció dels interessos del participant i de la
empresa, en benefici de la futura inserció laboral.

Atès que els diferents cursos tenen alguns pràctiques obligatòries per obtenir el títol pertinent,
que superen aquestes obligades i d‟altres pràctiques són complementaries a processos de
formació ( auxiliar de geriatria ) o de inserció laboral, en casos de titulats que participen en el
programa i que desenvolupen les pràctiques com a complement del seu curricul.lum
professional.

Vista la documentació del programa ILO SER 4 referent a les pràctiques dels participants, els
imports màxims a abonar per aquest concepte, i les retencions fiscals a les que estan
subjectes.PAGAMENT DE BEQUES A LES ALUMNES DEL PROGRAMA ILO-SER 4 CORRESPONENT AL MES DE MARÇ I ABRIL 2007
                                                    TOTAL
NOM I COGNOMS      NIF      Nº DE COMPTE          MES      HORA * PREU    PAGAR
                                          80 x 7,10
Karolina Ethel Bernuy  X4682038-C   20810025 51 0000031293    Març-Abril            568

                                          100 x 7,10
Susan Martín López    48025056-K  0049-0190-16-2694146604-002  Març-Abril            710
                                          40 x 7,10
Betty Rincón González  X6626551-K  0182-3397-23-0201532243    Març-Abril            284

                                          100 x 7,10
Africa Lazaro Martínez  34083729-Y  2100-0077-91-1012114075    Març-Abril            710

                                          100 x 7,10
Marta Plaza López    47835369-S  2081-0001-22-0000246844    Març-Abril            710


                                                    2.982,00
                                          Total pagar    €


Vist l‟informe de la coordinadora del programa iLO-SER:

   Atès que el programa ILO SER preveu la obligatorietat dels participants de fer pràctiques
   de treball dins del sector en el que es previst que s‟incorporin, amb un mínim de 80 hores
   de treball per participant.

   Atès que els diferents cursos tenen alguns pràctiques obligatòries per obtenir el títol
   pertinent, que superen aquestes obligades i d‟altres pràctiques són complementaries a
   processos de formació ( auxiliar de geriatria ) o de inserció laboral, en casos de titulats que
   participen en el programa i que desenvolupen les pràctiques com a complement del seu
   curricul.lum professional.
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
  L‟Import de les pràctiques a cobrar pels participants no pot superar el 75% de l‟index
  IPREM, que suposa un màxim mensual de 355 euros. Els alumnes poden rebre aquesta
  beca solament si no tenen altres ingressos economics.

  El mínim d‟hores a cobrir és de 80 hores de pràctiques, per contra no hi ha límit màxim
  d‟hores de pràctiques, en el nostre cas les alumnes de monitor de lleure n‟han de fer 150
  hores lectives, i en general, sempre que sigui possible s‟intenta que el periode de
  pràctiques sigui d‟unes 150 hores, amb la realització de pràctiques a les empreses unes 4
  hores diàries.

Vist l‟informe de comptabilitat referent a la retenció de crèdit previst per aquest
concepte, de data        ,

Vist que els ingressos ordinaris del Pressupost General vigent ascendeixen a la suma
de 37.453.703 euros.

Vist que l‟import de la contractació no excedeix de la suma de 12.020,24 Euros per
consultoria, assistència i serveis, ni del 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost.
Vist que el crèdit pressupostari es d‟adequat a les obligacions de contingut econòmic
que es deriven del procediment intervingut, corresponent la competència per ordenar
la despesa a la Junta de Contractació.

Vist allò que es disposa en els articles 11.2.e) i 56 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2000,
de 16 de juny, TRLCAP, aquest darrer en relació amb els articles 121, 176 i 201 del
mateix cos legal, pel que fa al concepte de contracte menor.

Vist allò que es disposa en l‟article 69 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre,
modificada per la 4 / 1999, de 13 de gener, LRJAP i PAC, pel que fa a l‟iniciació del
procediment.

Vist allò que es disposa en l‟article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 781 / 1986, de 18
d‟abril, TRRL, en relació amb el 21.1.f), ñ) i p) i 21.3 de la Llei 7 / 1985, de 2 d‟abril,
RBL, i 51.1.g) i m), i 51.3 de la Llei 8 / 1987 de 15 d‟abril , MRLC.

Vist allò que es disposa en el acords plenaris 5.4 i 4.1.2.1 de dates 02.04.01 i 30.07.01
pel que fa a la competència de la Junta de Contractació, deixat en suspens per acord
de data 12.03.02 de la pròpia Junta i d‟acord amb el Decret núm. 114 de data
18.03.02 ratificat per part del Ple Municipal en data 15.04.02.

Vist allò que es disposa en els articles 154.5 i 195 de la LHL, pel que fa a la legalitat de
la despesa i a la disponibilitat pressupostària.


Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
PRIMER .- Aprovar el pagament de les beques a les persones que tot seguit es
relacionen corresponents a les pràctiques efectuades entre els mesos de desembre
06, gener i febrer de 2007, per un import global de 2982 Euros.


PAGAMENT DE BEQUES A LES ALUMNES DEL PROGRAMA ILO-SER 4 CORRESPONENT AL MES DE MARÇ I ABRIL
2007


                                              TOTAL
NOM I COGNOMS      NIF     Nº DE COMPTE        MES     HORA * PREU  PAGAR
                                       80 x 7,10
Karolina Ethel Bernuy  X4682038-C  20810025 51 0000031293  Març-Abril         568
                   0049-0190-16-2694146604-        100 x 7,10
Susan Martín López    48025056-K  002            Març-Abril         710
                                       40 x 7,10
Betty Rincón González  X6626551-K  0182-3397-23-0201532243  Març-Abril         284

                                       100 x 7,10
Africa Lazaro Martínez  34083729-Y  2100-0077-91-1012114075  Març-Abril         710

                                       100 x 7,10
Marta Plaza López    47835369-S  2081-0001-22-0000246844  Març-Abril         710
                                       Total pagar  2.982,00 €


SEGON: Aplicar la despesa a la partida 54 622 2260008 ( referència 22007000603 )
del pressupost ordinari vigent

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


7.1.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CONTRACTE MENOR PER UN ESTUDI DE
LES EMPRESES DEL SECTOR SERVEIS A LES PERSONES,. PER AL
PROGRAMA ILO-SER 4 DEL CENTRE D’INICIATIVES ECONÒMIQUES NIVELL 10

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:

Atès que el departament de promoció econòmica de l‟Ajuntament de Sitges va posar
en marxa el Projecte ILO SER 4, a partir del atorgament de la subvenció per part de la
diputació de Barcelona per tal d‟afavorir la ocupabilitat de les persones dins l‟àmbit del
sector de serveis a les persones.

Vist l‟acord d‟acceptació de la subvenció de data 23/05/2006, referent a la posada en
marxa del projecte.

Atès que a través del programa els alumnes es formen i després fan pràctiques,
treballant despres en la inserció laboral en el sector.

Atès que el treball continuat de seguiment dels usuaris del programa ha portat a fer un
seguiment de les necessitats de les empreses del sector serveis a les persones de la
comarca, ja que s‟estan formant professionals d‟atenció a infancia, tercera edat, en
   _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                      CIF: P 0827000 A
diferents àmbits.

Vist que des del Centre d‟Iniciatives Economiques Nivell 10 , s‟està treballant en la
prospecció empresarial, per oferir serveis d‟intermedició a les empreses, dedicat a la
millora de la gestió dels llocs de treball, tant com a la oferta com a la demanda.

Atès que el sector dels serveis a les persones és un dels sectors emergents
actualment, es necessari disposar d‟informació adecuada del sector, amb un estudi
que comtempli les necessitats del sector tant a nivell actual com de previsió, a nivell de
necessitats de treballadors i de perfils professionals.

Vist que la Sra. Esperanza Ruiz Ramos té el perfil adequat per desenvolupar aquest
projecte, ja que ha estat desenvolupant el projecte ILO-SER i que aixó li ha permés
disposar de les dades inicials per la realització d‟aquest estudi.

Vist l‟informe tècnic redactat pel responsable d‟aquest projecte amb data 29 de març
de 2007.

  Atès que s‟ha estat portant a terme a l‟Ajuntament de Sitges el programa ILO- SER 4,
  iniciatives locals d‟ocupació en el sector de serveis a les persones durant el periode 2006-
  2007 amb

  Vist que des del Centre d‟Iniciatives Economiques Nivell 10 , s‟està treballant en la
  prospecció empresarial, per oferir serveis d‟intermedició a les empreses, dedicat a la
  millora de la gestió dels llocs de treball, tant com a la oferta com a la demanda.

  Atès que el sector dels serveis a les persones és un dels sectors emergents actualment, es
  necessari disposar d‟informació adecuada del sector, amb un estudi que comtempli les
  necessitats del sector tant a nivell actual com de previsió, a nivell de necessitats de
  treballadors i de perfils professionals.

