Jnanappana Malayalam by itsmenatrajan

VIEWS: 208 PAGES: 20

									 ാന ാന
 ാനം ന തിരി
(1547-1640)
                 ാന ാന

      താ ക        മറി      േ ാ
വ നം.................................................................. 3
കാലലീല ............................................................. 3
അധികാരിേഭദം .................................................... 4
ത    വിചാരം ...................................................... 4
ക    ഗതി ............................................................ 5
ജീവഗതി .............................................................. 6
ഭാരതമഹിമ .......................................................... 8
കലികാലമഹിമ .................................................. 10
എ   ിെ    റവ് .................................................. 11
മ ഷജ ം         ഭം ............................................ 11
സംസാരവ       ന ................................................ 13
ൈവരാഗ ം ......................................................... 15
നാമജപം ............................................................ 18
                  2
       ാന ാന

വ നം
 !  !   ! ജനാ ന!
 ! േഗാവി ! നാരായണാ! ഹേര!
അച താന ! േഗാവി ! മാധവാ!
സ ിദാന ! നാരായണാ! ഹേര!

  നാഥ  ണെച സ തം
തി നാമ  നാവിേ െലേ ാ ം
പിരിയാെതയിരി ണം ന െട
നരജ ം സഫലമാ ീ വാ !

കാലലീല
ഇ െലേയാളെമെ   റി  ീലാ
ഇ ി നാെള െമെ   റി  ീലാ
ഇ ി   തടി വിനാശ -
മി േനരെമേ  മറി  ീലാ.

ക  ക  ിരി ം ജന െള-
   ിെ  വ    ം ഭവാ .
ര നാ ദിനംെകാെ ാ     െന
ത ിേല ി നട    ം ഭവാ ,
മാളിക കേളറിയ മ െ
േതാളി മാറാ േക    ം ഭവാ .

        3
        ാന ാന

അധികാരിേഭദം
ക ാെലാ റി  ചിലരി
ക ാ ം തിരിയാ ചില േ  േമ.
ക െതാ േമ സത മെ
 േ ക ി റി   ി ചില .
മ ജാതിയി  െ പലവിധം
മന ി വിേശഷ േ ാ    ണം.

പല  മറിേയണെമ ി േ ാ
പലജാതി പറ   ശാ   .
ക   ിലധികാരി ജന
ക ശാ     പലവിധം.
  ാന ിനധികാരി ജന
  ാനശാ   ം പല  േ ാ.

സാംഖ ശാ    േയാഗ െള ിവ
സംഖ യി   നില് െ സ  ം;

ത  വിചാരം
 ഴ ീ   സംസാരച   ി-
 ഴ ീ ംന   റി ീ വാ
അറി   മഹ   െ ാ
പരമാ  മ  െച ിരി   .

        4
       ാന ാന

എ തായി   ി ലഭി ാനായ്
െചവി ത ി േക   ിെന ാവ ം
നെ െയാെ  ം ബ ി സാധനം
ക െമ റിേയ     ിനാ
 മി  വിശ മേശഷ ം
ഒ ാ െ ാ േജ ാതിസ പമായ്
ഒ ം െച  തേ ാ പ ാെത
ഒ ി ം െച താ ം വലയാെത
ഒെ ാ ായി നിന ം ജന    ്
ഒ െകാ റിവാ   വ വായ്

ഒ ി മറിയാ ജന   ്
ഒ െകാ ം തിരിയാ  വ വായ്
ഒ േപാെലെയാ ി ാെത    തി-
െ ാ ാ െ ാ ജീവസ പമായ്
ഒ ി െമാ ബ മി ാെതയായ്
നി വ തെ വിശ ം ചമ േപാ .
 െമാ ിലട  പിെ   ം
ഒ മി േപാ വിശ മേ ര ്.

