Docstoc

RAPORT PRIVIND STAREA

Document Sample
RAPORT PRIVIND STAREA Powered By Docstoc
					 RAPORT PRIVIND STAREA

  FACTORILOR DE MEDIU

REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV


      2009
      1
  CUVĂNT DE DESCHIDERE


 Politica de dezvoltare regională, una dintre politicile cele mai complexe şi mai
importante ale Uniunii Europene, are ca obiectiv reducerea disparităţilor
economice şi sociale existente între diferitele regiuni, acţionând asupra unor
domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică,
transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea si
formarea profesională, educaţia, egalitatea de şanse etc.

România este împarţită in opt regiuni de dezvoltare, fiecare regiune
cuprinzând mai multe judeţe.

Structura economică diversificată a Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov se reflectă în
economia bazată pe servicii ale capitalei, în timp ce construcţiile, transportul,
comerţul, turismul şi cultura, cercetarea conduc economia regională şi
intensifică potenţialul său de dezvoltare şi competitivitate.

Toate aceste activităţi in continuă creştere, au dus la mărirea eforturilor pe
care Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti le depune, pentru
informarea şi conştientizarea publicului   in vederea protejării mediului
înconjurător.

Raportul anual privind starea factorilor de mediu pentru Regiunea 8 Bucureşti-
Ilfov se doreşte a fi un document informativ şi util care să redea calitatea
tuturor factorilor de mediu. Acesta cuprinde aspecte legate de factorii de
mediu, starea de calitate, impactul acţiunilor antropice asupra mediului
ambiant şi scoate în evidenţă atât aspectele vulnerabile, problemele acute de
mediu din cadrul regiunii, cât şi aspectele pozitive şi progresul înregistrat în
acest domeniu.

Raportul anual privind starea factorilor de mediu pentru Regiunea 8 Bucureşti-
Ilfov a fost realizat în baza datelor furnizate de APM Bucureşti, APM Ilfov şi
personalul de specialitate din cadrul ARPM Bucureşti.
                    2
CUPRINS
INTRODUCERE ............................................................................................... 8
REZUMAT EXECUTIV ................................................................................... 10
1. CAPITOLUL1. CADRUL NATURAL, DATE DEMOGRAFICE ŞI
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ....................................... 12
   1.1.      DATE GENERALE ................................................................................................................. 12
   1.2.      RESURSELE NATURALE ........................................................................................................ 15
   _Toc262992724
   1.3.      DATE DEMOGRAFICE ŞI ORGANIZARE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ .................................. 17
   1.4.      TENDINŢE SOCIO-ECONOMICE ÎN JUDEŢUL ILFOV REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV .............. 18
2.    CAPITOLUL 2. ATMOSFERA ................................................................ 39
   2.1.   EMISII DE POLUANTI ATMOSFERICI ...................................................................................... 40
    2.1.1 Emisii de gaze cu efect acidifiant ........................................................................................... 40
    2.1.2.  Emisii de compuşi organici volatili nemetanici ............................................................. 43
    2.1.3.  Emisii de metale grele .................................................................................................... 44
    2.1.4.  Emisii de plumb .............................................................................................................. 45
    2.1.5.  Emisii de poluanţi organici persistenţi .......................................................................... 46
    2.1.6.  Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice................................................................. 47
    2.1.7.  Emisii de bifenili policloruraţi ....................................................................................... 47
    2.1.8.  Emisii de hexaclorbenzen ............................................................................................... 47
   2.2.   CALITATEA AERULUI AMBIENTAL ....................................................................................... 48
    2.2.1.  Dioxidul de azot ............................................................................................................. 48
    2.2.2.  Dioxidul de sulf .............................................................................................................. 50
    2.2.3.  Pulberi în suspensie ....................................................................................................... 51
    2.2.4.  Metale grele ................................................................................................................... 54
    2.2.5.  Monoxidul de carbon ..................................................................................................... 55
    2.2.6.  Benzenul ......................................................................................................................... 56
    2.2.7.  Amoniac ......................................................................................................................... 56
    2.2.8.  Ozonul troposferic (poluarea fotochimică) .................................................................... 56
    2.2.9.  Evoluţia calităţii aerului ................................................................................................ 59
3.    CAPITOLUL 3. SCHIMBĂRI CLIMATICE .............................................. 62
   3.1.   CADRUL GENERAL ............................................................................................................... 62
    3.1.1.  Cadrul legislativ referitor la impactul schimbărilor climatice în România ................... 63
   3.2.   EMISII TOTALE ANUALE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ........................................................... 65
   3.3.   EMISII ANUALE DE DIOXID DE CARBON ................................................................................ 66
   3.4.   EMISII ANUALE DE METAN ................................................................................................... 67
   3.5.   EMISII ANUALE DE PROTOXID DE AZOT ................................................................................ 68
   3.6.   EMISII ANUALE DE GAZE FLUORURATE ................................................................................ 68
   3.7.   ACŢIUNI PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ................................. 69
    3.7.1.  Participarea la utilizarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto ............................... 69
    3.7.2.  Participarea    României      la     implementarea         schemei       europene        de
    comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră .................................................. 70
4.    CAPITOL 4. APA .................................................................................... 81
   4.1.    .INTRODUCERE .................................................................................................................... 81
   4.2.    RESURSELE DE APĂ ............................................................................................................. 82
    4.2.1.   Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile .............................................................. 82
    4.2.2.   Prelevări de apă ............................................................................................................. 83
    4.2.3.   Mecanismul economic în domeniul apelor..................................................................... 85
   4.3.    APE DE SUPRAFAŢĂ ............................................................................................................. 86
    4.3.1.   Starea ecologică şi chimică a cursurilor de apă ale râurilor interioare ....................... 89
    4.3.2.   Starea ecologică a lacurilor . Caracterizarea fizico-chimică şi biologică .................. 104
    4.3.2.1. Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu gradul de troficitate ............ 104
    4.3.2.2. Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu chimismul                    apei ............... 107


                                     3
    4.3.3.  Starea fluviului Dunărea Calitatea apei Dunării pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei
    “Delta Dunării Starea apelor Mării Negre .................................................................................. 121
   4.4.   APE SUBTERANE ................................................................................................................ 121
   4.5.   STAREA APEI BRUTE DESTINATE POTABILIZĂRII ................................................................ 121
   4.6.   APA POTABILĂ .................................................................................................................. 122
   4.7.   APA DE ÎMBĂIERE .............................................................................................................. 127
   4.8.   APELE UZATE .................................................................................................................... 128
    4.8.1.  Structura apelor uzate evacuate în anul 2009 .............................................................. 128
    4.8.2.  Substanţe poluante şi indicatori de poluare în apele uzate .......................................... 131
    4.8.3.  Reţele de canalizare ..................................................................................................... 133
   4.9.   ZONE CRITICE SUB ASPECTUL POLUARII APEI DE SUPRAFATA SI SUBTERANE ..................... 139
   4.10.   OBIECTIVE ŞI MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII ŞI
   SUPRAEXPLOATĂRII ............................................................................................................................ 139

5.    CAPITOLUL 5. SOLUL ......................................................................... 141
   5.1.   INTRODUCERE ................................................................................................................... 141
   5.2.   FONDUL FUNCIAR. REPARTIŢIA SOLURILOR PE CATEGORII DE FOLOSINŢE ......................... 142
   5.3.   PRESIUNI ALE UNOR FACTORI ASUPRA STĂRII DE CALITATE A SOLURILOR ......................... 144
    5.3.1.   Îngrăşăminte ................................................................................................................ 144
    5.3.2.   Produse pentru protecţia plantelor (fitosanitare) ........................................................ 144
    5.3.3.   Soluri afectate de reziduuri zootehnice ........................................................................ 145
    5.3.4.   Situaţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare/agricole ............................................. 146
    5.3.5.   Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, siderurgic,
    energetic etc.) ............................................................................................................................... 146
    5.3.6.   Poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe cărbune ................................... 152
   5.4.   CALITATEA SOLURILOR ..................................................................................................... 152
    5.4.1.   Repartiţia terenurilor pe clase de calitate ................................................................... 152
    5.4.2.   Principalele restricţii ale calităţii solurilor ................................................................. 153
   5.5.   MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR ............................................................................ 154
   5.6.   ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DEGRADĂRII SOLURILOR ..................................................... 154
    5.6.1.   Inventarul terenurilor afectate de diferite procese ...................................................... 154
    5.6.2.   Inventarul siturilor contaminate .................................................................................. 155
   5.7.   ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A TERENURILOR DEGRADATE ŞI
   PENTRU AMELIORAREA STĂRII DE CALITATE A SOLURILOR ................................................................. 157
    5.7.1.   Modalităţi de investigare ............................................................................................. 157
    5.7.2.   Reconstrucţia ecologică a solurilor ............................................................................. 157
6. CAPITOLUL 6 CONSERVAREA NATURII ŞI A BIODIVERSITĂŢII,
BIOSECURITATEA...................................................................................... 158
   6.1.    BIODIVERSITATEA ROMÂNIEI ............................................................................................ 158
   6.2.    HABITATELE NATURALE. FLORA ŞI FAUNA SĂLBATICĂ ..................................................... 159
    6.2.1.  Habitatele naturale ...................................................................................................... 159
    6.2.2.  Flora şi fauna sălbatică ............................................................................................... 159
    6.2.3.  Specii din flora şi fauna sălbatică valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice
         174
    6.2.4.  Specii deţinute in captivitate ........................................................................................ 177
    6.2.4.1. Grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire ................. 177
   6.3.    STAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE ........................................................................... 180
    6.3.1.  Arii de interes naţional................................................................................................. 180
    6.3.2.  Arii de interes internaţional ......................................................................................... 182
    6.3.3.  Arii de interes comunitar ............................................................................................. 182
   6.4.    MEDIUL MARIN ŞI COSTIER ................................................................................................ 183
   6.5.    STAREA PĂDURILOR .......................................................................................................... 184
    6.5.1.  Fondul forestier ............................................................................................................ 184
    6.5.2.  Funcţia economică a pădurilor .................................................................................... 185
    6.5.3.  Masa lemnoasă pusă în circuitul economic ................................................................. 186
    6.5.4.  Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief .............................................. 186
    6.5.5.  Starea de sănătate a pădurilor ..................................................................................... 186
    6.5.6.  Suprafeţele din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri ........................................ 186
    6.5.7.  Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire ....................... 187


                                      4
    6.5.8.  Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări ............................. 187
    6.5.9.  Suprafeţe de păduri regenerate în anul 2009 ............................................................... 187
    6.5.10. Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor. Sensibilizarea publicului ................. 188
    6.5.11. Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului .......................................................... 188
   6.6.   PRESIUNI ANTROPICE EXERCITATE ASUPRA BIODIVERSITĂŢII ............................................ 188
   6.7.   BIOSECURITATEA .............................................................................................................. 189
    6.7.1.  Reglementări în domeniul biosecurităţii ...................................................................... 189
    6.7.2.  Locaţii şi suprafeţe cultivate cu plante superioare modificate genetic în România ..... 189
    6.7.3.  Coexistenţa ................................................................................................................... 189
    6.7.4.  Perspective ................................................................................................................... 189
7.    CAPITOLUL 7. DEŞEURI ..................................................................... 190
   7.1.   DATE GENERALE ............................................................................................................... 190
   7.2.   DEŞEURI MUNICIPALE........................................................................................................ 191
    7.2.1.  Cantităţi şi compoziţie.................................................................................................. 191
    7.2.2.  Deşeuri biodegradabile ................................................................................................ 202
    7.2.3.  Deşeuri periculoase din deşeurile municipale ............................................................. 205
    7.2.4.  Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale .......................................................... 206
    7.2.5.  Eliminarea deşeurilor municipale ................................................................................ 214
   7.3.   DEŞEURI DE PRODUCŢIE .................................................................................................... 216
    7.3.1.  Generarea deşeurilor de producţie (periculoase şi nepericuloase) ............................. 217
    7.3.2.  Gestionarea deşeurilor de producţie (periculoase şi nepericuloase)........................... 219
   7.4.   DEŞEURI GENERATE DE ACTIVITĂŢI MEDICALE ................................................................. 222
   7.5.   FLUXURI SPECIALE DE DEŞEURI ......................................................................................... 228
    7.5.1.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje ................................................................................. 228
    7.5.2.  Deseuri de echipamente electrice şi electronice .......................................................... 237
    7.5.3.  Vehicule scoase din uz ................................................................................................. 242
    7.5.4.  Baterii şi acumulatori şi deşeuri de baterii şi acumulatori .......................................... 249
    7.5.5.  Uleiuri uzate ................................................................................................................. 251
    7.5.6.  Deşeuri cu conţinut de bifenili policloruraţi şi alţi compuşi similari .......................... 254
    7.5.7.  Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti ........................................................ 262
    7.5.8.  .Deşeuri din construcţii şi desfiinţări ........................................................................... 266
   7.6.   ACŢIUNI DESFĂŞURATE PENTRU DEZVOLTAREA SAU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE
   GESTIONARE A DEŞEURILOR ............................................................................................................... 274
   7.7.   TENDINŢE PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR ................................................................... 277
    7.7.1.  Prognoza generării deşeurilor municipale .................................................................. 278
    7.7.2.  Prognoza generării deşeurilor de producţie ................................................................ 279
    7.7.3.  Îmbunătăţirea calităţii gestionării deşeurilor .............................................................. 279
8. CAPITOLUL 8. SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE
280
   8.1.    INTRODUCERE ................................................................................................................... 280
   8.2.    IMPORTUL ŞI EXPORTUL ANUMITOR SUBSTANŢE ŞI PREPARATE PERICULOASE (PIC) ......... 282
   8.3.    SUBSTANŢE REGLEMENTATE DE PROTOCOLUL DE LA MONTREAL (ODS) ......................... 284
    8.3.1.   Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal – Regulamentul 1005/2009
    privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră .......................................................................... 284
    8.3.2.   Substanţe reglementate de Regulamentul 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu
    efect de seră .................................................................................................................................. 286
   8.4.    EVALUAREA RISCULUI ASUPRA MEDIULUI REPREZENTAT DEPRODUSELE BIOCIDE ŞI PENTRU
   PROTECTIA PLANTELOR ...................................................................................................................... 288
   8.5.    POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI ..................................................................................... 288
   8.6.    METALELE GRELE- MERCUR, NICHEL ................................................................................ 289
   8.7.    INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A DETERGENŢILOR .................................................................... 295
   8.8.    PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL POLUĂRII MEDIULUI CU AZBEST ....................... 295
   8.9.    REGULAMENTUL 1907/2006 PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVALUAREA, AUTORIZAREA ŞI
   RESTRICŢIONAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE – REACH ..................................................................... 299

9.    CAPITOLUL 9. RADIOACTIVITATEA .................................................. 300
   9.1.      REŢEAUA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI ....................... 300


                                       5
 9.2.    PROGRAMUL NAŢIONAL STANDARD DE MONITORIZARE A RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI .. 301
   9.2.1.  Radioactivitatea aerului ............................................................................................... 302
   9.2.2.  Radioactivitatea apelor ................................................................................................ 307
   9.2.3.  Radioactivitatea solului ............................................................................................... 309
   9.2.4.  Radioactivitatea vegetaţiei ........................................................................................... 310
 9.3.    PROGRAME DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI ÎN ZONELE CU FONDUL
 NATURAL MODIFICAT ANTROPIC ......................................................................................................... 312
   9.3.1.  Impactul funcţionării CNE Cernavodă asupra populaţiei şi mediului ......................... 312
   9.3.1.1. Programul de supraveghere radiologică a mediului ................................................... 312
   9.3.1.2. Expunerea populaţiei în zona de influenţă CNE PROD Cernavodă ............................ 312
   9.3.2.  Impactul funcţionării CNE Kozlodui asupra populaţiei şi mediului ............................ 312
   9.3.2.1. Programul de supraveghere radiologică a mediului ................................................... 312
   9.3.2.2. Expunerea populaţiei din zona de influenţă CNE Kozlodui ......................................... 312
   9.3.2.3. Expunerea populaţiei în zona de influenţă a SCN – FCN Piteşti ................................. 312
   9.3.2.4. Expunerea populaţiei în zona platformei Măgurele ..................................................... 312
10.   CAPITOLUL 10 .MEDIUL URBAN ..................................................... 313
 10.1.   AŞEZĂRI URBANE .............................................................................................................. 313
   10.1.1. Amenajarea teritorială ................................................................................................. 313
   10.1.1.1.  Procesul de urbanizare ............................................................................................ 314
   10.1.1.2.  Dezvoltarea zonelor rezidenţiale ............................................................................. 314
   10.1.1.3.  Concentrările urbane............................................................................................... 315
   10.1.1.4.  Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement ..................................................... 315
 10.2.   ZGOMOT ............................................................................................................................ 325
   10.2.1. Hărţi strategice de zgomot ........................................................................................... 328
   10.2.2. Măsurători de zgomot în anul 2009 ............................................................................. 341
 10.3.   MEDIU ŞI SĂNĂTATE .......................................................................................................... 344
   10.3.1. Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate ...................................................... 345
   10.3.2. Efectele apei poluate asupra stării de sănătate ........................................................... 347
   10.3.3. Efectele gestionări deşeurilor municipale asupra stării de sănătate a populaţiei ....... 348
   10.3.4. Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei .......................................................... 349
 10.4.   OBIECTIVE ŞI MĂSURI ........................................................................................................ 350
   10.4.1. Obiective şi măsuri pentru gestionarea calităţii aerului .............................................. 350
   10.4.2. Obiective şi măsuri privind reducerea poluării apei ................................................... 353
   10.4.3. Obiective şi măsuri privind gestionarea deşeurilor municipale................................... 355
   10.4.4. Obiective privind reducerea zgomotului ...................................................................... 356
   10.4.5. Obiective şi măsuri pentru conservarea şi extinderea spaţiilor verzi .......................... 357
11.   CAPITOLUL 11. PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI ............................. 360
 11.1.   AGRICULTURA................................................................................................................... 360
   11.1.1. Interacţiunea agriculturii cu mediul ............................................................................ 360
   11.1.2. Evoluţiile din domeniul agriculturii, estimările noilor efective de animale şi
   perfecţionarea metodelor de reducere a emisiiior din sectorul agricol........................................ 360
   11.1.2.1.   Evoluţia suprafeţelor de păduri regenerate ............................................................. 361
   11.1.2.2.   Evoluţia şepţelului ................................................................................................... 362
   11.1.2.3.   Agricultura ecologică .............................................................................................. 362
   11.1.3. Impactul activităţilor din sectorul agricol asupra mediului ........................................ 362
 11.2.   CAPACITATEA DE PESCUIT................................................................................................. 362
   11.2.1. Pescuitul în apele interioare ........................................................................................ 363
 11.3.   ACVACULTURA ................................................................................................................. 363
 11.4.   INDUSTRIA ........................................................................................................................ 363
   11.4.1. Poluarea din sectorul industrial şi impactul acesteia asupra mediului ....................... 365
   11.4.2. Activităţi industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea şi
   controlul poluării industriale ........................................................................................................ 366
   11.4.3. Măsuri şi acţiuni întreprinse în scopul prevenirii, ameliorării şi reducerii poluării
   industriale ..................................................................................................................................... 375
 11.5.   TURISMUL ......................................................................................................................... 375
   11.5.1. Potenţialul turistic ........................................................................................................ 376
   11.5.2. Impactul turismului asupra mediului ........................................................................... 376
   11.5.3. Tendinţe de dezvoltare a turismului. Obiective şi masuri ............................................ 377


                                     6
  11.6.   POLUĂRI ACCIDENTATE. ACCIDENTE MAJORE DE MEDIU................................................... 377
   11.6.1. Poluări accidentale cu Impact major asupra mediului ................................................ 378
   11.6.2. Poluări cu efect transfontalier ..................................................................................... 379
12.    CAPITOLUL 12. ENERGIA ................................................................ 380
  12.1.     IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA MEDIULUI..................................................... 380
  12.2.     CONSUMUL BRUT DE ENERGIE 2000-2008 ......................................................................... 380
  12.3.     PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ.................................................................................. 381
  12.4.     IMPACTUL CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ASUPRA MEDIULUI ................................ 381
  12.5.     IMPACTUL EXTRACŢIEI DE ŢIŢEI ŞI GAZE NATURALE ASUPRA MEDIULUI............................ 382
  12.6.     ENERGII NECONVENŢIONALE ............................................................................................. 382
  12.7.     EVOLUŢIA ENERGIEI ÎN PERIOADA 2000 – 2008 ŞI TENDINŢELE GENERALE ÎN URMĂTORII ANI
         382
  12.8.     EFICIENŢA ENERGETICĂ – COSTURI ŞI BENEFICII ............................................................... 383
13.    CAPITOLUL 13.TRANSPORTURILE ŞI MEDIUL ............................. 384
  13.1.  IMPACTUL TRANSPORTURILOR ASUPRA MEDIULUI ............................................................ 384
  13.2.  EVOLUŢIA TRANSPORTURILOR ŞI ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN SCOPUL REDUCERII EMISIILOR
  DIN TRANSPORTURI ............................................................................................................................ 385
  13.3.  SITUAŢIA PARCULUI AUTO ................................................................................................ 387
  13.4.  TRANSPORTUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ ...................................................................... 388
14. CAPITOLUL 14. INSTRUMENTE ALE POLITICII DE MEDIU ÎN
ROMÂNIA .................................................................................................... 389
  14.1.   CHELTUIELI ŞI RESURSE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI..................................................... 389
  14.2.   CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII EFECTUATE DE AGENŢII ECONOMICI ÎN ANUL 2009 ŞI RAPORTATE
  LA GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU ..................................................................................................... 389
  14.3.   FONDUL PENTRU MEDIU .................................................................................................... 390
  14.4.   FONDURILE UNIUNII EUROPENE ........................................................................................ 391
   14.4.1. Fondurile Uniunii Europene de pre-aderare ............................................................... 391
   14.4.2. Fondurile Uniunii Europene de post-aderare .............................................................. 393
  14.5.   PLANIFICAREA DE MEDIU .................................................................................................. 397
  14.6.   INTEGRAREA POLITICII DE MEDIU ÎN ALTE POLITICI SECTORIALE ....................................... 399
  14.7.   DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ............................................................................ 400
                                    7
INTRODUCERE

Scurtă descriere a instituţiei care realizează raportul (APM/ARPM) cu
specificări legate de misiunea instituţiei în realizarea raportului prin asumarea
răspunderii asupra acestuia

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti funcţionează ca
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi
îndeplineşte la nivelul Regiunii de Dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov atribuţiile şi
răspunderile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, conform
competenţelor stabilite de HG nr.459/2005 privind reorganizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi de alte acte
normative în vigoare.
 Conducătorul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti
coordonează procesul de cooperare cu Agenţiile pentru Protecţia Mediului
judeţene din cadrul regiunii de dezvoltare, cu instituţiile publice locale şi
centrale, ONG-uri, unităţi de învăţământ, CJ Ilfov, Primăria Municipiului
Bucureşti, Comisariatul Regional şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii
Naţionale de Mediu.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti are următoarea
structură organizatorică:
1) Conducătorul Unităţii
2) Serviciul Autorizări şi Controlul Conformării
Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizări şi Legislaţie Orizontală
Compartimentul Controlul Conformării si Managementul Riscului
3) Serviciul Implementare Politici de Mediu
Compartimentul Calitatea Aerului
Compartimentul Protecţia Naturii, Protecţia solului/subsolului,
                 Biosecuritate
Compartimentul Gestiune Deşeuri şi Chimicale
4) Compartimentul Sinteză , Baze de Date, Rapoarte
5) Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ şi Resurse Umane
6) Compartimentul Relaţii Publice Comunicare, Programe, Proiecte
7) Serviciul Contabilitate, Administrativ, Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

   Cu rol consultativ, la nivelul conducerii Agenţiei Regionale pentru
Protecţia Mediului Bucureşti Ilfov este înfiinţat comitetul director.

   Structura organizatorică a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului
Bucuresti asigură, prin serviciile si compartimentele de specialitate,
coordonarea activităţilor pentru protecţia mediului la nivelul regiunii.
   Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti colaborează cu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti si Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov si asigură asistenţă de specialitate pentru elaborarea rapoartelor
de sinteză şi constituirea bazelor de date de mediu la nivel regional.
Structura organizatorică a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, asigură prin serviciile şi compartimentele de specialitate,
coordonarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul regiunii:


                    8
  Emite acte de autorizare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu
  competenţele atribuite de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului,
  prevazute în actele de reglementare.
  Participă la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare regională .
  Colaborează cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Agenţia
  pentru Protecţia Mediului Ilfov pentru elaborarea rapoartelor de sinteză şi
  constituirea bazelor de date de mediu la nivel regional.
  Coordonează elaborarea şi monitorizarea planurilor de acţiune regionale
  pentru protecţia mediului .
  Evalueaza şi actualizează anual, în cooperare cu Garda Naţională de
  Mediu şi alte autorităţi publice, planurile regionale proprii sau capitole de
  mediu integrate în alte planuri regionale.
  Asigură asistenţă de specialitate agenţiilor pentru protecţia mediului din
  cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare.
  Colaborează cu Garda Naţională de Mediu în emiterea actelor de
  autorizare şi în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de
  mediu.
  Gestionează şi disponibilizează, în limita prevederilor legale, informaţia de
  mediu la nivel regional .
  Coordonează, la nivel regional, activităţile specifice pe domeniile conforme
  cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din Documentul de
  Poziţie;

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti acţionează prin toate
mijloacele prevăzute de lege, pe întreg teritoriul regiunii, pentru protecţia şi
ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a
necesităţii punerii în aplicare, pe plan local, a prevederilor convenţiilor şi
acordurilor internaţionale la care România este parte şi pentru realizarea
obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor
convenţii şi acorduri.

b) Scopul şi obiectivele raportului pe termen scurt şi lung în concordanţă cu
principiile dezvoltării durabile

    Odată cu dezvoltarea rapidă şi progresul realizat, după o tranziţie
prelungită şi traumatizantă, la democraţia pluralista şi economia de piaţă, ţara
noastră mai are de recuperat decalajele considerabile faţă de celelalte state
membre ale UE. Regiunea 8 este una dintre regiunile ţării în care dezvoltarea
economică şi socială, a cunoscut un progres fără precedent, existând astfel
riscul unor deteriorări a capitalului natural, ce poate deveni ireversibil.
Odată cu adoptarea de către ţara noastră a unei Strategii Naţionale pentru
Dezvoltarea Durabilă, factorii de decizie din regiunea Bucureşti Ilfov, s-au
orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor de
armonie cu mediul natural.
Astfel, ARPM Bucureşti , prin efectuarea raportului privind starea factorilor de
mediu din regiune, reuşeşte să atragă atenţia tuturor factorilor implicaţi în
agresarea mediului şi orientarea strategiilor de dezvoltare a regiunii în
concordanţă cu principiile dezvoltării durabile cum ar fi:
- principiul precauţiei;
- principiul subsidiarităţii (politici coordonate la nivel înalt);

                     9
- principiul poluatorul plăteşte;
- principiul poluării la sursă.

c) Cadrul legislativ

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti Ilfov funcţionează în
baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului .REZUMAT EXECUTIV


a) Identificarea prealabilă a aspectelor vulnerabile, direcţiilor viitoare ale
evoluţiei aspectelor vulnerabile, problemelor de mediu identificate şi posibilele
soluţii
 Obiectivele procesului de evaluare au fost:
Furnizarea unei analize şi caracterizări clare a problemelor/aspectelor de
mediu cele mai importante pentru comunitate.
Furnizarea informaţiilor privind cauzele generatoare ale problemelor/aspectelor
de mediu şi nivelul impactului.
Conştientizarea publicului în raport cu problemele/aspectele de mediu.
Facilitarea stabilirii de relaţii şi parteneriate între participanţi.

       DESCRIEREA, EVALUAREA ŞI SELECTAREA
       PROBLEMELOR/ASPECTELOR DE MEDIU
Probleme de mediu identificate în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov
Problema

Managementul deşeurilor
Nefinalizarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme/ necontrolate
Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi valorificare a deşeurilor
reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice feroase
şi neferoase, acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc.), implicit găsirea de soluţii
alternative pentru reintroducerea lor în circuitul economic
Biodiversitate/Natura 2000
Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere (împădurite)
Degradarea zonelor umede
Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite
Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi conştientizare publică a
valorilor biodiversităţii, inclusiv a importanţei sit-urilor Natura 2000
Calitatea aerului/zgomot/schimbări climatice
Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor lichizi, gazoşi şi a
combustibililor alternativi la centralele termice nemodernizate
Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili datorită insuficienţei
echipamentelor de reţinere a poluanţilor emişi din activităţi de depozitare,
transport şi distribuţie a carburanţilor
Poluarea atmosferei datorată emisiilor de COV rezultaţi din instalaţiile şi

                    10
activităţile care utilizează solvenţi organici
Poluarea atmosferei datorată desfaşurării unor activităţi industriale
Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare privind
efectele poluării atmosferice asupra stării de sănătate a populaţiei
Absenţa unui studiu regional privind nivelul emisiilor electromagnetice
(antene, aeroporturi, linii aeriene de înaltă tensiune, staţii de transformare) şi
efectul sinergic asupra sănătătii populaţiei
Urbanism şi Mediu/Zone Degradate/Calitatea Solului
Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi
Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere
Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare a populaţiei
privind mijloacele de transport alternative
Existenţa halelor de deşeuri industriale (abandonate şi neconforme)
Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate; calitatea apelor de suprafaţă
şi subterane
Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare centralizată cu apă
potabilă
Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor uzate
Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa unor sisteme eficiente
de economisire a apei pentru uz casnic şi industrial


b) Integrarea principiilor şi obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul tuturor
aspectelor de mediu.
    Planificarea regională de mediu reprezintă pentru autorităţile publice de
protecţie a mediului o oportunitate reală de a elabora un document strategic
care să corespundă cerinţelor Conferinţei de la Rio, privind identificarea
obiectivelor de mediu şi întocmirea planurilor şi programelor de acţiune.
Îmbunătăţirea calităţii mediului în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov şi integrarea
tuturor consideraţiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure
suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanţare
relevante, în scopul asigurării dezvoltării durabile. Pericolul existent sau
potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. Sănătatea publică trebuie să
fie protejată. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea riscului şi diminuarea
disconfortului trebuie să aibă prioritate, ca şi necesitatea refacerii, protejării şi
conservării naturii şi biodiversităţii. Un mediu natural bogat şi sănătos şi
resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea vieţii
în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă.
                     11
1. CADRUL  NATURAL,  DATE   DEMOGRAFICE                   ŞI
  ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
  1.1. Date generale

  Regiunea 8 Bucureşti–Ilfov , situată în SE ţării, în centrul Câmpiei Valahe,
este constituită din municipiul Bucureşti capitala României şi judeţul Ilfov.
Suprafaţa totală a Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov este de 1821 km2, din care 12,5%
reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 87,5% judeţul Ilfov.
Municipiul Bucureşti are o suprafaţă de 238 km2 (0.1 % din suprafaţa
României), din care suprafaţa construită este de 70%. Suprafaţa judeţului Ilfov
este de 1583 Km² (0,67% din suprafaţa României).
  Reţeaua de localităţi a Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov este constituită în anul
2008 din 8 oraşe în judeţul Ilfov (Buftea, Otopeni, Popeşti - Leordeni,
Pantelimon, Voluntari, Măgurele, Bragadiru, Chitila), la care se adaugă
municipiul Bucureşti, 32 de comune şi 67 de sate.
  Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov este situată în sudul ţării, la 44°24'49" latitudine
nordică şi 26°05'48" longitudine estică fiind localizată la 60 km nord de
Dunăre, 100 km sud de Carpaţii Orientali şi 250 km vest de Marea Neagră.
 Înălţimea faţă de nivelul Mării Negre:
min. 56 m la staţia de epurare a apelor uzate Glina;
max. 95 m pe bulevardul Iuliu Maniu şi pe Şoseaua de Centură
    Regiunea 8 Bucureşti Ilfov este situată numai în bazinul hidrografic
Argeş, din punct de vedere hidrografic.
    Râul Dâmboviţa străbate municipiul Bucureşti pe o lungime de 16,2 km,
având o direcţie generală de scurgere NV – SE, părăsind oraşul în amonte de
confluenţa cu râul Colentina care este principalul afluent. Regimul natural al


                     12
râului Dâmboviţa este sensibil modificat prin derivaţia de ape mari în
Ciorogârla de la Brezoaiele (judeţul Dâmboviţa), prin influenţa urbană a
Bucureştiului şi a lacurilor de pe râul Colentina. În regimul actual de scurgere,
debitul mediu multianual al râului Dâmboviţa variază între cca. 2,0 m3/s la
intrare şi 17,0 m3/s la ieşirea din judeul Ilfov.
    Pe râul Colentina au fost amenajate, din amonte spre aval în sistem de
“salbă”, între Buftea şi Cernica 15 lacuri, din care 5 lacuri (Buftea, Buciumeni,
Mogoşoaia, Chitila şi Cernica) sunt pe teritoriul actualului judeţ Ilfov, iar restul
de 10 lacuri (Străuleşti, Griviţa, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei,
Plumbuita, Fundeni, Pantelimon I şi Pantelimon II) sunt pe teritoriul
administrativ al municipiului Bucureşti, scopul acestora fiind de a asigura apă
pentru folosinţe multiple - apă industrială, irigaţii, piscicultură, agrement.
    Caracteristicile geomorfologice ce definesc regiunea sunt rezultatul
acţunii de eroziune, transport şi depunere a cursului inferior al râului
Dâmboviţa. Solul din regiunea Bucureşti Ilfov s-a format şi dezvoltat sub
influenţa factorilor naturali şi umani.
    Defrişarea excesivă din ultimele două secole a Codrului Vlăsiei a permis
extinderea agriculturii pe bogatele soluri brune. În condiţiile bioclimatice
actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. Cea de-a doua
categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului datorită
acţiunii apei de suprafaţă.
    Din punct de vedere litologic, regiunea Bucureşti Ilfov face parte din tipul
de câmpie joasă cu terase, caracterizată prin prezenţa numeroaselor terase
desfăşurate de-a lungul râurilor ce o drenează, zonă alcătuită din depozite
exclusiv cuaternare reprezentate prin loess şi depozite loessoide.
Relieful
Din punct de vedere geomorfologic, Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se suprapune
peste Câmpia piemontan-terminală Vlăsia, situată între Argeş, Ialomiţa,
câmpiile de subsidenţă Titu, Gherghiţei şi Săratei.
În Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov sunt cuprinse şase subunităţi: Câmpia
Snagovului, Câmpia Maia, Câmpia Moviliţei, Câmpia Bucureştiului, Lunca
Argeş – Sabar, Câmpul Câlnăului.
Altitudinea câmpiei variază între 50 şi 120 m, având un aspect morfologic
neted. Înclinarea câmpurilor este în general V-E în nord şi NV-SE în centru şi
sud.
Dintre formele majore ale reliefului se detaşează şi terasele, care reprezintă
spaţii favorabile pentru dezvoltarea activităţilor agricole şi a aşezărilor umane,
însă şi spaţiu de manifestare a unei game variate de riscuri geomorfologice.
Astfel, râul Argeş are în acest spaţiu un sistem de trei terase, dezvoltate mai
ales pe partea stângă a râului.
Mediul luncilor este bine reprezentat în lungul arterelor hidrografice care
traversează zona, respectiv Argeş, Ialomiţa şi Dâmboviţa. Celelalte râuri au
lunci care prin dimensiuni şi morfometrie nu aduc modificări semnificative la
nivelul elementelor de peisaj şi nu influenţează semnificativ calitatea mediului.

Caracteristici climatice
   Clima este temperat-continentală, influneţată de caracteristicile zonei de
contact al maselor continentale estice cu cele vestice şi sudice. Masele de aer
estice predominante, imprimă climei nuanţe excesive, cu veri fierbinţi şi ierni
deseori aspre. Un alt element foarte important care influenţează variaţia


                    13
factorilor climatici este suprafaţa activă, foarte puternic transformată prin
creşterea suprafeţelor construite, desecarea mlaştinilor, amenajarea
suprafeţelor lacustre, extinderea spaţiilor deschise în defavoarea pădurilor,
degradarea terenurilor etc..
    Influenţa maselor de aer din vest şi sud explică existenţa toamnelor lungi
şi călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii.
Regimul temperaturii aerului se diferenţiază, în ansamblul său, în zona propriu-
zisă a municipiului Bucureşti şi pentru arealele din judeţul Ilfov.
    Regiunea Bucureşti Ilfov, prin clima să de tip “Câmpia Bărăganului” de
stepă suferă de un deficit de umiditate faţă de valoarea optimă medie, fapt ce
creează o stare de disconfort fizic. Acest deficit de umiditate a fost compensat
în parte, prin crearea salbei de lacuri din zona orăşenească, care favorizează
evaporaţia de apă şi umidifică aerul în zonele învecinate.
    Atmosfera urbană este supusă unui proces de încălzire prin advecţie şi
radiaţii, din mai multe cauze:
  - diminuarea radiaţiei terestre din zona urbană, datorită menţinerii aerului mai
cald în apropierea solului, ca urmare a efectului de seră, generat de poluarea
aerului cu pulberi, gaze etc. ;
  - pierderi de căldură de la clădiri, surse termice şi încălzirea urbană;
  - diminuarea curenţilor de aer datorită şicanelor create de clădiri, fapt care
conduce la diminuarea evapotranspiraţiei, prin care se pierde căldura;
    Toamnele sunt lungi şi călduroase, ierni blânde şi primăveri timpurii.
Media anuală a temperaturii în Bucureşti este în jur de 10 - 11°C. Cea mai
înaltă temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963, de 13,1°C şi cea
mai mică, în anul 1875, de 8,3°C. Din observaţiile şi analizele efectuate,
rezultă că Bucureştiul are ani alternativi cu temperaturi joase şi ridicate.
    Cea mai friguroasă lună este ianuarie, cu o medie de – 2,9°C, iar cea
mai călduroasă este iulie cu o medie de 22,8°C. În general variaţiile maxime
de temperatură dintre noapte şi zi sunt de 34 - 35°C iarna şi de 20 - 30°C vara.
    Din datele primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie, a reieşit
că în anul 2009 valorile precipitaţiilor au fost sub norma climatologică, iar
temperaturile medii anuale au fost în general în jurul valorii normei
climatologice.

Principalii parametri climatici la staţiile meteorologice de pe teritoriul
municipiului Bucureşti în anul 2009
                    14
                                     Tabel 1.1.1
                            Cantitatea
                                          Umezeala
      Temperatura       Temperatura     de      Nr.  zile
Staţia                                       relativă
      maximă (°C)       minimă (°C)     precipitaţii precipitaţii
meteo                                       (%)
                            (l/m2)
      absolută   2009    absolută 2009   2009     2009    2009
      41.1
Bucureşti        37.3    -30.2   -17.8
      5.VII.2000                  613.3   119     73
Afumaţi         24.VII 6.II.1954 9.I
      24.VII.2007
Bucureşti 42.2      36.3    -32.2   -15.6
                             632.8   114     72
Băneasa 5.VII.2000 24.VII 25.I.1942 22.XII
Bucureşti 42.4      37.8    -30.0   -12.8
                             685.7   113     -
Filaret   5.VII.2000 24.VII 25.I.1942 10.I
   Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009

      Regimul vântului s-a înscris în valori apropiate de valorile medii
   multianuale. În municipiul Bucureşti, viteza medie a oscilat între 2-3 m/s, mai
   reduse (1,4-1,5 m/s) au fost vitezele din direcţiile sud-est, sud şi nord-vest.
   Direcţiile dominante dinspre care a batut vantul au fost vest (21,4%), nord-est
   (19,5%) şi est (11,5%), iar calmul a fost între 4 şi 11%.
      Umezeala relativă anuală a aerului a oscilat între 71-76% în municipiul
   Bucureşti, valori mai scazute înregistrându-se în lunile de vara.

   Frecvenţa (%) medie anuală a vântului pe directii în anul 2009, la staţiile
   meteorologice de pe teritoriul municipiului Bucureşti

                                   Tabel 1.1.2
   Staţia        Viteza vântului (m/s)
   meteorologică    N   NE   E    SE  S     SV   V    NV
   Bucureşti Afumaţi  1.7  2.9  3.0   2.0  1.9    2.1   2.4   1.5
   Bucureşti Băneasa 1.6    2.5  2.6   1.6  1.6    2.3   2.1   1.2
   Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 2010     1.2. Resursele naturale
      1.2.1 Resurse naturale neregenerabile
      În ultimii ani tot mai mulţi dintre locuitorii regiunii Bucureşti Ilfov au
   conştientizat importanţa pe care protecţia mediului o poate juca în viaţa
   fiecăruia, în contextul dezvoltării durabile. Stabilirea unui echilibru între
   necesitatea creşterii nivelului de trai prin progres economic, calitatea factorilor
   de mediu şi starea de sănătate a populaţiei este determinantă în vederea
   integrării României în Europa.
      Marea majoritate a suprafeţei Bucureştiului este ocupată de construcţii şi
   reţeaua de transport (auto şi căi ferate). Bucureştiul nu ocupă o suprafaţă
   întinsă, nu este situat într-o zonă care să dispună de resurse minerale
   importante şi, de asemenea, densitatea populaţiei este mare. Principalele
   probleme cu care se confruntă Bucureştiul sunt cele specifice dezvoltării
   urbanistice ale marilor oraşe: suprafaţă mică, dezvoltare preponderent pe

                       15
verticală, lipsa spaţiilor verzi, salubrizare prost efectuată, trafic auto intens, în
special în zona centrală a oraşului, poluare atmosferică generată de traficul
auto şi centralele termice.

    În judeţul Ilfov se exploatează:
nisip şi pietriş în zona localităţilor: Clinceni – com. Clinceni, 1 Decembrie -
com. 1 Decembrie (baza piscicolă şi de agrement), amonte Nuci – com. Nuci,
Copăceni – com. Copăceni, Cornetu (lac Mihăileşti ) – com. Cornetu, Domneşti
- com. Domneşti, Dumitrana - com. Măgurele.
caldură din sistemele hidrogeotermale: oraş Otopeni.
ţiţei şi gaze naturale în zona localităţilor: Bragadiru - oraş Bragadiru, Novaci -
Dumitrana – com. Măgurele, Jilava – com. Jilava, Bălăceanca – com. Cernica,
Periş - com. Periş.
ţiţei în zona localităţii: Căldăraru – com. Cernica.  1.2.2.Resurse naturale regenerabile

    În regiunea 8 Bucureşti Ilfov, fauna şi flora constituie o bogăţie
regenerabilă de mare preţ în condiţiile unei valorificări raţionale.
     Fauna piscicolă: caracuda, linul, roşioara, bibanul, crapul, plătica,
şalăul, somnul şi două specii de guvizi (Gobius sp. şi Broteshoryns sp. –
endemice).
Păsări de baltă: raţa cârâitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas
platyrhyncos), raţa mică (Anas crecca), gârliţa (Anser albifrons), găinuşa de
baltă (Gallinula chloropus), lişiţa (Fulica atra), nagâţul, fluieraşul şi stârcul roşu.
Pe teritoriul regiunii Bucureşti Ilfov se întâlnesc şi specii de interes cinegetic şi
anume:
     - porumbelul gulerat (Columba palumbus),
     - porumbelul de scorbură (Columba oenas),
turturica (Streptopelia turtur),
potârnichea (Perdix perdix), graurul (Sturnus vulgaris),
guguştiucul(Streptopelia decaocto), sitarul de pădure (Scolapax rusticola),
ţigănuşul (Plegadis falcinellus), prepeliţa (Coturnix coturnix),
raţe şi gâşte sălbatice (admise de lege), fazan (Phasianus colhicus),
iepure de câmp (Lepus europeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles),
căprior (Capreolus capreolus), cerb lopătar (Dama dama), vulpe (Vulpes
vulpes), dihor (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela nivalis),
bizam (Ondrata zibethica) şi jder de copac (Martes martes).
În zona Lacului Snagov, vegetaţia acvatică este grupată pe trei benzi şi
anume:
vegetaţie acvatică de mal (formată din stuf şi alte specii asociate) care tivesc
malul lacului;
vegetaţie plutitoare formată din specii de nufăr alb (Nymphea alba) şi alte
specii de nufăr (nufărul indian – Nelumbo nucifera; nufărul galben – Nuphar
luteum şi nufărul roşu – Nymphea lotus – specii endemice ca areal) .
vegetaţie submersă care tapiţează fundul lacului (brădiş - Myriophyllum
vertiallatum).
  Elemente floristice deosebite se întâlnesc în zonele respective:

                     16
 pădurea Râioasa de pe teritoriul oraşului Buftea şi oraşului Chitila (cu specia
endemică Brânduşa de pădure – Genul Crocus) şi Scroviştea - comuna Gruiu.
  O altă sursă naturală regenerabilă, de pe teritoriul regiunii Bucureşti Ilfov,
sunt pădurile care ocupă o suprafaţă de cca. 19.653 ha.
  Pădurile regiunii fac parte din renumiţii “Codrii Vlăsiei”, în prezent fiind de
interes social şi recreativ. Acestea sunt formate din diverse specii de foioase
(stejar, fag, arţar, salcâm, tei), în amestec sau în masive. Stejarul – specia
predominantă – formează masive, în pădurile Snagov, Căldăruşani, Tunari,
Afumaţi, iar salcâmul şi teiul se întâlnesc în masiv, în pădurea Scroviştea.  1.3. Date demografice şi organizare administrativ teritorială

   Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov este alcătuită din două unităţi administrative:
judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti.
  Oraşul Bucureşti este capitala României, cel mai mare şi important centru
politic, economic, financiar - bancar, comercial, cultural - ştiinţific, de
învăţământ, de trasnsport, informaţional, sportiv şi turistic al ţării. Municipiul
Bucureşti este structurat din punct de vedere administrativ în 6 sectoare.
Judetul Ilfov este alcatuit din:
8 oraşe – Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-
Leordeni, Voluntari;
32 comune - 1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica,
Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu,
Darăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroieşti, Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa,
Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş,
Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari, Vidra.

   În ceea ce priveşte populaţia municipiului Bucureşti din ultimii 22 ani,
aceasta a cunoscut o scădere semnificativă în anul 1996, ca mai apoi să se
păstreze o tendinţă de uşoară scădere anuală.
 Evoluţia numărului populaţiei municipiului Bucureşti în perioada 1995-2007
                                 Tabel. 1.3.1
  Sursa: Direcţia Generală de Statistică a Municipiului Bucureşti – Anuarul
Anul     1995    2000     2005     2006    2007     2008
Populatia   2054079 2009200     1924959    1931236  1931838   1943981
Densitatea
       8631    8442     8088     8114    8117     8168
populatiei
Statistic Bucureşti 2009Concentrările urbane                     Tabel 1.3.2.
                        % zona urbană Densitatea populaţiei
Judeţul/ Total Zona urbană    Intravilan
                        din suprafaţa în zona urbană
Regiune    ( ha )       ( ha )
                        judeţului   (locuitori/kmp)
Municipiul
         23800      23800    100        8168
Bucureşti


                    17
    Sursa datelor:raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009
    La nivelul judeţului Ilfov se constată o uşoară creştere a populaţiei comparativ
    cu anul 2008 de la 304.045 persoane, la 312.317 în anul 2009.      1.4. Tendinţe socio-economice în judeţul Ilfov regiunea 8 Bucureşti-
        Ilfov


    INDUSTRIE
    Producţia Industrială  Producţia fizică industrială (pentru unele produse
    reprezentative)
                                       Tabel
    1.4.1.
                                   1.I.-30.IX.2009
                       1.I.-30.IX.
                                   faţă de 1.I.-30.IX.2008
              U.M.
                       20081)    20092)   cantitativ   %

Produse zaharoase de
               tone      35431     46864   +11433     +32,3
laborator
Confecţii metalice uşoare
pentru închideri, susţineri
               tone      22746     38668   +15922     +70,0
la construcţii industriale şi
organizare de şantier
Confecţii textile şi din mii      lei
                       49495     59039   +9544      +19,3
înlocuitori          (RON)
Biscuiţi           tone      8787     7409    -1378      -15,7
               mii   lei
Mobilier                   64421     60724   -3697      -5,7
               (RON)
Betoane şi mortare      mc       269416    219475   -49941     -18,5
Pâine            tone       23408     24157   +749      +3,2
Carne tăiată în abatoare tone       4788     5336     +548   +11,4
Preparate din carne     tone     3950     4661     +711   +18,0
Legume conservate prin
               tone     22164     9387     -12777  -57,6
sterilizare
    1) Date rectificate
    2) Date provizorii
    Nota: Sunt prezentate principalele produse industriale ale judeţului. Datele
    sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 260 de agenţi economici, în
    perioada 1.I.-30.IX.2008 şi circa 240 agenţi economici, în perioada 1.I.-
    30.IX.2009.
    Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009

    Din evoluţia producţiei fizice industriale se poate observa că în perioada 1.I-
    30.IX.2009 faţă de perioada 1.I-30.IX.2008 au existat creşteri la o serie de
    produse cum ar fi:


                          18
cu 70,0% la confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii
industriale şi organizare de şantier;
cu 32,3% la produse zaharoase de laborator;
cu 19,3% la confecţii textile şi din înlocuitori;
cu 18,0% la preparate din carne;
cu 11,4% la carne tăiată în abatoare;
cu 3,2% la pâine.
 S-au înregistrat scăderi la produsele:
legume conservate prin sterilizare cu 57,6%;
betoane şi mortare cu 18,5%;
biscuiţi cu 15,7%;
mobilier cu 5,7%.Principalele destinaţii ale producţiei fizice industriale
(pentru unele produse reprezentative)
                                  Tabel 1.4.2.
                                     Livrări pe piaţa
                      Livrări pe piaţa internă
                                     externă
Activităţi ale  industriei
                U.M.                         1.I.-
prelucrătoare                1.I.-30.IX.  1.I.-30.IX.  1.I.-30.IX.
                                           30.IX.
                      2008      20091)     2008
                                           20091)
Produse zaharoase de
                tone    31246      36170   6663    9213
laborator
Confecţii metalice uşoare
pentru închideri, susţineri
                tone    21150      36950   350     96
la construcţii industriale şi
organizare de şantier
Confecţii textile şi din    mii lei
                      2568      261    2414    7006
înlocuitori           (RON)
Biscuiţi            tone    8776      6979    392     695
                mii lei
Mobilier                  37487      39935   1357    1395
                (RON)
Betoane şi mortare       mc    269416   219472    -   -
Pâine              tone   23405   24523    -   60
Carne tăiată în abatoare    tone   4670    5063     -   -
Preparate din carne       tone   3921013  4650112   -   -
Legume conservate prin
               tone    22170   6742     -   -
sterilizare
1)Date provizorii.
Notă: Datele pentru perioada 1.I.-30.IX.2008 sunt calculate pe baza unui
eşantion de circa 260 de agenţi economici, iar cele pentru perioada 1.I.-
30.IX.2009 sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 240 agenţi
economici.
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009

Privind tabloul produselor reprezentative la nivelul regiunii se remarcă faptul că
acestea sunt destinate în principal pieţei interne. Evoluţia produselor livrate pe
piaţa internă, în perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ cu perioada 1.I-

                      19
30.IX.2008, a înregistrat creşteri cu 74,7% la confecţii metalice uşoare pentru
închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier, cu 18,6%
la preparate din carne, cu 15,8% la produse zaharoase de laborator cu 8,4% la
carne tăiată în abatoare, cu 6,5% la mobilier şi cu 4,8% la pâine.
Scăderi s-au înregistrat la produsele:
confecţii textile şi din înlocuitori cu 89,8%;
legume conservate prin sterilizare cu 69,6%;
biscuiţi cu 20,5%;
betoane şi mortare cu 18,5%.
La produsele destinate pieţei externe, în funcţie de comenzile primite de
agenţii economici, în perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ cu perioada 1.I-
30.IX.2008, se constată creşteri de 2,9 ori la confecţii textile şi din înlocuitori,
cu 100,0% la pâine, cu 77,3% la biscuiţi, cu 38,3% la preparate zaharoase de
laborator, cu 2,8% la mobilier.
Scădere cu 72,6% a livrărilor la extern, în perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ
cu perioada 1.I-30.IX.2008, s-a înregistrat la confecţii metalice uşoare pentru
închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier.


INVESTIŢII NETE REALIZATE


Investiţii nete realizate, pe elemente de structură   Tabel 1.4.3.
                             1.I – 30.IX.2009
               1.I – 30.IX. 1.I – 30.IX.
                             comparativ cu
               2008     20091)             %
                             1.I – 30.IX.2008
               - mii lei - - mii lei -
                             valoric
Investiţii nete– total
               1315799      980191      -335608       -25,5
din care:
- Lucrări de construcţii   686317       460717      -225600       -32,9

- Utilaje cu şi fără montaj  333320       210495      -122825       -36,8
- Mijloace de transport    192607       233557      +40950        +21,3

- Alte cheltuieli de investiţii 103555      75422      -28133        -27,2

1) Date provizorii

Notă: Investiţiile s-au obţinut dintr-un eşantion de circa 700 agenţi economici în
anul 2008 şi circa 770 agenţi economici în anul 2009 şi provin de la cei care au
realizat investiţii.
În cadrul acestor valori nu sunt cuprinse investiţiile realizate de populaţie în
regie proprie şi cele din agricultură.
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009
                     20
Ponderea investiţiilor nete, pe elemente de structură                                         Grafic 1.4.1.


      60
           52.2

                47,0
      50
-%-
      40


                              25.3
      30                                            23.8
                                   2 1. 5


      20                                     14 . 6


                                                               7.9      7.7
      10      0
         Luc r ăr i de          U t i l a j e c u şi f ăr ă    M i j l oa c e de       A l t e c he l t ui e l i de
         c onst r uc ţi i             m ont a j         t r a nspor t            i nv e st i ţi i                  1. I – 3 0 . I X. 2 0 0 8               1. I – 3 0 . I X. 2 0 0 9
Investiţii nete realizate, pe forme de proprietate       Tabel 1.4.4.
                1.I. – 30.IX. 1.I. – 30.IX. 1.I.   –  30.  IX.2009
                2008      20091)    comparativ cu
                mii lei (RON) mii lei (RON) 1.I. – 30.IX.2008
                               valoric    %
Proprietate majoritar de
                197651     274696    +77045     +39,0
stat*)
Proprietate    majoritar
                1118148    705495    -412653    -36,9
privată**)
1) Date provizorii
*) include: proprietatea integral de stat, majoritară de stat, publică de interes
naţional şi local
**) include: proprietate majoritară privată, integral privată, integral străină,
obştească, cooperatistă
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009
                                        21
Investiţii nete realizate, pe forme de proprietate               Grafic 1.4.2.


                            1118148
           1200000


           1000000
  - mii lei RON -
                                         705495
           800000


           600000

                     197651           274696
           400000


           200000


             0
                    1.I – 30.IX. 2008     1.I – 30.IX. 2009


                Proprietate m ajoritar de stat  Proprietate m ajoritar privată
   În perioada 1.I-30.IX.2009 faţă de perioada 1.I-30.IX.2008 se constată o
scădere a valorii investiţiilor nete pe total judeţ cu 25,5%. Această scădere se
datorează elementelor de structură: Utilaje cu şi fără montaj (scădere cu
36,8%), Lucrări de construcţii (scădere cu 32,9%) şi Alte cheltuieli de investiţii
(scădere cu 27,2%); la elementul de structură Mijloace de transport s-a
înregistrat o creştere cu 21,3% a valorii investiţiilor nete pe total judeţ.
   În perioada analizată se observă o scădere cu 8,2% a ponderii în total a
investiţiilor nete realizate de către agenţii economici cu obiectul principal de
activitate „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
autovehiculelor” (de la 33,5% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 25,3% în perioada
1.I-30.IX.2009), cu 5,8% a celor cu activitate de „Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor” (de la 11,2% în
perioada 1.I-30.IX.2008 la 5,4% în perioada 1.I-30.IX.2009), cu 3,6% a celor
cu activitate de „Alte activităţi” (de la 8,3% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 4,7%
în perioada 1.I-30.IX.2009) şi cu 0,4% a celor cu activitate de „Industrie” (de la
23,3% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 22,9% în perioada 1.I-30.IX.2009) în
favoarea investiţiilor nete realizate de agenţii economici cuprinşi în „Transport,
depozitare şi comunicaţii”, care au înregistrat o creştere a ponderii cu 16,7%
(de la 8,0% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 24,7% în perioada 1.I-30.IX.2009), a
celor care sunt cuprinşi în „Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public” cu o creştere a ponderii cu 0,9% (de la 8,1% în perioada
1.I-30.IX.2008 la 9,0% în perioada 1.I-30.IX.2009) şi a agenţilor economici cu
activitate principală în „Construcţii” cu o creştere a ponderii cu 0,4% (de la
7,6% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 8,0% în perioada 1.I-30.IX.2009).
   Analizând investiţiile pe forme de proprietate se observă că agenţii
economici cu forma de proprietate majoritar de stat deţineau o pondere de


                              22
28,0% din valoarea investiţiilor în perioada 1.I-30.IX.2009 faţă de 15,0% în
aceeaşi perioadă a anului 2008. Ponderea valorii investiţiilor realizate de
agenţii economici cu forma de proprietate majoritar privată a scăzut de la
85,0% în perioada 1.I-30.IX.2008 la 72,0% în perioada 1.I-30.IX.2009.

AGRICULTURĂ
Suprafaţa agricolă cultivată cu principalele culturi - ha     Tabel 1.4.5.
          1.I. – 30.IX. 20081)         1.I. – 30.IX. 20092)
               din care:sector privat        din care: sector privat
                    din care:              din care:
          Total                Total
                    gospodăriile             gospodăriile
                    populaţiei              populaţiei
Cereale     –
          36343 33545 15602          32787 30361 12376
total
din care:
Grâu      şi
          18878 17562 4865           18593 17719 4762
secară
Orz       şi
          4822    3788   803       6115    4879   1408
orzoaică
Ovăz        566    566    502       419    419    332
Porumb       12077 11629 9432           7660    7344   5874
Leguminoase
pentru boabe 95        56    54       389    136    51
– total
Plante
uleioase    – 12454 11992 3431           14066 13360 3438
total
din care:
Floarea
          9060    8789   3071      8664    8356   3177
soarelui
Cartofi      943    941    941       789    789    787
Legume - total 5233      5222   5222      5677    5579   5579
Plante     de
          11289 10285 9510           9311    8524   7643
nutreţ - total
din care:
Perene vechi
          4082    3724   3359      4254    3775   3305
şi noi
Porumb
pentru       644    291    139       17     17    -
însilozare
Vii pe rod     1433    1428   1416      1412    1412   1410
Livezi de pomi
si   pepiniere 854     474    324       847    467    317
pomicole
1) Date rectificate; 2) Date provizorii
Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov.
                     23
  Dinamica suprafeţelor agricole cultivate - %           Tabel 1.4.6.
                 1.I. – 30.IX. 2009 comparativ cu 1.I. – 30.IX. 2008
                        din care: sector privat
                 Total            din care:
                               gospodăriile populaţiei
 Cereale – total        -9,8     -9,5     -20,7
 din care:
 Grâu şi secară         -1,5     +0,9     -2,1
 Orz şi orzoaică        +26,8     +28,8     +75,3
 Ovăz              -26,0     -26,0     -33,9
 Porumb             -36,6     -36,8     -37,7
 Leguminoase pentru boabe
                 +309,5    +142,9    -5,6
 – total
 Plante uleioase – total    +12,9     +11,4     +0,2
 din care:
 Floarea soarelui        -4,4     -4,9     +3,5
 Cartofi            -16,3     -16,2     -16,4
 Legume - total         +8,5     +6,8     +6,8
 Plante de nutreţ - total    -17,5     -17,1     -19,6
 din care:
 Perene vechi şi noi      +4,2     +1,4     -1,6
 Porumb pentru însilozare    -97,4     -94,2     -100,0
 Vii pe rod           -1,5     -1,1     -0,4
 Livezi de pomi si pepiniere
                 -0,8     -1,5     -2,2
 pomicole
  Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

   Efectivele de animale la sfârşitul perioadei, pe total, pe specii şi pe forme de
   proprietate                       Tabel 1.4.7.
                     1.I-30.IX            1.I – 30.IX.
                     2008      2009 1)     2009
                                      comparativ cu
                     - capete -            1.I – 30.IX.
                                      2008
Numărul de animale, total, pe specii şi pe forme de proprietate
Bovine - total              18593      17287      -7,0%
-din care: gospodăriile populaţiei    15157      14061      -7,2%
Porcine - total              190615     189183      -0,8%
-din care: gospodăriile populaţiei    54762      41157      -24,8%
Ovine - total               32215      24776      -23,1%
-din care: gospodăriile populaţiei    29216      20758      -28,9%
Caprine - total              8064      7071       -12,3%
-din care: gospodăriile populaţiei    7004      5785       -17,4%
Păsări – total              757136     721500      -4,7%
-din care: gospodăriile populaţiei    440318     455000      +3,3%

    1) Date provizorii

                      24
    Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov.


   Efectivele de animale la sfârşitul perioadei                  Grafic 1.4.3.

                         190615  189183
           200000

           180000

           160000

           140000

           120000
    - capete -
           100000

           80000

           60000
                                   32215
               18593  17287                 24776
           40000
                                              8064 7071
           20000

             0
               Bovine       Porcine      Ovine        Caprine


                     1.I-30.IX.2008       1.I-30.IX.2009


                                            Tabel 1.4.8.
   Producţia agricolă animală
                                             1.I – 30.IX. 2009
                        1.I –    30.IX. 1.I –    30.IX.
            u.m.                                comparativ cu
                        2008        20091)
                                             1.I – 30.IX. 2008
Producţia
totală de
         tone greutate vie 16854       12161                -27,8%
carne
(sacrificări)
- bovine     tone greutate vie 1980        697                 -64,8%
- porcine    tone greutate vie 13643       10474                -23,2%
- ovine     tone greutate vie 488        287                 -41,2%
- caprine    tone greutate vie 119        115                 -3,4%
- păsări     tone greutate vie 624        588                 -5,8%
Lapte    de
vacă     şi hl. fizic     249000      366016               +47,0%
bivoliţă
Ouă       mii buc.      51740       44388                -14,2%
    1) Date provizorii
    Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov.
                              25
    Producţia de carne                                                          Grafic 1.4.4.

                          13643
            14000

            12000                   10474

            10000

            8000
- tone greutate vie -
            6000

            4000  1980

            2000         697                     488                         624 588
                                                  287         119 115

              0
                Bovine       Porcine                Ovine         Caprine           Păsări


                          1.I-30.IX.2008                 1.I-30.IX.2009


    Producţia de lapte şi ouă                                        Grafic 1.4.5.
                                                        3 6 6 0 16

                 400000

                 350000
                             249000

                 300000

                 250000

                 200000

                 15 0 0 0 0
                                        5 17 4 0                       44388
                 10 0 0 0 0

                 50000

                     0
                          1. I - 3 0 . I X. 2 0 0 8              1. I - 3 0 . I X. 2 0 0 9                    Lapte de vacă şi bivoliţă (hl. fizic)                       Ouă (m ii buc.)    Analizând situaţia suprafeţei agricole cultivată pe total la principalele culturi, în
    perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2008, se remarcă
    creşteri la:
    leguminoase pentru boabe de 4,1 ori;
    plante uleioase cu 12,9% (din care s-a înregistrat o scădere la floarea soarelui
    cu 4,4%);
    legume cu 8,5%.
    Scăderi pe total ale suprafeţei agricole cultivate s-au înregistrat la majoritatea
    principalelor categorii de culturi, după cum urmează:
    plante de nutreţ cu 17,5% (din care s-a înregistrat creştere la perene vechi şi
    noi cu 4,2%, iar la porumb pentru însilozare s-a înregistrat scădere cu 97,4%),
    cartofi cu 16,3%,
    cereale cu 9,8% (din care s-a înregistrat creştere doar la orz şi orzoaică cu
    26,8%, celelalte culturi înregistrând scăderi, după cum urmează, la:


                                              26
   -porumb cu 36,6%,
   -ovăz cu 26,0%,
  -grâu şi secară cu 1,5%,
   -vii pe rod cu 1,5%,
  -livezi de pomi şi pepiniere pomicole cu 0,8%.
La sfârşitul perioadei 1.I-30.IX.2009 gospodăriile populaţiei deţineau 83,8% din
efectivele de ovine, 81,8% din efectivele de caprine, 81,3% din efectivele de
bovine, 63,1% din efectivele de păsări şi 21,8% din totalul efectivelor de
porcine.
     Se constată următoarele modificări în perioada 1.I-30.IX.2009
comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2008 la efectivele de:
-bovine scădere cu 7,0% pe total, iar în gospodăriile populaţiei cu 7,2%;
-porcine scădere cu 0,8% pe total, iar în gospodăriile populaţiei cu 24,8%;
-ovine scădere cu 23,1% pe total, iar în gospodăriile populaţiei cu 28,9%;
-caprine scădere cu 12,3% pe total, iar în gospodăriile populaţiei cu 17,4%;
-păsări scădere cu 4,7% pe total, iar în gospodăriile populaţiei s-a înregistrat o
creştere cu 3,3%.
   În perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2008, situaţia
producţiilor de origine animală a înregistrat scăderi pe total (cu 27,8%) şi la
următoarele producţii de origine animală (sacrificări):
la bovine cu 64,8%;
a ovine cu 41,2%;
la porcine cu 23,2%;
la păsări cu 5,8%;
la caprine cu 3,4%.
Faţă de perioada de referinţă analizată în perioada 1.I-30.IX.2009 producţia de
lapte de vacă şi bivoliţă a crescut cu 47,0%, iar cea de ouă a scăzut cu 14,2%.
CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE

Locuinţe terminate şi locuinţe în curs de execuţie     Tabel 1.4.9.

                               1.I     –
                   1.I   – 1.I    –
                               30.IX.2009
                   30.IX.2008 30.IX.20091)
                               comparativ
                   număr   număr    număr %
                               cu
 Locuinţe terminate         3564    3338     1.I
                               -226  -6,3–
 -în mediul urban          1484    1352     30.IX.2008
                               -132  -8,9
 -în mediul rural          2080    1986     -94   -4,5
 din care:
 Locuinţe   construite din 3464       3338      -126   -3,6
 fondurile populaţiei
 -în mediul urban       1484       1352      -132   -8,9
 -în mediul rural       1980       1986      +6    +0,3
 Locuinţe aflate în curs de                        -
                6820       5452      -1368
 execuţie la 30 septembrie                        20,1
1) Date provizorii


                    27
         Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009


          Locuinţe terminate şi locuinţe în curs de execuţie                               Grafic 1.4.6.

                                           6820

                 7000
                                                                      5452

                 6000


                 5000
                                3564                            3338
         - număr -
                 4000


                 3000


                 2000


                 1000


                    0
                           1.I – 30.IX. 2008                     1.I – 30.IX. 2009


                       Locuinţe term inate          Locuinţe aflate în curs de execuţie la 30 septem brie
         Valoarea locuinţelor terminate                              Grafic 1.4.7.
                                                                 985781


               10 0 0 0 0 0

                900000
                                         673071
                800000

                700000
- mii lei RON -
                600000

                500000

                400000

                300000

                200000

                10 0 0 0 0

                    0
                           1. I – 3 0 . I X. 2 0 0 8            1. I – 3 0 . I X. 2 0 0 9
         Numărul locuinţelor terminate a scăzut pe total cu 6,3% în perioada 1.I-
         30.IX.2009 (3338 locuinţe) faţă perioada 1.I-30.IX.2008 (3564 locuinţe).


                                              28
  Locuinţele terminate în perioada 1.I-30.IX.2009 au avut ca sursă de finanţare
  exclusivă fondurile private ale populaţiei (3338 locuinţe), spre deosebire de
  perioada 1.I-30.IX.2008, când locuinţele construite din fondurile populaţiei
  (3464 locuinţe) reprezentau un procent de 97,2% din total, diferenţa de 2,8%
  realizându-se din fonduri proprii ale unităţilor cu capital social integral privat.
  Locuinţele construite din fondurile populaţiei au înregistrat, în perioada 1.I-
  30.IX.2009 comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2008, o scădere pe total cu 3,6%
  (-126 locuinţe), în mediul urban înregistrându-se scădere, cu 8,9% (-132
  locuinţe), iar în mediul rural o creştere cu 0,3% (+6 locuinţe).
  Locuinţele aflate în curs de execuţie la 30 septembrie 2009 (5452 locuinţe) au
  scăzut cu 20,1% faţă de locuinţele aflate în curs de execuţie la 30 septembrie
  2008 (6820 locuinţe).

  ASPECTE SOCIALE

  Populaţia stabilă la 1 iulie - persoane -          Tabel 1.5.0.
        Total           Masculin          Feminin
        2008     2009     2008      2009    2008      2009
Mediul
        128847    133204    62709     64769    66138     68435
urban
Mediul rural  175198    179113    85392     87246    89806     91867
Total     304045    312317    148101     152015   155944     160302  Dinamica populaţiei stabile la 1 iulie -%-           Tabel 1.5.1.

                 2009 comparativ cu 2008

                 Total        Masculin    Feminin
    Mediul urban       +3,4        +3,3      +3,5
    Mediul rural       +2,2        +2,2      +2,3
    Total          +2,7        +2,6      +2,8

   Ponderea populaţiei feminine, respectiv masculine în populaţia totală a
  judeţului pentru ambii ani a fost aceeaşi, respectiv 51,3% pentru populaţia
  feminină şi de 48,7% pentru populaţia masculină (situaţie asemănătoare cu
  cea de la nivel naţional).
    La 1 iulie 2009 populaţia judeţului Ilfov a crescut cu 2,7% faţă de 1 iulie
  2008, (+8272 persoane), această creştere datorându-se sporului natural
  pozitiv înregistrat atât în anul 2008 (+214 persoane) cât şi în primele 9 luni ale
  anului 2009 (+416 persoane) (pentru prima oară după anul 1990 când se
  înregistrează mai multe naşteri decât decese) cât şi a soldului pozitiv
  înregistrat în fiecare an la fenomenul de migraţie internă al populaţiei.
                        29
        Mişcarea naturală a populaţiei                              Tabel 1.5.2.
                                                 1.I.-
          Fenomene                    1.I.-30.IX.2008
                                                 30.IX.20091)
          demografice
                                  Date absolute
          Născuţi-vii                  2790       3071
          Decedaţi                    2609       2655
          Spor natural                  +181       +416
          Căsătorii                   2086       1803
          Divorţuri                   234       259
          Decedaţi sub 1 an               30        23
                                  Rate 2) (la 1000 locuitori)
      Natalitate                       12,5       13,4
      Mortalitate                      11,7       11,6
      Spor natural                      +0,8       +1,8
      Nupţialitate                      9,4       7,9
      Divorţialitate                     1,05       1,13
      Mortalitate infantilă3)                10,8       7,5
1) Date provizorii
2) Pentru calcul a fost utilizată populaţia legală la 1 iulie corespunzătoare
fiecărui an
3) Reprezintă decedaţii sub un an la 1000 născuţi - vii
 Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009


   Evoluţia mişcării naturale a populaţiei                             Grafic 1.4.8.

                                   3071
         3500     2790
                       2609                2655
- persoane -
         3000

         2500

         2000

         1500
                                              416
         1000                  181

         500

          0
                1. I . -30. I X . 2008       1. I . -30. I X . 2009
         Născuţi-vii              Decedaţi           Spor naturalAnalizând indicatorii care caracterizează mişcarea naturală a populaţiei
observăm că în perioada 1.I.-30.IX.2009 faţă de perioada 1.I.-30.IX.2008, ei
au avut următoarea evoluţie:
- rata natalităţii a crescut de la 12,5 la 13,4 născuţi-vii la 1000 locuitori;
- rata mortalităţii a scăzut de la 11,7 la 11,6 decese la 1000 locuitori;
- rata mortalităţii infantile a scăzut de la 10,8 la 7,5 decedaţi sub un an la 1000
născuţi vii;
- rata sporului natural, calculată ca diferenţă între rata natalităţii şi cea a
mortalităţii, a crescut cu 1,0‰ (de la +0,8‰ la +1,8‰)
- rata nupţialităţii a scăzut de la 9,4 la 7,9 căsătorii la 1000 locuitori;
- rata divorţialităţii a crescut de la 1,05 la 1,13 divorţuri la 1000 de locuitori.


                                    30
Efectivul salariaţilor (la sfârşitul perioadei)         Tabel 1.5.3.


                               Septembrie    2009
            Septembrie     Septembrie
                               comparativ     cu
            2008        2009
                               septembrie 2008
            persoane      persoane     persoane   %
Total judeţ Ilfov    105012       97382       -7630    -7,3

Notă: Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare
asupra câştigurilor salariale (al cărei eşantion, pe total ţară, cuprinde 24000
unităţi economico-sociale, începând cu luna ianuarie 2009), completate cu
informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS) pentru
unităţile cu 0-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe conform distribuţiei
obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din
anul 2007.
Seria de date pentru lunile anului 2008 a fost recalculată conform datelor
actualizate din baza REGIS pentru anul 2007 şi primul semestru al anului
2008, pentru numărul salariaţilor din unităţile foarte mici, cu 0-3 salariaţi.
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009

Efectivul salariaţilor la nivelul judeţului a scăzut cu 7,3% la sfârşitul lunii
septembrie 2009 faţă de sfârşitul lunii septembrie 2008, ceea ce reprezintă o
scădere numerică de 7630 persoane (de la 105012 persoane în luna
septembrie 2008 la 97382 persoane în luna septembrie 2009).


Câştigul salarial mediu brut şi net              Tabel 1.5.4.

                               Judeţul Ilfov faţă de
                      Septembrie 2009
                               Ţară
                      Ţară  Ilfov   valoric   %
Câştigul salarial mediu brut    - lei
                      1860  2223    +363    +19,5
(RON) -

Câştigul salarial mediu net      -
                      1359  1604    +245    +18,0
lei(RON) -
Câştigul salarial mediu brut şi net pe grupe de activităţi - lei (RON)/persoană -
Tabel 1.5.5.

                      Septembrie 2009
                      Brut        Net

                      31
  Total judeţ Ilfov
                     2223         1604
  din care:
  Agricultură,   vânătoare  şi
                     1567         1150
  servicii anexe
  Industrie şi construcţii       1974         1439
  Servicii               2350         1689

   În judeţul Ilfov salariul mediu brut în luna septembrie 2009 a fost de 2223
lei RON, cu 19,5% mai mare faţă de cel la nivel naţional (reprezentând valoric
un plus de 363 lei RON), iar salariul mediu net de 1604 lei RON, cu 18,0% mai
mare faţă de cel la nivel naţional (reprezentând valoric un plus de 245 lei
RON).
Ramura de activitate cu cel mai mare salariu mediu net din judeţul Ilfov, în luna
septembrie 2009 a fost cea de Servicii (1689 lei RON), urmată de Industrie şi
construcţii (1439 lei RON), pe ultimul loc situându-se ramura Agricultură,
vânătoare şi servicii anexe (1150 lei RON).

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul perioadei     Tabel 1.5.6.

                             Septembrie    2009
          Septembrie     Septembrie
                             comparativ cu
          2008        2009
                             septembrie 2008
         persoane     persoane        persoane   %
 Bărbaţi    821        1647          826      +100,6
 Femei     1066       1556          490      +46,0
 Total judeţ
         1887       3203      1316     +69,7
 Ilfov
 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul perioadei 1.I-30.IX.2009, a crescut
cu 69,7% faţă de sfârşitul perioadei corespunzătoare din anul 2008. Numărul
şomerilor de sex masculin a crescut în perioada 1.I-30.IX.2009 comparativ cu
perioada 1.I-30.IX.2008 de 2,0 ori, iar cel al persoanelor şomere de sex
feminin cu 46,0%.

Rata şomajului înregistrată, la sfârşitul perioadei -%-    Tabel 1.5.7.
                                 Septembrie
                                 2009
             Septembrie
                        Septembrie 2009 comparativ cu
             20081)
                                 septembrie
                                 2008
Total ţară
             3,9          6,9         +3,0
din care:
Bărbaţi         3,8          7,2         +3,4
Femei          4,0          6,5         +2,5

Total judeţ Ilfov
             1,2          2,1         +0,9
din care:
Bărbaţi         1,0          2,0         +1,0
Femei          1,6          2,3         +0,7

                     32
 1) Date recalculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2008
 Sursa datelor: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Grafic 1.4.9.
 Evoluţia ratei şomajului, în perioada septembrie 2008 – septembrie 2009


      2. 3
                                                                                  2. 3
      2. 2
                                                                                        2. 1
      2. 1
                                               2. 0        2. 0                   2. 0
      2. 0
                                                                     1. 9                2. 0
      1. 9
                        1. 8                1. 8                  1. 8              1. 8
      1. 8
              1. 7                1. 7   1. 7                           1. 7   1. 7
      1. 7                                       1. 6
          1. 6                                          1. 6     1. 6                   1. 7
      1. 6
                                                                 1. 5
  -%-
                                         1. 5
      1. 5
               1. 4      1. 4      1. 4    1. 4                       1. 4           1. 5
      1. 4
      1. 3
         1. 2                               1. 2     1. 2   1. 2          1. 3
      1. 2
                   1. 1      1. 1    1. 1  1. 1
      1. 1
         1. 0
      1. 0
      0. 9
          s e p.  oc t .     nov .     de c .   i a n.   f e b.  ma r .    a pr .    ma i   i un.  i ul .      a ug.     s e p.

                   2008                                       2009                       Total judeţ                      Bărbaţi               Fem ei


 Rata şomajului în perioada septembrie 2008 – septembrie 2009 a avut o
 evoluţie oscilantă, tendinţa ei fiind de creştere (de la 1,2% în luna septembrie
 2008 la 2,1% în luna septembrie 2009). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate,
 în luna septembrie 2009 a fost de 0,3% (2,0% pentru bărbaţi faţă de 2,3%
 pentru femei), cu 0,3% mai mic faţă de luna septembrie a anului 2008.
 Rata şomajului la nivelul judeţului Ilfov a fost întotdeauna printre cele mai mici
 rate ale şomajului înregistrate la nivel naţional, situând în luna septembrie
 judeţul Ilfov pe locul doi pe ţară cu cea mai mică rată a şomajului, pe primul loc
 situându-se Municipiul Bucureşti (2,0%).

 Balanţa forţei de muncă - mii persoane -                                                            Tabel 1.5.8.

                                         Efectiv la 1 ianuarie
                                         Total       Bărbaţi                               Femei
                                         2008   2009 2008 2009                                2008 2009

A. RESURSE DE MUNCĂ                               196,6         204,8       100,9      105,3             95,7     99,5

POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE
                                         194,4         202,0       101,0      105,2             93,4     96,8
MUNCĂ
Pensionari în vârstă de muncă ce
                                         1,4          1,4        0,6       0,6              0,8      0,8
nu lucrează
Persoane în vârstă de muncă cu
incapacitate  permanentă  de                         6,9          7,1        3,4       3,6              3,5      3,5
muncă
Salariaţi sub şi peste vârsta de
                                         0,5          0,5        0,2       0,2              0,3      0,3
muncă
Alte persoane sub şi peste vârsta                        8,9          9,0        3,1       3,0              5,8      6,0


                                              33
                    Efectiv la 1 ianuarie
                    Total       Bărbaţi     Femei
                    2008   2009 2008 2009     2008 2009
de muncă aflate în activitate

Soldul mişcării interjudeţene (±)   1,1     1,8   0,6  1,1  0,5  0,7
B.   POPULATIA     OCUPATĂ
                   149,4    159,6  82,6  90,0  66,8  69,6
CIVILĂ - TOTAL
 Agricultură, silvicultură şi pescuit
                   34,3     34,0  16,7  16,0  17,6  18,0
- total
Industrie - total           35,4    40,7  18,0  21,8  17,4  18,9
Construcţii - total
                    7,2     8,5   6,5  7,2  0,7  1,3
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul;        repararea
                  31,2      31,6  18,9  19,9  12,3  11,7
autovehiculelor şi motocicletelor -
total
Hoteluri şi restaurante - total
                  3,5      4,0   1,9  2,5  1,6  1,5
Transport,    depozitare   şi
comunicaţii - total          11,4    13,3  8,0  9,4  3,4  3,9
Intermedieri financiare şi asigurări
                    0,6     0,9   0,2  0,4  0,4  0,5
- total
Tranzacţii imobiliare şi alte
activităţi profesionale, de servicii  11,1    13,4  6,5  7,9  4,6  5,5
administrative şi suport – total
Administraţia publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul     3,2     4,0   1,5  1,9  1,7  2,1
public – total
Învăţământ - total
                    3,4     3,5   1,0  1,1  2,4  2,4
Sănătate şi asistenţă socială –
                    4,5     4,5   1,4  1,5  3,1  3,0
total
Alte activităţi de servicii colective,
                    3,6     1,2   2,0  0,4  1,6  0,8
sociale şi personale

C. ŞOMERI               2,1     2,1   0,9  0,9  1,2  1,2

D. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ       151,5    161,7  83,5  90,9  68,0  70,8
E.POPULAŢIA ÎN PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ  ŞI ALTE
             45,1           43,1  17,4  14,4  27,7  28,7
CATEGORII DE POPULAŢIE –
ÎN VĂRSTĂ DE MUNCĂ
                       34
La 1 ianuarie 2009, resursele de muncă din judeţul Ilfov erau reprezentate de
204,8 mii persoane, din care 161,7 mii persoane populaţie activă civilă (159,6
mii persoane alcătuind populaţia ocupată civilă şi 2,1 mii persoane numărul de
şomeri), iar 43,1 mii reprezentau persoanele aflate în pregătire profesională şi
alte categorii de persoane aflate în vârstă de muncă, dar care nu lucrează.
Se poate observa că la 1 ianuarie 2009 resursele de muncă au înregistrat o
creştere cu 4,2% faţă de 1 ianuarie 2008, în timp ce populaţia ocupată civilă şi
cea activă civilă au înregistrat creşteri cu 6,8%, respectiv cu 6,7%.
Populaţia ocupată civilă pe activităţi economice a înregistrat în anul 2009 faţă
de anul 2008 o scădere cu 66,7% în Alte activităţi de servicii colective, sociale
şi personale şi cu 0,9% în Agricultură, silvicultură şi pescuit. Creşteri mai
importante ale populaţiei ocupate civile au fost înregistrate în activitatea de
Intermedieri financiare şi asigurări (cu 50%), în cea de Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale din sistemul public (cu 25,0%), în Tranzacţii
imobiliare şi alte activităţi profesionale, de servicii administrative şi suport (cu
20,7%), în activitatea de Construcţii (cu 18,1%), în cea de Transport
depozitare şi comunicaţii (cu 16,7%), în cea de Industrie (cu 15,0%) şi în cea
de Hoteluri şi restaurante (cu 14,3%). Creşteri mai mici ale populaţiei ocupate
civile s-au înregistrat în activitatea de Învăţământ (cu 2,9%) şi în Comerţ cu
ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (cu 1,3%).


Numărul pensionarilor de stat şi din agricultură, pe categorii de pensii
                                Tabel 1.5.9.

                             Septembrie   2009
             Septembrie   Septembrie
                             comparativ    cu
             2008      2009
                             septembrie 2008
             persoane    persoane    persoane %
 PENSIONARI DE STAT
 Pensionari     de
 asigurări sociale -   69522      71593      +2071    +3,0
 total
 a. Pensionari pentru
 munca depusă şi
             43936      44647      +711     +1,6
 limită de vârstă, din
 care :
 -   cu   vechime
             27278      26581      -697     -2,6
 integrală
 -   cu   vechime
             16658      18066      +1408    +8,5
 incompletă
 b. Pensionari pentru
 pierderea capacităţii  17516      18925      +1409    +8,0
 de muncă, din care :
 - de gradul I      610       692       +82     +13,4
 - de gradul II     6268      6672      +404     +6,4
 - de gradul III     10638      11561      +923     +8,7
 c. Beneficiari de
             6692      6501      -191     -2,9
 pensie de urmaş

                    35
                          Septembrie   2009
            Septembrie   Septembrie
                          comparativ    cu
            2008      2009
                          septembrie 2008
            persoane    persoane   persoane %
 d. Beneficiari de
           20        17      -3       -15,0
 ajutor social
 e. Pensionari IOVR 166        138     -28      -16,9
 PENSIONARI DIN AGRICULTURĂ
 Pensionari     de
 asigurări sociale – 6939      6394      -545      -7,9
 total
 a. Pensionari pentru
 munca depusă şi
            6551     6026      -525      -8,0
 limită de vârstă, din
 care :
 -   cu   vechime
            1192     1145      -47      -3,9
 integrală
 -   cu   vechime
            5359     4881      -478      -8,9
 incompletă
 b. Pensionari pentru
 pierderea capacităţii 60      61       +1       +1,7
 de muncă, din care :
 - de gradul I     12      12       -       -
 - de gradul II    48      49       +1       +2,1
 - de gradul III    -      -        -       -
 c. Beneficiari de
            328     307       -21      -6,4
 pensie de urmaş
 d. Beneficiari de
            -      -        -       -
 ajutor social
 e. Pensionari IOVR  -      -        -       -
 Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Ilfov


Pensia medie lunară, pe categorii de pensii       Tabel 1.6.0.

                        Septembrie   2009
            Septembrie   Septembrie
                        comparativ    cu
            2008      2009
                        septembrie 2008
            lei (RON)/ lei (RON)/ lei (RON)/
                              %
            persoană  persoană  persoană
 PENSIONARI DE STAT
 Pensionari    de
 asigurări sociale - 515       652     +137      +26,6
 total
 a. Pensionari pentru
 munca depusă şi 582         742     +160      +27,5
 limită de vârstă, din


                   36
                         Septembrie   2009
             Septembrie  Septembrie
                         comparativ    cu
             2008     2009
                         septembrie 2008
             lei (RON)/ lei (RON)/ lei (RON)/
                               %
             persoană  persoană  persoană
 care :
   - cu vechime
             680      870     +190   +27,9
 integrală
   - cu vechime
             423      555     +132   +31,2
 incompletă
 b. Pensionari pentru
 pierderea capacităţii
             438      543     +105   +24,0
 de muncă, din care
 :
   - de gradul I    437      545     +108   +24,7
   - de gradul II   450      555     +105   +23,3
   - de gradul III   431      535     +104   +24,1
 c. Beneficiari de
             261      330     +69   +26,4
 pensie de urmaş
 d. Beneficiari de
             153      190     +37   +24,2
 ajutor social
 e. Pensionari IOVR   245      242     -3    -1,2
 PENSIONARI DIN AGRICULTURĂ
 Pensionari     de
 asigurări sociale – 214      266       +52   +24,3
 total
 a. Pensionari pentru
 munca depusă şi
             220     274       +54   +24,5
 limită de vârstă, din
 care :
   - cu vechime
             303     375       +72   +23,8
 integrală
   - cu vechime
             202     251       +49   +24,3
 incompletă
 b. Pensionari pentru
 pierderea capacităţii
             142     175       +33   +23,2
 de muncă, din care
 :
   - de gradul I   120     149       +29   +24,2
   - de gradul II   147     181       +34   +23,1
   - de gradul III  -      -        -    -
 c. Beneficiari de
             102     127       +25   +24,5
 pensie de urmaş
 d. Beneficiari de
             -      -        -    -
 ajutor social
 e. Pensionari IOVR -        -        -    -
Sursa datelor: Casa Judeţeană de Pensii Ilfov                    37
Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost de 71593 persoane,
în luna septembrie 2009, în creştere faţă de luna septembrie 2008 cu 2071
persoane. Numărul pensionarilor pentru munca depusă şi limită de vârstă a
înregistrat o creştere cu 1,6%, iar cel al pensionarilor pentru pierderea
capacităţii de muncă cu 8,0%. Scăderi ale numărului de persoane s-au
înregistrat la beneficiarii de pensie de urmaş (cu 2,9%), la beneficiarii de ajutor
social (cu 15,0%) şi la pensionarii IOVR (cu 16,9%).
Numărul pensionarilor de asigurări sociale din agricultură a fost de 6394
persoane în luna septembrie 2009, în scădere cu 545 persoane faţă de luna
septembrie 2008; numărul pensionarilor pentru munca depusă şi limită de
vârstă a scăzut cu 8,0 puncte procentuale, însă cel al pensionarilor pentru
pierderea capacităţii de muncă a crescut cu 1,7%. Numărul persoanelor
beneficiare de pensie de urmaş a scăzut în perioada analizată cu 6,4%.
Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat a avut o
evoluţie crescătoare, în luna septembrie 2009 fiind de 652 lei RON, cu un plus
valoric faţă de luna septembrie 2008 de 137 lei RON, ceea ce reprezintă o
creştere cu 26,6% a acesteia; pensia medie lunară a pensionarilor pentru
munca depusă şi limită de vârstă a crescut cu 27,5%, iar cea a pensionarilor
pentru pierderea capacităţii de muncă a crescut cu 24,0%. Creşteri ale pensiei
medii lunare s-au mai înregistrat la beneficiarii de pensie de urmaş (cu 26,4%)
şi la beneficiarii de ajutor social (cu 24,2%), iar la pensionarii IOVR s-a
înregistrat o scădere cu 1,2%.
Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale din agricultură,
asemănător, a avut o evoluţie crescătoare pe total, în luna septembrie 2009
fiind de 266 lei RON, în creştere faţă de luna septembrie 2008 cu 52 lei RON,
ceea ce reprezintă o creştere cu 24,3% a acesteia; pensia medie lunară a
pensionarilor pentru munca depusă şi limită de vârstă a crescut cu 24,5%, cea
a pensionarilor pentru pierderea capacităţii de muncă cu 23,2% şi o creştere
cu 24,5% a pensiei s-a înregistrat şi la beneficiarii de pensie de urmaş.
                    38
2. CAPITOLUL 2. ATMOSFERA

  Poluarea aerului în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov are un caracter specific.
 În municipiul Bucureşti poluarea se datorează în primul rând condiţiilor de
emisie, respectiv existenţei unor surse multiple, înălţimi diferite ale surselor de
poluare, precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse, dispersate însă pe
întreg teritoriul oraşului. Această poluare afectează şi judeţul Ilfov.
 Dezvoltarea socio-economică a judeţului Ilfov într-un ritm alert faţă de alte
judeţe din ţară, cu larga sa diversitate de activităti antropice, prezintă
dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al acestor
activităti.
  Concentrarea industrial - urbană a Capitalei cu larga sa diversitate de
activităţi antropice prezintă şi dezavantajele generate de poluarea habitatului
ca efect secundar al acestor activităţi.
    Sursele de poluare a aerului se pot clasifica astfel:
Surse fixe: sunt sursele industriale, de obicei concentrate pe mari platforme
industriale, dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate (cu dezvoltări
preponderent pe verticală) . Gama substanţelor evacuate în mediu din
procesele tehnologice este foarte variată : pulberi organice şi anorganice care
au şi conţinut de metale (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, Cd), gaze şi vapori (SO2,
NOx, NH3, HCL, CO, CO2), solvenţi organici, funingine etc; În categoria
surselor fixe intră şi centralele electrotermice, surse importante prin cantităţile
de poluanţi emişi dar care sunt insă favorizate de dispersia ce se realizează la
înălţime mare.
Surse mobile – în regiunea Bucureşti Ilfov sursa cea mai importantă de
poluare o constituie traficul auto; Sunt emise atât gaze anorganice (oxizi de
azot, dioxid de sulf, oxid de carbon) cât şi compuşi organici volatili (benzen)
sau pulberi PM10, PM2.5 cu conţinut de metale. Impactul cel mai mare apare
în zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate, unde dispersia
poluanţilor este dificil de realizat. Concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai
crescute în zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri înalte sub formă
compactă, care împiedică dispersia. La depărtare de arterele de trafic intens,
poluarea aerului scade rapid şi este destul de rar semnalată în zonele
suburbane sau rurale.
Surse de suprafaţă: în categoria surselor de suprafaţă intră în special
încălzirea rezidenţială, dar şi alte surse difuze de combustie care sunt lipsite
de avantajul relativ al dispersiei prin coşuri înalte.
    O categorie specială o constituie şantierele de construcţii, surse care
pot fi încadrate, în funcţie de obiectiv, atât la sursele fixe (pentru construcţii de
clădiri) cât şi la sursele de suprafaţă (pentru reparaţiile, modernizările arterelor
rutiere). Aceste surse, dacă nu sunt organizate corespunzător, aduc o
contribuţie majoră la poluarea cu pulberi.
    La începutul anului 2004 în cadrul unui program PHARE 2000 a fost
pusă în funcţiune reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în
Capitală, reţea ce respectă cerinţele Directivelor Uniunii Europene.
    Datele referitoare la calitatea aerului în Municipiul Bucureşti (poluanţii
măsuraţi fiind: SO2, NOx, CO, O3, benzen, PM10, PM2,5, plumb) sunt
furnizate în timp real – inclusiv publicului – şi provin de la cele 8 staţii
automate, repartizate astfel :
 - staţie de fond regional – Baloteşti;

                     39
    - staţie de fond suburban – Măgurele;
    - staţie de fond urban – Crângaşi (APM Bucureşti);
    - 2 staţii de trafic – Sos. Mihai Bravu şi Cercul Militar Naţional;
    - 3 staţii industriale – Drumul Taberei, Titan şi Berceni.
       Punctele de informare pentru cetăţeni sunt în număr de şase şi sunt
   compuse din:
    - 3 panouri de afişaj – Piaţa Universitaţii, Piaţa Sergiu Celibidache şi Mc
   Donald‟s Obor;
    - 3 display-uri montate la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, la
   Primăria Municipiului Bucureşti şi la A.P.M. Bucureşti.