  Vist que la Sra. Esperanza Ruiz Ramos té el perfil adequat per desenvolupar aquest
  projecte, ja que ha estat desenvolupant el projecte ILO-SER i que aixó li ha permés
  disposar de les dades inicials per la realització d‟aquest estudi, ja que ha estat treballant
  amb les empreses del sector, en relació a les pràctiques i la inserció laboral dels
  participants en el programa

  Es considera que es pertinent que realitzi l‟estudi sobre el sector, objecte d‟aquest
  contracte menor.

Vist l‟informe redactat per l‟interventor General de Fons de la Corporació.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                     A C O R D:

PRIMER. . Aprovar el contracte menor de serveis de la Sra. Esperanza Ruiz Ramos,
amb NIF 38.401.578 L per fer l‟estudi de la realitat del sector serveis a les persones
dins del programa ILO_SER 4 ,

SEGON .- Adjudicació i preu :

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Adjudicar la contractació del estudi del sector Serveis a les Persones a la Sra.
Esperanza Ruiz Ramos. per un import que suposa una despesa total de 11.584 €.

TERCER.- Finançament :
Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 07 54 622 2270009 del vigent pressupost.

QUART.- Termini d‟execució i revisió de preus :
El contracte s‟executarà en un període màxim de sis mesos, sense possibilitat de
pròrroga, ni de revisió de preus.

CINQUÈ.- Pagament del preu :
El pagament del preu s‟efectuarà prèvia presentació davant del Registre General de
l‟Ajuntament de Sitges i hauran de reunir els requisits establerts en la normativa vigent.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran
conformades per l‟òrgan encarregat a l‟efecte.

SISÈ : Forma de pagament :
El pagament de la factura es farà efectiu en un termini màxim de 60 dies a comptar
des de la data de l‟aprovació de la factura per òrgan competent.

SETÈ .- Resolució del contracte :
El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució enunciades en
l‟art. 111 i 214 del Text Refós.

VUITÈ.- Regim jurídic :
En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s‟estarà al que es disposa en
el Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny per el que s‟aprova el Text Refós de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament de Contractes de
l‟Estat, en tot allò que no estigui derogat, i altre legislació correlativa complementària i
concordant que sigui d‟aplicació.

NOVÈ.- Jurisdicció competent :
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, quines resolucions
esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciós-administrativa, d‟acord amb
la llei de dita jurisdicció.

DESÈ.- Prohibicions per contractar :
L‟acceptació i execució del present acord per part del contractista porta implícita la
declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'administració i no està sotmès en cap de les
prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 a
20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
7.1.1.3.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALS PROJECTES DE
CONTRACTACIÓ DE DESOCUPATS DEL 2001 . EXPEDIENTS: 01-Y-0435/01 , 01-
Y-0435/05

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:

Atès que l‟ajuntament de Sitges va disposar de subvencions per la execució del
projecte de contractació de desocupats per obres d‟interes general i social, executats
dins la‟ny 2001
EXPEDIENTS: 01-Y-0435/01 , 01-Y-0435/05

Vistes que la resolucions d‟atorgament, de 26 de juny de 2001 i modificades en data
13 de juliol de 2001 detallen els imports atorgats per cada projecte de contractació de
treballadors

Vist que l‟Ajuntament va presentar la justificació de les despeses una vegada finalitzats
els projectes, en els que ja renunciAva expressament a les parts de les subvencions
que no s‟havien gastat.

Atés que amb posterioritat la Generalitat va fer efectives la totalitat de cadascuna de
les subvencions atorgades

Vista la reslució d‟inici de l‟expedient de revocació inicial de les subvencions rebut el 3
gener de 2007, en el que es detallen i argumenten els motius i detalls de la revocació
parcial, en els que la generalitat accepta la justificació presentada per l‟Ajuntament en
el seu moment i la renuncia dels imports no efectuada

PLANS D'OCUPACIÓ 2001 devolució ingressos indeguts (2ª PART )

                      JUSTIFICAT      RENUNCIA SUBVENCIÓ
                     AJUNTAMENT/ I       PRESENTADA
   EXPEDIENT      ATORGAT
                     ACCEPTAT PER
                      GENERALITAT      IMPORTS A RETORNAR

  01-Y-0435/01      35.072,01     29.067,06          6004,95
  01-Y-0435/05      44.423,55     36.843,39          7580,16
TOTALS           79495,56     65910,45          13585,11


            IMPORTS QUE CALDRÀ RETORNAR            13585,11

Ates que en breu arribarà la resolució definitiva d‟aquests ingressos indeguts, i que
llavors el plaç de pagament serà molt breu.

Vist que devant l‟inici de l‟expedient no hi ha cap modificació a fer, ni noves
propostess, atès que la justifiacio es considerada correcta i es demana la devolució
dels ingressos indeguts.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

PRIMER .- Devolució d‟ingressos indeguts pel departament de treball a l‟ajuntament de
Sitges pel pels projectes de contractacio de treballadors desocupats

PLANS D'OCUPACIÓ 2001 devolució ingressos indeguts (2ª PART )
                      JUSTIFICAT      RENUNCIA SUBVENCIÓ
                     AJUNTAMENT/ I       PRESENTADA
  EXPEDIENT      ATORGAT
                     ACCEPTAT PER
                      GENERALITAT      IMPORTS A RETORNAR

  01-Y-0435/01      35.072,01     29.067,06          6004,95
  01-Y-0435/05      44.423,55     36.843,39          7580,16
TOTALS           79495,56     65910,45          13585,11


            IMPORTS QUE CALDRÀ RETORNAR            13585,11

SEGON .- forma de pagament:

Transerència bancaria al seguent compte corrent:
  Caixa de Pensions. Entitat 2100.
  Oficina 1183
  Digit de control 35, num compte 0200135636
  Compte restringit del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

TERCER.- notificació

Fer arribar una fotocòpia de la transferència indicant el nom del projecte i el numero
d‟expedient a l‟adressa:

EXPEDIENTS: 01-Y-0435/01 , 01-Y-0435/05

  Seccio d‟habilitació
  Serveis de Pressupostos i de Gestió Economica del servei d‟Ocupació de
  Catalunya
  C/llull 297
  08019 BarcelonaLa Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
7.1.1.4.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALS PROJECTES DE
CONTRACTACIÓ DE DESOCUPATS DEL 2001 . EXPEDIENTS: 01-Y-0435/13, 01-Y-
0435/12; 01-Y-0435/07; 01-Y-0435/06

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:

Atès que l‟ajuntament de Sitges va disposar de subvencions per la execució del
projecte de contractació de desocupats per obres d‟interes general i social, executats
dins la‟ny 2001
EXPEDIENTS: 01-Y-0435/13, 01-Y-0435/12; 01-Y-0435/07; 01-Y-0435/06

Vistes que la resolucions d‟atorgament, de 26 de juny de 2001 i modificades en data
13 de juliol de 2001 detallen els imports atorgats per cada projecte de contractació de
treballadors

Vist que l‟Ajuntament va presentar la justificació de les despeses una vegada finalitzats
els projectes, en els que ja renunciova expressament a les parts de les subvencions
que no s‟havien gastat.

Atés que amb posterioritat la Generalitat va fer efectives la totalitat de cadascuna de
les subvencions atorgades

Vista la reslució d‟inici de l‟expedient de revocació inicial de les subvencions rebut el 3
de maig de 2006, en el que es detallen i argumenten els motius i detalls de la
revocació parcial, a les que no s‟ha pogut presentar alegacions.

Vistos els expedients de revocació parcials finals, de data de registre 21.03.07

Atès que s‟han comprovat totes les dades i argumentacions del text; que es detallen a
continuació:


PLANS D'OCUPACIÓ 2001 REQUERIMENT RETORNAR SUVBENCIÓ                         RENUNCIA     ACCEPTAT COM A
                 JUSTIFICAT                      DIFERÈNCIA
EXPEDIENT     ATORGAT            SUBVENCIÓ     JUSTIFICACIÓ A
                AJUNTAMENT                      JUSTIFICACIÓ
                        PRESENTADA     GENERALITAT


01-Y-0435/13     35517,65    35324,18      193,47       34640       877,63

01-Y-0435/12     8900,69     8821,24       79,45      8676,85       223,84

01-Y-0435/07     45331,46    43406,83      1924,63      39248,51      6082,95

01-Y-0435/06     75927,81    75196,08      731,73      73071,94      2855,87TOTALS       165677,61    162748,33      2929,28      155637,3      10040,29  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Ates que en la mateixa resolució es detallen els terminis de devolució i les dates
màximes per la mateixa ,Vist que ha entrat en la segona quinzena del mes ( 21 de
març de 2007) La data màxima de pagament és el 5 del mes seguent.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

PRIMER .- Devolució d‟ingressos indeguts pel departament de treball a l‟ajuntament de
Sitges pel pels projectes de contractacio de treballadors desocupats

L‟import de la devolució és de 10.040,29 €uros,

SEGON .- forma de pagament:

Transerència bancaria al seguent compte corrent:
  Caixa de Pensions. Entitat 2100.
  Oficina 1183
  Digit de control 35, num compte 0200135636
  Compte restringit del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

TERCER.- notificació

Fer arribar una fotocòpia de la transferència indicant el nom del projecte i el numero
d‟expedient a l‟adressa:

EXPEDIENTS: 01-Y-0435/13, 01-Y-0435/12; 01-Y-0435/07; 01-Y-0435/06

  Seccio d‟habilitació
  Serveis de Pressupostos i de Gestió Economica del servei d‟Ocupació de
  Catalunya
  C/llull 297
  08019 Barcelona

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent

7.1.1.5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE CAMPANYA “NIVELL 10
EN XARXA, ESPAI D’ACCÉS DIGITAL DE DIFUSSIÓ I RECURSOS” PER A
PRESENTAR-LO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN LA CONVOCATÒRIA
2007 DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: ESTUDIS I
CAMPANYES PER A LA PROMOCIÓ LOCAL.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:
Atès que El Centre d‟Iniciatives Econòmiques Nivell 10 té com objectiu oferir serveis
les empreses i ciutadans del territori per a la millora de la promoció econòmica i
l‟ocupació del municipi.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que per tal d‟oferir aquests serveis cal adaptar les eines de treball als canals de
comunicació actuals, o sigui utilitzant a més del format presencial dels serveis el
format digital.
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya té oberta la
convocatòria de presentació de projectes d‟estudis i campanyes per a la promoció
local ( Resolució TRI/653/2007).
Atès que en la convocatòria s‟assenyala que cal presentar certificat per part de l‟òrgan
competent de l‟entitat (Ajuntament de Sitges) de l‟acceptació del projecte que es
presenti, així com certificat per part del secretari / interventor en que es faci constar la
disposició pressupostària per fer front al finançament de la acció presentada en la part
corresponent al finançament directe per part de la entitat sol.licitant (Ajuntament de
Sitges), que suposa un 30% del cost total.
Vist el projecte de campanya que s’adjunta a continuació
DENOMINACIÓ CONCRETA DE L’ACCIÓ
NIVELL 10 en xarxa, espai d‟accés digital de difusió i recursos

ÀMBIT TERRITORIAL DE L’ACTUACIÓ
Donat que aquesta acció és de caire digital, l‟àmbit d‟acció és el propi espai digital.
Territorialment, i donat l‟abast d‟actuació del nostre centre, tindrà un àmbit supramunicipal,
englobant a totes les poblacions de la comarca.

RESPONSABLE POLÍTIC I RESPONSABLE TÈCNIC DE L’ACCIÓ

El responsable polític de l‟acció és d‟il·lustríssim Alcalde de Sitges, Sr. Jordi Baijet i Vidal.
La responsable tècnica de l‟acció és la Directora del Centre d‟Iniciatives Econòmiques de
Sitges NIVELL 10, la Sra. Mª Teresa Pascual i Horta.

JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ

En un món cada vegada més digitalitzat on la presència a Internet es fa necessària i l‟ús que en
fan les persones és cada cop més extès, les activitats de qualsevol organisme, ja sigui públic
com privat, han de ser accessibles mitjançant les noves tecnologies.
En el cas concret d‟aquest projecte, la motivació ve donada per les grans possibilitats que ens
ofereixen les noves tecnologies per tal de fer una amplia difusió de les activitats del Centre i un
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
ús òptim dels recursos que des de ell s‟ofereixen en format digital.

HIPÒTESI DE TREBALL

Es vol posar en marxa un portal anomenat NIVELL 10 en xarxa amb l‟estructura i funcionalitat
del propi Centre, però en format digital i d‟ús no presencial. Entenent que des de el portal hi
haurà activitats pròpies del CIES NIVELL 10 que no és podran realitzar pretenem, en aquest
cas, que serveixi per tal de fer-ne una amplia difusió.
Es prendrà com a guia l‟estructura de serveis del Centre, per tal de plasmar-la de forma digital
de la forma més acurada possible i construint, en qualsevol cas, un espai dinàmic i interactiu,
en el que la informació segueixi el doble camí NIVELL 10 – usuari i usuari – NIVELL 10, per tal
que l‟eina sigui el més útil possible als nostres objectius i a les necessitats dels nostres usuaris.

OBJECTIUS GENERALS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

Com a objectiu general, es pretén maximitzar l‟ús dels serveis de CIES NIVELL 10, tant pel fet
que s‟oferirà una alternativa de consum més àgil, com pel fet que el Portal servirà d‟eina de
comunicació dels propis serveis.
Com a objectius específics:
  1. Dotar a l‟usuari d‟una eina de treball més potent, dinàmica i interactiva que el permeti
    de fer ús dels serveis del Centre d‟una forma més àmplia i eficient.
  2. Modernitzar els serveis del Centre i la seva comunicació.
  3. Fomentar l‟ús de les noves tecnologies per part de les empreses i els demandants
    d‟ocupació (objectiu propi del centre).
  4. Desaturar els serveis presencials oferint la possibilitat de fer activitats, gestions, cerca
    d‟informació, etc. de forma on-line.

METODOLOGIA I INSTRUMENTS METODOLÒGICS

L‟empresa encarregada de realitzar aquest projecte és Marc Macià i Martí, professional
autònom dedicat al disseny i programació de pàgines web, com a tècnic informàtic, amb qui es
faran un seguit de reunions per tal de posar les bases del que haurà de ser el Portal. Un cop
l‟eina sigui definida, hi haurà un responsable del Centre que s‟encarregarà d‟anar fent el
seguiment al tècnic informàtic durant el desenvolupament del Portal amb la intenció de fer
control de la seva feina i servir-li de suport en cas de dubtes.
Aquesta eina estarà integrada dins el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001/2000 amb el que
estan certificats tots els procediments del CIES NIVELL 10.
En el moment que el Portal estigui dissenyat i ensamblat, es farà una primera fase de posada
en marxa que consistirà en la possibilitat d‟accés restringit per a un grup que farà les funcions
de testers, i que aniran donant la informació necessària per anar pol·lint tot allò que es cregui
convenient, per tal que l‟eina final sigui allò que es pretenia aconseguir en un principi, assolint
finalment la següent estructura, anàloga al servei presencial:

      1. Plana Principal
          a. El Centre
          b. Notícies
          c. Enllaços ràpids
          d. Donar-se d‟Alta en el Portal

      2. Ocupació
         a. Formació i Treball
             i. Tallers d‟Ocupació
             ii. Escola Taller
            iii. Plans d‟Ocupació
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
              iv. Accions d‟Igualtat d‟Oportunitats
               v. Accions dirigides a persones acollides a l‟RMI
              vi. Programa ILO-SER
              vii. Formació Ocupacional
          b. Intermediació entre l‟Oferta i la Demanda
               i. Club de Feina
               ii. Borsa de Treball
              iii. Servei d‟Orientació Laboral
              iv. Gestió d‟Ofertes de Treball

      3. Empresa
         a. Empresa al dia
         b. Emprenedors
              i. Kit de l‟Emprenedor
             ii. Servei de Creació d‟empreses
             iii. Altres accions dirigides a Emprenedors
         c. Formació
         d. Jornades i Seminaris
         e. Intermediació entre l‟oferta i la demanda
         f. Anuncis

      4. Serveis Complementaris
          a. Espai TIC
          b. Formació
          c. Observatori de Noves Tecnologies
          d. Estudis i Campanyes
          e. Jornades i Seminaris

       5. Secretaria Virtual
           a. Matriculacions i pre-matriculacions
           b. Tràmits
           c. Contacte
Àrea Personal: A part d‟aquesta estructura general, existirà un apartat amb el perfil de l‟usuari,
on disposarà d‟elements propis adaptats a aquest perfil i on hi podrà trobar els material que se
li hagi proveït, en el cas de fer una acció formativa; el seu pla d‟empresa, en el cas que estigui
fent ús dels Serveis a Emprenedors; l‟històric de tràmits efectuats, etc

FASES D’EXECUCIÓ


1ª Fase. Conceptualització del Portal. Del 02/05/2007 al 05/05/2007.

En la que es reunirà un responsable del Centre amb el tècnic informàtic per tal de traspassar-li
la informació necessària per desenvolupar el Portal i establir les bases de treball.


2ª Fase. Disseny i assemblatge del Portal. Del 10/05/2007 al 01/06/2007

En la que el tècnic informàtic crearà el Portal amb el seguiment d‟un responsable del Centre.


3ª Fase. Funcionament Pilot. Del 04/06/2007 al 11/06/2007

En la que un grup seleccionat de persones utilitzaran en mode de proves el nou Portal, per tal
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
detectar-ne errors en el seu contingut i en la seva funcionalitat, fent-ne un informe posterior.


4ª Fase. Reajustament del Portal. Del 12/06/2007 al 15/06/2007

En la que es faran, utilitzant l‟informe esmentat anteriorment, els canvis oportuns per tal que el
Portal sigui plenament operatiu i s‟ajusti a les directrius marcades inicialment.


5ª Fase. Posada en marxa del Portal. A partir del dia 18/06/2007

En la que el Portal serà d‟accés públic per tots els usuaris.


