prezentacja-power-point-2011 by shuifanglj

VIEWS: 157 PAGES: 38

									Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

       Mój uniwersytet,
        moje miasto,
          moja przyszłość
2011 rok
                                     WŁADZE UCZELNI
                       REKTOR
                 prof. dr hab. Marian Wesołowski
     PROREKTOR             PROREKTOR               PROREKTOR
 ds. studenckich i dydaktyki   ds. nauki i współpracy z zagranicą  ds. kadr i funduszy inwestycyjnych
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki    prof. dr hab. Edward Pałys     prof. dr hab. Krzysztof Kostro
                    OD REKTORA


         Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
       jest nowoczesną uczelnią wieloprofilową


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową
uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne,
weterynaryjne,   techniczne  i  ekonomiczno-społeczne.
Aktualizacja kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami
rynku pracy, a także treści i form nauczania zgodnie z
obowiązującymi standardami sprawiają, że oferta dydaktyczna
uczelni jest atrakcyjna dla wielu absolwentów szkół średnich
Lubelszczyzny i regionów ościennych.


Wysoki poziom kształcenia, potwierdzony certyfikatem,
zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich oraz
nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza.
Trwająca ponad 65 lat działalność uczelni ugruntowała jej
mocną pozycję w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego.
               prof. dr hab. Marian Wesołowski
HISTORIA UCZELNI

       Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy,
Rolny i Weterynaryjny. W 1953 r. utworzono Wydział Zootechniczny. W 1955 r. z fakultetów
rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia
1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan
Dobrzański. W roku 1970 powołano 2 wydziały – Ogrodniczy i Techniki Rolniczej (od 2003 r.
Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano
naszej uczelni nazwę – Akademia Rolnicza.


Wydział Rolny (od 1960 r. Rolniczy) od 2007 r. nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział
Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział
Zootechniczny w roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju
2005 Senat powołał Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. Wydział Nauk
Rolniczych w Zamościu.


Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. nadano uczelni
nazwę Uniwersytet Przyrodniczy.


Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego.
Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich,
z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi.
HISTORIA UCZELNI


          Nasza uczelnia ma prawie 40 tysięcy absolwentów.

Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach
i gospodarstwach doświadczalnych stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych
i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych
czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.Nasza uczelnia ma prawie 40 tysięcy absolwentów, którzy stanowią wysoko wykwalifikowaną
kadrę pracowników sektora rolno-spożywczego i znaczącą grupę lekarzy weterynarii. Pełnią
kierownicze stanowiska w największych zakładach produkcyjnych na terenie województwa
lubelskiego. Wielu pracuje poza rolnictwem.Rozwija się baza lokalowa. 21 stycznia 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę
Centrum Inwestycyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, w
którym przewidziano m.in. pomieszczenia dla Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału
Ogrodniczego i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a 3 marca 2011 roku
wmurowano kamień węgielny pod budowę Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji
Naukowej – Biblioteki Głównej, gdzie znajdzie się także Wydawnictwo UP.
  REKTORZY UCZELNI

  Dotychczas rektorami uczelni byli:
   prof. dr hab.      prof. dr          prof. dr      prof. dr hab.      prof. dr hab.
 Bohdan Dobrzański   Stefan Ziemnicki      Marian Chomiak    Ewald Sasimowski    Janusz Welento
(1955–1959, 1968–1969)   (1959–1965)        (1965–1968)      (1969–1972)       (1972–1981)
                       prof. dr hab.     prof. dr hab.     prof. dr hab.     prof. dr hab.      prof. dr hab.
                      Edmund Prost     Czesław Tarkowski    Józef Nurzyński    Marian Wesołowski   Zdzisław Targoński
                       (1981–1987)      (1987–1990)      (1990–1996)      (1996–2002)   (2002–2005), (2005–2008)
                                                          (od 2008–)
                                                      20-950 Lublin, ul. Akademicka 13


                 Wydział Agrobioinżynierii
                                                       tel. 81 445 69 46, 81 445 66 14;
                                                              faks 81 445 60 31
                                                   e-mail: dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl
                                                     www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl

                    KIERUNKI STUDIÓW:


                     • rolnictwo • towaroznawstwo • ekonomia • inżynieria środowiska
                     • turystyka i rekreacja • gospodarka przestrzenna • leśnictwo


                   Historia
                   Powstał w 1944 r. jako Wydział Rolny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1960 r., już
                   w strukturze Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowany na Wydział Rolniczy, w 2007 na Wydział
                   Agrobioinżynierii Akademii Rolniczej, a od 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego. Wydział ma pełne prawa
                   akademickie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz
                   stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach agronomia i kształtowanie środowiska.Kierunki badań:

• optymalizacja właściwości produkcyjnych gleb,

• rekultywacja, odbudowa i zagospodarowanie gleb na terenach
 zdegradowanych i zdewastowanych,

• wykorzystanie odpadów w kształtowaniu środowiska,

• obieg pierwiastków w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych
 w układzie gleba–nawożenie–roślina–-zwierzę,
                                    Wydział Agrobioinżynierii

                                    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                                    tel. 81 445 69 46, 81 445 66 14;
                                    faks 81 445 60 31


                                    e-mail: dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl
                                    www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl

Kierunki badań:


•  wykorzystanie drobnoustrojów w rolnictwie i ochronie środowiska,

•  społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
  oraz konkurencyjność w agrobiznesie,

•  stan i perspektywy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
  nowoczesne technologie uprawy roślin,

•  postęp biologiczny w rolnictwie,

•  badania genetyczno-hodowlane i biotechnologiczne roślin,

•  trwałość zbiorowisk trawiastych oraz ich znaczenie użytkowe,
  przyrodnicze i krajobrazowe,

•  ocena jakości surowców roślin uprawnych, leczniczych, specjalnych
  i energetycznych,

•  ocena żywności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych
  i ekologicznych.
                                                     20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                Wydział Medycyny Weterynaryjnej                              tel. 81 445 65 65
                                                      e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl
                                                       www.weterynaria.up.lublin.pl


                   KIERUNKI STUDIÓW:


                        weterynaria                    Historia
                    Powołany w 1944 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1955 wydział wszedł
                    w skład Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą,
                    a w 2008 na Uniwersytet Przyrodniczy. W 1995 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny
                    Weterynaryjnej.  Wydział ma prawo nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk
                    weterynaryjnych.Kierunki badań:

• struktura anatomiczna i histologiczna oraz funkcjonowanie
 tkanek i narządów,

• subkomórkowe mechanizmy regulacyjne o charakterze
 biochemicznym i neuroendokrynnym,

• status immunologiczny zwierząt w warunkach
 fizjologicznych i patologicznych,
                                     Wydział
                                     Medycyny Weterynaryjnej


                                     20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                                     tel. 81 445 65 65

                                     e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl
                                     www.weterynaria.up.lublin.pl
Kierunki badań:

• rozpoznawanie i leczenie najczęściej występujących chorób zwierząt
 gospodarskich i towarzyszących oraz wykorzystywanych
 w produkcji żywności,

• charakterystyka jakościowa, higiena i technologia żywności produktów
 pochodzenia zwierzęcego,

• wpływ środowiska na występowanie chorób
 i zdrowotność zwierząt,

• ocena przedkliniczna i kliniczna nowych leków i biomateriałów,

• patogenetyczne uwarunkowania zaburzeń układowych
 o charakterze neoplastycznym, metabolicznym,
 neuroendokrynnym i toksycznym.
                                                         20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

                Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt                              tel./faks 81 445 66 11
                                                        e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl
                                                              www.biologia.up.lublin.pl

                  KIERUNKI STUDIÓW:                      • zootechnika •     ochrona środowiska •      biologia


                     Historia
                     Powstał w 1953 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jako Wydział Zootechniczny.
                     Pierwszą strukturę tworzyły wyłączone z ówczesnego Wydziału Rolnego UMCS Katedry:
                     Zoologii, Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Żywienia Zwierząt oraz
                     Rybactwa.  W  roku  1998,  ze  względu  na  rozszerzenie  profilu   badawczego
                     i dydaktycznego, zmieniono jego nazwę na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt.
Wydział ma pełne prawa akademickie w zakresie nadawania stopni
naukowych. Prawo promowania doktorów nauk rolniczych w zakresie
zootechniki uzyskał w 1966 r., natomiast prawo do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w 1986.
                                   Wydział
                                   Biologii i Hodowli Zwierząt


                                   20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                                   tel./faks 81 445 66 11


                                   e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl
                                   www.biologia.up.lublin.pl
Kierunki badań:

• chów i hodowla zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolno

 żyjących,

• ocena surowców pochodzenia zwierzęcego,

• towaroznawstwo środków żywienia ludzi i zwierząt,
• ochrona środowiska przyrodniczego,
• biotechnologia.
                                                     20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                 Wydział Ogrodnictwa                          tel./faks 81 445 65 05, 81 445 65 00
                                                 e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl
                 i Architektury Krajobrazu                         www.ogrodnictwo.up.lublin.pl                  KIERUNKI STUDIÓW:


                     • ogrodnictwo • architektura krajobrazu
                   Historia
                   Wydział wywodzi się z Katedry Ogrodnictwa, powstałej w 1951 r. na Wydziale Rolnym UMCS.
                   W 1966 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej powołano Oddział Ogrodniczy, który
                   w 1970 r. przekształcono w samodzielny wydział uczelni. Wydział ma prawo nadawania stopni
                   naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
Na mocy Uchwały nr 1/2010-2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie z dnia 22 października 2010 r.  Wydziałowi Ogrodniczemu UP
w Lublinie nadano nazwę  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
                                     Wydział Ogrodnictwa
                                     i Architektury Krajobrazu


                                     20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                                     tel./faks 81 445 65 05, 81 445 65 00
Kierunki badań:
                                     e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl
                                     www.ogrodnictwo.up.lublin.pl
1. badania podstawowe dotyczące:

• anatomii i cytologii,
• biologii wzrostu,

• kwitnienia i owocowania,

• fotosyntezy,

• stosowania regulatorów wzrostu i mineralnego żywienia roślin,

• jak również z zakresu ekologii i hydrobiologii.2. badania stosowane związane z doskonaleniem produkcji ogrodniczej
  (rośliny sadownicze, ozdobne oraz warzywne i lecznicze) oraz ochroną
  roślin, a także z ekonomiką produkcji podstawowych gatunków roślin
  ogrodniczych oraz zrównoważoną rewitalizacją krajobrazu
  Lubelszczyzny.
                                                         20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
                                                          tel. 81 445 66 32, 81 445 65 02

                   Wydział Inżynierii Produkcji                       e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
                                                               www.wip.up.lublin.pl
                     KIERUNKI STUDIÓW:                      • technika rolnicza i leśna • zarządzanie i inżynieria produkcji
                      • edukacja techniczno-informatyczna • geodezja i kartografia • transport                     Historia
                     Wydział został powołany w 1970 r. Jego podstawę stanowił Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego
                     utworzony w 1946 r. na Wydziale Rolnym UMCS, przeniesiony w 1955 r. do Wyższej Szkoły
                     Rolniczej, następnie przemianowany na Katedrę, a w 1969 r. na Instytut Techniki Rolniczej.
W 2003 r. po aktualizacji kierunków badań i kształcenia przyjęto obecną nazwę.
Wydział  ma  prawo  nadawania   stopni  naukowych  doktora  i  doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej.
                               Wydział Inżynierii Produkcji
Kierunki badań:

•  biopaliwa i odnawialne źródła energii,
                               20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
•  rozruch silników spalinowych,
                               tel. 81 445 66 32, 81 445 65 02
•  diagnostyka pojazdów i maszyn,
                               e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
•  systemy logistyczne,                   www.wip.up.lublin.pl

•  diagnostyka techniczna silników spalinowych i pojazdów,

• motoryzacyjne skażenie środowiska,

• nowoczesne systemy informatyczne,
  inżynieria wiedzy i informacji,

• przetwarzanie i przechowywanie produktów
  rolniczych i żywności,

• makro- i mikrotechnologie w zrównoważonym
  rozwoju regionalnym,

• właściwości fizyczne i chemiczne surowców
  i produktów rolniczych,

• teorie eksperymentu i statystyka matematyczna
  w doświadczalnictwie,

• biostymulacja laserowa, magnetyczna
  i elektryczna nasion,

• obróbka barometryczna produktów żywnościowych,

• erozja wodna gleb oraz gospodarka wodno-ściekowa,

• automatyzacja procesów w przemyśle rolno-spożywczym,
  ergonomia i bezpieczeństwo pracy.
                                                       20-704 Lublin, ul. Skromna 8
                Wydział Nauk                                 tel. 81 462 33 88,
                                                       faks 81 462 33 76
                                                       e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
                   o Żywności i Biotechnologii                      www.foodscience.up.lublin.pl
                  KIERUNKI STUDIÓW:                     • technologia żywności i żywienie człowieka
                     • biotechnologia • dietetyka


                   Historia
                   Wydział powstał w 2005 r. z jednostek Wydziału Rolniczego, tworzących od 1991 r. Oddział
                   Technologii  Żywności  i  Żywienia  Człowieka.  Wydział  posiada   pełne  uprawnienia
                   do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie - od czerwca
                   2006 r. stopnia doktora, a od kwietnia 2009 stopnia doktora habilitowanego.