     2.1. Emisii de poluanti atmosferici
   2.1.1 Emisii de gaze cu efect acidifiant
     Emisii anuale de SO2.
   Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea a trei poluanţi
   în atmosferă care, în contact cu lumina solară şi vaporii de apă, formează
   compuşi acizi. În timpul precipitaţiilor compuşii acizi se depun pe sol sau în
   apă. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în
   formă uscată sau în apa de suprafaţă şi chiar în cea subterană.
   Depunerile acide prejudiciază apa de suprafaţă, freatică şi solul. Prejudicii
   importante sunt aduse lacurilor şi faunei piscicole, pădurii, agriculturii şi
   animalelor.
   Depunerile acide directe au impact aproape nesemnificativ asupra sănătăţii
   umane; efectele secundare sunt mult mai intense.
   Poluanţii principali care contribuie la formarea depunerilor acide sunt: dioxidul
   de sulf, oxizii de azot şi amoniac.
      Principalele emisii de SO2 evacuate în atmosferă, înregiunea 8 Bucureşti
   Ilfov, au fost:
     Tabel 2.1.1.1.
   Emisii anuale de SO2 (t/an)
      2003     2004    2005    2006    2007    2008    2009
Emisii
anuale
SO2
      202,17    132.25   190,25  1348,136 68,571    129,021 82,32
(t/an)
Judeţul
Ilfov
Emisii
anuale
SO2    104097    25452    29382   9626     11110  2157  3265
(t/an)
Bucureşti
Emisii
anuale
SO2
      104299.17 25584,25 29572,25 10974,136 11178,571 2286,021 3347,32
(t/an)
Regiunea
8
    Sursa datelor: inventarul de emisii APM Bucureşti şi APM Ilfov

                       40
       Fig.2.1.1.1 - Distribuţia pe grupe a emisiilor de SO2

             Distributia pe grupe a emisiilor de SO2
      3500

      3000

      2500

      2000

      1500

      1000

      500

       0
         1    2     3     7      8

       În anul 2009 emisiile de SO2 au provenit în special de la CET-uri (grupa
    1- arderi în industria energetică) şi trafic rutier (grupa 7).


       Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx)

      Principalele emisii de NOx evacuate în atmosferă, (conform inventarului
    de emisii realizat), au fost:


    Emisii anuale de NOx                     Tabel 2.1.1.2

      2003    2004     2005   2006   2007      2008     2009
Emisii
anuale
NOx (t/an) 1244,88 1270.478 1607,70 7778,941 150,396          225,885   467,26
Judeţul
Ilfov
Emisii
anuale
      44063   14173     12873   11304   12899     20901    17642
NOx (t/an)
Bucureşti
Emisii
anuale
      45307,88 15443,478 14480,7 19082,941 13049,396 21126,885         18109,26
NOx (t/an)
Regiunea 8
      Sursa Datelor: inventarul de emisii APM Bucureşti şi APM Ilfov
                           41
 Fig.2.1.1.2 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NOx (tone)
         Distributia pe grupe a em isiilor de NO2
 12000


 10000


 8000


 6000


 4000


 2000


  0
     1   2    3     4    5     6  7    8     9   În anul 2009 emisiile de NOx au provenit în special de la trafic (grupa 7)
şi CET-uri (grupa 1- arderi în industria energetică)


Emisii anuale de amoniac (NH3)

   Emisii anuale de NH3                    Tabel 2.1.1.3

       2003   2004    2005      2006    2007     2008    2009
 Emisii
 anuale
 NH3    556,4 293.2 145,5 1195,63 617,17 555,90
                                          645,32
 (t/an)   3    5    5    6     7     7
 Judeţul
 Ilfov
 Emisii
 anuale
 NH3
      56,83 32,7    29   33.7    38.55   341.13         370.3
 (t/an)
 Bucureşt
 i
 Emisii
 anuale
 NH3    613,2 325,9 174,5 1229,33 655,72 897,03                 1015,6
 (t/an)   6    5    5    6     7     7            2
 regiunea
 8
Sursa Datelor: inventarul de emisii APM Bucureşti şi APM Ilfov
                       42
Fig.2.1.1.3 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NH3(tone)


            Distributia pe grupe a emisiilor de NH3
 400

 350

 300

 250

 200

 150

 100

  50

  0
          1                  2       7
În anul 2009 emisiile de NH3 au provenit în special de la trafic (grupa 7 ) şi
CET-uri (grupa 1- arderi în industria energetică.       2.1.2. Emisii de compuşi organici volatili nemetanici

   Compuşii organici volatili (COV) sunt compuşi organici cu o presiune de
vapori de minim 0,01 kPa la o temperatura de 293.15 K sau având o
volatilitate corespunzătoare în condiţii speciale de utilizare. Aceşti compuşi nu
au culoare, miros sau gust şi includ o gamă largă de substanţe cum ar fi:
hidrocarburi, compuşi organici halogenaţi şi oxigenaţi.
 Hidrocarburile compuşilor organici volatili sunt grupate în metan şi alţi
compusi organici volatili. Metanul, cel mai important compus organic volatil,
este cel mai eficient gaz cu efect de seră, care contribuie la intensificarea
incălzirii globale.
Surse generatoare de compuşi organici volatili: activităţile de depozitare,
încărcare, descărcare şi distribuţia benzinei, de la un terminal la altul sau de la
un terminal la o staţie de benzina şi activitaţile industriale care utilizeazǎ
solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
                         43
   Tabel 2.1.2.1.
   Emisii anuale de COV nemetanici (t/an)
       2003    2004    2005    2006    2007        2008  2009
Emisii
anuale                     11731,69            1901,02 1333,8
       165,44   310,08   410,78         1949,847
COV (t/an)                   7               5    8
Judeţul Ilfov
Emisii
anuale
       68427    50053   27772   16071    11478       15476.7 9153.6
COV (t/an)
Bucureşti
Emisii
anuale          50363,0        27802,69 13427,84       17377,7 10487,
       68592,44        28182,78
COV (t/an)        8           7      7         25   48
Regiunea 8
   Sursa Datelor: inventarul de emisii APM Bucureşti şi APM Ilfov


     Fig.2.1.2.1 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de COV (tone)
             Distributia pe grupe a emisiilor de COV
     9000
     8000
     7000
     6000
     5000
     4000
     3000
     2000
     1000
      0
         1    2     3     4      5    6  7  8   9   În anul 2009 emisiile de COV au provenit în special din trafic (grupa 7) şi
   grupa 6 (utilizarea solvenţilor şi a altor produse).           2.1.3. Emisii de metale grele

      Industria metalurgică   contribuie din plin la poluarea mediului
   înconjurător.
     Cadmiul, utilizat ca metal de protecţie împotriva coroziunii, intră în
   compoziţia oţelurilor inoxidabile, a pigmenţilor etc. Intoxicaţiile pot produce
   tulburări pulmonare, renale şi osoase.
                           44
Emisii anuale de metale grele (t/an)    Tabelul 2.1.3.1

    Judeţul 2004     2005   2006    2007 2008    2009
    Ilfov
    Emisii
    anuale
    metale  3,9744 4,9083 6,01818 5.407 3,7364 2,91
    grele
    (t/an)
Sursa datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009


   Emisii anuale de Cadmiu (tone)         Tabel 2.1.3.2
Municipiul          2002              200
       2000   2001     2003 2004 2005 2006      2008 2009
Bucureşti                          7
Emisii
            0.08 0.08 0.30 0.03 0.04 0.079       0.09 0.05
anuale de 0.0698                      0.08
            8   1    5  5  8  5       3  6
Cd (t/an)

   În anul 2009 emisiile de cadmiu au provenit în special de la CET-uri
(grupa 1- arderi în industria energetică)

   Emisii anuale de mercur (tone)             Tabel 2.1.3.3
Municipiul
       2000 2001 2002     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bucureşti
Emisii
anuale de 0.054 0.049 0.0357 0.107 0.017 0.026 0.261 0.282 0.258 0.018
Hg (t/an)
Sursa datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009


       2.1.4. Emisii de plumb
  Principalele surse de contaminare cu plumb sunt industria metalurgică,
carburaţia benzinei (aditivată cu alchil de plumb), incinerarea gunoaielor,
tipografiile, fabricarea bateriilor şi a unor vopsele.
Tabel 2.1.4.1
Emisii anuale de plumb (t/an)
                     2007     2008  2009
  Emisii anuale de plumb (t/an)
                     2,679    3,69  2,8
  Judeţul Ilfov
 Emisii anuale de plumb (t/an)
                2.06        2.19     1.41
 Bucureşti
 Emisii anuale de plumb (t/an)
                  4,739     5,88    4,21
 Regiunea 8
Sursa datelor :Raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti şi
APM Ilfov 2009

                    45
  Fig.2.1.4.1 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de plumb (kg)
           Distributia pe grupe a emisiilor de Pb
 1600

 1400

 1200

 1000

 800

 600

 400

 200

  0
     1    2      3      4      5    6  7   8    9   În anul 2009 emisiile de plumb au provenit în special de din grupa 3
(arderi în industria de prelucrare) şi grupa 1- arderi în industria energetică       2.1.5. Emisii de poluanţi organici persistenţi

   În regiunea Bucureşti Ilfov se pot nominaliza surse staţionare ce pot
produce emisii de poluanţi organici persistenţi rezultaţi din:
   - incinerare corpuri de animale şi deşeuri din activităţi veterinare
   - arderi din industria de prelucrare.
  Principala metodă de eliminare a deşeurilor nereciclabile rămâne
depozitarea la groapa orăşenească.

Emisii anuale de POPs (t/an)                    Tabel 2.1.5.1

 Judeţul
      2004   2005      2006     2007    2008         2009
 Ilfov
 Emisii
 anuale       0,0003 E- 0,0003 E-
      0,00051                0,03626  0,03202        0,009
 POPs        3       3
 (t/an)
Sursa datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009

Cantităţile exprimate în tabele, sunt calculate în funcţie de numărul de
chestionare transmise şi primite de la genţii economici cu activităţi pe teritoriul
judeţului.
                         46
     Emisii anuale de dioxină (grame)         Tabel 2.1.5.2

Municipiul
        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bucureşti
Emisii anuale
de   dioxina 9.12 5.7    4.19 15    13.9 677    1827 1528 2384 1284
(g/an)
  Sursa datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009


         2.1.6. Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice

     În anul 2009, cantitatea emisă de hidrocarburi aromatice policiclice a fost
  de 21.96 kg,la nivelul municipiului Bucureşti, provenind în majoritate din grupa
  1 (arderi în industria energetică)
  Tabel 2.1.6.1

  Inventar emisii hidrocarburi aromatice policiclice la nivelul judetului Ilfov

  Judeţul Ilfov                  2008       2009
  Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice
                          0,001292     0,0004
  (t/an)
  Sursa datelor :Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009
         2.1.7. Emisii de bifenili policloruraţi

     În anul 2009 , conform inventarului de emisii, nu au existat emisii de
  bifenili policloruraţi


         2.1.8. Emisii de hexaclorbenzen

     În anul 2009 emisia de hexaclorbenzen (HCB) a fost de 49.37 kg, la
  nivelul municipiului Bucureşti, provenind din grupa 3 (Arderi în industria de
  prelucrare).
    Emisii de hexaclorbenzen in judetul Ilfov        Tabel 2.1.8.1

                      47
      Judeţul Ilfov            2008        2009
      Emisii de hexaclorbenzen (t/an)   0,031215      0,009
      Sursa datelor:Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009

         2.2. Calitatea aerului ambiental


           2.2.1. Dioxidul de azot

    Situaţia statistică a concentraţiilor de dioxid de azot în anul 2009
    Tabel 2.2.1.1

                                          Numar
                                   Concentraţia
                  Tipul    Tip    Număr          depăşiri
Regiunea8 Oraş    Staţia                     anuală
                  staţiei   Poluant determinări         ale  VL
                                   (μg/mc)
                                          orare+MT
Bucureşti       Cercul          NO2-
      Buc           Trafic         7481    62      13
Ilfov         Militar         1h
Bucureşti       Mihai          NO2-
      Buc           Trafic         6908    67      54
Ilfov         Bravu          1h
Bucureşti                   NO2-
      Buc    Titan    Industrială      3193    20      0
Ilfov                     1h
Bucureşti       Drumul          NO2-
      Buc           industrială      5575    39      7
Ilfov         Taberei         1h
Bucureşti             Fond    NO2-
      Balotesti Baloteşti              5033    11      0
Ilfov               regional  1h
Bucureşti             Fond    NO2-
      Măgurele Măgurele               5384    27      0
Ilfov               suburban 1h
Bucureşti       Lacul    Fond    NO2-
      Buc                      3367    36      1
Ilfov         Morii    urban    1h
Bucureşti                   NO2-
      Buc    Berceni   Industrială      6553    24      83
Ilfov                     1h
    Sursa datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009
                        48
    Figura 2.2.1.1- Evoluţia mediilor anuale de NO2 în perioada 2004-
                    2009

       Evolutia concentratiilor medii anuale de NO2

   140
   120                                      2004
   100                                      2005
    80                                      2006
    60                                      2007
    40                                      2008
    20                                      2009
    0
                    ei
           vu
        ar
                n
                               e


                                   ii

                                        ni
                         ti
                                  or
               ta
                              el
                          s
                    r
      ilit
                                        e
            a
                   be


                        te


                             ur


                                  M
              Ti
                                      rc
          Br
     M
                       lo
                  Ta
                                      Be
                            ag


                                  l
                      Ba
                                 cu
        ai
   ul
                            M
                ul
       ih
   c
                               La
  er
                m
       M
 C
              ru
              D
    Pentru acest poluant a fost necesară alcătuirea Programului Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului (s-a depaşit valoarea limită pentru protecţia
sănătăţii umane de mai mult de 18 ori în anul calendaristic)
   Depăşirea pragului de alertă s-a semnalat de 3 ori în anul 2004, iar în
anii 2005, 2006 şi 2007 valorile nu au mai depăşit acest prag. În anul 2008 s-a
înregistrat din nou o depăşire a pragului de alertă iar în anul 2009 a fost
înregistrată depăşirea pragului de alertă, în data de 9 octombrie 2010, la staţia
Drumul Taberei. Valorile medii anuale au scăzut foarte mult în anii 2008 şi
2009 comparativ cu anii anteriori. Totuşi, valorile medii anuale depăşesc
valoarea limită anuală ăentru protecţia sănătăţii umane la staţiile Cercul Militar
şi Mihai Bravu , datorită traficului rutier.
        În ceea ce priveşte oxizii de azot(NOx), concentraţia medie
anuală inregistrată la staţia de fond regional de la Baloteşti a fost de 12 μg/mc,
sub valoarea limită anuală pentru protecţia vegetaţiei(30 μg/mc).
                         49
      2.2.2. Dioxidul de sulf

  Situaţia statistică a concentraţiilor de dioxid de sulf în anul 2009
  Tabel 2.2.2.1

                                 Concentraţia  Număr
Municipiul           Tipul     Tip   Număr
      Oraş Staţia                      anuală     depăşiri
Bucureşti           staţiei    Poluant determinări
                                 (μg/mc)     VL
          Cercul          SO2-
Bucureşti  Buc        Trafic        7925    5.9       0
          Militar          1h
          Mihai           SO2-
Bucureşti  Buc        Trafic        3685    13.8      0
          Bravu           1h
                       SO2-
Bucureşti  Buc  Titan    Industrială      7210    6.7       0
                       1h
          Drumul          SO2-
Bucureşti  Buc        industrială      2395    11.2      0
          Taberei          1h
              Fond       SO2-
Bucureşti  Buc  Baloteşti             7323    5.7       0
              regional     1h
              Fond       SO2-
Bucureşti  Buc  Măgurele             4151    6.1       0
              suburban     1h
          Lacul  Fond       SO2-
Bucureşti  Buc                   4213    19.2      0
          Morii  urban      1h
                       SO2-
Bucureşti  Buc  Berceni   Industrială      7392    16       0
                       1h
          Cercul          SO2-
Bucureşti  Buc        Trafic        342     5.9       0
          Militar          24 h
          Mihai           SO2-
Bucureşti  Buc        Trafic        169     13.7      0
          Bravu           24h
                       SO2-
Bucureşti  Buc  Titan    Industrială      322     6.7       0
                       24h
          Drumul          SO2-
Bucureşti  Buc        Industrială      113     11       0
          Taberei          24 h
              Fond       SO2-
Bucureşti  Buc  Baloteşti             322     5.8       0
              regional     24h
              Fond       SO2-
Bucureşti  Buc  Măgurele             181     6.1       0
              suburban     24h
          Lacul  Fond       SO2-
Bucureşti  Buc                   192     19.2      0
          Morii  urban      24h
                       SO2-
Bucureşti  Buc  Berceni   Industrială      315     16       0
                       24h

     Pentru SO2 nu s-au semnalat probleme deosebite, concentraţiile
  înregistrate încadrându-se în anul 2009 sub valorile limită orare (350 μg/mc)
  sau zilnice (125 μg/mc) . Comparativ cu anii anteriori, concentraţiile de dioxid
  de sulf se menţin la acelaşi nivel, mult sub valorile limită pentru protecţia
  sănătăţii umane.
     Pentru dioxidul de sulf, în anul 2009 nu s-a înregistrat depăşirea pragului
  de alertă la nici o staţie de monitorizare.


                       50
      Media anuală a concentraţiilor de SO2 înregistrată la staţia de fond
   regional de la Baloteşti nu a depăşit valoarea limită pentru protecţia
   ecosistemelor (20 μg/mc)       2.2.3. Pulberi în suspensie

     Pulberile monitorizate, conform cerinţelor Directivelor UE sunt pulberile
   PM10 şi PM 2.5, adică particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10μm,
   respectiv mai mic de 2,5 μm. Aceste pulberi fine sunt cele mai periculoase,
   intrucât pot intra foarte adânc în sistemul respirator şi cauza sau acutiza boli
   pulmonare.

   Situaţia statistică a concentraţiilor de Pulberi PM10 în anul 2009
    Tabel 2.2.3.1

                                  Concentraţia Număr
                 Tipul    Tip   Număr
Regiune  Oraş    Staţia                    anuală    depăşiri
                 staţiei   Poluant determinări
                                  (μg/mc)   VL
Bucureşti       Cercul
     Buc           Trafic   PM10   213     50       83
Ilfov         Militar
Bucureşti       Mihai
     Buc           Trafic   PM10   254     51       102
Ilfov         Bravu
Bucureşti
     Buc     Titan    Industrială PM10   255     39       51
Ilfov
Bucureşti       Drumul
     Buc           Industrială PM10   257     50       89
Ilfov         Taberei
Bucureşti             Fond
     Baloteşti Baloteşti         PM10   158     29       15
Ilfov               regional
Bucureşti             Fond
     Măgurele Măgurele          PM10   245     41       60
Ilfov               suburban
Bucureşti       Lacul    Fond
     Buc                 PM10   265     43       66
Ilfov         Morii    urban
Bucureşti
     Buc     Berceni   Industrială PM10   153     42       33
Ilfov
   Sursa datelor: Raportul factorilor de mediu APM Bucureşti şi APM Ilfov2009
                       51
  Figura 2.2.3.1- Evoluţia mediilor anuale de PM10 în perioada 2005-2009
                                   Media anuala de PM 10

            70
            60
            50
            40                                                        2005
    Concentratia
                                                                     2006
                                                                     2007
                                                                     2008
            30                                                        2009
            20
            10
            0
              Cercul Militar  Mihai Bravu   Titan  Drumul Taberei  Balotesti  Magurele  Lacul Morii  Berceni
     Pentru acest poluant a trebuit întocmit Programul Integrat de Gestionare
  a Calităţii Aerului. Şi în anul 2009 concentraţia medie anuală a depăşit
  Valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 μg/mc) la aproape
  toate staţiile de monitorizare. Se observă că situaţia cea mai gravă se
  înregistrează în zona centrală a oraşului Bucureşti, unde principala sursă de
  poluare o constituie traficul rutier.
     Faţă de anii anteriori, se observă o scădere a concentraţiilor de pulberi
  însă, pentru staţiile de trafic Cercul Militar şi Mihai Bravu, concentraţiile medii
  anuale depăşesc cu mult valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane.

  Situaţia statistică a concentraţiilor de Pulberi PM 2.5 în anul 2009
  Tabel 2.2.3.2

                                                Concentraţia Număr
                              Tipul      Tip   Număr
Judeţ            Oraş Staţia                            anuală    depăşiri
                              staţiei     Poluant determinări
                                                (μg/mc)   VL
         Cercul
Bucureşti Buc        Trafic    PM10  214     25                                   0
         Militar
         Drumul
Bucureşti Buc        Industrială PM10   210     34                                   1
         Taberei
         Lacul   Fond
Bucureşti Buc              PM10  233     31                                   1
         Morii   urban
  Sursa datelor: Raportul factorilor de mediu APM Bucureşti 2009  Concentraţia medie anuală de PM 2,5 a depăşit Valoarea limită anuală (25
  μg/mc) la 2 din cele 3 staţii în care se monitorizează PM 2,5.


                                       52
Emisii anuale de Pulberi totale
      Tabel 2.2.3.3

Municipi
ul    200 200 200         200 200 200
               2003           2007 2008 2009
Bucureş 0    1   2        4  5  6
ti
Emisii
anuale
     267 272 288 2647,         879. 583. 764.7 1881. 994.2
de                   977
     6   0   0   7       9  6   7   1 1
pulberi
(t/an)
Sursa datelor: Raportul factorilor de mediu APM Bucureşti 2009

Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de pulberi totale (tone)

Fig.2.2.3.2

         Distributia pe grupe a em isiilor de TSP
 700

 600

 500

 400

 300

 200

 100

 0
    1    2     3     4      5     6  7     8     9    În anul 2009 emisiile de pulberi au provenit în special de la trafic (grupa
7) şi grupa 1- arderi în industria energetică

 Emisii anuale de Pulberi PM10                    Tabel 2.2.3.4

Municipi
ul    200 200 200 200 200 200 200
                            2007 2008          2009
Bucureşt 0    1    2   3   4   5  6
i
Emisii
anuale
                159           297. 1334.          732.1
de    899 912 952         502 570 254
                1            2   6           8
pulberi
(t/an)
Sursa datelor: Raportul factorilor de mediu APM Bucureşti 2009


                       53
       2.2.4. Metale grele

   Măsurătorile de plumb din anul 2009              Tabel 2.2.4.1
                                   Concentraţia Număr
Regiunea             Tipul    Tip    Număr
     Oraş    Staţia                     anuală    depăşiri
8                 staţiei   Poluant determinări
                                   (μg/mc)    VL
                        Pb-
Bucureşti       Cercul
     Buc           Trafic    medie   74     0.07781    0
Ilfov         Militar
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti       Mihai
     Buc           Trafic    medie   96     0.09643    0
Ilfov         Bravu
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti
     Buc     Titan    Industrială medie    90     0.10167    0
Ilfov
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti       Drumul
     Buc           industrială medie    91     0.10101    0
Ilfov         Taberei
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti             Fond
     Baloteşti Baloteşti         medie   90     0.04767    0
Ilfov               regional
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti             Fond
     Măgurele Măgurele          medie   91     0.05029    0
Ilfov               suburban
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti       Lacul    Fond
     Buc                 medie   91     0.05051    0
Ilfov         Morii    urban
                        anuală
                        Pb-
Bucureşti
     Buc     Berceni   Industrială medie    79     0.11567    0
Ilfov
                        anuală
   Sursa datelor: Rapotul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009

    În anul 2009 valorile concentraţiilor medii anuale de Pb au fost sub valoarea
   limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (0.5 µg/m3

   Măsurătorile de cadmiu din anul 2009            Tabel 2.2.4.2

                                            Numă
                               Număr Concentraţ
  Regiunea                    Tip                 r
       Oraş    Staţia   Tipul staţiei       determi ia anuală
  8                       Poluant               depăş
                               nări  (ng/m3)
                                            iri VL
                          Cd-
  Bucureşti      Cercul
        Buc        Trafic     medie   74    1.52       0
  Ilfov        Militar
                          anuală
                          Cd-
  Bucureşti      Mihai
        Buc        Trafic     medie   93    2.03       0
  Ilfov        Bravu
                          anuală
  Bucureşti                   Cd-
        Buc   Titan   Industrială        87    1.92       0
  Ilfov                     medie


                       54
                           anuală

                           Cd-
  Bucureşti      Drumul
        Buc        industrială    medie   88   1.98      0
  Ilfov        Taberei
                           anuală
                           Cd-
  Bucureşti Balote Baloteş
                  Fond regional   medie   88   1.41      0
  Ilfov    şti   ti
                           anuală
                           Cd-
  Bucureşti Măgur Măgure
                  Fond suburban medie     89   2.06      0
  Ilfov    ele   le
                           anuală
                           Cd-
  Bucureşti      Lacul
        Buc         Fond urban    medie   80   1.65      0
  Ilfov        Morii
                           anuală
                           Cd-
  Bucureşti
        Buc   Berceni Industrială      medie   78   2.76      0
  Ilfov
                           anuală
    Sursa datelor: Rapotul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009

      Pentru acest poluant nu s-a înregistrat depăşirea valorii ţintă anuale (5
    ng/mc) la niciuna dintre staţiile de monitorizare.


       2.2.5. Monoxidul de carbon

   Situaţia statistică a concentraţiilor de monoxid de carbon în anul 2009
                                     Tabel 2.2.5.1
                                           Număr
                                    Concentraţia
Regiunea              Tipul    Tip    Număr            zile cu
     Oraş     Staţia                     anuală
8                 staţiei   Poluant determinări          depăşire
                                    (mg/mc)
                                           a VL
Bucureşti        Cercul              7838     0.59      0
     Buc           Trafic    CO
Ilfov          Militar
Bucureşti        Mihai               6806     0.59      0
     Buc           Trafic    CO
Ilfov          Bravu
Bucureşti                         7451     0.59      0
     Buc      Titan   Industrială CO
Ilfov
Bucureşti        Drumul              7900     0.59      0
     Buc           industrială CO
Ilfov          Taberei
Bucureşti             Fond          7764     0.59      0
     Baloteşti Baloteşti          CO
Ilfov               regional
Bucureşti             Fond          6885     0.59      0
     Magurele Măgurele           CO
Ilfov               suburban
Bucureşti        Lacul   Fond          7547     0.59      0
     Buc                  CO
Ilfov          Morii   urban
Bucureşti                         7149     0.59      0
     Buc      Berceni  Industrială CO
Ilfov
   Sursa Datelor Raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti                       55
   În anul 2009 nu s-a înregistrat depăşirea valorii limită pentru protecţia
sănătăţii umane (10 mg/mc, medie la 8 ore) pentru monoxid de carbon.
    2.2.6. Benzenul

   În anul 2009 nu s-a înregistrat depăşirea valorii limită anuale pentru
benzen. Trebuie menţionat că sistemul de monitorizare a benzenului a
funcţionat doar o mică perioadă de timp, iar setul de date existent nu este
suficient pentru a permite o evaluare corectă a calităţii aerului pe anul 2009 în
ceea ce priveşte concentraţiile de benzen.


    2.2.7. Amoniac

  Nu se efectuează măsurători ale concentraţiilor acestui poluant în cadrul
programului de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti. În
Municipiul Bucureşti nu există surse importante care să emită amoniac.


    2.2.8. Ozonul troposferic (poluarea fotochimică)

    Ozonul este un constituent natural al atmosferei (formula chimică O3)
fiind prezent la o altitudine între 15 şi 40 km şi realizând un înveliş protector
pentru planeta Pamânt.
    Epuizarea stratului de ozon duce la:
- scăderea eficacităţii sistemului imunitar;
- apariţia infecţiilor;
- apariţia cancerului de piele;
- arsuri grave în zonele expuse la soare;
- apariţia cataractelor care duc la orbire,
- reducerea culturilor şi, implicit, a cantităţii de hrană ca urmare a micşorării
frunze-lor la plante;
- distrugerea vieţii marine, a planctonului;
- degradarea unui număr mare de materiale plastice utilizate în construcţii,
vopsele, ambalaje.
   S-a stabilit ca în regiunile tropicale (300 latitudine nordică şi 300 latitudine
sudică) cantitatea totală de ozon este relativ mică şi variază între 250 şi 270
UD (unităţi Dobson). La latitudinele medii conţinutul ozonului variază între 300
- 350 UD, crescând până la 400 UD în emisfera nordică. La rândul său stratul
de ozon la tropice are o grosime mai mare, sacăzând treptat spre regiunile
polare. Această variaţie a ozonului este rezultanta circulaţiei aerului
atmosferic. Direcţia acestei circulaţii este orientată preponderent spre
latitudinele medii şi mari. Această circulaţie decurge foarte încet. Timpul
necesar pentru a deplasa o porţiune de aer din tropopauza tropicală la
altitudinea de 16 - 20 km este de circa 4-5 luni.
    Prin activitatea antropică intensă din a doua jumătate a secolului al XX
lea, a fost modificat echilibrul chimic al formării şi menţinerii stratului protector

                     56
de ozon stratosferic şi a fost pusă în evidenţă creşterea concentraţiei de ozon
la nivelul troposferic, unde, în contextul existenţei altor poluanţi, devine
generator de smog şi de o serie de efecte negative asupra sistemului climatic,
productivităţii ecosistemelor şi a sănătăţii umane.
    Zonele cele mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele urbane
întrucât precursorii ozonului (în principal oxizii de azot, oxizii de sulf şi
compuşii organici volatili) sunt generaţi de activităţile industriale şi de traficul
rutier.
    În perioada de primavară – vară, când intervalul de iluminare diurnă este
mare, reacţiile fotochimice din atmosferă sunt accelerate, fapt ce are ca
rezultat creşterea concentraţiilor de ozon în special în timpul zilelor foarte
călduroase (cu temperaturi de peste 300 C).
    Oxidanţii fotochimici, în special ozonul, reprezintă un factor nociv pentru
vegetaţie, pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor.
 În anul 1974 M. Molina şi F. Rowland au demonstrat că substanţele chimice –
clorofluorocarburile (CFC), produse de om care sunt utilizate în calitate de
agenţi frigorifici în transportul aerian, în automobile, generatori de spumă
pentru stingerea incendiilor, în industria ambalajelor, curăţitori în industria
electronică, în pulverizatori, ca material combustibil şi aerosoli sunt
transportate în stratosferă prin circulaţia maselor de aer şi pot avea o acţiune
distrugătoare asupra stratului de ozon. Savanţii au studiat intensiv cazurile de
reducere a ozonului stratosferic constatând că din componenta CFC se separă
atomi de clor care formează cu O2 oxizi de clor, gaze care reacţionează cu
molecula de O3 distrugând-o. Concetraţia acestor gaze (oxizi de clor) este
mai mare în zona polului sud, dar în 1988 sau identificat şi în atmosfera polului
nord. Dintre subsatanţele CFC, cele mai periculoase pentru stratul de ozon
sunt: freon – 11 şi freon – 12, halonii - 1211 şi 1301, hidro-cloro-fluorocarburi
(HCFC), metilcloroformul şi bromura de metil (BrCH3).
    Principalii poluanţi primari care determină formarea, prin procese
fotochimice, a ozonului şi a altor oxidanţi în atmosfera joasă sunt: oxizii de
azot, oxizii de sulf şi compuşii organici volatili proveniţi din surse antropice.
    Cele mai importante activităţi umane care conduc la evacuarea în
atmosferă a acestor poluanţi primari sunt:
  - arderea combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale, produse petroliere) în
surse fixe (centrale electrice şi termice, încălzirea rezidenţială, procese
industriale) şi mobile (trafic rutier, transportul feroviar, naval şi aerian);
  - extracţia, prelucrarea şi distribuţia petrolului şi a produselor petroliere;
  - extracţia şi distribuţia gazelor naturale;
  - utilizarea solvenţilor organici.
                    57
  Concentraţiile măsurate de ozon în cadrul reţelei de monitorizare
  Tabel 2.2.8.1

                                        Număr
                                 Concentraţia zile
Regiunea           Tipul    Tip    Număr
      Oraş Staţia                     anuală    depăşire
8               staţiei   Poluant determinări
                                 (μg/mc)    valoare
                                        ţintă
                      O3-
Bucureşti     Cercul
      Buc        Trafic    medie   5047    31.4     0
Ilfov       Militar
                      8h
                      O3-
Bucureşti     Mihai
      Buc        Trafic    medie   6856    34.2     2
Ilfov       Bravu
                      8h
                      O3-
Bucureşti
      Buc Titan     Industrială medie   7615    36.1     0
Ilfov
                      8h
                      O3-
Bucureşti     Drumul
      Buc        industrială medie   6956    39.6     0
Ilfov       Taberei
                      8h
                      O3-
Bucureşti           Fond
      Buc Baloteşti         medie   7990    53.8     11
Ilfov             regional
                      8h
                      O3-
Bucureşti           Fond
      Buc Măgurele          medie   7045    36.9     0
Ilfov             suburban
                      8h
                      O3-
Bucureşti     Lacul   Fond
      Buc              medie   5620    40.9     0
Ilfov       Morii   urban
                      8h
                      O3-
Bucureşti Buc Berceni     Industrială medie   7522    35.1     0
                      8h
   Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov şi APM
   Bucureşti 2009


     Depăşirile valorii ţintă pentru ozon (120 µg/m3 - valoare ce trebuie atinsă
  în anul 2010) s-au înregistrat în special în perioada de vară, însă nu a fost
  depăşit pragul de alertă (240 µg/m3 timp de 3 ore consecutiv ). Deasemenea
  nu s-au înregistrat mai mult de 25 zile depăşire într-un an calendaristic,
  conform OM 592/2002. În anul 2009 a fost depăşit într-o singură zi pragul de
  informare (180 µg/m3 ), timp de 2 ore consecutiv, în data de 17.02.2009, la
  staţia Mihai Bravu. Valoarea maximă înregistrată a fost de 189,6 µg/m3.
  Mediile anuale ale concentraţiilor de ozon în perioada 2004-2009

                      58
Figura 2.2.8.1


           mediile anuale ale concetratiilor de ozon

 70
 60                                              2004
 50                                              2005
 40                                              2006
 30                                              2007
 20                                              2008
 10                                              2009
  0
    Cercul  Mihai  Titan  Drumul     Baloteşti  Măgurele Lacul Morii  Berceni
    Militar  Bravu      Taberei
   Pentru acest poluant s-a înregistrat o creştere uşoară a valorilor medii
anuale faţă de anii precedenţi.    2.2.9. Evoluţia calităţii aerului

    În Regiunea Bucureşti Ilfov au fost înregistrate depăşiri în ceea ce
priveste pulberile în suspensie (PM10) şi dioxidul de azot. Media anuală de
PM 10 a fost depăşită la toate staţiile de monitorizare, cu excepţia staţiei
Baloteşti, care este staţie de fond regional şi Titan. Calitatea aerului este în
uşoară îmbunătăţire faţă de anul 2008 în ceea ce priveşte poluarea cu PM10,
însă concentraţiile medii anuale rămân peste valoarea limită. În ceea ce
priveşte mediile zilnice de PM10, acestea au fost depăşite la toate staţiile de
monitorizare, cu o frecvenţă de aproape 50% în staţiile de trafic şi aproximativ
30% la celelalte staţii.
    Concentraţiile de dioxid de azot (atât medii anuale cât şi medii orare)
sunt mai mici decât cele din anii anteriori. Mediile anuale depăşesc valorile
limită doar la staţiile Cercul Militar şi Mihai Bravu, datorită traficului rutier.
    Faţă de anii anteriori, în anul 2009 nu au mai fost înregistrate depăşiri la
monoxid de carbon, iar la ozon, numărul de zile de depăşire a valorii ţintă este
sub cel permis de Ord. 592/2002.
    Dioxidul de sulf şi Plumbul au, ca şi în anii anteriori, valori ale
concentraţiilor mult sub valorile limită.
    Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti

    APM Bucureşti a iniţiat în data de 26 iunie 2007 elaborarea programului
integrat de gestionare a calităţii aerului. Programul integrat de gestionare a
fost elaborat de o comisie tehnică infiinţată la nivelul Municipiului Bucureşti şi a
fost supus dezbaterii publice. Comisia Tehnică a fost aprobată prin Ordin de
Prefect şi are în componenţă reprezentanţi ai Agenţiei Locale şi Regionale de

                       59
Mediu, Comisariatul Local al Gărzii Naţionale de Mediu, Primăria Municipiului
Bucureşti, Primăriile de Sector, Administraţia Naţională de Meteorologie,
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucureşti,
Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Registrul Auto
Român, RATB, Termoelectrica–SEB, Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie
şi Cartografie.
    Preşedintele comisiei tehnice este Directorul APM Bucureşti
    Poluanţii pentru care a fost necesară întocmirea acestui program,
datorită depăşirii valorilor limită în anii 2006 şi 2007 sunt: NO2, PM 10, CO
  • Surse de NO2- procese de combustie- trafic şi producere energie
  • Surse CO - ardere incompletă - traficul rutier (benzină)
  • Surse PM 10- trafic, construcţii,industrie
    Având în vedere cunoaşterea surselor de emisie, precum şi existenţa
bazelor de date de imisii (reţeaua automată de monitorizare) şi emisii
(inventare de emisii), Comisia Tehnică a putut elabora un set de măsuri menite
să acţioneze atât la sursa emisiilor, dar şi să îmbunătăţească sistemul de
control sau să promoveze transportul nepoluant.
    Măsurile propuse de către Comisia Tehnică în cadrul acestui program
vizează în special reducerea poluării cauzată de autovehicule, creşterea
suprafeţelor de spaţii verzi, controlul şantierelor de construcţii etc. Programul
de gestionare a calităţii aerului a fost aprobat prin HCGMB nr 347/25.11.2008.
    APM Bucureşti a început în ianuarie 2009 etapa de monitorizare a
Programului Integrat, fiecare instituţie responsabilă de implementarea sau
monitorizarea unor măsuri nominalizând persoana responsabilă cu raportarea
stadiului îndeplinirii măsurilor din program. Întrucât la finalul anului 2009 s-a
constatat că se depăşesc în continuare valorile limită , în special pentru
pulberi, Programul a intrat în etapa de revizuire. Trebuie însă să menţionăm că
depăşirile înregistrate în anul 2009 sunt datorate neimplementării
corespunzătoare de către autorităţile publice locale a măsurilor ce le revin şi
mai puţin a faptului că PIGCA nu ar conţine măsurile care să conducă la
conformarea cu valorile limită.

Principalele obiective pe care dorim să le realizăm în cadrul programului
integrat sunt:
1. Reducerea poluării produsă de traficul auto prin încurajarea transportului în
comun şi reducerea numărului de autovehicule. Dorim creşterea numărului de
străzi cu banda 1 alocată doar transportului în comun. În acest mod
autovehiculele RATB ar ajunge mai rapid la destinaţie, cetăţenii ar opta treptat
pentru acest mijloc de transport şi nu s-ar mai deplasa la serviciu cu maşina
personală. În consecinţă se va reduce fluxul de autovehicule şi emisiile
poluante.
2.Salubrizarea corespunzătoare a străzilor. Salubrizarea ar trebui să se facă
prin spălarea carosabilului cu jet puternic de apă şi/sau mecanizat prin
aspirarea prafului de la marginea străzii. Această măsură nu poate fi
implementată cu succes dacă banda 1 nu este eliberată de autovehiculele
staţionate neregulamentar. Totuşi, la revizuirea programului, s-a propus o
măsură suplimentară care se referă la dotarea operatorilor de salubritate cu
mijloace tehnice de aspirare pe sub autovehicule.                    60
3. Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi. Deşi există o prevedere legislativă în
acest sens, care stipulează că autorităţile publice locale au obligaţia de a
asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20
m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26
m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013, suprafeţele totale de spaţii
verzi scad datorită retrocedărilor. Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi s-ar
putea realiza prin demararea proiectului privind centura verde a Bucureştiului,
proiect intens mediatizat în anumite perioade de timp de către PMB dar care a
rămas tot în stadiul de proiect, fără soluţii de realizare şi fără finaţare.
Conform cerinţelor UE, PIGCA trebuie să conţină toate măsurile necesare
pentru conformarea cu directivele UE de calitate a aerului şi încadrarea în
valorile limită. În cazul declanşării procedurii de Infringement pentru
nerespectarea Directivelor de calitate a aerului, cei care nu şi-au îndeplinit
obligaţiile prevăzute de OUG 243/2000 aprobată de Legea 655/2001 (legea
protecţiei atmosferei) şi HG 543/2004 pentru elaborarea şi punerea în aplicare
a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, pot fi traşi la
răspundere.

  CONCLUZII- Program integrat de gestionare

  1. Deşi au fost observate depăşiri ale valorilor limită pentru PM10 înca de la
începutul funcţionării reţelei de monitorizare (2004), până la apariţia Ordinului
35/2007 nu a existat cadrul instituţional prin care să se poată lua măsurile
adecvate pentru reducerea poluării cu PM 10. Deşi HG 543/2004 stabileşte
atribuţiile autorităţilor locale şi ale autorităţilor judeţene pentru protecţia
mediului, în ceea ce priveşte elaborarea Planurilor şi Programelor de
gestionare a calităţii aerului, precum şi rolul Comisiei Tehnice, la Art. 17 se
precizează că elaborarea Programului trebuie să se facă în baza unei
metodologii aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului. Aprobarea metodologiei s-a făcut prin Ordinul
35/2007.
  2. Faptul că Programul integrat pentru gestionarea calităţii aerului a fost
aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti înseamnă
că Programul are acum putere legislativă şi că atât autorităţile publice locale,
cât şi restul insituţiilor responsabile de îndeplinirea anumitor măsuri trebuie să
îşi asume obligaţiile prevăzute şi să prevadă atât fondurile necesare pentru
îndeplinirea acestora dar şi să adapteze strategiile proprii de dezvoltare cu
prevederile Programului integrat de gestionare a calităţii aerului.
  3. Implementarea măsurilor din Programul integrat se va face începând de
la aprobarea acestuia (25 noiembrie 2008), şi tot de atunci începe
monitorizarea atât a stadiului îndeplinirii măsurilor, cât şi a efectelor pe care
implementarea acestor măsuri le vor avea asupra calităţii aerului. Măsurile din
programul vechi rămân valabile până la aprobarea noului Program, revizuit.
                    61
3. CAPITOLUL 3. SCHIMBĂRI CLIMATICE  3.1. Cadrul general

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari provocări cu care ne
confruntăm. Multe dintre activităţile umane (arderea combustibililor fosili,
schimbarea folosinţei terenurilor etc.) contribuie semnificativ la creşterea
concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă (dioxid de
carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi,
hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi
încălzirea climei.
Impactul schimbǎrilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu
variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru
populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, creşterea nivelului
oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea
anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice
extreme, reducerea biodiversităţii.
    Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto al Convenţiei
cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice stabileşte cadrul legal de
control şi monitorizare a emisiilor de substanţe cu efect de seră.
Obligaţiile asumate de România prin Protocolul de la Kyoto demonstrează
respectarea angajamentelor pe care ţara noastră şi le-a asumat în sensul
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008 - 2012 cu 8%,
considerând nivelul emisiilor din anul 1989 drept nivel de referinţă.
    Începând cu anul 2002, România transmite anual Secretariatului
UNFCCC, Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, realizat
conform metodologiei IPCC, utilizând formatul de raportare comun tuturor
ţărilor (CRF Reporter). Conform obligaţiilor asumate la nivel internaţional,
ultimul inventar naţional al României a fost transmis în anul 2009 şi conţine
estimările emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 1989 - 2007.
Emisiile totale de gaze cu efect de seră (excluzând contribuţia sectorului
Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură) au
scăzut în anul 2007 cu 44,83%, comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989.
    Măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect
de seră vor fi benefice şi din alte puncte de vedere, inclusiv al îmbunătăţirii
calităţii aerului. Multe dintre măsurile ce vizează reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră au ca avantaj secundar reducerea emisiilor poluanţilor care
afectează atât mediul cât şi sănătatea populaţiei.
    Aplicarea unor metode mai eficiente de producere a energiei,
îmbunătăţirea transportului în comun şi a tehnologiilor motoarelor
autovehiculelor private şi comerciale, vor ajuta la reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, dar şi a emisiilor de poluanţi cum ar fi dioxidul de azot,
monoxidul de carbon şi particulele ce afectează negativ sănătatea populaţiei.
                    62
    3.1.1. Cadrul legislativ referitor la impactul schimbărilor climatice în
      România
Pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, în decembrie 2008 Parlamentul
European a adoptat pachetul legislativ "Energie – Schimbări climatice" prin
care la nivel European s-a stabilit realizarea a 3 obiective pe termen lung:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 (faţă
de anul 1990) şi cu 30% în situaţia în care se ajunge la un acord la nivel
internaţional;
- o pondere a energiilor regenerabile în consumul final de energie al UE de
20% până în anul 2020, incluzând o ţinta de 10% pentru biocombustibili din
totalul consumului de combustibili utilizaţi în transporturi;
- creşterea eficienţei energetice cu 20% până în anul 2020.

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea
îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a certificatelor
de emisie de gaze cu efect de seră face parte din pachetul legislativ şi se va
aplica tuturor Statelor Membre începând cu anul 2013 (EU ETS post - 2012).

Legislaţie în domeniul schimbărilor climatice:

Legislaţie proiecte JI
- Ordinul Ministrului nr. 297 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Procedurii
naţionale privind utilizarea mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe
baza Modulului I, în conformitate cu prevederile art. nr. 6 din Protocolul de la
Kyoto.
- Ghidul privind utilizarea mecanismului Implementare în comun (JI) pe baza
Modulului II (Articolul nr. 6 din Protocolul de la Kyoto).

Legislaţie adaptare
- Ordinul Nr. 1170 din 29 septembrie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind
adaptarea la efectele schimbărilor climatice – GASC.

Legislaţie EU-ETS
- H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră ce transpune Directiva 2003/87/CE de
instituire a unui sistem de tranzacţionare a licenţelor de emisie de gaze cu
efect de seră.
- Ordinul nr. 1897/ 2007 pentru aprobarea competenţelor şi procedurii de
solicitare, obţinere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de
seră pentru perioada 2008 - 2012.
- Decizia nr. 589/2007 a CE de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi
raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva
2003/87/CE.
- H.G. nr. 60/2008 pentru aprobarea PNA privind certificatele de emisii de gaze
cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012.
- Ordinul nr. 254/2009 privind aprobarea metodologiei pentru alocarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile
nou intrate pentru perioada 2008 – 2012.


                     63
- Directiva nr. 2008/101/CE de modificare a Directivei nr. 2003/87/CE pentru a
include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie
de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii.
- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2007/589/CE cu privire la
includerea orientărilor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor şi a datelor
tonă-kilometru pentru activităţile de aviaţie.
- Directiva nr. 2009/29/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului
comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
- Ordinul nr. 85/2007 privind metodologia de elaborare a NAP-ului.

Legislaţie Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

- Ordinul nr. 1474 din 25 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect
de seră;

- H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră ce transpune Directiva 2003/87/CE de
instituire a unui sistem de tranzacţionare a licenţelor de emisie de gaze cu
efect de seră.

- Regulamentul nr. 916/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului nr.
2216/2004 privind un sistem de registre standardizat şi securizat în
conformitate cu Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului şi cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului.


Legislaţie SNEGES


- H.G. nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea
nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau
din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon (SNEEGHG),
(reglementate prin Protocolul de la Kyoto).
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 1376/2008 pentru aprobarea Procedurii
privind raportarea INEGES şi privind modalitatea de răspuns la observaţiile şi
întrebările survenite în urma revizuirii INEGES.
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 1474/2008 pentru aprobarea Procedurii
privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional
al emisiilor de gaze cu efect de seră.
                    64
  3.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră

Tabel 3.2.1- Emisii anuale de CO2-echivalent din Regiunea Bucureşti-Ilfov

      200  200  2002  2003   2004  2005  2006  2007  2008   2009
Anul
      0   1
Municipi
ul
Bucureşt 575   784  1082  1133   7212  4999  4206  4739  7096   7469
i -Emisii 5    7   5    5
anuale
de CO2
eq (mii
t/an)
Judetul
Ilfov
-Emisii  *    *   *    *
                                 2237,  1617,
anuale                  420,2  475,8 896,3            75,7
                                 5    4
de CO2
eq (mii
t/an)
Emisii
anuale
de CO2
                     7632.  5474. 5102.   6976.  8713,   7544,
eq(mii
                     2    8   3     5    4     7
t/an)
Regiune
a8

Sursa: Inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Bucureşti şi APM Ilfov

* Menţionăm că pentru perioada 1999 – 2003 APM Ilfov nu deţine date despre
emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră şi emisiile anuale de dioxid de
azot, metan şi protoxid de azot. Cantităţile exprimate în tabele, sunt calculate
în funcţie de numărul de chestionarelor transmise de către agenţii economici
ce desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Ilfov.
                    65
  3.3. Emisii anuale de dioxid de carbon

 Tabel 3.3.1 - Emisii anuale de CO2 din Regiunea Bucureşti-Ilfov
      200          200
Anul        2001 2002       2004    2005 2006   2007  2008  2009
      0           3
Municipi
ul
Bucureşt
i- Emisii
      573      1080 109
anuale       7825          6990    4974 4136   4660  6905  7365
      7       0    56
de CO2
(mii t/an)
Judetul
Ilfov-
Emisii                               2215, 1600,
                     379,9 465,2 788,2            53,8
anuale                               7    4
      *   *   *    *
de CO2
(mii t/an)
Emisii
anuale
CO2                    7369. 5439. 4924, 6875, 8505,      7418,
Regiune                  9     2  2    7    4    8
a 8 (mii
t/an)
Sursa: Inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Bucureşti şi APM Ilfov
* Menţionăm că pentru perioada 1999 – 2003 APM Ilfov nu deţine date despre
emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră şi emisiile anuale de dioxid de
azot, metan şi protoxid de azot. Cantităţile exprimate în tabele, sunt calculate
în funcţie de numărul de chestionarelor transmise de către agenţii economici
ce desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Ilfov.
                   66
Fig.3.3.1-Distribuţia emisiilor CO2 pe activităţi din Municipiul Bucureşti
      Distributia pe grupe a em isiilor de CO2 m ii tone 2009
  3500

  3000

  2500

  2000

  1500

  1000

  500

   0
         1           2           3    7

   Sursa Inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Bucureşti

   Aşa cum se observă din grafic, în anul 2009 emisiile majoritare de CO2
au provenit din sectorul energetic, de la CET-uri şi din traficul rutier. (sursa
baza de date a APM Bucureşti)


  3.4. Emisii anuale de metan

 Tabel 3.4.1 - Emisii anuale de CH4 din Regiunea Bucureşti-Ilfov
Anul     200 2001    2002  2003 2004 2005 2006 2007        200  2009
       0                               8
Municipiul
Bucureşti-
Emisii
anuale
Emisii                                   0.80
       0.13              0.61
anuale de     0.147 0.165 0.370        0.165 0.205 0.183 6      0.297
       6                1
CH4 (mii
t/an)
Judetul
Ilfov-
Emisii                    1,75          1,001 0,70
                          0,327 4,841          0,952
anuale de                  4           9    9
       *   *     *    *
CH4 (mii
t/an)
Total
emisii
                       2,36          1,184 1,51
anuale                       0,492 5,046          1,249
                       5           9    5
CH4
regiunea 8
Sursa Inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Bucureşti şi APM Ilfov


                        67
  3.5. Emisii anuale de protoxid de azot

 Tabel 3.5.1 - Emisii anuale de N2O din din Regiunea Bucureşti-Ilfov
Anul     200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007            2008  2009
       0
Municipiul
Bucureşti-
Emisii    0.05 0.063 0.07 1.198 0.676 0.071 0.213 0.244         0.561 0.31
anuale de          1                          6
N20 (mii
t/an)
Judetul
Ilfov-
Emisii    *   *    *   *
                                 0.002       0,00
anuale de                 0,011 0,012 0,020        0,006
                                 3         6
N20 (mii
t/an)

Emisii
anuale
                                 0,246      0,32
N2O                    0,687 0,083 0,233        0,567
                                 3        2
regiunea
8(mii t/an)

Sursa Inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Bucureşti şi APM Ilfov

* Menţionăm că pentru perioada 1999 – 2003 APM Ilfov nu deţine date despre
emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră şi emisiile anuale de dioxid de
azot, metan şi protoxid de azot. Cantităţile exprimate în tabele, sunt calculate
în funcţie de numărul de chestionarelor transmise de către agenţii economici
ce desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Ilfov.


  3.6. Emisii anuale de gaze fluorurate

    Conform Inventarului de emisii realizat de APM Bucureşti nu există date
privitoare la emisiile de gaze florurate. În subcapitolul 8.3.1 Substanţe
reglementate de Protocolul de la Montreal – Regulamentul 1005/2009 privind
anumite gaze fluorurate cu efect de seră sunt inventariate cantităţile de gaze
florurate utilizate.
                   68
  3.7. Acţiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră


    La sfârşitul anilor 1980, problema schimbărilor climatice s-a transformat
dintr-o chestiune pur ştiinţifică într-una politică. Statele au început să îşi
evalueze interesele, obiectivele şi motivele de îngrijorare, precum şi etapele ce
trebuie parcurse pentru a dezvolta o reacţie internaţională. Acţiunile de limitare
a schimbărilor climatice şi cooperarea internaţională în acest sens sunt
complexe. O angajare masivă în reducerea GES (gazelor cu efect de seră) ar
putea avea implicaţii adânci în interesele economice şi politice ale ţărilor.
Consumul energetic este strâns legat de dezvoltarea economică, iar ramurile
industriale ce utilizează combustibili fosili cuprind unele dintre cele mai mari şi
mai puternice industrii din lume care generează GES.
    În 1990, anul în care a fost acceptat primul raport al IPCC şi au fost
iniţiate negocierile în privinţa unei convenţii, ţările OECD, din “lumea bogată”,
erau responsabile pentru mai mult de 50 % din emisiile mondiale de CO2 cu
originea în combustibili fosili, iar ţările Europei Centrale şi de Est (ECE) -
inclusiv fosta URSS - pentru încă 20 %. În plus, un sfert din populaţia lumii, din
ţările industrializate, era responsabil pentru:
- aproximativ trei sferturi din emisiile de CO2 cu originea în combustibili fosili;
- mai mult de jumătate din emisiile mondiale de GES.
    Statele lumii variază şi în ceea ce priveşte uşurinţa cu care îşi pot reduce
emisiile, date fiind eficienţa actuală, resursele financiare şi capacităţile
tehnologice, precum şi rolul resurselor interne de combustibili fosili şi accesul
la alte resurse decât combustibili fosili. De asemenea, statele diferă mult ca
putere economică şi capacitate de plată. În acelaşi timp, ţările diferă foarte
mult din punct de vedere al vulnerabilităţii la schimbările climatice: unele,
precum statele insulare sau statele din zonele semiaride, se pot aştepta să se
apropie şi mai mult de limita supravieţuirii.

    3.7.1. Participarea la utilizarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto


   România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările
climatice (Legea nr. 24/1994) şi a fost prima ţară din Anexa 1 a Convenţiei
care a ratificat Protocolul de la Kyoto (Legea nr. 3/2001). Prin Protocol,
România s-a angajat să-şi reducă emisiile GES cu 8 % faţă de cele din anul
1990.
   Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice,
UNFCCC, a fost semnată la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro în
iunie 1992 de către 154 de state. Ea a luat fiinţă în urma semnalării unor
motive de îngrijorare la sfârşitul anilor 1980 legate de creşterea gradului de
conştientizare la nivel politic şi public asupra problematicii de schimbări
climatice.
   Convenţia furnizează un cadru legal internaţional şi un set de principii
acceptabil pentru aproape toate ţările implicate. Convenţia acceptă faptul că
schimbările climatice reprezintă o problemă serioasă şi asigură ţările în curs de
dezvoltare că abordarea acesteia este în prezent responsabilitatea în primul
rând a ţărilor industrializate.


                    69
    UNFCCC a intrat în vigoare în martie 1994 după ratificarea de către 50
de semnatari şi a fost ratificată de 181 de state, numite “Părţi ale Convenţiei”.
Statutul său de convenţie cadru înseamnă că aşa-numite protocoluri pot fi
adăugate pentru a preciza obiectivele de reducere sau măsuri speciale pentru
reducerea emisiilor de GES.
    Articolul 2 al UNFCCC stabileşte obiectivul general al Convenţiei:
“Obiectivul fundamental al acestei Convenţii … este să realizeze …
stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel
care să prevină interferenţa antropogenică periculoasă cu sistemul climatic. Un
astfel de nivel trebuie atins într-o perioadă de timp adecvată pentru a permite
ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbările climatice, să
asigure că producţia alimentară nu este ameninţată şi să permită dezvoltarea
economică într-un mod durabil”.
    Protocolul de la Kyoto defineşte emisiile de GES permise pentru fiecare
Parte - stat industrializat (38 de ţări industrializate, inclusiv 11 ţări din Europa
Centrală şi de Est) în termeni de cantităţi alocate pentru perioada de
angajament 2008 - 2012. Anexa A a Protocolului specifică gazele cu efect de
seră şi sursele lor. Angajamentele se aplică ţărilor industrializate din Anexa 1 a
Convenţiei, iar angajamentele numerice sunt specificate în Anexa B a
Protocolului. Angajamentele însumează o reducere de 5,2 % faţă de emisiile
GES din anul 1990, iar angajamentul general este următorul: “Părţile incluse în
Anexa 1 vor asigura, individual sau în comun, ca emisiile lor antropogenice
totale de dioxid de carbon echivalent (CO2e) pentru gazele cu efect de seră
specificate în Anexa A să nu depăşească cantităţile alocate conform limitării
cuantificate de emisii şi angajamentelor de reducere înscrise în Anexa B […],
având în vedere reducerea emisiilor totale ale acestor gaze cu cel puţin 5%
faţă de nivelul anului 1990 în perioada de angajament 2008 - 2012”.    3.7.2. Participarea României la implementarea schemei europene de
      comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră


   Protocolul de la Kyoto introduce trei mecanisme flexibile pentru transferul
internaţional (implementarea în comun, mecanismul de dezvoltare curată,
comerţul cu credite de emisii). Dacă o ţară emite mai mult decât cantitatea
alocată ei sub Protocol, ea poate folosi aceste mecanisme pentru a achiziţiona
fie unităţi de cantitate alocată ("Assigned Amount Units" - AAU) prin
comercializarea acestora, fie unităţi de reducere a emisiilor ("Emission
Reduction Units" - ERU) obţinute în urma proiectelor implementate în comun,
fie reduceri certificate de emisii ("Certified Emission Reductions - CER) prin
mecanismul de dezvoltare curată.
   Protocolul face referire la o a doua perioadă de angajament şi stipulează
că negocierile pentru definirea acestor angajamente nu vor începe mai târziu
de 2005. Reducerile emisiilor obţinute în plus faţă de angajamentele din prima
perioadă pot fi reportate în angajamentele din perioada următoare. Chestiunea
rezervoarelor de absorbţie a GES a apărut ca o problemă importantă foarte
controversată. Rezervoarele sunt sisteme ce sechestrează GES (de exemplu:
pădurile şi oceanele sunt astfel de rezervoare pentru CO2).

                    70
    Totuşi, plantarea de arbori în locul reducerii emisiilor GES datorate
combustibililor fosili nu va salva clima. Stimulentele pentru proiectele legate de
rezervoarele de absorbţie pot încuraja tăierea pădurilor pentru a crea plantaţii.
O plantaţie monocultură poate să absoarbă mai mult CO2 decât o pădure
matură, dar ar putea distruge biodiversitatea. În plus, carbonul stocat în arbori
este uşor eliberat înapoi în atmosferă prin incendii, boli, schimbări în
managementul terenurilor şi chiar drept consecinţă a schimbărilor climatice. În
consecinţă, multe ONG-uri de protecţie a mediului se opun guvernelor ce se
bazează mai mult pe absorbţia GES pentru a-şi îndeplini angajamentele din
cadrul Protocolului de la Kyoto, decât pe măsurile de reducere a emisiilor.
    Prevederea de tip “balon” (“bubble”) a Protocolului permite unui grup de
state ca, atunci când ratifică Protocolul, să îşi redistribuie angajamentele de
emisii într-un mod în care emisiile grupului respectiv să nu depăşească
angajamentul colectiv. De exemplu, UE a alocat reducerea sa de 8% în mod
diferit statelor sale membre (cunoscute sub denumirea de “balonul UE” - “EU
bubble”), ceea ce a dus la o gamă de obiective diferite pentru ţările respective.
Astfel, Germania şi Danemarca trebuie să îşi reducă emisiile cu 21% faţă de
nivelul anului 1990, Luxemburg cu 28%, în timp ce, la polul opus, Finlanda şi
Franţa trebuie să îşi reducă emisiile la nivelul anului 1990, iar Grecia şi
Portugalia îşi pot mări emisiile cu 25%, respectiv 27%.
    Protocolul stipulează că fiecare Parte inclusă în Anexa 1 va depune
eforturi pentru implementarea angajamentelor astfel încât să minimizeze
impactul negativ social, de mediu şi economic asupra Părţilor state în curs de
dezvoltare. Printre problemele ce trebuie luate în considerare se află stabilirea
surselor şi modalităţilor de finanţare, precum şi asigurarea transferului de
tehnologie.
    Pe lângă politicile şi măsurile interne de care statele vor avea nevoie
pentru a-şi îndeplini obiectivele, Protocolul de la Kyoto stabileşte următoarele
mecanisme flexibile internaţionale, bazate pe principiile pieţei:
- Implementarea în comun (“Joint Implementation” - JI).
- Mecanismul de dezvoltare curată (“Clean Development Mechanism” - CDM).
- Comerţul cu credite de emisii (“Emissions Trading” - ET).
    Mecanismele flexibile au drept scop să asiste ţările din Anexa 1 în
atingerea obiectivelor, permiţând reducerea emisiilor acolo unde aceasta se
face cu cel mai mic cost posibil. În acelaşi timp, aceste mecanisme pot facilita
transferul de tehnologii sau fluxurile financiare spre ţările în curs de dezvoltare
sau cu economie în tranziţie. Participarea în aceste mecanisme este voluntară.
Cu alte cuvinte, prin aceste mecanisme, Protocolul creează stimulente pentru
ţările industrializate să investească în tehnologii curate, ecologice în ţările cu
economie în tranziţie (“Economies în Transition” - EIT), precum şi în ţările în
curs de dezvoltare. JI şi CDM sunt instrumente bazate pe proiecte. Spre
deosebire de ET, JI şi CDM asigură reduceri reale ale emisiilor prin investiţii şi,
se speră, inovaţii tehnologice şi dezvoltare durabilă în ţările în curs de
dezvoltare şi economiile în tranziţie.
Conform Articolului 6 al Protocolului de la Kyoto, implementarea în comun (JI)
este un mecanism proiectat astfel încât să faciliteze transferul de tehnologii şi
creşterea absorbţiei de carbon. Părţile din Anexa 1 pot transfera către sau
achiziţiona de la alte Părţi din Anexa 1 unităţi de reducere a emisiilor (ERU)
sau credite rezultate din activităţile proiectelor de JI ce reduc emisiile de GES


                    71
sau măresc absorbţia de GES în timpul primei perioade de angajament (2008 -
2012).
Avantajele JI sunt următoarele:
- investitorii îşi pot micşora costurile reducerii emisiilor (este probabil ca aceste
costuri să fie mai mici în ţările mai puţin dezvoltate decât în cele dezvoltate);
- există posibilitatea de a transfera mai rapid tehnologiile noi, prin intermediul
proiectelor de JI;
- JI poate atrage investitori care în alte circumstanţe nu ar investi în ţara
gazdă;
- spre deosebire de ET, JI presupune investiţii în proiecte concrete;
- JI are potenţialul de a limita utilizarea reducerilor de emisii în surplus
rezultate din declinul economic, în special în Ucraina şi Rusia după 1990;
- în comparaţie cu CDM, statele au stimulente mai puternice pentru a controla
calitatea proiectelor şi cantitatea de emisii ce va fi tranzacţionată cu investitorii.
Dezavantajele JI includ:
- JI derogă ţările dezvoltate - responsabile pentru majoritatea emisiilor GES;
- de răspunderea privind eliminarea GES;
- un număr de state-gazdă potenţiale au întâmpinat dificultăţi în dezvoltarea
mecanismelor de control corespunzătoare; dacă aceste mecanisme nu sunt
operaţionale, va exista un risc mare de corupţie;
- JI poate diminua stimulentele pentru găsirea modalităţilor tehnice şi a altor
modalităţi de reducere a emisiilor în ţările gazdă, făcând reducerea viitoare a
emisiilor mai dificilă şi mai costisitoare;
- proiectele pe termen lung pot pune ţările-gazdă în situaţia în care nu îşi mai
pot respecta angajamentele (obiectivele viitoare putând fi mai mari), trebuind
să continue să transfere credite altor ţări în cadrul proiectelor pe termen lung.
    Comerţul cu credite de emisii reprezintă abilitatea a două entităţi, care
trebuie să-şi reducă emisiile, de a tranzacţiona între ele o parte din creditele
de emisii. El permite oricăror două Părţi cu angajamente stipulate în Anexa B a
Protocolului, să tranzacţioneze o parte din angajamentele de emisii,
redistribuind, în consecinţă, repartiţia de credite de emisii între ele, în orice
moment. Principiul comerţului cu emisii stă la baza faptului că GES au efect la
nivel global, deci nu contează de unde provin aceste emisii şi, în consecinţă,
nu contează nici unde se reduc. Astfel, efectul comerţului cu emisii asupra
climei este neutru, atât timp cât emisiile globale de GES sunt limitate la nivel
global de angajamentele Părţilor sub Protocolul de la Kyoto.
    Ca ţară din Anexa 1 a UNFCCC, cu angajament stipulat în Anexa B a
Protocolului de la Kyoto, România şi-a manifestat dorinţa de a participa la
comerţul internaţional cu credite de emisii. Faţă de obiectivul de a-şi reduce
emisiile GES cu 8% faţă de cele din 1989, România produce în prezent emisii
GES aflate la nivelul a 60% din cele din 1989, datorită tranziţiei economiei.
Prognozele arată că ţara noastră nu este în pericol de a nu-şi putea îndeplini
angajamentul sub Protocolul de la Kyoto, pentru perioada 2008-2012.
Probleme de conformare ar putea apărea în cazul existenţei unei perioade
ulterioare de angajament, datorită dezvoltării economiei. Până atunci însă,
România poate comercializa unităţi de cantitate alocată (AAU) din totalul
cantităţii de emisii GES permise sub angajamentul ţării noastre în cadrul
Protocolului de la Kyoto.
    În anul 2009 toţi operatorii economici care deţin instalaţii ce intră sub
incidenţa prevederilor H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de


                     72
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră au realizat şi
depus, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi la Agenţia Regională
pentru Protecţia Mediului Bucureşti planurile de măsuri pentru monitorizarea şi
raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2010.
În Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov sunt în prezent inventariaţi 12 operatori care
intră sub incidenţa directivei 2003/87/CE. Aceştia au fost autorizaţi pentru
perioada 2008-2012, pentru instalaţiile identificate la data notificării Planului
Naţional de Alocare catre Comisia Europeană, odată cu aprobarea propunerii
de plan de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect
de seră (conform Art. 8 alin. 1 al Ordinului M.M.D.D. nr. 1897/29.11.2007),
astfel:
în Judeţul Ilfov:
S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.
în Municipiul Bucureşti:
S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
S.C. VEST ENERGO S.A.
S.C. STIROM S.A.
RADET Bucureşti -CTZ Casa Presei Libere
S.C. NUSCO IMOBILIARA S.R.L.
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
CET BUCUREŞTI VEST
CET TITAN
CET BUCUREŞTI SUD
CET PROGRESU
CET GROZĂVEŞTI
S.C. DOOSAN IMGB S.A.

Aceşti operatori au fost autorizaţi de către Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului Bucureşti şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti pentru anul
2008, pe baza planului de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor
de gaze cu efect de seră, depus până la data de 15 decembrie 2007, conform
Art. 8. alin 3 al Ordinului M.M.D.D. nr. 1897/29.11.2007.
La sfârşitul anului 2009 (luna decembrie 2009), au fost identificate societăţile
din Regiunea Bucureşti-Ilfov care deţin instalaţii ce vor intra sub incidenta
Anexei 1 a Directivei 2009/29/CE (EU ETS post 2012) de modificare a
Directivei 2003/87/CE.
                    73
Tabel 3.7.2.1 Instalaţiile IPPC din Regiunea Bucureşti-Ilfov ce intră sub incidenţa Anexei I a Directivei 2009/29/CE

  A.R.P.M. Bucureşti
                    Încadrare
                    activitate
                    instalaţie       Încadrare activitate instalaţie Codul  sau Putere     termică
  Nr  Denumire    Denumire
                    conform        conform Anexei I din Directiva Codurile   nominală/Capacitate
  crt  instalaţie   operator
                    Anexei 1 din      2009/29/CE           CAEN    de producţie (UM)
                    OM
                    1897/2007
     S.C.    CET S.C.   CET Instalaţii de      1. Arderea combustibililor în 3530        104.72 MW
     GRIVIŢA S.R.L. GRIVIŢA S.R.L. ardere cu o      instalaţii cu o putere termică
  1.                 putere         nominală totală de peste 20
                    termică        MW (cu excepţia instalaţiilor
                    nominală        pentru incinerarea deşeurilor
                    mai mare de      periculoase sau
                    20 MW         municipale)
                                După 2012, în CET-urile SEB
                                se vor monta instalaţii noi de
                                producere energie electrică şi
     S.C.        S.C.
                                termică, care se vor încadra           Existent:
     ELECTROCEN     ELECTROCEN
                                conform Anexei I , pozitia 1, în         940 MWt / En electrica
     TRALE       TRALE
                                categoria:        „Arderea         :100 MW si En termica:
     BUCUREŞTI     BUCURESTI
                                combustibililor în instalaţii cu o        676 MWt
  2.  S.A. Sucursala   S.A. Sucursala 1.1.a                         3511; 3530
                                putere termică nominală totală          +
     Electrocentrale  Electrocentrale
                                de peste 20 MW                  Perspectiva: 135 MWt/
     Bucureşti     Bucureşti
                                (cu exceptia instalatiilor pentru         En. electrică:70 MW si
     CET        CET
                                incinerarea      deseurilor         En.termică: 70 MWt
     GROZĂVEŞTI     GROZĂVEŞTI
                                periculoase sau
                                municipale)”                                  74
   S.C. ELECTRO
   CENTRALE
   BUCUREŞTI      S.C. ELECTRO
                                     Existent:
   S.A.        CENTRALE
                                     3 224 MWt / En.
   Sucursala      BUCUREŞTI
                                     electrică: 550 MW si
   Electrocentrale   S.A. Sucursala
                                     En.termică: 2030 MWt
3.  Bucureşti      Electrocentrale 1.1.a       3511; 3530
                                     +
   CET         Bucureşti
                                     Perspectiva: 240 MWt/
   BUCUREŞTI      CET
                                     En. electrică: 112 MW
   SUD         BUCUREŞTI
                                     si En termică: 116 MWt
             SUD
   S.C.
             S.C.ELECTRO
   ELECTROCEN
             CENTRALE
   TRALE
             BUCUREŞTI                    Existent:
   BUCUREŞTI
             S.A.      –                2215 MWt / En.
4.  S.A.      –           1.1.a  -    3511; 3530
             Sucursala                    electrică: 440 MW si
   Sucursala
             Electrocentrale                 En termică 1380 MWt
   Electrocentrale
             Bucureşti – CET
   Bucureşti – CET
             VEST
   VEST
                            75
                       După 2012, în CET-urile SEB
                       se vor monta instalaţii noi de
                       producere energie electrică şi       Existent:
   S.C.
            S.C.ELECTRO      termică, care se vor încadra        352 MWt / En electrica:
   ELECTROCEN
            CENTRALE        conform Anexei I , poziţia 1, în      8 MW şi En termica:
   TRALE
            BUCUREŞTI       categoria:                 311 MWt
   BUCUREŞTI
5.           S.A. Sucursala 1.1.a  1. Arderea combustibililor în 3511; 3530  +
   S.A. Sucursala
            Electrocentrale    instalaţii cu o putere termică       Perspectiva:     42
   Electrocentrale
            Bucureşti       nominala totală de peste 20        MWt/En   electrică:13
   Bucureşti
            CET TITAN       MW (cu excepţia instalaţiilor       MW si En termică: 23,3
   CET TITAN
                       pentru incinerarea deşeurilor       MWt
                       periculoase sau
                       municipale)

   S.C.       S.C.
                                             Existent:
   ELECTROCEN    ELECTROCEN       1. Arderea combustibililor în
                                             1496   MWt  /  En
   TRALE       TRALE         instalaţii cu o putere termică
                                             electrică: 400 MW şi
   BUCUREŞTI     BUCUREŞTI       nominala totala de peste 20
                                             En termică 905 MWt
6.  S.A. Sucursala  S.A. Sucursala 1.1.a  MW (cu excepţia instalaţiilor 3511; 3530
                                             +
   Electrocentrale  Electrocentrale    pentru incinerarea deşeurilor
                                             Perspectiva:   680
   Bucureşti     Bucureşti       periculoase sau
                                             MWt/En electrică: 400
   CET        CET          municipale)
                                             MW
   PROGRESU     PROGRESU
                         76
                             1. Arderea combustibililor în
                             instalaţii cu o putere termica
                             nominala totală de peste 20
   CTZ     Casa RADET
7.                    1.1.a)     MW (cu excepţia instalaţiilor 3530    98.7 MW
   Presei      Bucureşti
                             pentru incinerarea deşeurilor
                             periculoase sau
                             municipale)


8.  Centrala    S.C.    Nusco  1.1. a)     Arderea   combustibililor în 3511   195,7 MW
   electrică şi de Imobiliara- CET   Instalaţii de  instalaţii cu o putere termică 3513
   termoficare   S.R.L.       ardere   cu  nominală totală de peste 20 3530
           Şos. Pipera nr.   capacităţi de  MW (cu excepţia instalaţiilor
           48,         combustie    pentru incinerarea deşeurilor
           sector    2,  mai mari de   periculoase sau municipale)
           Bucureşti      50 MW
   Instalaţie pentru         3.2.                            353 tone sticlă / zi
   fabricarea sticlei         Instalaţii
   -cuptoare             pentru
                    fabricarea
             S.C.  STIROM
                    sticlei,     11. Fabricarea sticlei, inclusiv a
             S.A. MEMBRĂ
                    inclusiv  a  fibrei de sticlă, cu o capacitate
9.            A  GRUPULUI                           2313
                    fibrei   de  de topire mai mare de 20
             YIOULA
                    sticlă, cu o   tone/zi
                    capacitate
                    de topire mai
                    mare de 20
                    tone/zi
                               77
   Instalaţie  de                                           3,96 MW
   ardere -cazane
10.  SC  UNITED    SC  UNITED  1.1. a)     1. Arderea combustibililor în    1596    – 2 cazane   de abur
   ROMANIAN     ROMANIAN    Instalaţii de  instalaţii cu o putere termică   fabricarea  Loos capacitate 10,403
   BREWERIES     BREWERIES   ardere cu o   nominală totală de peste 20     berii;    MW fiecare
   BEREPROD     BEREPROD   putere      MW (cu excepţia instalaţiilor
   SRL        SRL      termică     pentru incinerarea deşeurilor    4030    –  1 cazan de abur
                   nominală     periculoase sau municipale)     producţia şi  BONO 14,00 MW
                   mai mare de                     distribuţia
                   20 MW                        energiei    1 instalaţie de co-
                                              termice şi a  generare 1,584 MW
                                              apei calde.
                                                      Total: 36,39 MW


11.  Topitorii pentru S.C. DOOSAN  Activitatea 1:  Activitatea 1:           2410      Centrala termică are o
   metale feroase, IMGB S.A.    Instalaţii de   1. Arderea combustibililor în   Producţia de  putere termică de 25
   cu o capacitate         ardere cu o   instalatii cu o putere termică   metale     MW este echipată cu 4
   mai mare de 20         putere      nominala totala peste 20 MW     feroase sub   cazane de 8
   t/zi              termică     (cu excepţia instalaţiilor pentru  forme      tone/ora     care
                   nominală     incinerarea      deşeurilor  primare şi de  furnizează abur pentru
                   mai mare de   periculoase sau municipale);    feroaliaje   procesele tehnologice.
                   20 MW ;
                            Activitatea 2:
                   Activitatea 2:  4. Producerea fontei sau
                   Instalaţii    oţelului (topire primară sau
                   pentru      secundară) inclusiv instalaţii
                   producerea    pentru turnare continuă, cu
                              78
            fontei sau a o capacitate de producţie mai
            oţelului   mare de 2,5 tone pe oră.
            (topire
            primară ori
            secundară),
            inclusiv
            instalaţii
            pentru
            turnarea
            continuă, cu
            o capacitate
            de producţie
            mai mare de
            2,5 tone/oră.

Sursa ARPM Bucureşti
                    79
Tabel 3.7.2.2 Instalaţiile non-IPPC din Municipiul Bucureşti ce intră sub incidenţa Anexei I a Directivei 2009/29/CE

                                    Încadrare  activitate       Putere   termică
                     Încadrare     activitate             Codul  sau
Nr.  Denumire    Denumire                     instalaţie  conform        nominală     /
                     instalaţie conform Anexei              Codurile
crt.  instalaţie   operator                     Anexei I din Directiva        Capacitate   de
                     1 din OM 1897/2007                  CAEN
                                    2009/29/CE              producţie (UM)


                              Arderea combustibililor
    Centrală         Instalaţii de ardere cu o
          S.C.  VEST              în instalaţii cu o putere
1.   Electrică de       putere termică nominală               3530            49,008 MW
          ENERGO S.A.              termică nominală totală
    Termoficare        mai mare de 20 MW
                              de peste 20 MW

                                             pentru
                                             universitate
   Centrală                         Arderea combustibililor
          Universitatea   Instalaţii de adere cu o              8530,
   Electrică de                       în instalaţii cu o putere
2.         Politehnică  din putere termică nominală              pentru         21,100 MW
   Termoficare -                      termică nominală totală
          Bucureşti     mai mare de 20 MW                 centrală
   Laborator                        de peste 20 MW
                                             3511
                                             3530
  Sursa ARPM Bucureşti
                                 80
4. CAPITOL 4. APA


  4.1. .Introducere

   Obiectul lucrării constă în prezentarea sintetică a unei diversităţi de
informaţii şi date, prin care se urmăreşte reflectarea principalelor aspecte de
gospodărire a apelor la nivelul anului 2009. Se evidenţiază astfel: evoluţia
meteorologică şi hidrologică; situaţia resurselor de apă; lucrările de
gospodărire a apelor constând în principal din satisfacerea folosinţelor
consumatoare de apă; modul de exploatare a acumulărilor şi derivaţiilor;
reglementarea folosinţelor de apă.
Sursele de date folosite pentru alcătuirea acestei lucrări sunt:
- Realizarea Balanţei apei pe anul 2009 în bh Argeş şi Ialomiţa (Contribuţii)
- Sinteza anuală privind Protecţia Calităţii Apei în b.h. Argeş, Ialomiţa în anul
2009.
- Atlasul cadastrului apelor din România -1992.
- Sinteza cadastrală a folosinţelor consumatoare şi neconsumatoare-2009.
- Raport privind modul de exploatare a acumulărilor şi derivaţiilor în anul
2009.
- Registrul de măsurători hidrologice şi pluviometrice de la Staţiile Hidrologice
şi Meteo.

Cadrul legislativ
A.N. „Apele Române” reprezentând administratorul şi gestionarul unic al
resurselor de apă din România, are ca principale obiective ale activităţii:
utilizarea, valorificarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă, şi totodată
îmbunătăţirea progresivă a relaţiilor cu beneficiarii şi utilizatorii resurselor de
apă şi ai potenţialelor acestora.
Obiectivele strategice ale Administraţiei Naţionale ,,Apele RomÂne” sunt :
- Protecţia, conservarea şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane şi a ecosistemelor acvatice, pentru atingerea stării bune a apelor.
- Asigurarea exploatării în siguranţă a lucrărilor din infrastructura Sistemului
de gospodărire a apelor, în vederea evitării întreruperii serviciilor specifice de
gospodărire a apelor şi a unor calamităţi cauzate de fenomene hidro-
meteorologice extreme sau accidente la lucrări hidrotehnice.
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor
corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi beneficiarilor de servicii specifice de
gospodărire a apelor.
- Implementarea directivelor şi reglementărilor Uniunii Europene în domeniul
apelor, conform - Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000.
- Creşterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodărire a apelor.
Administraţia Naţională ,,Apele Române” - înfiinţată în anul 2002 prin
Hotărârea Guvernului nr. 107 este Autoritatea Naţională, care are drept scop
aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor,
precum şi gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice,
hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public.

                    81
Administraţia Naţională ,,Apele Române” - cu statut de regie autonomă de
interes public naţional, este persoană juridică română, se află sub autoritatea
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, funcţionează pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza
reglementărilor în vigoare. Administraţia Naţională ,,Apele Române”- aplică
strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a
resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de
apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva
epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile,
prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor
de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice,
implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii
Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi
conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede. Administraţia
Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului
şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, formată din
lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii
interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura
sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a
calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a
gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţa şi
subterane.

  4.2. Resursele de apă


    4.2.1. Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile

    Teritoriul administrat de A.N.APELE ROMÂNE - D.A.A.V.-S.G.A.
ILFOV-BUCUREŞTI se află în Câmpia Română, ocupând partea de sud-est
 a ţării, pe teritoriile Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, precum şi
o parte a judeţului Dâmboviţa.
    Din punct de vedere hidrografic, teritoriul S.G.A. ILFOV -
 BUCUREŞTI este cuprins în cadrul bazinelor hidrografice ale râurilor Argeş
şi Ialomiţa, şi are în administrare teritoriul cuprins la sud între râul Argeş - mal
stâng, la vest derivaţia de ape mari Brezoaiele şi derivaţia Bilciureşti –
Ghimpaţi, până la râul Ialomiţa şi Balta Neagră în partea de nord, suprafaţa
sa fiind de 865 kmp.

Tabel 4.2.1.1 Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile:

        Resursa de suprafaţă (mii     Resursa din subteran (mii mc)
Judeţ      mc)
        Teoretică    Utilizabilă    Teoretică    Utilizabilă
Jud. ILFOV   392.000     216.000      154.000     132.000
Mun.Bucureşti 134.000      106.000      138.000     116.000
Total
        526.000     322.000      292.000     248.000
regiunea 8
Sursa: SGA Ilfov Bucureşti - 200

                    82
       4.2.2. Prelevări de apă


    Principală aglomerare urbană cu peste 1924000 locuitori, alimentaţi cu apă în
    sistem centralizat prin cele trei staţii de tratare: Arcuda pe Dâmboviţa şi Roşu
    + Crivina pe Argeş. Cel mai ridicat procent al populaţiei urbane se
    înregistrează în Regiunea Bucureşti-Ilfov – 90,5%., în care Municipiul
    Bucureşti concentrează singur 16,2% din populaţia urbană a ţării.
    În Jud.Ilfov au apărut (alături de Buftea), alte 7 oraşe în plină dezvoltare:
    Otopeni, Voluntari, Chitila, Măgurele, Bragadiru, Popeşti-Leordeni,
    Pantelimon, cerinţa de apă pentru alimentarea acestor localităţi fiind în
    continuă creştere odată cu apariţia a noi sisteme centralizate de alimentare cu
    apă pentru cartierele noi ce au apărut în oraşele din jud. Ilfov.
    Rata de ocupare în mediul urban a celor opt regiuni de dezvoltare indică
    valori superioare pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov (61,5 %) şi în anul 2009,
    chiar dacă s-au produs diminuări pe fondul crizei economice.

    Regiunea Bucureşti-Ilfov se situează pe primul loc în ceea ce priveşte
    investiţiile directe, înregistrând 60,6 % (13,264 milioane euro dintr-un total de
    15.040 M euro) din totalul investiţiilor realizate în România până în anul 2005.

       În tabelul 4.2.2.1 se face o prezentare comparativă, pe bazine
    hidrografice, faţă de anii 2006-2007, a volumelor de apă captate (suprafaţă şi
    subteran) şi restituite pe ansamblul folosinţelor de apă (inclusiv transferurile
    din alte bazine), fiind evidentă scăderea continuă a cerinţei de apă, începută
    din 1990 (creşterea volumelor restituite în 2009 la Bucureşti şi scăderea la
    Ilfov are cauză transferul unor volume de apă captate din Ilfov pt industria
    Capitalei)

   Volume captate şi restituite în anii 2006-2008           Tabel 4.2.2.1
         Volum captat ( mil.mc )        Volum restituit (mil.mc )
Bazin hidrografic In anul    In anul   În   anul In anul   In    anul În   anul
         2007     2008     2009    2007    2008     2009
Argeş (Mun. Buc) 18,038     14,406    15,728   333,945   353,282    372,168
Argeş (jud Ilfov)  25,184    26,396    28,894   20,220    15,268    20,957
Total SGA (+ IL) 53,503    52,863   55,584  363,109   377,439       401,406
   Sursa: SGA Ilfov Bucureşti - Memoriu Anuar Mediu Bucureşti 2009


    Anul 2009, pe fondul crizei economice la nivel mondial, a adus şi în regiunea
    Bucureşti-Ilfov o scădere vizibilă a investiţiilor şi implicit, a dezvoltării
    sectorului industrial. Ritmul apariţiei de noi folosinţe consumatoare de apă
    este cel mai ridicat. În bh Ialomiţa, ritmul de dezvoltare al unităţilor industriale
    se menţine constant.                        83
Tabel 4.2.2.2.
Alimentari cu apă şi restituţii de ape uzate pentru populaţie, industrie şi
zootehnie anul 2009

                                   B.  B.H.     TOTAL
                                   H.  IALOMI    S.G.A.
                 B.H.                M  TA
                 ARGES                O
                                   S
                                   TI
CATEGORII                               S-
                                   T
                                   E
                                   A
                 TOTAL      BUC.   ILFOV


   Număr captări          218 *    102   116    -  25    243
P  Număr restituţii       208       98    110    -  25    233
O  V A     Râuri inter.  -        - **   -     -  -    -
P.  O N     Subteran    11809.4     4359   7450.4  -  619.7  12429.1
+  L U     TOTAL
I  U A             11809.4     4359   7450.4  -  619.7
                                          12429.1
N  M L
S  (mii  RESTITUIT
T.  mc)             8351.7      3546.9  4804.8  -  465.8
                                          8817.5

   Număr captări        1159       503 *  656 *   -  70    1229
I  Număr restituţii       1134       486   648    -  68    1202
N  V A      Rîuri inter.  9874.8      373 **  9501.8  -  -    9874.8
D  O N             16703.8     8995.9  7707.9     542.4  17246.2
          Subteran                      -
U  L U
S  U A
          TOTAL     26578.6     9368.9  17209.7  -  542.4  27121.0
T  M L
R   (mii  RESTITUIT      19424.7     6506.7  12918     485   19909.7
I  mc                                -
E
Z  Număr captări        16        -    16    -  8    24
O  Număr restituţii *      3        -    3     -  1    4
O  V A      Râuri inter.  -        -    -     -  -    -
T  O N      Subteran    591.9      -    591.9   -  1532   2123.9
E  L U      TOTAL     591.9      -    591.9   -  1532   2123.9
H  U A
N  M L   RESTITUIT      220       -    220    -  14    234
I  E E   (fără ev teren)
E  (mii
   mc)


* În jud. ILFOV s-au transferat multe unităţi din mun. Bucureşti, alături de
apariţia unor societăţi cu profil comerţ , ind , servicii.