RESULTATS ESPERATS

S‟espera una molt bona acceptació del servei on-line que es tradueixi en un alt nombre de
visites i altes usuaris a finals d‟any. De la mateixa manera, s‟espera que el 10% del total
d‟inscripcions es faci via Internet.
S‟espera efectuar el 100% de les comunicacions de les nostres campanyes des de el Portal
NIVELL 10 en xarxa.INDICADORS D’AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ

Per tal d‟avaluar aquesta acció s‟empraran tant mètodes directes com indirectes.
Com a mètodes directes, els propis informes estadístics que genera el servidor on estarà
allotjat el portal, que ens aportarà informació referent a:

     Nombre total de visites
     Nombre total d‟usuaris diferents
     Seccions visitades segons àmbits
     Queixes i suggeriments rebuts a la bústia electrònica
     Queixes i suggeriments rebuts en la bústia física del Centre

Trimestralment es farà un anàlisi d‟aquests indicadors per tal de treure‟n conclusions i millorar
el servei prestat.PRESSUPOST TOTAL I FORMES DE PAGAMENTVeure pressupost adjunt nª 2007-05
  _____________________________________________________________________________

          AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
    Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                       CIF: P 0827000 A
                                Marc Macià i Martí                                     PRESSUPOST 2007-05
                                                                    Data:
                                52.216.591-J                              21/03/2007          CIF: P-0827000-A
                                                                    Ajuntament  de
                                Carrer Sant Honorat 14-16 2º 2ª                     Sitges

                                08870 SITGES                              Plaça de l'Ajuntament, S/N

                                Barcelona                                08870 SITGES

                                                                    Barcelona
Disseny i concepte                                                                       2.100,00 €
           Reunions de conceptualització

           Imatge gràfica

           Edició i adaptació de fotografies per web i banc d‟imatges

           Edició d‟elements gràficsProgramació     (5 planes de nivell 1 + 16 planes de nivell 2 + 14 planes de nivell 3 + plana contextual d‟usuari)  2.366,00 €
           Estructura general del site

           Elements Flash estàtics

           Elements Flash dinàmics

           Elements HTML i DHTML

           Muntatge de les 36 planes

           Disseny de formularis en format electrònic

           Integració de l'eina dins el sistema de gestió de qualitat ISO 9001/2000

           Programació de la base de dadesPosada en marxa                                                                         1.560,00 €
           Seguiment Fase prova pilot i reprogramació

           Configuració de directoris protegits del servidor segons nivell d'usuari

           Upload d'arxius

           Configuració de comptes de correus
                                                                                6.026,00 €                                                                    IVA 16%           964,16 €
                                                                    TOTAL         6.990,16 €
                _____________________________________________________________________________

                      AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
                Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                                   CIF: P 0827000 A
IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA FÍSICA QUE FARÀ EL SERVEI

La persona física que farà el servei és el professional autònom Marc Macià i Martí,
amb NIF 52.216.591-J.

VIST l‟informe redactat per l‟Interventor General de Fons de la Corporació.
Es propasa a l’Ajuntament l’adopció del següent,


                    A C O R D:
PRIMER .- Aprovar el projecte de campanya NIVELL 10 EN XARXA.
SEGON.- Presentar-lo a la convocatòria del Departament de la Generalitat pel 2007,
Resolució TRI/653/2007, segons les condicions descrites en la resolució.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent7.1.1.6.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR PER LA
CONTRACTACIÓ D’UNA TÈCNICA D’INTERMEDIACIÓ LABORAL, SERVEI QUE
ES REALITZA EN EL CENTRE D’INICIATIVES ECONÒMIQUES DE SITGES -
NIVELL 10.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Promoció Econòmica , següent:

Atès el Centre d‟Iniciatives Econòmiques de Sitges Nivell 10 té necessitat dels serveis
d‟un/a tècnic/a, per tal de fer front a les gestions que genera el servei d‟intermediació
entre els demandants d‟ocupació i les ofertes de treball que posa l‟empresa, a més de
fer-se‟n càrrec de l‟atenció del servei del centre del Club de la Feina.

Atès que l‟actual tècnica del Club de feina, Carme Crespo Crespo, per motius de
disponibilitat horària, ha de deixar de realitzar el servei a partir del mes d‟abril, malgrat
tenia contracte fins a final de juny de 2007.

Atès que per a donar aquest servei es necessari la contractació d‟un/a nou/va tècnic/a
expert/a en temes d‟ocupació i coneixedor/a del mercat de treball de la zona.

Vist que, la Sra. Mireia Paretes Ojeda, reuneix aquests requisits.

Vist l‟informe tècnic redactat per la directora del Centre Nivell 10, en data 27 e març de
2007 en el que s‟informa que:

  Una de les vessants de treball del CIES Nivell 10, de l‟Ajuntament de Sitges, és la
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
  relacionada amb ocupació. Dins d‟aquesta vessant, el servei d‟Intermediació laboral
  entre les ofertes de treball que posen les empreses i els demandants d‟ocupació,
  usuaris de la bossa de treball, és bàsic ja que afecta a tots els altres serveis
  d‟ocupació del centre (formació ocupacional, formació i treball, etc), tenint en compte
  que l‟objectiu final dels usuaris del centre en la vessant ocupació, és la de la inserció
  laboral. Dins d‟aquests serveis, a més, el centre posa a disposició dels usuaris el
  anomenat Club de la Feina, que és un espai de recerca activa de feina, que ha de
  comptar amb el suport d‟un monitor/a d‟orientació i assessorament.

  Per problemes de disponibilitat horària, la Sra. Carme Crespo Crespo, professional
  contractada per dur a terme aquestes tasques, renuncia a l‟execució d‟aquesta feina,
  per la qual cosa cal contractar una nova professional per tal de continuar oferint els
  serveis.

  El perfil del tècnic/a en intermediació / Club de la Feina ha de ser el de llicenciat/a,
  expert en temes d‟ocupació i coneixedor/a del mercat de treball de la zona.

  La Sra. Mireia Paretes Ojeda, és una professional, amb el perfil requerit. Per aquest
  motiu, considerem convenient la seva contractació com a tècnica d‟Intermediació
  laboral / monitora del Club de la Feina.

VIST l‟informe redactat per l‟Interventor General de Fons de la Corporació.

VIST que els ingressos ordinaris del Pressupost General vigent ascendeixen a la suma
de 37.453.703 euros.

VIST que l‟import de la contractació no excedeix de la suma de 12.020,24 Euros per
consultoria, assistència i serveis, ni del 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost.

VIST que el crèdit pressupostari es d‟adequat a les obligacions de contingut econòmic
que es deriven del procediment intervingut, corresponent la competència per ordenar
la despesa a la Junta de Contractació.

VIST allò que es disposa en els articles 11.2.e) i 56 del Reial Decret Legislatiu 2 /
2000, de 16 de juny, TRLCAP, aquest darrer en relació amb els articles 121, 176 i 201
del mateix cos legal, pel que fa al concepte de contracte menor.

VIST allò que es disposa en l‟article 69 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre,
modificada per la 4 / 1999, de 13 de gener, LRJAP i PAC, pel que fa a l‟iniciació del
procediment.

VIST allò que es disposa en l‟article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 781 / 1986, de 18
d‟abril, TRRL, en relació amb el 21.1.f), ñ) i p) i 21.3 de la Llei 7 / 1985, de 2 d‟abril,
RBL, i 51.1.g) i m), i 51.3 de la Llei 8 / 1987 de 15 d‟abril , MRLC.

VIST allò que es disposa en el acords plenaris 5.4 i 4.1.2.1 de dates 02.04.01 i
30.07.01 pel que fa a la competència de la Junta de Contractació, deixat en suspens
per acord de data 12.03.02 de la pròpia Junta i d‟acord amb el Decret núm. 114 de
data 18.03.02 ratificat per part del Ple Municipal en data 15.04.02.


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
VIST allò que es disposa en els articles 154.5 i 195 de la LHL, pel que fa a la legalitat
de la despesa i a la disponibilitat pressupostària.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

PRIMER .- Aprovació de l‟expedient de contracte menor. Objecte del contracte :

Aprovar el contracte menor de serveis de la Sra. Mireia Paretes Ojeda, com a tècnica
d‟Intermediació / Club de la feina des de la segona quincena d‟abril, fins el 30 de
setembre de 2007.

SEGON .- Adjudicació i preu :
Adjudicar la contractació de del serveis de monitora d‟Intermediació / Club de feina a la
Sra. Mireia Paretes Ojeda per un import de 2.000 € mensuals, que suposen una
despesa total de 11.000 € per aquest període.

TERCER.- Finançament :
Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 07546222270009 de contractes de serveis
del vigent pressupost.

QUART.- Termini d‟execució i revisió de preus :
El contracte s‟executarà en un període màxim de sis mesos, sense possibilitat de
pròrroga, ni de revisió de preus.

CINQUÈ.- Pagament del preu :
El pagament del preu s‟efectuarà prèvia presentació davant del Registre General de
l‟Ajuntament de Sitges i hauran de reunir els requisits establerts en la normativa vigent.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran
conformades per l‟òrgan encarregat a l‟efecte.

SISÈ : Forma de pagament :
El pagament de la factura es farà efectiu en un termini màxim de 60 dies a comptar
des de la data de l‟aprovació de la factura per òrgan competent.

