thanh toan thanh van by tienthanh

VIEWS: 191 PAGES: 2

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

®Ò nghÞ thanh to¸n
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 – - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn

KÝnh göi:
v¨n
TP H¶i D-¬ng

trung t©m thiÕt bÞ ®iÖn thanh
42 TrÇn Phó -

§Ò nghÞ quý kh¸ch thanh to¸n cho chóng t«i mét sè s¶n phÈm qu¶ng c¸o ®· lµm cña c«ng ty. 1) NÒn Alumex ( KÝch th-íc chi tiÕt) - Nãc : 1.8m x 9.6 = 17.28m2 - QuÊn vßm : 0.4 x 9.6 = 3.84m2 - TrÇn : 1.05 x 9.6 = 10.08m2 - MÆt biÓn : 1 x 9.6 = 9.6m2 - V¸t gãc : 0.36 x 9.6 = 3.45m2 - §¸y : 0.45 x 9.6 = 4.32m2 - Håi trÇn 0.23 x 1.85 x 2 = 0.85m2 - Håi biÓn : 0.7 x 1.25 x 2 = 1.75m2 - Tæng sè : 51.17m2 2) KÝch th-íc qu¶ng c¸o : - Logo : 1m x 1 = 1m2 - MÆt chÝnh : 6m x 1 = 6m2 - MÆt v¸t : 0.36m x 9.6 = 3.45m2 - Tæng sè : 10.45m2 3) Gi¸ thµnh : 1.3 – NÒn Alumex : - §¬n gi¸ : 380.000®/m2

- Thµnh tiÒn : 380.000 x 51.17 m = 19.444.600® 2.3 – Qu¶ng c¸o : - §¬n gi¸ : 500.000®/m2 - Thµnh tiÒn : 500.000 x 10.45 m = 5.225.000® 3.3 – Tæng sè tiÒn : 19.444.600 + 5.225.000 = 24.669.600® ( Hai m-¬i bèn triÖu s¸u tr¨m s¸u m-¬i chÝn ngh×n s¸u tr¨m ®ång ) C¶m ¬n quý kh¸ch hµng ®· tin t-ëng vµ hîp t¸c! H¶i d-¬ng, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2008


								
To top