Kierunki badań:


• jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego
 i zwierzęcego;,


• technologie otrzymywania środków spożywczych specjalnego
 przeznaczenia żywieniowego; udoskonalanie właściwości biopolimerów
 żywności poprzez modyfikację chemiczną i enzymatyczną,
                                 Wydział Nauk
                                 o Żywności i Biotechnologii


                                 20-704 Lublin, ul. Skromna 8
                                 tel. 81 462 33 88,
                                 faks 81 462 33 76

                                 e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
                                 www.foodscience.up.lublin.plKierunki badań:

• badania biodostępności składników żywności; izolowanie

 i charakterystyka bioaktywnych substancji z żywności oraz

 projektowanie i synteza związków aktywnych fizjologicznie,• proteomika i peptydomika surowców i produktów żywnościowych;

 rola składników diety w profilaktyce stanów chorobowych,• wykorzystanie metod biotechnologicznych w procesie

 otrzymywania związków aktywnych fizjologicznie,• biodegradowalne opakowania żywności; żywność

 a ochrona środowiska; odnawialne źródła energii.
Wydział Nauk Rolniczych
                                  20-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102
                                       tel. 84 677 27 05, 84 677 27 06


  w Zamościu                                      faks 84 639 60 39
                                  e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl
                                           www.wnr.up.lublin.pl


KIERUNKI STUDIÓW:    •   rolnictwo •  biologia
 Historia

 Wydział wywodzi się z zamojskiego Oddziału Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej,

 powołanego w maju 1980 r. W 1984 r. Oddział przekształcono w Instytut Nauk Rolniczych,

 zamiejscową jednostkę AR, a w 2006 r. w kolejny, siódmy wydział uczelni.
                                  Wydział Nauk Rolniczych
                                  w Zamościu                                  20-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102
                                  tel. 84 677 27 05, 84 677 27 06
                                  faks 84 639 60 39
                                  e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl
                                  www.wnr.up.lublin.pl www.up.zamosc.pl
Kierunki badań:


•  cytogenetyka zbóż,


•  odnawialne źródła energii,


•  monitoring biogenów w środowisku,


•  rekultywacja gleb skażonych chemicznie,


•  maksymalizacja produkcji a dobrostan zwierząt gospodarskich.
                                        Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum zostało utworzone we wrześniu 2005 r. jako               20-950 Lublin, ul. Głęboka 31
pozawydziałowa jednostka organizacyjna, która prowadzi             tel. 81 445 66 30
działalność   usługową    na   rzecz   uczestników   studiów   e-mail: cku@up.lublin.pl
podyplomowych      i kursów dokształcających, począwszy          www.cku.up.lublin.pl
od rekrutacji, poprzez kompletowanie wraz z kierownikami
studiów planów i programów nauczania aż do rozliczeń
finansowych z uczestnikami i wykładowcami.


Obecnie    Centrum    prowadzi     obsługę   administracyjną
następujących kierunków studiów podyplomowych: analityka
laboratoryjna w ochronie środowiska, doradztwo w obszarach
wiejskich, marketing i zarządzanie w agrobiznesie, menedżer
ekologicznej produkcji żywności, nowoczesne rolnictwo, ochrona
i kształtowanie środowiska przyrodniczego, odnawialne źródła
energii, pielęgniarstwo zwierząt, specjalistyczne użytkowanie
i ochrona zdrowia koni, studia hipologiczne, studia rolnicze
dla absolwentów kierunków nierolniczych, studia specjalizacyjne
z zakresu chorób psów i kotów, techniki gastronomiczne
w  turystyce,   technika    i   technologia   produkcji   pasz,
towaroznawstwo   i  obrót    żywnością,  zapewnienie   jakości
w produkcji owoców i warzyw, zarządzanie jakością w produkcji
żywności.
Zakres prac Biura obejmuje obsługę administracyjną
programów europejskich o charakterze edukacyjnym: LLP-
ERASMUS, LEONARDO da VINCI, TEMPUS; wspomaganie
i informowanie o działaniach dotyczących międzynarodowego
charakteru procesu kształcenia; promowanie Europejskiego
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS; gromadzenie
publikacji i innych materiałów dotyczących międzynarodowego
wymiaru szkolnictwa wyższego.


