MODU_ 3793 – MODEL AQ-180 by malj

VIEWS: 114 PAGES: 7

									  INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ:
                                  3793
                         DOTYCZY M.IN. MODELU:
                                AQ-180

Operacje związane z naciskaniem przycisków zegarka przedstawione są w instrukcji na rysunkach za pomocą odpowiednich liter.
OGÓLNE WSKAZÓWKI
* Przełączanie trybów zegarka realizuje się za pomocą przycisku B. Po wykonaniu operacji w dowolnym trybie (z wyjątkiem
przycisku C) naciśnięcie przycisku B powoduje powrót do trybu Timekeeping.
* Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku C powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.
TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)
Zegarek zapewnia oddzielne cyfrowe i analogowe naliczanie czasu. Oba wskazania czasu (cyfrowe i analogowe) są od siebie
niezależne i konieczne jest ich oddzielne ustawienie.
* Naciskanie przycisku A w trybie Timekeeping powoduje przełączenie pomiędzy następującymi dostępnymi formatami
wyświetlacza zegarka:
Cyfrowe wskazanie godziny i daty
Dla ustawienia i wyświetlania bieżącego wskazania godziny i daty należy skorzystać z trybu Timekeeping. Podczas ustawiania
cyfrowego wskazania godziny, możliwe jest również skonfigurowanie ustawień dla czasu letniego (DST).

Kroki ustawienia cyfrowego wskazania godziny i daty:
              1. W trybie Timekeeping przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu, aż zaczną migać cyfry
               sekund, co wskazuje na aktywność ekranu ustawienia.
              2. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie migania w następującej kolejności:3. Gdy ustawienie, które należy zmienić miga, zmienić je korzystając z przycisków C i D:
     Wyświetlacz   Aby zrobić to:              Wykonać to:
     50        Wyzerować wskazanie sekund        Nacisnąć przycisk D
     OFF       Dokonać przełączenia pomiędzy czasem   Nacisnąć przycisk D
             letnim (DST) (ON) a standardowym (OFF)
     P10:08      Zmienić godzinę lub minuty
     2005       Zmienić rok                Naciskać przyciski D (+) lub C (-)
     6-30       Zmienić miesiąc lub dzień miesiąca

4. W celu wyjścia z ekranu ustawienia należy nacisnąć przycisk A.
* Wyzerowanie sekund (bez zmieniania ustawień godziny, minut czy czasu letniego) powoduje automatyczne przestawienie
analogowej wskazówki minutowej. W przypadku przestawienia godziny, minut czy czasu letniego, konieczne jest skorzystanie z
procedury „Aby ustawić analogowe wskazanie czasu”.
* Szczegóły dotyczące ustawienia czasu letniego są zamieszczone w rozdziale „Czas letni (DST)”.
* Wyzerowanie sekund w czasie, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59, powoduje wyzerowanie wskazania oraz dodanie
jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.
* Dzień tygodnia jest wyświetlany automatycznie, w zależności od ustawienia daty (rok, miesiąc, dzień miesiąca).
* Rok można ustawić w zakresie od 2000 do 2099.
                             MODUŁ 3793                             2

* Wbudowany kalendarz uwzględnia różne długości miesięcy oraz lata przestępne. Po jednokrotnym ustawieniu daty nie ma potrzeby
powtarzania tej czynności w przyszłości, chyba że po wymianie baterii.

Aby przełączyć wskazanie czasu (12h/24h)
Naciskanie w trybie Timekeeping przycisku D powoduje przełączanie pomiędzy 12-godzinnym (na wyświetlaczu obecne są
oznaczenia „A” lub „P”) a 24-godzinnym wskazaniem czasu.
* Gdy wybrany jest format 12-godzinny, dla godzin przedpołudniowych na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „A”, natomiast dla
godzin popołudniowych na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „P”.
* W przypadku 24-godzinnego wskazania czasu, wskaźniki „A” oraz „P” nie są wyświetlane.
* Wybrane w trybie Timekeeping ustawienie formatu wskazywania czasu (12h/24h) dotyczy wszystkich trybów pracy zegarka.

Ustawienie czasu letniego (DST)
Czas letni przesuwa ustawienie czasu automatycznie o jedną godzinę wprzód w stosunku do czasu standardowego. (Należy pamiętać,
że nie wszystkie kraje, czy też regiony, korzystają z czasu letniego).