ക ഗതി
ഒ െകാ ചമെ ാ വിശ    ി
 ായി ക   െളാെ   ം
 ണക   പാപക       ം
     5
        ാന ാന

 ണ പാപ    മി മാം ക    ം
   ജാതി നി പി കാ േ ാ
  െകാ ം തളയ്    ജീവെന.
െപാ ി ച ലെയാ ി റ       തി-
െലാ ി   െകാെ   േ േഭദ    .
ര ിനാ െമ    പണിെച
ച ലയേ ാ മി മാം ക     ം.
  ഹ്മവാദിയായീ െയ േ ാളം
ക ബ    ാെര തറി   ാ ം.
 വന െള    ി െയ
 വനാ   ളയം കഴിേവാളം
ക പാശെ    ലംഘി യ
  ഹ്മാവി െമ ത നി    യം.
ദിക്പാല ാ മ   േമാേരാേരാ
ദി േതാ ം തള കിട    .
അല്പക ികളാകിയ നാെമ ാ-
മല്പകാലം െകാേ ാേരാേരാ ജ
ഗ ഭപാ   ി   ം റെ ം
ക ംെകാ കളി      തി െന.

ജീവഗതി
നരക ി   ിട   ജീവ േപായ്
 രിത െളാ   ി മന ിെ
പരിപാക ം വ    മ ാേല
        6
       ാന ാന

നരജാതിയി വ പിറ ി
  തം െച േമല്േപാ േപായവ
സ    ി ലിരി   ഖി    .
  ത  െമാെ െയാ    േ ാ
പരിപാക െമേ ാളമി വ
പരിേചാട ി   ി മിയി
ജാതരായ്; രിതം െച ച വ .
വെ ാരദ് രിത ി ഫലമായി
പിെ േ ായ് നരക ളി വീ      .
 രേലാക ി നിെ ാ ജീവ േപായ്
നരേലാേക മഹീ രനാ     ;
ച ക     െച വ ചാ േ ാ
ച ാല ല ി     ിറ    .
അ ര ാ    ര ാരായീ   ;
അമര ാര് മര ളായീ   ;
അജം ച   ഗജമായ് പിറ
ഗജം ച   ജ മായീ   ;

നരി ച നരനായ് പിറ
നാരി ച ടേനാരിയായ്േപാ  ;
 പ ടാെത പീഡി ി ീ
 പ ച   മിയായ്പിറ ;
ഈ ചെ ാ     യായീ
ഈശ രെ വിലാസ ളി െന.
       7
        ാന ാന

കീഴ്േമലി െന മ  ജീവ ാ
 മിയീ േ േന   ക
സീമയി ാേതാളം പല ക   ;
 മിയീ േ േന   ജീവ ാ .

അ െന െച േനടി മരി ട-
നന േലാക േളാേരാ ിേലാേരാ ി
െച ി   ജി  ജീവ ാ
ത   െച േതാ ക     ത ഫലം.
ഒ  ീ മെതാ നാ െച േ ാ .
ഉടെന വ േന   പിെ  ം;
തെ തെ   ഹ ി  നി ട
െകാ േപാ ധനംെകാ നാെമ ാം
മെ  ാ െമാേരട ി  ി
വി െണ പറ ം കണ ിേന.

ഭാരതമഹിമ
ക     വിള മിയാകിയ
ജ േദശമി ൂമിയറി   ാ ം.
ക നാശം വ േ ണെമ ി ം
െചേ മെ   ംസാധിയാ നി    യം.
ഭ  ാ  ം   ജന     ം
സ രായ വിഷയീജന      ം
ഇ ീ ീ െതാെ െകാ     ീ ം
        8
       ാന ാന

വിശ മാതാ മി ശിവ ശിവ!
വിശ നാഥെ ല  തിതാ
 ത േ ണ വിള    മിയായ്.

അവനീതലപാലന ി െ ാ
അവതാര   ം പലേതാ   േ ാ .
അ െകാ വിേശഷി ം േലാകം
പതി ാലി   മെമ േ ാ
േവദവാദികളായ നിക ം
േവദ ം ബ മാനി െചാ    .
ലവണാം ധിമേ   വിള
ജം ദ ീെപാ േയാജനല    ം
സ ദീ ക   തിെല  ം
ഉ മെമ വാഴ്    പിെ   ം.

