FARMACOTHERAPIE BIJ PROBLEMATISCH DRUGGEBRUIK

Document Sample
FARMACOTHERAPIE BIJ PROBLEMATISCH DRUGGEBRUIK Powered By Docstoc
					  FARMACOTHERAPIE BIJ
PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN
   ILLEGALE DRUGS

  CYCLUS HUISARTS EN DRUGS
     18 januari 2005
       UZ Gent

        Dr. Dany Motte
    Kliniek De Pelgrim - Oosterzele
INHOUD
1  Situering
2  Doelstellingen farmacotherapie
3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
     - cocaïne
     - amfetamines
4  Psychodisleptica / tripmiddelen
     - cannabis
     - andere hallucinogenen
5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
     - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
            INHOUD
1  Situering
2  Doelstellingen farmacotherapie
3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
      - cocaïne
      - amfetamines
4  Psychodisleptica / tripmiddelen
      - cannabis
      - andere hallucinogenen
5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
      - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
1   Situering

1.1  Ontstaansfactoren
   Onderzoek naar
    - de kenmerken van de gebruiker
    - de kenmerken van het product
    - de kenmerken van de omgeving
   heeft de bedoeling om het samenspel tussen
   deze factoren te vatten en aanknopingspunten
   te zoeken voor het ontwikkelen van efficiënte
   preventie- en behandelingsstrategieën.
1.2  Meerdere concepten en modellen


1.2.1 Het 3 M-model


    Mens       Middel         Milieu
1.2.2   Het biopsychosociaal model


               metabool
               neurotransmitter
               genetisch

    rolmodel
    stress
    beschikbaarheid
    traumatische events         stemmingsstoornissen
    leeftijd              angststoornissen
    geslacht              persoonlijkheidsstoornissen
    etniciteit
    beroep
    sociale klasse
1.2.3 Neurotransmissiemodel (1/2)
Mesolimbische dopaminerge baan
  = baan van beloning en bekrachtiging

Er zijn veel natuurlijke reactiewegen die resulteren
in het vrijgeven van dopamine gaande van
intellectuele tot sportieve prestaties, van het
genieten van een symfonie tot het beleven van een
orgasme. Daartoe is een uitgebreide “apotheek”
van natuurlijk voorkomende stoffen voorhanden.
1.2.3 Neurotransmissiemodel (2/2)

Zelfgeproduceerde morfine/heroïne = endorfinen
Zelfgeproduceerde cannabis = anandamide
Zelfgeproduceerde nicotine = acetylcholine
Zelfgeproduceerde cocaïne/amfetamine = dopamine

Middelenmisbruik zou afhangen van het aantal
dopaminereceptoren dat een individu heeft:
onderzoek m.b.t. alcohol, cocaïne en amfetamines
toont aan dat een zwakke initiële reactie voor een
drug een hoog risico voorspelt voor misbruik en v.v.
 Reinforcement: neurochemical systems (alcohol)

     Enkephalin or       Glutamate
      Dynorphin        Excitatory
      Inhibitory       Input
      Neuron k Opioid                     Dopamine Receptors
Enkephalin       Receptors
Inhibitory                  Dopamine Neuron          GABA
 Neuron                                    Neuron

         m Opioid                                REWARD
         Receptors


                         GABA-A Receptors


                         GABA Inhibitory Feedback

      GABA          Presynaptic
     Inhibitory         Opioid
      Neuron          Receptors
                   (m, d?)

        Ventral Tegmental Area          Nucleus Accumbens
            (VTA)                 (NAc)
1.3  Multifactorieel en multicausaal


Problematisch druggebruik laat zich niet in een

éénduidig verklarings- of ontstaansmodel vatten

omdat er sprake is van een complex samenspel van

verschillende factoren en condities.
1.4  Definitie problematisch druggebruik
Evolutief: aantal stadia van experimenteel gebruik tot
 totale afhankelijkheid.
Complex: samenspel van meerdere factoren en
 invloeden.
Meervoudig: vaak polydruggebruik en dubbele
 diagnose; gerelateerde problemen situeren zich op
 alle vlakken van het bestaan.
Chronisch: gedragsverandering is een proces van
 vallen en opstaan; zelfs een goede motivatie kan
 recidieven niet steeds voorkomen.
1.5  Behandelingsmodellen
Evenzeer er geen éénduidig verklaringsmodel
voor problematisch druggebruik bestaat, bestaat er
ook géén éénduidig behandelingsmodel.
Problematisch druggebruik vereist in het algemeen
een globale aanpak waarbij op verschillende
disciplines een beroep wordt gedaan.
Binnen de multidisciplinaire aanpak heeft ook de
farmacotherapie zijn plaats maar slechts als
onderdeel van een integrale psychosociale
behandeling.
            INHOUD
1  Situering