Przełączanie pomiędzy czasem standardowym a letnim
              1. Przytrzymać w trybie Timekeeping wciśnięty przycisk A do czasu, aż zaczną migać cyfry
                sekund (wskazuje to na aktywność ekranu ustawienia).
              2. Nacisnąć jeden raz przycisk B w celu wyświetlenia ekranu ustawienia czasu letniego.
              3. Naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy czasem letnim (ON)
                a standardowym (OFF).
              4. Nacisnąć przycisk A w celu wyjścia z ekranu ustawienia.
              *Jeśli czas letni jest załączony, na wyświetlaczu zegarka widoczny jest wskaźnik DST (dotyczy
              trybów Timekeeping, Alarm oraz Hand Setting).
Ustawienie analogowego wskazania godziny
Jeżeli czas pokazywany przez analogowe wskazówki nie odpowiada czasowi na wyświetlaczu cyfrowym należy:
               1. Wejść w tryb Hand Setting (ustawienie wskazówek) – należy będąc w trybie Timekeeping
                 nacisnąć sześć razy przycisk B.
               2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do momentu, aż bieżące cyfrowe wskazanie godziny
                 zacznie migać, co wskazuje na aktywność ekranu ustawienia wskazówek.
               3. Naciskać przycisk D dla przesuwania analogowych wskazówek wprzód co 20 sekund.
               * Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku D powoduje szybsze przesuwanie wskazówek.
* Jeśli wskazówki muszą zostać przesunięte o większy czas, nacisnąć równocześnie przyciski D i C – spowoduje to zablokowanie
trybu szybkiego przesuwania wskazówek, dzięki czemu oba przyciski można zwolnić. Szybkie przesuwanie wskazówek jest
kontynuowane do momentu naciśnięcia dowolnego przycisku. Do zatrzymania wskazówek dochodzi również po ich przesunięciu o
12 godzin lub w momencie uruchomienia alarmu (alarm codzienny, Sygnał Pełnej Godziny lub alarm odliczania).
4. W celu wyjścia z ekranu ustawienia nacisnąć przycisk A.
* Aby powrócić do trybu Timekeeping należy nacisnąć przycisk B.

TRYB TELEMEMO (BANK DANYCH)
              Tryb Telememo pozwala na zapamiętanie do 30 zbiorów danych zawierających nazwę lub
              nazwisko oraz numer telefonu. Zbiory są automatycznie sortowane w oparciu o znaki nazwy
              (nazwiska). Przywoływanie zbiorów danych następuje na zasadzie przewijania listy.
              * Zbiór trybu Telememo posiada pole nazwy oraz pole numeru.
              * Sortowanie zbiorów danych jest realizowane w oparciu o listę znaków z rozdziału „Lista
              znaków”.
              * Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale wykonuje się w trybie Telememo, do którego
              wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.


Aby stworzyć nowy zbiór danych w trybie Telememo
              1.  Aby wyświetlić ekran nowych danych należy będąc w trybie Telememo nacisnąć
                 równocześnie przyciski C i D.
              * Ekran nowych danych pokazuje „---„ co wskazuje, że pole nazwy nie zawiera żadnego tekstu.
              * Jeśli ekran nowych danych nie pojawia się, oznacza to, że pamięć jest pełna. Aby zapisać
              nowy zbiór danych, konieczne jest uprzednie skasowanie z pamięci jakiegoś innego zbioru
              danych.
              2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do momentu aż w polu nazwy pojawi się migający kursor
              „-„ co oznacza ekran ustawienia.

3. Korzystając z przycisków D i C zmieniać znak na pozycji kursora. Znaki zmieniają się w następującej sekwencji:* Wprowadzać można spacje, litery, symbole i cyfry. Pełna lista znaków jest przedstawiona w rozdziale „Lista znaków”.
                             MODUŁ 3793                                3

