the mai linh by tienthanh

VIEWS: 128 PAGES: 6

									C«ng ty cæ phÇn Mai Linh H¶i D-¬ng

Sè 181 Lª Thanh NghÞ - TP. H¶i D-¬ng

Danh s¸ch CBNV lµm thÎ b¶ng tªn
STT Hä 1 NguyÔn V¨n 2 NguyÔn ThÞ 3 NguyÔn §ç 4 Ph¹m ThÞ 5 §ç Xu©n 6 Ng« V¨n 7 §ç ThÞ T©n 8 NguyÔn ThÞ Thanh 9 Lª H÷u 10 NguyÔn Minh 11 Bïi ThÞ Thu 12 §inh ThÞ 13 NguyÔn ThÞ 14 NguyÔn Quang 15 NguyÔn ThÞ Minh 16 NguyÔn ThÞ Thuú 17 §ång V¨n 18 NguyÔn ThÞ 19 Vò V¨n 20 Ph¹m V¨n 21 Lª V¨n 22 Vâ V¨n 23 NguyÔn V¨n 24 TrÞnh §×nh 25 NguyÔn §øc 26 §oµn V¨n 27 Nghiªm C«ng 28 §oµn V¨n 29 NguyÔn Thanh 30 NguyÔn Xu©n 31 Ph¹m Trung 32 NguyÔn ThÕ 33 Chö B¸ 34 §Æng V¨n 35 §oµn V¨n 36 §Æng Quèc 37 §ç ViÕt Tªn Huy HuyÒn Chung Hµ Hái Th¶ng H-êng Thuý §¹i NghÜa H»ng Thanh L-¬ng To¹i H-êng Linh Minh Quyªn QuyÕt TuÊn Th¸i H¶i Minh S¬n Th¸p ThuËt ThËt S¸u B×nh HiÒn Kiªn §¹t Duy Quª Linh Hïng Tïng M· sè NV MLHD - 0032 MLHN - 1324 MLHD - 0100 MLHD - 0115 MLHD - 0079 MLHD - 0043 MLHD - 0091 MLBN - 0148 MLHD - 0116 MLHD - 0037 MLHD - 0005 MLHD - 0064 MLHD - 0101 MLHD - 0110 MLHD - 0124 MLHD - 0131 MLHD - 0145 MLHD - 0146 MLHD - 0018 MLHD - 0046 MLHD - 0053 MLHD - 0054 MLHD - 0056 MLHD - 0058 MLHD - 0060 MLHD - 0062 MLHD - 0066 MLHD - 0072 MLHD - 0074 MLHD - 0076 MLHD - 0077 MLHD - 0078 MLHD - 0080 MLHD - 0082 MLHD - 0084 MLHD - 0090 MLHD - 0094 Chøc danh G§ PT HCNS PT KDTT NV KDTT CB §H CB KT KT TH Thu ng©n Checker Tæng ®µi Tæng ®µi Tæng ®µi Tæng ®µi TTB - BV PTKT Tæng ®µi Phã G§ NV KDTT NVLXCT NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Lª ViÕt §Æng TÊt Vò M¹nh An V¨n Ph¹m Quang NguyÔn M¹nh Hµ V¨n NguyÔn TiÕn Vò V¨n Hoµng §øc §ç V¨n NguyÔn V¨n §ç §øc Lª Xu©n NguyÔn M¹nh NguyÔn V¨n Ph¹m V¨n NguyÔn §Æng NguyÔn V¨n NguyÔn §×nh Høa V¨n Vò Xu©n TrÞnh Ngäc §oµn Xa Ng« V¨n Vò §×nh NguyÔn V¨n Bïi §øc §µo Duy Ph¹m Nh§Æng ThÞ TrÞnh V¨n TrÇn H÷u §inh B¹ch NguyÔn V¨n §inh C«ng NguyÔn Trung Vò V¨n NguyÔn L-¬ng Ph¹m Thanh Ng« Huy §oµn Träng

NhÊt Thµnh Hïng ChiÓn Qu©n Hïng S¬n Dòng Thµnh Hïng Thanh H¶i Hµ Hoµn Linh Ch¾c Thô T©m Minh ¸nh Huynh TÜnh ChiÕn Bøa §·ng DÞnh Phan HuÊn Kh¸nh S¬n Tho¶ H¶i §-¬ng Linh §¹i Thøc Thùc Kho¸i B»ng Minh C«ng TuÊn

MLHD - 0096 MLHD - 0098 MLHD - 0099 MLHD - 0103 MLHD - 0083 MLHD - 0071 MLHD - 0106 MLHD - 0107 MLHD - 0111 MLHD - 0112 MLHD - 0113 MLHD - 0114 MLHD - 0104 MLHD - 0115 MLHD - 0116 MLHD - 0120 MLHD - 0121 MLHD - 0088 MLHD - 0122 MLHD - 0123 MLHD - 0125 MLHD - 0126 MLHD - 0127 MLHD - 0128 MLHD - 0129 MLHD - 0130 MLHD - 0132 MLHD - 0133 MLHD - 0134 MLHD - 0135 MLHD - 0136 MLHD - 0137 MLHD - 0138 MLHD - 0139 MLHD - 0141 MLHD - 0142 MLHD - 0143 MLHD - 0144 MLHD - 0147 MLHD - 0148 MLHD - 0149 MLHD - 0150

NV LXTX NV LXTX NV LXTX NVLXTX NV LXTX NV LXTX NVLXTX NVLXTX NVLXTX NVLXTX NVLXTX NVLXTX NVLXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX NV LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX

80 81 82 83 84

NguyÔn §øc §oµn V¨n Hoµng V¨n D-¬ng §¨ng NguyÔn V¨n

L©m Oanh M¹nh H¶i ViÖt

MLHD - 0151 MLHD - 0152 MLHD - 0153 MLHD - 0154 MLHD - 0155

LXTX LXTX LXTX LXTX LXTX

Tæng sè thÎ ®¨ng ký lµm: 100 chiÕc Trong ®ã: 82 ThÎ cã tªn theo danh s¸ch (trõ 2 tr-êng hîp lo¹i bá) 18 ThÎ phßng bÞ (Ch-a ®¸nh tªn)
Ng-êi lËp danh s¸ch

NguyÔn ThÞ HuyÒn

b¶ng tªn
Ghi chó

Lo¹i bá

Lo¹i bá

Bæ sung Bæ sung Bæ sung Bæ sung Bæ sung

tr-êng hîp lo¹i bá)

Ng-êi lËp danh s¸ch

NguyÔn ThÞ HuyÒn


								
To top