 പത്മ ി ക   ികയായി
 ധേര നതിലേ ാ നില്   .
ഇതിെലാ  ഖ     േ ാ
അതി  മം ഭാരത തലം
സ തരായ മാ നിേ   ാ
ക േ   െമ േ ാ പറ   ;
ക ബീജമതീ    ള േ
 ഹ്മേലാക ിരി   വ ക     ം,
ക ബീജം വര ി ള   ട
       9
       ാന ാന

ജ നാശം വ േ   ണെമ ി ം

ഭാരതമായ ഖ െമാഴി
പാരിെല െമ ത നി  യം.
അ  ഖ മാ െ ാ ഭാരത-
മി േദശെമെ  ാ േമാ ണം.

കലികാലമഹിമ
 ഗം നാലി ം ന കലി ഗം
 ഖേമതെ     ിവ  വാ .
  !  !   ! ജനാ ന!
  ! േഗാവി ! രാമ! എ ി െന
തി നാമസ ീ     നെമ ീേയ
മേ മി യത്നമറി    ാ ം

അ ചി ി മ    േലാക ള്
പതി  ി   ജന   ം
മ ദ ീ കളാറി േ ാ ം
മ ഖ   െള ി േ ാ ം
മ    ഗ ളി േ ാ ം
  ിത    സാ മ ായ്കയാ
കലികാലെ  ഭാരതഖ െ ,
കലിതാദരം ൈകവണ ീ    .
അതി വെ ാ     ായിെ ി ം
       10
       ാന ാന

ഇ കാലം ജനി െകാ ീ വാ
േയാഗ ത വ   ീ വാ തെ ാ
ഭാഗ ം േപാരാെത േപായേ ാ ൈദവേമ!
ഭാരതഖ    ി  പിറെ ാ
മാ ഷ   ം കലി ം നമ ാരം!
എെ   ാം കഴ് ീ   മ േ ാ
എ െത ി നാം പറ     ീ ?

എ ിെ   റവ്
കാലമി കലി ഗമ േയാ?
ഭാരതമി േദശ മ േയാ?
ന െള ാം നര ാ മ േയാ?
െചെ ന ായ് നി പി ിെന ാ ം.
ഹരിനാമ ളി ാെത േപാകേയാ?
നരക ളി േപടി റകേയാ?
നാ ടാെത ജ മതാകേയാ?
ന  ി ി വിനാശമി ായ്കേയാ?
ക ം!ക ം! നി പണം ടാെത
  തി   ജ ം പ െത നാം!

മ ഷജ ം  ഭം
എ ജ ം യാസെ ി ാലം
അ വ പിറ   ത ാ !
എ ജ ം മല ി കഴി  ം
     11
       ാന ാന

എ ജ ം ജല ി കഴി      ം
എ ജ     മ ി കഴി    ം
എ ജ ം മര ളായ് നി    ം
എ ജ ം അരി നട    ം
എ ജ ം ഗ    പ   ളായ്
അ വ ി ിവ ം ലഭിെ ാ
മ  ജ  ി  േ കഴി നാം!
എ  ം പണിെ ി മാതാവി
ഗ ഭപാ  ി വീണതറി    ാ ം.
പ മാസം വയ ി കഴി    േപായ്
പ പ ീരാ    ിയായി ം േപായ്.

തെ   ാനഭിമാനി പിേ ടം
തെ   ാനറിയാെത കഴി  .
എ കാലമിരി മിനിെയ ം
സത േമാ ന േ  െമാ ി േ ാ;
നീ േ ാളേപാെല െ ാ േദഹ    ി
വീ മാ    ി െന കാ   .
ഓ  റിയാെത പാ െപ േ രം
േന  േപാ മെതേ പറയാ .
അ മാ മിരി   േനര
കീ  ി ീ തി തി നാമം!


