___________________ CEO __________

Document Sample
___________________ CEO __________ Powered By Docstoc
					                                    ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ขั้ น สู ง แ ล ะ มื อ อ า ชี พ
                                    เนื่องจากภาระเชิงนโยบายที่เป็นวาระ
                                                        ไมตรี อินทุสุต
                                                  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
     มีผู้ถามอยู่เสมอว่าการทางานในระดับจังหวัดที่
วาดหวังน่าจะเป็นอย่างไร จะบริหารอย่างไรให้เกิดผล
ค น ดี อ ง ค์ ก ร ดี ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ป ไ ด้ ดี         แห่งชาติและเชิงนโยบาย (Agenda Based) มีอยู่มาก
โดยบอกว่ า ขอให้ ใ ช้ เ วที รั ก คิ ด รั ก คน รั ก งาน         กับงานของส่วนราชการ (Function Performance)
เป็ นสื่อกลาง ผมขอวาดกรอบความคิ ดเพี ย งสั้น ๆ             จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ก ร ม ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ก ติ
ให้ทราบและเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้                    และงานริ เ ริ่ ม ในจั ง หวั ด (Area       Initiative)
                                    ที่ ค่ อ น ข้ า ง ม า ก เ ช่ น กั น ป ร ะ ก อ บ กั บ ผ ว จ .
                                    ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ ปั จ จั ย แ ห่ ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย
1. กล่าวนา
      การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.)          ตามลักษณะของภูมิสังคม อาทิประเด็นความเสี่ยง
ที่ เ ร า เ รี ย ก กั น คุ้ น กั บ ค า ว่ า CEO นั้ น          (จ า ก ภั ย คุ ก ค า ม ภั ย พิ บั ติ น้ า ท่ ว ม ฝ น แ ล้ ง )
                                    ฐานทางทรัพยากร (ทุนทางอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
ว า ง น้ า ห นั ก ค ว า ม ส า คั ญ อ ยู่ ที่ ก า ร มี ภ า ว ะ ผู้ น า
                                    ทุ น ท า ง เ ก ษ ต ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร )
การบริหารยุทธศาสตร์ และการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่
                                    ทุ น ท า ง สั ง ค ม (ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ค น
โดยระดมสรรพกาลังของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการบริ
                                    อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น สั ง ค ม อ ง ค์ ก ร ใ ห ญ่ ๆ
หารงานของจั ง หวั ด ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างไว้
                                    กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ขณะเดียวกันยังมีกระบวนการวัดประเมินผลและตัวชี้วั
                                    บทบาทของฝ่ ายการเมื องในพื้ นที่ องค์ กรท้ องถิ่ น )
ดการปฏิบัติราชการมาแล้ว 2 ปี
                                    ผวจ. ในฐานะคนมหาดไทยล้ วนมี ประสบการณ์
      ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง ผ ว จ .
                                    มี ห ลั ก การ และมี วิ ธี ก ารจั ด การที่ แ ตกต่ า งกั น
ใ น ยุ ค แ ห่ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
การแก้ ปั ญ หา ของแต่ ล ะจั ง หวั ด จึ ง อยู่ ที่ “โจทย์ ”          หรืออาจจะเกิดจากผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ
ของแต่ละพื้นที่                               างแห่ ง     อั น น ามาซึ่ ง เหตุ แ ห่ ง ความขั ด แย้ ง
                                       และฉุดรั้งการเดินยุทธศาสตร์
                                             2 . 3 ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ทุ่ ม เ ท จ ด จ่ อ
                                       ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น ก า ร เ ก า ะ ติ ด ง า น
                                       และความว่องไวต่อการตอบสนองงานเชิงนโยบาย
                                       ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ยั ง ไ ม่ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
2. ปัญหา/จุดอ่อน
                                       ไม่ มี ก ารผนึ ก ก าลั ง (alienment) และทวี ก าลั ง
      ปั ญ ห า ที่ เ ป็ น บ ท เ รี ย น ท า ใ ห้ ผ ว จ .
