Cerere pentru eliberarea actului de identitate by alexiuandrei

VIEWS: 524 PAGES: 2

									F.E.I.P. ..................................................................................           APROB
                  (oraş/sector/comună)
Judeţul ...................................................................................  Şeful formaţiunii................................


    CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
                 Cod numeric personal – C.N.P.
                                               S   A  A   L    L   Z    Z   N    N   N  N   N  C

                   Nume
Subsemnatul:
                   Prenume

                   Tata
Prenume părinţi
                   Mama
Sex                             M             F            Religia

                   Mun./oraş/sector/comună/sat
Loc şi dată naştere
                   Judeţ                                Dată naştere: An              luna     zi
                   Mun./oraş/sector/comună
Domiciliu declarat          Strada/sat
(conform art. 27 din Legea
105/1996)              Nr.              Bl.             Sc.            Etj.               Apt.
                   Judeţ                                  Tel.
                   Mun./oraş/sector/comună
Domiciliu anterior          Strada/sat
(numai pentru cei care îşi
schimbă domiciliul)         Nr.              Bl.            Sc.              Etj.             Apt.
                   Judeţ                                   Tel.
Nume anterior
Stare civilă                 Necăsătorit(ă)           Căsătorit(ă)             Divorţat(ă)              Văduv(ă)
Naţionalitate                Română          Alta şi anume..............................................................
Situaţie militară              Cadru activ          Recrut              Rezervist *               Fără obligaţii militare
Ultima şcoală absolvită       …………………………………………………………………………………………………………..
Ocupaţia actuală
                   …………………………………………………………………………………………………………..
(meseria, funcţia)

Copii minori             Nr.       Nume şi prenume              Data naşterii           Localitatea şi judeţul de naştere
(sub 14 ani),
                    1.
cu care
locuiesc împreună            2.
                    3.
                    4.
                    5.
                    6.

   ˘
Rog sa mi se elibereze actul de identitate pentru motivul:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*) După caz, se înscrie In caseta deschisă cifra 3 pentru ofiţer,                        Se completează în interiorul chenarului cu:
 4 pentru maistru militar, 5 pentru subofiţer şi 6 pentru gradat-soldat.                     • cifre   – în casetele deschise;
                                                         • semnul x  – într-o singură casetă închisă,
                                                                 potrivit răspunsului corect;
  ˘
Semnatura**                                                    • text/cifre – cu litere mari, în spaţiile
                                                                 rezervate sau menţionate cu
                                                                 linii punctate.
Data:   An           luna       zi

**) Se semnează în faţa lucrătorului de la evidenţa populaţiei.
                        NU SE COMPLETEAZĂ DE SOLICITANT
DOCUMENTELE PREZENTATE POTRIVIT LEGI 105//1996, ART. 11, CU CARE SE FACE DOVADA, DUPĂ CAZ,
   A NUMELUI, STĂRII CIVILE, CETĂŢENIEI ROMÂNE, DOMICILIULUI Şl A SITUAŢIEI MILITARE:
Act de identitate              B.I.* )/A.I.* )/C.I.* )/C.I.P.*)                 Serie                       Nr.
                                                               Data
                       Serie .......................... Nr. .....................................  eliberării:  An            luna       zi
Certificat de naştere            Localitate .......................................................Judeţ ...........................................................................
                       Înregistrat în Registrul stării civile la:            Nr. ..................................................... An
                                                               Data
                       Serie .......................... Nr. .....................................  eliberării: An           luna        zi
Certificat de căsătorie           Localitate .......................................................Judeţ ...........................................................................
                       Înregistrat în Registrul stării civile la:             Nr. ..................................................... An

Hotărâre de divorţ              Nr. ............................................................................. Data:  An           luna        zi
(definitivă)                 Localitate .......................................................Judeţ ...........................................................................
                       Denumire ...........................................................................................Nr. ...........................................
Act de spaţiu
                       Emitent ......................................................................... Data: An             luna        zi
Document de evidenţă
                           Adeverinţă de recrutare                                Livret militar
militară

Act de identitate al
unuia din părinţi
                         )   )   )
                       B.I.* /A.I.* /C.I.* /C.I.P.*
                                     )                   Serie                       Nr.
(pentru minori)
                       Denumire ...........................................................................................Nr. ...........................................
Alte documente **'
                       Emitent ......................................................................... Data: An             luna        zi
)
* Se barează cu o linie ceea ce nu corespunde.
 )
** Pentru repatriere, dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române etc.
Formaţiunea de evidentă informatizată a persoanei ................................................................................................ Cod
Înregistrat cererea la Nr. ............................................................................................. Data: An                 luna        zi
Certific identitatea persoanei şi exactitatea datelor
..................................................................            ...............................................
                  (nume şi prenume)                           (semnătura)                          Cod: ..................

Preluat imaginea              Nr. .................................................................................... Data: An           luna        zi
..................................................................             ...............................................
                  (nume şi prenume)                            (semnătura)                         Cod: ..................

Actualizat baza de date şi procesat datele                                             Data: An            luna         zi
pentru cartea de identitate
..................................................................            ...............................................
                  (nume şi prenume)                            (semnătura)                         Cod: ..................

Eliberat         C.I.* )/ B.I.*)                   Seria                       Nr.
             A.I.* )/ C.I.*) provizorie              Seria                       Nr.
             Valabilitate                     De la data:                    An            luna         zi
                                       Până la data:                 An              luna         zi
..................................................................          ...............................................
                  (nume şi prenume)                           (semnătura)                         Cod: ..................
Data: An              luna        zi

								
To top