Docstoc

trend analysis

Document Sample
trend analysis Powered By Docstoc
					การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                 1


บทที 1 การวิเคราะห์ แนวโน้ มราคา
บทนํา
                                      ้
     กราฟเป็ นเครื องมือทางเทคนิ คทีใช้ในการวิเคราะห์ราคาและปริ มาณของหุน เพือทํานายราคาที
                      ้
น่าจะเป็ นในอนาคต โดยทําการพอร์ตราคาหุ นในรู ปแบบกราฟแท่งเทียนหรื อกราฟเส้นตามช่วงเวลา
                                ั
สําหรับศึกษารู ปแบบแนวโน้มของราคาในอดีตทีผ่านมาจนถึงปั จจุบน เพือใช้ในการอนุ มานหรื อทํานาย
แนวโน้มหรื อราคาทีน่าจะเป็ นในอนาคต ซึ งจะสามารถใช้ในการกําหนดจังหวะเวลาในการลงทุน หรื อ
กําหนดกรอบการประเมินความเสี ยงของการลงทุนได้
     ดังนันการทีนักลงทุน มีความเข้าใจในกราฟเทคนิ ค ย่อมจะทําให้ทราบถึงพัฒนาการ การ
เคลือนทีของราคาหุ ้น จากการอ่านแนวโน้มของราคา ซึ งจะทําให้ลดความเสี ยงในการลงทุนได้เป็ น
                     ้                     ้
อย่างมาก เช่น ลดความเสี ยงในการเข้าซื อหุ นพืนฐานดีแต่ราคายอดดอย หรื อ การเข้าซือหุ นตามข่าวบน
                 ั          ํ
แนวโน้มใหญ่ขาลง ซึ งถ้าออกไม่ทน ย่อมทําให้ติดดอยชีชากะหลําปลีได้เช่นกัน

ประเภทของแนวโน้ ม
     แนวโน้มคือรู ปแบบของราคาหุ นทีเปลียนแปลงแบบเคลือนทีจากช่วงเวลาหนึ ง(t0) ไปอีก
                   ้
                    ้           ่
ช่วงเวลาหนึ ง(t1) การเคลือนทีของราคาหุ นทีปรากฏบนกราฟ จะอยูในลักษณะแบบคลืน คือมีการแกว่ง
ตัว ไม่ได้มีทิศทางการเคลือนทีขึนหรื อลงเป็ นเส้นตรง สาเหตุมาจากการทีมีปัจจัยอืนๆของผูเ้ ล่นกลุ่ม
                       ้               ่
ต่างๆเข้ามามีอิทธิพลต่อการเคลือนทีของราคาหุ น ก่อให้เกิดความผันผวนซ่ อนอยูในการเคลือนทีดัง
ภาพ โดยสามารถแบ่งแนวโน้มออกได้เป็ นดังนี
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                      2


     1. แนวโน้ มขาขึน(Up Trend)
                                    ้       ้
          แนวโน้มขาขึนคือรู ปแบบการเคลือนทีขึนของราคาหุ น โดยราคาหุนจะเปลียนแปลง
เพิมสู งขึนเรื อยๆ โดยจุดตําสุ ดใหม่(L1) จะสู งกว่าจุดตําสุ ดก่อนหน้า (L0) เสมอ เรี ยกว่าการทํา higher
low ส่ วนการย่อตัวระยะสันคือการพักฐานหรื อการขายทํากําไรระยะสัน
         จากภาพราคาที L3 > L2 > L1 > L0 โดยสามารถสร้างเส้นแนวโน้ม (Trend line) แบบ
ขาขึน(Up trend)ได้โดยลากจากแนว L0 ไปถึง L3
         แนวโน้มขาขึนถึงเป็ นช่วงโอกาสทองทีเหมาะกับการลงทุน เนื องจากราคามีแนวโน้ม
สูงขึนเรื อยๆ โดยทําการเบรกแนวต้าน หรื อจุดสู งสุ ดใหม่สามารถเบรก จุดสู งสุ ดก่อนได้เสมอ การ
ลงทุนแบบซื อแล้วถือ(Buy&Hold) จึงสามารถสร้างผลกําไรแบบเป็ นกอบเป็ นกําให้ผลงทุนบนู้
แนวโน้มขาขึน ทีสําคัญการลดความเสี ยงของการผันผวนของราคา เรี ยกว่าง่ายต่อการจับจังหวะเข้าซื อ
            ้
และทําการขายเมือราคาหุ นเปลียนจากแนวโน้มขาขึน (Uptrend) เป็ น ขาลง (Down Trend)
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                    3