                                       (synergy) ในระดั บ พื้ น ที่ ไม่ แ ปรโจทย์ ใ ห้ เ ป็ น
ต้ อ ง ต ก อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ ตั้ ง รั บ ห รื อ ถ อ ย ล่ า                                       2
                                       “ค าตอบ”        หรื อ แปลงข้ อ สั่ ง การ/นโยบาย
อ ยู่ ที่ จ ะ บ ริ ห า ร ใ ห้ เ กิ ด ดุ ล ย ภ า พ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร
                                       ให้เป็นผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ลงตัว
จึ ง ต้ อ งแก้ จุ ด อ่ อ นที่ มี อ ยู่ ให้ มี น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ มี
                                             2.4 ข้ อขั ดข้ องอยู่ ที่ การขั บเคลื่ อนมากกว่ า
(เพิ่มตัวบวก ลดตัวลบ) ได้แก่
                                      การไปคิ ด ยุ ทธศาสตร์ ใหม่ บางส่ วนยั งไม่ ก้ าวตาม
      2.1 เรื่ อ งความประพฤติ แ ละการวางตน
                                      ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด ที่ ม า จ า ก ป ร ะ ช า ค ม
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม สุ จ ริ ต ซื่ อ ต ร ง โ ป ร่ ง ใ ส
                                      ซึ่งผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว ดังนั้น บางโอกาส ผวจ.
ก า ร ข า ด วุ ฒิ ภ า ว ะ ท า ง อ า ร ม ณ์ (EQ)
                                      อาจจะต้ อ งลดบทบาท Leader (ลงในบางกรณี )
ซึ่ง เป็นปั ญหาด้า นคุณธรรมและทัก ษะมนุษยสัมพั นธ์
                                      เพิ่ มสั ดส่ วนการเป็ น Manager เพื่ อให้ เคลื่ อนงานได้
ม า ก ก ว่ า ทั ก ษ ะ ด้ า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ นื้ อ ง า น
                                      และลงลึ กในรายละเอี ยด เพราะจะพลาดไม่ ได้ ผวจ.
ต้ อ งลดความเป็ น “เจ้ า ” ใหญ่ น ายโต แต่ ต้ อ งเป็ น
                                      ต้องเลือก “บทบาท” (Role) ให้ถูก
“พ่อเมือง” ที่เอื้ออาทรประชาชน ตามหลักนักปกครอง
“ 5 บาล” ได้ แ ก่ อภิ บ าล บริ บ าล ประชาภิ บ าล               3. หลักคิดและหลักทา
เทศาภิบาล และธรรมาภิบาล                                 การบริ ห ารงานจั ง หวั ด ควรมี ป รั ช ญา
                                       แ ล ะ วิ ถี ใ น ก า ร คิ ด ก า ร ก ร ะ ท า ก า ร ป ฏิ บั ติ
                                       บนความเป็ น ไทย เน้ น ความผู ก พั น กั บ ผู้ ค น
                                       ป ร ะ ช า ค ม บ น ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
                                       มี วิ ถี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
                                       ผลึ ก ก าลั ง สมานฉั น ท์ ทุ ก ภาคี ใ ห้ เ ข้ า ใจตรงกั น ว่ า
                                       กิจกรรมทั้งปวงต้องตั้งบนหลัก และกรอบ “3 พ. สู่
                                       3 ภูมิ ”       (พอเพี ยง – พั ฒนาธรรมาภิบาล –
                                       พื้นที่เป็นฐาน สู่ ภูมิคุ้มกัน – ภูมิธรรม – ภูมิสังคม)
    2 . 2 คุ ม ปั จ จั ย ที่ ค า ด ไ ม่ ถึ ง ใ ห้ ไ ด้          เ พื่ อ น า ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง จั ง ห วั ด ใ ห้ เ ป็ น
และปัจจัยจากองค์กรที่ยากจะควบคุม เช่น กลุ่มอิทธิพล