                       84
  Aici au fost incluse şi câteva unităţi economice din jud. Dâmboviţa, fiind în
număr mic.
** Apa captată din r. Argeş şi r. Dâmboviţa de SC APA NOVA BUC.(295,3 mil
mc) este raportată de DAAV Piteşti. la jud. Giurgiu.
Obs. Apele uzate restituite de către unităţile zootehnice sunt evacuate pe
terenurile ce aparţin beneficiarilor.
Datele au fost extrase din lucrările de sinteză: Balanţa Apei – 2009 şi Situaţia
folosinţelor autorizate – 2009.    4.2.3. Mecanismul economic în domeniul apelor

Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE” prin structura sa (Direcţii de Ape
pe bazine hidrografice şi SGA-uri organizate la nivel de judeţ) administrează
apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de
Gospodărire a Apelor, în scopul gospodăririi unitare pe ansamblul ţării a
resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.
Mecanismul economic în domeniul apelor a fost elaborat conform Directivei
Cadru 60/2000/EC:
Apa este un patrimoniu natural ce trebuie apărat, protejat şi tratat ca atare;
Drepturi egale de acces la sursele de apă pentru toate folosinţele;
Beneficiarul plăteşte pentru serviciul de asigurare cerinţă/preluare ape uzate;
Poluatorul plăteşte pentru pagubele produse prin deteriorarea calităţii surselor
de apă;
Acordarea de bonificaţii pentru utilizatorii de apă care demonstrează constant
o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi protecţia calităţii apei.
    Apele fac parte din domeniul public al statului şi constituie o resursă
naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare. Serviciile
specifice de gospodărire a apelor se prestează având în vedere dubla calitate
a apei, de resursă naturală esenţială a vieţii şi bun care produce valoare
economică.
În vederea asigurării unei dezvoltări durabile, în domeniul apelor se aplică
principiul recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costuri implicate în
mediu şi de resursă, pe baza analizei economice şi cu respectarea principiului
“poluatorul plăteşte”.
Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative
a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii şi penalităţi
ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a
funcţionării Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Administraţia Naţională "Apele Române", în calitate de operator unic atât al
resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate (indiferent de
deţinătorul amenajării), cât şi al resurselor de apă subterane (indiferent de
natura lor şi a instalaţiilor), îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie
specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii
resurselor de apă pe baza de abonament încheiat în acest sens, din plăţile
pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele,
autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau este împuternicită să le
emită, precum şi din penalităţile aplicate. Sistemul de contribuţii, plăţi,
bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de

                     85
apă (acestea se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului) se
stabileşte prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.73/2005 pentru
modificarea şi completarea OUG nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale “Apele Române”.
     Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor sunt (conf. Anexei 5 la
OUG nr.107/2002):
- contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă (brută) pe categorii de resurse
şi utilizatori;
- contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suprafaţă sau
subteran).
* Pentru apa tratată şi livrată, operatorii sau prestatorii sunt persoane fizice
sau juridice care au în administrare lucrări hidrotehnice, care prestează
servicii de apă (ex: EGC pt. localităţi).
Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la
prevederile reglementate atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate,
cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în
resursele de apă.
** Penalităţile pentru depăşirea valorii concentraţiilor indicatorilor de calitate
reglementaţi pentru evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale
localităţilor se aplică de către unităţile de gospodărie comunală.
Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de
gospodărire a apelor se asigură, după caz, din: bugetul de stat sau bugetele
locale, pentru lucrările de utilitate publică, fondurile utilizatorilor de apă,
fonduri obţinute prin credite garantate de Guvern sau de autorităţile
administraţiei publice locale.
De la bugetul de stat, în baza programelor anuale (în limita sumelor alocate
cu aceasta destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul
apelor), se asigură cheltuielile pentru:
- conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale râurilor din
domeniul public al statului;
- întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public
al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de
apărare împotriva inundaţiilor;
- refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din
domeniul public al statului, afectate de calamităţi naturale sau de alte
evenimente deosebite;
- activităţile de: cunoaştere a resurselor de apă, de hidrologie operativă şi
prognoză hidrologică.


  4.3. Ape de suprafaţă

 Spaţiul hidrografic ce revine S.G.A. ILFOV - BUCUREŞTI, acoperind o
suprafaţă de 446 kmp, este străbătut de râurile: Sabar, Ciorogârla,
Dâmboviţa, Colentina, Pasărea, componente ale b.h. Argeş, iar în partea
de nord spaţiul hidrografic aferent b.h. IALOMIŢA este străbătut de râurile:
 Sticlărie, Cociovaliştea, Snagov, Gruiu, Vlăsia, Maia, ce totalizează 208 km
lungime.
     Elemente caracteristice ale principalelor cursuri de apă care străbat
teritoriul administrat de către SGA ILFOV-BUCUREŞTI sunt următoarele

                    86
B.h. ARGEŞ:
Râul Dâmboviţa: - Lungimea totală a râului…..286 km (din care 72 km în
spaţiul SGA Ilfov)
Râul Colentina : - Lungimea totală a râului...…350 km (din care 80 km în
spaţiul SGA Ilfov)
Râul Sabar:    - Lungimea totală a râului…...37 km (pe teritoriul SGA Ilfov)

B.h. IALOMIŢA:
Râul Cociovaliştea:  - Lungimea totală a râului…….. 40 km

Râul Vlăsia:      - Lungimea totală a râului………32 km

Râul Snagov:     - Lungimea totală a râului……46 km (din care 27 km în
spaţiul SGA Ilfov).
                               Tabel 4.3.1
Debitele medii anuale şi precipitaţiile medii în anul 2009, alături de media
multianuală
                     Debit mediu
  Râul      Staţia hidrometrică           Media multianuală
                     an 2009
  Dâmboviţa   Lunguleţu        10.7 mc/s    11.20 mc/s
  Colentina   Colacu         1.21 mc/s    1.32
  Colentina   Cernica         1.63      2.1
  Sabar     Poenari         2.38      2.69
  Sabar     Vidra          15.1      15.8
  Ciorogârla   Bragadiru        9.8       10.2

Sectoarele de curs puternic solicitate de folosinţele de apă sunt:
- Sectorul Ogrezeni-Budeşti cu marea captare de la Crivina pentru
alimentarea capitalei şi derivaţia spre Sabar pentru sistemul de irigaţii Jilava-
Vidra-Frumuşani;
- Râul Dâmboviţa cu captarea pentru Bucureşti (Brezoaiele-Crivina).
Sistemul de derivaţii este realizat pentru suplimentarea debitelor la St. Tratare
Arcuda, pe râul Colentina pentru industrie şi irigaţii în jud. Ilfov şi tranzitează
debite din râurile Argeş şi Ialomiţa prin derivaţiile Bilciureşti-Ghimpaţi, Valea
Voievozi şi Cocani-Dârza.

Lacuri de acumulare
B.h. Argeş
    Pe râul Dâmboviţa a fost realizat în cadrul amenajării complexe, Lacul
Morii (cu un volum de 19,4 mil.mc), precum şi 11 noduri hidrotehnice care
creează 11 biefuri cu volumul total de 1,5 mil.mc. În schema de amenajare a
r. Colentina a fost creată o salbă de lacuri, pe teritoriul SGA Ilfov-Bucureşti
găsindu-se 15 lacuri de acumulare cu un volum total de cca 41,7 mil.mc., din
care cel mai important este lacul de acumulare Buftea. Din totalul de 15

                    87
lacuri, 9 se află în patrimoniul Primăriei Capitalei şi sunt administrate de
ALPAB, iar celelalte 6 lacuri de către SGA Ilfov-Bucureşti.
B.h. Ialomiţa
    Cele mai importante lacuri sunt lacul Snagov cu volumul total de 32,2
mil.mc şi suprafaţa de 565 ha şi lacul Căldăruşani, cu un volum total de 21,0
mil.mc şi o suprafaţa de 325 ha.
    Pe celelalte râuri exista iazuri piscicole, care în majoritate, sunt
realizate prin bararea cursurilor de apă.

Situaţia zonelor umede
Zonele afectate de exces de umiditate la nivelul anului 2009 au cunoscut un
regres puternic, datorat în cea mai mare parte fenomenelor de secetă, mai
reduse însă ca în anul anterior, care au afectat întreaga ţară şi s-au resimţit şi
în regiunea Ilfov-Bucureşti.
În conformitate cu atribuţiile ce ne revin din organizarea şi funcţionarea
Administraţiei Naţionale „APELE ROMÂNE”, Sistemul de Gospodărire a
Apelor Ilfov – Bucureşti gestionează date referitoare la cantitatea şi calitatea
factorului de mediu APA, astfel:
Încadrarea în clase de calitate se face conform Ordinului 161/2006-pentru
aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în
vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. Conform acestuia
stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice continentale se face pe
baza elementelor de calitate biologice, ţinând cont de indicatorii
hidromorfologici, chimici, fizico-chimici şi de poluanţii specifici care
influenţează indicatorii biologici. Se stabilesc 5 stări ecologice pentru râuri şi
lacurile naturale: foarte bună (I), bună (II), moderată (III), slabă (IV) si proastă
(V) pe baza elementelor de calitate sus menţionate; pentru lacuri se ţine
seama de gradul de trofie, celor 5 stări ecologice corespunzându-le 5 grade
de trofie: ultraoligotrof, oligotrof, mezotrof, eutrof si hipertrof.
    Starea chimică a apelor se stabileşte, aşa cum prevede O.161/2006, pe
baza concentraţiilor substanţelor prioritare/ prioritar periculoase care se
determină cu frecvenţa de 12/an cele prioritare şi 6/an cele
neprioritare(substanţe periculoase din lista I si II a HG 351/2005,cu excepţia
celor prioritare).
  În anul 2009 s-au monitorizat metale
grele:crom,cupru,zinc,plumb,cadmiu,nichel şi micropoluanţi organici:
Grupa Compuşilor organici semivolatili cloruraţi :
- clorbenzeni : 1,2,4-triclorbenzen, 1,2,3-triclorbenzen, pentaclorbenzen si
hexaclorbenzen ;
- pesticide organoclorurate : lindan(gama-HCH), Alaclor, p,p‟-DDT, Aldrin,
Dieldrin, Isodrin si Endrin ;
- policlorbifenili : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 si PCB 180.
Grupa Compuşilor organici semivolatili aromatici ( hidrocarburi policiclice
aromatice-14 componenţi:naftalina, antracen, fenantren, fluoranten, benz-(a)-
antracen , benz-(b)- fluoranten, benz-(k)- fluoranten, benz-(a)- piren, benz-
(ghi)- perilen si indeno-(1,2,3 cd)-piren, crisen ( HAP normate in HG
351/2005 şi Ord.161/2006);
Grupa erbicidelor si fungicidelor: atrazin, simazin si trifluralin.                    88
În cadrul Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor pentru bazinele
hidrografice ARGEŞ, IALOMIŢA si MOSTIŞTEA, S.G.A. Ilfov – Bucureşti
monitorizează calitatea apelor în cadrul subsistemelor (cod A2):
Subsistemul râuri ;
Subsistemul lacuri;
Subsistemul ape subterane ;
Subsistemul ape uzate.

    Tipurile de programe de monitorizare,stabilite pentru implementarea
diferitelor directive ale UE, pentru subsistemele râuri şi lacuri sunt
următoarele:
S- monitoring de supraveghere;
O- monitoring operaţional;
R- programul de referinţă care are ca scop stabilirea condiţiilor de referinţa
pentru fiecare tip de corp de apă, în conformitate cu cerinţele Directivei
Cadru;
CBSD- “cea mai bună secţiune disponibilă” aplicat pentru tipurile de corp de
apă (care prezintă o singură categorie de risc) şi pentru care nu a fost
posibilă găsirea unei secţiuni de referinţă;
IC- program de intercalibrare - care se aplică la secţiunile ce participă la
exerciţiul european de intercalibrare;
P- potabililizare - se aplică la secţiunile de captare a apelor de suprafaţă in
scopul potabilizării,unde se vor monitoriza indicatorii din          HG
100/2002(Directiva 75/440/EEC);
ZV- zone vulnerabile - se referă la secţiunile de monitorizare din perimetre ce
au fost identificate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse
agricole (HG 964/2001-Directiva 91/691/EEC), în aceste secţiuni se vor
monitoriza formele de azot, în special cu frecvenţa de 12/an;
 IH- programul pentru ihtiofaună care se referă la zonele salmonicole şi
ciprinicole identificate unde se vor monitoriza parametrii fizico-chimici din HG
202/2002 (Directiva 78/659/EEC);
SH- programul pentru protecţie specii şi habitate-aplicat pentru zonele
protejate;
CAPM- programul pentru corpuri de apă puternic modificate - are ca scop
cunoaşterea alterărilor hidromorfologice asupra apelor.


   4.3.1. Starea ecologică şi chimică a cursurilor de apă ale râurilor
      interioare

La nivelul teritoriului administrat de SGA Ilfov - Bucureşti, subsistemul râuri
cuprinde14 secţiuni de monitorizare în bazinul hidrografic Argeş după cum
urmează:

Râul Argeş :
 - secţiunea Am. Pod km 36 Autostrada Bucureşti-Piteşti - în cadrul
programului de monitorizare: Stare ecologică
 - secţiunea am. priza Crivina (GR) - în cadrul programelor de monitorizare:
Stare ecologică, ZV, P, IH;
 - secţiunea am. Lacul Morii (IF) : în cadrul programului Stare ecologică;

                   89
 - secţiunea PH Budeşti (CL): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, ZV, IH;

Râul Dâmboviţa:
 - secţiunea Brezoaiele (DB): în cadrul programului Stare ecologică;
 - secţiunea Arcuda (GR): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, ZV, P, IH;
 - secţiunea Dragomireşti (IF): în cadrul programului de monitorizare: Stare
ecologică
 - secţiunea NH Popesti – (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, ZV;
 - secţiunea Bălăceanca (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, IH;
 - secţiunea PH Budeşti (CL): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, IH;

Râul Colentina:
 - secţiunea Colacu: în cadrul programului de monitorizare: Stare ecologică;

Râul Ilfov:
 - secţiunea amonte confluenţa Dâmboviţa: în cadrul programelor de
monitorizare: Stare ecologică, IH;

Valea Saulei:
 - secţiunea amonte confluenţa Colentina: în cadrul programelor de
monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;

Râul Câlnău:
 - secţiunea amonte confluenţa Damboviţa: în cadrul programelor de
monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;

2 secţiuni de supraveghere în B.H.Ialomiţa:

Râul Ialomiţa:
 - deriv. Biulciureşti-Ghimpaţi (DB): în cadrul programului Stare ecologică;

Pe Snagov:
 - secţiunea Niculeşti (IF): în cadrul programului Stare ecologică;

   În cursul anului 2009 au fost afectate analize fizico-chimice (exceptând
Argeş aval priză Crivina - monitorizat numai pentru biologie) si biologice în 16
secţiuni (tabelul ):
                    90
Tabel 4.3.1.1.
Subsistemul râuri - Monitoringul de supraveghere si operaţional - Starea Ecologică
  Cursul Secţiunea     Tip    STAREA ECOLOGICĂ
  de apă          progr.   Încadrarea din punct Încadrarea din punct de vedere FIZICO-CHIMIC
               Monitori de vedere BIOLOGIC
               ng     F F Macro Încadr RTA O UTR ALIN PTSO AICR          Înca
                    it it zooben are               N       drar
                    o o tos    finală                    e
                    pl b                             final
                    a e                             ă
                    n n
                    ct t
                    o o
                    n s
  BAZIN HIDROGRAFIC ARGEŞ
  ARGEŞ Am. Pod km S        II    IV    IV    -  II I    I  II   II    II
        36
        Autostrada         -
        Bucureşti-
        Piteşti
        amonte priză S    II    III    III   -  II I    I  II   III   III
                     -
  ARGEŞ Crivina
        amonte     S   II    -     II    -  II I    I  II   III   III
  Canal    evacuare          -
  ARGEŞ Lacul Morii
               S,(N II     III    III   -  II I    I  II   II    II
                     -
  ARGEŞ Budeşti       )
  DÂMBO           S   II    IV    IV    -  I  I    I  I   III   III
                     -
  VIŢA    Brezoaiele
  DÂMBO Arcuda(pod      S   II -   III    III   -  II I    I  II   II    II
  VIŢA    Joiţa)
  DÂMBO Dragomireşti S       II -   V     V    -  III II   II II   II    III

                          91
   VIŢA               I
      Nod         S    II  -  -     II  -  II  I  I  I   II  II
   DÂMBO hidotehnic
   VIŢA Popeşti
                S,O(  II  -  V     V   -  V   V  II  II  V   V
   DÂMBO           SO,   I
   VIŢA Bălăceanca     N)
                S,O(  II  -  III    III  -  V   V  II  III  V   V
   DÂMBO           SO,   I
   VIŢA   Budeşti     N)
   COLEN           S,(N  II  -  IV     IV  -  II  I  I  I   III  III
   TINA   Colacu     )
        amonte     S    -  -  -     -   -  II  I  II  II  II  II
        confluenţa
   ILFOV   Damboviţa
        amonte      S   II  -  III    III  -  IV  II  II  II  III  IV
   VALEA confluenţa
   SAULEI Colentina
        amonte      S   II  -  III    III  -  III  II  II  II  III  III
   CÂLNĂ confluenţa
   U     Dambovţta
        Aval   priză S    II  -  IV     IV  -  -   -  -  -   -   -
   ARGES Crivina
                 S,O(  II  -  III    III  -  II  I  II  II  II  II
   SNAGO Ciaur - la SO,
   V     Niculeşti    N)
        Derivaţie    S   II  -  -     II  -  II  II  II  I   II  II
   IALOMI Bilciuleşti-
   ŢA    Ghimpaţi
RTA – regim termic şi acidifiere
RO - regim de oxigen
NUTR – regim de nutrienţi

                            92
  SALIN - grad de mineralizare (salinitate)
  PTSON – poluanţi toxici specifici de origine naturală
  AICR –alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli, detergenţi, AOX
Notă: Evaluarea clasei de calitate atât din punct de vedere biologic cât şi fizico-chimic s-a făcut pe baza celui mai
nefavorabil indicator din grupa respectivă de indicatori.
                             93
Bazinul Hidrografic Argeş

Calitatea apei râului Argeş urmărită în cele 4 secţiuni monitorizate se poate
caracteriza pentru anul 2009 astfel:

1) Secţiunea Amonte Priză Crivina (captarea apei brute pentru tratare în
vederea potabilizării) –monitorizare lunară.
- stare ecologică moderată (III).
- analizele fizico-chimice au indicat următoarele: oxigenul dizolvat se menţine
constant, cu valori ridicate, corespunzătoare clasei I de calitate, favorizând
desfăşurarea normală a proceselor chimice şi biologice. Încărcarea organică a
apei, exprimată prin consum chimic de oxigen (CCO) şi consum biologic de
oxigen (CBO), per medie s-a încadrat în clasa a II-a de calitate, cu mici
variaţii. Raportul CBO/CCO (medie) cu o valoare de 0.72 indica faptul că
autoepurarea biologică se poate desfăşura normal.
Nutrienţii din categoria azotului (amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total) au
înregistrat valori corespunzătoare claselor I-II de calitate, media
corespunzând clasei I de calitate. Indicatorii de salinitate s-au încadrat în
clasa I de calitate în toate campaniile de monitorizare. Similar anilor anteriori,
în cazul fierului şi manganului au fost înregistrate valori foarte ridicate în unele
campanii, per medie încadrându-se în clasa III-a de calitate.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşire a valorii
ţintă în cazul cuprului dizolvat. De asemenea, apare în unele campanii şi p-p‟
DDT.
- analiza biologică a urmărit dezvoltarea populaţiilor în cursul a 5 campanii de
recoltare la nivelul fitoplanctonului. Din punct de vedere biologic această
secţiune se încadrează în clasa a II-a de calitate, indicele de saprobitate
fitoplanctonic variind între 1.59-2.29, cu îmbunătăţire treptată a calităţii spre
sfârşitul anului.
În campania lunii mai, dominante au fost Diatomeele (79.9%), specia cea mai
bine reprezentată fiind Cyclotella menenghiniana - specie de zona α-β
mezosaprobă, gradul de curăţenie este moderat având o valoare de 68%. În
campaniile lunii august (2), gradul de curaţenie al apei creşte (87.5-97.5%),
proporţia diatomeelor se reduce la 42%, apare şi se dezvoltă puternic
cryptophytul Chroomonas, specie de zona β- mezosaprobă. În a doua
campanie a lunii cel mai bine reprezentată specie este Fragilaria crotonensis,
specie de zonă oligo-betamezosaproba- indicând o îmbunătăţire a calităţii
apei faţă de campaniile anterioare. În septembrie specia intensifică
dezvoltarea (peste 4 milioane exemplare/l) reprezentând 75% din totalul
populaţiei algale fitoplanctonice, gradul de curăţenie al apei ajungând până la
99.2%.
    La nivelul macrozoobentosului s-au întâlnit puţine specii (11)
reprezentate printr-un număr redus de indivizi. Numărul maxim de specii a
fost înregistrat în iulie (7). Indicele de saprobitate cu valoare medie de 2.56
încadrează secţiunea în clasa III de calitate, rămân dominante speciile
caracteristice zonei β- α mezosaprobe, apa semicurată cu bună capacitate de
autoepurare. Această încadrare dă starea ecologică a secţiunii.
                    94
Grafic 4.3.1.1.

       Variatia indexului saprob fitoplanctonic in 2009 in
           sectiunea Arges amonte priza Crivina

  3,5

   3

  2,5

   2

  1,5

   1                                   index determ inat
                                      clas a I
          g
     ai          ug

         ep

         ep
         au
    m        .a

        .s

        .s
       7.
                                      clas a II
       24

       21

       28
                                      clas a III
                 campanii
                                      clas a IV


Indicatorii urmăriţi în cadrul programului de potabilizare (P) s-au încadrat în
categoriile A1- A2- respectiv apa pentru a fi folosită în scop potabil necesită
tratare normală fizică, chimică şi dezinfecţie, tehnologie corespunzătoare celei
aplicate în momentul actual. Singurul indicator ce depăşeşte limitele
categoriei A2 fiind Bacteriile Coliforme Totale, necesitând o tehnologie de
tratare mai avansată.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, la nivelul acestei
secţiuni, ce au depăşit limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi
completarea HG 202/2002, au fost: MTS şi azotiţi.

2) Secţiunea CANAL ARGES – EVACUARE în LACUL MORII:
- potenţial ecologic moderat - clasa III-a de calitate. Secţiune puternic
modificată (betonată, alte materiale artificiale), reprezintă canal de tranzitare a
apei din râul Argeş în Lacul Morii.
- din punct de vedere fizico - chimic, indicatorii din categoria regimului de
oxigen s-au încadrat în clasa a II-a de calitate. Nutrienţii au înregistrat valori
scăzute în limitele clasei I, această limită fiind depăşită numai de unele valori
înregistrate în cazul azotiţilor. Restul indicatorilor s-au încadrat în valorile ţintă,
cu excepţia Fe şi Mn ce au înregistrat frecvent valori corespunzătoare clasei
III de calitate. Situaţia este comparabilă cu anul anterior, valorile înscriindu-se
în aceeaşi zonă. Încadrarea finală este dată de fenoli care înregistrează în
aproape toate campaniile valori ridicate (clasa III-a de calitate).
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul Cu dizolvat.
- din punct de vedere biologic au fost efectuate 2 campanii la nivelul
fitoplanctonului. În mai fitoplanctonul este dominat de diatomee în proporţie de
70.31 % cu o dezvoltare maximă a speciei Cyclotella menenghiniana, specie

                     95
de zona α - β mezosaprobă, indicând o calitate moderată a apei. A doua
campanie, efectuată în luna septembrie, a evidenţiat un număr de 4 specii
prezente cu o dezvoltare ridicată a speciei de zona oligo- β mezosaprobă
Fragilaria crotonensis, reprezentând 82% din totalul indivizilor prezenţi .
Indexul saprob mediu încadrează zona în clasa II-a de calitate (1.95).

3) Secţiunea Amonte pod km 36 Autostrada Bucureşti-Piteşti:
- stare ecologică slabă - clasa IV de calitate.
- din punct de vedere fizico-chimic indicatorii monitorizaţi s-au încadrat în
clasele I-II de calitate cu mici excepţii. Încărcarea organică scăzută
corespunzătoare clasei II de calitate. Din categoria poluanţilor de natură
organică, Fe şi Mn au înregistrat depăşiri ale valorilor ţintă iar din grupul
micropoluanţilor organici, fenolii tind să depăşească pragul. Per medie, din
punct de vedere fizico-chimic secţiunea se încadrează în clasa II-a de calitate.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşire a valorii
ţintă în cazul cuprului dizolvat. De asemenea apare în unele campanii şi p-p‟
DDT.
- analiza biologică: au fost efectuate 2 campanii (mai, septembrie). În
campania lunii mai, la nivelul fitoplanctonului, au fost identificate un număr
redus de specii (13) cu predominarea diatomeelor în proporţie de 86%,
reprezentantul cu cea mai mare dezvoltare fiind Cyclotella menenghiniana.
Gradul de curăţenie este moderat (67%). În toamnă diversitatea în cadrul
grupului diatomeelor scade, rămân doar 2 reprezentanţi dintre care Fragilaria
crotonensis atinge o densitate foarte ridicată. Apare şi se dezvoltă şi
cyanophytul Aphanizomenon flos-aquae. Gradul de curăţenie creşte până la
92%. Indexul saprob mediu, cu o valoare de 1.99 corespunde clasei II de
calitate.
La nivelul macrozoobentosului diversitatea este foarte scăzută întâlnindu-se
doar 4 specii cu număr redus de indivizi, indicând o încărcare ridicată la
nivelul substratului ceea ce nu permite dezvoltarea decât a speciilor de zona
alfa-beta mezosaprobă sau polisaprobă. Gradul de impurificare la nivelul
albiei este de 77%. În toamnă numărul de indivizi rămâne scăzut, însă rămân
doar speciile de zona beta-alfa mezosaprobă. Indexul saprob mediu cu o
valoare de 2.7 încadrează secţiunea în clasa IV-a de calitate, dând şi starea
ecologică a secţiunii.

4) Secţiunea Post     Hidrometric   Budeşti (amonte de confluenţa cu
Dâmboviţa):
- stare ecologică moderată - clasa III-a de calitate.
 - din punct de vedere fizico-chimic, indicatorii de calitate se încadrează în
clasele I şi II cu excepţia Fe şi Mn care înregistrează frecvent valori mai
ridicate, corespunzătoare clasei III de calitate. De asemenea fenolii
înregistrează valori ridicate în campaniile de toamnă.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul cuprului dizolvat.
- analiza biologică: la nivelul fitoplanctonului au fost efectuate 3 campanii. În
campania de primăvară, similar secţiunilor anterioare, domină diatomeele
(67%), cu un număr redus de specii. În campania de vară acestea
regresează, se dezvoltă Cyanophytele şi Cryptophytele, gradul de curăţenie
creşte până la 83.8%. În toamnă scade numărul de specii iar cele prezente


                    96
sunt slab dezvoltate. Similar secţiunilor din amonte, Fragilaria este bine
dezvoltată, gradul de curăţenie ajungând la suprafaţa apei până la 98.5%.
La nivelul macrozoobentosului s-a efectuat 3 determinări. În campania de
primăvară s-au întâlnit reprezentanţi din 11 specii însă dezvoltarea este slabă,
numărul cel mai mare de indivizi s-au întâlnit în cazul speciei Gammarus
fossarum, specie de zona beta saprobă - indicând o apă relativ curată la
nivelul albiei (80.9%). În vară, scade numărul de specii cât şi densitatea
dezvoltată. Specia sus amintită regresează însă rămâne dominantă. În
toamnă apar specii fără valoare saprobă. Indexul saprob cu o valoare medie
de 2.35 încadrează secţiunea în clasa III-a de calitate (stare ecologică
moderată).
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit
limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG
202/2002, au fost: MTS şi azotiţi.

   Calitatea Apei Râului Dâmboviţa, în cele 6 secţiuni monitorizate, se
poate caracteriza pentru anul 2009 astfel:

Secţiunea Brezoaiele
- stare ecologică slabă - clasa a- IV- de calitate.
  - din punct de vedere chimic: încărcarea organică exprimată prin indicatorii
CBO/CCO este bună, corespunzătoare clasei a II-a de calitate, raportat la
medie. Nutrienţii, indicatorii gradului de salinitate şi poluanţii toxici specifici de
origine naturală s-au încadrat în clasa I-a de calitate. Singurii indicatori la care
s-au înregistrat depăşiri constante au fost manganul şi fierul, tind să nu
corespundă valorilor ţintă. În cazul fenolilor se înregistrează valori ridicate
începând cu a doua jumătate a anului, valori ce dau şi încadrarea finală a
secţiunii din punct de vedere chimic, respectiv clasa III-a de calitate.
  - starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale
valorilor ţintă în cazul cuprului dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
- din punct de vedere biologic a fost analizat fitoplanctonul în 2 campanii.
Indexul saprob cu o medie de 1.99 încadrează secţiunea în clasa II-a de
calitate, cu predominarea diatomeelor de zona peta-mezosaprobă în tot cursul
anului. Gradul de curăţenie se păstrează în jurul valorii de 85%. Densitatea
fitoplanctonică este scăzută.
Macrozoobentosul: indexul saprob cu valoarea medie de 2.8 încadrează
secţiunea în clasa IV-a de calitate dând şi starea ecologică a secţiunii. În
campania de primăvară predomină oligochetele tubificide. S-au întâlnit 10
specii destul de bine reprezentate. Specia dominantă este Tubifex tubifex
indicând o încărcare ridicată în materie organică la nivelul substratului. Gradul
de impurificare este de 73.8%. În toamnă predomină speciile de zona beta-
alfa mezosaprobă Brachiura sowerbyi şi Potamothrix hammoniensis indicând
o uşoară îmbunătăţire a calităţii.

Secţiunea ARCUDA – POD JOIŢA (alimentarea cu apă brută pentru tratare
în vederea potabilizării)
- stare ecologică moderată - datorită indicatorilor biologici (MZB- clasa de
calitate III).
- din punct de vedere fizico - chimic indicatorii determinaţi s-au încadrat în
limitele claselor I-II de calitate, cu variaţii foarte mici în cursul anului. Excepţii


                     97
s-au înregistrat în cazul Mn total ce a înregistrat valori uşor mai ridicate în
cursul unor campanii (III-a) şi fenolii cu valori ridicate în debutul anului
(ianuarie-aprilie) corespunzătoare clasei III de calitate.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul cuprului dizolvat, apar şi hexaclorbenzen şi p-p‟ DDT.
- din punct de vedere biologic - indicele de saprobitate fitoplanctonic, a variat
între 1.95 şi 2.04 media încadrându-se în clasa II de calitate. În primăvara
domină diatomeele atât ca număr de specii cât şi ca densitate dezvoltată,
specia cea mai bine reprezentată fiind Cyclotella menenghiniana. În
campaniile efectuate în luna august diatomeele regresează ca şi dezvoltare şi
număr de specii. Apare dominant ca şi densitate individuală cryptophytul
Chroomonas acută, gradul de curăţenie crescând până la 93 %. În toamnă,
creşte diversitatea fitoplanctonică, apar reprezentanţi din toate grupele algale
(37 specii) cu număr redus de indivizi. Gradul de curăţenie se menţine ridicat.
Macrozoobentosul : în primăvară se întâlnesc 19 specii cu predominarea
oligochetelor tubificide de zonă alfa-beta mezosaprobă (Brachiura sowerbyi,
Potamothrix hammoniensis. Gradul de impurificare la nivelul albiei fiind in jur
de 59%. În toamnă situaţia se păstrează ca şi dominantă însă scade
diversitatea întâlnindu-se 9 specii. Indexul saprob mediu cu valoare de 2.64
încadrează secţiunea în clasa III-a de calitate dând şi starea ecologică a zonei
(moderată).

Grafic 4.3.1.2.

     Variatia indicelui de saprobitate in cursul anului
         2009 in sectiunea Arcuda pod Joita

 3,5

  3

 2,5

  2

 1,5
                               index determinat
  1                             clasa I
    aprilie 19.aug 24.aug 21.sep 28.sep          clasa II
                               clasa III
          campanii
                               clasa IV
Indicatorii urmăriţi în cadrul programului de potabilizare (P) s-au încadrat în
categoriile A1- A2- respectiv apa pentru a fi folosită în scop potabil necesită
tratare normală fizică, chimică şi dezinfecţie, tehnologie corespunzătoare celei
aplicate în momentul actual.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, la nivelul acestei
secţiuni, ce au depăşit limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi
completarea HG 202/2002, au fost: MTS .


                    98
râul Dâmboviţa: secţiunea NH POPEŞTI:
- potenţial ecologic bun (clasa II de calitate). Zona este amenajată (beton şi
alte materiale artificiale).
- din punct de vedere fizico-chimic indicatorii monitorizaţi (categoriile Nutrienţi,
salinitate şi poluanţi toxici specifici de origine naturală) s-au încadrat în clasa I
de calitate, variaţiile de concentraţie fiind foarte mici. Indicatorii regimului de
oxigen (CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn) au înregistrat valori cuprinse în limitele
claselor I-II de calitate. Valori mai ridicate ale concentraţiilor au fost
înregistrate în cazul fenolilor în special în campaniile de toamnă indicând o
accelerare a proceselor de descompunere.
- starea chimică a secţiunii este proastă înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul Cu şi Ni dizolvat.
- din punct de vedere biologic, analiza fitoplanctonică a evidenţiat în campania
lunii mai, prezenţa unui număr redus de specii, majoritatea aparţinând
grupului diatomeelor (46.65), specii de zonă beta mezosaprobă. În toamnă
(septembrie) creşte numărul de specii, ca şi număr de specii rămân
dominante diatomeele însă ca şi densitate specifică raportată la densitatea
fitoplanctonică totală cea mai bine dezvoltată este specia Chroomonas acută,
cryptofit de zonă beta saprobă. Secţiunea işi menţine caracterul saprob în
cursul anului, dezvoltarea fitoplanctonică reflectând condiţiile chimice de
calitate. Indexul de saprobitate mediu cu o valoare de 1.95 încadrează
secţiunea în clasa II-a de calitate.

Secţiunea Bălăceanca:
- stare ecologică proastă (clasa V-a de calitate).
- din punct de vedere chimic - apa în această secţiune este puternic
degradată, înregistrându-se valori foarte scăzute ale conţinutului de oxigen
(medie 0.64 mg O/l), în acelaşi timp încărcări mari ale apei în substanţe
organice (exprimat prin CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn), corespunzător clasei V de
calitate. Nutrienţii au înregistrat valori ce încadrează secţiunea în clasa V de
calitate, valori foarte ridicate înregistrându-se în special la NH4, N total,
ortofosfaţi şi P total. De asemenea încărcări mari în fenoli şi detergenţi. În
această zonă se menţine situaţia nefavorabilă instaurată de ani de zile de
DEGRADARE a apei râului Dâmboviţa, ca urmare a impactului apelor uzate
neepurate evacuate de Mun. Bucureşti la Glina.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul metalelor dizolvate (Ni, Cu), din categoria PAH-uri: antracen;
pesticide organoclorurate: p-p‟ DDT.
- analiza biologică: fitoplanctonul a fost monitorizat pe parcursul a 3 campanii.
În primăvara apar puţine specii cu valoare de bioindicator, densitatea cea mai
ridicată fiind înregistrată în cazul speciei Cyclotella menenghiniana specie
alfa-beta mezosaprobă. Apar şi reprezentanţi polisaprobi indicatori ai unei ape
încărcate şi impurificate. În vară devin dominanţi reprezentanţii zonei alfa
mezosaprobe (Chlamydomonas reinhardtii, Nitzchia palea), apar şi se
dezvoltă şi alge albastre verzi situaţie ce se menţine şi în campania de
toamnă.
Macrozoobentosul slab reprezentat, în primăvară la nivelul substratului se
întâlnesc doar 3 specii de oligochete densitatea maximă fiind atinsă de
Limnodrilus udekemianus, specie de zonă alfa-polisaprobă (1920ex/mp)


                     99
indicând încărcare ridicată în materii degradabile la nivelul albiei. În vară
specia regresează însă rămâne dominantă, număr redus de indivizi. În
toamnă se întâlnesc doar 2 specii din care Eristalix tenax - specie de apă
puternic impurificată – dezvoltă o densitate de 112 ex/mp, reflectă condiţiile
chimice de calitate ale apei din zona, lipsa oxigenului, încărcare organică
foarte ridicată, prezenţa substanţelor toxice şi imposibilitatea de autoepurare.
Indexul saprob cu valoarea de 3.87 încadrează zona în stare ecologică
proastă.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit
limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG
202/2002, au fost: O diz, CBO5,NH4, NH3.

 Secţiunea Post Hidrometric Budeşti: stare ecologică proastă (clasa V de
calitate).
- din punct de vedere chimic: se menţine o situaţie similară secţiunii
anterioare, cu valori foarte mari pentru majoritatea indicatorilor, în special
pentru cei din categoriile Regimul oxigenului, nutrienţi şi micropoluanţi
organici.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul metalelor dizolvate (Ni, Cu,Cr) iar din categoria micropoluanţilor
organici la : hexaclorbenzen, benz - a- antracen, antracen, p-p‟ DDT.
- analiza biologică a evidenţiat prezenţa diatomeelor dominante numeric în
toate campaniile cea mai bine dezvoltată fiind Cyclotella meneghiniană,
specie de zonă alfa-beta mezosaprobă, indicele de saprobitate încadrează
secţiunea în clasa III de calitate . Diversitate scăzută.
Zona albiei, cu cantităţi ridicate depuse de detritus organic ce formează
condiţii anaerobe astfel că l-a nivelul macrozoobentosului în campania lunii
mai nu s-au întâlnit organisme iar în vara s-a întâlnit doar 1 specie cu un
număr redus de indivizi Lumbriculus variegatus (16 de indivizi/ mp).
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit
limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG
202/2002, au fost: O diz, CBO5,NH4, NH3.

Calitatea Apei Râului Colentina: a fost monitorizat pe o singură secţiune –în
zona Colacu - în programul pentru stabilirea stării ecologice.
- stare ecologică slabă - clasa a IV-a de calitate – dată de dezvoltarea
organismelor la nivelul macroozoobentosului.
- analizele fizico-chimice au evidenţiat următoarele: încărcare organică
corespunzătoare clasei II de calitate. Indicatorii din categoria nutrienţilor au
înregistrat valori corespunzătoare clasei I de calitate cu excepţia azotiţilor
care s-au încadrat frecvent în clasa II-a de calitate. Din categoria poluanţilor
specifici de origine naturală doar Fe, Mn total şi fenolii au tendinţa de a
depăşii limitele clasei II de calitate, deci sa nu corespundă obiectivelor de
calitate. Per global, din punct de vedere fizico-chimic calitatea apei este
moderată (III).
    - starea chimică a secţiunii este bună, neînregistrându-se depăşiri ale
valorilor ţintă în cazul metalelor dizolvate sau micropoluanţilor organici. Într-o
singură campanie apare p-p‟ DDT.
- analiza biologică au fost efectuate 3 determinări ale compoziţiei specifice la
nivelul fitoplanctonului. În primăvară diatomeele au dominat alături de algele


                    100
verzi, specia cea mai bine dezvoltată fiind Cyclotella atomus (1782000 ex/l).
Diversitate ridicată, se întâlnesc 44 de specii iar gradul de curăţenie este
ridicat (92.2%). În vară creşte gradul de curăţenie, apar specii caracteristice
de apă curată însă dezvoltarea este redusă, dominantă grupelor se
păstrează. În toamnă diatomeele regresează şi devin dominante (65%)
clorofitele, bine reprezentate prin număr mare de specii, majoritatea de zonă
betasaprobă indicând o calitate bună a apei. Indexul saprob fitoplanctonic cu
valori cuprinse între 1.74 şi 2.04 indică faptul că la nivelul zonei de dezvoltare
a populaţiilor algale se păstrează o calitate bună a apei în tot cursul anului,
gradul de curăţenie rămânând întotdeauna peste 90%.
Macrozoobentos - au fost efectuate 2 determinări, indicele saprob a variat
între 2.79 şi 2.69 indicând o încărcare ridicată a apei la nivelul albiei - clasa
IV-a de calitate indicator ce stabileşte şi starea ecologică a secţiunii. În
campania de primăvară apar reprezentanţi ai moluştelor, oligochetelor şi
artropodelor, bine reprezentat fiind genul Limnodrilus prin specii de zona alfa
şi alfa-poli mezosaprobă, gradul de impurificare la nivelul albiei fiind de
68.8%. În toamnă scade numărul de specii întâlnite însă rămân dominante
oligochetele (Potamothrix hammoniensis, Limnodrilus claparedeanus,
Brachiura sowerbyi). Gradul de impurificare se păstrează în aceeaşi zonă
(66%). Biocenoza formată la nivelul substratului este stabilă păstrânduse
componenta şi dominantă în cursul celor 2 campanii.

Valea Saulei monitorizată în secţiunea amonte confluenţa Colentina
- stare ecologică moderată - clasa III de calitate.
- din punct de vedere fizico-chimic: analizele efectuate în cursul anului 2009
au evidenţiat o încărcare organică ridicată, corespunzătoare clasei IV de
calitate; nutrienţii s-au încadrat în clasa II de calitate.
Concentraţii ridicate s-au întâlnit în cazul Mn şi Fe, ce au înregistrat constant
valori corespunzătoare claselor III-IV de calitate. Calitatea din punct de vedere
fizico-chimic este slabă.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul metalelor dizolvate (Cu, Ni) şi p-p‟ DDT.
- din punct de vedere biologic: fitoplanctonul a fost dominat în ambele
campanii de recoltare, mai - septembrie, de specii caracteristice zonei
betamezosaprobe, indicând o calitate relativ bună a apei în zona de
suprafaţă. În primăvară, apar reprezentanţi din toate grupele algale, numeric
sunt dominante cryptofitele deşi slab reprezentate ca număr de specii(3)
densitatea dezvoltată fiind însă ridicată. În aceasta campanie se observă o
diversitate foarte mare în cadrul grupului algelor verzi reprezentate prin 29 de
specii cu număr redus de indivizi. Gradul de curăţenie al apei este de 96 %
Calitate bună a apei. În toamnă cryptofitele şi clorophytele regresează, se
dezvoltă foarte mult algele albastre-verzi (Oscillatoria aghardii, Oscillatoria
limnetica) dezvoltând o densitate foarte mare (25 000 000 ex/l), curăţenia apei
ajunge până la 99%. Indexul saprob mediu 1.87- încadrează secţiunea în
clasa II-a de calitate în zona de dezvoltare a fitoplanctonului.
Macrozoobentosul în mai slab reprezentat doar prin 5 specii de oligochete, cu
densitate numerică scăzută, cel mai bine reprezentat fiind Potamothrix
hammoniensis (67ex/mp). În toamnă, calitatea apoi la nivelul albiei creşte,
creşte numărul de specii (29), oligochetele regresează, se dezvoltă mult
reprezentanţii artropodelor. Densitatea maximă este atinsă de Daphnia


                    101
obtusa, specie de zonă oligo-betamezosaprobă (1659 ex/mp) indicând o
îmbunătăţire a calităţii apei la acest nivel comparativ cu situaţia din primăvară.
Gradul de impurificare scade de la 65% în primăvară la 41.9% în toamnă.
Indexul MZB mediu cu o valoare de 2.54 încadrează calitatea în zona albiei în
clasa III-a de calitate.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit
limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG
202/2002, au fost: MTS, CBO5.

Râul Câlnău - Amonte Confluenţa Dâmboviţa
- stare ecologică moderată - clasa III-a de calitate.
- fizico - chimic: Încărcare organică moderată corespunzătoare clasei III de
calitate. Încărcarea în nutrienţi, per global, s-au încadrat în clasa II-a de
calitate, însă în cazul celor din categoria fosforului încărcările au fost ridicate
corespunzătoare claselor III-IV de calitate în unele campanii, situaţie similară
anului 2008. Dintre indicatorii gradului de salinitate Mg şi Na au prezentat
concentraţii corespunzătoare clasei III de calitate însă aceste elemente fac
parte din fondul natural. Dintre poluanţii toxici de origine naturală Fe şi Mn au
înregistrat valori ridicate corespunzătoare clasei IV de calitate. De asemenea
fenolii tind să nu corespundă valorilor ţintă.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul Cu şi Ni dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit
limitele impuse prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG
202/2002, au fost: MTS, CBO5, NO2, NH3.
- din punct de vedere biologic analizele au evidenţiat, în primăvară la nivelul
fitoplanctonului dominanţa numerică diatomeelor, ca specie cea mai
dezvoltată este Achantoceras zachariasi (1 300 000 ex/l. Gradul de curăţenie
este ridicat (98%). În campania de toamnă gradul de curăţenie scade la 80%,
devin dominante numeric criptophytul Chroomonas acută şi Cyclotella
menenghiniana. Apar şi se dezvoltă reprezentanţi ai algelor albastre verzi şi
euglenophytelor. Indexul saprob fitoplanctonic mediu cu o valoare de 1.99
încadrează secţiunea în clasa II-a de calitate în zona de suprafaţă.
    La nivelul macrozoobentosului, în primăvară se întâlnesc dominant
Oligochete (57%) ca şi densitate totală, însă specia ce dezvoltă densitatea
mai ridicată a fost heteropterul Bezzia variocolor, ce preferă apele încărcate
moderat în materii degradabile reflectând condiţiile de calitate abiotice. Gradul
de impurificare este de 42.5%. În toamnă specia sus amintită regresează
complet, se dezvoltă predominant Potamothrix hammoniensis. Gradul de
impurificare creşte uşor ajungând la 47.3%. Indexul MZB are o valoare medie
de 2.49, încadrează secţiunea în clasa III-a de calitate dând şi starea
ecologică a secţiunii - moderată.

Râul Ilfov - amonte confluenţa Dâmboviţa
- stare ecologică bună - clasa II de calitate. Această secţiune a fost
monitorizată în cursul anului 2009 în perioada ianuarie-aprilie, în restul anului
a fost lipsit de debit – nu s-a putut recolta.
- din punct de vedere chimic indicatorii de calitate din categoria regimului de
oxigen, nutrienţi şi poluanţi toxici specifici de origine naturală s-au încadrat în
clasele I-II de calitate cu excepţia Fe si Mn (clasa III de calitate).


                    102
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul metalelor dizolvate(Cu).
- nu au fost efectuate determinări biologice în această secţiune în anul 2009.


Bazinul Hidrografic Ialomiţa

Ape curgătoare de suprafaţă: 2 secţiuni au fost monitorizate:
- râul Ialomiţa :
– deriv. Biulciureşti – Ghimpaţi - (DB): în cadrul programului de monitorizare:
Stare ecologică;
- râul Snagov-Ciaur:
- Niculeşti: în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV;

Calitatea Apei Râului Ialomiţa este urmărită de SGA Ilfov – Bucureşti într-o
singură secţiune. Rezultatele înregistrate pot fi redate astfel:

1) Derivaţia Bilciureşti – Ghimpaţi
- stare ecologică bună - clasa II-a de calitate. Încărcarea organică a apei se
încadrează în clasa II-a de calitate. Nutrienţii au înregistrat valori
corespunzătoare claselor I-II de calitate, azotiţii având valori ce tind să nu
corespundă obiectivelor de calitate. Restul indicatorilor s-au încadrat în
clasele I-II de calitate.
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul Cu şi Ni dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
- analiza biologică a urmărit dezvoltarea fitoplanctonului în 2 campanii de
recoltare. În primăvară fitoplanctonul este dominat atât din punct de vedere al
numărului de specii cât şi ca densitate totală dezvoltată de algele verzi (47%).
Gradul de curăţenie este destul de ridicat atingând un procent de 88 %. În
toamnă fitoplanctonul este puternic dezvoltat, 45 specii cu o densitate totală
de 28 800 000 ex/l. Apar reprezentanţi ai tuturor grupelor algale însă
dezvoltarea lor este redusă. Domină ca şi densitate totală dezvoltată grupul
diatomeelor, însă diversitatea în cadrul grupul este foarte redusă,
reprezentant fiind de 5 specii. Densitatea maximă este atinsă de Cyclotella
menenghiniana (13 850 000 ex/l) ceea ce duce la scăderea calităţii apei,
gradul de impurificare al apei fiind de 43.7%. Indexul saprob cu valoarea
medie de 2.15 încadrează secţiunea în clasa II-a de calitate.

Calitatea Apei Râului Snagov, a fost urmărită în:
secţiunea Niculeşti
- stare ecologică moderată – clasa III-a de calitate.
- din punct de vedere chimic încărcarea organică exprimată prin CBO/CCO
este bună, corespunzătoare clasei II de calitate, cu valori mai ridicate în cursul
verii când şi cantitatea de oxigen dizolvat disponibil proceselor de
descompunere scade. Nutrienţii au înregistrat valori scăzute (clasa I-a de
calitate). Dintre elementele considerate a face parte din fondul natural,
clorurile au înregistrat valori corespunzătoare clasei III de calitate în
campaniile de la sfârşitul anului. Fe şi Mn total au înregistrat valori ridicate
(III-IV de calitate). Din categoria micropoluanţilor organici valori mai ridicate au
fost înregistrate în cazul fenolilor.


                    103
- starea chimică a secţiunii este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor
ţintă în cazul Ni dizolvat. Apare şi p,p‟ DDT.
Analizele la nivelul fitoplanctonului au evidenţiat în primăvară dominantă ca
număr de specii şi densitate dezvoltată a chlorophytelor, însă ca specie cel
mai bine dezvoltată este cryptophytul Chroomonas acută. De asemenea
diatomeele s-au întâlnit într-o proporţie ridicată (20,87%). Gradul de curăţenie
este ridicat (90.9%). În vara creşte diversitatea, numărul de specii rămâne
constant însă nu mai exista o specie care să dezvolte o densitate dominantă.
Gradul de curăţenie rămâne constant în jurul valorii de 90%. În toamnă
fitoplanctonul regresează puternic, numărul de specii scade la 22 iar
densitatea totală înregistrată a fost de 1800000ex/l. Indexul saprob mediu, cu
o valoare de 1.99 încadrează secţiunea în clasa II-a de calitate.
Macrozoobentosul: în primăvară este slab reprezentat întâlnindu-se 10 specii
dar cu o densitate foarte scăzută. Densitatea maximă este înregistrată de
tubificidul Brachiura sowerbyi (88ex/mp). În vară se întâlnesc doar 5 specii
aceeaşi specie rămânând dominantă însă cu o densitate mult mai mică.
Situaţie care se menţine şi în toamnă. Gradul de impurificare variază foarte
puţin în jurul valorii de 52-54%. Indexul saprob mediu cu o valoare de 2.62
încadrează secţiunea în clasa III-a de calitate-stare ecologică moderată.    4.3.2. Starea ecologică a lacurilor . Caracterizarea fizico-chimică şi
      biologică

     4.3.2.1. Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu
         gradul de troficitate

La nivelul teritoriului administrat de SGA Ilfov-Bucureşti, subsistemul lacuri în
Municipiul Bucureşti cuprinde:
B.H. .Argeş
- râul Colentina monitorizat în 4 acumulări aflate în salbă pe curs din care 1
acumulare la nivelul Municipiului Bucureşti:
– ac.Fundeni : în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;

- râul Dâmboviţa:
- Lacul Morii (Bucureşti): în cadrul programelor de monitorizare: Stare
ecologică, ZV;
                    104
Tabel 4.3.2.1.1.
Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu gradul de troficitate
                   STAREA ECOLOGICA
                   Indicatori  pentru    procesul     de Încadrarea din punct de vedere FIZICO-
              Tip   EUTROFIZARE                   CHIMIC
Cursul           progr.                                           Înca
      Lacul
de apa           Monit             Cclorofi Bio Încad              SA        drar
                         Nmin                       NUT   PTSO
              orring PT(mg/l)        la    ma rare     RTA RO      LI     ICR e
                         (mg/l)                      R    N
                             “a”(μg/l) sa   finala           N        final
                                                            a
BAZIN HIDROGRAFIC ARGES
DAMBO
      LACUL                               hipert
VITA            S    0.0788   0.834 22.9     91.5       -   I   I  I  I   III  III
      MORII                               rof
 (2 sect)
ARGES                                40.1 hipert
      OGREZENI     S, ZV 0.0725     0.893 11.66             -   II   I  I  II   II   II
(2 sect)                              5     rof
COLEN CIOCANEST S,O(                        16.3
                   0.0894   1.253 13.25         eutrof -   I   I  I  -   -   II
TINA    I        N)                   7
COLEN
              S,O(                  145. hipert
TINA    BUFTEA          0.2378   0.583 181.32             -   III  I  I  I   II   III
              N)                   24    rof
(2 sect)
COLEN
              S,O(                  101. hipert
TINA    FUNDENI          0.1686   0.789 80.28             -   III  II  II I   II   III
              N)                   93    rof
(2 sect)
COLEN
              S,O(                  99.2 hipert
TINA    CERNICA          0.2216   0.597 56.66             -   II   I  I  I   I   III
              N)                   4     rof
 (2 sect)
CREVE            S,O(
      CREVEDIA                              hipert
DIA             SO,N 0.2543     1.092 50.26    27.5       -   III  II  II I   III  III
      VII                                rof
(2 sect)          )
VALEA   ROSIA      S    0.1233   0.776 46.37    44.7 hipert -      III  I  II II   II   III
                              105
SAULEI                             7   rof
PASAR          S,O(                 442.  hipert
     TUNARI I        0.6865   0.8   288.5           -  IV   II  II  II   II  IV
EA            N)                  25   rof
PASAR          S,O(                 306.  hipert
     COZIENI        0.3513   0.482  109.5           -  IV   I   II  I    II  IV
EA            N)                  43   rof
PASAR   BRANESTI    S,O(                 604.  hipert
                 0.4303   0.801  242.84          -  IV   II  II  I    II  IV
EA    III      N)                  42   rof
PASAR          S,O(                 516.  hipert
     FUNDENI I       0.3918   0.443  170.39          -  IV   I   II  I    II  IV
EA            N)                  76   rof
SINDRIL  PITEASCA                       111.  hipert
             S    0.2144   0.432  101.17          -  IV   I   II  I    II  IV
ITA    III                         58   rof

RTA – regim termic şi acidifiere;
RO - regim de oxigen;
NUTR – regim de nutrienţi;
SALIN - grad de mineralizare (salinitate);
PTSON – poluanţi toxici specifici de origine naturală;
AICR –alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli, detergenţi, AOX
Notă: Evaluarea clasei de calitate atât din punct de vedere biologic, cât şi fizico-chimic s-a făcut pe baza celui mai
nefavorabil       indicator        din      grupa  respective       de      indicatori
                             106
     4.3.2.2. Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu chimismul
         apei

Subsistemul lacuri cuprinde:

B.H. .Argeş

1) pe râul Colentina monitorizat în 4 acumulări aflate în salba pe curs:
- Ciocăneşti (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV;
- ac. Buftea (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
– ac. Fundeni – Bucureşti: în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
- ac. Cernica (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
2) Valea Pasărea: monitorizată în 4 acumulări:
- ac. Tunari I (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, IH;
- ac. Cozieni (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, IH;
 - ac. Brăneşti III (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, IH;
- ac. Fundeni I (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, IH;
3) Pe râul Argeş:
- ac. Ogrezeni: în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
4) Pe râul Dâmboviţa:
- Lacul Morii (Bucureşti): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV;
5) Valea Şindriliţa:
– ac. Piteasca III (IF): în cadrul programului de monitorizare: Stare ecologică;
6) pe râul Crevedia :
– ac. Crevedia VII (DB): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
7) Valea Saulei :
- Balta Roşia (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV;

B.H. Mostiştea : pe V. Mostiştea:

– ac. Petrachioaia (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, IH;

B.H. Ialomiţa:

1) Lac Snagov : cu 3 secţiuni de monitorizare:
– Antena Tâncăbeşti (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
– Complex Pacea (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
- Şanţ Floreşti (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;

2) Lac Căldăruşani cu 4 secţiuni de monitorizare:
– coada Cociovaliştea (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
– coada Vlăsia (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
- Ponton I.M.H. (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;
- Ponton CFR (IF): în cadrul programelor de monitorizare: Stare ecologică, ZV, IH;

BAZINUL HIDROGRAFIC ARGEŞ

Calitatea apei acumulărilor de pe Râul Colentina
Acumularea Ciocăneşti: în anul 2009 aceasta acumulare a fost monitorizată într-o secţiune
de supraveghere - zona barajului, punct zona fotică, lunar pentru nutrienţi şi trimestrial
pentru indicatorii regimului de oxigen (program de monitorizare stare ecologică şi
vulnerabilitate la nutrienţi).
                       107
 - Clasa generală de calitate a II-a din punct de vedere fizico - chimic. Stadiu trofic: eutrof.
- Analiza chimică: indicatorii din categoria regimului de oxigen s-au încadrat în clasa II de
calitate, indicând o încărcare slabă a apei în substanţe organice, valori mai ridicate
înregistrându-se în a doua jumătatea a anului. Nutrienţii au înregistrat valori scăzute,
corespunzătoare clasei I de calitate, situaţie similară anului 2008.
- Analiza biologică: au fost efectuate 4 campanii de recoltare. În campania de primăvara,
atât la nivelul fitoplanctonului cât şi al microfitobentosului, diatomeele au fost cel mai bine
reprezentate ca şi număr de specii, la nivelul fitoplanctonului dezvoltarea numerică maximă
a avut-o clorofitul Monoraphidium contortum specie euritopa fără valoare indicatoare,
numeric reprezentând peste 50% din densitatea totală fitoplanctonica. Biomasa totală
dezvoltată înregistrată fiind de 5 mg/l (mezo-eutrof). În vară (iunie) biomasa dezvoltată
creşte (9.54mg/l) diatomeele rămân dominante prin biomasa şi densitate totală însă ca
număr de specii domină grupa algelor verzi. În campania lunii august s-a observat o
regresie a diatomeelor, apar reprezentanţi din alte grupe algale (Cyanophyta, Euglenophyta,
Xanthophyta). Cyanophitele devin dominante ca şi biomasa dezvoltată, Microcystis
aeruginosa dezvoltând biomasa maximă (20mg/l). Biomasa fitoplanctonică totală înregistrată
a fost de 46.39 mg/l (hipertrof). În campania de toamnă se regăseşte situaţia similară
începutului de an, diatomeele revin alături de clorofite ca şi grupe dominante, diversitatea
este mai ridicată, specii cu număr redus de indivizi. Biomasa scade la o valoare de 4.56
mg/l. Se poate observa caracterul mezotrof al acumulării cu tendinţa de eutrofizare puternică
în perioada caldă a anului.

Acumularea Buftea: a fost monitorizată în 2 secţiuni: mijloc şi baraj - punct zona fotică.
 - Clasa generală de calitate a III-a (calitate moderată). Stadiul trofic: hipertrof.
- Din punct de vedere fizico - chimic tinde să nu corespundă obiectivelor ţintă datorită
încărcării organice moderate corespunzătoare clasei III de calitate. Restul indicatorilor
monitorizat s-au încadrat în limitele claselor I-II de calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Ni dizolvat cu valori ridicate la începutul anului.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5.
- Analiza biologică: s-au efectuat 4 campanii de recoltare (aprilie, iunie, august, octombrie).
În primăvară predomină algele verzi atât ca număr de specii, dezvoltare numerică cât şi
biomasă dezvoltată. Biomasa fitoplanctonică maximă este atinsă la nivelul mijlocului
acumulării    (5.03 mg/l)- caracter eutrof. Spre deosebire de acumularea anterioară
diatomeele sunt slab reprezentate şi apar reprezentanţi din mai multe grupe taxonomice,
însă dezvoltarea specifică este redusă. În iunie fitoplanctonul a fost dominat de algele
albastre-verzi cu înflorire produsă de specia Anabaena solitaria, biomasă maximă atinsă în
zona de mijloc a acumulării fiind de 400.63 mg/l. Dezvoltarea puternică a cyanophytelor a
dus la regresia celorlalte grupe algale şi dispariţia multor specii, diversitatea scăzând foarte
mult. În august dezvoltarea cyanophytelor se menţine însă scade biomasa dezvoltată, apar
specii noi ce găsesc condiţii favorabile de dezvoltare astfel că s-a înregistrat o biomasă
totală de 235.19 mg/l în zona de mijloc a acumulării. În zona barajului biomasa totală este
mult scăzută faţa de mijloc, valoarea fiind de 27.4 mg/l. În toamnă se păstrează situaţia însă
încep sa se dezvolte din nou celelalte grupe algale, în special algele verzi, iar biomasa totală
scade (77.14 mg/l). Se poate concluziona că acumularea a păstrat caracterul puternic
hipertrof în tot cursul anului fiind dominată de înflorirea algelor albastre verzi, cu vârful atins
în anotimpul cald în secţiunea de mijloc.


Acumularea Fundeni: monitorizată în secţiunile mijloc şi baraj
- clasa generală de calitate III (calitate moderată), menţine caracterul chimic al secţiunii
anterioare. Stadiul trofic: hipertrof. Se observă o creştere a concentraţiilor totale în cazul
                        108
metalelor, în special manganul, iar în cazul fracţiunilor dizolvate nu corespunde valorilor ţintă
pentru Cupru, nichel şi plumb dizolvat. De asemenea apar neconformităţi în cazul p,p‟ DDT.
- Stare chimică proastă.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5.

Grafic 4.3.2.2.1.
Variaţia biomasei fitoplanctonice în acumularea Fundeni în anul 2009

      400
      375
      350
      325
      300
      275
      250
      225
                                        mijloc
      200
      175                                 baraj
      150
      125
      100
       75
       50
       25
       0
               aprilie   iunie   august   octombrie


- Analiza biologică: în campania de primăvară apare înflorire produsă de algele albastre-
verzi, principala specie fiind Microcystis aeruginosa. Foarte bine dezvoltate au fost şi algele
verzi cu diversitate ridicată în cadrul grupului (22 specii). Maximul dezvoltării algale este
atins în zona de mijloc a acumulării. În iunie se observă intensificarea înfloririi cyanophytelor
însă dezvoltarea individuală a speciei Microcystis regresează dezvoltându-se puternic alte
specii (Anabaena solitaria, Aphanizomenon) cu atingerea vârfului în zona barajului.
(361.16mg/l). Celelalte grupe algale sunt inhibate în dezvoltarea lor, apar puţine specii cu
număr redus de indivizi. În celelalte campanii dezvoltarea algelor albastre-verzi regresează
însă menţin caracterul hipertrof al acumulării. În octombrie apar şi se dezvoltă specii de
diatomee şi cryptophyte, nu se mai întâlneşte fenomenul de înflorire.

Acumularea Cernica: monitorizată în secţiunile mijloc şi baraj - clasa generală III (calitate
moderată) din punct de vedere fizico - chimic. Stadiul trofic: hipertrof.
Încărcarea în nutrienţi scade comparativ cu acumularea anterioară (clasa I), încărcarea în
materii organice biodegradabile exprimată prin indicatorii corespunzători aparţine domeniului
clasei III de calitate - moderată. Valori mai ridicate se întâlnesc în cazul Mn care
înregistrează valori corespunzătoare clasei III de calitate. Se observă o îmbunătăţire a
calităţii apei comparativ cu anul 2008. Ca şi în cazul acumulării anterioare se înregistrează
depăşiri ale valorilor impuse în cazul Cu,Ni dizolvat, p,p‟ DDT .
- Stare chimică proastă.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5, NO2.
- Analiza biologică a fost efectuată în 3 campanii de recoltare (iunie, august, octombrie).
Similar secţiunii din amonte în vară s-a produs înflorirea cyanophytelor. Alături de
Microcystis aeruginosa dezvoltă biomasă considerabilă şi M. incerta. De asemenea se
dezvoltă mult şi unele specii de euglenophyte (Euglena granulata) în zona mijlocului
acumulării în timp ce la baraj Cyclotella menenghiniana a înregistrat o biomasă ridicată (65.6
mg/l). Vârful înfloririi este atins în această zonă a barajului. Înflorirea scade în intensitate în
                        109
august la nivelul mijlocului acumulării în timp ce în zona barajului se menţine (145.33mg/l).
Creşte numărul de specii, apar reprezentanţi ai tuturor grupelor algale (Ceratium, Peridinium,
Cryptomonas) cu dezvoltare numerică ridicată. În octombrie se observă efectul de inhibare a
dezvoltării algale produsă de înflorirea cyanophytelor, astfel în zona de mijloc întâlnim doar 8
specii iar la baraj 7 specii. Populaţia algala este dominată de Microcystis cu o valoare a
biomasei ce menţine caracterul hipertof al acumulării, maximul fiind atins în zona de baraj
(49.57mg/l).
Grafic 4.3.2.2.2
.
        Variatia biomasei fitoplanctonice in acumularile de pe Valea Colentina
                     in cursul anului 2009
      acumulari


      Cernica                                                  octombrie
      Fundeni
                                                  august
                                                  iunie
                                                  aprilie
       Buftea
     Ciocanesti
                                                mg/l

            0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130 140 150
    2) Calitatea apei acumulărilor de pe VALEA PASĂREA

Recoltările s-au făcut în 4 secţiuni, corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă.

Tunari I: clasa globală de calitate din punct de vedere chimic - IV (slabă).
- Stadiul trofic: hipertrof. Încărcarea organică exprimată prin CBO/CCO, ridicată tot timpul
anului, corespunzătoare clasei IV de calitate.
Nutrienţii prezintă o încărcare corespunzătoare unei ape de clasa II-a per medie, valori mai
ridicate în cazul azotiţilor , concentraţii ridicate în primăvară scăzând odată cu dezvoltarea
fitoplanctonului. Restul indicatorilor au înregistrat valori aflate în palierul claselor I-III de
calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Cuprului şi nichelului dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5,
NO2,NH3.
- Biologic: în primăvară fitoplanctonul este puternic dezvoltat, apărând înflorire produsă
predominant de chlorophyte (Scenedesmus acuminatus, Pteromonas angulosa)            şi
cyanophyte (Microcystis aeruginosa) dar o contribuţie importantă la biomasa totală (300.9
mg/l) o au şi diatomeeele (Cyclotella menenghiniana) şi euglenophytele (Trachelomonas
volvocina), caracter puternic hipertrof. În vară se intensifică înflorirea cu cyanophytul
Microcystis aeruginosa, biomasa dezvoltată de specie atingând o valoare de 294 mg/l.
Algele verzi şi diatomeele regresează în comparaţie cu campania anterioară, cyanophytele
dezvoltând aproape 80% din biomasa totală fitoplanctonică. În august se atinge vârful înflorii
fitoplanctonice, scade numărul de specii fiind inhibate în dezvoltarea lor de Microcystis, cu o
biomasă de 490 mg/l. În toamnă se menţine înflorirea, alături de Mycrocystis aeruginosa

                             110
apare bine dezvoltată şi specia Microcystis wesenbergii care dezvoltă o biomasă de 208
mg/l. Biomasa totală fitoplanctonică înregistrată a fost de 551.8 mg/l.
Acumularea păstrează caracter hipertrof tot timpul anului.

Cozieni: calitatea din punct de vedere fizico-chimic este slabă (IV).
- Starea trofică hipertrof. Încărcarea organică se menţine ridicată similar secţiunii anterioare,
corespunzătoare clasei IV de calitate. Încărcarea în nutrienţi scade corespunzător clasei I
de calitate. Încărcări mai ridicate s-au înregistrat în cazul clorurilor, sodiului (III). Dintre
poluanţii toxici de origine naturală manganul tinde să nu corespundă obiectivelor de calitate,
înregistrând valori corespunzătoare clasei III de calitate în toate campaniile de monitorizare.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (Cu, Ni), benz-a-antracen, p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5,NH3.
Din punct de vedere biologic similar acumulării anterioare, dezvoltarea cyanophytelor începe
încă din primăvară când specia Microcystis aeruginosa dezvoltă o biomasă de 20 mg/l,
Cyclotella este de asemenea bine dezvoltată (16.8 mg/l). Biomasa totală are o valoare de
72.25 mg/l- caracter hipertrof. În vară înflorirea cyanophytelor şi diatomeelor se intensifică,
biomasa totală ajunge la 191.79 mg/l. În toamnă este atins vârful dezvoltării fitoplanctonice,
la biomasa totală de 521.31 mg /l specia Microcystis aeruginosa contribuie cu o valoare de
490mg/l. În toamnă înflorirea scade în intensitate însă valoare biomasei rămâne ridicată.
Acumularea păstrează caracterul hipertrof tot timpul anului.

Brăneşti III: calitatea din punct de vedere fizico-chimic este slabă - clasa IV-a de calitate.
Stadiu trofic hipertrof. Încărcarea organică se menţine ridicată similar secţiunilor anterioare.
Nutrienţii se încadrează în clasa a II-a de calitate, valori ridicate fiind înregistrate în cazul
azotiţilor. Calitatea apei este similară secţiunii anterioare cu valori mai ridicate pentru
indicatorii de salinitate şi metale.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (cupru, nichel, plumb), apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5,
NO2,NH3.
- Din punct de vedere biologic, dezvoltarea maximă a fitoplanctonului în această acumulare
are loc în luna august, când se intensifică înflorirea produsă cyanophyte, Microcystis
aeruginosa atingând o biomasă de 1100 mg/l, biomasa totală fiind de 1331 mg/l. Foarte mult
se dezvoltă în această acumulare şi euglenophytul – Euglena viridis - specie de apă puternic
impurificată cu o biomasă maximă în primăvara de 42.3 mg/l - în campaniile ulterioare
regresează şi chiar dispare şi Cyclotella menenghiniana care atinge maximul dezvoltării tot
în campania de primăvară. În toamnă alături de specia menţionată se dezvolta mult şi
Aphanizomenon gracile. Stadiul trofic hipertrof - se menţine tot cursul anului.
În această acumulare evacuează apele uzate Primăria Brăneşti, ape insuficient epurate,
staţia de epurare având doar treapta mecanică, ineficientă pentru reducerea încărcări
apelor. Această unitate este monitorizată lunar de către Laboratorul de Calitate SGA Ilfov-
Bucureşti, înregistrându-se depăşiri constante ale limitelor maxime admise la evacuare,
consecinţă fiind aplicarea de penalităţi corespunzătoare valorilor depăşite.

Fundeni I: clasa IV-a de calitate - slabă. Stadiul trofic - hipertrof.
- Din punct de vedere fizico-chimic situaţia este similară acumulărilor din amonte, cu
încărcare organică mare corespunzătoare clasei IV de calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Cuprului şi nichelului dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5,NH3.
                        111
- Biologic: fitoplanctonul are compoziţia similară acumulărilor anterioare. Diferenţa este că,
înflorirea algelor albastre - verzi începe în vară. În primăvară biomasa totală cu o valoare de
63.85 mg/l este dată cumulat de diatomee, cryptofite bine dezvoltate, chlorophyte. Specia cu
dezvoltarea cea mai mare ca şi biomasă fiind Chroomona erosa, Mycrocistis încă nu este
prezentă. Înflorirea se intensifică şi atinge maximul de dezvoltare în august când biomasa
totală atinge o valoare de 1171.25 mg/l. Alături de Microcystis aeruginosa se dezvoltă foarte
mult şi Microcystis wesenbergii. Se dezvoltă mult şi algele verzi. Caracter puternic hipertrof
ce se menţine în tot cursul anului.


Grafic 4.3.2.2.3.

        Biomasa dezvoltata de Microcystis aeruginosa in
        acumularile de pe Valea Pasarea in cursul anului
                   2009     Fundeni I
    Branesti III                                      octombrie
                                                august
                                                iunie

      Cozieni                                       aprilie
      Tunari I

                                               mg/l

            0  50  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
3) Calitatea apei acumulărilor de pe RÂUL ARGEŞ

Acumularea OGREZENI: Clasa generală de calitate din punct de vedere chimic II-a. Stare
trofică: hipertrof.
Încărcarea organică exprimată prin indicatorii CBO5/ CCO este corespunzătoare clasei II de
calitate. Nutrienţii per global aparţin domeniului clasei I de calitate, cu valori mai ridicate
primăvara şi toamna având loc scăderea concentraţiei lor odată cu dezvoltarea
fitoplanctonului. Indicatorii tind să corespundă obiectivelor de calitate cu excepţia fierului
total şi manganului ce înregistrează în mod constant valori corespunzătoare claselor III-IV de
calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (Cu, Ni). Apare şi p-p‟ DDT.
                            112
- Din punct de vedere biologic în primăvară s-a evidenţiat specia Aulacoseira granulată -
specie euritopa- ce dezvoltă o biomasă de 116.775 mg/l. Predomină atât ca număr de specii
cât şi ca densitate diatomeele. Algele verzi sunt slab dezvoltate, prezente prin 3 specii. În
vară diatomeele rămân dominante numeric, specia menţionată regresează puternic astfel că
biomasa totală înregistrată este de doar 6.17 – caracter eutrof. În august se produce
dezvoltarea cyanophytelor Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa - cele 2
specii înregistrând o biomasă cumulată de 14.262 mg/l, diatomeele regresează. Diversitate
scăzută. În toamnă diversitatea scade şi mai mult astfel că se întâlnesc doar 6 specii.
Dominante rămân cyanophytele prin cei 2 reprezentanţi însă biomasa dezvoltată scade la
7.224 mg/l. Biomasa medie a celor 4 campanii, cu o valoare de 40.15 mg/l indică stadiul
hipertrof al acumulării.
- Compoziţia fitoplanctonică, pe grupe, determinată în acumularea Ogrezeni în cursul anului
2009:
Grafic 4.3.2.2.4.
                6,96
                       34,88
      octombrie
                    18,6
                        39,53


               3,96
                 11,88
        august
                       35,64
                           48,51           Chlorophyta
                                        Cryptophyta
                                        Bacillariophyta
                   14,92                   Cyanophyta
                8,95
         iunie
                                74,62
             1,49


             2,06
               4,54
        aprilie
                                    92,97
             0
4) Calitatea apei acumulărilor de pe RÂUL DÂMBOVIŢA

Lacul Morii - a fost monitorizat în 2 secţiuni de recoltare respectiv: mijloc lac şi baraj, pe profil
de adâncime (zona fotică). Rezultatele analizelor au evidenţiat următoarele: clasa generală
de calitate din punct de vedere chimic a III-a. Stare trofică: hipertrof.
Încărcarea organică a apei este scăzută corespunzătoare clasei II de calitate, mai ridicată în
perioada anotimpului cald. Încărcarea în nutrienţi este de asemenea scăzută (I) cu valori
uşor mai ridicate în primăvară, fiind urmată de dezvoltarea algala ce sărăceşte mediul în
nutrienţi. Valori mai ridicate au fost înregistrate în cazul Mn (III) , metal caracteristice
bazinului Argeş, şi fenolii cu valori ridicate în toamnă (clasa III de calitate). Restul
indicatorilor corespund obiectivelor de calitate (clasa I-II).
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Cu dizolvat.
                             113
Grafic 4.3.2.2.5.
Variaţia biomasei fitoplanctonice în secţiuni de monitorizare Lacul Morii 2009
          mg/l
       290
       280
       270
       260
       250
       240
       230
       220
       210
       200
       190
       180
       170
       160
       150
       140
       130
       120
       110
       100
       90
       80
       70
       60
       50
       40
       30
       20
       10
        0
                                        aprilie
                   ZF
                             ZF
                                        iunie
                 c
                             j
                           ra
                 la
                                        august
                           ba
              oc
              ijl
                                        octombrie
             m
- Din punct de vedere biologic: la nivelul fitoplanctonului în campania de primăvară domină
Cryptophytele alături de diatomee, specia ce dezvoltă densitatea maximă fiind Chroomonas
acuta, în special în zona barajului a lacului în zona fotică (1971000 ex/l), specie euritopă fără
valoare indicatoare. Dintre diatomee specia bine reprezentată este Cyclotella
menenghiniana. În această campanie diversitatea cea mai ridicată este întâlnită în zona
barajului, numărul de specii crescând progresiv către baraj. În vară se produce dezvoltarea
dinophytului Ceratium hirundinella, specie de apă curată (oligomezosaproba), biomasa
maximă fitoplanctonică întâlnindu-se în zona de mijloc a acumulării (39.94 mg/l).
Dezvoltarea a acestei specii duce la regresia celorlalte specii, astfel că se întâlneşte un
număr de 11 taxoni. Se întâlnesc reprezentanţi ai cryptophytelor, diatomeelor şi
chlorophytelor. În campania de toamnă, se intensifică dezvoltarea speciei menţionate
anterior, astfel ca ajunge la o biomasă de 400 mg/l în zona de mijloc a lacului şi de 171.8
mg/l în zona barajului. Numărul de specii prezente se reduce şi mai mult astfel încât se
întâlnesc în ambele secţiuni de supraveghere numai 7 specii. În zona barajului apare şi
Microcystis aeruginosa, ce dezvoltă o biomasa de 5 mg/l. Diversitatea este foarte scăzută. În
octombrie are loc o regresie a dinophytului (37.05 mg/l) în zona de mijloc, pentru ca în zona
barajului să înregistreze o biomasă de doar 3.75 mg/l. Alături de acesta se dezvoltă bine şi
alga albastră verde Aphanizomenon flos-aquae, cu o biomasă de 13.16 mg/l în zona de
mijloc şi de 5.44 mg/l în zona barajului. Diversitatea rămâne scăzută, număr redus de specii
cu dezvoltare slabă. În cea mai mare parte a anului acumularea are un caracter hipertrof,
dezvoltându-se specii ce reflectă condiţiile chimice de calitate.

Calitatea apei acumulărilor de pe VALEA ŞINDRILIŢA

Acumularea Piteasca III: clasa generală de calitate IV- calitate slabă. Stadiul trofic hipertrof.
Dacă nutrienţii s-au încadrat în general în clasele I-II de calitate, încărcarea organică a fost
ridicată, corespunzătoare clasei IV de calitate cu valori mai ridicate în cursul lunilor de vară
când se atinge maximul floririi fitoplanctonice. Valori ridicate s-au înregistrat şi în cazul
metalelor: Mn si Mg şi fenolilor corespunzătoare clasei III de calitate.
                       114
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Cuprului şi nichelului dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
- Analiza biologică: Acumularea păstrează caracterul hipertrof în tot cursul anului. În
primăvara biomasa dominantă este dată de cyanophyte ( 51.62 mg/l) dezvoltarea maximă
fiind atinsă de Oscillatoria agardhii (29.45 mg/l) iar ca densitate Oscillatoria limnetica
(20000000ex/l). Puternic dezvoltat apare şi dinophytul Peridinium aciculiferum (biomasa de
25.2 mg/l). Apar reprezentanţi din toate grupele algale. În vară creşte biomasa dezvoltată de
algele albastre verzi însă în cadrul grupului se schimba compoziţia, biomasa maximă este
dată de Gomphosphaeria lacustris (87.5 mg/l) alături de ea bine reprezentate fiind şi genurile
Anabaena şi Oscillatoria. Biomasa totală dezvoltată a fost de 171.12 reprezentând maximul
dezvoltării firoplanctonice în această acumulare. În august, dezvoltarea fitoplanctonului
regresează, cyanophytele sunt bine reprezentate de Microcystis aeruginosa cu o biomasă
de 10 mg/l, Peridinium îşi menţine dezvoltarea . Biomasa totală a fost de 50.9 mg/l. În
toamnă se produce din nou dezvoltarea puternică a speciei Microcystis (86.8 mg/l), astfel că
biomasa totală creşte comparativ cu campania anterioară.

Calitatea apei acumulărilor de pe VALEA CREVEDIA

Acumularea CREVEDIA VII - monitorizată în 2 secţiuni mijloc şi baraj. Clasa de calitate din
punct de vedere chimic : III. Stadiul trofic : hipertrof.
    Indicatorii din categoria regimului de oxigen (CBO/CCO) s-au încadrat în clasa III de
calitate, cu încărcare în substanţă organică mare în tot cursul anului, existând însă în apă
suficient oxigen dizolvat necesar proceselor de oxidare.
Nutrienţii au înregistrat valori corespunzătoare clasei III de calitate, azotiţii înregistrând
concentraţii mai ridicate ceea ce duce la depăşirea clasei de calitate per global. Indicatorii ce
tind să depăşească valorile ţintă sunt Fe, Mn, cloruri, fenoli - clasa III-a de calitate. Restul
indicatorilor s-au încadrat în clasele I-II de calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate: cupru şi nichel. Apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5,
NO2,NH3.
- Din punct de vedere biologic: în primăvară fitoplanctonul este dominat ca număr de specii
de Chlorophyte, întâlnindu-se un număr de 16 iar biomasa dezvoltată este de 6.35 mg/l.
Numeric însă, specia cu cea mai mare dezvoltare este cryptophytul Chroomonas acuta
(7718000 ex/l). Diatomeele sunt slab reprezentate prin 4 specii, apar şi se dezvoltă şi
euglenophyte de apă impurificată. Biomasa cu o valoare de 9.2 mg/l imprimă acumulării un
caracter eutrof încă din primăvară. Odată cu creşterea temperaturii, în vară fitoplantonul se
dezvoltă foarte mult, creşte numărul de specii precum şi dezvoltarea acestora. Dintre
diatomee biomasa maximă este dată de speciile genului Cylotella (9.23 mg/l).
Euglenophytele sunt dezvoltate astfel încât speciile genului Euglena înregistrează o biomasă
de 7 mg/l. Cyanophytele reprezentate prin 4 specii înregistrează o biomasă de 10.79 mg/l.
Biomasa totală cu o valoare de 34.25 mg/l încadrează acumularea în categoria hipertrof.
Starea trofică a acumulării se accentuează, în campania lunii august biomasa totală atinge
valoarea de 49.25 mg/l. Cyanophytele şi euglenophytele regresează uşor în shimb
cryptophytele se dezvoltă puternic (25.43 mg/l), cel mai bine reprezentat fiind genul
Cryptomonas. În toamnă redevin dominante atât ca număr de specii, densitate şi biomasă
dezvoltată algele verzi (Scenedesmus acuminatus, Pyramichlamys). Biomasa totală
dezvoltată cu o valoare de 17.32 mg/l menţine caracterul hipertrof al acumulării.
De menţionat ca în iazul Crevedia VII sunt evacuate apele uzate provenite de la societatea
SC AVICOLA CREVEDIA SA, având ca profil de activitate creşterea păsărilor. S-au
înregistrat depăşiri constante ale indicatorilor de calitate admişi la evacuare, în special în
cazul încărcării organice şi nutrienţi, lucru constatat şi în cazul acumulării monitorizate.
                       115
Pentru depăşirea indicatorilor de calitate unităţii i-au fost aplicate penalităţi conform
legislaţiei în vigoare.

7) Calitatea apei acumulărilor de pe VALEA SAULEI
    Recoltările s-au făcut într-o singură secţiune - acumularea Roşia monitorizată în zona
barajului.
Acumularea Roşia: fizico – chimic - clasa III-a de calitate (calitate moderată). Stadiul trofic:
hipertrof.
Încărcarea organică corespunzătoare clasei III de calitate, cu valori ridicate în cursul verii
când are loc şi atingerea maximului de înflorire fitoplanctonică. Nutrienţii au valori mai
ridicate la începutul anului (ianuarie - martie) concentraţia lor scăzând odată cu dezvoltarea
algelor. Restul indicatorilor s-au încadrat în limitele claselor I-II de calitate, cu excepţia
metalelor (Fe, Mn), cloruri, Na, cu valori corespunzătoare clasei III de calitate, încărcare
moderată.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor    dizolvate (Cu, Ni, Pb). Din categoria substanţelor prioritare apar:
hexaclorbenzen, p-p‟ DDt, clorpirifos.
- Analizele biologice efectuate au evidenţiat caracterul hipertrof al acumulării tot timpul
anului. Daca în primăvară, biomasa maximă fitoplanctonica este dezvoltată de Cyclotella
atomus (9.18 mg/l) alături de care se dezvoltă multe specii de clorophyte, diatomee,
euglenophyte, înregistrându-se o biomasă totală de 34 mg/l, în vară se înregistrează o
biomasă de 42.78, specia cea mai dezvoltată fiind Cyclotella menenghiniana (9.75mg/l). Se
dezvoltă euglenophyte (1.8 mg/l), cryptophyte (10.75 mg/l), diatomee (14.37mg/l),
chlorophyte (17 specii cu o biomasă de 15.7 mg/l). În august este atins maximul dezvoltării
fitoplanctonice, cryptophytele sunt dominante prin reprezentanţii genului Cryptomonas
biomasa dezvoltată fiind de 56.27 mg/l. Diatomeele şi algele verzi regresează puternic. În
toamnă apar şi se dezvolta algele albastre verzi cu 3 reprezentanţi ce dau şi biomasa
dominantă (Microcystis aeruginosa, Oscillatoria agardhii), cryptophytele regreseaza .
Biomasa totală înregistrată a fost de 32.71 mg/l menţine caracterul hiprtrof al acumulării.

BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMIŢA

Valea SNAGOV: este monitorizată o singură acumulare de pe cursul acestei vai situată
amonte de lacul Snagov şi anume acumularea Tâncăbeşti II în zona de mijloc ( zona fotică).
Din punct de vedere fizico-chimic se încadrează în clasa III-a de calitate (moderata). Stare
trofică: hipertrof.
- Încărcarea organică moderată aparţine domeniului clasei III de calitate. Încărcarea în
nutrienţi este scăzută, toţi indicatorii s-au încadrat în clasa I-a de calitate cu excepţia azotului
total. Dintre poluanţii toxici specifici de origine naturală în cazul Fe, Mn s-au înregistrat valori
ce depăşesc limitele clasei II de calitate. Restul indicatorilor au corespuns obiectivelor ţintă.
- Starea chimică a acumulării este proastă înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul Cuprului şi nichel dizolvat. Apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002 au fost: MTS, CBO5.
- Analiza biologică a evidenţiat caracterul hipertrof al acumulării ce se menţine tot timpul
anului. În primăvară, fitoplanctonul este dominat numeric de diatomee (81.12 %), specia ce a
dezvoltat biomasă şi densitatea maximă a fost Cyclotella atomus cu o biomasă de 29.925
mg/l. Biomasa totală a celor 28 de specii, cu o valoare de 61.98 mg/l, încadrează
acumularea în categoria hipertrof. În campania de vară biomasa fitoplanctonică scade la
25.21 însă menţine caracterul hipertrof, creşte numărul de specii şi diversitatea în cadrul
grupului clorophytelor. Foarte bine se dezvoltă şi speciile genului Cyclotella (meneghiniana
şi atomus). În campania lunii august dezvoltarea speciilor sus menţionate ia amploare astfel
că biomasa atinge o valoare de 57.93 mg/l la care Cyclotella menenghiniana participă cu o
valoare de 18.21 mg/l iar Pyramichlamys cordiformis dezvoltă o biomasă de 12 mg/l. În
                         116
toamnă dezvoltarea regresează astfel că biomasa totală ajunge la 13.23 mg/l, însă menţine
caracterul hipertrof al acumulării.

Lacul Snagov - 2009- monitorizarea s-a efectuat în 3 secţiuni cu o frecvenţă trimestrială.

Secţiunea Antena Tâncăbeşti a fost monitorizată într-un punct de recoltare respectiv zona
fotică, fiind urmărită încărcarea organică, în nutrienţi, salinitate şi alţi poluanţi relevanţi.
    - Analizele fizico-chimice au evidenţiat următoarele: încărcarea organică exprimată
prin CBO/CCO, este moderată, corespunzătoare clasei III de calitate, încărcare ce se
menţine astfel în cursul întregului an. Nutrienţii se înscriu în clasa I de calitate. Restul
indicatorilor se încadrează în limitele claselor I-II de calitate cu excepţia clorurilor, Mn (clasa
a III-a). Se observă o situaţie similară anului anterior.
Stare trofică: hipertrof (stabilit pe baza indicatorilor de eutrofizare respectiv azot mineral
total, fosfor total, clorofila „a”).
Nu au fost efectuate analize biologice în această secţiune.

Secţiunea Complex Pacea: este considerată mijlocul lacului - a fost monitorizată pe profil
adâncime zona fotică. În această secţiune încărcarea organică se îmbunătăţeşte raportând
la secţiunea anterioară fiind corespunzătoare clasei II de calitate, cu valori mai ridicate
începând cu luna august perioada când se înregistrează şi maxim în cazul biomasei
fitoplanctonice. Încărcarea în nutrienţi rămâne scăzută, clasa I de calitate. Indicatorii gradului
de salinitate şi metalele (concentraţia totala) s-au încadrat în limitele clasei II de calitate cu
excepţia clorurilor, Mn, cu valori constant de clasa a III-a.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (Cu). Apar depăşiri şi la benz(a) antracen şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS.
- Analiza biologică: în campania de primăvară (aprilie) în această secţiune se întâlnesc
puţine specii (19) dominante numeric fiind diatomeele (57%) însă ca număr de specii
predomină algele verzi, slab dezvoltate individual. Biomasa totală înregistrată a fost de 2.09,
stadiu oligotrof. În vară (iunie) biomasa fitoplanctonică creşte zona devenind eutrofă (9.04),
creşte şi numărul de specii însă dezvoltarea individuală este redusă. Cea mai bine
dezvoltată specie, atât ca densitate cât şi ca biomasă, este Cyclotella menenghiniana. În
august cyanophytele se dezvoltă puternic, biomasa dezvoltată fiind de 21.68 mg/l din totalul
de 30 mg/l al întregii populaţii algale (31 specii). Specia predominată ca şi biomasa este
Microcystis aeruginosaI iar ca densitate Lyngbya limnetica (8625000ex/l). În campania de
toamnă biomasa totală scade (19.2 mg/l), creşte numărul de specii, grupul clorophytelor fiind
bine reprezentat (30 de specii) majoritatea dezvoltând o densitate redusă. Nu există specie
care să dezvolte o biomasă foarte ridicată însă cumulat biomasa totală (19.2mg/l) induce
secţiunii un caracter hipertrof. Per global se poate concluziona că lacul Snagov, în zona de
mijloc, are un caracter eutrof care se accentuează, în perioada vară-toamnă devenind
hipertrof.