     2. แนวโน้ มขาลง (Down Trend)
                                  ้      ้
         แนวโน้มขาลงคือรู ปแบบการเคลือนทีลงของราคาหุ น โดยราคาหุนจะเปลียนแปลง
แบบลดลงเรื อยๆ โดยจุดสู งสุ ดใหม่(H1) จะตํากว่าจุดสู งสุ ดก่อนหน้า (H0) เสมอ เรี ยกว่าการทํา lower
                         ้
high ส่ วนการเด้งตัวระยะสันคือการเด้งเพือระบายหุ นหรื อเด้งเพือชะลอการลดลงของราคา บางครัง
อาจจะเป็ นการเด้งเพือทดสอบแนวต้านในกรณี ทีจะมีการกลับทิศของแนวโน้มราคา
        จากภาพราคาที H3 < H2 < H1 < H0 โดยสามารถสร้างเส้นแนวโน้ม (Trend line)
แบบขาลง (Down trend) ได้โดยลากจากแนว H0 ไปถึง H4
                                           ้
        แนวโน้มขาลง จึงเป็ นช่วงทีมีความเสี ยงในการลงทุนมากกว่าแนวโน้มขาขึน ผูทีเล่น
  ้
หุ นเก็งกําไรบนแนวโน้มขาลง จึงควรใช้ความระมัดระวัง และควรมีเวลาติดตามราคาหุ ้นอย่างต่อเนือง
       ้
เพราะราคาหุ นสามารถปรับตัวลงได้ทุกเมือ บวกกับ ช่วงการ Rebound สันนันไม่กว้างโอกาสทํากําไร
จึงแคบกว่าการเล่นเก็งกําไรในแนวโน้มขาขึน
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                  4


    3. แนวโน้ มออกข้าง (Sideway Trend)
       แนวโน้มออกข้างหรื อ Sideway เป็ นแนวโน้มทีมีการแกว่งแบบไร้ทิศทางทีชัดเจน มี
ขึนและลงในกรอบแคบๆ และเป็ นทางแยกก่อนจะเปลียนแนวโน้มไปสู่ ขาขึน หรื อขาลง เรามีโอกาส
พบแนวโน้มแบบ Sideway ได้มาก และแนวโน้มแบบนีทีทําให้เกิด false signal ใน indicator หลายตัว
และพาแมงเม่าไปติดดอยมานักต่อนักแล้ว
               ้ ่
       ดังนันกรณี ทีหุนอยูในแนวโน้ม sideway นักลงทุนควรใช้สติและความระมัดระวังใน
การเทรดแบบเก็งกําไร เพราะบ่อยครังท่านมักถูกจิตนาการ และจิตวิทยาหมู่หลอก
                                      ็ั
        จากรู ปจะเห็นว่าราคาหุ ้น พยายามสร้างแนวโน้มขึนมา แต่กยงไม่สามารถสร้าง
แนวโน้มทีชัดเจนขึนได้ เราจึงเรี ยกว่า Sideway โดยเมือหุ ้น Sideway เราสามารถกําหนดกรอบของการ
                           ้
แกว่งตัว หรื อแนวรับ แนวต้านของ sideway ได้ โดยมีขอสังเกตดังนี
        1. กรณี Ln < Hn หรื อ L1 < H1 รู ปแบบทีราคาเพิมสู งขึน เรี ยก sideway up ถ้าสามารถ
                      ็
เบรกกรอบแนวต้านบนของ sideway ไปได้กจะกลายเป็ น Up trend
        2. กรณี Ln > Hn หรื อ L1 < H1 เรี ยก sideway down ถ้าสามารถเบรกกรอบแนวรับล่าง
          ็
ของ sideway ไปได้กจะกลายเป็ น down trendcway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                   5


