Thnah ly hop dong bien Sieu thi Vietel by tienthanh

VIEWS: 323 PAGES: 1

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång
- C¨n cø vµo H§KT cña sè
ký ngµy th¸ng n¨m 2008. ,

H«m nay ngµy th¸ng n¨m 2008. Chóng t«i gåm cã : bªn a : - ¤ng : Lª §øc TuÊn - Chøc vô : Gi¸m §èc - ¤ng : Ph¹m Hång M¹nh – Chøc vô : Tr-ëng siªu thÞ Bªn B : - ¤ng : §inh TiÕn Tïng - Chøc vô : Gi¸m §èc Cïng xem xÐt nghiÖm thu s¶n phÈm : - Bèn biÓn hép ®Ìn cã néi dung : NOKIA, SAMSUNG, MOTOROLA, SONY cña hîp ®ång. Bªn B ®· ®¸p øng ®óng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng kü thuËt, vµ thêi gian. Nay nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång Biªn b¶n ®-îc lËp thµnh 02 b¶n mçi bªn gi÷ 01 b¶n

H¶i D-¬ng, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

§¹i diÖn Bªn A ®¹i diÖn bªn B


								
To top