2  Doelstellingen farmacotherapie
3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
      - cocaïne
      - amfetamines
4  Psychodisleptica / tripmiddelen
      - cannabis
      - andere hallucinogenen
5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
      - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
2  Doelstellingen farmacotherapie

  intoxicatie
  ontwenning
  hervalpreventie
     - substitutie
     - anti-craving
     - blokkeren middeleneffect
     - aversie
  psychiatrische co-morbiditeit
  somatische co-morbiditeit
            INHOUD
1  Situering
2  Doelstellingen farmacotherapie

3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
    - cocaïne
    - amfetamines
4  Psychodisleptica / tripmiddelen
      - cannabis
      - andere hallucinogenen
5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
      - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
3   Psychoanaleptica / psychostimulantia3.1  Cocaïne

3.2  Amfetamines
3.1  Cocaïne (1/5)

3.1.1 Neurofarmacologische werking

   Zowel verhoogde vrijstelling als
   blokkering van de re-uptake van dopamine.
   Idem maar in mindere mate voor
   noradrenaline en voor serotonine.
3.1   Cocaïne (2/5)

3.1.2  Farmacotherapie

3.1.2.1 Bij detoxificatie

    Dopamine-agonisten o.v.v. anti-parkinson
    middelen: onderdrukken van craving.
    Gebeurde onderzoeken laten slechts beperkte
    resultaten zien met bromocriptine (Parlodel®)
    en pergolide (Permax®).
    Bovendien veel bijwerkingen!
3.1  Cocaïne (3/5)
3.1.2.2 Bij angst en agitatie

   Benzodiazepines: kort en in zo laag mogelijke
   dosis. Na ontwenning: SSRI’s.
3.1.2.2 Bij craving na de ontwenning
   Anti-epileptica: carbamazepine, gabapentin,
   lamotrigine, topiramaat...
   Zeer preliminaire bevindingen suggereren
   vermindering van cocaïnegebruik bij
   cocaïnedependentie.
3.1   Cocaïne (4/5)
    Naltrexone: in combinatie met CGT één
    positieve studie bij alleen cocaïnedependentie
    doch géén effect bij gecombineerde
    alcohol- en cocaïnedependentie.

    Disulfiram: vnl bij combinatie alcohol-cocaïne.

3.1.3  Bij depressie

    Antidepressiva: TCA (desipramine) of
    venlafaxine (S en N re-uptake inhibitie, in
    mindere mate D).
3.1    Cocaïne (5/5)

3.1.2.5  Synthese

      Er is actueel onvoldoende evidentie om
      farmaca op een systematische wijze te
      gebruiken ter ondersteuning van ontwenning,
      reductie van de craving of behoud van de
      abstinentie bij cocaïnedependentie.
      Toekomst: vaccin?
3. 2 Amfetamines (1/3)

3.2.1  Neurofarmacologische werking
    Klassieke amfetamines (dextroamfetamine,
    methamfetamine, methylphenidaat):
    zowel verhoogde vrijstelling als blokkering van
    de re-uptake van dopamine en noradrenaline,
    in mindere mate ook van serotonine.
3. 2 Amfetamines (2/3)
3.2.2  Farmacotherapie
    Vergelijkbaar met cocaïne maar weinig of geen
    onderzoek bij amfetamines.

    Bij psychose: meestal paranoïde psychose die
    goed reageert op klassieke neuroleptica
    (haloperidol).
    Bij depressie: TCA of venlafaxine.
    Bij angst en agitatie: benzodiazepines kort en
    in zo laag mogelijke dosis. Nadien SSRI’s.
3. 2 Amfetamines (3/3)


3.2.3  Synthese
    Er is actueel onvoldoende evidentie om
    farmaca op een systematische wijze te
    gebruiken ter ondersteuning van ontwenning,
    reductie van de craving of behoud van de
    abstinentie bij amfetaminedependentie.
            INHOUD
1  Situering
2  Doelstellingen farmacotherapie
3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
       - cocaïne
       - amfetamines