4. po wybraniu wymaganego znaku, należy nacisnąć przycisk B, aby przesunąć kursor w prawo.
5. Powtarzać kroki 3 i 4 do czasu wprowadzenia pełnej nazwy.
* Nazwa może mieć długość do 8 znaków.
               6. Po wprowadzeniu nazwy, nacisnąć przycisk B tyle razy, aż kursor przejdzie do obszaru numeru.
               * W polu nazwy kursor jest długi, natomiast w polu numeru krótki.
               * Pole nazwy ma miejsce na 8 znaków, tak więc aby dojść do pola numeru, należy nacisnąć przycisk B
               tyle razy, aż przejdzie się za ósmy znak.
               * Pole numeru ma miejsce na 16 cyfr. Naciskanie przycisku B tyle razy, aż kursor przejdzie poza 16
               cyfrę, powoduje jego powrót do pierwszego znaku pola nazwy.
7. Korzystając z przycisków D i C zmienić znak na pozycji kursora. Znaki zmieniają się w według poniższej sekwencji:
8. Po wybraniu wymaganego znaku, nacisnąć przycisk B w celu przesunięcia kursora w prawo.
9. Powtarzać kroki 7 i 8 do czasu wprowadzenia pełnego numeru.
* Numer może mieć długość do 16 znaków.
10. Aby zapamiętać wprowadzone dane i powrócić do ekranu zbioru danych trybu Telememo (bez kursora) należy nacisnąć przycisk A.
* Po naciśnięciu przycisku A dla zapamiętania danych, na wyświetlaczu przez około jedną sekundę miga nazwa, co sygnalizuje
operację sortowania.
* Pole nazwy musi posiadać jakąś wartość, w przeciwnym wypadku zapisanie takiego zbioru danych nie jest możliwe.

Aby przywołać zbiór danych w trybie Telememo
W celu przewijania danych należy naciskać przycisk D (+).
* Przewijanie zbiorów danych trybu Telememo powoduje wyświetlanie tylko nazw.
* Przełączanie pomiędzy polem nazwy a polem numeru realizuje się poprzez naciskanie przycisku A.
* Nazwa i numer są na wyświetlaczu przewijane od prawej do lewej. Pomiędzy ostatnim znakiem danego zbioru danych a pierwszym
następnego wstawiony jest separator ().
* Naciśnięcie przycisku D w czasie gdy wyświetlacz pokazuje ostatni zbiór danych trybu Telememo powoduje pojawienie się ekranu
nowych danych.

Aby dokonać zmiany w zbiorze danych w trybie Telememo.
Poprzez naciskanie przycisku D wybrać zbiór danych, które należy zmodyfikować.
Należy przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu ukazania się na wyświetlaczu kursora.
Korzystając z przycisku B przesunąć kursor na znak, który należy zmienić.
Korzystając z przycisków C i D zmienić żądany znak.
* Informacje dotyczące wprowadzania znaków nazwy (numeru) są przedstawione w kroku 3 procedur tworzenia nowego zbioru
danych w trybie Telememo (zobrazowane są powyżej).
Po zakończeniu edycji, w celu zapamiętania zmienionych danych oraz powrócenia do ekranu zbioru danych trybu Telememo nacisnąć
przycisk A.

Aby skasować zbiór danych w trybie Telememo
Należy w trybie Telememo wybrać (poprzez naciskanie przycisku D) zbioru danych, który należy skasować.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu, aż na ekranie ukaże się kursor.
Nacisnąć równocześnie przyciski C i D
* Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLR”, co sygnalizuje skasowanie zbioru danych. Po skasowaniu zbioru danych,
na wyświetlaczu pojawia się kursor (zegarek jest gotów do wprowadzenia nowych danych).
Wprowadzić nowe dane lub nacisnąć przycisk A jeśli chce się powrócić do ekranu zbioru danych trybu Telememo.

TRYB WORLD TIME (CZAS NA ŚWIECIE)
                 Tryb World Time pokazuje bieżąca godzinę dla 30 miast (29 stref czasowych) dookoła
                 świata.
                 * Wszystkie opisane w tym punkcie operacje wykonuje się w Trybie World Time,
                 do którego wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.
                              MODUŁ 3793                              4


Czas na świecie
Ustawienia godziny dla trybów Timekeeping oraz World Time są od siebie niezależne, dlatego konieczne jest wykonanie oddzielnych
ustawień. Zegarek jest wyposażony w wiele zaprogramowanych kodów miast – każdy z nich reprezentuje strefę czasową, w którym
dane miasto się znajduje.
* Zmiana ustawienia godziny dla jakiegokolwiek miasta w trybie World Time powoduje automatyczną zmianę ustawienia godziny
dla wszystkich pozostałych miast.
* Jeśli dana miejscowość nie jest ujęta wśród zaprogramowanych kodów miast, należy wybrać ten kod, który prezentuje strefę
czasową (np. BER (Berlin).
* Pełne informacje dotyczące kodów miast są zamieszczone w punkcie „Tabela kodów miast”.

