Bhaja Govindam of Adi Sankara - Malayalam by itsmenatrajan

VIEWS: 549 PAGES: 15

									      AdisÜ>kZt
  BjEg]viàh
     (aRËxHith)
Source:http://malayalamebooks.blogspot.com
    ആദിശ ര ത


ഭജേഗാവി ം
   (അ ഥസഹിതം)
Source:http://malayalamebooks.blogspot.com
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

   ഭജേഗാവി ം ഭജേഗാവി ം
   േഗാവി ം ഭജ ഢമേത
   സം ാേ സ ിഹിേത കാേല
   ന ഹി ന ഹി ര തി   കരേണ       1

േഗാവി െന ഭജി , േഗാവ െന ഭജി . േഹ ഢാ, നീ
േഗാവി െന  ഭജി .  മരണം  വ  േ ാ
   കരേണ (സം തധാ പാഠ ിെല ഒ    ം)
 ട ിയ    ലൗകിക  ാനെമാ ം  നിെ
ര ി കയി

    ഢ ജഹീഹി ധനാഗമ   ാം
     സ   ിം മനസി വി  ാം
   യ ഭേസ നിജക േമാപാ ം
   വി ം േതന വിേനാദയ ചി ം       2

േഹ  ഢാ, ധനം സ ാദി വാ     ത ജി ്
ന   ി ം മന ി ൈവരാഗ ം വള   ിെയ  .
നിെ  ക   ിെ  ഫലമായി നിന ് എ ്
ലഭി  േവാ, അ െകാ ് മന ിെന ിെ   .

   നാരീ നഭരനാഭീേദശം
     ാ മാ ഗാ േമാഹാേവശം
   ഏത ാംസവസാദിവികാരം
   മനസി വിചി യ വാരം വാരം       3

 ീക െട  ന     ം  നാഭീേദശ ം   ക ി ്
േമാഹിതനാകാതിരി  .    ഇവ  മാംസം,  െകാ ്


             3
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

എ ിവ െട   പാ രം മാ മാെണ     ്  മന ി
വീ ം വീ ം ചി ി റ ി .

   നളിനീദളഗത ജലമതിതരളം
   തദ  ീവിതമതിശയചപലം
   വി ിവ ാധ ഭിമാന ം
   േലാകം േശാകഹതം ച സമ ം       4

താമരയിതളിലിരി   നീ   ി അതീവ തരളമാണ്.
അ േപാെല അതിശയകരമാം വ ം അ ിരമാണ്
ജീവിത ം.  േരാഗം,  അഹ    എ ിവയാ
 സി െ ്    എ ാ   ജീവിക ം   ഃഖ ാ
സ  രാെണ ം അറി ക.

   യാവദ് വിേ ാപാ   നസ -
    ാവനിജപരിവാേരാ ര ഃ
   പ ാ ീവതി ജ    രേദേഹ
   വാ  ാം േകാപി ന  തി േഗേഹ    5

എ േ ാളം കാലം നിന ് ധനം ആ    ി ാ
കഴി  േവാ അ േ ാളം കാലം മാ േമ നിെ
ബ    ് നിേ ാട് താ പര ാ . പി ീട്
ശരീരം  ലമായി ജീവി േ ാ സ ം വീ ി ,
ഒ വാ ് േപാ ം േചാദി ാ ആ ം ഉ ാ കയി .

   യാവ പവേനാ നിവസതി േദേഹ
   താവ    തി ശലം േഗേഹ
   ഗതവതി വാെയൗ േദഹാപാേയ
   ഭാര ാ ബിഭ തി ത ി കാേയ      6

          4
   ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

എ േ ാളം   കാലം  ശരീര ി   ാണ
നി   േവാ അ േ ാളം കാലേമ വീ കാ നിെ
 ശലം അേന ഷി ക   .  ാണ േപായ േശഷം
േദഹം ചീ   ട ിയാ ഭാര േപാ ം ആ േദഹം
ക ് ഭയ   .