อ า น า จ จ า ก ฝ่ า ย ก า ร เ มื อ ง
“จั ง หวั ด แห่ ง การเรี ย นรู้ แ ล ะสั ง คมอุ ด มปั ญ ญา”
ดังแผนภูมิ “ภูมิไทย ภูมิแผ่นดิน” ข้างล่างนี้

                                                             3
                                      บนความพอเพียง มีเหตุผล
4. กรอบการทางานเชิงยุทธศาสตร์                       มีความพอประมาณในวิถีไทย
       กรอบการทางานจากยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด มองโดยรวมแล้วจะถอดออกมาเน้นการแก้/ปรับ 4
ด้าน ได้แก่ 1) สร้างคน 2) แก้จน 3) กู้ภัย และ 4) ปรับการจัดการ
มีการบริหารงานอย่างจาแนกตามความแตกต่างของพื้นที่ ดังแผนภูมินี้
                      สร้างคน
         1. สร้างคน       สร้างทุนปัญญา       ตอบโจทย์ 6 H จัด KM ในทุกภาคี+ ตามรอยพระยุคลบาท
         2. แก้จน                     (ราชการ เอกชน นักศึกษา ประชาสังคม สงฆ์)
                     สร้างสังคม        นาด้วยการแก้ยาเสพติด - ปราบ ตามเป้า
         3. กูภัย
           ้                                 - บาบัด ให้สุดทาง
         4. ปรับการจัดการ                            - จัดระเบียบ ต่อเนื่อง


                         Social Capital
                         Social Safety Net

                                คน
                   Productivity               Quality
     แก้จน                                                กู้ภัย
                               การจัดการ
   แผนลดรายจ่าย      Happy                                     ทาแผน
                                               Security
   เพิ่มรายได้       Sufficiency     จน                             เตือนภัย
                                               Survival
   ขยายโอกาส                  พื้น          ภัยพื้น
                                                      ฝึก
   ปรับพฤติกรรม                ที่          ที่
                               Efficiency
   มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง
                                                      ลดความเสี่ยง
      ่
     ทีจัดการกันเองใน                  ปรับการจัดการ
                                              (ดิน น้า ป่า สวล. ชายแดน โรคระบาด)
    ชุมชน


     ใช้ข้อมูลเพื่อ
     การพัฒนา                            สู่ LO        Dream Team
                  จัดระเบียบการจัดการใหม่
     เป็นฐาน                             (Learning      - Area Owner
                  (บริหารแบบพอเพียง)
                                      Organization)   Internal communication
5. ปรับการจัดการ
     กรอบการทางาน 3 ด้านแรก มีทิศทาง นโยบายอยู่มากแล้ว แต่จุดอ่อนอยู่ที่ ผวจ. จะบูรณาการให้ประณีต
มี ก ารหล่ อ หลอมรวม เสริ ม พลั ง กระตุ ก เขย่ า อย่ า งไรให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น win                   -    win
ส า ห รั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น ปั จ จั ย ส า คั ญ จึ ง อ ยู่ ที่ ก า ร จั ด ก า ร ที่ พ อ เ พี ย ง พ อ 4
                                                                       ดี
จะเดินงานอย่างไรให้เกิดสมรรถนะสูงสุด ให้เกิดความพึงพอใจต่อทีมงาน องค์กร และประชาชน ดังนี้