       12
       ാന ാന

സംസാരവ   ന
സ്ഥാനമാന    െചാ ി ലഹി
നാണംെക നട     ി ചില
മദമ രം ചി ി ചി ി
മതി െക നട    ി ചില ;
ച ലാ ിമാ വീ കളി
  ിരാമനായാ ി ചിലര്;
േകാലക ളി േസവകരായി
േകാലംെക ി െnjളി    ി ചില
ശാ ിെച   ല   വാനായി
സ   േയാളം നട   ി ചില ;

അ   ം നര  ം ഭാര ം
ഉ ാ േപാ ം െകാ     ി ചില ;
അ ിസാ ിണിയാെയാ പ ിെയ
സ   ി േ ാ ം കാ    ി ചില ;
സ ക ക ശി ി െചാ േ ാ
ശ െവേ ാെല    ി   ചില ;
വ ിത ാെര ാ     േനര
നി ി െ പറ    ി ചില ;
കാ   ന െട സംസാരെകാ േ
വിശ മീവ ം നി   െവ ം ചില ;
 ാഹ്മണ ംെകാ     ി   ി
 ഹ്മാ െമനിെ ാ ാെയ ം ചില ;
       13
       ാന ാന

അ  ാശയ് വി   വിളി ി ാ
അ ിേഹാ ാദി െച  ി ചില ;
സ    നവര  െളെ ാ ം
എ ം ടാെത വില്   ി ചില ;
മേ ഭം െകാ ക വടം െച ം
ഉ മ രഗ ള െകാ ം
അ  മ ക   െവ ി ി -
െമ േന ിത   ം ശിവ! ശിവ!

  ി ം െക   രാെയേ ാ ം
അ   െ െ ാതിെ    നശി !
അ   െമ വളെര   ായാ ം
  ിയാകാ മന ിെ ാ കാലം.
പ  കി കി  മതിെയ ം
ശതമാകി സഹ ം മതിെയ ം
ആയിരം പണം ക ി    ാ േ ാ
അ തമാകിലാശ്ചര െമ   ം
ആശയാ    പാശമതിേ
േവറിടാെത കേര  േമല് േമ .

സ    െച ിര ാലായ    ി
സ ല്പമാ ം െകാടാ ചില ഷ്ട ാ
ച േപാം േനരം വ മ േപാ -
െമാ ിടാ െകാ േപാവാെനാ     ം
       14
       ാന ാന

പശ്ചാ ാപെമാെരേ ാളമി ാെത
വിശ ാസപാതകെ      .
വി  ിലാശ പ കേഹ വായ്
സത െ  ത ജി   ചിലരേഹാ!
സത െമ    ഹ് മമ തെ
സത െമ ക     സ    .

വിദ െകാ റിേയ തറിയാെത
വിദ ാെന നടി  ി ചില ;
  മ ിെ ഗ മറിയാെത
  മം മ േ ാെല ഗ ഭം.
 ഷ്ണ ഷ്ണ! നി പി കാ േ ാ
 ഷ്ണെകാ   മി  െതാെ ം.

ൈവരാഗ ം
എ ിെയ ി റ   ിതാ  ം
മ ിമ ി േര  േമാഹ ം;
വ േവാണം കഴി  വി െവ ം,
വ ി േ ാ തി വാതിരെയ ം,

 ംഭമാസ ിലാ   ന െട
ജ ന  മശ തിനാെള ം
 ാ  േഹാ ശ്ചികമാസ ി
സദ െയാ െമ ത ിനിെയ ം;
      15
       ാന ാന

ഉ ി  ായി േവ  ി തിെലാ
ഉ ി  ായി   ാ njാെന ം;
േകാണി    െ വ നിലമിനി-
 ാണെമ െ   ി  െത ം,
ഇത്ഥേമാേരാ ചി ി ിരി േവ
ച േപാ   പാവം ശിവ! ശിവ!

എ ിനി പറ    വിേശഷി ം
ചി ി ീ വാനാേവാളെമ ാ ം.
ക   ിെ വലി േമാേരാേരാ
ജ    പല ം കഴിെ    ം
കാലമി കലി ഗമായ ം
ഭാരതഖ   ിെ വലി ം
അതി വ പിറ    െമ നാ
പ േതതെ േപായ കാര ം
ആ  ിെ  മാണമി ാ  ം
ആേരാഗ േ ാടിരി   വ   ം.

