QD phuc by tienthanh

VIEWS: 103 PAGES: 2

									Doanh nghiÖp t- nh©n
nghÜa ViÖt Nam

Céng hßa x· héi chñ

Qu¶ng c¸o kiÕn vµng

§éc lËp -

Tù do - H¹nh phóc
H¶i D-¬ng ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2008

QuyÕt ®Þnh
“V/v tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm lao ®éng”

- C¨n cø vµo luËt tæ chøc H§ND - UBND ( söa ®æi) Ngµy 21/6/1994 - C¨n cø luËt doanh nghiÖp t- nh©n ngµy 21/12/1990. LuËt söa ®æi mét sè ®iÒu luËt doanh nghiÖp t- nh©n ngµy 22/6/1994 - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè : 0401000823 ngµy 21 th¸ng 08 n¨m 2007 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- tØnh H¶i D-¬ng vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty . - C¨n cø vµo nhu cÇu tuyÓn dông vµ quyÒn h¹n Doanh nghiÖp t- nh©n Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng. - XÐt hå s¬ xin viÖc vµ n¨ng lùc cña ¤ng §Æng Minh Phóc

QuyÕt §Þnh
§iÒu 1 : Nay tiÕp nhËn vµ bæ nhiÖm ¤ng: §Æng Minh Phóc – Chøc vô: KÕ to¸n tr-ëng vµo lµm viÖc t¹i Doanh nghiÖp t- nh©n Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng §iÒu 2 : ¤ng §Æng Minh Phóc cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn Doanh nghiÖp t- nh©n Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng.

§iÒu 3 : ¤ng §Æng Minh Phóc cïng víi c¸c thµnh viªn trong c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh kÓ tõ ngµy 02/01/2008 QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký .

DNTN qu¶ng c¸o KiÕn vµng


								
To top