4  Psychodisleptica / tripmiddelen
    - cannabis
    - andere hallucinogenen
5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
      - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
4   Psychodisleptica / tripmiddelen

4.1  Cannabis

4.2  Andere hallucinogenen
      - LSD
      - MDMA
4.1   Cannabis (1/4)

4.1.1  Neurofarmacologische werking
    De cannabisplant bevat > 400 verschillende
    psychoactieve stoffen (cannabinoïden) waarvan
    THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) de
    belangrijkste is.
    Via cannabinoïdreceptoren o.m. activatie van
    de dopaminerge neuronen.
    In lagere dosis psycholeptisch, in hogere
    dosis psychodisleptisch (wanen, hallucineren).
4.1   Cannabis (2/4)
4.1.2  Farmacotherapie
    Geen specifieke medicamenteuze behandeling.
    Zonodig symptomatisch.

4.1.3  Medicinale cannabis bij ziekten van het CZS?

    Multiple sclerose: meerdere studies (o.m. de Britse
    CAMS; n=660) besluiten dat er vooralsnog geen
    overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de
    effectiviteit van cannabis op spasticiteit en pijn
    bij MS.
4.1  Cannabis (3/4)
   Chronische pijn: systematische meta-analyse
   van de resultaten van cannabis op
       - pijn bij kanker
       - postoperatieve pijn
       - pijn van neurologische origine (MS,
        ruggenmergletsel)
       - pijn bij gastro-intestinale aandoeningen
       - pijn bij AIDS
    besluit dat er momenteel geen plaats lijkt voor
    de behandeling van pijn met medicatie op
    basis van cannabinoïden.
4.1  Cannabis (4/4)

   Syndroom van Gilles de la Tourette: één studie
   met n=24 over 6 weken besluit tot een lichte
   vermindering van de Tourette-gerelateerde
   klachten.
   Epilepsie: tegenstrijdige dierexperimentele
   bevindingen met zowel vermindering als
   toename van de frequentie van insulten.

   Synthese: het endocannabinoïd systeem vormt
   een aantrekkelijk aangrijpingspunt voor
   farmacotherapie maar vervolgonderzoek is
   nodig.
4.2  Andere hallucinogenen (1/2)

4.2.1 LSD (Lyserg Saure Diaethylamide)
4.2.1.1 Neurofarmacologische werking
    Complexe interactie met meerdere
    neurotransmittersystemen (DA, NA) maar toch
    vooral agonist van de 5HT2A-receptoren.
4.2.1.2 Farmacotherapie
    Geen specifieke medicatie.
    Symptomatisch.
    Bij “flash backs”: casuïstische rapporten
    suggereren sertraline, andere naltrexone.
4.2   Andere hallucinogenen (2/2)

4.2.2  MDMA
    (methyleendioxymethamphetamine, XTC)
4.2.2.1 Neurofarmacologische werking
    Snelle en sterke vrijzetting van serotonine, in
    mindere mate van dopamine en noradrenaline:
    hallucinogeen en psychostimulerend.
4.2.2.2 Farmacotherapie
    Geen specifieke medicatie.
    Symptomatisch.
            INHOUD
1  Situering
2  Doelstellingen farmacotherapie
3  Psycho-analeptica / kickmiddelen
      - cocaïne
      - amfetamines
4  Psychodisleptica / tripmiddelen
      - cannabis
      - andere hallucinogenen

5  Psychiatrische co-morbiditeit
6  Psycholeptica / roesmiddelen
      - opiaten / opioïden
7  Benzodiazepines
5   Psychiatrische co-morbiditeit

5.1  Algemeen (1/2)

   Co-morbiditeit is meer regel dan uitzondering.

   Amerikaans onderzoek toont aan dat de
   life time prevalentie van een willekeurige
   psychiatrische aandoening bij problematische
   gebruikers van illegale drugs bedraagt 53 %.
   Therapieresultaten i.h.a. minder gunstig.
5.1  Algemeen (2/2)

