thanh toan Active by tienthanh

VIEWS: 109 PAGES: 2

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

®Ò nghÞ thanh to¸n
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 – - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn

KÝnh göi: c«ng ty cæ phÇn ®Çu t- vµ ph¸t
triÓn c«ng nghÖ active -it
90 TuÖ TÜnh – B×nh hµn – TP H¶i D-¬ng - §T :0320.383.8668 §Ò nghÞ quý c«ng ty thanh to¸n cho chóng t«i mét sè s¶n phÈm qu¶ng c¸o ®· lµm cña c«ng ty. 1) BiÓn Alumex Logo c«ng ty : 0.80 x 1.15m x 500.000 = 460.000® 2) BiÓn b¹t trong nhµ : 3.55 x 1.81m x 170.000 = 1.092.000® 3) BiÓn mÆt tr-íc : 4 x 2m x 170 = 1.360.000® 4) Hai håi : 0.8 x 1.5 x 2 x 100.000 = 240.000® 5) 1 hép card vizit : 40.000® 6) Tæng céng : 3.192.000® ( Ba triÖu mét tr¨m chÝn m-¬i hai ngh×n ®ång ) C¶m ¬n quý kh¸ch hµng ®· tin t-ëng vµ hîp t¸c! H¶i d-¬ng, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2007


								
To top