Ponadto  Biuro  współpracuje  z  organizacjami,  firmami
i uczelniami zagranicznymi w zakresie organizacji praktyk     tel./faks: 81 445 65 80  Akademicka 15,
i staży dla studentów uczelni poza granicami kraju.        e-mail: bwm@up.lublin.pl  20-950 Lublin

                                 www.bwm.up.lublin.pl    (AGRO II pokój 112)
Gospodarstwa doświadczalne


Gospodarstwa doświadczalne są samodzielnymi finansowo i organizacyjnie

jednostkami. Do ich zadań statutowych należą badania i eksperymenty naukowe

oraz działalność dydaktyczna, tj. ćwiczenia, seminaria i praktyki studenckie. Mają one

służyć stabilizacji i ciągłości procesu wzrostu i rozwoju potencjału intelektualnego

i materialnego uczelni.Gospodarstwa zlokalizowane są w różnych regionach geograficznych województwa

lubelskiego, tj. na Płaskowyżu Świdnickim w Felinie, Płaskowyżu Nałęczowskim

w Czesławicach i na Polesiu Wołyńskim w Uhrusku.Charakteryzują się niepowtarzalnymi warunkami glebowymi, klimatycznymi

oraz kulturowymi i stanowią cenną bazę doświadczalną dla działalności naukowo-

badawczej i dydaktycznej większości wydziałów uczelni.
                                     Ośrodek Informatyki
                                     20-950 Lublin,
Działalność    Ośrodka   Informatyki   obejmuje     m.in.  ul. Akademicka 15, AGRO II
                                     tel. 81 445 65 34, 81 445 66 47
• zapewnienie    prawidłowego    działania   lokalnej  sieci  tel. 81 445 65 14, 81 45 65 32
 komputerowej     (budowa,     rozbudowa,    modernizacja
                                     e-mail: osrodek.informatyki@up.lublin.pl
 i administracja uczelnianych sieci LAN/WAN oraz bieżące
                                     http://oi.up.lublin.pl
 naprawy i konserwacje zapewniające bezpieczny dostęp
 do Internetu),
• administrację i programowanie baz danych oraz aplikacji
 bazodanowych dla potrzeb naukowo-dydaktycznych oraz dla
 jednostek organizacyjnych uczelni,
• nadzór nad uczelnianą witryną WWW, BIP,
• inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania,
• administrację i koordynację serwerów wirtualnych stron
 WWW jednostek organizacyjnych uczelni,
• tworzenie,    wdrażanie    i   eksploatacja   systemów
 informatycznych,
• obsługę   i  administrację    różnorodnych   serwerowych
 i  sieciowych   systemów    operacyjnych   (MS   Windows,
 Unix/Linux),
• utrzymanie    prawidłowego     funkcjonowania   systemów
 desktopowych użytkowników (help-desk, naprawy awarii
 sprzętu i oprogramowania).
Studium     zostało   powołane    w   1955   r.   jako   jednostka
międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.
                                           Studium Praktycznej Nauki
Prowadzi     lektoraty   z  języków    obcych    dla   studentów   Języków Obcych
i  doktorantów.     Oferuje   także    kursy    języków   obcych
przygotowujące     do  egzaminów     TELC   koordynowane     przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jako ośrodek certyfikacji              20-960 Lublin, ul. Poniatowskiego 1

TELC przeprowadza sesje egzaminacyjne umożliwiające zdobycie             tel. 81 531 83 20,

międzynarodowego       certyfikatu  językowego.     Studium   naucza  tel./faks 81 531 83 19,

czterech    języków   europejskich:    angielskiego,    francuskiego,  www.jezyki.up.lublin.pl
niemieckiego, rosyjskiego. Oprócz tego prowadzi lektorat z języka
łacińskiego dla studentów weterynarii.


Ucząc języków, staramy się również kształcić umiejętności
interpersonalne oraz interkulturowe; we współczesnym świecie
cechy   te   są   kluczowymi    kompetencjami      podnoszącymi
konkurencyjność      absolwentów     Uniwersytetu    Przyrodniczego
w Lublinie na międzynarodowym rynku pracy.


Jednostka jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków
Nauczania Języków Obcych SERMO.
20-950 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
tel. 81 440 87 85 w. 101
faks 81 440 87 86
e-mail: cla@up.lublin.pl
www.cla.up.lublin.pl


Laboratorium powołano w 1969 r. Gromadzona w nim przez 40 lat coraz nowsza
aparatura oraz ciągle szkolona kadra specjalistów umożliwiały wykonywanie usług
analityczno-pomiarowych     oraz   doskonalenie  metod   badawczych  i  ich
popularyzację wśród pracowników i studentów. W 2009 r. laboratorium
przeniesiono   do    nowoczesnego   budynku  w  Lubelskim  Parku  Naukowo-
Technologicznym na Felinie.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu,
którego celem jest stworzenie i udostępnienie instytucjom naukowo-badawczym
oraz przedsiębiorcom profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych
prac badawczych i pomiarowych, laboratorium zostało wyposażone w unikatową,
wysokiej jakości aparaturę badawczą. Obecnie przygotowywana jest akredytacja
części usług laboratoryjnych.

