SDP_1 by amranaris

VIEWS: 584 PAGES: 22

									    TAJUK 1:
SENI DALAM PENDIDIKAN
    Disediakan oleh:
    AMRAN BIN ARIS
 Jabatan Kajian Sosial IPG KPM
KONSEP DAN LATAR BELAKANG
Pengenalan
• Merangkumi bidang-bidang seperti muzik,
 teater, puisi, tarian, seni visual, fotografi
 dan sebagainya.
• Subjek ini hanya menyentuh bidang Seni
 Visual, Muzik dan Pergerakan
• Konsep irama, warna dan ruang boleh
 dicapai melalui aktiviti penerokaan,
 pengalaman dan ekspresi
      Perbincangan
1. Apabila aktiviti-aktiviti Seni Dalam
  Pendidikan diintegrasikan dengan subjek
  lain, apakah yang boleh berlaku kepada
  proses pembelajaran?
2. Bagaimanakan integrasi ini memberi
  kesan kepada perkembangan
  menyeluruh kanak-kanak?
1.1 Konsep dan Latarbelakang
• SDP meningkatkan perkembangan insan
 dan minda secara holistik
• SDP membantu meningkatkan kreativiti
 dan ekspresi kendiri
• SDP membantu membina keupayaan
 untuk menangani perubahan pesat yang
 sedang berlaku.
• Menurut ahli kognitf dan ahli teori
 konstruktivisme – kanak-kanak membina
 pengetahuan secara aktif.
• Pembelajaran secara aktif dan interaksi
 sosial digalakkan dalam persekitaran yang
 selamat.
• Pembelajaran dicapai melalui aktiviti
 meneroka, eksperimen, dan mengolah
 bakat.
• Seni membolehkan pelajar meluahkan
 idea secara bebas dan kreatif.
         Aktiviti
• Dengar lagu ini.
1. Hasilkan sebuah lukisan mengikut daya
  kreativiti dan imiginasi anda.
2. Fikirkan suatu gerak kreatif yang boleh
  dilakukan berpandukan iringan lagu.
Kepentingan SDP Untuk Sekolah
Rendah
• Melalui aktiviti Seni Visual, Muzik dan
  Pergerakan kanak-kanak:
1. menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri
  dan kecerdasan pelbagai.
2. Melibatkan diri dalam pembelajaran
  secara aktif dan menyeronokkan.
3. Integrasi SDP dengan m/pelajaran lain
  membantu imbangan perkembangan
  otak kiri dan kanan.
4. Aktiviti Seni Visual, Muzik dan
  Pergerakan menghubungkaitkan semua
  benda alam - membantu mengaktifkan
  pembelajaran dan pemindahan
  pembelajaran.
 Faedah Seni di Sekolah Rendah
1. Keyakinan diri dan kemahiran belajar.
2. Memperkembangkan kemahiran
  meneroka, pengalaman dan ekspresi.
3. Menggalakkan pembelajaran seumur
  hidup.
4. Belajar cara belajar
5. Hubungkait, gerak hati, celik akal dan
  kecerdasan “Lateral Leaps”
      Perbincangan
Mengapa Seni dalam pendidikan?
Bincangkan dari aspek:
• Teori pembelajaran
• Model pengajaran dan pembelajaran
• Asas-asas bidang seni
• Teori mengenai keperluan kanak-kanak
        Refleksi

•  Teori Konstruktivisme
•  Teori Kecerdasan Pelbagai
•  Teori Behaviorisme Sosial
•  Teori Perkembangan
•  Teori Otak Kiri Otak Kanan
•  Teori Pemperosesan Maklumat
    Teori Kontruktivisme
• Manusia belajar secara aktif dengan ilmu
 yang didapati bermakna kepada dirinya
 (actively construct knowledge that they
 find personaly meaningful).
 Aktiviti dan kandungan Seni yang
 melibatkan warna, bentuk, ruang, muzik,
 pergerakan memudahkan kanak-kanak:
• Menghubungkaitkan ilmu baru dengan
 pengetahuan sedia ada diri sendiri.
• Mengatur susun maklumat dan
 pengetahuan baru.
• Melibatkan diri dalam menghasilkan
 sesuatu mengenai ilmu baru dengan
 bentuk ekspresi sendiri
• Memberi gambaran mengenai
 pengetahuan baru dengan berbagai cara
 dan bentuk.
• Menyampaikan pengetahuan baru melalui
 repretasi dan persembahan.
• Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti
 lanjutan
  Aktiviti dan pendekatan Seni yang
  melibatkan penerokaan, manipulasi
  bahan, inkuiri penemuan, penghasilan dan
  ekspresi, membantu kanak-kanak:
•  Membina ilmu baru dan ilmu abstrak dari
  bahan konkrit.
•  Membuat pemerhatian.
•  Melibatkan deria mengikut keperluan
  kanak-kanak.
•  Menggunakan imaginasi dan fantasi diri.
 Aktiviti, kandungan dan pendekatan Seni
 melibatkan pembelajaran kecerdasan
 emotif dan pengalaman langsung juga
 mudah direka untuk memberi peluang
 kepada kanak-kanak:
• Berinteraksi dengan bahan, subjek dan
 hasil.
• Berinteraksi dengan orang lain dalam
 proses penghasilan/penyampaian
• Mendapat maklumbalas dari orang lain
• Bekerjasama dengan orang lain dalam
 proses penghasilan karya
• Mengelakkan perlakuan yang tidak
 diingini.
• Mengekalkan perlakuan yang diingini
    Percambahan Minda
  Fikirkan bagaimana aktiviti SDP di atas
  mempunyai kaitan dari segi:
1. Memudahkan proses untuk membina
  ilmu yang bermakna kepada kanak-
  kanak.
2. Memberi peluang untuk kanak-kanak
  melibatkan pelbagai kecerdasan.
3. Belajar dengan memerhati perlakuan
  orang lain.
4. Pembelajaran berlaku secara optima
  apabila melibatkan otak kiri dan otak
  kanan secara seimbang.
5. Pembelajaran secara koperatif
6. Pengetahuan disimpan dalam memori
  jangka panjang.
7. Perkembangan seimbang dan
  menyeluruh.
 Matlamat Seni dalam pendidikan:
• Membantu perkembangan menyeluruh
 dan seimbang dari segi JERI sejajar
 dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
• Mendatangkan kebaikan kepada
 masyarakat dengan cara mempelajari cara
 orang lain berfikir, bekerja dan ekspresi
 diri serta membuat keputusan dalam
 pelbagai situasi (kefahaman situasi)
• Merangsangkan kreativiti untuk melakukan
 sesuatu dan menyedari bahawa
 pembelajaran menyeronokkan.
• Integrasi Seni dengan subjek lain
 melengkapkan perkembangan otak kiri
 dan otak kanan.
• Menggerakkan kanak-kanak belajar
 secara aktif.
 Matlamat mata pelajaran SDP:
• Menyediakan guru permulaan sekolah
 rendah dengan pengetahuan dan
 kemahiran untuk mengintegrasikan
 aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan
 dalam proses pengajaran dan
 pembelajaran pelbagai bidang mata
 pelajaran lain.

								
To top