SETÈ .- Resolució del contracte :
El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució enunciades en
l‟art. 111 i 214 del Text Refós.

VUITÈ.- Regim jurídic :
En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s‟estarà al que es disposa en
el Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny per el que s‟aprova el Text Refós de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament de Contractes de
l‟Estat, en tot allò que no estigui derogat, i altre legislació correlativa complementària i
concordant que sigui d‟aplicació.


NOVÈ.- Jurisdicció competent :
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, quines resolucions
esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciós-administrativa, d‟acord amb
la llei de dita jurisdicció.

DESÈ.- Prohibicions per contractar :
L‟acceptació i execució del present acord per part del contractista porta implícita la
declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l‟administració i no està sotmès en cap de les
prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 a
20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


7.2.REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

7.2.1.DEPARTAMENT DE COMERÇ

7.2.1.1.-RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I L’OFICINA MUNICIPAL
D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SITGES.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Comerç, següent:

Atès que lOficina Municipal dInformació al Consumidor està interessada en
col·laborar amb el Consell Comarcal del Garraf per tal de promoure activitats
relacionades amb la informació i defesa dels consumidors, així com accedir a les
subvencions econòmiques que dit organisme públic disposa.

Atès el text del conveni que es transcriu a continuació:

"REUNITS

D‟una banda l‟Il·lm. Sr. Jordi Baijet i Vidal alcalde de Sitges, com a màxim representant
de l‟OMIC - Oficina Municipal d„Informació al Consumidors de Sitges.

I de l‟altra, Josep Antoni Blanco i Abad, president del Consell Comarcal del Garraf

Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents

ANTECEDENTS

  1. El Consell Comarcal del Garraf vol promoure, per a totes les persones
   residents a la comarca, l‟accés als béns socials que defineixen la qualitat de
   vida i el “dret de ciutadania” amb igualtat d‟oportunitats sigui quina sigui la seva
   procedència, extracció social o nivell de renda


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
  2. En aquesta línia , un dels objectius del Consell Comarcal del Garraf és facilitar
   la informació i defensa dels consumidors i usuaris de tots els municipis del
   Garraf.

  3. El Consell Comarcal del Garraf vol potenciar tots aquells serveis adreçats als
   ciutadans que permetin assolir els objectius d‟una societat cada vegada més
   reivindicativa en temes de consum, i millorar el seu nivell de vida. És per això
   que té interès en establir mecanismes de col·laboració amb les OMIC de la
   comarca.

Que ambdues parts tenen interès en desenvolupar el present conveni, i per aquest
motiu el subscriuen d‟acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L‟objecte d‟aquest conveni és establir la col·laboració entre l‟Oficina
municipal d‟informació als consumidors de Sitges i el Consell Comarcal del Garraf, en
totes aquelles activitats relacionades amb la informació i defensa dels consumidors i
usuaris.

SEGONA.- L‟OMIC de Sitges es compromet a :


 a) Desenvolupar activitats d‟informació, orientació i assistència tècnica          als
  consumidors i usuaris de la comarca del Garraf.

 b) Realització d‟activitats d‟educació de consum a les escoles i instituts.

 c) Donar suport tècnic a les actuacions que el Consell Comarcal desenvolupi en
  temes de consum.


TERCERA.- El Consell Comarcal es compromet a:

 a) Col·laborar amb l‟OMIC de Sitges fent extensiu a la resta de municipis de la
  comarca les tasques que desenvolupa l‟OMIC, mitjançant reunions, difusió a la
  pàgina web o en altres publicacions del Consell Comarcal.

 b) Donar suport econòmic a l‟OMIC de Sitges per al desenvolupament de les
  tasques esmentades, mitjançant la sol·licitud de subvenció a l‟Agència Catalana
  del Consum del Departament de Comerç, Turisme i Consum, per al
  desenvolupament de les activitats d‟informació i defensa dels consumidors i
  usuaris.

CUARTA.- Durada

   Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència fins
   que una de les dues parts manifesti de manera expressa la seva voluntat de
   denúncia del mateix.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
En cas de dubte, d‟incompliment d‟algun dels compromisos ambdues parts estaran a
allò que diguin els tribunals competents.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per triplicat en el
lloc i data més amunt assenyalats".

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

Primer.- Ratificar, pels motius posats de manifest a la part expositiva, el conveni signat
entre el Consell Comarcal del Garraf i lOficina Municipal dInformació al Consumidor
de lAjuntament de Sitges.

Segon.- Ratificar les facultats de l‟alcalde per la seva signatura.

Tercer.- Incloure el present conveni en el registre de convenis municipal, amb el
número que correspongui a lÀrea de Promoció Econòmica.

Quart.- Notificar-ho als interessats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent7.2.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SR. JOSÉ MARIA
NARANJO FERNÀNDEZ, COM ASSISTENT DE TURISME DEL DEPARTAMENT DE
COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE SITGES.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Comerç, següent:

ATÈS la necessitat de contractar un assistent tècnic de turisme per ajudar al
desenvolupament de l‟activitat del Departament de Comerç per així complir els seus
objectius.

ATÈS la oferta de mercat, la que ha semblat mes adient es l‟opció de contractar al Sr.
José Maria Naranjo Fernández, que ofereix els seus serveis d‟assistència tècnica en
turisme, per un import de 7.800,00 € (IVA inclòs).

VIST l‟informe tècnic redactat per la TAG de lÀrea de Promoció Econòmica, en data
28 de març de 2007, en el que s‟informa de que:


“Atès la necessitat dimplementar un sistema dindicadors que faciliti la gestió, així
com lavaluació de les actuacions de lAgencia de Promoció Turisme de Sitges,
integrada dintre de lÀrea de Promoció Econòmica de lAjuntament de Sitges.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Per tot l‟esmentat informo FAVORABLEMENT a la contractació d‟un assistent tècnic
en turisme, per l‟assessorament i recolzament tècnic al Departament de Comerç.

S‟informa proposar la contractació dels esmentats serveis a la Junta de Govern Local
de la Corporació.

La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 07 55 622 2270009 “Contractes
Empreses Externes”.

Limport per la contractació, per sis mesos, de lassistent tècnic en turisme és de
7.800,00 euros (IVA inclòs).”

VIST que els ingressos ordinaris del Pressupost General vigent ascendeixen a la suma
de 41.686.745,00 Euros.

VIST que l‟import de la contractació no excedeix de la suma de 12.020,24 Euros per
consultoria, assistència i serveis, ni del 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost.

VIST que el crèdit pressupostari es l‟adequat a les obligacions de contingut econòmic
que es deriven del procediment intervingut, corresponent la competència per ordenar
la despesa a la Junta de Govern Local per decret 8/04 de 7 de gener de delegacions
de competències.

VIST allò que es disposa en els articles 11.2.e) i 56 del Reial Decret Legislatiu 2 /
2000, de 16 de juny, TRLCAP, aquest darrer en relació amb els articles 121, 176 i 201
del mateix cos legal, pel que fa al concepte de contracte menor.

VIST allò que es disposa en l‟article 69 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre,
modificada per la 4 /1999, de 13 de gener, LRJAP i PAC, pel que fa a la iniciació del
procediment.

Vist allò que es disposa en l‟article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 781 / 1986, de 18
d‟abril, TRRL, en relació amb el 21.1.f), ñ) i p) i 21.3 de la Llei 7 / 1985, de 2 d‟abril,
RBL, i 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril pel qual s‟aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

VIST allò que es disposa en els articles 154.5 i 195 de la LHL, pel que fa a la legalitat
de la despesa i a la disponibilitat pressupostària.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

PRIMER .- Aprovació de l‟expedient de contracte menor. Objecte del contracte :
Aprovar l‟expedient de contracte menor, per contractar a l‟assistent de turisme del
departament de Comerç, per import total de 7.800,00 € (IVA inclòs)

SEGON .- Adjudicació i preu :

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Adjudicar la contractació al Sr. José Maria Naranjo Fernández per l‟assessorament
tècnic en turisme, del departament de Comerç, pel preu de 7.800,00 €.

TERCER.- Finançament :
Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 07.55.622.2270009 “Contractes
d‟empreses externes” del vigent pressupost ordinari.

QUART.- Termini d‟execució i revisió de preus :
El contracte s‟executarà en un termini de sis mesos, sense possibilitat de pròrroga, ni
de revisió de preus.

CINQUÈ.- Pagament del preu :
El pagament del preu s‟efectuarà prèvia presentació davant del Registre General de
l‟Ajuntament de Sitges i hauran de reunir els requisits establerts en la normativa vigent.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran
conformades per l‟òrgan encarregat a l‟efecte.

SISÈ : Forma de pagament :
El pagament de la factura es farà efectiu en un termini màxim de 90 dies a comptar
des de la data de la factura, sempre i quant la mateixa hagi estat aprovada per òrgan
competent.

SETÈ .- Resolució del contracte :
El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució enunciades en
l‟art. 111 i 214 del Text Refós.