   Meest frequent:
   - ander middelenmisbruik (vooral alcohol),
   - affectieve stoornissen (vooral majeure
    depressie en bipolaire stoornis),
   - ADHD,
   - psychosen (vooral schizofrenie),
   - angststoornissen (vooral gegeneral. angst),
   - persoonlijkheidsstoornissen (APS en BPS).
5.2  Etiopathogenese (1/2)
   Etiologie is vaak onduidelijk o.w.v. complex
   geheel van factoren. Verschillende modellen:

                 zelfmedicatie
    Psychiatrische stoornis            Drugabusus
      Drugabusus      chronische   Psychiatrische stoornis
                 intoxicatie    Gemeenschappelijke            Psychiatrische stoornis
       basis                  + drugabusus
5.2  Etiopathogenese (2/2)
                drugabusus
   Psychiatrische stoornis        Psychiatrische stoornis
   Psychiatrische stoornis           Drugabusus
5.3   ADHD (1/4)

5.3.1  Epidemiologie ADHD
    - 6 tot 9 % van de kinderen 5 ♂/ 1♀;
    - symptomen persisteren bij 10 tot 60 %
     (3 tot 5 % van de volwassen populatie);
    - hoge co-morbiditeit o.m. middelenmisbruik:
        - 15-40 % alcoholproblemen;
        - 10-30 % illegale drugproblemen;
    - farmacotherapie in de kinderjaren vermindert
     het risico op MM met ca. 50 %.
5.3   ADHD (2/4)
5.3.2  Farmacotherapie
    Slechts als onderdeel van de multidisciplinaire
    aanpak!
    • Kinderen
    - methylphenidaat: 70 % gunstig effect;
    - clonidine vooral nuttig bij agressief en
     hyperactief gedrag en bij tics;
    - atomoxetine (hoogselectieve
     noradrenerge re-uptake remmer) blijkt
     zeer belovend maar nog niet in België
     beschikbaar.
    - TCA’s onder voorbehoud (EKG-controles).
5.3  ADHD (3/4)
   • Volwassenen
   Effecten van farmaca bij de volwassene zonder
   middelenmisbruik zijn vergelijkbaar met de
   effecten bij kinderen.
   Indien ADHD mét MM:
   1-ste keus: - TCA’s: desipramine=Pertofran®,
          - bupropion = Zyban®,
          - (atomoxetine);
   2-de keus: - MPH (orale inname vermindert
          de risico’s op abusus, de vormen
          met vertraagde vrijstelling zou dit
          risico nog verder beperken).
5.3   ADHD (4/4)

    SSRI’s hebben geen gunstig effect.
    MAO-I’s zijn matig werkzaam maar risico op
    bijwerkingen is groot.
    Andere TCA’s (imipramine, clomipramine) en
    venlafaxine tonen wisselende resultaten.

5.3.3  Synthese
    Amfetamines blijken zowel bij kinderen als bij
    volwassenen de eerste keuze bij de
    medicamenteuze behandeling van ADHD
    maar zijn tweede keuze indien ook MM.
5.4   Schizofrenie (1/6)

5.4.1  Epidemiologie
    - middelenmisbruik is de meest voorkomende
     comorbiditeit bij schizofrene patiënten:
     40 tot 60 % misbruiken één of (vaker)
     meerdere middelen;
    - meest frequent wordt cannabis gebruikt;
    - net als in de algemene populatie lopen jonge
     mannelijke schizofrene patiënten meer kans.
5.4   Schizofrenie (2/6)

5.4.2  Weerslag van MM op het beloop van
    schizofrenie:
    - slechtere prognose,
    - meer ziekenhuisopnames,
    - hogere medicatiedoseringen,
    - slechtere therapietrouw,
    - meer kwetsbaar voor sociale disfunctie,
    - meer zelfmoordpogingen.
5.4  Schizofrenie (3/6)

   De psychotische comorbiditeit voegt enkele
   bijzondere kenmerken toe aan het
   verslavingsbeeld:

   - chaotisch, polymorf en opportunistisch
    middelenmisbruik,
   - beperktere motivatie,
   - beperktere toegang tot behandeling.
5.4   Schizofrenie (4/6)

5.4.3  Farmacotherapie

    Slechts als onderdeel van een geïntegreerd
    overkoepelend totaalprogramma.