ขนาดของแนวโน้ ม
                             ้
     จริ งแล้วการมองแนวโน้มหรื อการมองกราฟราคาหุ นสามารถมองได้หลายกรอบเวลา (Time
Frame, TF) ซึ งล้วนแต่ มีขึนเพือวัตถุประสงค์หรื อกลยุทธการลงทุนทีแตกต่างกันไป การเก็งกําไรหรื อ
                ํ
การล่าส่ วนต่างของราคาไม่จาเป็ นต้องเล่นสันแบบทีหลายคนเข้าใจเสมอไป
                 ํ     ั
     แนวโน้มเป็ นตัวบ่งชีสาคัญทีใช้ได้ทงในรู ปแบบ day trade ทีใช้ TF ระดับนาที ,week trade นัก
                           ั
เก็งกําไรแบบรายสัปดาห์กลาง หรื อ month trade ทีดูกนในระดับเดือนแบบเก็งกําไร EPS รายไตรมาสก็
                        ั        ั
มี เพราะหัวใจสําคัญคือ เมือรู ้แนวโน้มทําให้รู้จงหวะของคลืน รู ้จงหวะราคาทีควรซื อ ดังนันมันย่อมได้
ราคาหุ ้นทีดีกว่าเดินดุ่มๆลุยไปซื อ ในวันทีตลาดทํา New High เป็ นไหนๆใช่ไหมครับ ?
     ดังนันผมของแบ่งกลุ่มของแนวโน้มตามขนาดของกรอบเวลาหรื อ Time Frame คราวๆดังนี
                                      ้
1. แนวโน้ มใหญ่ คือ เส้นแนวโน้มราคาทีระดับ 120 วันขึนไป เป็ นกรอบทีใช้ขอมูลราคาเพือดูแนวโน้ม
               ้
ระดับใหญ่ ภาพรวมเหมาะผูลงทุนถือหุ ้นระยะยาว
    ภาพแนวโน้มใหญ่ระดับ 3 เดือน กราฟแท่งเทียน 3 เดือน เพือลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความ
                                ้
ผันผวนระหว่างแนวโน้มจะน้อย เหมาะนักลงทุนระยะยาว ทีต้องการถือหุ น เพือหากําไรจากส่ วนต่าง
                     ั
ของราคาทีสะท้อนจากการเติบโตของกิจการบริ ษทแท้จริ ง
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                 6


                                   ้
2. แนวโน้ มรอง คือ เส้นแนวโน้มราคาทีระดับ 30 - 120 วัน เป็ นกรอบทีใช้ขอมูลราคาเพือดูแนวโน้ม
ระดับรอง ภาพแนวโน้มทีสะท้อนความเป็ นไปในระดับเดือน
    ภาพแนวโน้มรองระดับ เดือน ใช้กราฟแท่งเทียน 1 เดือน เพือลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความ
                                  ้
ผันผวนระหว่างแนวโน้มจะเพิมมากขึน ตามสภาพของปั จจัยทีมีผลต่อราคาหุ นในแต่ละเดือน
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                  7


                                  ้
3. แนวโน้ มกลาง คือ เส้นแนวโน้มราคาทีระดับ 7-30 วัน เป็ นกรอบทีใช้ขอมูลราคาเพือดูแนวโน้ม
ระดับกลาง ภาพแนวโน้มทีสะท้อนความเป็ นไปในระดับกรอบสัปดาห์ สามารถติดตามการ
            ้
เปลียนแปลงของราคาหุ นทีใกล้ชิดขึน ระดับสัปดาห์
จากภาพแนวโน้มกลางระดับ สัปดาห์ ใช้กราฟแท่งเทียน 1 สัปดาห์ เพือลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่า
ความผันผวนระหว่างแนวโน้มจะยิงเพิมมากขึน ในแนวโน้มใหญ่ มีแนวโน้มย่อย sideway ปนอยูดวย  ่ ้
  ํ           ้
แต่สาหรับนักเก็งกําไรทีไม่ตองการถือหุ ้นยาว หรื อต้องการสลับตัวเล่นก็จะพบว่า การมองแนวโน้ม
ระยะกลาง จะทําให้มีทางเลือกมากขึน

                                        ้
4. แนวโน้ มย่ อย คือ เส้นแนวโน้มราคากรอบเวลาระดับ นาที ถึง วัน เป็ นกรอบทีใช้ขอมูลราคาเพือดู
แนวโน้มระดับย่อยภาพแนวโน้มทีสะท้อนความเป็ นไปในระดับวัน ใกล้เคียงสถานการณ์จริ ง แต่มี
ความผันผวนของแนวโน้มสู ง แต่เป็ นทีนิ ยมในการเก็งกําไรระยะสันเพราะมี ช่วงเวลาให้เล่นรอบซํา
มาก ทีสําคัญกรณี เกิดปั ญหากับตลาดแบบทีคาดการณ์ไม่ถึง แนวโน้มจะมีความไวในการสะท้อนเหตุ
ปัจจัยได้รวดเร็ ว ส่ งผลให้นักลงทุนสามารถบริ หารความเสี ยงด้วยการถือเงินสดหรื อการทํา hedging ได้
ทันถ่วงที
cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                               8
จากภาพแนวโน้มย่อยระดับ วัน ใช้กราฟแท่งเทียน วัน เพือลากเส้นแนวโน้ม จะพบว่าความผันผวน
ระหว่างแนวโน้มจะยิงเพิมมากขึน มีหลายแนวโน้มประกอบกันอยู่ ครบทุกรส เป็ นความผันผวนที เรา
                                    ั
สามารถใช้แนวโน้มเป็ นตัวสังเกตการณ์เคลือนทีของราคาได้ อย่างเป็ นปั จจุบนทีสุ ด