ഇ നാമസ ീ   നംെകാ ട
വ  ം  ഷാ   െമ ം
ഇനി  നരകഭയ   ം
ഇ േവ ം നി പണെമാെ   ം.
എ ി  ഥാ കാലം കള  ?
ൈവ ണ്ഠ ി െപായ്െ ാവിെന ാ ം
      16
       ാന ാന

 ടിയ പിറ   േനര ം
 ടിയ മരി  േനര ം
മേ യി െന കാ   േനര
മ രി   െത ി നാം ഥാ?

അ ത്ഥേമാ   ഷാ  മിരി േവ
അ ത്ഥ ി െകാതി     െത നാം?
മ ാഹ്നാ    കാശമിരി േവ
ഖേദ ാതെ േയാ മാനി െകാേ    !
ഉ ി ഷ്ണ മന ി     ളി േ ാ
ഉ ിക മ േവണേമാ മ ളായ്?
മി   ന െ   ശിവ! ശിവ!
വിഷ് ഭ   ാരിേ വന ി ?
മായ കാ ം വിലാസ ള് കാ േ ാ
ജായ കാ ം വിലാസ   േഗാ ിക .

 വന ിെല തി െളാെ     ം
ഭവനം ന  ായതി തെ .
വിശ നാഥ പിതാ ന െ    ാം
വിശ ധാ ി ചരാചരമാതാ ം.
അ  ം നര    േ ാ
ര ി ീവാ  നാെളാെ   ം.
ഭി ാ ം നെ ാര    േ ാ
ഭ ി ീ കതെ പണി    .
       17
       ാന ാന

നാമജപം
സ ി ടാെത നാമ െളെ ാ ം
ഭ ി  ജപി ണം ന െട

സി ികാലം കഴിേവാളമീവ ം
  േയാെട വസിേ ണേമവ ം.
കാണാ   ചരാചരജീവിെയ
നാണം ൈകവി   ി തി ണം.
ഹരിഷാ പരി തനായി
പ ഷാദികെളാെ   ഹി ട
സജ്ജന െള ാ    േനര
ലജ്ജ ടാെത വീ നമി ണം.
ഭ ിത ി   കി മ  ട
മ െനേ ാെല    ം തി ണം.

പാരിലി െന സ രി ീ േ ാ
 ാരബ്ധ ളേശഷെമാഴി   ി ം
വിധി ീ  ക െമാ   േ ാ
പതി ീ  േദഹെമാേരട ്;
െകാതി ീ   ഹ്മെ     ി
 തി ീ  ജീവ മെ ാേഴ.
സ ിേവറി സ രി ീ േ ാ
പാ മായി െയ   െകാേ   ം
പരിതാപം മന ി   േ
       18
       ാന ാന

തി നാമ  ി  മാഹാത്മ ം േക ാ ം!

ജാതി പാ  ിെലാര ജനാകി ം
േവദവാദി മഹീ രനാകി ം
നാ ടാെത ജാത ാരാകിയ
 കെരയെ ാഴി   മാ ഷ
എ മ തി നാമ    തി
ഒ മാ െമാരി െലാ ദിനം
സ സ്ഥനായി ിരി േ ാെഴ ി ം
സ   ി  ാനറിയാെതെയ ി ം
മെ ാ ായി രിഹസിെ ി ം
മെ ാ    േവ ിെയ ാകി ം

ഏ ദി ിലിരി ി ം ത െട
നാ െകാ ി െചാ ിെയ ാകി ം
അ മെ ാ േനരെമാ ദിനം
െചവിെകാ ി േക െവ ാകി ം
ജ സാഫല മേ ാേഴ വ േപായ്
 ഹ്മസാ ജ ം കി ീ െമ േ ാ
 ീധരാചാര താ ം പറ   ി
ബാദരായണ താ മ    െച ;
ഗീത ം പറ ീ തി െന
േവദ ം ബ മാനി െചാ   .

        19
      ാന ാന

ആേമാദം   െചാ വി നാമ
ആന ം     ഹ്മ ി േ വാ .
മതി െ  ിെലാെ മതിയി
തി നാമ ി മാഹാത്മ മാമി
പിഴയാകി ം പിഴേകെട ാകി ം
തി   മ  ക ഭഗവാെന.
      20

								
To top