  ബാല ാവത് ീഡാസ -
    ണ ാവത് ത ണീസ ഃ
     ാവത് ചി ാ മ ഃ
  പരേമ   ണി േകാപി ന സ  ഃ  7

ഒ വ ബാല   ി  കളികളി കി ജീവി .
യൗ ന ി    വതികളി  ആസ നായിരി .
വാ ക   ി   ചി കളി  കി കഴി .
എ ാ   പര    ി ആ ം തെ  ആസ
രാ ി .

  കാ േത കാ ാ കേ   ഃ
  സംസാേരായമതീവ വിചി ഃ
  കസ ത ം കഃ ത ആയാത-
     ം ചി യ തദിഹ ാതഃ     8

ആരാ   നിെ  ഭാര , ആരാ  നിെ    ,
ഈ   േലാകജീവിതം  അതീവ  വിചി മാണ്.
േഹ സേഹാദരാ, നീ ആ െടയാണ്, നീ ആരാണ്,
എവിെട നി ം വ    എ ി െന   പരമാ ഥ
െ  ി ചി ി .         5
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

  സ ംഗേത നി ംഗത ം
  നി ംഗേത നി േ ാഹത ം
  നി േ ാഹേത നി ലത  ം
  നി ലതേ  ജീവ  ിഃ      9

സത്സംഗ ി (ന      െക ്) നി ം നി ംഗത ം
(നി മമത)  ഉ ാ   .  നി ംഗതയി   നി ്
േമാഹമി ാ  ഉ ാ   . േമാഹമി ാ യി  നി ്
നി ലതത   ിെ     ാനം (പരമാ   ാനം)
ഉ ാ   . അേതാെട ജീവ   ിെയ ം ാപി

  വയസി ഗേത കഃ കാമവികാരഃ
   േ നീേര കഃ കാസാരഃ
   ീേണ വിേ  കഃ പരിവാരഃ
    ാേത തേ  കഃ സംസാരഃ     10

വയ ായി ഴി   ാ  കാമെമവിെട, െവ ം വ ി
േ ായാ   ളെമവിെട, ധനം േശാഷി േപായാ
  ംബെമവിെട,  പരമതത മറി  ാ  സംസാര
 ഃഖെമവിെട.

  മാ  ധന ജന യൗവന ഗ വം
  ഹരതി നിേമഷാ കാലഃ സ വം
  മായാമയമിദമഖിലം  ാ
    പദം ത ം വിശ വിദിത ാ    11

സ  ്, ആ ബലം, യൗവനം എ ിവയി ഒരി  ം
അഹ രി ാതിരി . ഒ  നിമിഷം െകാ ് കാലം
സകലതിെന ം  നാമാവേശഷമാ  . ഇെത ാം

          6
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

നശ രമാെണ റി  ്  പദെ   സാ  ാ    രി ്
അതി   ിര തി നാ .

  ദിനയാമിന ൗ സായം ാതഃ
  ശിശിരവസ ൗ നരായാതഃ
  കാലഃ ീഢതി ഗ ത ാ -
   ദപി ന  ത ാശാവാ ഃ      12

പക ം,   രാ ി ം,  സായാ  ം  ഭാത ം,
ശിശിര ം വസ    ം വീ ം വീ ം വ    .
കാലം കളി കയാണ്, ആ   ് തീ ക ം െച   ,
അ െനയാെണ ി ം    ആശ  മ ഷ െന  വി
േപാ  ി .

  ദ ാദശ മ രികാഭിരേശഷഃ
  കഥിേതാ ൈവ ാകരണൈസ ഷഃ
  ഉപേദേശാ ത് വിദ ാനി ൈണഃ
    ീമത് ശ രഭഗവ രൈണഃ

ഈ ദ ാദശമ രിക (പ   ് േ ാക മ  ) ആ
ൈവ ാകരണേനാട് വിദ ാനി ണനായ  ീ ശ ര
ഭഗവ പാദ ഉപേദശി താണ്.
          7
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

   ച  ദശ മ   രികാ േ ാ ം
  കാ േത കാ ാ ധനഗത ചി ാ
  വാ ല കിം തവ നാ ി നിയ ാ
   ിജഗതി സ ന സംഗതിേരകാ
  ഭവതി ഭവാ  വ തരേണ നൗക    13