VUITÈ.- Regim jurídic :
En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s‟estarà al que es disposa en
el Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny per el que s‟aprova el Text Refós de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament de Contractes de
l‟Estat, en tot allò que no estigui derogat, i altre legislació correlativa complementària i
concordant que sigui d‟aplicació.

NOVÈ.- Jurisdicció competent :
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, quines resolucions
esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciós-administrativa, d‟acord amb
la llei de dita jurisdicció.

DESÈ.- Prohibicions per contractar :
L‟acceptació i execució del present acord per part del contractista porta implícita la
declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'administració i no està sotmès en cap de les
prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 a
20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
8.ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

8.1.REGIDORIA DE CULTURA

8.1.1.DEPARTAMENT DE CULTURA

8.1.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR NOM A LA PLAÇA QUE S’OBRIRÀ
AL SECTOR DE CA L’ANTONIET

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Cultura, següent:

Atès que ja està urbanitzat i donat els noms dels carrers del Sector de Ca l‟Antoniet i
que quedarà una Plaça entre els carrers Josep Soler Tasis, Eliseu Meifrèn, Ca
l‟Antoniet i Salvador Robert Raventós.

Vista la proposta que ha presentat la Comissió de Toponímia a la Regidoria de Cultura
de donar-li el nom de Plaça de Claudi Mas Jornet.

Claudi Mas Jornet (1874-1915), vilafranquí, fou escriptor, poeta, periodista i
administratiu. Va ser un dels fundadors del Centre Català vilafranquí, el 1908 guanyà
el concurs per a cobrir la plaça de secretari de l‟Ajuntament de Sitges. Des d‟aquest
càrrec s‟integrà totalment a la vida cívica sitgetana i va publicar, amb molta freqüència,
articles i poesies al Baluard, i estudis de temàtica professional en diverses
publicacions catalanes. Com a secretari va portar els tràmits de la compra per Deering
de l‟Hospital de Sant Joan. L‟any 1911 va publicar una Oda a Sitges, població que
descriu “com una pluja de blavors subtils... la filla de la llum, la vila blanca, on
cimbregen palmeres triomfals”. O en paraules publicades a L‟Esquella de la Torratxa,
“tot l‟any hi ha festa per als ulls a la vila branca”. Al 1913 acabà una laboriosa feina de
confecció del Registre Fiscal de Sitges, que va permetre sanejar l‟economia de la vila.
Va morir sobtadament el 9 de març de 1913, i està enterrat a Sitges. La seva mort va
ser comentada i lamentada per una multitud d‟amics en les revistes en què havia
col·laborat.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:


1. Aprovar el nom de PLAÇA DE CLAUDI MAS JORNET al Sector de Ca l‟Antoniet
(plànol adjunt),situada entre els carrers de Josep Soler Tasis, Eliseu Meifrèn, de Ca
l‟Antoniet i de Salvador Robert Raventós.

2. Comunicar el present acord a Via Pública perquè encarregui les rajoles amb els
noms dels carrers.

3. Notificar el present acord a les empreses de serveis, institucions interessades,
departaments de l‟Ajuntament i Registre de la Propietat.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent8.1.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE           DONAR    NOM    AL  INSTITUT
D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE CAN PEI

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Cultura, següent:

Atesa la proposta feta pel Consell Escolar de l‟IES Sitges situat a la zona de Can Pei
de donar-li el nom de Vinyet, entre d‟altres propostes que van rebre.

Un cop feta la consulta a la Comissió de Toponímia del Consell de Cultura referent a
l‟esmentat tema i havent-la considerat excel·lent.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:


1. Donar el nom de INSTITUT D‟ENSENYAMENT SECUNDARI VINYET al nou IES
del Sector de Can Pei.

2. Comunicar el present acord als diversos departaments de l‟Ajuntament.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


8.1.1.3.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BECA DE RECERCA I ESTUDI SOBRE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE SITGES 1931 – 1939 QUA ATORGA
L’AJUNTAMENT DE SITGES

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Cultura, següent:

Atès que un dels objectius centrals de la Regidoria de Cultura és revisar i actualitzar la
historiografia local.

Que en aquests darrers dos anys s‟han editat 2 dels volums que configuren la Història
de Sitges, Època antiga i època medieval i ja s‟està treballant en els altres períodes
històrics, és a dir, l‟època moderna i la contemporània.

Pel que fa als estudis i treballs editats o no, de l‟època contemporània, es creu que cal
fer un treball de recerca i estudi acurats, per tal de tenir dades i informació objectiva,
sobretot del període comprès entre la 2ª República i l‟arribada de la Democràcia
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
(1975), per això s‟estableix aquesta beca de treball.

Vist l‟A núm. 1533 per import de 4.000 € a pagar 2.000 al juny de 2007 I 2.000 al
desembre de 2007.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    ACORD:

  1. Aprovar les Bases per a la concessió d‟una Beca de recerca i Estudi sobre la
   Memòria Històrica de Sitges 1931 – 1939.


“CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA DE RECERCA

Investigar i aportar informació per a l‟elaboració del llibre d‟història contemporània de
Sitges i col·laborar en el Projecte de tots els noms.

Formar part del grup de treball sobre el projecte del llibre d‟història contemporània de
Sitges que són els que marquen les pautes i l‟estructura del llibre.


CIRCUMSTÀNCIES QUE ES CONSIDERARAN MÈRITS
PER A LA CONCESSIÓ DE LA BECA

    Llicenciatura en alguna branca d‟Humanitats
    Posseir coneixements de la realitat històrica i social a nivell local i/o comarcal.
    Haver treballat en alguna investigació anàloga.

JURAT ACREDITAT

Per la concessió de la beca, la Regidoria de Cultura de l‟Ajuntament de Sitges
anomenarà oportunament un jurat acreditat.

En cas de dubte, el jurat interpretarà el sentit correcte de les bases.

El jurat es reservarà el dret de deixar deserta la concessió de la beca.


SOL·LICITUDS

    1. Les persones interessades en sol·licitar la concessió d‟aquesta beca de
     recerca hauran de presentar una instància al Registre General d‟aquest
     Ajuntament, del 23 d‟abril fins el 11 de maig de 2007, a les 14h
     acompanyada de la següent documentació:

      Currículum Vitae.
      Fotocòpia del títol acadèmic, en cas que es vulgui acreditar com a mèrit.
      Fotocòpia dels mèrits al·legats en el Currículum Vitae.
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
      Presentació d‟un guió de treball del projecte.
      Característiques del guió de treball del projecte.

    2. Caldrà signar el guió de treball amb el lema i lliurar-lo dins d‟un sobre
      tancat, a l‟exterior del quals si farà constar el lema. Caldrà també fer-hi
      aparèixer les dades personals del candidat/a ( nom, adreça, telèfon i correu
      electrònic ).

    3. Es lliuraran tres exemplars del guió de treball en paper i un en format digital
      (word).

    4. El guió de treball ha d‟incorporar l‟objectiu i tema o temes a desenvolupar
      en l‟estudi, la metodologia de treball, fonts documentals, etc.

    5. L‟extensió del guió no haurà d‟excedir els 30 folis din A4, lletra Arial, cos 12
      a doble espai.

    Podran optar-hi totes les persones a títol individual o col·lectiu que presentin
    guió de treball del projecte d‟investigació d‟acord amb aquestes bases.

    Un cop recollides totes les sol·licituds, es valorarà el guió de treball juntament
    amb la resta de documentació lliurada per cadascun dels sol·licitants per tal de
    concedir la beca a una de les persones a títol individual o col·lectiu que s‟hi ha
    presentat. La concessió de la beca tindrà lloc el dia 4 de juny de 2007.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

El fet de participar en aquest concurs significa la plena acceptació de totes les
condicions expressades.

Al acceptar la concessió de la beca, s‟accepten les condicions del concurs.

En el cas de que l‟adjudicatari de la beca no finalitzés el projecte dins els terminis
previstos estarà obligat a retornar el total de l‟ajuda concedida.


CRITERIS A VALORAR

El jurat valorarà especialment els següents aspectes:

    Que l‟enfocament del tema sigui original
    Que, tot i tractar-se d‟un tema conegut, s‟aportin noves dades documentals i/o
    fonts per variar-ne la interpretació.
    La coherència i viabilitat.


EL JURAT

El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, estarà integrat per:
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
President/a:
El regidor/a de Cultura de l‟Ajuntament de Sitges
Dos professors/es universitaris especialitzats
Un representant del Consell Municipal de Cultura de Sitges
Dos membres del Grup de treball del llibre d‟història de Sitges


EXTINCIÓ DEL DRET DE BECA

El dret de la beca s‟extingirà en els supòsits següents:

    Si no s‟executen el guió del treball i el projecte de recerca en els terminis
    convinguts o els informes del seu desenvolupament no són prou satisfactoris.
    SI el/la becari/a incompleix qualsevol de les obligacions assumides.


PROPIETAT DELS GUIONS DE TREBALL DEL PROJECTE DE RECERCA

El guió de treball guardonat quedarà en propietat dels organitzadors.
La resta de guions de treball podran ser retirats pels seus autors/es. Si passat un mes
de la data d‟adjudicació no s‟han retirat o reclamat, restaran en poder dels convocants
de la beca.