สรุป
  - แนวโน้มราคาเป็ นสิ งสําคัญในการกําหนดจังหวะการลงทุน นักลงทุนควรอ่านแนวโน้มให้ออก
   ก่อนทีจะลงทุน เพือเลือกกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสม
  - แนวโน้มมีหลายกรอบเวลา Time Frame ซึงการมองแต่ละกรอบเวลามีแนวโน้มทีต่างกันการ
                          ้
   พูดถึง แนวโน้มย่อมมีการกําหนดกรอบเวลาไว้ดวย ทีสําคัญการเลือกกรอบเวลาทีเหมาะสมใน
   ระบบเทรด เป็ นหัวใจสําคัญในการลงทุน
                     ้
  - การลากเส้นแนวโน้มสามารถทําได้ดวยการใช้เส้นตรงเชือมจุดสู งสุ ดหรื อตําสุ ด หรื ออาจจะใช้
                        ํ
   ค่าเฉลียเคลือนที ในการโมเดลแนวโน้มก็ทาได้เช่นกัน
                             ่
  - กรณี ใช่ค่าเฉลียเคลือนที ใช้กรอบเวลาระดับวัน แต่ใช้คาเฉลียเคลือนทีในพารามิเตอร์จานวน
                                           ํ
   วัน ตามขนาดแนวโน้มทีต้องการcway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                  9
  - การลงทุนในแต่ละแนวโน้มมีกลยุทธ์ของระบบเทรดทีต่างกัน ดังนันนักลงทุนทีต้องการเล่น
   กันความผันผวน ย่อมต้องเข้าใจความผันผวน เข้าใจจังหวะของคลืนราคา และหาเครื องมือที
   เหมาะสมในแต่ละแนวโน้มนันๆเพือนํามาใช้ลงทุนต่อไป
                              ํ
  - The Trend is your Friend ถ้าคิดเก็งกําไร แล้วคุณไม่มีกาลังพอจะสร้างแนวโน้มราคา จงอย่า
   สวนแนวโน้ม เพราะแนวโน้มเกิดจาก demand และ supply ทังตลาด การเอาชนะด้วยการทัด
   ทานแนวโน้มจึงไม่ใช่เรื องง่าย
  - สัญญาณซื อ ในแนวโน้มขาขึนมักจะแน่นอนและแม่นยํากว่า สัญญาณซื อในแนวโน้มขาลง
  - สัญญาณขาย ในแนวโน้มขาลงมักจะแน่นอนและแม่นยํากว่า สัญญาณขายในแนวโน้มขาขึน
  - แนวโน้ม Sideway ต้องระวัง false signal และด้วยความผันผวน กับการแกว่ง การลงทุนต้อง
   ระมัดระวังและใช้เครื องมือทีไวต่อการผันผวนเช่น oscillator indicator
                                   ํ
  - แนวโน้มขาขึนใน ระยะย่อยระดับ วัน – สัปดาห์ มีตลอดทังปี ไม่จาเป็ น ไม่แน่ ใจจงอย่าเสี ยง
   ขยันเก็งกําไรใน Sideway
             ํ
  - การใช้แนวโน้มไม่จาเป็ นต้องคาดเดาอนาคต เสมอไป แต่เราสามารถใช้แนวโน้มเพือสังเกต
   พฤติกรรมของหุ ้น ทีมีผลต่อแนวรับ แนวต้าน ได้เช่นกัน
  - ปริ มาณซื อขายสามารถหาแนวโน้มได้เช่นเดียวกับราคา และปริ มาณซื อขาย คือตัวยืนยัน
   คุณภาพของแนวโน้ม

cway-investment by chaipat ncm.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบืองต้น                                  10


  หมายเหตุ
  - เอกสารฉบับนี ไม่ใช้เอกสารวิชาการ ไม่สามารถนําไปอ้างอิง ผูเ้ ขียนเขียนจากประสบการณ์การ
               ั
  ลงทุนและการเรี ยนรู ้ วิจยจากตัวผูเ้ ขียน เพือเผยแพร่ แนวคิดและองค์ความรู ้ การนําไปใช้ควรศึกษา
                ิ
  เพิมเติมให้เข้าใจท่องแท้ยงขึน
  - ผูเ้ ขียนไม่รับผิดชอบต่อการกําไรหรื อขาดทุนของผูลงทุนทีได้อ่านบทความนี เพียงแต่ขอเป็ นส่ วน
                             ้
  หนึ งในการจุดประกายการค้นคว้าและเรี ยนรู ้ให้เกิดขึน ในตัวผูอ่านต่อไป
                                 ้
           ่
  - บทความนีอยูภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ Creative common (CC) ลิขสิ ทธิ ของ cway-investment
  ขอสงวนสิ ทธิ การทําซําหรื อการจําหน่ายเชิงการค้า
cway-investment by chaipat ncm.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2438
posted:7/1/2011
language:Thai
pages:10