Perkeso Borang 1 Borang Pendaftaran Majikan by OoiYoong

VIEWS: 2,057 PAGES: 1

									                                     BORANG 1
                      BORANG PENDAFTARAN MAJIKAN
               PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1971
                          (Peraturan 10)


1.  Nama Perusahaan2.  Alamat Surat
   -menyurat


   Bandar

   Poskod                  Peti surat                  No.Beg berkunci               WDT

3.  (a) Nombor Telefon                               (b) No. Faks


   (c) Alamat e-mail:
              ………………………………………………………………
4.  (a) Nombor Pendaftaran Perniagaan / Syarikat /
     Pihak Berkuasa Tempatan/ Lain- lain

   (b) Tahun Pendaftaran Perusahaan                   (c) Tarikh Perusahaan dimulakan

   (d) Jenis Ketuanpunyaan [ tandakan (√ ) dalam petak yang sesuai ]                      Hari    Bulan  Tahun

     i. *Ketuanpunyaan Tunggal               ii. *Pekongsian

     iii *Syarikat Persendirian               iv. *Syarikat Awam

    v. Lain-lain              (nyatakan)…..…………………………………………
                        (sertakan salinan Borang Pendaftaran yang berkaitan dan lengkapkan butiran 6 di bawah)

   (e) Jenis Perusahaan ……………………………………………………………

   (f) Alamat Penuh Tempat Letaknya Perusahaan (jika berlainan daripada alamat di atas)

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (a) Tarikh pertama di mana seorang ‘Pekerja’ diambil bekerja
                                    Hari   Bulan       Tahun
   (b) Jumlah ‘Pekerja’ yang telah diambil bekerja sehingga tarikh pendaftaran

   (c) Jumlah amaun gaji yang kena dibayar kepada ‘Pekerja’ pada bulan mendaftar            RM
6. Nama, Nombor Kad Pengenalan (Baru), dan Alamat Tempat Tinggal Pemunya/Pekongsi Urusan/Pengarah Urusan/Wakil yang diberi kuasa.
  (Sila sediakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Saya dengan ini mengaku bahawa pernyataan di atas adalah benar sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya.


……………………………………….
Tandatangan                     Nama : …………………………………………
(Pemunya/Pekongsi Urusan / Pengarah
Urusan/ Wakil yang diberikuasa )           Tarikh :………………………………………….                     Cop Rasmi Perusahaan

* Sila sertakan salinan Borang D dan A atau Borang 9 dan 49 atau Borang lain yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia.


Bagi kegunaan PERKESO                           Tarikh Liabiliti di Bawah Akta
No.Kod Majikan

Kod Perusahaan
                            Tarikh Pendaftaran                         ……………………………………
                                                              Tandatangan Pegawai
                                       Hari    Bulan   Tahun
Cop Tarikh Diterima                                                    Nama: …………….………………

								
To top