Secţiunea Şanţu Floreşti:– monitorizată trimestrial într-un punct: zona fotică.
- Din punct de vedere chimic secţiunea are calitate bună (clasa II de calitate). Încărcarea
organică corespunzătoare clasei II-a de calitate cu valori mai ridicate în perioada caldă a
anului. Nutrienţii aparţin domeniului clasei I de calitate. Restul indicatorilor s-au încadrat în
limitele claselor I- II de calitate.
- Stadiul trofic: mezotrof.
- Din punct de vedere biologic, în campania de primăvară fitoplanctonul este slab dezvoltat,
densitatea totală înregistrată fiind de 1115500 ex/l cu o biomasă de 0.78 mg/l- caracter
ultraoligotrof. Se întâlnesc 19 specii cu dominarea numerică a cryptofitelor (52.58%). În luna
iunie, creşte numărul de specii(31) şi diversitatea, dominante atât ca număr de specii cât şi
ca procent al densităţii totale sunt algele verzi. Specia ce dezvoltă cea mai mare biomasă
                        117
este dinophytul Ceratium hirundinella (2.25mg/l), specie indicatoare de apă curată. Biomasa
totală fitoplanctonică înregistrată a fost 7.28 mg/l. În august se menţine aceeaşi valoare a
biomasei, rămân dominante chlorophytele în proporţie de 58.63% . Biomasa cea mai ridicată
o dezvoltă însă speciile genului Cryptomonas (2.945 mg/l). În toamnă fitoplactonul
regresează foarte mult, sunt întâlnite doar 13 specii ce dezvoltă o biomasă de 0.845,
revenind la situaţia trofică iniţială de trofie. Dominante sunt cryptophytele în proporţie de
82.26 %.
În concluzie, Lacul Snagov menţine caracterul eutrof în cursul anului, cu creşterea gradului
de trofie, mai accentuată în zona de mijloc a lacului şi o stare trofică uşor îmbunătăţită spre
zona de baraj. Tinde sa nu îndeplinească condiţiile de calitate în cazul încărcării organice,
Mn, cloruri însă se observă o îmbunătăţire comparativ cu anul 2008 atât la nivel la nivel
chimic cât şi la nivelul stării trofice.
Grafic 4.3.2.2.6.


     Variatia biomasei fitoplanctonice in sectiunile de
          monitorizare Lac Snagov 2009


 octombrie   august                      Sant Floresti- ZF
                            Complex Pacea-ZF

    iunie   aprilie
                           mg/l
        0  5  10  15  20  25  30  35
    2) Calitatea apei în LACUL CĂLDĂRUŞANI

    Recoltările s-au făcut în 4 secţiuni amplasate în zone care să confere
reprezentativitate pentru calitatea apei întregului lac. Acest lac este alimentat de 2 râuri,
Vlăsia şi Cociovaliştea.

Secţiunea: Coada Vlăsia: clasa de calitate IV- calitate slabă. Starea trofică: hipertrof.
Încărcarea organică este ridicată, corespunzătoare clasei IV de calitate, valori mai ridicate
întâlnindu-se în perioada de vară. Încărcarea în nutrienţi corespunzătoare clasei II de
calitate, însă se întâlnesc valori ridicate în cazul nutrienţilor din categoria fosforului. Similar
secţiunii anterioare au fost întâlnite concentraţii mai ridicate în cazul manganului (clasa III-a),
dar şi în cazul clorurilor, Na, fenoli au fost înregistrate valori corespunzătoare clasei III de
calitate.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5, NH3.
Nu au fost efectuate analize biologice în această secţiune.

Secţiunea: Coada Cociovaliştea: fizico-chimic calitatea apei este moderată (clasa III -
Stadiul trofic: hipertrof
Încărcarea organică moderată, corespunzătoare clasei III de calitate. Valori mai ridicate s-au
înregistrat în cazul indicatorului CBO5 în tot cursul anului, corespunzătoare clasei IV de
calitate. Indicatorii din categoria nutrienţilor au înregistrat valori corespunzătoare clasei I de
                         118
calitate. Din categoria poluanţilor toxici specifici Mn a înregistrat valori corespunzătoare
clasei III de calitate în toate campaniile de recoltare. Restul indicatorilor corespund
obiectivelor ţintă, situaţie similară anului anterior.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5, NH3.
Nu au fost efectuate analize biologice în această secţiune.

Secţiunea I.M.H.: mijloc lac: clasa de calitate III (calitate moderată). Stadiu trofic: hipertrof.
- Din punct de vedere fizico-chimic indicatorii au înregistrat valori similare cu cele din
secţiunea anterioară, cu încărcare moderată (III) în materii organice. Încărcarea în nutrienţi
este corespunzătoare clasei I de calitate. Din indicatorii gradului de salinitate, consideraţi ca
făcând parte din fondul natural, clorurile şi Na au înregistrat valori mai ridicate
corespunzătoare clasei III de calitate în toate campaniile. De asemenea valori mai ridicate în
cazul Mn şi fenolilor. Restul indicatorilor s-au încadrat în obiectivele ţintă (I-II). Este evidentă
influenţa râului Vlăsia asupra calităţii lacului.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (Cu, Ni). Apare şi alaclor.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5.
- Din punct de vedere biologic: fitoplanctonul este dominat în campania lunii aprilie de
diatomee, atât ca densitate cât şi ca biomasă, specia care se dezvoltă exploziv în această
campanie fiind Nitzchia acicularis cu o densitate de 63.500.000 ex/l şi o biomasă de 101.6
mg/l, specie de zonă alfa-mezosaproba ce indică o impurificare a apei destul de ridicată.
Bine dezvoltate sunt şi cyanophytele şi chlorophytele. Caracter puternic hipertrof. În vară
diatomeele regresează biomasa totală înregistrată de acestea fiind de 7.76 mg/l iar Nitzchia
scade în dezvoltarea sa ajungând la o densitate de 1.000.000 ex/l. Biomasa şi densitatea
majoritară este dată de tot grupul algelor verzi (23 specii), nu exista o specie care să se
dezvolte foarte puternic. Biomasa totală fitoplanctonică a fost de 28.15 mg/l, păstrează
caracterul hipertrof.
În august diatomeele revin, însă specia dominantă este Cyclotella menenghiniana care
dezvoltă o biomasă de 51.15 mg/l şi o densitate de 33.000.000 ex/l. Foarte bine dezvoltate
sunt şi cryptophytele. În toamnă specia menţionată se menţine bine dezvoltată alături de
aceasta se dezvoltă foarte puternic şi cryptophytul Cryptomonas erosa ce devine dominantă
atât ca densitate cât şi ca biomasă dezvoltată (33.75 mg/l). Secţiunea păstrează caracter
hipertof tot timpul anului.

Secţiunea Ponton CFR (baraj lac) clasa generală de calitate III. Stadiul trofic: hipertrof.
- Indicatorii de calitate fizico-chimici au înregistrat valori similare secţiunii anterioare,
încărcare organică moderată, cu valori mai ridicate în timpul verii, corespunzătoare clasei III
de calitate. Mediu sărac în nutrienţi (clasa I de calitate) şi concentraţii mai ridicate pentru
cloruri, Na şi mangan. Fenolii aparţin domeniului clasei III de calitate.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5, NH3.
- Din punct de vedere biologic în aceasta situaţia este similară secţiunii anterioare cu
dominanta diatomeelor în campania de primăvară şi dezvoltarea puternică a speciei
Nitzschia acicularis, bine dezvoltată şi N. Gracilis si Cyclotella. Biomasa totală cu o valoare
de 93.08 imprimă caracter hipertrof accentuat secţiunii încă din primăvară. În vară biomasa
totală scade la 24.55 mg/l, domină prin densitate, biomasă dezvoltată şi număr de specii
algele verzi. În august se atinge vârful dezvoltării fitoplanctonice înregistrându-se o biomasă
de 151.36 mg/l. Similar secţiunii anterioare dezvoltarea maximă o are Cyclotella
menenghiniana (77.88 mg/l), bine dezvoltate apărând şi speciile genului Nitzschia şi
cryptofitele din genul Cryptomonas (erosa, marssonii). În toamnă scade numărul de specii,
devine dominantă specia Cryptomonas erosa dezvoltând o biomasă de 49 mg/l. Secţiunea
păstrează caracter hipertrof în tot cursul anului.
                        119
În ansamblu, Lacul Căldăruşani prezintă o calitate moderată a apei- clasa III-a de calitate
datorită încărcării organice. Menţine caracterul anului anterior din punct de vedere fizico-
chimic. Caracterul hipertrof este menţinut tot timpul anului în toate secţiunile de monitorizare.


    Grafic 4.3.2.2.7.

      Variatia biomasei fitoplanctonice in sectiunile
           Lacului Caldarusani 2009


 octombrie


   august                      Ponton C.F.R. baraj
                            Ponton I.M.H. mijloc
   iunie


   aprilie
                           mg/l
        0  50   100   150   200
BAZINUL HIDROGRAFIC MOSTIŞTEA
    În zona administrată de unitatea noastră din acest bazin hidrografic, în anul 2009 a
fost monitorizată o singură acumulare:
    1) Acumularea Petrăchioaia: Calitatea înregistrată în 2009 a fost moderată din punct
de vedere fizico-chimic, corespunzătoare clasei III de calitate. Stadiul trofic: hipertrof.
- Analizele fizico-chimice au indicat următoarele: încărcare organică moderată,
corespunzătoare clasei III de calitate, în special în timpul verii când apare şi uşor deficit de
oxigen dizolvat. Nutrienţii aparţin domeniului clasei I de calitate. Salinitatea este bună (II).
Valori mai ridicate au fost întâlnite în cazul manganului şi magneziului, corespunzătoare
clasei III de calitate. Restul indicatorilor s-au încadrat în palierul claselor I-II, corespunzător
obiectivelor de calitate.
- Starea chimică a acumulării este proastă, înregistrându-se depăşiri ale valorilor ţintă în
cazul metalelor dizolvate (Ni, Cu), apare şi p-p‟ DDT.
Indicatorii fizico-chimici monitorizaţi în cadrul programului IH, ce au depăşit limitele impuse
prin HG 563/2006 pt. modificarea şi completarea HG 202/2002, au fost: MTS, CBO5, NH3.
- Analiza biologică efectuată la nivelul fitoplanctonului a evidenţiat următoarele: în campania
de primăvară dominante din punct de vedere al numărului de specii şi densitate dezvoltată
au fost chlorophytele, specia majoritară fiind Monoraphidium contortum. Dintre diatomee
densitatea cea mai ridicată a dezvoltat-o Aulacoseira distans (4.170.000 ex/l). Biomasa
totală în această campanie a fost de 5.04- caracter eutrof. În vară devine dominantă grupa
diatomeelor prin densitate şi biomasă dezvoltată, specia predominantă fiind Cyclotella
menenghiniana (25.188 mg/l). Biomasa totală ajunge la o valoare de 42.12 mg/l - hipertrof.
În august dezvoltarea speciei sus menţionate scade în intensitate însă se menţine
predominantă. Biomasa totală ajunge la o valoare de 29.64mg/l. Biomasa medie anuală cu o
valoare de 47.9 mg/l încadrează acumularea în categoria hipertrof.                        120
    Grafic 4.3.2.2.8.

                  Compozitia fitoplanctonica in ac. Petrachioaia 2009


                     13,31
                                    49,48
      Chlorophyta
                               35,71
                                     51,09

                       17,34
                      15,57
      Cryptophyta
                  7,14
                   11,16

                                           67,78
                               33,83
     Bacillariophyta
                                      55,49
                                36,87

              1,58
              1,2
      Euglenophyta
              0,82
              0,55


                      aprilie  iulie   august  octombrie
    4.3.3. Starea fluviului Dunărea
      Calitatea apei Dunării pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării
      Starea apelor Mării Negre


  4.4. Ape subterane

În anul 2009 au fost monitorizate 11 foraje reprezentative din reţeaua naţională de
observaţie astfel:
-corp de apă subterană ROAG13 un număr de 8 foraje - nu s-au înregistrat depăşiri ale
valorilor prag;
-corp de apă subterană ROAG 11: 1 foraj: fără depăşiri ale valorilor prag
-corp de apă subterană ROAG 05: 1 foraj: fără depăşiri ale valorilor prag
-corp de apă subterană ROAG 03: 1 foraj: Buftea (F2): depăşirea valorii prag în cazul Pb.
Valorile au fost raportate la valorile caracteristice corpurilor de apă B.H. Argeş-Vedea, valori
specificate în Ordinul 137/ 26.02.2009 privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de
ape subterane din România.


  4.5. Starea apei brute destinate potabilizării

Analizele probelor de apă – atât din suprafaţă, cât şi cele subterane - pentru grupele de
indicatori fizico-chimici generali, chimici toxici, biologici şi bacteriologici se efectuează în
cadrul laboratorului propriu de calitatea apei şi sunt preluate de compartimentul de
specialitate în vederea elaborării următoarelor documente de referinţă:
- buletinul lunar de calitatea apelor (transmis la D.A. şi apoi integrat la nivel naţional);
                        121
- contribuţie la sinteza anuală de protecţia calităţii apelor (datele aferente teritoriului
administrat de SGA Ilfov-Bucureşti) sunt transmise direcţiilor de ape în vederea includerii în
sinteza bazinală, care apoi se integrează în Sinteza naţională de protecţie a calităţii apelor;
- contribuţia la Anuarul privind starea factorilor de mediu (date transmise la A.P.M.
teritoriale);
- terţe persoane (în cazul analizelor efectuate la comanda acestora).
    A.N. Apele Române aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi
calitative şi cantitative a resurselor de apă şi urmăreşte implementarea prevederilor
legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a
resurselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.
    În acest scop, A.N. Apele Române, prin filialele sale judeţene administrează,
exploatează şi întreţine Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii resurselor de apă. De
asemenea, evaluează daunele produse şi serviciile executate de autoritatea locală de
gospodărire a apelor în vederea monitorizării şi combaterii poluărilor accidentale, până la
eliminarea completă a cauzelor ce le-au produs, alături de recuperarea daunelor.
Monitorizarea substanţelor periculoase şi prioritare / prioritar periculoase se desfăşoară în
conformitate cu prevederile H.G.118/2002, actualizat şi completat cu H.G. 351/2005, ce
aprobă „Regulamentul privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe
prioritare / prioritar periculoase”.
Pentru depăşirea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în receptori naturali se
aplică H.G. nr. 188/2002, modificat şi completat cu H.G. nr. 352/2005 – care stabileşte
limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate.
  4.6. Apa potabilă

   Accesul la apa potabilă este esenţial pentru sănătate, este un drept fundamental al
omului şi o componentă activă a politicilor de protejare a sănătăţii.
   Importanţa apei, a asanării şi a igienei pentru sănătate şi dezvoltare a fost reflectată în
documentele mai multor întâlniri şi forumuri internaţionale. Acestea au inclus conferinţe
orientate spre sănătate, precum Conferinţa Internaţională cu tema Profilaxia primară de la
Alma-Ata, Conferinţa cu tema „Apa pe plan mondial” de la Mar del Plata, Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite care a declarat perioada 2005-2015 ca Decada Internaţională de Acţiune
„Apă pentru Viaţă”.
   Apa este esenţială pentru susţinerea vieţii, iar alimentarea cu apă potabilă trebuie să
fie disponibilă pentru toţi. A îmbunătăţi accesul la apă potabilă înseamnă a obţine efecte
tangibile pentru sănătate. Apa potabilă, aşa cum este definită de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, este apa care consumată de-a lungul întregii vieţi nu produce niciun risc
semnificativ pentru sănătate. Grupele cu cel mai mare risc la bolile transmise prin
intermediul apei sunt reprezentate de nou-nascuţi şi copii, persoanele imunodeprimate,
persoanele care trăiesc în condiţii insalubre şi persoanele vârstnice.
   O abordare holistică a evaluării şi managementul riscului privind apa potabilă va creşte
încrederea consumatorilor în siguranţa apei distribuite. Această abordare necesită o
evaluare sistematică a riscurilor de-a lungul întregului sistem de aprovizionare cu apă - de la
captarea sursei de apă până la consumatorul final, precum şi identificarea modalităţilor prin
care aceste riscuri pot fi gestionate, inclusiv a metodelor prin care se asigură funcţionarea
efectivă a măsurilor de control. De asemenea, trebuie să cuprindă strategiile care se ocupă
de managementul zilnic al calităţii apei, inclusiv al defecţiunilor apărute.

                       122
   Marea majoritate a problemelor de sănătate legate de consumul de apă sunt rezultatul
contaminării microbiologice. Totuşi, un număr apreciabil de cazuri de îmbolnăviri se
datorează şi contaminării chimice a apei de băut.
   Garantarea siguranţei alimentării cu apă potabilă se bazează pe utilizarea mai multor
bariere, de la captarea surselor de apă până la consumator, necesare prevenirii contaminării
apei sau reducerii contaminării până la un nivel care să nu afecteze sănătatea.
   În termeni generali, cele mai mari riscuri microbiene sunt asociate ingestiei de apă
contaminate cu materii fecale de origine umană sau animală. Acestea pot fi sursă de
germeni patogeni, virusuri, protozoare şi helminţi. Calitatea microbiologică a apei variază
adeseori rapid şi pe arii întinse. Un vârf de concentraţie de germeni patogeni chiar pe o
perioadă scurtă de timp creşte riscul considerabil de apariţia a epidemiilor hidrice. Mai mult,
până când contaminarea microbiană să fie detectată, deja mulţi oameni au fost expuşi apei
contaminate. Din aceste motive, pentru asigurarea calităţii microbiologice a apei,
conformarea nu trebuie testată numai în punctele finale, ci pe întreg sistemul de distribuţie a
apei potabile.
   Există trei componente în planificarea siguranţei apei de băut:
  - Managementul siguranţei din punct de vedere microbian a apei potabile, care necesită o
evaluare sistemică a pericolelor potenţiale
  - Identificarea măsurilor de control necesare reducerii ori eliminării pericolelor şi
monitorizarea operaţională pentru a se asigura faptul că barierele din interiorul sistemului
funcţionează eficient
  - Dezvoltarea planurilor de gestionare a acţiunilor aplicate atât în condiţii normale de
funcţionare, cât şi în situaţii de avarie în sistemul de distribuţie a apei.
   Complementar germenilor patogeni de origine fecală, există şi alte pericole microbiene
importante pentru sănătatea publică, cum ar fi de exemplu Dracunculus medinensis,
Cyanobacterium şi Legionella. Etapele infecţioase din dezvoltarea multor helminţi, cum ar fi
geohelminţii şi teniile, pot fi transmise la om prin intermediul apei de băut. O singură larvă
sau un singur ou de parazit este suficient pentru declanşarea bolii, de aceea aceştia trebuie
să fie absenţi din apa de băut.
   Dezinfecţia este de o importanţă covârşitoare în potabilizarea apei. Distrugerea
germenilor patogeni este esenţială, iar agentul chimic cel mai des utilizat este clorul.
Dezinfecţia este o barieră eficace pentru mulţi germeni patogeni, făcând parte din tratarea
atât a apelor de suprafaţă, cât şi a celor de profunzime. Dezinfecţia reziduală este utilizată
pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor în interiorul sistemului de distribuţie a apei.
Însă, dezinfecţia cu clor este nesatisfăcătoare pentru Cryptosporidium, unele virusuri sau
germeni patogeni înglobaţi în particulele aflate în suspensie. Utilizarea dezinfectanţilor
chimici la tratarea apei atrage după sine formarea de produşi secundari. Cu toate acestea,
riscurile pentru sănătate provocate de aceşti derivaţi secundari sunt cu mult mai reduse în
comparaţie cu riscurile asociate unei dezinfecţii insuficiente.
   Preocupările pentru sănătate asociate cu constituenţii chimici ai apei de băut se
datorează capacităţii anumitor substanţe chimice de a provoca efecte adverse pe sănătate
după lungi perioade de expunere. Puţine substanţe chimice pot conduce la afectarea stării
de sănătate după o singură expunere. Mai mult, experienţa arată că în majoritatea
incidentelor de contaminare chimică accidentală masivă, apa devine improprie consumului
prin gustul, mirosul şi aspectul inacceptabil. De aceea, este mai eficientă concentrarea de
resurse pentru acţiuni de remediere prin găsirea şi eliminarea sursei de contaminare, decât
instalarea unui proces costisitor de tratare suplimentară de eliminare a acelei substanţe
chimice. Expunerea la concentraţii mari de fluor poate conduce la pătarea dinţilor, iar în
cazurile severe la deformări osoase. În mod similar, arsenicul poate apărea în mod natural în
apă, iar expunerea la arsenic poate duce la creşterea semnificativă a cancerului şi leziunilor
dermatologice. Prezenţa nitraţilor şi a nitriţilor în apă a fost asociată cu methemoglobinemia,
în special la sugari. Există câteva substanţe chimice care pătrunse în organism odată cu apa
au un efect de prevenire a îmbolnăvirilor. Un exemplu este efectul fluorului din apa de băut
în combaterea apariţiei cariei dentare.
                         123
   Apa potabilă trebuie să nu aibă gust şi miros inacceptabile pentru majoritatea
consumatorilor. La aprecierea calităţii apei de băut, consumatorii se bazează în principal pe
propriile simţuri. Constituenţii fizici, chimici şi microbiologici din apă pot modifica aspectul,
mirosul şi gustul apei, iar consumatorul va evalua calitatea şi acceptabilitatea apei pe baza
acestor criterii. Apariţia unor modificări de aspect, gust sau miros a apei din sistemul de
aprovizionare poate semnaliza modificări ale sursei de apă brută ori deficienţe ale proceselor
de tratare, schimbări care trebuie investigate imediat.

    "Apă curată pentru o lume sănătoasă" - tema Zilei Mondiale a Apei din acest an,
conform căreia se consideră că accesul la apă de băut sigură este un drept al omului, este o
cerinţă primară pentru dezvoltare şi civilizaţie, un element esenţial pentru asigurarea
sănătăţii publice şi a calităţii vieţii' La nivel mondial s-a stabilit obiectivul de dezvoltare în
domeniul apei, cunoscut sub denumirea "ţinta mileniului" şi anume: "până în anul 2015 va
scădea la jumătate populaţia care trăieşte într-o sărăcie extremă, suferă de foame şi nu are
acces la, sau nu îşi permite o sursă de apă sigură". Alături de acest obiectiv legat de
accesibilitatea, a fost menţinută prioritatea managementului integrat al apei, aceea de a
delega decizia la nivelul "comunităţilor locale" care vor stabili gradul de acces la apă potabilă
sigură, condiţiile de igienă şi tipurile de activităţi economice consumatoare de apă pe care
comunitatea le poate susţine.
    În ţara noastră, din 1952 până în 2002, calitatea apei potabile a fost reglementată prin
Standarde, iar condiţiile de aprovizionare cu apă, prin Norme de igienă. Cea mai importantă
schimbare legislativă în domeniul apei potabile o reprezintă Legea 458/2002 (M.O.nr.
522/29.07.2002) completată cu legea 311/ 2004 care reprezintă transpunerea Directivei
98/83/CE Calitatea apei destinate consumului uman. Legea reglemenlează calitatea apei
potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de
contaminare a acesteia, prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.
    Începând cu anul 2000, pentru o perioadă de 25 ani, Apa Nova Bucureşti este
concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul
Bucureşti. Obiectul său principal de activitate este gestiunea resurselor de apă, tratarea şi
distribuirea apei către populaţie, precum şi evacuarea apelor uzate.
    Date generale:
 - Populaţia municipiului Bucureşti: 2.064.474 de locuitori (în anul 2006)
 - Nr. populaţie racordată la sistemul de aprovizionare cu apă: 1.683.265 de locuitori
 - Procentul de populaţie care beneficiază de serviciile Apa Nova: 81%
 - Volum total de apă distribuită (anul 2007): 156.348.294 m3
 - Surse de apă captate:
    > Râul Dâmboviţa, prin staţia Arcuda
    > Râul Argeş, prin staţiile Roşu şi Crivina
    Probele de apă recoltate la staţiile Roşu şi Arcuda şi la punctele fixe ale reţelei oraşului
au demonstrat potabilitatea apei distribuite populaţiei de către SC Apa Nova SA.
    Supravegherea sanitară şi monitorizarea calităţii apei de băut se realizează în
conformitate cu prevederile stabilite de Legea apei potabile 458/2002, 311/2004 şi HGR
974/2004.
    Un procent de 81% din totalul locuitorilor Capitalei sunt racordaţi la sistemul public de
alimentare cu apă potabilă, administrat de SC APA NOVA BUCUREŞTI SA. Calitatea
acesteia este monitorizată continuu, prin recoltări efectuate de la staţiile de tratare şi
punctele fixe din reţeaua de distribuţie.
    De la staţiile de tratare Arcuda şi Roşu s-au prelevat 414 probe de apă care au
corespuns normelor în vigoare.
                        124
Tabelul 4.6.1
Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate de la nivelul staţiilor de tratare

                   Necorespunzătoare    Necorespunzătoare
    Anul  Nr. probe recoltate
                   chimic (%)        bacteriologic (%)
    2004  167          0            0
    2005 407           0             0
    2006 417           0             0
    2007 393           0             0
    2008 300           0             0
    2009 414           0             0
Sursa: Raportul de Activitate DSP Bucureşti în Anul 2009

   Clorul rezidual liber (CRL) pentru 271 de probe (65,46%) a avut valori peste 0,5 mg/l,
ceea ce constituie o măsură de siguranţă pentru asigurarea calităţii bacteriologice a apei în
întreaga reţea de distribuţie.


   Tabelul 4.6.2 Procentajul privind CRL în apa recoltată de la nivelul staţiilor de tratare

                    CRL absent CRL > 0,50 mg/l
            Anul
                    (%)    (%)
            2004      0     73,05
            2005      0      95,33
            2006      0,24     79,62
            2007      0      43,26
            2008      0      40,33
            2009     0       65,46
Sursa: Raportul de Activitate DSP Bucureşti în Anul 2009

   Calitatea apei din reţeaua de distribuţie a fost supravegheată prin recoltări zilnice
efectuate în cele 50 de puncte fixe stabilite de comun acord cu reprezentanţii SC APA NOVA
BUCUREŞTI SA, fiind prelevate 2555 probe de apă.

 Tabelul 4.6.3 Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate din punctele fixe
                   Necorespunzătoare chimic Necorespunzătoare
  Anul   Nr.probe recoltate
                   (%)             bacteriologic (%)
  2001   3357          1,04            1,64
  2002   3263          1,29            0,34
  2003   3474          0,029            0,17
  2004   1862          0,05            0,11
  2005   2975          0              0
  2006   2866          0              0
  2007   2950          0,17            0
  2008   3082          0              0,65
  2009   2555          0              0
Sursa: Raportul de Activitate DSP Bucureşti în Anul 2009
                      125
    Un număr de 14 probe – 0,55% au fost necorespunzătoare datorită absenţei clorului
liber rezidual. Nicio probă de apă nu a înregistrat depăşirea pragului admis de 0,5 mg/l de
clor rezidual liber.

Tabelul 4.6.4- Procentajul privind CRL în apa recoltată din punctele fixe
            CRL absent               CRL > 0,50 mg/l
        Anul
            (%)                  (%)
        2001  0,059                 20,49
        2002  0,06                  14,65
        2003  0,06                  35,03
        2004  0                   24,81
        2005  1,07                  5,88
        2006  0,91                  0,17
        2007  1,02                  0
        2008  0,16                  0
        2009  0,55                  0
Sursa: Raportul de Activitate DSP Bucureşti în Anul 2009


   Localităţile din cadrul jud. Ilfov se află în programul de dezvoltare a sistemelor
centralizate de alimentare cu apă, întrucât acestea sunt departe de a satisface nevoile reale
ale populaţiei. Doar oraşele Buftea, Bragadiru, Chitila, Măgurele, Pantelimon, Popeşti-
Leordeni şi Voluntari – în b.h. Argeş, iar în b.h. Ialomiţa - Snagov şi Baloteşti au un grad mai
ridicat de satisfacere în alimentarea cu apă prin reţele de distribuţie a apei potabile a unui
număr mai mare de locuitori. Sursa de alimentare este în toate situaţiile din subteran şi
localităţile menţionate au gospodării de apă subordonate Primăriilor localităţilor.
      În cadrul monitorizării de audit a calităţii apei potabile, Autoritatea de Sănătate
Publică Ilfov a prelevat în cursul anului 2009 probe de apă din localităţi aprovizionate cu apa
în sistem centralizat.

Rezultatele monitorizării (cu privire la neconformităţi) sunt cuprinse in tabelul de mai jos :
Tabel 4.6.5.
Rezultatele monitorizării (cu privire la neconformităţi)
 localitatea    parametrul - nr. analize neconforme                nr.
          amoniu nitriţi    bacterii  E. coli  nr.    nr. colonii probe
                     coliform       colonii la 37ºC
                     e          la 22ºC
 1 Decembrie +
          3           4          1     1       4
 Copăceni
 Daraşti      5                                 4
 Ştefăneştii de
          1                                 3
 Jos
 Afumaţi           1     1               1       3
 Găneasa           1                2     2       10
 Brăneşti     1           1               1       3
 Pantelimon    1                                 3
 Voluntari   -
                     4     4          3       18
 Pipera
 Mogoşoaia                2                      6
 Chitila                                1       3
 Ghermăneşti               2               1       2
                         126
  Otopeni      1         1      1     1     1       4
  Baloteşti              1                1       2
  Periş                2           2     1       3
  Bragadiru     3                         1       3
  Cornetu      3                         1       3
  Popeşti    -
           3                    1            3
  Leordeni
  TOTAL       21    2    18     5     7     15      75


Microcentrale
    În anul 2009, din instalaţiile proprii de alimentare cu apă (microcentrale – în general
având surse de profunzime şi care aparţin unor unităţi industriale/societăţi comerciale) s-au
recoltat 142 de probe. Din totalul acestora, un număr de 57 probe (40,14%) au fost
necorespunzatoare organoleptic/fizico-chimic/microbiologic. În situaţiile depistate s-au făcut
recomandări pentru conformarea indicatorilor necorespunzători, de exemplu măsuri de
spălare şi dezinfecţie a instalaţiilor de apă şi/sau suplimentarea cu sisteme speciale de
filtrare a apei.

Fântâni (surse individuale)
   De la nivelul fântânilor individuale aflate în zonele capitalei neracordate la reţeaua de
apă potabilă a oraşului s-au recoltat 71 probe de apă. Din analizele efectuate s-a constatat
că 64 probe (88,73%) au fost necorespunzătoare, ceea ce dovedeşte că sursele individuale
de apă sunt improprii. Din rezultatele de laborator obţinute se poate evidenţia un număr
mare de probe necorespunzătoare la indicatorul nitraţi ( 60 probe de apă analizate, 41 au
prezentat valori peste limita de 50 mg/l şi deasemeni peste 50% din probe au prezentat
indicatorii bacteriologici cu valori peste limita admisă. Pentru puţurile şi fântânile cu apă
necorespunzătoare s-a recomandat dezinfecţia cu substanţe clorigene şi folosirea de filtre
speciale sau filtre pe bază de schimbători de ioni, precum şi evitarea folosirii apei respective
pentru prepararea laptelui praf la sugarii de 0-1 an.


  4.7. Apa de îmbăiere

  Apele de îmbăiere sunt reglementate prin HG 459 din 16.05.2002 şi fac obiectul activităţii
Direcţiei de Sănătate Publică. Normele de calitate prezentate în această Hotărâre de
Guvern reglementează cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa din
zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu excepţia apei folosite în scopuri terapeutice
şi a apei din piscine sau bazine de înot. Toate zonele de îmbăiere stabilite, special echipate
în acest scop, trebuie să fie autorizate de către Ministerul Sănătăţii. Pe teritoriul regiunii
Bucureşti Ilfov nu există zone de îmbăiere autorizate.
Pe malul lacurilor din salba râului Colentina sunt amenajate zone de agrement ce dispun în
majoritatea cazurilor de autorizaţii sanitare de funcţionare emise pentru activităţi de cazare,
alimentaţie publică sau activităţi sportive şi de agrement, niciuna din ele nefiind însă
autorizată ca ,,ştrand" cu funcţiunea de îmbăiere, deoarece probele de apă recoltate din râul
Colentina nu s-au încadrat în parametrii prevăzuţi de HGR 459/2002.
În anul 2009 s-a continuat recoltarea de probe de apă din cele 8 puncte aflate la nivelul celor
mai reprezentative baze de agrement şi anume:
- Complexul de Agrement Griviţa II (sectorul 1);
- Complexul Băneasa SC PALACE SRL – sectorul 1 );
- Complexul de Agrement APA NOVA BUCUREŞTI din strada Ţărmului nr.9 sector 1;
- Complexul Floreasca fost ( UGSR) din strada Ţărmului nr.7, sector1 ;
- Complexul Sportiv RADET din Calea Floreasca nr. 1, sector1 ;
                        127
- Complexul Sportiv KEOKE din Intrarea Chefalul nr.1-3, sector2 ;
- Baza Sportivă "Cutezătorii" din Intrarea Chefalul nr.2,s ector2 ;
- Complexul Sportiv Studenţesc "Tei" (Strandul Lacul Tei) din str.Olteţului nr.2, sector 2
Toate cele 24 probe de apă recoltate nu au corespuns normelor în vigoare d.p.d.v. fizico-
chimic şi/sau bacteriologic, majoritatea fiind de culoare galben-verzuie şi având valori
crescute peste norme la 2 dintre indicatorii chimici (CBO5, suspensii totale), iar încărcătura
bacteriană fiind peste valorile admise.
Deoarece recoltarile efectuate au prezentat depăşiri importante ale parametrilor chimici
şi/sau bacteriologici în toate probele recoltate, s-a impus menţinerea interdicţiei de îmbăiere
în apa râului Colentina, aspect adus la cunoştinţa deţinătorilor de baze de agrement, pentru
afişarea de panouri cu inscripţia „Scăldatul interzis. Pericol de îmbolnăvire! ", conform
prevederilor HGR nr.88/2004. Rezultatele analizelor au fost comunicate ca şi în anii
precedenţi Prefecturii Capitalei, Administraţiei Naţionale Apele Române şi Administraţiei
Lacuri, Parcuri şi Agrement din cadrul PMB.


  4.8. Apele uzate
   4.8.1. Structura apelor uzate evacuate în anul 2009

   A.N. „APELE ROMANE”, prin SGA Ilfov-Bucureşti, monitorizează atât apele uzate
evacuate în prezent de S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. fără o epurare prealabilă, direct în
râul Dâmboviţa, în aval de Capitală în dreptul comunei Glina şi a altor unităţi ce evacueză la
suprafaţă prin staţii de epurare.
Pe teritoriul Regiunii Bucureşti Ilfov - sunt monitorizate 44 surse de poluare, cu evacuare
directă în apele de suprafaţă - conform tabelului 4.8.1.1.
Din cele 44 surse de poluare, monitorizate, 31 sunt în b.h. Argeş, şi 13 în b.h. Ialomiţa. Tabelul 4.8.1.1.
 Lista surselor de poluare cu evacuare directă în apele de suprafaţă
 B.H. ARGEŞ
Nr Sursa de poluare         Curs de apă Staţia de epurare Tipul apelor uzate
crt monitorizată           receptor    existentă
0   1               2       3        4
1   U.M. 01295 - Clinceni     Sabar     M+B       Ape     uzate
                                   menajere
2   Gospodăria    de   Apă Sabar      M+B       Ape     uzate
   Bragadiru                           menajere
3   S.C. Visto Primex SRL     Sabar     M+B       Ape     uzate
                                   menajere
4   Primăria Cornetu        Sabar     -        Ape     uzate
                                   menajere
5   S.C.Arteca Jilava S.A.     Sabar     M+B       Ape     uzate
                                   menajere
6   I.C.L.D.F. Vidra        Sabar     M+B       Ape     uzate
                                   menajere
7   S.C. FNC Sabarul S.R.L.    Sabar     M+B       Ape     uzate
                                   menajere
8   S.C. Romsad 2001 Prodcom Sabar        M+B       Ape     uzate
   S.R.L.                             menajere    si
                                   tehnologice
                       128
Nr  Sursa de poluare         Curs de apă Staţia de    epurare Tipul apelor uzate
crt  monitorizată           receptor  existentă
9   S.C. Apa Nova SA         Ciorogarla M             Ape     uzate
   Staţia de tratare apă - Arcuda                     tehnologice
10  I.F.I.N. Horia Hulubei      Ciorogarla   M+B          Ape     uzate
                                       menajere
11  S.C. Vital Gaz Măgurele S.A.   Ciorogarla   M+B          Ape uzate urbane
12  S.C. Apa Nova S.A.        Arges      M+B          Ape     uzate
   Staţia de tratare apă - Crivina                     tehnologice
13  S.C. Avicola Crevedia S.A.   Crevedia-  M+B             Ape     uzate
                   iaz piscicol               menajere    si
                   VII                   tehnologice
14  SC Iridex Group     Export V. Boanca  M              Ape     uzate
   Import SRL                               tehnologice
15  Staţia Pompare 2 A.N.I.F.     Dâmboviţa    -           Ape din drenaj
16  S.C. Apa Nova S.A. - Glina    Dâmboviţa    M+B in   curs  de Ape uzate urbane
                            realizare
17  S.C. Apa Nova S.A.        Dâmboviţa    M           Ape      uzate
   Staţia de tratare apă - Roşu                      tehnologice
18  S.C. Chiajna S.A.         Dâmboviţa    M           Ape      uzate
                                       menajere
19  Lacul Morii - Staţie de      Dâmboviţa    M+B          Ape      uzate
   epurare                                 menajere
20  Spital de Psihiatrie       Dâmboviţa    -           Ape      uzate
   “Eftimie    Diamandescu”-                      menajere
   Bălăceanca
21  Aeroportul Internaţional     Pasărea     M           Ape uzate
   „Henri Coandă” Bucureşti
22  I.N.G.G. “Ana Aslan”       Pasărea     M+B          Ape      uzate
                                       menajere
23  U.M. 01961- Otopeni        Pasărea     M+B          Ape      uzate
                                       menajere
24  S.C. Ifantis România S.A.     Pasărea     M+B          Ape      uzate
                                       tehnologice    si
                                       menajere
25  S.C. Veolia Apă     Servicii Pasărea     M+B in   curs  de Ape      uzate
   S.R.L.                      realizare       menajere
26  Primaria Brăneşti         Pasărea     M+B          Ape      uzate
                    Ac Brăneşti              menajere
                    III
27  S.C.Nusco Imobiliară S.R.L.    Valea    -             Ape pluviale
                    Saulei
28  S.C.Motoc Nil S.R.L.       Valea    -             Ape racire
                    Mangului
29  S.C. Colina Motors S.R.L.     V. Câlnău  M+B            Ape     uzate
                                       tehnologice,
                                       menajere    si
                                       pluviale
30  TRD Tnuva Dairies S.R.L.     Câlnău     M+B          Ape     uzate
                                       tehnologice   si
                                       menajere
31  Institutul Teologic Adventist   Cernica     M+B          Ape     uzate
                                       menajere
                         129
 B.H. Ialomiţa
Nr Sursa de poluare        Curs de apă   Staţia de   epurare Tipul apelor uzate
crt monitorizată          receptor    existentă
0  1               2        3            4
1  Consiliul Local Baloteşti   Ac Căciulaţi  M+B           Ape      uzate
                  Cociovalişte              menajere
                  a
2  Asociaţia       Complex Cociovalişte  M+B           Ape      uzate
   Rezidenţial Baloteşti     a                    menajere
3  U.M. 01802          Ac Căciulaţi  M+B           Ape      uzate
                  –                    menajere
                  Cociovalişte
                  a
4  Spitalul de Urgenţă „Dr. Cociovalişte     M+B           Ape      uzate
   Agripa Ionescu”        a                    menajere
5  S.C. Prod Service A.C.T. Ialomiţa       M+B           Ape      uzate
   Snagov S.R.L.                             menajere
6  Nic Prod Trans 97 S.R.L.   Ialomita    M+B           Ape      uzate
                                      tehnologice   si
                                      menajere
7  U.M. 0490           Snagov     M+B           Ape      uzate
                                      menajere
8  Complex Naţional Sportiv Snagov        M+B           Ape      uzate
   Snagov S.R.L.                             menajere
9  RAPPS Palat Snagov    Snagov        M+B           Ape      uzate
                                      menajere
10  S.C. Castel Film S.R.L.    L. Snagov   M+B           Ape      uzate
                                      menajere
11  Complex Olimpic Sydney Snagov         M+B           Ape      uzate
   2000                                 menajere
12  S.N.R.- Staţia Tâncăbeşti L. Snagov      M+B           Ape      uzate
                                      menajere
13  Asociaţia     Complexul V.        M+B           Ape      uzate
   Rezidenţial Corbeanca    Mocanului                 menajere

  În colectorul casetat al râului Dâmboviţa evacuează apele uzate 12 agenţi economici,
reglementaţi din punctul de vedere al gospodăririi apelor, monitorizaţi şi cu care SGA Ilfov-
Bucureşti are încheiate contracte de exploatare - utilizare a resursei de apă. Aceste unităţi
sunt: Sema Parc SA, Sucursala Electrocentrale Bucureşti – CET SUD, Protan SA – Filiala
Glina, Bere Băuturi Bucureşti, Danubiana SA, Glina SA, Vâscofil SA, ANRS – UT350, GIP
Instal SA, Ecorec SA, Vital Gaz SA, Autovit SRL şi Grec Rom Business SRL.

    Din cele 12 surse poluare, la nivelul Municipiului Bucureşti, cu evacuare în colectorul
casetat, în 2009 erau:
 1 – fără autorizaţie
 5 – autorizaţii expirate
 6 – autorizaţii în termen, din care 2 autorizate IPPC (S.C. PROTAN – Sucursala Popeşti-
Leordeni, S.C. ELECTROCENTRALE Bucureşti S.A. - Sucursala Bucureşti - CET SUD).
În anul 2009, situaţia reglementării surselor de poluare, aflate pe teritoriul Judeţului Ilfov
(care evacuează ape uzate direct în ape de suprafaţă) a fost următoarea:
- 26 - autorizate, din care 2 autorizate IPPC (S.C. Avicola Crevedia S.A., S.C. Iridex Group
Export Import S.R.L.).
 - 3 - în curs de autorizare
                        130
 - 5 - autorizaţii expirate
 - 10 - fără autorizaţii

 Totodată SGA Ilfov-Bucureşti monitorizează şi 7 agenţi economici care evacuează apele
 uzate şi pluviale, în ape de suprafaţă prin intermediul canalelor de desecare (conform tabel
 alăturat nr. 4.8.1.2.), ce se află pe teritoriul Judeţului Ilfov.

 Tabelul 4.8.1.2.
 Lista surselor de poluare cu evacuare directă în canale de desecare
Nr. Sursa de poluare     Curs de apă receptor Staţia     de  Tipul apelor uzate
crt. monitorizată                  epurare
                           existentă
0   1           2            3         4
1   S.C.Drukfarben     Ciorogârla prin canal M+B         Ape uzate menajere,
   România S.R.L.     desecare                  pluviale
2   S.C. Comtel Focus Pasărea prin canal M+B             Ape uzate menajere
   S.A.          desecare
3   S.C. Pro Hotels Pasărea prin canal M+B              Ape uzate menajere
   S.R.L.         desecare
4   S.C. Biotehnos S.A. Pasărea prin canal M+B            Ape uzate menajere,
               desecare                  tehnologice, pluviale
5   S.C.      Atlas Pasărea prin canal M+B           Ape uzate, menajere,
   Corporation S.R.L   desecare                  tehnologice, pluviale
6   S.C. Expo Market Pasărea prin canal M+B              Ape uzate menajere
   Doraly S.R.L.     desecare
7   S.C. Ocean Fish Pasărea prin canal M+B              Ape uzate menajere,
   S.R.L.         desecare                  tehnologice, pluviale

 În afară de sursele de poluare cu evacuare directă în ape de suprafaţă şi de agenţii
 economici care evacuează în canale de desecare, SGA Ilfov-Bucureşti mai monitorizează şi
 evacuările aferente canalului colector casetat care traversează Municipiul Bucureşti, se află
 în administrarea A.N. APELE ROMANE”, şi colectează apele uzate şi pluviale direct din 12
 canale colectoare principale şi 11 canale colectoare secundare din tot oraşul şi parţial din
 judeţul Ilfov, canale ce aparţin S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.

 În anul 2009 s-au evacuat 377,705 mil.mc ape uzate (fără restituţii piscicole, ape de răcire şi
 pluviale ), din care:
 - 2,246 mil.mc – ape uzate menajere, reprezentând 0,5% din volumul total de ape
   uzate;
 - 16,596 mil.mc – ape uzate tehnologice, reprezentând 4,4% din volumul total de ape
   uzate;
 0,305 mil.mc – ape uzate tehnologice şi menajere, reprezentând 0,1% din volumul
   total de ape uzate;
 358,558 mi.mc – ape uzate orăşeneşti, reprezentând 95% din volumul total de ape
 uzate.


    4.8.2. Substanţe poluante şi indicatori de poluare în apele uzate

 Analizele efectuate au pus în evidenţă depăşirea valorilor normate (reglementate sau
 impuse de normativele tehnice specifice) pentru indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, azot total,
 amoniu, fosfor total, substanţe extractibile, detergenţi şi de asemenea o mare încărcare
 bacteriană, la majoritatea surselor de poluare.
                        131
 În tabelul alăturat nr. 4.8.2.1 sunt prezentate sursele majore de poluare şi categoriile
 principale de poluanţi.

 Tabelul nr. 4.8.2.1 Substanţe poluante şi indicatori de poluare în apele uzate evacuate.
 Substanţe poluante şi indicatori de poluare în apele uzate
 B.H. Argeş
                            Indicatori care au depăşit Penalităţi
Nr. Tipul     apelor Indicatori monitorizaţi    valorile normate        aplicate în
crt. uzate                                      2009
   monitorizate
0  1          2               3               4
                                           -   Consiliul
             pH, MTS, Reziduu fix,     MTS, CBO5, CCOCr,       Local
1  Ape      uzate CBO5, CCOCr,          N t, P t, Detergenţi,     Brăneşti,
   menajere       N t, P t, Detergenţi,     Substanţe    extractibile,
             Substanţe extractibile,    Sulfuri   şi  Hidrogen -     Consiliul
             Sulfuri   şi  Hidrogen sulfurat             Local Cornetu,
             sulfurat
                                           - S.C.Chiajna
                                           S.A.
             In funcţie de profilul de
             activitate:                         -      S.C.
2  Ape      uzate pH, MTS, Reziduu fix,     MTS, CBO5, CCOCr,       ARTECA
   tehnologice     CBO5, CCOCr,         N t, P t, Detergenţi,     Jilava S.A.,
             N t şi/sau compuşi ai Substanţe extractibile,
             azotului, P t, Detergenţi,                 -      S.C.
             Substanţe extractibile,                   AVICOLA S.A.
             Sulfuri   şi  Hidrogen                 Crevedia,
             sulfurat, produs petrolier,
             cloruri, sulfaţi, cianuri,                 - S.C. IRIDEX
             fenoli, metale şi metale                  GROUP
             grele, SP/SPP                        IMPORT
                                           EXPORT srl
             pH, MTS, Reziduu fix,                    - S.C. APA
             CBO5, CCOCr,                        NOVA BUC.
             N t, P t, Detergenţi,                    S.A.
3  Ape      uzate Substanţe extractibile,
   urbane        Sulfuri   şi  Hidrogen                 -      S.H.
             sulfurat,                          Dâmbovţiţa
             la care se pot adăuga în                   Lacul Morii
             funcţie de activităţile
             agenţilor economici:
             produs petrolier, cloruri,
             sulfaţi, cianuri, fenoli,
             metale şi metale grele,
             SP/SPP
   Ape pluviale, de In funcţie de profilul de                    - S.C. NUSCO
4  răcire    şi/sau activitate:                         IMOBILIARA
   „convenţional    pH, MTS, Reziduu fix,                    S.A:
   curate”       CBO5, CCOCr,                        - MOTOC NIL
             produs petrolier                      SA
 B.H. Ialomiţa
Nr Tipul     apelor Indicatori monitorizaţi    Indicatori care au depăşit Penalităţi
                         132
crt   uzate                      valorile normate       aplicate   în
    monitorizate                   (reglementate     sau 2009
                             impuse de normativele
                             tehnice specifice)
0    1         2               3               4
                                            -   Consiliul
              pH, MTS, Reziduu fix,     MTS, CBO5, CCOCr,       Local
1    Ape     uzate CBO5, CCOCr,         N t, P t, Detergenţi,     Baloteşti,
    menajere      N t, P t, Detergenţi,     Substanţe    extractibile,
              Substanţe    extractibile, Sulfuri   şi  Hidrogen -    Complex
              Sulfuri   şi  Hidrogen sulfurat             Sportiv
              sulfurat                          Naţional
                                            Snagov,

                                            -   COSR
                                            Sydney 2000

  Colectorul Casetat al râului DÂMBOVIŢA
                             Indicatori care au depăşit  Penalităţi
Nr.   Tipul   apelor Indicatori monitorizaţi     valorile normate       aplicate în
crt.  uzate                       (reglementate     sau  2009
    monitorizate                   impuse de normativele
                             tehnice specifice)
0    1         2                3              4
             In funcţie de profilul de                  -     S.C.
1    Ape     uzate activitate:                         VITALGAZ
    tehnologice,   pH, MTS, Reziduu fix,    MTS, CBO5, CCOCr,        S.A.     -
    menajere    si CBO5, CCOCr,        N t, P t,            Sucursala
    pluviale     N t şi P t, Detergenţi,   Substanţe extractibile      Popeşti
             Subst. extractibile,                     Leordeni
             Sulfuri   şi  Hidrogen                  -    S.C.
             sulfurat, produs petrolier,                 VÎSCOFIL
             cloruri, sulfaţi, cianuri,                  S.A.
             fenoli, metale şi metale                   -     S.C.
             grele, SP/SPP, etc                      PROTAN S.A.
                                            –  Sucursala
                                            Popeşti-
                                            Leordeni
      4.8.3. Reţele de canalizare

      În Judeţul Ilfov numai o parte din localităţi dispun de sisteme centralizate de
  canalizare, în prezent, depunându-se eforturi pentru a obţine finanţare externă în vederea
  extinderii reţelelor de canalizare pentru toate localităţile judeţului, in perioade de tranziţie,
  anii 2012-2016.
  O parte dintre localităţile limitrofe Municipiului Bucureşti (Pantelimon, Voluntari, Dobroieşti,
  Chiajna, Chitila, Popeşti-Leordeni, Buftea, Mogoşoaia) descarcă apele uzate în reţeaua de
  canalizare a Capitalei, care este realizată in sistem unitar, asigurând colectarea şi evacuarea
  apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale, în canalul colector casetat de sub albia
  amenajată a râului Dâmboviţa.
                          133
    Reţeaua de canalizare de pe teritoriul Municipiului Bucureşti se află în administrarea
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI SA, iar canalul colector casetat se află în administrarea A.N.
„APELE ROMÂNE”.
    În canalul colector casetat, menţionat mai sus, evacuează direct 12 canale colectoare
principale şi 11 canale colectoare secundare ce adună apele uzate şi pluviale din tot oraşul
şi parţial din judeţul Ilfov. În prezent, toate apele uzate din Bucureşti sunt evacuate fără o
epurare prealabilă direct în râul Dâmboviţa, în aval de Capitală, în dreptul comunei Glina.
Sistemul de canalizare funcţionează eficient dacă precipitaţiile nu depăşesc un prag max. de
30 l/mp, fără a mai lua în calcul şi aportul suplimentar adus de localităţile din vecinătatea
Capitalei: Pantelimon, Voluntari, Dobroieşti, Chiajna, Chitila, Popeşti – Leordeni, iar recent,
de la jumătatea anului 2008 şi Colectorul Buftea-Mogoşoaia-Bucureşti.
    Debitele apelor uzate colectate şi evacuate din Capitală variază în 24 de ore de la 15
mc/s până la 22.5 mc/s (în situaţia fără precipitaţii), iar în caz de precipitaţii până la max 160
mc/s. Având în vedere dezvoltarea în perspectivă a oraşului şi localităţilor din jud. Ilfov, se
impune o analiză prin care să se stabilească strategia de dezvoltare şi modernizare a
sistemului de canalizare pe termen lung.
    Pe teritoriul Judeţului Ilfov, în b.h. Argeş, localităţile cu reţele de canalizare realizate
parţial sunt: Buftea, Chitila, Mogoşoaia, Otopeni, Voluntari, Afumaţi, Pantelimon, Popeşti-
Leordeni, Bragadiru, Brăneşti, Măgurele, Jilava, Cornetu, 1 Decembrie, Chiajna.
    În b.h. Ialomiţa dispun de reţele de canalizare localităţile: Baloteşti, Snagov, iar în
Moara Vlăsiei, Corbeanca, Periş şi Ciolpani sunt realizate parţial.

   În tabelul urmator se pot găsi date generale despre lungimea toatală a reţelelor de
canalizare existente, volume de apă uzate evacuate şi număr de persoane racordate la
reţeaua de canalizare, in judetul Ilfov.

Tabel 4.8.3.1.
Lungimea reţelelor de canalizare existente, volume de apă evacuate în reţelele de
canalizare si numărul de persoane racordate la reţeaua de canalizare, din Judeţul ILFOV
               Reţea de canalizare km Staţie de epurare
                                      Necesară
     Judeţul   Ilfov Existenta  Necesara
                            Existenta      an    de
     localitatea sursa lungime    lungime
                            capacitate  staţie realizare a
  Nr. receptor     nr. (km)    (km)
                            de     epurare conformării
  Crt. Locuitori      locuitori  an    de
                            trepte   epurare tipul
     echivalenţi     echivalenţi realizare
                            mc/zi        epurării
               racordaţi  conformării
                                      mc/zi

      BUFTEA                                 Epurare
            11,8         33
   1   BAZIN ARGEŞ                   Me+B         terţiară
            11.000        2010
      28.900                                 2010

      OTOPENI                                Epurare
            20          12
   2   BAZIN ARGEŞ                   Me          terţiară
            5.000         2010
      10.400                                 2010
      POPESTI
                                         Epurare
      LEORDENI  11          26,0
   3                           0           terţiară
      BAZIN ARGEŞ 8.000         2013
                                         2013
      15.217
      AFUMATI                                Epurare
            0           42
   4   BAZIN ARGEŞ                   0           secundară
            0           2010
      6.634                                 2010

                        134
             Reţea de canalizare km Staţie de epurare
                                     Necesară
   Judeţul   Ilfov Existenta   Necesara
                           Existenta      an    de
   localitatea sursa lungime     lungime
                           capacitate  staţie realizare a
Nr. receptor     nr. (km)     (km)
                           de     epurare conformării
Crt. Locuitori      locuitori   an    de
                           trepte   epurare tipul
   echivalenţi     echivalenţi  realizare
                           mc/zi        epurării
             racordaţi   conformării
                                     mc/zi
   BERCENI                               Epurare
         0           27,0
5  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2013
   4.114                                2015
   BRAGADIRU                           Epurare
         7,1          20
6  BAZIN ARGEŞ                   NEFUNCŢIONALĂ terţiară
         2.040         2010
   8.100                             2010

   BRANESTI                            Epurare
         0,7          42
7  BAZIN ARGEŞ                   NEFUNCŢIONALĂ secundară
         2.000         2010
   9.100                             2010

   CERNICA                               Epurare
         0           23,0
8  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2010
   9.432                                2010
   CHIAJNA                               Epurare
         0           26,0
9  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2007
   8.065                                2010
   CHITILA                               Epurare
         5,8          28,0
10  BAZIN ARGEŞ                   0          terţiară
         7.080         2010
   12.706                                2010

   CIOROGARLA                              Epurare
         0           22,0
11  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2013
   4.931                                2010

   CLINCENI                               Epurare
         0           42,0
12  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2013
   4.951                                2015

   CORNETU                            Epurare
         5,8          24,0
13  BAZIN ARGEŞ                   NEFUNCTIONALA terţiară
         1.800         2010
   5.024                             2010

   DARASTI                               Epurare
         0           11,0
14  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2017
   2.941                                2015

   1 DECEMBRIE                             Epurare
         4,0          12,0
15  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         4.016         2013
   9700                                 2015


                     135
             Reţea de canalizare km Staţie de epurare
                                     Necesară
   Judeţul   Ilfov Existenta   Necesara
                           Existenta      an    de
   localitatea sursa lungime     lungime
                           capacitate  staţie realizare a
Nr. receptor     nr. (km)     (km)
                           de     epurare conformării
Crt. Locuitori      locuitori   an    de
                           trepte   epurare tipul
   echivalenţi     echivalenţi  realizare
                           mc/zi        epurării
             racordaţi   conformării
                                     mc/zi

   DOBROIESTI                              Epurare
         0           28,0
16  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2010
   6.565                                2010

   DOMNESTI                               Epurare
         0           28,0
17  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2010
   6.338                                2010
   DRAGOMIRESTI
                                     Epurare
   VALE     0          12,0
18                          0          secundară
   BAZIN ARGEŞ 0           2015
                                     2017
   4.296
   GANEASA                               Epurare
         0           31,0
19  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2015
   4.219                                2017
   GLINA                                Epurare
           0         21,0
20  BAZIN   ARGEŞ                 0          secundară
           0         2008
   7.167                                2010
   JILAVA                                Epurare
         1,5          13,0
21  BAZIN ARGEŞ                   0          terţiară
         145          2013
   11.918                                2015
   MAGURELE                               Epurare
         6,2          27,0
22  BAZIN ARGEŞ                   15,6 l/s      secundară
         2.833         2010
   9.700                                2010
   MOGOSOAIA                              Epurare
         0           32,0
23  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2010
   5.260                                2010

   PANTELIMON                              Epurare
         7,0          27,0
24  BAZIN ARGEŞ                   0          terţiară
         4.000         2010
   16.086                                2010
   STEFANESTI                              Epurare
         0           34,0
25  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2013
   4.140                                2015
   TUNARI                                Epurare
         0           30,0
26  BAZIN ARGEŞ                   0          secundară
         0           2013
   3.831                                2015


                     136
             Reţea de canalizare km Staţie de epurare
                                     Necesară
   Judeţul   Ilfov Existenta   Necesara
                           Existenta      an    de
   localitatea sursa lungime     lungime
                           capacitate  staţie realizare a
Nr. receptor     nr. (km)     (km)
                           de     epurare conformării
Crt. Locuitori      locuitori   an    de
                           trepte   epurare tipul
   echivalenţi     echivalenţi  realizare
                           mc/zi        epurării
             racordaţi   conformării
                                     mc/zi
   VIDRA                                Epurare
           0         33,0
27  BAZIN   ARGEŞ                 0          secundară
           0         2013
   8.246                                2015

   VOLUNTARI                              Epurare
         18,2         92,0
28  BAZIN ARGEŞ                   0          terţiară
         3.786         2010
   30.136                                2010

   B.H. IALOMIŢA
   BALOTESTI
                                     Epurare
   BAZIN        6       8
29                          2590        secundară
   IALOMITA      2.500     2010
                                     2010
   6.900
   CIOLPANI
                                     Epurare
   BAZIN        0       18,0
30                          0          secundară
   IALOMITA      0       2013
                                     2015
   4.474
   CORBEANCA
                                     Epurare
   BAZIN        0       13,0
31                          0          secundară
   IALOMITA      0       2010
                                     2010
   3.747
   GRADISTEA
                                     Epurare
   BAZIN        0       16,0
32                          0          secundară
   IALOMITA      0       2017
                                     2017
   2.897
   GRUIU
                                     Epurare
   BAZIN        0       40,0
33                          0          terţiară
   IALOMITA      0       2010
                                     2010
   7.117
   MOARA VLASIEI
                                     Epurare
   BAZIN        0       47
34                          0          secundară
   IALOMITA      0       2010
                                     2010
   5.862
   NUCI
                                     Epurare
   BAZIN        0       58,0
35                          0          secundară
   IALOMITA      0       2017
                                     2017
   3.142
   PERIS
                                     Epurare
   BAZIN        0       30
36                          0          secundară
   IALOMITA      0       2010
                                     2010
   7.170

                     137
             Reţea de canalizare km Staţie de epurare
                                     Necesară
   Judeţul   Ilfov Existenta   Necesara
                           Existenta      an    de
   localitatea sursa lungime     lungime
                           capacitate  staţie realizare a
Nr. receptor     nr. (km)     (km)
                           de     epurare conformării
Crt. Locuitori      locuitori   an    de
                           trepte   epurare tipul
   echivalenţi     echivalenţi  realizare
                           mc/zi        epurării
             racordaţi   conformării
                                     mc/zi
   SNAGOV
                                     Epurare
   BAZIN        10,0     15,0
37                          3,36 l/s      terţiară
   IALOMITA      3.500     2010
                                     2010
   5.600
   DASCALU
                                     Epurare
   BAZIN        0       40,0
38                          0          secundară
   IALOMITA      0       2018
                                     2018
   2.567
   PETRECHIOAIA
                                     Epurare
   BAZIN        0       22,0
39                          0          secundară
   IALOMITA      0       2015
                                     2015
   6087
   CANAL
   COLECTOR      8,8
40                   -       0          -
   BUFTEA       2007
   BUCURESTI

   TOTAL        115,02    1.105,0
                           *          *
   313.680       45.782    *
                      138
 Lungimea reţelelor de canalizare existente în Municipiului Bucureşti
                                Tabel nr. 4.8.3.2

          Retele de canalizare
   Judeţ     Lungime   Total   Volume      Număr de     Populaţie
          totala   evacuate(+loc.Ilfov)    localităţi*    racordată
          reţele   (mii mc)          (include    şi la   reţea
          (Buc)                  loc.Ilfov)    canalizare
          (km)
   Mun.Bucureşti 1810    388574,4 *         7         1.702.420
  4.9. Zone critice sub aspectul poluarii apei de suprafata si subterane

Zonele critice sub aspectul poluării rămân cea de la Glina – la evacuarea apelor uzate din
Capitală în râul Dâmboviţa, întrucât nu există staţie de epurare, şi zonele vulnerabile din
poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole istorice.
Au fost evidenţiate 7 localităţi din judeţul Ilfov unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole: 1 Decembrie, Chitila, Ciorogărla, Dărăşti, Dobroieşti, Jilava, Măgurele.
  De asemenea, datorită lipsei staţiilor de epurare orăşeneşti şi comunale, în rândul zonelor
critice se găsesc şi localităţile din jud. Ilfov ce evacuează apele uzate în apele de suprafaţă:
Bragadiru, Cornetu, 1 Decembrie, Otopeni, Snagov.
Pentru poluări istorice datorate staţiilor şi depozitelor de carburanţi, în municipiul Bucureşti,
au fost începute în anul 2008 de către societatea S.C. PETROM S.A. acţiuni de
decontaminare a stratului freatic afectat de o exploatare de lungă durată, cazul depozitului
PETROM de la Străuleşti, şi a staţiilor de benzină Cotroceni şi Mihai Vodă, acţiuni ce
continuă şi se vor desfăşura pe durata a cca 2 ani.


  4.10.  Obiective şi măsuri privind protecţia apelor împotriva poluării şi
    supraexploatării

Programul naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu Directivele
Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă are în vedere
protecţia împotriva poluării apei şi a epuizării resurselor.
SGA Ilfov-Bucureşti, prin Serviciul de Reglementări, Avize şi Autorizaţii, urmăreşte ca prin
impunerea unor limite maxime admise, prevăzute de normativele tehnice în vigoare,
reglementarea folosinţelor de apă din teritoriul administrat ca o măsură ce vizează protecţia
calitativă şi cantitativă a resurselor de apă, măsuri de corectare a deficienţelor realizate de-a
lungul anilor.
    Sistemul de monitorizare a evacuărilor apelor uzate ale agenţilor economici serveşte
sub aspectul calitativ la urmărirea depăşirilor indicatorilor de calitate autorizaţi. Laboratorul
de ape uzate a început implementarea unor indicatori biologici specifici, cum sunt fito şi
zoobentosul, având asigurată şi dotarea cu aparatură adecvată dozării substanţelor prioritar
periculoase.
    Recoltarea de probe de apă şi analiza acestora se face de Laboratorul SGA Ilfov-
Bucureşti în baza unui Program anual de lucru, urmărindu-se culegerea unor date cât mai
                        139
complete şi reprezentative pentru fiecare subsistem în parte. Adoptarea Legii 404/2003
impune extinderea considerabil a numărului de secţiuni de control în baza necesităţii
monitorizarii tuturor surselor în vederea aplicării corecţiei la evacuare faţă de sursa de
alimentare.
    În concordanţă cu prevederile Uniunii Europene, în scopul monitorizării substanţelor
toxice şi periculoase este necesară completarea dotării laboratorului cu mijloace de masură
specifice (gaz-cromatografe), capabile să determine cu precizie cantităţile de pesticide,
insecticide, substanţe organo-clorurate, organe-fosforice etc, dar la fel de necesară este şi
pregătirea superioară a cadrelor specializate în utilizarea aparaturii moderne.
                      140
  5.  CAPITOLUL 5. SOLUL


    5.1.  Introducere

    Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, apa, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care
îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea
ecosistemelor.
    Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care
îndeplineşte mai multe funcţii vitale:
•    producerea de hrană / biomasă;
•    depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe (incluzând apa, carbonul şi
azotul);
•    sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;
•    serveşte drept platformă / mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;
•    sursă de materii prime, bazin carbonifer;
•    patrimoniu geologic şi arheologic.
     În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul
anului 2009 de 106.302 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi
solurile neevoluate. Suprafaţa solurilor cu vegetaţie forestieră din judeţul Ilfov la nivelul
anului 2009 totalizează 25.253 ha.

 Principalele opt procese de degradare a solului sunt:
•   eroziunea;
•   degradarea materiei organice;
•   contaminarea;
•   salinizarea;
•   compactizarea;
•   pierderea biodiversităţii solului;
•   scoaterea din circuitul agricol;
•   alunecările de teren şi inundaţiile.

 În Regiunea Bucureşti Ilfov sursele de poluare ale solurilor sunt reprezentate de:
depunerile uscate şi umede din atmosferă;
depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător;
deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate pe terenuri agricole sau de altă natură;
chimizarea în exces a terenurilor şi culturilor agricole;
degradarea solului prin factori fizici a căror acţiune este favorizată de practici greşite
(despăduriri, lipsa unor lucrări de consolidare şi apărare etc.);
poluarea cu plumb specifică pentru zonele cu trafic auto intens.
   În cadrul regiunii 8 Bucureşti Ilfov solurile din Municipiului Bucureşti sunt puternic
modificate antropic, au un conţinut foarte mare de Pb provenit în cea mai mare parte de la
emisiile autovehiculelor din traficul rutier, iar solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă,
în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de
tamponare bună.      Dintre elementele chimice puternic poluante, plumbul este specific
pentru zonele cu trafic auto intens, mai ales in municipiul Bucureşti. Astfel, în anul 1997,
cercetările I.C.P.A. Bucureşti au stabilit conţinutul de Pb prezent în probele de sol recoltate
din orizontul superficial al terenurilor situate în imediata vecinătate a arterelor de circulaţie cu
un trafic intens sau mai puţin intens şi din incinta parcurilor din puncte în care solurile s-au
păstrat în regim natural. Din aceste date rezultă clar că în punctele cu o circulaţie auto
                        141
intensă conţinutul de Pb total din primii 5 cm ai solurilor depăşeşte de până la 3,6 ori
valoarea limitei maxime admisibile a acestui element de sol (100 ppm).
    Astfel de situaţii s-au înregistrat la probele recoltate din Piaţa Rosetti, Piaţa Nicolae
Grigorescu, Piaţa Sudului sau Şos. Kiseleff. În aceste puncte, conţinut ridicat s-a înregistrat
şi la probele de la adâncimea de 5 - 10 cm şi chiar la adâncimi mai mari. În aceste puncte s-
a determinat un conţinut inferior valorii limită maximă admisă, dar mult mai mare decât
valoarea medie a concentraţiei naturale de Pb total din sol (15 ppm).
    Gradul ridicat de încărcare cu Pb a solurilor dispuse de-a lungul arterelor de circulaţie
este bine ilustrat şi de valorile conţinutului de Pb mobil, valori care întrec de până la 12 ori
valoarea limitei maxime admisibile.
    În contrast cu solurile situate de-a lungul străzilor şi bulevardelor, în solurile din parcuri
care au evoluat în regim natural, conţinutul de Pb total din orizontul A se situează între 5
până la 16,2 ppm. Practic, în cea mai mare parte, aceste valori sunt mai mici decât
conţinutul mediu general al plumbului total din soluri.
    În zona nord a municipiului Bucureşti, interfluviul Dâmboviţa – Mostiştea, sunt
necesare lucrări pentru eliminarea excesului de umiditate. Aceste lucrări se aplică în
depresiunile cu soluri hidromorfe, pentru eliminarea excesului de umiditate din Câmpul
Otopeni, pe o suprafaţă de cca. 1.000 ha. Lucrările constau în înlesnirea reţelelor de
absorţie – regularizare, utilizând ca material drenant sol stabilizat structural.
    În Bucureşti există soluri poluate în vecinătatea platformelor industriale (CET – uri,
Platformele Laromet, I.M.G.B., Vulcan, Faur s.a.), unele perimetre neputând fi localizate
precis, investiţiile fiind în derulare. Cauzele care au generat poluarea sunt emisiile de
poluanţi industriali (metale grele, sulf, PCBs, suspensii, carbon sau NOX), precum şi fermele
comercial intensive (pesticide, nitraţi, PCBs sau PHAs). Aceste soluri sunt încărcate cu
poluanţi în cantităţi variabile, pentru aceasta este necesar a se inventaria perimetrele
industriale la o scara de 1:25000.    5.2.   Fondul funciar. Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire în Regiunea 8 în perioada 2005 –
2009:
                   Tabel 5.2.1.

     Nr. Categoria     Suprafata  ha
     Crt. de folosinţă   2005    2006    2007    2008    2009
     1  Arabil      109321   108682   107452   105868   102012
     2  Pasuni      2435    2518    2342    2382    1973
     3  Fâneţe   şi   44     48     83     58     58
        pajişti
        naturale
     4  Vii        1618    1554    1571    1445    1412
     5  Livezi      1145    1222    1184    977     847
     TOTAL AGRICOL     114563   114024   112632   110730   106302

  Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov si APM Bucuresti
2009


Terenuri neagricole    - Păduri şi alte terenuri forestiere – 25253 ha
Teren cu ape si ape cu stuf - 5312 ha
Terenuri neproductive - 1046 ha
                        142
 Altele (cai de comunicatii, construcţii) – 20182 ha

 Suprafaţă arabilă     - 102012 ha
       din care: - perene vechi si noi – 4254 ha
 cultivată – 59073 ha
 ogoare şi rămas neînsămânţat – 38685ha

 Tipuri de culturi:
 cereale pt. boabe - 31075 ha
 leguminoase pt.boabe – 389 ha
 plante uleioase - 13653 ha
 alte plante pt. industrializare – 2 ha
 cartofi – 789ha
 legume câmp şi solarii – 5587 ha
 pepeni verzi + galbeni 126 ha
 plante de nutreţ (anuale +siloz) – 5057 ha
 plante pt producerea de seminţe şi loturi semincere – 2163 ha
 câmpuri experimentale – 55 ha
 căpşunerii – 77 ha
 flori de câmp – 10 ha
 sere – 90 ha
 Tipuri de îngrăşăminte:
 azotoase, fostfatice, potasice
 azotat de amoniu 34,5% N 2 - 100 – 130 kg S.a/ha
 ingrăşăminte complexe: NPK 15.15.15 – 100 – 130 kg S.a/ha
                : NPK 20.20.0 - 100 – 130 kg S.a/ha
                : NPK 22.22.0 - 100 – 130 kg S.a/ha
                : NPK 27.13.50 - 100 – 130 kg S.a/ha
                : NPK 13.27.13 - 100 – 130 kg S.a/ha
 îngrăşăminte naturale - 20 To/ha -23 To/ha

 Suprafete scoase din circuitul agricol - 932 ha în vederea realizării de investiţii ca ( locuinţe,
 birouri, hale, împrejmuiri, racorduri utilităţi, fose septice, puţuri, alei şi alte investiţii şi utilităţi).


 Dinamica şeptelului în perioada 2002 – 2009 în regiunea 8
 Tabel 5.2.2.

Categorii  Efective (numar de capete)
de animale 2002     2003   2004        2005     2006     2007    2008    2009
Bovine
      21.252   23110  25.659       27.010    24.701    19.036   18551    16983
total
Vaci total 14.325    13.187  12.544       13.550    13.102    10.354   9765    8431
Alte bovine
      -      -    -         -      -      -
(bubaline)
Ovine total 21.761   25.640  34.874       36.696    39.065    31.337 32639      28343
Caprine   6.954    6.644  8.573       9.249    9.697    7.771  8979      8939
Porcine   146.459 157.087 197.186         219.054   6412     147.099 136499     156496
Pasări
      1.559.231 2.525.954 2.811.512      2.978.386 1.137.059 811.891 711819        547528
total
Găini
      878.132 706.628 689.501         725.039   695.059   604.819 560343     410325
ouătoare
Cabaline 8.082     7.939  7.874       7.918    8.067    8.211         8376
                            143
Animale
      4.600    4.700    4.800    4.730   4.700   2.000  2428   2050
blana
Iepuri   -      -      -      -     -     -    2500   27500
Familii de
      -      -      -      -     -     -    22742   12850
albine
 Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov si APM Bucuresti 2009


    5.3.   Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor


    5.3.1. Îngrăşăminte

 Folosirea îngrăşămintelor în exces poate conduce la deteriorarea calităţii solului, în special
 în ceea ce priveşte conţinutul de nitraţi şi azotaţi. În acest sens, din date furnizate de către
 I.C.P.A. Bucureşti, reies următoarele:
 - reacţia solurilor este slab acidă la circa jumătate din unităţile de sol cercetate, restul fiind
 slab acide până la neutre sau moderat acide până la slab acide;
 - rezervele de humus sunt de ordinul mijlociu - până la mari;
 - conţinuturile medii de azot total sunt mici (îndeosebi la solurile brun-roşcate) şi mijlocii la
 solurile cernoziomice;
 - conţinuturile medii de fosfor mobil sunt mijlocii pe circa jumătate din solurile cercetate, mari
 pe circa 25 % şi foarte scăzute pentru restul de 25 %;
 - conţinutul mediu de potasiu mobil este mijlociu la 75 % din solurile cercetate şi mare la
 restul de 25 %.
    Consumul de îngraşăminte chimice la nivel naţional kg/ha:
                              Tabel nr.5.3.1.1.
     1998   1999 2000 2001 2002 2003       2004  2005  2006    2007

     92,7   90,8  91,9  91,8  88,9  89,8  78,8  77,6  67,4    60,3
    Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Bucureşti 2009

   Situaţia utilizării îngrăşămintelor în anul 2009 în judeţul Ilfov
              Tabel 5.3.1.2.
    AN     Îngrăşăminte chimice folosite         N+P2+O5+K20
         (tone substanţă activă)
         N      P2O5    K2O    Total   Arabil   Agricol
    2008    2230     1607    374    4211   56636   1680
    2009    2164     764     137    3065   2987    3065
 Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009    5.3.2. Produse pentru protecţia plantelor (fitosanitare)

   În categoria pesticidelor se includ insecticidele, fungicidele, erbicidele.
 Tabel 5.3.2.1.
  Situaţia utilizării produselor fitosanitare în anul 2009 în judeţul Ilfov
                         144
   Cultura             Suprafata   Consum kg s.a.din care:
                   Ha       fungicide insecticide   erbicide
   Grau+secara           18593     4702   2043       1890
   Orz + orzoaica          5671      273    475       273
   Porumb              15537     589    2305       632
   Floarea soarelui         10366     2296   417       22341
   Soia               200      0     0        131
   Rapita              4474      0     449       1040
   Trifoliene            4320      0     45        70
   Fasole boabe           21       40    0        31
   Mazare boabe           66       0     0        69
   Cartofi             789      115    17        2
   Legume solarii          583      8959   299       625
   Legume sere+ flori        90       1540   152       3
   Legume      de     camp 4843      10020   1184       78
   (solanofructoase,
   bostanoase,leguminoase
   pastai,bulboase,radacinoase)
   Pomi total             565     4318     861     793
   Vie hibride             1433     166     4      14
   Capsuni               78      33      0      0
   TOTAL GENERAL            67629    33051    8251     33682
Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009


Referitor la poluarea solului în urma activităţilor din agricultură, fermele zootehnice din
judeţul Ilfov au amenajate staţii de epurare pentru colectarea dejecţiilor şi stocarea acestora.


    5.3.3. Soluri afectate de reziduuri zootehnice

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din judeţul Ilfov
                Tabel 5.3.3.1.
          Nr.   Judeţul       Localitatea
          Crt.
          1    Ilfov        1 Decembrie
          2    Ilfov        Afumaţi
          3    Ilfov        Baloteşti
          4    Ilfov        Berceni
          5    Ilfov        Bragadiru
          6    Ilfov        Brăneşti
          7    Ilfov        Buftea
          8    Ilfov        Cernica
          9    Ilfov        Chiajna
          10   Ilfov        Chitila
          11   Ilfov        Ciolpani
          12   Ilfov        Ciorogârla
          13   Ilfov        Clinceni
          14   Ilfov        Copăceni
          15   Ilfov        Corbeanca
          16   Ilfov        Cornetu
          17   Ilfov        Dărăşti-Ilfov
                        145
          Nr.   Judeţul       Localitatea
          Crt.
          18   Ilfov        Dascălu
          19   Ilfov        Dobroeşti
          20   Ilfov        Domneşti
          21   Ilfov        Dragomireşti-Vale
          22   Ilfov        Găneasa
          23   Ilfov        Glina
          24   Ilfov        Grădiştea
          25   Ilfov        Gruiu
          26   Ilfov        Jilava
          27   Ilfov        Măgurele
          28   Ilfov        Moara Vlăsiei
          29   Ilfov        Mogoşoaia
          30   Ilfov        Nuci
          31   Ilfov        Otopeni
          32   Ilfov        Pantelimon
          33   Ilfov        Periş
          34   Ilfov        Petrăchioaia
          35   Ilfov        Popeşti-Leordeni
          36   Ilfov        Snagov
          37   Ilfov        Ştefăneştii de Jos
          38   Ilfov        Tunari
          39   Ilfov        Vidra
          40   Ilfov        Voluntari
        Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009    5.3.4. Situaţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare/agricole

        Suprafeţele de teren amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare (irigaţii,
desecare) de pe teritoriul judeţului Ilfov s-au redus de la an la an datorită extinderii
intravilanului construibil. Reţelele de irigaţii au fost dezafectate în zonele construite. Au
rămas funcţionale canalele de desecare care preiau apele pluviale şi apele în exces.    5.3.5. Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier,
       siderurgic, energetic etc.)

   Practic, toate emisiile influenţează negativ solul prin încorporarea de elemente chimice
cu caracter toxic. Încărcarea solului cu astfel de elemente (cum sunt metalele grele, sulful
s.a.) degradează însuşirile fizice, chimice şi biologice contribuind astfel la reducerea
capacităţii productive a solurilor.

În urma activităţilor din sectorul industrial siderurgic, din platforma Brăneşti, s-a identificat un
teren poluat cu metale grele (poluare istorică). Din rapoartele de amplasament şi bilanţurile
de mediu efectuate pentru societăţile de pe platformă, s-a constatat existenţa metalelor grele
(plumb, zinc, cupru) în sol.
Informaţiile existente au fost introduse în baza de date online Inventar Naţional Situri
Contaminate. Ţinând cont de informaţiile de care a dispus instituţia, în anul 2009 au fost
                        146
informaţi operatorii economici care deţin terenuri cu poluare istorică şi s-a transmis Agenţiei
Nationale pentru Protecţia Mediului „Lista siturilor potenţial contaminate”, după care se va
definitiva lista siturilor contaminate/potenţial contaminate.
  În anul 2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti nu a efectuat analize de sol. În
ceea ce priveşte suprafeţele afectate de schelele petroliere, în baza autorizaţiilor de mediu
sau a avizelor de închidere ce urmează a fi emise, agenţii economici vor avea ca măsuri
impuse de către autoritatea competentă de mediu refacerea terenurilor contaminate. În acest
sens, APM Bucureşti a primit in anul 2009 urmatoarele documentatii:
1. ”Raportul privind îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin Avizul de Mediu nr.
32/23.08.2006 la vânzare active, pentru SC Compania Industrială Griviţa SA, pentru
amplasamentul din str. Clabucet nr. 68, sector 1, Bucureşti”. Conform documentatiei
prezentate şi a buletinelor de analiză sol pentru probele de la fundul excavaţiilor, efectuate
de SC INCD ECOIND SRL (pentru indicatorii pH,TPH, Cd, Pb, Zn, Cu, Mn, Ni), a rezultat
ca concentraţia poluanţilor în sol se situează sub valorile de alertă pentru folosinţa sensibilă
a terenurilor, conform prevederilor OMM nr. 756/1997.
2. ”Raportul privind lucrările de remediere sol pe parcela P9 şi parcela P10 din
amplasamentul Baneasa ” Şos. Străuleşti nr. 69-71, sector 1, Bucureşti- varianta a-III-a,
obligatii de mediu stabilite prin Avizele de Mediu nr. 40/23.08.2006, nr. 41/23.08.2006 şi nr.
42/23.08.2006, la încetarea activităţii SC Petrom SA pe amplasamentul din Şos. Străuleşti
nr. 69-71, sector 1, Bucureşti. Din analiza datelor prezentate, a rezultatelor determinarilor
concentraţiilor poluanţilor în sol, conform buletinelor de analiză ale probelor executate în
punctele de prelevare şi analiză, rezultă că au fost îndeplinite obligatiile de mediu stabilite
prin Avizele de mediu emise de APMB la încetarea activităţii SC Petrom SA, pe
amplasamentul din Şos. Străuleşti nr. 69-71, sector 1, Bucureşti:
   - ”Decontaminarea zonelor poluate situate în intervalul de adâncime 35-65 cm (faţă de
cota finală a terenului, conform proiectelor de construcţii privind Petrom City şi a zonelor mai
adânci excavate în urma lucrărilor de demolare/construcţie a fundaţiilor sau altor construcţii
şi instalaţii folosite în sistemul petrolier precum şi a instalaţiilor utilitare îngropate-canalizări,
reţele etc.) şi asigurarea conformării sub nivelul pragurilor de intervenţie definite astfel în
conformitate cu Ord. nr. 756/1997 pentru terenuri mai puţin sensibile”;
   - ”Aşternerea unui strat superficial curat, până la o adâncime de 35 cm, ce va asigura
conformarea sub nivelul pragurilor de alertă pentru toţi indicatorii analizaţi, praguri definite
conform Ord. Nr. 756 din 1997 pentru terenuri sensibile”.
                         147
Tabel 5.3.5.1.
Inventarul solurilor contaminate în urma activităţii din sectorul industrial la nivelul judeţului Ilfov
           Numele                                              Supr
           proprietarului/a          Tipul   de Tipul                      afaţa
                   Localizarea                   Natura     Natura  Vârsta
   Nr.       dministratorului          proprietate activităţii                    conta
      Judeţ           sitului                     sursei de poluanţilo  poluăr     Observaţii
   crt.      /deţinătorului           asupra    poluatoar                    minat
                   contaminat                   poluare    r    ii
           sitului               terenului   e                        ă(m2
           contaminat                                            )
   0   1    2        3         4       5       6       7    8    9   10

                                                                S.C.
                  orasul                            poluanti
                                   depozit                         Ekoinvest
                  Pantelimon                          anorganic
                                   deseuri                         S.R.L.-
                  (in     jurul               depozit    i    din
          S.C. Ekoinvest          proprietate   industriale                   16.0  16000   mp
   1   Ilfov         instalatiilor de                deseuri    instalatii 1972
          S.R.L.              privata     -ind.                      00   depozit
                  prelucrare                   industriale  prelucrare
                                   metalurgi                        deseuri
                  metale                            metale
                                   ca                            industriale;
                  neferoase)                          neferoase                                                                poluare
                  orasul                            poluanti
                                   industrie                        istorica
                  Pantelimon                          anorganic       Apro
                                   metalurgi                        platforma
          SC Neferal SA, (in    jurul                depozit    i    din      ximat
                          proprietate    ca    si                       Branesti (SC
   2   Ilfov  IMNR,   SC instalatiilor de                 deseuri    instalatii 1972   iv
                          privata      fabricare                        Neferal SA,
          Rosal Grup SA prelucrare                    industriale  prelucrare      14.0
                                   acumulat                         IMNR,   SC
                  metale                            metale        00
                                   ori                           Rosal Grup
                  neferoase)                          neferoase
                                                                SA)
                                    148
        Numele                                              Supr
        proprietarului/a          Tipul   de  Tipul                     afaţa
                  Localizarea                Natura  Natura    Vârsta
Nr.      dministratorului          proprietate  activităţii                  conta
    Judeţ            sitului                  sursei de poluanţilo  poluăr     Observaţii
crt.      /deţinătorului           asupra     poluatoar                   minat
                  contaminat                 poluare  r       ii
        sitului              terenului   e                       ă(m2
        contaminat                                            )
0   1    2          3       4       5       6     7      8    9   10
        Parc      2
        Gradinari
                                        pierderi
        apartinand
                                        accidental               exista raport
        Sectiei     II  Com                          hidrocarb
                         proprietate  ind.     e   din               la Bilant de
3   Ilfov  Stoenesti din    Domnesti-                       uri     1969   1100
                         privata    petroliera  rezervoar                Mediu    de
        Schela Bolintin   extravilan                      petroliere
                                        e   sau                nivel II/2006
        –   Sucursala
                                        conducte
        Videle   S.C.
        Petrom S.A.
        Parc      2
        Bragadiru      Amplasat la
                                        pierderi
        apartinand      aproximativ
                                        accidental               exista raport
        Sectiei    III  300 m de                       hidrocarb
                         proprietate   ind.     e   din               la Bilant de
4   Ilfov  Dumitrana din    aeroportul                      uri     1971   1450
                         privata     petroliera  rezervoar                Mediu    de
        Schela Bolintin   Clinceni, pe                     petroliere
                                        e   sau                nivel II/2006
        –   Sucursala   raza comunei
                                        conducte
        Videle   S.C.   Cornetu
        Petrom S.A.
        Parc      1
        Bragadiru
                                        pierderi
        apartinand
                                        accidental               exista raport
        Sectiei    III                             hidrocarb
                  orasul    proprietate  ind.     e   din               la Bilant de
5   Ilfov  Dumitrana din                               uri     1967   1650
                  Bragadiru   privata    petroliera  rezervoar                Mediu    de
        Schela Bolintin                              petroliere
                                        e   sau                nivel II/2006
        –   Sucursala
                                        conducte
        Videle
        S.C.Petrom
                                 149
        Numele                                             Supr
        proprietarului/a         Tipul   de  Tipul                     afaţa
                 Localizarea                Natura  Natura    Vârsta
Nr.      dministratorului         proprietate  activităţii                  conta
    Judeţ           sitului                  sursei de poluanţilo  poluăr     Observaţii
crt.      /deţinătorului          asupra     poluatoar                   minat
                 contaminat                 poluare  r       ii
        sitului             terenului   e                       ă(m2
        contaminat                                           )
0   1    2         3       4       5       6     7      8    9   10
        A.S.
                 Amplasat
        Parc 1 Jilava
                 langa
        apartinand
                 penitenciarul               pierderi
        Sectiei   IV
                 Jilava   in               accidental               exista raport
        Caldararu din                              hidrocarb
                 partea de Est proprietate  ind.     e   din               la Bilant de
6   Ilfov  Schela Bolintin                             uri     1967   1350
                 si  soseaua privata    petroliera  rezervoar                Mediu    de
        –   Sucursala                             petroliere
                 de centura a                e   sau                nivel II/2007
        Videle
                 Bucurestiului               conducte
        S.C.Petrom
                 in partea de
        S.A
                 Nord
        Parc     2
        Caldararu
        apartinand                          pierderi
        Sectiei   IV                        accidental               exista raport
                                            hidrocarb
        Caldararu din          proprietate  ind.     e   din            1464  la Bilant de
7   Ilfov          Com Cernica                       uri     1979
        Schela Bolintin         privata    petroliera  rezervoar            0   Mediu    de
                                            petroliere
        –   Sucursala                        e   sau                nivel II/2008
        Videle                            conducte
        S.C.Petrom
        S.A

                                150
         Numele                                               Supr
         proprietarului/a          Tipul   de  Tipul                       afaţa
                  Localizarea                 Natura  Natura      Vârsta
 Nr.      dministratorului          proprietate  activităţii                    conta
     Judeţ           sitului                   sursei de poluanţilo    poluăr     Observaţii
 crt.      /deţinătorului           asupra     poluatoar                     minat
                  contaminat                  poluare  r        ii
         sitului              terenului   e                         ă(m2
         contaminat                                             )
 0   1    2         3        4       5       6      7       8    9   10
                                 ind.
                                 energetic   deseuri
                                                              se afla sub
                  Platforma    proprietate a     si  cu      risc   de
 8  Ilfov   I.F.I.N.                                                 jurisdictia
                  Magurele     de stat   nucleara-   potential  radiatii
                                                              CNCAN
                                 Institut de  radioactiv
                                 Cercetare
Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov
                                  151
        Suprafetele marcate in tabel au fost identificate înainte de apariţia legislaţiei
specifice. În baza HG 1408 / 2007, s-au chestionat agenţii economici listaţi şi s-a realizat baza
online Inventarul Naţional Situri Contaminate.
  In ceea ce priveste suprafetele afectate de schelele petroliere, in baza autorizatiilor de mediu
sau a avizelor de inchidere ce urmeaza a fi emise, agentii economici vor avea ca masuri impuse
de catre autoritatea competenta de mediu refacerea terenurilor contaminate.


   5.3.6. Poluarea solurilor cu emisii de la termocentralele pe cărbune


   5.4.  Calitatea solurilor


   5.4.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

   În arealul ocupat de Municipiul Bucureşti solurile au fost puternic modificate antropic,
tipurile naturale întâlnindu-se astăzi doar pe suprafeţe restrânse din unele parcuri şi din zonele
periferice.
  Tipuri de poluare a solurilor identificate de I.C.P.A. Bucureşti, sunt:
1. poluarea solurilor (degradarea) ca urmare a activităţilor miniere;
2. poluarea cauzată de iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deşeuri
neconforme;
3. poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri anorganice (minerale, materii anorganice, metale,
săruri, acizi, baze);
4. poluarea cauzată de substanţe purtate de aer - (hidrocarburi, etilenă, amoniac, doxid de sulf,
cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb etc.);
5. poluarea cauzată de apele sărate din industria petrolieră, poluarea cu petrol.
   Tabel 5.4.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate în regiunea 8
    Nr. Specificacţie Bucureşti/Ilfov Clase de bonitare ale solurilor
    Crt.                  I (ha) II (ha)  III (ha) IV (ha) V (ha) Total (ha)
    1   Arabil     Bucureşti    4508 72994    23901 3873    4420 106.502
               Ilfov      4508 72190    22409 3806    0   102.913
    2   Pajişti     Bucureşti    0    34    2077   281   45   2439
               Ilfov      0    34    2000   0    0   2034
    3   Vii       Bucureşti    148   1711   182    0    0   2009
               Ilfov      146   1287   0     0    0   1433
    4   Livezi     Bucureşti    0    1657   34    80   0   1754
               Ilfov      0    854   0     0    0   854
    Total Regiunea 8            9310 150.761 50.603 8040      4465 219.93
                                             8
Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov si APM Bucuresti 2009
Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate relativ scăzută la
impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună. Au fost evidenţiate
procese de distrugere a solului prin lucrări de excavare în zona canalului Argeş şi prin
depozitarea de gunoaie sau alte materiale de construcţii în diverse zone.
Pe suprafeţe mici au fost puse în evidenţă alte procese de poluare a solurilor cu ape uzate,
nămoluri de la staţiile de epurare şi reziduuri organice de la complexele agrozootehnice.