Aby ustawić czas na świecie
                1.  W trybie World Time naciskać przycisk D dla przewijania dostępnych kodów miast.
                2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do momentu, aż zacznie migać ustawienie (ON/OFF) czasu
                   letniego (DST) dla czasu na świecie, co wskazuje na ekran ustawienia.
                3.  Naciskać przycisk B dla przesuwania migania w poniższej sekwencji (dla wybierania innych
                   ustawień):


                4. Gdy dane ustawienie miga, wówczas poprzez naciskanie przycisków D i C można je zmienić.
* Równoczesne naciśnięcie w czasie migania dowolnego ustawienia trybu World Time przycisków D i C powoduje zmianę
ustawienia godziny na bieżące ustawienie trybu Timekeeping.
* Gdy wybrane jest ustawienie czasu letniego (DST) (miga), wówczas naciskanie przycisku D powoduje przełączenie pomiędzy
czasem letnim (ON) a standardowym (OFF).
* Gdy wybrane jest ustawienie godzin lub minut (miga), aby je zmienić należy naciskać przyciski D (+) i C (-).
W celu wyjścia z ekranu ustawienia należy nacisnąć przycisk A.

Aby sprawdzić godzinę dla innego kodu miasta
Naciskanie przycisku D w trybie World Time powoduje przewijanie kolejnych kodów miast.

Aby przełączyć dla danego kodu miasta ustawienie czasu letniego
                 1. Korzystając z przycisku D w trybie World Time wybrać kod miasta, dla którego ma nastąpić
                  zmiana ustawienia czasu letniego.
                 2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do momentu, aż zacznie migać ustawienie (ON/OFF)
                  czasu letniego (DST) dla czasu na świecie, co wskazuje na ekran ustawienia.
                 3. Naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączenie pomiędzy czasem letnim (ON)
                  a standardowym (OFF).
                 4. W celu wyjścia z ekranu ustawienia należy nacisnąć przycisk A.
* Jeśli czas letni jest załączony, na wyświetlaczu zegarka widoczny jest wskaźnik DST.
* Powyższa operacja powoduje przełączanie czasu letniego dla wszystkich kodów miast równocześnie. Indywidualne zmienianie
ustawień czasu letniego (dla poszczególnych kodów miast) nie jest możliwe.

ALARMY
             Zegarek umożliwia ustawienie trzech niezależnych codziennych alarmów. Gdy alarm jest włączony,
             osiągnięcie ustawionego czasu powoduje wygenerowanie sygnału alarmowego. Jeden z alarmów to
             tzw. Alarm śpiocha, pozostałe dwa są alarmami jednorazowymi.
             Możliwe jest również ustawienie Sygnału Pełnej Godziny, co powoduje, że zegarek generuje sygnał
             dźwiękowy o każdej pełnej godzinie zegarowej.
             * Liczba alarmów wynosi cztery: dwa dla alarmów jednorazowych (AL1 i AL2), jeden dla alarmu
             śpiocha (SNZ) i jeden dla Sygnału Pełnej Godziny (SIG).
* Wszystkie opisane w tym punkcie operacje wykonuje się w trybie ALARM, do którego wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.

Aby ustawić czas uruchomienia alarmu
              1.  Będąc w trybie Alarm, w celu przewijania ekranów alarmu należy naciskać przycisk D, do
                 czasu osiągnięcia tego, który ma zostać ustawiony.
* Aby ustawić alarm jednorazowy, należy wyświetlić jeden z ekranów AL1 lub AL2. Aby ustawić alarm śpiocha należy wyświetlić
ekran SNZ.
* Alarm śpiocha jest powtarzany co 5 minut.
2. Po wybraniu alarmu, należy przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu, aż zacznie migać wskazanie godziny dla alarmu, co
sygnalizuje aktywność ekranu ustawienia (powoduje to automatyczne załączenie alarmu.
                            MODUŁ 3793                              5

3. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie migania pomiędzy wskazaniem godzin a minut.
4. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisków D (+) oraz C (-) umożliwia zmienianie jego wartości.
* Podczas ustawiania alarmu z wykorzystaniem 12-godzinnego formatu czasu, należy zwrócić uwagę na ustawienie pory dnia
(godzina po południu – wskaźnik „P”, godzina przed południem – wskaźnik „A”).
5. Nacisnąć przycisk A w celu wyjścia z ekranu ustawienia.