W laboratorium prowadzi się badania wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności
oraz jej zanieczyszczeń np. mikotoksynami, pestycydami, metalami ciężkimi czy
azotanami i azotynami, ocenę biopaliw, pomiary środowiska pracy oraz środowiska
przyrodniczego,    w  tym  analizy   wód  i  ścieków.  Ponadto  profesjonalne
instrumentarium udostępnia się do badań naukowych.
Zakład powstał 1 lipca 1977 r. na bazie istniejącej od 1966 r.     Zakład Technologii Kształcenia
Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych.


W ramach prowadzonej działalności usługowej Zakład realizuje      20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
prace z zakresu fotografii i filmu oraz prace audiowizualne i
                                    tel. 81 445 61 90
plastyczne na rzecz wszystkich jednostek Uniwersytetu.
                                    e-mail: ztkup@up.lublin.pl
Dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych wykonywana jest
dokumentacja fotograficzna i filmowa; Zakład posiada bogate
archiwum filmowo-fotograficzne mające dla uczelni wartość
historyczną. Realizowana jest filmowa kronika uczelni.


Wykonywane    są  prace    o   charakterze  plastycznym,
m.in. projekty posterów i banerów reklamowych, plansze
informacyjne, dekoracje sal na uroczystości, wypisywanie
dyplomów. Realizowane     są    prezentacje   multimedialne,
np. oferta edukacyjna UP, jubileusze wydziałów.


Zakład aktywnie uczestniczy w procesie wyposażania sal
dydaktycznych w nowoczesne środki audiowizualne: projektory
multimedialne, laptopy, ekrany, rzutniki. Pracownicy dbają
o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury        technicznej
w procesie dydaktycznym. Zabezpieczają od strony technicznej
(nagłośnienie, multimedia) organizowane w uczelni konferencje
naukowe, seminaria, spotkania i uroczystości.
                                     Biblioteka
Biblioteka Główna gromadzi literaturę polską i obcą związaną z
                                      Główna
profilem prac naukowych i dydaktycznych prowadzonych w uczelni.

                                     20-042 Lublin,
Tematycznie obejmuje: szeroko pojęte nauki rolnicze, ogrodnictwo,     ul. I. Radziszewskiego 11
zootechnikę,  medycynę   weterynaryjną,  technologię  żywności,
                                     tel. 81 445 62 28;
agrobiznes,  technikę  rolniczą,  maszynoznawstwo   przemysłu
                                     faks 81 445 62 29
spożywczego oraz biologię, biotechnologię, ochronę środowiska a
także (wybiórczo) medycynę, matematykę, fizykę, chemię i podstawy     Oddział Informacji Naukowej
                                     tel. 81 445 62 27
techniki.
                                     e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl
                                     www.bg.up.lublin.pl
Od 1995 r. Biblioteka użytkuje zintegrowany system biblioteczny VTLS
(Virginia Tech Library System), który w 2003 r. zastąpiony został jego
unowocześnioną wersją o nazwie VIRTUA. Dzięki niemu każdy może
skorzystać z katalogu komputerowego z dowolnego miejsca na świecie.


Księgozbiór liczy ok. 380 000 woluminów książek, czasopism i zbiorów
specjalnych. Biblioteka Główna, poprzez udział w licznych konsorcjach
bibliotek naukowych, organizuje dostęp do pełnych tekstów kilkunastu
tysięcy tytułów czasopism z komputerów podłączonych do serwerów UP.


Biblioteka Główna posiada swoje filie na wydziałach: Medycyny
Weterynaryjnej i Ogrodnictwa.
W  Wydawnictwie    UP  ukazują  się  publikacje  dydaktyczne
i  popularnonaukowe     (podręczniki,   skrypty  i
do ćwiczeń dla studentów własnych i innych uczelni), seria
                               przewodniki     Wydawnictwo UP
Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
oraz czasopisma naukowe:
                                           ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska                     tel. 81 445 66 60
www.versita.com
sekcje:                                        e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
•  Agricultura,                                   www.wydawnictwo.lublin.pl
•  Horticultura,
•  Medicina Veterinaria,
•  Zootechnica.
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
www.ejpau.media.pl
działy:
•  Horticulture,
•  Agricultural Engineering.
Acta Scientiarium Polonorum
www.acta.media.pl
serie:
•  Technica Agraria,
•  Hortorum Cultus.
Excerpta Veterinaria.

