Docstoc

blogkienthuc.net---mot-so-phuong-phap-giai-toan-tich-phan

Document Sample
blogkienthuc.net---mot-so-phuong-phap-giai-toan-tich-phan Powered By Docstoc
					BLOGKIENTHUC.NET                   COPYRIGHT BY VĂN THƢƠNG

MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÍCH PHÂN

Dạng 1: Phương pháp tính tích phân bằng cách sử dụng đ/n, tính chất và nguyên hàm cơ bản.

Phương pháp

Bước 1: Tìm nguyên hàm

Bước 2: Dùng công thức Newton-Leibuiz:Ví dụ: Tính các tích phân sau.Phân tích:

B1: Tìm nguyên hàm

B2: Sử dụng công thức :

Giải:
=

=

Bài tập: Tính các tích phân sau.


1.

2.

3.

4.
Dạng 2: Phương pháp đổi biến số( đặt ẩn phụ).

Phương pháp:

Ta sử dụng định lí sau: Nếu hàm số
có đạo hàm   liên tục trên đoạn       và :

   
              thì :

      =            (*)

Chú ý: Trong thực hành , việc áp dụng công thức(*) chỉ là việc thay hàm số f(x) bằng một hàm
số khác theo biến số mới (     ),hàm số thay thế là hàm sơ cấp có thể tìm được nguyên
hàm trực tiếp từ bảng nguyên hàm ( hoặc sau một số phép biếnđỏi đại số).

Ví dụ:Tính tích phân sau.
Phân ích:

Bước 1: Đặt (tùytheo bài toán mà ta đặt sao cho thích hợp)

Bước 2: Đổi cận thành (hoặc ngược lại)

Bước 3: Thay vào BT ban đầu và đổi biến số.

Giải:

+ Đặt
ta có       .

+ Đổi biến số :           ,

suy ra:                  ==

Bài tập: Tính các tích phân sau.


a)


b)
c)d)e)


f)g)


k)

Dạng 3: Phƣơng pháp tính tích phân từng phần.


Công thức tích phân từng phần:

Tích phân các hàm số dể phát hiện và
Dạng 1:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:184
posted:7/1/2011
language:Vietnamese
pages:3