Obsługa alarmu
O ustawionej godzinie na około 10 sekund generowany jest sygnał dźwiękowy, niezależnie od tego, w jakim trybie zegarek się
znajduje. W przypadku alarmu śpiocha, alarm jest powtarzany do siedmiu razy co pięć minut (do czasu ręcznego wyłączenia lub
przełączenia za alarm jednorazowy).
* Operacje alarmu i Sygnału Pełnej Godziny są wykonane zgodnie z cyfrowym ustawieniem godziny w trybie Timekeeping.
* Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie dźwięku alarmu.
* Wykonanie jednej z poniższych operacji podczas 5-minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi alarmami śpiocha powoduje
anulowanie działania alarmu śpiocha.
  Wyświetlenie ekranu ustawienia trybu Timekeeping
  Wyświetlenie ekranu ustawienia alarmu śpiocha (SNZ).

Aby przetestować alarm
Dla usłyszenia sygnału alarmowego przytrzymać w trybie Alarm przycisk D.

Aby włączyć / wyłączyć alarm oraz Sygnał Pełnej Godziny
1. Naciskając przycisk D wybrać w trybie Alarm jeden z alarmów lub Sygnał Pełnej Godziny.
2. Naciskając przycisk A włączyć / wyłączyć wybrany alarm lub Sygnał Pełnej Godziny.
* Poniższe wskaźniki pojawiają się na wyświetlaczu gdy włączony jest alarm codzienny lub Sygnał Pełnej Godziny. Wskaźniki te
znikają, gdy odpowiadające im funkcje są wyłączone.
* Powyższe wskaźniki załączenia pojawiają się na wyświetlaczu we wszystkich trybach.
* Uruchomienie dźwięku alarmu powoduje dodatkowo miganie na wyświetlaczu zegarka wskaźnika jego załączenia.
* Wskaźnik załączenia alarmu śpiocha miga podczas 5-minutowych przerw pomiędzy jego kolejnymi uruchomieniami.

TRYB COUNTDOWN TIMER (TIMER ODLICZANIA)
               Timer odliczania można ustawić w zakresie od 1 minuty do 24 godzin. Po osiągnięciu w czasie
               odliczania zera, zegarek generuje dźwięk alarmu.
               * Wszystkie opisane w tym rozdziale operacje wykonuje się w trybie Countdown Timer, do
               którego się wchodzi poprzez naciskanie przycisku B.Aby ustawić Timer Odliczania
1. Będąc w trybie Countdown Timer, przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu, aż zacznie migać wskazanie godzin dla timera
odliczania, co sygnalizuje aktywność ekranu ustawienia.
2. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie migania pomiędzy wskazaniem godzin a minut.
3. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisków D (+) oraz C (-) umożliwia zmienianie jego wartości.
* Aby wyspecyfikować czas odliczania równy 24 godzinom, należy ustawić wartość 0:00.
4. W celu wyjścia z ekranu należy nacisnąć przycisk A.

Korzystanie z timera odliczania
               Naciśnięcie przycisku D w trybie Countdown Timer powoduje uruchomienie odliczania.
               * Po osiągnięciu końca odliczania, na 10 sekund lub do czasu naciśnięcia dowolnego przycisku
               zostaje generowany dźwięk alarmu. Odliczanie zatrzymuje się i po zakończeniu dźwięku
               alarmowego licznik odliczania wraca do swojej pierwotnej wartości.