     5.1 การจัดระเบียบการจัดการใหม่ เรียกว่า “การบริหารแบบพอเพียง” คือมีความพอดี มีเหตุผลที่ลงตัว
               ิ
          5.1.1 มิตจาแนก (พื้นที่/บริบท) ตามภูมิสังคม
            - ไม่สั่งให้ทาอะไรเท่ากัน ทุกพื้นที่มีความแตกต่างกัน
            - ไม่จาเป็นต้องทาอะไรพร้อมกัน                            Do & Don’t
            - ไม่จาเป็นต้องทาเหมือนกัน                            (อะไรต้องทา ควรทา และไม่ต้องทา)
            - ไม่ทาด้วยแรงเสมอกัน
          5.1.2 มิติความสมบูรณ์แบบ หา Best Practice ในทุกกิจกรรม/โครงการเป็น Role Model
เพื่อเรียนรู้ เลียนแบบ และเรียนลัด ทุกหน่วยต้องมีคู่มือการทางานในกิจกรรมหลัก ๆ มีการคุมการปฏิบัติงาน (QC)
ด้วยการจัดทา
            - Manual หน้าที่การงาน
            - Checklist กิจกรรมการปฏิบัติงานโดยละเอียด
          5.1.3 มิติสมดุล โดย บริหารบูรณาการขั้นสูงจาก Agenda ที่สั่งมามาก เร็ว ให้เชื่อมโยงกันให้ได้
และให้มีระบบฐานข้อมูลที่แม่นยา พัฒนาไปสู่ระบบการตัดสินใจ (DSS)
          5.1.4 มิ ติ แถวสอง (Middle Management Focus) เน้ นความส าคั ญกั บที มงานระดั บกลาง
ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
   5.2 การบริหารจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้
       5.2.1 จัดทีมในฝัน (Dream Team) ชุดเล็กเพื่อเป็น Staff และ Think Tank จากส่วนราชการให้ ผวจ.
โดยทาหน้าที่
                      รับงาน - คลังสมองทาแผน จะให้ ผวจ. ทาอะไร อย่างไร
                                      ให้บรรลุยุทธศาสตร์- งานเฉพาะกิจ เฉพาะ
                                      หน้า ฉับพลันทันด่วน
                                     - เชื่อมประสาน ข้อต่อระหว่างผู้บริหาร และ
                                      ส่วนราชการ ทั้งทางยุทธศาสตร์และอานวยการ
                              รุกงาน จดจ่องานเชิงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง แล้ว
                                  ไปร่วมวางแผนปฏิบัติกับเจ้าภาพหลัก
                              เร่งงาน ช่วยตามงาน เร่งรัดงานที่มีกาหนดเวลาให้เป็นไปตาม
                                   เป้าหมาย กากับตัวชี้วัดทุกตัว ติดตามการเบิกจ่าย
                                   งบประมาณอย่างใกล้ชิด
                            รายงาน จัดทารายงานบันทึกผู้บริหารรายสัปดาห์ และ
                                   รายงานกระทรวง กรม ถึงการขับเคลื่อนงานของ
                                   จังหวัด ตลอดจน รายงานสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ
           5.2.2 จัดเจ้าภาพแนวราบในพื้นที่ (Area Owner)
ใ น 3 ภ า คี ร่ ว ม ร า ช ก า ร - เ อ ก ช น –ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
เน้นพื้นที่ยากจนและมีปัญหาสังคมเป็นลาดับแรก โดย
             -
แบ่ ง ส่ ว นราชการไปดู แ ลรายต าบลรั บ ผิ ด ชอบ (ปั ญ หา ,                                 5
ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง ชุ ม ช น ค ว า ม ย า ก จ น        – สั ง ค ม
มีการติดตามประเมินผล ตามแนวทางของส่วนราชการ)                            6   .   1   .    2
             -          เ ชิ ญ ช ว น เ อ ก ช น ไ ม่ จ า ต้ อ ง คิ ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ ห ม่