                        152
Tabel 5.4.1.2.
Încadrarea solurilor pe clase şi tipuri în judeţul Ilfov
        Clasa I     Clasa II      Clasa III    Clasa IV    Clasa V
                                              %
           % din        % din      % din     % din
Folosinţ                                          din
           total        total      total     total
ă       ha       ha          ha        ha       ha   total
           folosinţ       folosinţ     folosinţ    folosinţ
                                              folos
           ă          ă        ă       ă
                                              inţă
        450       7219        2240
Arabil        4,38         70,15      21,77  3806  3,7   0   0
        8        0          9

Pajişti    0   0     58     2,85   1976  97,15  0   0    0   0


Vii      146  10.3   1287    89.7   0    0    0   0    0   0


Livezi     0   0     854    100   0    0    0   0    0   0

Păduri si
alte
        250       1130        1145
terenuri       9,9         44,7       45.4  0   0    0   0
        0        0          3
forestier
e
Terenuri
degradat
e     si  0   0     0     0    0    0    0   0    1.046 100
neprodu
c-tive
Terenuri
ocupate
cu
construc
                          10.54
tii, cai de  0   0     0     0       54,77   8706  45,23  0   0
                          4
comunic
a-tie si
cai
ferate

Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov     5.4.2. Principalele restricţii ale calităţii solurilor

În judetul Ilfov asa cum s-a prezentat în tabelele de mai sus s-au identificat câteva restricţii
rezultate din actiunea antropica – activitati industriale, agro-zootehnice, ceea ce a dus la
degradarea clasei iniţiale de calitate a solului prin poluarea cu diverşi poluanţi.
Pe teritoriul judetului Ilfov nu s-au identificat terenuri degradate prin acţiunea eoliană sau
alunecări de teren.
                           153
Principala restricţie a calităţii solurilor din judeţul Ilfov au fost solurile cu exces de umiditate, (cca
2030ha la nivelul anului 2005) pe care s-au realizat lucrări de ameliorare la nivelul anului 2007
în suprafaţă de 1201 ha, iar în anul 2008 s-au executat lucrări de ameliorare a terenurilor
degradate (crovuri) pe o suprafaţă de 524 ha în comunele Berceni, Grădiştea, Petrăchioaia şi
soluri degradate ca urmare a excavaţiilor pentru exploatarea agregatelor de râu (balastiere).
În anul 2009 nu au fost identificate noi suprafeţe pe care să se propună lucrari de ameliorare.
De asemenea, o cauza importantă o reprezinta dezvoltarea rapida a constructiilor pe întreg
teritoriul judeţului.


    5.5.  Monitorizarea calităţii solurilor

Regiunea 8 nu deţine informaţii cu privire la monitorizarea solurilor la nivel local.


    5.6.  Zone critice sub aspectul degradării solurilor
    5.6.1. Inventarul terenurilor afectate de diferite procese

                        Tabel 5.6.1.
Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din judeţul Ilfov

                Nr.   Judeţul   Localitatea
                Crt.
                1    Ilfov      1 Decembrie
                2    Ilfov    Afumaţi
                3    Ilfov    Baloteşti
                4    Ilfov    Berceni
                5    Ilfov    Bragadiru
                6    Ilfov    Brăneşti
                7    Ilfov    Buftea
                8    Ilfov    Cernica
                9    Ilfov    Chiajna
                10   Ilfov    Chitila
                11   Ilfov    Ciolpani
                12   Ilfov    Ciorogârla
                13   Ilfov    Clinceni
                14   Ilfov    Copăceni
                15   Ilfov    Corbeanca
                16   Ilfov    Cornetu
                17   Ilfov    Dărăşti-Ilfov
                18   Ilfov    Dascălu
                19   Ilfov    Dobroeşti
                20   Ilfov    Domneşti
                21   Ilfov    Dragomireşti-Vale
                22   Ilfov    Găneasa
                23   Ilfov    Glina
                24   Ilfov    Grădiştea
                25   Ilfov    Gruiu
                26   Ilfov    Jilava
                27   Ilfov    Măgurele
                          154
                28   Ilfov    Moara Vlăsiei
                29   Ilfov    Mogoşoaia
                30   Ilfov    Nuci
                31   Ilfov    Otopeni
                32   Ilfov    Pantelimon
                33   Ilfov    Periş
                34   Ilfov    Petrăchioaia
                35   Ilfov    Popeşti-Leordeni
                36   Ilfov    Snagov
                37   Ilfov    Ştefăneştii de Jos
                38   Ilfov    Tunari
                39   Ilfov    Vidra
                40   Ilfov    Voluntari

 Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov 2009
  În arealul ocupat de Municipiul Bucureşti solurile au fost puternic modificate antropic, tipurile
naturale întâlnindu-se astăzi doar pe suprafeţe restrânse din unele parcuri şi din zonele
periferice puţin influenţate de activităţile umane (zona forestieră nordică şi zona agricolă nord-
vestică).
Prima fază a modificărilor antropice puternice a fost datorată construcţiilor de toate felurile în
care, prin operaţiuni de decopertare, modelare, etc, s-au creat practic alte tipuri de sol.
A doua fază a început odată cu industrializarea masivă şi cu intensificarea traficului rutier.
Practic, toate emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin încorporarea de
elemente chimice cu caracter toxic. Încărcarea solului cu astfel de elemente (cum sunt metalele
grele, sulful s.a.) degradează însuşirile fizice, chimice şi biologice contribuind astfel la reducerea
capacităţii productive a solurilor.


    5.6.2. Inventarul siturilor contaminate

În vederea realizării inventarului siturilor contaminate, s-au transmis chestionare autorităţilor
administraţiei publice locale, cât şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi din categoriile:
agricultură, zootehnie, industrie, etc. Procesul a început în anul 2007, dupa apariţia legislaţiei în
domeniu, a continuat în anul 2008, iar în anul 2009 s-a realizat baza de date on line ”Inventar
naţional situri contaminate” şi „Lista cu siturile potenţial contaminate”.
Pentru stabilirea agenţilor economici/deţinătorii de terenuri pe a căror amplasamente este
posibilă prezenţa unor astfel de situri s-au avut în vedere atât răspunsurile la chestionarele
transmise (anexa 1 şi 2 din HG 1408/2007) cât şi informaţiile din documentele care au stat la
baza emiterii actului de reglementare. În baza informaţiilor deţinute de către instituţie, în anul
2009 au fost informaţi operatorii economici care deţin situri contaminate/potenţial contaminate .
Tabel nr.5.6.2.1
  Tabel agenţi economici cu situri contaminate/ posibil contaminate in regiunea 8
           Operator
                                Domeniu      de Documentaţie
Locaţie       economic şi date Tipul de poluant
                                activitate      justificativă
           de identificare
           S.C.   PETROM              Comercializarea    Raport la Bilanţul
           S.A.                   produselor      de Mediu Nivel I
           Şos.   Străuleşti Produse        petroliere      la     încetarea
Bucureşti      nr. 69 G       petroliere      combustibile,     activităţii întocmit
           sector 1       HTP         lubrifianţi, antigel, de
           În   curs   de            recuperarea      S.C.   GEOMED
           decontaminare               uleiurilor uzate şi S.R.L.
                          155
                            neutralizarea   S-au    obţinut
                            deşeurilor     Avize de Mediu la
                            petroliere     încetarea
                                     activităţii
                                     Studiu      de
                                     evaluare
         S.N.T.F.M.                       cantitativă    şi
         "C.F.R. MARFĂ"                     calitativă privind
                 Produse
         S.A.                 Transporturi    gradul de poluare
Bucureşti            petroliere
         Str.Neagoe              feroviare     - 2008, intocmit
                 HTP
         Teodor nr.1                       de
         sector 1                        S.C.
                                     ECOSIMPLEX
                                     NOVA S.R.L.
         S.N.T.F.C.
                                     Studiu    de
         “C.F.R.
                                     evaluare   a
         CĂLĂTORI” S.A.
                    Produse              riscului – 2008,
         R.T.F.C.               Transporturi
Bucureşti               petroliere             întocmit de
         BUCUREŞTI              feroviare
                    HTP                S.C. F & R
         Calea Griviţei nr.
                                     WORLDWIDE
         347
                                     S.R.L.
         sector 1
         S.N.T.F.C.
         “C.F.R.
                                     Raport   de
         CĂLĂTORI” S.A.
                    Produse              încercare,
         R.T.F.C.               Transporturi
Bucureşti               petroliere             executat de
         BUCUREŞTI              feroviare
                    HTP                S.C. ECO LAB
         Str. Carpaţi nr. 1
                                     CONSULT S.R.L.
         –3
         sector 1
                                     Studiu     de
                                     evaluare     a
         S.C. FORADEX
                                     riscului elaborat
         S.A.
                   Produse     Construcţii    în    perioada
         Str. Milcov nr. 5
Bucureşti               petroliere    echipamente    octombrie 2008 -
         sector 1
                   HTP       pentru foraje   martie 2009 de
         În   curs   de
                                     S.C.     E.H.
         decontaminare
                                     CONSULTANŢĂ
                                     MEDIU S.R.L.
                    Produse
         Sit Orfan
Bucureşti               petroliere   -         -
         în sector 1
                    HTP
                                     Raport la Bilanţul
Bucureşti     SC Chimopar SA    Metale grele  Ind. chimica    de Mediu Nivel II
                                     2005
Sursa datelor: raportul privind starea factorilor de mediu APM Ilfov, APM Bucureşti, ARPM
Bucureşti
                       156
    5.7.  Acţiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor
       degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor


    5.7.1. Modalităţi de investigare

    Printre cazurile în care se realizează investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului
se numără:
- constatarea unei poluări potenţial periculoasă pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu;
- elaborarea bilanţului de mediu;
- stabilirea obligaţiilor de mediu, în cazul schimbării statutului juridic al terenurilor pe care s-a
desfăşurat o activitate cu impact asupra mediului.
  Este stabilită obligaţia pentru operatorul economic sau deţinătorul unui teren, ca la încetarea
activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului,
să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului ecologic.
 La sfarsitul anului 2007 a fost elaborata legislaţia referitoare la siturile contaminate şi s-a emis
HG 1408/2007. Pe parcursul anului 2008, in baza acestei HG, la nivelul regiunii 8 Bucureşti-Ilfov
, s-au chestionat autorităţile administraţiei locale si agenţi economici, în vederea realizării
inventarului cu situri contaminate din activităţi cum sunt: agricultură, zootehnie, industrie, etc şi
a început procedura de identificare a siturilor contaminate/potenţial contaminate, prin analiza,
evaluarea si completarea informaţiilor la răspunsurile chestionarelor din anexele 1 şi 2 ale HG
1408/2007, primite de la agenţii economici şi autorităţile administraţiei publice locale. În anul
2009 au fost introduse în baza de date on line, “Inventarul naţional situri contaminate”,
informaţiile disponibile referitoare la operatorii economici/deţinatorii de terenuri pe a caror
amplasamente este posibilă prezenţa unor astfel de situri, pe baza documentelor care au stat la
baza emiterii actului de reglementare a activităţii agenţilor economici pe a caror amplasamente
este posibilă prezenţa unor astfel de situri.


    5.7.2. Reconstrucţia ecologică a solurilor

  Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora
cât mai aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau
reconstrucţie ecologică şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact asupra acestora,
conform categoriei de folosinţă a terenului.
Opţiuni pentru reabilitarea ecologică:
- Îndepărtarea întregului material cu sol contaminat.
- Acoperire cu sol curat de 1 -1,5 metri.
- Stimularea biodegradării naturale.
- Nivel mai mare al apelor subterane.
- Adaosul de calcar sau argile la material.
- Fertilizarea solului(material).
- Schimbarea vegetaţiei.
  În anul 2009 SC Chimopar SA a realizat decontaminarea unei suprafeţe de cca 300 mp,
contaminată cu metale grele .În baza contractului încheiat cu SC VIVANI SALUBRITATE SA, s-
a realizat aceasta operaţie prin decopertarea suprafeţei poluate pe o adâncime de 30 cm şi
acoperirea cu sol nou curat.


                         157
    6 . CAPITOLUL6 .CONSERVAREA NATURII ŞI A BIODIVERSITĂŢII,
              BIOSECURITATEA


  6.1.  Biodiversitatea României

Prin „biodiversitate” se înţelege variabilitatea organismelor vii, incluzând: diversitatea speciilor,
genetică, a sistemelor ecologice şi diversitatea etno-culturală, adică a organizării sociale a
populaţiei umane.
Biodiversitatea are un rol important în ceea ce priveşte asigurarea şi producerea resurselor
regenerabile, dar şi a unei game largi de servicii. Resursele alimentează sistemele socio-
economice şi asigură servicii ca: epurarea apelor, calitatea aerului - prin reglarea compoziţiei
chimice a atmosferei, procesarea deşeurilor, influenţează şi modulează clima, controlul circuitul
hidrologic ceea ce ar duce la reducerea amplitudinilor precipitaţilor etc.
Biodiversitatea are o valoare directă pentru că oferă resurse regenerabile (bunuri), dar şi
valoare indirectă pentru că oferă servicii, prin valoarea etică, estetică, educaţională şi ştiintifică,
economică, culturală şi recreativă.

   Obiectivele care trebuie îndeplinite până în 2010, conform UE:

    Obiectivul 1: Promovarea conservării diversităţii biologice a ecosistemelor, habitatelor şi
biomurilor.
Tinta 1.1: Cel puţin 10% din ecoregiunile lumii trebuie să fie conservate.
Obiectivul 2: Promovarea conservării diversităţii specifice.
Tinta 2.1: Restaurarea, menţinerea sau reducerea declinului populaţiilor pentru speciile a căror
grupuri de taxoni au fost selectaţi.
Obiectivul 3: Promovarea conservării diversităţii genetice speciilor sălbatice.
Obiectivul 4: Reducerea presiunii asupra pierderii de habitate naturale, asupra utilizării
nedecvate a destinaţiei terenurilor, asupra utilizării nedurabilă a apei.
Obiectivul 5: Controlul speciilor invazive.
Obiectivul 6: Promovarea dezvoltării durabile.
Obiectivul 7: Reducerea presiunilor asupra biodiversităţii, datorită schimbărilor climatice, a
poluării şi a eroziunii solului.
Obiectivul 8: Menţinerea capacităţii ecosistemelor de a oferi bunuri şi servicii.
Obiectivul 9: Asigurarea accesului corect şi echitabil asupra beneficiilor ce provin din resurse
genetice.
    Obiective:
-   Respectă Natura şi toată diversitatea ei.
-   Protejează componentele biodiversităţii pentru ca şi generaţiile viitoare să poată
beneficia de bunurile şi serviciile oferite de acestea.
-   Protejează locurile de hrănire şi de cuibarit a pasarilor.
-   Nu deranja speciile.
-   Nu distruge spaţiile verzi, plantele, arborii, etc
-   Întinereşte padurea prin plantarea unui pom sau prin împădurirea unor suprafeţe
restranse.
-   Asigură accesul echitabil la beneficiile oferite de componentele biodiversităţii.                         158
  6.2.  Habitatele naturale. Flora şi fauna sălbatică
     6.2.1. Habitatele naturale

La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov , pe teritoriul judeţului Ilfov, există următoarele tipuri de
habitate naturale : întinderi de lotus indian aclimatizat (caracteristic Lacului Snagov), lacuri
distrofice şi iazuri (in apropierea localitaţilor Buftea, Mogoşoaia, Chitila, Cernica, Grădiştea,
Snagov, Balta Neagră, Mânăstirea Ţigăneşti).
Pe malurile Lacului Snagov, în afară de stuf şi papură, creşte şi nufărul indian aclimatizat
(Nymphea lotus), alături de alte specii de nuferi: nufărul alb (Nymphea alba) şi nufărul galben
(Nuphar luteum).
                                 Nuphar luteum (imagine
    Nuphar luteum (imagine preluata de pe internet      preluata de pe internet)

Pădurile din zona Scroviştea (păduri mixte de câmpie cu Quercus robur, Tillia tomentosa,
Carpinus betulus) sunt o parte din rămăşiţele Codrii Vlăsiei, care au acoperit cândva Câmpia
Română. Zona este bine conservată, situl Scroviştea reprezentând un mozaic complex de
habitate naturale:
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition - cod 3150
Lacuri distrofice şi iazuri - cod 3160
Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli - cod
9160
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) - cod 91E0*
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) - cod 91F0


     6.2.2. Flora şi fauna sălbatică

   În lipsa unui studiu ştiinţific privind flora şi fauna din Municipiul Bucureşti, nu se cunoaşte cu
precizie numărul speciilor, dar plante sălbatice întâlnim în special la periferie, pe terenurile cu
destinaţie agricolă. Speciile întâlnite sunt tipice ecosistemelor urbane, există şi specii care au
reuşit să se aclimatizeze ce pot fi admirate în curţile comunităţii locale.
Printre plantele cultivate în jurul blocurilor se numără: frasinul, catalpa, teiul, nucul, salcia,
plopul, piersicul, cireşul, corcoduşul, viţa de vie, caprifoiul, iasomia, forstiţia, lemnul câinesc,
                           159
spirea, Hibiscus, dracila, trandafirul etc., o parte dintre acestea constituindu-se în adevărate
garduri vii. În spaţiile dens construite sunt plantate şi acoperişurile cu viţă de vie, dar mult mai
frecventă este îmbrăcarea zidurilor exterioare cu viţă de cultură sau sălbatică. Câteva sunt
declarate monumente ale naturii: Aesculus Hippocastanum (castanul roşu), Torreya nucifera
(toreia) sau Sophora japonica (salcâm japonez).

Tabel nr. 6.2.2.1  Inventar specii floră sălbatică

 Familia        Specia       Den. Populară    Statut Legal Localizare
 Araliaceae      Hedera helix    iedera       -      Gradina Botanică
 Betulaceae      Betula verrucosa  mesteacan      Cultivat   Parcuri
                      stejar       Cultivat
 Fagaceae       Quercus robur                    Parcuri
                      pedunculat
            Quercus                 Cultivat
 Fagaceae                 stejar              Parcuri
            pedunculiflora
 Fagaceae       Quercus boreails  -          Cultivat   Parcul Floreasca
 Fagaceae       Quercus cerris   cer         cultivat   Parcuri
 Fagaceae       Quercus frainetto  garnita       Cultivat   Parcuri
                                Protejată
 Fagaceae       Fagus silvatica   fag         de Legea   Gradina Botanică
                                5/2000
 Ginkgoaceae      Ginkgo biloba    ginkgo biloba    Cultivat   Parcul Carol
            Phragmites               -
 Gramineae                 stuf / trestie          Lacuri
            communis
            Phragmites               -
 Gramineae                 stuf               Lacuri
            australis
 Gramineae       Festuca sp     paius        -      comuna
            Lamium                 -
 Labiatae                 urzica moarta          comuna
            maculatum
            Trifolium                -
 Leguminosae                trifoias             Gradina Botanică
            campestre
            Robinia                 -
 Leguminosae                salcam              Gradina Botanică
            pseudacacia
                      arborele     de -      Parcul
 Magnoliaceae     Magnolium sp.
                      magnolie             Carol,Cişmigiu,
                                -      Gradina Botanică,
 Nymphaceae      Nymphaea alba    nufarul alb
                                       lacuri
                                -      Gradina Botanică,
 Nymphaceae      Nuphar luteum    nufarul galben
                                       lacuri
            Fraxinus                -
 Oleaceae                 frasin              Parcuri
            excelsior
 Pinaceae       Abies alba     brad        Cultivat   Parcuri
            Platanus                Cultivat
 Platanaceae                platan              Parcuri
            acerifolia
                      floare       -
 Ranunculaceae     Ranunculus acer                   Parcuri
                      brosteasca
            Helleborus               -
 Ranunculaceae               spanz              Parcuri
            purpurascens
            Thalictrum               -
 Ranunculaceae               rutisor             Parcuri
            aquilegifolium
 Rosaceae       Cerasus avium    cires salbatic   -      Parcuri
                        160
 Familia        Specia       Den. Populară   Statut Legal Localizare
 Rosaceae       Rosa canina    maces       -      Parcuri
                     salcie/rachita  -
 Salicaceae      Salix alba
                     alba
 Salicaceae      Salix babilonica           Cultivat   Parcul Floreasca
 Salicaceae      Populus alba    plop alb     Cultivat   Parcuri
                     plop       Cultivat
 Salicaceae      Populus nigra                   Parcuri
                     negru/pluta
            Taxodium      chiparosul de -
 Taxodiaceae                               Parcuri
            distichum     balta
 Tiliaceae       Tilia cordata   tei pucios   -        Parcuri
 Tiliaceae       Tillia tomentosa  tei alb    -        parcuri
            Thypha              -
 Typhaceae                papura îngusta         Lacuri
            angustifolia
 Typhaceae       Typha latifolia  papura lata    -       parcuri
 Ulmaceae       Ulmus foliacea   ulm de campie   -       Lacuri
            Spyrogira     matasea      -
                                     Lacuri
            elongata      broastei
            Cladophora              -
 Cladophoraceae              lana broastei          Lacuri
            glomerata
            Rieciocarpus             -
                     muschi             Parcuri
            natans
            Phragmites              -
 Liliopsida                stuf              Lacuri
            australis
            Spirodela              -
 Lemnaceae                lintita             Parcuri
            polyrrhiza
            Lamium                -
 Labiatae                 urzica moarta          parcuri
            maculatum
 Loranthaceae     Viscum album    visc alb     -       Gradina Botanică
            Aesculus               Monument
 Hippocastanaceae             castanul rosu          Parcul Cişmigiu
            Hippocastanum            al naturii
                              Monument
 Taxaceae       Torreya nucifera  toreia             Parcul Cişmigiu
                              al naturii
            Sophora      salcam      Monument
 Fabaceae                                 Parcul Cişmigiu
            japonica      japonez      al naturii
 -           Juniperus sp    -         -       Parcul Unirii
 -           Taxus sp      -         -       Parcul Unirii
 -           Busus semphora   -         -       Parcul Unirii

Sub aspectul faunei, predomină ca număr animalele domestice, în special a câinilor fără stăpân,
pisici etc, dar sunt întâlnite şi specii sălbatice care s-au adaptat mediului urban.
Speciile de păsări care pot fi admirate pe lacuri şi în parcuri sunt în număr de 89, din care 15
specii se regăsesc pe Anexa 3, 13 pe Anexa 4 B şi 5 pe Anexa 5 C (este permisă vânătoarea
lor). Multe dintre ele sunt vizitatori ai meleagurilor bucureştene.
                       161
  Motacilla alba (Codobatură albă)      Apus Apus (Drepnea neagră)
     Muscicapa striata (Muscar sur)
   Sursa imaginilor: SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂTabel 6.2.2.2 Specii de păsări întâlnite în Bucureşti
                     Denumirea
 Familia     Specia                  Statut legal  Localizare
                     populară
                             strict
 Podicipedidae Podiceps cristatus     Corcodel mare         Lac Pantelimon
                             protejată
        Podiceps        /
                             strict     Parc    Tineretului,
 Podicipedidae Tachybaptus        Corcodel mic
                             protejată   Carol, Herăstrău, Tei
        ruficollis
 Phalacro-   Phalacrocorax       Cormoranul   strict
                                     Pacul Carol
 coracidae   pygmaeus          mic       protejată
 Phalacro-    Phalacrocorax      Cormoranul           Lac Herastrâu,   Lac
                             management
 coracidae    carbo          mare              Pantelimon,    Tei,
                        162
                   Denumirea
Familia    Specia                   Statut legal  Localizare
                   populară
                                     Plumbuita,    Morii,
                                     Dâmboviţa
                   Stârcul
Ardeidae    Ardea cinerea               management Pantelimon, Herastrâu
                   cenuşiu (mic)
                                     Lac      Strâulesti,
                                     Plumbuita,      Tei,
Ardeidae    Egretta garzetta   Egreta mică     protejată
                                     Herastrâu,     Morii,
                                     Pantelimon,
        Nycticorax      Stârcul  de            Herastrâu, Tineretului
Ardeidae                      protejată
        nycticorax      noapte               (mai ales în migratie)
Ciconidae   Ciconia ciconia    Barza comună protejată       Lacul Morii
                   Lebăda mută             Plumbuita,      Tei,
Anatidae    Cygnus olor      (Lebăda    protejată       Pantelimon,
                   cucuiată)              Tineretului, IOR
                                     Tei,     Herastrâu,
Anatidae    Anas platyrynchos   Raţa mare      management   Pantelimon,
                                     Tineretului
                   Raţa                Morii,   Pantelimon,
Anatidae    Anas querquedula              management
                   cârâitoare             Tineretului, IOR
                                     Tineretului,
Anatidae    Anas acuta      Raţa suliţar     management
                                     Pantelimon, Herastrâu
                   Raţa cu    cap         Morii,   Pantelimon,
Anatidae    Aythia ferina               management
                   castaniu              Tineretului, IOR
                                     Plumbuita,      Tei,
                                     Herastrâu,     Morii,
Anatidae    Aythia nyroca     Raţa roşie      protejată
                                     Pantelimon,
                                     Tineretului, IOR
                                     Herastrâu,     Casa
                             strict
Accipitridae  Accipiter nisus    Uliul păsărar            Scanteii, iarna în toate
                             protejată
                                     lacurile
                             strict     Agronomie,   în  tot
Falconidae   Falco tinnunculus   Vânturelul roşu
                             protejată   Oraşul iarna
Phasianidae  Phasianus colchicus Fazan         management   Padurea Baneasa
Phasianidae  Perdix perdix    Potârnichea      management   Lacul Morii
Phasianidae  Coturnix coturnix  Prepeliţă       management   Lacul Morii
                  Găinuşa   de            Tineretului,
Rallidae    Gallinula chloropus        management
                  baltă                 Pantelimon
                                     Herastrâu,     Titan,
Rallidae    Fulica atra      Lişiţa        management
                                     Tineretului, Carol
                   Becaţină
Scolopacidae  Gallinago gallinago            management Herastrâu primavara
                   comună
                                     Plumbuita,     Tei,
                   Pescaruş       strict     Herastrâu,    Carol,
Laridae    Larus ridibundus
                   râzător       protejată   Pantelimon,
                                     Tineretului,
                                     Plumbuita,     Tei,
                             strict
Laridae    Larus minutus     Pescăruş mic            Herastrâu,    Morii,
                             protejată
                                     Pantelimon,
                       163
                  Denumirea
Familia   Specia                Statut legal  Localizare
                  populară
                                 Tineretului, IOR


                               Pantelimon,
                  Pescăruş    strict   Herastrâu, Tineretului,
Laridae   Larus argentatus
                  argintiu    protejată Casa     Poporului,
                               Plumbuita
                               Plumbuita,     Tei,
                          strict   Herastrâu,    Morii,
Sternidae  Sterna hirundo    Chira de baltă
                          protejată Pantelimon,
                               Tineretului, IOR
                               Plumbuita,     Tei,
                  Chirighiţa  cu strict   Herastrâu,    Morii,
Sternidae  Chlidonias hibridus
                  obraz alb    protejată Pantelimon,
                               Tineretului, IOR
                               Plumbuita,     Tei,
       Streptopelia                   Herastrâu,    Morii,
Columbidae             Guguştiuc    management
       decaocto                     Pantelimon,
                               Tineretului, IOR
                          strict   Herastrâu,    Titan,
Cuculidae  Cucullus canorus   Cuc
                          protejată Plumbuita
                          strict
Strigidae  Tyto alba       Strigă           Pantelimon
                          protejată
                          strict   Opera, Tei, Plumbuita,
Strigidae  Asio otus       Ciuf de pădure
                          protejată Baneasa, Herastrâu
                          strict
Strigidae  Athene noctua     Cucuvea          Agronomie, Baneasa
                          protejată
                          strict
Meropidae  Merops apiaster    Prigorie          parcuri
                          protejată
                          strict     Herastrâu,  Gradina
Upupidae   Upupa epops      Pupăza
                          protejată   Zoologica

                                 Lacul  Morii,  Gara
Coraciidae  Coracias garrulus   Dumbrăveanca protejată
                                 Progresul, Herastrâu
                  Pescăraşul   strict     Parcul Carol, Tei,
Alcedidae  Alcedo atthis
                  albastru    protejată   Plumbuita, Tineretului
                                 Gradina   Botanica,
Picidae   Picus canus      Ghionoaie sură protejată    Herastrâu,    IOR,
                                 Baneasa
                                 Herastrâu, Tineretului,
                  Ghionoaie    strict
Picidae   Picus viridis                    Baneasa,   Gradina
                  verde      protejată
                                 Botanica
       Dendrocopos      Ciocănitoare  strict
Picidae                              parcuri
       syriacus       de grădini   protejată
                  Ciocănitoare  strict
Picidae   Dendrocopos major                  parcuri
                  pestriţă mare  protejată
                                 televiziune,
                  Ciocănitoare  strict
Picidae   Dendrocopos minor                  Herastrâu,Gradina
                  pestriţă mică  protejată
                                 Botanica
                     164
                   Denumirea
Familia    Specia                Statut legal  Localizare
                   populară
                   Ciocârlie  de strict
Alaudidae   Alauda arvensis                   Lacul Morii
                   câmp      protejată
Alaudidae   Galerida cristata   Ciocârlan   management   parcuri
                          strict
Hirudinidae  Hirundo rustica    Rândunică           comuna
                          protejată
                          strict
Hirudinidae  Riparia riparia    Lăstun de mal         Tei, Plumbuita
                          protejată
                          strict
Hirudinidae  Delichon urbica    Lăstun de casa         parcuri
                          protejată
                   Codobatură   strict
Motacillidae  Motacilla alba                    comuna
                   albă      protejată
                                  pe lângă Dâmboviţa,
                   Codobatură de strict
Motacillidae  Motacilla cinerea                  Piata  Unirii, Tei,
                   munte     protejată
                                  Plumbuita
                   Sfrâncioc
                            strict
Laniidae    Lanius minor     cu    fruntea        Lacul Morii
                            protejată
                   neagră
                   Sfrâncioc     strict
Laniidae    Lanius collurio                   Lacul Morii
                   roşiatic      protejată
        Acrocephalus               strict
Sylviidae              Lăcar de stuf         Pantelimon
        scirpaceus                protejată
        Acrocephalus               strict
Sylviidae              Lăcar mare           Lacul Berceni
        arudinaceus               protejată
                            strict
Sylviidae   Sylvia borin     Silvie de zăvoi        parcuri
                            protejată
        Phylloscopus     Pitulice      strict
Sylviidae                              parcuri
        trochilus       fluierătoare    protejată
        Phylloscopus               strict
Sylviidae              Pitulice mică         parcuri
        collybita                protejată
                                  Agronomie,  Herastrâu,
                            strict
Muscicapidae  Muscicapa striata   Muscar sur           Gradina    Botanica,
                            protejată
                                  Baneasa
                                  Agronomie,  Herastrâu,
                            strict
Muscicapidae  Ficedula hypoleuca  Muscar negru          Gradina    Botanica,
                            protejată
                                  Baneasa
                                  Herastrâu,    Gradina
                            strict
Muscicapidae  Ficedula albicollis  Muscar gulerat         Botanica,    Baneasa
                            protejată
                                  (migratie)
                   Mărăcinar   strict
Turdidae    Saxicola torquata                  parcuri
                   negru     protejată
                   Mărăcinar   strict
Turdidae    Saxicola rubetra                   în toate parcurile
                   mare     protejată
        Phoenicurus      Codroş   de strict
Turdidae                              Agronomie
        pheonicurus      pădure    protejată
                          strict
Turdidae    Erithacus rubecula  Măcăleandru          toate parcurile iarna
                          protejată
Turdidae    Turdus merula     Mierlă    protejată    comuna
                   Sturzul            Herastrâu,  Gradina
Turdidae    Turdus philomelos          management
                   cântător            Botanica, iarna peste
                      165
                   Denumirea
Familia    Specia                Statut legal  Localizare
                   populară
                                  tot

                   Piţigoi    de strict
Paridae    Parus ater                      Padurea Baneasa
                   brădet      protejată
                           strict
Paridae    Parus major      Piţigoi mare          comuna
                           protejată
                           strict
Paridae    Parus caeruleus    Piţigoi albastru        comuna
                           protejată
                           strict
Sittidae    Sitta europaea    Ţiclean            Parcuri, Agronomie
                           protejată
                           strict
Emberizidae  Emberiza calandra   Presură sura          Gara Progresul
                           protejată
        Emberiza                strict
Emberizidae             Presură de stuf        iarna Lacul Morii
        scoeniclus               protejată
        Fringilla       Cinteză    de strict
Fringillidae                            Gradina Botanica
        montifringilla    iarnă      protejată
                           strict
Fringillidae  Fringilla coelebs   Cinteză            Herastrâu, parcuri
                           protejată
                           strict
Fringillidae  Carduelis carduelis  Sticlete            Parcuri,
                           protejată
                           strict
Fringillidae  Carduelis spinus   Scatiu             Parcuri,
                           protejată
                           strict
Fringillidae  Carduelis chloris   Florinte            Piata Presei libere
                           protejată
                           strict
Fringillidae  Pyrrhula pyrrhula   Mugurar            parcuri
                           protejată
        Coccothrâustes             strict    Tineretului,   IOR,
Fringillidae             Botgros
        coccothrâustes             protejată   Gradina Botanica
                           strict
Fringillidae  Acanthis flammea   Inăriţa            Lac Morii
                           protejată
                   Vrabia    de
Fringillidae  Passer montanus            neprotejată  comuna
                   câmp
Fringillidae  Passer domesticus   Vrabia de casă neprotejată   comuna
Sturnidae   Sturnus vulgaris   Grâur      management  Agronomie,
                           strict
Oriolidae   Oriolus oriolus    Grangur            comuna
                           protejată
Corvidae    Garrulus glandarius  Gaiţă      management  Parcuri,
Corvidae    Pica pica       Coţofană     management  comuna
                           strict
Corvidae    Corvus corax     Corb              Pantelimon
                           protejată
Corvidae    Corvus cornix     Cioara grivă   management  comuna
Corvidae    Corvus monedula    Stăncuţa     management  comuna
                                  Herastrâu, Plumbuita,
Ardeidae    Egretta alba     Egreta alba  protejată
                                  Tei
                  Cioara   de
Corvidae    Corvus frugilegus         management comuna
                  semănătură
                         strict   Herăstrău,         IOR,
 Ardeidae    Ixobrychus minutus Starc pitic
                         protejată Dâmboviţa
Sursa Datelor: SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ
                     166
Există 19 specii de peşti identificaţi în lacurile locale. Din fam. Picidae se întâlnesc 5 specii de
ciocănitoare, din care 4 sunt protejate prin O.U.G. nr. 57/2007 – Anexa 3. Picus veridis se află şi
pe anexa 4 B - specii care necesită o protecţie strictă.

 Tabel 6.2.2.3 Specii de peşti întâlnite în lacurile din Bucureşti
                              Denumirea
    Familia       Specia                   Statut legal
                              populară
    Ciprinidae     Cyprinus carpio         crap   -
    Ciprinidae     Carassius auratus gibelio    caras   -
    Ciprinidae     Abramis brama          platică  -
    Ciprinidae     Rutilus rutilus         babuşcă  -
    Ciprinidae     Abramis sp.           cosac   -
    Ciprinidae     Tinca tinca           lin    -
              Scardinius
    Ciprinidae                      roşioară -
              erythrophthalmus
              Stizostedion/      Sander
    Ciprinidae                      şalău   -
              lucioperca
    Ciprinidae     Pelecus cultratus        săbiţă  -
    Ciprinidae     Esox lucius           ştiucă  -
    Ciprinidae     Leuciscus idus          văduviţă -
    Percidae      Perca fluviatilis        biban   -
    Ciprinidae     Rhodeus sericeus amarus     boarca  -
    Cobitidae      Misgurnus fosilis        tipar   protejată
    Ciprinidae     Alburnus alburnus        oblete  -
    Sursa datelor: COMPANIA NATIONALA APELE ROMANE- S.G.A. BUCURESTI-ILFOV

  În Bucureşti există specii de lilieci care sunt protejaţi prin Legea nr. 13/1993 şi nr. 90/2000.
Se întalnesc în parcurile cu arbori scorburoşi, podurile de case, biserici, fisuri de stânci etc.
LISTA SPECIILOR DE LILIECI (CHIROPTERA) DIN BUCURESTI
 Specia                   Locaţia

1. Myotis daubentonii                1. În Parcul Herăstrău
 (liliacul de apă)
Preferă scorburile din arbori, fisurile din zidurile clăirilor, poduri şi turle de biserici.
Hibernează din a doua jumătate a lunii septembrie până în martie-aprilie. Preferă parcurile din
oraşe, cu luciuri de apă în apropiere. Zborurile de hrănirele efectueaza chiar deasupra răurilor,
lacurilor şi bălţilor.

2. Vespertilio murinus              1. Bloc de locuinţe din Şos. antelimon
 (liliacul bicolor)                2. Parcul Muzeului „Grigre Antipa”

  Trăieşte şi în zone împădurite, refugiindu-se în scorburi, dar şi în localităţile rurale, şi în cele
urbane. Foloseşte orice adăpost din ornamentele clădirilor şi anexele gospodăreşti: cămări,
debarale, boxe, poduri, pivniţe etc. Hibernează în perioada septembrie – martie.
                        167
                            Vespertilio murinus
                            Sursa: internet3. Nyctalus noctula            1. În Casa Presei Libere
 (liliacul de amurg)            2. În clădirea Muzeului „Gr. Antipa”
                      3. În Parcul Herăstrău
                      4. În Palatul Parlamentului
În scorburile arborilor din parcuri şi păduri, în poduri şi locuri întunecoase din puncte termice, în
chesoanele jaluzelelor de la ferestre etc. Hibernază din octombrie până în martie.

4. Pipistrellus pipistrellus       1. ClădireaMuzeului „Gr. Antipa”
 (liliacul pitic)            2. În Parcul Herăstrău
Specie antropoofilă căci în afara scorburilor din zonele împădurite şi din unele peşteri a mai fost
semnalat în zonele urbane şi rurale. Preferă spaţiile înguste (cu diamteru de doar 2 cm), din
ziduri, sub streaşini, în spatele obloanelor de la ferestre, între jaluzele, în cămări. Hibernează
când scade temperatura din timpul zilei sub 10ºC.Pipistrellus pipistrellus
Sursa: internet

Toate speciile de lilieci din fauna României se află sub scutul Legii 90/2000 de aderare a
României la Convenţia EUROBATS, în Anexa 4 a OUG 57/2007, în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România – ca legislaţie naţională. În legislaţia europeană – Anexele I, II şi IV a
D.H. 92/43/EEC. Cu menţiunea că pentru fauna României, speciile Nyctalus noctula şi
Pipistrellus pipistrellus sunt încă reprezentate prin populaţii mari, cel puţin în anumite adăposturi
subternae, cum este cazul Peşterii Şura Mare din Judeţul Hunedoara, cu aproximativ 35000
indivizi din a doza specie.
                        168
    În oraşul Bucureşti, nici una din speciile menţionate nu formază colonii mai mari de 150 –
200 indivizi (cazul Nyctalus noctula de la Casa Presei Libere); celelalte specii sunt cu grupări de
câte 3 - 8 indivizi, în diferite locaţii din oraş.

    Judeţul Ilfov se distinge printr-o diversitate biologică ridicată, existând specii de floră şi
faună protejate.
    Din punct de vedere ornitologic, judeţul Ilfov se remarca prin existenţa următoarelor
specii de păsări: raţa cârâitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas platyrhyncos), raţa mică
(Anas crecca), gârliţa (Anser albifrons), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), lişiţa (Fulica
atra), nagaţul (Vanellus vanellus), stârcul roşu (Ardea purpurea), cuc (Cucullus canorus), ciuf de
pădure (Asio otus), striga (Tyto alba), cucuvea (Athene noctua), ciuf de câmp (Asio flammeus),
prigorie (Merops apiaster), lăstunul mare (Apus apus), pupăza (Upupa epops), pescaruşul
albastru (Alcedo atthis), gheonoaie sură (Picus canus), ciocănitoare de grădină (Dendrocopos
syriacus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), rândunica (Hirundo rustica), lăstunul de
casă (Delichon urbica), lăstunul de mal (Riparia riparia), codobatura albă (Motacilla alba),
sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio), cormoranul (Phalacrocorax carbo), Egretta garzetta.
                     Delichon urbica ( imagine preluata de
  Fulica atra (imagine preluata de pe pe internet)
internet)
                       Egretta garzetta (imagine preluata de
                       pe internet)
O zonă importantă din punct de vedere al biodiversităţii este zona Lacului Căldăruşani.


                         169
                                    Lacul Căldăruşani
Arealul acestei zone este un mediu ideal pentru dezvoltarea în condiţii optime a faunei şi în
special a avifaunei, având în vedere că, pe lângă suprafaţa întinsă a lacului, apare şi habitatul
de pădure. O dovadă certă în acest sens o reprezintă varietatea mare a speciilor de păsări care
au fost observate în zonă. Aici cuibăresc sau tranzitează specii de avifaună comune, cât şi
protejate sau strict protejate, cum ar fi: Ciconia alba, Ciconia nigra, Anas platyrhynchos,
Circaetus gallicus, Buteo buteo, Accipiter nisus, Falco tinnunculus, Gallinula chloropus,
Streptopelia decaocto, Merops apiaster, Upupa epops, Picus viridis, Dendrocopos major, Jynx
torquilla, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Motacilla alba, Sturnus vulgaris, Pica
pica. Corvus frugilegus, Corvus corone cornix, Corvus monedula, Sylvia atricapilla,
Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Turdus
merula, Turdus philomelos, Parus major, Passer domesticus, Passer montanus, Fringilla
coelebs, Coccothraustes coccothraustes, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Serinus
serinus, Ardea purpurea, etc.
                           Luscinia megarhynchos (imagine preluata
                           de pe internet)
Datorită existenţei acestor specii de păsări, pentru această zonă s-au facut determinări în teren
a speciilor de faună, în special păsări, în vederea realizării documentaţiei pentru propunerea
zonei anterior menţionate ca arie specială de protecţie avifaunistică.


Pădurea Râioasa, este importantă datorită existenţei unei specii de brânduşe galbene (Crocus
banaticus).
                       170
Fauna salbatică este reprezentată de următoarele specii de mamifere      şi reptile:
 - Mustelidae - dihor (Putorius putorius) – Conv. Berna
       - vidra (Lutra lutra) – OUG154/2008 , Conv. Berna
       - jder de copac (Martes martes) – OUG154/2008, Conv.Berna
       - nevăstuica mică (Mustela nivalis) – OUG154/2008, Conv.Berna
       - bursuc- OUG154/2008, Conv.Berna

 - Muridae   – bizam (Ondrata zibethica) – OUG154/2008
 - Cervidae  – căprior (Capreolus capreolus) – OUG154/2008 , Conv. Berna
 - Suidae   – mistreţ (Sus scrofa) - OUG154/2008,
 - Canidae   - vulpe (Vulpes vulpes)- OUG154/2008,
 - Lepuridae  – iepure (Lepus europaeus)- OUG154/2008,
   Martes martes (imagine preluata de pe internet)

                                       Vulpes
                                       vulpes
                                       (imagin
                                       e
                                       preluat
                                       a de pe
                                       internet
                                       )
Meles meles (imagine preluata de
pe internet)                      171
                          Sus scrofa (imagine preluata de pe
                          internet)
                          Lepus europaeus (imagine preluata de
                          pe internet)
- Reptile:
- Emydidae – ţestoasa de apă (Emys orbicularis) - OUG154/2008, Conv. Berna
- Lacertidae – guşter (Lacerta viridis) - OUG154/2008, Conv. Berna
       - şopârla cenuşie (Lacerta agilis) - OUG154/2008, Conv. Berna
- Colubridae - şarpele de casă (Natrix natrix) – Conv. Berna
       - şarpele de apă (Natrix tesselata) - Conv Berna
                      172
Lacerta agilis (imagine preluata de pe Natrix natrix (imagine preluata de pe internet)
internet)
Emys orbicularis (imagine preluata de pe internet)

- Fauna piscicolă: caracuda (Carassius carassius), linul (Tinca tinca), roşioara (Scardinius
erythrorhtalmus), bibanul (Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), plătica (Abramis brama),
şalăul (Stizostedion lucioperca), somnul (Silurus glanis) şi două specii de guvizi (Gobius sp. şi
Broteshoryns sp. – endemice).
                       173
Perca fluviatilis (imagine preluata de pe Silurus glanis (imagine preluata de pe internet)
internet)
Gobius sp (imagine preluata de pe internet)   Stizostedion lucioperca (imagine preluata de
                        pe internet)


     6.2.3. Specii din flora şi fauna sălbatică valorificate economic, inclusiv ca resurse
         genetice

  Speciile valorificate economic în Bucureşti sunt cultivate în sere şi pepiniere. De asemenea,
în perioada sărbătorilor de iarnă, se valorifică arbori răşinoşi, cum ar fi bradul, molidul, dar
aceştia sunt aduşi din afara teritoriului Municipiului Bucureşti.

   In judetul Ilfov, conform autorizaţiilor de mediu pentru recoltare/achiziţionare/ comercializare
plante şi părţi din plante, din flora sălbatică în stare proaspătă sau semiprelucrată de către
persoane juridice, s-au valorificat economic următoarele resurse biologice din flora sălbatică: tei
(Tilia sp), urzică (Urtica dioica), soc (Sambucus nigra), măceş (Rosa canina), porumbar (Prunus
spinosa), păducel (Crataegus monogyna).
     În ceea ce priveşte autorizaţiile de mediu pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţionarea
şi comercializarea unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în stare vie, proaspătă sau
prelucrată, de către persoane juridice, au fost vânate următoarele specii : căprior (Capreolus
capreolus), iepure (Lepus europaeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles), vulpe
(Vulpes vulpes), ciocârlie (Alauda arvensis), fazan (Phasianus colchicus), graur comun (Sturnus
vulgaris), guguştiuc (Streptopelia decaocto), porumbel gulerat (Columba palumbus), potârniche
(Perdix perdix), prepeliţa (Coturnix coturnix), sitar de pădure (Scolopax rusticola), turturică
(Stretopelia turtur), raţe sălbatice admise de lege, dihor (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela
nivalis), bizam (Ondrata zibethica), sturz (Turdus sp.), becaţină (Galinago galinago), lişiţă
(Fulica atra), cerb lopatar (Dama dama), jder de copac (Martes martes).

                         174
Prunus spinosa            (imagine Crataegus monogyna (imagine preluata de pe
preluata de pe internet)            internet)
Urtica dioica (imagine preluata de pe internet)   Sambucus nigra   (imagine preluata de pe
                          internet)


                         Martes martes (imagine preluata de pe internet)
                         175
   Gallinago gallinago          Phasianus colchicus (imagine
(imagine preluata de pe internet)       preluata de pe internet)
          Perdix perdix (imagine preluata de pe internet)
            Dama dama (imagine preluata de pe internet)
                       176
     6.2.4. Specii deţinute in captivitate

     6.2.4.1.  Grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire

Grădina zoologică a Municipiului Bucureşti are o suprafaţă totală de 67.057 mp, întreţine şi
expune colecţii de animale vii, sălbatice, indigene şi exotice.
Scopul (Rolul) Grădinii Zoologice Bucureşti este de a contribui la conservarea faunei şi
instruirea, educarea şi recreerea publicului vizitator.

Specii deţinute în captivitate în Grădina Zoologică Bucureşti in anul 2009:

1.  Acvila - Aquila rapax
2.  Acvila codalb – Haliaeetus albicilla
3.  Anaconda verde - Eunectes murinus
4.  Anemona Balon - Entacmaea quadricolor
5.  Antilopa eland - Taurotragus oryx
6.  Arici de mare - Tripneustes gratilla
7.  Berbec cu coamă - Amotragus lervia
8.  Bibilica vulturina - Acryllium vulturinum
9.  Bivoli - Bubalus bubalis
10.  Broasca ţestoasă de apă - Emys orbiculares
11.  Broasca albastra “sageata otravita” - Dendrobates azureus
12.  Broasca aurie sageata otravita - Phyllobates terribilis
13.  Broasca fantoma otravitoare - Ebidobates tricolor
14.  Broasca dungata galbena « sageata otravita » - Dendrobates leucomelas
15.  Broasca otravitoare dungata în negru şi verde - Dendrobates auratus
16.  Cai - Equs caballus
17.  Cameleon cu văl - Chamaeleo calyptratus
18.  Canguri – Macropus eugenii
19.  Capra domestică – Capra aegagrus hircus
20.  Căprioara - Capreolus capreolus
21.  Cerb lopătar - Dama dama
22.  Cerbul european - Cervus elaphus
23.  Cercopitec etiopian – Chlorocebus aethiops
24.  Cimpanzeu - Pan troglodytes
25.  Cinteze exotice - Fringilla coelebs
26.  Cinteza zebra australiană - Taenopygia guttata
27.  Coati - Nasua nasua
28.  Condor - Vultur gryphus
29.  Corali “Ciocan cu ramuri” - Euphyllia parancora
30.  Corali “Ciuperca uriasa ca o cupa” - Amplexidiscus fenestrafer
31.  Corali sp. - Capnella sp.
32.  Corali sp. - Clavularia sp.
33.  Corali sp. - Goniopora sp.
34.  Corali sp. - Sarcophyton sp.
35.  Corali sp. - Xenia sp.
36.  Crabul rosu - Pseudosesarma crassimanum
37.  Crevete curăţător - Lysmata amboinensis
38.  Crocodilul de Nil - Crocodylus nyloticus
39.  Dragonul barbos - Pogona vitticeps
40.  Fazan urecheat - Crossoptilon auritum
41.  Fazan argintiu – Lophura nychtemera
                         177
42.  Fazan auriu - Chrysolophus pictus
43.  Fazan comun - Phasianus colchicus
44.  Fazan diamant - Chrysolophus armhenstiae
45.  Fazan tragopan - Tragopan temmineckii
46.  Fire millipedes – Aphistogoniulus sp.
47.  Flamingo - Phoenicopterus rubber
48.  Gâsca de Nil - Alopochen aegyptiaens
49.  Gâsca de Canada – Branta canadensis
50.  Gǎinuşa de baltǎ – Gallinula clorophus
51.  Gecko leopard - Eublepharis macularius
52.  Geko tokay – Gekko geko
53.  Iguana - Iguana iguana
54.  Jaguar - Panthera onca
55.  Kinkajou - Potos flavus
56.  Lama - Lama glama
57.  Langusta albastra - Panulirus versicolor
58.  Lebada albă - Cygnus olor
59.  Lebada neagră - Cygnus atratus
60.  Leu - Panthera leo
61.  Lisita - Fulica atra
62.  Lup - Canis lupus tundrorum
63.  Macac de jawa - Maccaca fascicularis
64.  Mandril - Mandrillus sphinx
65.  Melci de acvariu – Pomacea spp.
66.  Muflon - Ovis musimon
67.  Nutria - Myocastor coypus
68.  Oaia domestică - Ovis aries
69.  Papagal agapor. roseico - Agapornis fischeri
70.  Papagal amazon venezuelan - Amazona aestiva
71.  Papagal cap de prună - Psittacula cyanocefala
72.  Papagal marele alexander - Psittacula eupatria
73.  Papagal agapornis - Agapornis personata
74.  Papagal ara - Ara macao
75.  Papagal aratinga - Electus spp.
76.  Papagal barabant - Politelis swainsonii
77.  Papagal cacatua - Cacatua sulfurea
78.  Papagal călugăr - Myopsitta monachus
79.  Papagal cântător - Psephotus haematonotus
80.  Papagal jako - Psittacus erithacus
81.  Papagal micul alexander - Psittacula krameri
82.  Papagal nimfa - Nymphicus hollandicus
83.  Papagal rozela roşu - Platycercus eximius
84.  Păun - Pavo cristatus
85.  Pavian - Papio hamandryas
86.  Pelican comun - Pelicanus onocrotalus
87.  Pelican creţ - Pelicanus crispus
88.  Peşte “căţărător” - Periopthalmus spp.
89.  Peruş - Psephotus haematanotus
90.  Peruş Standard - Melopsittacus undulatus
91.  Pestele “Arcas” - Toxotes jaculatrix
92.  Peste “Ancistrus” - Ancistrus spp.
93.  Peste clovn - Amphiprion ocellaris
                      178
94.  Peste “Curăţător” - Labroides dimidiatus
95.  Peste Discus Cobalt - Symphysodon spp.
96.  Peste Discus “Fire Red” – Symphysodon spp.
97.  Peste Discus Pigeon Blood Silver - Symphysodon spp.
98.  Peste Discus “Red Scribbelt” – Symphysodon spp.
99.  Peste Discus “Brown” – Symphysodon spp.
100.  Peste “Domnişoara albastră” - Chrysiptera parasema
101.  Peştele fluture” - Pantodon buchholzi
102.  Peste “Gramma regal” - Gramma loreto
103.  Peste “Neon rosu” - Paracheirodon axelrodi
104.  Peste “Regal tang” - Paracanthurus hepatus
105.  Peste “Scopas tang” - Zebrasoma scopas
106.  Peste “Silver streak goldie” - Pseudanthias kashiwae
107.  Peste “Sixline wrasse” - Pseudocheilinus hexataenia
108.  Peste “Sterba” - Corydoras sterbai
109.  Peste “Tetra cap de foc” - Hemigrammus bleheri
110.  Peste “Yallowlined anthias” - Pseudanthias luzonensis
111.  Peşti – Pisces spp.
112.  Piraña – Serasalmus natteri
113.  Pill Millipedes – Sphaerotherium sp.
114.  Pisica de apa dulce – Potamotrygon leopoldii
115.  Pisica sălbatică - Felis silvestris
116.  Piton burma - Pithon molurus bivittatus
117.  Piton indian - Pithon molurus molurus
118.  Piton indian albino - Pithon molurus
119.  Piton tigru - Pithon sebae
120.  Ponei - Equus caballus Shetland
121.  Porc spinos - Hystrix cristata
122.  Puma - Felis concolor
123.  Racul de Louisiana - Prochambarus clarkii (var. white )
124.  Râs - Felis linx
125.  Rate caroline – Aix spons
126.  Raţe decor - Anas platyrincos
127.  Raţe mandarine - Aix galericulata
128.  Raton - Procyon lotor
129.  Rechin columbian - Arius jordani
130.  Scoica “Maxima aurie” - Tridacna maxima gold
131.  Scoica “Tectus” - Tectus snail
132.  Scorpion imperial - Pandinus imperator
133.  Scorpion dungat - Centruroides vittatus
134.  Struţ african - Struthio camelus
135.  Struţ emu - Dromiceius novaehollandie
136.  Struţ nandu - Rhea Americana
137.  Sugar glider - Petaurus breviceps
138.  Şarpe anaconda galbenǎ - Eunectes notaeus
139.  Şarpe boa - Boa constrictor
140.  Şarpe concilina - Elaphe concillina
141.  Şarpe elaphe - Elaphe longissima
142.  Şarpe fals coral - Lampropeltis getulus
143.  Şarpe lampropeltis - Lampropeltis spp.
144.  Şarpe piton regius - Python regyus
145.  Şoparla de Carolina - Anolis carolinensis
                       179
146. Şoparla cu coada spinoasa - Uromastix occelata
147. Şoparla gulerata - Chlamydosaurus kingii
148. Ţesători - Ploceide spp.
149. Testoasa cu labe roşii - Geochelone carbonaria
150. Testoasa leopard - Geochelone pardalis
151. Tarantula “Albastru de cobalt”- Haplopelma lividum
152. Tarantula “Indian ornamental” - Poecilotheria regalis
153. Tigru - Panthera tigris
154. Tucan - Ramphastos cuvieri
155. Turaco - Tauraco livingstonii
156. Turturele diamant - Geopelia cuneata
157. Turturele razătoare - Streptopelia risoria
158. Uliul şorecar - Buteo buteo
159. Urs brun - Ursus arctos
160. Varan de savană (Varanus exanthematicus)
161. Veveriţa cenuşie - Sciurus carolinensis
162. Viermi “Pană de şters praful” - Sabellastarte magnifica
163. Vulture sur - Gyps fulvus
164. Vultur indian – Gyps indicus
Sursa datelor: GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREŞTI


  6.3.  Starea ariilor naturale protejate
     6.3.1. Arii de interes naţional

    În Regiunea Bucureşti Ilfov au fost declarate următoarele arii naturale protejate: Lacul
Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000), Pădurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea
5/2000) şi zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr.792/1990).
        Aria naturală protejată Pădurea Snagov, a fost denumită rezervaţie naturalistică,
geobotanică şi forestiera, având o suprafaţă de 10 ha.
Pădurea Snagov este o arie protejată pentru conservarea unor arborete, cu destinaţie de
cercetare ştiinţifică, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect dendrologic,
oferind posibilitatea cercetării şi vizitării în scopuri educative. A fost desemnată arie naturală
protejată datorită existenţei a 15 exemplare de Fagus sylvatica, specie care în mod obişnuit
este caracteristică zonelor de deal.
Aria naturală protejată Pădurea Snagov, este situată în Judeţul Ilfov, în cadrul comunei Snagov,
pe raza teritorial-administrativă a Ocolului Silvic Snagov, trupul de pădure Snagov-Parc.
Principalul punct de acces în aria naturală protejată este în comuna Ciolpani, pe D.N.1
Bucureşti-Ploieşti.
Flora şi fauna
Vegetaţia predominantă este cea forestieră.
Pătura vie este relativ săracă, cu frecvenţa mai mare a speciilor indicatoare de uscăciune
estivală : Genista tinctoria, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Poa pratensis, Litospermum
purpureo-coeruleum.
Ca o curiozitate pentru această zonă de câmpie este prezenţa a 15 exemplare de fag (Fagus
sylvatica), care în mod obişnuit nu cresc la această altitudine.
Dintre speciile de arbori existente, mai pot fi menţionaţi: Tilia cordata, Quercus robur, Quercus
cerris. Printre arborii masivi se dezvoltă tufişuri de alun, cătină, lemn câinesc şi soc, iar
primăvara înfloresc ghioceii, brânduşele şi brebeneii, mărgăritarul şi crinul de pădure.
Căprioare, cerbi lopatari, pisici sălbatice, fazani, potârnichi pot fi gasiţi în pădurile din zonă. O
mare varietate de păsări populează din plin pădurea Snagovului, printre ele aflându-se cintezoii
                        180
şi piţigoii, privighetorile, porumbeii sălbatici şi turturelele. Primăvara şi toamna se opresc aici,
din călătoria lor spre ţări mai calde, în locurile mai umede, sitarii şi becaţinele.
    Alte specii de faună care susţin echilibrul ecologic al zonei sunt : Antipalus varipes,
Laphria flava, Nitellia vera, Calliphora vomitoria, Phaenicia sericata, Lucila cesar, Kiefferulus
tedipediformis, Cerambyx cerdo (croitorul mare), Helix lucorum, Helix pomatia (melc de livadă),
Rana ridibunda (broasca de lac mare), Hyla arborea (brotăcel), Lacerta viridis, Lacerta agilis,
Natrix natrix (şarpele de casă), Cuculus canorus, Circus macrourus (cuc), Accipiter nisus,
Upupa epops (pupăza), Athene noctua, Sciurus vulgaris (veveriţa), Mustela (Putorius) putorius
(dihorul), Meles meles (bursuc), Vulpes vulpes, Felis sylvestris, Sus scrofa (porc mistreţ), Lepus
europaeus (iepure), Capreolus capreolus (căprior).
Aria naturală Lacul Snagov a fost desemnată rezervaţie naturală şi este considerată o zonă
umedă importantă, având o suprafată de 100 ha. Snagovul este cel mai important lac de
agrement din jurul capitalei, fiind cel mai pitoresc dintre atracţiile turistice din zonă, a carui
frumuseţe este întregită de pădurile înconjurătoare. Este un liman fluvial al râului Ialomiţa.
Suprafaţa lui este de 5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adâncimea maximă de 9 m (cel mai
adânc lac din Câmpia Română). Colectarea apei în lac se face din pânza de ape subterane şi
doar în mică măsură din apele de ploaie şi zăpadă. De aceea nivelul apei din Lacul Snagov
este constant, cu excepţia primăverii şi, adesea, a toamnei.
Forma lacului este alungită şi foarte sinuoasă, cu multe golfuri, în partea din avale aflându-se o
insulă pe care se găseşte Mânăstirea Snagov.
Aria naturala protejata Lacul Snagov a fost data în custodie S.C .Snagov Tur SRL, în baza
conventie de custodie nr. 20451/12.12.2007.
Fauna şi Flora
O mare parte din lac (100 ha) a fost declarată arie protejată prin Legea 5/2000, pentru
protejarea faunei şi a florei care se dezvoltă aici. Declararea ariei naturale ca zonă protejată are
la bază existenţa în acest perimetru a speciilor de: Nelumbo nucifera, Aldrovanda vesiculosa,
Nuphar luteum, Sagittaria latifolia, Urticularia vulgaria, Myriofillium vertialatum, relictul
pontocarpatic Dressena polymorpha, copepodul endemic Eudiaptomus gracilis, guvizii endemici
Gobius gymnostrachelus şi Proterrorhynchus sp.
În micile golfuri, formate în unele locuri ale malurilor, se formează plaurii, un fel de saltele
plutitoare care ating uneori o grosime de până la un metru şi jumătate. Acesta, cunoscut mai
ales în Delta Dunării, este o pătură plutitoare formată din rădăcinile şi rizoamele vechi ale
stufului, împletite între ele ca într-o plasă deasă peste care se depune pământul şi pe care
creşte stuf verde. Uneori aceşti plauri sunt atât de solizi şi de mari încât pot suporta greutatea
câtorva oameni sau a unei colibe.
Fauna piscicolă, care atrage numeroşi pescari amatori, se remarcă prin existenţa mai multor
specii de peşti: plătica, crap, biban, somn, ştiuca, roşioara şi două specii de guvizi. Această
faună piscicolă îşi găseşte un ascunziş bun în brădişul de pe fund şi sub porţiunile de plaur care
acoperă lacul în zonele retrase.
    Aria naturală protejată Scroviştea a fost declarată prin H.G. nr.792/1990.
Fauna şi Flora
Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în aria naturala protejata se regăsesc:
Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna,
Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum
galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Lathyrus niger,
Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea alba,
Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapa natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans, Crocus
heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus.
                        181
     6.3.2. Arii de interes internaţional


     6.3.3. Arii de interes comunitar
                               Scroviştea (imagine preluata de pe
Scroviştea (imagine preluata de pe internet)                internet)

    Gradistea – Caldarusani - Dridu a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică
prin Hotărârea de Guvern 1284/2007, având o suprafaţă de 6 642.3 ha, făcând parte din
regiunea biogeografică continentală.
    Lacul şi Padurea Caldausani se afla la 45 km de Bucureşti şi reprezinta o zona turistica.
Lacul este un vechi liman fluviatil, padurea dn jurul lui formand o vegetatie forestiera ce
adaposteste specii de stejar, plop, salcii etc. Zona Caldarusani reprezinta un mozaic de habitate
( acvatic, padure, pajiste), relativ izolat de presiunea antropica. Pe malul lacului se afla
Manastirea Caldarusani, punct de vedere turistic şi istoric.manastirea a fost ctitorita de
domnitorul Matei Basarab în anul 1683, lacasul reprzentand un important centru de cultura,
incare au fost expuse colectii de manuscrise bisericesti, cat şi alte tiparituri religioase.
    Zona Caldarusani reprezinta un complex de ecosisteme (lac şi padure), fiind un mediu
propice pentru dezvoltarea speciilor de flora şi fauna salbatica. în urma cercetarilor efectuate în
teren, au fost identificate aproximativ 70 de specii de pasari, regasindu-se în Anexa 1 a
Directivei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice adoptata la 2 aprilie 1979 (
Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Nycticoras nycticoras, Circus pygarus), etc.
    Situl natura 2000 Gradistea - Caldarusani-Dridu a fost luat in custodie de care Consortiul
format din Asociatia pemtru Protectia Habitatelor Naturale si Clubul ecologic Unesco Pro
Natura. ( Convenstia de custodie nr.004/19.02.2010.
    Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate: starc galben
(Ardeola ralloides), rata rosie ( Aythya nyroca), buhai de balta (Botaurus stellaris),Chirighita
neagra (Chlidonias niger), Barza alba (Ciconia ciconia), erete de stuf (Circus aeruginosus),
lebada de iarna (Cygnus cygnus),egreta mica(Egretta garzetta), egreta alba (Egretta
alba),piciorong (Himantopus himantopus), starc mic (Ixobrychus minutus), ferestras mic (
Mergus albellus), batus (Philomachus pugnax), crestet cenusiu (Porzana parva), crestet pestrit
(Porzana porzana), ciocaintors (Recurvirosta avosetta), chira de balta (Sterna Hirundo), fluierar
de mlastina (Tringa glareola).
    Situl este important pentru popuatiile cuibatoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca,
Ardeola ralloides, Nycticoras nycticoras.
    Situl este important în perioada de migratie pentru : Phalacrocorax pygmeus, Ardeola
ralloides, Egretta garzeta, Cygnus olor, Anser albifrons.
    în perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de
balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.
    Ca şi categorii depasari protejate, exista: numar de specii din anexa 1 a Directivei
Pasari: 23; numar de alte specii migratoare l listate în anexele Conventiei asupra specii
migratoare ( Bonn): 60; numar de specii perixilitate la nivel global:3.
                         182
    Importanta zonelor umede trebuie reliefata prin activitati de constientizare privind
protejarea acestora, avand în vedere ca judeţul Ilfov se distinge printr-o diversitate a zonelor
umede.

    Situl de Importanta Comunitara 2000 Scrovistea , a fost declarat prin Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 si se suprapune peste aria naturala protejata
Scrovistea.
    Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în situl Natura 2000 Scroviştea se
regăsesc: Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus
monogyna, Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides,
Lamiastrum galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Lathyrus
niger, Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea
alba, Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapa natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans,
Crocus heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus.
Pădurile din zona Scroviştea (păduri mixte de câmpie cu Quercus robur, Tillia tomentosa,
Carpinus betulus) sunt o parte din rămăşiţele Codrii Vlăsiei, care au acoperit cândva Câmpia
Română. Zona este bine conservată, situl Scroviştea reprezentând un mozaic complex de
habitate naturale:
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Lacuri distrofice şi iazuri
Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)  6.4.  Mediul marin şi costier
       6.4.1 Introducere

       6.4.2. Starea ecosistemului şi resurselor vii marine. Situaţia speciilor periclitate

6.4.2.1. Starea litoralului şi a zonei costiere

6.4.2.2. Starea ecosistemului marin

6.4.2.3. Situaţia speciilor periclitate

       6.4.3. Starea fondului piscicol marin

       6.4.4. Marea Neagră şi dezvoltarea durabilă
                         183
  6.5.  Starea pădurilor
     6.5.1. Fondul forestier

     Rolul pădurii:
1. Prin procesul de fotosinteză, pădurea are o contribuţie deosebit de importantă în regenerarea
rezervei de oxigen la nivel local, cât şi global. Un hectar de pădure produce anual aproximativ
30 t oxigen, din care, acesta consumă cca 13 t în procesul de respiraţie a arborilor săi.
Vegetaţia arborescentă a pădurii pe suprafaţa de un hectar consumă în procesul de fotosinteză
circa 16 t bioxid de carbon, având un rol relevant antipoluant. Arborii şi arbuştii din pădure
contribuie, de asemenea, la atenuarea zgomotului de intensităţi diferite, au o influenţă pozitivă
pe care o exercită asupra regimului eolian, a umiditaţii şi temperaturii aerului, precum şi a
vibraţiilor aerului.
2. Absoarbe o importantă cantitate de CO2 (gaz cu efect de seră), contribuind la reducerea
poluării şi având o influenţă benefică asupra mediului.
3. Fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt.
4. Filtrează apă provenită din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi şi
frunze moarte, asigurând o apă limpede şi curată.
5. Reduce viiturile în cazul ploilor torenţiale, prin reţinerea unei mari cantităţi de apă în
coronament şi liziera şi cedarea acesteia treptat.
6. Adăposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe dintre ele fiind ameninţate cu
dispariţia, datorită adaptării la condiţiile specifice de aici.
7. Este o sursa încă puţin exploatată de medicamente şi remedii naturale.
8. Estetic pentru peisaje.
9. Este un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice recunoscute.
10. Are o mare importanţa educativ – ştiinţifică.
     La data de 31.12.2009 Direcţia Silvică Ilfov din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor –
ROMSILVA, administrează o suprafaţă totală de 20.323 ha teren forestier proprietate publică a
statului, din care în raza judeţului Ilfov o suprafaţă de 19653 ha. În raza judeţului o suprafaţă
totală de 2.762 ha reprezintă terenuri forestiere proprietate privată, 90 ha reprezentând păduri
mânăstireşti şi restul reprezentând proprietatea privată a persoanelor fizice cărora li s-a
reconstituit dreptul de proprietate în conformitate cu legile fondului funciar : Legea 18/1991,
Legea 1/2000 cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea 247/2005.
     Suprafaţa totală de 19.653 ha teren cu destinaţie forestieră din raza judeţului Ilfov este
repartizată pe categorii de folosinţă astfel :
18869 ha categoria „pădure” ;
784 ha alte terenuri din fond forestier, respectiv terenuri destinate administraţiei silvice, terenuri
care servesc cultura si producţia silvică, terenuri afectate împăduririi (37 ha), terenuri
neproductive.
Fondul forestier proprietate publică a statului din raza judeţului Ilfov este administrat prin cele 3
ocoale din subordinea Direcţiei Silvice Ilfov, astfel :
5269 ha Ocolul Silvic Bucureşti ;
10031 ha Ocolul Silvic Snagov ;
5023 ha Ocolul Silvic Brăneşti.
Fondul forestier total de pe raza Municipiului Bucureşti este de 617 ha fiind amplasat exclusiv
pe raza sectorului 1 din care : 399 ha păduri proprietatea statului aflate în administrarea
Ocolului Silvic Bucureşti şi 218 ha păduri particulare apartinând persoanelor particulare. Din
totalul celor 617 ha fond forestier, 593 ha sunt ocupate de pădure, 24 ha fiind terenuri destinate
administraţiei silvice.
     Pădurea Băneasa este situată în partea de nord a Municipiului Bucureşti şi se înscrie ca
una din pădurile reprezentative din jurul Capitalei, fiind practic cea mai solicitată zonă pentru
recreere şi agrement. Principala cale de acces spre pădure este reprezentată de Şoseaua
                          184
Bucureşti - Ploieşti (DN 1) din care, la kilometrul 10,4 se ramifică spre dreapta, o şosea
asfaltată. Alte căi de acces sunt: şoseaua de centură a Capitalei şi şoseaua Bucureşti - Pipera -
Tunari, pe acestea deplasarea spre pădure putându-se face însă numai cu autoturismele, cu
bicicleta sau pe jos.
Arboretele care compun această pădure reprezintă vestigii ale foştilor Codrii ai Vlăsiei, defrişaţi
în decursul timpului, fie pentru extinderea suprafeţelor destinate culturilor agricole şi aşezărilor
umane, fie pentru interese străine. Pădurea Băneasa este situată în etajul de vegetaţie
caracteristic câmpiei forestiere. Forma dominantă de relief este câmpia medie, întreruptă din loc
în loc, de suprafeţe mici de depresiune (ravene). Tipul predominant de sol este cel brun-roşcat
de pădure. Textura solului este luto-argiloasă şi mai rar argiloasă. În zonele depresionare,
datorită acumulării apei din precipitaţii, apar fenomene de podzolire şi pseudo-gleizare, a căror
intensitate variază în funcţie de adâncimea depresiunii. Substratul litologic este de tipul loess
pentru întreaga unitate.
    Tipul de staţiune cel mai răspândit este cel de câmpie forestieră, brun-roşcat, profund, de
productivitate superioară pentru stejărete şi stejăreto-şleauri. Arboretele din această pădure
sunt cele caracteristice şleaului. Arboretele artificiale ocupă suprafeţe reduse fiind formate, în
principal, din salcâm şi plop alb. O separare naturală, pe grupe de specii, se face în principal, în
funcţie de condiţiile pedoedafice, astfel:
- pe solurile mai puţin compacte şi mai bogate (brun-roşcate) apar şleaurile;
- pe solurile mai grele (uşor depresionate) apar stejăreţele pure;
- în depresiunile mai adânci apare plopul tremurător;
- cereţele au invadat arboreţele de şleau şi ca stare au fost considerate (pe total) derivate.
    Majoritatea arboretelor care alcătuiesc pădurea Băneasa sunt de vârste apropiate (în jur
de 50 de ani), fiind tăiate în timpul celui de-al doilea război mondial. Repartizarea pe clase de
vârstă este inegală, predominând cele din clasa a II-a şi a III-a. Provenienţa arboretelor este
majoritară din lăstari. Compoziţia - ţel indicată pentru arboretele care alcătuieşte această
pădure trebuie să urmărească realizarea maximului de efecte de ordin sanitar, recreativ,
peisagistic, în principal şi pe cât posibil, un maximum de producţie de lemn.
    În pădurea Băneasa ponderea stejarului (pedunculat) este apropiată de cea normală.
Pornind de la funcţiile ce îi sunt atribuite, în pădurea Băneasa se simte nevoia introducerii unor
specii autohtone, dar cu calităţi decorative pronunţate, pe marginea liniilor parcelare, a
drumurilor, aleilor şi potecilor, precum şi în marginea poienilor şi a golurilor din interiorul
arboretelor.


     6.5.2. Funcţia economică a pădurilor

Pădurile administrate de catre directiile silvice din regiune sunt păduri încadrate la grupa I
funcţională şi au de îndeplinit funcţia de protecţie corespunzătoare categoriei de agrement-
recreere. Anual din acestea se poate exploata masă lemnoasă în conformitate cu prevederile
amenajamentelor în vigoare, în conformitate cu posibilitatea decenală stabilitî ţi rămasă de
exploatat. Volumul de masă lemnoasă ce se poate extrage este stabilit funcţie de posibilitatea
pădurii, posibilitate consemnată în amenajamente silvice. Posibilitatea anuală a pădurilor este
de 80 mii m3 din care 52 mii m3 produse principale. Recoltarea masei lemnoase ce rezultă din
produsele principale se realizează prin aplicarea de tratamente intensive cu regenerare sub
masiv, în cazul arboretelor de cvercinee si prin aplicarea de tratamente extensive pentru
arboretele de crâng. Dintre tratamentele intensive cel mai reprezentativ şi des aplicat este
tratamentul tăierilor progresive în ochiuri iar din cele extensive, tratamentul tăierilor în crâng
simplu si căzănire pentru zăvoaie şi salcâmete.

Tabel 6.5.2.1
Componenţa pe specii a pădurilor de pe raza Municipiului Bucuresti:
                        185
            Specia         Ponderea
            Stejar         50,8%
            Cer          10,6%
            Tei          12,6%
            Frasin         4,4%
            salcâm         0,6%
            diverse tării     12,6%
            alte specii      8,4%
        Sursa Datelor: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI     6.5.3. Masa lemnoasă pusă în circuitul economic

Valorificarea lemnului este o prestaţie foarte importantă a gestiunii pădurilor , cotele anuale de
masă lemnoasă stabilite fiind realizate integral şi în concordanţă cu posibilitatea pădurilor.
În 2009, 38.900 m3 au fost valorificaţi conform cotei alocate, către agenţii economici, ca masă
lemnoasă pe picior, 31.100 m3 către populaţie, masă lemnoasă exploatată în regie.
Din cele 399 ha păduri proprietate a statului de pe raza Municipiului Bucureşti s-au recoltat 400
m3 masă lemnoasă din care: 300 m3 stejar, 100 m3 diverse specii tari.
Din cele 19653 ha păduri proprietate a statului de pe raza judeţului Ilfov s-au recoltat 69100 mc
masă lemnoasă din care: 23.400 m3 stejar, 29.200 m3 diverse tari şi 16.500 m3 diverse moi.


     6.5.4. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Pădurile aflate în administrare sunt situate în zona de câmpie forestieră, principala formă de
relief întalnită fiind cea de câmpie plană şi în mică măsură, în luncile interioare ale râurilor
(Argeş, Ialomiţa). Altitudinea medie la care sunt amplasate pădurile este de 80 m.


     6.5.5. Starea de sănătate a pădurilor

În anul 2009, in judetul Ilfov, pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare în
pepiniere şi arborete, s-au executat lucrări de constatare a dăunătorilor pe suprafata totală de
1362 ha din care 239 ha pentru combaterea paraziţilor vegetali şi 1123 ha pentru constatarea
insectelor defoliatoare; in Municipiul Bucuresti s-au executat lucrări de constatare a dăunătorilor
(paraziţii vegetali şi insectele defoliatoare) pe suprafaţa totală. Pentru combatere au fost
folosite produse de uz fitosanitar selective şi biodegradabile, cu impact redus asupra mediului.
Asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare în pădurile administrate constituie o
preocupare a personalului silvic în vederea prevenirii atacurilor de daunatori şi limitării
pierderilor, cauzate de acestia, vegetaţiei forestiere.


     6.5.6. Suprafeţele din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri

În 2009, in judetul Ilfov, pentru recoltarea masei lemnoase aprobate au fost parcurse cu tăieri
de regenerare o suprafaţă totală de 906 ha din care 547 ha cu tăieri progresive, 3 ha cu tăieri
rase, 23 ha cu tăieri de substituiri şi refacere a arboretelor slab productive şi degradate, 66 ha
                         186
cu tăieri de regenerare în crâng şi 267 ha cu tăieri de conservare. Pentru asigurarea de condiţii
optime de dezvoltare şi conducerea arboretelor tinere, pentru promovarea speciilor valoroase,
în anul 2009 s-au executat lucrări de îngrijire pe o suprafaţă totală de 683 ha din care : 41 ha
degajări, 59 ha curăţiri şi 583 ha rărituri. În cadrul acestor activităţi o atenţie deosebită o
acordăm promovării şi menţinerii stejarului în arealul sau natural. S-au mai parcurs deasemeni
cu tăieri de igiena în vederea extragerii arborilor uscaţi o suprafaţă de 3986 ha şi cu tăieri de
produse accidentale suprafaţa de 11429 ha. În raza Municipiului Bucureşti s-au executat rărituri
în arboretele prevăzute a fi parcurse cu această operaţiune culturală pe 14 ha şi 50 ha au fost
parcurse cu tăieri de igienă în vederea extragerii arborilor uscaţi, diferenţa fiind realizată integral
pe raza judeţului Ilfov.     6.5.7. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

Tot arealul cuprins în raza judeţului Ilfov se situează sub media pe ţară de 27% privind
ponderea pădurilor. De asemenea, se impune necesitatea împăduririi tuturor terenurilor
degradate care nu pot fi date in producţie, dar şi reînfiinţarea perdelelor silvice de protecţie a
câmpurilor agricole, precum şi mărirea suprafeţei cu vegetaţie forestieră care să îndeplinească
rolul de plămân verde al Municipiului Bucureşti. Cele mai expuse fenomenelor de aridizare şi
secetei sunt zonele din partea de S şi E a judeţului si partea de sud a Bucureştiului. De
asemenea în lunca Argeşului, ca urmare a amenajărilor privind canalul Argeş-Dunăre,
excavaţiilor şi balastierelor instalate, au dus la modificarea regimului hidric, apa freatică
scăzând cu 10-20 cm, ceea ce a dus la dispariţia vegetaţiei din vecinătatea sa, fiind necesare
lucrări de reconstrucţie ecologică deosebit de dificile.


     6.5.8. Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări

În cursul anului 2009 a fost scoasă definitiv din fondul forestier naţional o suprafaţă de 6 ha din
care s-a defrişat 6 ha. Suprafaţa a fost predată către C.N.A.D.N.R. în vederea realizării
autostrăzii Bucureşti – Braşov, în conformitate cu O.M. 136/2009.
    De pe raza Municipiului Bucureşti s-a scos definitiv 1 ha fond forestier proprietate
particulară în vederea lărgirii DN 1.     6.5.9. Suprafeţe de păduri regenerate în anul 2009

În anul 2009 s-au realizat 65 ha regenerări naturale şi 17 ha împăduriri. Valoarea totală a
lucrărilor a fost de 1053 de lei fiind asigurată din fondul de conservare şi regenerare a
pădurilor, constituit în baza prevederilor Legii 46/2008 – Codul Silvic. Tot în anul 2009 s-au
executat lucrări de completări în plantaţii pe suprafaţă de 10 ha şi lucrări de refacere a
regenerărilor calamitate pe suprafaţa de 1 ha. Pentru întreţinerea regenerărilor naturale şi
artificiale s-au executat 273 ha lucrări de îngrijire, iar pentru ajutorarea regenerării naturale s-au
executat lucrări pe 40 ha constând în semănături şi plantaţii sub masiv, lucrări pentru instalarea
seminţişului natural şi lucrări de întreţinere.
Pentru lucrările menţionate s-au folosit în total 341 mii bucăţi puieţi forestieri.
Pregătirea mecanizată integrală a terenului în vederea împăduririi s-a executat pe suprafaţa de
23 ha.


                         187
 Tabel 6.5.9.1
Evoluţia suprafeţelor regenerate în perioada 2004 – 2009 (pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov)
             Anul  Reg. Naturale Împăduriri    Total
             2004 69         16      85
             2005 58         26      84
             2006 53         15      68
             2007 72         22      94
             2008 84         20      104
             2009 65         17      82
Sursa Datelor: DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV

     6.5.10.Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor. Sensibilizarea publicului

În perioada ce-o parcurgem pădurile sunt supuse unei presiuni crescânde din partea populaţiei.
Tăierile ilegale, cadrul legislativ nesigur şi în schimbare continuă, au adus pagube anuale
pădurilor. Pentru crearea unei conştiinţe forestiere, în special în rândul generaţiei tinere, anual,
Direcţia Silvică Ilfov, desfăşoară acţiuni de plantare a arborilor cu elevii, în special primăvara în
cadrul „Lunii Pădurii”, solicită deasemeni spre publicare în mass-media a unor articole pozitive
pentru a proteja pădurea. În diferite scoli din Bucureşti se organizeaza acţiuni de informare şi
deplasare la teren pentru a conştientiza rolul pădurii şi al mediului în perioada ce o traversăm.

     6.5.11.Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului

Administrarea în regim silvic asigură gestionarea durabilă a fondului forestier, principalul atribut
al administraţiei silvice actuale.
Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural
actual şi creşterea suprafeţelor acestora, acestea însemnând şi principalul factor de stabilitate
în natura. Schimbările climaterice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor actuale
ale fondului forestier şi prin extinderea acestora pe terenurile neproductive ce sunt pe suprafeţe
mari actualmente. După cum se ştie, deasemeni pădurea reprezintă castelul apelor în natură,
fapt pentru care rolul ei este şi mai important.

  6.6.  Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii

    Distrugerea componentelor biodiversităţii reduce opţiunile viitoare ale umanităţii şi
ameninţă însăşi posibilitatea continuităţii societăţii umane. Printre cauzele care duc la pierderea
biodiversitatii se numara:
- Supraexploatarea resurselor, stimulată de creşterea exponentială a populaţiei umane şi de
creşterea economică.
- Utilizarea unor tehnologii inadecvate.
- Distrugerea habitatelor, adică a condiţiilor fizice, chimice, biologice de care depinde
supravieţuirea speciilor.
- Introducerea de specii exotice care afectează populaţiile native, ducând chiar la eradicarea lor.
- Poluarea genetică cu organisme modificate genetic.
- Poluarea prin modificarea factorilor de mediu.
- Defrişările şi distrugerea spaţilor verzi.
- Cosmetizarea arborilor din parcuri şi grădini a dus la dispariţia spaţiul de cuibărit.
- Creşterea suprafeţelor ocupate de instalaţii, suprafeţe construite, terenuri private etc.

   Presiuni antropice exercitate aspura pădurilor
   În perioada ce o parcurgem pădurile sunt supuse unei presiuni crescânde din partea
populaţiei. Tăierile ilegale, cadrul legislativ nesigur şi în schimbare continuă au adus pagube
                         188
anuale pădurilor. Pentru crearea unei conştinţe forestiere în special în rândul generaţiei tinere,
desfăşurăm anual acţiuni de plantare arbori cu elevii, în special primăvara în cadrul Lunii
pădurii. Solicităm de asemenea spre publicare în mass-media a unor articole pozitive pentru a
proteja pădurea. În diferite şcoli în Bucureşti organizăm acţiuni de informare şi deplasare în
teren pentru a conştientiza rolul pădurii şi al mediului în perioada ce o traversăm. Administrarea
în regim silvic asigură gestionarea durabilă a fondului forestier fiind principalul atribut al
administraţiei silvice actuale.
Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural,
actual şi creşterea suprafeţelor acestora, aceasta însemnând şi pricipalul factor de stabilitate în
natură. Schimbările climaterice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor actuale
ale fondului forestier şi prin extinderea acestora pe terenurile neproductive ce sunt situate pe
suprafeţe mari la ora actuală.
Obiectivele ce impun a fi luate a fi luate în strategia privind administrarea corespunzătoare a
fondului forestier sunt următoarele:
creşterea suprafeţei fondului forestier naţional şi implicit a suprafeţei de pădure pe cap de
locuitor, indicator care actualmente este sub media europeană;
scăderea gradului de poluare a mediului înconjurător şi prevenirea fenomenului de deşertificare
prognozat în contextul schimbărilor climaterice actuale;
prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, furtuni, înzăpeziri, eroziunea
solului;
interzicerea executării de construcţii în fondul forestier naţional.

  Măsurile ce trebuie luate pentru a realiza obiectivele care le considerăm oportune sunt:
identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fi
împădurite şi redate fondului forestier naţional;
administrarea unitară a fondului forestier naţional de o singură instituţie, care să asigure
respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii;
creşterea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicare a tratamentelor intensive cu
regenerare sub adăpost;
creşterea numărului de puieţi produşi în pepinierele silvice;
dotarea administraţiei silvice cu sisteme de maşini performante în vederea executării integral
mecanizate a lucrărilor silvice specifice împăduririlor si pregătirii solului;
promovarea de acţiuni de conştientizare şi reeducarea a populaţiei şi în special a tinerei
generaţii privind protecţia vegetaţiei forestiere;
adoptarea unui cadru legislativ unitar, clar şi suplu privind legislaţia silvică inclusiv prin
reactualizarea sancţiunilor privind încălcările de fond forestier, poluarea şi distrugerea fondului
forestier.

  6.7.  Biosecuritatea
     6.7.1. Reglementări în domeniul biosecurităţii

     6.7.2. Locaţii şi suprafeţe cultivate cu plante superioare modificate genetic în
         România

     6.7.3. Coexistenţa

     6.7.4. Perspective


    În anul 2009 Agentiile pentru protectia mediului din Regiunea 8 nu au avut în
competenţe biosecuritate.
                        189
7. CAPITOLUL 7. DEŞEURI  7.1. Date generale


Conform Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, principiile care stau la baza
activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt:
- principiul protecţiei resurselor primare, bazat pe conceptul de dezvoltare durabilă, care
stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, prin utilizarea
materiilor prime secundare;
- principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive,
conform căruia activităţile de gestionare a deşeurilor trebuie să ţină cont de stadiul curent al
dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului şi fezabilitatea din punct de vedere
economic;
- principiul prevenirii, care stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în
următoarea ordine: minimizarea cantităţilor de deşeuri generate, tratarea în scopul recuperării,
tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu;
- principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al
responsabilităţii utilizatorului, care stabileşte obligativitatea suportării costurilor de gestionare a
deşeurilor de către generatorul lor;
- principiul substituţiei, care stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu altele
nepericuloase în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri periculoase generate;
- principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, conform căruia deşeurile trebuie tratate
şi eliminate cât mai aproape de locul generării lor iar exportul de deşeuri periculoase este
posibil doar în acele ţări care deţin tehnologii adecvate de eliminare;
- principiul subsidiarităţii, care strabileşte acordarea de competenţe astfel încât deciziile în
domeniul deşeurilor să fie luate la cel mai mic nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar
pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi naţional;
- principiul integrării, care stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte integrantă
din activităţile social-economice care le generează.
Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi
eliminare.
Generarea unor cantităţi de deşeuri din ce în ce mai mari, atât din procesele de producţie cât şi
de la populaţie, instituţii şi comerţ, constituie una dintre problemele esenţiale ale protecţiei
mediului. La acestea se adaugă fluxurile speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile
din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi
deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au un mod de gestionare specific.
    În fiecare an sunt inventariaţi agenţii economici generatori, colectori, valorificatori şi
eliminatori de deşeuri, iar cantităţile gestionate de aceştia sunt raportate în vederea realizării
Anchetei statistice anuale privind deşeurile.
    Colectarea de date are ca bază legală Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, care prevede că atât unităţile economice care generează (produc) deşeuri, cât şi
unităţile economice autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare
temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor, au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii
acestora şi să transmită autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului datele
centralizate anual, asupra gestiunii deşeurilor.