CONDICIONS DE LA BECA

Elaborar un projecte en relació a la recuperació de la memòria històrica de Sitges

El projecte tindrà una extensió màxima d‟entre 250 i 300 folis din A4 a doble espai i a
una sola cara, lletra Arial cos 12.

Dotació de la beca: s‟adjudicarà un ajut econòmic de 6.000 € ( menys les retencions
preceptives de l‟IRPF ).

L‟import es farà efectiu en tres parts: 2.000 € en el moment de l‟adjudicació del
projecte guanyador, 2.000 € mig any més tard de l‟encàrrec i previ informe sobre la
situació del projecte, i 2.000 € en el moment del lliurament del treball, realitzat un any
després de l‟encàrrec i després que el jurat n‟hagi examinat la qualitat.

El projecte haurà de presentar-se al finalitzar-se el termini dels 12 mesos a partir del
dia de la concessió. Es a dir que el projecte de recerca haurà de lliurar-se el dia 4 de
juny de 2008

El projecte haurà de presentar-se correctament revisat, i en format word, per editar-lo
en català.


CONDICIONS DELS DRETS D’AUTOR PER A L’EDICIÓ DE L’EDICIÓ DE LA

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
MONOGRAFIA

    L‟obra que en resulti serà editada per l‟Ajuntament de Sitges .
    La quantitat percebuda en concepte de beca liquidarà els drets d‟autor per a
    una edició de fins a 1.000 exemplars.
    Si l‟obra es tornés a editar l‟autor percebria el 10% del preu de cada exemplar
    venut ( un cop liquidats les impostos preceptius )


CALENDARI GENERAL DE TREBALL DEL GUIÓ I PROJECTE DE LA BECA DE
RECERCA

    Del 23 d‟abril al 11 de maig de 2007 , a les 14 hores lliurament de sol·licituds.
    Del 14 de maig. a l‟1 de juny de 2007 el jurat durà a terme el procés de selecció
    de les sol·licituds lliurades.
    El .4 de juny de 2007, concessió de la beca
    El .4 de juny de 2008, lliurament del treball de recerca.
    Entre els mesos de juliol de 2008 i juny de 2009 publicació del projecte de
    recerca.”

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a la           partida  Despeses   Diverses
07.62.451.2260008, A per l‟import total de 4.000€.


  3. Aprovar la forma de pagament mitjançant transferencia bancària un cop se
sàpiga el nom del guanyador.

  4. Publicar el present acord als mitjans de comunicació i a la web de l‟Ajuntament.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent8.1.1.4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ PER PART DEL
FOTÒGRAF JOAN IRIARTE DE LES FOTOGRAFIES UTILITZADES PER EDITAR
EL SEGON VOLUM DEL LLIBRE RETRATS I ENTORNS

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Cultura, següent:

Amb motiu de l‟edició del segon volum del llibre Retrats i Entorns encarregat al fotògraf
Joan Iriarte per part d‟aquest Ajuntament, i que consta de 125 fotografies inèdites i
originals de personatges de la Vila.

Aquestes fotografies van estar exposades el dia que es va presentar l‟esmentat llibre a
l‟edifici Miramar.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

1. Acceptar la donació per part del senyor Joan Iriarte Ibarz dels originals, els clixés i
els drets de reproducció de les 125 fotografies inèdites de personatges de Sitges que
s‟han utilitzat per fer l‟edició del segon volum de Retrats i Entorns per part d‟aquest
Ajuntament.

2. Traslladar aquest acord i agrair al senyor JOAN IRIARTE IBARZ l‟esmentada
donació.

3. Comunicar-ho al Consorci del Patrimoni i a Secretaria-Secció de Patrimoni als
efectes del seu coneixement i anotació a l‟Inventari.

4. Aquest fons quedarà dipositat íntegrament a l‟Arxiu Municipal de Sitges i no se‟n
podrà fer cap còpia ni duplicat, sobre cap tipus de suport, per a altres arxius, entitats o
organismes sense prèvia autorització per part de l‟Ajuntament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent8.1.1.5.- PROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES
GUANYADORES DEL CONCURS DE PINTURA SANVISENS I D’ESCULTURA
PERE JOU

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Cultura, següent:

Atès que en el punt 9 de les Bases de participació al XXI Concurs de Pintura
Sanvisens i XI Concurs d‟Escultura Pere Jou on diu que els primers premis passaran a
ser propietat de l‟Ajuntament de Sitges.

Vist que el dissabte 31 de març es va fer el veredicte del jurat i que els guanyadors
han estat els senyors PABLO SEBASTIAN FUENTES OSORIO per part de pintura i
REGINA AMALIA GÓMEZ GONZÁLEZ per part d‟escultura.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

1. Acceptar la donació de les obres guanyadores del XXI Concurs de Pintura
Sanvisens i XI d‟Escultura Pere Jou que són les següents:

Guanyador de Primer Premi de Pintura Sanvisens
Artista: PABLO SEBASTIAN FUENTES OSORIO
Títol: Césped escultórico
Tècnica: Oli sobre tela
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Mides: 130 x 97 cm
Any: 2007

Guanyadora del Primer Premi d‟Escultura Pere Jou
Artista: REGINA AMALIA GÓMEZ GONZÁLEZ
Títol: Dos camins
Tècnica: Talla en pedra
Mides: 8 x 12 x 25 cm
Any: 2007

2. Traslladar aquest acord i agrair a PABLO SEBASTIAN FUENTES OSORIO i a
REGINA AMALIA GÓMEZ GONZÁLEZ l‟esmentada donació, així com, al Consorci del
Patrimoni de Sitges perquè les obres s‟incloguin a l‟Inventari del Patrimoni de Sitges.

3. Les obres estaran ubicades a les dependències de la Regidoria de Cultura.

4. Comunicar-ho també a Secretaria-Secció de Patrimoni als efectes del seu
coneixement i anotació a l‟Inventari.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent9.ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES10 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
11.ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA


11.1.REGIDORIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

11.1.1.DEPARTAMENT DE PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

11.1.1.1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA PER L’ANY 2007 I SEGÜENTS
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Prevenció i Seguretat Ciutadana, següent:

Atès que l‟Ajuntament de Sitges ofereix als seus ciutadans la possibilitat de cedir a
l‟Ajuntament els vehicles per tal de donar-los de baixa i declarar-los residus sòlids.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que diferents vehicles han estat cedits durant l‟any 2006 a l‟Ajuntament per la
seva retirada i posterior tramitació com a residu sòlid.


Atès que és necessari procedir a la baixa dels rebuts de l‟any 2007 pel concepte
d‟impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Atès que el Ple de l‟Ajuntament en data 22 de desembre de 2003 va aprovar la
delegació de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l‟impost sobre vehicles de
tracció mecànica a favor de la Diputació de Barcelona.

Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 26 de
febrer de 2004 va acceptar la delegació i va aprovar que les funciona delegades serien
portades a terme mitjançant l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:

                    ACORD:

1. Aprovar la baixa per l‟any 2007 i següents de l‟impost sobre vehicles de tracció
mecànica dels vehicles següents:

         Matricula     Tipus   Marca       Model
     1    B1177SB      Turisme  Seat      Toledo 1.9 TDI
     2    B9312GT      Turisme  Renault      R-5 GTL
     3    B8204LN      Turisme Volkswagen    GOLF 1 8 INY
     4    B8457HU      Turisme  BMW         316
     5   C0734BPM      Ciclom  Honda        X8RS

2. Notificar aquest acord a l‟ORGT per tal que realitzin les gestions que se‟n derivin.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent11.1.1.2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA SECE
PER A L’INSTAL·LACIÓ DE MARFOR AL PASSEIG VILANOVA AMB JAUME
FIGUERES DE SITGES.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Prevenció i Seguretat Ciutadana, següent:

ATÈS els problemes de circulació que es plantegen a la Vila, amb l‟increment constant
de la circulació.

ATÈS que cal realitzar una actuació immediata per tal intentar millorar la circulació tant
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
de vehicles com de vianants.

VIST l‟informe tècnic redactat pel Director de Serveis de l‟Àrea de Prevenció i
Seguretat Ciutadana en data 08 de març de 2006 en el que s‟informa del següent:


“Vist que actualment la vila de Sitges té molt trànsit en el seu terme municipal i es fa
necessària posar mitjans per poder regular aquest.

Vist que un vial d‟entrada del municipi de Sitges pel seu costat sud es el Passeig de
Vilanova, pel qual entren un important volum de vehicles i a més a gran velocitat.

Vist que el Passeig Vilanova amb la cantonada del carrer Jaume Figueres, es el vial
que dona directament al barri de les Cases del Sord, Can Pei i La Plana, i aquest
sector té un creixement demogràfic important.

Vist que en aquest barri actualment hi ha dos escoles de Primària i s‟està construint
un Institut de Secundaria amb la conseqüent augment de persones que es traslladen
en aquest barri.

Vist que en aquesta cantonada hi circula el transport urbà.