( อ า จ ร ว ม อ ง ค์ ก ร พั ฒ น า เ อ ก ช น ) แต่ ต้ อ งวางกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธวิ ธี สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน รายตาบล/หมู่บ้าน             (execution)
              - ให้ สถาบั นการศึกษา (คณะ , ภาควิชา) ติดตามการประเมินผลตามคารับรองปฏิบัติรา
รับผิดชอบตาบลคู่กับ 2 ภาคข้างต้น                        ช        ก       า        ร
           5.2.3      การสื่ อ สารองค์ ก ร (Internal รวมทั้งมีระบบการติดตามเบิกจ่ายงบประมา
Communication)                                 ณอย่างเคร่งครัด
             -   ให้ ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด กั บ Intranet         6.2 ด้านการบริหาร
ในจั ง หวั ด เชื่ อ มทุ ก ส่ ว นราชการ อ าเภอ เทศบาล อบต.                     6   .   2   .    1
ให้มีการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ทุกวัน สร้างคุณค่าและพัฒนา Website สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทุกองค์กร ตาม
ของทุกส่วนเพื่อให้มีการสื่อสารในองค์กรตลอดเวลา                 พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา
                                สังคม
                                        1                        1
                              แห่งการเรี
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ “3 พ. สู่ 3 ภูมิ”                   คือแนวคิดธรรมาภิบาลให้ทุกหน่วยในจังหวัด
                                ยนรู้
     6.1 ด้านยุทธศาสตร์                          มี ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก ร ค ติ ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร
                              และอุดม
           6.1.1 ต้องถอดแบบวิธีคิด/                 และจรรยาบรรณขององค์กร
                               ปัญญา
รูปแบบ ของ ก.พ.ร./ก.พ. ที่สั่งมามาก (ซึ่งมัก                            6   .   2   .    2
เป็นเรื่องของการจัดการเชิงธุรกิจ – ระดับนานาชาติ)               การสร้างวิถี เศรษฐกิจพอเพียงทุกมิติของชีวิต
ให้ไปสู่บริบทภูมิภาค (จังหวัด/อาเภอ)                      ป ฏิ บั ติ ต า ม ร อ ย พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท
เพื่อให้สัญญาณที่ส่วนกลางส่งไป                         ก า ร ส ร้ า ง ส ม า น ฉั น ท์ สั น ติ วิ ธี
บุคลากรในพื้นที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และร่วมขับเคลื่อนได้            และการเผยแพร่ประชาธิปไตย โดยให้มีการ
 “บู รณาการขั้ นสู ง” ในกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ทั้ ง คน งาน พื้ น ที่         โดยชูธงเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์
 อย่างประณีตและลงตัว                                นา และโยงไปถึงปัญหาเยาวชน
           6.2.3 ผวจ. ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การมอบอ านาจ
 (empowerment - อานาจ , เนื้องาน) แล้วติดตามโดย กาหนด
 กากับ กาชับ ใช้บริหารโดย Cross Functional ไม่ใช่ Line of
 Command เท่านั้น
           6.2.4 หา Best Practice ที่เป็นดาวเด่น (Star)
 ในทุ ก งาน เพื่ อให้หน่ว ยอื่น เรีย นรู้ และเดิน ตาม Role Model
 (ทั้งมิติพื้นที่ ประเภทหน่วยงาน โครงการดีเด่น ) และหา Bad
 Performance มาเป็นตัวเร่งให้แก้ไข
           6      .      2        .      5          6.4 บริหารตัวเอง