                         190
  7.2. Deşeuri municipale

Termenul de “deşeuri municipale” desemnează atât deşeurile menajere cât şi deşeurile
voluminoase colectate separat şi deşeurile rezultate de la curăţirea spaţiilor publice (deşeuri din
parcuri, din pieţe, deşeuri stradale).
Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea
acestora. Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de
pericolul potenţial pentru sanătate şi mediu, precum şi de faptul că conţin o serie de materiale
reciclabile a căror valorificare are drept scop economisirea de resurse naturale şi diminuarea
consumurilor materiale şi energetice.
Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice
locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator
economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, transportul, tratarea,
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.
În Bucureşti, activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi stradale este realizată
de următoarele societăţi :
- S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE - Bucureşti în sectorul 1;
    - S.C. SUPERCOM S.A. în sectorul 2;
    - S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în sectorul 3;
    - S.C. REBU S.A. în sectoarele 4 şi 5;
    - S.C. URBAN S.A. în sectorul 6.
Odată cu creşterea numărului de oraşe în judeţul Ilfov, dar şi cu elaborarea Planului de
Gestionare a Deşeurilor în Regiunea 8 Bucreşti-Ilfov-anul 2007, s-au extins serviciile de
salubrizare, ale operatorilor care prestează un astfel de serviciu în Bucureşti, în localităţile
judeţului Ilfov. Ca urmare, un număr de 28 depozite de deşeuri neecologice existente (listate în
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov) s-au închis şi
ecologizat la sfârşitul anului 2009. Din totalul de 40 Consilii locale numai 7 au optat pentru
realizarea de servicii de salubritate proprii, restul au concesionat serviciul unor operatori de
salubrizare licenţiaţi şi autorizaţi. De remarcat este faptul că deşeurile colectate (după o sortare)
sunt depozitate la depozitele conforme Vidra-Ecosud, Glina-Ecorec, Rudeni-Iridex)
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov a reaşezat pe
baze noi managementul deşeurilor generate luând ca bază realizările anului 2003. Pe baza
Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, la sfârşitul
anului 2007 Consiliul Judeţean Ilfov în colaborare cu Agenţia pentru Protectia Mediului Ilfov şi
sub coordonarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti a realizat Planul
Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Ilfov, care a fost aprobat de Consiliul
Judeţean Ilfov prin H.C Judeţean nr. 59/22.04.2009


    7.2.1. Cantităţi şi compoziţie

Situaţia deşeurilor municipale solide în anul 2007 - municipiul Bucureşti:
- colectate 708920 tone;
- valorificate 26100 tone;
- eliminate 682810 tone.
                        191
Tabel 7.2.1.1.
Compoziţia deşeurilor menajere şi alte deşeuri municipale solide similare (în 1000 tone) în
Municipiul Bucureşti, în anul 2007:

   Tip    Hârtie  Textil  Plastic Sticlă    Metale Biodegrada   Deşeu   Alte  Total
   deşeu        e                  bile      ri     deşeu  cantită
                                       inerte   ri   ţi

   Cantita  59.86  24.66 17.70    60.44    34.91  281.3019   79.49   150.5  708.9
   te     49    7   55     02     26          67     28   20
   produs
   ă

   %     8.446 3.479 2.497 8.525 4.924         39.6805    11.21   21.23  100
            5    5    7    8              38     35
  Sursa datelor: Ancheta statistică A.N.P.M. 2007

Tabel 7.2.1.2.
Procentul (%) de populaţie pentru Municipiul Bucureşti deservit de serviciile municipale de
colectare a deşeurilor municipale.

    Municipiul      Total (%)      Urban (%)         Rural (%)
    Bucureşti      79.2436       79.2436          0,00
  Sursa datelor: Ancheta statistică A.N.P.M. 2007

Tabel 7.2.1.3.
Situaţia generării şi gestionarii deşeurilor în judeţul Ilfov, pentru anii 2002, 2003, 2004, 2005
Nr   Categorii de deşeuri      Codul       Anul
crt                  deşeului     2002 t/an 2003 t/an 2004 t/an 2005 t/an
     Deşeuri  municipale   din
1                     20.15.01     46.638  47.014    47.579     47.998
     care:
     Deşeuri menajere colectate
1.1                    20.03.20.01   9.742   9.820    9.938     20 776
     în amestec de la populaţie
     Deşeuri asimilabile celor
     menajere    colectate  in  20.03.20.01
1.2                            1 948   1964     1988      4 167
     amestec    din  comerţ,  1.948
     industrie, instituţii
     Deşeuri colectate separat
                     20.01.15.01   2.381   2.400    2.429     5 001
     din care:
     hârtie şi carton      20.01.20.01     1.190   1.200    1.214     3235
     sticlă           20.01.20.02     298    300     304      302
     plastic           20.01.19.39     496    500     506      501
     metale           20.01.19.04     397    400     405      408
1.3    lemn            20.01.38       0     0      0       57
     biodegradabile       20.01.20.08     0     0      0       **163
                   20 0119*                          -
     Altele (deşeuri periculoase 20 0121*
     din deşeuri menajere şi 20 0123*         0     0      0
     asimilabile)        20 0126*
                   20 0133*                          335*
                           192
                  20 0131*
                  20 0129*
                  20 01 37*

1.4  Deşeuri voluminoase    20.03.07    0      0     0      -
1.5  DEEE           20 03 07    -      -     -      256
   Deşeuri din grădini şi
 1.6              20.02     1.959    1.975   1.991    2018
   parcuri
 1.7 Deşeuri din pieţe     20.03.02    288     290    293     296
 1.8 Deşeuri stradale      20.03.03    737     743    752     759
 1.9 Deşeuri necolectate    20.01     29.583   29.822   30.180    14 725
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.2.1.4.
Generarea şi gestionarea deşeurilor pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009  şi prognoza anului
2010
 Nr.             Codul     Realizări                Prognoza
 crt Categorii de deşeuri   deşeului   (u.m = tone)              -tone-
                      2006   2007   2008   2009    2010
 1  Deşeuri   municipale, 20.15.01   48480   51843  64589   76800   77650
   din care:
 1.1 Deşeuri   municipale 20.03.20.01 21 048 28 1 99 40786      48814   52224
   colectate în amestec
   de la populaţie

1.2  Deşeuri   asimilabile  20.01.15.01 4 262   5928  8197   7937    8152
   celor     menajere   20 % din 1.1
   colectate în amestec
   din comerţ, industrie,
   instituţii
1.3  Deşeuri    colectate  20.01.15.01  5 114  5 332  5798   13092   13098
   separat, din care:     20 % din 1.1
                 şi 1.2
   hârtie şi carton      20.01.20.01  3266  3396  3792   11275   11277
                 15.01.20.01
   sticlă           20.01.20.02  308   310   313   275    276
                 15.01.20.07
   plastic          20.01.19.39  512   520   526   528    529
                 15.01.20.02
   metale           20.01.19.49  422   430   436   437    437
                 15.01.20.04
   lemn            20.01.19.38  62   70   74    80     82
                 15.01.20.03
   **Biodegradabile      20.01.20.08  **198  **230  ** 267  ** 248   **248
                        193
    Altele (compuşi, textile,        -     -     -     -      -
    etc.), din care:     20 0119*
    deşeuri periculoase*   20 0121*
    din deşeuri menajere   20 0123*
                 20 0126*    346    376*   390*    249*    249*
                 20 0133*
                 20 0131*
                 20 0129*
                 20 01 37*

 1.4  Deşeuri voluminoase    20.03.07    -     -     400   140     142
 1.5  DEEE            20 03 07    520    681    1800   4000*    1216
 1.6  Deşeuri din grădini şi 20.02        2 042   2 054   2052   1701    1702
    parcuri
 1.7 Deşeuri din pieţe      20.03.02    300    302    305   306     306
 1.8 Deşeuri stradale       20.03.03    797    804    815   810     810
 1.9 Deşeuri necolectate     20.0115.01   14 397 8544     4436   0      0
*) rezulta din utilizarea ambalajelor de sticla, plastic, metal, eliminarea materialelor cu conţinut
de azbest, uleiuri uzate, etc
 **) includ şi nămolul rezultat din instalaţiile de epurare şi preepurare ape uzate menajere.
***) generatul este conform prevederilor din PJGD pentru Judeţul Ilfov, referitor la populaţie,
respectiv: 0,9 kg/loc/zi în mediul urban şi 0,4 kg/loc/zi în mediul rural.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Precizări:
în anul 2005 s-au colectat de la persoane fizice 256 tone DEEE ca urmare a faptului ca s-au
înfiinţat 2 puncte de colectare DEEE pentru judeţul Ilfov;
în anul 2006 s-au colectat 508 tone DEEE de la persoane fizice ca urmare a faptului ca s-au
înfiinţat 6 puncte de colectare DEEE în oraşe cu peste 20000 locuitori, dar şi în alte localităţi;
în anul 2007 s-au colectat 681 t DEEE atât de la persoane fizice, cat şi de la persoane juridice;
în anul 2008 s-au colectat 1800 t DEEE atât de la persoane fizice, cat şi de la persoane juridice;
în anul 2009 s-au colectat 4000 t DEEE atât de la persoane fizice cat şi de la persoane juridice
(*baza de date pentru anul 2009 nu a fost finalizata);
în anul 2008 s-au colectat 267 t deşeuri biodegradabile (materiale nedestinate consumului
uman de la aeroportul Bucureşti – Otopeni, magazine de tip METRO, restaurante, cadavre
animale) care au fost prelucrate în făinuri proteice la unitatea SC Protan SA – Sucursala
Popeşti Leordeni. O parte din deşeurile biodegradabile colectate au fost transformate în mraniţă
la serele floricole ce deservesc oraşele Buftea, Voluntari, Popeşti Leordeni. Chitila, Pantelimon,
Măgurele, Otopeni, Bragadiru.
În graficul următor se prezintă realizările anilor 2005 şi 2006, 2007, 2008, 2009 în ce priveşte
managementul şi gestionarea deşeurilor municipale generate, colectate în amestec, colectate
separat, biodegradabile, DEEE, necolectate.
Cantitatea de deşeuri necolectate a scăzut de la 30180 tone în anul 2004 la 14725 tone în anul
2005, la 14397 tone în anul 2006. În anul 2007 cantitatea de deşeuri necolectată a fost de
8544 tone, concomitent cu reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate definitiv la depozitele de
deşeuri conforme şi autorizate (Vidra şi Glina, s-a depozitat şi la depozitul Iridex - Rudeni). În
anul 2008 cantitatea de deşeuri generate şi necolectate a fost de 4436 t.
În anul 2009 toate cantităţile de deşeuri generate au fost colectate şi depozitate la depozitele de
deşeuri conforme şi autorizate cu Autorizaţie integrată de mediu.

                        194
 În anul 2007 reducerea la depozitare definitivă a deşeurilor menajere şi asimilabile (din comerţ,
industrie, instituţii) a fost de 2021 tone, în anul 2008 a fost de 2043,45 t, iar în anul 2009 a fost
de 2038,35 t.
Tabelar se prezintă cantităţile de deşeuri menajere şi asimilabile (din comerţ, industrie, instituţii)
ajunse la depozitare în cele 3 depozite conforme de deşeuri nepericuloase, autorizate cu
autorizaţie integrată de mediu, ce desfăşoară activitatea în Regiunea 8 Bucureşti Ilfov.

Tabel 7.2.1.5.
 Distribuţia deşeurilor nepericuloase pentru depozitare finala la cele 3 depozite de deşeuri
conforme, autorizate cu Autorizaţi e integrată de mediu, şi precizarea cantităţilor de deşeuri
necolectate depozitate pe depozite neconforme, neautorizate
  anul                      2007      2008     2009
  depozit conform Vidra - Eco Sud (u.m = tone)  3630      4937     15722
  depozit conform Glina -Ecorec (u.m = tone)   13670     37418     45281
  depozit conform Rudeni - Iridex (u.m = tone)  16819     17798     15797
  depozite neconforme (u.m = tone)                      0
                         8544      4436
  deşeuri necolectate
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov


Grafic 7.2.1.1. Reprezentare grafica şi Evoluţia depozitarii deşeurilor nepericuloase în Judeţul
Ilfov în anii 2007, 2008 şi 2009. Cantităţile de deşeuri nepericuloase generate şi neajunse la
depozitele de deşeuri nepericuloase conforme, din Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov (Glina-SC Ecorec
SA, Vidra-SC Ecosud SRL, SC Rudeni-SC Iridex Grul SRL), au scazul la 0 în anul 2009 de la
4436 tone în anul 2008 şi 8544 tone în anul 2007

                      localizarea depozitarii deseurilor nepericuloase in judetul Ilf ov, in anii 2007, 2008, 2009               50000


               45000


               40000


               35000


               30000


       cantitati (tone) 25000


               20000


               15000


               10000


               5000


                 0
                    depozit conf orm Vidra -                    depozit conf orm Rudeni-      depozite neconf orme,
                                  depozit conf orm Glina-Ecorec
                        Ecosud                              Iridex           deseuri necolectate

                2007       3630              13670              16819               8544
                2008       4937              37418              17798               4436
                2009       15722              45281              15797                0
                      depozitele conf orme -in numar de 3, (depozitele neconf orme au f ost inchise si ecologizate la 16.07.2009)
   Legenda:
- depozit conform - se refera la depozit autorizat cu autorizaţi e integrată de mediu;
- depozitari neconforme se refera la depozitari pe depozite neautorizate ce au deservit
comunitatile locale până la data de 16.07.09.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

De reţinut:
                                           195
Acolo unde au fost depozite de deşeuri nepericuloase, neconforme şi neautorizate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, din punct de vedere mediu, s-a procedat în anul
2009 la închiderea simplificată a acestor depozite. Atenţionăm că locaţiile aferente localităţilor:
Bragadiru, Măgurele, Clinceni, Cornetu, Găneasa, Brăneşti, Ciolpani, Periş, Gruiu, Mogoşoaia,
Buftea, Dobroeşti, Tunari, Petrăchioaia, Grădiştea, Jilava unde au fost îngropate cantităţi
importante de deşeuri nepericuloase trebuie monitorizate pe durata a cel puţin 15 ani (cel puţin
până în anul 2025) din punct de vedere comportare la tasare şi al formarii pungilor de gaz de
depozit (gazul de depozit conţine cel puţin 55 % metan), cât şi din punct de vedre al poluării
apei subterane.Tabel 7.2.1.6.
Evoluţia cantităţilor de deşeuri nepericuloase (menajere şi asimilabile), în Kg/loc/an, perioada
2002-2009:
          Populaţie
    An de
          Număr locuitori, în conformitate cu PJGD pentru Judeţul Ilfov
    referinţă
          u.m = Kg. deşeuri generate/loc/an
    2002    275,6
    2003         275,75
    2004               275,35
    2005                   222,07
    2006                        221,79
    2007                             212,95
    2008                                  243,38
    2009                                       269,92

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
                        196
Grafic 7.2.1.2.
                   m anage m e ntul de s e urilor ne pe riculoas e ge ne rate , cole ctate in am e s te c de la populatie , cole ctate s e parat, de s e uri pe riculos e din
                                    de s e uri m e naje re , DEEE, de s e uri biode grdabile , de s e uri ne cole ctate             90000
                           76800
             80000
                       64589
             70000
             60000
                   51843
                  48480
                                            48814
                 47998
    cantitati (tone)
             50000
                                        40786


             40000
                                    28198
             30000
                                21048
                                20776
             20000
                                                                                               14725
                                                                                               14397
                                                      13092
                                                                                                   8544
             10000
                                                 5798
                                                5332
                                                5114
                                                5001
                                                                                                       4436
                                                                               4000
                                                                             1800
                                                                             688
                                                              390
                                                                            520
                                                              335
                                                              346
                                                              376

                                                              249
                                                                            256
                                                                                   230
                                                                                   267
                                                                                   248
                                                                                   163
                                                                                   198
                                                                                                          0
               0
                 deseuri municipale,      deseuri menajere        deseuri colectate    deseuri periculoase, din      DEEE   deseuri biodegradabile  deseuri necolectate
                   generate        colectate in amestec de        separat        deseuri menajere
                                  la populatie
                                                          tipuri de de s e uri ge s tionate


                                                       2005   2006   2007  2008   2009


Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM Ilfov
                                                              197
Tabel 7.2.1.7. Distribuţia operatorilor de salubrizare în localităţi le Judeţului Ilfov
                                           Date de contact
                            Aria   de    operare
  Denumire, categorie licenţă
                            (localităţi din judeţ)
  SC Urban SA - Sucursala Otopeni (punct de                   tel/fax:
                         Otopeni, Tunari,
  lucru), Aut. de mediu nr. 195/29.06.2007,                   0213514602/
  Aut. ANRSC nr. 709/23.11.2005;                         0213514601
                         Clinceni, Bragadiru,
  SC Urban SA- Sucursala Bucureşti                        0213514603
                         Otopeni (AIHCB),
                         Săftica,  Snagov,   ,
  SC Compania Romprest Service SA, Ştefăneştii de Jos,
                                          tel/fax:
  Otopeni, tel/fax: Aut. de mediu nr. Dascălu,       Grădiştea,
                                          0212041155/021/
  198/08.08.2005-revizuita în 27.07.2006, Aut. Brăneşti,   Baloteşti,
                                          0212014856
  ANRSC 82/19.03.2007             Moara    Vlasiei   ,
                         Petrăchioaia,   Gruiu,
                         Nuci,
                         Pantelimon,   Chitila,
  SC Rosal Ecologic & Recycling Şistem SRL, Buftea, Periş, Snagov,
                                          tel/fax:
  Bucureşti, Aut. de mediu nr. 1/28.11.2005, Dragomireşti     Vale,
                                          0212554982
  Aut. ANRSC 178/18.06.2004          Popeşti Leordeni,
                         Pipera - Tunari,
   SC Ecovol SRL, Aut. de mediu 209/2006,                    tel/fax:
                         Voluntari
  Aut. ANRSC 775/2004;                              0212703013
  SC Ecoland SRL, Aut. de      mediu nr.                  tel/fax:021569245
                         Voluntari
  291/04.09.2007                                 2

                       Corbeanca,  Jilava,
  SC RER Ecologic Service Bucureşti REBU             tel/fax:
                       Cernica,
  SA, Bucureşti, Aut. de mediu nr.                0214105037/0214
                       Ciorogârla, Chiajna,
  255/21.06.2007, Aut. ANRSC 01/08.01.2007            105987
                       Cornetu, Domneşti

  SC Salserv Ecoşistem SRL, Bucureşti, Aut.     Măgurele,    Afumaţi,
  de mediu nr. 335/19.12.2006, Aut. ANRSC      Bragadiru,   Popeşti tel/fax:
  34/12.02.2007                   Leordeni,    Chiajna, 0214562486
  (licenţă cat II)                  Berceni,
  SC Servicii Salubritate Bucureşti SA,                     tel/fax:
                        oraş           Chitila
  Bucureşti, Aut. de mediu nr. 336/05.07.2006                  0212332167/0212
                        com.           Tunari,
  - revizuita                                  038953
                                      tel/fax:
  SC Supercom SA, Bucureşti, , Aut. ANRSC
                      Tunari             0212402686/0212
  11/13.01.2006
                                      402333
                                      Tel/fax:
   SC Sal Trans Exim SRL, Măgurele       Afumaţi,    Berceni,
                                      0214574058/0745
                         Măgurele
                                      031184
  Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
                        198
Tabel 7.2.1.8.
Consilii Locale care îşi gestionează serviciul de salubrizare
     C.L Ciolpani
                Ciolpani       tel/fax: 0212255881
     C.L Copăceni
                Copăceni       Tel/fax: 0214687174
     C. L Vidra
                Vidra         Tel/fax: 0214680773
     C.L Glina
                Glina         Tel/fax: 0214671483/4671214
     C. L Dobroeşti,
                Găneasa        Tel/fax: 0213513050/3513060

     C.L Mogoşoaia     Mogoşoaia       Tel/fax :0213516692
    C.L Voluntari    Voluntari      Tel/fax:0213507322
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase,
APM Ilfov

Consilii Locale ce deţin servicii de salubrizare.
În Ilfov există următoarele consilii locale care au propriul serviciu de salubritate :
     ● Ciolpani
     ● Dobroeşti                  ● Mogoşoaia
     ● Glina                    ● Copăceni
     ● Vidra                   ● Voluntari

Tabel 7.2.1.9.
    Operatorii licenţiaţi de salubrizare ce desfăşoară activităţi în judeţul Ilfov şi forma de
capital
             Forma de capital
                                      Integral   Publică
Denumire operator                      Autohton
             Integral de Majoritar Majoritar         privat cu de
de salubritate                        integral
             stat     de stat  privat         capital    interes
                               privat
                                      mixt     local
SC Urban SA -
                          x
Sucursala Otopeni
SC     Compania
Romprest    Service               x
SA, Otopeni,
SC Rosal Ecologic &
Recycling   Şistem                    x
SRL, Bucureşti,
 SC Ecoval SRL             x
SC Ecoland SRL             x
SC RER Ecologic
Service   Bucureşti         x
(REBU SA)
SC Salserv Ecoşitem
                               x
SRL, Bucureşti
SC       Servicii
Salubritate Bucureşti               x
SA
                        199
                  Forma de capital
                                                            Integral      Publică
Denumire operator                                  Autohton
         Integral de Majoritar              Majoritar                      privat cu      de
de salubritate                                    integral
         stat    de stat               privat                       capital       interes
                                           privat
                                                            mixt        local
SC Supercom SA,
                      x
Bucureşti
SC Sal Trans Exim
                      x
SRL, Măgurele
CL Ciolpani                                   x
CL Dobroeşti                                  x
CL Copăceni                                   x
CL Vidra                                    x
CL Glina                                    x
C.L Mogoşoaia                                  x
CL Voluntari                                  x
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.2.1.10.
Distribuţia contractelor de salubrizare în localităţi pe operatori de salubrizare în Judeţul Ilfov
                                                                                SalTrans
                                                    SCEcoland SRL
                                                                     S Supercom SA
                                            SC Ecovol SRL
                                                             Ecoşistem SRL
                               ROMPREST
                        Bucureşti**
                        -Sucursala

                        -Sucursala
                                                             SCSalserv
                                                                             Exim SRL
                                     Recycling
      Localitate
                        Otopeni,*
             Popuaţie
                        URBAN
                                     ROSAL
                    REBU
                                                                             SC
1   Buftea      20195                      5500*
                                                    390
2   Voluntari     29792                      102**    4670*
                                                    0*
                             AI”HC
3   Otopeni      9876          2750*                                   X**
                             ”
4   Chitila      11889                      2432*
                                                             900
5   Măgurele     7689                                                               800
                                                             *
   Pantelim
6            15836                      3996*
   on
   Popeşti
7            14498                      3897*                      X**
   Leordeni
8   Bragadiru     7898          2250**                                  X**
9   Snagov      5698               1450*
10  Periş       6860         300*         2200*
11  Ciolpani     4240     are serviciu de salubrizare
12  Gruiu       6576               1600*
13  Nuci       2852               850*
14  Grădiştea     2729               400*
   Moara
15           5612               1600*
   Vlaşiei
16  Baloteşti     6193          300*   1440*
   Corbeanc            1019
17           3568
   a                *
                               200
                                                                            SalTrans
                                                 SCEcoland SRL
                                                                 S Supercom SA
                                         SC Ecovol SRL
                                                         Ecoşistem SRL
                             ROMPREST
                      Bucureşti**
                      -Sucursala

                      -Sucursala
                                                         SCSalserv
                                                                         Exim SRL
                                   Recycling
     Localitate
                      Otopeni,*
            Popuaţie
                      URBAN
                                   ROSAL
                  REBU
                                                                         SC
   Mogoşoai
18       5132        are serviciu de salubrizare
   a
                  2190
19  Chiajna     7679                                           X**
                  *
   Dragomir
20           3982                     1130*
   eşti Vale
                  1340
21  Ciorogirla 4695
                  *
22  Clinceni     4332         1230**
                  1240
23  Cornetu     4361
                  *
   1
                  1650
24  Decembri 5778
                  **
   e
25  Copăceni 3008        are serviciu de salubrizare
                  2460
26  Jilava      8633                                           X**
                  *
27  Vidra      7810    are serviciu de salubrizare
28  Glina      6371    are serviciu de salubrizare
                  2550
29  Cernica     9021
                  *
30  Brăneşti     7972              2270*
                  3200
31  Găneasa     4319
                  *
   Ştefăneşt
32           4011             1140*
   ii de Jos
   Petrăchio
33           2477             1480*
   aia
34  Tunari      3506         350*                                         300*
                                                                         170
35  Afumaţi     6092             X**
                                                                         0*
36  Dascălu  2340                 660*
   Dărăşti-           1300
37       2535
   Ilfov            *
38  Dobroeşti 6151        are serviciu de salubrizare
                                                                         103
39  Berceni     3616             430*
                                                                         0*
               1630
40  Domneşti     5812
               *
*) reprezintă familii cu contracte de salubrizare. O familie este formata din ≈3,5 persoane.
**) contracte cu agenţi economici de pe teritoriul localităţi i şi de pe Şoseaua de centură
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov


                             201
    7.2.2. Deşeuri biodegradabile

    Termenul de “deşeuri biodegradabile” desemnează atât deşeurile de la populaţie şi din
activităţi comerciale care suferă descompunere anaerobă sau aerobă, cât şi deşeurile
alimentare şi vegetale, hârtia şi cartonul (de calitate joasă). Deşi hârtia şi cartonul fac parte din
grupa deşeurilor biodegradabile, este indicată reciclarea şi recuperarea acestora, mai ales în
cazul unei calităţi ridicate, pentru atingerea obiectivelor propuse pentru reciclarea şi
recuperarea materialelor reciclabile.
    În regiunea   Bucureşti Ilfov deşeurile biodegradabile reprezintă o componentă
importantă din deşeurile municipale. În această categorie sunt cuprinse:
• deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;
• deşeuri vegetale din parcuri, grădini;
• deşeuri biodegradabile din pieţe;
• componentele biodegradabile din deşeurile stradale;
• nămolul de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;
• hârtia: teoretic, hârtia este biodegradabilă, dar din punctul de vedere al prevederilor din
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, hârtia face parte din materialele reciclabile şi nu
va fi inclusă în categoria biodegradabilelor, excepţie făcând hârtia de cea mai proastă calitate,
care nu poate fi reciclată.
Pentru a atinge ţintele pe termen scurt privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile
(25% în 2010) cu implicarea unor investiţii minime, este necesară concentrarea asupra
cantităţilor de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate uşor şi tratate. Acestea includ în
general hârtia, cartonul, lemnul şi ambalajele pentru reciclare, deşeurile din grădini şi parcuri
şi deşeurile alimentare pentru compostare.
Conform Directivei Europene nr.1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în
legislaţia naţională prin H.G.Nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ţintele privind
reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile municipale sunt următoarele :
• 16 iulie 2010 - Cantitatea depozitată trebuie să se reduca la 75 % din cantitatea totală
(exprimată gravimetric) produsă în anul 1995) ;
• 16 iulie 2013 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea totală
(exprimată gravimetric) produsă în anul 1995) ;
• 16 iulie 2016 - Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală
(exprimată gravimetric produsă în anul 1995).

  Tabel 7.2.2.1.
Deşeuri biodegradabile colectate în anul 2007
   Tip deseuri         Cantitate (tone)         Procente(%)
   Biodegradabile       281.3019             39.6805
     Sursa datelor: Ancheta statistică A.N.P.M. 2007
                        202
Tabel 7.2.2.2.
 Evoluţia cantităţilor de deşeuri biodegradabile în judeţul Ilfov
                             Anul
 Nr.
                       Cod     u.m. = tone
 crt. Tipuri de deşeuri biodegradabile
                       deşeu    2005 2006 2007 2008 2009
   deşeuri biodegradabile rezultate în
 1  gospodării şi unităţi de alimentaţie 20.01.08 163      198 230 267   248
   publică
   deşeuri vegetale din parcuri,
 2                      20.02.01 2018 2042 2054 2052 1701
   grădini;
 3  deşeuri biodegradabile din pieţe    20.03.02 296     300 302 305   306
   componenta biodegradabilă din
   deşeurile stradale (s-a considerat
   un procent de 20 % din cantitatea
   totala de deşeuri stradale ajunsă la
 4  depozitele de deşeuri, în anul 2005 20.03.03 67       75 83  86   -
   şi un procent de 21 % din
   cantitatea   totala de   deşeuri
   stradale ajunsă la depozitele de
   deşeuri, în anul 2006);
   nămol de la epurarea apelor uzate
 5                      19.08.05 70     71 72  72   -
   menajere
 TOTAL deşeuri biodegradabile               2614 2686 2741 2782 2255
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Cantităţile mai mari de deşeuri biodegradabile din gospodării şi alimentaţie publică reflectă un
grad mai mare de utilizare a serviciilor de alimentaţie publică de către populaţie şi creşterea
gradului de urbanizare din judeţ (în anul 2009 au existat 8 oraşe care s-au dezvoltat:
Bragadiru, Pantelimon, Măgurele, Chitila, Otopeni, Voluntari, Buftea, Popeşti Leordeni). A
crescut numărul persoanelor care utilizează desfacerea mărfurilor agricole în pieţe organizate.
S-a extins reţeaua de drumuri şi străzi betonate şi asfaltate. Cantitatea de nămol a rămas la
aceeaşi valoare întrucât staţiile de epurare pentru ape uzate menajere sunt cele existente
înainte de anul 1989 (staţia de epurare Baloteşti, Măgurele, Buftea, Arteca Jilava, Snagov -
Santu Floreşti, Periş; începând din luna iulie 2008 staţia de epurare Buftea s-a închis). S-a
luat în calcul cantitatea de hârtie ce nu mai poate fi reciclata. Estimăm că va creşte cantitatea
de deşeuri biodegradabile prin creşterea gradului de colectare selectivă şi pătrunderea
serviciilor de salubrizare în toate comunele şi satele judeţului Ilfov, cât şi prin luarea în
considerare a deşeurilor rezultate din activităţile agricole de creştere a animalelor şi păsărilor.
                        203
Grafic 7.2.2.1.
                             Evolutia cantitailor de deseuri biodegrdabile , in judetul Ilfov, in anii 2005,2006,2007,2008, 2009
                   2500
                                                                           2052
                                                           2054
                             2018
                                          2042
                                                                                           1701
                   2000
                   1500
         cantitati (tone)
                   1000
                                                                              305
                                                              302
                                                                                              306
                                              300
                                 296
                                                                                      248
                   500
                                                                      267
                                                      230
                        163
                                      198
                                    70
                                    67
                                                                 83
                                                                                 86
                                                   71
                                                 75
                                                                                    72
                                                                    72
                                                                                                   0
                                                                                                 0
                    0
                           2005            2006              2007              2008              2009
                                                      anii de referinta


                   des. biodegradabile din magazine de tip METRO, CARREFUR, SELGROS       des.biodegradabile din parcuri si gradini
                   des. biodegradabile din piete                         des. biodegradabile din deseuri stradale
                   namol din statii de epurare


Datorita consultării înscrisului Cartea verde –privind gestionarea deşeurilor biologice în
Uniunea Europeană, au fost scoase din menţiuni nămolurile din staţiile de epurare, resturile
din deşeurile stradale.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

    În judeţul Ilfov, în anul 2009, nu s-au identificat instalaţii care să composteze deşeurile
biodegradabile cu producerea de biogaz, compost şi instalaţiile de compostare a deşeurilor
biologice (pentru îngrăşământ). La nivel local (în sate şi comune) se compostează dejecţiile
animaliere cu producere de gunoi de grajd care se împrăştie pe sol şi se introduce sub
brazdă. În anul 2009 s-a emis un Permis de aplicare nămol (pentru SC Agro Fip Com SRL).
- staţia de epurare a localităţii Baloteşti, administrată de SC Compania Romprest Service SA,
a fost în reparaţii capitale şi extindere capacitate şi în anul 2009;
- staţia de epurare a oraşului Buftea nu a funcţionat (decât până în luna iulie 2008) deoarece
oraşul a fost conectat la canalizarea municipiului Bucureşti.
    Ca urmare a realizării Planului Regional pentru Gestionarea Deşeurilor pentru Regiunea
8 Bucureşti – Ilfov şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Ilfov avem
convingerea că vor apărea şi investitori care să realizeze şi gestionarea deşeurilor
biodegradabile în sensul producerii de biogaz şi compost şi a celor biologice pentru
producerea de biogaz şi compost de calitate superioară. Planul încurajează gospodărirea
deşeurilor biodegradabile prin realizarea de compost în “spatele casei”. Singura condiţie care
apare este cuantificarea cantităţilor de către autoritatea publică locală şi transmiterea
informaţiei la Autoritatea Competenta de Mediu. Compostarea aerobă trebuie să respecte
legislaţia de mediu cu o atenţie foarte mare acordată protejării aglomerărilor umane.
                                                         204
    7.2.3. Deşeuri periculoase din deşeurile municipale

Deşeurile periculoase sunt definite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 426/2001, modificată şi completată prin O.U.G. nr.
61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 27/2007. Tipurile de deşeuri
periculoase generate din activităţile economico-sociale sunt cuprinse în Lista privind deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase, aprobată prin H.G. nr. 856/2002.

Tabel 7.2.3.1.
Deşeuri municipale periculoase, conform Catalogului European de Deşeuri
   Referinţă                    Categorie
   UE
   20 01 13  Solvenţi
   20 01 14  Acizi
   20 01 15  Alcali
   20 01 17  Fotochimice
   20 01 19  Pesticide
   20 01 21  Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur
   20 01 23  Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi
   20 01 26  Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele menţionate în 20 01 25
   20 01 27  Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi răşini care conţin substanţe
         periculoase
   20 01 29  Detergenţi care conţin substanţe periculoase
   20 01 31  Medicamente citotoxice şi citostatice
   20 01 33  Baterii şi acumulatori incluşi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
   20 01 35  Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune, altele
         decât cele menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23 conţinând
         componente periculoase
   20 01 37  Lemn conţinând substanţe periculoase

Prin natura lor, deşeurile periculoase au cel mai mare impact asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii populaţiei. Ţinând cont de proprietăţile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate,
corozivitate, toxicitate), este necesar ca activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase să
fie abordate într-un mod riguros.
Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din Municipiul Bucureşti sunt :
- activităţi industriale
- activităţi de reparaţii auto ( service-uri auto) :deşeuri de uleiuri uzate, baterii şi acumulatori;
- activităţi medicale;
În cadrul gospodăriilor sau al firmelor mici se foloseşte un număr destul de mare de materiale
periculoase, care sunt, în final, eliminate împreună cu deşeurile municipale.
În prezent, deşeurile periculoase, ca parte din deşeurile menajere şi deşeuri asimilabile
deşeurilor menajere nu sunt colectate separat. Aceste deşeuri pot îngreuna procesul de
descompunere în depozitele de deşeuri, precum şi tratarea levigatului şi, în final, pot polua
pânza freatică.
Şi în anul 2009, în judeţul Ilfov s-a făcut o evidenţiere a deşeurilor periculoase din deşeurile
menajere, din punct de vedere cantitativ pe următoarele coduri, structurate din HG nr.
856/2002: 15.10.11* 15. 20 0119*20 0121*20 0123*20 0126*20 0133*20 0131*20 0129*20 01
37*.
În anul 2009 au fost gestionate 249* tone deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi
deşeuri de construcţii şi demolări. Cantitatea (constând în mare parte din deşeuri cu conţinut
de azbest) a fost depozitată la depozitele conforme: Glina-Ecorec, Vidra-Ecosud, Rudeni-
Iridex, în celule separate.
                          205
La nivelul Consiliilor locale este necesară conştientizarea populaţiei şi administraţiei publice
locale în ce priveşte gradul de pericol pe care îl prezintă deşeurile periculoase din deşeurile
menajere şi în special prezenţa azbestului din deşeurile de construcţii şi demolări. Este
necesar ca aceste tipuri de deşeuri să facă obiectul colectării separate de către operatorii
economici. Este necesar ca deşeurile periculoase în special cele cu prezenţa azbestului să fie
etichetate. Deşeurile periculoase din deşeurile menajere cât şi deşeurile de azbest trebuie
depozitate la depozite conforme în celule separate. O mare parte din deşeurile periculoase
sortate din deşeurile menajere la staţiile de sortare din judeţ, au fost coincinerate la fabricile
de ciment. Deşeurile de azbest au fost depozitate definitiv la depozitele conforme din judeţ.
Este necesar ca la nivelul Consiliilor locale să existe o evidenţă minuţioasă în ceea ce
priveşte tipurile şi cantităţile de deşeuri periculoase.
În comunicate de presă şi în întâlniri de conştientizare să se facă referiri clare privind tipurile
de deşeuri periculoase generate la nivelul comunităţilor locale şi modul de gestionare a
acestora.
    7.2.4. Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale

Deşeurile valorificabile din deşeurile municipale (hârtie, carton, material plastic, deşeuri
metalice, deşeuri textile, sticlă, etc) sunt colectate de către operatori specializati/autorizaţi şi
predate unităţilor de reciclare din Municipiul Bucureşti sau din alte judeţe ale ţării.
    Pe raza Municipiului Bucureşti există o staţie de sortare a fluxului de deşeuri colectate
selectiv care aparţine S.C. URBAN RÂMNICU VÂLCEA S.A., care are o capacitate de 15000
t/an, cu două linii de sortare, cea de-a doua fiind în curs de instalare. De asemenea este în
funcţiune şi o staţie de balotare, linia tehnică având 4 prese, pentru balotarea deşeurilor
reciclabile de plastic, carton şi aluminiu, cu o capacitate de 15000 t/an. Tratarea sortului
ramas de la staţia de sortare, în special deşeuri vegetale şi voluminoase, se realizează prin
mărunţire mecanică în staţia de tratare, care are o capacitate de 20000 t/an. Pe parcursul
sortării sunt eliminate deşeurile cu compoziţie PVC şi cauciuc pentru a reduce la minim
procentul de clor din produsul final. Procesarea mecanică (mărunţirea) se realizează în
concasor (tocător), iar deşeurile rezultate sunt preluate cu o bandă transportoare pe care este
montat un separator magnetic ce are rolul de a reţine deşeurile metalice. Produsul obţinut din
fracţia uşoară rezultată este denumit material pregătitor pentru combustibil alternativ şi are
puterea calorică de 18-24 MJ/kg. El este ulterior valorificat energetic ( coincinerare), prin S.C
ECOVALOR.
În judeţul Ilfov se practică colectarea deşeurilor municipale „la grămadă” datorită stării precare
a infrastructurii de transport rutier în oraşele şi comunele judeţului. În localităţile Otopeni şi
Voluntari există un proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje – colectare
sticle PET- desfăşurat de SC Urban SA ca urmare a unui proiect ce se desfăşoară începând
cu anul 2004. La agenţii economici se face o colectare selectivă, deşeurile fiind predate
pentru valorificare la agenţi economici specializaţi în astfel de activităţi.
Prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Ilfov, aprobat de Consiliul
Judeţean Ilfov s-au precizat procentele de colectare selectivă a ambalajelor de la agenţi
economici.
                        206
 Tabel 7.2.4.1.
 Procente de colectare selectiv, realizate în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi prognozate
 pentru anul 2010
%    colectare
ambalaje     2005     2006     2007     2008    2009      2010
industrie,                               realizat    prognoza
comerţ, etc.
Ambalaje    de 10      50      70      90     90       92
hârtie şi carton
Deşeuri    de 10      10      70      90     90       91
ambalaje    de
plastic
Ambalaje    de 10      10      70      90     90       90
sticlă
Ambalaje    de 10      10      70      90     90       91
metale
Ambalaje    de 10      10      10      75     75       76
lemn
 Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
 Ilfov

 Ambalajele de lemn, deşi sunt colectate sunt utilizate ca şi combustibil de foc.
 La cele 2 depozite ecologice de deşeuri (depozitul Vidra şi depozitul Glina), după descărcarea
 deşeurilor din mijloacele de transport, se face o colectare selectivă a deşeurilor care nu
 trebuie să ajungă la depozitarea definitivă. La sfârşitul anului 2006 la depozitul conform de
 deşeuri “Glina - Ecorec” a fost finalizată investiţia la Staţia de sortare deşeuri municipale
 colectate “la grămadă”. Începând cu anul 2007, luna martie, această investiţie a început să
 genereze: deşeuri de hârtie şi carton – 1089 t, deşeuri de material plastic – 436 t, deşeuri de
 sticla – 3048 t, deşeuri metalice – 700 t, deşeuri de lemn - anvelope uzate, alte tipuri de
 deşeuri.
 În anul 2008 la Staţia de sortare deşeuri din deşeurile menajere şi de tip menajer, colectate “la
 grămadă ” s-au selectat următoarele tipuri şi cantităţi de deşeuri: deşeuri de hârtie şi cartoane-
 1120 t, deşeuri de material plastic-501 t, deşeuri de sticlă-3075 t, deşeuri metalice-724 t,
 deşeuri de lemn, anvelope uzate, alte tipuri de deşeuri. În anul 2009 la Staţia de sortare
 deşeuri din deşeuri menajere şi asimilabile colectate la grămadă s-au selectat următoarele
 tipuri de deşeuri: aluminiu-12.4 tone, mase plastice (inclusiv PET-uri) - 97 tone, H+C -348.06
 tone. Au fost procesate 11080 tone deşeuri colectate la grămadă .
 La depozitul conform Vidra – Ecosud , în anul 2008, a intrat în probe tehnologice o nouă
 staţie de selectare deşeuri cu valoare economică, din deşeurile colectate “la grămadă ”.
 Se selectează, din deşeurile colectate “la grămadă ”, următoarele deşeuri: hârtie şi cartoane,
 materiale plastice (ambalaje PET. PE, PP, PST, PVC), materiale metalice feroase, neferoase,
 aluminiu (doze), textile, lemn, sticlă, baterii şi acumulatori auto, baterii de uz casnic şi
 industrial. Semnalăm că deşeurile reciclabile şi refolosibile prezintă sincope în gestionarea
 ritmică, în sensul că se creează stocuri care sunt valorificate în funcţie de cerere şi ofertă.
 Staţia de sortare deşeuri din deşeuri colectate “la grămadă ”, aferentă depozitului conform
 Vidra-Ecosud a fost autorizată în anul 2009. cantităţile de deşeuri reciclabile/refolosibile, pe
 tipuri, sortate din deşeurile colectate “la grămadă “sunt mase plastice (inclusiv PET-uri) – 362
 tone, aluminiu-12,4 tone.
                        207
Deşeuri de hârtie şi carton


Tabel 7.2.4.2.
 Situaţia generării, colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton în anul 2009,
comparativ cu anul 2004 şi 2005 şi 2006, 2007, 2008
                                          u.m=tone
  ani     2004      2005      2006      2007      2008     2009
  cantitate  28347     27853     25629,5    25977,129 25770,224 24340,326
  generată   (cantitate   (cantitate   (cantitate   (cantitate   (cantitate
         din      din      din      din      in      (cantitate
         deşeurile   deşeurile   deşeurile   deşeurile   deşeurile  in
         municipale municipale municipale municipale municipale deşeurile
         colectate   colectate   colectate   colectate   colectate  municipale
         în amestec în amestec în amestec în amestec in amestec colectate
         şi separat şi separat şi separat şi separat de            la in amestec
         de     la de     la de     la de     la populaţie , de     la
         populaţie, populaţie, populaţie, populaţie, instituţii şi populaţie ,
         instituţii,  instituţii,  instituţii,  instituţii,  agenţi    instituţii şi
         unitati    unitati    unitati    unitati    economici) agenţi
         industriale) industriale) industriale) industriale)           economici)
  cantitate
         17828     22832     24297,5    21527,493 20325,594 19286,263
  colectată
  cantitate
         10519     22830     24482,9    21538,214 16628,943 16421.959
  valorificata
  În anul 2009, diferenţa de 5054,063 tone se regăseşte sub forma de stocuri – 1095,691
  tone la agenţi economici autorizaţi sa colecteze şi sa valorifice hârtie şi cartoane şi la alţi
  agenţi economici generatori în vederea valorificării (2864,304 tone).
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov


Tabel 7.2.4.3.
Principalii agenţi economici colectori şi valorificatori de deşeuri de hârtie şi carton
  u.m = tone
                                         stoc    la
  agent economic             colectat    valorificat
                                         31.12.2009
  SC Romrecycling SRL           1789,286    1735,698        53,588
  SC Remat Bucureşti Nord SA        1423,346    1413          10,346
  SC Repap SRL           8765         8586          121
  SC Amplitecna SRL        6765         5456          1309
  SC Doraly SRL          57,1         52           5,1
  SC Urban SA – Sucursala Otopeni 2649          2524          115
  SC Plastic Recycling Export SRL 646,128        365,36         280,278
  SC RER Ecoologic REBU SA     980,593        778,623         201,97
  SC Recycle International SRL   453,26        360,684         92,576
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor     şi substanţe chimice  periculoase, APM
Ilfov                         208
Grafic 7.2.4.1. Situaţia generării, colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton în anul
2009, comparativ cu anul 2004 şi 2005 şi 2006, 2007, 2008
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Colectorii de hârtie şi cartoane sunt în primul rând operatorii de salubritate, dar şi persoane
fizice. Beneficiarii acestei materii prime secundare deosebit de valoroasă din punct de vedere
economic sunt unităţile industriale producătoare de hârtie şi cartoane din ţară. În judeţul Ilfov
nu există agenţi economici producători de hârtie şi cartoane având ca materie primă lemnul,
paiele, hârtia şi cartonul reprocesat.
Agenţii economici menţionaţi sunt autorizaţi şi deţin instalaţii pentru tratarea deşeurilor de
hârtie şi carton, respectiv prese pentru balotat. APM Ilfov urmăreşte lunar fluxul de deşeuri de
hârtie şi carton şi raportează la ANPM şi ARPM Bucureşti. Deşeurile de hârtie şi carton provin
în cea mai mare parte din ambalaje, dar şi de la birouri şi firme care procesează hârtia, de la
agenţii economici care desfăşoară activitatea de tipografie (cărţi, ziare, reviste). În
conformitate cu Directiva nr. 94/62CE. În judeţul Ilfov există următoarele ţinte de atins:
- până la 31.12.2009 trebuie să se atingă următoarele procente de reciclare:
- 60 % - pentru hârtie şi cartoane,
- 38 % - pentru sticlă,
- 50 % - pentru metale.
Procentul global de reciclare este de 38% la termenul de 31.12.2009, iar cel de recuperare
sau incinerare în instalaţii de coincinerare de 45%. În anul 2009 (informativ) au fost atinse
următoarele obiective:
- 60 % din greutate hârtie şi carton reciclată,
- 50% din greutate ambalaje metalice reciclate.
                         209
Deşeuri de materiale plastice - ambalaje de sticle PET – post consum

Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje – sticle PET, postconsum – a început să se
desfăşoare alert după anul 2002, când a fost transpusă în legislaţia naţională Directiva nr.
94/62/CE referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje prin HG nr. 349/2002, abrogată în
anul 2005 şi înlocuită de HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje.
    Deşeurile de sticle PET – postconsum au făcut obiectul unei HG nr. 166/2004 pentru
aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET,
postconsum, în vederea reciclării” completată cu Ord. de Ministru nr. 117/2004 modificat şi
completat în 2005, republicat – Norme metodologice de aplicare a HG nr. 166/2004. HG nr.
166/2004 a fost modificată şi completă prin HG nr. 989/2005..

Tabel 7.2.4.4.
 Deşeuri de material plastic – sticle PET, postconsum   - colectate şi valorificate în anii 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
  Deşeuri de ambalaje – sticle PET, postconsum                u.m.= tone
  ani     2003   2004    2005   2006      2007    2008    2009
  Cantităţi  289,8  330,3    413,3  318,5     323,323   398,407   451,254
  colectate                 din care:   din care:  din care: din care:
                       PET      PET     PET     PET
                       199,5     141,66   240.089   236,541


  Cantităţi   245,6  258,3   325,8   516,6    320,653   419,219   436,576
  valorificat                 din care:  din care:  din care:  din care:
  e                      PET     PET     PET     PET
                        392,3    285,590   257.371   189.465


  Cantităţi   157,7  167,5   255,0   70,6   73,289     52.477    57,165
  stocate                   din care: din care:   din care:  din care:
                        PET 62,6 PET       PET     PET
                             63,690     43.408    57.155

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

În judeţul Ilfov, în oraşul Otopeni, SC Urban SA desfăşoară proiectul pilot – cu fonduri proprii -
de colectare selectivă a deşeurilor din sticle PET - postconsum prin amplasarea a 300 pubele
cu V =0,24 m3.
Cantităţile de deşeuri de ”sticle PET – postconsum” sunt valorificate la SC Green Tech SRL
Buzau. Agenţii economici care realizează colectare deşeuri PET sunt: SC EcoServ
International SRL, SC Reinar Import Export SRL, SC Romrecyicling SRL, SC Remat Bucureşti
Nord SA, SC Lematec Inter Impex SRL, SC Polimer Group SRL, SC Sal Trans Exim SRL, SC
Atra Eco SRL. Asemenea deşeuri sunt stocate în cantităţi mari datorită preţurilor fluctuante ale
pieţii. Agenţii economici SC EcoServ International SRL, SC Reinar Import Export SRL, SC
Romrecyicling SRL colectori şi valorificatori de pet -uri, deţin şi mori pentru măcinat la stadiul
de „fulgi”.
                        210
Grafic 7.2.4.2.
Evoluţia colectării şi valorificării deşeurilor „sticle PET – postconsum”
              Evolutia gestionarii deseurilor de m ase plastice colectate, valorificate, stocate in anii
                           2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009


           500

           450

           400

           350
  canttiati (tone)
           300

           250

           200

           150

           100

           50

            0
               2003      2004       2005        2006        2007      2008  2009

                                     anii de referinta

                          cantitati colectate   cantitati valorificate  cantitati stocate

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

În anul 2009 cantităţile colectate de deşeuri „sticle PET – postconsum” au fost mai mari cu 4,2
% faţă de anul 2008. Se impune să se acţioneze cu mai multă fermitate la nivelul Cosiliilor
Locale (din oraşe şi comune) pentru a se obţine o implicare mai mare a autorităţilor locale în
ce priveşte realizarea spaţiilor de stocare a cantităţilor de ambalaje (sticle PET) colectate
selectiv în şcoli, instituţii publice; conlucrarea cu agenţii economici care comercializează
cantităţi mari de mărfuri ambalate pentru introducerea „sistemului depozit”, a sistemului
„ambalaj la schimb”; plantarea de containere adecvate sau pubele pentru colectarea selectivă
a deşeurilor de ambalaje la serbările organizate în aer liber, la stadioane sau alte întâlniri cu
aglomerări de oameni. La nivelul Consiliilor Locale trebuie sa se asigure resurse financiare
pentru realizarea unui grad înalt de recuperare a deşeurilor reciclabile, recuperabile,
reutilizabile, folosindu-se fonduri europene post aderare. Pentru gestionarea în condiţii de
protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului, cât şi ca urmare a negocierilor cu UE, în România
s-a înfiinţat SC Ecorom Ambalaje SA agent economic autorizat de MMGA să realizeze
inventarul şi să ţină evidenţa cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa românească. Acest
agent economic reprezintă punctul verde (grüne punct) al UE în Romậnia. Alături de SC
Ecorom Ambalaje SA au mai fost autorizaţi agenţii economici: SC Ecologic 3 R SRL, SC Eco
–X SRL, SC Sota Ggrup 21 SRL, SC Intersemat SRL. În Planul Judeţean pentru Gestiunea
Deşeurilor pentru Judeţul Ilfov sunt prevăzute acţiuni pentru îmbunătăţirea managementului
deşeurilor de materiale plastice.
                                         211
Deşeuri de anvelope uzate
Baza legală referitoare la gestionarea anvelopelor uzate este HG nr. 170/2004. Potrivit acestei
HG în anul 2005 trebuia să se atingă ţinta de 60 % anvelope valorificate din cantitatea de
anvelope introdusă pe piaţă în anul 2004, în anul 2006 ţinta de atins a fost de 70%, pentru ca
în anul 2007 şi următorii ţinta de atins sa fie de 80 % din cantitatea de anvelope introdusă pe
piaţă în anii precedenţi. În judeţul Ilfov această ţintă a fost atinsă. În judeţul Ilfov existau în
anul 2005, 1492 tone de anvelope uzate depozitate la SC Remat Bucureşti Nord SA.
Ca urmare a înfiinţării SC Ecoanvelope SA - agent economic autorizat de MMGA să
gestioneze în condiţii ecologice anvelopele uzate – stocul de anvelope uzate s-a diminuat an
de an astfel ca în anul 2009 a ajuns la 462.819 tone. Diminuarea cantităţilor de anvelope
uzate s-a făcut prin: coincinerare în instalaţii de ardere aferente fabricilor de ciment, prin
reşapare şi prin alte utilizări economice (roţi la mijloacele de transport rurale, pudreta de
cauciuc).

Tabel 7.2.4.5. Situaţia cantităţilor de anvelope uzate colectate, valorificate, stocate
   Anvelope                                    uzate
   u.m.= tone
   ani      2003    2004    2005   2006   2007    2008   2009
   Cantitate   124    140    140   326,83 270,41 790,80 758.45
   colectată                   4     1      8     7
   Cantitate   200    170    1785   417,99 295,99 410,22 295.63
   valorificată                 8     5      9     8
   Cantitate   2206    2136    491   399,8   374,21 380,67 462.81
   stocată                         9      1     9
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

În continuare este necesar să se realizeze un sistem informaţional mai rapid în ce priveşte
cantităţile de anvelope uzate coincinerate, ajunse pudretă, reşapate, utilizate în mediul rural
pentru mijloace de transport, utilizate în alte scopuri. De asemenea, este necesar să se
realizeze controale mai dese la depozitele de deşeuri conforme pentru a preîntâmpina
ajungerea anvelopelor uzate întregi în corpul depozitului.

Tabel 7.2.4.6. Pentru coincinerare în cuptoarele de ciment, în anul 2009, s-au mai eliminat
termic următoarele tipuri şi cantităţi de deşeuri
     tip deşeu     Cantitate agent      economic agent    economic
              (tone)    generator        valorificator
     Lacuri//vopsele 1,94      SC Elvila SA
     Emulsii uzate   19,66    Turbomecanica    SA
                     Bucureşti
                     SC Mol Ro Comerţ
                     Bucureşti        SC      Lafarge
     Ulei uzat     44,85    SC Mol Ro Comerţ    Romậnia SA
                     Bucureşti
     Şlam petrolier   46,95    Ecomaster Servicii SRL
     Deşeuri      39,24    SC Nestle Romậnia SRL
     municipale
     amestecate
     Detritus      341,35    M1 Progas Bucureşti
     (deşeu    de
     foraj)
                         212
    Fluid de foraj 51,49   M1 Progas Bucureşti
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tipurile de deşeuri coincinerate au înlocuit cantităţi apreciabile de combustibil clasic – păcură,
CLU, motorină.

În graficul următor se prezintă variaţia colectării, valorificării şi stocului de anvelope uzate în
judeţul Ilfov

Grafic 7.2.4.3.
                Evolutia gestionarii anvelopelor uzate in anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (colectare,
                                   valorificare, stocare)           2500.000


                2206.000


                          2136.000

           2000.000

                                 1785.000
           1500.000
 cantitati (tone)
           1000.000

                                                               790.808


                                                                     758.457


           500.000                     491.000                          410.229
                                                    374.219
                                             417.998
                                                                     462.819
                                              399.800
                                                               380.671
                                                        270.411
                           170.000             326.834                      295.638
                200.000
                                   140.000              295.995
                124.000     140.000
            0.000
              2003        2004        2005        2006       2007        2008        2009
                                        anii de referinta


                                     colectate   valorificate  stoc


Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Instalaţii de tratare în Judeţul Ilfov

Potrivit Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor: „Promovarea tratării deşeurilor
municipale în vederea asigurării unui management ecologic raţional se va realiza prin:
• încurajarea investiţiilor în domeniul tratării deşeurilor municipale, se are în vedere realizarea
compostării aerobice şi anaerobice (cu producţie de biogaz şi compost), reciclarea deşeurilor
din construcţii şi demolări, utilizarea gazului de depozit,
• construcţia tuturor capacităţilor necesare pentru tratarea deşeurilor municipale (deşi există
câteva capacităţi de sortare a deşeurilor din deşeurile municipale şi asimilabile colectate la
grămadă, în judeţ mai sunt necesare şi alte instalaţii).
                         213
Termenul de tratare se defineşte prin totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care
schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al
acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor.
În acest sens se poate arăta:
- agenţii economici care prestează servicii de alimentaţie publică de tip ”Mc Donalds” – în
oraşul Otopeni, „Metro” – în oraşul Voluntari, „Sel Gross” – în oraşul Pantelimon, deţin prese
pentru micşorarea volumului şi asigurarea unei manipulări uşoare a deşeurilor generate,
- SC Stericare Romậnia SRL, cu sediul în comuna Jilava, str. Prelungirea Soselei Giurgiului,
nr. 5 realizează sterilizarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala pentru eliminarea
caracterului periculos al acestora. În 2009 a fost sterilizată o cantitate de 1940, 024 tone, din
care: 221,125 tone din Judeţul Ilfov, 857,325 tone din Bucureşti, 861.574 tone din judeţele
Prahova, Călăraşi, Braşov, Cluj, Ialomiţa, Teleorman, Galaţi, Argeş, Iaşi. Cantitatea de
1939,184 tone deşeuri sterilizate (nepericuloase) a fost depozitată, final, la depozitul conform
de deşeuri nepericuloase Vidra-SC Ecosud SRL, în celulă separată,
- CN Aeroprtul Internaţional „Henri Coandă” SA Otopeni - coordonat de Ministerul
Transportului, Construcţiei şi Locuinţei - deţine un incinerator care în anul 2009 a incinerat
următoarele cantităţi de deşeuri:
▬ 0,75 tone deşeuri medicale înţepătoare – tăietoare,
▬ 0,00123 tone deşeuri constând din medicamente cu termen expirat ,
▬ 9,78 tone deşeuri medicale infecţioase.
Au mai fost incinerate materiale de tip” Catering” rezultate de pe aeronavele de transport sau
ca urmare a instituirii „carantinei sanitare” – 840,31 tone. Cenuşa de ardere a fost depozitată
la depozitul ecologic Vidra - SC Ecosud SRL.
- SC Protan SA – Sucursala Popeşti Leordeni, deţine un incinerator la care nu s-a incinerat în
anul 2009 datorită lucrărilor de retehnologizare, începând cu luna octombrie 2006.
- SC Cartogate Group SRL din sat Căţelu, Com. Glina, deţine un incinerator la care în anul
2007 s-au incinerat următoarele tipuri de deşeuri:
- deşeuri de ţesuturi animale – 14,66 tone,
- aşternuturi de grajd (dejecţii animaliere) – 64,859 tone,
- deşeuri periculoase din activitate sanitar-veterinară – 1,1896 tone,
În Judeţul Ilfov nu se practică procedeul de compostare deşeuri biologice sau biodegradabile
în scopul producerii de biogaz şi compost şi sistemul de tratare mecano-biologică a deşeurilor.
Este necesar să se interzică incinerarea deşeurilor de orice fel în instalaţii de incinerare
neecologice sau în spaţii deschise. O atenţie mare trebuie acordată modului de gospodărire a
anvelopelor uzate ştiut fiind că incinerarea acestora în spaţii deschise sau în instalaţii
neecologice (pentru prepararea varului, pentru fierberea răchitei, pentru topirea bitumului)
produce o poluare a aerului pe arii foarte întinse.   7.2.5. Eliminarea deşeurilor municipale

DEPOZITE ECOLOGICE

   Construcţia, locaţia şi cerinţele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt
descrise tehnic de către Directiva privind Depozitele Ecologice. În esenţă, un depozit ecologic
este o locaţie care furnizează o protecţie a mediului şi a sănătăţii adecvată pentru eliminarea
deşeurilor municipale solide. Un depozit ecologic este echipat în mod caracteristic cu:
    - o zonă intermediară;
    - un drum bun şi accesibil pentru camioane;
    - un corp de gardă pentru păstrarea evidenţei şi a controlului;
    - un cântar;
                       214
    - un mic laborator pentru controlul deşeurilor;
    - straturi intermediare de membrană geo textilă pentru a păstra apa uzată adunată şi
pentru a sprijini încărcăturile mecanice;
    - un sistem de monitorizare;
    - staţie de colectare şi tratare a levigatului (apa uzată din depozitul de deşeuri);
    - celule speciale în care sunt depozitate deşeurile (în fiecare zi);
    - ventilator pentru gazul metan generat (câteodată colectat pentru generarea de
electricitate).
    Operaţiile speciale desfăşurate la un depozit ecologic includ:
 - înregistrarea cantităţilor de deşeuri;
 - controlul strict privind deşeurilor permise şi nepermise;
 - acoperirea zilnică a deşeurilor;
 - compactarea suprafeţelor de acoperire;
 - asigurarea acoperirii şi închiderii;
 - controlul apei freatice;
 - monitorizarea regulată în timpul exploatării şi după închidere.
    Valorificarea energetică:
 - a decide sau nu pentru recuperarea gazului metan pentru încălzire centrală şi a apei şi
pentru producerea de electricitate.
    Avantajele depozitelor ecologice includ un impact asupra mediului mult mai limitat (fără
mirosuri, fără animale, fără incendii), riscuri de îmbolnăvire reduse drastic şi un control mult
mai bun asupra deşeurilor decât la depozitele necontrolate de deşeuri.
    Pe raza Municipiului Bucureşti se află Depozitul Chiajna Rudeni, depozit pentru deşeuri
ne-periculoase ”b” administrat de S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.

   Depozitul Chiajna Rudeni/S.C. Iridex Group Import Export S.R.L:

    Documentul de autorizare declară depozitul a fi în conformitate cu directiva europeană
privind depozitele de deşeuri. Aceasta înseamnă că un sistem mineral de etanşare este folosit
în combinaţie cu o membrană geotextilă şi cu o folie de plastic ca barieră finală împotriva
pătrunderii apei subterane. Acesta trebuie suplimentat cu un sistem de colectare şi tratare a
apei şi a gazului şi cu un sistem de control al apelor subterane, prin puţuri adânci în amonte şi
în avalul direcţiei de curgere a apelor subterane.
Taxele percepute sunt între 5-7 euro/tonă, ceea ce este puţin pentru un depozit ecologic.
Investiţia pentru un asemenea depozit este de 2,5 – 5€/t. Trebuie ţinut cont şi de investiţia
pentru zona de intrare, incluzând puntea de cântărire, sistemul de tratare şi colectare a apei şi
a gazului precum şi costurile de operare.
    Capacitatea depozitului este suficientă pentru următorii 12-15 ani dacă sunt depozitate
anual 250.000 -300.000 t.
    Din totalul de 27 ha, 12 ha sunt sub operare şi pregătire. Depozitul este operat de 54 de
persoane.
    Drumul de acces este pregătit pentru vreme de iarnă. Vehiculele sunt descărcate lângă
rampă de acces şi va rezultă un strat de deşeuri gros de câţiva metri. Acest lucru va cauza o
rată de compactare scăzută. Panta depozitului este mai mult de la 1 la 2 decât de la 1 la 3.
Depozitul nu este protejat cu un material acoperitor, ce poate cauza puncte fierbinţi în timpul
verii, sau poate lua foc. Materialul de acoperire este disponibil din sectorul de construcţie şi
demolări.
    Depozitul are un număr suficient de buldozere, compactoare BOMAG, IFFRON. Un turn
de colectare de gaz este localizat în partea stângă a zonei de descărcare. Apa uzată este
colectată într-un bazin, care este conectat la o staţie de epurare pilot cu osmoză inversă, tip
PALL- epuratul este descărcat în sursa de suprafaţă, în limitele NTPA 001. Apele meteorice
se scurg de pe suprafaţă depozitului într-un canal colector ce înconjoară depozitul, iar apa din
                       215
canalul colector este combinată cu levigat ca rezultat al unei neprotejări a depozitului , în
special pe versanţi.
   În partea nouă a depozitului, suprafaţa are o pantă mică, pentru colectarea apei.
   Pe lângă depozit este organizată activitatea de compactare şi separare a PET-urilor.
   În ceea ce priveste modul de colectare a biogazului, pe amplasament sunt montate 30
puţuri de captare a gazului de depozit.
    Cantitatea totală de deşeuri depozitată pe parcursul anului 2009 la depozitul Chiajna-
Rudeni a fost de 470471.62 tone.
   Lângă depozit este localizată o staţie de incinerare a deşeurilor periculoase, de tip
Muffle.
   În momentul de faţă capacitatea de incinerare a deşeurilor periculoase existentă este de
6000 t/an, inclusiv deşeurilor periculoase din deşeurile municipale la IRIDEX. Se intenţionează
ca în viitor această capacitate să fie crescută până la 12 000 t/an. Incineratorul este echipat cu
un compartiment de ardere secundară, dispoziţiv de curăţare a gazelor de ardere printr-un
proces umed şi cu un dispoziţiv de analiză a compoziţiei gazelor de ardere, care este
important atât pentru controlul procesului de incinerare în sine precum şi pentru controlul
indicatorilor de mediu. Echipamentul de depoluare cuprinde: tuburi radiante cu rol de reţinere
primară a particulelor; filtru cu saci şi scruberul umed cu soluţie alcalină.
Incineratorul dispune, în comun cu depozitul de deşeuri, de o instalaţie de epurare a apelor
uzate cu osmoză inversă, tip PALL.
Deşeurile municipale (menajere, stradale şi industriale asimilabile) acceptate la depozitul
Chiajna-Rudeni sunt cele care îndeplinesc criteriile stabilite prin Ord. Nr.95/2005 şi clasificate
conform H.G. nr.856 / 2002.
   Deşeurile municipale colectate în Municipiul Bucureşti sunt eliminate în trei depozite
ecologice (unul în Bucureşti –Depozitul Chiajna Rudeni/S.C. Iridex Group Import Export
S.R.L.) şi două în judeţul Ifov (depozitul ecologic Vidra pentru deşeuri menajere al S.C.
ECOSUD S.R.L. şi Glina- Ochiul Boului al S.C. ECOREC S.A.)

Pentru orizontul de timp 2017, pentru zona Bucureşti - Ilfov, se are în vedere realizarea unui
incinerator care să incinereze mai mult de 150.000 tone/an (cantitatea estimată se va
produce spre orizontul de timp 2017) deşeuri municipale incinerabile (după ce sunt sortate
deşeurile reciclabile/refolosibile/reutilizabile).
În Judeţul Ilfov nu se practică incinerarea deşeurilor municipale datorită faptului că la nivelul
Uniunii Europene se permite coincinerarea deşeurilor cu valoare energetică. O analiză mai
atentă (mai laborioasă) a cantităţilor de deşeuri municipale generate prin luarea în considerare
a cantităţilor ce pleacă în alte judeţe (deşeuri energetice), prin luarea în considerare a
cantităţilor de deşeuri depozitate în „depozite uitate de timp” şi având în vedere tendinţa pe
plan european de a rezolva multe probleme de mediu la nivel de regiune de mediu credem că
realizarea unui incinerator generator de enegie termică şi electrică ar fi posibilă. Bineînţeles
trebuie făcut un studiu de fezabilitate şi trebuiesc găsite fonduri de investiţie şi investitori.


  7.3. Deşeuri de producţie

    Deşeurile de producţie reprezintă totalitatea deşeurilor generate din diferite activităţi
economice, acestea putând fi deşeuri nepericuloase sau periculoase.
Cantităţile de deşeuri de producţie generate anual sunt înregistrate şi raportate de către
agenţii economici pe baza chestionarelor de anchetă statistică.
Aceste date sunt analizate, prelucrate şi utilizate anual de către Institutul Naţional de Statistică
la elaborarea Anuarului Statistic al Romaniei. La data întocmirii prezentului raport nu este
definitivată prelucrarea datelor din ancheta statistică pentru anul 2008.

                        216
În Judeţul Ilfov, în anul 2009, au desfăşurat diverse activităţi aproximativ 13.000 agenţi
economici (în oraşe şi comune). Tipurile de deşeuri generate din activităţile desfăşurate au
fost:
- hârtie şi carton rezultate din gestionarea ambalajelor, din activităţi de birou, din procese de
producţie, din activităţi de comercializare şi depozitare,
- mase plastice de diverse compoziţii: polietilenă de joasă densitate (PE), polietilenă de înaltă
densitate (HDPE), polipropilenă (PP), polistiren (PS), policlorura de vinil (PVC),
polietilenterftalat (PET), poliamidă (PA), poliacetat de vinil (PCV), polimetilmetacrilat (PMMA),
cauciuc, etc. rezultate din activităţi de ambalare, îmbuteliere, producţie, comercializare,
activităţi de producţie încălţăminte, prelucrare mase plastice, producţie de ambalaje etc.,
- materiale compozite (carton+masă plastică, carton+aluminiu, metal+masă plastică,
carton+masa plastic+metal), textile impregnate rezultate din activităţi de comercializare, din
activităţi de cercetare, din activităţi de producţie,
- cioburi de sticla rezultate din activităţi de prestări servicii, din activităţi de producţie, din
activităţi de îmbuteliere, din demolări de construcţii,
- uleiuri uzate (de motor, de transmisie, de ungere, hidraulice) rezultate din activităţi de
prestări servicii de reparaţii mecanice auto, din activităţi de transport, din activităţi de transport
energie electrică,
- baterii şi acumulatori, rezultate din activitatea de reparaţii mijloace auto, transporturi auto,
transport energie electrică,
- şpan feros şi neferos rezultat din activitatea de prelucrare mecanică prin aşchiere,
- nămoluri din instalaţiile de epurare şi preepurare (apă, aer) existente în dotarea unor agenţi
economici,
- deşeuri de lemn, inclusiv rumeguş rezultat din activităţi de prelucrare lemn, producţia de
ambalaje de lemn, dezafectare ambalaje lemn, producţia de mobilă, etc.,
- deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv, fracţiuni colectate
separat,
- deşeuri metalice (bucăţi, capete) rezultate din activitatea de confecţii metalice, din ambalaje
dezafectate, etc.,
- deşeuri de echipamente electrice şi electronice rezulte din activităţi de producţie, prestări
servicii de reparaţii, comercializare produse electrice, electronice şi electrocasnice,
- deşeuri din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz,
- deşeuri de amestecuri cu conţinut de mercur şi mercur ca metal,
- anvelope uzate rezultate din activitatea de transport, producţie de anvelope, reşapări de
anvelope, prestări servicii de reparaţii mecanice auto,
- deşeuri textile rezultate din activitatea de prelucrare fibra şi ţesături,
- echipamente electrice şi electronice,
- deşeuri din construcţii şi demolări, din activitatea de construcţii civile şi industriale.    7.3.1. Generarea deşeurilor de producţie (periculoase şi nepericuloase)

Impactul depozitării deşeurilor industriale asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu
agresaţi fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). De asemenea o problemă
importantă constă în pericolele pe care le reprezintă pentru sănătatea locuitorilor din zonă.
Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor generate
din procesele de producţie.
Principalele categorii sunt:
- hârtie şi carton din: gestionarea ambalajelor, activităţi de birou, procese de producţie,
activităţi de comercializare/depozitare;

                         217
- mase plastice de diverse compoziţii: polietilenă de joasă densitate (PE), polietilenă de înaltă
densitate (HDPE), polipropilenă (PP), polistiren (PS), policlorura de vinil (PVC),
polietilenterftalat (PET), poliamidă (PA), poliacetat de vinil (PCV), polimetilmetaacrilat
(PMMA), cauciuc, etc. rezultate din activităţi de ambalare, îmbuteliere, producţie,
comercializare, activităţi de producţie încălţăminte, prelucrare mase plastice, producţie de
ambalaje etc.;
- materiale compozite (carton şi mase plastice, carton şi aluminiu, metal şi masă plastică,
carton şi masă plastică şi metal), textile impregnate rezultate din: activităţi de comercializare,
activităţi de cercetare, activităţi de producţie;
- cioburi de sticlă rezultate din: activităţi de prestări servicii, de producţie, de îmbuteliere;
- uleiuri uzate (de motor, de transmisie, de ungere, hidraulice) rezultate din: activităţi de
prestări servicii, reparaţii mecanice auto, din activităţi de transport, din activităţi de transport
energie electrică);
- baterii şi acumulatori, rezultaţi din: activităţi de reparaţii mijloace auto, transporturi auto,
transport energie electrică;
- şpan feros şi neferos rezultat din activitatea de prelucrări mecanice prin aşchiere;
- deşeuri de lemn, inclusiv rumeguş rezultat din activităţi de prelucrare lemn, producţia de
ambalaje de lemn, dezafectare ambalaje lemn, producţia de mobilă, etc.;
- deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv, fracţiuni colectate
separat;
- deşeuri metalice (bucăţi, capete) rezultate din activitatea de confecţii metalice, din amblaje
dezafectate, etc.;
- deşeuri de echipamente electrice şi electronice rezultate din activităţi de producţie, prestări
servicii, de reparaţii, comercializare produse electrice, electronice şi electrocasnice;
- deşeuri din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz;
- deşeuri de mercur şi mercur metalic;
- anvelope uzate rezultate din activitatea de transport, producţie de anvelope, prestări servicii -
reparaţii mecanice auto;
- deşeuri textile rezultate din activitatea de prelucrare fibră şi ţesături;
- echipamente electrice cu conţinut de PCB sau PCT;
- deşeuri din: construcţii şi demolări, activitatea de construcţii civile şi industriale.
APM Ilfov, prin compartimentul gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase
urmăreşte fluxurile de deşeuri periculoase de la generator până la valorificator. Se urmăreşte
fluxul de deşeuri periculoase: baterii şi acumulatori auto, uleiuri uzate, compuşi desemnaţi
(PCB/PCT). În cazul bateriilor şi acumulatorilor se verifică instalaţiile de reciclare şi de tratare
până la obţinerea produselor finite şi eliminarea deşeurilor nereactive, pe baza prevederilor
HG 1132/2008 – privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.
     De asemenea APM Ilfov emite şi verifică documente pentru transporturile interne de
deşeuri periculoase pe teritoriul Judeţului Ilfov pe baza prevederilor HG 1061/2008 .

Tabel 7.3.1.1. Generatori şi tipuri de deşeuri periculoase
                     Cantitate
                     generată   / Mod       de
 Agent economic    Tip deşeu                        Observaţii
                     2009      gestionare
                     (tone)
            Filtre de ulei, 0,033       Stocat temporar    Se incinerează
 C.  N  Aeroportul auto               în spaţii închise   cu recuperare de
 Internaţional „Henri                              metal
 Coandă” SA      Ulei uzat     0.450      Stocat temporar    Este livrat pentru
                             în butoi metalic    regenerare   la
                             de 200 l        Ploieşti

                        218
             Ulei uzat    11,248      Stocat temporar   Este livrat pentru
                              în butoi metalic   regenerare   la
                              de 200 l şi în    Ploieşti
                              rezervor
                              subteran
 SC Cefin Romania Alte deşeuri 0,756                  Au fost eliminate
                              Stocate separat
 SRL       cu conţinut               la gospodăria de
                                    la incineratorul
         de substanţe               deşeuri   din   localitatea
         periculoase               municipale Rudeni-Chitila.
         Filtre de ulei, 0,078                Se valorifica la
                              Sunt stocate în
         auto                         metale după ce
                              incinta acoperita
                                    se îndepărtează
                                    filtrul
  Petrom   SA   – Ulei uzat   12,7      Sunt stocate în Sunt      livrate
  Competrol, Agenţia                rezervor     pentru
  Comercială Bucureşti               suprateran    regenerare , la
  Sud                                 Ploieşti
  SC    Automobile Ulei uzat   54,94      Stocat în butoaie Livrat ritmic la
  Bavaria SRL                    de 200 l     SC Maxi Breb
                                    SRL, Judeţul Olt,
  SC URBB SRL     Ulei uzat  1,94      Stocat în butoaie Livrat  la   SC
                           de 200 l     Getic Prod Com
                                    SRL     pentru
                                    regenerare
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov    7.3.2. Gestionarea deşeurilor de producţie (periculoase şi nepericuloase)

Gestionarea deşeurilor de producţie constă în: colectarea, valorificarea, eliminarea, şi
stocarea temporară a deşeurilor de producţie. Organizarea activităţii de gestionare a
deşeurilor de producţie este obligaţia generatorului. Începând cu anul 1995 colectarea şi
procesarea informaţiilor referitoare la tipurile şi cantităţile de deşeuri s-a făcut în conformitate
cu cerinţele europene de clasificare ( Catalogul European al Deşeurilor, înlocuit în anul 2002
cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ) şi de raportare la EUROSTAT şi
la Agenţia Europeană de Mediu.

    Tabel 7.3.2.1. Deşeuri industriale nepericuloase din Municipiul Bucureşti în 2007
   Total deşeuri din producţie generate Cantitate      deşeuri   nepericuloase
   (tone)                   colectate (tone)
          326 912,80                  322 341,64
      Sursa: Ancheta Statistică 2007

APM Bucureşti emite şi verifică documente pentru transporturile interne de deşeuri
periculoase pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pe baza prevederilor H.G. nr. 1061 din 10
septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României. în anul 2009 s-au eliberat 76 Formulare pentru aprobarea transportului de deşeuri
periculoase.
    În Bucureşti sunt autorizate următoarele firme pentru colectarea şi transportul
deşeurilor periculoase:
                       219
Tabel 7.3.2.2. Societăţi autorizate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase
  Nr. Agentul economic         Tipuri de deşeuri *
  crt.                 medicale      alte tipuri
  1   S.C. PERFECT CURIER medicale            marfuri periculoase
     S.R.L
  2   S.C. URBAN S.A.                  Salubrizare şi transport deseuri
                              periculoase
  3   S.C. EUROTRANS CHEM deseuri medico- deseuri chimice periculoase
     SERVICES S.R.L.         farmaceutice
  4   S.C.         ROMAX            deseuri chimice, periculoase-
     TRADING&MARKETING                 solutii fotografice 0901, PCB,
     S.R.L.                       PCT, hidrocarburi, mercur, s.a.
  5   S.C.        SERVICII deseuri        deseuri periculoase
     SALUBRITATE           medicale
     BUCUREŞTI S.A.
  6   S.C.  TEHNO    DENTAL medicale
     SERVICE     APARATURA
     STOMATOLOGICA S.R.L.
  7   S.C. MEDICAL WASTE deseuri medico-
     S.R.L              farmaceutice
                     periculoase
  8   S.C.   ARI    PETROL             transport ulei uzat, tratare ulei
     CHEMICAL S.R.L.                  uzat   şi  deseuri    chimice
                              periculoase
  9   S.C.       COMPANIA             deseuri chimice periculoase (ulei
     ROMPREST SERVICE S.A.               uzat , DEEE-uri cu substante
                              periculoase,baterii/acumulatori
                              uzati ),ambalaje contaminate cu
                              subst.periculoase
  10 SC CVD COLECT SRL         deseuri
                     medicale
                     periculoase
  11 S. C. DNN '95 TRANS S.R.L colectare        şi
                     transport
                     deseuri
                     medicale
                     periculoase
  12 S.C.ECOMASTER                     decontaminare,        tratare,
     SERVICII    ECOLOGICE             eliminare,  transport   deseuri
     S.R.L.                       periculoase   (uleiuri   uzate,
                              DEEE,deseuri       industriale
                              periculoase solide şi lichide)
    Sursa: APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

Conform raportărilor trimestiale către ANPM referitoare la întocmirea bazei de date privind
transportul intern de deşeuri periculoase ( desfăşurat în baza Hotarârii nr. 1061/2008 privind
transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României), în Municipiul
București cantitățile de deșeuri periculoase generate (industriale şi medicale) în anul 2009 se
prezintă conform tabelului următor:


                        220
  Tabel 7.3.2.3.
   Trim. I    Trim. II    Trim. III   Trim. IV     TOTAL 2009
   610,865 t   535,189 t   527,42 t    546,328 t    2219,802 t
   Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deseurilor si substante chimice periculoase,
APM Bucuresti

Tabel 7.3.2.4.
Cantităţi şi tipuri de deşeuri (inclusiv periculoase) – în anul 2009 – judeţul Ilfov
               Cod,
                      Cantitate   Cantitate   Cantitate   Cantitate
               conform
Tip deşeu                 generată   valorificată  stocată    eliminată
               HG
                      (tone)    (tone)     (tone)     (tone)
               856/2002
Deşeuri     municipale
amestecate colectate de
               20.03.01 71440       4850      -       66590
la  agenţi   econimici
idustriali
Baterii uzate         16.06.01* 384,545     384,545    -       -
            11.05.02
Deşeuri cu conţinut de          42,488     39,625     2,863     -
            11.05.01
zinc
                                            3447.653
                                            (eliminare în
Anvelope uzate        16.01.03  3909,7     3447,653    462,047
                                            industria
                                            cimentului)
Uleiuri minerale uzate    13.02.08* 2533,46     2407,094    126,366    -
Filtre ulei         16.01.07* 12,325      11,779     0,546     -
Deşeuri
               20.02.03  2,765     2,765      -       -
nebiodegradabile
Hârtie,   carton  din
               15.01.01                  66,65     78
ambalaje                 4029,605    3884,955
               20.01.01
şi alte activităţi
              04.01.08
Deşeuri din tăbăcărie          208,606    -        82,648     125,958
              04.01.02
              16.01.99
              02.03.99
              04.01.99
Alte       deşeuri 04.02.99
                     2938.605    1834,63     202,15     901,925
nespecificate       12.01.99
              10.03.99
Piese   de    polizor
              12.01.21   0,52      -        0,52      -
mărunţite
                                            4.378
Alte deşeuri cu conţinut                                eliminate
de      substanţe 11.01.98* 5,0328        -        0,6548     prin
periculoase                                      incinerare
                                            controlată
Materiale compozite     04.02.09  14,789     12,889     1,9      -

                         221
                                           9.899
               15.01.09
                                           (eliminare
Ambalaj textil, textile    20.01.11                -
                     34,685    24,786            prin
               19.12.08
                                           coincinerare)
                                           1219,614
Materiale     plastice,                             (eliminare
               19.12.04  1321,27    101,656    -
cauciuc                                       prin
                                           coincinerare
Sticlă            16.01.20  426      406,391    13,965     5.644
                     7461,886                  26,245
               19.08.05         7425,088
                     nămol cu                  (eliminat prin
Nămoluri de epurare      19.02.06         valorificat  10,553
                     umiditate                  depozitare
               04.01.06         pe soluri
                     95 %                    finala)
                                           0,721
Ambalaje cu conţinut de                               (eliminate
            15.01.10* 0,746        -       0,025
substanţe periculoase                                prin
                                           incinerare)
Deşeuri de tonere       08.03.18  1,886     1,54      0,346     -
Materiale plastice din
               15.01.02  1776,876   1776,876    -       -
ambalaje
Pilitura şi şpan feros    16.01.17  2575     2535,1     40,9      -
Ambalaje de lemn       15.01.03  2874,71    2864.724    9,986     -
Mase plastice moi       16.01.19  63,5     63,5      -
Metale            20.01.40  2760,8    2660      100,8     -
Plăcuţe de frână       16.01.12  1,58     0,84      0,74      -
Lemn şi rumeguş        03.01.05  834,136    813,619    20,517     -
Aluminiu           17.04.02  80,58     80,58     -       -
Nămoluri    de   la
               19.09.02  193,5     -       -       193,5
limpezirea apei
Deşeuri inerte beton,
               17.01.07  4145     4065      -       80
cărămizi
                  110074,59
TOTAL                      39965,635   1144,1758 68964,785
                  58
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice prriculoase, APM
Ilfov


  7.4. Deşeuri generate de activităţi medicale


    Strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de
asistenţă medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigurarea
condiţiilor de aducere la îndeplinire a acestora intră în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii.
    Ministerul Sănătăţii evaluează totodată impactul produs de deşeurile medicale
periculoase asupra sănătăţii populaţiei şi elaborează norme de igienă pentru colectarea,
îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide şi reglemenţări specifice pentru gestionarea
deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi de
învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    Din datele centralizate în anul 2008, cantitatea totală de deşeuri colectate de la unităţile
spitaliceşti din Municipiul Bucureşti este de 5522.265 tone.
    În vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul negocierilor de
aderare la Uniunea Europeană pentru domeniul deşeurilor periculoase se impune
                        222
implementarea unui sistem modern de management al deşeurilor la nivelul fiecărei unităţi
medicale, astfel încât eliminarea finală a deşeurilor medicale periculoase să se realizeze în
condiţii corespunzătoare, utilizând metode de eliminare finală cu impact minim asupra
mediului.
    Deşeurile medicale periculoase pot fi neutralizate/eliminate numai în instalalaţii
autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.
    Planul de implementare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor prevede
în cazul deşeurilor medicale periculoase următoarele alternative de eliminare:
  - neutralizare prin sterilizare termică conform prevederilor Ord. comun nr. 698/940 al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea Procedurii
de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală, publicat în Monitorul Oficial nr. 858/23.09.2005;
  - incinerare în unităţi existente pe teritoriul României, care deţin autorizaţie de mediu;
  - incinerare în posibile instalaţii noi.
     Societăţile autorizate pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
medicale au fost prezentate în tabelul 7.3.2.2.
S.C. MEDICAL WASTE S.R.L. este autorizată pentru eliminarea preliminară a deşeurilor
medicale (tratează prin sterilizare deşeuri medicale periculoase), iar pentru eliminarea finală
(incinerare) a deşeurilor medicale periculoase este autorizată S.C.IRIDEX GROUP IMPORT
EXPORT S.R.L.
Ca urmare a închiderii Capitolului 22 Mediu, cu U.E., problematica gestionării deşeurilor
generate de activităţi medicale a căpătat o nouă dimensiune. Şi în judeţul Ilfov gestiunea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale este realizată de Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Ilfov pe baza Ord. M.S nr. 219/2002, completată şi modificată cu OMS nr. 994/2004
şi 1029/2004.
În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 219/2002 deşeurile rezultate din activităţile
medicale, în condiţii de colectare prin separare la locul producerii, se gestionează pe categorii
stabilite, astfel:
- în saci negri sau transparenţi se colectează deşeuri menajere şi asimilabile (ambalaje pentru
materiale sterile, flacoane de perfuzie, care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide
biologice, resturi alimentare (cu excepţia celor provenite de la boli infecţioase), hârtie, bonete
şi măşti de unică folosinţă, gips necontaminat cu lichide biologice, mase plastice, recipiente de
sticlă ce nu au venit în contact cu sânge sau alte lichide biologice. Aceste deşeuri se codifică
conform HG nr. 856/2002 cu codurile:18.01.04; 18.02.03; 18.01.09; 18.01.02;
- sacii de culoare galbena se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase, de exemplu:
părţi anatomice şi anatomopatologice (fetuşi, placente, material biopsic), tampoane, comprese
îmbibate cu sânge, sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, materiale, instrumente şi
echipamente medicale de unică folosinţă, membrane de dializă, pungi de material plastic
pentru colectarea urinei, materiale de laborator. Aceste deşeuri se codifică: 18.01.03*;
18.01.06*; 18.01.08*; 18.02.02*; 18.01.10* (* indică faptul ca deşeurile sunt periculoase);
- cutii cu pereţi rigizi, se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoare, cum ar fi: seringi de
unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de bisturiu de unică
folosinţă, sticlărie, deşeuri de la secţii de hemodializă. Aceste deşeuri se codifică: 18.01.03*,
18.02.02* (*indică faptul că deşeurile sunt periculoase). Aşadar din activităţile medicale rezultă
deşeuri de tip menajer (deşeuri nepericuloase), care se depozitează în depozitele de deşeuri
nepericuloase; deşeuri periculoase dar la care caracterul periculos poate fi eliminat prin
tratamente de sterilizare, deşeuri periculoase care necesită incinerare.
În anul 2009, din activităţile medicale desfăşurate in jud. Ilfov au rezultat
                        223
Tabel 7.4.1.:
 Deşeuri    rezultate   din    activităţi   medicale,    in   jud.    Ilfov
 u.m. = tone
                                  Au fost depozitate la
 Deşeuri  menajere  şi   asimilabile,  cod:
                            494,256   rampe   ecologice  de
 18.01.04;18.02.03;18.01.09
                                  deşeuri
                                  Au fost sterilizate şi
 Deşeuri       infecţioase,        cod:
                            229,654   depozitate   la  rampe
 18.01.03*;18.01.06*;18.02.02*
                                  ecologice de depozitare
 Deşeuri înţepătoare, cod: 18.01.03*;18.02.02*;
                         128,338   Au fost incinerate
 şi anatomopatologice
*) indică faptul ca deşeurile sunt periculoase.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov

Deşeurile infecţioase şi înţepătoare au fost sterilizate la SC Stericare România SRL.
Deşeurile periculoase inclusiv anatomopatologice au fost incinerate la incineratorul ce
deserveşte Regiunea 8 Bucureşti Ilfov – Rudeni – Iridex, oraş Chitila.
Pentru distrugerea deşeurilor medicale potenţial - periculoase şi infecţioase s-a acceptat
metoda de sterilizarea termica cu abur sub presiune. A fost autorizat agentul economic SC
Stericare România SRL, com. Jilava.
Stadiul implementării prevederilor HG 128/2002, modificată şi completată cu HG 268/2005
privind incinerarea deşeurilor, la 31.12.2009
În anul 2009 s-au emis:
Avize de mediu pentru sistarea activităţii de incinerare deşeuri medicale periculoase la:
Spitalul din localitatea Bălăceanca, Spitalul din Buftea, Spitalul comunal Periş, Centrul
Medico-Social Domneşti,
Avize de mediu pentru sistarea activităţii de distrugere termică la Institutul Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie – Clinica III Otopeni, Spitalul Penitenciar Bucureşti - Secţia Jilava,
SC Romvac Company SRL,
Autorizaţie de mediu - SC Stericare Romania SRL pentru desfăşurarea activităţii de sterilizare
deşeuri medicale periculoase şi infecţioase pe un amplasament din com. Jilava.
     În anul 2009 s-a sterilizat cantitatea de 1939,184 tone deşeuri infecţioase şi potenţial
periculoase, din care din judeţul Ilfov – 220,285 tone.
Deşeurile nepericuloase rezultate din activitatea de sterilizare termica au fost depozitate la
depozitul, conform, de deşeuri nepericuloase Vidra-SC Ecosud SRL.
                        224
Tabel 7.4.2. Analiza anului 2009 privind incinerarea (distrugere termica) şi eliminarea
caracterului periculos prin sterilizare termica cu abur sub presiune a deşeurilor medicale:
        Anul 2009                 Anul 2009
  Anul     instalaţii de incinerare         instalaţii de sterilizare termica
  2009     existente = 1 (incineratorul Rudeni- existente = 1
        Iridex)                  - mod de funcţionare -
  Nu    au - mod de funcţionare -
  mai                                        Încărcarea
  existat                 Încărcare                 orară      a
  crematorii Zile        Ore/an orară     a Zile     Ore/an     instalaţiei  de
        /săptămână         incineratorul /săptă-           sterilizare
                      ui       mână
        5/        1800   640 Kg/h                  504,9 Kg/h
        săptămână         Au    fost               Au      fost
                      incinerate   6      2640      sterilizate:
                      25,996 tone        (a staţionat - din Bucureşti
                      deşeuri          pentru     şi   Ilfov  :
                      periculoase        reparaţii    927,056 tone;
                      antomopatol        312 ore)    -   din   alte
                      ogice                   judeţe:
                                           1012,128tone
  În anul 2009 s-au sterilizat 1939,184 tone de deşeuri medicale infecţioase la sterilizatorul
  existent în comuna Jilava. Din cantitatea de 1939,184 tone deşeuri medicale sterilizate,
  1012,128 tone provin din judeţele Giurgiu, Prahova, Teleorman, Dâmboviţa, Braşov, Cluj,
  Călăraşi, Ialomiţa, Iaşi.
    Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase,
APM Ilfov
Cantitatea de 128,338 tone deşeuri anatomopatologice (periculoase) şi medicamente expirate
au fost incinerate: la incineratorul din Timişoara (SC Pro Air Clean SRL) = 22 tone, la
incineratorul din Rudeni-Iridex = 22,996 tone, la 2 incineratoare din Suceava (SC Mondeco
SRL şi SC Superstar SRL) = 30,946 tone şi la incineratorul din Bucureşti (SC Madical Waste
SRL) = 52,396 tone.
Tabel 7.4.3.
u.m = tone
          2005       2006      2007        2008       2009
 deşeuri
 menajere şi 139          145      492        491,856     494,256
 asimilabile
 medicament
          5        25       20         24,7       3,578
 e expirate
 deşeuri
 medicale
 infecţioase şi 50         130      248.67       249,354     300,884
 potenţial
 periculoase
 deşeuri
 medicale
 periculoase,
                                   137.1      128,338
 inclusiv
 anatomopato
 logice

                         225
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov


Grafic 7.4.1. Evoluţia cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţi medicale, pe tipuri de
deşeuri, menajere şi asimilabile, periculoase, medicamente şi chimicale expirate, pentru anii
2005 şi 2006 şi 2007, 2008, 2009
                     Evolutia gestiunii deseurilor generate de activitati m edicale, in anii
                                2005,2006,2007,2008,2009


                           128.338
            2009                             300.884
               3.578
                                                            494.256

                            138.238
            2008                        249.354
                 24.7
                                                           491.856
  anii de referinta
                            137.1
            2007                        248.67
                20
                                                           492


            2006              130
                  25
                             145

                     50
            2005   5
                            139
                                      cantitai (tone)

      deseuri menajere si asimilabile                   medicamente expirate
      deseuri medicale infectioase si potential periculose        deseuri medicale periculoase, inclusiv anatomo-patologice

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov


Tabel 7.4.4. Evoluţia sterilizării deşeurilor medicale periculoase şi a medicamentelor expirate
pentru anii 2005 şi 2006, 2007

                     2005         2006         2007        2008         2009
  deşeuri
  medicale                        249,354    300,884
  infecţioase 120     230     248.67
  şi potenţial
  periculoase
  medicament                       24,7     3,578
         5      25      20
  e expirate
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov
                                        226
Grafic 7.4.2. Evoluţia sterilizării deşeurilor medicale periculoase şi a medicamentelor expirate
pentru anii 2005 şi 2006, 2007,2008,2009
                 Evolutia gestionarii deseurilor sterilizate in anii 2005,2006,2007,2008,2009
                                       300.884
                                                           3. 578
            2009
                                  249.354
                                                       24. 7
            2008
  anii de referinta
                                  248.67
                                                     20
            2007
                               230
                                                   25
            2006
                      120
                                5
            2005
               0    50        100          150      200    250      300    350
                                        cantitati (tone)

                      deseuri medicale infectioase si potential periculose  medicamente expirate


  Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov

La unitatea de sterilizare din judeţul Ilfov sunt aduse deşeuri medicale periculoase şi
infecţioase şi din alte judeţe. Deşeurile sterilizate, la care s-a înlăturat caracterul periculos, au
fost depozitate definitiv la depozitul de deşeuri nepericuloase, conform, Vidra-SC Ecosud
SRL
Datorită obligaţiilor de mediu rezultate din negocierea Capitolului 22 Mediu cu U.E pentru
judeţul Ilfov s-a stabilit un program de obţinere a Avizului de Mediu la încetarea activităţii de
distrugere termica a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform tabelului 7.4.5..
Tabel 7.4.5.
Amplasament   Ani de închidere/
         Obligativitatea solicitării şi obţinerii Avizului de Mediu la sistarea activităţii
         de distrugere termică a deşeurilor medicale periculoase
jud. Ilfov    2005     2006       2007    2008        2009
1. Sp. Judeţean                       În anul 2008 a Crematoriul a fost
Sf.    Imp.                       obţinut Aviz de dezafectat
Constantin  şi                      mediu    pentru
Elena                            sistarea
                              activităţii  de
                              distrugere
                              termică     a
                                              227
Amplasament    Ani de închidere/
         Obligativitatea solicitării şi obţinerii Avizului de Mediu la sistarea activităţii
         de distrugere termică a deşeurilor medicale periculoase
jud. Ilfov    2005     2006       2007    2008       2009
                               deşeurilor
                               medicale,  nr.
                               68/16.11.2008
2*.  Sp.   de a   sistat a obţinut     Aviz de Mediu pentru sistarea activităţii de
Psihiatrie    incinerarea incinerare.
„Domnita            A fost dezafectat
Bălaşa”
3*.     Sp. A   sistat a obţinut   Aviz de Mediu pentru sistarea activităţii de
orăşenesc.    incinerarea incinerare.
Dr. M Burghele        A fost dezafectat
4.* Sp. comunal A   sistat a obţinut   Aviz de Mediu pentru sistarea activităţii de
Periş      incinerarea incinerare.
               A fost dezafectat
5.*   Centru A   sistat a obţinut   Aviz de Mediu pentru sistarea activităţii de
Medico-Social  incinerarea incinerare.
               A fost dezafectat
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Ilfov

Cele 4 crematorii (2*,3*,4*,5*) cu termen de închidere 2005 au obţinut Aviz de Mediu pentru
sistarea activităţii de incinerare şi stabilirea obligaţiilor de mediu, in anul 2006.
Au fost autorizate sa desfăşoare activităţi de incinerare:
- deşeuri periculoase medicale şi din activitatea de catering: Aeroportul Internaţional “Henri
Coandă” Bucureşti Otopeni,
- şi materii nedestinate consumului uman, rezultate din activitatea sanitara veterinara: SC
Protan SA - Sucursala Popeşti Leordeni, SC Cartogate Romania SRL. SC Protan SA nu a
incinerat deşeuri animaliere datorită faptului că parcurge un program de retehnologizare ca
urmare a unui Program de Acţiuni.  7.5. Fluxuri speciale de deşeuri


    7.5.1. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de
ambalaje stabileşte măsuri care au ca scop:
- prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje;
- reutilizarea ambalajelor;
- reciclarea deşeurilor de ambalaje;
- alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea cantităţilor
eliminate prin depozitare finală.
Cantităţi importante de deşeuri de ambalaje se regăsesc în deşeurile menajere colectate de la
populaţie (deşeuri de ambalaje din hârtie/carton, plastic, metal, sticla) cât şi în deşeurile
asimilabile colectate din industrie, instituţii, comerţ, etc.