* Gdy odliczanie jest aktywne, naciśnięcie przycisku D powoduje jego wstrzymanie. Ponowne naciśnięcie przycisku D powoduje
wznowienie odliczania.
*Aby całkowicie zakończyć operację odliczania, najpierw należy je wstrzymać (poprzez naciśnięcie przycisku D), a następnie
nacisnąć przycisk A. Powoduje to przywrócenie wartości startowej odliczania.
* Operacja odliczania jest kontynuowana nawet po wyjściu z trybu Countdown Timer.
                                              MODUŁ 3793                   6


TRYB STOPWATCH (STOPER)
                      Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasów oraz dwóch finiszów.
                      * Zakres pomiaru czasu i wyświetlania stopera to 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekundy.
                      * Stoper kontynuuje naliczanie czasu, zerując wskazanie po osiągnięciu swojego limitu, aż do
                      czasu jego zatrzymania.
                      * Stoper kontynuuje naliczanie czasu nawet po wyjściu z trybu Stopewatch.
                      * Wyjście z trybu Stopwatch gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony międzyczas powoduje
                      wyzerowanie wskazania oraz powrót do pomiaru upływu czasu.
                      * Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale wykonuje się w trybie Stopwatch, do którego
                      wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.
    a) upływ czasu

     D            D         D            D           A
     Start          Stop     Wznowienie         Stop        Wyczyszczenie

    b) międzyczasy
     D            A         A            D           A
     Start       Podział czasu  Zwolnienie podziału      Stop        Wyczyszczenie

    c) międzyczasy i dwa finisze
      D           A         D           A           A
     Start   Podział czasu          Stop      Zwolnienie podziału    Wyczyszczenie
         1 zawodnik kończy bieg.     2 zawodnik     Wyświetlenie czasu
          Wyświetlenie czasu      kończy bieg.    drugiego zawodnika.
         pierwszego zawodnika
DODATKOWE WSKAZÓWKI
Funkcja automatycznego powrotu
* Jeśli w trybie Telememo, Alarm lub Hand Setting zegarek będzie pozostawiony bez obsługi przez około 2-3 minuty, wówczas
następuje automatyczny powrót do trybu Timkeeping.
* Jeśli przez około 2-3 minuty zegarek będzie pozostawiony z migającymi znakami lub kursorem wówczas zegarek automatycznie
zapisuje wszystkie dokonane do tego czasu ustawienia i wychodzi z ekranu ustawienia.
* Przytrzymanie przez około 1 sekundę wciśniętego przycisku B powoduje bezpośrednie przejście do trybu Timekeeping. Operacja ta
nie funkcjonuje, gdy na wyświetlaczu zegarka aktywny jest ekran ustawień.

Przewijanie
Przyciski C i D w różnych trybach oraz w obrębie różnych wyświetlaczy ustawiania służą do przewijania wyświetlanych danych. W
większości przypadków dłuższe przytrzymanie przycisków C i D podczas operacji przewijania umożliwia przyśpieszenie tej operacji.

Ekrany początkowe
Po wejściu w tryb Telememo, World Time lub Alarm, na wyświetlaczu jako pierwsze pojawia się dane oglądane jako ostatnie przed
wyjściem z danego trybu.

Tryb World Time
* Bieżąca godzina dla wszystkich miast trybu World Time jest wyznaczana zgodnie z różnicami czasów dla tych miast w stosunku do
czasu GMT (Greenwich Mean Time). Operacja ta jest realizowana w odniesieniu do ustawienia godziny dla miasta użytkownika
(czyli czasu lokalnego) w trybie Timekeeping.
* Światowy standard pomiaru czasu UTC (skrót od „Universal Time Coordinated”) jest oparty na pomiarach za pomocą bardzo
precyzyjnych zegarów atomowych, których dokładność mieści się w mikrosekundach. Aby utrzymać czas UTC w synchronizacji z
ruchem obrotowym Ziemi, co jakiś czas dodawane są lub odejmowane pojedyncze sekundy. Punkt odniesienia dla czasu UTC leży w
Greenwich w Anglii.

Środki ostrożności dotyczące podświetlania
Światło, które podświetla tarczę zegarka korzysta z dwóch diod świecących (LED) oraz panela świetlnego, co umożliwia jej łatwy
odczyt również w całkowitej ciemności. Aby podświetlić tarczę zegarka na ok. 1 sekundę należy w dowolnym trybie (z wyjątkiem
sytuacji, gdy na wyświetlaczu obecny jest ekran ustawienia) nacisnąć przycisk C.
* Podświetlenie może być słabo widoczne w bezpośrednim świetle słonecznym.
* Podświetlenie wyłącza się automatycznie w czasie działania alarmu.
* Częste korzystanie z podświetlania skraca żywotność baterii.
           MODUŁ 3793  7LISTA ZNAKÓW
TABELA KODÓW MIAST

								
To top