W    Wydawnictwie   redagowany     jest  kwartalnik  informacyjno-
popularnonaukowy    Aktualności   UP, przygotowywane    są materiały
konferencyjne, publikacje okolicznościowe i promocyjne UP.


W ramach współpracy z oddziałem lubelskim Polskiej Akademii Nauk
wydawane jest czasopismo naukowe Teka kilku komisji PAN.
                                  Studenci
RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
www.russ.up.lublin.pl  e-mail: russ@up.lublin.pl
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, p. 234
tel. 81 445 65 15


Uczestniczy w posiedzeniach Senatu UP w Lublinie, rad wydziałów,
współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Organizuje m.in. otrzęsiny dla
studentów pierwszych lat, „Feliniadę” oraz studenckie imprezy środowiskowe.


ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
20-035 Lublin, ul. Langiewicza 6, DS. Cebion
tel. 81 441 14 81


Organizuje m.in.: karnawałowy bal charytatywny, „dni otwartych drzwi”
dla kandydatów na I rok studiów w naszej uczelni. Prowadzi też działalność
edukacyjną.


RADAR
Miesięcznik Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
www.radar.up.lublin.pl e-mail: radar.magazyn@gmail.com
20-035 Lublin, ul. Langiewicza 6, DS. Cebion, pokój 226
tel. 795 105 869


Ukazuje się regularnie od 2004 r. Redagowany przez studentów UP
i współpracowników z innych lubelskich uczelni. Redakcja organizuje także
od 2008 r. ogólnopolskie warsztaty dziennikarskie „Pressmaniak”.
 DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW
 www.dos.up.lublin.pl
 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13


 DZIAŁ SPRAW SOCJALNYCH STUDENTÓW
 www.pomocmaterialna.up.lublin.pl
 20-032 Lublin, ul. Langiewicza 6, DS Cebion
 e-mail: stypendia@up.lublin.pl


 DOMY STUDENCKIE
 www.akademiki.up.lublin.pl
 Studenci mają do dyspozycji ok. 2000 miejsc w akademikach.


 w Lublinie:
• CEBION ul. Langiewicza 6
• DODEK ul. Langiewicza 8
• ESKULAP ul. Langiewicza 12
• BRODWAY ul. Dobrzańskiego 35
• MANHATTAN ul. Dobrzańskiego 33


 w Zamościu:
• VICTORIA ul. Płoskie 1
                        Centrum Sportowo-Rekreacyjne

                                                  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
                                     tel. 81 445 66 01 – kasa, tel. 81 445 67 20 – sekretariat
                                  e-mail: sekretariat.csr@up.lublin.pl  www.sport.up.lublin.pl

                        W obiekcie znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, pływalnia
                        z aquaparkiem, nowocześnie wyposażona siłownia, sala aerobowa, sale sportów
                        walki i fitness, sala taneczna i ścianka wspinaczkowa. Odbywają się tu zajęcia
                        wychowania fizycznego, treningi AZS. Centrum udostępnione jest także dla
                        mieszkańców Lublina i okolic.


                        Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

                                                  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
                                                         tel. 81 445 68 55
                                                e-mail: swfis.zydek@up.lublin.plJednostka międzywydziałowa realizująca zajęcia dydaktyczne z wychowania
fizycznego oraz prowadząca we współpracy z KU AZS działalność sportową.
Działają m.in. następujące sekcje: pływacka kobiet i mężczyzn, wspinaczki
sportowej, koszykówki mężczyzn, ergometru wioślarskiego, trójboju siłowego,
kolarstwa górskiego, piłki nożnej mężczyzn, szachowa, tenisa stołowego. Wśród
członków sekcji są medaliści Akademickich Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.
                        Chór Uniwersytecki

                        20-032 Lublin, ul. Langiewicza 8, DS Dodek
                        e-mail: chorakademicki@wp.pl
                        www.chor.up.lublin.pl

Działa od 1952 r. Występuje w czasie

uroczystości  uczelnianych,  koncertuje

w kraju i za granicą. W 2004 r. uczestniczył

w obchodach związanych z wejściem

Polski do UE, a w 2005 odbył tournée po

Belgii i śpiewał w Europarlamencie. Bierze

udział w międzynarodowych festiwalach

muzyki chóralnej. Otrzymał m.in. srebrny

medal na festiwalu w Barcelonie (2008).
                       Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”
                       20-32 Lublin, ul. Langiewicza 12, DS Eskulap
                       tel. 81 441 14 92; e-mail: jawor@up.lublin.pl  www: jawor.up.lublin.pl


Zespół dał ponad 4000 koncertów na terenie

kraju i poza granicami. Podczas ponad 100

wyjazdów koncertował na wszystkich

zamieszkanych kontynentach. Brał udział

w wielu prestiżowych festiwalach

folklorystycznych, zarówno krajowych, jak

i międzynarodowych. Zdobył wiele nagród,

m.in. Medal Oskara Kolberga „Za zasługi

dla kultury ludowej” czy honorowy tytuł

„Ambasador Województwa Lubelskiego”.
Centrum Kongresowe

Wielofunkcyjne Centrum Kongresowe powstało w 2002 r. Jego główny obiekt to sala z 600 miejscami wyposażona
w nowoczesny sprzęt multimedialny. Służy głównie jako miejsce międzynarodowych, środowiskowych sympozjów
naukowych.