എ ി ഭാര േയ ം ധനെ    ം റി ് ചി ി  ?
േഹ   ാ ാ, നിനെ ാ   നിയ ാവിേ ?
േലാക ി ം സ ന    െട സഹവാസം മാ മാണ്
ലൗകികജീവിതമാ   കടല് കട ാ   നൗകയാ
  ത്. (േ ാകരചന: പ പാദ )

  ജടിേലാ  ീ  ിതേകശഃ
  കാഷായാംബര ബ  തേവഷഃ
  പശ പി ച ന പശ തി േഢാ
  ഹ ദരനിമി ം ബ  ത േവഷഃ    14

ജടാധാരി, തല   നം െച യാ , തലയിെല ഓേരാ
േരാമ  ം പി െത  യാ ഇ െന കാഷായ േവഷം
ധരി  പല വിധ േവഷ    . (സത െമെ  ്)
കാ   െ  ി ം അതിെന അറിയാ  കഴിയാ
 ഢ മാ വയ ിഴ ിനായി മാ ം വിവിധ േവഷം
ധരി വരാണ്. (േ ാകരചന: േതാടകാചാര )

  അംഗം ഗളിതം പലിതം  ം
  ദശനവിഹീനം ജാതം  ം
   േ ാ യാതി ഹീത ാ ദ ം
  തദപി ന  ത ാശാപി ം      15
          8
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

ശരീരെമ ാം  തള  ,  തല ം  നര ,  വായ്
പ ി ാ തായി ഴി   . വടി  ി ിടി ്
നട   നീ  , അേ ാ    േപാ ം അയാ
ആ ഹ   െട  ഭാ െ     ൈകവി ി .
(േ ാകരചന: ഹ ാമലകന്)

   അേ വ ി േ ഭാ
   രാ ൗ  കസമ ിത ജാ ഃ
   കരതലഭി  തലവാസഃ
   തദപി ന ത ാശാപാശം      16

 ി  അ ി, പി ി    ര ; രാ ി താടി
കാ  ിേല ി നി   ഇരി ്; കരതല ി ഭി ,
മര വ ി  വാസം. എ ാ ം ആശെയ    പാശം
അവെന വി േപാ  ി . (േ ാകരചന: േബാധ )

    േത ഗംഗാസാഗര ഗമനം
    തപരിപാലനമഥവാ ദാനം
    ാനവിഹീനഃ സ വമേതന
    ിം ഭജതി ന ജ മശേതന     17

ഗംഗാസാഗര ിേല ് (തീ   ാടന ി ) േപാ  ;
 തമ   ി    അെ ി   ദാനം െച  .
പേ ,   ാനമി ാ വന് ഇെതാെ അ   ി ാ ം
  ജ മ    കഴി ാ ം േമാ ം ലഭി കയി
എ ാണ് എ ാവ െട ം അഭി ായം. (േ ാകരചന:
 േരശ രാചാര )          9
     ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

    രമ ിര ത ലനിവാസഃ
    ശ ാ തലമജിനം വാസഃ
    സ വപരി ഹേഭാഗത ാഗഃ
    കസ  ഖം നഃ കേരാതി വിരാഗാഃ  18

േദവാലയ ളി ം    ണലി ം താമസം; മ ില്
കിട ക ം മാ   േതാ  ഉ ക ം െച   .
സ വസ   ം  ഖേഭാഗ ം  ത ജി ിരി  .
ഇ ര ി    ൈവരാഗ ം ആ   ാണ്  ഖം
ന ാ ത്? (േ ാകരചന: നിത ാന )

    േയാഗരേതാ വാ േഭാഗരേതാ വാ
    സംഘരേതാ വാ സംഘവിഹീനഃ
    യസ   ണി രമേത ചി ം
    ന തി ന തി ന േത വ       19

േയാഗ ി     വനാകെ   േഭാഗ ി
   വനാകെ സംഘം േച  വനാകെ സംഘം
േചരാ വനാകെ , ആ െട മന ാേണാ    ി
രമി  ത് അവ  ആന ി   , ആന ി   ,
അവ   മാ ം ആന ി  .  (േ ാകരചന:
ആന ഗിരി)