Vist que es necessari regular el trànsit en aquesta cantonada a més de moderar la
velocitat d‟entrada al casc urbà

Vist que els semàfors son reguladors de la seguretat viària i de la seguretat dels seus
ciutadans.”


Per tot això es PROPOSA,

La necessitat d‟adquirir un semàfor per la cantonada del Passeig Vilanova amb el
Carrer Jaume Figueres.


Per tot això es PROPOSA,

Vist els tres projectes presentats per les empreses Sece, Febo, SA, i Excatesa 3000
SL, referent a l‟instal.lació d‟un semàfor al carrer Jaume Figueres de la nostre Vila.

Vist que el pressupost de l‟empresa SECE, resulta ser el mes adient per a la
adjudicació.


VIST que els ingressos ordinaris del Pressupost General vigent ascendeixen a la suma
de 41.686.745,00 €.

VIST l‟intervingut i el conforme de l‟Intervenció general de data 22 de març de 2007,
per tal d‟imputar la despessa de 29.565,13 € a la partida 91 222 623 00 03.

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
VIST que l‟import de la contractació no excedeix de la suma de 30.050,61 Euros per
contracte d‟obres.

VIST que el crèdit pressupostari es l‟adequat a les obligacions de contingut econòmic
que es deriven del procediment intervingut, corresponent la competència per ordenar
la despesa a la Junta de Govern Local per Decret 8/04 de 7 de Gener de delegacions
de competències.

VIST allò que es disposa en els articles 11.2.e) i 56 del Reial Decret Legislatiu 2 /
2000, de 16 de juny, TRLCAP, aquest darrer en relació amb els articles 121, 176 i 201
del mateix cos legal, pel que fa al concepte de contracte menor.

VIST allò que es disposa en l‟article 69 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre,
modificada per la 4 / 1999, de 13 de gener, LRJAP i PAC, pel que fa a l‟iniciació del
procediment.

VIST allò que es disposa en l‟article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 781 / 1986, de 18
d‟abril, TRRL, en relació amb el 21.1.f), ñ) i p) i 21.3 de la Llei 7 / 1985, de 2 d‟abril,
RBL, i 53.1 o) del Decret legistatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refòs
de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

VIST allò que es disposa en els articles 154.5 i 195 de la LHL, pel que fa a la legalitat
de la despesa i a la disponibilitat pressupostària.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                    A C O R D:

PRIMER .- Aprovació de l‟expedient de contracte menor. Objecte del contracte :

Aprovar l‟expedient de contracte menor, per a la realització de l‟obra consistent en
l‟instal.lació de semàfor al Passeig Vilanova amb Jaume Figueres de Sitges, per un
import de 29.565,13 €.

SEGON .- Adjudicació i preu :

Adjudicar la contractació del semàfor a l‟empresa SECE pel preu de 29.565,13€.

TERCER.- Finançament :

Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 91 222 623 00 03 del vigent pressupost
ordinari.

QUART.- Termini d‟execució i revisió de preus :

El contracte s‟executarà en un termini d‟un any, sense possibilitat de pròrroga, ni de
revisió de preus.

CINQUÈ.- Pagament del preu :

  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
El pagament del preu s‟efectuarà prèvia presentació davant del Registre General de
l‟Ajuntament de Sitges i hauran de reunir els requisits establerts en la normativa vigent.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran
conformades per l‟òrgan encarregat a l‟efecte.

SISÈ : Forma de pagament :

El pagament de la factura es farà efectiu en un termini màxim de 90 dies a comptar
des de la data de la factura, sempre i quant la mateixa hagi estat aprovada per òrgan
competent.

SETÈ .- Resolució del contracte :

El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució enunciades en
l‟art. 111 i 214 del Text Refós.

VUITÈ.- Regim jurídic :

En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s‟estarà al que es disposa en
el Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny per el que s‟aprova el Text Refós de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament de Contractes de
l‟Estat, en tot allò que no estigui derogat, i altre legislació correlativa complementària i
concordant que sigui d‟aplicació.

NOVÈ.- Jurisdicció competent :

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, quines resolucions
esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciós-administrativa, d‟acord amb
la llei de dita jurisdicció.

DESÈ.- Prohibicions per contractar :

L‟acceptació i execució del present acord per part del contractista porta implícita la
declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'administració i no està sotmès en cap de les
prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 a
20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


11.1.1.3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL RETORN DE L’IMPOST DE VEHICLES
DE TRACIÓ MECÀNICA DE L’ANY 2006 AL SR. JOAN CANO SÁNCHEZ

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Prevenció i Seguretat Ciutadana, següent:


  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que al gener de l‟any 2006 el Sr. Joan Cano Sánchez va cedir el vehicle de la
seva propietat, marca Renault, model Express, amb placa de matrícula B4343NK, a
l‟ajuntament de Sitges, per tal que el mateix fou desballestat.

Atès que degut a que els tràmits per a adeclarar un vehicle Residu Sòlid Urbà son molt
lents.

Atès que per l‟abans esmentat no es va poder comunicar a temps a l‟Organisme de
Gestió Tributària, que no girés l‟Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l‟any 2006
del vehicle B4343NK.

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                     A C O R D:

Primer.- Aprovar que es retorni al Sr. Joan Cano Sànchez l‟import de l‟Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica del seu vehicle ( 70,18 €) corresponent a l‟any 2006.

Segon.- Notificar el present acord a l‟organisme de Gestió Tributària per tal que
procedeixi al retorn de l‟impost abans esmentat al número de comte: 2100 0077 92
0200083330 a nom del mateix, i procedeixi a donar de baixa de la base de dades,
l‟impost del vehicle esmentat.

Tercer.- Notificar el present a l‟interessat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent


11.1.1.4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ NÚM.: 07PM130001 EN
CONCEPTE D’EXPLOTACIÓ D’ESPAIS PUBLICITARIS DE EQUIPAMIENTOS
URBANOS, S.A.

El secretari de la Corporació dóna lectura de la proposta d‟acord del departament de
Prevenció i Seguretat Ciutadana, següent:

Atès que el Ple de la Corporació, en data 7 de juny de 2004, va doptar entre d‟altres, la
modificació del contracte de gestió indirecta del servei públic de transport regular urbà
de viatgers amb vehicles a motor i del subcontracte entre la concessionària del servei
i la UTE (Equipamientos Urbanos S. A i Gestió de Publicitat Urbana SL, UTE LEY
18/1982) respecte al subministrament, manteniment i explotació publicitària en
exclusiva de les marquesines i postes senyalitzadors de les parades del Bus Urbà.

Atès que segons el punt setè del subcontracte signat l‟any 2004 s‟estableix “la UTE
(Equipamientos Urbanos S. A i Gestió de Publicitat Urbana SL, UTE LEY 18/1982), en
contraprestació per l‟explotació a quina esfa referència en el pacte sisè del present
document, abonarà a l‟Ajuntament de Sitges, l‟import de 7.212,15 €, incrementant-se
anualment amb l‟IPC corresponent que publica l‟Institut Nacional d‟Estadística o
organisme equivalent”.

  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Atès que els índexs de preus al consum aplicables a la present liquidació son els
següents:

    EXERCICI         IPC ESTATAL (%)          CÀNON (€)
     2004             ----             7.212,15
     2005             3,2             7.442,94
     2006             3,7             7.718,33
     2007             2,7             7.926,72

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent

                     A C O R D:

Primer.- Aprovar la liquidació núm.: 07PM130001 d‟un import de 7.926,72 € per
l‟explotació publicitària en exclusiva de los marquesines i postes de los parades de bus
urbà, de l‟any 2007, realitzat per l‟empresa Equipamientos Urbanos, S.A.

Segón.- Notificar la liquidació a Equipamientos Urbanos, S. L

Tercer.- Notificar la liquidació al departament d‟ingressos de l‟Ajuntament.


La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent12. INFORMACIÓ GENERAL

(Art. 154 R.O. M.)


                     .-.-.-.-.-.-.-.-
I com no hi ha més afers a tractar, el president aixeca la sessió a les 10 hores i 00
minuts del dia amb què s'encapçala aquesta acta, de la qual, com a Secretari, en dono
fe.


El Secretari                              L‟Alcalde
  _____________________________________________________________________________

         AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
   Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A
Isidre Martí i Sardà                     Jordi Baije i Vidal
DILIGÈNCIA
===========

La poso jo el secretari, de conformitat amb allò que disposa el Decret núm. 33 del
Departament de Governació de 5.02.1981 (DOGC de 25.02.1981), per acreditar que
l‟acta número 13 de la Junta de Govern Local de data 10 d‟abril de 2007, consta de 87
pàgines mecanografiades per les dues cares amb paper oficial de la Generalitat de
Catalunya, corresponent als plecs que va del núm. 430673-D al 430761-D.

El secretari
Isidre Martí i Sardà
  _____________________________________________________________________________

        AJUNTAMENT DE SITGES. Plaça de l‟Ajuntament s/n. 08870-Sitges.
  Telèfon: 93 811 76 00 - Fax: 93 811 76 32 www.sitges.es · e-mail: ajuntament@sitges.es
                     CIF: P 0827000 A

				
DOCUMENT INFO