ทุ่ ม เ ท ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ร ะ บ บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ              การให้ปรากฏภาพลักษณ์ที่ดีเ
และให้เกิดการเชื่อมโยง ของข้อมูลที่มีอยู่แล้ว                   ป็ น ที่ รั ก และอยู่ ใ นหั ว ใจประชาชนอยู่ ที่
       6.3 ด้านประชาสังคมและมวลชน                      “ม       อ   ง    ต     น     ”
           6.3.1 ยึ ดชาวบ้ า นเป็ นตั วตั้ ง (Citizen Center)      ต้องมองตนเองและจัดการตนเองเพื่อเป็นตัวแบ
 ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น                  บที่ ดี “ให้ เดิ นทางตรง เดิ นตรง ทาง       6
 เชิ ด ชู ป ราชญ์ ช าวบ้ า นที่ เ ป็ น พลัง ทางปั ญ ญาและทุ น ทางสั ง คม      เดินตรงกลาง และเดินตัวตรง” ดังนี้
 ในทุกกิจกรรมของพื้นที่                                         6.4.1 ตั้ ง มั่ น ในวิ ถี ธ รรม
           6 . 3 . 2 ใ ช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐ า น ชุ ม ช น เ ป็ น ทุ น  ต ร ะ ห นั ก “ ธ ร ร ม คื อ อ า น า จ ” ไ ม่ ใ ช่
 พ หุ ภ า คี เ ป็ น พ ลั ง ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ กิ จ ก ร ร ม ม ว ล ช น    “อ า น า จ คื อ ธ ร ร ม ”
 (ที่ไม่มีคะแนนตัวชี้วัด) สร้างทุนวัฒนธรรม และทุนสถาบัน              ต้ อ งยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งและชอบธรรม
 ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น                               (integrity) มี ศีล สมาธิ ปัญญา โดยครองตน
           6.3.3 ใช้ พ ลั ง แห่ ง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง      ค ร อ ง ค น ค ร อ ง ง า น เ ป็ น “พุ ท ธ ะ ”
 เ ป็ น อุ ด ม ก า ร ณ์ ส ร้ า ง สั ง ค ม อุ ด ม ปั ญ ญ า ส ม า น ฉั น ท์     ที่น่าเลื่อมใสตลอดเวลา
 ให้เข้ากับกระแส “พลังเหลือง พลังแผ่นดิน ” (Yellow Wave)                        6.4.2 สร้ า งองค์ ก รมี ชี วิ ต
 โดยเฉพาะในปีมหามงคล                                มีจิตวิญญาณ เป็น “องค์กรแห่งรื่นรมย์” (Living
           6.3 .4 ห า ตั วช่ วย (Supporting          Hand)  & Lovely Organization) ถ้าผู้บริหารไร้เสน่ห์
 สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด (กลุ่มพลัง กลุ่มสื่อ กลุ่มปราชญ์            องค์ กรจะสั บสน ที มงานอลวน ผู้ คนอลเวง
 กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มท้องถิ่น) โดยเฉพาะงานมวลชน                  ป ร ะ ช า ช น อ ล ห ม่ า น ฉ ะ นั้ น ผ ว จ .
           6.3.5 มองกลุ่มเสี่ยง (ที่มีปัญหา) เป็นกลุ่มเป้าหมาย     ต้ องสร้ างเสน่ ห์ สง่ า ศรั ทธา มงคล กุ ศล
 มี ข้ อมู ล โดยละเอี ย ด ให้ มี ก ารบริ หารกลุ่ ม เสี่ ย งเป็ น การเฉพาะ     และบารมี ให้ปรากฏ
                                          7. สรุป
      ใ น อ ง ค์ ร ว ม                ผ ว จ .
ส า ม า ร ถ เ ดิ น ง า น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด ซึ่ ง ข ณ ะ นี้
มี ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น ล า ดั บ
บางส่วนขยายไปสู่การเสริมแรงของกลุ่มจังหวัด เพียงแต่ต้องดูว่า
อะไรจะเพิ่ ม การแข่ ง ขั น อะไรควรชะลอ อะไรไม่ ต้ อ งท า
จากนั้ น ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ 4 ด้ า น ที่ น าเสนอในข้ อ 4
ให้ ส าเร็ จ ตามแผนและก าหนดเวลาที่ ว างไว้ ผวจ. ในฐานะ
“พ่ อ เ มื อ ง ” ต้ อ ง ว า ง น้ า ห นั ก ใ ห้ ไ ด้
ดุลยภาพตามปัจจัยแห่งความสาเร็จในข้อ 6 ด้วยส.ค. 50

				
DOCUMENT INFO