    Zelfmedicatiehypothese: schizofrenen zoeken
    specifieke middelen om welbepaalde
    ziektesymptomen en/of bijwerkingen van
    medicatie tegen te gaan.
5.4   Schizofrenie (5/6)
    Medicatiestrategieën om zelfmedicatie te↓
   Symptoom/bijwerking       Therapeutische interventie
 Extrapiramidale klachten  Lagere dosis FGA
               SGA
 Aanhoudende positieve ss  Therapiecompliance controleren
               SGA overwegen
 Aanhoudende negatieve ss  Nagaan of ze niet het gevolg zijn van
               het FGA of van een depressie
               SGA overwegen
 Emotionele belasting    Antidepressivum/benzodiazepine
               Stemmingsstabilisator
               SGA
 Cognitieve disfunctie    Lagere dosis FGA
               Benzodiazepines en anticholinergica
               verminderen
               SGA
5.4  Schizofrenie (6/6)
    SGA’s blokkeren de dopaminerge,
    serotoninerge, adrenerge en histaminerge
    receptoren. Vooral de affiniteit voor de
    serotoninereceptoren zou middelenmisbruik
    bij schizofrenie verminderen.
    Risperidone = Risperdal (selectieve monoaminerge antagonist met sterke
 blokkering van serotoninerge en dopaminerge D2-receptoren eveneens van alfa
 1-adrenerge en in mindere mate van H1-histaminerge en alfa 2-adrenerge
 receptoren).
    Quetiapine= Seroquel (blokkering van serotoninerge en dopaminerge D1
 en D2 receptoren evenals van alfa 1-adrenerge en histaminerge receptoren met
 een lagere affiniteit voor alfa 2-adrenerge receptoren).
    Olanzapine = Zyprexa (affiniteiten voor 5HT2A/2C, 3, 6-serotonine-,
 D1, D2, D3, D4, D5-dopamine-, cholinerge muscarine, alfa1-adrenerge en
 histamine H1-receptoren) Clozapine= Leponex (idem maar vooral sterke D4
 receptoraffiniteit).
5.5  Angststoornissen (1/6)
5.5.1 Epidemiologie
   - angstproblemen komen voor bij 6 % van de
    bevolking vanaf 15 jaar;
   - 2 maal zoveel bij vrouwen als bij mannen;
   - er is belangrijke comorbiditeit met o.m. MM;
   - er is een wat kunstmatige indeling (DSM-IV) in:
       - veralgemeende angststoornis,
       - fobie (specifieke, sociale),
       - paniekstoornis.
5.5  Angststoornissen (2/6)
5.5.2 Veralgemeende angststoornis
   • niet-medicamenteuze therapie:
   - CGT en relaxatietherapie.
   • medicamenteuze therapie:
   - hoge placeborespons (in soms > 50 %);
   - benzodiazepines: snel effect maar lijkt na
    enkele weken terug ↓;
    zo kort mogelijk en bij voorkeur BZD met
    langere halfwaardetijd (cave abusus);
5.5   Angststoornissen (3/6)

5.5.2  Veralgemeende angststoornis
    - buspiron: werkzaam vanaf dagdosis van 30mg
     pas na 2 à 3 weken zichtbaar effect;
     meer bijwerkingen dan BZD (gastro-intest.,
     neurologisch);
     minder sedatie en risico op afhankelijkheid;
    - antidepressiva: effect pas na enkele weken;
     meer bijwerkingen;
     geen verschil tussen TCA’s en SSRI’s;
5.5   Angststoornissen (4/6)

5.5.2  Veralgemeende angststoornis
    - andere farmaca die theoretisch werkzaam
     zouden kunnen zijn maar onvoldoende
     onderzocht werden: beta-blokkers,
     neuroleptica, hydroxizine, passiflora,
     valeriaan...
5.5   Angststoornissen (5/6)
5.5.3  Fobie
    • niet-medicamenteuze therapie:
     CGT en blootstellingstherapie is standaard.
    • medicamenteuze therapie: er is nauwelijks
     onderzoek gebeurd naar de werkzaamheid
     van medicatie:
     - SSRI’s zijn doeltreffend;
     - benzo’s: werkzaam bij veralgemeende
      sociale fobie maar niet bij podiumvrees;
     - TCA: niet onderzocht bij sociale fobie;
     - moclobemide (MAO-I) is ook effectief;
     - beta-blokkers: werkzaam bij podiumvrees.
5.5   Angststoornissen (6/6)

5.5.4  Paniekstoornis
    • niet-medicamenteuze therapie:
    C(G)T en blootstellingstherapie zijn
    werkzaam vanaf 3 à 6 weken en duurzaam.
    • medicamenteuze therapie:
    - AD: werkzaam maar risico op herval na
     stoppen (geen verschil TCA’s en SSRI’s);
    - BZD: werkzaam op korte termijn, op lange
     termijn niet voldoende onderzocht.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:6/28/2011
language:Dutch
pages:53