                        228
Transpunerea Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deseurile de ambalaje, în legislaţia
naţională s-a realizat prin H.G. nr.621/2005, precum şi Ordinul nr. 927/2005 privind procedura
de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, responsabilitatea
implementării acestui document revenind operatorilor economici care produc/importă şi
introduc pe piaţă ambalaje si/sau produse ambalate, cât şi Consiliilor Locale Orăşeneşti .
Situaţia gestionării ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje la nivelul anului 2008 este prezentată
în tabelul de mai jos:

Tabelul 7.5.1.1. Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă şi deşeuri de ambalaje preluate în
vederea valorificării în anul 2008, tone
            Ambalaje    Ambalaje         Deşeuri de ambalaje
            introduse pe corespunzătoare       preluate   în  vederea
  Materialul     piaţa internă produselor    ambalate valorificării  de  către
            (tone)     introduse pe piaţă de agenţii       economici
                    către  producători şi autorizaţi (tone)
                    importatori (tone)
  Sticlă       252.72     13467.118         4201.83
  Plastic      6249.17     12013.783         13157.68
  Hârtie    şi 14116.83
                        19606.868     8636.62
  carton
  Metale       7594.82     4373.002         3565.79
  Lemn        3049.22     15725.73         2277.15
  Altele       20.39      170.284          49.50
  Total       31283.15    65356.785         31888.57
   Sursa: Baza de date APM Bucureşti

Gestionarea deşeurilor de ambalaje cuprinde: colectarea separată, sortarea, reciclarea sau
valorificarea energetică a acestora şi numai în ultimul rând eliminarea prin depozitare sau
incinerare.
În conformitate cu planul de implementare a Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi
deşeurile de ambalaje şi a Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 ce reglementează gestionarea
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale
impreună cu alţi factori implicaţi, au obligaţia să realizeze proiecte pilot privind colectarea
selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie.
     Realizarea acestor proiecte pilot reprezintă unul din angajamentele pe care Romania
şi le-a asumat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.
     În vederea întocmirii bazei de date la nivel naţional pentru anul 2009, s-au solicitat
informaţii cu privire la proiectele pilot de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje aflate în
derulare în municipiul Bucureşti.
     S-a realizat monitorizarea semestrială a extinderii implementării sistemului de
colectare selectivă la nivelul întregii ţări concomitent cu introducerea sau modernizarea
serviciului de colectare.
Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţii, direct (prin serviciile de
specialitate din cadrul Consiliilor Locale), sau indirect (prin cedarea acestei responsabilităţi pe
bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare).
     Colectarea selectivă a deşeurilor municipale (ambalajele şi deşeurile de ambalaje), se
realizează în Municipiul Bucureşti prin proiecte pilot, iniţiate de către societăţile de salubrizare
şi primării. Aceste proiecte sunt în derulare în colaborare cu asociaţiile de locatari (pentru
populaţie), şcoli, instituţii şi agenţi economici, fiind în continuă extindere.
    În Municipiul Bucureşti se derulează proiecte pilot pentru colectare selectivă şi pentru
reciclare PET-uri, sticlă, hârtie şi carton (colectate şi sortate)în sectoarele 1, 3 şi 4, iar în

                        229
sectoarele 2, 5 şi 6 colectarea selectivă se extinde prin înfiinţarea unor noi puncte de
depunere voluntară.

Tabelul 7.5.1.2.a. Implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje în
anul 2009
                       Cantităţi de deşeuri de ambalaje
          Nr. locuitori arondati
     Sector               colectate selectiv, tone
       1          238 217  1697965
       2          359107   267670
       3          40.000  996852
       4          154 000  209197
       5          120000   0
       6          360000   969462
   Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase,
APM Bucureşti

De menţionat este faptul că în sectorul 5, cu toate că s-au amplasat 32 eurocontainere de 1,1
mc, locuitorii depun în amestec deşeurile.

Tabelul 7.5.1.2.b. Facilităţi şi dotări pentru colectarea selectivă în anul 2009

     Sectorul
     care   a                            Modul   de
                     Tipul de containere
     implementat Fracţii de deşeuri                  gestionare
                     destinate    colectării
     sistemul de colectate selectiv                  a deseurilor
                     selective
     colectare                             colectate
     selectivă
                     90 eurocontainere 2.5
                     mc    tip   clopot
           hârtie-carton,
                     197 eurocontainere 1.1
     1      PET, PE, metal,
                     mc
           sticlă
                     1602 europubele 240 l
                     14000 coşuri stradale
                     1090 saci de plastic
           hârtie-carton,   150 containere tip IGLU      Fracţiile
     2
           PET, PE, sticlă  de     2.5    mc      colectate
                     30 containere de 1.1 mc      selectiv
                     472 eurocontainere de       sunt
           hârtie-carton,   1,1          mc      predate
     3
           PET, PE, sticlă  80 eurocontainere de        către unităţi
                     2,4 mc               autorizate
                     191 containere de1,1        în vederea
                     mc           3     reciclării
                     containere de 4 mc
                     3 containere de 20 mc
           hârtie-carton,
     4               3 prescontainere de 20
           PET, PE, sticlă
                     mc          27
                     europubele de 120 l
                     162 europubele de 240 l
                     3000 buc saci
                        230
            hârtie-carton,
     5               32 containere de 1,1 mc
            PET, PE, sticlă
            hârtie-carton,
     6               423 containere de 3 mc
            PET, PE, sticlă
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice priculoase, APM
Bucureşti

Ca urmare a dezvoltării sistemelor de colectare a deşeurilor reciclabile, se vor avea în vedere
crearea şi dezvoltarea unor instalaţii de sortare şi procesare a deşeurilor în vederea reciclării.

În baza prevederilor legale, în judeţul Ilfov obiectivele de valorificare prin reciclare şi
recuperare sau incinerare în instalaţii de coincinerare au fost, în anul 2009 cele din tabelul
7.5.1.3.

  Tabel 7.5.1.3.
                                       Obiectivul
        Obiectivul minim de     valorificare prin Obiectivul  global   de
        reciclare/tip de material           global   de recuperare
                                valorificare sau
 Anul
                                prin     incinerare in
        hârtie                     reciclare   instalaţii de
        şi    plastic  sticlă  metale lemn   %       coincinerare
        carton  %     %     %     %          %
        %
  2007
          55,7  10    21,5   39,2  4,7   28       34
  realizat
  2008
          60,1  11,3   32    50   7,4   33       40
  realizat
  2009
  Prognoza*
  (realizatul
  va     fi
          66,8  12,3   38    56,9  8,5   38       45
  disponibil
  in   luna
  septembrie
  2010)
  2010
          71,5  13,8   44    64,4  12,2   42       48
  Prognoza*
*)la data întocmirii Starea factorilor de mediu in Judeţul Ilfov pentru anul 2009-capitolul
Gestiunea deşeurilor, datele privind gestiunea ambalajelor sunt la faza de introducere in baza
de date
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Gestiunea deşeurilor de ambalaje in judeţul Ilfov este funcţie de:
- numărul populaţie, care pentru anul 2009 este de 284520 locuitori;
- diversificarea comerţului;
- creşterea economică;
- pătrunderea operatorilor de salubritate autorizaţi de ANRSC şi specializaţi în colectarea
diverselor tipuri de ambalaje;
- existenţa punctelor de colectare;
- existenţa cererii de materie primă secundară;
                       231
- existenţa formelor de cointeresare şi recompensare pentru populaţia „prietenoasă mediului;
- aplicarea cu fermitate a prevederilor legale privind protecţia factorilor de mediu.
Planul Regional pentru Gestiunea Deşeurilor pentru Regiunea 8 Bucureşti Ilfov prevede o rată
de creştere a deşeurilor de ambalaje de:
- 10%/ an între 2003 şi 2006,
7%/ an între 2007 şi 2009, şi
5%/ an între 2010 şi 2013.
Această rată de creştere a deşeurilor de ambalaje se menţine şi în PJGD, iar tabelele
prezentate reflectă aceasta. Anul 2002 este luat în considerare deoarece este anul când s-a
făcut o chestionare statistică privind cantităţile de materiale utilizate în producerea
ambalajelor.
Procentele de mai sus aproape că dublează cantitatea de deşeuri de ambalaje pe un interval
de 10 ani. Se estimează că 40% din total vor proveni din industrie şi 60% de la gospodării şi
activităţi comerciale.
În cel de-al II-lea tabel – categoriile diferite de ambalaje: hârtie şi carton, sticlă, plastic, metal
şi lemn, au prognozate aceleaşi procente.
Structura deşeurilor din ambalaje prezentată este luata din baza de date ANPM, fiind redată
în tabelul 7.5.1.4.

        Tabel 7.5.1.4.
            Categorie    de Procent
            ambalaje
            Hârtie şi carton  23,60%
            Plastic       29,00%
            Sticlă       21,80%
            Metale       9,00%
            Lemn        12,00%
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Această structură a fost considerată constantă pe întreaga perioadă de prognoză 2007-2009.


Tabel 7.5.1.5. Evoluţia gestionării deşeurilor de ambalaje pentru anii 2008 şi 2009 şi prognoza
anului 2010, în judeţul Ilfov
An    2007         2008         2009           2010

     planifica realizat   planificat  realizat  planificat  prognozat planifi
                                              Realizat
     t tone  tone     (tone)    (tone)   (tone)    (tone)  cat
                                              (tone)
                                         (tone)
Total   36844   19848    39451    34593   42262     35904   44652
Hârtie
şi    9767   5051     10456    11276   11175   11275   11833
carton
Plastic  11054   4601     11838    6324*   12653   8857   13394
Sticla  7367   6800     7888    10117   8637   6477   8930
Metal   4327   2200     4635    2336*   4897   4408   5244
Lemn   4327   1196     4635    4540    4897   4887   5244
*) din punct de vedere cantitativ, lipsesc datele gestionate de SC Ecorom Ambalaje SA.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

                         232
   Tabel 7.5.1.6. Evoluţia generării specifice de deşeuri de ambalaje– kg/loc/an - a cantităţilor generate funcţie de creşterile % - ale stabilite -
   Judeţul Ilfov
                    Creştere de 10 % /an                 Creştere de 7 % /an         Creştere
                                                                 de   5
                                                                 %/an
     an        2002    2003     2004     2005      2006     2007    2008    2009     2010
     Număr
              275 775  280 590   282 320   283 409    283 496   283 567  283 674   284520    285480
     locuitori
     Kg/loc/an     82,72   91,04    100,20    110,28     121,37    129,93   139,09   148.9     156,41
     Cantitate   -
     t/an       22 813,1  25 544,9   28 288,5   31 254,3    34 407, 9  36 843,8  34951,35  42365     44652
     planificata
                                                          42 486
     Realizata-t/an  22 811,66 24 892,44   27 985,35  30 869,26   33 986,38  36326,45  34593,31
                                                          informativ

   Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM Ilfov


          Tabel 7.5.1.7. Evoluţia generării specifice – Kg/loc/an - a tipurilor de ambalaje în Judeţul Ilfov în anii 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
      an        2002    2003     2004     2005      2006    2007    2008    2009     2010
      Cantitate
              22813   25 544,9   28 288,5   31 254,3    34 407, 9  36 843,8  39406    42365    44652
      t/an
                                     233
  Număr
           275 775  280 590   282 320   283 409    283 496  283 567   283500  284520  285480
  locuitori
  Hârtie   şi
  carton      23,42   24,10    26,50    29,20     32,16   34,43    36,85  39,45  41,44
  (kg/loc)
  Plastic
           24,40   27,30    30,10    33,10     36,40   38,97    39,45  44,67  46,92
  (kg/loc)
  Sticla
           16,20   18,20    20,00    22,05     24,27   25,98    27,81  30.68  31,28
  (kg/loc)
  Metal
           9,33   10,70    11,80    12,95     14,26   15,26    16,34  17,5   18,37
  (kg/loc)
  Lemn
           9,33   10,70    11,80    12,95     14,26   15,26    16,34  17,5   18,37
  (kg/loc)

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM Ilfov
                                234
Tabel 7.5.1.8. Evoluţia cantitativă a tipurilor de ambalaje în Judeţul Ilfov
                                                  2008       2009       2010
    an       2002     2003     2004      2005      2006  2007
                                                  realizat     prognozat    prognoza
    hârtie  şi
           6465,22  6767,87   7481,5     8279,82   9120,1    9767,43   11276      11275      11833
    carton
    plastic    6734,37  7665,75   8497,8     9385,08   10322,05   11054,83   6324*      8857       13394
    sticlă    4467,55  5106,7    5646,4     6249,16   6880,44    7367,07   10117      6477       8930
    metal     2572,98  3002,3    3331,4     3670,14   4042,65    4327,23   2336*      4408       5244
    lemn     2572,98  3002,3    3331,4     3670,14   4042,65    4327,23   4540       4887       5244
    TOTAL
           22813,1  25544,9   28288,5    31254,3   34 407,9   36 843,8   34593,31     35904      44652
    (tone)
    Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM Ilfov

Potrivit PRGD pentru Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov realizările pentru anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, prognozatul pentru anul 2009 şi
prognoza gestiunii deşeurilor de ambalaje, pe tipuri, pentru anul 2010 in judeţul Ilfov reiese din următoarele tabele :
Ţintele privind deşeurile din ambalaje, exprimate în tone
Tabel 7.5.1.9. Procente de reciclare şi refolosire totală, realizate şi prognozate, pentru deşeurile de ambalaje, în judeţul Ilfov
                                                         2009       2010
  Procent   de
          2003      2004       2005       2006      2007      2008      prognozat    prognoza
  reciclare %
  H+C      49,8     52       53,3      53,8      55,7      60        66,8        71,5
  Plastic    3,77     6       7        8       10       11        12,3        13,8
  Sticlă     12,8     15,9      18,6      20,6      21,5      32        38         44
  Metal     32      33,2      35,7      37,8      39,2      50        56,9        64,4
  Lemn      0      0       1,7       4,1      4,7      7,4       8,5        12,2
  Reciclare                                                 37,5        41,9
          21      23       24,7      26,1      27,6      33
  totală
  Refolosire                                                45         48
          21      25       30       32       34       40
  totală
    Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM Ilfov


                                        235
Tabel 7.5.1.10. Cantităţi totale de ambalaje şi tipuri de ambalaje reciclate şi prognozate în
Judeţul Ilfov (tone/an)
                                     2009   2010
                               2008
       2003   2004   2005  2006    2007        prognoz progno
                               realizat
                                     at    za
  Total   5270   6407   7601  8550    10021,5 16297   16476   18240
  H+C    3368   3895   5566  4743    5434  8076    8344   8455
  Plastic 288     509    655   799     1104  1879    1803   1847
  Sticlă  653    899    1161  1371    1582  3823    3800   3922
  Metal   960    1103   1310  1477    1696  2067    2046   3377
  Lemn   0     0     62   160     203   452    483    639
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Din 2006 până in 2013, colectarea separată, valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje
va creşte semnificativ de la aproape 8.550 t la 21.750 t/an.
Ţintele privind reciclarea hârtiei şi cartonului măresc cantitatea ce urmează a fi reciclată din
judeţul Ilfov cu 45% de la 5827 t în 2008 la 11.500 t în 2013. În 2008, fabricile de hârtie au
reciclat aproximativ 122.325 t/an hârtie şi carton secundar, din care din judeţul Ilfov 8076 t.
Pentru 2013, vor trebui să fie reciclate 200 - 250.000 t/an de hârtie şi carton, din care din
judeţul Ilfov 11.500 t.
În 2013 capacitatea totală pentru reciclarea plasticului şi a PET-urilor va trebui să atingă în
judeţul Ilfov un nivel de 3608 t. In anul 2008 - o cantitate însemnată de materiale plastice
inclusiv PET-uri au fost prelucrate in alte state ale UE.
Cantitatea de sticla reciclată în judeţul Ilfov, în 2013, va spori de la 3823 t in 2008 la 4200
t in 2013 t/an. La nivelul judeţului Ilfov trebuie să se caute soluţii:
- pentru mărirea utilizării cantităţii de cioburi de sticla în reţetele de fabricaţie, fără a conduce
la diminuarea calităţii sticlei şi fără a conduce la poluarea factorilor de mediu;
- pentru procesarea cioburilor de sticlă colorată;
- pentru colectarea şi valorificarea ambalajelor de sticlă reutilizabile prin implementarea
prevederilor HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006.
Industria de prelucrare a metalelor din România procesează 4.000.000 t/an de metale.
Creşterea propusă pentru cantitatea reciclată de metale provenite din gospodării şi sectorul
comercial, în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov este de 250.000 t/an pentru 2013, din care din
judeţul Ilfov 5.200 t. În anul 2008 s-au reciclat, din judeţul Ilfov , 6400 tone.
Ambalajele de lemn nepericuloase au fost preponderent utilizate ca şi combustibil alternativ
la gaze naturale şi combustibili lichizi.
Potrivit HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje modificată
şi completată prin HG nr. 1872/2006, ambalajele de lemn nepericuloase pot fi excluse din
calcul la stabilirea obiectivelor de reciclare pentru operatorii economici care au obligaţii privind
reciclarea ambalajelor puse pe piaţa, daca 60 % sunt orientate către utilizare ca şi combustibil
alternativ.
Obiectivul prioritar, din punct de vedere mediu, pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov
este reducerea presiunii asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol, aglomerări umane, floră,
faună) datorată gestionării necorespunzătoare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. De
aceea ne punem o mare speranţă în capacitatea autorităţilor publice locale de a asigura
implementarea cu multa fermitate a prevederilor legale în vigoare privind protecţia factorilor
de mediu. Oferta de mediu în acest moment este aplicarea de sancţiuni contravenţionale
tuturor celor care atentează cu buna ştiinţa la sănătatea oamenilor şi poluează mediul

                        236
aducând prejudicii greu cuantificabile asupra resurselor economice neregenerabile sau
regenerabile.
Pe parcursul anilor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a
colaborat bine şi chiar foarte bine cu autorităţile publice locale, judeţene şi cu diverse instituţii.
    7.5.2. Deseuri de echipamente electrice şi electronice

Sunt reglementate de Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, Directiva 2003/108/EC de modificare a Directivei 2002/96/EC şi de Directiva
2002/95 CE privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice.
A avut o perioadă de tranziţie. La 31 decembrie 2008 această perioadă de tranziţie s-a
încheiat.
Principalele obiective ale Directivei 2002/96/EC sunt:
● prevenirea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi reutilizarea,
reciclarea şi alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a minimiza în bună
măsură cantitatea de deşeuri, de acest tip;
● îmbunătăţirea performanţelor de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al
echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod
special al agenţilor economici direct implicaţi în tratarea DEEE. Având în vedere dinamica
schimbării EEE, funcţie de cerinţele pieţii, în cazul DEEE se poate vorbi de luarea în
considerare a ciclului de folosire al produselor electrice şi electronice.
Principalele cerinţe ale acestei Directivei sunt:
● crearea de sisteme care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să predea, gratuit sau
contra unei compensaţii, DEEE la punctele de colectare;
● asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a DEEE,
de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul /echipamentele furnizate;
● asigurarea unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/locuitor/an de DEEE din
gospodăriile populaţiei până la 31.12.2008;
● asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare
necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei ;
● atingerea unor obiective de valorificare de 80 % din greutatea medie pe echipament şi de
75 % valorificare materiala pentru:
▫ aparate de uz casnic de mari dimensiuni,
▫ distribuitoare automate;
● atingerea unor obiective de valorificare de 75 % din greutatea medie pe echipament şi de
65 % valorificare materiala pentru:
▫ echipamente informatice şi de telecomunicaţii,
▫ echipamente de larg consum;
● atingerea unor obiective de valorificare de 70 % din greutatea medie pe echipament şi de
50 % valorificare materiala pentru:
▫ aparate de uz casnic de mici dimensiuni,
▫ echipamente de iluminat,
▫ unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni),
▫ jucării, echipamente sportive şi de agrement,
▫ instrumente de supraveghere şi control;
● pentru lămpile cu descărcare în gaz, rata valorificării materiale va fi de 80 % din greutate.

În legislaţia naţională a fost transpusă prin:
                         237
a) H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
b) Ord. MMGA nr. 1223/2005 (modificat şi completat) privind procedura de înregistrare a
producătorilor şi modul de raportare a datelor;
c) Ord. MMGA nr. 901/2005 privind componentele periculoase din DEEE;
d) Ord. nr. 1225/2005 (modificat şi completat) privind procedura de autorizare a organizaţiilor
colective pentru preluarea responsabilităţii gestionarii DEEE.

Gestionarea deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice (DEEE) are ca
obiective principale prevenirea producerii de deşeuri, refolosirea, reciclarea sau alte forme de
valorificare a acestora, precum şi reducerea volumului de deşeuri eliminate.

Tabel 7.5.2.1. Cantităţi de DEEE colectate din judeţul Ilfov în anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi
2008:
    Colectori, valorificatori    Cantităţi colectate         (tone/an)
                    2004   2005    2006   2007   2008
    S.C. Romrecycling S.R.L.    56    74     177    101   147
    S.C. Remat SA Bucureşti Nord 50      67     87    125   82
    S.C. Lematec Trade Inter
                    58    52     160    75    25
    Impex S.R.L.
    Magazin METRO
                    0     10     3,80   5    6
     Voluntari
    S.C. Atra Eco S.R.L.      0     5     90    94,   24
    S.C.   Stena-DTM    Waste
    Recycling S.R.L.
                    20    33     0,13   242   1405
    (incintă S.C. ARTECA S.A.
    Jilava)
    S.C. Remat S.A. Iaşi                 4,2
    -Punct de lucru Popeşti 10        15          37    74
    Leordeni
    S.C. 3 R GREEN SRL
                    0     0     0     0    29
    oraş Chitila
    S.C. Praktiker România S.R.L.
    - Magazin de construcţii şi 0       0     0     0    0,6
    amenajari , oraş Voluntari
    S.C. CNDPI ROMSOFT S.A.
    (Bucureşti)           0     0     0     0    19

    S.C. Ugur Yapisan S.R.L.,
                     0     0    0    0     0
    com. Ciolpani
    S.C. Remat Bucureşti Sud
    S.A.               0     0    0    0     0
    - punct de lucru com. Jilava
    S.C. Sal Serv Ecosistem
    S.R.L.,              0     0    0    0
    oraş Bragadiru
    S.C. Cameleon Invest S.R.L.,
                     0     0    0    0     0
    com Ştefăneştii de Jos
    S.C. Rosal Grup S.R.L.
                     0     0    0    0     2,2
     oraş Pantelimon
    S.C. Tahu Company S.R.L.,
                     0     0    0    0     0
    com. Tunari

                       238
       S.C. BRICOSTORE România
       S.A.
       - punct de lucru Centrul 0                                                     0             0              0           3
       Comercial Bricostore
       Com. Chiajna

       TOTAL                                                194              256            522,13           679          1816,8

Sursa datelor: Baza de date a APM IlfovFig.7.5.2.1. Cantităţi DEEE [tone] colectate în anul 2009, în judeţul Ilfov
                                         cantitati de DEEE colectate in anul 2009, in judetul Ilfov (tone)                SC Tahu Company SRL
                                                                                        SC Lematec Trade Inter Impex SRL
                com. Tunari, 445.000, 8%
                                                SC Remat Bucuresti Nord SA                              Bragadiru, 9.000, 0%
                                                  Buftea, 61.000, 1%         SC Atra Eco SRL
     SC Cameleon Invest SRL                                                    Chiajna, 27.000, 0%                     SC METRO Romania SRL
   Stefanestii de jos , 22.000, 0%                        SC Romrecycling SRL                                               Voluntari , 14.000, 0%
                                           Jilava, 130.000, 3%                                           SC Praktiker Romania SRL
     SC Sal Serv Ecosistem SRL
   punct de lucru Bragadiru, 150.000, 2%                                                                           Voluntari, 0.500, 0%
                                                                                                 SC BRICOSTORE Romania SRL
  SC Remat Iasi-punct de lucru Popesti Leordeni,                                                                          Chiajna, 0.700, 0%
           30.000, 0%
                                                                                     SC Ugur Yapisan SRL
               SC Rosal Grup SRL                                                               Ciolpani, 1.000, 0%
              Pantelimon, 26.000, 0%

                             SC 3 R Green SRL                                          SC Remat Bucuresti Sud SRL
                             Chitila, 85.000, 1%                                           Jilava, 0.000, 0%
                                                                                         SC STENA DTM SRL
                                                                                        Jilava , 5,400.000, 85%
         SC Romrecycling SRL                SC Remat Bucuresti Nord SA            SC Atra Eco SRL                  SC Lematec Trade Inter Impex SRL
         Jilava                      Buftea                      Chiajna                      Bragadiru

         SC METRO Romania SRL               SC Praktiker Romania SRL             SC BRICOSTORE Romania SRL             SC Ugur Yapisan SRL
         Voluntari                     Voluntari                     Chiajna                      Ciolpani

         SC Remat Bucuresti Sud SRL            SC STENA DTM SRL                 SC 3 R Green SRL                 SC Rosal Grup SRL
         Jilava                      Jilava                      Chitila                      Pantelimon

         SC Remat Iasi-punct de lucru Popesti Leordeni   SC Sal Serv Ecosistem SRL             SC Cameleon Invest SRL              SC Tahu Company SRL
                                  punct de lucru Bragadiru             Stefanestii de jos                com. Tunari
Sursa datelor: Baza de date a APM Ilfov

În Municipiul Bucureşti există 16 operatori economici autorizaţi pentru activităţi de colectare a
deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice (cu 22 de puncte de lucru):
- S.C. AS METAL COM S.R.L.
- S.C. URBAN S.A. Ramnicu Vâlcea
- S.C. SUPERCOM S.A .
- S.C. REMATHOLDING Co S.R.L.
- S.C. REMAT BUCUREŞTI SUD
- RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREŞTI REBU S.A
- CENTRUL NAŢIONAL DE DIFUZARE PRODUSE INFORMATICE ROMSOFT S.A.
- S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
- S.C. GREENWAY S.R.L.
- S.C. AGROPROMPT '93 IMPEX S.R.L.

                                                                239
- S.C. CORE MATALIAT EXIM S.R.L.
- S.C. ACTIV GENERAL TRANSPORT S.R.L.
- S.C. EDMEE REC DIAMANT S.R.L.
- S.C. ANDRADA SERVEXIM S.R.L.
- S.C. MAGNET DEŞEURI S.R.L.
- S.C. DETACO IMPEX 2000 S.R.L.

În judeţul Ilfov există 17 operatori economici autorizaţi pentru activităţi de colectare:
- S.C. ROMRECYCLING S.R.L. - Jilava
- S.C. REMAT BUCUREŞTI NORD S.A. - Buftea
- S.C. LEMATEC TRADE INTER IMPEX S.R.L. - Bragadiru
- S.C. ATRA ECO S.R.L. - Chiajna
- S.C. STENA DTM S.R.L. - Jilava
- S.C. UGUR Yapisan S.R.L. - Ciolpani
- S.C. Remat Iaşi S.A. - Popeşti Leordeni
- S.C. Remat Bucureşti Sud S.A. - Jilava
- S.C. 3 R GREEN S.R.L. - Chitila
- S.C. ROSAL GRUP S.R.L. - Pantelimon
- S.C. BRICOSTORE România S.A. - autostrada Bucureşti-Piteşti, Km. 11-12, Chiajna
- S.C. Cameleon Invest S.R.L. - Ştefăneştii de Jos
- S.C. Praktiker România S.R.L. - Magazin de construcţii şi amenajări - Voluntari
- S.C. METRO Cash & Carry România S.R.L. - Voluntari
- S.C. Sal Serv Ecosistem S.R.L. - Bragadiru
- S.C TAHU COMPANY S.R.L. - Tunari
- S.C. EASTERN EUROPE LOGISTIC & MANAGEMENT S.R.L. - Jilava

În urma constituirii bazei naţionale de date pentru anul 2008, validate de Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului, situaţia colectării, valorificării şi tratării DEEE în Municipiul
Bucureşti se prezintă astfel:

Tabel 7.5.2.2. Situaţia colectării DEEE în anul 2008
                   DEEE     valorificate
     DEEE colectate (tone)                  DEEE exportate (tone)
                   (tone)
     1550.817          1441.209           35
Sursa datelor: Raportările operatorilor economici

În cursul anului 2009 s-au derulat 10 ediţii ale campaniei „MAREA DEBARASARE”
desfăşurate la nivel naţional, iniţiată de Ministerul Mediului. Factorii implicaţi în organizarea şi
desfăşurarea acestei campanii au fost primăriile de sector în parteneriat cu operatorii de
salubritate autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a acestui tip de deşeu, APM
Bucureşti, precum şi asociaţiile colective legal constituite şi autorizate în acest scop de
Ministerul Mediului pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare a
DEEE colectate selectiv.
Colectarea DEEE-urilor se realizează prin puncte de colectare înfiinţate conform prevederilor
H.G. nr. 448/2005, art. 5, alin. 3) şi H.C.G.M.B. nr. 296/07.12.2006 privind aprobarea
punctelor de colectare de la populaţie a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi
prin agenţi economici autorizaţi. Spaţiile pentru punctele de colectare au fost puse la
dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale.
Categoriile de DEEE colectate sunt cele prevăzute în Anexele 1 A şi 1 B, din H.G. nr.
448/2005.

                        240
Punctele de colectare la nivelul fiecărui sector din Municipiul Bucureşti au fost organizate
după cum urmează:
- Sectorul 1: Intrarea Străulesti nr. 17-35;
- Sectorul 2: Ion Heliade Rădulescu nr. 33;
- Sectorul 3: 1. Str. Iuliu Barasch nr. 44;
            2. Str. Th. Speranţia intersecţie cu Str. Cezar Bolliac;
            3. Bd. Burebista nr. 1;
            4. Aleea Banu Udrea nr. 10;
            5. Str. Alexandru Magatti intersecţie cu Str. Gh. Petraşcu;
            6. Str. Liviu Rebreanu Parc IOR;
            7. Str. Rotundă nr. 4;
            8. Str. Fizicienilor nr. 21;
            9. Şos. Mihai Bravu intersecţie cu Str. Laborator;
            10. Splaiul Unirii nr. 59;
            11. Str. Conacului nr. 2;
            12. Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 8;
            13. Str. Codrii Neamţului nr. 15;
            14. Şos. Industriilor – staţia de înaltă tensiune;
            15. Str. Gh. Tătărăscu – în spatele bl. D16;
            16. Bd. 1 Decembrie 1918 – poarta 4;
            17. Str. Fumăriţei;
- Sectorul 4: Aleea Niculiţel nr. 6 ;
- Sectorul 5: 1. Aleea Sălaj, intersecţie cu str. Soldat Pricopan şi str. Dunavăţ;
            2. Calea Ferentari 123;
- Sectorul 6: Bd. Preciziei nr. 40A.
    În cadrul celor 10 ediţii desfăşurate în Municipilu Bucureşti, în anul 2009, au fost
colectate în total de la populaţie, gospodării şi instituţii 72.5387 tone DEEE. De menţionat
este că aproape toate primăriile de sector au propriile campanii de colectare, care se
desfăşoară lunar, ale căror date sunt cunoscute de locuitorii sectoarelor respective, după cum
urmează:
 - Sectorul 2: în ultima sâmbătă a fiecărei luni;
 - Sectorul 3: în fiecare sâmbătă operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
colectează DEEE-urile din faţa fiecărui bloc din sector.
    - Sectorul 6: în ultima sâmbătă şi duminică a fiecărei luni.
    În tabelul de mai jos este prezentată situaţia colectării DEEE în campaniile desfăşurate
pe parcursul anului 2009 în Municipiul Bucureşti. În total s-au colectat 72.5387 t.

Tabel 7.5.2.3.
Situaţia   colectării   DEEE    în  Campania   “MAREA   DEBARASARE”
desfăşurată în municipiul Bucureşti în anul 2009:
            04.04          04.07 01.08 05.09 03.10 07.11 05.12
               02.05.
 PRIMĂRI 14.03. .            06.06. .   .   .  .   .   .
               2009
 A      2009   2009       2009  2009 2009 2009 2009 2009 2009
                (t)
       (t)    (t)       (t)   (t)  (t)  (t) (t)  (t)  (t)
 Sectorului
       5.87   1.314 0.662 7.701 1.122 2.858 3.823 0.632 6.816 2.923
 1
 Sectorului
       6.958 3.7    2.1    2.5   1   1.2  2.2 1.085 1.463 0.7
 2
 Sectorului
       0.7    0.795 0.58    0.35  0.38 0   0.28 0   0.35 0.34
 3
 Sectorului
       0.9    0.7  0.523 0.6     0.5  0.52  0.7 1.06 0.55 1
 4
                       241
Sectorului           0.586
       1.071   0.356      0.09     0.07  0.31  0     0    0    0
5               7
Sectorului
       0.85   0.4   0.4   0.35     0.3   0.35  0.325   0.275  0.3   0.25
6
       16.34      4.851 11.59
TOTAL (t)      7.265         3.372      4.038  7.328   3.052  9.479  5.213
       9        7   1
Sursa datelor: Baza de date a APM Bucureşti

Tabel 7.5.2.4.
Generarea deşeurilor pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009 şi prognoza anului 2010, în jud. Ilfov
         Codul      Realizări               Prognoza
  Categorii de deşeului     (u.m. = tone)             -tone-
  deşeuri            2006   2007   2008    2009   2010


  DEEE      20 03 07   520      681     1800     4000    1216
Sursa datelor: Baza de date a APM Ilfov

Numărul producătorilor de EEE înscrişi în Registrul Producătorilor şi Importatorilor de
echipamente electrice şi electronice în judeţul Ilfov până în septembrie 2009 este de 44
(sursa ANPM).
În România, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, costurile suplimentare de
gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, sunt preluate în prezent de 6
organizaţii colective autorizate pentru preluarea responsabilităţilor şi anume: ECOTIC,
ROREC, RECOLAMP, ENVIRON, S.C. Logistic Systems RO S.R.L., S.C. Asociaţia Ecosys
Recycling S.R.L.( sursa APM Ilfov ).
    7.5.3. Vehicule scoase din uz

     Directiva nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz (VSU) a fost transpusă în
legislaţia naţională prin H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu
modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1313/20.09.2006).
Directiva 2000/53/CE stabileşte:
- măsurile care au ca scop prevenirea apariţiei deşeurilor provenite de la vehicule precum şi
reutilizarea, reciclarea şi alte forme de recuperare ale vehiculelor scoase din uz şi
componentelor acestora pentru a reduce cantitatea de deşeuri eliminate precum şi
îmbunăţăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de
viaţă al vehiculelor.
- se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz incluzând componentele şi materialele
acestora.
- reutilizarea, reciclarea şi valorificarea energetică într-o proporţie cât mai mare a vehiculelor
scoase din uz.
În Municipiul Bucureşti există 9 operatori economici care deţin toate autorizaţiile (RAR, Poliţie,
Mediu) în vederea colectării şi tratării vehiculelor scoase din uz, dintre care 2 operatori sunt
autorizaţi să dezmembreze doar vehiculele din parcul auto propriu. În anul 2008 a fost reluat
Programul Naţional de stimulare a înnoirii Parcului Naţional Auto (acţiune începută în anul
2006), prin care se urmăreşte scoaterea vehiculelor vechi din circulaţie şi stimularea prin
acordarea sumei de 3000 lei a celor care predau vehiculele pentru dezmembrare, cu

                        242
posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, precum şi reducerea poluării produse de
autovehiculele vechi cu sisteme non euro sau mai mici de euro III.
Operatorii economici care au colectat şi valorificat VSU în anul 2008 sunt:
 • S.C. REMAT BUCUREŞTI SUD S.A.
 • S.C. AS METAL COM S.R.L.
 • S.C. REMAT VEST S.A.
 • S.C. REMAT HOLDING CO S.R.L.
    Situaţia vehiculelor scoase din uz colectate pe parcursul anului 2008 în Municipiul
Bucureşti este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 7.5.3.1.
Vehicule scoase din uz colectate în Municipiul Bucureşti în anul 2008
  Număr                Fabricate Fabricate Cantitate      Cantitate
  total de Categoria Categoria înainte de după         totală     totală
  vehicule  M1      N1     1980     1980     colectată   valorificată
  colectate                           (tone)     (tone)

   6194     6147     47     1018    5176          5057.296
                                   5071.528
Sursa datelor: Baza de date APM Bucureşti 2008

Obligaţii de mediu în judeţul Ilfov
- constituirea unei reţele de colectare, până la 31.12.2006;
- responsabili: producătorii de vehicule individuali sau o asociaţie a acestora;
- creşterea graduală a reutilizării, reciclării şi valorificării energetice a componentelor din VSU
pentru atingerea obiectivului de 85 % , până la 31.12.2006;
- responsabili: asociaţia producătorilor şi reciclatorilor de vehicule;
- promovarea de soluţii de reciclare pentru plastic, sticlă, fluide cu excepţia uleiului uzat ,
provenit de la VSU;
- responsabili: producătorii şi reciclatorii de vehicule;
- codificarea, marcarea şi etichetarea componentelor din material plastic, până la data de
31.12. 2006;
- responsabili : producătorii de vehicule.
Stadiul implementării la 01.01.09
S-a constituit o reţea de colectare –tratare Vehicule scoase din uz, astfel:
În localitatea comuna Jilava, str. Drumul Sabarului, str. Şoseaua Giugiului nr. 288:
- SC Rom Recycling SRL – punct de colectare, com. Jilava pentru SC Porsche Romania SRL
pentru mărcile AUDI, Volkswagen, Toyota, Dacia ;
- SC Mar Product Construct SRL- punct de colectare com Jilava pentru VSU de tip Dacia,
Toyota, Nissan, Mockbuчu, Lada ;
În localitatea Buftea, str. Răsăritului nr. 57, str. Răsăritului nr 4A :
- SC Remat Bucureşti Nord SA - pentru vehicule scoase din uz de tip Dacia ;
- SC M SRL- pentru vehicule scoase din uz de tip Dacia, Fiat, Cielo, Daewoo ;
În localitatea Bragadiru, str. Şoseaua de centura, nr. 5-7 :
- SC Lematec Trade Inter Impex SRL – punct de colectare vehicule scoase din uz pentru
vehicule de tip Dacia, Mercedes, Trabant, Wartburg ;
În localitatea Ştefăneştii de Jos, str. Viilor nr. 2 :
-SC Econet Auto SRL pentru tipurile de autovehicule : Dacia, Seat, Ford, Kia, Daewoo.
În localitatea Voluntari :
-SC Remat IIfov, SRL, cu punct de lucru în oraş Pantelimon, str. Soseaua de centura, nr. 10
pentru colectarea-tratarea VSU de tip Dacia, Nissan, Renault, Volks wagen şi altele.
În localitatea Popeşti-Leordeni, str. Şoseaua Oltenitei ne. 202 A :
                        243
- SC Rommetal com SRL, pentru VSU de tip Dacia, Renault, Opel, Seat.
Agenţii economici SC Rom Recycling SRL , SC Remat Bucureşti Nord SA , SC Lematec
Trade Inter Impex SRL comercializează piese şi subansamble din vehicule scoase din uz.
SC DTM Waste Recycling SRL funcţionează ca o STATIE DE TRANFER deşeuri industriale
periculoase şi nepericuloase, pe un amplasament din com. Jilava, gestionând în condiţii de
siguranţă pentru mediu diverse deşeuri inclusiv deşeuri rezultate din dezmembrarea
vehiculelor scoase din uz.
Numărul de vehicule în judeţul Ilfov:
Tabel 7.5.3.2. Distribuţia şi numărul de vehicule în judeţul Ilfov la anul 2010
  Numărul vehiculelor Categoria M1 – în 2003
  Vechimea     0 – 5 ani    6 – 10 11 – 15 16 – 20 >20 ani Total
  vehiculelor            ani     ani      ani
  Numărul   de 22770       21810    18729     18769    21972 104050
  vehicule
           21,88      20,96 %   18 %     18,04 % 21,11   100 %
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Grafic 7.5.3.1.
Configuraţia vehiculelor M1
                 Configuraţia
                vehiculelor M1          >20                      0-5
           21,11                     21,88
                                  ani
          ani
           %                       %

                                         6 - 10
       16 - 20                                20,96
                                         ani
        18,04
       ani                                  %
                          11 - 15
        %                   18
                          ani
                           %
         0-5 ani
               6 - 10 ani         16 - 20 ani  >20 ani
                     11- 15 ani


Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
În jdeţul Ilfov sunt înregistrate aproximativ 104.050 vehicule. Din acestea 87% sunt berline şi
13% vehicule comerciale. 21972 vehicule (21,11% ) au o vechime mai mare de 20 ani, 18769
(18,04%) au o vechime între 16 -20 ani şi 18729 (18%) au o vechime între 11 -15 ani (datele
sunt în legătură cu anul 2003).
                               244
Tabel 7.5.3.3. Vechimea vehiculelor N1, vehicule comerciale, în Judeţul Ilfov în 2003
  Numărul şi vechimea vehiculelor N1 în Regiunea 8
  Tipul de vehicul  0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 > 20 ani Total
            ani    ani     ani     ani
  Vehicule mixte   845    543     181     136      116    1820
  Vehicule speciale 170     2      7      5       7     187
  Vehicule comune 61      172     124     86       72     516
  Basculante    şi 4000   3943    1570    1173      587    11277
  containere
  Total   vehicule 5076    4660    1882    1400      782    13800
  categoria N1
            36%    34%     14%     10%      6%     100%
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Grafic 7.5.3.2. Vechimea vehiculelor N1, vehicule comerciale
          Vehicule categoria N1, în Judeţul Ilfov, în 2003


      16-20 ani            >20 ani           0-5 ani
       10%               6%             36%      11-15 ani
       14%
                       6-10 ani
                        34%
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
                                 245
Ţinte privind valorificarea şi reciclarea:
Tabel 7.5.3.4. Ţinte privind colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz
   16.1.2. Verificarea punctelor de colectare necesare pentru fiecare      Începând cu
   judeţ. (În prezent este prevăzut 1 punct de colectare pentru Ilfov)     2006
   16.1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor maşinilor scoase  Începând cu
   din uz şi valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot fi     2007
   reciclate.
   16.1.4. Valorificarea a cel puţin 75% din maşinile produse înainte de    Începând  cu
   1980                                     2007.
   16.1.5. Valorificarea a cel puţin 85% din maşinile produse după 1980     Începând  cu
                                         2007.
   16.1.6. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 70% din maşinile        Începând  cu
   produse înainte de 1980                           2007.
   16.1.7. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 80% din maşinile        Începând  cu
   construite după 01.01. 1980                         2007
   16.1.8.Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 95% din vehiculele      Începând  cu
   scoase din uz                                2015
   16.1.9. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 85% din vehiculele       Începând  cu
   scoase din uz                                2015
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

În următorii ani, aproximativ 13.000 de maşini private şi comerciale trebuie colectate,
dezmembrate, refolosite parţial, şi într-un final presate, tăiate şi mărunţite. Capacitatea
necesară anuală nu ar trebui să fie sub 10.000 de vehicule pe an.
În judeţul Ilfov sunt înregistraţi 8 agenţi economici privaţi care se ocupă cu colectarea şi
dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. Acestea sunt:
SC Romrecycling SRL
SC Bucureşti Nord SA
SC M SRL
SC Lematec Trade Inter Impex SRL
SC Econet Auto SRL
SC Remat Ilfov SRL
SC Mar Product Construct SRL
SC Rommetal Com SRL

În Regiunea 8 există un shredder/mărunţitor aparţinând unei companii private (SC Romaier
SA). Există câteva cifre privind colectarea şi dezmembrarea, pentru anul 2009:

Tabel 7.5.3.5. Colectarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz
              2003 2004 2005 2006 2007 2008             2009
      -  vehicule 378   443  508   711   715   1598      2356
      categoria
      M1
      -  vehicule 236   244  332   428   402   1329      1773
      categoria
      N1

                        246
      Total    614   687   840   1139 1117 2927 4129
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Această capacitate anuală trebuie mărită pentru a atinge ţintele ce necesită o capacitate
anuală de colectare şi tratare de aproximativ 1200-1500 maşini.
Această capacitate poate fi atinsă numai prin instalaţii bine mecanizate care necesită multă
investiţii. Costul de dezmembrare a maşinilor depinde direct de piaţa materialelor secundare
şi costurile de eliminare a componentelor periculoase.
În anul 2009 au desfăşurat activitate de colectare–tratare VSU 8 puncte de colectare în
judeţul Ilfov. Având în vedere că berlinele necesită un spaţiu de depozitare de cel puţin 8-10
m²/maşină, sunt necesare spaţii mari pentru depozitarea provizorie a vehiculelor scoase din
uz.

Tabel 7.5.3.6. Cantitatea de deşeuri periculoase rezultate din dezmembrarea VSU în anul
2009
    Tip vehicul   Bucăţi/cantitate  Deşeuri rezultate
    scos din uz   (tone)       Tip deşeu      Cod, conf. Cantitate
                                 HG     (tone)
                                 856/2002
    Dacia 1300    2538/ 2030,4 t   Acumulatori auto 16.06.01* 38,6
                      uzaţi
    Trabant     30/18 t       Uleiuri minerale 13.02.04* 1,15
                      uzate
    ARO       25 /23 t      Lichide   (altele 16.01.13* 0,03
                      decât        /16.01.14*
                      combustibil)
    Skoda      70 /56 t      Filtre de ulei    16.01.07* 0,10
    Opel       36 /31 t      catalizatori     16.08.02* 36 bucăţi
    Lada       16 / 15,2      Componente      16.01.17  8,00
                      metalice
    Renault     60 / 50,4 t     Anvelope uzate    16.01.03  4,8
    Wolksvagen    460 / 345 t     Componente      16.01.19  37,72
                      mari de plastic
    Moskvici     6 / 5,88 t     sticla        16.01.20  1,5
    Autocamioane 60 / 72 t        Materiale      16.01.17  49,44
    (Roman,               feroase (otel)
    Bucegi)
    Oltcit      130 / 111,8 t    Materiale      16.01.18  67,6
                      neferoase
                      (aluminiu, cupru,
                      alama,   bronz,
                      mercur)
    Hyundai     106 / 90,1 t    altele        16.01.99  7,88
    Toyota      13 / 10,14 t
    Datsun      17 / 15,3 t
    Ford       70/ 60,2 t
    Audy       24 / 21,6 t
    Fiat       36 / 30,24 t
    Peugeot     17 / 12,75 t
    Mercedes     400 / 380 t

                       247
    Tip vehicul   Bucăţi/cantitate   Deşeuri rezultate
    scos din uz   (tone)        Tip deşeu     Cod, conf. Cantitate
                                HG     (tone)
                                856/2002
    Autoutilitara 15 / 15 t
    TV
    Autocamion   11 / 24 t
    Saviem
    Motorete    2 / 0,3 t
    TOTAL     273,4 t
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.5.3.7. Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz în anul 2009
   Date de identificare operator Localizare         Activitatea desfăşurată
   economic autorizat
                  localitatea   Jilava,
                               cod CAEN: 3831/3832, 3900,
   SC Romrecycling SRL      str. Drumul Sabarului
                               4676/4677
                  nr. 5
                  localitatea   Buftea,
   SC Bucureşti Nord SA                   cod CAEN: 3831/3832, 3900,
                  str. Răsăritului nr. 57
                               4676/4677
                  Bucureşti Târgovişte,
                  Buftea,       str.
   SC M SRL                         cod CAEN: 3831/3832, 3900,
                  Răsăritului nr. 4A
                               4676/4677
                 Localitatea
   SC Lematec Trade Inter Bragadiru,        str. cod CAEN: 3831/3832, 3900,
   Impex SRL         Şoseaua de centura, 4676/4677
                 nr. 5
   SC Econet Auto SRL     localitatea Ştefăneştii cod CAEN: 3831/3832, 3900,
                 de Jos          4676/4677
                 Oraş    Pantelimon.
   SC SC Remat IlfovSRL                 cod CAEN: 3831/3832, 3900,
                 Str. Şoseaua de
                              4676/4677
                 centura, nr. 10
                 Com    Jilava,  str.
   SC  SC   Mar  Product              cod CAEN: 3831/3832, 3900,
                 Şoseaua    Giugiului
   Construct SRL                    4676/4677
                 nr. 288
                 Oraş      Popeşti-
                 Leordeni,      str. cod CAEN: 3831/3832, 3900,
   SC Rommetal Com SRL
                 Şoseaua    Oltenitei, 4676/4677
                 nr. 202 A
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.5.3.8. Evoluţia numărului de vehicule scoase din uz colectate şi tratate, în funcţie de
anul de fabricaţie
           Nr. VSU colectate Nr.        VSU Nr.
                    tratate        VSU în stoc
    an      Fabricate Fabricat Fabricate Fabricat Fabricate Fabricate
           înainte de e după înainte de e după înainte de după
           1980    1980  1980   1980   1980   1980
                       248
    2001
    2002
    2003     354    260    354     260   0       0
    2004     378    309    378     309   0       0
    2005     450    390    432     245   18      145
    2006     439    700    439     340   0       360
    2007     675    754    481     525   94      229
    2008     1658    1269    1658    862   0       407
    2009    1965    2164   1965    1638   0      526
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov


    7.5.4. Baterii şi acumulatori şi deşeuri de baterii şi acumulatori

În urma apariţiei Hotărârii de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor
şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, prin care s-a impus
producătorilor să organizeze un sistem propriu de colectare a deşeurilor de baterii şi
acumulatori, S.C. CARANDA BATERII SRL şi S.C. START ENERGIA S.R.L. au organizat un
sistem de colectare a acestui tip de deşeu, prin care preiau la schimb acumulatorii uzaţi auto,
industriali şi acumulatori pentru sistemul feroviar (redresoare de locomotive 320-360 MG ).
În general, bateriile şi acumulatorii uzaţi folosite în gospodării sunt returnate punctelor de
vânzare (la schimb cu baterii noi) sau unor firme specializate de reciclare şi colectare.
De asemenea, în Municipiul Bucureşti sunt autorizate 63 de centre de colectare a bateriilor şi
acumulatorilor uzaţi auto, industriali şi portabili, dintre care 36 sunt funcţionale. Acestea
colectează, în general, doar acumulatori de tip auto şi industrial, neexistând încă o reţea de
colectare a celor de tip portabil.
După colectare, bateriile sunt trimise către centre de tratare de pe raza administrativă a altor
judeţe, unde sunt înlăturate substanţele periculoase.
Situaţia gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate pe parcursul anului 2009 este
prezentată în tabelul următor:
Tabel 7.5.4.1. Cantităţi de deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriali gestionate în
2009
    Cantitatea    de                         Cantitatea   de
               Cantitatea    de Cantitatea      de
    acumulatori auto                          acumulatori auto
               acumulatori auto acumulatori auto
    şi industriali în                          şi    industriali
               şi    industriali şi     industriali
    stoc la 01.01.2009                         rămase în stoc la
               colectaţi (tone)   valorificaţi (tone)
    (tone)                               31.12.2009 (tone)
        47.3       8755.69        8594.764        208.227
Sursa datelor: APM Bucuresti, raportări operatori economici

În tabelul următor se prezintă Evoluţia cantităţilor de deşeuri de baterii şi acumulatori auto
colectate şi valorificate în anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 din judetul Ilfov:
                       249
Tabel 7.5.4.2. Evoluţia deşeurilor de baterii şi acumulatori auto
 Deşeuri de baterii şi acumulatori auto                                                             u.m. = tone
 ANUL     2004    2005      2006     2007                                               2008    2009
 Cantităţi                                                                       15585,098 9844.942
        18.423   19.533     19781,00   21265,990
 colectate
 Cantităţi                                                                       16475,859   9319.848
        18.623   19.654     19682,990 21364,990
 valorificate
Grafic 7.5.4.1. Grafic evoluţia colectării şi valorificării deşeurilor de baterii şi acumulatorizaţi
                   Evolutia gestionarii deseurilor de baterii si acum ulatori uzati in anii
                             2004,2005,2006,2007,2008,2009
                 9844.942
                                      9319.848
            2009
                       15585.098
                                                   16475.859
            2008
                                 21265.99
                                                                   21364.99
  anii de referinta
            2007
                                                             19682.99
                               19781
            2006
                              19533
                                                             19654
            2005
                             18263
                                                         18623
            2004               0  5000          10000       15000     20000     25000      30000         35000   40000   45000
                                              cantitati (tone)

                                        cantitati colectate  cantitati valorif icate


Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
ilfov

În judeţul Ilfov agenţii economici care realizează reciclarea bateriilor şi acumulatorilor uzaţi
cu conţinut de Pb, Cd sunt SC Neferal SA şi SC April Investiţii SRL. Reciclarea consta în
recuperarea plumbului şi a altor metale prin metode care asigură protecţia factorilor de mediu
şi asigurarea sănătăţii umane, reciclarea materialului plastic şi recuperarea electrolitului.
                                                   250
    7.5.5. Uleiuri uzate

H.G. nr.235/2007 reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor
de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra
mediului. În această Hotărâre sunt specificate condiţiile de colectare şi asocierea în categorii
de colectare a tipurilor de uleiuri uzate, condiţii ce trebuie respectate de către generatorii de
uleiuri uzate.
Conform legislaţiei specifice, principalii factori implicaţi în colectarea, recuperarea şi reciclarea
uleiurilor uzate sunt:
-    staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici       care
comercializează uleiuri de motor şi de transmisie;
-    producătorii şi importatorii de uleiuri;
-    generatorii de uleiuri uzate;
-    valorificatorii de uleiuri uzate
Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care
uleiurile uzate se pretează acestei operaţii. În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac
neviabilă regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin coincinerare şi prin alte
operaţii de valorificare. În cazul în care valorificarea nu este aplicabilă, se realizeaza
eliminarea prin incinerare.
Situaţia gestionării uleiurilor uzate la nivelul anului 2009 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 7.5.5.1. Uleiuri uzate generate/valorificate în anul 2009, tone

 Categoria de Cantitatea generată în anul 2009 Cantitatea valorificată în anul 2009
 deşeu    (tone)              (tone)
 Uleiuri uzate  794,169                746,368
Sursa datelor: APM Bucuresti - raportări operatori economici

Tabel 7.5.5.2. Evoluţia cantităţilor de uleiuri minerale uzate in judetul Ilfov:
   Deşeuri        de        uleiuri       minerale        uzate
   u.m.= tone
   Anul       2004    2005   2006   2007     2008      2009
   Cantităţi    106     153,7   216,0 515,080     531,112    483,08
   generate                0
   Cantităţi    101     128,2   216,3 292,060     294,494    357,836
   colectate
   Cantităţi    98,5    34,6   34,3   36,980    38,874     40,918
   regenerate
   Cantităţi               185    186,040   197,774    278,8
   valorificate
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice      periculoase, APM
Ilfov

La cantităţile regenerate se adaugă cantităţile de uleiuri minerale uzate utilizate drept
combustibil la cuptoarele fabricilor de ciment, care în anul 2009 a fost de 198 tone.
Graficul arată că s-a început colectarea uleiurilor minerale uzate în ritm alert după
transpunerea în legislaţia a Directivelor menţionate mai sus.                        251
Grafic 7.5.5.1.
                              Evolutia cantitatilor de uleiuri m inerale uzate, colectate, valorificate, regenerate in judetul Ilfov, in anul
                                             2009, com parativ cu anii 2004,2005,2006,2007,2008                           600                                                               300


                                                                                       278.8

                                                                          531.112

                           500                                    515.08                        250
                                                                                       483.08
                           400                                              197.774              200
      cantitati uleiuri minerale uyate (tone)
                                                                                               cantiati regenerate, valorificate (tone)
                                                      185         186.04
                                                                                       357.836                                                            292.06
                           300                                              294.494              150
                                                      216
                                                      216.33
                           200                                                               100

                                98.5       153.7                                            128.2
                                106
                           100       101                                    38.874                50
                                            34.6        34.3        36.98
                                                                                       40.918
                            0                                                                0
                               2004         2005         2006        2007        2008            2009

                                                     anii de referinta

                                    cantitati generate   cantitati colectate   cantitati regenerate   cantitati valorificate


Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

La nivel de judeţ au apărut agenţi economici care transportă astfel de deşeuri la unităţi de
regenerare din Ploieşti şi Râmnicu Sărat. Agentul economic SC Mirval International SRL şi-a
încetat activitatea de regenerare uleiuri uzate.
Principalii agenţi economici generatori de uleiuri minerale uzate sunt prezentaţi în continuare:
SC Automobile Bavaria SRL, SC Avia Motors SRL, SC E.V.W Holding SRL, SC Porsche
Romania SRL, SC Protruck SRL
Potrivit legislaţiei în vigoare trebuie să se implementeze sistemul de colectare a uleiurilor
minerale uzate pe categorii, conform tabelului:
                                                         252
Tabel 7.5.5.3. Categorii de uleiuri minerale uzate pentru colectare
                                            Cod    ,
                                            conform
Tip ulei
                                            HG   nr.
                                            856/2002
Categoria de colectare 1
uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu excepţia emulsiilor)        12.01.07*
uleiuri sintetice de ungere uzate                           12.01.10*
uleiuri de ungere uşor biodegradabile                         12.01.19*
Uleiuri hidraulice, deşeuri (cu excepţia: uleiuri hidraulice cu conţinut de 13.01 *
PCB(13.01.01*), emulsii clorurate(13.01.04*), uleiuri hidraulice minerale
clorinate (13.01.09*), alte uleiuri hidraulice (13.01.13*)
uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere, deşeuri (cu excepţia: uleiuri 13.02 *
minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere (13.02.04*), alte uleiuri
de motor, de transmisie şi de ungere (13.02.08*
uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii, deşeuri , cu excepţia: uleiuri izolante 13.03 *
şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB (13.03.01*), uleiuri minerale
clorinate şi de transmitere a căldurii (13.03.06*- altele decât cele specificate la
13.03.01*), alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii (13.03.10*)
uleiuri de santina                                   13.04 *
Categoria de colectare 2
uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini unelte             12.01.06*
deşeuri de combustibili lichizi                            13.07 *
uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB                         13.01.01*
emulsii clorurate                                   13.01.04*
uleiuri hidraulice minerale clorinate                         13.01.09*
alte uleiuri hidraulice                                13.01.13*
uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere            13.02.04*
alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere                   13.02.08*
uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB            13.02.01*
uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate 13.03.06*
la 13.03.01*
alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii                   13.03.10*
ulei de la separatoarele ulei/apa                           13.03.06*
alte deşeuri uleioase nespecificate , cu excepţia 13.08.99*              13.08. *
Categoria de colectare 3
deşeuri de la separarea ulei/apa, cu excepţia :13.05.06*- ulei de la 13.05 *
separatoarele ulei/apa
Alte deşeuri nespecificate                               13.08.99*
*) deşeuri periculoase. Astfel de deşeuri trebuie sa fie colectate în recipiente închise etanş,
rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea să se facă în spatii corespunzător amenajate,
împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Trebuie sa se acorde o atenţie mărită colectării şi introducerii în circuitul economic a uleiurilor
minerale rezultate din dezmembrarea mijloacelor auto scoase din uz, ca urmare a intrării în
vigoare a HG nr. 2406/2004.
                        253
    7.5.6. Deşeuri cu conţinut de bifenili policloruraţi şi alţi compuşi similari

Bifenilii policlorurati şi alti compusi similari sunt uleiuri sintetice, fiind utilizati în scop industrial
atat în aplicatiile /sistemele inchise cat şi în aplicatiile deschise, inca din anul 1929 în SUA,
descoperirea lor fiind considerata un miracol stiintific datorita caracteristicilor lor deosebite pe
care le prezentau în exploatare.
Au fost utilizati la fabricarea de transformatori, condensatori, vopsele, materiale plastice, foita,
cerneala, ruj de buze.
    Din anul 1976 fabricarea lor a fost interzisa în SUA şi ulterior şi în alte tari, dupa
descoperirea impactului negativ asupra sanatatii şi mediului. Cu toate acestea bifenilii
policlorurati deja contaminasera planeta.
Unii compusi apartin substantelor care au efecte similare dioxinei, ce dauneaza sanatatii
oamenilor şi animalelor, actionand asupra dezvoltarii sistemului hormonal al acestora.
    In cazul aplicatiilor deschise PCB-urile sunt în contact direct cu mediul inconjurator pe
care il pot usor contamina. Datorita acestui fapt contaminarea cu PCB este o problema mult
mai importanta în cazul aplicatiilor deschise decat în cazul celor inchise. Din aceasta cauza în
Europa utilizarea PCB-urilor în aplicatii deschise precum cerneluri de imprimerie şi adezivi a
fost interzisa incepand cu anul 1979.
In aplicatiile /sistemele inchise compusii bifenili policlorurati sunt izolati, fiind inchisi ermetic
intr-o incinta. în conditii normale, PCB-ul continut nu intra în contact direct cu mediul sau cu
utilizatorii, totusi emisiile de PCB pot aparea în timpul remedierii unor defectiuni, al scoaterii
din functiune, sau ca rezultat al unor avarii. în Romania compusii bifenil policlorurati se
gasesc în mod special în condensatoarele de putere din instalatiile de distributie.

CADRUL LEGISLATIV

- Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi a trifenililor
policlorurati (PCB/PCT)
- Hotărârea de Guvern nr.173/2000 (MO nr. 131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului
special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari,
modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 291/2005 (MO nr. 330/19.04.2005), Hotărârea de
Guvern nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007), Hotărârea de Guvern nr. 975/2007 (MO nr.
598/30.08.2007)
- Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1018/2005 (MO nr. 966/1.11.2005)
privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe chimice periculoase a
Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, modificat de Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 257/2006 (MO nr. 249/20.03.2006) şi de Ordinul Ministrului Mediului
şi Dezvoltării Durabile nr. 1349/2007 (MO nr. 629/13.09.2007)
    APM Bucureşti a efectuat în anul 2009, acţiuni pentru monitorizarea stadiului eliminării
echipamentelor cu conţinut PCB/PCT deţinute de agenţii economici, pe raza municipiului
Bucureşti.
                          254
 Tabel 7.5.6.1. Situaţia condensatorilor în funcţiune în Municipiul  Bucureşti la nivelul anului
 2009
                        Stoc      Stoc       Planific
               Planifi                 Planifi
       Situatia              sf.     sf.        at
               cat   Elimin      Elimin     cat
       juridica             sem      dec.       pentru    Agent
             Nr. pentru at-        at       pentru
Agent     (Functi             .   I    200        eliminar   ec.
             bu elimin sem. I       sem.      elimin
economic   oneaza/             200      9***       e   sf.  elimin
             c* are-   2009       II       are
       Falimen             9***      *****       exist.    ator
               2009   (buc)      (buc)     2010
       t)                (buc      (buc       utile
               (buc)                  (buc)
                        )       )         (buc.)
        desfiint
       at
       Unitate
SC
       a    a
Energorepa
       predat
ratii SA (a
       obligaţii 13
fost preluat         0    0    135
       le   de 5
sediul  de
       mediu
SC AGAM
       către
SRL)
       SC
       AGAM
       SRL
SC      nu
Tehnologica function 81 0       0    81
Tub SRL    eaza
SC
Ventilatorul       4  0    0    4
SA
ICME     Functio
             54 27    0    54   0   54
ECAB SA    neaza
MAHARAS
HTRA
SEAMLESS
LIMITED-
INDIAN
PIPE    (a
cumparat
utilajele şi
echipament
       Falimen
ele    SC
       t     67
Republica          0    0    673      673
       L85/20 3
SA    -in
       06
faliment)
reprezentat
a prin RVA
INSOLVEN
CY
SPECIALIS
TS   SPRL
BUCUREŞ
TI
                       255
                      Stoc        Stoc       Planific
              Planifi                   Planifi
       Situatia            sf.       sf.        at
              cat    Elimin      Elimin      cat
       juridica           sem        dec.       pentru    Agent
            Nr. pentru  at-       at        pentru
Agent     (Functi            .   I      200        eliminar   ec.
            bu elimin   sem. I      sem.       elimin
economic   oneaza/            200        9***       e   sf.  elimin
            c* are-    2009       II        are
       Falimen            9***        *****       exist.    ator
              2009   (buc)      (buc)      2010
       t)              (buc        (buc       utile
              (buc)                    (buc)
                      )         )         (buc.)
SC Timpuri Functio
             5  0   0    5    0    5    5     0
Noi SA   neaza
SC Textila dezafec
             8  0   0    8
Unirea SA tat
      Nu
      function
      eaza
      AVIZ
SC Textila
      INCHID    29  0   0    29
Dacia SA
      ERE
      3/29.01
      .2008
      NS
      Functio
      neaza
      societat
      e   în
SC Tubinox
      conserv    60  0   0    60        60   0     60
SA
      are din
      24
      sept.20
      09
                                               SC
SC Isovolta Functio   11                                  ECO
               60   35   82    25    57   57
SA     neaza    7                                  DAV
                                               SRL
                                               SC
                                               PRES
SC                                              TOSE
       Funcţio
Tesatoriile       63  63   28   35    35    0    0     0      RV
       nează
Reunite SA                                          GENE
                                               RAL
                                               SRL
SC Antilopa  Funcţio
             48  0   0    48
SA      nează
SC
       Functio  13
Romaero            0   0    136   0    136   0     136
       neaza   6
SA
       desfiint
Uzitex SA        16  0   0    16
       at
       Functio                                     Setca
Zentiva SA        38  0   0    38    38    0    0     0
       neaza                                      r SA

                       256
                        Stoc        Stoc       Planific
               Planifi                   Planifi
         Situatia            sf.       sf.        at
               cat    Elimin      Elimin      cat
         juridica           sem        dec.       pentru    Agent
             Nr. pentru  at-       at        pentru
Agent      (Functi            .   I      200        eliminar   ec.
             bu elimin   sem. I      sem.       elimin
economic     oneaza/            200        9***       e   sf.  elimin
             c* are-    2009       II        are
         Falimen            9***        *****       exist.    ator
               2009   (buc)      (buc)      2010
         t)              (buc        (buc       utile
               (buc)                    (buc)
                        )         )         (buc.)
SC
Cascade
Consult
              41      0    41
SRL
Nou
inventariat
SC Romstal                                            S.C.
Imex SRL     function                                    Petro
cf. contract   are/                                      mar
             19  0    0    19    19    0    0     0
VC        reamen                                     Interm
R.3097/29.0   ajare                                      ed
9.2005                                              S.R.L.
SC
ELECTROT
EHNICA
ECHIPAME
NTE
ELECTRIC
         Functio
E (a preluat        29  0    0    29    0    29   0     0
         neaza
de la SC
Electroapar
ataj    SA
Bucureşti
obligatiile
de mediu)
SC    ICE
Felix   SA
predat
obligatiile
de mediu la
SC GREEN                                             Nu s-
         Functio
NET    SA,       24  0    0    24    0    24   24    0      a
         neaza
care    la                                          stabilit
randul ei le-
a predat la
SC
FARMEXIM
SA
                        257
                      Stoc        Stoc       Planific
             Planifi                   Planifi
       Situatia            sf.       sf.        at
             cat    Elimin      Elimin      cat
       juridica           sem        dec.       pentru    Agent
           Nr. pentru  at-       at        pentru
Agent    (Functi            .   I      200        eliminar   ec.
           bu elimin   sem. I      sem.       elimin
economic   oneaza/            200        9***       e   sf.  elimin
           c* are-    2009       II        are
       Falimen            9***        *****       exist.    ator
             2009   (buc)      (buc)      2010
       t)              (buc        (buc       utile
             (buc)                    (buc)
                      )         )         (buc.)
                                               SC
                                               PRES
                                               TO
                                               SERV
                                               GENE
                                               RAL
                                               SRL –
                                               prelua
SC  FIROS Functio                                      re.
            60  60   0    60    60    0    0     0
SA     neaza                                       Elimin
                                               area -
                                               la SC
                                               Pro
                                               Air
                                               Clean
                                               SRL
                                               Timis
                                               oara
SC
       function
GRANTME        24 0     0   24              24
       eaza
TAL SA
SC
AVERSA    function
            32 0     0   32   0    32      32
SA   Nou eaza
inventariat
 Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
 Bucureşti
                      258
   Tabel 7.5.6.2. Situaţia condensatorilor scoşi din uz (care nu mai pot fi folosiţi) în Municipiul
   Bucureşti la nivelul anului 2009
                                           Plan
                                           ificat
                                           pent
       Situatia    Planificat      Stoc  Nr.       Stoc sf.
            Nr.        Eliminat-                  ru
       juridica    pentru        sf.  buc.- Eliminat dec.
Agent         buc.-       semestrul                  elimi Agent   ec.
       (Functio    eliminare-      sem. I sem II sem.  II 2009***
economic        seml I      I  2009                  nare eliminator
       neaza/F     2009         2009*** 2009* (buc)   *****
            2009*       (buc)                    201
       aliment)    (buc)        (buc) ****        (buc)
                                           0
                                           (buc
                                           )
SC
Tehnologic       88   0     0     88
a Tub SRL
SC
Ventilatorul      11   0     0     11
SA
SC
Republica
SA
reprezentat
       Falimen
a prin RVA
       t                                       SC SETCAR
INSOLVEN        495 495      0     495   495 495     0
       L85/200                                    SA Braila
CY
       6
SPECIALIS
TS SPRL
BUCUREŞ
TI
SC Timpuri Functio
            722 0       0     722   722 0      722   722
Noi SA    neaza
SC   Vlist
Internation
al
       function
Transport       27   0     0     27   27  0     27    27
       eaza
Services
Romania
SRL
SC Textila dezafec
          15    0     0     15
Unirea SA tat
SC Textila dezafec
          58    0     0     58
Dacia SA tat
                           259
                                          Plan
                                          ificat
                                          pent
      Situatia     Planificat      Stoc  Nr.       Stoc sf.
           Nr.        Eliminat-                  ru
      juridica     pentru        sf.  buc.- Eliminat dec.
Agent         buc.-       semestrul                  elimi Agent    ec.
      (Functio     eliminare-      sem. I sem II sem.  II 2009***
economic       seml I      I  2009                  nare eliminator
      neaza/F     2009         2009*** 2009* (buc)   *****
           2009*       (buc)                    201
      aliment)     (buc)        (buc) ****        (buc)
                                          0
                                          (buc
                                          )
      Functio
      neaza
      societat
      e   în
SC Tubinox
      conserv 106 0        0     106   106 0      106   106
SA
      are din
      24
      sept.20
      09
SC
      function
Romaero        20   0     0     20   0   0     20    0
      eaza
SA
                                              SC PRESTO
                                              SERV
                                              GENERAL
                                              SRL     –
SC FIROS Functio
           1   1     0     1    0   1     0    0   preluare.
SA     neaza
                                              Eliminarea -la
                                              SC Pro Air
                                              Clean   SRL
                                              Timisoara
SC
      function
GRANTME        88   0     0     88   88  0     88    88
      eaza
TAL SA
SC CELPI
SA     function                                    SETCAR
           33   0     28    5    5   0     5    5
Nou     eaza                                      BRAILA
inventariat
 TOTAL
BUCUREŞ        1664 1      28    1636
TI
   Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
   Bucureşti
                          260
Tabel 7.5.6.3.
 Situatia transformatorilor în funcţiune care conţin PCB şi nu pot fi transportaţi (datorită
gabaritului)

                                            Plan
                               Nr.
              Nr.           Stoc            Stoc  ificat  Planifi
                  Planifi          buc.
          Situatia buc.      Eliminat sf.            sf.   pent   cat
                  cat            -    Cantit
          juridica -       -    sem            dec.  ru    pentru
                  pentru          sem   ate
Agent       (Functi sem       semestr .   I           200   elimi  elimin
                  elimin          estr  ulei***
economic      oneaza/ estr      ul   I 200            9***  nare   are sf.
                  are-           ul II  ***
          Falimen ul I      2009   9***            *****  201   exist.
                  2009           200   (litri)
          t)    200      (buc)  (buc            (buc  0    utile
                  (buc)           9***
              9*           )             )    (buc   (buc.)
                               **
                                            )
MAHARASH
TRA
SEAMLESS
LIMITED-
INDIAN PIPE
(a cumparat
utilajele   şi
echipamentel
          Falimen
e      SC
          t
Republica SA        1    0    0     1    1         1
          L85/20
-in  faliment
          06
reprezentata
prin    RVA
INSOLVENC
Y
SPECIALIST
S     SPRL
BUCUREŞTI
)
SC ICE Felix
SA a predat
obligatiile de
mediu la SC
GREEN NET
SRL-care la    Functio
               2   0    0     2    2    2200   2    2    0
randul ei, le-a  neaza
predat la SC
FARMEXIM
SA
Nou
inventariat
 Total
               3   0    0     3
Bucureşti

Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deseurilor şi substante chimice periculoase, APM
Bucureşti


                        261
În judeţul Ilfov, în cursul anului 2009, s-a acţionat pentru:
- eliminarea de către SC ENEL DISTRIBUTIE Muntenia SA – Sucursala Ilfov a 54 bucăţi
condensatori electrici, scoşi din funcţiune, care conţineau cca 615 l ulei contaminat cu PCB.
Eliminarea s-a făcut la instalaţiile de eliminare aparţinând SC Setcar SRL Brăila în trimestrul I
2009;
Planul de eliminare au fost aprobat de APM Ilfov şi transmise în copii la ISU Ilfov.
Pe teritoriul judeţului Ilfov îşi desfăşoară activitatea şi ANIF RA – SUC Olt - Argeş, Unitatea
de Administrare Ilfov (a apărut în trim III al anului 2007 ca urmare a reorganizării ANIF RA).
Nu deţine echipamente cu conţinut de PCB, PCT sau alţi compuşi desemnaţi. Aceeaşi situaţie
- nu deţine echipamente cu compuşi desemnaţi - este şi la SC Griviţa SA mutată în judeţul
Ilfov, oraş Voluntari.
    7.5.7. Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

   Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului, în principal a solului, atunci când
nămolul provenit din epurarea apelor uzate este folosit în agricultură, precizează
responsabilităţile şi obligaţiile deţinătorului staţiei de epurare şi anume:
    - elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare;
    - identificarea utilizatorului de nămol şi a suprafeţelor agricole;
    - anunţarea autotităţii teritoriale de mediu şi a utilizatorului de nămol în cazul apariţiei
unor poluanţi în nămol;
    - contactarea utilizatorului de nămol pentru stabilirea posibilităţilor de utilizare a
nămolului;
    - obţinerea permisului de aplicare a nămolului.
Aceasta Directivă încurajează utilizarea nămolului în agricultură şi reglementează utilizarea lui
astfel încât să prevină efectele nocive asupra solului, plantelor, animalelor şi populaţiei. În
agricultură se folosesc nămolurile cu conţinut organic şi de nutrienţi, aşa cum sunt nămolurile
orăşeneşti şi cele rezultate de la epurarea apelor uzate din industria alimentară.
Municipiul Bucureşti, în acest moment, nu deţine în funcţiune staţie de epurare a apelor uzate
orăşeneşti.
     În prezent, se află în stadiul de modernizare o instalaţie de epurare a apelor uzate.
     În cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nu au fost înregistrate, pâna la
această dată, solicitări pentru emiterea permisului de aplicare pe terenul agricol a nămolului
provenit din staţiile de epurare. Estimând că în următorii ani 2 milioane de locuitori vor fi
conectaţi la staţia de epurare, va fi produsă o cantitate importantă de nămol.
70 g/loc./zi de “Substanţă Uscată” (TS)” vor fi produse prin tratarea biologică a apelor uzate.
140 t de “Substanţă Uscată” vor fi produse pe zi sau 51.000 t/zi.
În judeţul Ilfov, în anul 2009:
- s-au elaborat planuri de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare;
- s-a emis Permis de aplicare nămol, pentru Staţia de epurare ape menajere ce deserveşte
oraşul Buftea, pe baza Studiului Agrochimic Special emis de OSPA Giurgiu şi aprobat de
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, judeţ Ilfov.
În anul 2007 s-au emis Permise de aplicare nămol pe baza Studiului Agrochimic Special emis
de OSPA Giurgiu şi aprobat de Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala, judeţ Ilfov
următorilor beneficiari: SC Compania Romprest Service SA pentru nămol generat de staţia
de epurare Baloteşti, SC Romsuintest Periş SA pentru nămol generat de staţia de epurare ce

                        262
deserveşte creşterea animalelor, SC IBNA Baloteşti SA pentru nămol generat de instalaţiile
de preepurare ce deservesc creşterea animalelor.
În anul 2008 nu s-a emis nici un permis de aplicare nămol neexistând solicitări în acest sens.
În anul 2009 s-a emis 1(unul) Permis de aplicare nămol pentru SC AGRO FIT COM SRL
(nămolul s-a aplicat pe terenurile Societarii Agricole „ORIZONT”S.A, oraş Pantelimon).

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

De la epurarea apelor uzate orăşeneşti, în anul 2009, au rezultat 7950 tone nămoluri (cu
umiditatea 95 %). S-au colectat date de la staţiile de epurare, după cum urmează: staţia de
epurare Buftea ce deserveşte oraşul Buftea, dar care preia ape uzate şi de la 8 agenţi
economici; în anul 2009 staţia a funcţionat parţial deoarece oraşul Buftea a fost conectat la
reţeaua de canalizare a apelor uzate ce deserveşte municipiul Bucureşti-a generat 150 tone
nămol stocat pe patul de uscare; staţia de epurare Baloteşti ce deserveşte comuna Baloteşti,
dar şi agenţi economici din comuna Corbeanca; în anul 2008 staţia de epurare Baloteşti a fost
în reparaţie capitală şi modernizare; în anul 2009 a funcţionat concomitent cu finalizarea
operaţiilor de modernizare-a generat 220 tone nămol (stocat pe patul de uscare); staţia de
epurare Măgurele ce deserveşte oraşul Măgurele a generat 26 tone ; staţia de epurare
Bragadiru ce deserveşte oraşul Bragadiru (staţia nu mai este funcţională din anul 2004);
staţia de epurare Arteca ce deserveşte agentul economic SC Arteca Jilava SA dar şi o parte
din blocurile de locuinţe din comuna Jilava - a generat 6 tone, staţia de epurare Snagov -
Santu Floreşti-foloseşte procedeul de epurare cu nămol activ; staţia de epurare (de capacitate
mică) care deserveşte agentul economic SC Doraly SRL , comuna Afumaţi; staţia de
preepurare ce deserveşte complexul agrozootehnic al Societăţii Agricole „ORIZONT”, oraş
Pantelimon; staţia de epurare ape uzate ce deserveşte complexul agrozootehnic a SC
ROMSUINTEST SA Periş-a generat 7550 tone nămol cu umiditatea 95%. Deţine permis de
aplicare din anul 2007. Nămolurile colectate s-au împrăştiat pe terenuri agricole pe baza
permisului de aplicare obţinut de unii agenţi economici în anul 2007. Staţia de epurare Buftea,
aferentă oraşului Buftea a obţinut Permis de aplicare nămol ca urmare a Studiului Agrochimic
Special efectuat de OSPA Giurgiu şi a Avizului favorabil obţinut de la DADR Ilfov.

Tabel 7.5.7.1. Nămol din staţii de epurare ape uzate menajere – compoziţie (conform
buletinelor de analiza) – judeţul Ilfov

     Component nămol      Unitate     de Staţie de epurare
                  măsura       Baloteşti    Măgurele
                            2007      2009*
     pH            unităţi      6,75      7,42
     umiditate         %         89       63,28
     cenuşă          %         39,6%
     substanţă organică    %                 21,58
     substanţă anorganică   %                 15,14
     materie organică     mg/kg.s.u             165000
     materie anorganică    mg/kg.s.u             376000
     sulf total        mg/kg.s.u             1639,7
     azot total        mg/kg.s.u     2459      15735
     fosfor total       mg/kg.s.u     1123      2159
     Aluminiu         mg/kg.s.u             36837
     Siliciu          mg/kg.s.u             25731
     Calciu          mg/kg.s.u             15836
     Fier           mg/kg.s.u             41363

                       263
     Component nămol      Unitate     de Staţie de epurare
                  măsura       Baloteşti    Măgurele
                            2007      2009*
      Mangan            mg/kg.s.u           252,7
      Magneziu           mg/kg.s.u           123945
      cadmiu            mg/kg.s.u   <1       23,36
      cupru            mg/kg.s.u   21       153,74
      arsen            mg/kg.s.u   <1
      crom             mg/kg.s.u   9,3
      mercur            mg/kg.s.u   <1       nedetectabil
      nichel            mg/kg.s.u   3,9       34,8
      plumb            mg/kg.s.u   11,5      61,8
      zinc             mg/kg.s.u   169       884
      PAH     (hidrocarburi mg/kg.s.u    <0,02      <0,02
      aromatice policiclice)
      PCB        (bifenili mg/kg.s.u  <0,002     nedetectabil
      policlorurati)
      dioxine           mg/kg.s.u
*)Buletin de analiza nămol evacuat din staţia de epurare Măgurele, datat: 20.05.2009
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Dacă şi apa uzată evacuată în râul Sabar are conţinut mare de azot (N) şi fosfor (P) este
necesară retehnologizarea staţiei de epurare Măgurele prin introducerea treptei de epurare
terţiară pentru reducerea concentraţiei azotului şi fosforului la valori sub 15 mg/l (pentru
azot, respectiv sub 2 mg/l pentru fosfor).
Retehnologizarea şi introducerea treptei de epurare terţiară este necesară cu atât mai mult cu
cât România a declarat toate zonele de recepţie ape uzate epurate ca fiind zone sensibile la
eutrofizare.
Nămoluri generate de apele uzate industriale

Staţii de epurare ce deservesc agenţi economici, în judeţul Ilfov, există la: SC Arteca Jilava
SA- a generat 6 tone nămol, SC Pielorex SA- a generat 9 t nămol, depozitat la depozitul
conform Glina-SC Ecorec SA, SC Romsuintest SA (a generat în 2009, 7550 tone nămol; a
împrăştiat nămolul pe suprafeţe agricole pe baza Permisului de aplicare obţinut în anul 2007,
SC Romvac Company SA, SC Tuborg SA (o staţie de epurare cu treaptă biologică).
Cantităţile de nămol generate de aceste staţii sunt uscate în pături de uscare şi eliminate la
depozitele de deşeuri ecologice existente pe teritoriul judeţului Ilfov. Se fac eforturi pentru
preluarea nămolului uscat de către fabricile de ciment pentru coincinerare. În anul 2009 nu s-
a semnalat coincinerarea nămolului la agenţi economici din industria cimentului.
Tabel 7.5.7.2. Nămol din staţii de epurare ape uzate industriale tip agrozootehnic –
compoziţia (conform buletinelor de analiză) – judeţul Ilfov
      Component nămol      Unit. de măsură    SC Romsuintest SA,
                              Periş
      pH            unitati        6,8
      umiditate         %           62,97
      Cenusă          %
      Substanţă organică    %           77,3
      Materie organică     mg/kg.s.u
      Materie anorganică    mg/kg.s.u
      Sulf total        mg/kg.s.u
                       264
     Azot total          mg/kg.s.u     16600
     Fosfor            mg/kg.s.u     11400
     Aluminiu           mg/kg.s.u
     Siliciu           mg/kg.s.u
     Calciu            mg/kg.s.u     2,45
     Fer             mg/kg.s.u
     Mangan            mg/kg.s.u     558
     Magneziu           mg/kg.s.u     0,47
     Cadmiu            mg/kg.s.u     0,6
     Cupru            mg/kg.s.u     301
     Arsen            mg/kg.s.u
     Crom             mg/kg.s.u
     Mercur            mg/kg.s.u     0,935
     Nichel            mg/kg.s.u     20
     Plumb            mg/kg.s.u     25
     Zinc             mg/kg.s.u     672
     PAH      (hidrocarburi mg/kg.s.u
     aromatice policiclice)
     PCB (bifenili policlorurati) mg/kg.s.u
     dioxine           mg/kg.s.u
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
IlfovTabel 7.5.7.2. Cantităţi de nămol generate în anul 2009 – judeţul Ilfov
   Staţie de epurare           Cantitate nămol Observaţii
                       cu     95%
                       umiditate
   Buftea – staţia orăşenească (a 150 tone        nămol menajer
   funcţionat parţial)
   Măgurele – staţia orăşenească     26 tone     nămol menajer
   Snagov-Santu Floreşti – staţia
   comunala, cu treaptă biologică
   Baloteşti – staţia comunală, a 220           nămol menajer, stocat pe
   funcţionat parţial datorită lucrărilor         patul de uscare
   de modernizare
   Pielorex, Jilava – staţie industriala 9 tone      nămol industrial, eliminat la
                               depozitul conform Glina-
                               Ecorec
   Arteca, Jilava – epurare ape 5 tone          nămol menajer, stocat pe
   uzate                         patul de uscare
   Arteca, Jilava - staţie industrială  1,0 tone    nămol menajer
   SC Romsuintest, Periş – staţie 7550 tone        nămol    din   dejecţii
   agrozootehnică                     animaliere, împrăştiat pe
                               sol
   SC Agro Fit Com SRL- oraş 400 tone           A fost împrăştiat pe
   Pantelimon, staţie de preepurare            terenurile     Societăţii
   ce   deserveşte    complexul          agricole „OROZONT: pe
   agrozootehnic de creştere a              baza    Permisului   de
   porcinelor                       aplicare emis de APM Ilfov
                       265
   Staţie de epurare          Cantitate nămol Observaţii
                      cu     95%
                      umiditate
                              în anul 2009
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
Staţia de epurare aferenta localităţii 1 Decembrie este funcţională în proporţie de 55 %
(construcţie neterminată). A obţinut proiect de execuţie pentru retehnologizare pe fonduri
europene, lucrările sunt în curs de desfăşurare.    7.5.8. .Deşeuri din construcţii şi desfiinţări

Termenul de “deşeuri din construcţii şi demolări” face referinţă la deşeurile rezultate din
activităţi precum construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a
clădirilor şi infrastructurii civile, modernizarea şi întreţinerea străzilor.
Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt: deşeuri din beton, deşeuri de cărămizi,
deşeuri de ţigle, deşeuri de materiale ceramice, deşeuri de lemn, deşeuri de sticlă, deşeuri de
materiale plastice şi deşeuri de metale (inclusiv aliajele acestora).
Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor prevede:
- deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea
construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările
de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract;
- primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor provenite din construcţii şi
demolări;
- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor operatori economici
autorizaţi, în vederea valorificării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de construcţie şi
demolări în vederea eliminării trebuie să se efectueze pe bază de contract.
În prezent cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări este mult mai mică în comparaţie
cu statele membre ale Uniunii Europene. În paralel cu dezvoltarea economică a ţării,
activităţile de construire a clădirilor noi, de reconstrucţie şi renovare a clădirilor existente şi
demolarea clădirilor vechi ce nu pot fi renovate, vor creste substanţial cantitatea de deşeuri
din construcţii şi demolări şi se va schimba mult calitatea acestora, fapt pentru care este
necesară dezvoltarea măsurilor pentru reciclarea, recuperarea şi eliminarea deşeurilor
rezultate.