    ഭഗവദ്ഗീതാ കി ിദധീതാ
    ഗംഗാജലലവകണികാ പീതാ
    സ ദപി േയന രാരി സമ ാ
     ിയേത തസ യേമന ന ച ാ     20           10
   ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

ഭഗവദ്ഗീത റെ ി ം പഠി ി  വ , ഗംഗാജലം
 റെ ി ം പാനം െച വ , രാരിെയ (  െന)
ഒരി െല ി ം ശരിയായി അ ന െച ി   വ ;
അവേനാട് യമ ച   ് (വഴ ിന്) നി  ി .
(േ ാകരചന: ഢഭ ന്)

   നരപി ജനനം നരപി മരണം
   നരപി ജനനീ ജഠേര ശയനം
  ഇഹ സംസാേര ബ    ാേര
   പായാ പാേര പാഹി രാേര    21

ജനന ം   മരണ ം,  അ  െട ഗ ഭപാ  ി
കിട  ം  വീ ം   വീ ം  സംഭവി  .
മറികട ാ   വളെര   യാസ   തായ ഈ
ഇഹേലാകജീവിത ി    നി ം (സംസാരം) േഹ
 രാേര!  പേയാെട  ര ി ാ ം. (േ ാകരചന:
നിത നാഥ )

  രഥ ാച പടവിരചിതക ഃ
   ണ ാ ണ വിവ   ിതപ ഃ
  േയാഗീ േയാഗനിേയാജിതചിേ ാ
  രമേത ബാേലാ  വേദവ     22

കീറ റി  വ ം ധരി ി  വ ം,  ണ  ി ം
പാപ ി ം    അ റ     പ ാവി െട
ചരി  വ ം,  േയാഗഭ ാസ ി െട  ചി ം
ഏകാ മായവ മായ േയാഗി  ബാലെനേ ാെലേയാ
ഉ  െനേ ാെലേയാ  രമി .  (േ ാകരചന:
നിത നാഥ )

          11
   ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

  കസ്ത ം േകാഹം തഃ ആയാതഃ
  കാ േമ ജനനീ േകാ േമ താതഃ
  ഇതി പരിഭാവയ സ വമസാരം
  വിശ ം ത  ാ സ വിചാരം     23

ആരാ   നീ? ആരാ  njാ ? njാ എവിെട നി ്
വ ? ആരാെണെ    മാതാപിതാ  ? അസാരമായ
(അ  മി  തായ)  സ വേലാകേ  ം സ
 ല മായി ക തി ത ജി ി ് േമ പറ   കാരം
വിചാരം െച . (േ ാകരചന: േര  )

  ത യി മയി ചാന ൈ േകാ വി ഃ
  വ ഥം പ സി മ സഹി ഃ
  ഭവ സമചി ഃ സ വ ത ം
  വാ സ ചിരാദ് യദി വി ത ം     24

നി ി ം എ ി ം മെ ായിട ം ഒേരെയാ
വി വാ  ത്. അസഹി വായി ് നീ എേ ാട്
വ ഥമായി േകാപി   . വി ത ം േവഗം തെ
 ാപി വാ  നീ ഇ ി   െവ ി , എേ ാ ം
സമചി നായി ഭവി . (േ ാകരചന: േമധാതിഥി)

  ശ ൗ മിേ  േ ബ ൗ
  മാ  യ ം വി ഹസ ൗ
  സ വ ി പി പശ ാ ാനം
  സ വേ ാ ജ േഭദ ാനം       25

ശ  േളാേടാ  മി   േളാേടാ    ാേരാേടാ
ബ  േളാേടാ  സ  ി  ാ വാേനാ  കലഹി

          12
   ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

വാേനാ യ ിേ   . എ ാവരി ം തെ തെ
കാ ക. േഭദചി സ വ ഉേപ ി ക ം െച ക.
(േ ാകരചന: േമധാതിഥി)