Odbywają się w niej także imprezy artystyczne – spektakle teatralne, baletowe i operowe, koncerty. W przestronnym foyer
i hallu głównym są prezentowane sesje posterowe oraz oferty towarowe firm, często towarzyszące kongresom i zjazdom.
20-950 Lublin,
ul. Akademicka 15
Dworek
Zabytkowy zespół dworsko-pałacowy z parkiem znajdujący się na Felinie. W 1955 r. przekształcony został w gospodarstwo
doświadczalne ówczesnej WSR. Po remoncie, w 1990 r., dworek został wpisany do rejestru zabytków województwa
lubelskiego.  Obecnie pełni funkcję reprezentacyjną UP w Lublinie. Odbywają się w nim spotkania z gośćmi uczelni,
pracownikami, uczestnikami konferencji naukowych, absolwentami.
20-280 Lublin,
ul. Doświadczalna 50
tel. 81 461 00 61, wew. 201
                        Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni
                        20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, budynek Agro II pokój 209
                        tel: 81 445 66 05, faks: 81 445 67 19
                        e-mail: karierapromocja@up.lublin.pl
                        Biuro służy pomocą studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy
                        m.in.  poprzez  prowadzenie  rozmów doradczych,    przygotowanie  do rozmów
                        kwalifikacyjnych, powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania
                        kwalifikacji zawodowych, perspektywach rozwoju zawodowego, dynamice zmian na
Stowarzyszenie Absolwentów
                        lokalnym rynku pracy. Pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
i Przyjaciół UP
                        z pracodawcami. Gromadzi informacje o firmach, atrakcyjnych ofertach pracy, urządza

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15,       prezentacje firm na uczelni, organizuje targi pracy. Wymienia doświadczenia,
w budynku Agro II, p. 209           w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Utrzymuje kontakt z mediami,
tel. 81 445 66 05 faks: 81 445 67 19
                        upowszechniając najważniejsze informacji z życia uczelni.
e-mail: krzysztof.stankiewicz@up.lublin.pl


Celem Stowarzyszenia jest propagowanie osiągnięć Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie i dokonań jej absolwentów, wspieranie rozwoju uczelni oraz integracja
środowiska, działania edukacyjne na rzecz absolwentów, zwłaszcza żyjących i
pracujących w środowisku wiejskim, tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy
absolwentami i przyjaciółmi UP.


Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, organizuje doroczne
spotkania z Senatem UP, bale karnawałowe, bale absolwentów i akcje
charytatywne.
                      Ośrodek Wypoczynkowy w Piasecznie
                      tel. 81 445 68 55 (SWFiS)

                      Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w okresie wolnym od zajęć
                      dydaktycznych prowadzi działalność na obozach sportowych i żeglarskich
                      w Stacji Dydaktycznej i Żeglarskiej w miejscowości Rozpłucie Grabów.
                      Znajduje się ona nad jeziorem Piaseczno w sercu Pojezierza Łęczyńsko-
                      Włodawskiego.


                      Stacja Dydaktyczna i Żeglarska prowadzi nie tylko działalność sportowo-
                      rekreacyjną, ale także jest miejscem do prowadzenia badań naukowych
                      dla studentów wszystkich wydziałów UP. Na terenie ośrodka znajduje się
                      baza żeglarska sekcji Klubu Uczelnianego „Antares”.
Sekcja posiada 4 jachty kabinowe, 5 jachtów typu Omega, łódź DZ, dwie
motorówki oraz 10 kajaków. Stacja ma uprawnienia Licencjonowanej Szkoły
Żeglarskiej PZŻ. Może organizować kursy na wszystkie stopnie żeglarskie
oraz stopień instruktora żeglarstwa.


Ośrodek nad jez. Piaseczno dysponuje boiskami sportowymi, bazą
noclegową na 119 miejsc w domkach campingowych oraz w pawilonie
ze stołówką oraz dwoma salami konferencyjnymi.

								
To top