Tabel 7.5.8.1. Situaţia deşeurilor din construcţii şi desfiinţări în 2009
            Categoria                Cantitatea (tone)
         Deşeuri din construcţii               38583.47
       Deşeuri de pamânt şi demolări              239136.51
Sursa datelor: Primăria Municipiului Bucureşti

Tabel 7.5.8.2. Cantităţile de deşeuri din construcţii  şi demolări generate 1999-2004 – judeţul
Ilfov
  Principalel Coduri de 1999      2000      2001   2002    2003     2004
  e tipuri de deşeuri   (tone)   (tone)     (tone)  (tone)   (tone)    (tone)
  deşeuri
  Deşeuri din 17      5778    5470      5281   5168    18037    25153
  construcţii
                        266
 şi demolări
 din care
 Deşeuri    17 03 02 1350      1450    1382   1178    8077    11356
 inerte    17 01 01
        17 01 02
 Deşeuri    17 09 04 4428      4020    3899   3990    9960    13797
 mixte     17 01 07
Sursa datelor: PJGD pentru Judeţul Ilfov a probat prin HCJ Ilfov nr. 59/16.04.2009.

În 2009, în judeţul Ilfov exista în zona oraşului Popeşti Leordeni şi zona oraşului Chitila un
agent economic care colectează deşeuri din construcţii şi demolări pentru a produce şi
valorifica diverse materiale reciclabile (deşeuri metalice feroase, neferoase, beton spart,
cărămizi, lemn, sticla, materiale plastice) utilizate în construcţii.
Date validate în ceea ce priveşte cantitatea anuală generată de deşeuri din construcţii şi
demolări trebuie sa fie raportate de birourile de mediu existente la fiecare Consiliu Local cu
atât mai mult cu cat OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin legea
265/2006 (modificată şi completată) prevede existenţa birourilor de mediu la fiecare Consiliu
Local
Consiliile Locale trebuie să specifice locurile de eliminare sau platformele de reciclare a
deşeurilor din construcţii şi demolări.

Tabel 7.5.8.3. Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări generate în 2005
    Cod deşeu                              Cantitate
    (conform                               generata
           Tip deşeu
    HG    nr.                             (tone/an)
    856/2002)                              2005    17 01 01    Beton                         14739
    17 01 02    Cărămizi                       11400
    17 01 03    Ţigle şi materiale ceramice              107            Amestecuri sau fracţii separate de beton,
    17 01 06*   cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice cu 58
            conţinut de substanţe periculoase
                       267
Cod deşeu                          Cantitate
(conform                          generata
       Tip deşeu
HG    nr.                        (tone/an)
856/2002)                          2005


       Amestecuri sau fracţii separate de beton,
17 01 07   cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice altele 14725,5
       decât cele specificate la 17 01 0617 02 01   Lemn                      88
17 02 02   Sticlă                     337
17 02 03   Materiale plastice               585
       Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut
17 02 04*                          64
       de/sau contaminate cu substanţe periculoase
17 04 01   Cupru, bronz, alamă              1
17 04 02   Aluminiu                    38
17 04 03   Plumb                     180
17 04 04   Zinc                      -                  268
    Cod deşeu                             Cantitate
    (conform                              generata
          Tip deşeu
    HG    nr.                            (tone/an)
    856/2002)                             2005    17 04 05   Fier şi oţel                     2571
    17 04 06   Staniu                        -
    17 04 07   Amestecuri metalice                 1,5
           Deşeuri metalice   contaminate  cu  substanţe
    17 04 09*                             8
           periculoase           Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte
    17 04 10*                         5
           substanţe periculoase
    17 04 11   Cabluri, altele decât cele specificate la 170410   34
    TOTAL     ///                         44942
Sursa datelor: PJGD pentru Judeţul Ilfov aprobat prin HC Judeţean Ilfov nr. 59/16.04.2009
                      269
Tabel 7.5.8.4.
Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în 2005
        Cod deşeu                        Cantitate
        (conform HG Tip Deşeu                  colectată
        nr. 856/2002)                      (tone/an)
        17 01 01    Beton                  10238
        17 01 02    Cărămizi                9345
        17 01 03    Ţigle şi materiale ceramice       88
                Amestecuri sau fracţii separate de
                beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
        17 01 06*                        -
                ceramice cu conţinut de substanţe
                periculoase
                Amestecuri sau fracţii separate de
                beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
        17 01 07                        -
                ceramice    altele  decât   cele
                specificate la 17 01 06
        17 02 01    Lemn                  57
        17 02 02    Sticlă                 300
        17 02 03    Materiale plastice           500
                Sticlă, materiale plastice sau lemn
        17 02 04*    cu conţinut de/sau contaminate cu -
                substanţe periculoase
        17 04 01    Cupru, bronz, alamă           1
        17 04 02    Aluminiu                38
        17 04 03    Plumb                  180
        17 04 04    Zinc                  -
        17 04 05    Fier şi oţel              2023
        17 04 06    Staniu                 -
        17 04 07    Amestecuri metalice           -
                Deşeuri metalice contaminate cu
        17 04 09*                        4
                substanţe periculoase
                Cabluri cu conţinut de ulei, gudron
        17 04 10*                        5
                sau alte substanţe periculoase
                Cabluri,   altele  decât   cele
        17 04 11                        25
                specificate la 170410
        TOTAL      ///                   22804
Sursa datelor: PJGD pentru Judeţul Ilfov aprobat prin HC Judeţean Ilfov nr. 59/16.04.2009

Cantităţile de cărămizi colectate reprezintă aportul persoanelor neautorizate. Acelaşi lucru se
poate spune şi despre o parte din cantităţile de metale feroase şi neferoase colectate.
Lemnul colectat a fost utilizat pentru încălzirea locuinţelor.
Betonul colectat cât şi o parte din alte materiale (metalice feroase şi neferoase, sticla,
materiale plastice) reprezintă şi aportul agentului economic SC Ecorecycling SRL cu sediul
social în Bucureşti,str. Bahluiului, nr. 11, ap.. 4, sector 1, iar punctul de lucru în oraş Popeşti
Leordeni, cod cadastral 1952/1,1953/1, tarlaua 1 cat şi pe raza oraşului Chitila. Agentul
economic este autorizat cu Autorizaţi a de mediu nr. 47/17.02.2006 şi este dotat cu instalaţie
de concasat.
                        270
Tabel 7.5.8.5.
   Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în 2006
           Cod   deşeu            Cantitate
           (conform HG    Tip Deşeu     colectată
           nr. 856/2002)            (tone/an)
           17 01 01    Beton        10440
           17 01 02    Cărămizi       8450
                  Ţigle       şi
           17 01 03    materiale      52
                  ceramice
                  Amestecuri sau
                  fracţii separate
                  de      beton,
                  cărămizi, ţigle,
           17 01 06*   sau materiale -
                  ceramice     cu
                  conţinut     de
                  substanţe
                  periculoase
                  Amestecuri sau
                  fracţii separate
                  de      beton,
                  cărămizi, ţigle,
           17 01 07    sau materiale -
                  ceramice altele
                  decât     cele
                  specificate la 17
                  01 06
           17 02 01    Lemn         84
           17 02 02    Sticlă        85
                  Materiale
           17 02 03              502
                  plastice
                  Sticlă, materiale
                  plastice    sau
                  lemn       cu
           17 02 04*   conţinut de/sau -
                  contaminate cu
                  substanţe
                  periculoase
                  Cupru, bronz,
           17 04 01              0.86
                  alamă
           17 04 02    Aluminiu       27.65
           17 04 03    Plumb        184
           17 04 04    Zinc         -
           17 04 05    Fier şi oţel     2049
           17 04 06    Staniu        -
                  Amestecuri
           17 04 07              -
                  metalice
                  Deşeuri
           17 04 09*   metalice       2
                  contaminate cu

                       271
                 substanţe
                 periculoase
                 Cabluri    cu
                 conţinut de ulei,
          17 04 10*   gudron sau alte 3.6
                 substanţe
                 periculoase
                 Cabluri, altele
                 decât    cele
          17 04 11             24
                 specificate  la
                 170410
                          21 904.11
          TOTAL     ///
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov
Tabel 7.5.8.6.
Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în 2007
     Cod deşeu                          Cantitate
     (conform    Tip Deşeu                  colectata
     HG    nr.                        (tone/an)
     856/2002)
     17 01 01    Beton                    11125
     17 01 02    Cărămizi                   9406
     17 01 03    Ţigle şi materiale ceramice         553.8
            Amestecuri sau fracţii separate de beton, -
     17 01 06*   cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice cu
            conţinut de substanţe periculoase
            Amestecuri sau fracţii separate de beton, -
     17 01 07    cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice
            altele decât cele specificate la 17 01 06
     17 02 01    Lemn                     61
     17 02 02    Sticlă                    88.46
     17 02 03    Materiale plastice              503.65
            Sticlă, materiale plastice sau lemn cu -
     17 02 04*   conţinut de/sau contaminate cu substanţe
            periculoase
     17 04 01    Cupru, bronz, alamă             1.085
     17 04 02    Aluminiu                   36
     17 04 03    Plumb                    180
     17 04 04    Zinc                     -
     17 04 05    Fier şi oţel                 2066
     17 04 06    Staniu                    -
     17 04 07    Amestecuri metalice             -
            Deşeuri metalice contaminate cu substanţe 1.6
     17 04 09*
            periculoase
            Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte 2.66
     17 04 10*
            substanţe periculoase
            Cabluri, altele decât cele specificate la 28
     17 04 11
            170410
     TOTAL     ///                     24017.25

                     272
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.5.8.7.
Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în 2008
     Cod deşeu                          Cantitate
     (conform HG Tip Deşeu                    colectată
     nr. 856/2002)                        (tone/an)
     17 01 01    Beton                    11254
     17 01 02    Cărămizi                   9316
     17 01 03    Ţigle şi materiale ceramice         545.74
             Amestecuri sau fracţii separate de      -
             beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
     17 01 06*
             ceramice cu conţinut de substanţe
             periculoase
             Amestecuri sau fracţii separate de      -
             beton, cărămizi, ţigle, sau materiale
     17 01 07
             ceramice altele decât cele specificate la
             17 01 06
     17 02 01    Lemn                     66
     17 02 02    Sticlă                    89.456
     17 02 03    Materiale plastice              524.65
             Sticlă, materiale plastice sau lemn cu    -
     17 02 04*    conţinut   de/sau  contaminate   cu
             substanţe periculoase
     17 04 01    Cupru, bronz, alamă             1.095
     17 04 02    Aluminiu                   37
     17 04 03    Plumb                    178
     17 04 04    Zinc                     -
     17 04 05    Fier şi oţel                 2458
     17 04 06    Staniu                    -
     17 04 07    Amestecuri metalice             -
             Deşeuri metalice contaminate cu       1.3
     17 04 09*
             substanţe periculoase
             Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau   2.76
     17 04 10*
             alte substanţe periculoase
             Cabluri, altele decât cele specificate la  27
     17 04 11
             170410
     TOTAL      ///                     24501.001
Sursa datelor: Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe    chimice periculoase, APM
Ilfov

Tabel 7.5.8.8.
Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate în 2009
  Cod deşeu                            Cantitate
  (conform HG      Tip Deşeu                colectată
  nr. 856/2002)                          (tone/an)
  17 01 01     Beton                     10731
  17 01 02     Cărămizi                   9313
  17 01 03     Ţigle şi materiale ceramice          515
  17 01 06*     Amestecuri sau fracţii separate de beton, -
                       273
           cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice cu
           conţinut de substanţe periculoase
           Amestecuri sau fracţii separate de beton, -
  17 01 07     cărămizi, ţigle, sau materiale ceramice
           altele decât cele specificate la 17 01 06
  17 02 01     Lemn                    67
  17 02 02     Sticlă                   79
  17 02 03     Materiale plastice             527
           Sticlă, materiale plastice sau lemn cu -
  17 02 04*    conţinut   de/sau   contaminate   cu
           substanţe periculoase
  17 04 01     Cupru, bronz, alamă             1
  17 04 02     Aluminiu                  37
  17 04 03     Plumb                    178
  17 04 04     Zinc                    -
  17 04 05     Fier şi oţel                2258
  17 04 06     Staniu                   -
  17 04 07     Amestecuri metalice             -
           Deşeuri   metalice  contaminate   cu 1
  17 04 09*
           substanţe periculoase
           Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau 2
  17 04 10*
           alte substanţe periculoase
           Cabluri, altele decât cele specificate la 23
  17 04 11
           170410
   TOTAL     ///                     23732
Sursa datelor:  Compartimentul Gestiunea deşeurilor şi substanţe chimice periculoase, APM
Ilfov  7.6. Acţiuni desfăşurate pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea activităţilor de
    gestionare a deşeurilor


Prin aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” a crescut gradul de conştientizare a riscului
generat de deşeuri asupra sănătăţii umane şi a mediului.
A devenit tot mai necesară impunerea restricţiilor pentru depozitarea deşeurilor (se vor
depozita numai în locuri special amenajate), a limitării concentraţiilor emisiilor de gaze
rezultate din fermentaţie, precum şi monitorizarea şi post monitorizarea depozitelor de
deşeuri.
Principalele activităţi care trebuie realizate şi care contribuie în acelaşi timp la implementarea
prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, sunt :
-  realizarea unei reţele de colectare/colectare selectivă a deşeurilor, transport şi transfer,
reciclare şi valorificare;
-   reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate;
-   închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme;
-   închiderea depozitelor rurale şi ecologizarea amplasamentelor;
-   extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectării deşeurilor
municipale);

                        274
-    campanii de informare şi conştientizare/educare a populaţiei şi agentilor economici faţă
de colectarea deşeurilor pe categorii ( prin condiţiile impuse şi prin autorizaţiile de mediu
emise ).
  Astfel, se vor urmări şi se va avea în vedere implementarea colectării selective la sursa a
deşeurilor (ambalaje, deşeuri organice şi restul deşeurilor menajere) precum şi asigurarea
volumului şi numărului suficient de containere pe tipuri de deşeuri în funcţie de tipul clădirilor
şi a numărului de locuitori.
De asemenea, importante pentru îmbunătăţirea activităţilor de gestionare a deşeurilor au fost
activitatile institutiei, cum ar fi: participarea la seminarii privind modalităţile de gestionare a
deşeurilor şi chimicalelor, procedura de transmitere a datelor privind deşeurile şi chimicalele,
campaniile lunare sau naţionale de colectare a DEEE, etc.


Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului

Problematica existentei planurilor de gestionare a deşeurilor:
- în anul 2007 a fost aprobat şi a intrat în vigoare Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor,
Reg. 8 Bucureşti-Ilfov;
- în anul 2009 a fost aprobat de Consiliul Judeţean Ilfov, Planul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor pentru Judeţul Ilfov.
Închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase, neconforme şi neautorizate din judeţul Ilfov:
- la data de 30 septembrie 2009, APM Ilfov prin ANPM şi ACPM, a raportat că s-au închis şi
ecologizat toate cele 28 amplasamente pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase,
neconforme şi neautorizate (listate în PRGD , Reg. 8 Bucureşti-Ilfov). Închiderea s-a făcut cu
respectarea prevederilor Ordinului de ministru nr. 1274/2005 (modificat şi completat).
Gestiunea deşeurilor menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni
colectate separate
Deşeurile menajere şi asimilabile sunt raportate la populaţia judeţului Ilfov.
Pentru anul 2009 s-a luat în calcul numărul de 284520 locuitori, din care : în mediul urban
88900 locuitori, în mediul rural 195620 locuitori
Cantităţi de deşeuri (DMS- deşeuri municipale solide) generate: 76800 tone.
- toată cantitatea generată a ajuns la depozitele de deşeuri nepericuloase din judeţ, astfel:
- la depozitul conform Glina-Ecorec: 45281 tone (are durata de viata : până în anul 2045);
- la depozitul conform Vidra –Ecosud: 15722 tone (are durata de viata: până în anul 2023);
- la depozitul conform Rudeni-Iridex: 15797 tone (acest depozit este pe teritoriul municipiului
Bucureşti)
Pătrunderea operatorilor de salubrizare în judeţul Ilfov:
    - toate consiliile locale din judeţul Ilfov au asigurat serviciul de salubritate astfel:
  - 33 consilii locale au concesionat serviciul de salubritate unor operatori licenţiaţi şi
autorizaţi;
  - 7 consilii locale deţin propriul serviciu de salubrizare.
Sortarea deşeurilor reciclabile, refolosibile/reutilizabile din deşeurile menajere şi asimilabile
colectate la grămadă :
● la staţia de sortare deşeuri , aferenta depozitului conform Glina-Ecorec, s-au sortat în anul
2009, 133,56 tone deşeuri cu valoare economică;
● la staţia de sortare deşeuri, aferenta depozitului conform Vidra-Ecosud, s-au sortat, 370,4
tone deşeuri cu valoare economică.
În judeţ, la agentul economic SC Rosal Grup SRL, exista o staţie de sortare deşeuri
(sortarea se face manual) din deşeurile colectate de la stradă.
Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE):
La acest tip de deşeu, România este obligată să realizeze 4 kg DEEE/locuitor/an, începând
cu anul 2009 (potrivit HG nr. 448/2005, modificată şi completată).
                        275
În judeţ exista 16 operatori economici ce au în activitate gestionarea DEEE, astfel:
- 2 agenţi economici care realizează colectare şi tratare DEEE;
- 14 agenţi economici care realizează colectare şi valorificare DEEE.
La nivel naţional exista BAZA DE DATE, în care fiecare Autoritate judeţeană de mediu
introduce datele referitoare la gestionarea DEEE.
Precizări
- în anul 2007, în judeţul Ilfov s-au colectat 681 tone DEEE, cea mai mare cantitate din ţară
(dar a fost un exerciţiu),
- în anul 2008 s-au colectat 1836 tone, ceea ce reprezintă 6,26 tone/locuitor.
- în anul 2009 s-au colectat 5320 tone DEEE, ceea ce reprezintă 18,6 kg/locuitor (datele sunt
informative deoarece nu s-a finalizat colectarea datelor din teritoriu (se respectă prevederile
Ord. nr. 1223/2005)).
APM Ilfov, în perioada 06.07.2009-18.07.2009 a procedat la verificarea în teren a tuturor
amplasamentelor de deşeuri nepericuloase, neconforme şi neautorizate. S-au purtat discuţii
cu Primarii localităţilor pentru capacitarea acestora în vederea închiderii şi ecologizării tuturor
amplasamentelor neautorizate. S-au precizat primarilor, în calitatea lor de Şefi ai serviciilor de
administraţie publică la nivel local, necesitatea marcării cadastrale, pe harta administrativă a
localităţii, a amplasamentelor neautorizate ce au servit pentru depozitarea deşeurilor până la
data de 16.07.2009.
APM Ilfov, în perioada 06.06.2009-28.06.2009, a transmis în teritoriu, la toate consiliile locale
deţinătoare de depozite de deşeuri neconforme şi neautorizate, adrese pentru capacitarea
acestora în vederea concesionării serviciilor de salubrizare sau creării propriului serviciu de
salubrizare.
ARPM Bucuresti realizează o monitorizare lunară a circuitului unor deşeuri periculoase
(baterii şi acumulatori auto, uleiuri minerale uzate, cât şi a altor tipuri de deşeuri: hârtie şi
cartoane, mase plastice, în special PET-uri, lemn).
La nivel naţional exista o BAZĂ DE DATE privind statistica deşeurilor în care se introduc
date, colectate statistic, de la diverşi agenţi economici din Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov.
La nivel naţional există o BAZĂ DE DATE privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje, în care se introduc date raportate de agenţii economici care gestionează ambalaje
şi deşeuri de ambalaje - cu respectarea prevederilor Ord. nr. 927/2005.

Sunt respectate Regulamentele, Directivele şi Deciziile Comisiei Europene, astfel:
- în baza Regulamentului nr. 1005/2009 sunt inventariate anual tipurile/cantităţi de substanţe,
modul de gestionare, inclusiv cantităţi de deşeuri pe tipuri de substanţa care depreciază statul
de ozon, inclusiv halonii. În Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov există cel mai important agent
economic SC Midal Group SRL care gestionează substanţele ce depreciază stratul de ozon,
SC TAROM SA care gestioneză halonii (utilizaţi în aviaţie). Precizăm că halonii sunt utilizaţi şi
de zona militară.
- în baza Regulamentului nr. 842/2006 sunt inventariate anual tipurile/cantităţi de substanţe,
modul de gestionare, inclusiv cantităţi de deşeuri pe tipuri de substanţă care au proprietăţi
refrigerante dar datorită conţinutului de fluor din structură sunt considerate gaze cu efect de
seră.
Cei mai mari consumatori din asemenea substanţe sunt SC Den Braven Romania SRL şi
agenţii economici care asigură mentenanţa instalaţiilor de condiţionare aer din încăperi şi
spaţii de producţie. Agenţii economici care asigură mentenanţa instalaţiilor de condiţionare
aer din încăperi şi spatii de producţie nu sunt autorizaţi din punct de vedere mediu.
- în baza Regulamentului nr. 689/2009 se fac inventarieri de substanţe şi preparate chimice
periculoase, restricţionate şi sever restricţionate (în special pesticide). Baza de date este la
ANPM.


                        276
- în baza Directivei nr. 1987/217/CE privind azbestul transpusă prin HG nr. 124/2003 sunt
inventariaţi deţinătorii de produse cu conţinut de azbest, producători şi importatori. Baza de
date este la ANPM.
- în baza Directivei nr. 1987/101/CE transpusă prin HG nr. 235/2007 privind uleiurile uzate se
fac inventarieri de generatori, colectori şi procesatori de uleiuri uzate . Baza de date este la
ANPM..
- în baza Regulamentului nr. 1907/2006 se fac inventarieri privind importatorii, producătorii,
utilizatorii, inclusiv a deşeurilor, de substanţe şi preparate chimice acordându-se atenţie
acelor substanţe şi preparate care sunt periculoase pentru factorii de mediu şi pentru
sănătatea oamenilor; este vorba de benzene, toluene, ehylmethyl cetone, cromaţi şi
bicromaţi, substanţe cu efect asupra reproducerii sau cele care produc mutaţii genetice,
substanţe şi preparate foarte periculoase pentru mediul acvatic.
  7.7. Tendinţe privind generarea deşeurilor


Deşeurile rezultate din activităţile umane, constituie o problemă de o deosebită actualitate,
datorată atât creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora (care prin degradare şi
infestare în mediul natural prezintă un pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea
populaţiei), cât şi însemnatelor cantităţi de materii prime, materiale refolosibile şi energie care
pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.
Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale
practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări va necesita participarea tuturor
segmentelor societăţii: persoane individuale în calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii
social-economice, precum şi autorităţi publice.
Generarea deşeurilor este indicatorul care ilustrează cel mai bine măsura interacţiunii dintre
activităţile umane şi mediu. Generarea deşeurilor urmează, de obicei, tendinţele de consum şi
de producţie. De exemplu, generarea deşeurilor menajere (cantitate/locuitor) creşte o dată cu
creşterea nivelului de trai.
Creşterea producţiei economice, dar şi gestionarea ineficientă a resurselor, conduc la
generarea de cantităţi mari de deşeuri.
Pentru a preciza tendinţa privind generarea deşeurilor trebuie să ne raportăm la prevederile
Directivei nr. 2008/98/CE. Potrivit Directivei menţionate pentru perioada următoare se va
acorda prioritate :
- prevenirii generării deşeurilor;
- pregătirii pentru reutilizare;
- reciclării;
- altor operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificării energetice;
- eliminării. Cantităţile eliminate trebuie să scadă prin aplicarea metodelor de pregătire pentru
reutilizare şi reciclării.
O tendinţă din ce în ce mai atent pusă în practică este compostarea deşeurilor biologice cât şi
compostarea anaerobică a deşeurilor biodegradabile pentru producţia de biogaz şi compost.
În ce priveşte deşeurile de ambalaje tendinţa este de reutilizare şi refolosire a unor ambalaje
cu ciclu de viaţă lung.
Credem că în următorii ani din ce în ce mai mulţi comercianţi se vor orienta spre introducerea
sistemului depozit şi gestionarea ambalajelor.
O problemă de urmărit în următorii ani este etichetarea deşeurilor periculoase în special a
celor cu conţinut de azbest.

                        277
Deşeurile din construcţii şi demolări trebuie să atingă procentul de 70%, deşeuri reciclate
până la sfârşitul anului 2014.
    7.7.1. Prognoza generării deşeurilor municipale

Pentru a prognoza generarea deşeurilor municipale este necesar să se ţină seama de
următorii factorii de influenţă :
- evoluţia populaţiei;
- dezvoltarea economică (evoluţia venitului local);
- prognoza activităţilor de construcţii;
- comportamentul consumatorului (rata şomajului, nivelul de educaţie);
- educaţia privind mediul înconjurător;
- nivelul de trai.
- procentul de valorificare a fracţiunilor separate de deşeuri
Deşi pe termen scurt şi mediu principala opţiune de gestionare a deşeurilor va rămâne
depozitarea, obiectivul principal este acela de a promova alternative de gestionare, astfel
încât să se asigure alinierea la practicile europene şi de a evita, pe cât posibil, soluţiile de
eliminare finală (depozitare, incinerare).
Cantităţile prognozate de deşeuri de ambalaje generate sunt calculate conform Planului
pentru Implementarea Directivei nr. 94/62/EC privind deşeurile de ambalaje, modificată prin
procedura nr. 2004/12/EC. Cantităţile de ambalaje sunt calculate pe baza datelor puse la
dispoziţie de furnizori, ca fiind cosumul intern din România.
Cât despre cantităţile de deşeuri generate, există două fracţii de deşeuri pentru care trebuie
sporită colectarea selectivă şi reciclarea: deşeurile biodegradabile şi de ambalaje. O parte a
deseurilor biodegradabile vor fi redirectionate de la depozitare şi cel mai probabil vor fi
compostate sau tratate printr-o alta metoda (pe baza anului de referinţă 1995 şi a ţintelor date
de reducere a cantităţilor) precum şi o parte a deşeurilor de ambalaje.
Conform prognozelor de generare din PRGD şi PJGD se preconizează o creştere a
cantităţilor de deşeuri municipale datorită creşterii consumului de bunuri la populaţie,
creşterea fiind estimată la 0,8% locuitor/an.
Pentru cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări s-a prognozat, de asemenea, o
creştere medie de 0,8% pe an în ceea ce priveşte generarea.
Pornind de la cantităţile de deşeuri estimate a fi generate şi ţinând seama de obiectivele
stabilite privind extinderea sistemului de colectare şi implementarea colectării selective, au
fost estimate cantităţile de deşeuri care vor fi colectate, precum şi cantităţile de deşeuri care
urmează a fi colectate separat.
O reducere importantă a cantităţilor de deşeuri municipale depozitate se va înregistra prin
dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă, deoarece cantităti importante din deşeurile
reciclabile din deseurile menajere vor intra în circuit de valorificare/reciclare şi nu se vor mai
regăsi în deşeurile depozitate.
                        278
    7.7.2. Prognoza generării deşeurilor de producţie

Strategia Naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor
aprobate prin HG nr.1470/2004 reprezintă un rol important în dezvoltarea unei gestiuni
durabile în domeniul deşeurilor.
Se prognozează o creştere privind generarea şi valorificarea deşeurilor de producţie cu cca.
10% pe an, iar cantităţile de deşeuri rezultate din industrie şi comerţ reciclate vor creşte în
medie cu cca. 10% pe an.
    Valorificarea energetică va rămâne ca alternativă, într-un procent mai mic în perioada
următoare, dar se estimează că după anul 2017, aceasta va depăşi 10% ca urmare a
dezvoltării activităţilor de incinerare a deşeurilor.    7.7.3. Îmbunătăţirea calităţii gestionării deşeurilor

Prin implementarea prevederilor legale în activitatea curentă a agenţilor economici şi a
administraţiilor publice locale, se preconizează că impactul gestionării deşeurilor asupra
mediului şi sănătăţii umane se va reduce semnificativ. Conform legislaţiei în vigoare,
obiectivul general al Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Naţional de
Gestionare a Deşeurilor, este dezvoltarea unui system integrat de gestionare a deşeurilor,
eficient din punct de vedere economic, şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a
mediului.
Obiectivele specifice pentru gestionarea deşeurilor sunt:
- asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în
vederea unei cât mai eficiente valorificări şi eliminări a acestora pentru asigurarea unui
management ecologic raţional;
- reutilizarea, reciclarea, tratarea în vederea recuperării sau eliminării şi eliminarea
corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări;
- prevenirea eliminării necontrolate pe soluri şi în apele de suprafaţă a nămolurilor orăşeneşti
provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
- adoptarea şi implementarea de măsuri în vederea prevenirii generării deşeurilor de
ambalaje, asigurării valorificării şi reciclării şi minimizarea riscului determinat de substanţele
periculoase din ambalaje, proiectele integrate de management al deşeurilor se vor desfasura
în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, cu Planul Regional de
Gestionare a Deşeurilor şi cu Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor.
Pentru conformarea cu cerinţele legislative în ceea ce priveşte managementul deşeurilor se
vor respecta urmatoarele optiuni: prevenire, colectare, colectare selectivă, valorificare,
reciclare, tratare şi eliminare.
În acest scop, este necesară crearea unui sistem modern de management al deşeurilor, care
să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate.
În paralel, este necesară şi realizarea unor actiuni de informare-educare-conştientizare a
populaţiei, având în vedere faptul că, pentru realizarea sistemelor eficiente de gestionare
integrată a deşeurilor nu este suficientă doar dezvoltarea infrastructurii, ci şi implicarea
populaţiei.
Reducerea volumului de deşeuri depozitate şi protejarea resurselor naturale presupun
implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea
deşeurilor refolosibile.
                        279
8. CAPITOLUL 8. SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE


  8.1. Introducere

   Începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene. Ca
urmare, în România se aplică prevederile regulamentelor din Aquis-ul comunitar de mediu.
   O nouă politică UE privind chimicalele o reprezintă Regulamentul 1907/2006 (CE) al
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,
evaluarea, restricţionarea şi autorizarea substanţelor chimice – REACH - care a intrat în
vigoare la 1 iunie 2007 şi înlocuieşte o serie de directive europene printr-un sistem unic.
Însăşi denumirea REACH este un acronim pentru trei, din cele patru elemente cheie ale
Regulamentului – Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor
chimice.
•    Obiectiv: Dezvoltare durabilă
–    Protejarea sănătăţii umane şi a mediului
–    Menţinerea/îmbunătăţirea inovării/competitivităţii
–    Menţinerea pieţii interne
–    Creşterea transparenţei şi conştientizării consumatorilor
–    Integrare cu eforturile internaţionale
–    Promovarea altor teste decat cele pe animale
–    Conformare cu obligaţiile OMC
•    Introduce UN Sistem unic coerent pentru substanţe noi (neetapizate) şi existente
(etapizate)
•    Elemente cheie:
–    Înregistrarea de către industrie a substanţelor chimice fabricate/importate > 1 tona/an
(termene etapizate pe 11 ani)
–    Creşterea gradului de informare şi comunicare în lungul întregului lanţ de
furnizare/aprovizionare
–    Evaluarea anumitor substanţe înregistrate (Agenţia şi statele membre)
–    Autorizare numai pentru utilizarea substanţelor de foarte mare interes
–    Restricţii: “Safety net” (acţiune la nivelul Comunitatii)
–    Agenţia pentru Chimicale pentru gestionarea eficientă a sistemului
    La 20 ianuarie 2009 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 . Acest Regulament are scopul şi domeniul de aplicare:
-    armonizarea criteriilor de clasificare a substanţelor şi amestecurilor şi a regulilor privind
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor periculoase;
-    garantarea unui nivel ridicat de protecţie a sănataţii umane şi a mediului, precum şi
libera circulaţie a substanţelor, amestecurilor şi articolelor.
-    eficientizarea funcţionării pieţei interne a substanţelor, a amestecurilor şi a articolelor
respective poate fi obţinută printr-o abordare unitară cu cea a Uniunii Europene.
Noile reguli privind CLP prevăd că substanţele trebuie sa fie reclasificate până la 1
decembrie 2010 şi amestecurile până la 1 iunie 2015.
                        280
Perioada de tranziţie:
                                Tabel nr. 8.1.1
                                        2019
 Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 în
                                        continuare
            Clasificare,
            etichetare şi
            ambalare în
            conformitate
            cu   DSD.
            Dacă    se Clasificare deopotrivă în
            aplica CLP conformitate cu DSD şi
      Substanţe nu se mai CLP;
 CLP
            face     Etichetare şi ambalare
 termene                           Clasificare, etichetare  şi
            etichetarea în conformitate cu CLP.
 de                              ambalare în conformitate cu
            şi
 aplicare                           CLP
            ambalarea
 (art. 61)
            în
            conformitate
            cu DSD.
            Clasificare, etichetare şi ambalare în
            conformitate cu DPD. Dacă se aplica
      Amestecuri CLP atunci etichetarea şi ambalarea
            nu se mai face în conformitate cu
            DPD.

        ↑          ↑             ↑
Intrarea în viguare a CLP;    Obligaţia de aplicare a CLP       Obligaţa de aplicare
a CLP pentru amestecuri.
Abrogarea Anexei I din DSD      pentru substanţe    Nu este necesară re-etichetarea
şi re-ambalarea conform CLP
    20 ianuarie 2009          1 decembrie 2010    pentru substanţe/amestecuri
deja introduse pe piaţa înainte de
                                   2010/2015   până   la
2012/2017  Obligatiile operatorilor economici:
                                Tabel nr. 8.1.2
  Obligaţiile                             Fabrica
                     Importato                 Distribuito
  operatorilor  Producători          Utilizatori din aval nţi   de
                     ri                    ri
  economici                              articole
  Clasificare   X          X     X
  Etichetare şi
          X           X     X               X
  ambalare
  Clasificarea
  substanţelor
          X           X                X
  care nu sunt
  încă introduse

                       281
   pe piaţă care
   fac   obiectul
   înregistrării
   sau notificării
   Notificare   a
            X         X
   Agenţiei

     În prezent în Romania a intrat în vigoare HG nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind
 clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase publicata în monitorul oficial
 nr. 813 din 4 decembrie 2008, instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi
 etichetarea substanţelor periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă a
 acestora( cu anexele 1 - 6).
     Începând cu data de 10.08.2009 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr.790/2009 de
 modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr.
 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi
 ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.  8.2. Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase (PIC)

 CADRUL LEGISLATIV
    • Regulamentului 689/2008 privind importul/exportul anumitor produse chimice
 periculoase
    • Hotarâre nr. 305/2007 (MO nr. 226/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea
 Regulamentului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
    • Ordinul comun nr. 1239/2007 (MO nr. 667/2007) privind modalităţile de realizare a
 controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de
 colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri
 pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003
 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi.
 În cursul anului 2009, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov s-au identificat operatorii economici
 care în decursul anului au importat substanţe/preparate chimice periculoase sub incidența
 Regulamentului 689/2008 privind importul/exportul anumitor produse chimice periculoase.
     În municipiul Bucureşti următoarele societăţi comerciale au realizat activităţi de import
 produse chimice periculose:

 Tabel nr. 8.2.1
                         Procentul      Cantitate
Operator   Denumire    Denumire       substantei      amestec
                                           Utilizare
economic   amestec     substanta      in    amestec  importat
                                           specifică
importator  importat    importata      importat       (kg)
                         (%)
Aectra                                        Se foloseste
       Alfacipermet
Agrochemi          Alfacipermetrin   97          400,00    ca insecticid
       rin
cals SA
HSH     Rocima 224   Permetrin      12,5 -< 15,0     50,00     Produse
Chemie                                        pentru
SRL     Rocima 226   Permetrin      12,5-< 15,0     340,00    biocide
       Rocima 363   Diuron        15,0-< 20,0     100,00

                        282
                        Procentul        Cantitate
Operator   Denumire   Denumire      substantei       amestec
                                           Utilizare
economic   amestec    substanta      in    amestec    importat
                                           specifică
importator  importat   importata      importat        (kg)
                        (%)
       Rocima 363  Diuron       15,0-< 20,0       200,00

       Rocima 363  Diuron       15,0-< 20,0

SC
MAKHTES
HIM AGAN THIONEX 35
          ENDOSULFAN         35           44.800,00   Raticid
ROMANIA EC
- MAROM
SRL
       CERLIT    fluroxipir     25           2.880,00    erbicid
NATUREV
              2,4-dinitro-6-(1-
O SRL    KARATHAN
              metilheptil) fenil 35            1.440,00    erbicid
       E GOLD 350
              crotonat
              Deltametrin     2,8          11 920,00
              Calciu        >1,00 -< 25,00
              bis(tetrapropilen- >1,00 -< 5,00
       DECIS 2,5 benzensulfonat      > 25,00
       EC      2-metilpropan-1-                      insecticid
S.C
              ol
BAYER
              Solvent   naftha
SRL
              (petrol)    usor
              arom.
       Acid cromic Acid      cromic 100           21.600,00
                                           auxiliar
       cristale   cristale
                                           tratari
       Trioxid  de Trioxid de crom
                                           metale
       crom (VI)   (VI)
 Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

 În judeţul Ilfov, agenţii economici care distribuie, importă şi pun pe piaţă substanţe şi
 preparate chimice periculoase ce intră sub incidența Regulamentului 689/2008 privind
 importul/exportul anumitor produse chimice periculoase sunt:

 Tabel nr.8.2.2

  Agent economic/adresa/tel/fax          Locaţia depozitului în judeţul Ilfov

  ►SC Monsanto România SRL – Şoseaua Distribuitor de produse şi preparate chimice
  Bucureşti Nord nr. 10, (Global City Business
  park, Clădirea O21, etj. 5, oraş Voluntari
  tel/fax: 0213057140;0213057165

  ►SC     Bayer   CropScience    SRL Oraş Otopeni, str. Horia, Cloşca şi Crişan,
  Bucureşti, b-dul Poligrafiei, nr. 3°, Sector nr. 61-63
  1/tel/fax: 5295929/5295992          Tel/fax: 2582566/;2030000/2030001- firma

                       283
                        distribuitoare – SC Karl Heinz Dietrich
                        Internaţional Exped SRL
 ►SC NaturEVO SRL               Com. Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr.
 Bucureşti, str. Şoseaua Panduri, nr. 29, Bl. 109, /tel/fax: 4480980
 P2A, etj. 1, ap. 4 Sector 5/ tel/fax:
 4113656/4113409

 ►SC MAKHTESHIM AGAN ROMÂNIA- Com. Ştefăneştii de Jos
 MAROM SRL, Bucureşti, str. Mihai
 Eminescu, nr. 44-48, etj. 5, ap. 11, Sector 1
 , tel/fax: 2228224/2229530

 ►SC Alcedo SRL, Bucureşti, str. Sborului, Com. 1 Decembrie, str. Şoseaua Giurgiului,
 nr. 1 Sector 3/ tel/fax:3237645/3124252  nr. 86;
                      Com. Vidra, Şoseaua Principală;
                      Com Măgurele, str. Mincu, nr. 13

 Sursa datelor : APM Ilfov - Raportări agenţi economici  8.3. Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)


    8.3.1. Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal – Regulamentul
      1005/2009 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

    În anul 1985 a avut loc Convenţia de la Viena pentru Protecţia Stratului de Ozon, tot
atunci descoperindu-se şi “gaura” din stratul de ozon (rarefierea stratului de ozon) de
deasupra Antarcticii, care a şocat întreaga lume. Aceasta a devenit foarte repede urgentă
pentru prevenirea şi eliminarea dezastrelor cauzate mediului. Ceea ce nu este foarte
cunoscut este faptul că , încă din 1974, oamenii de ştiinţă au transmis o avertizare că stratul
de ozon va fi rapid depreciat dacă nu se stopeză utilizarea chimicalelor care au aceste
proprietăţi destructive. Eliberate în atmosferă, acestea se ridică şi sunt descompuse de
lumina solară, clorul reacţionând şi distrugând moleculele de ozon (până la 100000 de
molecule de ozon la o singură moleculă de CFC).
    În fiecare an, ziua de 16 Septembrie marchează dată în care a fost semnat acordul
internaţional de la Montreal, cunoscut drept Protocolul de la Montreal pentru Protejarea
Stratului de Ozon. Pentru a sublinia importanţa Protocolului, în 1994 Adunarea generală a
Naţiunilor Unite a proclamat data de 16 septembrie drept Ziua Internaţională pentru
Protejarea Stratului de Ozon.
Substanţele care distrug stratul de ozon şi principalele lor aplicaţii sunt:
      -cloroflorocarburi (CFC) - utilizate ca agenţi frigorifici, solvenţi, aerosoli farmaceutici
şi cosmetici, agenţi de expandare,
     - haloni - substante împotriva incendiilor,
      - hidrocarburi parţial halogenate (HCFC) - ca agenţi frigorifici,
      - tetraclorura de carbon şi metilcloroformul – ca solvenţi.
       - bromura de metal
    În anul 2009, în urma realizării inventarului (pentru anul 2008) agenţilor economici
care desfăşoară activităţi cu substanţele reglementate prin Regulamentul Parlamentului

                         284
European şi Consiliului (CE) nr. 2037/2000 privind substanţele care epuizează stratul de
ozon, situaţia existenţa în Municipiul Bucureşti se prezintă conform tabelului de mai jos:
                                Tabel nr. 8.3.1.1.
     Judet    Tipuri de ODS Cantitate      Cantităţi
                    utilizată     recuperate/reciclate
                    (kg)       (kg)
     Bucureşti Agenti       60713           850
            frigorifici
     Bucureşti Agenti       67
            spumare
     Bucureşti Tetraclorura    1.4
            de carbon
     Bucureşti Solventi      24396
            halogenati

     Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

    Pentru anul 2009, s-a realizat inventarului agenţilor economici care desfăşoară
activităţi (introducerea pe piață și utilizare) în conformitate cu prevederile Regulamentului
Parlamentului European și Consiliului (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează
stratul de ozon.
    Au fost identificaţi agenţii economici care au utilizat Hidrofluorocarburi (HFC), agenţi de
spumare şi diverşi solvenţi în anul 2009. Aceştia sunt:

-   AEROLUX SERVICE SRL
-   SC BILLA ROMANIA SRL
-   CARREFOUR UNIRII
-   ROMANIA HYPERMARCHE (CORA )
-   ITU REFRIGERATION SRL
-   S.C. ROMAERO S.A.
-   S.C. IMPEX CRIS TIM SRL
-   SC JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ROMANIA SRL
-   MIDAL GROUP
-   SC ISOVOLTA SA
-   ZENTIVA SA
-   S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L.
-   SC.TOP CLEAN SRL
-   SC TURBOMECANICA SA
-   ICME ECAB SA
-   CLIMALUX CENTER SRL
                        285
                            Tabel nr.8.3.1.2

          STOC LA CANTITATE STOC LA CANTITATE            CANTITATE
          01.01.2009 UTILIZATA 01.01.2010 RECUPERATA        DE
          (KG)    (KG)   (KG)    în 2009          SOLVENT
                          (KG)           DISTRUS
                                       (KG)
 AGENT      8653,44   59639,325   8540,94    48         -
 FRIGORIFIC
 AGENTI     2061    81.3     2028     -         -
 SPUMARE
 SOLVENŢI    1729,12   25991     2188,2    18         992,8
 CLORURAŢI
Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

Utilizatori de CFC şi haloni in judetul Ilfov:

- SC Angst SA – Punct de lucru Buftea, deţine în instalaţii frigorifice de producţie: 400 Kg
freon R 404a; 700 Kg freon R22; 20 Kg freon R407c; în instalaţii de climatizare spaţii de lucru
şi de depozitare : 49,5 kg freon R 407c; în instalaţii de răcire mobile (pe mijloace aut) 36 Kg
freon R 407c
- SC Termoport SRL deţine 390 Kg freon 12 , stoc la 01.01.08;
- Compania naţională TAROM SA deţine:
● 558,85 Kg, halon 1301 în extinctoare de incendiu pe avioane comerciale,
● 131,6 Kg halon 1211 în extinctoare de incendiu pe avioane comerciale,
a recuperat, 21 Kg. halon 1211.
- SC Uguar Yuapisan SRL deţine în stoc, la 31.12.09, 480 Kg. freon 22, şi a vehiculat în
2009, 1044 Kg. freon 22;
- SC Transfrigotren Internaţional SRL deţine în stoc, la 31.01.09, 22 Kg freon 12, recuperat
prin înlocuire cu alt agent frigorific (R 134 a).
- SC Midal Grup SRL din Bucureşti a comercializat în 2009, 1600 Kg freon 12, deţine în stoc
(31.12.09) 1600 Kg freon 22. În 2009, nu a recuperat nici un fel de freon.
- Compania Naţională Aeroportul Internaţional “Henri Coandă“ SA Bucureşti Otopeni deţine în
instalaţii frigorifice 600 Kg. Freon 22.    8.3.2. Substanţe reglementate de Regulamentul 842/2006 privind anumite gaze
      fluorurate cu efect de seră

CADRU LEGISLATIV
•   Regulamentul nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006
privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră
•   Regulament (CE) nr. 1493/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007 de stabilire, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a
formatului raportului care trebuie transmis de producătorii, importatorii şi exportatorii de
anumite gaze fluorurate cu efect de seră
•   Regulamentul (CE) nr. 1494/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007 de stabilire, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a
formei etichetelor şi a cerinţelor de etichetare suplimentare privind produsele şi
echipamentele care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

                         286
•    Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a
cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staţionare
de protecţie împotriva incendiilor, care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
•    Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a
cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele
staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite
gaze fluorurate cu efect de seră.
    Principalul obiectiv al Regulamentului 842/2006 este izolarea, prevenirea şi, astfel,
reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră, care intră sub incidenţa Protocolului
de la Kyoto si, astfel, protecţia mediului. Majoritatea gazelor fluorurate cu efect de seră care
intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto (Anexa A) şi a regulamentului (Anexa 1) au un
potenţial de încălzire globală ridicat. Regulamentul se referă la:
-    izolarea, utilizarea, recuperarea şi distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră
enumerate de anexa I: hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de
sulf (SF6) şi preparatele care conţin aceste substanţe
-    etichetarea şi eliminarea produselor şi echipamentelor care conţin gazele respective;
-    raportarea informaţiilor referitoare la gazele respective;
-    controlul utilizărilor menţionate la articolul 8 şi interzicerea introducerii pe piaţă a
produselor şi echipamentelor menţionate la articolul 9 şi de anexa II;
-    formarea şi certificarea personalului şi a societăţilor comerciale implicate în activitaţile
prevăzute de prezentul regulament .
    În anul 2009 s-a realizat inventarierea operatorilor economici utilizatori de HFC pentru
anul 2008. Agenţii economici care au raporat au fost: MIDAL GROUP (28520,9 kg ) , ITU
REFRIGERATION SRL (823 kg ), SC BILLA ROMANIA SRL (1690kg ), SC UGUR-YAPISAN
SRL (150 kg), SC TURBOMECANICA SA (91 kg), METRO CASH&CARRY ROMANIA
MAGAZIN BANEASA ( 3720 kg ), ZENTIVA SA (310 kg), Mega Image SRL (7298 kg ),
Climalux Center SRL (1839 kg), CARREFOUR ROMANIA (in 7 magazine tip Hypermarket-
16306 kg ), S.C. ROMAERO S.A.( 28,6 kg).

Utilizatori de HFC in judetul Ilfov :
- SC Angst SA Buftea deţine în instalaţii frigorifice, Refrigerenat gas R 404 – 150 Kg;
- SC Midal Group SRL, din Bucureşti deţine în stoc, 31.12.09, Refrigerent gas R134 a – 700
Kg.; Refrigerent gas R 410 a – 90 Kg, Refrigerent gas R 407 c – 200 Kg, Refrigerent Gas R
404 a – 400 Kg. În anul 2009 a vehiculat pentru activităţi de service: Refrigerent gas R 134 a
– 27,2 Kg, Refrigerent gas R407 c - 1,5 Kg,
Refrigerent gaz R 404 a – 24,2 Kg.
-SC Den Braven România Conex SRL, prelucrează anuala 4,7 tone din gazul refrigerant
R134a;
- SC Uguar Yapisan SRL deţine în stoc , 31.12.09, Refrigerent gas R 134 a – 252 Kg şi a
vehiculat în 2009 – 21,5 Kg.
Refrigerent gas R 404 – 81 Kg (stoc 31.12.09) şi a vehiculat, în anul 2009,105 Kg.
Utilizatori de solvenţi
- SC Arteca Jilava SA deţine în stoc, 31.12.09, percloretilenă – 2425, 6 Kg şi a utilizat în 2009
– 103,501 Kg.
- SC Top Clean SRL deţine în stoc, 31.12.09, tricloretilenă – 1100 Kg.
                        287
  8.4. Evaluarea riscului asupra mediului reprezentat         deprodusele biocide şi
    pentru protectia plantelor


  8.5. Poluanţi organici persistenţi

CADRU LEGISLATIV
•    Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE
•    Hotărâre nr. 561 din 28/05/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii
organici persistenţi şi pentru modificarea Directivei 79/117/CEE
•    Legea 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici
persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
•    Ordin 396 din 2 septembrie 2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a
produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active
•    Ordin 911 din 1 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi
protecţiei mediului nr.396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a
produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active
    În Uniunea Europeană reglementarea activităţilor în care sunt implicaţi produşi organici
persistenţi este realizată de Regulamentul 850/2004/CE. În România a fost adoptată Legea
nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la
Stockholm la 22 mai 2001. Poluanţii organici persitenţi sunt substanţe chimice cu proprietăţi
toxice, rezistente la degradare, se acumulează în organisme vii şi se transportă pe calea
aerului, apei şi prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaţionale fiind depozitate
departe de locul lor de emisie unde se acumulează în ecosisteme terestre şi acvatice.
În anul 2009 s-au solicitat operatorilor economici din regiunea Bucureşti Ilfov informaţii privind
utilizarea, producția, emisiile, pierderile și alternativele la substanțele noi incluse în Anexele
A, B și C ale Conventiei de la Stockolm (Endosulfan, Hexabromociclododecan , Alcani
clorurați cu catenă scurtă, C10-C13. Un singur agent economic, S.C. MAKHTESHIM AGAN
ROMANIA MAROM SRL a importat în anul 2009 o cantitate de 44800 litri de THIONEX 35 EC
- produs pt protecţia plantelor - insecticid/raticid cu conţinut de endosulfan.
Convenţia de la Stockholm, transpusă în România prin legea 261/2004, ia în considerare
riscul produs de cei 12 mari dăunători chimici, consideraţi ca cei mai periculoşi. Lista
cuprinde: 8 pesticide organo-clorurate: aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, eldrin, heptachlor,
mirex şi toxafen; 2 produse chimice industriale : hexachlorbenzen, bifenilpolichlorurati (PCB,
PCT) ; 2 grupe de produse secundare: dioxinele şi furanii. Există propuneri pentru a fi incluse
în Protocol următoarele substanţe chimice: octaBDE- substanţă sever restricţionată;
pentaBDE – substanţă sever restricţionata; naphtalină polichlorurată, paraphinachlorurată
(SCCPs); dicofol; endosulphon.
În regiunea Bucureşti Ilfov nu au fost identificate substanţe din grupele menţionate, dar se
utilizează în anumite condiţii substanţa DDT pusa pe piaţă de SC Alcedo SRL , dintr-un
depozit situat pe teritoriul judeţului Giurgiu. Din categoria produşilor organici persistenţi
(POPs) fac parte şi produsele chimice şi preparatele listate în Anexa I, Partea 3 la
Regulamentul 689/2008/CE. Sunt produse care se supun procedurii APS şi au fost precizate
în Convenţia de la ROTTERDAM. Următoarele produse (substanţe şi preparate) listate în
Anexa I, Partea 3 nu pot fi exportate: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, heptachlor,
hexaclorbenzen, toxafen.


                        288
  8.6. Metalele grele- mercur, nichel

    La nivelul Comunităţii Europene există Directiva 2007-51-CE a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76-769-CE referitoare la restricţiile privind
introducerea pe piaţă de dispozitive ce conţin mercur .
    La 1 decembrie 2008 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) 1102/2008 privind
interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și
depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic.
    În urma inventarului realizat la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov a agenţiilor economici
care desfăşoară activităţi cu mercur metalic, compuşi sau amestecuri de mercur (respectiv
import, utilizare, export, precum şi gestionarea deşeurilor cu conţinut de mercur) rezultă
următoarele:

Situatie Mercur metalic pe stoc la 01.09.2009
                            Tabel nr. 8.6.1
   Judet BUCUREŞTI   Tipuri de articole cu Cantitate conţinută Cantitate Hg
             mercur         (kg)       recuperat
                                  (kg)
   S.C AVERSA S.A   AMC industriale     12
             (kg mercur continut)
             Mercur pur (kg)
   SC Biofarm SA    Deseu                   13,745
   SC     Cadbury termometre      de          19
   Romania SA     laborator
             Deseu                   5.8
             AMC industriale     0.2
   Spitalul clinic Sf. (kg mercur continut
   Pantelimon
             Termometre medicale 0.363
             (kg mercur continut)

                        289
Spitalul    clinic Termometre medicale  2.178
Universitar      (kg mercur continut)
           Sfigmomanometre    0.24
           (kg mercur continut)
Spitalul    clinic AMC industriale    0.033
Bagdasar Arseni    (kg mercur continut
           Termometre medicale  0.491
           (kg mercur continut)
Spitalul    clinic Termometre medicale  0,562
Sf.Ioan        (kg mercur continut)
Spitalul    clinic Termometre medicale  1,032
M.S.Curie       (kg mercur continut)
Spitalul clinic de Termometre medicale    3,055
Urgenta        (kg mercur continut)
Universitatea   de Termometre medicale   0,016
Stiinte Agricole şi (kg mercur continut)
Medicina Veterinara
Fac. Biotehnologie
           Mercur pur (kg)    8,7785
Universitatea     AMC industriale    10   etuve   cu
Bucureşti                  termometru
Facultatea    de
Chimie
           Termometre medicale  55
           Lampi cu vapori Hg   4 buc. (microscop
           (buc)         cu fluorescenta); 1
                       lampa      pt.
                       vizualizare
                       cromatogramelor
         Mercur pur (kg)      2.24
         Deseu           8.0
S.C. ICE FELIX - Mercur pur (kg)       10,969
Fabrica    de
Calculatoare
Electronice SA
         AMC industriale      0.22
         (kg mercur continut)
         Termometre medicale    0.001
         (kg mercur continut)
         Deseu                       7.665(din
                                   care    4.2
                                   mercur)
SC          Deseu                      19.68
LASSELSBERGER                            eliminat( cu
SA                                  o    firma
                                   specializata)
SC   MECANICA AMC industriale       280 termometre 5
FINA SA                   manometre cu tub
                       şi rezervor - în stoc


                   290
SC           Deseu(Mercur         125(min
PROSPECŢIUNI      metalic)           95%
SA                          mercur)
S.C. ROMAERO      Mercur pur (kg)  10.67
SC OVM ICCPET     Termometre tehnice 0.9047
SA Laborator de    (kg mercur)
incercari
combustibili   şi
aspecte de mediu/
S.C. STIROM S.A.Lampi cu vapori Hg     22
        (buc)
        AMC industriale       0.03
Sucursala    AMC industriale       0.06
Electrocentrale (kg mercur continut)
Bucureşti - CET Termometre
Vest      medicale(kg  mercur    0.02
        continut)
        Lampi cu vapori Hg
        (buc)            1480
Sucursala    AMC industriale    6.026
Electrocentrale (kg mercur continut)
Bucureşti - CET Termometre
Sud       medicale(kg  mercur 0.0015
        continut)
        Lampi cu vapori Hg
        (buc)         300

Sucursala    AMC industriale    2.016
Electrocentrale (kg mercur continut)
Bucureşti - CET Termometre
Progresu    medicale(kg  mercur 0.001
        continut)
        Lampi cu vapori Hg
        (buc)         420

Sucursala    AMC industriale   0.022
Electrocentrale (kg mercur continut)
Bucureşti - CET Lampi cu vapori Hg
Titan      (buc)        164

TERMODENSIROM AMC industriale        10.75
       (kg mercur continut)
       Mercur pur(KG)        1541,5
       DESEU                 311,5 (circa
                           90%)

                   291
   SC          AMC industriale    8.044
   TURBOMECANICA     (kg mercur continut)
   SA          Termometre
              medicale(kg   mercur 0.04
              continut)
              Mercur pur (kg)
                         38.422


   SC VULCAN SA     deşeuri cu conţinut de            24,098
              mercur   predat  în
              totalitate    catre
              TERMODENSIROM
              SA
   Distrigaz Sud SA   Mercur pur       1072         314
   SC FAUR SA      Deseur     mercur 13.77          0.5
              metalic
            Termometre         0.001
            Mercur pur         10.969
            Deseu mercur        3.823
   ICIM       Mercur pur         38 Kg
            Mercur extrapur       2
   S.C.  CHIMESTER Lampi cu vapori Hg     75
   BV SA
              tuburi fluorescente   2 bucAu fost reconfirmate stocuri de mercur metalic provenit în principal din recuperarea Hg din
aparatură de laborator sau AMC casate

Situaţie Compuşi cu mercur pe stoc la 01.09.2009       Tabel nr. 8.6.2
Judet BUCUREŞTI Denumirea compusului       Cantitate           Cantităţi
                         utilizată/importată/exportată recuperate
                         (kg)             (kg)
SC BIOFARM SA    COMPUSI:
           Thimerosal          0,169

          Deseuri cu continut de 6.476
          compusi cu mercur
Universitatea  de COMPUSI        10,049
Stiinte Agricole şi
Medicina
Veterinara   Fac.
Biotehnologie


                      292
Universitatea din  DESEURI:
Bucureşti       TOTAL             13.361
Facultatea   de
Biologie
SC ICE FELIX -    Compusi            0.084
Fabrica    de   Deseu             0.083
Calculatoare
Electronice SA
SC          Deseu                            0.4
LASSELSBERGER
SA
SC          Clorură mercurică     ( 22
PROSPECŢIUNI     HgCl2)
SA
ROMAQUA       Compusi           0825
GROUP      SA
Sucursala
COMCHIM
           Deseu            1.8
S.C.  ROMAERO Compusi              2.357
S.A.
Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

 Compuşii cu mercur inventariaţi sunt pentru activităţi de laborator.
 Nu deţinem semnalări privind importul sau exportul de mercur metalic sau compuşi,
aparatură cu conţinut de mercur în cursul anului 2009.
    În conformitate cu prevederile H.G. nr.347/2003 privind restricţionarea introducerii pe
piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase(cu modificările şi
completările ulterioare), a Ordinului nr. 1238/1461/718/2007 pentru modificarea şi
completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 şi având în vedere că la 1 iulie
2009 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) 552/2009 de modificare a Regulamentului (CE)
nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII, în perioada septembrie-octombrie 2009 in
regiunea Bucureşti Ilfov s-a realizat actualizarea inventarelor privind metalele restricţionate
(Ni, Cd, Pb, Cr, Sn, As) şi compuşii acestora, inclusiv gestionarea deşeurilor cu conţinut de
metale (Ni, Cd, Pb, Cr, Sn, As)
    Informaţiile aferente perioadei 2008 - 2009 şi situaţia existentă la data de 1 septembrie
2009 primite de la 41 agenţi economici din Municipiului Bucureşti sunt prezentate în tabelele
următoare:

   Metale restricţionate la 01.09.2009 (Nichel, Cadmiu, Plumb, Crom, Staniu, Arsen)
                                Tabel nr. 8.6.3
   Judet      Denumire Cantitate        Cantitate     Stoc   la
           metal    utilizată/importată/ utilizată/import 01.09.2009
                 exportată în 2008 ată/exportată     (Kg)
                 (kg)         în 2009
                            (kg)
   Bucureşti    Nichel   2014.15/7096/0    1323.25/0/0    424.9

   Bucureşti   Cadmiu   576.95/0/0      627.9/0/0     1005.9
   Bucureşti   Plumb    103/8110/0      0/1064/0     176
                       293
   Bucureşti   Crom    50/0/0         0/0/0      0

   Bucureşti   Staniu   7918.2/20644.5/0    9026.8/8151/0  2030.9

   Bucureşti   Arsen   0          0         0
   Bucureşti   Deşeuri   248680 deseuri
           cu    din care:
           conţinut 3296.332 Pb
           de    6362.96 Ni
           metale
           (Ni,Cd,Pb
           ,Cr,Sn,As
           )
   Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

Nota: Unii agenţi economici nu au utilizat metale restricţionate în anul 2008, dar au pe stoc
anumite cantităţi.

  Tabel nr. 8.6.4: Compuşi ai metalelor restricţionate
                                Tabel nr. 8.6.4

    Judet    Denumirea      Cantitate            Cantităţi
          compusului     utilizată/importată/exportată  recuperate
                    (kg)              (kg)
    Bucureşti compuşi      ai 2488.4 / 0/ 0
         Nichelului
         compuşi      ai 7148.69/ 0/ 0
         Cadmiului

          Compusi     ai 5439/ 0/ 0
          plumbului
          Compusi     ai 95053.745/19288.325 /
          cromului
          Compusi     ai 2658.28/2008.434 /
          cobaltului
          compuşi     ai 6.26/ 0/ 0
          Arsenului

          Deseuri    cu 8.25/ 0/ 0
          continut de metale
          (stoc      la
          01.01.2008
          Deseuri    cu 7089.808/ 0/ 0
          continut de metale
          generate
          Deseuri    cu 7086.2/ 0/ 0
          continut de metale
          incinerate
Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici


                       294
Nota: Unii agenţi economici nu au utilizat compuşi cu metale restricţionate în anul 2008, dar
au pe stoc anumite cantităţi.
În răspunsurile primite de la de 58 unităţi se menţionează că nu desfăşoară activităţi cu
metale restricţionate (Cd, Cr, Ni, Pb, Co, As) şi compuşi ai acestora sau cantitățile raportate
sunt nesemnificative (de ordinul gramelor, folosite în laboratoare de încercări).
 S-au identificat şi alte preparate cu proprietăţi cancerigene - bicromatul de sodiu, cromatul
de sodiu la urmatorii genţi economici din judetul Ilfov : SC Arnaud România Chemicals SRL,
SC Drukfarben România SRL, SC Romtechnochim SRL, SC Fabryo Corporation SRL.
În judeţul Ilfov, în cursul anului 2009 dar şi în 2008 s-au inventariat agenţi economici,
industriali şi din sectorul sanitar cât şi şcoli (din domeniul învăţământului) care deţin mercur
(ca atare) sau produse cu conţinut de mercur. Lista cu inventarul acestora a fost transmisă la
ANPM - Serviciul chimicale.


  8.7. Introducerea pe piaţă a detergenţilor


  8.8. Prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

    CADRUL LEGISLATIV
        Directiva 87/117/CEE privind prevenirea şi reducerea mediului cauzată de
azbest amendată de Directiva 83/478/CEE privind protecţia sǎnǎtǎţii şi securitǎţii lucrǎtorilor
faţǎ de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare
La nivel naţional reglementarea activităţilor ce implică azbestul este realizată prin:
•    H.G. nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;
•    H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea H.G.nr.124/2003
•    H.G. nr. 210/2007
•    Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 108/2005 (MO nr.
217/15.03.2005) privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de
azbest în mediu.
•    Hotărârea 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi siguranţei muncitorilor faţă de
riscurile datorate expunerii la azbest, modificatǎ de Hotǎrârea 601/2007
    Conform HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu
azbest, cu modificările ulterioare, de la 1 ianuarie 2007 s-au interzis toate activităţile de
comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu excepţia
produselor care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005,
care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestora. Principalele utilizǎri ale
produselor cu conţinut de azbest sunt urmǎtoarele:
- în articole: plăci de azbociment, tuburi din azbociment, produse de fricţiune, produse de
etanşare, membrane electrolitice, măşti pentru sudură, fir de azbest, carton azbest, deşeuri
cu azbest.
- în construcţii: pereţi cu azbest, acoperişuri cu azbest, materiale de izolaţie termică, deşeuri
cu conţinut de azbest.
    În vederea întocmirii a unei evidenţe a materialelor cu conţinut de azbest existente pe
teritoriul României, a fost actualizat inventarul privind azbestul în regiunea Bucureşti Ilfov la
data de 01.06.2009. Conform raportǎrilor agenţilor economici care figurau în baza de date
proprie, conform avizelor de mediu la încetarea activităţii sau vânzare, cu obligaţii de mediu
privind azbestul , pentru Bucureşti , situaţia este conform tabelului următor:
                        295
                               Tabel nr. 8.8.1
Judet    Denumire   Suprafaţă     Articole    cu Cantităţi   Observatii
      a      (materiale   cu continut    de deşeuri cu
      construcţi  azbest)      azbest      azbest
      ei      (m2)        (kg)       (kg)
      S.C     Materiale    de Placi     de
      CHIMOP    izolaţie  termică azbociment
      AR S.A    20         23780
Bucureşti                  Produse    de
                      etansare 400
                      Fir de azbest 30
Bucureşti SC                         12.5      Ultimele cantitati
     IZOLATO                              de azbest au
     RUL SA                               fost eliminate de
                                       Eurotrans Chem
                                       cf.contract din
                                       22.12.2006
Bucureşti SC       Acoperisuri 372 Produse      de
     Doosan     Pereti 459     etansare
     IMGB SA              20
Bucureşti ICE                         1338      Cantitatea   de
     FELIX SA                              deseuri,
                                       provenite   din
                                       placi     de
                                       azbociment,
                                       eliminate    cu
                                       S.C.STENA
                                       DTM S.R.L
Bucureşti SC                         1290      Eliminat 1,29 t
     LAROME                               (deseuri
     T SA                                provenite de la
                                       784      mp
                                       acoperis şi 225
                                       kg deseu cu
                                       azbest)     în
                                       august   2008
                                       prin    firma
                                       Petromer Impex
                                       SRL
Bucureşti SC       Acoperisuri 750
     IMVEST     Pereti 624
     SA
     Acoperisu
     ri
     Peret
Bucureşti SC    Acoperisuri 500
     FIROS   Pereti 2500
     SA

Bucureşti SC CELPI Acoperisuri 2134
     SA    Pereti 747

                       296
Judet   Denumire   Suprafaţă     Articole    cu Cantităţi     Observatii
     a      (materiale   cu continut    de deşeuri   cu
     construcţi  azbest)      azbest       azbest
     ei      (m2)       (kg)        (kg)
Bucureşti SC      Acoperisuri 70                   Predat   pentru
     ANTICOR                             eliminare    în
     OSIV SA                             12.05.2009
                                      catre     SC
                                      COMTURIST
                                      SRL Targoviste
Bucureşti SC   Acoperisuri 1.000               Placi  de Placile    de
     FORADE                        azbociment azbociment de
     X                          1300 m2   la Punctul de
     SA                                Lucru
                                      Straulesti(1.300
                                      m2)   au fost
                                      dezafectate   şi
                                      transportate la
                                      Depozitul S.C.
                                      FORADEX S.A.
                                      com. Floresti ,
                                      judetul Prahova
                                      ,unde a fost
                                      amenajat    un
                                      "SPATIU"
                                      special pentru
                                      depozitarea
                                      acestora .
Bucureşti PETROM                        622     predate     în
     SA                                20.08.2008
                                      pentru
                                      depozitare finala
                                      la depozitul SC
                                      VIVANI
                                      SALUBRITATE
                                      SA
Bucureşti SC IOR Acoperisuri 750
     SA   Pereti 125
Bucureşti SC               snur din fir de
     CHIMEST            azbest şi garnituri
     ER  BV            klingher
     SA               17,2
                      297
 Judet   Denumire   Suprafaţă      Articole     cu Cantităţi    Observatii
      a      (materiale    cu continut     de deşeuri   cu
      construcţi  azbest)       azbest       azbest
      ei      (m2)        (kg)        (kg)
 Bucureşti SC                          1300       Cantitatea  de
      AEROFIN                                1300 kg deseu
      A SA                                 provenit  din
                                         placi
                                         azbociment  a
                                         fost predata în
                                         data     de
                                         11.06.2008
                                         catre SC Vivani
                                         Salubritate SA
                                         Slobozia
 Bucureşti SC     Acoperisuri 1000
       GENERA
       L
       TRANSP
       ORT SA
Sursa datelor : APM Bucureşti- Raportări agenţi economici

   În judeţul Ilfov, în anul 2009 s-au identificat locaţii unde mai există produse ce conţin
azbest care, după terminarea ciclului de viaţă vor deveni deşeuri. Locaţiile identificate sunt:
com. Dărăşti - acoperişuri de casă cu plăci din azbociment; com. Găneasa – acoperişuri de
casă cu plăci din azbociment ; com Moara Vlăsiei – acoperişuri de casă cu placi din
azbociment; com. Berceni – acoperişuri de casă cu plăci din azbociment; com Jilava –
acoperişuri de casă cu plăci din azbociment; SC Bi-AL Aluminiu SRL din oraş Popeşti
Leordeni– o hală industrială acoperită cu placi din azbociment ; SC Conserv Buftea SA din
oraş Buftea – o hală industrială acoperită cu plăci de azbociment.
 S-au informat , prin adrese, Consiliile Locale şi agenţii economici deţinători de produse cu
conţinut de azbest că :
- de la 01.01.2007 nu se mai permite comercializarea şi utilizarea produselor care conţin
azbest ;
- produsele cu conţinut de azbest care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de
01.01.2005 pot fi utilizate până la terminarea ciclului de viata.
S-au furnizat informaţii,în conformitate cu prevederile legale în vigoare, tuturor solicitanţilor de
«mod de gospodărire a deşeurilor cu conţinut de azbest rezultate din construcţii şi demolări».
Este necesar ca actele de reglementare ce se refera la gestionarea substanţelor ,
preparatelor şi deşeurilor din construcţii şi demolări cu conţinut de azbest să informeze
beneficiarul înscrisului asupra faptului că prezenţa azbestului conduce la etichetarea
ambalajelor cu inscripţia “atenţie produs periculos , se manipulează numai sub jet de apă. Se
depozitează în depozite de deşeuri conforme, dar numai în celulă separată”.
                        298
  8.9. Regulamentul 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
    restricţionarea substanţelor chimice – REACH


Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie
2006 privind înregistrarea, evaluarea, restrictionarea şi autorizarea substantelor chimice -
REACH este un regulament al Uniunii Europene destinat sa asigure un nivel ridicat de
protectie a sanatatii umane şi a mediului, sa gestioneze şi sa controleze potentialul risc pentru
sanatatea umana şi mediu datorat utilizarii produselor chimice în Uniunea Europeana, având
în vedere libera circulatie a substantelor ca atare, în amestecuri sau în articole.
    Prezentul regulament intrat în vigoare la 1 iunie 2007, stabileşte dispoziţii referitoare la
substanţe şi preparate. Aceste dispoziţii trebuie să se aplice fabricării, introducerii pe piaţă
sau utilizării unor asemenea substanţe ca atare sau în compoziţia preparatelor sau a
articolelor, precum şi introducerii pe piaţă a preparatelor.
    Regulamentul 1907/2006 se bazează pe principiul că este în sarcina fabricanţilor, a
importatorilor şi a utilizatorilor din aval să se asigure că fabrică, introduc pe piaţă sau
utilizează substanţe care nu au efecte negative asupra sănătăţii umane sau mediului.
Dispoziţiile sale se subordonează principiului precauţiei.

   ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE STABILITE DE REACH

    Industria:Rolul companiilor în cadrul REACH este determinat de activităţile pe care le
efectuează legat de o substanţă. Se pot distinge următoarele tipuri de actori din industrie:
- Producători de substanţe: Marea majoritate a obligaţiilor conform REACH se aplică
producătorilor şi importatorilor de substanţe din UE.
- Importatori (de substanţe şi articole)
- Utilizatori din aval: Fabricanţii de preparate pe bază de formulă (ex. vopsea, clei, detergenţi,
plastic sau cauciuc), utilizatorii de substanţe (ex. uleiuri, lubrifianţi, spume de protecţie) în
procese industriale, utilizatori profesionali (ex. ateliere de reparaţii auto şi curăţătorii) sau
producători de articole (ex. componente electronice, computere, jucării sau automobile).
- Distribuitori. Distribuitorii şi consumatorii nu sunt consideraţi utilizatori din aval conform
REACH. Însă distribuitorii trebuie să se asigure că sunt oferite informaţiile privind siguranţa
(ex. fişa de date de siguranţă) odată cu substanţele pe care le vând şi că sunt transmise
informaţiile relevante în lanţul de aprovizionare.
  În vederea realizării de către România către Comisia Europenă şi Agenţia Europeană de
Substanţe Chimice a Raportului Anual referitor la implementarea Regulamentului 1907/2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH),
în regiunea Bucureşti Ilfov, s-au colectat date aferente anului 2009 de la agenţii economici
care importă, produc şi/sau utilizează substanţe chimice ca atare, în amestecuri sau în
articole.
   Informaţiile solicitate s-au referit la toate domeniile de activitate în care sunt implicate
substanţe chimice vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă pe an.
   S-a realizat identificarea deţinătorilor de produse cu conţinut de substanţe POPs de tipul
HBCD. Astfel, la nivelul Municipiului Bucureşti 78 agenţi economici au raportat ca au importat,
produs și/sau utilizat substante chimice ca atare, în amestecuri sau în articole în cantităţi de
cel puţin 1 tonă pe an, iar in judeţul Ilfov au fost identificaţi 2 agenţi economici: SC Romsteel
Prod SRL şi SC Mike Internaţional SRL. Pe linia identificării agenţilor economici utilizatori de
substanţe şi preparate periculoase pentru om şi mediu, concret substanţe şi preparate cu
proprietăţi cancerigene de tipul: bicromat de sodiu, diclorura de cobalt, policlorura de vinil la
agenţii economici SC Brenntag SRL, SC Vesta Investment SRL


                        299
9. CAPITOLUL 9. RADIOACTIVITATEA


   Radioactivitatea este proprietatea unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare
spontană radiaţii corpusculare şi/sau electromagnetice. Aceasta este un fenomen natural ce
se manifestă în mediu.
   Radioactivitatea naturală este determinată de substanţele radioactive (radionuclizi) de
origine terestră (precum U-238, U-235, Th-232, Ac-228 etc.), la care se adaugă substanţele
radioactive de origine cosmogenă (H-3, Be-7, C-14 etc) şi radiaţia cosmică. Substanţele
radioactive de origine terestră există în natură din cele mai vechi timpuri, iar abundenţa lor
este dependentă de conformaţia geologică a diferitelor zone, variind de la un loc la altul.
Componenta extraterestră a radioactivităţii naturale este constituită din radiaţiile de origine
cosmică provenite din spaţiul cosmic şi de la Soare. Substanţele radioactive de origine
cosmogenă se formează în straturile înalte ale atmosferei, prin interacţia radiaţiei cosmice cu
elemente stabile.
   Toate radiaţiile ionizante, de origine terestră sau cosmică, constituie fondul natural de
radiaţii care acţionează asupra organismelor vii.
   Alături de radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii artificiali care au pătruns în mediu
pe diferite căi: intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin deversări de la diverse instalaţii
nucleare (centrale nuclear-electrice, reactoare de cercetare, etc.) şi accidental, în urma unor
defecţiuni la instalaţiile nucleare (ex. accidentul nuclear de la Cernobîl).


  9.1. Reţeaua naţională de supraveghere a radioactivităţii mediului

   Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din
Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul
Ministerului Mediului.
   Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul
Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate (LR) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului.
   Analizele efectuate pentru factorii de mediu monitorizaţi (aer, prin aerosoli, depuneri
atmosferice umede şi uscate, ape, prin ape de suprafaţă, freatice şi potabile, sol, necultivat şi
cultivat, vegetaţie spontană şi cultivată) sunt realizate de Staţiile de Supraveghere a
Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în structura organizatorică şi
administrativă a Agenţiilor judeţene pentru Protecţia Mediului, precum şi de staţiile automate
de monitorizare a debitului dozei gama absorbită în aer.
   Obiectivele activităţii de monitorizare a radioactivităţii mediului sunt:
 • detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelurilor de
radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;
 • notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea cu
date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real;
 • controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului în acord
cu cerinţele legale şi limitele autorizate la nivel naţional;
 • evaluarea dozelor încasate de populaţie ca urmare a expunerii suplimentare la radiaţii
datorate practicilor sau accidentelor radiologice;
 • urmărirea continuă a nivelurilor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea
consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;
 • furnizarea de informaţii către public.
   În situaţii de rutină frecvenţa raportărilor este zilnică, iar în situaţii de urgenţă schimbul
de date se realizează orar.

                        300
În anul 2006, prin intermediul unui proiect Phare, a fost mărit numărul staţiilor automate care
fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului în
timp real, la nivelul întregii ţări, ajungându-se la un număr de 88 staţii automate de
monitorizare a debitului dozei gamma absorbită în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a
radioactivităţii apei.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a primit în decembrie 2006, prin proiectul PHARE RO
2003/005-551.04.11.01 „Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a
radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, o staţie de
monitorizare a radioactivităţii mediului.


  9.2. Programul Naţional standard de monitorizare a radioactivităţii mediului

   În cursul anului 2009 Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM)
Bucureşti a derulat un program standard de activitate monitorizare a radioactivitaţii factorilor
de mediu de 24 ore din 24, prin măsurarea:
  • activitaţii beta globale a probelor de: - aer
                       - depuneri atmosferice
                       - ape
                       - vegetaţie
                       - sol
  • măsurarea debitului dozei gamma absorbite în aer
în situaţii normale şi de urgenţă radiologică şi transmiterea acestor date către Serviciul
Laborator Radioactivitate (Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – ANPM ) care este
coordonatorul din punct de vedere tehnic şi ştiinţific al Reţelei Naţionale de Supraveghere a
Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.).
   Activitatea staţiei se desfăşoară conform documentului ANPM-DGMSC “Manualul de
Asigurare a Calităţii”, rev. 01/2007, care cuprinde procedurile de lucru la Staţiile de
Supraveghere a Radioactiviţii Mediului în situaţii normale şi în situaţii de urgenţă radiologică şi
în baza Normativelor de dotare şi a Specificatiilor tehnice pentru echipamente stabilite de
Serviciul Laborator Radioactivitate-Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – ANPM, în
conformitate cu ROF-ANPM în vigoare.
   Fluxul de date atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, este asigurat de către
SSRM Bucureşti prin raportări zilnice, lunare şi anuale către LRM-ANPM, datele fiind
introduse în Baza Naţională de date de radioactivitate a mediului din România, ce este
conectată la sistemul informaţional al Uniunii Europene, realizându-se un transfer bidirecţional
de date între România şi reţelele de supraveghere din UE, pe platfoma EURDEP (European
Data Exchange Platform).
   Analizele de radioactivitate efectuate asupra probelor de mediu prelevate în cadrul
Programului standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu, pe parcursul anului
2008, nu au indicat depăşiri ale limitelor operaţionale de avertizare/alarmare ale factorilor de
mediu urmăriţi. De asemenea, la nivelul anului 2009 nu s-au înregistrat evenimente de
contaminare radioactivă a mediului (conform valorilor de avertizare stabilite prin OM 338/
2002).
   Numărul total al analizelor beta globale efectuate în anul 2009 în cadrul SSRM
Bucureşti a fost de 6195.
   Probele prelevate de către SSRM Bucureşti sunt retransmise către SSRM Constanţa
pentru analizele gama spectrometrice.
                        301
    9.2.1. Radioactivitatea aerului

    Aerosoli atmosferici

   Prelevarea aerosolilor atmosferici se realizează în cadrul programului de lucru specific
Staţiei de Suprevegere a Radioactivităţii Bucureşti, cu un program de lucru standard de 24 h
efectuând 4 aspitaţii: 02 – 07, 08 – 13, 14 – 19 şi 20 – 01.
   Probele de aerosoli atmosferici sunt prelevate prin aspirare, timp de 5 ore, prin filtre,
care apoi sunt analizate beta global.
   Filtrele prelevate sunt analizate beta global după 3 minute de la încetarea aspiraţiei,
determinându-se activitatea beta globală imediată a aerosolilor. Măsurarea are ca scop
detectarea imediată a oricărei creşteri semnificative a radioactivităţii mediului. Filtrele sunt
apoi remăsurate după 20 ore, determinându-se nivelul radioactivităţii naturale a
descendenţilor radonului şi toronului – gaze radioactive inerte (datorate emanaţiilor de
scoarţa terestră în mod natural). Ultima remăsurare a filtrelor se face după 5 zile de la
prelevare, determinând-se nivelul global al radioactivităţii artificiale a mediului.
   Influenţa variaţiilor diurne asupra activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici aspiraţi
la SSRM Bucureşti se poate observa în Tabelul 9.2.1.1 şi figurile nr. 9.2.1.1 - 9.2.1.4


Tabel 9.2.1.1 Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate (Bq/m3).


Aspiraţii de zi

aspiraţia 08: 00 - 13:00

      Media    Maxima
Luna
      lunară    lunară
ianuarie  3,00     7,80
februarie 1,50     2,70
martie   0,80     2,60
aprilie  1,10     2,70
mai    1,00     1,80
iunie   1,00     1,70
iulie   1,00     1,80
august   1,30     3,20
septembrie 1,50     3,50
octombrie 2,00     4,50
noiembrie 2,80     5,90
decembrie 3,00     9,30
                        302
aspiraţia 14: 00 - 19:00
        Media Maxima
 Luna
        lunară lunară
 ianuarie   2,60   5,40
 februarie   1,20   2,90
 martie    0,70   1,40
 aprilie    0,80   1,50
 mai      0,90   1,40
 iunie     0,80   1,60
 iulie     0,80   1,50
 august    1,10   2,20
 septembrie 1,50    3,90
 octombrie 2,00     4,70
 noiembrie 3,00     6,40
 decembrie 3,10     8,00

Aspiraţii de noapte

aspiraţia 20: 00 - 01:00
      Media    Maxima
Luna
      lunară   lunară
ianuarie  3,60    9,60
februarie 2,20    7,60
martie   1,90    4,70
aprilie  2,70    5,30
mai    3,20    7,00
iunie   2,90    8,40
iulie   2,80    7,10
august   3,90    7,30
septembrie 4,20    8,80
octombrie 3,90     9,30
noiembrie 4,30     9,50
decembrie 3,20     9,10


aspiraţia 02: 00 - 07:00
        Media Maxima
 Luna
        lunară lunară
 ianuarie   3,20   7,10
 februarie   2,30   7,30
 martie    2,80   8,60
 aprilie    3,50   7,20
 mai      4,10   8,30
 iunie     3,60   9,30
 iulie     3,60   8,10
 august    5,00   9,90
 septembrie 4,60    9,60
 octombrie 3,90     8,80
 noiembrie 4,60     9,90
 decembrie 3,90     9,60
                303
Figura nr. 9.2.1.1
                                                    Aerosoli atmosferici 08:00 - 13:00,
                                                                       -3
                                                  activitati specifice imediate (Bq m )
                                      20,00
                     Activitate specifica imediata


                                              Limita de avertizare 50 Bq m -3

                                                                       media lunara
                                      15,00
                                                                       maxima lunara
                                     (Bq m )
                                     -3
                                      10,00


                                        5,00


                                        0,00
                                                                      em t
                                                             e
                                               tie
                                                                 lie
                                               rie
                                           fe rie
                                                                         ie
                                                                         ie

                                                                    no rie

                                                                    de brie
                                                ie

                                                          ai
                                                                          s
                                                             ni                                                                       gu
                                                                        br
                                                                        br
                                              ril

                                                         m
                                                                iu
                                              ar
                                              ua
                                              a
                                                                        b
                                                            iu
                                             ap
                                           nu
                                                                       m
                                                                       m

                                                                       m
                                                                  au
                                             m
                                            br
                                                                     ce
                                                                     to

                                                                     ie
                                          ia
                                                                    pt

                                                                    oc
                                                                    se
 Figura nr. 9.2.1.2


                                                 Aerosoli atmosferici 14:00 - 19:00,
                                                                          -3
                                                 activitati specifice imediate (Bq m )
                       20,00
    Activitate specifica imediata
                                             Limita de avertizare 50 Bq m-3

                                                                          media lunara
                       15,00                                                 maxima lunara
                    (Bq m )
                    -3
                       10,00


                                 5,00


                                 0,00
                                                                       pt st
                                                             e
                                                  tie
                                                                 lie
                                              ie
                                           ie
                                                                           ie
                                                                      oc rie

                                                                      no rie

                                                                      de brie
                                                       e

                                                          ai

                                                             ni
                                                       i
                                                                    gu
                                              ar
                                          ar
                                                                          br
                                                     ril

                                                         m
                                                                iu
                                                 ar
                                                                          b
                                                                          b
                                                            iu
                                             ru
                                                     ap
                                      nu
                                                                         m
                                                                        em


                                                                         m

                                                                         m
                                                                    au
                                                 m
                                                                       ce
                                            b
                                                                       to

                                                                        ie
                                     ia

                                           fe
                                                                    se
   Probele de precipitaţii se obţin prin colectarea tuturor tipurilor de precipitaţii, de câte ori
se înregistrează de-a lungul fiecărei luni. După colectare şi pregătire, probele sunt
retransmise pentru analiza beta spectrometrică către SSRM Constanţa.
                                                            304
 Figura nr. 9.2.1.3

                               Aerosoli atmosferici 20:00 - 01:00,
                                                   -3
                               activitati specifice imediate (Bq m )
                    20,00
   Activitate specifica imediata                            Limita de avertizare 50 Bq m-3

                                                   media lunara
                    15,00
                                                   maxima lunara
                   (Bq m )
                   -3
                    10,00


                      5,00


                      0,00
                                                   em t
                                          e
                             tie
                                              lie
                             rie
                         fe rie
                                                      ie
                                                  to e
                                                 no rie

                                                 de brie
                             ie

                                      ai
                                                       s
                                          ni
                                                       i
                                                 gu
                                                     br
                                                     br
                            ril

                                      m
                                             iu
                           ar
                           ua
                            a
                                                     b
                                         iu
                          ap
                         nu
                                                    m
                                                    m

                                                    m
                                               au
                          m
                          br
                                                  ce
                                                   ie
                        ia
                                                  pt

                                                 oc
                                                 se
   Valorile din figurile anterioare reprezintă media lunară a rezultalelor analizelor beta
globale obţinute zilnic de SSRM Bucureşti, pentru fiecare interval de aspitaţie.
   Valorile înregistrate în cursul nopţii sunt mai ridicate decât cele din cursul zilei (maxima
obţinâdu-se în intervalul de aspitaţie 02 - 07), datorită condiţiilor reduse de difuzie în
atmosferă.

Debitul dozei gama în aer

    Debitul dozei gama absorbită în aer este înregistrat din oră în oră, efectuându-se medii
zilnice pe durata programului de lucru (24h).

Tabel 9.2.1.2                     Debitul dozei gamma externe (μGy/h).

                                       Media     Maxima
                                  Luna
                                       lunară    lunară
                                  ianuarie  0,118     0,144
                                  februarie 0,106     0,133
                                  martie   0,095     0,124
                                  aprilie  0,090     0,115
                                  mai    0,088     0,113
                                  iunie   0,087     0,102
                                  iulie   0,087     0,121
                                  august   0,091     0,121
                                  septembrie 0,096     0,116
                                  octombrie 0,106     0,137
                                  noiembrie 0,110     0,138
                                  decembrie 0,120     0,166                                         305
   Figura nr.9.2.1.5
                                Debitul dozei gamma externe,
                                       -1
                                  microGy h , anul 2009
      Debitul dozei gamma externe,        0,250
                                                   media lunara
                            0,200                     maxima lunara
                      -1
                      microGy h


                            0,150

                            0,100

                            0,050

                            0,000
                                                 p t u st
                                          e
                                  tie
                                             lie
                                  rie
                              fe rie
                                                     ie
                                                oc brie

                                                no brie