  കാമം േ ാധം േലാഭം േമാഹം
  ത ക്ത ാ ാനം പശ തി േസാഹം
  ആ    ാനവിഹീനാ ഢാ
  േത പച േ നരകനി ഢാ      26

കാമം, േ ാധം, േലാഭം, േമാഹം എ ിവ ത ജി ്
സ യം 'അതാ   njാ ' (njാ    മാണ്) എ
മന ിലാ .   ആ   ാനമി ാ    ഢ ാ
നരക ി    ബ രായി   യാതനയ ഭവി ം.
(േ ാകരചന: ഭാരതിവംശ )

  േഗയം ഗീതാ നാമ സഹ ം
  േധ യം ീപതി പമജ ം
  േനയം സ നസംേഗ ചി ം
  േദയം ദീനജനായ ച വി ം     27

ഗീത ം  (വി വിെ )  സഹ നാമ ം  പാ ക,
 ീപതി െട  (വി വിെ )  പം  ഇടവിടാെത
ധ ാനി ക. സ ന സ      ിേല ് മന ിെന
നയി ക, ദീനജന    ് ധനം ദാനം െച ക.
(േ ാകരചന: മതി)
         13
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

   ഖതഃ ിയേത രാമാ േഭാഗാഃ
  പ ാത് ഹ ശരീേര േരാഗാഃ
  യദ പി േലാേക മരണം ശരണം
  തദപി ന  തി പാപാചരണം       28

മ ഷ ന്    ഖകര ളായ   േഭാഗാ ഭവ ളി
രമി  . പി ീട്  ശരീര ിന്   േരാഗ ം
വ  ിെവ  .  ഇഹേലാക ി    മരണമാണ്
ഏവ  ം ശരണം എ റി  ി ം അവ
െച ാതിരി  ി .

  അ ഥമന ഥം ഭാവയ നിത ം
  നാ ി തതഃ ഖേലശ ത ം
    ാദപി ധനഭാജാം ഭീതിഃ
  സ ൈ ഷാ വിഹിതാരീതിഃ        29

അ   ം (സ    ്) അന   ം ഉ ാ   താെണ ്
എേ ാ ം ചി ി    . അതി േലശം േപാ ം ഖമി
എ താ   സത  ം. ധനവാ ാ    ്  ാരി നി
േപാ ം  ഭീതി   േനരിടാം.  സ  ിെ   രീതി
എ ായിട ം ഇ    തെ യാ    .

   ാണായാമം ത ാഹാരം
  നിത ാനിത വിേവകവിചാരം
  ജാപ സേമത സമാധിവിധാനം
    വവധാനം മഹദവധാനം        30

 ാണായാമം,  ത ാഹാരം,    നിത ം അനിത ം
ഏെത  വിേവകേ ാെട      വിചാരം, ജപേ ാെട

           14
    ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

സമാധി പരിശീലനം, ഇവ     േയാെട, മഹ  ായ
  േയാെട, െച .

   ചരണാം ജ നി ഭര ഭക്തഃ
  സംസാരാദ് അചിരാദ് ഭവ ക്തഃ
  േസ ിയമാനസനിയമാേദവം
    സി നിജ ദയ ം േദവം      31

 വിെ  പാദാരവി  ളി   നി ഭരമായ ഭക്തി
  വേന, ഈ െലൗകിക ജീവിത ി     നി ം
െപെ   തെ  നീ ക്തനായി ീ ം. ഇ കാരം
ഇ ിയ  േട ം മന ിെ  ം നിയ ണ ി െട നീ
സ ദയ ിലധിവസി     ഈശ രെന ദ ശി   ം
െച ം.

   ഢഃ ക ന ൈവയാകരേണാ
     കരണാധ യന രീണഃ
   ീമ രഭഗവത് ശിൈഷ ഃ
  േബാധിത ആസീേ ാദിതകരണഃ

 ീമദ് ശ ര ശിഷ  ാരാ  ഇ കാരം േബാധവാനാ
 െ    ഢനായ   ഒ   വ ാകരണ വിദ ാ ഥി
    ചി നായി.
          15

								
To top